Myyjä toimittaa ostajalle elementit, vakio-osat ja elementtien valmistus-, sovitus- ja asennuspiirustukset asiakirjojen esittämässä laajuudessa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myyjä toimittaa ostajalle elementit, vakio-osat ja elementtien valmistus-, sovitus- ja asennuspiirustukset asiakirjojen esittämässä laajuudessa."

Transkriptio

1 PUUELEMENTTIEN TOIMITUS, TÄYTTÖOHJEET Yleistä Puuelementtien toimitus- vakiolomake on tarkoitettu avoimen puurakennusjärjestelmän puuelementtien tai vakio-osien ostoon hankkeissa, joissa asennus tehdään erillisenä kauppana. Puuelementtien toimituksen tarjouspyyntö ja sopimus tehdään tätä tarkoitusta varten laaditulle lomakkeelle. Tarjouspyyntö- ja sopimuslomakkeessa esitetyt ehdot pohjautuvat rakennustuotteiden yleisiin hankinta- ja toimitusehtoihin RYHT Ellei lomakkeessa ole yleisistä hankinta- ja toimitusehdoista poikkeavia määräyksiä, noudatetaan rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja. Tarjouspyyntö tehdään samalle lomakkeelle kuin varsinainen sopimus. Tarjouspyyntöä täytettäessä kaikki tiedot toimituksesta eivät välttämättä ole vielä selvillä, joten lomake esitäytetään sen hetkisten tietojen pohjalta. Tarjouspyyntö voidaan tällä lomakkeella pyytää yhdestä tai useammasta elementtityypistä tai kaikista hankkeen elementti- ja materiaalitoimituksista. Varsinaisessa sopimusvaiheessa lomakkeeseen täydennetään mahdollisesti tarjouspyyntövaiheessa avoimeksi jääneet kohdat. Sopimus tehdään kahtena samansisältöisenä kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle. Sopimuksen tekemisen yhteydessä huolehditaan siitä, että sen liitteeksi tulevat asiakirjat ovat luetteloitu ja koottu yhteen ja että molempien sopijapuolten liiteasiakirjat ovat keskenään samansisältöiset. Sopimus laaditaan niin, että se muodostaa liitteeksi tulevien asiakirjojen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden. Tämän ohjeen tekstissä on suluissa mainittu pykäliä, jotka viittaavat rakennustuotteiden yleisiin hankinta- ja toimitusehtoihin 2000 (RYHT 2000). Osapuolet Kohdassa nimetään sopimuksen osapuolet ja osapuolten edustajat. Osoite, puhelin, faksi ja muut yhteystiedot täytetään niin täydellisesti kuin sillä hetkellä on mahdollista, kuitenkin niin, että vähintään osoitetiedot ovat täytetty. Molemmat osapuolet ovat velvollisia informoimaan toisiansa heti, mikäli kyseiset yhteystiedot tai yhteyshenkilöt, esim. ostajan- tai myyjän edustajat, muuttuvat. Työmaa Työmaan yhteystietoihin täytyy kaikissa tapauksissa täydentää vähintään toimitusosoite ja työnjohtaja sekä kaikki tiedossa olevat muut tämän kohdan tiedot. Ostaja nimeää ennen hankkeen alkua tehtävään pätevän vastuullisen suunnittelijan (=päärakennesuunnittelija). Päärakennesuunnittelijan tietoihin tulee kaikissa tapauksissa täydentää vähintään osoite ja muut tiedossa olevat yhteystiedot. Toimitussisältö Hankkeen ja toimituksen suunnitteluvastuu ja suunnittelun koordinointi kuuluu ostajalle, joka toimittaa myyjälle nk. T2 vaiheen suunnitelmat eli työpiirustukset, tekniset suunnitelmat ja liitosdetaljit muihin elementteihin. Ostajan on myös täyselementtien ollessa toimituksen kohteena, toimitettava myyjälle LVIS-suunnitelmat piirustuksineen. Ostaja on velvollinen toimittamaan myyjälle välittömästi perustusten valmistumisen jälkeen myös mittapiirustukset, joista ilmenee perustusten lopulliset mitat, sijainnit ja toleranssit. Myyjä toimittaa ostajalle elementit, vakio-osat ja elementtien valmistus-, sovitus- ja asennuspiirustukset asiakirjojen esittämässä laajuudessa. Kaikkien suunnitelmien on täytettävä: sitovat viranomaismääräykset yleisesti hyväksytyt rakentamisohjeet sopimusasiakirjojen mukaiset toimivuuden erityisvaatimukset Tätä tarkoitusta varten ostaja nimeää ennen hankkeen alkua päärakennesuunnittelijan, jonka tehtävänä on mm. määrittää rungon päämitat ja elementtijako, määrittää rakenteiden kuormitukset, vastata rungon stabiliteetista, huolehtia rakenteiden ja liitosten riittävästä lujuudesta, vastata suunnitelmien yhteensopivuudesta, tarkastaa ja hyväksyä kaikki suunnitelmat sekä huolehtia niiden viranomaistarkastuksista mukaan lukien myyjän toimittamat elementtien valmistus-, sovitus- ja asennuspiirustukset. Vakiolomakkeen toimitussisältö-kohdan taulukossa rakennuskohde on jaettu avoimen puurakennusjärjestelmän elementtirakenteisiin käytetyn tuoteosajaon perusteella. Runkoon kuuluvina elementteinä ovat (AP) ala-, (VP) väli- ja (YP) yläpohjaelementit sekä (US) ulko-, (VS) väli-, sekä (HVS) huoneistojenväliset seinäelementit. Runkoon liittyvinä elementteinä on lomakkeeseen laitettu mm. porraselementit, parvekkeet ja luhtikäytävät,

2 hissikuiluelementit, märkätilaelementit, räystäät ja päätykolmioelementit. Taulukkoon on jätetty tyhjiä rivejä muiden mahdollisten runkoon kuuluvien- tai liittyvien elementtien lisäämiseksi. Elementtien väliset liitokset tehdään järjestelmän vakioitujen liittymäsääntöjen mukaan siten, että kaikki elementtitoimittajat käyttävät samaa rakenteiden päärakennesuunnittelijan hyväksymää liitostekniikkaa koskien erityisesti toimitusalueiden rajapintoja. Avoimen puurakennusjärjestelmän mukaiset elementtirakenteet voidaan tehdä eri valmiusasteisina: täyselementteinä (eristeet ja levytys rungon molemmin puolin) runkoelementteinä (ainoastaan puurunko ja levytys toisella puolella runkoa) Ostaja voi tarjouspyyntövaiheessa valita yhdessä päärakennesuunnittelijan kanssa tehtaalla valmistettavien elementtien valmistusasteet valitsemalla lomakkeesta joko täyselementti- tai runkoelementti- vaihtoehdon. Ostaja voi myös valita jonkun osan rakennuksesta tehtäväksi paikallarakentaen vakio-osista. Elementtien valmistusasteen valintaan ja ratkaisuun paikalla rakentaen vaikuttaa mm. hankkeen aikataulu, ostajan resurssit, suhdannetilanne, toistuvuus ja käytettävät materiaalit. Esimerkiksi jos halutaan mahdollisimman valmiit ulkoseinäelementit, niin valitaan rivillä neljä olevan US- eli ulkoseinäelementtien kohdalla valmistusasteeksi täyselementti, jolloin myyjä toimittaa elementit avoimen puurakennusjärjestelmän mukaisesti eristettynä ja levytettynä rungon molemmilta puolilta. Jos samassa kaupassa halutaan samalta myyjältä ostaa esimerkiksi välipohja(t) vakio-osina eli määrämittaan katkaistuina vakio-osina, niin rastitetaan VP- elementin kohdalle rasti kohtaan vakio-osina. Tällöin myyjä toimittaa välipohjan vakio-osina avoimen puurakennusjärjestelmän mukaisesti määrämittaan katkottuina palkkeina ja aluslevyinä. Toimitussisältö tarkennetaan kohdekohtaisesti sivulla kolme. Valmistettavien elementtien valmistusasteen pohjalta ja päärakennesuunnittelijan tekemien ja/tai hyväksymien elementtisuunnitelmien pohjalta. Tällä sivulla tarkennetaan runkoon kuuluvien ja runkoon liittyvien elementtien materiaalityypit ja paksuudet. Samassa kohdassa tarkennetaan myös runko materiaalit ja niiden mitat sekä sisä- ja ulkoverhouksien ym. muiden materiaalien tyypit, mitat ja mahdolliset pintakäsittelyt ja toimitus (vakio-osina vai kiinnitettynä elementtiin). Tässä kohdassa ostaja määrittää päärakennesuunnittelijan kanssa toimitukseen mahdollisesti tulevat esim. ulkoverhouksen materiaalin, pellitykset, käsittelyasteen, värit sekä kaikki muut ulkoverhoukseen tähän kauppaan ostajan haluamat asiat mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Jos elementteihin tai vakioosiin kohdistuu paljon yksityiskohtia, on ne syytä liittää tähän sopimukseen erillisenä liitteenä ja rastittaa silloin kohta Toimitussisältö on tarkennettu liitteessä. Tällöin jätetään sivu 3 tyhjäksi ja tehdään tarkennukset kaikkien elementtien ja kauppaan liittyvien vakio-osa toimitusten osalta kyseiseen liitteeseen. Jos toimitussisällön tarkennukset ovat melko selkeitä ja lyhyitä, niin täytetään ne sivulle kolme ja rastitetaan kohta Toimitussisältöä tarkennetaan seuraavasti:. Toimitus sisällön tarkennuksissa tulee pyrkiä käyttämään lyhyitä selkeitä ilmaisuja, kuten ulkoverhouksen osalta esim. ulkopaneelit 21x120mm hienosahattu st-kuusi, utv paneli, käsittely: väritön lahonsuoja ja oksalakkaus, 2xvinha tai vastaava teollinen maalausmenetelmä, ikkunan pielien pellitykset. Sisäpuolisesta verhouksesta esim. kaikkien elementtien sisäpuolet ovat reunaohennettua ekkipsilevyä, saumat tasoittamatta, kalustetukina käytetään vanerilevyä. Asiakirjojen pätevyysjärjestys ja liitteet Sopimusasiakirjoista pätevin on sopimus eli vakiolomake. Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on esitetty numerojärjestyksessä vakiolomakkeessa kohdassa liitteet. Päiväyksen kohtaan laitetaan päiväys, jolloin kyseinen asiakirja on tehty. Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot (RYHT 2000) liitetään vakiolomakkeeseen ja ne astuvat voimaan yhtäaikaa sopimuksen kanssa. Kauppahinta ja kauppahinnan suorittaminen Kauppahinta suoritetaan laskua vastaan sopimuksen ja sovitun aikataulun mukaisesti. Maksuaika ja viivästyskorko on siis aina määritettävä erikseen, niistä ei ole mainintaan RYHT ehdoissa. Kauppahinnan suorittaminen kohtaan merkitään laskuttaja eli sen yrityksen tai henkilön tiedot, joka lähettää laskun ja toimii vastaanottajana. Maksuehtoihin laitetaan maksuaika ja eräpäivä sekä ylimenevältä ajalta maksettava viivästyskorko. Suoritustavaksi valitaan laskutus kokonaishintaisena kertasuorituksella, toimituserittäin tai maksuerätaulukon mukaan. Jos valitaan laskutus kokonaishintaisena kertasuorituksella, niin myyjä lähettää ostajalle laskun, kun elementit ja valitut vakio-osat ovat toimitettu ostajalle ja ostaja on hyväksynyt toimituksen. Toimituserittäin

3 tapahtuvassa laskutuksessa myyjä lähettää ostajalle laskun jokaisen toimitetun ja hyväksytysti vastaanotetun elementtikuorman eli toimituserän jälkeen kyseisistä elementeistä. Maksuerätaulukon mukaan tapahtuvassa laskutuksessa myyjä laskuttaa ostajaa ennalta laaditun ja molempien osapuolien hyväksymän maksuerätaulukon mukaan. Laskutus saattaa tällöin tapahtua hankkeen valmistumisasteen, elementtimäärän tai toimituserien mukaan Lisäehdoissa voidaan määritellä esimerkiksi, että myyjä laatii maksuerätaulukon, joka tarkoittaa, että maksuerätaulukko ainakin hyväksytetään ostajalla. Toisessa kohdassa muu lisäehto, on jätetty tyhjää, joten siihen voidaan määritellä sopimustilanteessa joku muu suoritustapa tai suoritustapaan liittyvä lisäehto. Myös laskujen toimitusmäärä on jätetty avoimeksi, sopimustilanteessa määriteltäväksi asiaksi. Yleensä kappalemääränä on käytetty kahta tai kolmea riippuen sopimuksen osapuolista. Vakuudet Vakuudet sekä niiden määrä voidaan sopia vapaasti hankinta- tai toimitussopimuksessa. RYHT ehtojen (9.1 ) mukaan myyjän toimitusaikaisen vakuuden tulee olla 10% toimituksen hinnasta ellei toisin sovita. Vakuutta koskevat vaatimukset on esitettävä ennen sopimuksen tekemistä ja vakuus on asetettava niinikään sopimuksessa määrätyssä ajassa. Jos ostaja maksaa sopimuksen mukaan ennakkoa, on myyjän asetettava erillinen ennakon suuruinen vakuus. Sen sijaan takuuajan vakuutta ei myyjältä yleensä vaadita. Jos takuuajan vakuus vaaditaan, on siitä sovittava erikseen. Takuuajan vakuuden suuruus sekä sen alkamis- ja voimassaoloaika on sovittava erikseen. Toimituslausekkeet Toimituslausekkeilla myyjä ja ostaja määrittävät kustannusvastuun tavaran kuljettamisesta myyjän liikepaikalta ostajalle, vahingonvaaranvastuun siirtymisajankohdan myyjältä ostajalle sekä osapuolten velvollisuudet tavaran luovutuksen yhteydessä. Kuljetuksiin liittyvät kustannukset on otettava huomioon jo hankintasopimusta solmittaessa, koska toimitustavalla on olennainen vaikutus kauppahinnan määräytymiseen. Toimituslausekkeet kohtaan on jätetty tyhjät rivit, johon toimitusehto voidaan kirjoittaa. Alla olevassa taulukossa 1 on taulukoitu toimitusehdot, niiden lyhenteet ja vahingonvaaran siirtyminen myyjältä ostajalle. Taulukossa 2 on taulukoitu toimitustapalausekkeiden aiheuttamat kustannusten jakautumiset pakkaamisen, lastauksen, kuljetuksen, tavaravakuutuksen ja purkamisen osalta. Taulukko 1. Finnterms 1991 toimitustapalausekkeet Toimitusehto Lyhenne Riski tavaralle aiheutuvista vahingoista siirtyy myyjältä ostajalle, kun myyjä sovittuna päivänä tai ajanjaksona Noudettavana NOL Luovuttaa tavaran ostajalle nimetyssä / tavanomaisessa luovutuspaikassa lähettäjältä Vapaasti kuljettajalla FCA Toimittaa tavaran ostajan nimeämän kuljettajan huostaan nimetyllä paikkakunnalla / nimetyssä paikassa sovitulla / tavanomaisella tavalla Kuljetus maksettuna CPT Toimittaa tavaran ensimmäisen kuljettajan huostaan kuljetettavaksi nimettyyn paikkaan Kuljetus ja vakuutus maksettuna CIP Toimittaa tavaran ensimmäisen kuljettajan huostaan kuljetettavaksi nimettyyn paikkaan Toimitettuna DDU Asettaa tavaran ostajan käytettäväksi sovitulla kohdalla määräpaikalla Toimitettuna perillä TOP Luovuttaa tavaran ostajalle sovitulla kohdalla määräpaikalla Taulukko 2. Finnterms toimitustapalausekkeiden aiheuttamat kustannusten jakautuminen (M = myyjän vastuulla, O = ostajan vastuulla) Toimitusehto Tavaran pakkaamine n Lastaus nimetyssä pisteessä Kuljetus Tavaravakuutus Purkaus nimetyssä pisteessä Noudettavana lähettäjältä (NOL) M O O O O Vapaasti kuljettajalla (FCA) M M O O O Kuljetus maksettuna (CPT) M M M O O Kuljetus ja vakuutus maksettuna M M M M O (CIP) Toimitettuna (DDU) M M M M O Toimitettuna perillä (TOP) M M M M M

4 Toimitusaika ja viivästyminen Toimitusaika kohtaan merkitään toimituserät, niiden toimituspäivämäärät sekä kellonajat, jolloin toimituserien on oltava sovitussa paikassa. Paikka määritetään työmaasuunnitelmasta ja sille annetaan tarkka osoite sekä mahdollisesti muut helposti havainnoitavat ympäristökuvaukset. Esim.2.erä, , Mallitie 4, B-porras, elementtifakin viereen, 2. kerroksen ulkoseinät. Toimituserien sisältö määritetään mahdollisimman tarkasti jo toimitussisältö kohdassa. Ostajan velvollisuuksiin kuuluu kuitenkin ilmoittaa myyjälle riittävän aikaisin ja sopimuksen mukaisesti ennen jokaista toimituserää tarkentunut elementtikohtainen aikataulu ja kuormausjärjestys. Lisäksi ostaja on velvollinen tarkentaa kyseistä aikataulua ja kuormausjärjestystä. Viivästyminen kohdassa valitaan aluksi, miten myyjälle mahdollisesti lankeava viivästyssakko määräytyy ja sen jälkeen määritetään prosentuaalinen sakko ja sakkopäivien enimmäismäärä. Myös osatoimitukset voidaan asettaa sakollisiksi päivän tai tarvittaessa jopa tunnin tarkkuudella. Täsmällisen toimitusajan määrittäminen ja mahdollisen myöhästymisen korvausvaatimus on perusteltua esimerkiksi jos kyseessä on ahdas rakennuspaikka ja kuormien täsmällinen saapuminen on sen johdosta erittäin tärkeää. Myös ostajasta johtuvat viivästymiset voidaan laittaa sakollisiksi kahdessa viimeisessä kohdassa, joista ensimmäinen koskee ainoastaan varastointi- ja suojauskuluja tapauksessa, kun viivästyminen on ilmoitettu ennen toimitusta. Toinen koskee vastaanoton viivästymistapausta, kun toimitusta ei voida ottaa vastaan työmaalla sovittuna aikana. Takuuaika Rakennustuotteiden myyjän on annettava tavaralleen takuu 36 kuukauden ajaksi sen luovutuspäivästä lukien (18.1 ). Takuuajan pituus voidaan sopia myös toisin, enintään kuitenkin niin pitkäksi aikaa kuin ostajalla on takuuvastuu. Rakennustuotteen valmistajan tai toimittajan vastuun osalta voivat lisäksi tulla sovellettaviksi myös asuntokauppalain asunnon myyjän takautumisoikeutta koskeva säännökset. Tällöin valmistaja tai toimittaja voi joutua, RYHT ehtojen vastuunrajoitussäännöksistä huolimatta, rakennustuotteesta johtuvasta virheestä asuntokauppalain mukaiseen vastuuseen eli korvaamaan asunnon myyjälle virheestä aiheutuneet kustannukset. Lisävelvollisuudet Lisävelvollisuus kohdassa on mainittu ne myyjän ja ostajan velvollisuudet, joita halutaan painottaa toimituksen onnistumiseksi. Kohdassa yksi painotetaan, että myyjä on aina velvollinen pakkaamaan elementit toimituslausekkeista riippumatta ja vielä niin, etteivät ne vaurioidu, likaannu tai kastu kuljetuksen aikana. Kohtaan kaksi on jätetty tyhjä viiva, johon täydennetään tarjouspyyntö- ja sopimusvaiheessa, montako päivää etukäteen ostajan on ilmoitettava elementtikohtainen aikataulu ja kuormausjärjestys. Suosituksena on vähintään 4 työpäivää. Kohdassa kolme painotetaan ostajan velvollisuutta reklamoida virheen huomattuaan, jotta hänen oikeutensa virheen korjauttamiseksi säilyisivät. Kohdassa neljä myyjää velvoitetaan toimittamaan kaikki elementtiin kuuluvat asiakirjat ostajalle ennen viimeistä maksuerää mm. sen tähden, että ostaja on mahdollisesti velvoitettu laatimaan huoltokirjan kiinteistön ylläpitoa varten. Kohdassa viisi painotetaan perustusten mittapiirustusten eli tarkepiirustusten toimittamista myyjälle, jotta mahdolliset valmistusvirheet ja mittavirheet tulisivat esille ennen kuin elementtejä ehditään valmistaa. Tämä estää virheiden kertautumisen ja pakottaa ostajan mittaamaan perustukset ja huomaamaan mahdolliset virheet, kuten korot, etukäteen. Laadunvarmistus Ostajalla on oikeus tarkastaa tuote sen valmistumisprosessin aikana, tavaraa vastaanotettaessa sekä ennen tavaran kiinnittämistä tai asentamista. Lisäksi rakennuskohteen vastaanottotarkastuksessa voidaan tehdä vaatimuksia sellaisista vioista tai puutteista, joita ei kohtuudella ole voitu havaita aiemmissa tarkastuksissa. Kaupan laadusta riippuu, missä vaiheessa ostajan on suoritettava tarkastus ja miten huolellisesti se on toimitettava. Myyjällä on oltava mahdollisuus rakennuspaikalla tehtävään katselmukseen mikäli jompikumpi osapuolista katselmusta vaatii. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Lisäksi ostajalla on oikeus saada pyydettäessä tieto valmistusaikataulussa pysymisestä. Ostajan valvonta ei vähennä myyjän vastuuta tuotteen virheettömyydestä ja sopimuksenmukaisuudesta.

5 Vahingonvaaran siirtyminen Vahingonvaara siirtyy ostajalle kun tavara on luovutettu ostajalle tai itsenäiselle rahdinottajan kuljetettavaksi (8.1 ). Vahingonvaaran siirtymiseen vaikuttaa sopimuksessa kohdassa toimituslausekkeet oleva toimitusehto. Toimitusehdon vaikutukset vahingonvaaran siirtymiseen on kuvattu em. kohdan taulukossa 1. Vahingonvaaran siirtyessä ostajalle, tämän on huolehdittava siitä, että vastuuvakuutukset ovat kunnossa. Ellei tavaraa ostajan viivästyksen vuoksi voida luovuttaa sovittuna aikana, vahingonvaara siirtyy ostajalle kun myyjä on tehnyt omat sovitut velvoitteena. Vastuu tavaran vakuuttamisesta kuuluu tällöin myös ostajalle. Mikäli ostajan tavarat joudutaan varastoimaan myyjän luona siitä on sovittava kirjallisesti sekä niiden erottamisesta on ilmoitettava ostajalle. Ristiriitaisuuksien ratkaiseminen Osapuolten välillä syntyvistä erimielisyyksissä ratkaisut on pyrittävät löytämään sopimusasiakirjoista. Erimielisyyksiä ja riitaisuuksia on pyrittävä ratkaisemaan neuvotteluteitse sitä mukaa, kun niitä ilmenee. Sopimusta koskevat rakennusaikaiset riitaisuudet on jätettävä käräjäoikeuden tai välimiesoikeuden ratkaistaviksi viimeistään 6 kuukauden kuluessa rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta tai jos sitä ei ole pidetty niin rakennustarkastusviranomaisen lopputarkastuksesta (23.2 ). Takuuaikaiset riitaisuuden on jätettävä käräjäoikeuden ratkaistaviksi 3 kuukauden kuluessa takuuajan päättymisestä. Riitaisuuksien ratkaisemista koskevilla määräajoilla pyritään riitaisuuksien mahdollisimman nopeaan selvittämiseen, jotta ne eivät siirtyisi tarpeettomasti ja siten haittaisi osapuolten välistä kaupankäyntiä.

6 Tilaaja/ käyttäjä Oy Rakennuttamisfirma Ab Rakennuttaja Oy Urakka Ab Päätoteuttajana toimiva urakoitsija Toimitus asennettunalomake (YSE 1998) (RYHT 2000) Toimitustuoteosakauppanalomake + suunnitteluhj Toimituslomake Toimitustuoteosakauppana lomake (YSE 1998) + suunnittelu-ohje Ristikkoasennus Oy Kattoristikot asennettuna Vakio-osat Oy Julkisivuverhouksen 1.kerroksen laudat vakioosina 1 kerta maalattuna asiakkaan suunnitelmin Runkoelementti Oy US-, VS-, AP-, VP- elementit runkoelementtinä ja toinen sivu tuulensuojalevyllä levytettynä

7 Pvm Tarjouspyyntö.. 20 SOPIMUS Nro: Puuelementtien toimitus Tähän sopimukseen sovelletaan Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja. (RYHT 2000) TYÖMAA Työmaan nimi: Työmaan numero: Kt Oy Puutalot Toimitusosoite Kehityskuja Myräkkälä Työnjohtaja: Puhelin Veijo Vastaava (vast. mestari) Telekopio Sähköposti OSAPUOLET Ostaja: Oy Urakka Ab LY-tunnus 123-U Ostajan edustaja: Osoite: Urakkapolku 8A, Läyliäinen Puhelin Matti Pomo (proj. päällikkö) Telekopio Sähköposti Myyjä: Vakio-osat Oy LY-tynnus 321-V Myyjän edustaja: Osoite: Vakiotie 4, Peräkylä Puhelin Tj Esa Kojo Telekopio Sähköposti Päärakennesuunnittelija: Ins tsto Teemu Tarkka Oy LY-tunnus 231-S Osoite: Suunnittelijakuja 7, Helsinki Päärakennesuunnittelijan edustaja: Puhelin Teemu Tarkka Telekopio Sähköposti Osapuolet ovat velvollisia informoimaan toisiansa heti, mikäli yllämainitut yhteystiedot muuttuvat

8 TOIMITUSSISÄLTÖ 1) Myyjä toimittaa suunnitelmien ja mahdollisten lisäselvitysten mukaiset elementit, vakio-osat ja elementtien valmistus-, sovitus- ja asennuspiirustukset asiakirjojen esittämässä laajuudessa 2) Hankkeen ja toimituksen suunnitteluvastuu kuuluu ostajalle, joka nimeää hankkeen alussa päärakennesuunnittelijan sekä koordinoi hankkeen suunnittelun. Runkoon kuuluvat elementit AP-elementti VP-elementti YP-elementti US-elementti VS1-elementti (kantava) VS2-elementti (ei-kantava) HVS-elementti (huoneistojen välinen seinä) Kattoristikot Rakennusosa Täys- Runko- Vakioelementtinä elementtinä osina Runkoon liittyvät elementit Palokatkoelementti (HVS elementin päälle) Porraselementit Parveke- ja luhtikäytäväelementti Hissikuiluelementti Märkätilaelementti Räystäät Päätykolmiot Päätyräystäselementti Julkisivulaudoitus

9 Toimitus täyselementtinä sisältää sähköputkitukset sekä pattereiden ja kalusteiden vaatimat tuet. Toimitussisältö on tarkennettu liitteessä ( ) Toimitussisältöä tarkennetaan seuraavasti: Runkomateriaali, koko sekä eriste ja tiivisteet: US: VS: HVS: AP: VP: YP: Ulkoverhous: ulkopanelit 21x120 mm hienosahattu st-kuusi, utv paneli, käsittely: väritön lahonsuoja ja oksalakka ja 2x vinha tai vastaava teollinen menetelmä Sisäverhous: Palokatkot: Portaat: Parvekkeet ja/tai luhtikäytävät Märkätilat: Räystäät: ulkopanelit 21x120 mm hienosahattu st-kuusi, utv paneli, käsittely: oksalakka, pohjamaalaus Pinja Pro Primer, välimaalaus Pinjasol Pro, valmiiksimaalaus Teho öljymaali, (värit hyväksytettävä suunnittelijalla) Päätykolmiot: ulkopanelit 21x120 mm hienosahattu st-kuusi, utv paneli, käsittely: oksalakka, pohjamaalaus Pinja Pro Primer, välimaalaus Pinjasol Pro, valmiiksimaalaus Teho öljymaali, (värit hyväksytettävä suunnittelijalla) Tuulensuoja: Lisäksi toimitussisällöstä on sovittu seuraavaa:

10 ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS Sopimuksessa noudatetaan tätä sopimusta, sopimusta täydentäviä liitteitä ja muita sopimusasiakirjoja, joiden keskinäinen pätevyysjärjestys on allaolevan luettelon pätevyysjärjestyksen mukainen. Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot (RYHT 2000) liitetään asiakirjana tähän. LIITTEET PÄIVÄYS 1. Sopimusneuvottelupöytäkirja Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot 2000 (RYHT 2000) Tarjouspyyntö Tarjous Yksikköhinnat lisä- ja muutostöitä varten Suunnitelma-asiakirjaluettelo KAUPPAHINTA - arvonlisäveroton kauppahinta (alv 0 %) arvonlisävero kauppahinta yhteensä sisältäen arvonlisäveron KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN Laskuttaja: Vakio-osat Oy Maksuehdot 14 pv - 2%, 21pv netto Viivästyskorko 11 % Suoritustapa Lisäehdot: Laskutusosoite: laskutus kokonaishintaisena kertasuorituksella laskutus toimituserittäin laskutus maksuerätaulukon mukaan muu suor.tapa: myyjä laatii maksuerätaulukon muu lisäehto: EUR Laskut on toimitettava kahtena kappaleena ja siinä on mainittava tämän sopimuksen mukainen sopimusnumero ja työmaanumero. Ensimmäinen maksuerä ei ole laskutuskelpoinen ennen kuin myyjä on jättänyt ostajalle toimitusaikaisen vakuuden, jos sitä vaaditaan. Vastaavasti viimeinen maksuerä ei ole laskutuskelpoinen ennenkuin toimitus on hyväksytty vastaanotetuksi ja puutteet korjattu sekä mahdollisesti vaadittava takuuajan vakuus jätetty ostajalle. VAKUUDET MYYJÄN VAKUUDET Toimitusaikainen vakuus Myyjä ei anna toimitusaikaista vakuutta. Myyjä antaa seuraavat toimitusaikaiset vakuudet: % arvonlisäverottomasta kauppahinnasta voimassa pp.kk.vvvv saakka. (RYHT 2000: 10% kauppahinnasta ALV 0%) Takuuajan vakuus Myyjä ei anna takuuajan vakuutta. Myyjä antaa seuraavat takuuajan vakuudet: 2 % arvonlisäverottomasta kauppahinnasta voimassa saakka.

11 Vakuuksien sisältö Ostajan hyväksymä omavelkainen takaus, joka on toimitettava kahden viikon kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Mikäli myyjä ei toimita em. vakuutta määräajan kuluessa eikä viikon sisällä ostajan sitä vaadittua, on ostajalla oikeus purkaa tämä sopimus päättymään kokonaisuudessaan välittömästi. Takuuajan vakuus on toimitettava ostajalle ennen viimeisen maksuerän suorittamista. Takuuaikaisen vakuuden vakuuden voimassaoloaika alkaa toimitusaikaisen vakuuden vapauttamisesta ja päättyy 3 kk ostajan takuuajan päättymisen jälkeen. OSTAJAN VAKUUDET Ostaja ei anna vakuutta. Ostaja antaa seuraavat vakuudet: TOIMITUSLAUSEKKEET DDU Toimitettuna LAADUNVARMISTUS, TOIMITUSTEN VALVONTA JA TARKASTUS Myyjä on velvollinen toimittamaan työmaalle em. puurunkoiset elementit, vakio-osat ja tarvikkeet asiakirjojen perusteella niin, että laatu ja rakenne on suunnitelmien mukainen. Ostajalla on oikeus valvoa ja tarkastaa elementtien ja tarvikkeiden valmistamista työaikana myyjän luona osapuolten sopimalla tavalla sekä saada pyydettäessä tieto valmistusaikataulussa pysymisestä. Lisäksi on sovittu seuraavaa: Viimeiset suunnitelmat elementeistä on tarkastettava ennen valmistusta päärakennesuunnittelijalta Teemu Tarkalta puh: ; fax: TOIMITUSAIKA ERÄ PVM TOIMITUSPAIKKA Työmaa osoite: Kehityskuja 3, Myräkkälä/ TALO Työmaa osoite: Kehityskuja 3, Myräkkälä/ TALO 2 Myyjä on velvollinen tarkistamaan toimituspäivän työmaalta 2 viikkoa ennen toimitusta. VIIVÄSTYMINEN TAI Viivästyssakon suuruus on kultakin työpäivältä 0,1 % sopimuksen mukaisesta arvonlisäverottomasta hinnasta, kuitenkin enintään 75 työpäivältä. (RYHT 2000: 0,1% työpäivältä, enintään 75 työpäivältä) Viivästyssakon suuruus on kultakin alkavalta viikolta % sopimuksen mukaisesta arvonlisäverottomasta hinnasta, kuitenkin enintään viikolta. (RYHT 2000: 0,5% täydeltä viikolta, enintään 15 viikolta) Osatoimitusten välitavoitteista sovitaan seuraavaa: Viivästyssakon suuruus on jokaiselta alkavalta työpäivältä toimituserittäin 0,1 % kyseisen toimituserän arvosta. Viivästyssakon suuruus on jokaiselta alkavalta työtunnilta % kyseisen toimituserän sopimuksen mukaisesta arvonlisäverottomasta hinnasta enintään tunnilta/ työpäivä ja enintään työpäivältä.

12 Jos toimitus viivästyy ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus saada korvaus viivästyksen aiheuttamista suojaus ja varastointi kustannuksista kultakin alkavalta viikolta. Mikäli toimitusta ei ostajasta johtuvasta syystä oteta vastaan sovittuna aikana, on myyjällä oikeus laskuttaa ostajaa TAKUUAIKA Myyjä antaa tavaralleen takuun 36 kuukauden ajaksi sen luovutuspäivästä lukien, ellei toisin ole sovittu, kuitenkin enintään niin pitkäksi aikaa kuin ostajalla on takuuvastuu. (RYHT 2000) Takuuaikaa koskeva muutos/ lisäehto: MUUT EHDOT JA MÄÄRÄYKSET 1) Myyjän on suojattava elementit ennen toimitusta työmaalle, niin etteivät ne likaannu, kastu tai vaurioidu kuljetuksen ja varastoinnin aikana. 2) Ostaja ilmoittaa elementtikohtaisen aikataulun ja kuormausjärjestyksen myyjälle vähintään 4 päivää ennen toimitusta. Lisäksi ostaja varmistaa toimituksen vielä puhelimitse. Samalla ostaja ilmoittaa kellonajan tai aikavälin toimituserittäin. 3) Ostajan on reklamoitava myyjälle välittömästi joko kuormakirjaan tai kirjallisesti, havaitsemistaan virheistä tai puutteista toimituksessa. 4) Myyjä on velvollinen toimittamaan ostajalle kaikki tarpeelliset todistukset, luvat, laatuasiakirjat, käyttö-, hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet ym. myyjän hankittaviksi kuuluvat asiakirjat ennen viimeistä maksuerää. 5) Ostaja on velvollinen toimittamaan perustusten mittapiirustukset myyjälle välittömästi perustusten valmistuttua. VAHINGONVAARAN SIIRTYMINEN Tuotteen vahingonvaara siirtyy ostajalle, kun toimituserät kirjataan hyväksytysti vastaanotetuksi. RISTIRIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, niin riitaisuudet ratkaistaan yhden miehen välimiesoikeudessa tai jommankumman osapuolen niin vaatiessa, riitaisuudet jätetään HELSINGIN käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Vakuudeksi, Paikka Ostajan allekirjoitus Myyjän allekirjoitus M atti P omo Esa K ojo

PUUELEMENTTIEN TOIMITUS TUOTEOSAKAUPPANA, TÄYTTÖOHJEET

PUUELEMENTTIEN TOIMITUS TUOTEOSAKAUPPANA, TÄYTTÖOHJEET PUUELEMENTTIEN TOIMITUS TUOTEOSAKAUPPANA, TÄYTTÖOHJEET Yleistä Puuelementtien tuoteosakauppana -vakiolomake on tarkoitettu avoimen puurakennusjärjestelmän mukaisen urakkasopimuksen pohjaksi ensisijaisesti

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TILAAJAN HANKINTA TOIMINNAN KOJEET JA LAITTEET

KOKONAISURAKKA, TILAAJAN HANKINTA TOIMINNAN KOJEET JA LAITTEET 2011 Sivu 1/7 Ostaja (=tilaaja): PORIN KAUPUNKI, Tekninen Palvelukeskus, Omistaminen / rakennuttaminen Myyjä: Hanke: Purunpoistolaitehuollot KOKONAISURAKKA, TILAAJAN HANKINTA TOIMINNAN KOJEET JA LAITTEET

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

PUUELEMENTTIEN TOIMITUS ASENNETTUNA, TÄYTTÖOHJEET

PUUELEMENTTIEN TOIMITUS ASENNETTUNA, TÄYTTÖOHJEET PUUELEMENTTIEN TOIMITUS ASENNETTUNA, TÄYTTÖOHJEET Yleistä Puuelementtien toimitus asennettuna -vakiolomake on tarkoitettu avoimen puurakennusjärjestelmän mukaisen urakkasopimuksen pohjaksi hankkeisiin,

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

OSA 3. TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT

OSA 3. TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT OSA 3. TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT T545503 SOVELTAMINEN TARJOUS SOPIMUSASIAKIRJAT HINTA LISÄ- JA MUUTOSTYÖT KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN VAHINGONVAARAN SIIRTYMINEN VAKUUDET TAVARAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YMPÄRISTÖNHOITOKONE

TARJOUSPYYNTÖ YMPÄRISTÖNHOITOKONE Tarjouspyyntö 5/2017 Sivu 1/3 Tarjouspyynnön 5/2017 vastaanottajalle TARJOUSPYYNTÖ YMPÄRISTÖNHOITOKONE Asia Mäntsälän kunta pyytää tarjoustanne ympäristönhoitokoneesta leasing sopimuksella, jonka kesto

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

sopimus liitteineen ja sopimusneuvottelupöytäkirja tai niiden puuttuessa kirjallinen tilaus tai senkin puuttuessa tilausvahvistus

sopimus liitteineen ja sopimusneuvottelupöytäkirja tai niiden puuttuessa kirjallinen tilaus tai senkin puuttuessa tilausvahvistus 1 1 SOVELTAMISALA 1.1 Hankinnoissa ja toimituksissa noudatetaan näitä :n yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (TP07) alla olevan sisältöisinä, mikäli erikseen ei kirjallisesti toisin sovita. 1.2 Nämä ehdot

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 Ehtojen tulkinta... 2 Tarjous... 2 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN VELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

LUONNOS. Suomussalmen liikuntahallin peruskorjaus. Puhelin Sähköposti

LUONNOS. Suomussalmen liikuntahallin peruskorjaus. Puhelin Sähköposti KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Suomussalmen liikuntahallin peruskorjaus Sähkösuunnittelu

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

LUONNOS. Suomussalmen liikuntahalli, Urheilukatu 5, 89600 Suomussalmi Nuorisotalo, Kiannonkatu 33, 89600 Suomussalmi

LUONNOS. Suomussalmen liikuntahalli, Urheilukatu 5, 89600 Suomussalmi Nuorisotalo, Kiannonkatu 33, 89600 Suomussalmi KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Suomussalmen liikuntahalli, Urheilukatu 5, 89600 Suomussalmi

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN YLEISET HANKINTA- JA TOIMITUSEHDOT (RYHT 2000)

RAKENNUSTUOTTEIDEN YLEISET HANKINTA- JA TOIMITUSEHDOT (RYHT 2000) Sivu 1/(7) RAKENNUSTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO RTK RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS RTT RAKENNUSTUOTTEIDEN YLEISET HANKINTA- JA TOIMITUSEHDOT (RYHT 2000) KORVAAVAT RYHT 1996 -EHDOT 1 SOVELTAMISALA 1.1 Hankinnoissa

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA

SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 1(8) SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 2(8) 1. Sopijapuolet... 3 2. Sopimuksen kohde... 3 3. Sopimuksen mukaiset käymälät...

Lisätiedot

3.6 Välillinen vahinko Välillistä vahinkoa koskevissa korvaustapauksissa noudatetaan kauppalain määräyksiä. 4 Ostajan velvollisuudet

3.6 Välillinen vahinko Välillistä vahinkoa koskevissa korvaustapauksissa noudatetaan kauppalain määräyksiä. 4 Ostajan velvollisuudet TEKSTIILIHUOLTOLIITTO RY KULUTUSTAVARARYHMÄ RY 1 TEKSTIILIHUOLTOALAN LAITEHANKINTASOPIMUS voimassa 1.3.2005 alkaen 1 Soveltamisala Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Riihipellontie

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA

SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa sähkötöiden suorittamisesta sekä tilaajan tai urakoitsijan

Lisätiedot

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS H064-11-1 1 (5) PUITESOPIMUS 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin hallintokeskus PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto 2 (8) Sisältö 1 SOPIJAPUOLET 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Toimittaja 4 2 SOPIMUKSEN KOHDE 4 3 ASIAKIRJAT 4 4 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KAUSI 5 5 ALIHANKKIJAT 5 6 PALVELUNTUOTTAJALLE MAKSETTAAVAT KORVAUKSET 5 7.1.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA Hanke Nro Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka Tilaaja Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

RAKENNUSTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS Leena Eranti 18.4.2000 1 (3)

RAKENNUSTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS Leena Eranti 18.4.2000 1 (3) RAKENNUSTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO K/7/2000 RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS Leena Eranti 18.4.2000 1 (3) UUDISTETUT RAKENNUSTUOTTEIDEN YLEISET HANKINTA- JA TOIMITUSEHDOT RYHT 2000 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

Incoterms 2010 Lyhyesti. Asko Räty

Incoterms 2010 Lyhyesti. Asko Räty Incoterms 2010 Lyhyesti Asko Räty Incoterms 1936 Maailmankaupan kasvu Incoterms 1953 Tulliyhteisöt konttiliikenteen alku Incoterms 1967 Roro-alukset Vapaakauppa-alueet terminaaliliikenne Incoterms 1976

Lisätiedot

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi Incoterms 2000 Finnish www.if.fi KANSAINVÄLISEN KAUPPAKAMARIN TOIMITUSLAUSEKKEET MIKÄ ON? Toimituslauseke on kirjain- tai sanayhdistelmä, jolla sovitaan eräistä kauppasopimuksen ehdoista. MITÄ TOIMITUS-

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys 28.11.2013 FCG KONSULTOINTI OY 26.11.2013 P23155 Kuntarakenneselvitys 2 Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

RT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminen

RT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminen elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA tarkistettu, muuttamaton, 2. painos, syyskuu 2016 Hanke Nro Rakennuskohde Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminen Tilaaja

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

Verkkolaskuosoite (ensisijainen laskutustapa):

Verkkolaskuosoite (ensisijainen laskutustapa): 1 (9) KONSULTTISOPIMUS NRO xx/xxxx HEL xxxx- Hankenumero xxxx_x KOHDE TEHTÄVÄ xxxxxxxxx xxxxxxxxx KOKONAISHINTA, ERITYISET KORVAUKSET JA KULUT Kokonaishinta arvonlisäveroineen xxxx euroa, ilman arvonlisäveroa

Lisätiedot

2.1 Tarjous Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä.

2.1 Tarjous Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. 1. Soveltamisala Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 1.1 Määritelmiä Tavaralla tarkoitetaan

Lisätiedot

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1 (7) HEL 2014-007743 LUONNOS SOPIMUS NRO 14/LXXX HEL 2014-008130 JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1. TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 2. SOIPIJAOSAPUOLET

Lisätiedot

KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY

KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY 1 (7) KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY 2 (7) Sisällys 1. Puitesopimuksen sopimuskausi... 3 2. Sopimuksen sisältö... 3 3. Toimittaja...

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009 IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 TOIMITUSSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin siitä, että toimittaja toimittaa asiakkaalle

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 5. Erityisehtoja laitehankinnoista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 5. Erityisehtoja laitehankinnoista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 5. Erityisehtoja laitehankinnoista Versio: 0.6 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen... 2 2 Määritelmät...

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot

Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot Lenze Ab, filial i Finland Sivu 1 (5) Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot Yleiset takuu- ja toimitusehdot osana sopimusta Nämä takuu- ja toimitusehdot ovat osa asiakkaan ja Lenze Ab, filial i Finland

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (7) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx 1 (7) KONSULTTISOPIMUS NRO 07/X000 Hankenumero xxx KOHDE TEHTÄVÄ xxxxxxxxx xxxxxxxxx KOKONAISHINTA, ERITYISET KORVAUKSET JA KULUT Kokonaishinta arvonlisäveroineen xxxx euroa, ilman arvonlisäveroa xxxx

Lisätiedot

Betoniteollisuus, betonielementit, kuormanpurku. Turvallisuustyöryhmän kokous Tuomo Haara

Betoniteollisuus, betonielementit, kuormanpurku. Turvallisuustyöryhmän kokous Tuomo Haara Betoniteollisuus, betonielementit, Turvallisuustyöryhmän kokous 9.10.2017 Tuomo Haara Kuljetukset / lait, asetukset, määräykset: Maantiekuljetuksia koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä on paljon Kuorman

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 42/2017 MAA- JA KIVIAINESTEN HANKINTA VUODELLE 2018 Hankinnan kohde Mäntsälän kunta/tekniset palvelut/kuntatekniikka pyytää tarjouksia tarjousliitteen

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot Soveltamisala Nämä toimitusehdot koskevat kaikkia Dental-Systems Oy:n omasta varastosta tai Dental-Systems Oy:n myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1 (6) Liite 3 Sopimusluonnos HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta (tilaaja/kunta) Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA

SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA 1 SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA 1 Sopijapuolet Polttoaineen myyjä, Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso, seuraavassa myyjä ja polttoaineen ostaja, Pyhäjoen kunta, seuraavassa ostaja, ovat sopineet

Lisätiedot

Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. Kunta, kaupunginosa / alue Kiinteistön osoite Tunnus. Kauppahinta maksetaan kokonaan kaupantekohetkellä.

Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. Kunta, kaupunginosa / alue Kiinteistön osoite Tunnus. Kauppahinta maksetaan kokonaan kaupantekohetkellä. TARJOUS, vuokraoikeus Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön vuokraoikeuden ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Tilaaja: Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Sosiaali- ja terveysvirasto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Tilaaja: Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Sosiaali- ja terveysvirasto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 Sensomotorisen pienpuiston suunnittelu ja laitteiden hankinta H054-16/HEL 2016-004997 Liite 4 Sopimusluonnos 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot