Myyjä toimittaa ostajalle elementit, vakio-osat ja elementtien valmistus-, sovitus- ja asennuspiirustukset asiakirjojen esittämässä laajuudessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myyjä toimittaa ostajalle elementit, vakio-osat ja elementtien valmistus-, sovitus- ja asennuspiirustukset asiakirjojen esittämässä laajuudessa."

Transkriptio

1 PUUELEMENTTIEN TOIMITUS, TÄYTTÖOHJEET Yleistä Puuelementtien toimitus- vakiolomake on tarkoitettu avoimen puurakennusjärjestelmän puuelementtien tai vakio-osien ostoon hankkeissa, joissa asennus tehdään erillisenä kauppana. Puuelementtien toimituksen tarjouspyyntö ja sopimus tehdään tätä tarkoitusta varten laaditulle lomakkeelle. Tarjouspyyntö- ja sopimuslomakkeessa esitetyt ehdot pohjautuvat rakennustuotteiden yleisiin hankinta- ja toimitusehtoihin RYHT Ellei lomakkeessa ole yleisistä hankinta- ja toimitusehdoista poikkeavia määräyksiä, noudatetaan rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja. Tarjouspyyntö tehdään samalle lomakkeelle kuin varsinainen sopimus. Tarjouspyyntöä täytettäessä kaikki tiedot toimituksesta eivät välttämättä ole vielä selvillä, joten lomake esitäytetään sen hetkisten tietojen pohjalta. Tarjouspyyntö voidaan tällä lomakkeella pyytää yhdestä tai useammasta elementtityypistä tai kaikista hankkeen elementti- ja materiaalitoimituksista. Varsinaisessa sopimusvaiheessa lomakkeeseen täydennetään mahdollisesti tarjouspyyntövaiheessa avoimeksi jääneet kohdat. Sopimus tehdään kahtena samansisältöisenä kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle. Sopimuksen tekemisen yhteydessä huolehditaan siitä, että sen liitteeksi tulevat asiakirjat ovat luetteloitu ja koottu yhteen ja että molempien sopijapuolten liiteasiakirjat ovat keskenään samansisältöiset. Sopimus laaditaan niin, että se muodostaa liitteeksi tulevien asiakirjojen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden. Tämän ohjeen tekstissä on suluissa mainittu pykäliä, jotka viittaavat rakennustuotteiden yleisiin hankinta- ja toimitusehtoihin 2000 (RYHT 2000). Osapuolet Kohdassa nimetään sopimuksen osapuolet ja osapuolten edustajat. Osoite, puhelin, faksi ja muut yhteystiedot täytetään niin täydellisesti kuin sillä hetkellä on mahdollista, kuitenkin niin, että vähintään osoitetiedot ovat täytetty. Molemmat osapuolet ovat velvollisia informoimaan toisiansa heti, mikäli kyseiset yhteystiedot tai yhteyshenkilöt, esim. ostajan- tai myyjän edustajat, muuttuvat. Työmaa Työmaan yhteystietoihin täytyy kaikissa tapauksissa täydentää vähintään toimitusosoite ja työnjohtaja sekä kaikki tiedossa olevat muut tämän kohdan tiedot. Ostaja nimeää ennen hankkeen alkua tehtävään pätevän vastuullisen suunnittelijan (=päärakennesuunnittelija). Päärakennesuunnittelijan tietoihin tulee kaikissa tapauksissa täydentää vähintään osoite ja muut tiedossa olevat yhteystiedot. Toimitussisältö Hankkeen ja toimituksen suunnitteluvastuu ja suunnittelun koordinointi kuuluu ostajalle, joka toimittaa myyjälle nk. T2 vaiheen suunnitelmat eli työpiirustukset, tekniset suunnitelmat ja liitosdetaljit muihin elementteihin. Ostajan on myös täyselementtien ollessa toimituksen kohteena, toimitettava myyjälle LVIS-suunnitelmat piirustuksineen. Ostaja on velvollinen toimittamaan myyjälle välittömästi perustusten valmistumisen jälkeen myös mittapiirustukset, joista ilmenee perustusten lopulliset mitat, sijainnit ja toleranssit. Myyjä toimittaa ostajalle elementit, vakio-osat ja elementtien valmistus-, sovitus- ja asennuspiirustukset asiakirjojen esittämässä laajuudessa. Kaikkien suunnitelmien on täytettävä: sitovat viranomaismääräykset yleisesti hyväksytyt rakentamisohjeet sopimusasiakirjojen mukaiset toimivuuden erityisvaatimukset Tätä tarkoitusta varten ostaja nimeää ennen hankkeen alkua päärakennesuunnittelijan, jonka tehtävänä on mm. määrittää rungon päämitat ja elementtijako, määrittää rakenteiden kuormitukset, vastata rungon stabiliteetista, huolehtia rakenteiden ja liitosten riittävästä lujuudesta, vastata suunnitelmien yhteensopivuudesta, tarkastaa ja hyväksyä kaikki suunnitelmat sekä huolehtia niiden viranomaistarkastuksista mukaan lukien myyjän toimittamat elementtien valmistus-, sovitus- ja asennuspiirustukset. Vakiolomakkeen toimitussisältö-kohdan taulukossa rakennuskohde on jaettu avoimen puurakennusjärjestelmän elementtirakenteisiin käytetyn tuoteosajaon perusteella. Runkoon kuuluvina elementteinä ovat (AP) ala-, (VP) väli- ja (YP) yläpohjaelementit sekä (US) ulko-, (VS) väli-, sekä (HVS) huoneistojenväliset seinäelementit. Runkoon liittyvinä elementteinä on lomakkeeseen laitettu mm. porraselementit, parvekkeet ja luhtikäytävät,

2 hissikuiluelementit, märkätilaelementit, räystäät ja päätykolmioelementit. Taulukkoon on jätetty tyhjiä rivejä muiden mahdollisten runkoon kuuluvien- tai liittyvien elementtien lisäämiseksi. Elementtien väliset liitokset tehdään järjestelmän vakioitujen liittymäsääntöjen mukaan siten, että kaikki elementtitoimittajat käyttävät samaa rakenteiden päärakennesuunnittelijan hyväksymää liitostekniikkaa koskien erityisesti toimitusalueiden rajapintoja. Avoimen puurakennusjärjestelmän mukaiset elementtirakenteet voidaan tehdä eri valmiusasteisina: täyselementteinä (eristeet ja levytys rungon molemmin puolin) runkoelementteinä (ainoastaan puurunko ja levytys toisella puolella runkoa) Ostaja voi tarjouspyyntövaiheessa valita yhdessä päärakennesuunnittelijan kanssa tehtaalla valmistettavien elementtien valmistusasteet valitsemalla lomakkeesta joko täyselementti- tai runkoelementti- vaihtoehdon. Ostaja voi myös valita jonkun osan rakennuksesta tehtäväksi paikallarakentaen vakio-osista. Elementtien valmistusasteen valintaan ja ratkaisuun paikalla rakentaen vaikuttaa mm. hankkeen aikataulu, ostajan resurssit, suhdannetilanne, toistuvuus ja käytettävät materiaalit. Esimerkiksi jos halutaan mahdollisimman valmiit ulkoseinäelementit, niin valitaan rivillä neljä olevan US- eli ulkoseinäelementtien kohdalla valmistusasteeksi täyselementti, jolloin myyjä toimittaa elementit avoimen puurakennusjärjestelmän mukaisesti eristettynä ja levytettynä rungon molemmilta puolilta. Jos samassa kaupassa halutaan samalta myyjältä ostaa esimerkiksi välipohja(t) vakio-osina eli määrämittaan katkaistuina vakio-osina, niin rastitetaan VP- elementin kohdalle rasti kohtaan vakio-osina. Tällöin myyjä toimittaa välipohjan vakio-osina avoimen puurakennusjärjestelmän mukaisesti määrämittaan katkottuina palkkeina ja aluslevyinä. Toimitussisältö tarkennetaan kohdekohtaisesti sivulla kolme. Valmistettavien elementtien valmistusasteen pohjalta ja päärakennesuunnittelijan tekemien ja/tai hyväksymien elementtisuunnitelmien pohjalta. Tällä sivulla tarkennetaan runkoon kuuluvien ja runkoon liittyvien elementtien materiaalityypit ja paksuudet. Samassa kohdassa tarkennetaan myös runko materiaalit ja niiden mitat sekä sisä- ja ulkoverhouksien ym. muiden materiaalien tyypit, mitat ja mahdolliset pintakäsittelyt ja toimitus (vakio-osina vai kiinnitettynä elementtiin). Tässä kohdassa ostaja määrittää päärakennesuunnittelijan kanssa toimitukseen mahdollisesti tulevat esim. ulkoverhouksen materiaalin, pellitykset, käsittelyasteen, värit sekä kaikki muut ulkoverhoukseen tähän kauppaan ostajan haluamat asiat mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Jos elementteihin tai vakioosiin kohdistuu paljon yksityiskohtia, on ne syytä liittää tähän sopimukseen erillisenä liitteenä ja rastittaa silloin kohta Toimitussisältö on tarkennettu liitteessä. Tällöin jätetään sivu 3 tyhjäksi ja tehdään tarkennukset kaikkien elementtien ja kauppaan liittyvien vakio-osa toimitusten osalta kyseiseen liitteeseen. Jos toimitussisällön tarkennukset ovat melko selkeitä ja lyhyitä, niin täytetään ne sivulle kolme ja rastitetaan kohta Toimitussisältöä tarkennetaan seuraavasti:. Toimitus sisällön tarkennuksissa tulee pyrkiä käyttämään lyhyitä selkeitä ilmaisuja, kuten ulkoverhouksen osalta esim. ulkopaneelit 21x120mm hienosahattu st-kuusi, utv paneli, käsittely: väritön lahonsuoja ja oksalakkaus, 2xvinha tai vastaava teollinen maalausmenetelmä, ikkunan pielien pellitykset. Sisäpuolisesta verhouksesta esim. kaikkien elementtien sisäpuolet ovat reunaohennettua ekkipsilevyä, saumat tasoittamatta, kalustetukina käytetään vanerilevyä. Asiakirjojen pätevyysjärjestys ja liitteet Sopimusasiakirjoista pätevin on sopimus eli vakiolomake. Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on esitetty numerojärjestyksessä vakiolomakkeessa kohdassa liitteet. Päiväyksen kohtaan laitetaan päiväys, jolloin kyseinen asiakirja on tehty. Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot (RYHT 2000) liitetään vakiolomakkeeseen ja ne astuvat voimaan yhtäaikaa sopimuksen kanssa. Kauppahinta ja kauppahinnan suorittaminen Kauppahinta suoritetaan laskua vastaan sopimuksen ja sovitun aikataulun mukaisesti. Maksuaika ja viivästyskorko on siis aina määritettävä erikseen, niistä ei ole mainintaan RYHT ehdoissa. Kauppahinnan suorittaminen kohtaan merkitään laskuttaja eli sen yrityksen tai henkilön tiedot, joka lähettää laskun ja toimii vastaanottajana. Maksuehtoihin laitetaan maksuaika ja eräpäivä sekä ylimenevältä ajalta maksettava viivästyskorko. Suoritustavaksi valitaan laskutus kokonaishintaisena kertasuorituksella, toimituserittäin tai maksuerätaulukon mukaan. Jos valitaan laskutus kokonaishintaisena kertasuorituksella, niin myyjä lähettää ostajalle laskun, kun elementit ja valitut vakio-osat ovat toimitettu ostajalle ja ostaja on hyväksynyt toimituksen. Toimituserittäin

3 tapahtuvassa laskutuksessa myyjä lähettää ostajalle laskun jokaisen toimitetun ja hyväksytysti vastaanotetun elementtikuorman eli toimituserän jälkeen kyseisistä elementeistä. Maksuerätaulukon mukaan tapahtuvassa laskutuksessa myyjä laskuttaa ostajaa ennalta laaditun ja molempien osapuolien hyväksymän maksuerätaulukon mukaan. Laskutus saattaa tällöin tapahtua hankkeen valmistumisasteen, elementtimäärän tai toimituserien mukaan Lisäehdoissa voidaan määritellä esimerkiksi, että myyjä laatii maksuerätaulukon, joka tarkoittaa, että maksuerätaulukko ainakin hyväksytetään ostajalla. Toisessa kohdassa muu lisäehto, on jätetty tyhjää, joten siihen voidaan määritellä sopimustilanteessa joku muu suoritustapa tai suoritustapaan liittyvä lisäehto. Myös laskujen toimitusmäärä on jätetty avoimeksi, sopimustilanteessa määriteltäväksi asiaksi. Yleensä kappalemääränä on käytetty kahta tai kolmea riippuen sopimuksen osapuolista. Vakuudet Vakuudet sekä niiden määrä voidaan sopia vapaasti hankinta- tai toimitussopimuksessa. RYHT ehtojen (9.1 ) mukaan myyjän toimitusaikaisen vakuuden tulee olla 10% toimituksen hinnasta ellei toisin sovita. Vakuutta koskevat vaatimukset on esitettävä ennen sopimuksen tekemistä ja vakuus on asetettava niinikään sopimuksessa määrätyssä ajassa. Jos ostaja maksaa sopimuksen mukaan ennakkoa, on myyjän asetettava erillinen ennakon suuruinen vakuus. Sen sijaan takuuajan vakuutta ei myyjältä yleensä vaadita. Jos takuuajan vakuus vaaditaan, on siitä sovittava erikseen. Takuuajan vakuuden suuruus sekä sen alkamis- ja voimassaoloaika on sovittava erikseen. Toimituslausekkeet Toimituslausekkeilla myyjä ja ostaja määrittävät kustannusvastuun tavaran kuljettamisesta myyjän liikepaikalta ostajalle, vahingonvaaranvastuun siirtymisajankohdan myyjältä ostajalle sekä osapuolten velvollisuudet tavaran luovutuksen yhteydessä. Kuljetuksiin liittyvät kustannukset on otettava huomioon jo hankintasopimusta solmittaessa, koska toimitustavalla on olennainen vaikutus kauppahinnan määräytymiseen. Toimituslausekkeet kohtaan on jätetty tyhjät rivit, johon toimitusehto voidaan kirjoittaa. Alla olevassa taulukossa 1 on taulukoitu toimitusehdot, niiden lyhenteet ja vahingonvaaran siirtyminen myyjältä ostajalle. Taulukossa 2 on taulukoitu toimitustapalausekkeiden aiheuttamat kustannusten jakautumiset pakkaamisen, lastauksen, kuljetuksen, tavaravakuutuksen ja purkamisen osalta. Taulukko 1. Finnterms 1991 toimitustapalausekkeet Toimitusehto Lyhenne Riski tavaralle aiheutuvista vahingoista siirtyy myyjältä ostajalle, kun myyjä sovittuna päivänä tai ajanjaksona Noudettavana NOL Luovuttaa tavaran ostajalle nimetyssä / tavanomaisessa luovutuspaikassa lähettäjältä Vapaasti kuljettajalla FCA Toimittaa tavaran ostajan nimeämän kuljettajan huostaan nimetyllä paikkakunnalla / nimetyssä paikassa sovitulla / tavanomaisella tavalla Kuljetus maksettuna CPT Toimittaa tavaran ensimmäisen kuljettajan huostaan kuljetettavaksi nimettyyn paikkaan Kuljetus ja vakuutus maksettuna CIP Toimittaa tavaran ensimmäisen kuljettajan huostaan kuljetettavaksi nimettyyn paikkaan Toimitettuna DDU Asettaa tavaran ostajan käytettäväksi sovitulla kohdalla määräpaikalla Toimitettuna perillä TOP Luovuttaa tavaran ostajalle sovitulla kohdalla määräpaikalla Taulukko 2. Finnterms toimitustapalausekkeiden aiheuttamat kustannusten jakautuminen (M = myyjän vastuulla, O = ostajan vastuulla) Toimitusehto Tavaran pakkaamine n Lastaus nimetyssä pisteessä Kuljetus Tavaravakuutus Purkaus nimetyssä pisteessä Noudettavana lähettäjältä (NOL) M O O O O Vapaasti kuljettajalla (FCA) M M O O O Kuljetus maksettuna (CPT) M M M O O Kuljetus ja vakuutus maksettuna M M M M O (CIP) Toimitettuna (DDU) M M M M O Toimitettuna perillä (TOP) M M M M M

4 Toimitusaika ja viivästyminen Toimitusaika kohtaan merkitään toimituserät, niiden toimituspäivämäärät sekä kellonajat, jolloin toimituserien on oltava sovitussa paikassa. Paikka määritetään työmaasuunnitelmasta ja sille annetaan tarkka osoite sekä mahdollisesti muut helposti havainnoitavat ympäristökuvaukset. Esim.2.erä, , Mallitie 4, B-porras, elementtifakin viereen, 2. kerroksen ulkoseinät. Toimituserien sisältö määritetään mahdollisimman tarkasti jo toimitussisältö kohdassa. Ostajan velvollisuuksiin kuuluu kuitenkin ilmoittaa myyjälle riittävän aikaisin ja sopimuksen mukaisesti ennen jokaista toimituserää tarkentunut elementtikohtainen aikataulu ja kuormausjärjestys. Lisäksi ostaja on velvollinen tarkentaa kyseistä aikataulua ja kuormausjärjestystä. Viivästyminen kohdassa valitaan aluksi, miten myyjälle mahdollisesti lankeava viivästyssakko määräytyy ja sen jälkeen määritetään prosentuaalinen sakko ja sakkopäivien enimmäismäärä. Myös osatoimitukset voidaan asettaa sakollisiksi päivän tai tarvittaessa jopa tunnin tarkkuudella. Täsmällisen toimitusajan määrittäminen ja mahdollisen myöhästymisen korvausvaatimus on perusteltua esimerkiksi jos kyseessä on ahdas rakennuspaikka ja kuormien täsmällinen saapuminen on sen johdosta erittäin tärkeää. Myös ostajasta johtuvat viivästymiset voidaan laittaa sakollisiksi kahdessa viimeisessä kohdassa, joista ensimmäinen koskee ainoastaan varastointi- ja suojauskuluja tapauksessa, kun viivästyminen on ilmoitettu ennen toimitusta. Toinen koskee vastaanoton viivästymistapausta, kun toimitusta ei voida ottaa vastaan työmaalla sovittuna aikana. Takuuaika Rakennustuotteiden myyjän on annettava tavaralleen takuu 36 kuukauden ajaksi sen luovutuspäivästä lukien (18.1 ). Takuuajan pituus voidaan sopia myös toisin, enintään kuitenkin niin pitkäksi aikaa kuin ostajalla on takuuvastuu. Rakennustuotteen valmistajan tai toimittajan vastuun osalta voivat lisäksi tulla sovellettaviksi myös asuntokauppalain asunnon myyjän takautumisoikeutta koskeva säännökset. Tällöin valmistaja tai toimittaja voi joutua, RYHT ehtojen vastuunrajoitussäännöksistä huolimatta, rakennustuotteesta johtuvasta virheestä asuntokauppalain mukaiseen vastuuseen eli korvaamaan asunnon myyjälle virheestä aiheutuneet kustannukset. Lisävelvollisuudet Lisävelvollisuus kohdassa on mainittu ne myyjän ja ostajan velvollisuudet, joita halutaan painottaa toimituksen onnistumiseksi. Kohdassa yksi painotetaan, että myyjä on aina velvollinen pakkaamaan elementit toimituslausekkeista riippumatta ja vielä niin, etteivät ne vaurioidu, likaannu tai kastu kuljetuksen aikana. Kohtaan kaksi on jätetty tyhjä viiva, johon täydennetään tarjouspyyntö- ja sopimusvaiheessa, montako päivää etukäteen ostajan on ilmoitettava elementtikohtainen aikataulu ja kuormausjärjestys. Suosituksena on vähintään 4 työpäivää. Kohdassa kolme painotetaan ostajan velvollisuutta reklamoida virheen huomattuaan, jotta hänen oikeutensa virheen korjauttamiseksi säilyisivät. Kohdassa neljä myyjää velvoitetaan toimittamaan kaikki elementtiin kuuluvat asiakirjat ostajalle ennen viimeistä maksuerää mm. sen tähden, että ostaja on mahdollisesti velvoitettu laatimaan huoltokirjan kiinteistön ylläpitoa varten. Kohdassa viisi painotetaan perustusten mittapiirustusten eli tarkepiirustusten toimittamista myyjälle, jotta mahdolliset valmistusvirheet ja mittavirheet tulisivat esille ennen kuin elementtejä ehditään valmistaa. Tämä estää virheiden kertautumisen ja pakottaa ostajan mittaamaan perustukset ja huomaamaan mahdolliset virheet, kuten korot, etukäteen. Laadunvarmistus Ostajalla on oikeus tarkastaa tuote sen valmistumisprosessin aikana, tavaraa vastaanotettaessa sekä ennen tavaran kiinnittämistä tai asentamista. Lisäksi rakennuskohteen vastaanottotarkastuksessa voidaan tehdä vaatimuksia sellaisista vioista tai puutteista, joita ei kohtuudella ole voitu havaita aiemmissa tarkastuksissa. Kaupan laadusta riippuu, missä vaiheessa ostajan on suoritettava tarkastus ja miten huolellisesti se on toimitettava. Myyjällä on oltava mahdollisuus rakennuspaikalla tehtävään katselmukseen mikäli jompikumpi osapuolista katselmusta vaatii. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Lisäksi ostajalla on oikeus saada pyydettäessä tieto valmistusaikataulussa pysymisestä. Ostajan valvonta ei vähennä myyjän vastuuta tuotteen virheettömyydestä ja sopimuksenmukaisuudesta.

5 Vahingonvaaran siirtyminen Vahingonvaara siirtyy ostajalle kun tavara on luovutettu ostajalle tai itsenäiselle rahdinottajan kuljetettavaksi (8.1 ). Vahingonvaaran siirtymiseen vaikuttaa sopimuksessa kohdassa toimituslausekkeet oleva toimitusehto. Toimitusehdon vaikutukset vahingonvaaran siirtymiseen on kuvattu em. kohdan taulukossa 1. Vahingonvaaran siirtyessä ostajalle, tämän on huolehdittava siitä, että vastuuvakuutukset ovat kunnossa. Ellei tavaraa ostajan viivästyksen vuoksi voida luovuttaa sovittuna aikana, vahingonvaara siirtyy ostajalle kun myyjä on tehnyt omat sovitut velvoitteena. Vastuu tavaran vakuuttamisesta kuuluu tällöin myös ostajalle. Mikäli ostajan tavarat joudutaan varastoimaan myyjän luona siitä on sovittava kirjallisesti sekä niiden erottamisesta on ilmoitettava ostajalle. Ristiriitaisuuksien ratkaiseminen Osapuolten välillä syntyvistä erimielisyyksissä ratkaisut on pyrittävät löytämään sopimusasiakirjoista. Erimielisyyksiä ja riitaisuuksia on pyrittävä ratkaisemaan neuvotteluteitse sitä mukaa, kun niitä ilmenee. Sopimusta koskevat rakennusaikaiset riitaisuudet on jätettävä käräjäoikeuden tai välimiesoikeuden ratkaistaviksi viimeistään 6 kuukauden kuluessa rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta tai jos sitä ei ole pidetty niin rakennustarkastusviranomaisen lopputarkastuksesta (23.2 ). Takuuaikaiset riitaisuuden on jätettävä käräjäoikeuden ratkaistaviksi 3 kuukauden kuluessa takuuajan päättymisestä. Riitaisuuksien ratkaisemista koskevilla määräajoilla pyritään riitaisuuksien mahdollisimman nopeaan selvittämiseen, jotta ne eivät siirtyisi tarpeettomasti ja siten haittaisi osapuolten välistä kaupankäyntiä.

6 Tilaaja/ käyttäjä Oy Rakennuttamisfirma Ab Rakennuttaja Oy Urakka Ab Päätoteuttajana toimiva urakoitsija Toimitus asennettunalomake (YSE 1998) (RYHT 2000) Toimitustuoteosakauppanalomake + suunnitteluhj Toimituslomake Toimitustuoteosakauppana lomake (YSE 1998) + suunnittelu-ohje Ristikkoasennus Oy Kattoristikot asennettuna Vakio-osat Oy Julkisivuverhouksen 1.kerroksen laudat vakioosina 1 kerta maalattuna asiakkaan suunnitelmin Runkoelementti Oy US-, VS-, AP-, VP- elementit runkoelementtinä ja toinen sivu tuulensuojalevyllä levytettynä

7 Pvm Tarjouspyyntö.. 20 SOPIMUS Nro: Puuelementtien toimitus Tähän sopimukseen sovelletaan Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja. (RYHT 2000) TYÖMAA Työmaan nimi: Työmaan numero: Kt Oy Puutalot Toimitusosoite Kehityskuja Myräkkälä Työnjohtaja: Puhelin Veijo Vastaava (vast. mestari) Telekopio Sähköposti OSAPUOLET Ostaja: Oy Urakka Ab LY-tunnus 123-U Ostajan edustaja: Osoite: Urakkapolku 8A, Läyliäinen Puhelin Matti Pomo (proj. päällikkö) Telekopio Sähköposti Myyjä: Vakio-osat Oy LY-tynnus 321-V Myyjän edustaja: Osoite: Vakiotie 4, Peräkylä Puhelin Tj Esa Kojo Telekopio Sähköposti Päärakennesuunnittelija: Ins tsto Teemu Tarkka Oy LY-tunnus 231-S Osoite: Suunnittelijakuja 7, Helsinki Päärakennesuunnittelijan edustaja: Puhelin Teemu Tarkka Telekopio Sähköposti Osapuolet ovat velvollisia informoimaan toisiansa heti, mikäli yllämainitut yhteystiedot muuttuvat

8 TOIMITUSSISÄLTÖ 1) Myyjä toimittaa suunnitelmien ja mahdollisten lisäselvitysten mukaiset elementit, vakio-osat ja elementtien valmistus-, sovitus- ja asennuspiirustukset asiakirjojen esittämässä laajuudessa 2) Hankkeen ja toimituksen suunnitteluvastuu kuuluu ostajalle, joka nimeää hankkeen alussa päärakennesuunnittelijan sekä koordinoi hankkeen suunnittelun. Runkoon kuuluvat elementit AP-elementti VP-elementti YP-elementti US-elementti VS1-elementti (kantava) VS2-elementti (ei-kantava) HVS-elementti (huoneistojen välinen seinä) Kattoristikot Rakennusosa Täys- Runko- Vakioelementtinä elementtinä osina Runkoon liittyvät elementit Palokatkoelementti (HVS elementin päälle) Porraselementit Parveke- ja luhtikäytäväelementti Hissikuiluelementti Märkätilaelementti Räystäät Päätykolmiot Päätyräystäselementti Julkisivulaudoitus

9 Toimitus täyselementtinä sisältää sähköputkitukset sekä pattereiden ja kalusteiden vaatimat tuet. Toimitussisältö on tarkennettu liitteessä ( ) Toimitussisältöä tarkennetaan seuraavasti: Runkomateriaali, koko sekä eriste ja tiivisteet: US: VS: HVS: AP: VP: YP: Ulkoverhous: ulkopanelit 21x120 mm hienosahattu st-kuusi, utv paneli, käsittely: väritön lahonsuoja ja oksalakka ja 2x vinha tai vastaava teollinen menetelmä Sisäverhous: Palokatkot: Portaat: Parvekkeet ja/tai luhtikäytävät Märkätilat: Räystäät: ulkopanelit 21x120 mm hienosahattu st-kuusi, utv paneli, käsittely: oksalakka, pohjamaalaus Pinja Pro Primer, välimaalaus Pinjasol Pro, valmiiksimaalaus Teho öljymaali, (värit hyväksytettävä suunnittelijalla) Päätykolmiot: ulkopanelit 21x120 mm hienosahattu st-kuusi, utv paneli, käsittely: oksalakka, pohjamaalaus Pinja Pro Primer, välimaalaus Pinjasol Pro, valmiiksimaalaus Teho öljymaali, (värit hyväksytettävä suunnittelijalla) Tuulensuoja: Lisäksi toimitussisällöstä on sovittu seuraavaa:

10 ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS Sopimuksessa noudatetaan tätä sopimusta, sopimusta täydentäviä liitteitä ja muita sopimusasiakirjoja, joiden keskinäinen pätevyysjärjestys on allaolevan luettelon pätevyysjärjestyksen mukainen. Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot (RYHT 2000) liitetään asiakirjana tähän. LIITTEET PÄIVÄYS 1. Sopimusneuvottelupöytäkirja Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot 2000 (RYHT 2000) Tarjouspyyntö Tarjous Yksikköhinnat lisä- ja muutostöitä varten Suunnitelma-asiakirjaluettelo KAUPPAHINTA - arvonlisäveroton kauppahinta (alv 0 %) arvonlisävero kauppahinta yhteensä sisältäen arvonlisäveron KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN Laskuttaja: Vakio-osat Oy Maksuehdot 14 pv - 2%, 21pv netto Viivästyskorko 11 % Suoritustapa Lisäehdot: Laskutusosoite: laskutus kokonaishintaisena kertasuorituksella laskutus toimituserittäin laskutus maksuerätaulukon mukaan muu suor.tapa: myyjä laatii maksuerätaulukon muu lisäehto: EUR Laskut on toimitettava kahtena kappaleena ja siinä on mainittava tämän sopimuksen mukainen sopimusnumero ja työmaanumero. Ensimmäinen maksuerä ei ole laskutuskelpoinen ennen kuin myyjä on jättänyt ostajalle toimitusaikaisen vakuuden, jos sitä vaaditaan. Vastaavasti viimeinen maksuerä ei ole laskutuskelpoinen ennenkuin toimitus on hyväksytty vastaanotetuksi ja puutteet korjattu sekä mahdollisesti vaadittava takuuajan vakuus jätetty ostajalle. VAKUUDET MYYJÄN VAKUUDET Toimitusaikainen vakuus Myyjä ei anna toimitusaikaista vakuutta. Myyjä antaa seuraavat toimitusaikaiset vakuudet: % arvonlisäverottomasta kauppahinnasta voimassa pp.kk.vvvv saakka. (RYHT 2000: 10% kauppahinnasta ALV 0%) Takuuajan vakuus Myyjä ei anna takuuajan vakuutta. Myyjä antaa seuraavat takuuajan vakuudet: 2 % arvonlisäverottomasta kauppahinnasta voimassa saakka.

11 Vakuuksien sisältö Ostajan hyväksymä omavelkainen takaus, joka on toimitettava kahden viikon kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Mikäli myyjä ei toimita em. vakuutta määräajan kuluessa eikä viikon sisällä ostajan sitä vaadittua, on ostajalla oikeus purkaa tämä sopimus päättymään kokonaisuudessaan välittömästi. Takuuajan vakuus on toimitettava ostajalle ennen viimeisen maksuerän suorittamista. Takuuaikaisen vakuuden vakuuden voimassaoloaika alkaa toimitusaikaisen vakuuden vapauttamisesta ja päättyy 3 kk ostajan takuuajan päättymisen jälkeen. OSTAJAN VAKUUDET Ostaja ei anna vakuutta. Ostaja antaa seuraavat vakuudet: TOIMITUSLAUSEKKEET DDU Toimitettuna LAADUNVARMISTUS, TOIMITUSTEN VALVONTA JA TARKASTUS Myyjä on velvollinen toimittamaan työmaalle em. puurunkoiset elementit, vakio-osat ja tarvikkeet asiakirjojen perusteella niin, että laatu ja rakenne on suunnitelmien mukainen. Ostajalla on oikeus valvoa ja tarkastaa elementtien ja tarvikkeiden valmistamista työaikana myyjän luona osapuolten sopimalla tavalla sekä saada pyydettäessä tieto valmistusaikataulussa pysymisestä. Lisäksi on sovittu seuraavaa: Viimeiset suunnitelmat elementeistä on tarkastettava ennen valmistusta päärakennesuunnittelijalta Teemu Tarkalta puh: ; fax: TOIMITUSAIKA ERÄ PVM TOIMITUSPAIKKA Työmaa osoite: Kehityskuja 3, Myräkkälä/ TALO Työmaa osoite: Kehityskuja 3, Myräkkälä/ TALO 2 Myyjä on velvollinen tarkistamaan toimituspäivän työmaalta 2 viikkoa ennen toimitusta. VIIVÄSTYMINEN TAI Viivästyssakon suuruus on kultakin työpäivältä 0,1 % sopimuksen mukaisesta arvonlisäverottomasta hinnasta, kuitenkin enintään 75 työpäivältä. (RYHT 2000: 0,1% työpäivältä, enintään 75 työpäivältä) Viivästyssakon suuruus on kultakin alkavalta viikolta % sopimuksen mukaisesta arvonlisäverottomasta hinnasta, kuitenkin enintään viikolta. (RYHT 2000: 0,5% täydeltä viikolta, enintään 15 viikolta) Osatoimitusten välitavoitteista sovitaan seuraavaa: Viivästyssakon suuruus on jokaiselta alkavalta työpäivältä toimituserittäin 0,1 % kyseisen toimituserän arvosta. Viivästyssakon suuruus on jokaiselta alkavalta työtunnilta % kyseisen toimituserän sopimuksen mukaisesta arvonlisäverottomasta hinnasta enintään tunnilta/ työpäivä ja enintään työpäivältä.

12 Jos toimitus viivästyy ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus saada korvaus viivästyksen aiheuttamista suojaus ja varastointi kustannuksista kultakin alkavalta viikolta. Mikäli toimitusta ei ostajasta johtuvasta syystä oteta vastaan sovittuna aikana, on myyjällä oikeus laskuttaa ostajaa TAKUUAIKA Myyjä antaa tavaralleen takuun 36 kuukauden ajaksi sen luovutuspäivästä lukien, ellei toisin ole sovittu, kuitenkin enintään niin pitkäksi aikaa kuin ostajalla on takuuvastuu. (RYHT 2000) Takuuaikaa koskeva muutos/ lisäehto: MUUT EHDOT JA MÄÄRÄYKSET 1) Myyjän on suojattava elementit ennen toimitusta työmaalle, niin etteivät ne likaannu, kastu tai vaurioidu kuljetuksen ja varastoinnin aikana. 2) Ostaja ilmoittaa elementtikohtaisen aikataulun ja kuormausjärjestyksen myyjälle vähintään 4 päivää ennen toimitusta. Lisäksi ostaja varmistaa toimituksen vielä puhelimitse. Samalla ostaja ilmoittaa kellonajan tai aikavälin toimituserittäin. 3) Ostajan on reklamoitava myyjälle välittömästi joko kuormakirjaan tai kirjallisesti, havaitsemistaan virheistä tai puutteista toimituksessa. 4) Myyjä on velvollinen toimittamaan ostajalle kaikki tarpeelliset todistukset, luvat, laatuasiakirjat, käyttö-, hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet ym. myyjän hankittaviksi kuuluvat asiakirjat ennen viimeistä maksuerää. 5) Ostaja on velvollinen toimittamaan perustusten mittapiirustukset myyjälle välittömästi perustusten valmistuttua. VAHINGONVAARAN SIIRTYMINEN Tuotteen vahingonvaara siirtyy ostajalle, kun toimituserät kirjataan hyväksytysti vastaanotetuksi. RISTIRIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, niin riitaisuudet ratkaistaan yhden miehen välimiesoikeudessa tai jommankumman osapuolen niin vaatiessa, riitaisuudet jätetään HELSINGIN käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Vakuudeksi, Paikka Ostajan allekirjoitus Myyjän allekirjoitus M atti P omo Esa K ojo

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 1 / 24 URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 Kotipaikka: Nurmijärvi Y-Tunnus 0761288-6 www.nva.fi KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 2 / 24 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet.

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet. JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Kauppa- ja teollisuusministeriön valtion hankinnoista annetun asetuksen(1416/93) perusteella 22.12.1993 vahvistamat julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Asiakkuuden edellytyksenä on, että asiakkaalle on avattu SelectorPRO Finland Oy:ssä asiakastiedot.

Asiakkuuden edellytyksenä on, että asiakkaalle on avattu SelectorPRO Finland Oy:ssä asiakastiedot. 1. YLEISTÄ Tämä sopimus perustuu yleisesti kaupan yleisiin toimitusehtoihin. Sopimuksen osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toiselta osapuolelta saamansa tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja niiden

Lisätiedot

Myynti- ja toimitusehdot

Myynti- ja toimitusehdot Nemco Myynti- ja toimitusehdot Yleiset sopimusehdot Yleiset sopimusehdot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi koneiden sekä mekaanisten, elektronisten ja sähköisten laitteiden asennustoimituksissa Tanskassa,

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt.

MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt. Tarjouspyynnön 27.8.2013 liite 5 MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus Järvenpään kaupunki URAKKAOHJELMA A-Insinöörit Suunnittelu Oy Työ N:o

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot