Myyjä toimittaa ostajalle elementit, vakio-osat ja elementtien valmistus-, sovitus- ja asennuspiirustukset asiakirjojen esittämässä laajuudessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myyjä toimittaa ostajalle elementit, vakio-osat ja elementtien valmistus-, sovitus- ja asennuspiirustukset asiakirjojen esittämässä laajuudessa."

Transkriptio

1 PUUELEMENTTIEN TOIMITUS, TÄYTTÖOHJEET Yleistä Puuelementtien toimitus- vakiolomake on tarkoitettu avoimen puurakennusjärjestelmän puuelementtien tai vakio-osien ostoon hankkeissa, joissa asennus tehdään erillisenä kauppana. Puuelementtien toimituksen tarjouspyyntö ja sopimus tehdään tätä tarkoitusta varten laaditulle lomakkeelle. Tarjouspyyntö- ja sopimuslomakkeessa esitetyt ehdot pohjautuvat rakennustuotteiden yleisiin hankinta- ja toimitusehtoihin RYHT Ellei lomakkeessa ole yleisistä hankinta- ja toimitusehdoista poikkeavia määräyksiä, noudatetaan rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja. Tarjouspyyntö tehdään samalle lomakkeelle kuin varsinainen sopimus. Tarjouspyyntöä täytettäessä kaikki tiedot toimituksesta eivät välttämättä ole vielä selvillä, joten lomake esitäytetään sen hetkisten tietojen pohjalta. Tarjouspyyntö voidaan tällä lomakkeella pyytää yhdestä tai useammasta elementtityypistä tai kaikista hankkeen elementti- ja materiaalitoimituksista. Varsinaisessa sopimusvaiheessa lomakkeeseen täydennetään mahdollisesti tarjouspyyntövaiheessa avoimeksi jääneet kohdat. Sopimus tehdään kahtena samansisältöisenä kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle. Sopimuksen tekemisen yhteydessä huolehditaan siitä, että sen liitteeksi tulevat asiakirjat ovat luetteloitu ja koottu yhteen ja että molempien sopijapuolten liiteasiakirjat ovat keskenään samansisältöiset. Sopimus laaditaan niin, että se muodostaa liitteeksi tulevien asiakirjojen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden. Tämän ohjeen tekstissä on suluissa mainittu pykäliä, jotka viittaavat rakennustuotteiden yleisiin hankinta- ja toimitusehtoihin 2000 (RYHT 2000). Osapuolet Kohdassa nimetään sopimuksen osapuolet ja osapuolten edustajat. Osoite, puhelin, faksi ja muut yhteystiedot täytetään niin täydellisesti kuin sillä hetkellä on mahdollista, kuitenkin niin, että vähintään osoitetiedot ovat täytetty. Molemmat osapuolet ovat velvollisia informoimaan toisiansa heti, mikäli kyseiset yhteystiedot tai yhteyshenkilöt, esim. ostajan- tai myyjän edustajat, muuttuvat. Työmaa Työmaan yhteystietoihin täytyy kaikissa tapauksissa täydentää vähintään toimitusosoite ja työnjohtaja sekä kaikki tiedossa olevat muut tämän kohdan tiedot. Ostaja nimeää ennen hankkeen alkua tehtävään pätevän vastuullisen suunnittelijan (=päärakennesuunnittelija). Päärakennesuunnittelijan tietoihin tulee kaikissa tapauksissa täydentää vähintään osoite ja muut tiedossa olevat yhteystiedot. Toimitussisältö Hankkeen ja toimituksen suunnitteluvastuu ja suunnittelun koordinointi kuuluu ostajalle, joka toimittaa myyjälle nk. T2 vaiheen suunnitelmat eli työpiirustukset, tekniset suunnitelmat ja liitosdetaljit muihin elementteihin. Ostajan on myös täyselementtien ollessa toimituksen kohteena, toimitettava myyjälle LVIS-suunnitelmat piirustuksineen. Ostaja on velvollinen toimittamaan myyjälle välittömästi perustusten valmistumisen jälkeen myös mittapiirustukset, joista ilmenee perustusten lopulliset mitat, sijainnit ja toleranssit. Myyjä toimittaa ostajalle elementit, vakio-osat ja elementtien valmistus-, sovitus- ja asennuspiirustukset asiakirjojen esittämässä laajuudessa. Kaikkien suunnitelmien on täytettävä: sitovat viranomaismääräykset yleisesti hyväksytyt rakentamisohjeet sopimusasiakirjojen mukaiset toimivuuden erityisvaatimukset Tätä tarkoitusta varten ostaja nimeää ennen hankkeen alkua päärakennesuunnittelijan, jonka tehtävänä on mm. määrittää rungon päämitat ja elementtijako, määrittää rakenteiden kuormitukset, vastata rungon stabiliteetista, huolehtia rakenteiden ja liitosten riittävästä lujuudesta, vastata suunnitelmien yhteensopivuudesta, tarkastaa ja hyväksyä kaikki suunnitelmat sekä huolehtia niiden viranomaistarkastuksista mukaan lukien myyjän toimittamat elementtien valmistus-, sovitus- ja asennuspiirustukset. Vakiolomakkeen toimitussisältö-kohdan taulukossa rakennuskohde on jaettu avoimen puurakennusjärjestelmän elementtirakenteisiin käytetyn tuoteosajaon perusteella. Runkoon kuuluvina elementteinä ovat (AP) ala-, (VP) väli- ja (YP) yläpohjaelementit sekä (US) ulko-, (VS) väli-, sekä (HVS) huoneistojenväliset seinäelementit. Runkoon liittyvinä elementteinä on lomakkeeseen laitettu mm. porraselementit, parvekkeet ja luhtikäytävät,

2 hissikuiluelementit, märkätilaelementit, räystäät ja päätykolmioelementit. Taulukkoon on jätetty tyhjiä rivejä muiden mahdollisten runkoon kuuluvien- tai liittyvien elementtien lisäämiseksi. Elementtien väliset liitokset tehdään järjestelmän vakioitujen liittymäsääntöjen mukaan siten, että kaikki elementtitoimittajat käyttävät samaa rakenteiden päärakennesuunnittelijan hyväksymää liitostekniikkaa koskien erityisesti toimitusalueiden rajapintoja. Avoimen puurakennusjärjestelmän mukaiset elementtirakenteet voidaan tehdä eri valmiusasteisina: täyselementteinä (eristeet ja levytys rungon molemmin puolin) runkoelementteinä (ainoastaan puurunko ja levytys toisella puolella runkoa) Ostaja voi tarjouspyyntövaiheessa valita yhdessä päärakennesuunnittelijan kanssa tehtaalla valmistettavien elementtien valmistusasteet valitsemalla lomakkeesta joko täyselementti- tai runkoelementti- vaihtoehdon. Ostaja voi myös valita jonkun osan rakennuksesta tehtäväksi paikallarakentaen vakio-osista. Elementtien valmistusasteen valintaan ja ratkaisuun paikalla rakentaen vaikuttaa mm. hankkeen aikataulu, ostajan resurssit, suhdannetilanne, toistuvuus ja käytettävät materiaalit. Esimerkiksi jos halutaan mahdollisimman valmiit ulkoseinäelementit, niin valitaan rivillä neljä olevan US- eli ulkoseinäelementtien kohdalla valmistusasteeksi täyselementti, jolloin myyjä toimittaa elementit avoimen puurakennusjärjestelmän mukaisesti eristettynä ja levytettynä rungon molemmilta puolilta. Jos samassa kaupassa halutaan samalta myyjältä ostaa esimerkiksi välipohja(t) vakio-osina eli määrämittaan katkaistuina vakio-osina, niin rastitetaan VP- elementin kohdalle rasti kohtaan vakio-osina. Tällöin myyjä toimittaa välipohjan vakio-osina avoimen puurakennusjärjestelmän mukaisesti määrämittaan katkottuina palkkeina ja aluslevyinä. Toimitussisältö tarkennetaan kohdekohtaisesti sivulla kolme. Valmistettavien elementtien valmistusasteen pohjalta ja päärakennesuunnittelijan tekemien ja/tai hyväksymien elementtisuunnitelmien pohjalta. Tällä sivulla tarkennetaan runkoon kuuluvien ja runkoon liittyvien elementtien materiaalityypit ja paksuudet. Samassa kohdassa tarkennetaan myös runko materiaalit ja niiden mitat sekä sisä- ja ulkoverhouksien ym. muiden materiaalien tyypit, mitat ja mahdolliset pintakäsittelyt ja toimitus (vakio-osina vai kiinnitettynä elementtiin). Tässä kohdassa ostaja määrittää päärakennesuunnittelijan kanssa toimitukseen mahdollisesti tulevat esim. ulkoverhouksen materiaalin, pellitykset, käsittelyasteen, värit sekä kaikki muut ulkoverhoukseen tähän kauppaan ostajan haluamat asiat mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Jos elementteihin tai vakioosiin kohdistuu paljon yksityiskohtia, on ne syytä liittää tähän sopimukseen erillisenä liitteenä ja rastittaa silloin kohta Toimitussisältö on tarkennettu liitteessä. Tällöin jätetään sivu 3 tyhjäksi ja tehdään tarkennukset kaikkien elementtien ja kauppaan liittyvien vakio-osa toimitusten osalta kyseiseen liitteeseen. Jos toimitussisällön tarkennukset ovat melko selkeitä ja lyhyitä, niin täytetään ne sivulle kolme ja rastitetaan kohta Toimitussisältöä tarkennetaan seuraavasti:. Toimitus sisällön tarkennuksissa tulee pyrkiä käyttämään lyhyitä selkeitä ilmaisuja, kuten ulkoverhouksen osalta esim. ulkopaneelit 21x120mm hienosahattu st-kuusi, utv paneli, käsittely: väritön lahonsuoja ja oksalakkaus, 2xvinha tai vastaava teollinen maalausmenetelmä, ikkunan pielien pellitykset. Sisäpuolisesta verhouksesta esim. kaikkien elementtien sisäpuolet ovat reunaohennettua ekkipsilevyä, saumat tasoittamatta, kalustetukina käytetään vanerilevyä. Asiakirjojen pätevyysjärjestys ja liitteet Sopimusasiakirjoista pätevin on sopimus eli vakiolomake. Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on esitetty numerojärjestyksessä vakiolomakkeessa kohdassa liitteet. Päiväyksen kohtaan laitetaan päiväys, jolloin kyseinen asiakirja on tehty. Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot (RYHT 2000) liitetään vakiolomakkeeseen ja ne astuvat voimaan yhtäaikaa sopimuksen kanssa. Kauppahinta ja kauppahinnan suorittaminen Kauppahinta suoritetaan laskua vastaan sopimuksen ja sovitun aikataulun mukaisesti. Maksuaika ja viivästyskorko on siis aina määritettävä erikseen, niistä ei ole mainintaan RYHT ehdoissa. Kauppahinnan suorittaminen kohtaan merkitään laskuttaja eli sen yrityksen tai henkilön tiedot, joka lähettää laskun ja toimii vastaanottajana. Maksuehtoihin laitetaan maksuaika ja eräpäivä sekä ylimenevältä ajalta maksettava viivästyskorko. Suoritustavaksi valitaan laskutus kokonaishintaisena kertasuorituksella, toimituserittäin tai maksuerätaulukon mukaan. Jos valitaan laskutus kokonaishintaisena kertasuorituksella, niin myyjä lähettää ostajalle laskun, kun elementit ja valitut vakio-osat ovat toimitettu ostajalle ja ostaja on hyväksynyt toimituksen. Toimituserittäin

3 tapahtuvassa laskutuksessa myyjä lähettää ostajalle laskun jokaisen toimitetun ja hyväksytysti vastaanotetun elementtikuorman eli toimituserän jälkeen kyseisistä elementeistä. Maksuerätaulukon mukaan tapahtuvassa laskutuksessa myyjä laskuttaa ostajaa ennalta laaditun ja molempien osapuolien hyväksymän maksuerätaulukon mukaan. Laskutus saattaa tällöin tapahtua hankkeen valmistumisasteen, elementtimäärän tai toimituserien mukaan Lisäehdoissa voidaan määritellä esimerkiksi, että myyjä laatii maksuerätaulukon, joka tarkoittaa, että maksuerätaulukko ainakin hyväksytetään ostajalla. Toisessa kohdassa muu lisäehto, on jätetty tyhjää, joten siihen voidaan määritellä sopimustilanteessa joku muu suoritustapa tai suoritustapaan liittyvä lisäehto. Myös laskujen toimitusmäärä on jätetty avoimeksi, sopimustilanteessa määriteltäväksi asiaksi. Yleensä kappalemääränä on käytetty kahta tai kolmea riippuen sopimuksen osapuolista. Vakuudet Vakuudet sekä niiden määrä voidaan sopia vapaasti hankinta- tai toimitussopimuksessa. RYHT ehtojen (9.1 ) mukaan myyjän toimitusaikaisen vakuuden tulee olla 10% toimituksen hinnasta ellei toisin sovita. Vakuutta koskevat vaatimukset on esitettävä ennen sopimuksen tekemistä ja vakuus on asetettava niinikään sopimuksessa määrätyssä ajassa. Jos ostaja maksaa sopimuksen mukaan ennakkoa, on myyjän asetettava erillinen ennakon suuruinen vakuus. Sen sijaan takuuajan vakuutta ei myyjältä yleensä vaadita. Jos takuuajan vakuus vaaditaan, on siitä sovittava erikseen. Takuuajan vakuuden suuruus sekä sen alkamis- ja voimassaoloaika on sovittava erikseen. Toimituslausekkeet Toimituslausekkeilla myyjä ja ostaja määrittävät kustannusvastuun tavaran kuljettamisesta myyjän liikepaikalta ostajalle, vahingonvaaranvastuun siirtymisajankohdan myyjältä ostajalle sekä osapuolten velvollisuudet tavaran luovutuksen yhteydessä. Kuljetuksiin liittyvät kustannukset on otettava huomioon jo hankintasopimusta solmittaessa, koska toimitustavalla on olennainen vaikutus kauppahinnan määräytymiseen. Toimituslausekkeet kohtaan on jätetty tyhjät rivit, johon toimitusehto voidaan kirjoittaa. Alla olevassa taulukossa 1 on taulukoitu toimitusehdot, niiden lyhenteet ja vahingonvaaran siirtyminen myyjältä ostajalle. Taulukossa 2 on taulukoitu toimitustapalausekkeiden aiheuttamat kustannusten jakautumiset pakkaamisen, lastauksen, kuljetuksen, tavaravakuutuksen ja purkamisen osalta. Taulukko 1. Finnterms 1991 toimitustapalausekkeet Toimitusehto Lyhenne Riski tavaralle aiheutuvista vahingoista siirtyy myyjältä ostajalle, kun myyjä sovittuna päivänä tai ajanjaksona Noudettavana NOL Luovuttaa tavaran ostajalle nimetyssä / tavanomaisessa luovutuspaikassa lähettäjältä Vapaasti kuljettajalla FCA Toimittaa tavaran ostajan nimeämän kuljettajan huostaan nimetyllä paikkakunnalla / nimetyssä paikassa sovitulla / tavanomaisella tavalla Kuljetus maksettuna CPT Toimittaa tavaran ensimmäisen kuljettajan huostaan kuljetettavaksi nimettyyn paikkaan Kuljetus ja vakuutus maksettuna CIP Toimittaa tavaran ensimmäisen kuljettajan huostaan kuljetettavaksi nimettyyn paikkaan Toimitettuna DDU Asettaa tavaran ostajan käytettäväksi sovitulla kohdalla määräpaikalla Toimitettuna perillä TOP Luovuttaa tavaran ostajalle sovitulla kohdalla määräpaikalla Taulukko 2. Finnterms toimitustapalausekkeiden aiheuttamat kustannusten jakautuminen (M = myyjän vastuulla, O = ostajan vastuulla) Toimitusehto Tavaran pakkaamine n Lastaus nimetyssä pisteessä Kuljetus Tavaravakuutus Purkaus nimetyssä pisteessä Noudettavana lähettäjältä (NOL) M O O O O Vapaasti kuljettajalla (FCA) M M O O O Kuljetus maksettuna (CPT) M M M O O Kuljetus ja vakuutus maksettuna M M M M O (CIP) Toimitettuna (DDU) M M M M O Toimitettuna perillä (TOP) M M M M M

4 Toimitusaika ja viivästyminen Toimitusaika kohtaan merkitään toimituserät, niiden toimituspäivämäärät sekä kellonajat, jolloin toimituserien on oltava sovitussa paikassa. Paikka määritetään työmaasuunnitelmasta ja sille annetaan tarkka osoite sekä mahdollisesti muut helposti havainnoitavat ympäristökuvaukset. Esim.2.erä, , Mallitie 4, B-porras, elementtifakin viereen, 2. kerroksen ulkoseinät. Toimituserien sisältö määritetään mahdollisimman tarkasti jo toimitussisältö kohdassa. Ostajan velvollisuuksiin kuuluu kuitenkin ilmoittaa myyjälle riittävän aikaisin ja sopimuksen mukaisesti ennen jokaista toimituserää tarkentunut elementtikohtainen aikataulu ja kuormausjärjestys. Lisäksi ostaja on velvollinen tarkentaa kyseistä aikataulua ja kuormausjärjestystä. Viivästyminen kohdassa valitaan aluksi, miten myyjälle mahdollisesti lankeava viivästyssakko määräytyy ja sen jälkeen määritetään prosentuaalinen sakko ja sakkopäivien enimmäismäärä. Myös osatoimitukset voidaan asettaa sakollisiksi päivän tai tarvittaessa jopa tunnin tarkkuudella. Täsmällisen toimitusajan määrittäminen ja mahdollisen myöhästymisen korvausvaatimus on perusteltua esimerkiksi jos kyseessä on ahdas rakennuspaikka ja kuormien täsmällinen saapuminen on sen johdosta erittäin tärkeää. Myös ostajasta johtuvat viivästymiset voidaan laittaa sakollisiksi kahdessa viimeisessä kohdassa, joista ensimmäinen koskee ainoastaan varastointi- ja suojauskuluja tapauksessa, kun viivästyminen on ilmoitettu ennen toimitusta. Toinen koskee vastaanoton viivästymistapausta, kun toimitusta ei voida ottaa vastaan työmaalla sovittuna aikana. Takuuaika Rakennustuotteiden myyjän on annettava tavaralleen takuu 36 kuukauden ajaksi sen luovutuspäivästä lukien (18.1 ). Takuuajan pituus voidaan sopia myös toisin, enintään kuitenkin niin pitkäksi aikaa kuin ostajalla on takuuvastuu. Rakennustuotteen valmistajan tai toimittajan vastuun osalta voivat lisäksi tulla sovellettaviksi myös asuntokauppalain asunnon myyjän takautumisoikeutta koskeva säännökset. Tällöin valmistaja tai toimittaja voi joutua, RYHT ehtojen vastuunrajoitussäännöksistä huolimatta, rakennustuotteesta johtuvasta virheestä asuntokauppalain mukaiseen vastuuseen eli korvaamaan asunnon myyjälle virheestä aiheutuneet kustannukset. Lisävelvollisuudet Lisävelvollisuus kohdassa on mainittu ne myyjän ja ostajan velvollisuudet, joita halutaan painottaa toimituksen onnistumiseksi. Kohdassa yksi painotetaan, että myyjä on aina velvollinen pakkaamaan elementit toimituslausekkeista riippumatta ja vielä niin, etteivät ne vaurioidu, likaannu tai kastu kuljetuksen aikana. Kohtaan kaksi on jätetty tyhjä viiva, johon täydennetään tarjouspyyntö- ja sopimusvaiheessa, montako päivää etukäteen ostajan on ilmoitettava elementtikohtainen aikataulu ja kuormausjärjestys. Suosituksena on vähintään 4 työpäivää. Kohdassa kolme painotetaan ostajan velvollisuutta reklamoida virheen huomattuaan, jotta hänen oikeutensa virheen korjauttamiseksi säilyisivät. Kohdassa neljä myyjää velvoitetaan toimittamaan kaikki elementtiin kuuluvat asiakirjat ostajalle ennen viimeistä maksuerää mm. sen tähden, että ostaja on mahdollisesti velvoitettu laatimaan huoltokirjan kiinteistön ylläpitoa varten. Kohdassa viisi painotetaan perustusten mittapiirustusten eli tarkepiirustusten toimittamista myyjälle, jotta mahdolliset valmistusvirheet ja mittavirheet tulisivat esille ennen kuin elementtejä ehditään valmistaa. Tämä estää virheiden kertautumisen ja pakottaa ostajan mittaamaan perustukset ja huomaamaan mahdolliset virheet, kuten korot, etukäteen. Laadunvarmistus Ostajalla on oikeus tarkastaa tuote sen valmistumisprosessin aikana, tavaraa vastaanotettaessa sekä ennen tavaran kiinnittämistä tai asentamista. Lisäksi rakennuskohteen vastaanottotarkastuksessa voidaan tehdä vaatimuksia sellaisista vioista tai puutteista, joita ei kohtuudella ole voitu havaita aiemmissa tarkastuksissa. Kaupan laadusta riippuu, missä vaiheessa ostajan on suoritettava tarkastus ja miten huolellisesti se on toimitettava. Myyjällä on oltava mahdollisuus rakennuspaikalla tehtävään katselmukseen mikäli jompikumpi osapuolista katselmusta vaatii. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Lisäksi ostajalla on oikeus saada pyydettäessä tieto valmistusaikataulussa pysymisestä. Ostajan valvonta ei vähennä myyjän vastuuta tuotteen virheettömyydestä ja sopimuksenmukaisuudesta.

5 Vahingonvaaran siirtyminen Vahingonvaara siirtyy ostajalle kun tavara on luovutettu ostajalle tai itsenäiselle rahdinottajan kuljetettavaksi (8.1 ). Vahingonvaaran siirtymiseen vaikuttaa sopimuksessa kohdassa toimituslausekkeet oleva toimitusehto. Toimitusehdon vaikutukset vahingonvaaran siirtymiseen on kuvattu em. kohdan taulukossa 1. Vahingonvaaran siirtyessä ostajalle, tämän on huolehdittava siitä, että vastuuvakuutukset ovat kunnossa. Ellei tavaraa ostajan viivästyksen vuoksi voida luovuttaa sovittuna aikana, vahingonvaara siirtyy ostajalle kun myyjä on tehnyt omat sovitut velvoitteena. Vastuu tavaran vakuuttamisesta kuuluu tällöin myös ostajalle. Mikäli ostajan tavarat joudutaan varastoimaan myyjän luona siitä on sovittava kirjallisesti sekä niiden erottamisesta on ilmoitettava ostajalle. Ristiriitaisuuksien ratkaiseminen Osapuolten välillä syntyvistä erimielisyyksissä ratkaisut on pyrittävät löytämään sopimusasiakirjoista. Erimielisyyksiä ja riitaisuuksia on pyrittävä ratkaisemaan neuvotteluteitse sitä mukaa, kun niitä ilmenee. Sopimusta koskevat rakennusaikaiset riitaisuudet on jätettävä käräjäoikeuden tai välimiesoikeuden ratkaistaviksi viimeistään 6 kuukauden kuluessa rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta tai jos sitä ei ole pidetty niin rakennustarkastusviranomaisen lopputarkastuksesta (23.2 ). Takuuaikaiset riitaisuuden on jätettävä käräjäoikeuden ratkaistaviksi 3 kuukauden kuluessa takuuajan päättymisestä. Riitaisuuksien ratkaisemista koskevilla määräajoilla pyritään riitaisuuksien mahdollisimman nopeaan selvittämiseen, jotta ne eivät siirtyisi tarpeettomasti ja siten haittaisi osapuolten välistä kaupankäyntiä.

6 Tilaaja/ käyttäjä Oy Rakennuttamisfirma Ab Rakennuttaja Oy Urakka Ab Päätoteuttajana toimiva urakoitsija Toimitus asennettunalomake (YSE 1998) (RYHT 2000) Toimitustuoteosakauppanalomake + suunnitteluhj Toimituslomake Toimitustuoteosakauppana lomake (YSE 1998) + suunnittelu-ohje Ristikkoasennus Oy Kattoristikot asennettuna Vakio-osat Oy Julkisivuverhouksen 1.kerroksen laudat vakioosina 1 kerta maalattuna asiakkaan suunnitelmin Runkoelementti Oy US-, VS-, AP-, VP- elementit runkoelementtinä ja toinen sivu tuulensuojalevyllä levytettynä

7 Pvm Tarjouspyyntö.. 20 SOPIMUS Nro: Puuelementtien toimitus Tähän sopimukseen sovelletaan Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja. (RYHT 2000) TYÖMAA Työmaan nimi: Työmaan numero: Kt Oy Puutalot Toimitusosoite Kehityskuja Myräkkälä Työnjohtaja: Puhelin Veijo Vastaava (vast. mestari) Telekopio Sähköposti OSAPUOLET Ostaja: Oy Urakka Ab LY-tunnus 123-U Ostajan edustaja: Osoite: Urakkapolku 8A, Läyliäinen Puhelin Matti Pomo (proj. päällikkö) Telekopio Sähköposti Myyjä: Vakio-osat Oy LY-tynnus 321-V Myyjän edustaja: Osoite: Vakiotie 4, Peräkylä Puhelin Tj Esa Kojo Telekopio Sähköposti Päärakennesuunnittelija: Ins tsto Teemu Tarkka Oy LY-tunnus 231-S Osoite: Suunnittelijakuja 7, Helsinki Päärakennesuunnittelijan edustaja: Puhelin Teemu Tarkka Telekopio Sähköposti Osapuolet ovat velvollisia informoimaan toisiansa heti, mikäli yllämainitut yhteystiedot muuttuvat

8 TOIMITUSSISÄLTÖ 1) Myyjä toimittaa suunnitelmien ja mahdollisten lisäselvitysten mukaiset elementit, vakio-osat ja elementtien valmistus-, sovitus- ja asennuspiirustukset asiakirjojen esittämässä laajuudessa 2) Hankkeen ja toimituksen suunnitteluvastuu kuuluu ostajalle, joka nimeää hankkeen alussa päärakennesuunnittelijan sekä koordinoi hankkeen suunnittelun. Runkoon kuuluvat elementit AP-elementti VP-elementti YP-elementti US-elementti VS1-elementti (kantava) VS2-elementti (ei-kantava) HVS-elementti (huoneistojen välinen seinä) Kattoristikot Rakennusosa Täys- Runko- Vakioelementtinä elementtinä osina Runkoon liittyvät elementit Palokatkoelementti (HVS elementin päälle) Porraselementit Parveke- ja luhtikäytäväelementti Hissikuiluelementti Märkätilaelementti Räystäät Päätykolmiot Päätyräystäselementti Julkisivulaudoitus

9 Toimitus täyselementtinä sisältää sähköputkitukset sekä pattereiden ja kalusteiden vaatimat tuet. Toimitussisältö on tarkennettu liitteessä ( ) Toimitussisältöä tarkennetaan seuraavasti: Runkomateriaali, koko sekä eriste ja tiivisteet: US: VS: HVS: AP: VP: YP: Ulkoverhous: ulkopanelit 21x120 mm hienosahattu st-kuusi, utv paneli, käsittely: väritön lahonsuoja ja oksalakka ja 2x vinha tai vastaava teollinen menetelmä Sisäverhous: Palokatkot: Portaat: Parvekkeet ja/tai luhtikäytävät Märkätilat: Räystäät: ulkopanelit 21x120 mm hienosahattu st-kuusi, utv paneli, käsittely: oksalakka, pohjamaalaus Pinja Pro Primer, välimaalaus Pinjasol Pro, valmiiksimaalaus Teho öljymaali, (värit hyväksytettävä suunnittelijalla) Päätykolmiot: ulkopanelit 21x120 mm hienosahattu st-kuusi, utv paneli, käsittely: oksalakka, pohjamaalaus Pinja Pro Primer, välimaalaus Pinjasol Pro, valmiiksimaalaus Teho öljymaali, (värit hyväksytettävä suunnittelijalla) Tuulensuoja: Lisäksi toimitussisällöstä on sovittu seuraavaa:

10 ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS Sopimuksessa noudatetaan tätä sopimusta, sopimusta täydentäviä liitteitä ja muita sopimusasiakirjoja, joiden keskinäinen pätevyysjärjestys on allaolevan luettelon pätevyysjärjestyksen mukainen. Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot (RYHT 2000) liitetään asiakirjana tähän. LIITTEET PÄIVÄYS 1. Sopimusneuvottelupöytäkirja Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot 2000 (RYHT 2000) Tarjouspyyntö Tarjous Yksikköhinnat lisä- ja muutostöitä varten Suunnitelma-asiakirjaluettelo KAUPPAHINTA - arvonlisäveroton kauppahinta (alv 0 %) arvonlisävero kauppahinta yhteensä sisältäen arvonlisäveron KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN Laskuttaja: Vakio-osat Oy Maksuehdot 14 pv - 2%, 21pv netto Viivästyskorko 11 % Suoritustapa Lisäehdot: Laskutusosoite: laskutus kokonaishintaisena kertasuorituksella laskutus toimituserittäin laskutus maksuerätaulukon mukaan muu suor.tapa: myyjä laatii maksuerätaulukon muu lisäehto: EUR Laskut on toimitettava kahtena kappaleena ja siinä on mainittava tämän sopimuksen mukainen sopimusnumero ja työmaanumero. Ensimmäinen maksuerä ei ole laskutuskelpoinen ennen kuin myyjä on jättänyt ostajalle toimitusaikaisen vakuuden, jos sitä vaaditaan. Vastaavasti viimeinen maksuerä ei ole laskutuskelpoinen ennenkuin toimitus on hyväksytty vastaanotetuksi ja puutteet korjattu sekä mahdollisesti vaadittava takuuajan vakuus jätetty ostajalle. VAKUUDET MYYJÄN VAKUUDET Toimitusaikainen vakuus Myyjä ei anna toimitusaikaista vakuutta. Myyjä antaa seuraavat toimitusaikaiset vakuudet: % arvonlisäverottomasta kauppahinnasta voimassa pp.kk.vvvv saakka. (RYHT 2000: 10% kauppahinnasta ALV 0%) Takuuajan vakuus Myyjä ei anna takuuajan vakuutta. Myyjä antaa seuraavat takuuajan vakuudet: 2 % arvonlisäverottomasta kauppahinnasta voimassa saakka.

11 Vakuuksien sisältö Ostajan hyväksymä omavelkainen takaus, joka on toimitettava kahden viikon kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Mikäli myyjä ei toimita em. vakuutta määräajan kuluessa eikä viikon sisällä ostajan sitä vaadittua, on ostajalla oikeus purkaa tämä sopimus päättymään kokonaisuudessaan välittömästi. Takuuajan vakuus on toimitettava ostajalle ennen viimeisen maksuerän suorittamista. Takuuaikaisen vakuuden vakuuden voimassaoloaika alkaa toimitusaikaisen vakuuden vapauttamisesta ja päättyy 3 kk ostajan takuuajan päättymisen jälkeen. OSTAJAN VAKUUDET Ostaja ei anna vakuutta. Ostaja antaa seuraavat vakuudet: TOIMITUSLAUSEKKEET DDU Toimitettuna LAADUNVARMISTUS, TOIMITUSTEN VALVONTA JA TARKASTUS Myyjä on velvollinen toimittamaan työmaalle em. puurunkoiset elementit, vakio-osat ja tarvikkeet asiakirjojen perusteella niin, että laatu ja rakenne on suunnitelmien mukainen. Ostajalla on oikeus valvoa ja tarkastaa elementtien ja tarvikkeiden valmistamista työaikana myyjän luona osapuolten sopimalla tavalla sekä saada pyydettäessä tieto valmistusaikataulussa pysymisestä. Lisäksi on sovittu seuraavaa: Viimeiset suunnitelmat elementeistä on tarkastettava ennen valmistusta päärakennesuunnittelijalta Teemu Tarkalta puh: ; fax: TOIMITUSAIKA ERÄ PVM TOIMITUSPAIKKA Työmaa osoite: Kehityskuja 3, Myräkkälä/ TALO Työmaa osoite: Kehityskuja 3, Myräkkälä/ TALO 2 Myyjä on velvollinen tarkistamaan toimituspäivän työmaalta 2 viikkoa ennen toimitusta. VIIVÄSTYMINEN TAI Viivästyssakon suuruus on kultakin työpäivältä 0,1 % sopimuksen mukaisesta arvonlisäverottomasta hinnasta, kuitenkin enintään 75 työpäivältä. (RYHT 2000: 0,1% työpäivältä, enintään 75 työpäivältä) Viivästyssakon suuruus on kultakin alkavalta viikolta % sopimuksen mukaisesta arvonlisäverottomasta hinnasta, kuitenkin enintään viikolta. (RYHT 2000: 0,5% täydeltä viikolta, enintään 15 viikolta) Osatoimitusten välitavoitteista sovitaan seuraavaa: Viivästyssakon suuruus on jokaiselta alkavalta työpäivältä toimituserittäin 0,1 % kyseisen toimituserän arvosta. Viivästyssakon suuruus on jokaiselta alkavalta työtunnilta % kyseisen toimituserän sopimuksen mukaisesta arvonlisäverottomasta hinnasta enintään tunnilta/ työpäivä ja enintään työpäivältä.

12 Jos toimitus viivästyy ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus saada korvaus viivästyksen aiheuttamista suojaus ja varastointi kustannuksista kultakin alkavalta viikolta. Mikäli toimitusta ei ostajasta johtuvasta syystä oteta vastaan sovittuna aikana, on myyjällä oikeus laskuttaa ostajaa TAKUUAIKA Myyjä antaa tavaralleen takuun 36 kuukauden ajaksi sen luovutuspäivästä lukien, ellei toisin ole sovittu, kuitenkin enintään niin pitkäksi aikaa kuin ostajalla on takuuvastuu. (RYHT 2000) Takuuaikaa koskeva muutos/ lisäehto: MUUT EHDOT JA MÄÄRÄYKSET 1) Myyjän on suojattava elementit ennen toimitusta työmaalle, niin etteivät ne likaannu, kastu tai vaurioidu kuljetuksen ja varastoinnin aikana. 2) Ostaja ilmoittaa elementtikohtaisen aikataulun ja kuormausjärjestyksen myyjälle vähintään 4 päivää ennen toimitusta. Lisäksi ostaja varmistaa toimituksen vielä puhelimitse. Samalla ostaja ilmoittaa kellonajan tai aikavälin toimituserittäin. 3) Ostajan on reklamoitava myyjälle välittömästi joko kuormakirjaan tai kirjallisesti, havaitsemistaan virheistä tai puutteista toimituksessa. 4) Myyjä on velvollinen toimittamaan ostajalle kaikki tarpeelliset todistukset, luvat, laatuasiakirjat, käyttö-, hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet ym. myyjän hankittaviksi kuuluvat asiakirjat ennen viimeistä maksuerää. 5) Ostaja on velvollinen toimittamaan perustusten mittapiirustukset myyjälle välittömästi perustusten valmistuttua. VAHINGONVAARAN SIIRTYMINEN Tuotteen vahingonvaara siirtyy ostajalle, kun toimituserät kirjataan hyväksytysti vastaanotetuksi. RISTIRIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, niin riitaisuudet ratkaistaan yhden miehen välimiesoikeudessa tai jommankumman osapuolen niin vaatiessa, riitaisuudet jätetään HELSINGIN käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Vakuudeksi, Paikka Ostajan allekirjoitus Myyjän allekirjoitus M atti P omo Esa K ojo

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

sopimus liitteineen ja sopimusneuvottelupöytäkirja tai niiden puuttuessa kirjallinen tilaus tai senkin puuttuessa tilausvahvistus

sopimus liitteineen ja sopimusneuvottelupöytäkirja tai niiden puuttuessa kirjallinen tilaus tai senkin puuttuessa tilausvahvistus 1 1 SOVELTAMISALA 1.1 Hankinnoissa ja toimituksissa noudatetaan näitä :n yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (TP07) alla olevan sisältöisinä, mikäli erikseen ei kirjallisesti toisin sovita. 1.2 Nämä ehdot

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA Hanke Nro Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka Tilaaja Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1 (7) HEL 2014-007743 LUONNOS SOPIMUS NRO 14/LXXX HEL 2014-008130 JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1. TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 2. SOIPIJAOSAPUOLET

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx 1 (7) KONSULTTISOPIMUS NRO 07/X000 Hankenumero xxx KOHDE TEHTÄVÄ xxxxxxxxx xxxxxxxxx KOKONAISHINTA, ERITYISET KORVAUKSET JA KULUT Kokonaishinta arvonlisäveroineen xxxx euroa, ilman arvonlisäveroa xxxx

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009 IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 TOIMITUSSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin siitä, että toimittaja toimittaa asiakkaalle

Lisätiedot

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit Kyseiset omistajuus-/sopimusmallit ovat pelkästään esimerkkejä. Jokaisen kaupan/sopimuksen yhteydessä on aina syytä harkita, tarvitaanko asiantuntijaa laatimaan yksilölliset

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1 (6) Liite 3 Sopimusluonnos HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta (tilaaja/kunta) Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot Soveltamisala Nämä toimitusehdot koskevat kaikkia Dental-Systems Oy:n omasta varastosta tai Dental-Systems Oy:n myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun.

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun. Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta lasten päivähoidosta päiväkotihoidon osalta ajalle 1.1.2016-31.12.2017

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) VASTAUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN, SAIRAALA- APTEEKIN TARJOUSPYYNTÖÖN MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ ESITET- TYIHIN KYSYMYKSIIN JA TARKENNUS LÄÄKKEELLISTEN KAASUJEN TARJOUSPYYNTÖÖN

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

HUOM. sisältää täsmennykset

HUOM. sisältää täsmennykset Urjalan kunta Tarjouspyynnön liite 1 HUOM. sisältää täsmennykset 19.10.2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1: HANKINTASOPIMUS, luonnos 6.10.2016 Urjalan yhtenäiskoulun luonnontieteiden opetusvälineiden hankinta

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2 KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2007 MUOVIKAIVOJEN KANSISTOT LVI-nro Tuotenro Nimitys 33 630 10 F16 D818 Kehys h=100 D400 14 30,30 2 kpl 10 mm kiinnitysreikää Muovisille kaivoputkille Ø 160-200 mm 33 630

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 1 (5) Yleiset asiat 4 / 2014 Tilakeskus-liikelaitos 3736/ /2014 Toimitusjohtaja

Päätöspöytäkirja 1 (5) Yleiset asiat 4 / 2014 Tilakeskus-liikelaitos 3736/ /2014 Toimitusjohtaja Päätöspöytäkirja 1 (5) Muutokset konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin (KSE 2013, RT-13-11143) Tilakeskusliikelaitoksessa tehtävissä sopimuksissa Selostus Tilakeskuksen johtaja on päätöksellään 12.1.2009

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Incoterms-toimituslausekkeet 2000

Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Alkuperäinen Incoterms 2000 on ICC julkaisu nro 560, ISBN 952-9815-22-0, jonka osalta oikeudenhaltijat ovat pidättäneet kaikki oikeudet. Lisätietoja: ICC Finland, www.iccfin.fi,

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN:

( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN: Mallisopimuspohja Lukijalle ja käyttäjälle Tämä mallisopimus on malli taideteoksen tilauksessa käytettävästä sopimuksesta. Se tähtää yleispätevyyteen ja keskimääräisyyteen, eikä siksi välttämättä sellaisenaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0%

Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0% Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0% Hoivakalusteet Anda Jalat ja käsinojat koivua tai petsattua koivua. Istuimessa irroitettava verhoilu. Nojatuoli Istuimessa irroitettava verhoilu, koivu C2124M/KO 1,9 1767.60

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan Bierkuhl Oy:n (jäljempänä myyjä) ja asiakkaan (jäljempänä ostaja) väliseen järjestelmien, koneiden, laitteiden, komponenttien ja

Lisätiedot

Yleiset myyntiehdot 1.1.2016 alkaen

Yleiset myyntiehdot 1.1.2016 alkaen Yleiset myyntiehdot 1.1.2016 alkaen Sisältö 1. Soveltamisala... 3 2.1. Tarjous... 3 2.2. Sopimuksen syntyminen... 3 3. Myyjän velvollisuudet... 3 3.1. Toimitusaika ja toimituspäivä... 3 3.1.1 Toimitusaika...

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Hopeakivensataman ratasuunnitelman muutokseen liittyvien uusien perustuksien, putkistojen ja teräsrakenteiden sekä vanhojen rakenteiden purkutyöt

Hopeakivensataman ratasuunnitelman muutokseen liittyvien uusien perustuksien, putkistojen ja teräsrakenteiden sekä vanhojen rakenteiden purkutyöt 30.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Hopeakiven sataman ratasuunnitelman muutokseen liittyvien uusien perustuksien, putkistojen ja teräsrakenteiden sekä vanhojen rakenteiden

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (JYSE 1994)

JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (JYSE 1994) 1 (5) JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (JYSE 1994) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot 1994 1) 1. Soveltamisala 1.1. Kuntien ja kuntayhtymien tavara- ja palveluhankinnoissa noudatetaan

Lisätiedot

Luonnos puitesopimuksesta Hämeenlinnan kaupunki. Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut. Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely

Luonnos puitesopimuksesta Hämeenlinnan kaupunki. Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut. Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely 1 Liite 4 Luonnos puitesopimuksesta 21.12.2016 Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely Valitut puitesopimuskonsultit, puitesopimus, osa alue X 1. Sopijaosapuolet Yritys A ja PL 84 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot