Uuden vuosisadan lapset ja nuoret Virossa : haasteita, ongelmia ja ratkaisukeinoja Taimi Tulva, Tallinnan yliopiston sosiaalityön professori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uuden vuosisadan lapset ja nuoret Virossa : haasteita, ongelmia ja ratkaisukeinoja Taimi Tulva, Tallinnan yliopiston sosiaalityön professori"

Transkriptio

1 1 Uuden vuosisadan lapset ja nuoret Virossa : haasteita, ongelmia ja ratkaisukeinoja Taimi Tulva, Tallinnan yliopiston sosiaalityön professori Lastensuojeluliiton toiminta ja tehtävät. Viron lastensuojelun historia ulottuu viime vuosisataan ja ensi vuonna täyttyy 90 vuotta lastensuojeluliiton perustamisesta. 28. huhtikuuta 1919 perustettiin Viron Lastensuojeluyhdistys ja samalla hyväksyttiin yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tarkoituksena oli osoittaa monenlaista apua lapsille, suojella lapsia, avata äideille suojakoteja, järjestää lasten päivähoitoa, avata turvakoteja ja kasvatuslaitoksia, avustaa suojakotien, kasvatuskotien ja lastensuojeluseurojen toimintaa, perustaa kesäpaikkoja ja leikkikenttiä sekä järjestää lapsille ruokailua. Lastensuojeluliitto on Viron Lastensuojeluyhdistyksen oikeusseuraaja. Lastensuojelutoiminta perustui vuonna 1933 hyväksyttyyn lastensuojelulakiin. Neuvostokautena lastensuojelutoiminta kuitenkin hiljentyi. Lastensuojeluliitto sai alkunsa 2. lokakuuta 1988 Viljandissa Ugala-teatterissa tapahtuneessa kokouksessa. Viro liittyi lasten oikeuksia koskevaan kansainväliseen konventioon 26. syyskuuta Nykyään perustuu lastensuojelutoiminta voimaan tulleeseen lastensuojelulakiin. Lastensuojeluliiton jäseninä on 40 juridista henkilöä (lastensuojeluyhdistystä, seuraa tai kerhoa), joiden toiminnan tarkoitus ja perussuunnat yhtyvät Lastensuojeluliiton toiminnan päämääriin. Lastensuojeluliiton missiona on lasten etujen valvonta ja lapsiystävällisen yhteiskunnan rakentaminen. Lastensuojeluliiton toiminta tapahtuu kolmella perustasolla: Järjestön tasolla myötävaikutetaan jäsenien holhous- ja käytännön toimintaa paikallisella tasolla, paikallisista tarpeista lähtien ja yhteistyössä kunnan kanssa. Alan tasolla seurataan lasten oikeuksien takaamista ja lastensuojelualalla tapahtuvia prosesseja. Kiinnitetään huomiota lapsen oikeuksien rikkomisiin, ehdotetaan parannuskeinoja sekä tehdään lasten ja perheiden tukemisen aloitteita ja huolehditaan niiden toteuttamisesta. Yhteiskunnan tasolla tiedotetaan lapsen oikeuksista ihmisoikeuksina ja muokataan yhteiskunnan arvoja ja asenteita, jotta lasten oikeudet olisivat paremmin suojattuja. Toiminnan prioriteetteina on julkisuuden tiedottaminen lapsen ihmisoikeuksien sisällöstä ja niiden takaamisesta, perheen tarpeista lähtevän lähestymistavan periaatteiden tutustuttaminen sekä järjestön toimintakyvykkyyden kehittäminen. Tässä yhteydessä kannattaa mainita kampanjoita, joita on järjestetty lasten suojelemisen ja perhearvojen vahvistamisen tarkoituksella. Vuosina on järjestetty seuraavat tärkeimmät foorumit: kampanja Älä lyö lasta!, valokuvauskilpailu Me pärjäämme, antaakseen arvoa suvaitseville asenteille ja ystävällisille suhteille koulussa, sekä osallistuttiin TV-sarjaan Kasvamme yhdessä, jossa käsiteltiin perhesuhteita ja niiden hoitamista. Vain tilanteen tiedostaminen mahdollistaa muutoksien aikaansaannin. Vuosittain järjestetään konferensseja, esimerkiksi konferenssisarja Lapsemme murheet, jossa keskityttiin väärinkohtelua, lasten turvallisuutta ja kouluväkivalta käsitteleviin aiheisiin. Laajemmin on käsitelty myös mediatietoisuuden ja mediakoulutuksen kysymyksiä sekä lapsiystävällistä elinympäristöä. Vuonna 2002 perustettiin Lastensuojeluliiton niminen rahasto, jonka tarkoituksena on tukea lahjakkaita peruskoulun tai lukion oppilaita. Konferenssien yhteydessä on julkaistu monia artikkelikokoelmia, jotka tarjoavat hyvää oppiaineistoa vanhemmille, opettajille ja sosiaalityöntekijöille.

2 2 Ilman vanhempien huoltoa kasvaville, sijaiskotien (lastenkotien) lapsille järjestetään kesäloman viettoa kahdessa opinto- ja lomakeskuksessa. Lastensuojeluliiton aloitteesta on yhteistyössä Viron taidemuseon kanssa julkaistu kaksi taideteosta, joista Reeli Kõivin ja Mare Joonsalun teos Lapsi virolaisessa taiteessa. Lapsuus palkittiin vuonna 2003 Viron 25 kauniimman kirjan joukossa syyskuuta 2005 oli Tallinnassa kansainvälisen lastensuojelujärjestön International Forum for Child Welfare (IFCW) vuosikonferenssi Lapset köyhyydessä. Viron puoleisena konferenssin järjestäjänä toimi Lastensuojeluliitto. Pääaiheina olivat: lapsikeskeisyys (hyvinvointi, köyhyys, toimeentulon riippuvuus tuloista, lapsi aktiivisena toimijana, hyvinvoinnin indeksi, yksilön ja talouksien köyhyys, köyhyyden heijastuminen lapsen elämään - suhteellinen deprivaaatio ja sosiaalinen syrjääntyneisyys, lasten osallistuminen työelämään, lapset aseellisissa yhteenotoissa). Toisena aiheena nousi esille vanhempana oleminen (muuttuva yhteiskunta, vanhempana olemisen kuviot, lapsuus, perhemallin muutokset, perheen ja työelämän yhdistäminen, työttömyys, sosiaalinen syrjääntyneisyys, yhteiskunnan resurssien käytettävyys) sekä kolmantena teemana sosiaalipoliittinen lähestyminen (sosiaalinen oikeudenmukaisuus, lapsi kansalaisena, lapsen opiskelu-, terveydenhoito-, ja harrastusmahdollisuudet, yksilön sosiaalisten taitojen kehittäminen). Vauhdikkaasti kehittyy myös kansainvälinen yhteistyö, erittäin antoisa on ollut yhteistyö Suomen asiantuntijoiden sekä myös muiden Baltian maiden spesialistien kanssa. Vuonna 2003 avattiin tiedotuskeskus Huomaa lasta ja alkoi ilmestyä samanniminen Lastensuojeluliiton lehti. Toteutetaan useita projekteja, joiden tarkoituksena on tukihenkilöiden kouluttaminen, perhetyö, lasten oikeuksien suojelu, verkostoyhteistyö jne. Koulutuksia järjestetään yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa, samoin muiden järjestöjen kanssa. Lastensuojelutoiminnan järjestäminen tapahtuu valtion, kuntien ja vapaaehtoisten elimien kautta ja perustehtävänä on taata lasten etujen valvonta. Nykymaailmassa vaikuttavat lapsiin ja perheisiin yhteiskunnan nopea kehittyminen sekä vauhdikkaat muutosprosessit. Lastensuojelusta huolehtivien työntekijöiden lukumäärä kunnissa ja maakuntahallituksissa oli vuonna 2006 yhteensä 162. (Vuonna 2008 on Virossa 15 maakuntaa, 227 kuntaa, joista 33 kaupunkia ja 194 maalaiskuntaa). Erikoiskoulutuksen oli heistä saanut 78 %. Lapsi muutosten vaikutuspiirissä. Viron yhteiskunta on itsenäistymisen jälkeisenä aikana käynyt läpi oleellisia muutoksia, sekä vallitsevien arvojen, kulutustottumuksien että yhteiskunnan turvallisuuden osalta. Individualististen itsekkäiden arvojen esille nouseminen on alentanut yhteiskunnan turvallisuutta. Neuvostonvallan aikana olemattomat ongelmat kuten huumeet, asunnottamuus, katulapset ja HIV ovat tulleet todellisiksi. Kommunismin jälkeinen siirtymäkausi Virossa on päättymässä ja normaalin länsimaisen yhteiskunnan kehitys alkanut. Muutosvauhti on asettanut sekä yksilöt että perheet paineen alaiseksi. Uusien haasteiden vastamiseksi tarvitaan avuksi ammattitaitoisia sosiaalityöntekijöitä, erittäin lastensuojelutyöntekijöitä.tarvitaan työhön valmentavaa koulutusta, tutkimusta ja sosiaalipoliittisia toimenpiteitä. Vuoden 2007 alussa oli Viron asukasmäärä 1,34 miljoonaa. Ikäryhmässä 0-17 vuotta oli yhteensä lasta. Virolaista yhteiskuntaa luonnehtii väestön lukumäärän väheneminen ja väestön vanheneminen. Ensisijaisesti on vähentynyt alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten lukumäärä. Samalla on hallitseva trendi, että jatkuvasti syntyy vähemmän lapsia avioliitossa olevilla vanhemmilla. Jos vuonna 2000 syntyi 45,6 % lapsista avioliittoon vihityillä vanhemmilla, niin vuonna 2006 oli vastaava luku 41,8%. Lapsi- ja perhepolitiikka on tärkeimpiä valtion sosiaalipolitiikan alueita sekä vaikutuksen että tarkoituksen puolesta ja tähtää ensisijaisesti perheiden hyvinvoinnin takaamiseen. Sosiaalitutkimuksessa kerätyn aineiston mukaan väitti vuonna % Viron asukkaista, että ihmisen prioriteettina pitää olla hänen perheensä. Mutta samalla totesivat lähes puolet kyselyssä osallistuneista, että työn takia ei ole heillä riittävästi mahdollisuuksia omistautua elinkumppanille ja perheelle.

3 3 Lapsityössä ja lastensuojelualalla on noussut esille useita ongelmia, joista muutamiin osoitamme jäljempänä. Lapsiperheiden toimeentulo on heikentynyt. Suurin köyhyysriski on yksinhuoltajaperheessä, jossa on monta lasta ja suurperheissä. Erityisen vaikea on tilanne, jos perheessä on opiskelijoita, jotka ovat täysiikäisiä, mutta opiskelun aikana riippuvat kuitenkin vanhemmista, tai jos opiskelun takia on heidän työelämään osallistuminen rajoitettu. Monilapsisen perheen tilannetta helpottavat lapsi- ja sosiaalituet. Moniongelmaperheille on luonteenomaista kyvyttömyys hakea ja käyttää sosiaalitukea, huono motivointi sekä taitamattomuus ongelmien ilmentyessä löytää niihin ratkaisuja. Alapuolella köyhyysrajan eläville perheille ei riitä yksinomaan sosiaalituki, koska vanhempien valmius ratkaista perheongelmiaan on heikko ja usein ei ole heillä riittävästi psyykkisiä eikä fyysisiä resursseja. Sellaiset perheet eivät pysty kontrolloimaan elämäänsä ja perheongelmat heijastuvat lasten kasvuympäristöön ja vaikuttavat heidän toimeentuloon tulevaisuudessa. Mainitut perheet tarvitsevat pitkäaikaista tukea, perheneuvontaa, tukihenkilöitä ja vanhempien koulutusta. Lasten jäämisen huoltoa ja kasvatusta vaille aiheuttaa yhä useammin myös yhden tai molemman vanhemman siirtyminen töihin ulkomaille. Lasten väärinkohtelu sekä heidän huume- ja alkoholikäyttö osoittaa terveyttä vahingoittavaan riskikäyttäytymiseen ja siitä on muodostunut vakava sosiaalinen ongelma. Riskikäyttäytymisenä tarkoitetaan alkoholin käyttöä, tupakoimista, huumeiden kokeilemista/käyttöä, turvaamatonta seksiä epäluotettavan kumppanin kanssa, liikennesääntöjen rikkomista ym. Tähän saakka puuttuu toimiva verkosto (yhteistyö sosiaalityöntekijöiden, opettajien, nuorisopoliisin, terveydenhoitoalan työntekijöiden ja terapeuttien välillä), jonka kautta olisi mahdollista taata nopea apu ja ongelmien syvenemisen ennaltaehkäisy ja syrjäytyneisyyden väheneminen. Tukea ja kuntoutusta riippuvuusongelmaisille lapsille /nuorille tarjoa Tallinnan Lasten Turvakeskus (johtaja Erki Korp), johon kuuluu kaksi keskusta. Sosiaaliohjelman pituus on kk., sisältää viroitushoidon, opiskelun jatkomahdollisuuden ja jälkihuollon. 75% lapsista on venäjän kielisiä. Ongelmana on myös koulunkäyntivelvollisuuden rikkominen. Alaikäisten lasten rikokset ovat huolestuttavia ja ensisijaisesti se, että alaikäisten yhteiskunnan vastainen käyttäytyminen tapahtuu yhä nuoremmassa iässä. Silläkin ongelmalla on sosiaalinen tausta. Sosiaalityöntekijä, sosiaalipedagogi tai psykologi toimii vain pienessä osassa kouluista. Puuttuu järjestelmällinen tieto apua tarvitsevista lapsista, palveluista ja palveluiden tarjoajista. Samoin on tehty vähän kokonaisvaltaisia tutkimuksia lasten ja perheiden toimeentulosta ja heidän avustamisen mahdollisuuksista. Lapsityön tekijät ja myös vanhemmat tarvitsevat nykyajan tasolla olevaa tietoa yhteiskunnasta, sen kasvuvaikeuksista ja verkostoyhteistyöstä. Lastensuojelutyön muodot ja prosessi. Virossa tapahtuu lastensuojelutyö pääosin kolmessa muodossa: avohoito (mm. päivähoito, kotihoito, lapsen koulunkäynnin tukeminen) sijaishoito (mm. perhehoito, instituutiot) jälkihoito (sijaishoidon jälkeen tarjottava tuki) Lastensuojelutyössä pyritään tukemaan lasta perheen hyvinvoinnin ja toimeentulon takaamisen kautta. Näin ollen on tärkeää perheen vahvistaminen, jotta vanhemmat tulisivat toimeen, pystyisivät huolehtimaan lapsista, takaisivat lapsen kehittymiseen tarvittavan kasvuympäristön sekä väittäisivät lapsilleen yhteiskunnassa hyväksyttyjä arvoja ja normeja. Lastensuojelun olemuksesta lähtien voidaan lapsille annettavan avustuksen ja suojelun järjestämistä katsoa valtion, kuntien ja järjestöjen kautta perheille tarjottavien palveluiden ja tukien kannalta. Peruspalveluina ovat lastenhoito (lastentarha, koulun jälkeinen iltapäivätoiminta); päivä- ja perhekeskuksissa sekä oppilaskodeissa tarjottavat palvelut; neuvonta (kasvatuskysymykset, toimeentulo) sekä kotipalvelut.

4 Lapsiperheiden tukemiseen pitää luoda luotettava sosiaalipalveluiden verkosto, jonka kautta voitaisiin tarjota perheille mahdollisimman monenlaisia palveluita. Jos valtion tukien tarkoituksena on osin kompensoida lasten kasvattamiseen ja kehittämiseen liittyviä kuluja, niin sosiaalipalvelut tukevat lapsiperheiden toimeentulotaitojen oppimista. Sijaishuollon muotoina on: adoptointi siinä tapauksissa luovutetaan kaikki vanhempien oikeudet ja velvollisuudet adoptiovanhemmille ja lapsesta tulee pysyvästi uuden perheen jäsen kaikkine oikeuksineen; 4 holhous lapsen oikeudellinen edustaminen, kasvattaminen ja huoltaminen sekä hänen aineellisten oikeuksien suojelu ja edunvalvonta; perhehoito - perheisiin annetaan orpolapsia ja lapsia, joiden biologiset vanhemmat eivät kykene huolehtimaan lapsesta. Hoitaja tekee kunnan viranomaisten kanssa hoitosopimuksen ja hän saa lapsen ylläpitoon raha-avustusta. Hoitajalle taataan valtion puolesta maksuton koulutus tehtävään. Lapsia vaarantavat nyky-yhteiskunnassa monet riskit, jotka pääasiallisesti johtuvat perheessä tapahtuneista muutoksista, mutta myös monista lapsen lähimmän kasvuympäristön sosiaalisista ongelmista. Riskeihin vastaaminen ja valintojen tekeminen. Riskiyhteiskunnan uudet haasteet vaativat riskeihin vastaamista ja valintojen tekemistä. Yhteiskunnan yksi kehitysmittari muotoutuu siitä, miten pystytään riskejä ehkäisemään tai niihin reagoimaan. U. Beck yhdistää riskejä turvallisuuteen ja vastuuseen. Yhteiskunnan kehittymiskyvyistä voidaan päättää sen mukaan, miten pystytään reagoimaan riskeihin, kuten esimerkiksi sosiaalinen kerrostuminen, köyhyys, epävarmuus, huollettavien henkilöiden osuus väestössä, väestön luonnollinen lisääntyminen jne. Tapaukset, joissa lapset jätetään vaille vanhempien huolta, vaativat puuttumista perheasioihin ja ratkaisujen tarjoamista pätevien asiantuntijoiden toimesta. Uusi vuosisata on tuonut mukaansa uusia haasteita, mutta myös uusia lähestymistapoja Lapset, erityisesti riskilapset tarvitsevat tukemista ja monimutkaisimmissa tapauksissa myös elämän uudelleen järjestämistä. Useiden projektien, foorumien ja järjestöjen tarkoituksena on avustaa lapsia ja perheitä. Hyviä mahdollisuuksia siihen tarjoaa verkostoyhteistyö, johon sisältyy sekä ennaltaehkäiseviä, asiaan puuttuvia että ratkaisevia toimenpiteitä. Vanhempien ulkomaille töihin siirtymisestä johtuvat ongelmat. Aihetta on tutkinut Tallinnan Yliopiston sosiaalityön maisteri Helen Pärna (2008) ja seuraavassa viitataan hänen tutkimukseen. Haastateltiin 18 koulun 9-17-vuotiaita oppilaita, joiden vanhemmat ovat siirtyneet töihin ulkomaille. Lisäksi haastateltiin opettajia, lastensuojelu- ja sosiaalityöntekijöitä. Eniten siirtyivät vanhemmat hakemaan töitä Suomesta, mutta lähdetään myös muihin Euroopan maihin: Tanskaan, Norjaan, Ruotsiin, Irlantiin. Samoin on lisääntymässä työvoiman liikkuminen kotimaassa, jonka seurauksena ovat vanhemmat poissa joko pitempään (kuukausia) tai vähemmän aikaa (viikon) ja lapset ovat kotona yksin tai tuttavien-sukulaisten valvottavana. Ongelmia on vähemmän, jos poissa on vain yksi vanhemmista. Yhteydenpito vanhempiin tapahtuu pääosin puhelimen ja Internetin kautta, myös vieraillaan vanhempien luona ja vanhemmat käyvät silloin tällöin kotona. Lapset kaipaavat kuitenkin jatkuvasti yhdessäoloa vanhemman (vanhempien) kanssa ja vanhempien rakkautta. Perheen sisäiset suhteet ovat jännittyneenä tai jopa huonontuneena. Usein eivät osaa lapset tehdä oikeita valintoja. Myös todetaan, että vanhempien poissaolon takia on lapsilla enemmän vapauksia ja mahdollisuuksia sekä tietenkin eivät he tajua kontrollin ja tuen olemassaoloa. Toisaalta on myös positiivisia seikkoja - lisääntyy lapsen riippumattomuus ja itsenäisyys; vanhemmat lapset huolehtivat nuorimmista siskoista ja veljistä. Vakava riskitekijä on avioliittojen

5 5 hajoaminen ja perhekriisit, jotka usein tuottavat lapselle (lapsille) kärsimyksiä. Ilman vanhempien valvontaa asuminen on muutamissa tapauksissa aiheuttanut moniongelmallisuuden: ruvetaan käyttämään vaarallisia nautintoaineita, vietetään suuri osa ajasta kaduilla, samoin esiintyy käyttäytymishäiriöitä koulussa ja koulunkäynnin laiminlyömistä, aggressiivisuutta kavereiden kohtaan jne. Tutkimus osoitti, että yhden tai molemman vanhemman kotoa kauemmas lähteminen saattaa vaikuttaa lasten pärjäämistä jokapäiväisessä elämässä, mm. kouluympäristössä. Erityisen uhanalaisina ovat perheet, joissa on aikaisempia ratkaisemattomia ongelmia sekä lisääntyneitä taloudellisia vaikeuksia. Niissä tapauksissa tarvitaan lastensuojelun alalla toimivien työntekijöiden puuttumista asiaan ja apua perheille, samoin uusia ratkaisumenetelmiä ongelmiin. Arvellaan, että eestiläisellä on nykyisin työsuhde ulkomailla. Tiedot edellä mainitusta aiheesta ovat puutteellisia ja sattumanvaraisia, ongelmat tulevat enimmäkseen esille yhdessä muiden perhevaikeuksien yhteydessä. Valitettavasti johtuu vanhempien lähtö ulkomaille usein perheen rahatilanteen vahvistamisen halusta ja työttömyydestä, erittäin maaseuduilla, mutta joskus on syynä pakeneminen perheongelmien tieltä tai vaihtelun etsiminen. Tämä teema on suhteellisen uusi ja vaatii laajempaa pohdintaa koko Virossa. Perheen on oikeus saada apua ja tukea. Aikuiset eivät enää pärjää vanhoilla perinteisillä kasvatusmenetelmillä. Vanhemmat tarvitsevat laajempaa tietoa yhteiskunnasta, siinä tapahtuvista prosesseista ja lasten kasvattamisesta uudistuneissa oloissa. Lapset tarvitsevat vanhemmilta enemmän aikaa ja huomiota oppiakseen tulemaan toimeen globalisoituvassa maailmassa. Samoin toivotaan, että vanhemmat ymmärtäisivät enemmän sekä lapsia heidän ympärillä tapahtuvia prosesseja, auttaisivat tajuamaan vaaroja ja riskejä voidakseen niihin asianmukaisesti vastata. Lasten ongelmat ovat tiiviisti yhteydessä perhe-elämään ja vanhempien psykososiaaliseen toimeentuloon. Huomiota ja ratkaisuja vaativat uuden vuosisadan alussa henkiseen terveyteen liittyvät kysymykset, koska lasten on yhä vaikeampi tulla toimeen yhteiskunnan jännityksiin ja monimutkaisiin valintamahdollisuuksiin. Perheiden hyvinvointia saattavat vaikuttaa perheenjäsenen pitkäaikainen sairaus ja toimeentulovaikeudet, jotka johtuvat nousevista elinkustannuksista, samoin liiallinen työkuormitus, riippuvuusongelmat sekä vähäinen tieto lastenkasvatuksesta ja heidän kehittymisestä. Perhe-elämää ovat vaikuttaneet oleelliset muutokset yhteiskunnassa. Vähäisten tulojen, vanhempien alhaisen sivistystason tai huonojen elinehtojen ei tarvitse välttämättömästi merkitä sitä, että perheessä on toimeentulovaikeuksia. Mutta jos niihin lisääntyvät taitamattomuus ratkaista ongelmia sekä alhainen stressinkestokyky, saattaa olla tuloksena, ettei perhe enää pärjää ilman ulkopuolista apua. Perheen käsitekin on laajentunut. Seuraavassa mainitaan perhetyyppejä, joita nykyisin esiintyy ydinperheen rinnalla. Lastenkoti eli sijaiskoti, jossa lapsi voi asua 18-vuotiaaksi saakka tai siihen saakka, kunnes hän opiskelee päiväkoulussa, ammattikoulussa tai korkeakoulussa. Vuonna 2008 asuu Viron 40 lastenkodissa noin 1500 lasta. Holhousperhe, jossa holhooja kasvattaa lasta 18-vuotiaaksi saakka ja on siihen saakka lapsen laillinen edustaja. Lapsen syntymätodistuksen on kirjatut biologiset vanhemmat. Holhousperheissä on nykyään myös noin 1500 virolaista lasta. Sijaisperhe, jossa lapsi on perhehoidossa sopimuksen perusteella. Perheellä ei ole lapsen laillisen edustajan oikeuksia, lasta koskevat tärkeät päätökset tehdään vastaavien kunnanviranomaisten toimesta. Sijaisperheissä olevia lapsia on Virossa noin 450. Tukiperhe, jossa lapsi asuu tilapäisesti, esimerkiksi viikonloppuisin ja koululomien aikana. Alle 3 vuoden ikäisiä lapsia tukiperheisiin ei anneta.

6 6 Adoptioperhe, jossa lapsen ja adoptoijan välillä ovat voimassa kaikki vanhemman ja lapsen väliset oikeudet ja velvollisuudet. Adoptioperheisiin menee vuosittain noin sataa poikaa ja tyttöä, joista kaksi kolmasosa adoptoidaan virolaisiin perheisiin ja loput ulkomaille. Lasten hyvinvointi ja lastensuojelu. Hyvinvointidiskurssi hakee onnellisen lapsuuden edellytyksiä, jotka ovat myös nykyajan lastensuojelun tärkeinä taustatekijöinä. Lapsen edunvalvonnan oleellinen lähtökohta on kysymys tyytyväisyydestä, jaksamisesta ja toimeentulosta jokapäiväisessä elämässä. Tie lapsen luokse kulkee kautta vanhempien ja modernissa sosiaalityössä opetetaan osallistamaan vanhempia, jos pohditaan lasten elämää koskevia monimutkaisia kysymyksiä tai heidän elämää vaikuttavia riskitekijöitä. Tätä periaatetta seurataan myös virolaisessa lastensuojelukäytännössä. Tutkijoiden esille nostama diskussio on meidän päivillämme aktivoinut suojeludiskurssin uudella tasolla, jossa taustana on kauhua kylvävä politiikka lasten epävarmasta tulevaisuudesta: lisääntyvä työttömyys, huumeaineiden käyttö, rikollisuuden lisääntyminen varhaisiässä, median negatiivinen vaikutus jne. Lastensuojelutoiminnassamme eivät erotu tilanteen arvioiminen ja avustustoiminta toisistaan, vaan niitä tehdään käytännössä samanaikaisesti. Meiltä puuttuvat yhteiset arviointikriteerit ja -tavat siltä osin, mitä me arvioimme, joko lapsen tarpeita, riskejä, vanhemmuutta tai kaikkia niitä tekijöitä. Lapsen tilannetta arvioidessaan pitää ottaa huomioon hänen terveydentilanne, erityisesti henkinen terveys, mutta myös koulumenestys sekä identiteettiä koskevat seikat. Lastensuojelu on muuttunut useimmiten epämääräisemmäksi, koska erikoistarpeisten ja moniongelmallisten asiakkaiden lukumäärä lisääntyy. Yhä tärkeämmäksi muuttuukin asiakkaiden tilanteen kartoittaminen ja sitä tehdään yhdessä vanhemman tai vanhempien kanssa, mutta oleellinen on koko prosessin jatkuvuus. Yhteistyö lastensuojelupalveluita käyttävien perheiden kanssa saattaa kestää vuosia. Lapsen ja perheen hyvinvointi riippuu suoraan vanhemmasta, toimivasta vanhemmasta, joka voi vaikuttaa sosiaalisia taitoja omaavien lapsen kasvamiseen. (Katso kaava 1) MAKROSYSTEEMI sosiaalisia taitoja omaava lapsi EKSOSYSTEEMI mahdollisuus lapsen kehittymiseen lujan perheen tuki lapselle MESOSYSTEEMI lastensuojelun kokonainen systeemi (sosiaali-, koulu-, kulttuuri-, terveydenhoito- ) yhteiskunnan järjestämät palvelut ja tuet lapselle ja perheelle MIKROSYSTEEMI

7 7 toimeentulevat vanhemmat Kaava 1. Toimeentulevat vanhemmat, heille tarjottavat tuet ja palvelut.(tamm 2004) Lastensuojelualan työntekijät ja asiantuntijat toimivat tapauskohtaisesti, joka on eräs asiakaslähtöisempiä menetelmiä. Siinä tapauksessa on tuloksellisuuden edellytyksenä luottavainen suhde lapseen tai häneen perheeseen ja monipuolisen avun järjestäminen. Lastensuojelualan työntekijä vastaa tapauksen hoitamisesta alusta loppuun saakka ja suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa tarvittavat toimenpiteet sekä arvioi hänen kanssa myös muutokset. Se on erittäin tärkeää myös verkostoyhteistyön tehokkuuden kannalta. Tapauskohtainen lähestyminen on lastensuojelusysteemissä käyttöön otettava sosiaalityön menetelmä, joka mahdollistaa entistä kokonaisvaltaisemman lähestymisen lapsen tarpeiden ja ongelmien arvioimiseen. Lastensuojelualan työntekijän tehtävänä on yhteistyöverkoston kautta löytää lapselle ja hänen perheelleen sopivia ratkaisuja erilasten palveluiden, projektien ja ohjelmien kautta. Samalla on lastensuojelutyön järjestelystä lähtien kuntien tehtävänä järjestelmällisesti kehittää palveluverkostoja erilaisten projektien sekä ohjelmien avulla. Näin ollen on tapauskohtainen menetelmä luonteeltaan ennaltaehkäisevä ja vähemmän varhaiseen asiaan puuttumiseen sidottu toiminta. Tarkoituksena on ehkäistä ongelmien kasaantumista sekä tarjota lapselle ja perheelle konkreettisista tarpeista johtuvaa avustusta. Lapsen oikeuksia edistämällä luodaan edellytykset lapsen turvallisuudentunteelle, tyytyväisyydelle ja onnellisuudelle ja sen saavuttaminen on suuri haaste virolaiselle yhteiskunnalle. Paremman toimeentulon saavuttamiseksi on tärkeä tarjota lapselle varmuuden tunnetta ja turvallisuutta. Kaupunkilaistuvassa yhteiskunnassa on vanhemmilla paljon kilpailevia kasvattajia. Vanhemmat eivät suinkaan ole ainoat lapsensa elämän vaikuttajat. Yksilöitymisen, individuaation vaikutukset yhteiskunnassa ovat näkyvät. Lapset etääntyvät vanhemmista, suhdekenttä laajenee. Uuskasvattajana toimivat uusperheet, mediaympäristöt, ostokeskukset, McDonalds ym Intensiivisenä vaikuttajana on tullut vanhempien rinnalle Internet, media ja televisio, eli yleisimmin informaatio-aikakausi kaikkine houkutuksine ja vaikeuksineen. Lapselle tuo tiedonpaljous mukaansa sekä sosiaalisia että moraalisia vapauksia, mutta myös jännitystä ja riskejä. Lapset saavat Internetin ja television kautta huvin monenlaista tietoa jo varhaisessa lapsuudessa. Kuluttajayhteiskunnan materialistinen maailmankuva, media ja multikulttuurisuus ovat pääasiallisia lasten elämää vaikuttavia tekijöitä. Näin on lapsen vaikea tehdä oikeita valintoja useiden mahdollisuuksien väliltä. Lapasen hyvinvointi ei riippuu pelkästään resursseista, vaan lapsen taidoista ja mahdollisuudesta niitä käyttää. Ennaltaehkäisytyö on vielä lapsenkengissä ja sen tehokkaaseen käynnistämiseen tarvitaan sosiaalisia resursseja, asiantuntemusta sekä yhteiskunnan tasolla lastensuojelupolitiikkaa, lastenhuoltoa ja perheiden tukemista koskevien sopimuksien saavuttamista. Lastensuojelu on ajassa muuttuva ilmiö, jota konstruoivat ihmiset itse, eli toisin sanoen yhteiskunta. Kyseessä on sosiaalinen konstruktio. Ei ole olemassa universaalista lastensuojelua, koska lastensuojelu riippuu yhteiskunnasta ja sen arvoista. (Kolga 2006) Vanhemmuuden tukemisen mahdollisuuksia. Vanhemman toimeentulo on riippuvainen siitä, miten on valmisteltu vanhempien roolin täyttämiseen, eli lapsuudessa opituista arvoista sekä aikuisena opituista ja saaduista kokemuksista. Vanhempien hyvän toimeentulon edellytyksenä ovat:

8 lasten kasvatusta koskevat tiedot ja taidot omassa lapsuudessaan omaksutut arvot ja asenteet, joita omaksuessaan jäljittelevät lapset usein vanhempiaan. Samalla ovat heikentyneet perheessä sukupolvien väliset suhteet ja se puolestaan vaikuttaa negatiivisesti lapsen, vanhemman ja isovanhemman suhteita tiedot lapsen turvallisuudesta perustuvat seuraaviin seikkoihin: tuntevatko vanhemmat itseänsä vahvana kasvattajana, ovatko he tyytyväisiä käyttämiinsä kasvatusmenetelmiin tai tarvitsisivatko he apua, tukea tai lisätietoa lapsen kasvattamiseen vanhemman terveydentilanne sekä tiedot lapsen etujen suojelemisen mahdollisuuksista. Kiistämättä on yhteiskunnan tärkein tehtävä ja velvollisuus tukea lasten hyvinvointia ja heidän monipuolisen kehittymisen mahdollisuuksia. Siihen tarvitaan vahvaa perhettä, täyttääkseen viittä vanhemmuuden tärkeää roolia, jotka ovat seuraavia: lapsen elämää varten valmistelija, turvallisuuden antaja, holhooja, rajojen asettaja ja kommunikoimisen opettaja. Lasten hyvinvoinnin takaamiseen käytetään tarvittaessa lastensuojelun keinoja ja hyväksytään sekä paikallisia että kansainvälisesti tunnustettuja lähestymistapoja. Eräs tärkeimpiä sosiaalipoliittisia tehtäviä on edesauttaa vakaiden perhesuhteiden kehittymistä. Siihen tarvitaan sekä sosiaali- että terveydenhoitoalalla valtion tuen ja mahdollisuuksien lisäämistä. Yhteenveto. Lasten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista vastaavat ensisijaisesti aikuiset. Meidän kaikkien: vanhempien, opettajien ja terveydenhoitoalan työntekijöiden velvollisuus on tukea perheitä siten, että he pystyisivät sopeutumaan muutoksiin, samalla ymmärtää ja tarpeen mukaan avustaa heitä.. 8

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF)

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF) Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF) Väestöliitto Iso Roobertinkatu 20 22 A PL 849, 00101 Helsinki Puh. (09)228 050 www.vaestoliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako?

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? Selvitys kasvatusyhteistyöhankkeen vaikutuksista Koivukylän alueella Liisa Rautio Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS PRIDE-valmennuksessa olevien perheiden biologisten lasten valmistautuminen sijaissisaruuteen Hyvärinen Ulla-Riikka & Muona Minna Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 1 Gunilla Englund On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille Gunilla

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA Susanna Nummi ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA - Kun aikaisemmin on vaan ollu leiväntuoja ja nyt illat menee kun vie jätkiä jääkiekkoharkkoihin Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2007 Kasvatustieteen

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Pekingin julistus ja toimintaohjelma

Pekingin julistus ja toimintaohjelma Pekingin julistus ja toimintaohjelma SISÄLLYSLUETTELO OSA I PEKINGIN JULISTUS OSA II TOIMINTAOHJELMA 1. TEHTÄVÄMME 2. MAAILMAN TILANNE 3. KESKEISET ONGELMA-ALUEET 4. STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMET A.

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö VANHEMMUUDEN TUKEMISTA PEUKUN MALLIIN - HYV' ON LAPSEN LASNA OLLA VIISAAN VANHEMMAN VARASSA Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö Hyvinkin pitkälliseksi

Lisätiedot

UUSPERHE JA KEHITYSVAMMAINEN LAPSI

UUSPERHE JA KEHITYSVAMMAINEN LAPSI UUSPERHE JA KEHITYSVAMMAINEN LAPSI Johanna Käpynen Opinnäytetyö Paasikiviopisto Uusperheneuvojakoulutus 2008-2009 Ohjaajat: Pekka Larkela, Heikki Toimi ja Elisa Jyllikoski kevät 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot