Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040"

Transkriptio

1 Asikkala, Heinola, Hollola, Lahti, Nastola ja Orimattila Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040 Lahden kaupunkiseudun rakennemallityöryhmä Jaakko Pöyry Infra Strafica Oy Seutuvaltuusto Heinolan kaupunginvaltuusto

2 Kannen kuvat: Sibeliustalo Voitto Niemelä, muut kuvat Lahden Seudun Yrityskeskus Oy, Asikkalan kunta ja Heinolan kaupunki

3 Esipuhe Lahden kaupunkiseutu on Suomen viidenneksi suurin. Lahti luokitellaan Helsingin metropolialueeseen kuuluvaksi kasvukeskukseksi, jolla on ennestään hyvä ja uusien hankkeiden johdosta paraneva logistinen asema kansallisessa ja kansainvälisessä liikenneverkostossa. Helsinki Lahti Heinola ja itälänsisuuntaiset yhteydet ovat kehittymässä merkittäviksi kehityskäytäviksi Etelä-Suomen aluerakenteessa. Lahden kaupunkiseudun rakennemalli on laadittu Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Lahden, Nastolan ja Orimattilan alueelle. Heinola on otettu mukaan suunnittelualueeseen luontevana osana kehittyvää kaupunkiseutua, vaikka Heinola ei kuulu Lahden seutuhallinnon piiriin eikä sisäasiainministeriön määrittelemään Lahden kaupunkiseutuun. Rakennemallityö tarkoittaa kuntien yhteiseen yleiskaavoitukseen rinnastettavaa suunnittelutyötä, jota ei tehdä kuitenkaan maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana kuntien yhteisenä yleiskaavana. Rakennemallin tehtävänä on antaa lähtökohtia ja osoittaa suuntaviivoja maakuntakaavan sekä kuntien yleiskaavojen laatimista varten. Rakennemallin toteutumisen ohjevuosi on Rakennemallityöllä on pyritty vastaamaan tulevaisuuden alueidenkäytöllisiin haasteisiin: varautumiseen parantuvien liikenneyhteyksien johdosta kaupunkiseudulle kohdistuvaan muuttoliikkeeseen, logististen yhteyksien hyödyntämiseen kaupunkiseudun yrityselämän tarpeisiin sekä viihtyisän ja monimuotoisen, paikallisia erityispiirteitä korostavan asuin- ja elinympäristön turvaamiseen. Työn keskeisenä lähtökohtana on ollut oletus kaupunkiseudun asukas- ja työpaikkamäärän kasvusta. Lahden, kuten muidenkin kaupunkiseutujen haasteita ovat lisäksi mm. väestön ikääntyminen, talouskasvun ja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpito samanaikaisesti, menestysalojen kärkihankkeiden lisääminen seudulle sekä osaamisen, yrittäjyyden ja innovatiivisuuden edistäminen. Näillä tekijöillä on oma välillinen merkityksensä myös alueidenkäytön kannalta. Määrätietoisella seudullisella alueidenkäytön suunnittelulla voidaan yhteiskunnallisiin muutoksiin varautua ja luoda niiden pohjalta edellytyksiä tavoitteelliselle kehitykselle. Rakennemallityön tarkoituksena on ollut ratkaista kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäimen kehittämiseen liittyviä keskeisiä maankäyttökysymyksiä. Tärkeimpänä tavoitteena on ollut löytää kestävän ja toimivan yhdyskuntarakenteen päälinjaukset. Ratkaisuja on haettu myös seudullisesti merkittävien toimintojen ja verkostojen periaatelinjauksiin kuten eri alueiden ominaispiirteiden korostamiseen, asuinja työpaikkojen sijoitusperiaatteisiin, palvelurakenteeseen, liikenteeseen sekä virkistys- ja suojelukysymyksiin. Rakennemallityö käynnistyi osana seutuhanketta kaupunkiseudun johtoryhmän toimeksiannosta elokuussa Yhdyskuntasuunnittelun työryhmän asettama rakennemallityöryhmä, jossa ovat edustettuna kyseiset kunnat ja Päijät-Hämeen liitto, aloitti toimintansa marraskuussa Loppusyksyllä 2002 valittiin työlle konsultit, jotka aloittivat työnsä tammikuussa Työ on tehty EU-hankkeena, jossa Päijät-Hämeen liitto on ollut huomattava rahoittaja. Rakennemallin tavoitteet ja hallintomenettely on hyväksytty kunnissa ja seutuhallinnossa työn aikana. Rakennemalliehdotus valmistui Seutuvaltuusto hyväksyi rakennemallin kuultuaan kuntia ja osallisia. Heinolan kaupunginvaltuusto hyväksyi osaltaan rakennemallin Rakennemallia tullaan hyödyntämään osana vireillä olevan maakuntakaavoituksen valmisteluaineistoa. Lahdessa tammikuulla 2005 Lahden kaupunkiseudun rakennemallityöryhmä

4 Sisällysluettelo Esipuhe s. 1 Hyväksymiskäsittely s. 4 Rakennemallityön tärkeimmät tulokset s Suunnittelun lähtökohdat s Suunnittelun vaiheet s Tavoitteet s Vaihtoehdot s Rakennemallin kuvaus s Toteuttaminen ja suositukset jatkosuunnittelua varten s. 42 Yhteystiedot s. 47 Työn kulku s. 48 Osaraportit (tulostettu erillisinä) - Työprosessin kuvaus , viimeisin päivitys Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tarkistettu Muistio aloituskokouksesta Muistio tavoiteseminaarista Ehdotus tavoitteiksi Lähtötietoraportti Liikenteelliset lähtökohdat Opintomatka Baijeriin Muistio yhteisseminaarista Muistio työneuvottelusta ympäristöministeriössä Vaihtoehdot Muistio seminaarista Lahden kaupunkiseudun rakennemallityö kaupan ja elinkeinoelämän näkökulma Rakennemallivaihtoehtojen ja rakennemallin liikenteellinen vertailu Rakennemallin aineistot ja järjestelmän kehitys Rakennemallia koskevat esitteet suomeksi ja englanniksi , tarkistettu Muistio yhteisseminaarista Liitekartat - Luontokohteet, pohjavesialueet ja rakennemallin muuttuva maankäyttö - Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet ja rakennemallin muuttuva maankäyttö - Kaavoitustilanne ja rakennemallin muuttuva maankäyttö - Maankäytön muutosalueet vuoteen 2040 mennessä ja kehittämisen painopistealueet 3

5 Hyväksymiskäsittely Lahden kaupunkiseudun rakennemalli on kuntien vapaaehtoisesti yhdessä laatima maankäytön periaatteita koskeva kannanotto. Rakennemallityö on samalla osa seutuhanketta, joten on ollut luontevaa siirtää suunnitelman hyväksyminen seutuhallinnolle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui ja sitä täsmennettiin Ehdotus rakennemallin tavoitteiksi valmistui Tavoitteet olivat julkisesti nähtävillä ja niistä pyydettiin lausunnot eri tahoilta. Samalla kaupunkiseudun kunnilta pyydettiin, että ne oikeuttavat seutuvaltuuston hyväksymään rakennemallin. Seutuhallinnon ulkopuolella olevalta Heinolalta tätä valtuutusta ei pyydetty. Seutuhallitus totesi , kaikkien kuntien lausunnot saatuaan, että Lahden kaupunkiseudun kunnanvaltuustot ovat yksimielisesti päättäneet hyväksyä seutuhallituksen tekemän ja päivätyn esityksen Lahden kaupunkiseudun rakennemallin tavoitteiksi. Samalla kaupunginja kunnanvaltuustot delegoivat rakennemallin laadinnan seutuvaltuustolle. Ehdotus rakennemalliksi valmistui Seutuhallitus päätti asettaa rakennemallin nähtäville, pyytää lausunnot ja oikeuttaa rakennemallityöryhmän ja yhdyskuntasuunnittelun työryhmän kokoamaan saadun palautteen ja tekemään esityksen seutuhallitukselle. Päijät-Hämeen maakuntahallitus hyväksyi rakennemallityön maakuntakaavan lähtökohta-aineistoksi samalla, kun se hyväksyi maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineiston laitettavaksi nähtäville. Rakennemalli oli julkisesti nähtävänä maakuntakaavaluonnoksen kanssa samanaikaisesti ja niistä kummastakin pyydettiin lausunnot samoilta tahoilta välisenä aikana. Seutuhallitus totesi , että seutuhallinnon kuntien lausunnot ovat rakennemallin tuloksen ja keskeisten periaatteiden osalta yhdensuuntaisia, ja näin ollen rakennemalli voidaan esittää seutuvaltuuston hyväksyttäväksi. Samalla seutuhallitus saadun palautteen perusteella päätti lisätä VR-Yhtymän esittämän lisäyksen rakennemalliraportin sivulle 43 ja merkitsi, että maakuntakaavoituksessa tarkennetaan ja selvitetään seuraavia kohteita ja asioita: - kulttuuriympäristöt - palvelualueet - logistiikka-alueet - valtatien 12 uusi linjaus - uusi eteläinen teollisuusraide - Hennan ja Kumian alueiden maankäyttö - asiakirjojen hyvä saatavuus ja luettavuus. Seutuhallitus merkitsi jatkosuunnittelukohteiksi - yleiskaavallisen yhteistyön jatkamisen - osaamisen maankäyttöstrategian laatimisen. Seutuvaltuusto hyväksyi Lahden kaupunkiseudun rakennemallin alueen kuntien kaavoituksen ja muun maankäytön suunnittelun pohjaksi ja lähetti hyväksytyn rakennemallin Päijät-Hämeen liitolle otettavaksi huomioon maakuntakaavoituksessa ja muussa maakunnallisessa suunnittelussa. Samalla se oikeutti yhdyskuntasuunnittelun työryhmän ja rakennemallityöryhmän viimeistelemään ja painattamaan rakennemalliraportin tehtyjen päätösten mukaisesti. Heinolan kaupunginvaltuusto hyväksyi osaltaan rakennemallin

6 Rakennemallityön tärkeimmät tulokset Yhteinen näkemys päälinjoista Tärkeimpänä tuloksena rakennemallityöstä on yhteisen näkemyksen löytyminen Lahden kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäyksen päälinjoista. Heinolan mukanaolo vahvistaa Helsinki Lahti Heinola kasvukäytävän roolia Etelä-Suomen aluerakenteessa. Itä-länsiyhteydet ovat toinen merkittävä kehityssuunta. Lahden seudun kansainvälistä ja valtakunnallista asemaa on myös voitu vahvistaa hyödyntämällä alueen logistista sijaintia yritysten sijoittumisalueena sekä korostamalla alueen vetovoimatekijöitä ja niiden merkitystä monimuotoisen ja viihtyisän elinympäristön kehittymiseksi. Kaupunkiseutu tarjoaa tasokkaan ympäristön osana Helsingin metropolialuetta ja kiinnostavan kohteen päivämatkan päässä Pietarista. Yhdyskuntarakennetta eheytetään Nykyisen kaupunkirakenteen tiivistäminen ja täydentäminen on rakennemalliratkaisun kantava periaate. Uutta yhdyskuntarakennetta on osoitettu sinne, missä voidaan luoda edellytyksiä nykyisten palvelujen hyödyntämiselle tai uusien syntymiselle. Ratkaisu tukee kävely- ja joukkoliikennekaupunkiajattelua. Eheyttämisperiaate ulottuu koko nykyisen infrastruktuurin alueelle kaupunkikeskuksista kyläkeskuksiin. Tämä antaa mahdollisuuden tarjota monipuolista asuinympäristöä koko kaupunkiseudulta, samalla yhdyskuntarakennetta hajottamatta. Logistista asemaa hyödynnetään Kaupunkiseudun logistinen asema Etelä-Suomen aluerakenteessa ja osana Suomen keskeisimpiä kansainvälisiä kuljetuskäytäviä antaa perusteita ja mahdollisuuksia osoittaa suunnittelualueelle erilaisia ja monimuotoisia toimitila- ja palvelualueita, jotka perustuvat yhä paraneviin liikenneyhteyksiin. Rakennemallissa on nostettu kehittämisen painopistealueiksi myös nykyisestä yhdyskuntarakenteesta erillään olevia, mutta liikenteellisiin solmukohtiin sijoittuvia kohteita. Näitä alueita ei ole tarkoitettu perinteiseksi taajama-alueiksi palveluineen vaan ne ovat pääpainoisesti tavaravirtoja käsitteleviä erillisalueita. Osaamiselle luodaan edellytyksiä Kaupunkiseudulla on jo nyt kattava osaajien joukko, joiden toimintaedellytykset pyritään turvaamaan. Haasteena on luoda edellytykset myös uusien, menestysalojen osaajien muuttamiseen seudulle. Tärkeää on luoda tietotihentymiä, joissa osaajat kohtaavat. Osaavat ihmiset vaativat laadukasta asuin- ja työympäristöä, sekä paikkoja joissa viihdytään. Yliopistokeskuksen ja muun huippuosaamisen tulee näkyä tunnistettavasti kaupunkirakenteessa ja alueen kulttuurissa. Osaamisen maankäytön tarkastelunäkökulma onkin noussut rakennemallityössä tärkeäksi kantavaksi periaatteeksi. Kaupunkiseudun menestymisen edellytyksenä on työpaikkojen tarjoaminen. Rakennemallityön yhteydessä on kartoitettu nykyiset osaamiskeskittymät, alustavasti tutkittu niiden muodostamia toiminnallisia ja alueellisia kokonaisuuksia ja verkostoja sekä etsitty elinkeinoelämän kannalta tärkeitä uusia kehittämisalueita. Luonnonolot, kulttuuri ja pohjavedet vahvuutena Lahden kaupunkiseutu tarjoaa poikkeuksellisen monipuolisen ja rikkaan luonnon- ja kulttuuriympäristön, jolla on suuri vetovoima. Virkistys-, ulkoilu-, suojelu- ja kulttuurialueet on turvattava osana laadukasta ympäristöä. Kansainvälisen luokan liikuntakeskusten verkkoa vahvistetaan. Alueen pohjavedet ovat arvokkain luonnonrikkautemme, jota on suojeltava kaikin keinoin. Yhteistyöllä hallittuun toteutukseen Rakennemallin osoittama pitkän tähtäyksen rakenneratkaisu edellyttää toteutusmallia, jossa uusien alueiden käyttöönotto on toimivuuden ja yhdyskuntatalouden kannalta perusteltua ja hallittua. Toimintoja tulee ohjata kokonaisuuden kannalta järkevästi kuntarajoista riippumatta. Kaupunkiseudun kuntien yhteistyöllä on entistä tärkeämpi merkitys. 5

7 1. Suunnittelun lähtökohdat Kaupunkiseudun suunnittelun aikaisempia vaiheita Lahden kaupunkiseudun kuntien toimesta yhdessä tehtyä omaehtoista yleiskaavallista suunnittelua on tehty 1960-luvun lopulta alkaen. Ensimmäinen teoreettinen Lahden kaupunkiseudun rakennemalli laadittiin 1968 Lahden, Hollolan ja Nastolan alueelle. Kaupunkirakenteen kehittymisen kannalta merkittävin työvaihe oli kaupunkimallitestaus vuosina Kaupunkirakenteen kehittämisen pohjaksi valittiin ns. perusmalli. Asukaslukusuunnitteeksi asetettiin asukasta vuonna Työ toimi samalla pohjana Päijät-Hämeen runkokaavalle Vuonna 1972 edellisessä vaiheessa laadittuja kaupunkimalleja tarkennettiin ja testattiin uudelleen. Asukaslukusuunnite tarkistettiin asukkaaksi vuonna Kaupunkiseudun rakennemallia on tarkistettu noin kymmenen vuoden välein. Vuonna 1979 tarkistus (yleissuunnitelma) johtui erityisesti kasvun hidastumisesta, jolloin arvioitiin valitun perusmallin suurimpien kasvukeskittymien Hollolan Salpakankaan ja Lahden Ahtialan tavoiteasukasluvut kokonaan uudelle tasolle. Suunnittelualueen asukaslukusuunnite asetettiin asukkaaksi vuonna Vuosina toteutettu rakennemallityö poikkesi aikaisemmista siinä, että suunnittelun sisältö ei ollut samalla tavoin rationaalisten kaupunkimallien testaamista vaan pikemminkin kehittämisperiaatteiden luomista, jossa merkittävää roolia näyttelivät kestävän kehityksen näkökulmat ja pyrkimys löytää kuntien yhteinen näkemys vireillä olevan seutukaavan periaatteisiin. Mukaan rakennemallityöhön liittyivät Asikkala ja Orimattila. Suunnittelutyön pohjaksi valittiin eri vaihtoehdoista Lahti-keskeinen malli. Rakennemallityön keskeisiä tuloksia olivat yhteinen näkemys kestävän kehityksen mukaisesta ja toteutuskelpoisesta kaupunkiseudun kokonaisrakenteesta, lähes yhteinen näkemys seutukaavassa esitettävästä ratkaisusta (poikkeamat Lahden eteläisen kehätien linjaus sekä Kariston ja Kujalan maankäyttö) sekä kaikkien osapuolien yhteistyöhalukkuuden ja valmiuksien paraneminen virkamiestasolla. Kaupunkiseudun asukaslukusuunnitteeksi asetettiin asukasta vuonna Vuonna 1970 perustettu maankäytön ja liikenteen suunnittelua käsittelevä yhteistyöryhmä on jatkanut toimintaansa yhtäjaksoisesti, joskin koostumukseltaan ja tehtäviltään jonkin verran muuttuneena. Kuva: Kaupunkimallitestauksessa 1969 käytetyt kaupunkimallit 6

8 Kuva: Lahden kaupunkiseudun rakennemallivaihtoehdot vuodelta 1993 Kuva: Lahden kaupunkiseudun rakennemalli

9 Alueen olosuhteet työpaikoista on keskittynyt tälle alueelle. Asikkalan, Heinolan ja Orimattilan kuntakeskukset sijaitsevat etäämpänä kaupunkiseudun ydinalueesta. Lahden kaupunkiseutuun kuuluvat maakuntakeskus Lahti sekä seutukuntakeskukset Asikkala, Hollola, Nastola ja Orimattila. Lisäksi rakennemallityössä on mukana Heinola. Suunnittelualue on melko tiivis esim. työmatkapituuksilla mitattuna. Vastaavasti infrastruktuuri on tehokkaassa käytössä. Lahden Kariston alueen rakentamisen myötä Nastolan nauhataajama yhdistyy Lahden ja Hollolan Salpakankaan jo nykyisin muodostamaan yhtenäiseen taajamaalueeseen. Suurin osa kaupunkiseudun väestöstä ja Suurin osa suunnittelualueesta on maaseutua kylineen, pelto- ja metsäalueineen ja järvineen. Lomarakentaminen on keskittynyt Salpausselän pohjoispuolisten järvien rannoille. Suurimmat viljelyalueet sijaitsevat Salpausselän eteläpuolella. Kuva: Suunnittelualue 8

10 Lahden kaupunkiseudun kautta kulkee useita valtakunnallisia pääväyliä ja Suomen merkittävin kansainvälinen ratayhteys Helsingistä Venäjälle (ks. kuva Pohjolan kolmiosta). Etelä-pohjois-suuntaiset valtatiet 4, 5 ja 24 sekä länsi-itä-suuntainen valtatie 12 kulkevat alueen läpi. Lahden kautta kulkee rautatieyhteys Länsi- ja Itä-Suomen välillä sekä radat Loviisaan ja Heinolaan. Kansainvälisesti mitaten Helsinki-Vantaan lentoasema toimii myös Lahden lentoasemana, jonne on hyvät yhteydet. Asikkalassa on kehitettävä Vesivehmaan lentokenttä. Valtatie- ja rautatieyhteydet kytkevät Lahden kaupunkiseudun muuhun Suomeen ja valtakunnallisesti tärkeisiin liikenteen terminaaleihin. Kaupunkiseudun logistinen asema luo hyvät edellytykset alueen kehittämiselle. Kerava-Lahti-oikoradan, Lahti-Heinolamoottoritien ja Vuosaaren sataman rakentaminen parantaa Lahden kaupunkiseudun logistista asemaa entisestään. Vääksyn kanava Asikkalassa on alusmäärältään Euroopan vilkkaimmin liikennöity sisävesikanava. Uusien elinkeinoelämän kasvualojen vaatimukset koulutukselle ovat suurempia kuin ennen. Lahden seudulle tulisikin perustaa lisää omia yliopistotasoisia laitoksia. Korkeasti koulutettujen työllistymistä seudulla voidaan edistää siirtämällä huipputekniikan osaamista tutkimus- ja kehityslaitoksista. Yliopistoja korkeakoulututkinnon suorittaneiden kysyntä työmarkkinoilla tulee lisääntymään. Kaupunkiseudun menestystä edistää tehokas yhteistyö ja markkinointi. Yhteinen tiedonhankinta hyödyttää siihen osallistuvia yrityksiä. Alueen kilpailukyky riippuu siitä, miten onnistutaan lähi- ja etäverkottumisessa. Lahden kaupunkiseudulla on hyvät mahdollisuudet kehittää teollisuus- ja logistiikkatoimintoja. Tätä tukee Lahden kaupunkiseudun entisestään paraneva logistinen sijainti (oikorata, Lahti-Heinolamoottoritie, Vuosaaren satama) ja yhä kiinteämpi liittyminen Helsingin metropolialueeseen. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää jatkossa toimivien liikenneyhteyksien kehittämiseen logistiikka-alueille. Kuva: Pohjolan kolmio (Lähde: Ratahallintokeskus) 9

11 Lahden kaupunkiseudun vahvuuksia ovat mm. monialaisuus ja lyhyet etäisyydet. Seudulla on monipuolista osaamista, mm. puu-, metalli- ja muovialoilla. Lahden osaamiskeskuksen 2001 profiloima DQEkriteeristö muotoilu, laatu, ympäristö ovat tulevaisuuden osaamisalueita. Erityisesti ympäristöosaaminen on seudun vahvuus (koulutus, yrityselämä ja ympäristö). Osaavaa työvoimaa voidaan houkutella kaupunkiseudulle laadukkailla, monipuolisilla ja vetovoimaisilla asuinmahdollisuuksilla. Lahden kaupunkiseudulla on tarjota monipuolisia vaihtoehtoja asumiselle. Suunnittelualueen luonnon ja maiseman erityispiirteitä ovat Salpausselät ja pitkittäisharjut, kuten Pulkkilanharju. Alue edustaa monipuolista suurjärviluontoa harju- ja moreenisaarineen sekä vesistöineen. Harjualueilla on Suomen merkittävin pohjavesivaranto. Salpausselän eteläpuolinen alue on viljelymaisemien hallitsemaa savikkoaluetta. Harjualueet ovat merkittäviä pohjavesialueita. Etelä-Hämeen lehtokeskuksen vaikutus näkyy kasvillisuuden rehevyydessä ja kasvilajiston vaateliaisuudessa. Kaupunkiseutu sijoittuu kolmeen maisemamaakuntaan, Eteläisen rantamaan, Hämeen viljely- ja järvimaan sekä Itäisen järvi-suomen alueelle. Salpausselkä muodostaa merkittävän maisemallisen, itä-länsi-suuntaisen rajan suunnittelualueen poikki. Kuva: Ote maisemaselvitysaineistosta, kartta 2/10, pienennös. (Lähde: Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen. Maisemaselvitys Asikkalan, Hollolan, Lahden, Nastolan ja Orimattilan alueella v

12 Alueella on runsaasti esihistoriallisia kiinteitä muinaisjäännöksiä, mm. kivikautisia asuinpaikkoja. Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita on kolme: Porvoonjokilaakso Orimattilassa, Kastarin Hatsinan Kutajoen alue Hollolassa ja Kurhila Pukkilan alue Asikkalassa. Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä on alueella runsaasti. Osa kohteista on laajoja pelto-, metsä- ja rakennettujen alueiden muodostamia kulttuurimaisemakokonaisuuksia ja osa pienialaisempia kohteita, kuten kartanoympäristöjä. Osa kaupunkiseudun kylistä sijaitsee valtakunnallisesti ja seudullisesti arvokkailla maisema-alueilla ja kulttuuriympäristöissä, mikä asettaa vaatimuksia kylien kehittämisessä. Suunnittelualueen väestö kasvoi voimakkaasti viime sotien jälkeen. Tasaantunut kasvu on jatkunut viimeisten 20 vuoden aikana (5,4 %), suunnittelualueen väkiluku oli vuonna Kappaleessa 5, kohdassa Mitoitus on kaavio suunnittelualueen väestönkehityksestä Muuttovoitto on jatkossa yhä tärkeämpi tekijä väkiluvun kasvun suhteen, sillä syntyvyys pienenee väestön ikärakenteen vanhenemisen myötä. Lahti, Hollola ja Orimattila ovat saaneet viime vuosina muuttovoittoa, heikoin tilanne on ollut Heinolassa. Muuttoliikkeen johdosta nuorten aikuisten määrä Lahdessa on kasvanut. Seudulla ei ole ollut riittävästi työpaikkoja alueella koulutetuille, joten suuri osa alueella opiskelleista on joutunut muuttamaan työn perässä muualle. Asuinrakentamisen tarpeeseen Lahden kaupunkiseudulla on viime vuosikymmeninä vaikuttanut väestönkasvua enemmän asumisväljyyden kasvu. Kuva: Suunnittelualueen kuntien väestö , alueliitokset on esitetty pystyviivoin 11

13 Tulevaisuuden haasteita Kansainvälistyminen, globaalin markkinatalouden vahvistuminen ja Suomen liittyminen Euroopan unioniin ovat johtaneet alueiden ja kaupunkiseutujen välisen kilpailun kiristymiseen. Kaupunkiseudut joutuvat kilpailemaan menestyvistä yrityksistä ja verotuloja tuovista asukkaista. Alueellinen kehitys perustuu yhä enemmän yritysten ja kansalaisten yksityistaloudellisiin päätöksiin. Yritykset valitsevat sijaintinsa niin, että myyntitulot maksimoituvat ja tuotantokustannukset minimoituvat. Kansalaiset valitsevat asuinpaikkansa hyvinvoinnin edellytysten ja elinympäristön laatutekijöiden perusteella. Lahden, kuten muidenkin kaupunkiseutujen haasteita ovat lisäksi mm. väestön ikääntyminen, talouskasvun ja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpito samanaikaisesti, menestysalojen kärkihankkeiden lisääminen seudulle sekä osaamisen, yrittäjyyden ja innovatiivisuuden edistäminen. Näillä tekijöillä on oma välillinen merkityksensä myös alueidenkäytön kannalta. Määrätietoisella seudullisella alueidenkäytön suunnittelulla voidaan yhteiskunnallisiin muutoksiin varautua ja luoda niiden pohjalta edellytyksiä tavoitteelliselle kehitykselle. Lahden kaupunkiseudun asema on yhä vahvempi. Lahti mielletään Helsingin metropolialueeseen (ks. OECD:n metropolikatsaus) kuuluvaksi kasvukeskukseksi, jolla on hyvä logistinen asema mm. oikoradan ja Vuosaaren sataman johdosta. Moottoritien rakentaminen välille Lahti-Heinola tuo Heinolan lähemmäksi Lahtea ja pääkaupunkiseutua. Etelä-Suomen maakuntien liittoutuma valmistelee yhteistä tulevaisuudenkuvaa Etelä-Suomen aluerakenteesta vuonna Tärkeiksi kehityskäytäviksi työssä on todettu mm. Turku-Forssa-Lahti-Kouvola- Saimaankaupunki yhteys ja Helsinki-Lahti-Heinola käytävä, jotka hyvien tie- ja ratayhteyksien vuoksi osaltaan mahdollistavat Helsingin metropolialueen kasvupaineiden tasaamisen. Päijänteen ympärille on retkeilyyn ja loma-asutukseen keskittynyt Järvi- Suomen vyöhyke. Päijät-Häme on logistiselta sijainniltaan erinomainen, monipuolinen vireiden kaupunkien ja kylien sekä luonnonarvojen alue. Lahden korkeakouluyhteisö ja tiedepuisto nivovat yhteen metropolialueen keskisen alueen osaamisen muotoilun, laadun ja ympäristön huippualueilla. Alueen kulttuuri-, vapaa-ajan ja kaupallinen tarjonta on korkeatasoinen ja laaja. Kuva: Lahden kaupunkiseudun sijainti Helsingin metropolialueella (Lähde: OECD:n Helsingin metropolikatsaus 2002) 12

14 Kuva: Etelä-Suomen toiminnallinen aluerakenne 2030 (Lähde: Etelä-Suomen maakuntien liittoutuma) Kaupunkiseudun menestys riippuu sen kilpailukyvystä, johon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. osaaminen, työvoimatarjonta, markkinoiden läheisyys, logistinen asema, innovatiivinen kulttuurielämä sekä viihtyisä, palveleva ja turvallinen ympäristö. Menestyäkseen kaupunkiseudun tulee olla omaleimainen. Kaupunkiseudun kehittämisen tulee lähteä alueen vahvuuksista, joita ovat mm. merkittävät liikuntapalvelut (Lahden urheilukeskus, Vierumäki, Pajulahti), yhä parantuneet kulttuuripalvelut (Sibeliustalo, Päijännetalo), upea luonto (Salpausselät, Päijänne, Vesijärvi, erämaa-alueet), hyvä logistinen sijainti, veturitoimialat (puu, megatroniikka, ympäristö, biotekniikka, muovi) sekä loma-asuminen. Lisäksi alueella on valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita ja kulttuuriympäristöjä, joista osa on pelto-, metsä- ja rakennettujen alueiden muodostamia kulttuurimaisemakokonaisuuksia ja osa pienialaisempia kohteita, kuten kartanoympäristöjä. Lahden vahvuutena on selkeä maakunnallinen keskuskaupunkiluonne. Lahden kaupunkiseudun palveluvarustus vastaa suurelta osin myös valtakunnanosakeskuksen tasoa. Valtakunnallisesti Lahti tunnetaan talviurheilukeskuksesta, maailmanmaineeseen nousseesta kaupunginorkesterista ja muotoilusta. Lahti on noussut merkittäväksi kongressikaupungiksi. Lahden yliopistokeskus ja ammattikorkeakoulu tiedon tuottamisympäristönä ja teknologiakeskustoiminta (Neopoli) tiedon kaupallistamisympäristönä luovat seudulle innovatiivista osaamisympäristöä. Lahden kaupunkiseudun asema pääkaupunkiseudun läheisyydessä luo mahdollisuudet kehittää alueellinen osaamistihentymä, jolla on toimivat kansalliset ja kansainväliset yhteydet. Yhteydet seudun yritysten osaamisverkostoon ovat välttämättömiä. Seuraavilla sivuilla oleville kartoille on kerätty osaamisen maankäytön kannalta keskeisiä tekijöitä ja tahoja. Osaamisen ja maankäytön suhdetta tulisi jatkossa tutkia tarkemmin. 13

15 Kuva: Osaamisen maankäyttö 14

16 Kuva: Osaamisen maankäytön kehitysaskeleita (Lähde: Luento Lahden tiedepuiston seminaarissa , Tiedepuisto Lahden seudun kehittämisessä, Lauri Kuukasjärvi/Päijät- Hämeen osaamiskeskus, Markku Viitasalo) Kuva: Osaamisen suhde alueelliseen kehittämisjärjestelmään (Lähde: Luento Lahden tiedepuiston seminaarissa , Tiedepuisto Lahden seudun kehittämisessä, Lauri Kuukasjärvi/Päijät-Hämeen osaamiskeskus, Markku Viitasalo) 15

17 Lahti tarjoaa maakunnalliset palvelut ja kaupunkikeskustan osaajien kohtaamispaikkana. Suurena haasteena on löytää kaupunkiseudun todelliset yhteiset strategiset linjaukset esimerkiksi asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden käyttöönotosta ja markkinoinnista ja palvelujen tuottamisesta sekä alueiden suunnittelu- ja mitoitusperiaatteiden yhtenäisyydestä. Alueiden rakentamistavan ja tehokkuuden tulisi määräytyä niiden seudullisen aseman ja ympäristöllisten olosuhteiden perusteella kuntarajojen vaikuttamatta asiaan. Hallinnollisten muutosten ohessa yhteiskunnassa tapahtuu monia muutoksia, joiden vaikutuksia on kyettävä ennakoimaan ja varautumaan erilaisiin kehityspolkuihin. Ihmisten halu asua ja tehdä työtä ei ole yksin riippuvainen elinkeinoelämän muutoksista, mikäli ihmisten toimeentulo voidaan järjestää - ainakin osittain - asuinpaikasta riippumatta. Avainkysymyksiksi muodostuvat mm. työn tekemisen ja asumisen sisällön muutokset. Vetääkö hyvä ympäristö osaavia ihmisiä asumaan vai muuttavatko ihmiset työn perässä, on edelleen ajankohtainen kysymyspari. Tulevaisuudessa on varauduttava erilaisten ihmisten tarpeisiin, mutta mikä profiloi Lahden seutua? Asumisen, työn ja liikkumisen tulevaisuuteen vaikuttavat niin kansainväliset, yhteiskunnalliset kuin ympäristössäkin tapahtuvat muutokset. Rakenteellisten ja sosiaalisten muutosten ohella on pystyttävä myös esittämään arvioita elintapojen, arvojen ja kulttuurin piirissä odotettavissa olevista muutoksista. Ihmisten arvostusten muuttuessa ja yhteiskunnan moniarvoistuessa tulisi suunnitella erityyppisiä asuinalueita, joilla voitaisiin vastata ihmisten muuttuviin tarpeisiin asumisen suhteen. Väestön ikääntyminen ja muutokset asumistarpeissa asettavat uusia vaatimuksia elinympäristön kehittämiselle, asumisratkaisuille, palvelujen tarjonnalle, liikenneratkaisuille sekä vapaa-ajan ja työn yhteensovittamiselle. Asumisväljyyden ja väestön määrän kasvu jatkunee, mikä yhdessä omakotitaloihanteen säilymisen kanssa aiheuttaa yhdyskuntarakenteen hajautumispaineita. Tiiviin pientalorakentamisen kehittämiseen tulee kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota koko kaupunkiseudulla, jotta yhdyskuntataloudellisesti kallista yhdyskuntarakenteen hajautumista voitaisiin hidastaa. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen saattaa herättää paikallisesti voimakastakin vastustusta. Asuinalueiden palvelut voivat heiketä palvelujen keskittyessä. Liikkumisen lisääntyessä myös siitä aiheutuvat haitat lisääntyvät. 16

18 Yhteiskunnallisia megatrendejä Menestyäkseen kaupunkiseutujen on ymmärrettävä yhteiskunnallisia megatrendejä (ks. lähtötietoraportti, luku 6) ja niiden vaikutuksia toimintaympäristön muutoksiin, ennakoida muutoksia, rakentaa selkeitä ja rohkeita vaihtoehtoisia kehityskuvia, panostaa innovatiivisuuteen ja luovuuteen, tehdä omaa tulevaisuutta aktiivisesti sekä rakentaa taloudellinen menestys sosiaalisesti ja ekologisesti kestävälle pohjalle. Kaupunkiseutujen kehitykseen vaikuttavia megatrendejä ovat mm. (Lähde: Rakennemallin tavoiteseminaarin alustus , Sirkka Heinonen/VTT): - talouden globalisoituminen ja digitalisoituminen - tieto- ja viestintätekniikoiden kehitys ja yhdentyminen - väestön kasvu ja ikääntyminen - ympäristöongelmien kärjistyminen ja kasvun rajallisuus - kiihtyvä teknologian muutos - verkottuminen - liikkumisen ja vuorovaikutuksen lisääntyminen - kaupungistuminen ja keskittyminen - yksilöllistyminen elämäntavoissa ja toimintatavoissa - sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntyminen - median kasvava läsnäolo - kompleksisuuden lisääntyminen - murrosajattelu - EU:n syveneminen ja laajeneminen - lähialueiden kriisiytyvä kehitys (Venäjän taloudellis-poliittinen kehitys) - riskiajattelu ja terrorismin uhka - toimintojen desynkronisaatio (24 h avoin kaupunki, 24/7 kaupunkikonsepti) - eettisten ja ekologisten kysymysten esiin nosto (yhteiskunnallista vastuuta kantavien yritysten, toimijoiden painoarvo kasvaa) Tuotantoteollisuuden rooli suurimpana työllistäjänä on muuttumassa. Uusia työpaikkoja syntyy toisen asteen palvelutuotantoon, jota leimaa korkea teknologinen osaaminen ja tieto-orientoituneisuus. Nouseva ala on palvelutuotanto, erityisesti kauppa, tutkimus- ja kehitystoiminta kasvavat. Tietoorientoituneet palvelualat tarvitsevat monipuolista kaupunkiympäristöä kulttuuripalveluineen. Lahden keskustaa on mahdollisuus kehittää tietoorientoituneiden työpaikkojen maakunnallisena keskuksena. (Lähde: Rakennemallin seminaarin alustus, Dr. Franz Karl Pecher) Kansainvälinen matkailu tulee kasvamaan. Syitä tähän ovat mm. vapaa-ajan lisääntyminen, tulotason kasvu, matkailun esteiden poistuminen ja liikkumisen helpottuminen, väestön ikärakenne. Kuluttajien laatuvaatimukset kasvavat entisestään. Kasvavia matkailutuotteita ovat ns. aktiivilomat ja hyvinvointimatkailu. Lahden kaupunkiseutu tarjoaa hyvät puitteet matkailun kehittymiselle: puhdas luonto, ruuhkattomuus, kulttuuritarjonta ja seudun vetovoimaiset matkailukohteet (mm. Sibeliustalo). (Lähde: Launeen vapaa-ajankeskuksen ideaseminaari , Tom Ylkänen/Matkailun edistämiskeskus) 17

19 2. Suunnittelun vaiheet Suunnittelun käynnistäminen ja lähtökohtien sekä tavoitteiden määrittely Suunnittelu aloitettiin tammikuussa 2003 ohjelmoinnilla ja lähtötietojen keräämisellä. Maaliskuussa 2003 käsiteltiin aluetta koskevia muutospaineita ja -rajoitteita. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja tarkistettiin Varsinaisen rakennemallin suunnittelu aloitettiin tammikuussa Rakennemallin sisältöä käsiteltiin pidetyssä seminaarissa. Rakennemalli oli esillä seutuhallituksen ja maakuntahallituksen yhteisseminaarissa ja ympäristöministeriössä järjestetyssä työneuvottelussa rakennemallityön ja maakuntakaavatyön yhteensovittamisesta. Kaupunkiseudun kuntien kuntakierros toteutettiin yhteistyössä rakennemallin kanssa maalis-huhtikuussa Rakennemalliehdotus valmistui Kuntia haastateltiin huhtikuussa 2003 kuntien kehittämisstrategioiden ja seudullisten profiilien määrittämiseksi. Toukokuussa 2003 pidettiin tavoiteseminaari Nastolan Pajulahdessa, johon kutsuttiin tärkeimmät viranomaistahot ja yhteisöt sekä kuntien keskeiset päättäjät. Tavoitteet asetettiin nähtäville ja niistä pyydettiin lausuntoja kesällä 2003, jonka jälkeen kunnat ja seutuhallitus hyväksyivät tavoitteet. Lähtötietoraportti laadittiin touko-syyskuussa Liikenteellisten lähtökohtien raportti laadittiin elosyyskuussa Vaihtoehtojen laadinta Rakennemallin vaihtoehdot laadittiin tavoiteasettelun pohjalta. Vaihtoehtoja ja niiden vaikutusten arviointia käsiteltiin kuudessa kokouksessa toukojoulukuussa Vaihtoehtoraportti ( ) ja liikenteellinen vertailu ( ) laadittiin. Saksan Baijeriin järjestettiin opintomatka , josta laadittiin matkaraportti. Rakennemallin suunnittelu Kuva: Rakennemallin 2040 laatimisprosessi Rakennemallin käsittely ja hyödyntäminen Rakennemalli asetetaan julkisesti nähtäville kuulemista varten ja siitä pyydetään lausunnot. Rakennemallia ei käsitellä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kaavana. Sen sijaan se antaa pohjaa maakuntakaavan ja kuntien yleiskaavojen laadinnalle. Seutuvaltuusto hyväksyy rakennemallin kuntia kuultuaan. Seutuhallinnon ulkopuolella oleva Heinola päättää osaltaan itsenäisesti. Rakennemallityön tuloksia käytetään hyväksi jo vireillä olevassa maakuntakaavatyössä. Maakuntakaavan valmisteluaineisto asetetaan samanaikaisesti rakennemallin kanssa nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot loppukesällä Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto vuoden 2005 aikana. 18

20 3. Tavoitteet Rakennemallityön tavoiteseminaari pidettiin Seminaariin osallistui laaja joukko mm. kaupunkiseudun kuntien, maakuntaliiton sekä valtion viranomaisten edustajia. Seminaarissa kuultiin tavoitteisiin liittyviä alustuksia sekä työskenneltiin tavoitteiden määrittämiseksi. Muistio seminaarista on laadittu erikseen. Seminaarin tulosten pohjalta määriteltiin kaupunkiseudun rakennemallityön tavoitteet. Tavoiteasettelu perustuu seminaarissa esiteltyyn jäsennöintiin: 1. Kaupunkiseudun alueidenkäytön kehittämisen pääperiaatteet 2. Suunnittelun tavoitteet kestävän kehityksen ulottuvuuksien mukaisesti Tavoiteasettelun perustana ovat lisäksi laaditut lähtötietoselvitykset, joiden keskeiset tulokset on koottu erilliseen lähtötietoraporttiin sekä valtakunnalliset, maakunnalliset ja kuntatason tavoitteet, jotka osaltaan ohjaavat työtä. Tavoitteisto ei pyri olemaan kattava lista rakennemallityössä huomioon otettavista asioista. Tavoitteisto osoittaa ne tärkeimmiksi nähdyt suunnittelun painopisteet, joiden tulee juuri tässä työssä korostua. Tavoitteet on hyväksytty seutuhallinnossa ja kunnissa. Kaupunkiseudun alueidenkäytön kehittämisen pääperiaatteet Varaudutaan kaupunkiseudun kasvuun - Määritellään selkeä näkemys maankäytön rakenteesta ja kehityslinjoista sekä uusista alueista ja täydennysrakentamisesta - Esitetään asuin-, työpaikka- ja palvelualueiden sijoittuminen kaupunkiseudulle vetovoimaisesti ja taloudellisesti, jotta voidaan vastata todennäköiseen muuttovirtaan (0,5 3 % vuotuinen asukasluvun kasvu) - selvittämällä samalla eri vaihtoehdoin optimaalinen kasvu - sekä asumisväljyyden lisääntymisen ja kasvavien laatuvaatimusten mukaisiin tarpeisiin - Yhdistetään seudun ja kuntien vahvuudet ja vetovoimatekijät kokonaisuudeksi päämääränä kestävä kehitys ja hyvä ympäristö - Pidetään tavoitteena yksituumaisuutta ja sitoutuneisuutta rakentamisen piiriin otettavien alueiden aikataulutuksesta, järjestyksestä ja painopisteistä Tähdätään ehjään ja toimivaan kaupunkirakenteeseen - Arvioidaan kaupunkirakenteen toimivuutta seuraavin kriteerein: - alueet, jotka toimivat kävelyn ja kevyen liikenteen ehdoin (ydinkeskustat, asuinalueiden lähipiirit) - alueet, jotka toimivat joukkoliikenteen varassa (kaupunkimaiset taajamat) - alueet, jota toimivat autoliikenteen varassa (kylä-, ranta- ja haja-asutus, erillään olevat palvelut ja työpaikka-alueet) - Etsitään ratkaisut alueellisille suunnittelutarpeille: - taajamatoimintojen alueet (keskustat, asuminen, elinkeinot) - palvelut - kylät ja rantarakentaminen - liikennejärjestelmät ja kuntatekniikka - virkistysalueet ja reitistöt - suojelu ja kulttuurihistoria - Luodaan kaupunkiseudulle edellytyksiä kehittyä vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi, huomioiden viimeaikaiset merkittävät hankkeet ja Lahden seudun hyvä logistinen asema (Vuosaari, oikorata, moottoritie, pääkaupunkiseudun paine, kuuluminen metropolialueeseen) - Hyödynnetään ja kehitetään yhteisiä vahvuuksia (luonto, liikunta, muotoilu, puurakentaminen, kulttuuri) Korostetaan yhteistyötä - Työskennellään mahdollisuuksien mukaan kuntarajat unohtaen - Sitoudutaan itse ja sitoutetaan muut keskeisiin rakennemallin periaatteisiin - Selkeytetään kaupunkiseudun kuntien välistä työnjakoa ja rooleja - Luodaan maankäytöllisin ratkaisuin osaltaan pohjaa seudulliselle yhteistyölle ja seutuyhteisölle sekä suuntaviivojen muodostamiselle asumisen ja elinkeinorakenteen kehittymisessä muuttuvissakin olosuhteissa - Etsitään yhteisiä ratkaisuja raja-alueiden maankäytöstä - Parannetaan omalta osalta seudullisen palveluyhteistyön kehittämisen edellytyksiä 19

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava Selostus

Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan liitto Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liitto 2007 Uudenmaan maakuntakaava

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄME 2035 Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SISÄLLYS ESIPUHE...3 JOHDANTO...5 LÄHTÖKOHDAT JA KEHITYSNÄKYMÄT...6 Megatrendit...6 Nykytila ja kehitysnäkymät Päijät-Hämeessä...

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A160 * 2006 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...3 2. Lähtökohdat...4 2.1. Valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset...4 2.2. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010

Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010 Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010 Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuuston hyväksymä 9.6.2010 Ympäristöministeriön vahvistama 21.12.2011 Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntakaava Taustaselvitys

Etelä-Karjalan maakuntakaava Taustaselvitys Etelä-Karjalan maakuntakaava Taustaselvitys 2009 Etelä-Karjalan maakuntakaava Taustaselvitys Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupanro 360 / MML / 09 Kansikuvat: Arto

Lisätiedot

Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030

Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 Aluerakennemalli ja toteuttamisohjelma Yhteystiedot Tilaajatahot: Savonlinnan seudun kuntayhtymä (1.1.2013 alkaen Savonlinnan Yrityspalvelut Oy): seutujohtaja /

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:4 Sisällys Mikä on maankäytön kehityskuva... 1 Maankäytön kehityskuvan sisältö... 1 Maankäytön kehityskuvan suhde yleiskaavaan... 1 Strategiset

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen 2. vaihemaakuntakaava

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen 2. vaihemaakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen 2. vaihemaakuntakaava luonnos Kannen kuvat:: - Oulankajoen ja Kitkajoen koskimaisema, Kuusamo (Kaisa Mäkiniemi) - Maakunnallisesti arvokkaan Ruukinkoski ja

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 2 3 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Ehdotus 30.9.2013 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Ehdotus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Kaavaselostus

Lisätiedot

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA AIRIX Ympäristö Oy Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi SIIKAJOEN KUNTA SISÄLLYS 1. JOHDANTO...5 2. PROSESSI...5 3. LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN OSALIITOSTA KOSKEVA

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavaselostus, luonnos 24.3.2014 Kaava KAAVASELOSTUS Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 24.3.2014 KAINUUN LIITTO Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA 2030 Luonnosvaihe

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA 2030 Luonnosvaihe POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA 2030 Luonnosvaihe KAAVASELOSTUS 28.10.2013 0 Esipuhe... 2 Tiivistelmä... 3 JOHDANTO... 4 Maakuntakaava osana suunnittelujärjestelmää... 4 Maakuntakaavan sisältövaatimukset...

Lisätiedot

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt HELMIKUU/2009 Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2 PLUGI PENTTI HOKKANEN Kestävä alueidenkäyttö on meidän kaikkien etu Ilmastonmuutos kyseenalaistaa

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot