-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783)"

Transkriptio

1 Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Valitus Valittaja Forssan kaupunki postiosoite: PL 62, Forssa telekopio: sähköposti: kirjaamor)forssa.fi puhelin: yhteyshenkilö asiassa: kaupunginsihteeri Matti Pietilä puhelin: sähköposti: Valituksenalainen päätös Vaatimukset Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistamista koskeva ympäristöministeriön päätös Dnro YM5/5222/2012 Ympäristöministeriö on päätöksellään DNr:o YM5 /5222/2012 vahvistanut Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan. Päätöksessä ympäristöministeriö on jättänyt vahvistamatta mm. vaihemaakuntakaavassa osoitetun valtatien 2 valtakunnallisesti merkittävää runkotietä tarkoittavan merkinnän (VT/r) sekä Humppilan lentoliikenteen alueen (LL-1, 780) ja siihen liittyvän melualueen. Ympäristöministeriö on päätöksessään jättänyt vahvistamatta myös lentoliikenteen alueeseen rajoittuvan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alueen (TP/lt 783). Forssan kaupunki (jäljempänä kaupunki) vaatii korkeinta hallinto-oikeutta kumoamaan ympäristöministeriön päätöksen seuraavien vahvistamatta jätettyjen alueiden osalta: -valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783)

2 2 Siinä tapauksessa, että päätös jää voimaan lentoliikenteen aluetta koskevan vahvistamatta jättämisen osalta, kaupunki vaatii päätöksen kumoamista ainakin työpaikkatoimintojen ja logistiikan aluetta koskevan vahvistamatta jättämisen osalta. Forssan kaupungilla valitusoikeus Valituksen perustelut Maankäyttö- ja rakennuslain 191 :n 1 momentin mukaan valitusoikeus on kunnilla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Valituksessa tarkoitetulla maakuntakaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia kaupungin alueella, ja kaupungilla on siten oikeus valittaa päätöksestä. Kaupungilla on valitusoikeus Humppilan lentoliikennealueesta ja työpaikkatoimintojen ja logistiikka-alueesta. Forssan seudun kunnat (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä) ovat tehneet yhdessä ns. strategisen rakennetarkastelun, jossa tarkastellaan seudullista maankäyttöä. Kaupunginhallitus ja kunnanhallitukset ovat hyväksyneet rakennetarkastelun maankäyttönsä periaatteiksi. Kunnat valittavat osaltaan rakennetarkastelun mukaisen kokonaisuuden merkinnöistä. Rakennetarkastelussa on mukana Humppilan lentokenttä- ja logistiikka-alue. Forssan seutukunnan kokoisella alueella tarvitaan vain yksi lentokenttä, joten Tammelan lentoliikenteen alueen on ollut tarkoituksena palvella sekä Forssan kaupunkia että kaikkia seudun kuntia. Kanta-Hämeen 1, vaihemaakuntakaavassa lentoliikenteen alue (LL-1) osoitettiin Humppilaan ja entinen merkintä LL poistettiin Tammelan puolelta. Myös Humppilan lentokenttäalueen on tarkoitus palvella koko seutukuntaa. Sen vuoksi maakuntakaavassa oleva merkintä koskee kaupunkia, ja kaupunki voi valittaa lentoliikennemerkinnän poistamisesta. Valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) Vaihemaakuntakaavaan on jätetty kehitettävä liikennekäytävä HFP -merkintä, joka mahdollistaa siihen tukeutuvan maankäytön kehittämisen käytävän varrelle. Merkintä osoittaa Helsingistä ulospäin säteittäisesti jäljellä olevan kehittymissuunnan. Tämän vuoksi myös runkotietä koskeva merkintä VT/r tulee säilyttää valtatien 2 kohdalla. Merkintä mahdollistaa edelleen valtatien 2 vahvistamisen ja sen varrelle tulevan merkittävän maankäytön kehittämisen. Koska valtatie 2 on ainoa suora yhteys pääkaupunkiseudulle, valtatien 2 kehittäminen runkotieluokkaiseksi on sekä Forssan seudun että pääkaupunkiseudun kehittämisen kannalta elintärkeää. Valtatie 2 toimii jo nykyisin runkoväylänä Helsingin ja Porin välillä.

3 3 Ympä ristöministeriön pää töksen per usteluissa vedotaa n ma antielain 4 :ää n. Sen nojalla liikenne- ja viestintäministeriö määrää, miltä osin valta- ja kantatiet ovat valtakunnallisesti merkittäviä runkoteitä. Viimeisin liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän mietintö, jossa on esitetty valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkkojen runkoverkot, on lähes kymmenen vuotta vanha. Merkinnän poistamisen perusteluna ei voi olla se, että vanhassa liikenneverkkojen runkoverkoissa ei ole esitetty valtatietä 2. Tämän jälkeen valtatietä 2 on merkittävästi parannettu, ja sen merkitys ja käyttömukavuus ovat sitä myötä kasvaneet. Samalla myös tien liikennemäärät ovat kasvaneet. Ympäristöministeriön päätöksen perusteluissa todetaan, että maakuntakaavan sisältövaatimuksia koskevan maankäyttö- ja rakennuslain 28 :n mukaan maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota muun muassa ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin. Forssan seutukunnan sekä muiden valtatien 2 varrella olevien kaupunkikeskusten talouden kannalta valtatie 2 on elintärkeä liikenteellinen yhteys Forssan seutukunnalta pääkaupunkiseudulle sekä pohjoiseen Porin suuntaan. Valtatie 2 on suora yhteys Helsingin, Forssan ja Porin välillä, joten se on ympäristönkin kannalta ekologinen ja kestävä liikenneyhteys. Tihein linja-autoliikenneyhteys Forssan kautta on Helsinki - Pori välillä. Sekin osoittaa Valtatien 2 liikenneyhteyden tärkeyden. Ympäristöministeriö vetoaa päätöksensä perusteluissa työryhmän mietintöön todeten muun muassa, että valtatien 2 liikenteellinen merkitys on kohtalainen ja että tiejaksolta puuttuu laajempi valtakunnallinen tausta ja helminauhamainen jatkuvuus suurten keskusten välillä. Lisäksi valtatien 2 runkotiestatuksen katsotaan edellyttävän selkeämpää ja laajempaa, useamman suuren keskuksen kattavaa roolia valtakunnallisessa verkossa. Liikenne- ja viestintäministeriön antamassa lausunnossa tuotiin esiin Forssan seudullisista väylistä valtatie 10 sekä että se olisi alueen kehittämisen kannalta merkittävä ja että sen palvelutaso pyritään säilyttämään korkeana ja yhtenäisenä. Valtatie 10 on Forssan kautta kulkeva liikenneväylä Turun ja Hämeenlinnan välillä. Valtatien varrella muut kunnat kuin Forssan kaupunki ovat suhteellisen pieniä. Valtatie 2 on liikenneyhteys Helsingin ja Porin välillä. Nämä molemmat kaupungit ovat suurempia keskuksia kuin valtatien 10 päätepisteinä olevat kaupungit. Ympäristöministeriön päätöksessä oleva toteamus, jonka mukaan valtatieltä 2 puuttuu laaja valtakunnallinen tausta tai helminauhamainen jatkuvuus suurten keskusten välillä, ei pidä paikkaansa. Tieyhteys jatkuu Porista rannikkoa pitkin pohjoiseen Vaasaan ja Ouluun. Valtatien 2 varrella on useita kaupunkikeskuksia. Valtatie 2 täyttää valtatien tavoin maakuntakaavan sisältövaatimuksia koskevassa maankäyttö- ja rakennuslain 28 :ssä säädetyt ympäristön ja ta-

4 4 louden kannalta kestäviä liikenteen järjestelyjä koskevat vaatimukset. Tämän vuoksi myös valtatiellä 2 tulee säilyttää runkotie-merkintä VT/r. Liitteenä on Forssan seutukunnan ns. strategisen rakennetarkastelun eli FOSTRA:n yhteydessä vuonna 2011 tehty liikenteellinen selvitys. Siitä ilmenee valtatien 2 liikennemäärän olevan suurempi kuin valtatien 10 liikennemäärä, etenkin taajama-alueen ulkopuolella. Tämän jälkeen valtatielle 2 on tehty vielä merkittäviä parannuksia (s. 6). Uudenmaan ELY-keskus pitää yllä valtakunnallista liikennelaskentaa, jonka Destia Oy tekee. Laskennan mukaan valtatien 2 vuoden 2013 liikennemäärä (KVL 6156) on entisestään kasvanut suhteessa valtatien 10 liikenteeseen (KVL 5065). Asia ilmenee myös liitekartasta. Edellä esitetyn perusteella ympäristöministeriön päätös jättää valtatien 2 runkotie-merkintä (VT/r) vahvistamatta on kumottava. Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) Humppilan lentoliikenteen alue soveltuu maankäytöllisesti ja ympäristövaikutuksiltaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetulle alueelle. Tämä on osoitettu kaava-aineistoon sisältyvissä selvityksissä. Tähän liittyvien selvitysten riittävyyttä ei ympäristöministeriön päätöksen perusteluissa kiistetä. Ympäristöministeriön päätöksessä ei ole todettu maakuntakaavan aluevarausta huonoksi tai epäsopivaksi kyseiseen toimintaan. Ympäristöministeriö toteaa päätöksensä perusteluissa muun muassa: "Selvitykset keskittyvät tarkastelemaan lentokentän toimintaedellytyksiä Humppilassa vaihemaakuntakaavassa osoitetulla alueella sekä lentokentälle valittavaa liiketoimintamallia. Selvitysten perusteella vaihemaakuntakaavassa esitetty alue olisi kolmesta tutkitusta vaihtoehdosta (Forssan Isomäen alue, Forssan pohjoisosa maantien 284 varrella sekä Humppila valtatien 2 ja Turku - Toijalaradan lähialue) soveltuvin lentokentän sijaintipaikaksi Forssan seudulla. Selvitysten mukaan Humppilan lentokenttä olisi mahdollista varustaa riittävän pitkällä, yli metrin pituisella kiitotiellä, mikä mahdollistaisi suurimpienkin rahtikoneiden operaatiot kentältä." Ympäristöministeriön päätöksen perusteluissa viitataan kentän soveltuvuuteen seuraavasti: "Vaihemaakuntakaava-aineistoon kuuluvissa lentokenttävarausta koskevissa selvityksissä on perusteltu kenttävarausta pääasiassa alueen sopivuudella lentokentän sijaintipaikaksi sekä hankkeen positiivisilla vaikutuksilta alueen elinkeinoelämälle. Selvityksissä ei ole tarkasteltu Humppilan lentokentän asemaa Suomen lentoasemaverkostossa." Ympäristöministeriö toteaa päätöksensä perusteluissa, että kentän asema ja rooli suomalaisessa lentoliikenteessä on epäselvä ja selvittämättä. Ministeriö on ilmeisestikin käsittänyt lentokentän luonteen virheellisesti. Kaavaselostuksen mukaan lentokentän on tarkoitus toimia kansainvälisenä rahtiliikennekenttänä eikä kotimaisessa liikenteessä siten kuin nykyiset kentät.

5 5 Maakuntakaavassa luodaan edellytykset maakunnan kehittämiselle tarpeellisten aluevarausten toteuttamiselle. Tässä tapauksessa maakuntakaavan laadinnassa on selvitetty, että lentokenttä kansainvälistä rahtiliikennettä varten on maankäytöllisesti mahdollista toteuttaa kyseiselle paikalle. Ympäristöministeriön päätöksen perusteluissa oleva näkökanta, että kentän tarpeellisuutta ei ole riittävästi arvioitu suhteessa valtakunnalliseen lentoliikennestrategiaan ja kenttäverkostoon, viittaa siihen, että vahvistamisen edellytyksiä arvioidessaan ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 31 :n vastaisesti nojautunut tarkoituksenmukaisuusperusteisiin. Vuoden 2000 alusta voimaan tulleen uuden maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan ympäristöministeriöllä ei enää ole oikeutta tarkoituksenmukaisuusharkintaan maakuntakaavojen vahvistamismenettelyssä. MRL:a koskeneessa hallituksen esityksessä (HE10/1998) maakuntakaavojen hyväksymistä ja vahvistamista sääntelevän lain 31 :n yksityiskohtaisissa perusteluissa tämä oikeustilan muutos ilmaistiin seuraavasti: "Pykälän 3 momenttiin ehdotetut säännökset ympäristöministeriön toimivallasta vah vistusviranomaisena muuttavat lainsäädäntöön vanhastaan sisältyneitä periaatteita vahvistusviranomaisen toimivallasta siltä osin, ettei vahvistusviranomainen voisi jättää päätöstä vahvistamatta tarkoituksenmukaisuusperusteella." Ympäristöministeriö on päätöksensä perusteluissa viitannut mm. valmisteilla olevaan lentoliikennestrategiaan ja liikennepoliittiseen selontekoon todeten, että niistä "ei käy ilmi, että Suomessa olisi tarvetta uusille kansainvälisen liikenteen lentoasemille". Liikennepoliittinen selonteko laaditaan vaalikausittain. Viimeisimmässä selonteossa ei oteta kantaa lentoasemien tarpeeseen. Lentoliikennestrategia on väliraporttivaiheessa, ja se valmistuu vuoden 2014 lopussa. Tällaiset asiakirjat eivät voi olla MRL:n mukaisina perusteina arvioitaessa vaihemaakuntakaavan aluevarauksen laillisuutta. Kaupunki kiinnittää huomiota myös siihen, että liikenne- ja viestintäministeriö ei lausunnossaan ottanut suoraan kantaa rahtiliikennekentän tarpeeseen. Tämä puoltaa sitä, että tarpeeseen on maakuntakaavan suunnittelussa joka tapauksessa varauduttava. Mahdollisuus vastata tarpeeseen menetetään, mikäli mahdolliset lentoliikenteen alueet käytetään muuhun tarkoitukseen. Ympäristöministeriön johtopäätös lentoasemaan liittyvästä epävarmuudesta on lyhytnäköinen, virheellinen ja vahingollinen alueiden käytän suunnitelmallisuuden ja erilaisiin vaihtoehtoihin varautumisen kannalta. Kaupungin käsityksen mukaan lentokenttää koskeva aluevaraus tulee vahvistaa maakuntakaavassa, mikäli uudelle lentokenttäkapasiteetille on vähänkin tarvetta. Näin tulee tehdä er ityisesti sen vuoksi, että aluevara us on vaihemaakunta ka avassa esitetty suunnittelumää rä yksen mukaisesti ehdollisena: "Aluevarauksen tarpeellisuus tulee arvioida uudelleen viimeistään kymmenen vuoden kuluttua 1. vaihemaakuntakaavan lainvoimaiseksi tulosta, ellei alue ole pääosin toteutunut maakuntaka avan tarkoittamalla tava lla."

6 6 Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (annettu ja tarkistettu ) on nimenomaisesti varauduttu myös siihen mahdollisuuteen, että uusiakin lentoasemia on mahdollista osoittaa maakuntakaavoissa. Tämä todetaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sivulla 14 kappaleessa 3 seuraavasti : "Uusia lentoasemia suunniteltaessa ja olemassa olevia kehitettäessä tulee ottaa huomioon asutus ja muut melulle herkät toiminnot." Valtakunnallisista a lueidenkäyttötavoitteista on lisäksi huomattava, että niihin sisältyvät tavoitteet on MRL 24 :n 2 momentin mukaan otettava maakunnan suunnittelussa huomioon siten, että edistetään niiden toteutumista. Humppilaan tehtävä lentoliikenteen aluevaraus edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista. Alueidenkäyttötavoitteissa ei ole lainkaan otettu huomioon kansainvälisen kasvavan rahtiliikennetoiminnan tarpeita, joita on selvitetty maakuntakaava -aineistossa Humppilan lentoliikenteen aluetta koskevan aluevaruksen taustaksi. Tämä osaltaan vaikeuttaa sen tulkitsemista, mikä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö tältä osin tarkalleen on. Lentoliikennealueen toteutuminen edellyttää kaikissa tapauksissa yksityiskohtaista kaavoitusta ja asiaan kuuluvia ympäristövaikutusten arviointeja sekä lupamenettelyjä. Maakuntakaavan merkintää hyväksyttäessä tai vahvistettaessa ei voida ottaa kantaa siihen, onko merkinnän tarkoittama hanke näiden maakuntakaavaa yksityiskohtaisempien selvitysten perusteella toteutettavissa. Päätöstä tehdessään ympäristöministeriö vaikuttaa antaneen merkitystä omalle arviolleen siitä, onko kyseisen lentoliikenteen aluetta koskevan varauksen toteutuminen realistista. Sellainen ei kuulu merkinnän vahvistamista koskevaan laillisuusharkintaan eikä siksi ministeriön toimivaltaan. Aluevaraus tulee lain mukaan vahvistaa, ellei sille ole MRL :n mukaista estettä. Tämän aluevarauksen vahvistamiselle ei ole ollut estettä. On tärkeätä huomata, ettei liikenne - ja viestintäministeriö, jolta ympäristöministeriön tuli MRL 31 :n 2 momentin mukaisesti hankkia maakuntakaavasta lausunto, nähnyt vaihemaakuntakaavasta sellaista huomautettavaa, joka estäisi kaavamerkinnän vahvistamisen. Ympäristöministeriöllä olisi tullut olla aivan erityisiä perusteita toimia liikenne- ja viestintäministeriön alaan kuuluvan merkinnän osalta toisin kuin asianomaisena vastuuministeriönä oleva liikenneja viestintäministeriö. Tällaisia perusteita ei ole esitetty. Hämeen liitto on kaavan laatijana perustellut kattavasti ehdotetun aluevarauksen tarpeellisuuden ja aluevarauksen soveltuvuuden vaikutuksineen vaihemaakuntakaavan taustaksi laadituissa selvityksissä. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen ja MRL:n 28 :n mukaisten sisältövaatimusten täyttyminen on kaavaselostuksessa yksilöidysti, mukaan lukien lentoliikenteen alue, selvitetty ja perusteltu.

7 7 Ympäristöministeriöllä ei ole ollut MRL:iin perustuvia oikeudellisia perusteita Humppilan lentoliikenteen aluetta koskevan kaavamerkinnän vahvistamatta jättämiselle. Ympäristöministeriön olisi tullut MRL 31 :n 3 momentin mukaan yksiselitteisesti vahvistaa kaavamerkintä. Tähän viittaa selkeästi myös MRL 31 :n 3 momentin viimeinen virke: "Muussa tapauksessa päätös on vahvistettava." Maakuntavaltuuston hyväksymä kaava tulee vahvistaa, ellei vahvistamiselle ole laista johtuvaa estettä. Tässä tapauksessa vahvistamiselle ei ole estettä. Ympäristöministeriö on käyttänyt harkintavaltaansa lainvastaisesti asettaessaan liikennepoliittisen selonteon ja lentoliikennestrategian tai niitä vastaavan valtakunnallisen selvityksen yksioikoisesti maakuntakaavan laatimisen perusteeksi ja jättäessään lentoliikenteen aluetta koskevan aluevarauksen vahvistamatta. Kaupunki viittaa tämän osalta liitteenä olevaan professori Tapio Määtän asiantuntijalausuntoon. Ympäristöministeriön päätöksessä ei ole esitetty laillista perustetta aluevarauksen vahvistamatta jättämiselle. Ministeriön päätös on kumottava ja merkintä vahvistettava maakuntakaavassa suunnittelumääräyksen mukaisesti määräaikaisena. Lentoliikenteen aluevaraukseen liittyvän lentomelun selvittäminen Ympäristöministeriö viittaa päätöksensä perusteluissa siihen, että melualue on määritelty päivä- ja iltalentojen mukaisesti ja että vaihemaakuntakaavassa osoitettu melualueen rajaus ei siten vastaa kaava-asiakirjoista ilmenevien tavoitteiden mukaista lentoliikenteen toteuttamista. Humppilan lentokentän lentomelualue perustuu Helimäki- Akustikot Oy:n laatimaan meluselvitykseen. Siinä on hahmotettu mahdollinen lentomelualueen laajuus, jotta lentokenttä voitaisiin ottaa huomioon maakuntakaavassa. Ilmailulaissa lentomelualue määritetään vuorokausi-melutason Lden avulla. Vuorokausimelutaso lasketaan päivä-, ilta- ja yöajan A-painotettujen keskiäänitasojen keskiarvona siten, että ilta-ajan keskiäänitasoa korotetaan 5 db ja yöajan keskiäänitasoja 10 db. Päiväaika on aikaväli 7-19, ilta-aika ja yöaika Melualueet kuvaavat siis vuorokauden painotettuja keskiarvoja eivätkä yksittäisten melutapahtumien aiheuttamia piikkejä. Kiitoradan tarkka sijainti ei ole maakuntakaavan yleispiirteisyyden johdosta meluselvitystä tehtäessä ollut tiedossa. Kiitoradan oletusarvoinen suuntaus on otettu luonnospiirustuksista. Lentokoneiden lasku- ja nousureittien on oletettu olevan kiitoradan suuntaiset. Nousu- ja laskuoperaatioita otettiin molempia laskennassa mukaan yhteensä 20 kpl ja niiden oletettiin jakaantuvan tasaisesti molempiin suuntiin. Kaavaehdotuskartalla on esitetty Lden 55 db:n melualue, koska se perustuu kentän toiminnalliseen suunnitteluun ja selvityksissä esitettyihin vuoro- ja aikamääriin. Jotta myös melualueen mahdollinen laajentuminen yölentämisen johdosta tulisi esille, vaihemaakuntakaavan selostuksessa sivulla 35 on kuvat-

8 8 tu karttakuvana se, kuinka ja millaiseksi mahdollinen yölentämisen aiheuttama melualue muodostuisi. Kentän toteuttaminen edellyttää kunnan laatimaa yleiskaavaa ja siihen perustuvaa asemakaavaa sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja ympäristölupaa. Ympäristöluvassa määritetään toiminnan ehdot, mukaan lukien lento-operaatioiden sallitut ajankohdat. Melualue määritetään tällöin yksityiskohtaiseen suunnitteluun perustuen ympäristölupaviranomaisen tekemässä lupaharkinnassa. Maakuntakaavaan merkitty melualue ei sido ympäristölupaviranomaisen lupaharkintaa - toisin kuin ympäristöministeriö toteaa päätöksensä perusteluissa. Kaupungin käsityksen mukaan melualuetta ei liene mahdollista osoittaa maakuntakaavassa tilanteessa, jossa kenttä on vasta yleispiirteinen maakuntakaavassa osoitettu varaus ja jossa yksityiskohtainen kaava ja YVAmenettely vielä puuttuvat. Kaupungin käsityksen mukaan lentokentän aluevaraus tulee vahvistaa maakuntakaavassa, vaikka lentomelualueen rajausta ei maakuntakaavan suunnitelmassa ole vielä voitu edellä kuvatun mukaisesti lopullisesti määrittää. Lentomelualueen jättäminen vahvistamisen ulkopuolelle ei voi olla este varsinaisen lentokentän aluevarauksen vahvistamiselle. Kaupunki vaatii, että vaikka melualueen rajausta ei vahvistettaisi, lentoliikenteen alueen vahvistamatta jättämistä koskeva ympäristöministeriön päätös kumotaan ja lentoliikenteen aluevaraus vahvistetaan. Työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/lt,783) Ympäristöministeriö perustelee päätöksessään Humppilan työpaikka- ja logis tiikka-alueen vahvistamatta jättämistä mm. sillä, että noin 400 hehtaarin suuruinen rakentamaton työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue on huomattavan laaja ja että se sijoittuisi irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta eikä siten tukisi yhdyskunnan eheyttä. Päätöksessään ympäristöministeriö viittaa maakuntakaavan sisältövaatimuksiin (MRL 28 ) ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumiseen kaavaratkaisussa (MRL 24 ). MRL:n 24 :n mukaista vaatimusta sovellettaessa on otettava huomioon myös tapauksittaiset olosuhteet ja mahdollisuudet sille, kuinka tavoitteet voidaan viedä käytäntöön. Ympäristöministeriön vuonna 2003 laatimassa Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden soveltaminen kaavoituksessa -oppaassa todetaan mm. seuraavaa: "Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden konkretisointi kaavoituksessa tapahtuu aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon olosuhteet ja tarvittava yhteensovittaminen muiden tavoitteiden kanssa." Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa kohdassa 4.3 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu ( ) puolestaan todetaan muun muassa: "Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemus

9 9 sa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen." Erityistavoitteissa jatketaan seuraavasti: "Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata." Erityistavoitteissa todetaan lisäksi mm., että näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista. Työpaikkatoimintojen ja logistiikan alueen osoittaminen 1. vaihemaakuntakaavan mukaiselle alueelle on perusteltua ottaen huomioon edellä ja jäljempänä selostettu. Logistiikka-alue sijoittuu kävelyetäisyydelle Humppilan taajamasta. Työpaikka-alueen pinta-ala on 400 hehtaaria. Työpaikka-alue on niin merkittävä kokonaisuus, että se on erotettava asuinalueiden liikenteestä. Työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue on vaihemaakuntakaavassa sijoitettu siten, että Humppilan asuinalueiden ja niiden laajennusalueiden terveellisyys ja turvallisuus voidaan varmistaa. Lähtökohtana kaava-asiakirjoissa todetun mukaisesti on alueen tukeutuminen valtateihin 2 ja 9 sekä Turku-Toijala ratayhteyteen. 1. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu myös Helsinki-Forssa-Pori - kehityskäytävä, johon kyseinen alue sisältyy. Logistista kokonaisuutta 1. vaihemaakuntakaavassa on varauduttu tukemaan ja täydentämään myös tulevaisuudessa tehtävällä uudella raideyhteydellä, jonka sijainti on myös yleispiirteisesti määritetty seudun kuntien yhteisessä maankäytön strategisessa rakennemallissa. Alueen osoittamiselle on kestävän kehityksen mukaiset perusteet. Alueen laajuus perustuu siihen, että sinne on suunniteltu monenlaisia ja erityyppisiä työpaikkatoimintoja, joista osa vaatii runsaasti pinta-alaa. Alueelle on tarkoitus esimerkiksi sijoittaa toimintoja, jotka voisivat hyödyntää alueesta pohjoiseen valmisteilla olevan tuulivoimapuiston energiaa. Ympäristöministeriö viittaa päätöksessään myös siihen. että työpaikka- ja logistiikan alue (TP/1t,783) ja lentoliikenteen aluevaraus (LL-1,780) ovat toisiaan tukevia aluevarauksia. Kaupunki on tästä yhtä mieltä ympäristöministeriön kanssa. Mahdollinen rahtiliikennekenttä sekä työpaikka- ja logistiikka-alueet tukevat luonnollisesti toisiaan. Lentokenttä ei ole työpaikka-alueen toteuttamisen edellytys tai välttämättömyys, eikä sitä kaava-asiakirjoissa esitetä tai väitetä. Työpaikkatoimintojen ja logistiikan alueen sekä lentoliikenteen alueen toiminnalliset yhteydet eivät sulje toisiaan pois. Ministeriön ratkaisu ei näiltä osin perustu kaava-asiakirjoihin vaan ministeriön omaan arvioon. Ympäristöministeriöllä ei ole ollut laillisia MRL:n 28 :ään tai 24 :ään nojautuvia perusteita jättää työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue vahvistamatta. Kaupunki vaatii edellä olevaan perustuen ympäristöministeriön päätöksen kumoamista niiltä osin, kuin se koskee työpaikkatoimintojen ja logistiikan aluetta (TP/lt, 783). Hallintolain 31 :n 6 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Kaupunki katsoo, että ympäristöministeriö ei ole päätöstä tehdessään selvittänyt asiaa hallintolain 31 :n edellyt-

10 10 tämällä tavalla. Katsoessaan, että merkintä ei mahdollisesti täyttäisi hallintolain 44 :n mukaista selvyyden vaatimusta, ministeriön olisi tullut olla yhteydessä vahvistusvaiheessa 1. vaihemaakuntakaavan laatijaan Hämeen liittoon ja sopia MRL 31 :n mukaisesti oikaisuluonteisesta korjauksesta tai antaa vahvistuksen yhteydessä korjauskehotus. Forssassa Forssan kaupunki Kaupunginhallitus Sami Sulkko kaupunginjohtaja Matti Pietilä kaupunginsihteeri liitteet: -valituksenalainen ympäristöministeriön päätös A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n laatima Forssan seudun liikennejärjestelmän nykytila ja kehittäminen -raportti -liikennemääriä koskeva kartta -professori Tapio Määtän asiantuntijalausunto

11 Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment Päiväys Dnro Datum Dnr YM3/5223/2014 Korkein hallinto-oikeus PL Helsinki KHO HFD Hänvisning Viite Korkeimman hallinto -oikeuden lähete , Diaarin :o 1462/1/14, 1481/1/14 ja 1495/1/2014 Asia Ärende LAUSUNTO KANTA-HÄMEEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA Ympäristöministeriö palauttaa valituksenalaisen päätöksen asiakirjat ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Ympäristöministeriön päätöksestä korkeimmalle hallinto-oikeudelle ovat valittaneet: PL 35, VALTIONEUVOSTO 1. Hämeen liitto 2. Humppilan kunnanhallitus 3. Jokioisten kunnanhallitus 4. Tammelan kunnanhallitus 5. Ypäjän kunnanhallitus 6. Forssan kaupunginhallitus 7. Jyrki Kaunisharju asiakumppaneineen asiamiehenään Sakari Niemelä Hämeen liiton, Humppilan kunnanhallituksen, Jokioisten kunnanhallituksen, Tammelan kunnanhallituksen ja Ypäjän kunnanhallituksen valitukset Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnanhallitukset ovat erillisissä valituksissaan esittäneet samat vaatimukset kuin Hämeen liitto valituksessaan sekä ilmoittaneet yhtyvänsä siinä esitettyihin valitusperusteihin ja niiden perusteluihin. Valittajat vaativat, että ympäristöministeriön päätös vahvistaa Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava on kumottava siltä osin kuin siinä jätettiin vahvistamatta Humppilan lentoliikenteen alue (LL- 1, 780), työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It, 783) ja Seutukeskuksen palveluvyöhyke - merkintä (C-v km). Toissijaisesti valittajat vaativat, että: - mikäli lentoliikenteen aluetta koskeva ympäristöministeriön päätös jää voimaan, korkein hallintooikeus kumoaa kuitenkin työpaikkatoimintojen ja logistiikan aluetta koskevan vahvistamatta jättämistä koskevan päätöksen, - mikäli Seutukeskuksen palveluvyöhykemerkinnän vahvistamatta jättämistä ei kumota, asia tältä osin palautetaan ympäristöministeriölle maankäyttö - ja rakennuslain 31 :n 6 momentin mukaista menettelyä varten. PB 35, FI STATSRÅDET, FINLAND

12 2 Humppilan lentoliikenteen alue (LL -1, 780) Valittajat katsovat, että ympäristöministeriöllä ei ole ollut eikä vahvistamispäätökseen perusteluihin sisälly maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat oikeudellisia perusteita Humppilan lentoliikenteen aluetta koskevan kaavamerkinnän vahvistamatta jättämiselle. Ympäristöministeriö toteaa, että kaavaratkaisun tulee maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n mukaan perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Niiden perusteella on voitava arvioida, täyttyvätkö maankäyttö- ja rakennuslaissa maakuntakaavalle asetetut sisältövaatimukset. Vaikka vaihemaakuntakaava-aineistoon liittyvissä lentokenttävarausta koskevissa selvityksissä on tarkasteltu Humppilaan osoitetun lentoliikenteen alueen soveltuvuutta lentokentän sijaintipaikaksi, tämä ei ole yksinään riittävä peruste aluevarauksen osoittamiseen kaavassa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja. Selvityksissä ei ole tarkasteltu eikä kaavaratkaisussa ole perusteltu Humppilan lentokentän tarvetta, vaan on todettu hankkeella olevan positiivisia vaikutuksia elinkeinoelämälle. Tämän vuoksi ei ole voitu arvioida täyttääkö Humppilan lentoliikenteen aluevaraus valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamista koskevat vaatimukset ja maakuntakaavan sisältövaatimukset ympäristön ja talouden kannalta kestävien liikenteen järjestelyjen osalta. Valittajat katsovat, että ympäristöministeriö on vahvistamatta jättämistä koskevan päätöksensä perusteluissa viitannut muun muassa valmisteilla olevaan lentoliikennestrategiaan ja liikennepoliittiseen selontekoon. Valittajat viittaavat myös ympäristöoikeuden professori Tapio Määtän asiantuntijalausuntoon, jonka mukaan laista ei saada tukea tulkinnalle, että ministeriö voisi maankäyttö- ja rakennuslain 9 :ään viitaten jättää vahvistamatta vaihemaakuntakaavan aluevarauksen uudelle lentokentälle sillä perusteella, että suunnitellun lentokentän asemaa valtakunnallisessa lentoasemaverkossa ei ole selvitetty esimerkiksi liikennepoliittisessa selonteossa tai lentoliikennestrategiassa. Liikennepoliittisessa selonteossa linjataan liikennepolitiikkaa vuosille Sen tavoitteena on muun muassa turvata sujuva ja turvallinen liikkuminen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Selontekoa valmisteltaessa liikennepoliittisia kysymyksiä on tarkasteltu hallitusohjelman mukaisesti erityisesti maankäytön, asumisen, palvelurakenteiden, kestävän kehityksen ja elinkeino- ja aluekehityksen edellytykset huomioon ottaen. Lentoliikennestrategia on yksi liikennepoliittisen selonteon toimenpiteistä. Sen tavoitteena on muun muassa selvittää Suomen lentoliikenteen tulevaisuuden näkymiä ja arvioida Suomen (entoasemaverkostoa erityisesti alueiden saavutettavuuden näkökulmasta ja arvioida lentoliikenteen riittävä palvelutaso. Nämä asiakirjat ovat pitemmän aikavälin liikennepolitiikkaa koskevia linjauksia. Ympäristöministeriö korostaa, että liikennepoliittiseen selontekoon ja lentoliikennestrategiaan on ympäristöministeriön päätöksessä viitattu ainoastaan tausta-aineistona, eivätkä ne ole olleet vahvistamatta jättämisen varsinainen peruste. Kaava-asiakirjoista ilmenee, että suunnitellun lentokentän tarkoitus on toimia kansainvälisenä rahtiliikennekenttänä eikä kotimaisessa liikenteessä. Jokaista lentoasemaa on kuitenkin tarkasteltava liikennejärjestelmän kokonaisuuden osana, sen tarkoituksesta riippumatta. Tätä edellyttävät myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Vaihemaakuntakaavassa ei ole selvitetty Humppilan lentokentän asemaa Suomen lentoasemaverkostossa. Valittajat katsovat, että mikäli uuden lentokenttäkapasiteetin tarve on vähänkään kyseenalainen, tulisi lentokenttää koskeva aluevaraus epävarmassa tilanteessa vahvistaa maakuntakaavassa. Näin on erityisesti, kun aluevaraus on vaihemaakuntakaavassa esitetty suunnittelusuosituksen mukai-

13 3 sesti ehdollisena. Ympäristöministeriö toteaa, että lentoliikenteen alue -merkintään liitetty suunnittelusuositus määräaikaisuudesta ei ole suosituksena yksityiskohtaisempaa suunnittelua oikeudellisesti sitova. Oikeusvaikutteiseen maakuntakaavaan kuuluvat maankäyttö- ja rakennuslain 29 :n mukaisesti vain kaava kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset. Valittajat toteavat, että on huomionarvoista, ettei liikenne- ja viestintäministeriö lausunnossaan ole nähnyt vaihemaakuntakaavasta sellaista huomautettavaa, mikä estäisi kaavan vahvistamisen. Ympäristöministeriö pyytää maankäyttö - ja rakennuslain 31 :n mukaisesti maakuntakaavasta niiden ministeriöiden lausunnot, joita asia koskee. Ympäristöministeriö toteaa, että liikenne - ja viestintäministeriö vastaa muun muassa liikennejärjestelmistä, liikenneverkoista, tavara - ja henkilöliikenteestä sekä liikenneturvallisuudesta. Liikenne - ja viestintäministeriö on vaihemaakuntakaavasta antamaansa lausuntoon liittänyt Finavia Oyj:n lausunnon, jossa vahvistamispäätöksessä mainittujen seikkojen ohella muun muassa todetaan, että uudelle lentokenttävaraukselle ei ole toiminnallisia eikä taloudellisia perusteita ja ettei Etelä -Suomeen ole tarpeen varautua rakentamaan pitkälläkään aikavälillä uutta kaupallisen liikenteen lentoasemaa. Finavia Oyj ylläpitää ja huolehtii Suomen lentoasemaverkostosta ja lennonvarmistusjärjestelmästä. Ympäristöministeriö harkitsee maakuntakaavan vahvistamisedellytykset sille kuuluvan maanäyttöja rakennuslain mukaisen ohjaus - ja valvontatehtävän mukaisesti. Kaavan laillisuuden arvioinnissa otetaan huomioon lain 24 :n mukaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, 28 :n maakuntakaavan sisältövaatimukset ja 9 :n mukaiset riittävien selvitysten vaatimukset. Muiden ministeriöiden toimialansa osalta antamat lausunnot otetaan harkinnassa huomioon. Vaikka maakuntakaava on yleispiirteinen alueiden käyttöä koskeva suunnitelma, selvityksin on voitava osoittaa, että maakuntakaava täyttää sille laissa asetetut sisältövaatimukset. Maakuntakaavaratkaisua ei voida perustella sillä, että yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä tehdään selvityksiä, vaikutusten arviointeja ja lupamenettelyjä. Ympäristöministeriö ei ole selvitysten puutteellisuuden ohella muilta osin ottanut kantaa Humppilan lentoliikenteen alueen laillisuuteen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden edistämisen ja maakuntakaavan sisältövaatimusten osalta. Lisäksi ympäristöministeriö korostaa, että asian ratkaiseminen on tapahtunut maankäyttö - ja rakennuslain 31 :n 3 momentin mukaisen laillisuutta koskevan harkintavallan puitteissa eikä asiassa ole käytetty tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Humppilan lentoliikenteen alueen varaukseen liittyvän lentomelun selvittäminen Valittajat vaativat, että vaikka melualueen rajausta ei vahvistettaisi, lentoliikenteen alueen vahvistamatta jättämistä koskeva ympäristöministeriön päätös kumotaan ja lentoliikenteen varaus vahvistetaan. Valittajat pitävät perusteltuina, että lentokentän aluevaraus vahvistetaan, vaikka lentomelualueen rajausta ei maakuntakaavatasoisessa suunnitelmassa ole vielä voitu lopullisesti ratkaista ja määrittää. Valittajat toteavat, että Humppilan lentokentän kiitoradan tarkka sijainti ei ole vaihemaakuntakaavan yleispiirteisyydestä johtuen meluselvitystä tehdessä ollut tiedossa sekä, että kaavaselostuksessa on kuvattu millaiseksi mahdollinen yölentämisen aiheuttama melualue muodostuisi. Kyseenalaistetaan myös onko melualuetta mahdollista osoittaa maakuntakaavatasolla tilanteessa, jossa yksityiskohtaisempaa kaavaa, YVA-menettelyä ja ympäristölupaa ei ole vielä olemassa. Ympäristöministeriö toteaa, että valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan tulee muun muassa ottaa huomioon lentomelun aiheuttamat rajoitukset lentoasemien ympäristön maankäytössä. Tavoitteiden mukaisesti on maankäyttö- ja rakennuslain soveltamista koskevassa ympäristöministeriön Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa -oppaassa todettu, että lentoasemien osalta on

14 4 osoitettava lentoliikenteen melualueet. Maakuntakaavan aluevarausmerkinnät ja erityisominaisuutta kuvaavat merkinnät ovat yleispiirteisiä ja täsmentyvät yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja lupamenettelyssä. Siten maakuntakaavassa on mahdollista ja myös tarpeen, osoittaa lentoalueeseen liittyvät melualueet. Vaihemaakuntakaavassa osoitettu melualuerajaus ei vastaa Humppilan lentokentän suunniteltua lentoliikenteen toimintaa. Lentomelun vaikutusten arviointi ei näin ollen ole mahdollista, eikä lentokentän toimintoja ja muuta alueidenkäyttöä voida sovittaa yhteen riittävällä tavalla. Selostuksen oikeusvaikutuksettomassa karttakuvassa esitetty melualue, joka ottaa huomioon myös yölentomahdollisuuden, ei korvaa vaihemaakuntakaavakartan virheellistä ja puutteellisiin selvityksiin perustuvaa melualuerajausta. Työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/lt, 783) Valittajat katsovat, ettei ympäristöministeriöllä ole laillisia maankäyttö - ja rakennuslain 28 :ään tai 24 :ään nojautuvia perusteita jättää työpaikkatoimintojen ja logistiikan aluetta vahvistamatta. Valittajat tuovat esille eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet elinkeinoelämän toimintaedellytysten, työpaikkarakentamisen riittävän tonttimaan ja tavoitteista poikkeamisen osalta. Valittajat katsovat, että työpaikkatoimintojen ja logistiikan alueen osoittaminen vaihemaakuntakaavan mukaiselle alueelle on perusteltua ottaen huomioon nämä tavoitteet ja muun muassa alueen liikenteellinen sijainti. Viitaten ympäristöministeriön oppaaseen, joka koskee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden soveltamista kaavoituksessa, valittajat katsovat, että maankäyttö - ja rakennuslain 24 :n mukaista vaatimusta sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon myös tapauskohtaisesti olosuhteet ja mahdollisuudet sille, kuinka valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voidaan viedä käytäntöön. Ympäristöministeriö toteaa, että vahvistamispäätöksessä on otettu huomioon tältä osin valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä elinkeinoelämän toimintaedellytykset. Vahvistettu vaihemaakuntakaava yhdessä voimassa olevan Kanta -Hämeen maakuntakaavan kanssa mahdollistaa sekä olemassa olevien työpaikkatoimintojen kehittämisen että uusien työpaikkatoimintojen toteuttamisen. Vahvistamatta jätetyn työpaikkatoimintojen ja logistiikan alueen varauksen koko on noin 400 hehtaaria, jota on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen pidettävä huomattavan laajana. Maakuntakaava -aineistossa todettu hyvä liikenteellinen sijainti eivätkä mahdolliset vaikeudet näin laajan työpaikka -alueen osoittamiseen Humppilan olemassa olevan taajamarakenteeseen, ole riittäviä perusteita sen osoittamiseen valtakunnallisten tavoitteiden vastaisesti irralleen olemasta olevasta yhdyskuntarakenteesta. Kaava-aineistossa ei ole esitetty tarve- tai vaikutusselvityksiä, jotka osoittavat, että suunnitellun työpaikka -alueen käyttöönotto olisi kestävän kehityksen mukaista. Kun valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteet joudutaan kaavoituksessa sovittamaan yhteen, ratkaisut on pyrittävä hakemaan sillä tavoin, että mahdollisesti keskenään ristiriitaisetkin tavoitteet voivat toteutua. Ympäristöministeriö toteaa, ettei kaavassa ole kiinnitetty myöskään erityistä huomiota maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen maakuntakaavan sisältövaatimusten mukaisesti. Työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue sijaitsee noin neljä kilometriä Humppilan keskustaajamasta ja on kokonaan rakentamatonta aluetta. Valittajat katsovat, että lentokenttä ei ole työpaikka-alueen toteuttamisen edellytys tai välttämättömyys. Ympäristöministeriö toteaa, että työpaikkatoimintojen ja logistiikan alueen vahvistamatta jättämisen perusteena on uuden laajan työpaikka -alueen sijoittuminen irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta, mikä ei tukisi tarkoituksenmukaista alue- ja yhdyskuntarakennetta eikä yhdyskuntarakenteen eheyttämistä maankäyttö- ja rakennuslain 28 :n ja 24 :n 2 momentin mukaisesti. Tämä johtopäätös on voitu tehdä harkittaessa työpaikka -alueen vahvistamisedellytyksiä itsenäisenä lentokentästä riippumattomana varauksena.

15 5 Seutukeskuksen palveluvyöhyke -merkintä (C-v km) Valittajat katsovat, että Seutukeskuksen palveluvyöhyke -merkintään liittyy selkeä suunnittelumääräys ja että maakuntakaavan oikeusvaikutus ja tulkinta nojautuu siihen. Merkintä on yksiselitteinen ja maakuntakaavan tarkkuustason mukainen. Näin merkintä ei voi olla myöskään hallintolain 44 :n kannalta epäselvä. Ympäristöministeriö toteaa, että maakuntakaavan tulkinta ei nojaudu yksinomaan kaavamerkintöihin ja määräyksiin. Myös maakuntakaavamerkinnän kuvauksella on merkitystä kaavan tulkintaohjeena, vaikka merkinnän kuvaus ei ole oikeusvaikutteinen. Merkinnän kuvaus ilmaisee, mitä merkinnän tarkoittamalle alueelle voidaan osoittaa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja se liittyy olennaisesti merkinnän selitykseen, joka on osa oikeusvaikutteista kaavaa. Tästä syystä on tärkeää, että merkinnän kuvauksen antama viesti merkinnän tarkoituksesta on selkeä eikä se ole ristiriidassa suunnittelumääräyksen kanssa. Valittajat katsovat, että merkinnän kuvauksen toisen kappaleen tulkinnassa on otettava huomioon, että vyöhykemerkinnän kuvauksessa todetaan, että merkintä kattaa soveltuvin osin sen sisään jäävät aluemerkinnät. Eli vyöhykkeen sisäpuolelle jää sekä keskustatoimintojen alueita että erillisillä alue- ja kohdemerkinnöillä osoitettuja vähittäiskaupan suuryksikköjä. Ympäristöministeriö toteaa, että palveluvyöhykemerkinnän kuvauksen lause "Vyöhykkeelle voidaan sijoittaa asemakaavoitukseen perustuen myös keskusta -alueiden ulkopuolisia seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä" ei viittaa vyöhykkeen sisäpuolelle vaihemaakuntakaavassa osoitettuihin keskustatoimintojen alueisiin ja erillisiin alue- ja kohdemerkinnöillä osoitettuihin vähittäiskaupan suuryksiköihin. Ympäristöministeriö katsoo, että lause on päinvastoin tulkittavissa siten, että koko vyöhykkeen sisäpuolelle voidaan sijoittaa asemakaavoitukseen perustuen myös keskusta-alueiden ulkopuolisia seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä. Ympäristöministeriö toteaa, että epäselvyyttä lisää myös Seutukeskuksen palveluvyöhyke -merkintään liittyvän kolmannen kappaleen suunnittelumääräyksen maininta palveluvyöhykkeellä olevista keskusta-alueiden ulkopuolisista seudullisesti merkittävistä paljon tilaa vievän vähittäiskaupan suuryksiköistä. Vaikka kaavamerkinnän kuvauksella ei ole suunnittelumääräyksen kaltaista oikeusvaikutusta, merkinnän kuvaus ja suunnittelumääräys eivät voi olla sisällöllisesti keskenään ristiriitaisia. Valittajat katsovat, että ympäristöministeriö ei ole vahvistuspäätöstä tehdessään selvittänyt asiaa hallintolain 31 :n edellyttämällä tavalla. Katsoessaan, että merkintä ei mahdollisesti täyttäisi hallintolain 44 :n mukaista selvyyden vaatimusta, ministeriön olisi tullut olla yhteydessä Hämeen liittoon ja sopia maankäyttö- ja rakennuslain 31 :n mukaisesti oikaisunluonteisesta korjauksesta tai antaa vahvistuksen yhteydessä korjauskehotus. Ympäristöministeriö toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslain 31 :n 6 momentin tarkoittama oikaisunluonteinen korjaus on lähinnä vain teknisluonteinen korjaus kuten kirjoitusvirheen korjaaminen ja se ei voi koskea kaavan sisältöä. Korjausta ei myöskään olisi ollut mahdollista tehdä saman lainkohdan mukaisena vähäisenä muutoksena. Vähäinen muutos koskee kaavan sisältöä, mutta sillä ei voi muuttaa maakuntakaavan keskeisiä ratkaisuperiaatteita ja vähäisen muutoksen vaikutusalueen on oltava yleensä suppea. Vähäisen muutoksen käyttömahdollisuus on siten varsin rajattu, eikä se olisi soveltunut asian merkittävyyden vuoksi vaihemaakuntakaavan Seutukeskuksen palveluvyöhyke -merkinnän kuvauksen ja suunnittelumääräyksen ristiriidan poistamiseen. Korjauskehotuksella ympäristöministeriö voi vahvistamispäätöksessään kiinnittää maakunnan liiton huomiota kaavaselostuksessa tai merkinnän kuvauksessa havaittuun vähäisempään epäjohdonmukaisuuteen tai puutteeseen. Tässä tapauksessa korjauskehotus ei siten ollut käytettävissä. Ympäristöministeriö toteaa lisäksi, että vaihemaakuntakaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen ennen kaavan hyväksymistä ympäristöministeriö oli kyseisessä asiassa yhteydessä Hämeen liittoon, jonka yhteydessä

16 merkinnän kuvauksen ja suunnittelumääräyksen keskinäistä ristiriita koskeva ongelma on tuotu esille. Valittajat katsovat, että ympäristöministeriön päätös aiheuttaa hyvin epäselvän tilanteen vaihemaakuntakaavan käytännön soveltamisessa kun ympäristöministeriö on jättänyt voimaan kaavan kaupan säätelyn yleismääräykset jättäessään kuitenkin vahvistamatta Seutukeskuksen palveluvyöhyke -merkinnän. Ympäristöministeriö toteaa, että ministeriö on hallintolain 51 :n ja 52 :n nojalla korjannut vahvistamispäätökseen liittyvässä Merkinnät, määräykset ja suositukset - asiakirjassa havaitun virheen. Korjatussa asiakirjassa on kaupan säätelyn yleismääräykset yliviivattu, mikä ilmaisee niiden vahvistamatta jättämisen. Forssan kaupunginhallituksen valitus Valittaja vaatii ympäristöministeriön päätöksen kumoamista vahvistamatta jätettyjen valtatien 2 runkotiemerkinnän (VT/r), Humppilan lentoliikenteen alueen (11-1, 780) ja Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alueen (TP/lt, 783) osalta. Valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) Valittaja katsoo, että koska vaihemaakuntakaavaan on jätetty Kehitettävä liikennekäytävä HFP - merkintä, tulee myös runkotietä koskeva merkintä V/r säilyttää valtatien 2 kohdalla. Ympäristöministeriö toteaa, että vaihemaakuntakaavassa osoitettu Kehitettävä liikennekäytävä HFP -merkintä on luonteeltaan kehittämisperiaatemerkintä, joka osoittaa koko Helsinki-Forssa-Pori -vyöhykkeen käytön yleiset kehittämisperiaatteet. Runkotiemerkinnällä on kaavassa osoitettu valtatie 2 valtakunnallisesti merkittäväksi runkotieksi osana liikenne- ja viestintäministeriön suunnittelemaa valtakunnallisesti merkittävien maanteiden runkoverkkoa. Valtatie 2 ei kuitenkaan kuulu liikenne- ja viestintäministeriön runkoverkkoesitykseen, joten ympäristöministeriö viittaa vahvistuspäätökseensä ja toteaa, ettei ole esitetty riittäviä perusteita valtatien 2 osoittamiseksi runkotieksi vaihemaakuntakaavassa. Humppilan lentoliikenteen alue (LL (TP/lt, 783) -1, 780) ja Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue Ympäristöministeriö viittaa Humppilan lentoliikenteen alueen ja Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alueen osalta Hämeen liiton sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnanhallitusten valitusten johdosta lausuttuun. Jyrki Kaunisharju ja asiakumppaneiden valitus Valittajat vaativat, että ympäristöministeriön vahvistamispäätös kumotaan siltä osin kuin sillä on vahvistettu Tuulivoimaloiden alue -merkintä (tv) Forssan ja Tammelan alueelle. Ympäristöministeriö toteaa, että Olavi Jaakkola, Ritva Jaakkola, Mikko Ketelimäki, Pentti Merta Ja Kalle Suonpää eivät ole valittaneet maakuntavaltuuston päätöksestä ympäristöministeriölle, joten heidän osaltaan valitus jäänee tutkimatta. Valittajat katsovat, että ympäristöministeriö perustaa päätelmänsä keskeisesti Kiimassuon tuulivoimapuiston YVA-arviointiin ja Hämeen ELY -keskuksen yhteysviranomaisena siitä antamaan lausuntoon. Päätelmiin ei näytä vaikuttaneen se, että yhteysviranomainen on lausunnossaan edellyttänyt olennaisia melu-, maisema - ja linnustovaikutusten arviointien täydennyksiä. Vaikutusten

17 7 täsmällisempää tunnistamista edellytetään vasta yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä, vaikka maankäyttö - ja rakennuslain 9 :n mukaan vaihemaakuntakaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Tämän seurauksena myöskään kaavan sisältövaatimukset eivät täyty. Päätöksessä omaksuttu tulkinta maakuntakaavan yleispiirteisyydestä ei vastaa oikeuskäytännössä tai oikeuskirjallisuudessa vallitsevaa käsitystä. Ympäristöministeriö toteaa, että kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Maakuntakaavassa vaikutukset on selvitettävä siinä määrin kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana edellyttää. Vaikka maakuntakaava on yleispiirteinen alueidenkäyttöä koskeva suunnitelma, vaikutusarvioinnein on osoitettava, että kaavan sallimien toteuttamisvaihtoehtojen puitteissa on löydettävissä maakuntakaavan sisältövaatimukset täyttävä ratkaisu. Vaihemaakuntakaavassa Forssan, Jokioisten ja Tammelan alueelle osoitettu tuulivoimaloiden alue perustuu Kiimassuon tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä selvitettyihin vaikutuksiin, jolloin vaikutuksia on selvitetty maakuntatason edellyttämiä selvitystarpeita tarkemminkin. Arviointiselostusta on yhteysviranomaisen lausunnossa pidetty riittävänä. Lausunnossa edellytettyjen melu-, maisema- ja linnustovaikutusten arviointien tarkennus- ja täydentämistarpeiden osalta ympäristöministeriö viittaa vahvistuspäätökseensä ja sen perusteluihin. Lausunnossa esitetyt tarkennus- ja täydennystarpeet on tarkoitettu huomioon otettavaksi jatkosuunnittelussa. YVA-menettelyn yhteydessä on tehty myös luonnonsuojelulain 65 :n mukainen Natura-arviointi, jota on vielä täydennetty lintujen kevätmuuton seurannalla. Hämeen ELY-keskus on Naturaarvioinnista antamassaan lausunnossa todennut, ettei tuulivoimahankkeen toteuttamisesta aiheudu Torronsuon Natura-alueen luonnonarvoille merkittävää haittaa. Lausuntoa on myös yksityiskohtaisesti selostettu ympäristöministeriön päätöksessä. Ympäristöministeriö toteaa, ettei ympäristöministeriön päätöksessä Kiimassuon tuulivoimaloiden alueen merkinnän vahvistamista ole perusteltu valtioneuvoston vuoden 2008 ilmasto-ja energiastrategialla, kuten valituksessa annetaan ymmärtää. Valittajat katsovat, että YVA-arviointi ei ole ollut YVA-lain tarkoittamalla tavalla riittävä eikä osoita myöskään tuulivoima -alueen toteuttamiskelpoisuutta. Varsinkaan tuulivoimaloiden meluvaikutuksia ei ole valittajien mielestä selvitetty riittävällä tavalla. Ympäristöministeriö toteaa, että maakuntakaava on yleispiirteinen alueidenkäyttöä koskeva suunnitelma eikä se ole YVA -lain 13 :n tarkoittama hankkeen toteuttamiseen rinnastettava päätös. Mahdollisia YVA -selostuksen tarkennus- ja täydennystarpeita ei voida sellaisenaan käyttää perusteina arvioitaessa yleispiirteisen maakuntakaavan lainmukaisuutta. Valittajat viittaavat valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, joissa todetaan tuulivoiman osalta, että maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Ilmaus parhaiten soveltuvista alueista viittaa objektiiviseen vaihtoehtovertailuun. Ympäristöministeriö toteaa, että vaihemaakuntakaavassa tuulivoimaa ei käsitellä koko maakunnan osalta. Maakuntakaavassa on selvitetty tuulivoimaloiden alueen soveltuminen Kiimassuon alueelle. Valittajat katsovat, että valituksenalainen päätös ei vastaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita myöskään luonnon virkistyskäytön osalta. Tältä osin ympäristöministeriö viittaa valtakunnallisten a lueidenkäyttötavoitteiden yhteensovittamisesta edellä sanottuun. Valittajat katsovat, että tuulivoimavarauksen ympäristölliset ja taloudelliset vaikutukset Torronsuon kansallispuistolle ja Naturaalueelle ovat todennäköisesti merkittävällä tavalla haitallisia. Ympäristöministeriö viittaa tältä osin vahvistamispäätökseensä ja sen perusteluihin. Valittajat katsovat, että tuulivoimavarausta koskevat keskeiset selvitystarpeet liittyvät melun ulottuvuuden arviointiin. Vaihemaakuntakaavan meluselvitykset eivät ole maankäyttö- ja rakennuslain

18 8 edellyttämällä tavalla riittäviä, eikä kaava täytä maankäyttö- ja rakennuslain 28 :ssä asetettuja terveydellisiä sisältövaatimuksia. Samalla se asettaa melualueen maanomistajille kohtuuttomia rajoituksia. Ympäristöministeriö viittaa vahvistuspäätökseensä ja toteaa, että maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä. Tämän vuoksi vaihemaakuntakaavassa ei ole esitetty tuulivoimaloiden alueelle sijoittuvien tuulivoimaloiden määrää eikä sijaintia, vaan ne selvitetään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Samassa yhteydessä selvitetään myös suhde asutukseen muun muassa meluvaikutusten osalta. Näin ollen vaihemaakuntakaavan laadinnassa ei ole ollut mahdollista eikä tarpeen selvittää kaavassa osoitetun tuulivoima-alueen meluvaikutuksia. Ympäristöministeriö toteaa, että vaihemaakuntakaavan Tuulivoimaloiden alue -merkintään on liitetty suunnittelumääräys, jonka mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon rakentamisen vaikutukset muun muassa asutukseen. Maakuntakaavalla ei ole suoraan maanomistajaan kohdistuvia oikeusvaikutuksia eikä kaava aseta maanomistajille kohtuuttomia rajoituksia. Lopuksi Ympäristöministeriö viittaa vielä vahvistamispäätökseensä ja sen perusteluihin ja katsoo, ettei valituksissa ole esitetty syytä ympäristöministeriön päätökseen muuttamiseen tai kumoamiseen. Kulttuuri- ja asuntoministeri cow-j_r _ Pia Viitanen Erityisasiantuntija Agneta Nylund

19 Hämeen liitto Pöytäkirjanote 9/2014 Sivu 1 Kokouspäivämäärä Maakuntahallitus Hämeen liiton lausunto Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistamista koskevista valituksista ja vastaselitys ympäristöministeriön lausunnon johdosta H L/87/ /2012 Korkein hallinto-oikeus on varannut päivätyllä kirjeellä Hämeen liitolle tilaisuuden antaa lausuntonsa ja vastaselityksensä Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistamista koskevista valituksista ja ympäristöministeriön lausunnosta. Lausuntoja vastaselitys pyydetään antamaan mennessä. Virasto on sopinut KHO:n edustajan kanssa, että pyydetyt lausunnot ja vastaselitys annetaan viimeistään Alkuperäiset KHO:lle toimitetut valitukset ja ympäristöministeriön lausunto ovat nähtävillä kokouksessa. Asian on valmistellut suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh Esitys Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon ja vastaselityksen: Vastaselitys ympäristöministeriön antamasta lausunnosta Ympäristöministeriön lausunto ei kaikilta osin ole vahvistuspäätöksessä ( ) esitettyjen perusteiden ja sisällön mukainen. Eräät lausunnon kohdat päinvastoin osoittavat, että perusteita pyritään jälkikäteen muuttamaan tai ainakin tulkitsemaan toisin kuin mitä ympäristöministeriö on vahvistuspäätöksensä perusteluihin kirjannut. Nämä kohdat tulevat esille jäljempänä Hämeen liiton vastaselityksessä. Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) Lausunnossaan ympäristöministeriö toistaa pääosin vahvistuspäätöksensä perusteluita tuomatta esiin mitään olennaisesti uutta. Tässä yhteydessä Hämeen liitto kiinnittää huomiota eräisiin ympäristöministeriön lausunnossa esiin tuotuihin seikkoihin. Ympäristöministeriö väittää, että "Selvityksissä ei ole tarkasteltu eikä kaavaratkaisussa ole perusteltu Humppilan lentokentän tarvetta". Väite on harhaanjohtava eikä pidä yhtä tosiasioiden kanssa. Kentän tarvetta ja toimintaperiaatteita on maankäytöllisten edellytysten lisäksi tarkasteltu useassa selvityksessä, jotka ovat olleet maakuntakaavan tausta-aineistoina. Edellä mainituista selvityksistä mainittakoon tässä yhteydessä seuraavat: - Humppilaan rakennettavan lentokentän liiketoimintasuunnitelma FCG Planeko Oy - Lentoliikenneselvitys Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä, Airtouch Oy 2011 Hanketta on tarkasteltu myös osana Suomen logistiikkastrategiaa: - Taulukko 1. Forssan seudun logistiikkahankkeiden vertailu Suomen tulevaan logistiikkastrategiaan (Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö, Ehdotus Suomen logistiikkastrategiaksi versio 4.4, 2010, 22) KHO r HFD

20 Hämeen liitto Pöytäkirjanote 9/2014 Sivu 2 Kokouspäivämäärä Maakuntahallitus Maakuntakaavan taustaselvitykset on julkaistu Hämeen liiton ja mm. Humppilan kunnan internet-sivustoilla ja selvitykset ovat olleet ympäristöministeriön käytössä. vahvistamissaatteen yhteydessä ympäristöministeriöön on toimitettu lentokenttää koskevina seuraavat tausta-aineistot: - Etelä-Suomen lentokenttä Forssan seudulle helmikuu 2008, SITO - Humppilaan rakennettavan lentokentän liiketoimintasuunnitelma FCG Planeko Oy - Lentoliikenneselvitys Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä, Airtouch Oy Helsinki-Forssa-Pori -radan esiselvitys Kohateam Oy - HAMK Rautatieselvitys Loppuraportti Pöyry Finland Oy - HAMK Maantieselvitys Loppuraportti kesäkuu 2010 Pöyry Finland Oy - Meluselvitys syyskuu 2010 Helimäki Akustikot - Humppilan ekologistiikka-alueen luontoselvitys syyskuu 2010 Taigabird Oy - HAMK Logistiikka-alueen hulevesiselvitys syyskuu 2010 Pöyry Finland Oy - Taajamakuva ja maisema syyskuu 2010 DPI-U2 Arkkitehdit - Vihreä logistiikka ja sen kehittäminen Forssan seudulla Simo Kotoaro raportti Vt 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys, Destia Vt 2 ja 9 risteysalueen osayleiskaavan liikenteellinen tarkastelu, Airix Ympäristö Forssan seudun logistiikkahankkeiden vertailu Suomen tulevaan logistiikkastrategiaan - Yhteenveto Humppilan logistiikka-alueen sosiaalisista vaikutuksista, Osuuskunta Team Kestävä Ympäristöministeriö (YM) väittää lausunnossaan myös, ettei ole voitu arvioida täyttääkö Humppilan lentoliikenteen aluevaraus valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset sisältövaatimukset ympäristön ja talouden kannalta kestävien liikenteen järjestelyjen osalta. Ympäristöministeriön väittämä ei perustu tosiasioihin. Humppilan lentokenttäalue on useiden selvityksien kautta osoitettu perustuvan juuri ekologisuuteen ja kestäviin kuljetusratkaisuihin. (ks. selvitykset edellä). YM korostaa lausunnossaan, että liikennepoliittinen selonteko ja lentoliikennestrategia ovat ainoastaan tausta-aineistoa, eivätkä ole olleet vahvistamatta jättämisen varsinainen perusta. YM perustelee kuitenkin vahvistuspäätöstään sivuilla juuri edellä mainituilla seikoilla. Vahvistuspäätöksensä perusteluissa YM viittaa sivuilla 49 ja 50 liikennepoliittiseen selontekoon ja valmisteilla olevaan lentoliikennestrategiaan todeten sivulla 50 muun muassa: "Strategiasta tai selonteosta ei käy ilmi, että Suomessa olisi tarvetta uusille kansainvälisen liikenteen lentoasemille." YM totea perusteluissaan (s.50) edelleen, että "... selvityksissä on perusteltu kenttävarausta pääasiassa alueen sopivuudella (lihavointi tässä) lentokentän sijaintipaikaksi..." Selvityksissä ei ole tarkasteltu Humppilan lentokentän asemaa Suomen lentoasemaverkostossa". Edellä olevat lainaukset todistavat kirjaimellisesti sen, että YM:n päätöksessä ratkaisevana tekijä on ollut tarkoituksenmukaisuusharkinta. Se on perustunut aineistoon, jota

Ministry of the Environment

Ministry of the Environment Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment.../.. 20Q..., r PÄÄTÖS DNr:o YM6/5222/2015 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015 ASIA Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 )

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, Keski-Suomen liitto 1.6.2004 Jukka Reinikainen, YM MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Viranomaisvaikutus

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaavamerkinnät ja määräykset ovat

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö. Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö

TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö. Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö 15.4.2015 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET VNp 30.11.2000, tarkistetut tavoitteet voimaan 1.3.2009 Osa maankäyttö-

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

PÄÄTÖS Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 7.3.2016 DNr:o YM7/5222/2014 ASIA Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS KAAVAN SISÄLTÖ LAUSUNNOT Kainuun liiton maakuntavaltuuston

Lisätiedot

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle Maakuntahallitus 50 20.03.2013 Maakuntavaltuusto 7 20.03.2013 Maakuntahallitus 103 18.08.2014 Östersundomin alueen maakuntakaavoitustilanne; tiedoksi 58/05.00/2011 MHS 20.03.2013 50 Maakuntahallitus hyväksyi

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? ETELÄ-KARJALAN LIITTO ALUESUUNNITTELU 2017 ARTO HÄMÄLÄINEN MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? Kaavoituksella ohjataan hyvin arkisia asioita, joita ei välttämättä edes tule ajatelleeksi. Kuten

Lisätiedot

Kuvassa 1 on esitetty hankealueen rajaukset vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3.

Kuvassa 1 on esitetty hankealueen rajaukset vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3. MRa/JHu 10413 25.11.2010 VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO LISÄYS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAAN JOHDANTO Voimavapriikki Oy:n Forssan ja Tammelan kuntien alueelle suunniteltua

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

Näkökulmia maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen

Näkökulmia maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen Näkökulmia maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen 12.9.2016 Uudistuksen aikataulu Lakimuutos tulisi voimaan vuonna 2017 ELY-keskuksia koskeva lainsäädäntö ja viranomaistoiminta muuttuvat vuoden 2019

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe. Seudulliset yleisötilaisuudet

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe. Seudulliset yleisötilaisuudet Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe Seudulliset yleisötilaisuudet KAAVOITUSMENETTELY MAAKUNTAKAAVA (MRL 19 Maakunnan liiton tehtävät, MRL 25 Maakunnan suunnittelun tehtävät, MRL 26 Maakunnan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Lakimies Amanda Nikkilä Jätehuolto tänään ja huomenna, LHJ:n omistajapäivä KHO:2016:19 Jätelaki Siirtymäsäännös Jätteenkuljetus

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Kaavoituksen ajankohtaispäivä, Turku Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 5.6.2014 Maakuntakaava & vaikutusten arviointi MRL 1 MRL 9 MRA

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Haapolahti) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Maisemat maakuntakaavoituksessa

Maisemat maakuntakaavoituksessa Maisemat maakuntakaavoituksessa Maankäyttö- ja rakennuslain arviointiin liittyvä työpaja 26.11.2012 Ympäristöministeriö Marja Mäntynen Oikeudellinen perusta Maakunnan suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Ongelmanratkaisu. Kaupan suuryksiköt. 3.12.2008 Kestävä yhdyskunta -seminaari

Ongelmanratkaisu. Kaupan suuryksiköt. 3.12.2008 Kestävä yhdyskunta -seminaari Ongelmanratkaisu Kaupan suuryksiköt Ryhmä Oulun luonnonsuojeluyhdistys On koonnut taustamateriaalin On laatinut ongelmanratkaisun kysymykset Ryhmä Oulun seudun kunnallispoliitikkoja On laatinut vastaukset

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Suomun kehittämissuunnitelma ja yleiskaava

Suomun kehittämissuunnitelma ja yleiskaava KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Suomun kehittämissuunnitelma ja yleiskaava Suomen hallinto-oikeudelle FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0208-D1850 1 (5) Sisällysluettelo 3 Pekka Turkki... 2 FCG Suunnittelu ja Tekniikka

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö . Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 15.2.2016 Yksikön päällikkö Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 (Opastinsilta 12 B 5. krs) 00521 Helsinki

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.05.2011 Seitap Oy 2011 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot