Maankäytön kehityskuvan luonnoksesta saadut lausunnot, niiden tiivistelmät ja vastineet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maankäytön kehityskuvan luonnoksesta saadut lausunnot, niiden tiivistelmät ja vastineet"

Transkriptio

1 Maankäytön kehityskuvan luonnoksesta saadut lausunnot, niiden tiivistelmät ja vastineet Kaupunkisuunnitteluvirasto, yleissuunnitteluosasto

2 Lausuntopyynnön saaneet Asuntotuotantotoimisto Helsingin Energia Helsinki Region Marketing Oy Talous- ja suunnittelukeskus Kaupunginmuseo Kiinteistövirasto/kiinteistölautakunta Kiinteistövirasto/asuntolautakunta Kulttuuriasiainkeskus/kulttuuri- ja kirjastolautakunta Liikennelaitos/joukkoliikennelautakunta Liikuntavirasto/liikuntalautakunta Nuorisoasiainkeskus/nuorisolautakunta Opetusvirasto/opetuslautakunta Pelastuslaitos Rakennusvalvontavirasto/ rakennuslautakunta Rakennusvirasto/yleisten töiden lautakunta Helsingin Satama/satamalautakunta Sosiaalivirasto/sosiaalilautakunta Tarkastusvirasto Terveyskeskus/terveyslautakunta Tietokeskus Helsingin Vesi/tekninen lautakunta Ympäristökeskus/ympäristölautakunta Uudenmaan ympäristökeskus Ympäristöministeriö Valtiovarainministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Uudenmaan tiepiiri Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes Sisäasiainministeriö Etelä-Suomen lääninhallitus Helsingin alueellinen palveluyksikkö Uudenmaan TE-keskus Uudenmaan liitto Helsingin luonnonsuojeluyhdistys Helsingin kaupunginosayhdistysten Liitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Omakotiliitto ry Helsingin piiri Helsingin seurakuntayhtymä Vantaan seurakunnat Puolustusministeriö Helsingin energiansäästöneuvottelukunta Rakennusvirasto Merivoimien Esikunta Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Sipoon kunta Kauniaisten kaupunki Kirkkonummenkunta Itä-Uudenmaan liitto Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Museovirasto VR-Yhtymä Oy Ratahallintokeskus Finavia Merenkulkulaitos Helsingin yliopisto Helsingin yliopisto, Maantieteen laitos Vuokralaisten Keskusliitto ry Autoliitto ry Teknillinen korkeakoulu Helsingin kauppakorkeakoulu Helsingin Sotilasläänin Esikunta Läntisen Maanpuolustusalueen Esikunta Suomenkasarmi Helsingin Yrittäjät Helsingin seudun kauppakamari Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry STTK Toimihenkilökeskusjärjestö AKAVA ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Elinkeinoelämän keskusliitto Rakennusteollisuus RT ry Lausuntojen käsittelyn työryhmä: Gordon Douglas Holopainen Teemu Huhdanmäki Aimo Kaaronen Salla Kolu Sirpa Lauronen Esko Manninen Rikhard Rodriguez Kaisa Saastamoinen Anne Santaoja Tero Sohn Anna-Maija Tani Alpo Tuominen Elina Vuolanto Timo

3 Sisällys Lausunnot... 1 Elinkeinoelämän keskusliitto... 1 Etelä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto... 1 Finaiva... 2 Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto HELKA... 2 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (Helsy)... 2 Helsingin seudun kauppakamari... 3 Helsingin yliopisto... 3 Helsingin kaupunki, Energiansäästöneuvottelukunta... 5 Helsingin energia, Helen kiinteistöt... 5 Helsingin Energia ja Helen Sähköverkko Oy... 6 Helsingin kaupunki, Joukkoliikennelautakunta... 7 Helsingin kaupunki, Kaupunginmuseo... 9 Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto Helsingin kaupunki, Opetusvirasto Helsingin kaupunki, Pelastuslaitos Helsingin kaupunki, Rakennuslautakunta Helsingin Satama Helsingin kaupunki, Sosiaalilautakunta Helsingin kaupunki, Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki, Terveyskeskus Helsingin kaupunki, Tietokeskus Helsingin Vesi Helsingin kaupunki, Yleisten töiden lautakunta Helsingin kaupunki, Ympäristökeskus Itä-Uudenmaan liitto Kauniaisten kaupunki Kirkkonummen kunta Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulkulaitos Museovirasto Puolustusministeriö, Pääesikunta ja Läntisen maanpuolustusalueen esikunta Puolustusministeriö Pääesikunta Läntisen maanpuolustusalueen esikunta Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Rakennusteollisuus RT ry Sipoon kunta Sisäasiainministeriö SAK Suomen arkkitehtiliitto SAFA Uudenmaan liitto Uudenmaan ympäristökeskus Vantaan kaupunki VR-yhtymä Oy Vuokralaisten Keskusliitto ry Lausuntojen tiivistelmät ja vastineet Elinkeinoelämän keskusliitto Etelä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto HELKA ry Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (Helsy) Helsingin seudun kauppakamari... 41

4 Helsingin yliopisto Helsingin kaupunki, Energiansäästöneuvottelukunta Helsingin energia, Helen kiinteistöt Helsingin Energia ja Helen Sähköverkko Oy Helsingin kaupunki, Joukkoliikennelautakunta Helsingin kaupunki, Kaupunginmuseo Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto Helsingin kaupunki, Opetusvirasto Helsingin kaupunki, Pelastuslaitos Helsingin kaupunki, Rakennuslautakunta Helsingin Satama Helsingin kaupunki, Sosiaalilautakunta Helsingin kaupunki, Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki, Terveyskeskus Helsingin kaupunki, Tietokeskus Helsingin vesi Helsingin kaupunki, Yleisten töiden lautakunta Helsingin kaupunki, Ympäristökeskus Itä-Uudenmaan liitto Kauniaisten kaupunki Kirkkonummen kunta Liikenne- ja viestintäministeriö Museovirasto Puolustusministeriö, Pääesikunta ja Läntisen maanpuolustusalueen esikunta Puolustusministeriö Pääesikunta Läntisen Maanpuolustusalueen Esikunta Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Rakennusteollisuus RT ry Sipoon kunta Sisäasiainministeriö Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Uudenmaan liitto Uudenmaan ympäristökeskus Vantaan kaupunki VR-yhtymä Oy Vuokralaisten keskusliitto... 60

5 Lausunnot *) 1 Elinkeinoelämän keskusliitto Keskusliitto haluaa kiinnittää kaupunkisuunnittelulautakunnan huomioita teollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseen maankäytön suunnittelussa. Kun kaupunkirakennetta tiivistetään rakentamalla asuntoja entistä lähemmäksi teollista toimintaa, hyvän asumisen ja teollisen toiminnan vaatimukset usein ovat ristikkäisiä. Teollisuuden ja lähellä sijaitsevan asutuksen välinen ristiriita on tullut esille erityisesti ympäristölupamenettelyssä niin pääkaupunkiseudulla kuin muissakin kasvukeskuksissa. Energiantuotannon, muun teollisen toiminnan tai matkailua palvelevien satamien päästöjä (päästöt ilmaan, haju, melu) ei taloudellisesti kohtuullisin kustannuksin saada vähennetyksi tasolle, joka varmistaisi, ettei joku lähellä asuvista kokisi toiminnan aiheuttavan kohtuutonta haittaa. Järkevällä maankäytön suunnittelulla tätä eturistiriitaa voidaan pienentää ja säilyttää vielä kaupungissa toimivat teolliset työpaikat. Etelä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto Lääninhallituksen ympäristöterveydenhuollon yksikkö pitää hyvänä ratkaisuna luonnoksessa esitettyä maankäytön kehityskuvaa, jossa tavoitteena on kaupunkirakenteen tiivistäminen. Ympäristöterveyden kannalta kaupunkirakenteen tiivistäminen on onnistunut ratkaisu, jos sen avulla voidaan vähentää liikenteestä aiheutuvia hiukkas- ja melupäästöjä, edistää kevyen liikenteen käyttömahdollisuuksia ja luoda monipuoliset mahdollisuudet arkiliikuntaan terveellisessä ympäristössä lähialueella. Tiivis kaupunkirakenne voi huonosti suunniteltuna ja toteutettuna toimia ympäristöterveydellisesti myös päinvastoin. Lääninhallitus pitää keskeisimpänä asiana maankäytön kehityskuvan toteuttamisen kannalta onnistunutta seudullista liikennesuunnittelua. Lääninhallituksen sosiaalihuollon yksikön mielestä kehityskuvan mukaiseen täydennysrakentamiseen sisältyy ristiriitoja. Samanaikaisesti kun alueiden väestön määrä kasvaa vähennetään viheralueiden lukumäärää. Tämä ei välttämättä vastaa asukkaiden käsitystä laadukkaasta asumisesta. Täydennysrakentaminen on haastavaa, jotta eri väestöryhmien tarpeet (esim. lasten turvallinen liikkuminen) pystytään huomioimaan. Ympäristön esteettömyys on lääninhallituksen käsityksen mukaan jäänyt kehityskuvassa liian vähälle huomiolle. Esteettömyys ja design for all -periaate tulisi lääninhallituksen mielestä ottaa ja kirjata yhdeksi suunnittelua ohjaavaksi perusperiaatteeksi. Tausta-aineistossa on nostettu esiin tekijöitä, joilla voidaan edistää Helsingin kansainvälistä voittokulkua. Eräs tällainen tekijä voisi olla myös profiloituminen esteettömänä, kaikkien väestö-ryhmien liikkumisen ja asumisen tarpeet huomioon ottavana esimerkillisenä pääkaupunkina. Ikääntyvien ja hoitoa kaipaavien henkilöiden asumisen ja palvelutarpeiden ratkaiseminen on keskeinen haaste Helsingin kaupungille. Tämän vuoksi on tärkeää, että tämä väestöryhmä on huomioitu omana ryhmänään maan-käytön kehityskuvassa. Lääninhallitus pitää kehityskuvaan sisältyvää kannanottoa ja linjausta kuitenkin kovin yleispiirteisenä ottaen huomioon, että ikäihmisten palveluasuntojen vähäisyys on ollut kaupungin ongelmana jo useamman vuoden ajan. Lääninhallituksen mielestä Helsingin kaupungin tulee panostaa pikaisesti ikäihmisten palveluasumiseen ja ottaa se myös maankäytön suunnittelussa huomioon sekä tätä koskevana kannanottona kirjata kaupungin linjaus selkeämmin po. asiakirjaan. Lausunnolla olevasta kehityskuvasta ei käy tarkemmin selville, millä tavalla kaupungin eri hallintokunnat ovat olleet mukana kehityskuvan valmistelussa ja onko asukkailla, elinkeinoelämällä, yhdistyksillä ja muilla vastaavilla tahoilla ollut mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun. Lääninhallituksen näkemyksen mukaan kehityskuvan onnistunut toteuttaminen sisältää paljon sellaisia asioita, jotka onnistuakseen edellyttävät kaupungin eri hallintokunnilta sitoutunutta ja yhdenmukaista näkemystä kehityskuvasta. Kehityskuvassa esitetyt hyvät ehdotukset tarvitsevat toteutuakseen myös asukkaiden, elinkeinoelämän, yhdistysten ja muiden vastaavien tahojen aktiivista osallistumista suunnitteluun. Maankäytön kehityskuvan toteuttaminen edellyttää myös laajaa yhteistyötä ja yhteisnäkemystä seudun kuntien kesken. Lääninhallitus pitää erittäin tärkeänä, että *) Tässä lausunnot ovat keskenään ulkoasultaan yhdenmukaiset, kuitenkin ilman alkuperäisten lausuntojen allekirjoituksia tai lausunnon käsittelyyn tarkoitettua esittelyä lausunnon kohteesta, mutta ne sisältävät varsinaisen lausuntotekstin sellaisenaan alkuperäisten lausuntojen mukaisina.

6 2 jatkotyöskentelyssä myös seudullinen yhteistyö on tiivistä. Finaiva Finavia on antanut kaupungin pyytämän lausunnon kehityskuvasta Liikenne- ja viestintäministeriölle, joka antaa lausuntonsa kaupungille. Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto HELKA Helsingin kehityskuvan luonnoksen esittelytilaisuudessa kaupunkisuunnitteluvirastossa tuotiin viranhaltijoiden taholta esiin, että kaupungin suunnittelu edellyttää osallistumis- ja vuorovaikutusprosesseja, mutta että nyt lausunnolla olevan Helsingin maankäytön kehityskuvan luonnoksen kohdalla siihen ei ole edes pyritty. Helkaa menettelytapa ihmetyttää. Kansainvälinen, 45 kaupungin johdon haastatteluihin perustuva tutkimus kaupunkien haasteista (Cities of the Future, PriceWaterhouseCoopers 2006) tuo selkeästi esille sen, miten tärkeää kaupunkien menestymisen kannalta on strateginen työskentely, joka nojaa laajaan, eri osapuolet kokoavaan keskusteluun. Maininnan arvoinen esimerkki on Kööpenhaminan Kommuneplanstrategi 2004, joka perustuu avoimeen prosessiin ja muun muassa tutkimukseen asukkaiden erilaisista elämätavoista ja arvovalinnoista (Fremtidens Kobenhavn og kobenhavnere 2004). Kuluvan vuoden aikana tulevaisuustyöskentely on jatkunut Den Tankende Storby -prosessilla, jossa kaupunkilaisia kutsutaan avoimiin ThinkTank -tapahtumiin yhdessä elinkeino- ja kulttuurielämän toimijoiden kanssa. Helsingin kehityskuvan merkitys ilman avoimempaa ja vuorovaikutteisempaa prosessia jää olemattomaksi. Ottamatta tässä vaiheessa kantaa kehityskuvan varsinaisiin sisältöihin toteamme, että se on laadittu kaupunkisuunnitteluvirastossa muutamien viranhaltijoiden toimesta sisäisenä suunnittelutyönä. Puutteena pidämme myös sitä, että tällä hetkellä varsin tärkeä seutunäkökulma on jätetty vähäiselle huomiolle. Luonnos ei täytä 'yhteisen näkemyksen' tai vision periaatteita Helsingin ja seudun maankäytön jatkosuunnittelun pohjaksi. Maankäytön kehityskuvan jatkokehittelyyn tulisikin viipymättä osallistaa keskeiset Helsingin alueilla toimivat asukas- ja muut osallisryhmät. Prosessia tulee kehittää vuorovaikutteisesti myös Helsingin muiden virastojen kanssa. Samoin se tulee altistaa seudulliselle vuorovaikutustarkastelulle. Keskustelun laajentaminen on erityisen tärkeää, jos kehityskuvan painoarvoa halutaan lisätä ja kehittää sitä lakisääteistä yleiskaavasuunnittelua yhä vahvemmin ohjaavana työkaluna ns. strategisena yleiskaavana (H:gin maankäytön kehityskuvan luonnoksen viimeinen kappale, s.1). Kehityskuvan suhde yleiskaavatyöskentelyyn tulisikin määritellä huomattavasti selkeämmin. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (Helsy) Luonnoksessa mainitaan muutamaan otteeseen kaupunkiluonnon ja viheralueiden merkitys kaupunkirakenteelle ja asukkaiden viihtyisyydelle. Kokonaisuudessaan rakentamaton kaupunkialue (virkistysalueet, metsät, niityt, rannat, puistot) käsitellään luonnoksessa pintapuolisesti. Tekstiosuus Viheraluerakenteen kuvaus (s. 25) on hyvä, mutta kaipaa etenkin rakentamattomien virkistysalueiden osalta tarkennusta. Maankäytön suunnittelussa ja uudisrakentamisessa on huolehdittava siitä, että asuinalueille turvataan riittävä määrä virkistysalueita. Luonnoksen yleispiirteisen linjan sijasta tulisi maankäyttöä tarkastella yksityiskohtaisemmin, jopa kaupunginosaalueittain niin, että niihin turvattaisiin riittävät lähivirkistysmahdollisuudet. Myös kaupunkiluonnon turvaaminen tulisi toteuttaa kaupunginosa-tasolla, ei vain yleisellä koko kaupungin kattavalla tasolla. Monimuotoisuuden vaalimisen ja hallitun hoitamattomuuden ei aina tarvitse olla laaja-alaista, vaan toimenpiteitä voidaan toteuttaa pienemmässäkin mittakaavassa. Kyse voi olla jopa yksittäisestä kohteesta, jota erityispiirteet huomioiden pyritään hoitamaan paikallisesti juuri kohteelle sopivalla tavalla. Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa monimuotoisuuden turvaaminen ja hallitun hoitamattomuuden toteuttaminen vaatii myös järjestettyä työnohjausta. Kartta Luonnoksen kartta (s. 28) on hyvin epäselvä ja siinä tuodaan esille vain maankäytön ydinalueet. Viheralueet eivät kartassa saa minkäänlaista painoarvoa. Luonnoksen tekstiosassa vihersormet on huomioitu kiitettävästi, mutta kartta ei vastaa tätä arvonantoa. Kartassa on esitetty ainoastaan hyvin ohuet, pohjois-eteläsuuntaiset vihersormikaistaleet, jotka eivät ole missään yhteydessä toisiinsa. Itälänsisuuntaiset viheralueyhteydet on tyystin unohdettu luonnoksessa. Viheryhteyksien turvaaminen on erittäin tärkeää kaupunkiluonnon monimuotoisuuden kannalta. Kartta osoittaa liiallista lisärakentamista rannoille. Vaikka rannat halutaan varata

7 3 maisemakokonaisuuksille, ei se tarkoita, että ne pitäisi rakentaa täyteen. Rannat ovat Helsingille omaleimainen piirre, minkä vuoksi niitä tulisi säästää rakentamiselta. Rantoja tulisi säästää rakentamiselta myös kasvavan tulvariskin vuoksi. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ei tiedetä tarkalleen, jonka vuoksi rantarakentamisessa tulisikin noudattaa suurta varovaisuutta. Helsingin seudun kauppakamari 1. Kaupungista seutu ja seudusta kaupunki Joka neljäs vuosi valmisteltavassa maankäytön kehityskuvassa tarkastellaan kaupungin tulevaisuutta ja kehittämistarpeita. Siinä esitetään visio kaupungin maankäytöstä sekä periaatteet maankäytön ja liikenteen kehittämiselle. Luonnos sisältää 76 strategista toimintaperiaatetta. Maankäyttövisiota havainnollistetaan neljällä eri kartalla: metropolista yhtenäinen, laajentuva pääkeskus ja erilaiset klusterit, monimuotoinen kaupunkiasuminen sekä elävä kaupunkimaisema. Kauppakamari pitää maankäytön kehityskuvan luonnosta hyvänä kokonaisuutena. Siinä on nostettu esille monia elinkeinoelämän kannalta oikeita asioita, kuten Helsingin seudun kehittäminen kokonaisvaltaisesti, kuntien yhteistyön tiivistäminen, maahanmuuttajien huomioon ottaminen, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, liikenteen kehittäminen, asuntotuotannon voimistaminen, yksityisten yritysten hyödyntäminen palvelutuotannossa sekä keskusta-alueen saavutettavuuden turvaaminen 2. Metropolista yhtenäinen Luonnoksessa käsitellään Helsingin seudun kehittämistä eri näkökulmista. Kauppakamari pitää tärkeänä, että maankäytön kehityskuva nähdään myös seudullisena kysymyksenä ja että seutua kehitetään kuntien välistä yhteistyötä tiivistämällä. Yhdyskuntarakenteen hajaantuminen on nostettu esille yhtenä keskeisenä ongelmana. Toisaalta Helsingin laajentuminen myös itään on nähty välttämättömänä ja rannikon suuntaisen yhdyskuntarakenteen kehittäminen tarpeellisena, mikä luonnoksen mukaan edellyttäisi Helsingistä itään suuntautuvaa kansainvälistä ratayhteyttä. Elinkeinoelämän näkökulmasta sekä yhdyskuntarakenteen tiivistäminen että laajentuminen itään on tärkeää. Rannikkorata itään on niin ikään kannatettava ajatus, mutta ei aivan lähitulevaisuuden hanke. Ratakäytävä on kuitenkin syytä sisällyttää myös tuleviin kaavoihin. Kauppakamari pitää hyvänä, että luonnoksessa on kiinnitetty erityistä huomiota poikittaisten ja kehämäisten liikenneyhteyksien kehittämiseen. Joukkoliikenteen osalta mainitaan erityisesti Helsinki-Vantaan ja Helsingin keskustan väliset korkealaatuiset joukkoliikenneyhteydet, jonka tausta-aineistoon perehtymällä voi tulkita tarkoittavan myös metroyhteyttä. PLJ 2007:ssä Helsingin keskustan ja lentokentän yhdistävä kehärata on nostettu seudun tärkeimmäksi liikennehankkeeksi. On tärkeää, että pääkaupunki-seudun kunnat yhdessä edesauttavat PLJ:ssä sovittujen hankkeiden toteutumista. 3. Elinkeinot, asuminen Luonnoksen mukaan menestyvä ja elinvoimainen seutu tarkoittaa seudun väestö- ja työpaikkamäärän kasvua. Erityistä huomiota kiinnitetään mm. yritysten sijoittumismahdollisuuksiin, asuntojen riittävyyteen ja liikenneyhteyksiin. Asuntorakentamisen osalta nostetaan esille mm. asuntojen keskikoon suurentaminen, kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen sekä vuokra-asuntotuotannon kehittäminen. On hyvä, että Helsinki pyrkii edesauttamaan mahdollisimman monipuolista asuntotuotantoa. Työvoiman saatavuuden turvaamiseksi on välttämätöntä, että Helsingistä löytyy myös kohtuuhintaisia vuokra- ja omistusasuntoja. Vaikka Helsingissä asutaankin suhteellisen ahtaasti, ei asumisväljyyttä pidä kuitenkaan pyrkiä rakennusliikkeitä velvoittavilla kaavamääräyksillä väkisin kasvattamaan, vaan asuntojen koon on annettava määräytyä markkinoiden tosiasiallisen kysynnän mukaan. Luonnoksessa on aivan oikein kiinnitetty huomiota hyvien liikenneyhteyksien merkitykseen yritysten sijaintipaikasta päätettäessä. Kauppakamari pitää positiivisena, että erityisesti Helsingin keskusta-alueen saavutettavuus on otettu keskeisesti esille. Helsingin yliopisto Maankäytön kehityskuva on kerran valtuustokaudessa valmisteltava eräänlainen strateginen yleiskaava, jossa tarkastellaan kaupungin tulevaisuutta ja kehittämistarpeita maankäytön visioiden kautta. Uudessa kehityskuvassa painotetaan entistä enemmän Helsingin vastuuta koko seudun ja sitä kautta koko maan kehityksessä. Maankäytön kehityskuvan lähtökohtana on pääkaupunkiseudun kasvu, jonka esitetään tapahtuvan ensisijaisesti maankäytön tehostumisena ja kaupunkirakenteen tiivistymisenä kuitenkin säilyttäen alueen vetovoimaiset piirteet kuten yhteyden luontoon. Erityisesti painotetaan alueen pohjoisosien kehittämisen rinnalla rannikon suuntaisen rakentamisen merkitystä vetovoimatekijänä.

8 4 Helsingin yliopisto pitää hyvänä pääkaupunkiseudun aseman tiedostamista valtakunnan veturina ja kehityskuvassa esitettyä kansainvälisen tavoitettavuuden vaalimista. Kehityskuvassa tuodaan jälleen esille myös Suomen menestyksen rakentuminen osaamiseen ja sivistykseen. "Tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva seudun menestys koituu alueen asukkaiden ja koko Suomen hyväksi". " Kaupunkirakenteen kehittämisellä tulee luoda paikkoja osaamiselle ja osaaminen luo taas monipuolista kaupunkirakennetta." Myös näihin ajatuksiin on Helsingin yliopiston helppo yhtyä. Seudun elinkeinoelämää ja siihen liittyvää maankäyttöä kehitetään ns. hajakeskittämällä eli kehittämällä pääkeskuksen ohella erityisesti sen laajenemisalueita ja mahdollistamalla elinkeinoklusterien hakeutuminen niille. Yliopistokampukset, kuten lääketieteen alue Meilahdessa ja tiede- taide-akseli Kumpula - Arabianranta - Viikki mainitaan kehityskuvassa tällaisiksi pääkeskuksen laajenemisalueiksi. Osaamiskeskuksiin sijoittuvan yrityshautomotoiminnan toimitilatarpeet tuodaan kehityskuvassa esille. Helsingin yliopisto on kehittänyt pitkäjänteisesti hajakeskitettyä neljän kampuksen mallia pitäen myös tavoitteena valtion sektoritutkimuslaitosten, muiden oppilaitosten ja kampusten tiedepohjaan nojaavan ja sitä tukevan yritystoiminnan sijoittumisen yliopistokampusten yhteyteen. Helsingin yliopisto pitää edelleen tärkeänä kampusalueiden monipuolista kehittämistä. Kehityskuvassa tuodaan esille Helsingin keskustan erityisasema monipuolisten elinkeinojen, palvelujen ja kulttuuritoiminnan alueena. Helsingin keskustan vetovoimaisuuden säilyttämistä pidetään tärkeänä ja yhtenä strategisena teesinä esitetäänkin, että keskustasta ja sen lähialueilta on tarjottava kilpailukykyistä tilaa elinkeinoille. Helsingin yliopisto on säilyttänyt keskeisen toimintansa keskusta-alueella. Yliopiston keskustakampus on säilynyt ja kehittynyt elävänä kaupunkiyliopistona, joka on omalta osaltaan ollut vaikuttamassa kehityskuvassa tärkeänä nähtyyn keskustan imagoon. Helsingin yliopisto toivoo, että sen on myös tulevaisuudessa mahdollista kehittää keskustakampusta osan pääkaupungin sydäntä. "Opiskelijat ja nuoret ovat kaupungin tulevaisuuden elinvoiman ja luovuuden perusta", todetaan kehityskuvassa erityisesti asumista käsittelevässä osassa. Tavoitteeksi esitetään, että erilaiset asumismuodot täydentävät toisiaan ja että kaupunki pystyy tarjoamaan kaikille väestöryhmille mahdollisuuden asumiseen. Tavoitteet ovat hyviä, mutta niiden toteuttamisen haasteet ovat suuria. Kehityskuvassa muistutetaan, että pääkaupunkiseudun toimivuudessa on toimiva joukkoliikennejärjestelmä avainasemassa ja, että joukkoliikenteen arvo nousee kaupungin kasvaessa, koska vain se voi tarjota pidemmillä matkoilla riittävän nopeuden muiden väylien ruuhkautuessa. Myös kevyen liikenteen merkitystä korostetaan. Liikennejärjestelmien kehittämisen todetaan olevan tärkeimpiä kaupunkisuunnittelun haasteita tulevina vuosikymmeninä. "Hyvien yhteyksien metropolissa liikkuvuutta helpottava joukkoliikennejärjestelmä on ympäristöystävällinen, tehokas ja kohtuuhintainen." Kaupunkirakenteen tiivistämisen yhteydet liikennejärjestelmien kehittämiseen tuodaan esiin. Nykyisen väljän kaupunkirakenteen ei katsota mahdollistavan riittävän tehokasta julkista liikennettä kaupunkiseudun eri osien välillä. Liikennejärjestelmien toimivuudella on ratkaiseva merkitys koko seudun ja myös yliopiston toiminnoille. Helsingin yliopisto pitää erittäin tärkeänä, että yliopistokampusten joukkoliikenneyhteyksiä kehitetään edelleen. Myös sujuva yhteys lentokentälle on tärkeä osa kansainvälistä saavutettavuutta. Tässä Helsinki on pahasti jäljessä esimerkiksi pohjoismaisista naapureistaan, joiden pääkaupungeissa on toimiva raideliikenneyhteys lentokentälle. On hyvä, että kehityskuvassa kiinnitetään myös huomiota ilmastomuutoksen uhkaan, energiansäästöön ja muihin kestävän kehityksen osatekijöihin. Helsingin seudulla todetaan olevan mahdollisuuksia toimia globaalina esimerkkinä elinkaariajattelussa. "Yhdyskuntarakennetta muodostavien toimintojen aluevarausten ja järjestelmien on oltava kokonaisuus, joka on taloudellinen, ekologisesti kestävä ja sen on muodostettava arjen toimille laadukkaat puitteet." Maankäytön kehityskuvassa on paneuduttu hyvin monipuolisesti ja laaja-alaisesti Helsingin ja pääkaupunkiseudun kehittämisen eri puoliin. Kehityskuva tarjoa "kehittämisalustan tasapainoiselle kaupungin alueelliselle kehittämiselle ja kehittämisohjelmien yhteensovittamiselle." Kehityskuvassa on esitetty kunnianhimoisia tavoitteita ja linjauksia, jotka tarjoavat hyvän pohjan keskusteluille ja alueellisten ohjelmien kehittämiselle ja - kehityskuvan sanoin - vetovoimaisille kumppanuushankkeille. Maankäytön kysymykset sisältävät usein intressiristiriitoja ja edellyttävät pitkäjänteistä, laajapohjaista keskustelua ja yhteistyötä. Helsingin yliopisto pitää maankäytön kehityskuvaa tärkeänä puheenvuorona alueen kehittämisessä ja toivoo tämän puheenvuoron avaavan keskustelua seudun toimijoiden välillä.

9 Helsingin kaupunki, Energiansäästöneuvottelukunta Energiansäästöneuvottelukunnan tarkastelussa on painoarvo kasvihuonekaasujen vähentämisessä, energiantuotannon tehokkuuden lisäämisessä sekä liikenteen määrän vähentämisessä pääkaupunkiseudulla. Neuvottelukunta on antanut aikaisemmin lausuntonsa Helsingin Yleiskaava luonnoksesta vuonna 2002 sekä Helsingin Yleiskaava ehdotuksesta vuonna Yleiskaava 2002 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 2003 ja astunut voimaan oikeusvaikutteisena lukuun ottamatta Malmin lentokentän aluetta. Helsingin maankäytön kehityskuvan toimintaperiaatteet ohjaavat yleiskaavan 2002 toteuttamista ja se toimii osana Helsingin kehittämisstrategiaa. Energiansäästöneuvottelukunta toteaa lausuntonaan seuraavaa: Liikenne Merkittävimmät ilman epäpuhtauksien päästölähteet ovat pääkaupunkiseudulla liikenne ja energiatuotanto. Henkilöautoliikenteen vähentäminen edellyttää voimakasta panostusta joukkoliikenteeseen. Joukkoliikenteen tehostaminen ja erityisesti raideliikenteen kehittäminen nousevat tärkeiksi tekijöiksi. Kaupungin kasvu edellyttää riittävän asuntotuotannon tasoa. Asuntotuotantoa onkin suunnattava jo nykyisille alueille tiivistäen niiden rakennetta, jolloin voidaan käyttää hyväksi jo valmista julkisen liikenteen verkostoa. Kansainvälisyys lisääntyy jolloin Helsinki-Vantaan lentoaseman ja keskustan väliset sujuvat joukkoliikenneyhteydet ovat yksi Helsingin seudun elinvoimaisuuden perusta. Lisäksi on muistettava, että poikittaisliikenteen sujuvuus sekä tavaraliikenteen järkevä logistiikka ovat tärkeä osa liikennemääriä tarkasteltaessa. Liikennejärjestelmien kehittämisessä on myös muistettava kevyen liikenteen merkitys tasavertaisena muiden liikennemuotojen kanssa. Energia Suurin osa Helsingin alueen energiankulutuksesta on sähkö- ja lämmitysenergiaa. Myös tämä korostaa rakentamisen tiivistämisen tärkeyttä. Tiivis kaupunkirakenne mahdollistaa keskitetyn sähkön ja lämmön yhteistuotannon, jolla saavutetaan parempi energiantuotannon hyötysuhde kuin tuottamalla sähkö ja lämpö erikseen. Valmis kaukolämpöverkosto tukee tällaista tiivistämistä ja sallii suurenkin asumistiheyden kasvun tuoden muassaan energiantuotannon ja -jakelun tehostumisen verrattuna hajautettuun kaupunkirakenteeseen. 5 Ilmastomuutos Ilmastonmuutoksesta tehdyt ennakkoarviot ennustavat Suomessa selvää lämpötilan nousua. Sademäärät kasvavat ja säätilojen ääri-ilmiöt lisääntyvät. Tämä pitää huomioida ajoissa rakentamisessa ja yhdyskuntasuunnittelussa sekä teknisten järjestelmien toteutuksessa. Kaupunginhallituksen ESNK:lle asettamia tehtäviä ovat mm "Energiankäyttöön liittyvien vaikuttamiskeinojen tutkiminen, kokeilu ja toteuttaminen sekä ympäristövaikutuksien seuraaminen" sekä " Kaupungin ja KTM:n välisen sopimuksen tehtävien toteuttaminen ja seurantaraportin laatiminen vuosittain sopimuksen mukaisten velvoitteiden toteutumisesta". Näihin tehtäviin liittyvät toimenpiteet, joilla pyritään toimintojen sijoittamisessa ja kaavavarausten käyttö-tarkoituksissa sekä rakentamisessa energian säästöön, materiaalien kierrätykseen, elinkaariajatteluun ja muuhun kestävään kehitykseen. Tätä työtä on ESNK:n toimesta tehty jo pitkään, mutta nopeasti kehittyvä ilmastonmuutos vaatii jatkossa yhä suurempaa teknistä ja taloudellista panostusta asiaan. Helsingin energia, Helen kiinteistöt Maankäytön kehityskuvan luonne on kehityksen suuntaviivoja osoittava ja yleiskaavoitusta täydentävä asiakirja, jolla pyritään nopeampaan ajassa näkyvien ilmiöiden hyväksikäyttöön ja kaavoitukseen ohjaukseen. Kehityskuvaluonnoksessa ja sitä täydentävässä julkaisussa "Kaupungista seutu ja seudusta kaupunki" pohdiskellaan, analysoidaan ja esitetään erilaisia maankäyttöön liittyviä toimintoja, niiden kehityssuuntia ja vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Täydentävässä julkaisussa "Kaupungista seutu ja seudusta kaupunki" on sivuilla monin osin hyvä kuvaus energiahuollon nykyisistä ja tulevista toimintaa määrittävistä tekijöistä. Asiat on todettu, mutta selkeät johtopäätökset on jätetty tekemättä. Varsinaisessa kehityskuvaluonnoksessa nykyaikaisen yhteiskunnan elinehtoihin kuuluvaan energiahuoltoon ja sen maankäytöllisiin suuntaviivoihin ei ole otettu mitään kantaa. Energiankäyttö ja sen seurauksena syntyvät kasvihuonepäästöt ja vaikutus maapallon ilmastoon ovat vilkkaan kansainvälisen pohdinnan kohteita. Suomi ja Helsingin seutu ovat ympäristön ja maantieteen asettamien reunaehtojen puitteissa noin sadan vuoden aikana rakentaneet yhteiskunnan energiajärjestelmät, jotka perustuvat suurelta osin hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaan lämmön- ja sähkötuotantoon. Seudulla tai edes koko Suomen tasolla ei ole mahdollisuuksia päästä vesi-

10 6 voimaan perustuvaan päästöttömään energiatuotantoon, ja bioenergia-/ tuulivoimaratkaisuilla kyetään tulevaisuudessakin tuottamaan vain vähäinen osa seudun energiatarpeista. Ydinvoiman osalta pitkään jatkunut rakentamisen esto on vasta hiljalleen väistymässä. Seudun energiahuollon ratkaisut tulevat perustumaan vielä vuosikymmeniä pääosin nykyisiin tuotantomuotoihin ja primäärienergioihin. Energian tuotantoratkaisuissa on pyritty ja päästy korkeaan polttoaineiden käytön hyötysuhteeseen ja polton epäpuhtauksien eliminointiin polttoteknisin keinoin ja erilaisten savukaasujen puhdistuslaitosten avulla. Lähes koko kaupungin rakennuskanta on yhteistuotantolaitosten kaukolämpöverkkoihin kytkeytyneenä. Lisäksi elintason kohotessa rakennetaan lisääntyvästi rakennusten jäähdytysjärjestelmiä paremman sisäilman vuoksi. Myös jäähdytykseen on rakennettu merkittävää kaukojäähdytysverkostoa. Energiahuoltoalueet, jotka on aikoinaan rakennettu kaupungin reuna-alueille, ovat kaupungin kasvaessa jääneet kaupunkirakenteen sisään. Tämä on mahdollistanut sen, että kantakaupungin lämmitys on voitu järjestää kustannustehokkaasti vähäpäästöisellä yhteistuotannolla. Uusien energiahuoltoalueiden osoittaminen pääkaupunkiseudulta ei ole mahdollista tiivistyneen maankäytön seurauksena. Sähköja lämpöverkostot ovat rakentuneet nykyisten kolmen energiahuollon pääalueen varaan. Verkkoja on rakennettu jo sadan vuoden ajan ja niiden perus-lay-out on muotoutunut Salmisaaren, Hanasaaren ja Vuosaaren energiahuoltoalueiden mukaan. Verkkoja täydentävät alueelliset kytkin- ja jakelusähköasemat ja lämpökeskukset. Sähköverkko on yhteydessä valtakunnan verkkoon vahvoilla linkeillä, jotka normaalitilanteessa pystyvät huolehtimaan tarvittavan tehon siirrosta. Näistä syistä Helsingin sähkönjakelu on erittäin toimintavarma ja kestää suuretkin valtakunnan tason ja paikalliset häiriöt. Sähkönjakelun häiriöttömyys on nyt ja tulevaisuudessa entistä tärkeämpi toimivan korkealuokkaisen yhteiskunnan ominaisuus. Lämmityksen osalta Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun rakennuskanta on ylivoimaisen suurelta osin kaukolämmityksen varassa. Lämmönjakelun ja tuotannon täytyy olla erittäin varmalla pohjalla. Verkon ja tuotannon mitoituksessa on huomioitu ja huomioitava vähintään yhden suurtuotantolaitoksen häiriö pakkastilanteessa. Helsingin ja seudun rakennuskanta kasvaa lisääntyvän maankäytön seurauksena. Asumisväljyys kasvaa ja väkiluku nousee. Myös työpaikat lisääntyvät. Näiden seurauksena energiankulutus tulee kasvamaan, vaikka ominaiskulutuksia pyritään rakentamisen uustuotannossa parantamaan. Kansalliset ja kansainväliset, usein ilmastopolitiikasta lähtevät vaatimukset ja määräykset sekä tiukentuvat päästömääräykset merkitsevät energiantuotannossa laitosten fyysisen koon kasvua. Kun uusia alueita ei ole osoitettavissa seudunkaan puitteissa, tulisi nykyiset alueet säilyttää kooltaan entisillään ja ympäröivien toimintojen osalta sellaisina, että tulevaisuuden energiahuolto voidaan niiden puitteissa hoitaa. Muunlainen maankäyttö ei ole kestävän kehityksen mukaista. Sähköverkkojen täydentävän lausunnon antaa Helen Sähköverkko Oy. Helsingin Energialla ei ole muuta huomautettavaa luonnokseen. Helsingin Energia ja Helen Sähköverkko Oy Maankäytön kehityskuvan luonne on kehityksen suuntaviivoja osoittava ja yleiskaavoitusta täydentävä asiakirja, jolla pyritään nopeampaan ajassa näkyvien ilmiöiden hyväksikäyttöön ja kaavoitukseen ohjaukseen. Kehityskuvaluonnoksessa ja sitä täydentävässä julkaisussa "Kaupungista seutu ja seudusta kaupunki" pohdiskellaan, analysoidaan ja esitetään erilaisia maankäyttöön liittyviä toimintoja, niiden kehityssuuntia ja vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Täydentävässä julkaisussa Kaupungista seutu ja seudusta kaupunki on sivuilla monin osin hyvä kuvaus energiahuollon nykyisistä ja tulevista toimintaa määrittävistä tekijöistä. Asiat on todettu, mutta selkeät johtopäätökset on jätetty tekemättä. Varsinaisessa kehityskuvaluonnoksessa nykyaikaisen yhteiskunnan elinehtoihin kuuluvaan energiahuoltoon ja sen maankäytöllisiin suuntaviivoihin ei ole otettu mitään kantaa. Energiankäyttö ja sen seurauksena syntyvät kasvihuonepäästöt ja vaikutus maapallon ilmastoon ovat vilkkaan kansainvälisen pohdinnan kohteita. Suomi ja Helsingin seutu ovat ympäristön ja maantieteen asettamien reunaehtojen puitteissa noin sadan vuoden aikana rakentaneet yhteiskunnan energiajärjestelmät, jotka perustuvat suurelta osin hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaan lämmön- ja sähkötuotantoon. Seudulla tai edes koko Suomen tasolla ei ole mahdollisuuksia päästä vesivoimaan perustuvaan päästöttömään energiatuotantoon ja bioenergia/ tuulivoimaratkaisuilla kyetään tulevaisuudessakin tuottamaan vain vähäinen osa seudun energiatarpeista. Ydinvoiman osalta pitkään jatkunut rakentamisen esto on vasta hiljalleen väistymässä. Seudun energiahuollon ratkaisut tulevat perustumaan vielä vuosikymmeniä pääosin nykyisiin tuotantomuotoihin ja primäärienergioihin. Seututason tarkastelussa onkin korostettu kaukolämmityksen ja yhteistuotannon merkit-

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:4 Sisällys Mikä on maankäytön kehityskuva... 1 Maankäytön kehityskuvan sisältö... 1 Maankäytön kehityskuvan suhde yleiskaavaan... 1 Strategiset

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Vuorovaikutusraportti 22.10.2013. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

HELSINGIN YLEISKAAVA. Vuorovaikutusraportti 22.10.2013. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA Vuorovaikutusraportti 22.10.2013 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA Vuorovaikutusraportti Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2013 Yleiskaavatoimisto

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012

Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 2 Tämä kirja on Aalto-yliopistossa vuosina 2010

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava Selostus

Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan liitto Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liitto 2007 Uudenmaan maakuntakaava

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN OSALIITOSTA KOSKEVA

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:25 2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 2 3 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄME 2035 Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SISÄLLYS ESIPUHE...3 JOHDANTO...5 LÄHTÖKOHDAT JA KEHITYSNÄKYMÄT...6 Megatrendit...6 Nykytila ja kehitysnäkymät Päijät-Hämeessä...

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2012 2015 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2012 2015 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja Kestävä maankäyttö Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja ISBN 978-952-457-557-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Piirrokset: Janne Harju Kuvat: Eriksson Arkkitehdit Oy,

Lisätiedot