Liikenne Liikenteen palvelutason nykytila miten arjen matkat ja kuljetukset toimivat. Muistio keskustelun pohjaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenne 2030. Liikenteen palvelutason nykytila miten arjen matkat ja kuljetukset toimivat. Muistio keskustelun pohjaksi"

Transkriptio

1 Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 Liikenteen palvelutason nykytila miten arjen matkat ja kuljetukset toimivat Muistio keskustelun pohjaksi

2 Sisällysluettelo: Saatteeksi Liikkumisen palvelutaso Liikkuminen ulkomaille/ulkomailta Pitkämatkainen liikkuminen kotimaassa Liikkuminen suurilla kaupunkiseuduilla Liikkuminen muissa maakuntakeskuksissa Liikkuminen taajamissa ja pienissä keskuksissa Liikkuminen haja-asutusalueilla Palvelutaso liikenteen heikoimpien ryhmien kannalta Esimerkkejä matkaketjuista Kuljetusten palvelutaso Ulkomaan kuljetukset Pitkämatkaiset kuljetukset kotimaassa Alueelliset kuljetukset: keräily ja jakelu Esimerkkejä kuljetusketjuista Ympäristö ja turvallisuus käyttäjän kannalta Ympäristö Turvallisuus Liitteet 1. Kuljetuksiin liittyvät odotukset, tyytyväisyys ja ongelmat tie- ja katuverkolla teollisuuden, kaupan ja kuljetusyritysten näkökulmasta 2. Esimerkit liikkumisketjuista 3. Esimerkit kuljetusketjuista 2/49

3 Saatteeksi Liikenne- ja viestintäministeriö asetti marraskuussa 2005 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella näkemyksensä liikennepolitiikan lyhyen ja pitkän aikavälin kehittämisvaihtoehdoista (Liikenne 2030). Näkemyksiä käytetään ministeriön tulevaisuuskatsauksena eduskunnalle, seuraavan hallitusohjelman valmistelussa sekä liikenne- ja viestintäpolitiikan strategisessa johtamisessa. Työryhmän tehtävänä on valmistella asiakaslähtöinen liikennepolitiikan kehittämislinjaus, jossa yhteiskunnallisten tavoitteiden lisäksi nostetaan esiin keskeiset kehittämiskysymykset ja vaihtoehtoiset ratkaisutavat innovatiivisella ja asiakaslähtöisellä tavalla. Työryhmän tulee tarkastella liikkumisen palvelutasoa ihmisten muuttuvien liikkumistarpeiden kautta sekä elinkeinoelämän tarpeiden ja alueiden kehityksen kannalta kaupunkiseuduilla ja maaseudulla, maan sisäisillä pitkillä yhteysväleillä sekä kansainvälisessä liikenteessä. Taustaksi työryhmän on arvioitava liikennejärjestelmän nykytilaa ja toimintaympäristön muutostekijöitä pitkällä aikavälillä. Tässä muistiossa on liikenteen palvelutason nykytilaa lähestytty asiakkaan eli ihmisten liikkumisen ja elinkeinoelämän kuljetusten kannalta. Kuvauksessa on hyödynnetty seudullisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia, liikenteen asiakastutkimuksia sekä liikenne- ja väylävirastojen nykytilatietoja. Kuvauksen valmistelusta on vastannut YY- Optima Oy Liikenne valmisteluryhmän ohjauksessa. Syventävää tietoa ihmisten liikkumistarpeista on tuotu käyttäjätutkimukseen perustuvilla esimerkeillä, jotka on tuottanut Movense Oy. Kyseessä on ennen kaikkea ongelmalähtöinen kuvaus, jossa pyritään nostamaan esiin liikennejärjestelmän toimivuuteen liittyviä puutteita tai ongelmia sekä liikkumisen että kuljetusten osalta. Muistio ei ota kantaa ongelmien suuruuteen tai pienuuteen eikä aseta puutteiden korjaustarvetta tärkeysjärjestykseen. Tämä tapahtuu liikenteen palvelutason tavoitetilan määrittelyn yhteydessä. Liikkumisen palvelutason kuvaus perustuu aluetasoihin. Siinä käsitellään erikseen erikokoisia keskuksia, haja-asutusalueita, pitkämatkaista liikkumista kotimaassa sekä ulkomaanmatkoja. Kuljetukset on jaettu vastaavalla tavalla aluetasoihin perustuen ulkomaankuljetuksiin, kotimaan pitkämatkaisiin kuljetuksiin sekä alueelliseen keräilyyn ja jakeluun. Lisäksi käsitellään Venäjän transitokuljetuksia. Muistion lopussa käsitellään yleisellä tasolla liikenteen terveysvaikutuksia osana ympäristövaikutuksia sekä liikenneturvallisuuden tilaa. Muilta osin liikenteen ympäristövaikutuksia ei käsitellä tässä yhteydessä. Liikenteen palvelutason nykytilan kuvauksesta voi antaa palautetta samoin kuin Liikenne 2030 teemoja keskusteltavaksi luonnoksesta mennessä osoitteeseen Liikenne 2030 työryhmän puheenjohtaja Harri Cavén 3/49

4 Liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon lisäarvoa asiakkaiden toiminnoille ja sitä kautta Suomen hyvinvoinnille sujuvia matkoja, toimivia kuljetuksia. Liikenteen palvelutaso on käsitteenä moniulotteinen. Palvelutasoa on totuttu kuvaamaan teknisesti liikenneväylien ja liikenteen ominaisuuksien kautta. Tässä muistiossa näkökulma on pyritty kääntämään liikennejärjestelmän käyttäjien, erilaisten liikkujien ja kuljetusten tarvitsijoiden, kokemaksi palvelutasoksi. Liikkujille ja kuljetusten tarvitsijoille liikennejärjestelmä on yksi kokonaisuus. Asiakkaan kokema palvelutaso syntyy eri toimijoiden toimenpiteiden yhteisvaikutuksena. Liikkumiseen ja kuljetuksiin liittyvien ongelmien ratkaisu edellyttää oikeita toimenpiteitä oikeaan aikaan oikeaan tarpeeseen ja oikealla tavalla. 1 Liikkumisen palvelutaso Suurin osa matkoista on ostos- ja asiointimatkoja sekä vapaa-ajan matkoja. Matkasuoritteella (km/henkilö/vrk) mitattuna kaikkein eniten tehdään vapaa-ajan matkoja. Ostos- ja asiointimatkat ovat puolestaan suhteellisesti lyhyitä; niiden osuus matkasuoritteesta on pienempi kuin työmatkojen. Matkaluku, matkaa/hlö/vrk (HLT ) 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 matkaluku työ koulu, opiskelu työasia ostos, asiointi vierailu mökki muu vapaa-aika 4/49

5 Vuorokauden matkasuorite km/hlö/vrk (HLT ) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 työ koulu, opiskelu työasia ostos, asiointi vierailu mökki muu vapaa-aika Luvussa 1 kuvataan liikkumista eri aluetasoilla. Kuhunkin aluetasoon sisältyy tiivis kuvaus liikkumistarpeista, liikennejärjestelmän palvelutason nykytilan kuvaus sekä havainnot liikennejärjestelmän palvelutason puutteista. Palvelutason kuvauksessa ei käsitellä liikkumisen kustannuksia koko liikennejärjestelmän tasolla. Ihmiset tavoittelevat kaikessa liikkumisessa kohtuuhintaista liikkumismahdollisuutta. Liikkumisen kustannukset vaikuttavat kulkutapavalintoihin. Käyttäjällä on kuitenkin erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa liikkumisensa kustannuksiin. Koska kohtuuhintaisuus on suhteellista ja lisäksi erilaista eri tulotasoilla, asiaa ei ole mahdollista käsitellä yleisesti. 1.1 Liikkuminen ulkomaille/ulkomailta Asiakkaiden tarpeita: - Ulkomaille suuntautuvat työasiamatkat; useimmiten lentoliikennettä, harvoin tieliikennettä tai junaliikennettä: sujuvuus, matka-ajan ennustettavuus (täsmällisyys), vuorotarjonta - Lomamatkat ja viikonloppuliikenne: pääosin lento- ja laivaliikennettä; itärajan ja Viron suunnan yhteyksien ja rajanylityksen toimivuus (sujuvuus) sekä palveluvarustus, levähdysalueet, opastus (Ruotsi ja Norja Schengen-aluetta) - Asiointi: rajan ylittävä paikallinen liikenne mm. Venäjälle/Venäjältä: rajanylityksen toimivuus (sujuvuus) Kansainväliset henkilöliikenneyhteydet tarkoittavat työasiointimatkoilla ennen kaikkea hyviä lentoyhteyksiä. Kaikista suurimmista maakunta- tai aluekeskuksista on päivittäiset yhteydet keskeisimpiin ulkomaan kohteisiin joko suoraan tai vähintään Helsinki- Vantaan kautta. Sama pätee tietysti myös toiseen suuntaan: ulkomailta on päästävä nopeasti muuallekin kuin pääkaupunkiseudulle. Lentoliikenteen keskittymisessä Helsinkiin hyvä puoli on se, että ulkomaan ja kotimaan liikenne näin tukevat toinen toisiaan ja tarjoavat molemmille paremmat lentoyhteydet kuin erikseen olisi mahdollista. 5/49

6 Sama toimii myös kansainvälisesti: Helsinki-Vantaan kehittyminen merkittäväksi kansainväliseksi kauttakulkuasemaksi (Gateway) on mahdollistanut selvästi monipuolisemman kansainvälisen liikenteen tarjonnan muodostumisen. Lentoliikenteen tarjonta (reittien ja vuorojen määrä) on kasvaneesta kauttakulkuliikenteestä johtuen erittäin hyvä. Ilman kauttakulkuliikenteen tuomia lisämatkustajia ei reittitarjontamme olisi läheskään nykyistä tasoa. Helsingin Kaukoidän reittitarjonta on koko Euroopankin mittapuun mukaan erinomainen. Lähes kaikilla lentoasemilla on vähintään 2500 m pitkät kiitotiet, jotka mahdollistavat suorat Euroopan lennot suihkukoneilla. Kiitotiekapasiteetti riittää eikä uusien kiitoteiden rakentamistarpeita ole näköpiirissä. Terminaalit on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta uusittu viimeisten 15 vuoden aikana. Kapasiteettimielessä suurimmat ongelmat ilmenevät Helsinki-Vantaan terminaalikapasiteetissa erityisesti viime vuosina voimakkaasti kasvaneen Kaukoidän ja Euroopan välisen kauttakulkuliikenteen vuoksi. Laivaliikenteessä suuri osa matkustajaliikenteestä aluksilla on vapaa-ajan matkailua, mutta osa myös asiointimatkustamista. Vuodessa tehdään yli 16 milj. matkaa, minkä lisäksi satamissa vierailee risteilyaluksia. Palvelutasosta vastaavat pääasiassa liikenneyrittäjät ja satamat. Matkustajan kokema turva (security) ja turvallisuus (safety) ovat merkittävä osa palvelutasoa. Suurissa kaupungeissa sujuva pääsy matkustaja-aluksille on tärkeä asia palvelutason kannalta. Helsingissä ja Turussa katuverkon ruuhkautuminen kasvattaa liityntämatkojen matka-aikaa ja heikentää matka-ajan ennustettavuutta. Raide- ja tieliikenteessä ulkomaanmatkojen palvelutason kannalta olennaisia kysymyksiä ovat rajanylitys Venäjän ja tieliikenteessä myös Viron suuntaan. Erityisesti Venäjän rajalla palvelutasoon vaikuttavat ratkaisevasti Venäjän viranomaiset; yhteydet Suomen rajalle asti toimivat tyydyttävästi. Joitakin huomioita palvelutason puutteista ulkomaanmatkoilla: - Lentoliikenne: Suurimmat ongelmat ilmenevät Helsinki-Vantaan terminaalikapasiteetissa - Laivaliikenne: Helsingissä ja Turussa katuverkon ruuhkautuminen vaikuttaa liityntämatkojen matka-aikaan ja matka-ajan ennustettavuuteen. - Raide- ja tieliikenne: Olennainen kysymys on Venäjän rajanylitys (viivytykset, matka-ajan huono ennustettavuus) 6/49

7 1.2 Pitkämatkainen liikkuminen kotimaassa Asiakkaiden tarpeita: Työ- ja työasiointimatkat: Työasiointimatkojen sekä pitkämatkaisen, työssäkäyntialueiden välisen työmatkapendelöinnin sujuvuus ja ennakoitavuus Vapaa-ajan matkat: - Lomamatkat (henkilöauto-, linja-auto-, juna- ja lentomatkoja): sujuvuus, mukavuus - Mökkimatkat (viikonloppuliikenne, mökkeily): Pääasiassa henkilöautomatkoja; matka-ajan ennakoitavuus, sujuvuus ja viihtyisyys pitkillä vapaa-ajan matkoilla; ajoittuvat sesonkikausiin tai -päiviin. Liikennetiedotuksen rooli myös merkittävä. Ostos- ja asiointimatkat: Myös pitkämatkaista liikkumista palveluverkon keskittyessä entistä harvempiin kuntakeskuksiin; erikoiskaupan palvelut suurissa keskuksissa Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen mukaan (yksityishenkilöiden) tyytyväisyys tieliikenteen sujuvuuteen on varsin hyvällä tasolla pääteillä, ja ajaminen koetaan turvalliseksi. Pääteiden sujuvuuden on kuitenkin koettu heikentyneen 2000-luvun alun tasosta, ja turvattomuuden tunne on lisääntynyt. Eniten turvattomuutta aiheuttaa muiden kuljettajien ajokäyttäytyminen sekä talviolosuhteet. Viikoittaisia toimivuusongelmia on lähinnä suurten kaupunkien lähistöllä noin 1100 kilometrillä eli 12 prosentilla päätieverkkoa. Liikenteen toimivuusongelmia on suhteellisesti eniten Uudenmaan, Turun, Hämeen ja Kaakkois-Suomen tiepiirien alueella. Pitkien työmatkojen osuus kaikista työmatkoista on hyvin pieni: yli 20 kilometrin työmatkojen osuus runsas kymmenes. Kuitenkin pitkien työmatkojen työmatkasuorite on runsaasti yli puolet kaikista työmatkoista. Työmatkojen ja työmatkasuoritteen jakautuminen pituusluokkiin Suomessa vuonna Mukana tarkastelussa alle 150 kilometrin työmatkat Työmatkan pituus Työmatkojen jakautuminen Työmatkasuoritteen jakautuminen 0-2 km 33 % 2 % 2-5 km 22 % 7 % 5-20 km 33 % 34 % km 9 % 27 % km 2 % 16 % km 1 % 14 % Lähde: Etätyö ja työmatkat Suomessa. Suomen ympäristö 611. (Tiedot pitkien työmatkojen kulkutapajakaumasta puuttuvat) 7/49

8 Sekä juna- että linja-autoliikenteessä työasiointi- ja vapaa-ajan matkojen palvelutasoon vaikuttavat matka-aika, vuorovälit sekä liikenteen täsmällisyys. Keskusten välisen linja-autojen pikavuoroliikenteen reittiverkko on varsin kattava. Linja-autoliikenteen täsmällisyys kärsii samalla tavoin kuin muukin autoliikenne eräiden pääteiden ruuhkautumisesta viikonloppuisin. Junaliikenteessä täsmällisyyspuutteita pidetään ensisijaisena ongelmana koko maassa. Täsmällisyyden vaihtelu on kuitenkin kaukoliikenteessä suurempaa kuin lähiliikenteessä. Henkilöliikenteen sujuvuutta lyhyellä aikavälillä kuvaa hyvin junien pysyminen aikataulussa 1. Myöhästymiset henkilöliikenteessä johtuvat radan ja sen laitteiden toimintahäiriöistä (noin 1/3), kalustosta tai liikennöinnin häiriöistä (noin 1/3) tai säästä (noin 1/3). Kaukoliikenteen täsmällisyyden mittana on korkeintaan 5 minuuttia määräasemalta myöhästyneiden junien osuus. Kehityksen suunta on kuitenkin hyvä. Pitkällä aikavälillä palvelutason kehitystä kuvaa matka-aikojen ja keskinopeuksien kehitys. Näin mitattuna kaukoliikenteen sujuvuus on viimeiset vuotta pysynyt suunnilleen samalla tasolla. Osuus junista (%) Lähiliikenne (max 3 min myöhässä) Kaukoliikenne (max 5 min myöhässä) Juna- tai linja-automatka on usein osa matkaketjua, johon voi sisältyä myös matka polkupyörällä, henkilöautolla tai junalla/linja-autolla. Linja-autoliikenne ja rautatieliikenne suunnitellaan kuitenkin erikseen, eikä niiden välillä ole aina sujuvia vaihtomahdollisuuksia. Liityntäpysäköinnillä ei ole selvää vastuutahoa, minkä vuoksi se on usein hoidettu huonosti. Joillakin paikkakunnilla rautatie- ja linja-autoasema on yhdistetty matkakeskuksiksi, joillain ne sijaitsevat varsin lähellä toisiaan, ja siten liityntäyhteys junan ja linja-auton välillä toimii hyvin. Matkakeskuksissa ja ns. keskusliikenneasemilla on hyvä matkustajainformaatio myös kaukoliikenteen linja-autoista, mutta monilla muilla asemilla reitti- ja aikatauluinformaatiossa on selviä puutteita tai se puuttuu kokonaan. Lentoliikenteen palvelut, infrastruktuuri mukaan lukien, tuotetaan asiakasrahoitteisesti. Kysyntä on keskeisessä asemassa tuotettavien palvelujen määrän ja laadun ohjaamisessa. Lentoliikenteen suurin käyttäjäryhmä on elinkeinoelämä, ja sen tuottama kysyntä vaikuttaa ratkaisevasti matkustaja- ja lentorahtiliikenteen palvelutasoon. 1 Kaukoliikenteen täsmällisyyden mittana on korkeintaan 5 minuuttia määräasemalta myöhästyneiden junien osuus. 8/49

9 Lentoasemiemme lukumäärä on asukaslukuun nähden kansainvälisesti verrattuna varsin korkea. Tarjonnan määrää kuvaa myös se, että pienimmät lentoasemamme ovat taloudellisesti kannattamattomia ja reittiliikenne jatkuakseen edellyttää yhteiskunnalta palvelujen ostoja. Lentoasemien aluepoliittinen merkitys näkyy seuraavan sivun kuvassa, josta ilmenee mm. että lentoliikenteen kautta 95 % suomalaisista asuu enintään kolmen tunnin matkan päässä pääkaupungista. Lentoliikenteen säännöllisyys ja turvallisuus on korkeata kansainvälistä luokkaa. Etenkin kotimaan liikenteessä korkean palvelutason ylläpitäminen liikenteen säännöllisyydessä ottaen huomioon vaikeat sääolosuhteemme on haasteellista. Terminaalipalvelujen laatu on hyvä, mutta matka-aikojen ennustettavuuteen vaikuttavat terminaalin läpimenoajat ovatkin viime aikoina pidentyneet. Helsinki-Vantaa on useamman kerran valittu kansainvälisissä kuluttajatutkimuksissa aivan kansainväliseen kärkeen. Terminaalien kapasiteetissa pahimmat vaikeudet ilmenevät matkatavara- ja lähtöselvityskapasiteetissa Helsinki-Vantaalla ja yleisenä tilanahtautena Lapin matkailukohteissa huippusesonkien aikaan. Lentoliikenteen liityntäliikenteen oleellisin tekijä on sujuva tieyhteys päätieverkolta. Akuuteimmat palvelutasopuutteet liittyvät Helsinki-Vantaan läntiseen yhteyteen (Kehä III/E18 Lentokentäntieltä länteen) ja lentoaseman tulotiehen. 9/49

10 Esimerkkiliikkuja 2 : Mari ; nuoren perheen äiti, 30 vuotta; autolla paljon liikkuva perhe Joensuusta; kaksi lasta, kaksi autoa Jos miehelläni on vapaata, emme ole oikeastaan koskaan viikonloppuja kotona, vaan kesällä olemme Lieksassa, joskus Valtimolla mökillä, joka on saaressa (matkaan liittyy siis venematka). Muina vuodenaikoina viikonloppuja vietämme Lieksassa ja myös pojan kilpailumatkojen vuoksi matkustaen miehen (automyyjä) työsuhdeautolla. Ainoana arkisin toistuvana reittinä on iltapäivisin matka kotoa päiväkotiin ja takaisin kotiin hakemaan lapsi. Autolla haen Sagan hoidosta pelkästään omasta mukavuuden halustani. Linja-auto on hintansa sekä aikataulujen takia mahdoton. en ole silti ajatellut siirtyä siihen, koska ei ole mitään hyvää syytä. Joitakin huomioita palvelutason puutteista kotimaan pitkämatkaisessa liikkumisessa: - Pääteiden sujuvuuden on koettu heikentyneen merkittävästi 2000-luvun alun tasosta, ja turvattomuuden tunne on lisääntynyt. - Linja-autoliikenteen täsmällisyys kärsii samalla tavoin kuin muukin autoliikenne eräiden pääteiden ruuhkautumisesta viikonloppuisin. - Junaliikenteessä täsmällisyyspuutteita pidetään ensisijaisena ongelmana koko maassa. - Vaihto linja-autojen ja junien välillä ei toimi aina sujuvasti. - Liityntäpysäköinti on usein hoidettu huonosti. - Lentoliikenteessä terminaalipalvelujen laatu on hyvä, mutta matkaaikojen ennustettavuuteen vaikuttavat terminaalin läpimenoajat ovatkin viime aikoina pidentyneet. - Terminaalien kapasiteetissa pahimmat puutteet ilmenevät matkatavaraja lähtöselvityskapasiteetissa Helsinki-Vantaalla ja yleisenä tilanahtautena Lapin matkailukohteissa huippusesonkien aikaan. 2 Lähde: Tienkäyttäjän polut, Movense Oy Kuvaus on osa ihmisten liikkumistarpeita käsittelevää Tiehallinnon selvitystä. 10/49

11 1.3 Liikkuminen suurilla kaupunkiseuduilla Asiakkaiden tarpeita: - Työ-, koulu- ja opiskelumatkat: sujuvuus ja erilaisten kulkumuotovalintojen mahdollisuus; lasten itsenäisen liikkumisen mahdollisuus koulumatkoilla - Työasiointimatkat: sujuvuus - Vapaa-aika ja asiointi: päivittäisten liikkumismahdollisuuksien turvaaminen; palvelujen saavutettavuus myös ilman henkilöautoa; lasten itsenäisen liikkumisen mahdollisuus - Liikkumisympäristön viihtyisyys (häiriöttömyys) ja kevyen liikenteen turvalliset yhteydet Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseudun asukkaat tekevät tavallisena arkipäivänä yli 3 miljoonaa matkaa. Syksyn 2000 liikkumistottumuksia koskevan tutkimuksen mukaan lähes 30 % matkoista tehtiin kävellen tai pyörällä (runsas viidennes jalan ja noin 7 % pyörällä). Joukkoliikenteen osuus kaikista matkoista oli 27 % ja henkilöauton 44 %. Laskettuna moottoriajoneuvolla tehdyistä matkoista seudun sisällä joukkoliikenteen osuus oli 39 %. Joukkoliikennematkat ovat keskimäärin pitempiä kuin automatkat, ja joukkoliikenteen osuus kuljetusta matkasta on 42 %. Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä tehdään päivittäin noin matkaa. Osa matkoista on vaihdollisia, ja joukkoliikennevälineisiin noustaan arkisin noin 1,1 miljoonaa kertaa. Helsingin sisäisen liikenteen osuus nousuista on arviolta kaksi kolmasosaa. Koko maan junaliikenteen matkoista tehdään 80 % pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä. Vuoden 2003 lopun työssäkäyntitilaston mukaan YTV-alueelle sukkuloivia oli noin Pääkaupunkiseudun ulkopuolella käy töissä noin pääkaupunkiseutulaista. Lähde: Joukkoliikenteen palvelevuutta voidaan kuvata käsitteellä joukkoliikennekaupunki. Joukkoliikennekaupunki koostuu sellaisista alueista, joilta on hyvät joukkoliikenneyhteydet seudun pääkeskukseen ja omaan aluekeskukseen. Joukkoliikennekaupungissa voidaan hoitaa kaikki jokapäiväisen elämän edellyttämät matkat vaivattomasti joukkoliikenteellä. Seuraavassa kuvassa on esitetty joukkoliikennekaupungin laajuus pääkaupunkiseudulla. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan osalta tiedot perustuvat syksyn 2004 tilanteeseen, Helsingin tiedot ovat vuodelta /49

12 Joukkoliikennekaupunki vuonna 1999 Suorat joukkoliikennevuorot Helsingin keskustaan ja aluekeskuksiin sekä liityntäliikenne juna- ja metroasemille Suorissa linjoissa ratakorjauskerroin on 1,5 Varsinainen joukkoliikennekaupunki (kävely 400 m, lähtöjä väh. 70 vuoroa/vrk Helsingin keskustaan ja väh. 50 vuoroa/vrk aluekeskukseen) Täydentävä joukkoliikennekaupunki (kävely 600 m, lähtöjä väh. 50 vuoroa/vrk Helsingin keskustaan ja väh. 25 vuoroa/vrk aluekeskukseen) YTV Joukkoliikennekaupunki -käsite on määritelty Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmätyössä. Varsinaisessa joukkoliikennekaupungissa on vähintään 70 vuoroa vuorokaudessa Helsingin keskustaan ja vähintään 50 vuoroa vuorokaudessa aluekeskukseen. Pysäkille sallitaan 400 metrin kävely. Täydentävässä joukkoliikennekaupungissa vuoroja Helsingin keskustaan tulee olla vähintään 50 ja omaan aluekeskukseen 25 vuorokaudessa. Täydentävässä joukkoliikennekaupungissa sallitaan 600 metrin kävely. Raideliikenteen lähtömääriä on tiheän liikennöinnin, suuren kapasiteetin ja luotettavuuden vuoksi kerrottu 1,5:llä. Pääkaupunkiseudun raide- ja linja-autoliikenteessä vuorotiheys on varsin hyvä ja matkustusväljyys yleensä kohtuullinen. Suurimpia koko liikennejärjestelmän palvelutasoon ja toimivuuteen liittyviä ongelmia ovat riittämättömät liityntäpysäköintimahdollisuudet. Raideliikenteessä lumisade ja kova pakkanen aiheuttaa usein vakavia häiriöitä liikenteen täsmällisyydessä. Joukkoliikenteen käyttöä tukee tehokas informaatiojärjestelmä, jonka yhtenä keskeisenä elementtinä on internetissä toimiva reittiopas. Tavallisena arkipäivänä sitä käytetään (vuoden 2006 alussa) yli kertaa. Joukkoliikenteen palvelutaso on matkan kokonaislaadun kuvaus. Yleisesti sillä ymmärretään joukkoliikennejärjestelmään liittyvien tekijöiden tasoa kokonaisuudessaan sellaisena kuin se ilmenee matkustajalle. Matkustajalle on olennaista mahdollisuus päästä haluamaansa paikkaan tiettynä ajankohtana. Pelkästään liikennepalvelujen olemassaolo ja kattavuus eivät hänelle riitä, vaan matkustuspäätökseen vaikuttavat myös matkan kesto, hinta, kävelymatkat, odotusajat, mukavuus ja tiedonsaanti matkustusmahdollisuuksista ja oheispalveluista. Matkustajan kannalta tärkeitä ovat erityisesti joukkoliikenteen kilpailukykyinen matka-aika ovelta-ovelle, vaihtojen sujuvuus, helposti muistettavat aikataulut, hyvin varustetut pysäkit, informaation kattavuus, liikennöinnin säännöllisyys ja täsmällisyys, vaunujen mukavuus ja siisteys. Lähde: PLJ 2002 Joukkoliikennestrategia 12/49

13 Vuonna 2005 tehdyn tutkimuksen mukaan 70 % kokee pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaksi päivittäisessä liikkumisessa. Pääkaupunkiseudulla asuvat kokevat sen selkeästi toimivammaksi kuin kehyskunnissa asuvat. Pahimmiksi liikenteen haitoiksi vastaajat nimeävät ruuhkat ja liikenteen päästöt. Henkilöautoliikenteen ongelmana on ruuhkautuminen aamu- ja iltahuipputuntien liikenteessä. Vakavinta ruuhkautuminen on pääkaupunkiseudun kehäteillä, joilla ongelmana ovat varsinkin valo-ohjatut osuudet. Kehä I:llä ruuhkan kesto on yli kaksi tuntia aamuin illoin, Kehä III:llakin yli tunnin. Myös säteittäiset pääväylät ruuhkautuvat aamu- ja iltahuipputuntien aikana. Ruuhkautuminen vaikuttaa myös joukkoliikenteen, erityisesti bussiliikenteen toimivuuteen. Muualla pääkaupunkiseudulla ruuhkat ovat paikallisia ja keskittyvät pitkälti tiettyihin ongelmaliittymiin sekä aamulla Helsingin kantakaupungin rajalle. Tie- ja katuverkon ruuhkautuminen vaikuttaa ensisijaisesti työ-, koulu- ja opiskelumatkoihin. Ruuhka-aikaan ajoneuvoliikenteen matkanopeudet ovat Helsingin kantakaupungissa keskimäärin 20 km/h. Hitaimmissa kohdissa nopeudet ovat noin 10 km/h. Muualla seudulla nopeudet eivät yleensä laske näin alas. Viimeisten parinkymmenen vuoden ajan nopeudet ovat kantakaupungissa pysyneet suurin piirtein ennallaan. Muualla seudun pääteillä on tapahtunut sekä nopeuden laskua että nousua ruuhka-aikoina: liikenteen kasvu on hidastanut nopeutta, mutta lukuisat tienparannustyöt mm. kaistalisäyksinä ja eritasojärjestelyinä ovat kasvattaneet nopeutta. Matkanopeudet pääkaupunkiseudulla aamuruuhkassa syksyllä 2003 ja nopeuksien suhde nopeusrajoitukseen (punainen hitain, vihreä normaalinopeus). Lähde: Matka-aikatutkimus YTV. Pääkaupunkiseudun julkaisusarja 2004:1. Vuodesta 1999 vuoteen 2003 matkanopeudet ovat alentuneet selvästi erityisesti kehäväylillä. 13/49

14 Vuonna 2005 tehdyn tutkimuksen mukaan liikenne koetaan pääkaupunkiseudulla kohtuullisen sujuvaksi sisääntuloväylillä. Sujuvuuden on koettu jopa parantuneen vuoden 2002 tutkimuksesta. Sen sijaan kehäväylien sujuvuus aiheuttaa enemmän tyytymättömyyttä. Lähde: Jalankulun ongelmina pidetään erityisesti liikennekäyttäytymistä ja sääntöjen noudattamatta jättämistä (ml. ajoneuvojen nopeudet) sekä jalankulkureittien puutteellista erottelua muista kulkumuodoista (esim. pyöräily, mopot). Lisäksi jalankulun ongelmia ovat katupöly sekä talvikunnossapidon puutteet. Pyöräilyn ongelmia ovat erityisesti puutteet pyöräilyverkon yhtenäisyydessä (jatkuvuudessa) sekä pyöräteiden kunnossapidossa. Jalankulkureittien puutteellinen erottelu pyöräilystä on ongelma myös pyöräilyn kannalta. Lisäksi ongelmana pidetään puutteita pyöräpysäköinnin mahdollisuuksien puuttumista sekä puutteita pysäköinnin turvallisuudessa (varkaudet, ilkivalta). Jalankulkumatkoja tehdään pääkaupunkiseudulla syksyn arkivuorokautena noin (vuonna 2000), mikä on 22 % pääkaupunkiseutulaisten tekemistä matkoista. Jalankulun osuus liikenteen suoritteesta (henkilö-km) on kuitenkin vain 5 %, sillä jalankulkumatkat ovat varsin lyhyitä. Pyörämatkoja tehdään vuorokaudessa noin eli 7 % matkoista. Pyörämatkat tuovat kokonaisliikennesuoritteesta 4 %. Lähde: Esimerkkiliikkuja: Tero ; perheenisä, 45 vuotta; Espoosta; kaksi lasta, yksi auto Kun asumme kaupungissa, vuodenajat eivät juurikaan vaikuta omaan tai perheeni liikkumisen vaihtoehtoihin. Perheeni julkiset liikkumisvälineet tai auto ovat käytössä vuodenajasta tai säästä riippumatta. Varsinkin 15v pojan kohdalta koulu on järjestänyt lukujärjestyksensä junaaikataulujen mukaan Pyöräilen kesäisin myös töihin. Noin 17 km:n reitti on kokonaan pyörätietä ja vain muutama autotien ylitys. Vaimo pyöräilee pidemmän ajan vuodesta. Hiekoitettu jään päällä ei ole aina hyvä. Tuore lumi ja alla suolattu jää (kostea) voi olla pahemmin liukas. Vuosilomien aikana perheeni liikkumiset keskittyvät Hämeen ja Keski- Suomen alueelle Esimerkkiliikkuja: Juha ; opiskelija, 25 vuotta; Helsingistä; asuu tyttöystävän kanssa, ei autoa Opiskelijana jokainen työviikon päivä on helposti varsin erilainen, vaikka viikkorunko toistuukin 7 viikon ajan samanlaisena. Tällä hetkellä opiskelen intensiivisesti, ja vietän paljon aikaa liikkeessä. Olen jatkuvasti menossa jonnekin tai jo siellä. Aamurutiineihini kuuluu vilkaista reittioppaasta reitti, vaikka bussi, jolla kuljen, on usein sama bussi numero 103, joka lähtee tasalta. 14/49

15 Opiskeluun liittyvät valinnat: liikkumista kahden koulun välillä kuntarajojen eri puolille ehdinkö enää pyörällä kouluun, jos iltapäivällä pitää olla Metsätalolla Alvarin sijaan? Toisaalta jos lukujärjestys suo, saan päiviä, jolloin voin pidättäytyä matkasta Otaniemeen. Kannattaakohan minun silti hankkia seutulippu? Vai ajaudunko tenttimään kaikki yliopiston kurssit käymättä luennoilla, koska niille tulisi niin kiire. Viikonlopun automatkat suuntautuvat tyttökaverini vanhempien luokse Nummi-Pusulaan. Auton haku kestää 1h, bussilla kulkeminen on niin hankalaa. Joitakin huomioita palvelutason puutteista liikkumisessa pääkaupunkiseudulla: - Raideliikenteessä lumisade ja kova pakkanen aiheuttaa usein vakavia häiriöitä liikenteen täsmällisyydessä. - Suurimpia koko liikennejärjestelmän palvelutasoon ja toimivuuteen liittyviä ongelmia ovat riittämättömät liityntäpysäköintimahdollisuudet. - Henkilöautoliikenteen ongelmana on ruuhkautuminen aamu- ja iltahuipputuntien liikenteessä. - Jalankulkureittien erottelu muista kulkumuodoista (esim. pyöräily, mopot) on puutteellista (heikko turvallisuus). Lisäksi jalankulun ongelmia ovat katupöly sekä väylien lumisuus ja liukkaus. - Pyöräilyn ongelmia ovat erityisesti puutteet pyöräilyverkon yhtenäisyydessä (jatkuvuudessa) sekä pyöräteiden kunnossapidossa. - Lentoliikenteessä terminaalipalvelujen laatu on hyvä, mutta matkaaikojen ennustettavuuteen vaikuttavat terminaalin läpimenoajat ovatkin viime aikoina pidentyneet. - Liityntäpysäköinti on usein hoidettu huonosti. Tämä koskee sekä henkilöautoja että polkupyöriä. Muut suuret kaupunkiseudut (Turku, Tampere, Oulu) Muilla suurilla kaupunkiseuduilla liikennemäärät ovat huomattavasti pienempiä kuin pääkaupunkiseudulla ja myös kulkumuotojakauma poikkeaa pääkaupunkiseudusta. Henkilöautolla hoidetaan yli puolet matkoista, kävellen ja polkupyörällä reilu neljännes ja joukkoliikenteellä noin viidennes matkoista. Liikennetarjonta on kuitenkin kaupunkimaista, ja keskeisellä kaupunkialueella on valittavissa useita kulkumuotoja. Joukkoliikenteessä raideliikenne palvelee vain kaukoliikennettä. Keskuskaupunkien kehysvyöhykkeellä joukkoliikenteen osuus matkoista putoaa puoleen. Henkilöauton käyttö vastaavasti lisääntyy ja kahden auton taloudet yleistyvät. Autottomien talouksien määrä pysyy lähes ennallaan. Keskukseen suuntautuvaa henkilöauton käyttöä säädellään pysäköintimaksuilla ja myös pysäköintipaikkojen tarjonnalla on ruuhkaliikenteen aikana ohjaavaa vaikutusta. Työssäkäynti on keskustasuuntautunutta. Joukkoliikenne palvelee pääliikennesuunnilla, mutta kehyskunnissa huonon palvelun alueet lisääntyvät kauempana pääväylistä; kehyskunnissa neljännes uusista asunnoista voi sijoittua haja-asutusalueille. Ko- 15/49

16 konaisuudessaan kaupunkimaisen joukkoliikenteen vyöhyke (joukkoliikennekaupunki) kaventuu. Matka-ajan keskipituus on reilut 20 minuuttia. Henkilöauton lisääntyvän käytön johdosta matka-ajat eivät ole keskimäärin kasvaneet matkan pitenemisestä huolimatta. Joukkoliikenteen ja henkilöautoliikenteen matka-aikasuhde on kasvanut päätieverkon kehittämisen myötä, ja sillä on suora suhde joukkoliikenteen käytön vähenemiseen. Ruuhkautumisen merkit näkyvät keskustoihin suuntautuvilla reiteillä. Pääväylien ruuhka pidentää ilman etuoikeusjärjestelyjä myös joukkoliikenteen matka-aikoja ja lisää joukkoliikenteen hoidon kustannuksia. Koululaiset ja opiskelijat ovat vahvimmin joukkoliikenteeseen tukeutuva matkustajaryhmä ja muodostavat merkittävän joukkoliikenteen asiakasryhmän. Myös joukkoliikennepalvelun vähentyessä kouluaikoina liikennöivä liikenne on viimeinen toimiva yhteys myös muille liikkujille ennen erityisryhmille suunnattuja palveluja. Koulutuksen irtaantuessa entistä enemmän vakiintuneista koulupiireistä ja erityiskoulujen kehittyessä joukkoliikenteen koulumatkat lisääntyvät. Peruskoululaiset liikkuvat lähikouluihin ja niissä kävely ja pyöräily ovat peruskulkumuodot. Viime aikoina myös lasten liikkuminen on autoistunut, kyyditseminen yleistynyt. Tästä aiheutuu asuntoalueille ja koulujen läheisyyteen turvallisuusongelmaa ja turvattomuuden tunnetta. Lasten omaehtoisen liikkumisen vyöhyke kaventuu. Keskuskaupungit ovat monipuolisimmat palvelujen keskukset ja hyvin tavoitettavissa kaikilla kulkutavoilla. Asiointiliikenteen kasvusta huomattava osa suuntautuu pääväylien varsiin rakennettuihin kauppakeskuksiin, joiden vetovoimana on erityisesti päivittäistavaroiden kauppa. Tämä on kaventanut joukkoliikenteen ja myös polkupyöräilyn mahdollisuuksia asiointimatkoilla. Tämä on yksi syy esteettömän palveluliikenteen tarpeeseen. Keskustojen liikenneolojen rauhoittaminen ja kävelyalueet yleensä laajentavat myös esteettömän liikkumisen vyöhykettä. Vapaa-ajan vieton ja harrastusten tuotteistuminen lisää yleensä vapaa-ajan liikkumista, samoin ikääntymisestä johtuva väestörakenteen muutos. Matka-aikasuhde henkilöauton hyväksi kasvaa vapaa-ajanmatkoilla. Keskustaan suuntautuvilla matkoilla, mm. kulttuuripalveluihin joukkoliikenteellä on edelleen tärkeä asema. Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (TASE 2025): Kansalaisten mielestä panostusvuorossa on kevytliikenne. Keskustoihin halutaan autoista ja jalankulkijoista erotellut pyörätiet sekä enemmän kunnon pyörätelineitä. Kansalaiset halusivat käyttöönsä joukkoliikenteen maksuvälineeksi seutulipun. Henkilöautojen tuomat ongelmat tunnustetaan ydinkeskustoissa, mutta kehittämisen tulisi tapahtua autojen käyttö huomioonottaen. Tie- ja katuverkkoon suunnattavat varat tulisi kohdistaa uusien väylien sijasta nykyverkon parantamiseen. Joitakin huomioita palvelutason puutteista liikkumisessa muilla suurilla kaupunkiseuduilla: - Joukkoliikenteen palvelutason heikkous erityisesti reuna-alueilla. - Ruuhkautumisen merkit näkyvät keskustoihin suuntautuvilla reiteillä. - Joukkoliikenteen kilpailukyky ja palvelutaso on heikentynyt, kun joukkoliikenteen ja henkilöautoliikenteen matka-aikasuhde on kasvanut. 16/49

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

15.12.2011. Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi

15.12.2011. Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi 15.12.2011 Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi 3 Sisältö JOHTOPÄÄTÖKSET 5 1 LIIKENTEEN MERKITYS YHTEISKUNNASSA 6 1.1 Liikenteen kustannukset 6 1.2 Alue-

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Lausuntoversio 10.11.2014 Kannen valokuva: Sakari Somerpalo, Linea Konsultit Oy SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824

Lisätiedot

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 +

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + 2014 Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035 + 2014 ISBN 978-952-320-000-5 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) 20101 Turku (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A160 * 2006 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...3 2. Lähtökohdat...4 2.1. Valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset...4 2.2. Toimintaympäristö

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

Asiakastarveanalyysit strategian seurannan tueksi

Asiakastarveanalyysit strategian seurannan tueksi 1 (14) 3.3.2015 Asiakastarveanalyysit strategian seurannan tueksi Tulokset tiivistetysti Matkat: - Tieverkon edelleen heikkenevä kunto on vaikutuksiltaan laajin haittatekijä suomalaisten matkojen toimivuudelle.

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824 Satakuntaliitto 2015 Vaihde: (02) 620 4300 Fax:

Lisätiedot

JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät

JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät KONTIOLAHDELLE LEHMO MARJALA NOLJAKKA MUTALA RANTAKYLÄ YLÄMYLLY NIINIVAARA REIJOLA NIITTYLAHTI POHJOIS-kARJALAN OPISTO JOLLA Joensuun

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA KESKIKARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Kesälahden kunta Tohmajärven kunta ItäSuomen lääninhallitus SavoKarjalan tiepiiri PohjoisKarjalan liitto Kansikuva: SitoKuopio Oy

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen. Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma

Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen. Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma Hyväksytty Vihreän liiton valtuuskunnan kokouksessa 23.4.2006 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe: Liikkumisen

Lisätiedot

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI Kaakkois-Suomen liikennestrategia MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI RAPORTTEJA 86 2014 KAAKKOIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Markku Kivari Kansikuva:

Lisätiedot

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Heikki Viinikka 165 292 Itä-Suomen yliopisto Historia- ja maantieteiden laitos Yhteiskuntamaantieteen pro gradu tutkielma Marraskuu

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.2008 ESIPUHE Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin

Lisätiedot

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan joukkoliikenteen palvelutasomääritys

Etelä-Pohjanmaan joukkoliikenteen palvelutasomääritys RAPORTTEJA 45 2013 Etelä-Pohjanmaan joukkoliikenteen palvelutasomääritys Etelä-Pohjanmaan maakunnan joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma 2014-2018 JAAKKO RINTAMÄKI NIKO SETÄLÄ MARKO TIKKANEN Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Arjen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla

Arjen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla 1 HELSINGIN YLEISKAAVA Työohjelman liite Arjen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla Makrotaso Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:6 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa SUOMEN YMPÄRISTÖ 27 2008 Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Hanna Kalenoja, Kaisuliina Vihanti, Ville Voltti, Annu Korhonen ja Nina Karasmaa YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti

Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti Julkaisuja 12/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys

Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys RAPORTTEJA 5 2012 Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys Kurikka - Ilmajoki - Seinäjoki - Lapua TONI JOENSUU SUSANNA HARVIO ANNAKREETA SALMELA ANNA-SOFIA HYVÖNEN Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys Kurikka

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

SUOMEN LIIKENNESEKTORIN TULEVAISUUS

SUOMEN LIIKENNESEKTORIN TULEVAISUUS Vilja Varho & Laura Joki SUOMEN LIIKENNESEKTORIN TULEVAISUUS Ensimmäisen Delfoi kierroksen perusteluja TUTU ejulkaisuja 7/2010 Vilja Varho, MMT, erikoistutkija Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Lisätiedot

Pysäkiltä vai kotoa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden suunta Pohjois-Karjalassa

Pysäkiltä vai kotoa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden suunta Pohjois-Karjalassa R T S Pysäkiltä vai kotoa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden suunta Pohjois-Karjalassa 1 Pysäkiltä vai kotoa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden suunta Pohjois-Karjalassa Rural Transport

Lisätiedot

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Tampere vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 26-vuotiaat... 7 26-35-vuotiaat... 7 36-45-vuotiaat...

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot