Syrjäytymisen syyt ja seuraukset Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syrjäytymisen syyt ja seuraukset Suomessa"

Transkriptio

1 Syrjäytymisen syyt ja seuraukset Suomessa Ullamaija Seppälä Sosiaalipolitiikan professori Valtiotieteellinen tiedekunta

2 Esityksen juoni Miten syrjäytyminen on ymmärretty miten se ilmenee Mitä syitä syrjäytymiseen on nähty Lasten ja nuorten syrjäytyminen Kohti uudenlaista ajattelua

3 Taustaa syrjäytymiselle Eurooppalaisessa syrjäytymiskeskustelussa jo alun alkaen perinteistä köyhyyttä laajaalaisempi ilmiö, köyhyyteen liittyvä osallistumisja toimintamahdollisuuksien puute Suomessa alkuun muodossa uloslyönti (=utslagning), viitattiin erityisesti työelämän ulkopuolelle jäämiseen tai joutumiseen, eli työttömyyteen, työkyvyttömyyteen ja ennenaikaiseen eläkkeelle siirtymiseen. Pian korvattiin käsitteellä syrjäytyminen, ja se sai myös muita merkityksiä

4 Mitä tarkoitetaan Käsitteellä syrjäytyminen viitataan suomalaisessa kielenkäytössä mitä erilaisimpiin hyvinvoinnin ongelmiin ja sosiaalisista yhteisöistä karsiutumisen muotoihin. On huolta työttömistä ja köyhistä, päihteidenkäyttäjistä, mielenterveysongelmaisista ja asunnottomista sekä lapsista ja nuorista Aina kyse jäämisestä tai joutumisesta yhteiskunnan keskeisten toiminta-alueiden sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti arvostetun elämän valtavirran tai keskiön ulkopuolelle syrjäytymisen ohella käytetyt käsitteet huono-osaisuus, suhteellinen deprivaatio, marginalisaatio, alaluokka ja toiseus

5 Syrjäytyminen määrittyy Syrjäytyminen määrittyy erojen tekemisen kautta ja se edellyttää aina, että on olemassa yhteisö, jolle syrjäytyneet ovat toisia eli ryhmään kuulumattomia Syrjäytyminen määrittyy tilana tai olosuhteena, jossa tietyt yksilöt tai ihmisryhmät ovat Syrjäytyminen käsitetään herkästi yksilöpsyykkisenä ongelmana tai vähintäänkin käyttäytymistaipumuksena, joka toisilla on ja toisilla ei: Syrjäytyneet epäonnistujia, luusereita". Kaikki samassa tilanteessa olevat eivät suinkaan ole syrjäytyjiä, eikä tietty sosiaalinen ongelma välttämättä aiheuta syrjäytymistä

6 Syrjäytymisen määrittelyä Kasautuva huono-osaisuus, erilaisten hyvinvoinnin ongelmien kasautuminen samoille yksilöille ja ihmisryhmille Yksilöä voidaan pitää kasautuvasti huonoosaisena, jos hänen elämäntilannettaan rasittaa samanaikaisesti vähintään kolme hyvinvoinnin ongelmaa Suurimmassa syrjäytymisvaarassa ovat ne, joiden omat resurssit ja mahdollisuudet ympäristön tukeen ovat olleet jo alun alkaen muita vähäisempiä

7 Syrjäytymisestä tilana voidaan puhua, kun kyseessä 1. elämäntilanteessa tapahtuva negatiivinen muutos tai muutoksen jälkeinen tilanne 2. ulosajautuminen yhteiskunnan keskeisiltä toiminta-alueilta 3. yksilön ja yhteiskunnan kulttuurisen normijärjestelmän välinen ristiriita 4. ongelmien pitkittyminen ja kasautuminen niin, että ne eivät ole enää hallittavissa 5. elämänhallinnan kadottaminen ja siihen liittyvä vieraantumisen kokeminen (Lämsä 2008)

8 Käsityksiä syrjäytyneistä Syrjäytyneinä pidetään henkilöitä, jotka eivät kykene osallistumaan täysipainoisesti talous-, yhteiskunta- ja siviilielämään ja/tai joiden tulot ja muut resurssit (henkilökohtaiset, perheen ja kulttuuriset) ovat niin riittämättömiä, että he eivät kykene nauttimaan elintasosta, jota heitä ympäröivässä yhteiskunnassa pidetään hyväksyttävänä (Gallie ja Paugam, 2002) Köyhyyden ja syrjäytymisen vaarassa olevan väestön osuus vaihtelee Euroopassa 9-22 %

9 Syrjäytymisen määrittelyä Syrjäytyminen voidaan määritellä taloudellisten resurssien puutteen, yhteiskunnasta eristymisen sekä sosiaali- ja kansalaisoikeuksien rajallisuuden yhdistelmäksi Käsite on kaikissa yhteiskunnissa suhteellinen Syrjäytymistä voivat edistää ongelmat, jotka liittyvät työntekoon, opetukseen ja elintasoon, terveyteen, kansallisuuteen, huumeidenkäyttöön, sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen ja väkivaltaan

10 Syrjäytymisvaaran kasvu Elämänhallinnan puute, avuttomuus Avuttomuus on kyvyttömyyttä hallita elämäntilanteita, esim. erilaisia riskejä, joita yksilö kohtaa eri elämäntilanteissa. Ulkoinen avuttomuus saattaa johtua esimerkiksi fyysisistä rajoituksista tai käytössä olevien resurssien rajallisuudesta. Sisäinen avuttomuus koskee psyykkisiä rajoituksia, kuten kyvyttömyyttä kohdata vaikeita ongelmia, käsitellä vaikeita tunteita tai sopeutua uusiin tilanteisiin. Näiden lisäksi voidaan erottaa sosiaalinen avuttomuus, kyvyttömyys selviytyä yhteisöissä ja yhteiskunnassa

11 Riskitekijät syrjäytymisvaaraan Vanhempien päihteidenkäyttö ja mielenterveyden ongelmat sekä niihin usein liittyvät puutteet lasten perushoivassa ja kasvatuksessa Erilaiset perheen kokonaistilanteeseen liittyvät ongelmat, kuten vanhempien työttömyys ja perheen taloudellisten resurssien niukkuus Pitkäaikaissairaudet, vammaisuus, neurologiset ongelmat (oppimisvaikeudet, ADHD) Kyse ei yksinomaan yksilön elinolosuhteista ja elämäntilanteesta, vaan myös niistä yhteiskunnallisista olosuhteista, jotka tuottavat sekä yhteiskuntakehitykseen että yksilöiden ja ihmisryhmien kehitykseen liittyviä riskejä

12 Lapset ja nuoret 90-luvun laman lapsista (THL) tehty laaja tutkimus piirtää kuvan huono-osaisuuden periytymisestä. Joka neljännellä vuonna 1987 syntyneellä on jonkinlainen merkintä rikos-, sakko tai tuomioistuinrekistereissä (pojista joka kolmannella, tytöillä harvemmalla) Joka viidennellä on ollut mielenterveysongelmia ja joka kuudes on vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa Vanhempien köyhyys lisää tyttöjen riskiä joutua tekemään abortti tai saada sukupuolitauteja

13 Köyhyys kasaa ongelmat lapsille Yli 5 vuotta toimeentulotukea saaneiden vanhempien lapsista peräti 70 prosenttia saa toimeentulotukea. Ja mitä pidempään vanhemmat ovat saaneet toimeentulotukea, sitä enemmän heidän lapsensa käyttävät myös mielenterveyspalveluja, syövät psyykenlääkkeitä, joutuvat huostaan otetuiksi ja tekevät rikoksia. Köyhyys ei ole vain aineellista. Syrjäytymistä aiheuttaa myös periytyvä "henkinen köyhyys", kuten virikkeetön lapsuus tai välinpitämätön vanhemmuus.

14 Syrjäytymisen hinta Jos nuori ajautuu huono-osaiselle elämänuralle ja syrjäytyy pysyvästi työmarkkinoilta, tästä aiheutuu yhteiskunnalle noin miljoonan euron kustannukset, ennen kuin kyseinen henkilö täyttää 60 vuotta. (Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö 2/2007, käsiteltävänä Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan varainhoitovuodelta 2006)

15 Syrjäytyminen - ekskluusio Pierre Bourdieu Syrjäytyminen ei ole yhteiskunnan ulkoista tai perifeeristä, vaan ytimessä olevaa Kyse yhteiskunnan rakenteissa olevasta ilmiöstä Vaje sosiaalisessa vaihdossa Liittyy yksilöllisen osallistumisen, integraation ja vallan heikkenemiseen suuri ja pieni kurjuus Syrjäytyminen on monidimensionaalinen prosessi Yksilöt suljetaan sosiaalisesta, taloudellisesta tai kulttuurisesta systeemistä Solidaarisuuden ja koheesion määrä Kansalaisen oikeuksien kieltäminen

16 Syrjäytyminen - ekskluusio II Tuula Helne: Syrjäytymisen yhteiskunta (2002) ketkä ovat "sisällä" ja pääsevät osallisiksi ja minkä "sisällä" he ovat tai mihin he kuuluvat ollessaan sisällä? ketkä taas suljetaan tai jäävät ulkopuolelle ja minkä ulkopuolelle? samat ongelmat näyttäytyvät niin globaalisti kuin lokaalistikin Syrjäytymistä tuotetaan puhumalla

17 Syrjäytymisestä ekskluusioon Huono-osaisuus - määrittäjänä ei ole tulojen, tavaroiden, koulutuksen tai arvovallan vähäisyyden sanelema alapuolisuus (syrjäytyminen) vaan yhteiskunnan toimintajärjestelmiin osallistumattomuudesta johtuva ulkopuolisuus - sosiaalinen ekskluusio jolla tarkoitetaan joutumista pois mukaankuulumisen ja huomioonottamisen ajatustapojen, orientaatioiden, kalkyylien ja odotusten piiristä. Puhutaan reunalle joutumisesta, osallistumismahdollisuuksien menettämisestä

18 Ekskluusio.. jatkoa Serge Paugman syrjäytymistutkimuksien kohteena ei syrjäytyminen sinänsä, vaan tapa tulkita koko yhteiskunnan toimintaa horisonttikäsite - sallii lukuisten yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimisen syrjäytyminen osoitus yhteiskunnan toimintahäiriöstä syrjäytymisen käsite pitää yhdistää sosiaalisen koheesion tai integraation vajaatoimintaan koskettaa koko yhteiskuntaa

19 Ekskluusion lisääntymisen syyt Globaali markkinatalous ei kiinnostunut inkluusiosta Hankaloittaa valtioita tai valtioliittymiä inkluusioprojektien toteuttamista Ei kannata distributiivista tasa-arvoa Yhteiskunta segmentoitunut eri väestönosiin Rikkaiden ja köyhien elämäntyylien eriytyminen - Elinoloissa ja tavoitteissa - Sama kulttuuri eri tilat Sosiaalivakuutuksesta yksilölliseen varautumiseen Varakkaiden vakuutusklubit Huono-osaisten tarveharkintaklubit Epävarmuustekijät, haavoittuvuus ja riskit lisääntyvät

20 Millä tavoin inkluusiota voitaisiin toteuttaa? sosiaalinen oikeudenmukaisuus tasa-arvo integraatio tai koheesio - yhteisöllisyyden elementit - hyväksyä pluralistinen elämä - hyväksyä erilaiset identiteetit kolmas sektori, sosiaaliset verkostot yhteiskunnallinen ja sosiaalinen luottamus kansalaisuus palkkatyö ei estä ekskluusiota - matalat palkat -> minipalkkajärjestelmä - useat työpaikat palkkatyön ohelle muita tekemisen muotoja => aktiivinen kansalaisuus

21 Sosiaalisten mahdollisuuksien politiikka sosiaalipolitiikan uusi näkökulma Kaikkien arjen asioiden tarpeen mitta on ihminen Suomalainen sosiaalipolitiikka on sosiaalisten riskien vastaista keskitettyä resurssien uudelleenjakoa Hyvinvointivaltion ja sosiaaliturvan uudistamista tarkasteltava sosiaalisten mahdollisuuksien näkökulmasta Potentiaalisesti sekä kansalaisten että hyvinvointivaltion uudistamisen kannalta myönteinen

22 ... sosiaaliset mahdollisuudet Sosiaalisilla mahdollisuuksilla tarkoitetaan ihmisten toimintakykyä parantavia tai sitä ylläpitäviä sekä sosiaalista osallisuutta edistäviä myönteisiä siirtymiä Sosiaaliset mahdollisuudet: Myönteinen muutos normaaliin tai aikaisempaan nähden Aktiivista hyväosaisuutta vahvistavat prosessit konkretisoituvat Heikki Hiilamo & Juho Saari (toim.) (2010): Hyvinvoinnin uusi politiikka - johdatus sosiaalisiin mahdollisuuksiin. DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA, A Tutkimuksia 27.

23 LOPUKSI Syrjäytyminen moniulotteinen, moniselitteinen käsite - prosessi Käytön kanssa oltava todella varovainen Hyödyllinen rahoituksen hakemisen kannalta, ei yksilötyössä Leimaava, näköalaton Syrjäytyminen ei yksilöllinen vaan yhteiskunnallinen ilmiö osoitus yhteiskunnan toimintahäiriöstä

ACTA TUHAT TARINAA LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISESTÄ LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMINEN SOSIAALIHUOLLON ASIAKIRJOJEN VALOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS

ACTA TUHAT TARINAA LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISESTÄ LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMINEN SOSIAALIHUOLLON ASIAKIRJOJEN VALOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2009 E 102 ACTA Anna-Liisa Lämsä UNIVERSITATIS OULUENSIS E SCIENTIAE RERUM SOCIALIUM TUHAT TARINAA LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISESTÄ LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMINEN SOSIAALIHUOLLON ASIAKIRJOJEN VALOSSA

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA Työssä käyvien köyhien naisten kokemuksia sosiaalisesta poissulkemisesta Riikka Kainulainen Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntapolitiikka

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1 Nuorista Suomessa Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012 Nuorista Suomessa 2012 1 2 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorista Suomessa

Lisätiedot

Rajoilla ja ytimessä

Rajoilla ja ytimessä Rajoilla ja ytimessä Terveyden edistämisen näyttäytyminen väitöskirjatutkimuksissa Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Mervi Aalto-Kallio, Nella Mikkonen, Päivi Nykyri, Heikki Parviainen, Paula Saikkonen ja Kaarina

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa Reija Paananen Tiina Ristikari Marko Merikukka Antti Rämö Mika Gissler Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa RAPORTTI 52 2012 RAPORTTI 52/2012 Reija

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Pekingin julistus ja toimintaohjelma

Pekingin julistus ja toimintaohjelma Pekingin julistus ja toimintaohjelma SISÄLLYSLUETTELO OSA I PEKINGIN JULISTUS OSA II TOIMINTAOHJELMA 1. TEHTÄVÄMME 2. MAAILMAN TILANNE 3. KESKEISET ONGELMA-ALUEET 4. STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMET A.

Lisätiedot

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen ELÄMÄ UUSIKSI Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen Jaana Kääntä Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Syrjäytynyt ihminen ja kunta

Syrjäytynyt ihminen ja kunta tutkimus Anna-Maria Isola, Elina Turunen, Sakari Hänninen, Jouko Karjalainen ja Heikki Hiilamo Syrjäytynyt ihminen ja kunta kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Syrjäytynyt ihminen ja kunta Anna-Maria Isola,

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ehyt katsauksia 2/2013

ehyt katsauksia 2/2013 ehyt katsauksia 2/2013 Juho Saari Kuinka narulla voi työntää? Käyttäytymisen muuttamisen uudet innovaatiot taustaselvitys Teksti: Juho Saari, Juho Saari ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, pdf-julkaisu 2013

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Luku I Pahan olon taustamaisemia Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Anna-Liisa Lämsä Tarkastelen tässä artikkelissa nuorten koulusuhdetta ja opiskelijaryhmittäisiä jaotuksia koulussa

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 221 NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO / NUORISOTUTKIMUSSEURA, JULKAISUJA 66

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 221 NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO / NUORISOTUTKIMUSSEURA, JULKAISUJA 66 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 221 NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO / NUORISOTUTKIMUSSEURA, JULKAISUJA 66 NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA, JULKAISUJA 33 Päivi Honkatukia & Janne Kivivuori (toim.)

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Vaikuttava osa Nuorisobarometri 2013 VAIKUTTAVA OSA Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Sami Myllyniemi Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö Nuorisoasiain

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot