Statistisk årsbok för Vanda stad

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Statistisk årsbok för Vanda stad"

Transkriptio

1 Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2010 Statistisk årsbok för Vanda stad

2 Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Vanda stad, centralförvaltningen, informationsserviceenheten Kansi ja ulkoasu Omslag och design Anitta Mäkinen, viestintä kommunikation Kannen kuva Pärmbild Sakari Manninen, viestintä kommunikation Taitto Layout Sirpa Rönn, Jaana Calenius, taloussuunnittelu ekonomiplaneringen ISSN-L , ISSN (painettu), ISSN (verkkojulkaisu), ISBN Paino Tryckeri AS Spin Press

3 Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2010 Statistisk årsbok för Vanda stad 37. vuosikerta 37 årgången Keskushallinto, Taloussuunnittelu, Tietopalveluyksikkö Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen, Informationsserviceenheten

4 2

5 Alkusanat Vantaan kaupungin tilastollista vuosikirjaa on julkaistu kaupungiksitulovuodesta 1974 lähtien. Vuosikirja on luonteeltaan kokoomateos, jossa pyritään mahdollisimman kattavasti kuvaamaan Vantaata ja vantaalaisia tilastoin. Kirjan lopussa on aakkosellinen asiahakemisto ja jokaisen tilastotaulukon lopussa lähdeviite. Mainituista lähteistä saa laajempia ja yksityiskohtaisempia tietoja ko. asiasta, käsitteistä ja laadintamenetelmistä. Vuosikirjan kehittämistyö on jatkuvaa, joten otamme vastaan uudistusehdotuksia, joilla kirja saadaan entistä paremmin palvelemaan käyttäjiään. Vuosikirjan on koonnut ja toimittanut Sirpa Rönn. Kirjan ulkoasun on suunnitellut Anitta Mäkinen. Taiton ovat tehneet Sirpa Rönn ja Jaana Calenius. Ruotsinkielisistä käännöksistä on vastannut kielenkääntäjä Annika Peltola (o.s. Grönqvist). Vuosikirja löytyy pdf-muodossa internetistä osoitteesta: Tänä vuonna vuosikirjan taulukot ovat ensimmäistä kertaa myös excel-muodossa internetissä osoitteessa: vantaa.fi/tietoa_vantaasta/tilastot_ja_tutkimukset/ tilastot. Tietopalveluyksikkö kiittää lämpimästi kaikkia tietojen toimittajia. Vantaalla marraskuussa 2011 Förord Den statistiska årsboken för Vanda stad har getts ut sedan 1974 då Vanda blev stad. Årsboken är ett samlingsverk, som så fullständigt som möjligt vill presentera statistik om Vanda och Vandaborna. I slutet av boken finns ett alfabetiskt sakregister och för varje statistiktabell ges en källhänvisning. Källorna ger utförligare och mera detaljerade uppgifter om det som tabellerna behandlar, samt begrepps- och metodförklaringar. Vi vill ständigt utveckla årsboken och tar gärna emot förslag till förbättringar så att boken allt bättre kan betjäna sina användare. Årsboken är sammanställd och redigerad av Sirpa Rönn. Den grafiska designen är skapad av Anitta Mäkinen medan Sirpa Rönn och Jaana Calenius svarar för layouten. För de svenska översättningarna svarar translator Annika Peltola (fd Grönqvist). Årsboken finns även på webben, adress: vantaa.fi/fakta_om_vanda/statistik_och_forskning/ publikationer/statistiska_arsbocker. I år finns årsbokens tabeller för första gången också i form av exceltabeller på webben under adressen: vantaa.fi/fakta_om_vanda/statistik_och_forskning/ statistik. Informationsserviceenheten riktar ett varmt tack till alla som bidragit med uppgifter. Vanda i november 2011 Tietopalvelupäällikkö Hannu Kyttälä Chef för statistik och forskning Hannu Kyttälä 3

6 4

7 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Alkusanat Förord...3 Taulukkoluettelo Tabellförteckning...6 Kuvioluettelo Figurförteckning Lukijalle Till läsaren ALUE JA YMPÄRISTÖ OMRÅDE OCH MILJÖ VÄESTÖ BEFOLKNING VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN ASUMINEN JA RAKENTAMINEN BOENDE OCH BYGGNADSVERKSAMHET ELINKEINOT JA TYÖMARKKINAT NÄRINGSGRENAR OCH ARBETSMARKNAD TALOUDELLISET OLOT EKONOMISK STÄLLNING SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN KOULUTUS, KULTTUURI JA VAPAA-AIKA UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID KADUT, ENERGIA- JA VESIHUOLTO GATOR, ENERGI- OCH VATTENFÖRSÖRJNING KUNNALLISTALOUS KOMMUNAL EKONOMI LIIKENNE TRAFIK YLEINEN TURVALLISUUS ALLMÄN SÄKERHET VAALIT VAL ASIAHAKEMISTO - SAKREGISTER , 125 SUURALUEKARTTA KARTA ÖVER STOROMRÅDEN

8 Taulukkoluettelo Tabellförteckning 1 ALUE JA YMPÄRISTÖ OMRÅDE OCH MILJÖ Pinta-ala ja väestöntiheys suuralueittain Areal och folktäthet enligt storområde Vantaan kaupungin omistamien kiinteistöjen maa-alueet, maan hankinnat ja luovutukset Vanda stads fastigheter, markanskaffningar och -överlåtelser Ilman keskilämpötila Helsinki - Vantaan lentoasemalla kuukausittain Luftens medeltemperatur på Helsingfors - Vanda flygplats månatligen Ilman lämpötila ja sademäärä Helsinki-Vantaan lentoasemalla Lufttemperatur och nederbördsmängd på Helsingfors-Vanda flygplats Kaavoitustilanne käyttötarkoituksen mukaan 2010 Planläggningssituationen enligt användning Uimaveden laatu Vantaalla 2010 Badvattnets kvalitet i Vanda Vantaanjoen vesistöalueen huomattavimmat joet De viktigaste åarna inom Vanda ås upptagningsområde Kaupungin kunnossapitämät viheralueet ja muut alueet Grönområden som staden underhåller och övriga områden Vantaan Energia Oy:n polttoainekulutus vuosina Vanda Energi Ab:s bränsleförbrukning Tärkeimpien energiantuotantolaitosten rikkidioksidipäästöt (tonnia/vuosi) Svaveldioxidutsläppen från de viktigaste energianläggningarna (ton/år) Ilman epäpuhtauspitoisuuksien vuosikeskiarvot (ug/m3) pääkaupunkiseudulla Luftföroreningarnas årsmedeltal (ug/m3) i huvudstadsregionen HSY:n vastaanottama jätemäärä 2) Mängden avfall 2) som HRM tog emot Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut luonnonsuojelualueet Områden fredade med stöd av naturvårdslagen Ympäristönsuojelu Miljöskyddet Ympäristöterveydenhuolto Miljö- och hälsoskydd VÄESTÖ BEFOLKNING Väestö Befolkning Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuodenvaihteessa 2010/2011 Befolkningen enligt ålder, kön och civilstånd Väestö iän mukaan suuralueittain vuodenvaihteessa 2010/2011 Befolkningen enligt ålder och storområde Ruotsinkielinen väestö iän mukaan suuralueittain vuodenvaihteessa 2010/2011 Den svenskspåkiga befolkningen enligt ålder och storområde

9 2.5 Väestö alueittain Befolkning enligt distrikt Väestöennuste ikäluokittain , 2030 ja 2040 Befolkningsprognos efter ålder Väestö äidinkielen mukaan Befolkning enligt modersmål Väestö uskontokunnan mukaan vuodenvaihteessa 2010/2011 Befolkning enligt religionssamfund Väestö syntymäpaikan ja iän mukaan vuodenvaihteessa 2010/2011 Befolkning enligt födelseort och ålder vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan 2010 ja 2011 Befolkning över 15 år enligt utbildning Ulkomaan kansalaiset iän mukaan 2010 Utländska medborgare enligt ålder Perheet, lapset ja perherakenne Familjer, barn och familjestruktur Asuntokunnat henkilöluvun mukaan Bostadshushåll enligt antal personer VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN Luonnolliset väestönmuutokset Naturlig befolkningsrörelse Kuolleet iän mukaan Döda enligt ålder Muuttoliike Flyttningsrörelsen Vantaalle ja Vantaalta muuttaneen väestön ikä In- och utflyttad befolkning i Vanda enligt ålder Muuttoliike suunnan mukaan Flyttningsrörelse i olika riktningar Vantaan sisäinen muuttoliike suuralueittain Vandas interna flyttningsrörelse storområdesvis ASUMINEN JA RAKENTAMINEN BOENDE OCH BYGGNADSVERKSAMHET Asuntojen lukumäärä ja huoneistoala Bostädernas antal och yta Asuntokannan huoneistotyyppi Lägenhetstyperna inom bostadsbeståndet Asuntokannan talotyyppi Bostadsbeståndets hustyper Asumistaso suuralueittain 2000 ja 2011 Boendestandard enligt storområde Asuntojen hallintaperuste 2005, 2007 ja 2009 Bostädernas besittningsform

10 4.6 Asuinrakennukset rakentamisvuoden ja talotyypin mukaan Bostadsbyggnader enligt byggnadsår och hustyp Valmistuneiden asuntojen huoneistotyyppi Lägenhetstypen för färdigställda bostäder Valmistuneet asunnot talotyypin mukaan suuralueittain Färdigställda bostäder enligt hustyp och storområde Valmistuneet vuokra-asunnot Färdigställda hyresbostäder Valmistuneet kaupungin vuokra-asunnot Färdigställda kommunala hyresbostäder Vantaan kaupungin vuokra-asuntojen jako Fördelningen av hyreslägenheter i Vanda Yleinen asumistuki Allmänt bostadsbidrag Rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan Byggnadsproduktionen enligt användningssyfte ELINKEINOT JA TYÖMARKKINAT NÄRINGSGRENAR OCH ARBETSMARKNAD Kaupungin henkilöstö toimialoittain Stadens personal enligt verksamhetsområde Työllinen työvoima elinkeinon mukaan Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren Vantaan työllinen työvoima työpaikan sijainnin mukaan 2000, 2005 ja 2008 Den sysselsatta arbetskraften i Vanda enligt arbetsplatsens läge Työpaikat elinkeinoittain Arbetsplatser enligt näringsgren Vantaalla työssäkäyvät asuinkunnan mukaan 2000, 2005 ja 2008 Förvärvsarbetande i Vanda enligt hemkommun Työpaikkaomavaraisuus, % Arbetsplatssufficiens, % Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Befolkningen enligt huvudsaklig verksamhet Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat Arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser Työttömät työnhakijat ammattiryhmittäin Arbetslösa arbetssökande enligt yrkesgrupp Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmittäin Arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser enligt yrkesgrupp Yritykset Vantaalla Företag i Vanda Yritysten määrä ja henkilöstö toimialoittain Vantaalla 2009 Antalet företag och anställda per näringsgren Hotellien huonekapasiteetti ja käyttö Vantaalla * Hotellkapacitet och rumsbeläggning i Vanda

11 6 TALOUDELLISET OLOT EKONOMISK STÄLLNING Tulonsaajat tuloluokittain Inkomsttagare enligt inkomstklass Tulonsaajat sukupuolen ja iän mukaan Inkomsttagare enligt kön och ålder Yksityisten henkilöiden tulot tuloluokittain 2009 Enskilda personers inkomster enligt inkomstklass Yksityisten henkilöiden tulot, vähennykset ja verotus Enskilda personers inkomster, avdrag och beskattning Elinkustannusindeksi Levnadskostnadsindex SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö Personal inom social- och hälsovården Perhepalvelut familjeservice Lapsilisät Barnbidrag Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto: Ehkäisevät toiminnat Förebyggande hälsovård: Förebyggande verksamhet Psykososiaaliset palvelut: Maahanmuuttajien vastaanottopalvelut Psykosociala tjänster: Mottagningstjänster för invandrare Psykososiaaliset palvelut: Perhe- ja nuorisoneuvolat Psykosociala tjänster: Familje- och ungdomsrådgivningar Lastensuojelun avopalvelut: Lastenvalvojatoiminta Barnskyddets öppenvårdstjänster: Barnatillsyningsmannens verksamhet Lastensuojelun avopalvelut: Vantaan turvakoti Barnskyddets öppenvårdstjänster: Vanda skyddshem Lastensuojelun sijaishuolto: Perhehoito Barnskyddets vård av barn utom hemmet: Familjevård Lastensuojelun sijaishuolto: Laitoshoito Barnskyddets vård av barn utom hemmet: Vård på inrättningar Aikuissosiaalityö: Sosiaalityö Socialt arbete för vuxna: Socialarbete Aikuissosiaalityö: Toimeentulotuki Socialt arbete för vuxna: Utkomststöd Aikuissosiaalityö: Talous- ja velkaneuvonta Socialt arbete för vuxna: Ekonomi- och skuldrådgivningen Päihdepalvelut: A-klinikat Missbrukarservicen: A-klinikerna Päihdepalvelut: Asumispalvelut Missbrukarservicen: Boendeservice Päihdepalvelut: Kuntoutustoiminta Missbrukarservicen: Rehabilitering

12 Terveydenhuollon palvelut Hälsovårdsservice Vastaanottotoiminta: Vastaanottotoiminta Mottagningsverksamhet: Mottagningsverksamheten Vastaanottotoiminta: Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö Mottagningsverksamhet: Enheten för smittsamma sjukdomar och hygien Päivystystoiminta: Terveyskeskuspäivystys Jourverksamhet: Hälsocentralsjourer Suun terveydenhuolto: Suun terveydenhuollon vastaanotot Munhälsovård: Besök vid munhälsovården Kuntoutustoiminta: Fysio- ja toimintaterapia Rehabiliteringsverksamhet: Fysio- och verksamhetsterapi Kuntoutustoiminta: Puheterapia Rehabiliteringsverksamhet: Talterapi Kuntoutustoiminta: Ravitsemusterapia Rehabiliteringsverksamhet: Näringsterapin Erikoissairaanhoito Den specialiserade sjukvården Erikoissairaanhoito Den specialiserade sjukvården Vanhus- ja vammaispalvelut Äldre- och handikappservice Vanhuspalvelut: Eläkkeensaajat Service för äldre: Pensionstagare Vanhusten avopalvelut: Kotihoito Öppenvårdstjänster för äldre: Hemvård Avopalvelut: Vanhusten palveluasuminen Öppenvårdstjänster: Serviceboende för äldre Palvelutalotoiminta: Päivätoiminta Servicehusverksamhet: Dagverksamhet Hoiva-asumisen palvelut: 65 vuotta täyttäneiden vanhainkotihoito ja ostopalveluasuminen Vårdhemstjänster: Äldreomsorg på ålderdomshem samt köptjänstboende för personer som fyllt 65 år Sairaalapalvelut: Päiväsairaanhoito Sjukhustjänster: Dagsjukvård Sairaalapalvelut: Sairaanhoito Sjukhustjänster: Sjukvård Vammaispalvelut: Vammaisten avohuollon palvelut Handikappservice: Öppenvårdsservice för handikappade Vammaispalvelut: Kehitysvammaisten asumispalvelut Handikappservice: Boendeservice för utvecklingsstörda Vammaispalvelut: Perhehoito Handikappservice: Familjevård Vammaispalvelut: Laitoshoito Handikappservice: Vård på inrättningar Vammaispalvelut: Toimintakeskukset Handikappservice: Verksamhetscentraler

13 Työterveys Företagshälsovården Vantaan työterveys Företagshälsovården i Vanda KOULUTUS, KULTTUURI JA VAPAA-AIKA UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID Sivistystoimen henkilöstö Anställda inom bildningsväsendet Lasten päivähoito: Kunnan käytössä olevat päivähoitopaikat Barndagvård: Dagvårdsplatser i kommunens bruk Lasten päivähoito: Hoidetut lapset Barndagvård: Antal barn i vård Lasten päivähoito: Asukaspuistot ja muu avoin toiminta Barndagvård: Invånarparker och annan öppen verksamhet Lasten päivähoito: Lasten kotihoidon tuki Barndagvård: Hemvårdsstöd för barn Perusopetuksen oppilaat Elever i grundundervisningen Lukion opiskelijat Gymnasiestuderande Perusopetuksen ja lukioiden oppilaat suuralueittain 2010 Elever inom den grundläggande utbildningen och i gymnasier enligt storområde Perusopetuksen ja lukioiden oppilaat ja opettajat 2010 Elever och lärare inom den grundläggande utbildningen och i gymnasier Peruskoulujen ja lukioiden lukumäärä Antal grundskolor och gymnasier Vantaalla osittain sijaitsevat ammattikorkeakoulut, joissa Vantaan kaupunki on osallisena, Yrkeshögskolor som helt eller delvis ligger i Vanda, i vilka Vanda stad är part Vantaalla sijaitsevat ammatilliset oppilaitokset Yrkesläroanstalter i Vanda Oppisopimustoiminta Läroavtalsverksamhet Muun koulutustoimen avustukset 2009 ja 2010 Ersättningar till annat utbildningsväsen Aikuisopisto Vuxenutbildningsinstitutet Musiikkiopisto Musikinstitutet Kuvataidekoulu Vanda konstskola Vapaa-ajan lautakunnan varoista yhteisöille myönnetyt toiminta- ja kohdeavustukset Verksamhets- och projektunderstöd beviljade åt sammanslutningar ur fritidsnämndens medel Elokuvatoiminta Filmverksamhet

14 8.20 Lastenkulttuuritoiminta Barnkulturverksamhet Teatteritoiminta Teaterverksamhet Taiteen perusopetus Grundutbildning i konst Musiikkitoiminta Musikverksamhet Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket Kaupungin museot Stadens museer Monitoimikeskus Lumon kävijämäärät Antalet besökare i Allaktivitetscentret Lumo Myyrmäkitalon kävijämäärät Antalet besökare i Myrbackahuset Tiedekeskus Heurekan kävijämäärät Antalet besökare i vetenskapscentret Heureka Nuorisotyö Ungdomsarbete Urheilutoiminta Idrottsverksamhet Kaupungin omistamat urheiluhallit Av staden ägda idrottshallar Kaupungin omistamat uimahallit Av staden ägda simhallar Liikuntapalveluiden kuntosalien toiminta Verksamheten i idrottsservicens motionssalar Urheilu-, ulkoilu- ja liikuntatilat Idrotts-, frilufts- och motionsanläggningar KADUT, ENERGIA- JA VESIHUOLTO GATOR, ENERGI- OCH VATTENFÖRSÖRJNING Katujen ja teiden rakentaminen Gatu- och vägbyggnad Vesihuollon rakentaminen Byggande av vattenförsörjning Yleisten alueiden rakentaminen Byggande av allmänna områden Vantaan kaupungin kunnossapitämät liikenneväylät Av Vanda stad underhållna trafikleder Vedenkulutus ja käyttö- ja jäteveden hinnat Vattenförbrukning och pris på bruks- och avloppsvatten Sähkön myynti Vantaalla Försäljning av elström

15 10 KUNNALLISTALOUS KOMMUNAL EKONOMI Toimintamenot ja -tulot toimielimittäin Verksamhetsutgifter och -inkomster enligt verksamhetsorgan Toimintamenot ja -tulot asukasta kohti toimielimittäin Verksamhetsutgifter och -inkomster per invånare enligt verksamhetsorgan Vantaan kaupungin rahoituslaskelma Finansieringsanalys för Vanda stad Vantaan kaupungin tilinpäätösten mukainen tuloslaskelma Resultaträkning för Vanda stad enligt boksluten Käyttötalousosan palkkamenot toimielimittäin Driftsekonomidelens löneutgifter enligt verksam hetsorgan Lainat Lån Vantaan kaupungin verotulot vuosina Vanda stads skatteintäkter Kiinteistöveron erittely 2009 ja 2010 Specifikation av fastighetsskatten Veroprosentti Skattesats LIIKENNE TRAFIK Rekisterissä olevat ajoneuvot Registrerade motorfordon Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet kulkutavan mukaan * Förolyckade och skadade i vägtrafikolyckor enligt färdsätt Liikennemäärät Vantaan ja Helsingin rajalla Trafikmängderna vid gränsen mellan Vanda och Helsingfors Kaupungin ylläpitämä joukkoliikenne Kollektivtrafik upprätthållen av staden Lentoliikenne, Helsinki - Vantaan lentoasema Flygtrafiken, Helsingfors - Vanda flygplats Television käyttöilmoitukset Anmälningar om ibruktagande av televisionsapparat YLEINEN TURVALLISUUS ALLMÄN SÄKERHET Poliisin tietoon tulleet rikokset * Brott som kommit till polisens kännedom* Poliisilain perusteella kiinniotetut Personer anhållna med stöd av polislagen Pysäköinninvalvonta Parkeringsövervakning Pelastuslaitoksen toiminta Räddningsverkets verksamhet

16 13 VAALIT VAL Kunnallisvaalien äänioikeutetut ja äänestysvilkkaus Röstberättigade och röstningsaktiviteten vid kommunalvalen Puolueiden äänimäärät kunnallisvaaleissa Partiernas röstantal vid kommunalvalen Kaupunginvaltuutetut puolueittain Stadsfullmäktige enligt parti Kansanedustajain vaalien äänioikeutetut ja äänestysvilkkaus , Vantaa Röstberättigade och röstningsaktiviteten vid riksdagsvalen, Vanda Puolueiden äänimäärät kansanedustajain vaaleissa , Vantaa Partiernas röstetal vid riksdagsvalen, Vanda Tasavallan presidentin vaalien äänioikeutetut ja äänestysaktiivisuus Vantaalla 2000 ja 2006 Röstberättigade i presidentvalen 2000 och 2006 samt röstningsaktiviteten i Vanda under samma år Europarlamenttivaalit Vantaalla 2004 ja 2009 Europarlamentsvalet i Vanda

17 Kuvioluettelo Figurförteckning 1.1 Vantaa ja ystävyyskaupungit Vanda och vänorter Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemelualue 2010, toteutunut tilanne Helsingfors-Vanda flygplats. Flygbullerområdet år 2010, aktuell situation Väestön ikä ja sukupuoli Befolkning enligt ålder och kön Vantaan väestönlisäys Befolkningsökningen i Vanda Asuntojen keskikoko ja asumisväljyys vuosina Bostädernas medelstorlek och utrymmesstandard Työttömyysaste Arbetslöshetsgrad Miesten ja naisten keskitulot Medelinkomster för män och kvinnor Toimeentulotukea saaneet henkilöt Personer med utkomststöd Päivähoidossa hoidetut lapset Barn i dagvård Katujen ja teiden rakentaminen Gatu- och vägbyggnad Lainakanta asukasta kohti Lånebeståndet per invånare Lentoliikenteen matkustajat Helsinki-Vantaan lentoasemalla Flygresenärer via Helsingfors-Vanda flygstation Pelastuslaitokset hälytystehtävät Räddningsverkets utryckningar Äänestysaktiivisuus Vantaalla kunnallis- ja eduskuntavaaleissa Röstningsaktiviteten i kommunal- och riksdagsval i Vanda

18 Lukijalle Aluejakoina käytetään voimaan tullutta kaupunginosajakoa sekä voimaan tullutta suuraluejakoa. Valtioneuvosto on tekemällään päätöksellä kuntajakolain 11 :n 1 momentin ja kielilain 5 :n nojalla päättänyt kuntajaon muuttamisesta Sipoon Kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä lukien. Kuntarajan ja kaupunginosarajan muutos kohdistuu Länsisalmen kaupunginosaan. Aluejakokartta löytyy julkaisun lopusta. Rahanarvo: Tässä julkaisussa euromääräisistä tiedoista ei ole poistettu inflaation vaikutusta. Mikäli luvut halutaan vuoden 2010 kiinteään rahanarvoon, niin euromäärät kerrotaan inflaation vaikutusta ilmaisevilla kertoimilla. Deflatointikertoimena on käytetty elinkustannusindeksiä. Eri vuosien kertoimet ovat seuraavat: Vuoden 2010 deflatointikertoimet Vuosi Kerroin , , , , , , , , , , , , ,00000 Tietolähde: Tietojen lähteenä on mainittu tiedon antanut virasto, laitos tai yhteisö, josta tieto on saatu. Tauluissa käytetyt symbolit: Ei mitään ilmoitettavaa - Tietoa ei ole saatu.. Loogisesti mahdoton esitettäväksi. Ennakkotieto * Uusi tai uusittu taulukko + Katkoviiva aikasarjassa merkitsee, että viivan ylä- ja alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin verrattavissa keskenään. Tiedustelut: Vantaan kaupunki Taloussuunnittelu Metsolantie 4, VANTAA Puhelin: (09) Sähköposti: sirpa.ronn(at)vantaa.fi Till läsaren Som områdesindelning används den indelning i stadsdelar som trädde i kraft samt den indelning i storområden som trädde i kraft Statsrådet har genom sitt beslut som fattades med stöd av 11 1.mom i kommunindelningslagen och 5 i språklagen beslutat ändra kommunindelningen mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad fr.o.m Ändringen av kommungränsen och stadsdelsgränsen gäller stadsdelen Västersundom. En karta över områdesindelningen finns i slutet av årsboken. Penningvärdet: Inflationens inverkan på de i euro angivna uppgifterna har inte beaktats i den här publikationen. Ifall man vill få fram siffror som överensstämmer med det fasta penningvärdet 2010, måste eurobeloppen multipliceras med koefficienten som anger inflationens inverkan. Som deflator har levnadskostnadsindex använts. Koefficienterna för de olika åren är följande: Deflateringskoefficienter för 2010 År Koefficient , , , , , , , , , , , , ,00000 Källa: Som källa har uppgetts det ämbetsverk eller den inrättning eller sammanslutning som gett uppgiften. Symboler använda i tabellerna: Inget att meddela - Uppgifter har ej erhållits.. Logisk framställning omöjlig. Förhandsuppgift * Ny eller förnyad tabell + En streckad linje i en tidsserie anger att uppgifterna ovanför och nedanför linjen inte är fullt jämförbara sinsemellan. Förfrågningar: Vanda stad, Ekonomiplaneringen Skogsbrinksvägen 4, VANDA Telefon: (09) e-post: sirpa.ronn(at)vantaa.fi 16

19 1 ALUE JA YMPÄRISTÖ OMRÅDE OCH MILJÖ Kuva Bild 1.1 Vantaa ja ystävyyskaupungit Vanda och vänorter Vantaan 13 ystävyyskaupunkia - Vandas 13 vänorter Grönlannissa Islannissa Israelissa Kiinassa Norjassa Puolassa Ruotsissa Saksassa Tanskassa Tšekissä Unkarissa Venäjällä i Grönland i Island i Israel i Kina i Norge i Polen i Sverige i Tyskland i Danmark i Tjeckien i Ungern i Ryssland Lähde: Vantaan kaupunki, kaupunginkanslia Källa: Vanda stad, stadskansliet Sermersooq (ent. Nuuk - f.d. Nuuk) Seydisfjördur Matte Yehuda Jinan Askim Słupsk Huddinge Rastattin piirikunta - Regionen Rastatt, Frankfurt (Oder) Lyngby-Taarbæk Mladá Boleslav Salgótarján Kineshma 17

20 Alue ja ympäristö Område och miljö 1.1 Pinta-ala ja väestöntiheys suuralueittain Areal och folktäthet enligt storområde Suuralue Pinta-ala yhteensä Asukkaita Storområde Areal sammanlagt Invånare 1.1 km2 kohti km2 % per km2 Koko Vantaa - Hela Vanda 240, Myyrmäki - Myrbacka 35,4 14, Kivistö 71,5 29,7 111 Aviapolis 38,0 15,8 433 Tikkurila - Dickursby 23,1 9, Koivukylä - Björkby 16,7 6, Korso 19,5 8, Hakunila - Håkansböle 36,2 15,1 799 Lähde: Maankäyttötoimi, mittausosasto. Taloussuunnittelu Källa: Markanvändningen, mätningsavdelningen. Ekonomiplaneringen 1.2 Vantaan kaupungin omistamien kiinteistöjen maa-alueet, maan hankinnat ja luovutukset Vanda stads fastigheter, markanskaffningar och -överlåtelser Vuoden lopussa Vid årets slut Maa-alueita Vantaan kaupungissa Anskaffat under året Vuoden aikana hankittu Jordområden i Vanda stad Vuoden aikana luovutettu Överlåtet under året Vantaan Muista Vantaan Muista kaupungista kunnista kaupungista kunnista I Vanda stad I andra I Vanda stad I andra kommuner kommuner ha ha ha ha ha ha Maa-alueita muissa kunnissa Jordområden i andra kommuner Lähde: Maankäytön ja ympäristön toimiala, yrityspalveluyksikkö Källa: Verksamhetsområdet för markanvändning och miljö, företagsservicen 18

21 Alue ja ympäristö Område och miljö 1.3 Ilman keskilämpötila Helsinki - Vantaan lentoasemalla kuukausittain Luftens medeltemperatur på Helsingfors - Vanda flygplats månatligen Vuosi - År Koko vuosi Hela året Tammikuu Januari Helmikuu Februari Maaliskuu Mars Huhtikuu April Toukokuu Maj Kesäkuu Juni Heinäkuu Juli Elokuu Augusti Syyskuu September Lokakuu Oktober Marraskuu November Joulukuu December ,6-3,1-0,5 0,2 3,4 9,1 17,6 16,1 16,1 11,0 8,0-2,2-8,0 4,4-6,0-10,2-3,2 3,3 9,3 13,5 14,7 17,6 8,8 6,8 3,4-5,1 5,5-4,1-3,3-0,7 2,0 8,4 16,5 18,7 18,5 10,5 3,0 0,2-3,3 4,9-1,7-4,5-4,2 2,9 10,4 14,4 16,2 13,6 11,5 5,8-3,4-5,9 6,0-5,9-7,2-1,4 5,7 8,0 18,4 19,1 15,4 12,8 6,7 2,5-2,3 4,5-2,9-2,6-0,8 6,4 10,8 14,4 16,9 15,4 9,7 8,8 4,6 1,3 5,6-1,9-7,7-3,4 5,7 9,9 14,3 20,5 16,4 12,1 8,0-0,1-7,1 5,8-3,6-0,9 0,3 5,7 12,0 16,4 19,3 19,3 11,2 0,6-2,8-8,1 5,2-9,7-5,7-1,4 2,6 10,0 13,3 20,5 16,1 11,6 3,5 2,8-1,1 5,4-7,1-5,0-1,4 4,6 10,3 13,1 16,5 16,7 12,2 5,6-0,5-0,5 5,9-1,2-5,7-6,3 4,4 10,3 14,2 19,2 16,2 12,4 7,0 3,5-3,7 6,1-4,9-9,2-6,6 3,8 10,7 16,3 19,1 18,4 13,7 7,5 1,5 3,0 6,4-2,5-9,6 2,9 5,3 11,0 15,8 17,4 17,4 11,0 6,4 0,0 1,5 7,0-0,4 0,2-0,6 6,3 11,1 14,5 17,3 14,8 9,8 8,3 2,5 0,4 5,5-4,1-5,0-1,8 4,5 11,6 14,2 17,2 16,3 12,9 3,3 2,5-5,3 5,5-12,4-9,1-2,7 4,7 11,9 15,1 22,4 17,7 11,5 5,1-1,7-8, vuoden kylmin päivä - årets kallaste dag ,7 o C 2010 vuoden lämpimin päivä - årets varmaste dag ,7 o C Lähde: Ilmatieteen laitos Källa: Meteorologiska institutet 1.4 Ilman lämpötila ja sademäärä Helsinki-Vantaan lentoasemalla Lufttemperatur och nederbördsmängd på Helsingfors-Vanda flygplats Vuosi ja kuukausi År och månad Keskilämpötila Medeltemperatur Ylin Max Alin Min Sademäärä Nederbörd C C C mm Suurin päivässä Störst per dag mm Päivä Dag 2010 Koko vuosi Hela året 5,5 33,7-27, Tammikuu Januari -12,4-1,2-27, ,30. Helmikuu Februari -9,1 1,3-22, Maaliskuu Mars -2,7 5,1-19, Huhtikuu April 4,7 14,7-2, Toukokuu Maj 11,9 26,5-0, Kesäkuu Juni 15,1 25,8 3, Heinäkuu Juli 22,4 33,7 12, Elokuu Augusti 17,7 31,5 6, Syyskuu September 11,5 20,0 1, Lokakuu Oktober 5,1 13,9-5, Marraskuu November -1,7 8,5-18, Joulukuu December -8,9-0,1-24, ,5 28,9-21, ,0 28,1-12, ,4 28,5-25, ,1 30,6-25, Lähde: Ilmatieteen laitos Källa: Meteorologiska institutet 19

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2010 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Vanda stad, centralförvaltningen, informationsserviceenheten

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2012 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Vanda stad, stadsdirektörens verksamhetsområde,

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2013 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Vanda stad, stadsdirektörens verksamhetsområde,

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2009 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Vanda stad, centralförvaltningen, informationsserviceenheten

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD 2004 31. vuosikerta 31 årgången Keskushallinto, taloussuunnittelu/tilasto ja tutkimus Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen/Statistik

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD 2003 30. vuosikerta 30 årgången Keskushallinto, taloussuunnittelu/tilasto ja tutkimus Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen/Statistik

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI ALUEKOORDINAATTORI TUKI KOULUILLE JA KODEILLE Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Helsinki 27.11.2009 Organisaatiokaavio perusopetus 1.1.2010 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Opetuspäällikkö

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008 Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008 KORJAUSPÄIVITYS - Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005 (Ilmailulaitos Finavia

Lisätiedot

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462 Vantaan kaupunki, valvonta PIIRIJAKOTAULUKKO Päivitetty 1.4.2015 yhteystiedot: e-mail: etu.suku@vantaa.fi, puh. keskus 09 83911 www.vantaa.fi/valvonta Yli 8 as. tai muu 2000 m³:n uudis tai 1000 lupavalmistelu

Lisätiedot

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5.

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5. Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja Tilanne keväällä 2009 Päivähoidossa ja kotihoidon tuella olevien lasten määrän

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko 31.5.2012 Jyväskylä Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Päivi Riehunkangas suunnittelija, päivähoito Maankäytön toteuttamisen ohjelmointi

Lisätiedot

Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B6 : 2015. ISSN-L 1799-7003 1799-7003 (painettu) 1799-7127 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-443-499-7

Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B6 : 2015. ISSN-L 1799-7003 1799-7003 (painettu) 1799-7127 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-443-499-7 VANTAAN VÄESTÖ 2014/2015 Julkaisija: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Kannen kuva: Sami Lievonen, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi ja ulkoasu Sirpa Rönn, Taloussuunnittelu/Tietopalvelu Taitto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2011 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD 2001 28. vuosikerta 28 årgången Keskushallinto, taloussuunnittelu/tilasto ja tutkimus Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen/Statistik

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh.

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh. ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Suuralue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 011 Hämevaara

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 101 Hämevaara EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 102 Hämeenkylä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 103 Pähkinärinne

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och 100 kpl/st. Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 - Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Vantaan väestöennuste 2014 Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Pekka Turtiainen Tietopalvelu

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO KAUPUNGINKANSLIA KESKUSVAALILAUTAKUNTA YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO KAUPUNGINKANSLIA KESKUSVAALILAUTAKUNTA YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO ARKISTOLUETTELO Sivu 1(27) III2 III3 Vaaliasiapapereita 1902 1925 Kunnan alueella toimitetuissa alkuaikojen vaaleissa kertyneitä hajanaisia asiakirjoja.

Lisätiedot

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Tulli Tilastointi Tilastojohtaja Timo Koskimäki Toimiala Online-seminaari 12.10.2011 Sisällys: Ulkomaankauppa maakunnittain tilasto

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2001 Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä Esipuhe Vantaa on osana pääkaupunkiseutua saanut osansa, tosin pienemmän osan kuin suuremmat naapurinsa,

Lisätiedot

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA 1.1.2015 Tiedustelut Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Pertti Raami, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi

Lisätiedot

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet - Helsingin seudun väestöennuste - Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste - Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku Helsingissä,

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt yli 15 prosentilla, toiseksi eniten koko maassa. Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Lähtökohdat. Raportti II a 10.8.2011

Lähtökohdat. Raportti II a 10.8.2011 2011 Lähtökohdat Raportti II a 10.8.2011 Sisältö Väestö... 4 Asuminen Tuusulassa... 7 Liikenne... 12 Liikkumistottumukset... 12 Joukkoliikenne... 12 Henkilöautoliikenne... 14 Elinkeinot... 15 2 Tuusulan

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 2014

Elokuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Elokuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.9.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys kasvaa lähes viidenneksen vuosivauhtia. Ammateittain työttömyys kasvaa suhteellisesti

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA Tietoisku 3/2011 Kuva: Teija Jokiranta Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 aikana Espooseen muuttaneista oli nuoria vähemmän kuin koko

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 2015:25 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 2015:37 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2013 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen kestävyys - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot

ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS

ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS 2015 ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS Kaskinen - Kaskö Korsnäs Isokyrö - Storkyro Larsmo - Luoto Malax - Maalahti Kronoby - Kruunupyy Vörå - Vöyri Kristinestad - Kristiinankaupunki

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Suur-Tapiola; koko väestö ja v * 2016* Suur-Tapiola; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. 1.1.

Suur-Tapiola; koko väestö ja v * 2016* Suur-Tapiola; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. 1.1. - 24-2 SUUR-TAPIOLA 21 Kanta-Tapiola 22 Otaniemi 23 Haukilahti-Westend 24 Mankkaa 25 Laajalahti 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Suur-Tapiola; koko väestö ja 16-64 v. Yht. 16-64 v Suur-Tapiola; ikäryhmät -6, 7-15

Lisätiedot

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. Askola. Lapinjärvi Lappträsk. Loviisa Lovisa. Myrskylä Mörskom.

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. Askola. Lapinjärvi Lappträsk. Loviisa Lovisa. Myrskylä Mörskom. Itä-Uusimaa - kuntajakoselvitysalue Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Öst-Nyland - kuntajakoselvitysalue Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Itä-Uudenmaan kuntajako- ja soteselvitysalue Hyvinkää Mäntsälä Karkkila Vihti

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Tilastoja 2013:25 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Päivi Selander Puh.09-310 36411 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:22 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestötilastot 2013 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 012 Hämeenkylä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

PIIRTEITÄ ESPOON RUOTSINKIELISISTÄ

PIIRTEITÄ ESPOON RUOTSINKIELISISTÄ PIIRTEITÄ ESPOON RUOTSINKIELISISTÄ Tietoisku 12/2009 Sisällys Ruotsinkielisyys suuralueittain Ruotsinkielisten ikärakenne keskimäärää vanhempi Ruotsinkielisillä vähemmän työttömyyttä Ruotsinkielinen nuori

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. ä ä. ä ö

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. ä ä. ä ö Itä-Uusimaa ä ä - kuntajakoselvitysalue ä ö Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo Östra Nyland ä ä - kommunindelningsutredningsområde ä ö Presskonferens 8.5.2013 Sibbo Itä-Uudenmaan kuntajako- ja soteselvitysalue

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi marraskuussa

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 Aihealueet vuoden 2009 alueluokituksilla Aluetalous Aihealueet vuoden 2008-2012 alueluokituksilla Asuminen Koulutus Kulttuuri ja vapaa-aika

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Tietopalvelu B8:2012 ISBN 978-952-443-398-3 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu)

Tietopalvelu B8:2012 ISBN 978-952-443-398-3 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu) Vantaan väestö 2011/2012 Tietopalvelu B8:2012 ISBN 978-952-443-398-3 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu) Julkaisija Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Kannen kuva

Lisätiedot

Alue ja ympäristö... 2. Vantaan 12 ystävyyskaupunkia... 2. Asuminen... 6. Työmarkkinat... 9. Kulttuuri ja vapaa-aika...11. Päivähoito...

Alue ja ympäristö... 2. Vantaan 12 ystävyyskaupunkia... 2. Asuminen... 6. Työmarkkinat... 9. Kulttuuri ja vapaa-aika...11. Päivähoito... Vantaa taskussa Sisältö Alue ja ympäristö... 2 Vantaan 12 ystävyyskaupunkia... 2 Väestö... 4 Asuminen... 6 Koulutus... 8 Tulot... 8 Työmarkkinat... 9 Kulttuuri ja vapaa-aika...11 Päivähoito...12 Sosiaali-

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Kanada. Pohjoisnapa VANTAA. Moskova. Eurooppa. Rooma

Kanada. Pohjoisnapa VANTAA. Moskova. Eurooppa. Rooma VANTAA taskussa Sisällys Alue ja ympäristö 2 Vantaan 13 ystävyyskaupunkia 2 Väestö 4 Asuminen 6 Koulutus 8 Tulot 8 Työmarkkinat 9 Kulttuuri ja vapaa-aika 11 Sosiaali- ja terveydenhuolto 12 Kaupungin talous

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2011 Figur 1. Export och import efter landskap år 2011 Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.3.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja lähes kolmanneksen vuoden takaista enemmän. Pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnista Vantaalla

Maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnista Vantaalla Maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnista Vantaalla Kymppi-Moni hankkeen aloituskokous Tampere 30.11.2011 Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Esityksen rakenne 2010: 51 063 2020: 51 598 1. Mikä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Pertti Raami. Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B16 : 2016

Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Pertti Raami. Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B16 : 2016 Vantaan väestö 2015/2016 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Pertti Raami Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B16 : 2016 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003

Lisätiedot