Aihe: Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnokseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aihe: Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnokseen"

Transkriptio

1 Ei lentokenttää Hennaan yhdistys Sauli Oikkonen, puheenjohtaja Kansantie Mertie LAUSUNTO Päijät-Hämeen maakuntahallitus Päijät-Hämeen liitto PL Lahti Aihe: Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnokseen Ei lentokenttää Hennaan yhdistyksen kanta on, että maakuntakaavatyössä ei tule jatkaa Hennan lentokenttäasian valmistelua. Yhdistys katsoo, ettei lentokenttämerkinnän säilyttämiselle kaavassa eikä lisäselvitystentekemiselle asiassa ole perusteita. Lausunnon perusteiksi haluamme tuoda esiin seuraavia seikkoja: a. Valtakunnallinen tarve uudelle rahtilentokentälle puuttuu, joten aluetta koskevan ja rakentamisrajoitusten myötä merkittäviä haittoja aiheuttavan aluevarauksen tekeminen kenttää varten on perusteetonta. Yhdistyksen edustajat ovat kevään ja kesän 2012 aikana olleet yhteydessä Liikenneviraston, Liikenne ja viestintäministeriön ja Finavian1 edustajiin, ja viesti on ollut yksiselitteinen; uuden kentän rakentamiselle ei ole tarvetta. b. Kenttähankkeella ei ole toteuttajaa. Kärkölän kunta ja Orimattilan kaupunki eivät kannata tällä erää selvitysten jatkamista kenttäasiassa ja myös Lahti on ilmoittanut, ettei lähde kentän maksajaksi. Naapurikunta Mäntsälä suhtautuu kielteisesti hankkeeseen, eikä muitakaan rahoittajia ole tiedossa. c. Kaavamerkintä muodostaa riskin alueen asumisen ja palvelujen kehittämiselle. Lentokentän aluevaraus sijoittuu lähimmillään kahden kilometrin etäisyydelle Orimattilan Hennaan suunnitellusta asukkaan asumis- ja palvelukeskittymästä. Kaavoitusprosessi ja neuvottelut kaupungin ja maanomistajien välillä ovat jo pitkällä, ja Hennan keskusta ja asuinalueen rakentumista tukevan paikallisjuna-aseman saamiseksi on solmittu aiesopimus Orimattilan kaupungin ja Liiken- 1 Puhelinkeskustelut keväällä 2012: Hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikennealan strategiayksikön päällikkö, liikennepolitiikan osasto; liikenneneuvos Mika Mäkilä, omistajaohjausyksikön päällikkö, yleinen osasto; markkinointipäällikkö Timo Järvelä, Finavia Oy. Tapaaminen : pääjohtaja Juhani Tervala, Liikennevirasto.

2 neviraston välillä. Alueella on kaikki edellytykset kehittyä tulevina vuosina vetovoimaiseksi asuin-ja työpaikka-alueeksi. Myös Mäntsälä satsaa asumisen kehittymistä tukeviin palveluihin rakentamalla muun muassa uutta koulurakennusta Saaren kylälle. Eteläinen Kärkölä tulee olemaan sijaintinsa ja maaseutumaisen imagonsa puolesta niin ikään vetovoimainen paikka tulevaisuudessa asumisen näkökulmasta. Kenttämerkintä kuitenkin halvaannuttaa tämän kehityksen ja aiheuttaa vahinkoa seudun imagolle vuosikausiksi eteenpäin. Kentän kannattajat ovat markkinoineet kentän olevan asumiselle jopa vetovoimatekijä todellisuus kuitenkin kertoo muusta. On osoitettavissa, että jatkuva keskustelu lentokentästä vahingoittaa seutukunnan mainetta virkistävänä asuinympäristönä ja on ristiriidassa alueen kuntien asumiseen ja elinympäristöjen kehittämiseen liittyvien strategioiden kanssa2. Kenttävarausalueen läheisyydessä Orimattilan Hennantiellä ja Keiturintiellä on ollut kesän ja syksyn 2012 aikana myynnissä kaksi asuinkiinteistöä, foiden kummankin myynti on viivästynyt; ostajaehdokkaat ovat kertoneet epäröinnin syyksi kenttähankkeen. Kenttämerkintä kaavassa aiheuttaa myös alueen kunnille välitöntä taloudellista vahinkoa asukkaiden poismuuton, heidän investointihalukkuutensa vähenemisen ja sitä kautta elinkeinotoiminnan hiipumisen myötä. Merkintä rasittaisi aluetta vuosia rajoittamalla rakentamista ja haittaamalla kiinteistökauppaa ilman, että asukkailla olisi oikeutta korvauksiin menetyksistään. d. Kenttävarausaluetta on kuvailtu rakentamattomaksi ja harvaanasutuksi. Todellisuudessa suunnitellulla kenttävarausalueella sijaitsee 36 ja sen välittömässä läheisyydessä, pahimmalla melualueella, vähintään 39 asuin-ja vapaa-ajankiinteistöä. Oletetun Hennan kentän koko melualueella, joka ulottuu Etelä-Lahdesta Länsi-Mäntsälään, asuu tuhansia ihmisiä. Lentomelusta kärsisi eniten Hennan, Keiturin ja Luhtikylän (Orimattila) sekä Hongiston,lerikon ja Marttilan (Kärkölä) asukkaat. Lentomeluvyöhykkeellä sijaitsisi osin myös Aittojoki ja Tuorakka (Orimattila), Herrala ja Luhdantausta (Hollola) sekä Niemenkylä ja Viljamaa (Mäntsälä). Lisäksi Hennan alueelle suunnitellulle uudelle asuinalueelle odotetaan muuttavan vuoteen 2025 mennessä asukasta, jolloin alue ei enää ole harvaanasuttu vaan hyvinkin taajaan asuttu. e. Merkittävä lentokentän rakentamista ja siten myös aluevarausta hankaloittava asia on kenttävarausalueen osittainen sijainti Marttila-Hongiston (Kärkölä) pohjavesialueella (Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnos 2012). Levanto-Vasaraisennummen (Mäntsälä) pohjavesialue sijaitsee 1,5 kilometrin päässä varausalueen reunalta. Kumpikin pohjavesialue on määritelty tärkeäksi eli I -luokan alueeksi (Hämeen ympäristökeskus ym &Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu 2012). Alueella ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös luontokohteita, joilla on tärkeä merkitys luonnon elinvoimaisuuteen ja seudulla asuvien hyvinvointiin ja viihtyvyyteen (kts. muun muassa httq://eilentokenttaahennaan.nettisivu.or~/luontokohteet/ ) z Elinympäristön laatuja viihtyvyys nousevat voimakkaasti esiin Päijät-Hämeen alueen strategioissa. Lahden kaupungin mukaan elinympäristö ja asumismandollisuudet ovat kaupungin keskeinen vetovoimatekijä. Lahti on lisäksi strategiassaan asettanut tavoitteekseen olla kokonaisvaltainen kestävän kehityksen kaupunki ja ilmastotyön edelläkävijä. Kärkölä markkinoi itseään voimakkaasti viihtyisällä asumisella ja maaseutuimagolla. Hollola mainitsee strategiassaan tavoitteeksi rakentaa ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Viihtyisä asuin-ja elinympäristö mainitaan myös Hollolan vetovoimatekijänä.orimattilan Hennan asuinalueen kehittämisprosessi on onnistunut esimerkki strategioiden muuttumisesta vähitellen todellisuudeksi.

3 Ei lentokenttää Hennaan -yhdistys haluaa lisäksi painottaa seuraavia, kentän tarpeeseen, toimintaan ja kannattavuuteen olennaisesti liittyviä asioita pohdittaessa kaavamerkinnän ja koko hankkeen tarpeellisuutta Päijät-Hämeen kannalta. 1. Suomen lentoliikenteen kannattavuus nojaa lähes yksinomaan Helsinki-Vantaan suuriin matkustajamääriin (Finavia 2012, 50). Suomen lentoliikenteen kannattavuutta heikentää Finavian omistuksessa olevat muut 24 kenttää Oulun lentoasemaa lukuun ottamatta (esim. HS, ). Kannattamattoman kenttäverkoston tilannetta ryhdytään selvittämään liikenne- ja viestintäministeriön lentoliikennestrategiatyöryhmäntoimesta syksyllä Yhdeksi vaihtoehdoksi on esitetty kannattamattomista kentistä aiheutuvien kulujen siirtämistä maakuntien kustannettaviksi. (Keskisuomalainen, ) 2. Kentän tarpeeseen liitetty Malmin kentän siirto on avoinna oleva kysymys, jonka varaan Hennan lentokenttää ei voi suunnitella. Malmin kentän nykyinen vuokrakausi jatkuu vuoteen Liikenne- ja viestintäministeriön (2011) raportissa 16/2011, Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot, on kertaalleen jo tarkasteltu Hennan alueen kenttävaihtoehtoa suhteessa muihin tarjolla olleisiin Malmin kenttää korvaaviin vaihtoehtoihin. Raportissa Hennan aluetta ei suositella lentokentänsijoituspaikaksi, koska se sijaitsee liian kaukana pääkaupunkiseudulta, eikä se sovellu rajavartiolaitoksen helikopteritukikohdaksi. 3. liikenne- ja viestintäministeriön (2012, 22) mukaan Suomen logistisen kilpailukyvyn merkittävimpiä vahvuuksia on se, että lentokenttäkapasiteettimme riittää hyvin maan rahtiliikenteen tarpeisiin ja infrastruktuurimme ohjautuu lähinnä henkilöliikenteen kautta. Helsinki-Vantaa lentokentän kapasiteetti ei lähitulevaisuudessa ole este matkustajakoneiden määrän lisäämiselle ja sitä kautta myös lentorahtiliikenteen kasvattamiselle. Kentän merkitys lentoliikenteen solmukohtana on keskeinen Suomen kilpailukyvylle (Finavia 2012a, 14). Suomessa lentorahti kulkee kannattavuussyistä lähinnä matkustajakoneissa sekä Helsinki-Vantaan solmukohdan kautta. Hajottamalla tuo solmu kahteen osaan, kahdelle eri lentokentälle, kumpikaan kentästä ei senjälkeen olisi kannattava. (Liikenne-ja viestintäministeriö 2012, 22; Sundqvist, 2012b.) Koska kansainvälistä matkustajalentotoimintaa ei ole järkevää kannattavuussyistä siirtää pois Helsinki-Vantaalta, ei uuden kentän rakentamiselle tule löytymään perusteita. Lisäksi, käsitykset rahtiliikenteen kannattavuuteen perustuvat Liikenne-ja viestintäministeriön (2012, 22) mukaan tilastojen väärinarviointiin: "Pelkästään rahtikoneilla toteutettavaa lentorahtiliikennettä on Suomessa huomattavasti vähemmän kuin mitä tilastoista voisi päätellä. Lentorandista pääosa kulkee reittiliikenteessä olevien matkustajakoneiden ruumassa. Samoin vienti- ja tuontitilastoissa lentorandiksi kirjautuu tavara, joka kuljetetaan ns. lentorahtikirjalla. Tästä tavarasta merkittävä osa viedään kuorma-autokuljetuksena esim. Tukholman, Kööpenhaminan tai Frankfurtin tapaisiin lentorahtikeskuksiin, mistä se jatkaa matkaansa kauemmas. Vastaavasti näistä keskuksista tuodaan Suomeen maanteitse tavaraa lentorahtikirjalla. Liikenne- ja viestintäministeriön mielestä (mt, 29J: "Lentorandin kysynnän ennakoinnissa tulisikin olla erityisen varovainen, sillä rahtikoneilla kulkevan lentorandin määrä on huomattavasti tilastoitua pienempi. Vastaavasti olemassa olevien lentoasemien välityskyky niin Suomen oman lentorandin kuin mahdollisen kauttakulkuliikenteenkin osalta on jo nyt varsin hyvä. On erittäin vaikea nähdä, että Suomessa olisi lähitulevaisuudessa tarvetta kokonaan uusille lentorahtiin keskittyville lentoasemille."

4 4. Hennan kentälle on kaavailtu myös halpalentoyhtiöiden liikennettä. Halpalentoyhtiöt harjoittavat toimintaa siellä missä kentän käyttö on yhtiölle joko ilmaista tai erittäin edullista. Tällä hetkellä Suomessa operoivat yhtiöt ovat vaikeuksissa. Näistä suurin, Ryanair, esimerkiksi ilmoitti elokuussa 2012 supistavansa Suomen lennoistaan yli puolet (esim. YLE ). 5. Hanke edellyttäisi alueen kunnilta merkittäviä investointeja kentän perustamiseen. Myös ylläpidosta seuraisi mittavia kustannuksia, jotta kenttä täyttäisi lainsäädännön sille asettamat velvoitteet. Ennen kentän rakentamista alueelle tarvitaan toimiva infrastruktuuri kuten kunnollinen tieverkosto. Hennassa on lisäksi tarpeen siirtää aluetta halkova kantaverkon raskas suurjännitelinja nykyiseltä paikaltaan. Paljon kuluja aiheutuu myös toiminnalle välttämättömän valaistusjärjestelmän ja jätevesipuhdistamon rakentamisesta. Jätevedestä ympäristön kannalta vaarallisinta on lentokoneiden pinnalle muodostuvan jään ja lumen poistoon ja estoon käytettävä glykoli. Finavia (2012a, 55) on juuri investoinut uuden etäjäänpoistopaikan rakentamiseen 14 miljoonaa euroa. Hennan kohdalla puhdistusjärjestelmän hintaa lisäisi kenttäalueen osittainen sijainti pohjavesialueella. 6. Helsinki-Vantaa selvityksessä (Helsingin kaupunki &Vantaan kaupunki 2010, 111 & 165) kerrotaan lentoliikenteen aiheuttavan Vantaalla lähes yhtä paljon melulle altistumista kuin tieliikenteen. Lentomelu ohjaakin merkittävästi kaupungin maankäyttöä, sillä sen maa-alueista yli 20 %sijaitsee paikoilla,joille ei lentomelun vuoksi voida sijoittaa uutta asutusta. Hennan lentokenttäsuunnitelmissa hahmoteltu melualue on pienen, vähän liikennöidyn kentän melualue. Lähellä moottoritietä ja rautatietä asuvat altistuvat myös tie-ja raideliikennemelulle. Hennan asuinalue on maakuntakaavaluonnoksessa piirretty lentokentän varausalueen sekä Helsinki-Lahti moottoritien ja Kerava-Lahti oikoradan väliselle alueelle. Mikäli lentokenttä rakennetaan, paikka altistuu melusaasteelle, iota tulee useilta eri suunnilta. Uusi asuintaajama sijoittuisi kokonaisuudessaan ns. yhteismelualueelle, sillä melun tullessa vastakkaisilta puolilta melualueesta muodostuu leveämpi kuin mitä lentokentän, moottoritien ja oikoradan melualueet erillään ollessaan olisivat. (Sundqvist 2012b.)3 Lentokenttämerkintä vaikeuttaisi Hennan rakentamista ja asuntojen myyntiä, sillä yhteismelualue saattaisi estää asumisen seudulla jatkossa. Kärkölän ja Orimattilan rajalle suunnitellun lentokenttäalueen melualue (Eden > 55 db) on noin puolet Helsinki-Vantaan 64 km2 suuruisesta melualueesta, jos alueelle rakennetaan yksi kiitotie. Hahmoteltu melualue ulottuisi kilometrin levyisenä kaistaleena Mäntsälän Viljamaalta Hollolan Luhdantaustaan. On toki mahdollista, että alue olisi huomattavasti pidempi, sillä mitä loivemmat nousu- ja laskukiidot ovat, sitä vähemmän polttoainekuluja tulee lentoyhtiöiden maksettavaksi. 7. Marja Heinonen-Guzejev ja Heikki Vuorinen (2009, 7) kirjoittavat ympäristöministeriölle tekemässä selvityksessään, että on olemassa riittävästi tieteellistä näyttöä siitä, että melu koetaan häiritseväksi,aiheuttaa unihäiriöitä, vaikeuttaa kuulemista, vaikuttaa kognitiivisiin toimintoihin, kohottaa verenpainetta ja myötävaikuttaa sepelvaltimotaudin kehittymiseen. Viime aikoina on kertynyt riittävästi näyttöä melualtistuksen vaikutuksista myös sydän-ja verisuonitautikuolleisuuteen (mt, 7). 3 Pertti Sundqvist on Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin puheenjohtaja, jonka erityisalaa ovat uudet lentokentät ja niihin liittyvät kysymykset.

5 8. Euroopassa ja muualla maailmassa olevilla rahtitoimintaan erikoistuneilla kentillä itse kenttä työllistää sen koosta riippuen ihmistä. Sen lisäksi kentän oheispalveluissa on työntekijöitä, jotka huolehtivat muista lentotoimintaa palvelevista tehtävistä. Rahtikentillä on usein myös oheistoimintaa, kuten kuljetusyhtiöiden toimitiloja jne., jotka myös työllistävät joitakin kymmeniä ihmisiä. Osa kenttien työntekijöistä käy töissä kauempaa eivätkä he näin hyödytä kentän sijaintikunnan taloutta (Sundqvist 2012a.) Edellä mainituista muutamasta kymmenestä työntekijästä on matkaa sataan, saati tuhansiin, kymmeniin tuhansiin työntekijöihin, joita kenttävisiossa on väläytelty. Nämä väitteet perustuvat todennäköisesti välillisiin työllistämisvaikutuksiin, kuten monikansallisten rahtiyhtiöiden toimintaan. Näidenyhtiöiden työntekijät ovat omien yhtiöidensä palkkalistoilla ja työskentelevät yleensä kotimaistaan, kuten Kiinasta ja Yhdysvalloista käsin. Lisäksi rahtikentät työllistävät välillisesti paikallisia kuljetusyrityksiä,jotka sijaitsevat pääosin pääkaupungeissa tai suurissa kasvukeskuksissa. Lopuksi Kenttää on mennessä allekirjoituksellaan vastustanut 1059 henkilöä (liite 1). Lisäksi kahdessa yhdistyksen järjestämässä yleisötilaisuudessa (Nuorela 3.5. ja Majakka 14.8.) vastustamisadressinallekirjoitti 95 henkilöä (liite 2). Kenttää vastustavaan Facebook ryhmään kuuluu 472 jäsentä. Nämä luvut osoittavat, että kenttäsuunnitelmat herättävät huolta laajalti. Lentokentän rakentamiseen ja sen kannattavaksi saamiseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Suomessa jo tehdyissä kenttäselvityksissä on yliarvioitu kentän mahdollisia hyötyjä ja aliarvioitu kustannuksia ja haittoja (Sundqvist 2012a). Hennan alueella on, ilman kenttää, runsaasti vahvuuksia,joiden huomioimisella ja hyödyntämisellä voidaan kasvattaa sekä seudun asukkaiden, että koko Päijät-Hämeen hyvinvointia. Koska kentän aluevaraus kaavassa aiheuttaa alueen kehitykselle ja asumiselle merkittävän riskin ja kentän toteutuminen näyttää tiedossa olevien seikkojen valossa mahdottomalta, yhdistyksemme katsoo, ettei lentokentän maakuntakaavamerkinnälle ja selvitystenjatkamiselle ole perusteita. Ei lentokenttää Hennaan yhdistys Kärkölän Marttilassa S~~r~ ~ ~ ~~~ ' ~ ~~- r Sauli Oikkonen, puheenjohtaja Anu Sipilä, sihteeri

6 LÄHTEET Finavia (2012a): Finavia Oyj.Vuosikertomus Luettavissa: navia2/vuosikertomukset_pdf/105621_fi navia_vsk2011_fi_lr.pdf Finavia (2012b): Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Finavia Oyj. Vantaa. Luettavissa: https://www.finavia.fi/files/finavia2/ymparistoraportit_pdf/efhk_meluselvitys_2011_pieni.pdf Heinonen-Guzejev, Marja &Vuorinen, Heikki S. (2009): Liikennemelun terveysvaikutusten tutkiminen. Ympäristöministeriön selvityksiä 5/2009. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Helsinki: Edita Prima Oy. Luettavissa: Helsingin sanomat Kyllönen: Vanhat lentokentät kunnolla käyttöön ennen uusia, toimittaja Juhani Niiranen. Luettavissa: B6%C 3 % B6n+ennen+u usia/a Helsingin kaupunki &Vantaan kaupunki (2010): Helsinki Vantaa selvitys. Toimintaympäristön nykytila ja kehitys Helsingin seudun seutuselvityksiä Luettavissa: eva_toi mi nta_loppu ra portti.pdf Hämeen ympäristökeskus, Hämeenkosken kunta & Kärkölän kunta (2005): Hämeenkosken ja Kärkölän pohjaveden suojelusuunnitelma. Insinööritoimisto Paavo Ristola oy. Luettavissa: load.asp?contentid=73372 Ei lentokenttää Hennaan (2012): yhdistyksen kotisivut. Luettavissa: Keskisuomalainen Maakuntien lentokentät ehkä alueiden vastuulle. Luettavissa: Liikenne-ja viestintäministeriö (2011): Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot. Luettavissa: i/i u I ka isu/-/view/ ?textsi ze=4 Liikenne-ja viestintäministeriö (2012): Suomen ulkomaankaupan logistinen kilpailukyky ja kehittämistarpeet. Selvitysmiesryhmän loppuraportti. LVM:n julkaisuja 6/2012. Luettavissa: ment_library/get file?folderld= &na me=dlfe pdf&title=j u Ikaisuja % Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnos (2012). Luettavissa: liitto/tehtavat/maakuntakaava/uusi maakuntakaava/maakuntakaava 2014 luonnos pdf Sundqvist, Pertti (2012a): Lentokentän haitat ja kustannusarviot. Alustus Hennan lentokenttää koskevassa yleisötilaisuudessa Kärkölän Marttilassa Sundqvist, Pertti (2012b): Sähköpostikeskustelu, Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu (2012): Mäntsälän pohjavesialueet. Luettavissa: YLE (2012): Ryanair vähentää puolet Suomen lennoista, Jari Tanskanen,

7 ADRESSI Hennan alueen lentokenttäsuunnitelmien vastustamiseksi ~~~.ppila ikinoj Jårvi kv,i; Levi ~..i nto _1, ~~. S, I' P'> 3 ~ VA I1A 1...r..~...

8 Perustelut vaatimuksellemme: - toteutuessaan kenttähanke aiheuttaa. selkeitä melu- ja muita ympäristöhaittoja Länsi-Mäntsälästä Etelä-Lahteen ulottuvalla alueella Kärkölässä, Orimattilassa, Mäntsälässä, Hollolassa ja Lahdessa - mahdolliseen aluevaraukseen liittyvä rakennuskielto rajoittaa kohtuuttomasti paikkakunnalla asuvien, lomailevien ja työskentelevien elämää - hanke vähentää Orimattilan Hennan ekotaajaman vetovoimaisuutta ja aiheuttaa. siten riskejä Henna hankkeen toteutumiselle jatkuva keskustelu lentokentästä vahingoittaa alueen kuntien imagoa virkistävänä asuinympäristönä ja on suuressa ristiriidassa kuntien asumiseen ja elinympäristöjen kehittämiseen liittyvien strategioiden kanssa - hankkeen toteutuminen on erittäin epävarmaa., minkä vuoksi sen suunnitteluun ei tule käyttää. enempää veronmaksajien varoja Adressi tullaan luovuttamaan asiasta päättäville elimelle Päijät-Hämeen liitossa ja alueen kunnissa. EI LENTOKENTTÅÄ HENNAAN yhdistys Hennan alueelle Kärkölän, Orimattilan, Mäntsälän ja Hollolan rajalle ollaan suunnittelemassa lentokenttää. Aluevaraus merkitsisi rakennuskieltoa vähintään 1000 hehtaarin suuruiselle alueelle jopa kymmeneksi vuodeksi eteenpäin huolimatta siitä rakennetaanko alueelle kenttä vai ei. Me allekirjoittaneet vastustamme hanketta. ja vaadimme, että Päijät-Hämeen liitto, Lahden alueen kehittämisyhtiö Lakes, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä alueen kunnat lopettavat kentän suunnittelemisen.

9 ~~ ~(r~. ~j ~l %~~ 1 11CK~ ~GANTt~ L.~ ~~2Kb l~ I~, g~ ~2 U.C'~U1~-~/~~cu[rn ~ ~ VRG%öNe~J ~ONKOtA l~~tjl~.~~c6z~,~~zlk ~ '~ r ~~t,f,/z ~~ /~z ~~t~,~lg~ ~C ~'.~ ~~: ~ l-z.,~ ~,ti'p ~,~ ~ /CUs ~~ ~~r~~ l ~ ~~t,2,~g A 1 b, %~'-8~-~:~u,~ ~a~tia l tri v~ -,~'e~ -c~ i~~ ~ ~ 1~ ~:1 ~ f?~tc~ i~'~lc Lam/ v ~ i~ 0!~M ~ l7 f-~t- ~.,,- r ~4-N~r~~ ~ t R ~ N ~T~ NFN /~ o~.~ ~ ~,~ iii ~~~ ~ L ~ ~ /~.~.~..~ i~~ /~'t-tu!~ ~~ ~~ tcöl~i --~.-- ~-- ~~ Lt~--- 1 ~ R.~ ~ ~ ~t~ 1UL'~ ~-- c i 1ter..Sv ~ ~ ~--~-- ~_ uv~ ~ ~ ~,--~-/_ - ~- - ~ G~i ~~rfsl /t/~l~irn~g,- - --~- 9~-lz ~~.~.~k~, ` ate, ~ /--~h~ q, ~; Iz ~,~-, ~r -m. U. ~ ~ l~ c~.~.l, ~c o bc-~ ~ lti ~~ c~. ~~'L ic-l 1u ~~ ~cl.. 1 x 12 ~~; `~ TuoM~N~ty ~-~,ts;r~~ ~. `~ :-I~ c~a;~(/~~ M abi I c~lo~ 1~1 k~.o ~ I~ fit" ~ ~c i ~, b.1t ~ ~~r~!~ lei ~ n n ~ ~1~6 ~-~-e.\si ~l~i.$. il ~P/Uc~ 7z~ery. ~ r Ei lentokenttää Hennaan - adressi 2012 PVÄ ALLEKIRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA t ~ f ~ ~ U ~ ~~ ~-P~ ~S~'~ ~i

10 v~`/~i.j/~~ l~ :~" y~~ ~~ ~2 ~-'f' t L A~CS'vi~ L^ ~ tj ; ~ ~ ~. ~, `1 t ~P~1~A ~/r~ ~ VVJ NI i~n t~~ce~ ~ i ~~ ~ ~ R.~~~ ~~V~j ~~i1? 1 ~V ~\ 1 r~a~,~b -~.,~i,l - ~l J ~idylo ~~'G7~! /1~~~'I~ u ~ ~..~~- ~~ br~~~,r~~ ~c.-~ :.~ p ~..fy~ry ~ ~U d2 ~-~ ~l,2~ L ~ - y?i ~ ~ ~ ~ ti ~,,,;,.,~ ~S U w t~~ K,,c i~ ~U H ~h, - ~e~~ ~- k ~ ~- `~ r ~i~ ~,~f'- 6-~ J a~ ` ~~ r i 11~?mot i~yl 1 ~~'?5 ~LGi~~j Q~" ~ '~l L~ DLO //L. /~ P/ l/c.~'%? dg%~ ~ '~u~ lg~~, '~~ a- ~ euan 19~ v 1 olat ~cn d1~,~ dr~~~ Ur d~ *- ~l~ a~+ h~rn~ ~ ~ " ~ ~~~ J~t~4~~ ~ ~ N-C~S~ Ei lentokenttää Hennaan - adressi 2012 PVÄ ALLEKIRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA

11 ~~ ~~ ~ ~ (~l' ~ t' l r` c ~~r ~ L,L ~ ~ ~ 1~. l ~ ~'~.. di C` ~~~ r-~ ~ ~ ~ ~ L ~, ~ cwt ~ c2v~~7 ~-q, ~ ` Vlc2; -. ~ n C~ ~ - S~~l: C~.J),ii~J L"~Zl l 1 ~ ~ ~ 1~ ~ _ ~ u ~,U.~ ~ 1~~~,~, i ~~ l ~,-.r ~. 1 ~ ~1. 'c~,~,~ ~. ~ ti~ ~. V~~.~, 1. ~ti~ Ei lentokenttää Hennaan - adressi 2012 PVÄ ALLEKIRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA ~i ~ C~ "~ ~ ~ ~( ~Z1 ~ ~ ~R~ 1 C~ ~.~ M.~ rr~~.~v~-

12 ~L s imu- ~~ C. s ~ ~..(,t ~ %~ ~ a~~~ ~' -~~ ~~ ~ ~c ~ S t Q ~ '~.r~ i~,a2'a'~~ ~ ~,cti- O~t~ ~ ~ a ~,~~~,~ a~. ~ v~v Ei lentokenttää Hennaan -adressi PVÄ ALLEKIRJOITUS ~_~ NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA ~nr ~? ~ 1,~ -~ v ~.~ /vim j.~'---lei,~:~~'l, s ~, ~ ~'~l ~,v~ ~_ U~ S' ~ V ~~ /ic~ LZ ~ ~- H 'T ~l h ~f;t~.!,.,e' t, i 1 ~ : ~~,~ ~ /~ c1 cj ~'t La., %~ ~-l~l ~~ti ~i~ Sid ~ ~-' ~~~.~ ~ M~/o,~ ~~ Mme ~' c,~v-~ ~. C' G, ~ v ~~ ~ ~ r~ ~~ CJr~ ~ ~ f,'/~ N >~ f'~ ~~-CGS-t~'t-~.~ fvi~ ~/~ ~~fl'~j` ~~ C

13 Ei lentokenttää Hennaan - adressi 2012 PVÄ ALLEKIRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA x1~(~a I /' v~ ~~aib'yr)c~ c~li' tic ~~~D~ ~c~ ~ t J,~ '~ /-~ ~ ~~ 3 %~,~.'~~~ f/`'~ccy~~c~~ pl ~~R,1?t'~e~'1 p+~s~.~f f~-t~fm- //~~ o~~ 2.6,;2 N\ ik~ ~~ o~-v~ ~i ~h iz Ct ~. l~ r ti t c'~, ~ l`~,~ri~~ ~ V~~s~~ NUr~t~~ i ~ / ~.~-l<,s~i N /GlO~~}~ 'i >rd~n ~. L.~iit:iiv 6ii2d~ v ~' ~1~-~ r---~----,~ )SCf~ ~I A ~ rn T ~I ~n ~ ~l~'~ k~ I~ ~' ~ Ct C,~ n^-~- ~.-~~ ~ t G ~ d - u ~ t, r ~y ~ 1~ I ~ V~~`i c~ ~~,, å~~l :~~1 ~ ~~ t--~ ~ ~;~c~ ~~~~ C U~r- ~ ~1 1i- ~ ~e~~~ (,1~1~~~ ~,~t~... ~~ ~~= Lam, 'f ~ ~! ~% ~ ~~ ~ ~ + "r! -,,/f/ //%, r' Imo Sai,~ ~-~-~ ~' ~ r k~ %S _ ~~_ ~~ ~ ~3.~ I ~ ~.~::~ ~ -- ~;~Na ~-~~v~~u~ty ~c.a~.llot~a ~~

14 Ei lentokenttää Hennaan -adressi PVÄ ALLE IRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA.~i cr -~ ~ j/ai1~l~l~/t%j~j ~i~(~~17~z'lc~i ~~$ ~r~ ~ H v a` ~ ~' ~~, mom C ~ G~/7 d~ ~ ~~ y/~ ~`~~~ - ~ J~/~I~ICU 9 G~c~, C r 6b~C~t~a f F` ~~~Gj Cam ` 2 2. ~ ~ ~ ~ ` /," ~ Iry ~, ~o ~ ` ~` ~ `,' ' ~ L~Sxc -per `~ ~~~, ill ~, ~ ~~' /~

15 Ei lentokenttää Hennaan -adressi PVÄ ALLEKIRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA

16 ~ "i ~i. ; t/~g r, ~ ~/c. ~ "r_-.~ ~/~'~G~ r' /~ LJ! ' -~- ~ /i-%~ S -(a IG~. i.~ ~ ~,~ ~ E~~...~sc2~ _ ~P~~" ~~i'~ ~-moi.0 /,~.h, ~ : ~ ~ r11~ tl~ /~~`~ ~v~ ~ihr~t ~~o~~~~ wm ~ C~`t~ ~ c '. ~ 1 U rot 1 v o M cry - ~-i ~ G~ ~ r~ n-, 1 (,c,. 5. ~~ ~% ~, 4~~ ~G~ ~~j~~,{' 111, C.riii 'l'yit'i~c.trc j~f~ 1"f'ri ~~, ~, ~~2 ~ ~~~s ~ ~ y ~~ ~ ~~ c~~~m~~t-h ~~ ~,~,~~ tai;. ~'rca` ~Cv i~s c~~ ~,~a ~ ~~zu~ ncn ~~-rr. ~ ~.. /` ~ ~~~, r~~rv-~ ~ e~ ~ u ~~,ö. ~ 2 - `' ~ '~~T2~, S ~,~, ~~.~E~~ KAS ; d', 9 ~ ~.~,så /i T i ~G~%yv~ N',~ `~vlrz. /~v~~z t~ 6i ~ `~"f~~ a ~,c~~. ~, i ~ F-tet~ ' ~s~~~, ~i ~L` ; å1 1~ 7a.Gt 1,T~ --.e ~'~. ~. ~" ~ ' /1// Nt1 "/~"7rfZ Ur N~~v ~'i~1 / ~ ~' Cam.' (~ C' ~~ ~' rl ~J /'~ ~l~ Ik,~ S~~ ewnt.~. ~/~ ~y I ~L M,~/t~f~L ~Il.~ l~ 1~ ~~ ~-l$ $j'~~ fä'4. j~ - - z-.. /~ -~~~9 ~,`'l~~ /~y.~ ~~,/ /~; ~) ~i.. fit`"' L ~ ~` ~. 1~ C4~-..~ i.lue.~., -4~..~s~~ C5.~o,~-c~ -k~,q l~%.f~ ~"1 i9'r'?t ~ ~.i,12 äi1 ~'~'i" fl,>-y~~ K~tll;~ic~~sl~~ E-s ~aov Ei lentokenttää Hennaan -adressi PVÄ ALLEKIRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA

17 Ei lentokenttää Hennaan -adressi PVÄ ALLEKIRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA '~"~", ~' ~ ~rl ~'~'o ntri ~~r~ i i a In rer~ koj' K.r ~~ ~~~ ~~ ~ ~.il,-fib ~, % ~ /l~ C fc~" i'v Ce ~.2Z,"~i ~c~ _ ~~ ~`~. IV ~ ~ ~ ~~, ~~ 2't''~ e ~ ~i~ P ~eau.~lg i.-:mourn ~ ~ c~ry ~31~.2''1. ~'r~`--c il.? r~-._cig~ ~ 1 1--C a 'i." 1 ~'`!-% 1~~ N 2'!. ~ S ~ ~ ~ ~ S ~~ ~ E. ~o ~.v.n ~.~ t~.tzj ~L~ Y" lcj l~` l R e - r Phi,~ ('.~-i~3--- G~ ~~ ~' Z~.~}.ZD; ' l~ ~ ~"~ : `,e. F-{o(7yr,' ~1 lei,' I ~', '~~i a.-~ ~i'l` ~a P~ ~ < i t~ cr.tea a r- ~e ~- J~ i F~v~ ~~ ~~' ~'ir~.ld~~. ~at1 ~.~''Pf'iL /~ ~~ Y l f., "~!E ~-A'i'r"? ~'~` ' ~-,., %L~~~~~ n'e~-c a~ ~ ~ ~". ~ ~ ~` --~-- ~r~1,l~..lf4- d i0 S S l ~ EI U ~l-et o?%. ~. ' r~~~ ~~.: ~~---~- ~C~~' /aj` vi n pn Jc~~ vei ~~ ~~ a~ ~ x~~~ ~.~~ ~)~ C~å~,,~~s~- ~~a

18 4,-

19 ~~ '- ~ ' uho. Qi' r~ C'~~i~v 4C ~.! ~ cs ~( C.iC (L(N ~ N ~, ~ ~ c ~/ L ~/i~!jk! A %! N ~ ~i l ' 1 Dc u '~_ ~ LEI ~~ l~'~å (~~~ ~ ~R N ~ ~~ 9 Ss ~~ ~ OiVU~. h S IS ;<,, ~ ~?~ ~' ";~~ -ru fir` ' '~u ups ~~ ~ ~ ~1 m ' ~t, - ~~ ` ~~ `ll`~ ~ 1 J A-~L l ~ d ;~ j. `~e.~ ~~.1 ~ %LLḆ ~..~u-c.l~ -,-- ~~"l ~t.*'b N t K~~l %~ -- u, ~ ~2, g. ~~~~~ T~ ~(~9 1' Ut1 U ~.~9 i~nc %> E. L. S I N K 1 l% ~ ~~~ f %. ~. 1 NFU = P.~}L/~- C~ ~1 ~n R~I'1 I~./Ii~.~s. ~~ F~~o-~a-- ~,~ v,~ t ~.~1_.n~- ~ ~, I.~~ ~ ~1~~, 1~~~ ~S ~o ',~ ~ ~ 4~ t~.~'~[ l I K1ktl N ~ Q PC~~ ~S ~ ~~~ ~" M ~4 /~ ~Gt)S t-c~ ~ i r,'rc5 ~L~vt~~~L~S~c%.~ 1 ~ (~'I c~ g f~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~-y 1 / -_ ~vl~ 0 ~ ~/ V Ei lentokenttää Hennaan - adressi 2012 PVÄ ALLEKIRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA -~ L ~ r~2< <~ I~-~.~ ~~v-~n ~ ~ ~i K ~ f~~/ ~~~ l Air ~^..S'' ~ u,~ ~.C~ z,,~.,~ J U %, /-I ~ /~:,.v L~ USN i %~ %~- 3l~ ~ ~ ~-nn~ ~4u,m ~i r.~v~ ~U~l~ ~ %Lc ~ ~cug4 vl I~~:G ~.~a ~ ~u ~ Svsir~/,~~- ~v~%yu ~-~r~ ~ 'imu ~ 7vv ~r.~s N ~~:~c ~ u~~ [.~ ~-t ~ i

20 Ei lentokenttää Hennaan -yhdistys kansalaisadressi 2012 ~{~~

21 Ei lentokenttää Hennaan - adressi 2012 PVÄ ALLEKIRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA ~~ ~ idä ~~~ ~ ~ ~, ~~fv ~ g/-~..~,~ ~.. ~~.%-z,,~z>,~ ~ c 0,~L~`~i~ ~G a~~ " [ ~ r ~j (:c,~ fi"c~,. V ` ~ 14 ~ tel. l 0 ~ ~- (~ l r`.`. ~, r7 l`d~,w~ 1 ~. 1t'I y.~li ~ZO i ~-o ~. ~ ~c~ s a S ~ ~ ~a r~r.~ ' ~ ~~ ssa i H, ~` Blau ~- ~`1-v 6 ~~~ ~~~ ~f ~.v~o~nl~~ ~H,/~~3~~ ~ j ~.'] ~- ' ~ ~ ~(~ Uteli ~~ -~S ~"D i 7, 7.~ ~,C~t,~, Q ~ v Z ~ ~ ry Ei ~ ~t r~ D E u ~'~ f~ ~- ~ rn ~c tt i" r d 1~~~ r ~ ~'`~~I~ ~. C~ 1~. ~ ~ ~ ~~ J ~ -- ~ ilk' p~ ~ ~/ ~ ~ i~ ~ ~i~~,~- Y ~~'r~ ~ l ` ~~ 2 T ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ri i~ S /f ~ c ~ ~ ~ ~ Kca, ~cv ali ~--~ 1 ~ ~ ~~ ~ ~~--- ~;~~ ~ q.

22 Ei lentokenttää Hennaan - adressi 2012 PVÄ ALLEKIRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA i ~'. ~ ~,. ~ ~ = ~ U~ ju1~n~ Ued2~ ~i~ ~'~~i~ i ~. ~ ~~~ ~K~k~~' i, ~.~1~i ~il rl p r~ ~'Lsr ~ % l~/.~l- ~ ~/J~~vJ ~/~~~~ ~'~.~" I~I~~E~ ~ f ~"ö ~~ ~ ~.s~' ~ y ~-e -~., -~~ ~ ~rc1~ve~ N '~G6Z~ 1, ~ ~-~ ~~-- Sv ~,u r~ ~p-c~ ~ ~N~ ~~ -~. S I ~U EGG. ~ %~ ~ ~ L, ~1 '~l ~~n /~e'~14~ ~ ~l/u~s%~./~, ~C ~~~ ~ ~---~- ~~ i`~~ ~...~ ~ s ~ r~ ~ c~ mac. ~'c~a~ mss. ~~c, ~' C~ ~liyfi ~ ~~t,c ~~~v~~ ~"l i~' ~lc ( CAJ Li_.l L94 ~ fil d'`~~ ~/~~~/~f ~%~o~=~~' ~r ~/l l I ~~~ nl~-~ ~ j' U~ 'r<6.~.gz ~,~U ~~Gr~c.~ l0ei~fev.~~u,~l~v~.e~-.,~~'r~ria. 77'/~--~ ~/Gr~tit- ~~/dfr~'la-~.t.~äld G~r ~1~:~.~~ S~ '~ w.e. '1~es ca.~l~-- '~e ~ X12 ~ t~~ ~k:_~..~..c ~ H,.ti~-c ~.. ~~v~.~.v~ ~~. ~ ~~~z ~~ ~,~ö~~- ~~n ~~,~,~.~"~ ~L~c I~IY~ ~~6 ~~ ~,1,~.,, i..t~ V c- ~ ~ ~; ~. lam, ~ ~~ ~,.,Q ~4~~,,1,~~~/~9 1, t I ~~

23 3~ 1~. tv ~ l r 'E C' ~, cz, ~OC~a ~ G~ l~ ~ s~'~~v-~-~ ~5~, ~ r ~ v a ~! ~', c/,./~l/)'~ ~ ~ d 1 t'ies'i ~l! ~ ~/U ~~~ ~-~ f/c~~..! ~-~ T./ /~ / ~~~ _ ~. _ fi J l~iuli g -~ /l ~Gl~<~ ~~zuv- L=---~ /-/%~.,e,~/t,~/as, r'rv: v ~ ~t1 ~~!s', :~~ ~., I ~ iv ~li~ ~i.~rt/~ %~/~~~ ~ i~.0. ~ ö~p~~~ ~r nom. -N~lim e'~ I~~l~~ n ki 4~' VP ~~NtNVI I~Y/~\ l) 4n~ f~ ~ ~ ~=~r~ L1~ sit.5,4 ~vdl i~ ~ 1,i ~~~v, ~-~Ll~r N K( l ~. ~. ~--~-.~ ~ r j ~ C, ~ f/~ V D L?r ~.~ ~1...t ~~ f 5, b ~,j~ J ~ I~ti~~,.. ~, Porvoo L eva ~t, ~a j~ ~ ~s~>~`.~ ~ r`~,.s~ 1~,~ ~~ ~~ ~vob /~ t f ~/~li"~'a' /~ o f ~ iyl ~ ~ ~ (~ F~~ ~t~h`l~~ ~ A~ cis S \ c~ 13. io. ~.c'~1-t v~ S o i S o~ ~' u r vy, i ~ ct rv i ~. C~ ~(~'~wl A~ ~ h Ct ~Ot.~ ~e,n V e-n ~ a I In o~ l Gt u n e n 5 i ~o 0 1 ~, ~~ ~ _ ~ ~~~ ~/`1~-~s ~o ~r~~,m ~ hoc r ~', Co. ~ ~~~ ~ ar~"ftic~ ~ tlc~;q,q.0 S ö ~,` ~~, :6 ~ acv ~ r~-~~ ~. ~f-~- ~a, ~ roc ~sz~d M cg.,.,.~~~ /0., ~6 lsr~.,~å ~ f/.c~ stir o sy,~,~tr.~+-~f L.~1~~7-T~ ld ~ 6 ~ ~~a Le~~,+ ~~-~~~ -. Ei lentokenttää Hennaan - adressi 2012 PVÄ ALLEKIRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA

24 ~Lj r~.,~~~ ~ ~ ~,~ 6 l'i~~r~~ ~ 'tee 5~~~/~ ~~ ll ~.~ ~ ~,,,. -f- V G y~ e ~ (J ~, 6 Vi I hna r~ rh d ~n ~ I rr~a I; vrh ~n~1n M G, -~ s~ w (t r,, G~ ~' s R ~ i ~ v I~lcx~ ~ tog~ ~~ i ~~ ~. G~,~,~ "" ~ ~ /.e s ~ ~'r~%$' ~~ ~ is ~'~ b ~ W~ ~~(',l~m ~ilv~~ M ~ i.3-,. n c~u~iww~m JAS S~ ct~~n~ ~~ctc.:~ ~ 1/ ~ { ~ ~ ~c,p t ~ /t~/1 ~ R v u~~ S 77~ c~ur ~'~ ~r~ d ~ ~~ %~ ~ L ~~l~e/~~ ~~% ~%P ~.~ ~ ~D,S ~ ~~~Z~ ~ ij ~ ~i S ~ ~-~ ~ ~ v ~ L~~ ~l ~~u ~ `' ~v~t~ ~ C~J~ ~~t~si. ~, sir ~ ~ ~ s,~ ~ ~ ~-~-.~ c ~A,-, ~ ~~o ~ö. I Z 'oar ~Slr v ~'~+ve ~ 1/a ~ao, Ei lentokenttää Hennaan - adressi 2012 PVÄ A IRJOI S NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNT r ~,3,5- ~ ~/',~ ~._.. V +g Ste, ~co +- i,.~v..e~.. ~ ~-.k s å, ~.~,~5

25 ~~ i 2. ~ +~.v,,,~i ~~lc~i ~a ~ w~` n-e-ry ~ K.1~-~'ö~s ~ ~` ~7 v ~ ~"7!) ~~ ~ ~~ ~ r ot-~ r~ ~ ~~L ~T~ /"~~~ Il. ~- I~E~/cif- /Z.a PP o ~J ~ 1/~ tip i 1. ~- ~-f ~.: Lei+tC ~ Ne~n~ ~...eht~ö N1äntSö ~ä,,. c ~ l,~l ~, ~~ ~ l l ~gvrc ` ~'~1 ~-~l~l Lf~ M- ~`ti d 6i~' L~~C/U~ /f~~~~t M /l~s~ ~~IGk,~~ `I~~' i~ ~'~å ~~ d ~nrnr l ~~ ~ ~E~ Nou.o c~ -~ ~ ~ 4 ~t<; r~ Nt ~~l~c '~'~i N ~ fu ~, ~ ~ ~}~T"U UU ~6c.fa (~c,~n~ i ~ ~u~ ~, Tel %rl ~ v i.%o ~'~G ~ G~- 1 Cl. I"~I~,- J. S e ~. ire+-~ ' 'r r --i i-. S ~..~. t - r O ~-CS ci C~ ~~' ~GI' l 1~/l. ~ r~ LVV " ~~ / ~_V lv C V ~ V 'G/ e ~k, 1 ~--~-- ~_ ~ l2 'vim,' ~' ~ar~~ a i~ ~ ~ ~.P~ ' ~ 4 b~ t ~ ~ lo ~. ~ c'~ ci.~{ ~ M,~~~ ~ I"`. ~MEl~ ~e~-lå U ~~ ~ ~ ll Q~Y1 ~~ D '4~ ~ Gam!' ti ~ c (/ ~ ti ~o c.. l~ i ~ /~~f7d~i~,/.. 1~_ A ~ Lai ~sg ~a~vo~ Ei lentokenttää H an - adressi 2012 PVÄ ALL RJ ITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA.1~It ~ ~ IM- ~ ~ ia.~o~m i ~1 t~ ~~l ~7 ~

Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu Toimitiloja Vantaankosken asemalle / Ratastie 4 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 7.12.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002104 Kaupunkisuunnittelulautakunta 7.12.2010

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Päijät-Hämeen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Päijät-Hämeen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Selvitysosat Kuntajakoselvittäjät Osmo Soininvaara Markku Lehto 1.6.2010 Sisällysluettelo TOIMEKSIANTO... 5 TYÖN ORGANISOINTI... 6 OSA I TEHTÄVÄN

Lisätiedot

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ SITO OY 20.5.2008 2 ESIPUHE Tässä selvityksessä on tarkasteltu alustavasti mahdollisuuksia käynnistää uuden lentokentän suunnitteluhanke Lohjan kaupungin alueella. Selvityksen

Lisätiedot

PAm. Kylmäkkö ja kuumakko Vilkas Anniina Paukkunen vasemmalla jaharkitseva Suvi Villanen kokkasivat itsensä Taitaja-kisoihin.

PAm. Kylmäkkö ja kuumakko Vilkas Anniina Paukkunen vasemmalla jaharkitseva Suvi Villanen kokkasivat itsensä Taitaja-kisoihin. PAm nro6/2015 8.5. pamlehti.fi 16. vuosikerta "Minä tavallaan unohduin sinne töihin." AnjA, SiVu 31 Liittokokous Valittujen alat, iät jaalueet SiVu 16 Luottotiedot Udellaanko maksuhäiriöistä ilmansyytä?

Lisätiedot

48. Sulkavan Suursoutujen tuloslehti

48. Sulkavan Suursoutujen tuloslehti SULKAVALAISUUDEN ASIANAJAJA 53. VUOSIKERTA Torstaina heinäkuun 16. päivänä 2015 N:o 29 Irtonumero 1,50 E 48. Sulkavan Suursoutujen tuloslehti 2 16.7.2015 N:o 29 Halpalinna Palvelemme arkisin klo 9 17,

Lisätiedot

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN?

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? 2/2008 Etelä-Pohjanmaa 9,80 e VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? EY oikeus pohtii parhaillaan vero- tietojen kieltämistä www.veroporssi.com Veropörssi paljastaa maataloustukitiedot - sivu 61 VEROPÖRSSIN LUKUOHJE

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

Kooste kaavaluonnoksesta saaduista mielipiteistä

Kooste kaavaluonnoksesta saaduista mielipiteistä Pirkanmaan maakuntakaavaluonnos Kooste kaavaluonnoksesta saaduista mielipiteistä PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan maakuntakaava 2040 1/70 Kooste kaavaluonnoksesta saaduista

Lisätiedot

SULKAVALAISUUDEN ASIANAJAJA 51. VUOSIKERTA Torstaina heinäkuun 18. päivänä 2013 N:o 29 Irtonumero 1,50 E

SULKAVALAISUUDEN ASIANAJAJA 51. VUOSIKERTA Torstaina heinäkuun 18. päivänä 2013 N:o 29 Irtonumero 1,50 E SULKAVALAISUUDEN ASIANAJAJA 51. VUOSIKERTA Torstaina heinäkuun 18. päivänä 2013 N:o 29 Irtonumero 1,50 E 2 I T WILJAM E K R A M K 100 V KIITOS SOUTAJILLE JA SOUTUVIERAILLE, NÄKEMISIIN ENSI VUONNA! Palvelusta

Lisätiedot

Pirkanmaan vuosikirja

Pirkanmaan vuosikirja Pirkanmaan vuosikirja 2013 PIRKANMAAN VUOSIKIRJA 2013 PIRKANMAAN LIITTO TAMPERE Päätoimittaja Esa Halme Toimitussihteeri Kirsti Kivilinna Palaute kirjasta: kirsti.kivilinna@pirkanmaa.fi Tilastoaineisto

Lisätiedot

Työryhmän raportti 2015. Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen. Malmi 1 työryhmä

Työryhmän raportti 2015. Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen. Malmi 1 työryhmä Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen Malmi 1 työryhmä Työryhmän raportti 2015 Esipuhe Liikenneministeri Paula Risikko antoi 4.12.2014 Trafille toimeksiannon koota Malmi 1 työryhmä selvittämään

Lisätiedot

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 Vuosikirja 1/2013 Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 37 Nordea Pankki Suomi Oyj Vaihda sijoituskohteita ja hyödy. Nordean Capital -sijoitus on monipuolinen sijoitusratkaisu sinulle, joka haluat yhdistellä

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA FCG Planeko Oy HUMPPILAN KUNTA HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA Loppuraportti 350-D1823 12.2.2009 FCG Planeko Oy Loppuraportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA... 1 1.1 Toimeksiannon

Lisätiedot

Espoo Rantamaraton 2012 Tuloksia ja tunnelmia. 5. Espoo Rantamaraton juostiin 22.23.9.2012. Ensimmäistä kertaa

Espoo Rantamaraton 2012 Tuloksia ja tunnelmia. 5. Espoo Rantamaraton juostiin 22.23.9.2012. Ensimmäistä kertaa Espoo Rantamaraton 2012 Tuloksia ja tunnelmia 5. Espoo Rantamaraton juostiin 22.23.9.2012. Ensimmäistä kertaa ilmoittautuneita oli yli viisi tuhatta. Paikan päälle saapui noin neljä tuhatta juoksijaa.

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja

Elinkeino-, liikenne- ja Elinkeino, liikenne ja Diaarinumero j4y ympäristökeskus VARELY/22/0704/201 3 2622014 NCC Roads Oy Lausunto ympäristövaikutusten arvioi ntiohjelmasta Turun seudulle rakennettavaa kierrätysterminaalia koskeva

Lisätiedot

MIELENOSOITTAJIEN KYSYMYKSIÄ PÄÄTTÄJILLE

MIELENOSOITTAJIEN KYSYMYKSIÄ PÄÄTTÄJILLE TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITON SOSIAALINEN UUDISTUSLEHTI 4/2009 VÄHÄVÄKISET KOROTTIVAT ÄÄNTÄÄN EDUSKUNTATALOLLA: PERUSTURVA KUNTOON JA HETI! Tässä numerossa: Teemana liikunta Sivut 6-7 selviytymiselle

Lisätiedot

Espoo Rantamaraton 2009 kuvakilpailun voittajakuva: Missä muut? Kuvaaja: Kaisa Falenius

Espoo Rantamaraton 2009 kuvakilpailun voittajakuva: Missä muut? Kuvaaja: Kaisa Falenius Espoo Rantamaraton 2009 kuvakilpailun voittajakuva: Missä muut? Kuvaaja: Kaisa Falenius ESPOO RANTAMARATON TULOSJULKAISU 2009 Sisällys Rantamaraton 2009...3 Espoo Rantamaraton 2009 Yhteistyökumppanit:...4

Lisätiedot

Namibiassa kiitetään läheteistäsivu 6. Toivo kantaa, vaikka usko rakoilisi Sivu 7. Oma äänite toteutti haaveen Sivu 12

Namibiassa kiitetään läheteistäsivu 6. Toivo kantaa, vaikka usko rakoilisi Sivu 7. Oma äänite toteutti haaveen Sivu 12 K Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 15/2011 3.8.2011 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat teija kuuppo Namibiassa kiitetään läheteistäsivu 6 Toivo kantaa, vaikka

Lisätiedot

Näkymä Pispalaan säilyy Nuolialanlaaksoon pientaloja, Naistenmatkantieltä viherkäytävä Pyhäjärven rantaan

Näkymä Pispalaan säilyy Nuolialanlaaksoon pientaloja, Naistenmatkantieltä viherkäytävä Pyhäjärven rantaan SULO! SOLAKAMPI SUVIPIZZA Yksi täyte, puolikas juusto ja olematon hinta. KINKKUSULO, TONNIKALASULO, PEPPERONISULO, HERKKUSIENISULO Tarjoushinnat voimassa vain mainituilla täytteillä. Tuote myynnissä 1.6.

Lisätiedot

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010

MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010 MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010 1 Realia Group Oy Markkinakatsaus Kesä 2010 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat 07 Alueelliset asuntomarkkinat 09 Toimitilat 11 Yhteyshenkilöt 12 Yhteystiedot paikkakunnittain

Lisätiedot

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 2 Ilmailulaitos lyhyesti 6 Liikelaitoksen tilikausi lyhyesti 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Palvelu-, toiminta- ja tulostavoitteet

Lisätiedot

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU Vuosikertomus 2010 2011 Kansi: Vappunaamiaiset kuva Tuula Savola 2 3 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro, Arto Nykänen 4 Vastuunkantoa elämään, Vesa-Heikki Mikkola

Lisätiedot

Kähmintää - Tukholman Hammaspäivillä - Terveysmessut -

Kähmintää - Tukholman Hammaspäivillä - Terveysmessut - hammas ieknikko Kähmintää - Tukholman Hammaspäivillä - Terveysmessut - 4 1981 NlOM - Eht-81 tutkimus - Tutkimuksia ja selvityksiä - Valkeuksien kautta voittoon - HurvI - Joulutervehdykset - Verolainsäädännön

Lisätiedot

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Julkaisuja 26/2014 1 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

Veteraanien kuntoutus toteutui 2010 kunnissa eri tahtia sivut 8-9

Veteraanien kuntoutus toteutui 2010 kunnissa eri tahtia sivut 8-9 Veteraanien tuen tarve kasvaa valtio vähentää varoja (sivu 7) N:o 5/2011 n Tarkastettu levikki 68 225 n Lokakuun 26. päivänä 2011 Kirkkopäivät kokosivat kuulijoita sivut 4-5 Säätiöt myöntävät tukea sivu

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot