Aihe: Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnokseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aihe: Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnokseen"

Transkriptio

1 Ei lentokenttää Hennaan yhdistys Sauli Oikkonen, puheenjohtaja Kansantie Mertie LAUSUNTO Päijät-Hämeen maakuntahallitus Päijät-Hämeen liitto PL Lahti Aihe: Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnokseen Ei lentokenttää Hennaan yhdistyksen kanta on, että maakuntakaavatyössä ei tule jatkaa Hennan lentokenttäasian valmistelua. Yhdistys katsoo, ettei lentokenttämerkinnän säilyttämiselle kaavassa eikä lisäselvitystentekemiselle asiassa ole perusteita. Lausunnon perusteiksi haluamme tuoda esiin seuraavia seikkoja: a. Valtakunnallinen tarve uudelle rahtilentokentälle puuttuu, joten aluetta koskevan ja rakentamisrajoitusten myötä merkittäviä haittoja aiheuttavan aluevarauksen tekeminen kenttää varten on perusteetonta. Yhdistyksen edustajat ovat kevään ja kesän 2012 aikana olleet yhteydessä Liikenneviraston, Liikenne ja viestintäministeriön ja Finavian1 edustajiin, ja viesti on ollut yksiselitteinen; uuden kentän rakentamiselle ei ole tarvetta. b. Kenttähankkeella ei ole toteuttajaa. Kärkölän kunta ja Orimattilan kaupunki eivät kannata tällä erää selvitysten jatkamista kenttäasiassa ja myös Lahti on ilmoittanut, ettei lähde kentän maksajaksi. Naapurikunta Mäntsälä suhtautuu kielteisesti hankkeeseen, eikä muitakaan rahoittajia ole tiedossa. c. Kaavamerkintä muodostaa riskin alueen asumisen ja palvelujen kehittämiselle. Lentokentän aluevaraus sijoittuu lähimmillään kahden kilometrin etäisyydelle Orimattilan Hennaan suunnitellusta asukkaan asumis- ja palvelukeskittymästä. Kaavoitusprosessi ja neuvottelut kaupungin ja maanomistajien välillä ovat jo pitkällä, ja Hennan keskusta ja asuinalueen rakentumista tukevan paikallisjuna-aseman saamiseksi on solmittu aiesopimus Orimattilan kaupungin ja Liiken- 1 Puhelinkeskustelut keväällä 2012: Hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikennealan strategiayksikön päällikkö, liikennepolitiikan osasto; liikenneneuvos Mika Mäkilä, omistajaohjausyksikön päällikkö, yleinen osasto; markkinointipäällikkö Timo Järvelä, Finavia Oy. Tapaaminen : pääjohtaja Juhani Tervala, Liikennevirasto.

2 neviraston välillä. Alueella on kaikki edellytykset kehittyä tulevina vuosina vetovoimaiseksi asuin-ja työpaikka-alueeksi. Myös Mäntsälä satsaa asumisen kehittymistä tukeviin palveluihin rakentamalla muun muassa uutta koulurakennusta Saaren kylälle. Eteläinen Kärkölä tulee olemaan sijaintinsa ja maaseutumaisen imagonsa puolesta niin ikään vetovoimainen paikka tulevaisuudessa asumisen näkökulmasta. Kenttämerkintä kuitenkin halvaannuttaa tämän kehityksen ja aiheuttaa vahinkoa seudun imagolle vuosikausiksi eteenpäin. Kentän kannattajat ovat markkinoineet kentän olevan asumiselle jopa vetovoimatekijä todellisuus kuitenkin kertoo muusta. On osoitettavissa, että jatkuva keskustelu lentokentästä vahingoittaa seutukunnan mainetta virkistävänä asuinympäristönä ja on ristiriidassa alueen kuntien asumiseen ja elinympäristöjen kehittämiseen liittyvien strategioiden kanssa2. Kenttävarausalueen läheisyydessä Orimattilan Hennantiellä ja Keiturintiellä on ollut kesän ja syksyn 2012 aikana myynnissä kaksi asuinkiinteistöä, foiden kummankin myynti on viivästynyt; ostajaehdokkaat ovat kertoneet epäröinnin syyksi kenttähankkeen. Kenttämerkintä kaavassa aiheuttaa myös alueen kunnille välitöntä taloudellista vahinkoa asukkaiden poismuuton, heidän investointihalukkuutensa vähenemisen ja sitä kautta elinkeinotoiminnan hiipumisen myötä. Merkintä rasittaisi aluetta vuosia rajoittamalla rakentamista ja haittaamalla kiinteistökauppaa ilman, että asukkailla olisi oikeutta korvauksiin menetyksistään. d. Kenttävarausaluetta on kuvailtu rakentamattomaksi ja harvaanasutuksi. Todellisuudessa suunnitellulla kenttävarausalueella sijaitsee 36 ja sen välittömässä läheisyydessä, pahimmalla melualueella, vähintään 39 asuin-ja vapaa-ajankiinteistöä. Oletetun Hennan kentän koko melualueella, joka ulottuu Etelä-Lahdesta Länsi-Mäntsälään, asuu tuhansia ihmisiä. Lentomelusta kärsisi eniten Hennan, Keiturin ja Luhtikylän (Orimattila) sekä Hongiston,lerikon ja Marttilan (Kärkölä) asukkaat. Lentomeluvyöhykkeellä sijaitsisi osin myös Aittojoki ja Tuorakka (Orimattila), Herrala ja Luhdantausta (Hollola) sekä Niemenkylä ja Viljamaa (Mäntsälä). Lisäksi Hennan alueelle suunnitellulle uudelle asuinalueelle odotetaan muuttavan vuoteen 2025 mennessä asukasta, jolloin alue ei enää ole harvaanasuttu vaan hyvinkin taajaan asuttu. e. Merkittävä lentokentän rakentamista ja siten myös aluevarausta hankaloittava asia on kenttävarausalueen osittainen sijainti Marttila-Hongiston (Kärkölä) pohjavesialueella (Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnos 2012). Levanto-Vasaraisennummen (Mäntsälä) pohjavesialue sijaitsee 1,5 kilometrin päässä varausalueen reunalta. Kumpikin pohjavesialue on määritelty tärkeäksi eli I -luokan alueeksi (Hämeen ympäristökeskus ym &Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu 2012). Alueella ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös luontokohteita, joilla on tärkeä merkitys luonnon elinvoimaisuuteen ja seudulla asuvien hyvinvointiin ja viihtyvyyteen (kts. muun muassa httq://eilentokenttaahennaan.nettisivu.or~/luontokohteet/ ) z Elinympäristön laatuja viihtyvyys nousevat voimakkaasti esiin Päijät-Hämeen alueen strategioissa. Lahden kaupungin mukaan elinympäristö ja asumismandollisuudet ovat kaupungin keskeinen vetovoimatekijä. Lahti on lisäksi strategiassaan asettanut tavoitteekseen olla kokonaisvaltainen kestävän kehityksen kaupunki ja ilmastotyön edelläkävijä. Kärkölä markkinoi itseään voimakkaasti viihtyisällä asumisella ja maaseutuimagolla. Hollola mainitsee strategiassaan tavoitteeksi rakentaa ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Viihtyisä asuin-ja elinympäristö mainitaan myös Hollolan vetovoimatekijänä.orimattilan Hennan asuinalueen kehittämisprosessi on onnistunut esimerkki strategioiden muuttumisesta vähitellen todellisuudeksi.

3 Ei lentokenttää Hennaan -yhdistys haluaa lisäksi painottaa seuraavia, kentän tarpeeseen, toimintaan ja kannattavuuteen olennaisesti liittyviä asioita pohdittaessa kaavamerkinnän ja koko hankkeen tarpeellisuutta Päijät-Hämeen kannalta. 1. Suomen lentoliikenteen kannattavuus nojaa lähes yksinomaan Helsinki-Vantaan suuriin matkustajamääriin (Finavia 2012, 50). Suomen lentoliikenteen kannattavuutta heikentää Finavian omistuksessa olevat muut 24 kenttää Oulun lentoasemaa lukuun ottamatta (esim. HS, ). Kannattamattoman kenttäverkoston tilannetta ryhdytään selvittämään liikenne- ja viestintäministeriön lentoliikennestrategiatyöryhmäntoimesta syksyllä Yhdeksi vaihtoehdoksi on esitetty kannattamattomista kentistä aiheutuvien kulujen siirtämistä maakuntien kustannettaviksi. (Keskisuomalainen, ) 2. Kentän tarpeeseen liitetty Malmin kentän siirto on avoinna oleva kysymys, jonka varaan Hennan lentokenttää ei voi suunnitella. Malmin kentän nykyinen vuokrakausi jatkuu vuoteen Liikenne- ja viestintäministeriön (2011) raportissa 16/2011, Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot, on kertaalleen jo tarkasteltu Hennan alueen kenttävaihtoehtoa suhteessa muihin tarjolla olleisiin Malmin kenttää korvaaviin vaihtoehtoihin. Raportissa Hennan aluetta ei suositella lentokentänsijoituspaikaksi, koska se sijaitsee liian kaukana pääkaupunkiseudulta, eikä se sovellu rajavartiolaitoksen helikopteritukikohdaksi. 3. liikenne- ja viestintäministeriön (2012, 22) mukaan Suomen logistisen kilpailukyvyn merkittävimpiä vahvuuksia on se, että lentokenttäkapasiteettimme riittää hyvin maan rahtiliikenteen tarpeisiin ja infrastruktuurimme ohjautuu lähinnä henkilöliikenteen kautta. Helsinki-Vantaa lentokentän kapasiteetti ei lähitulevaisuudessa ole este matkustajakoneiden määrän lisäämiselle ja sitä kautta myös lentorahtiliikenteen kasvattamiselle. Kentän merkitys lentoliikenteen solmukohtana on keskeinen Suomen kilpailukyvylle (Finavia 2012a, 14). Suomessa lentorahti kulkee kannattavuussyistä lähinnä matkustajakoneissa sekä Helsinki-Vantaan solmukohdan kautta. Hajottamalla tuo solmu kahteen osaan, kahdelle eri lentokentälle, kumpikaan kentästä ei senjälkeen olisi kannattava. (Liikenne-ja viestintäministeriö 2012, 22; Sundqvist, 2012b.) Koska kansainvälistä matkustajalentotoimintaa ei ole järkevää kannattavuussyistä siirtää pois Helsinki-Vantaalta, ei uuden kentän rakentamiselle tule löytymään perusteita. Lisäksi, käsitykset rahtiliikenteen kannattavuuteen perustuvat Liikenne-ja viestintäministeriön (2012, 22) mukaan tilastojen väärinarviointiin: "Pelkästään rahtikoneilla toteutettavaa lentorahtiliikennettä on Suomessa huomattavasti vähemmän kuin mitä tilastoista voisi päätellä. Lentorandista pääosa kulkee reittiliikenteessä olevien matkustajakoneiden ruumassa. Samoin vienti- ja tuontitilastoissa lentorandiksi kirjautuu tavara, joka kuljetetaan ns. lentorahtikirjalla. Tästä tavarasta merkittävä osa viedään kuorma-autokuljetuksena esim. Tukholman, Kööpenhaminan tai Frankfurtin tapaisiin lentorahtikeskuksiin, mistä se jatkaa matkaansa kauemmas. Vastaavasti näistä keskuksista tuodaan Suomeen maanteitse tavaraa lentorahtikirjalla. Liikenne- ja viestintäministeriön mielestä (mt, 29J: "Lentorandin kysynnän ennakoinnissa tulisikin olla erityisen varovainen, sillä rahtikoneilla kulkevan lentorandin määrä on huomattavasti tilastoitua pienempi. Vastaavasti olemassa olevien lentoasemien välityskyky niin Suomen oman lentorandin kuin mahdollisen kauttakulkuliikenteenkin osalta on jo nyt varsin hyvä. On erittäin vaikea nähdä, että Suomessa olisi lähitulevaisuudessa tarvetta kokonaan uusille lentorahtiin keskittyville lentoasemille."

4 4. Hennan kentälle on kaavailtu myös halpalentoyhtiöiden liikennettä. Halpalentoyhtiöt harjoittavat toimintaa siellä missä kentän käyttö on yhtiölle joko ilmaista tai erittäin edullista. Tällä hetkellä Suomessa operoivat yhtiöt ovat vaikeuksissa. Näistä suurin, Ryanair, esimerkiksi ilmoitti elokuussa 2012 supistavansa Suomen lennoistaan yli puolet (esim. YLE ). 5. Hanke edellyttäisi alueen kunnilta merkittäviä investointeja kentän perustamiseen. Myös ylläpidosta seuraisi mittavia kustannuksia, jotta kenttä täyttäisi lainsäädännön sille asettamat velvoitteet. Ennen kentän rakentamista alueelle tarvitaan toimiva infrastruktuuri kuten kunnollinen tieverkosto. Hennassa on lisäksi tarpeen siirtää aluetta halkova kantaverkon raskas suurjännitelinja nykyiseltä paikaltaan. Paljon kuluja aiheutuu myös toiminnalle välttämättömän valaistusjärjestelmän ja jätevesipuhdistamon rakentamisesta. Jätevedestä ympäristön kannalta vaarallisinta on lentokoneiden pinnalle muodostuvan jään ja lumen poistoon ja estoon käytettävä glykoli. Finavia (2012a, 55) on juuri investoinut uuden etäjäänpoistopaikan rakentamiseen 14 miljoonaa euroa. Hennan kohdalla puhdistusjärjestelmän hintaa lisäisi kenttäalueen osittainen sijainti pohjavesialueella. 6. Helsinki-Vantaa selvityksessä (Helsingin kaupunki &Vantaan kaupunki 2010, 111 & 165) kerrotaan lentoliikenteen aiheuttavan Vantaalla lähes yhtä paljon melulle altistumista kuin tieliikenteen. Lentomelu ohjaakin merkittävästi kaupungin maankäyttöä, sillä sen maa-alueista yli 20 %sijaitsee paikoilla,joille ei lentomelun vuoksi voida sijoittaa uutta asutusta. Hennan lentokenttäsuunnitelmissa hahmoteltu melualue on pienen, vähän liikennöidyn kentän melualue. Lähellä moottoritietä ja rautatietä asuvat altistuvat myös tie-ja raideliikennemelulle. Hennan asuinalue on maakuntakaavaluonnoksessa piirretty lentokentän varausalueen sekä Helsinki-Lahti moottoritien ja Kerava-Lahti oikoradan väliselle alueelle. Mikäli lentokenttä rakennetaan, paikka altistuu melusaasteelle, iota tulee useilta eri suunnilta. Uusi asuintaajama sijoittuisi kokonaisuudessaan ns. yhteismelualueelle, sillä melun tullessa vastakkaisilta puolilta melualueesta muodostuu leveämpi kuin mitä lentokentän, moottoritien ja oikoradan melualueet erillään ollessaan olisivat. (Sundqvist 2012b.)3 Lentokenttämerkintä vaikeuttaisi Hennan rakentamista ja asuntojen myyntiä, sillä yhteismelualue saattaisi estää asumisen seudulla jatkossa. Kärkölän ja Orimattilan rajalle suunnitellun lentokenttäalueen melualue (Eden > 55 db) on noin puolet Helsinki-Vantaan 64 km2 suuruisesta melualueesta, jos alueelle rakennetaan yksi kiitotie. Hahmoteltu melualue ulottuisi kilometrin levyisenä kaistaleena Mäntsälän Viljamaalta Hollolan Luhdantaustaan. On toki mahdollista, että alue olisi huomattavasti pidempi, sillä mitä loivemmat nousu- ja laskukiidot ovat, sitä vähemmän polttoainekuluja tulee lentoyhtiöiden maksettavaksi. 7. Marja Heinonen-Guzejev ja Heikki Vuorinen (2009, 7) kirjoittavat ympäristöministeriölle tekemässä selvityksessään, että on olemassa riittävästi tieteellistä näyttöä siitä, että melu koetaan häiritseväksi,aiheuttaa unihäiriöitä, vaikeuttaa kuulemista, vaikuttaa kognitiivisiin toimintoihin, kohottaa verenpainetta ja myötävaikuttaa sepelvaltimotaudin kehittymiseen. Viime aikoina on kertynyt riittävästi näyttöä melualtistuksen vaikutuksista myös sydän-ja verisuonitautikuolleisuuteen (mt, 7). 3 Pertti Sundqvist on Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin puheenjohtaja, jonka erityisalaa ovat uudet lentokentät ja niihin liittyvät kysymykset.

5 8. Euroopassa ja muualla maailmassa olevilla rahtitoimintaan erikoistuneilla kentillä itse kenttä työllistää sen koosta riippuen ihmistä. Sen lisäksi kentän oheispalveluissa on työntekijöitä, jotka huolehtivat muista lentotoimintaa palvelevista tehtävistä. Rahtikentillä on usein myös oheistoimintaa, kuten kuljetusyhtiöiden toimitiloja jne., jotka myös työllistävät joitakin kymmeniä ihmisiä. Osa kenttien työntekijöistä käy töissä kauempaa eivätkä he näin hyödytä kentän sijaintikunnan taloutta (Sundqvist 2012a.) Edellä mainituista muutamasta kymmenestä työntekijästä on matkaa sataan, saati tuhansiin, kymmeniin tuhansiin työntekijöihin, joita kenttävisiossa on väläytelty. Nämä väitteet perustuvat todennäköisesti välillisiin työllistämisvaikutuksiin, kuten monikansallisten rahtiyhtiöiden toimintaan. Näidenyhtiöiden työntekijät ovat omien yhtiöidensä palkkalistoilla ja työskentelevät yleensä kotimaistaan, kuten Kiinasta ja Yhdysvalloista käsin. Lisäksi rahtikentät työllistävät välillisesti paikallisia kuljetusyrityksiä,jotka sijaitsevat pääosin pääkaupungeissa tai suurissa kasvukeskuksissa. Lopuksi Kenttää on mennessä allekirjoituksellaan vastustanut 1059 henkilöä (liite 1). Lisäksi kahdessa yhdistyksen järjestämässä yleisötilaisuudessa (Nuorela 3.5. ja Majakka 14.8.) vastustamisadressinallekirjoitti 95 henkilöä (liite 2). Kenttää vastustavaan Facebook ryhmään kuuluu 472 jäsentä. Nämä luvut osoittavat, että kenttäsuunnitelmat herättävät huolta laajalti. Lentokentän rakentamiseen ja sen kannattavaksi saamiseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Suomessa jo tehdyissä kenttäselvityksissä on yliarvioitu kentän mahdollisia hyötyjä ja aliarvioitu kustannuksia ja haittoja (Sundqvist 2012a). Hennan alueella on, ilman kenttää, runsaasti vahvuuksia,joiden huomioimisella ja hyödyntämisellä voidaan kasvattaa sekä seudun asukkaiden, että koko Päijät-Hämeen hyvinvointia. Koska kentän aluevaraus kaavassa aiheuttaa alueen kehitykselle ja asumiselle merkittävän riskin ja kentän toteutuminen näyttää tiedossa olevien seikkojen valossa mahdottomalta, yhdistyksemme katsoo, ettei lentokentän maakuntakaavamerkinnälle ja selvitystenjatkamiselle ole perusteita. Ei lentokenttää Hennaan yhdistys Kärkölän Marttilassa S~~r~ ~ ~ ~~~ ' ~ ~~- r Sauli Oikkonen, puheenjohtaja Anu Sipilä, sihteeri

6 LÄHTEET Finavia (2012a): Finavia Oyj.Vuosikertomus Luettavissa: navia2/vuosikertomukset_pdf/105621_fi navia_vsk2011_fi_lr.pdf Finavia (2012b): Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Finavia Oyj. Vantaa. Luettavissa: https://www.finavia.fi/files/finavia2/ymparistoraportit_pdf/efhk_meluselvitys_2011_pieni.pdf Heinonen-Guzejev, Marja &Vuorinen, Heikki S. (2009): Liikennemelun terveysvaikutusten tutkiminen. Ympäristöministeriön selvityksiä 5/2009. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Helsinki: Edita Prima Oy. Luettavissa: Helsingin sanomat Kyllönen: Vanhat lentokentät kunnolla käyttöön ennen uusia, toimittaja Juhani Niiranen. Luettavissa: B6%C 3 % B6n+ennen+u usia/a Helsingin kaupunki &Vantaan kaupunki (2010): Helsinki Vantaa selvitys. Toimintaympäristön nykytila ja kehitys Helsingin seudun seutuselvityksiä Luettavissa: eva_toi mi nta_loppu ra portti.pdf Hämeen ympäristökeskus, Hämeenkosken kunta & Kärkölän kunta (2005): Hämeenkosken ja Kärkölän pohjaveden suojelusuunnitelma. Insinööritoimisto Paavo Ristola oy. Luettavissa: load.asp?contentid=73372 Ei lentokenttää Hennaan (2012): yhdistyksen kotisivut. Luettavissa: Keskisuomalainen Maakuntien lentokentät ehkä alueiden vastuulle. Luettavissa: Liikenne-ja viestintäministeriö (2011): Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot. Luettavissa: i/i u I ka isu/-/view/ ?textsi ze=4 Liikenne-ja viestintäministeriö (2012): Suomen ulkomaankaupan logistinen kilpailukyky ja kehittämistarpeet. Selvitysmiesryhmän loppuraportti. LVM:n julkaisuja 6/2012. Luettavissa: ment_library/get file?folderld= &na me=dlfe pdf&title=j u Ikaisuja % Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnos (2012). Luettavissa: liitto/tehtavat/maakuntakaava/uusi maakuntakaava/maakuntakaava 2014 luonnos pdf Sundqvist, Pertti (2012a): Lentokentän haitat ja kustannusarviot. Alustus Hennan lentokenttää koskevassa yleisötilaisuudessa Kärkölän Marttilassa Sundqvist, Pertti (2012b): Sähköpostikeskustelu, Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu (2012): Mäntsälän pohjavesialueet. Luettavissa: YLE (2012): Ryanair vähentää puolet Suomen lennoista, Jari Tanskanen,

7 ADRESSI Hennan alueen lentokenttäsuunnitelmien vastustamiseksi ~~~.ppila ikinoj Jårvi kv,i; Levi ~..i nto _1, ~~. S, I' P'> 3 ~ VA I1A 1...r..~...

8 Perustelut vaatimuksellemme: - toteutuessaan kenttähanke aiheuttaa. selkeitä melu- ja muita ympäristöhaittoja Länsi-Mäntsälästä Etelä-Lahteen ulottuvalla alueella Kärkölässä, Orimattilassa, Mäntsälässä, Hollolassa ja Lahdessa - mahdolliseen aluevaraukseen liittyvä rakennuskielto rajoittaa kohtuuttomasti paikkakunnalla asuvien, lomailevien ja työskentelevien elämää - hanke vähentää Orimattilan Hennan ekotaajaman vetovoimaisuutta ja aiheuttaa. siten riskejä Henna hankkeen toteutumiselle jatkuva keskustelu lentokentästä vahingoittaa alueen kuntien imagoa virkistävänä asuinympäristönä ja on suuressa ristiriidassa kuntien asumiseen ja elinympäristöjen kehittämiseen liittyvien strategioiden kanssa - hankkeen toteutuminen on erittäin epävarmaa., minkä vuoksi sen suunnitteluun ei tule käyttää. enempää veronmaksajien varoja Adressi tullaan luovuttamaan asiasta päättäville elimelle Päijät-Hämeen liitossa ja alueen kunnissa. EI LENTOKENTTÅÄ HENNAAN yhdistys Hennan alueelle Kärkölän, Orimattilan, Mäntsälän ja Hollolan rajalle ollaan suunnittelemassa lentokenttää. Aluevaraus merkitsisi rakennuskieltoa vähintään 1000 hehtaarin suuruiselle alueelle jopa kymmeneksi vuodeksi eteenpäin huolimatta siitä rakennetaanko alueelle kenttä vai ei. Me allekirjoittaneet vastustamme hanketta. ja vaadimme, että Päijät-Hämeen liitto, Lahden alueen kehittämisyhtiö Lakes, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä alueen kunnat lopettavat kentän suunnittelemisen.

9 ~~ ~(r~. ~j ~l %~~ 1 11CK~ ~GANTt~ L.~ ~~2Kb l~ I~, g~ ~2 U.C'~U1~-~/~~cu[rn ~ ~ VRG%öNe~J ~ONKOtA l~~tjl~.~~c6z~,~~zlk ~ '~ r ~~t,f,/z ~~ /~z ~~t~,~lg~ ~C ~'.~ ~~: ~ l-z.,~ ~,ti'p ~,~ ~ /CUs ~~ ~~r~~ l ~ ~~t,2,~g A 1 b, %~'-8~-~:~u,~ ~a~tia l tri v~ -,~'e~ -c~ i~~ ~ ~ 1~ ~:1 ~ f?~tc~ i~'~lc Lam/ v ~ i~ 0!~M ~ l7 f-~t- ~.,,- r ~4-N~r~~ ~ t R ~ N ~T~ NFN /~ o~.~ ~ ~,~ iii ~~~ ~ L ~ ~ /~.~.~..~ i~~ /~'t-tu!~ ~~ ~~ tcöl~i --~.-- ~-- ~~ Lt~--- 1 ~ R.~ ~ ~ ~t~ 1UL'~ ~-- c i 1ter..Sv ~ ~ ~--~-- ~_ uv~ ~ ~ ~,--~-/_ - ~- - ~ G~i ~~rfsl /t/~l~irn~g,- - --~- 9~-lz ~~.~.~k~, ` ate, ~ /--~h~ q, ~; Iz ~,~-, ~r -m. U. ~ ~ l~ c~.~.l, ~c o bc-~ ~ lti ~~ c~. ~~'L ic-l 1u ~~ ~cl.. 1 x 12 ~~; `~ TuoM~N~ty ~-~,ts;r~~ ~. `~ :-I~ c~a;~(/~~ M abi I c~lo~ 1~1 k~.o ~ I~ fit" ~ ~c i ~, b.1t ~ ~~r~!~ lei ~ n n ~ ~1~6 ~-~-e.\si ~l~i.$. il ~P/Uc~ 7z~ery. ~ r Ei lentokenttää Hennaan - adressi 2012 PVÄ ALLEKIRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA t ~ f ~ ~ U ~ ~~ ~-P~ ~S~'~ ~i

10 v~`/~i.j/~~ l~ :~" y~~ ~~ ~2 ~-'f' t L A~CS'vi~ L^ ~ tj ; ~ ~ ~. ~, `1 t ~P~1~A ~/r~ ~ VVJ NI i~n t~~ce~ ~ i ~~ ~ ~ R.~~~ ~~V~j ~~i1? 1 ~V ~\ 1 r~a~,~b -~.,~i,l - ~l J ~idylo ~~'G7~! /1~~~'I~ u ~ ~..~~- ~~ br~~~,r~~ ~c.-~ :.~ p ~..fy~ry ~ ~U d2 ~-~ ~l,2~ L ~ - y?i ~ ~ ~ ~ ti ~,,,;,.,~ ~S U w t~~ K,,c i~ ~U H ~h, - ~e~~ ~- k ~ ~- `~ r ~i~ ~,~f'- 6-~ J a~ ` ~~ r i 11~?mot i~yl 1 ~~'?5 ~LGi~~j Q~" ~ '~l L~ DLO //L. /~ P/ l/c.~'%? dg%~ ~ '~u~ lg~~, '~~ a- ~ euan 19~ v 1 olat ~cn d1~,~ dr~~~ Ur d~ *- ~l~ a~+ h~rn~ ~ ~ " ~ ~~~ J~t~4~~ ~ ~ N-C~S~ Ei lentokenttää Hennaan - adressi 2012 PVÄ ALLEKIRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA

11 ~~ ~~ ~ ~ (~l' ~ t' l r` c ~~r ~ L,L ~ ~ ~ 1~. l ~ ~'~.. di C` ~~~ r-~ ~ ~ ~ ~ L ~, ~ cwt ~ c2v~~7 ~-q, ~ ` Vlc2; -. ~ n C~ ~ - S~~l: C~.J),ii~J L"~Zl l 1 ~ ~ ~ 1~ ~ _ ~ u ~,U.~ ~ 1~~~,~, i ~~ l ~,-.r ~. 1 ~ ~1. 'c~,~,~ ~. ~ ti~ ~. V~~.~, 1. ~ti~ Ei lentokenttää Hennaan - adressi 2012 PVÄ ALLEKIRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA ~i ~ C~ "~ ~ ~ ~( ~Z1 ~ ~ ~R~ 1 C~ ~.~ M.~ rr~~.~v~-

12 ~L s imu- ~~ C. s ~ ~..(,t ~ %~ ~ a~~~ ~' -~~ ~~ ~ ~c ~ S t Q ~ '~.r~ i~,a2'a'~~ ~ ~,cti- O~t~ ~ ~ a ~,~~~,~ a~. ~ v~v Ei lentokenttää Hennaan -adressi PVÄ ALLEKIRJOITUS ~_~ NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA ~nr ~? ~ 1,~ -~ v ~.~ /vim j.~'---lei,~:~~'l, s ~, ~ ~'~l ~,v~ ~_ U~ S' ~ V ~~ /ic~ LZ ~ ~- H 'T ~l h ~f;t~.!,.,e' t, i 1 ~ : ~~,~ ~ /~ c1 cj ~'t La., %~ ~-l~l ~~ti ~i~ Sid ~ ~-' ~~~.~ ~ M~/o,~ ~~ Mme ~' c,~v-~ ~. C' G, ~ v ~~ ~ ~ r~ ~~ CJr~ ~ ~ f,'/~ N >~ f'~ ~~-CGS-t~'t-~.~ fvi~ ~/~ ~~fl'~j` ~~ C

13 Ei lentokenttää Hennaan - adressi 2012 PVÄ ALLEKIRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA x1~(~a I /' v~ ~~aib'yr)c~ c~li' tic ~~~D~ ~c~ ~ t J,~ '~ /-~ ~ ~~ 3 %~,~.'~~~ f/`'~ccy~~c~~ pl ~~R,1?t'~e~'1 p+~s~.~f f~-t~fm- //~~ o~~ 2.6,;2 N\ ik~ ~~ o~-v~ ~i ~h iz Ct ~. l~ r ti t c'~, ~ l`~,~ri~~ ~ V~~s~~ NUr~t~~ i ~ / ~.~-l<,s~i N /GlO~~}~ 'i >rd~n ~. L.~iit:iiv 6ii2d~ v ~' ~1~-~ r---~----,~ )SCf~ ~I A ~ rn T ~I ~n ~ ~l~'~ k~ I~ ~' ~ Ct C,~ n^-~- ~.-~~ ~ t G ~ d - u ~ t, r ~y ~ 1~ I ~ V~~`i c~ ~~,, å~~l :~~1 ~ ~~ t--~ ~ ~;~c~ ~~~~ C U~r- ~ ~1 1i- ~ ~e~~~ (,1~1~~~ ~,~t~... ~~ ~~= Lam, 'f ~ ~! ~% ~ ~~ ~ ~ + "r! -,,/f/ //%, r' Imo Sai,~ ~-~-~ ~' ~ r k~ %S _ ~~_ ~~ ~ ~3.~ I ~ ~.~::~ ~ -- ~;~Na ~-~~v~~u~ty ~c.a~.llot~a ~~

14 Ei lentokenttää Hennaan -adressi PVÄ ALLE IRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA.~i cr -~ ~ j/ai1~l~l~/t%j~j ~i~(~~17~z'lc~i ~~$ ~r~ ~ H v a` ~ ~' ~~, mom C ~ G~/7 d~ ~ ~~ y/~ ~`~~~ - ~ J~/~I~ICU 9 G~c~, C r 6b~C~t~a f F` ~~~Gj Cam ` 2 2. ~ ~ ~ ~ ` /," ~ Iry ~, ~o ~ ` ~` ~ `,' ' ~ L~Sxc -per `~ ~~~, ill ~, ~ ~~' /~

15 Ei lentokenttää Hennaan -adressi PVÄ ALLEKIRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA

16 ~ "i ~i. ; t/~g r, ~ ~/c. ~ "r_-.~ ~/~'~G~ r' /~ LJ! ' -~- ~ /i-%~ S -(a IG~. i.~ ~ ~,~ ~ E~~...~sc2~ _ ~P~~" ~~i'~ ~-moi.0 /,~.h, ~ : ~ ~ r11~ tl~ /~~`~ ~v~ ~ihr~t ~~o~~~~ wm ~ C~`t~ ~ c '. ~ 1 U rot 1 v o M cry - ~-i ~ G~ ~ r~ n-, 1 (,c,. 5. ~~ ~% ~, 4~~ ~G~ ~~j~~,{' 111, C.riii 'l'yit'i~c.trc j~f~ 1"f'ri ~~, ~, ~~2 ~ ~~~s ~ ~ y ~~ ~ ~~ c~~~m~~t-h ~~ ~,~,~~ tai;. ~'rca` ~Cv i~s c~~ ~,~a ~ ~~zu~ ncn ~~-rr. ~ ~.. /` ~ ~~~, r~~rv-~ ~ e~ ~ u ~~,ö. ~ 2 - `' ~ '~~T2~, S ~,~, ~~.~E~~ KAS ; d', 9 ~ ~.~,så /i T i ~G~%yv~ N',~ `~vlrz. /~v~~z t~ 6i ~ `~"f~~ a ~,c~~. ~, i ~ F-tet~ ' ~s~~~, ~i ~L` ; å1 1~ 7a.Gt 1,T~ --.e ~'~. ~. ~" ~ ' /1// Nt1 "/~"7rfZ Ur N~~v ~'i~1 / ~ ~' Cam.' (~ C' ~~ ~' rl ~J /'~ ~l~ Ik,~ S~~ ewnt.~. ~/~ ~y I ~L M,~/t~f~L ~Il.~ l~ 1~ ~~ ~-l$ $j'~~ fä'4. j~ - - z-.. /~ -~~~9 ~,`'l~~ /~y.~ ~~,/ /~; ~) ~i.. fit`"' L ~ ~` ~. 1~ C4~-..~ i.lue.~., -4~..~s~~ C5.~o,~-c~ -k~,q l~%.f~ ~"1 i9'r'?t ~ ~.i,12 äi1 ~'~'i" fl,>-y~~ K~tll;~ic~~sl~~ E-s ~aov Ei lentokenttää Hennaan -adressi PVÄ ALLEKIRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA

17 Ei lentokenttää Hennaan -adressi PVÄ ALLEKIRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA '~"~", ~' ~ ~rl ~'~'o ntri ~~r~ i i a In rer~ koj' K.r ~~ ~~~ ~~ ~ ~.il,-fib ~, % ~ /l~ C fc~" i'v Ce ~.2Z,"~i ~c~ _ ~~ ~`~. IV ~ ~ ~ ~~, ~~ 2't''~ e ~ ~i~ P ~eau.~lg i.-:mourn ~ ~ c~ry ~31~.2''1. ~'r~`--c il.? r~-._cig~ ~ 1 1--C a 'i." 1 ~'`!-% 1~~ N 2'!. ~ S ~ ~ ~ ~ S ~~ ~ E. ~o ~.v.n ~.~ t~.tzj ~L~ Y" lcj l~` l R e - r Phi,~ ('.~-i~3--- G~ ~~ ~' Z~.~}.ZD; ' l~ ~ ~"~ : `,e. F-{o(7yr,' ~1 lei,' I ~', '~~i a.-~ ~i'l` ~a P~ ~ < i t~ cr.tea a r- ~e ~- J~ i F~v~ ~~ ~~' ~'ir~.ld~~. ~at1 ~.~''Pf'iL /~ ~~ Y l f., "~!E ~-A'i'r"? ~'~` ' ~-,., %L~~~~~ n'e~-c a~ ~ ~ ~". ~ ~ ~` --~-- ~r~1,l~..lf4- d i0 S S l ~ EI U ~l-et o?%. ~. ' r~~~ ~~.: ~~---~- ~C~~' /aj` vi n pn Jc~~ vei ~~ ~~ a~ ~ x~~~ ~.~~ ~)~ C~å~,,~~s~- ~~a

18 4,-

19 ~~ '- ~ ' uho. Qi' r~ C'~~i~v 4C ~.! ~ cs ~( C.iC (L(N ~ N ~, ~ ~ c ~/ L ~/i~!jk! A %! N ~ ~i l ' 1 Dc u '~_ ~ LEI ~~ l~'~å (~~~ ~ ~R N ~ ~~ 9 Ss ~~ ~ OiVU~. h S IS ;<,, ~ ~?~ ~' ";~~ -ru fir` ' '~u ups ~~ ~ ~ ~1 m ' ~t, - ~~ ` ~~ `ll`~ ~ 1 J A-~L l ~ d ;~ j. `~e.~ ~~.1 ~ %LLḆ ~..~u-c.l~ -,-- ~~"l ~t.*'b N t K~~l %~ -- u, ~ ~2, g. ~~~~~ T~ ~(~9 1' Ut1 U ~.~9 i~nc %> E. L. S I N K 1 l% ~ ~~~ f %. ~. 1 NFU = P.~}L/~- C~ ~1 ~n R~I'1 I~./Ii~.~s. ~~ F~~o-~a-- ~,~ v,~ t ~.~1_.n~- ~ ~, I.~~ ~ ~1~~, 1~~~ ~S ~o ',~ ~ ~ 4~ t~.~'~[ l I K1ktl N ~ Q PC~~ ~S ~ ~~~ ~" M ~4 /~ ~Gt)S t-c~ ~ i r,'rc5 ~L~vt~~~L~S~c%.~ 1 ~ (~'I c~ g f~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~-y 1 / -_ ~vl~ 0 ~ ~/ V Ei lentokenttää Hennaan - adressi 2012 PVÄ ALLEKIRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA -~ L ~ r~2< <~ I~-~.~ ~~v-~n ~ ~ ~i K ~ f~~/ ~~~ l Air ~^..S'' ~ u,~ ~.C~ z,,~.,~ J U %, /-I ~ /~:,.v L~ USN i %~ %~- 3l~ ~ ~ ~-nn~ ~4u,m ~i r.~v~ ~U~l~ ~ %Lc ~ ~cug4 vl I~~:G ~.~a ~ ~u ~ Svsir~/,~~- ~v~%yu ~-~r~ ~ 'imu ~ 7vv ~r.~s N ~~:~c ~ u~~ [.~ ~-t ~ i

20 Ei lentokenttää Hennaan -yhdistys kansalaisadressi 2012 ~{~~

21 Ei lentokenttää Hennaan - adressi 2012 PVÄ ALLEKIRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA ~~ ~ idä ~~~ ~ ~ ~, ~~fv ~ g/-~..~,~ ~.. ~~.%-z,,~z>,~ ~ c 0,~L~`~i~ ~G a~~ " [ ~ r ~j (:c,~ fi"c~,. V ` ~ 14 ~ tel. l 0 ~ ~- (~ l r`.`. ~, r7 l`d~,w~ 1 ~. 1t'I y.~li ~ZO i ~-o ~. ~ ~c~ s a S ~ ~ ~a r~r.~ ' ~ ~~ ssa i H, ~` Blau ~- ~`1-v 6 ~~~ ~~~ ~f ~.v~o~nl~~ ~H,/~~3~~ ~ j ~.'] ~- ' ~ ~ ~(~ Uteli ~~ -~S ~"D i 7, 7.~ ~,C~t,~, Q ~ v Z ~ ~ ry Ei ~ ~t r~ D E u ~'~ f~ ~- ~ rn ~c tt i" r d 1~~~ r ~ ~'`~~I~ ~. C~ 1~. ~ ~ ~ ~~ J ~ -- ~ ilk' p~ ~ ~/ ~ ~ i~ ~ ~i~~,~- Y ~~'r~ ~ l ` ~~ 2 T ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ri i~ S /f ~ c ~ ~ ~ ~ Kca, ~cv ali ~--~ 1 ~ ~ ~~ ~ ~~--- ~;~~ ~ q.

22 Ei lentokenttää Hennaan - adressi 2012 PVÄ ALLEKIRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA i ~'. ~ ~,. ~ ~ = ~ U~ ju1~n~ Ued2~ ~i~ ~'~~i~ i ~. ~ ~~~ ~K~k~~' i, ~.~1~i ~il rl p r~ ~'Lsr ~ % l~/.~l- ~ ~/J~~vJ ~/~~~~ ~'~.~" I~I~~E~ ~ f ~"ö ~~ ~ ~.s~' ~ y ~-e -~., -~~ ~ ~rc1~ve~ N '~G6Z~ 1, ~ ~-~ ~~-- Sv ~,u r~ ~p-c~ ~ ~N~ ~~ -~. S I ~U EGG. ~ %~ ~ ~ L, ~1 '~l ~~n /~e'~14~ ~ ~l/u~s%~./~, ~C ~~~ ~ ~---~- ~~ i`~~ ~...~ ~ s ~ r~ ~ c~ mac. ~'c~a~ mss. ~~c, ~' C~ ~liyfi ~ ~~t,c ~~~v~~ ~"l i~' ~lc ( CAJ Li_.l L94 ~ fil d'`~~ ~/~~~/~f ~%~o~=~~' ~r ~/l l I ~~~ nl~-~ ~ j' U~ 'r<6.~.gz ~,~U ~~Gr~c.~ l0ei~fev.~~u,~l~v~.e~-.,~~'r~ria. 77'/~--~ ~/Gr~tit- ~~/dfr~'la-~.t.~äld G~r ~1~:~.~~ S~ '~ w.e. '1~es ca.~l~-- '~e ~ X12 ~ t~~ ~k:_~..~..c ~ H,.ti~-c ~.. ~~v~.~.v~ ~~. ~ ~~~z ~~ ~,~ö~~- ~~n ~~,~,~.~"~ ~L~c I~IY~ ~~6 ~~ ~,1,~.,, i..t~ V c- ~ ~ ~; ~. lam, ~ ~~ ~,.,Q ~4~~,,1,~~~/~9 1, t I ~~

23 3~ 1~. tv ~ l r 'E C' ~, cz, ~OC~a ~ G~ l~ ~ s~'~~v-~-~ ~5~, ~ r ~ v a ~! ~', c/,./~l/)'~ ~ ~ d 1 t'ies'i ~l! ~ ~/U ~~~ ~-~ f/c~~..! ~-~ T./ /~ / ~~~ _ ~. _ fi J l~iuli g -~ /l ~Gl~<~ ~~zuv- L=---~ /-/%~.,e,~/t,~/as, r'rv: v ~ ~t1 ~~!s', :~~ ~., I ~ iv ~li~ ~i.~rt/~ %~/~~~ ~ i~.0. ~ ö~p~~~ ~r nom. -N~lim e'~ I~~l~~ n ki 4~' VP ~~NtNVI I~Y/~\ l) 4n~ f~ ~ ~ ~=~r~ L1~ sit.5,4 ~vdl i~ ~ 1,i ~~~v, ~-~Ll~r N K( l ~. ~. ~--~-.~ ~ r j ~ C, ~ f/~ V D L?r ~.~ ~1...t ~~ f 5, b ~,j~ J ~ I~ti~~,.. ~, Porvoo L eva ~t, ~a j~ ~ ~s~>~`.~ ~ r`~,.s~ 1~,~ ~~ ~~ ~vob /~ t f ~/~li"~'a' /~ o f ~ iyl ~ ~ ~ (~ F~~ ~t~h`l~~ ~ A~ cis S \ c~ 13. io. ~.c'~1-t v~ S o i S o~ ~' u r vy, i ~ ct rv i ~. C~ ~(~'~wl A~ ~ h Ct ~Ot.~ ~e,n V e-n ~ a I In o~ l Gt u n e n 5 i ~o 0 1 ~, ~~ ~ _ ~ ~~~ ~/`1~-~s ~o ~r~~,m ~ hoc r ~', Co. ~ ~~~ ~ ar~"ftic~ ~ tlc~;q,q.0 S ö ~,` ~~, :6 ~ acv ~ r~-~~ ~. ~f-~- ~a, ~ roc ~sz~d M cg.,.,.~~~ /0., ~6 lsr~.,~å ~ f/.c~ stir o sy,~,~tr.~+-~f L.~1~~7-T~ ld ~ 6 ~ ~~a Le~~,+ ~~-~~~ -. Ei lentokenttää Hennaan - adressi 2012 PVÄ ALLEKIRJOITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA

24 ~Lj r~.,~~~ ~ ~ ~,~ 6 l'i~~r~~ ~ 'tee 5~~~/~ ~~ ll ~.~ ~ ~,,,. -f- V G y~ e ~ (J ~, 6 Vi I hna r~ rh d ~n ~ I rr~a I; vrh ~n~1n M G, -~ s~ w (t r,, G~ ~' s R ~ i ~ v I~lcx~ ~ tog~ ~~ i ~~ ~. G~,~,~ "" ~ ~ /.e s ~ ~'r~%$' ~~ ~ is ~'~ b ~ W~ ~~(',l~m ~ilv~~ M ~ i.3-,. n c~u~iww~m JAS S~ ct~~n~ ~~ctc.:~ ~ 1/ ~ { ~ ~ ~c,p t ~ /t~/1 ~ R v u~~ S 77~ c~ur ~'~ ~r~ d ~ ~~ %~ ~ L ~~l~e/~~ ~~% ~%P ~.~ ~ ~D,S ~ ~~~Z~ ~ ij ~ ~i S ~ ~-~ ~ ~ v ~ L~~ ~l ~~u ~ `' ~v~t~ ~ C~J~ ~~t~si. ~, sir ~ ~ ~ s,~ ~ ~ ~-~-.~ c ~A,-, ~ ~~o ~ö. I Z 'oar ~Slr v ~'~+ve ~ 1/a ~ao, Ei lentokenttää Hennaan - adressi 2012 PVÄ A IRJOI S NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNT r ~,3,5- ~ ~/',~ ~._.. V +g Ste, ~co +- i,.~v..e~.. ~ ~-.k s å, ~.~,~5

25 ~~ i 2. ~ +~.v,,,~i ~~lc~i ~a ~ w~` n-e-ry ~ K.1~-~'ö~s ~ ~` ~7 v ~ ~"7!) ~~ ~ ~~ ~ r ot-~ r~ ~ ~~L ~T~ /"~~~ Il. ~- I~E~/cif- /Z.a PP o ~J ~ 1/~ tip i 1. ~- ~-f ~.: Lei+tC ~ Ne~n~ ~...eht~ö N1äntSö ~ä,,. c ~ l,~l ~, ~~ ~ l l ~gvrc ` ~'~1 ~-~l~l Lf~ M- ~`ti d 6i~' L~~C/U~ /f~~~~t M /l~s~ ~~IGk,~~ `I~~' i~ ~'~å ~~ d ~nrnr l ~~ ~ ~E~ Nou.o c~ -~ ~ ~ 4 ~t<; r~ Nt ~~l~c '~'~i N ~ fu ~, ~ ~ ~}~T"U UU ~6c.fa (~c,~n~ i ~ ~u~ ~, Tel %rl ~ v i.%o ~'~G ~ G~- 1 Cl. I"~I~,- J. S e ~. ire+-~ ' 'r r --i i-. S ~..~. t - r O ~-CS ci C~ ~~' ~GI' l 1~/l. ~ r~ LVV " ~~ / ~_V lv C V ~ V 'G/ e ~k, 1 ~--~-- ~_ ~ l2 'vim,' ~' ~ar~~ a i~ ~ ~ ~.P~ ' ~ 4 b~ t ~ ~ lo ~. ~ c'~ ci.~{ ~ M,~~~ ~ I"`. ~MEl~ ~e~-lå U ~~ ~ ~ ll Q~Y1 ~~ D '4~ ~ Gam!' ti ~ c (/ ~ ti ~o c.. l~ i ~ /~~f7d~i~,/.. 1~_ A ~ Lai ~sg ~a~vo~ Ei lentokenttää H an - adressi 2012 PVÄ ALL RJ ITUS NIMENSELVENNYS PAIKKAKUNTA.1~It ~ ~ IM- ~ ~ ia.~o~m i ~1 t~ ~~l ~7 ~

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p =======================

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p ======================= Miehet 10 vuotta 3 km p 11.00.00 M10 3 km 1 Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10 3 km 2 Konsta Peltola Keuruun Kisailijat 11.00.00 M10 3 km 3 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Tutkintopäivä 28.5.2014

Tutkintopäivä 28.5.2014 Tutkintopäivä 28.5.2014 Koulutusala Sosiaali- ja terveys Kuntoutuksen koulutusohjelmasta valmistuu tutkintonimikkeellä sairaanhoitaja Saari Suvi, Kouvola Sosiaaliala- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA

YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA nimi kort la aamu la ilta su aamu su ilta Akseli Heino ÅSK - erävoittopalkinnot erävoittajapalkinnot lähetti lähetti Anders Nordquist Aui II #PUUTTUU! käännöstark #PUUTTUU!

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Tytöt 9 40m 6.97 Inka Hyttinen 2006 24.7. Varkaus 60m 9.4h Jaana Mähönen 1992 3.8. Siilinjärvi 100m 16.0h Sanna Nevalainen 1977 1.9. Lapinlahti 150m 25.7h Siiri Auvinen 2002

Lisätiedot

XXV LEIJONA -ajot 28.8.2010

XXV LEIJONA -ajot 28.8.2010 N-14 20 km 0 lähtenyttä 0 ilmoittautunutta M-14 20 km 1. (3) Jonas Nordström Akilles 6268 35:25,2 2. (4) Waltteri Lepistö PoTa 4986 36:45,6 +1:20,5 3. (2) Casper Holmen P-P 5757 40:43,5 +5:18,4 3 lähtenyttä

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015

KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015 KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015 SM-luokat: DR6, 6-koiran kärryluokka 2 x 6,0 km 1. Kaivola Teemu, L-SVU 20:47.8 10:22.7 10:25.1 34.621 x 2. Lehtomäki Vesa-Pekka, KVKS 22:29.2 11:14.9 11:14.3

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Seppälä Oona 1PR Edustusryhmä ma 16:00

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

HÄMEEN ALUEMESTARUUSKILPAILUT, IA

HÄMEEN ALUEMESTARUUSKILPAILUT, IA LAS TOIMINTAKESKUS, Vanhatie 22, Lahti 07. - 08.02.2015 10:23:52 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M 1. Teemu Lipponen NoSA 97 94 95 98 95 97 576 2. Niklas Mäkelä NoSA 96 98 98 95 93 95 575 3. Antti Raittinen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan 67. MKV

Pohjois-Karjalan 67. MKV Pohjois-Karjalan 67. MKV T U L O K S E T Kiteen Urheilijat MKV; MKVA-1; MKVA-2; MKVA-3; MKVA-4; MKVA-5; MKVA-6; MKVA-7; MKV; MKVB-1; MKVB-2; MKVB-3; MKVB-4; MKVB-5; MKVB-6; MKVB-7; MKV A P-K MKV A-sarja

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

Toistokarsinta. Maksimikarsinta. Naiset. Sivu 1. Alle 60. Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972.

Toistokarsinta. Maksimikarsinta. Naiset. Sivu 1. Alle 60. Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972. Toistokarsinta Naiset Alle 60 Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972 Alle 70 Annastiina Rajaniemi 1985 Yli 80 Tarja Perälä 1968 Maksimikarsinta Alle 60 Satu Raappana

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit.

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit. MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012 Akaa Markku Anttila Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit Pekka Hakala Maria Härkki-Santala Tiina Jokela Lauri Korpijaakko Risto Linnainmaa Tero

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta), Seuraluokitukseen kuuluvat sarjat ja lajit. 1. Oskari

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit)

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Nimi Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Aila Virkberg 15 17 9 41 Teija Virkberg 21 7 8 36 Petri Keskitalo 25 4 3 32 Arto Peltoniemi

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Minna Salokannel Lahden Gentai LC 16 kg -63 kg Heli

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

POLIISIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 2012

POLIISIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 2012 Turku - Salo 07. - 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja Y 1. Jari Kallio SAT PL 97 97 97 98 98 96 583 2. Joni Röman HKI PL 94 98 98 97 98 95 580 3. Tapio Kajan P-S PL 92 98 94 93 96 94 567 4. Lasse Voutilainen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Helsingin Uimareiden ennätykset 2015

Helsingin Uimareiden ennätykset 2015 M 50 m pu 00:27.39 2005 Jari Mäkäläinen M 100 m pu 01:01.36 1997 Pasi Salonen Kuopio 50m M 200 m pu 02:10.50 1997 Pasi Salonen M 50 m su 00:29.26 2006 Mikael Koponen M 100 m su 01:04.05 2007 Mikael Koponen

Lisätiedot

IV Pohjankyrö murtsikka-cup

IV Pohjankyrö murtsikka-cup 1 / 5 10.2.2009 17:22 IV Pohjankyrö murtsikka-cup Perinteinen, Isokyrö Ylipää 8.2.2009 T U L O K S E T N05; M05; N06; M06; N07; M07; N08; M08; N09; M09; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; Tytöt 5

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,36 25.5.2013 Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 25.5.2013 Raahe 4 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015

Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015 Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015 Miehet halli päiväys tulos ka. sarjat 2s. Pasi Uotila Ailec, Helsinki Tali 1.10.2006 600 300,0 300 300 Toni Laine Räme, Lohja Kupittaa 9.3.2007 600 300,0 300

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Stormin Avoin Teräsmieskisa

Stormin Avoin Teräsmieskisa Miehet yleinen 1. 49 Vastaranta, Mikko TriStadi 00:04:26 00:36:04 00:52:18 +00:00:00 2. 31 Lampainen, Markus Turun 00:04:42 00:36:36 00:53:54 +00:01:36 Urheiluliitto 3. 23 Ruotinen, Jukka Rekolan Raikas00:04:39

Lisätiedot

Asemajuoksu Riihimäki

Asemajuoksu Riihimäki Pojat 10v Lähtö : klo 11:00 aika 1 164 Antti Nurmi - 5:19,1 2 165 Mikael Nurmi - 5:20,7 Pojat 12v Lähtö : klo 11:00 1 173 Ville Savulahti Riihimäki 3:53,7 2 172 Lauri Okkolin Riihimäki 4:15,4 Tytöt 10v

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

N:o 94 X LEIJONA-ajot

N:o 94 X LEIJONA-ajot N10 matka 10 km 1. Julia Sirén Akilles 20.06,7 2. Terhi Luhtala JurvU 23.58,4-3.51,7 3. Emma Granö IF Kraft 27.10,8-7.04,1 3 lähtenyttä 3 ilmoittautunutta M10 matka 10 km 1. Petri Väljä KauKa 20.22,3 2.

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

nro nimi lasten ikä lähtöpaikka

nro nimi lasten ikä lähtöpaikka 21.01.2010 klo 15.30 yhteyshenkilö Makkonen Yrjö puh.0400570255 BUSSI NRO1 nro nimi lasten ikä lähtöpaikka 49kpl LAPINLAHTI S-MARKET klo 8:50 bussivastaava 2 Kolehmainen Mika Peltosalmi 044-3020514 18

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Asemajuoksu 9.9.2012 Riihimäki

Asemajuoksu 9.9.2012 Riihimäki Asemajuoksu 9.9.2012 Riihimäki TULOKSET Miehet Yl. nro nimi seura / paikkakunta aika 1 14 Ville Heikkilä Lakeuden maanrakennus 34:01,1 2 2 Antti Rönkkö KeU 35:11,1 3 3 Pasi Silvennoinen Riihimäen Kehä-Ketut

Lisätiedot

KAUPUNKIOTTELU

KAUPUNKIOTTELU 1 Vierumäen Golfseura (ViGS) Varpu Blomster pj 31 19 15 34 Heikki Blomster kapt 7 18 18 36 Timo Selonen 5 11 11 22 Armi Selonen 27 17 17 34 Risto Santapukki 17 15 17 32 Leo Haapsaari 15 14 18 32 190 2

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala Yleinen 1. Saviahde Vesa PHA 2. Hyvärinen Niklas RS 3. Heikkilä Sami K-64 3. Holmberg Krister RS 5. Heikkilä Tomi-Pekka K-64 6. Jetsonen Markku KAMS 7. Koskela Tarmo BSPA 8. Holmberg Henrik RS 9. Suoknuuti

Lisätiedot

Kainuun am-pitkämatka , Sotkamo, Sotkamon H21 12,30 km osallistujia: 17

Kainuun am-pitkämatka , Sotkamo, Sotkamon H21 12,30 km osallistujia: 17 H21 12,30 km osallistujia: 17 1 11:21 2357 194079 Härkönen Miko KuPe 2 11:24 194232 Hyppölä Tero SoJy 3 11:27 156803 Juntunen Jukka-Pekka KuPe 4 11:30 90326 202689 Korhonen Ari-Matti KaSu 5 11:33 20109

Lisätiedot

LHS - XCX piirikunnalliset Lahti 8.1.2015 klo 18:30 LOPPUTULOKSET

LHS - XCX piirikunnalliset Lahti 8.1.2015 klo 18:30 LOPPUTULOKSET N0 0,km Hilma Ampuja Lahden Hiihtoseura 00:0:, 00:00:00,0 Lahja Kallinen Lahden Hiihtoseura 00::, 00:0:, 8..0 0:: M0 0,km 0 Leo Rajaniemi Lahden Hiihtoseura 00:0:09, 00:00:00,0 Hermanni Latonummi Hollolan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS SIJA M12 3km TULOS 1. 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 0:09:13 2. 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven Pyry 0:09:15 3. 8 Tuukka Tolkkinen 40231813 Sotkamon Jymy 0:09:17 4. 5 Topias Törmäkanga

Lisätiedot