SELVITYS ILMAILUN ASETTAMIEN RAJOITUSTEN VAIKUTUKSESTA TUULIVOIMAHANKKEIDEN TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUKSIIN. Päivämäärä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS ILMAILUN ASETTAMIEN RAJOITUSTEN VAIKUTUKSESTA TUULIVOIMAHANKKEIDEN TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUKSIIN. Päivämäärä 6.9.2011"

Transkriptio

1 Päivämäärä Vastaanottaja Energiateollisuus ry, Suomen Tuulivoimayhdistys ry SELVITYS ILMAILUN ASETTAMIEN RAJOITUSTEN VAIKUTUKSESTA TUULIVOIMAHANKKEIDEN

2 SELVITYS ILMAILUN ASETTAMIEN RAJOITUSTEN VAIKUTUKSESTA TUULIVOIMAHANKKEIDEN Tarkastus Päivämäärä Laatija Jutta Piispanen, Jouni Laitinen, Petri Hertteli Tarkastaja Jouni Laitinen Kuvaus Selvitys ilmailun asettamien rajoitusten vaikutuksesta tuulivoimahankkeiden toteuttamismahdollisuuksiin Viite Ramboll Pitkänsillankatu KOKKOLA T F

3 SISÄLTÖ 1. Johdanto 1 2. Suomen tuulivoimatilanne 2 3. Yleistä lentopaikkojen estevaikutuksista ja niiden asettamista rajoituksista voimaloiden sijainnille ja korkeudelle Estevaikutukset lentoasemien ja lentopaikkojen läheisyydessä Estevaikutukset laajemmilla alueilla lentoasemien ympärillä 8 4. Selvityksessä käytetty materiaali Suomen lentopaikkojen rajoitusten vaikutus nykyisten tuulivoimahankkeiden sijoittumiseen Suurimmat lentoasemat Lentoasemien läheisyydessä olevat esterajoituspinnat Laajemmalla alueella sijaitsevat tuulivoimaloiden sijoittumista rajoittavat estealueet Lentopaikat Helikopterilentopaikat Varalaskupaikat Lentoesterajoitukset Saksassa, Tanskassa ja Ruotsissa Selvityksen epävarmuustekijät Johtopäätökset Lähteet 30

4 1 1. JOHDANTO Tässä selvityksessä on arvioitu, miten ilmailun asettamat rajoitteet vaikuttavat tuulivoimahankkeiden toteuttamismahdollisuuksiin Suomessa. Selvityksessä on huomioitu lentoasemien, lentopaikkojen, helikopterilentopaikkojen, kevyiden lentopaikkojen ja varalaskupaikkojen asettamat rajoitukset voimaloiden sijainnille ja korkeudelle. Selvitys on tarpeellinen, sillä Suomessa tuulivoimaa ollaan suunnittelemassa kiihtyvällä tahdilla ja lentoesterajoitukset voivat vaikuttaa merkittävästi tuulivoimaloiden sijoittumiseen. Selvityksessä on lisäksi vertailtu Suomen tilannetta Saksan, Tanskan ja Ruotsin lentotoiminnan tuulivoimaloille aiheuttamiin rajoituksiin. Suomessa ilmailulaki (1194/2009) 165 velvoittaa, että kaikille yli 60 metriä korkeille rakennelmille on haettava lentoestelupa Liikenteen turvallisuusvirastolta (Trafi). Hakemukseen on liitettävä Finavia Oy:n lausunto asiasta. Lupa voidaan myöntää, jos lentoturvallisuus ei vaarannu. Luvassa tavallisesti velvoitetaan myös korkeiden rakennelmien merkitsemiseen lentoestevaloin. Lentoesterajoituksista ja lentoesteiden merkitsemisestä siviili-ilmailussa säädetään ilmailulain nojalla annetuin ilmailumääräyksin AGA M3-6 (lentoasemat), AGA M1-1 (lentokoneille tarkoitetut maalentopaikat) ja AGA M2-1 (helikoptereille tarkoitetut lentopaikat) sekä MIL AGA M3-6 (lentoesterajoitukset Puolustusvoimien lentotoiminnan osalta). Lentokenttien esterajoitusalueiden ulottuvuus riippuu lentokentän luokituksesta (1-4) ja lentokentällä on erilaisia esterajoituspintoja sen mukaan, mistä suunnasta kentälle laskeudutaan ja kentältä noustaan. Selvitykseen ovat osallistuneet Rambollin Kokkolan toimiston Jutta Piispanen, Jouni Laitinen ja Petri Hertteli. Karttatarkastelut tehtiin ArcGis -ohjelmalla. Työ on tehty Energiateollisuus ry:n ja Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimeksiannosta.

5 2 2. SUOMEN TUULIVOIMATILANNE Suomessa oli vuoden 2010 lopussa 130 voimalaa, joiden yhteenlaskettu teho oli 197 megawattia. Suomessa kuitenkin tuulivoimaa ollaan rakentamassa kiihtyvällä tahdilla. Tällä hetkellä (toukokuu 2011, kuva 1) julkistettuja hankkeita eri vaiheissa on käynnissä 145 kpl (yhteensä 6298 MW), joista lukumäärällisesti noin 90 % on mannertuulihankkeita. Tehon perusteella laskettuna mannertuulihankkeita on kuitenkin vain noin 52 % kaikista hankkeista. Mannertuulihankkeet ovatkin huomattavasti pienempiä kuin merituulihankkeet. Tässä selvityksessä on tarkasteltu Suomen Tuulivoimayhdistyksen tiedossa toukokuussa 2011 olleiden hankkeiden sijaintia suhteessa lentoesterajoituksiin. Lisäksi tuulivoimatoimijat ovat toimittaneet joitain alustavia tietoja hankkeista, joiden sijainti lentoesterajoituksiin nähden on tarkistettu ja kuvattu yhteenlasketuissa lopputuloksissa, mutta niitä ei ole esitetty selvityksen yksilöidyissä tiedoissa tai kartoissa. Myös maakunnallisten tuulivoimaselvitysten alueita on tutkittu. Kuva 1. Suomen tuulivoimahankkeet, toukokuu 2011 (VTT 2011).

6 3 3. YLEISTÄ LENTOPAIKKOJEN ESTEVAIKUTUKSISTA JA NIIDEN ASETTAMISTA RAJOITUKSISTA VOIMALOIDEN SIJAINNILLE JA KORKEUDELLE Ilmailulain 165 antaa vaatimukset lentoesteluvan ja lentoestelausunnon hakemista varten, millä pyritään parantamaan ilmailun turvallisuutta. Korkeat rakennukset ja rakennelmat (mm. tornit, mastot, nosturit) tarvitsevat lentoesteluvan em. lain perustella. Sallitun korkeuden harkinta perustuu Ilmailulakiin, kansainvälisiin lentomenetelmäsuunnitteluohjeisiin (PANS-OPS) ja kansallisiin ilmailumääräyksiin (AGA M3-6, AGA M1-1, AGA M2-1, AGA MIL M3-6), jotka perustuvat International Civil Aviation Associationin (ICAO) standardeihin ja suosituksiin (tässä tapauksessa Annex14), joihin Suomi on sitoutunut. Finavia antaa lentoestelausunnon ja Trafi antaa lausunnon perusteella päätöksen lentoesteluvasta. Lentoestelupa voidaan antaa, jos rakennelma ei puhkaise mm. jäljempänä esitettyjä lentoestepintoja tai aiheuta kohtuutonta haittaa mittarimenetelmille. Mittarimenetelmillä tarkoitetaan erilaisten mittareiden hyväksikäyttöä mm. laskeutumisessa etenkin huonolla säällä tai pimeään vuorokaudenaikaan, jolloin aistinvarainen laskeutuminen on vaikeaa. Pintojen puhkaisemattomuudenkaan perusteella ei kuitenkaan voida tehdä päätelmää, että jokin este voidaan varmasti sallia. Tämä johtuu siitä, että esitettyjen pintojen lisäksi on olemassa useita erisuuntaisia kaltevia pintoja, jotka Finavia huomioi lausunnossaan. 3.1 Estevaikutukset lentoasemien ja lentopaikkojen läheisyydessä Lentoasemalla tarkoitetaan yleensä suurempaa lentopaikkaa, jossa ilmaliikennepalvelu on pysyvästi järjestetty ja niitä on Suomessa 27 kpl. Lentoasemien osalta esterajoituspinnat asemien ympärillä on määritelty ilmailumääräyksessä AGA M3-6. Kuvassa 2 on esitetty lentokentän periaatepiirros ja kuvissa 3 ja 4 eri lentoaseman esterajoituspinnat. Esterajoituspinnat on tarkoitettu suojaamaan ilma-aluksen lentoonlähtöä, näkölähestymistä, kiertolähestymistä ja mittarilähestymisen jälkeistä laskua ratkaisukorkeudesta tai minimilaskeutumiskorkeudesta alaspäin sekä keskeytettyä laskua. Em. lentoasemien esterajoituspinnat ulottuvat kiitotien suunnassa 15 km etäisyydelle ja kiitotien sivulla 6 km etäisyydelle, kuten kuvassa 3 Porin lentoaseman osalta on esitetty. Pinnoilla mahdollistetaan lentoliikenteen turvallisuus ja näiden pintojen läpäisy ei ole mahdollista. Kuvassa 5 olevat pinnat 1 ja 2 ovat kuitenkin kartiopintoja, eli rakentaminen ko. alueelle ei ole kokonaan poissuljettua. Muiden lentopaikkojen (57 kpl) osalta esterajoitusalueet on esitetty määräyksessä AGA M1-1. Ne ulottuvat kentän kiitotien pituudesta riippuen kiitotien suunnassa 1,6 15 km päähän ja sen sivussa 2 4 km päähän. Pääosalla (84 %) kentistä on enimmillään 1200 m kiitorata eli estealue on 1,6 2,5 km kiitoradan suuntaisesti ja 2-2,5 km sivuille (mittarilentokentillä 3,5 km). Helikopterilentokentillä lasku- ja lentoonlähtösektorit levenevät kummallekin puolelle päivälentotoiminnassa 10 % ja yölentotoiminnassa 15 %, niiden pituus on 1285 m sekä kaltevuus 245 metrin alkuosalla 8 % ja 1040 metrin loppuosalla 12,5 % (ilmailumääräys AGA M2-1). Varalaskualueiden osalta puolustusvoimat arvioivat tapauskohtaisesti kaikkien alle 12 km päähän laskualueista sijoittuvien hankkeiden estevaikutuksen.

7 4 Kuva 2. Lentokentän periaatepiirros (Ilmailumääräys AGA M1-1).

8 5 Kuva 3. Lentoasemaesterajoitusalueineen (Ilmailumääräys AGA M3-6).

9 6 Kuva 4. Lentoaseman esterajoituspinnat (Ilmailumääräys AGA M3-6).

10 7 Kuva 5. Määräyksen AGA M3-6 mukaiset lentoaseman läheiset esterajoituspinnat. PORIN LENTOASEMA Kuva 6. Periaatekuva Porin lentoaseman esterajoitusalueista tuulivoimaloiden sijoittumista koskien. Tässäkin kuvassa pinnat esterajoitusalueen keskiosaa lukuun ottamatta ovat kartiomaisia.

11 8 3.2 Estevaikutukset laajemmilla alueilla lentoasemien ympärillä Lentoasemien ympärille sijoittuu myös laajempia vyöhykkeitä, joilla turvataan lentoliikenteen sujuvuus (mm. lennonjohdon ohjauksen ja lentotiedotusten sujuvuus sekä esteiden varma havaitseminen) ja säännöllisyys mahdollisissa poikkeustilanteissakin. Näille vyöhykkeille korkeiden rakennelmien, kuten tuulivoimaloiden, rakentaminen ei ole täysin kiellettyä. Ko. alueilla on määritetty suurin korkeus keskimääräisestä merenpintakorkeudesta, mihin saakka alle rakennettava kohde saa korkeintaan ulottua. Tuulivoimahankealueen korkeus merenpinnasta vähentää yksittäisen voimalan sallittua korkeutta (kuva 7) eli jos sallittu maksimikorkeus on 400 m ja maanpinnan korkeus rakennuspaikalla 220 m, saa paikalle rakentaa 180 m korkean rakennelman. Tuulivoimalalle sallittava korkeus riippuu siis kyseessä olevan paikan maanpinnan korkeudesta sekä alueella mahdollisesti olevasta käytettävyysalueen korkeusrajoituksesta. Finavian määrittämät käytettävyysalueet sisältävät lentoliikenteen tarvitsemat puskurivyöhykkeet korkeus- ja sivusuunnassa esteisiin, jotka voivat olla korkeussuunnassa tyypillisesti 300 m ja sivusuunnassa jopa 10 km. Vaadittavat puskurivyöhykkeet perustuvat Finavian mukaan kansainvälisiin määräyksiin. Tässä selvityksessä on käytetty Finavian tuottamaa paikkatietoaineistoa (http://www.finavia.fi/ tietoafinaviasta/lentoesteet/esteeton-ilmatila), jossa on määritetty eri alueille suurin sallittu rakenteiden korkeus merenpinnasta. Päällekkäisten alueiden osalta matalinta korkeutta pidetään määräävänä. Selvityksessä on tarkasteltu tuulivoimahankealueittain niiden maanpinnan korkeuksia, minkä perusteella on saatu alueille mahdollisesti rakennettavien tuulivoimaloiden maksimikorkeus lentoesterajoitusten perusteella. Kuten edellä mainittiin, aineiston perusteella ei voi tehdä päätelmää, että jokin este voidaan varmasti sallia, koska on lisäksi useita muita erisuuntaisia kaltevia pintoja, jotka huomioidaan Ilmailulain 165 mukaista lentoestelupaa varten tarvittavassa lausunnossa. Lentoasemien lähellä olevien esterajoituspintojen (ilmailumääräys AGA M3-6) ulottuvuus on tässä aineistossa kuvattu karkeasti ympyrällä. Selvityksessä nämä esterajoituspinnat on myös kuvattu tarkemmalla rajauksella kuvien 5 ja 6 mukaisesti. Aineistossa on seuraavat käyttöalueet: ARP Lentoasemien mittapisteet AGA_M3_6_esterajoituspintojen_alue: Alueet (karkeasti), joilla ilmailumääräys AGA M3-6 aiheuttaa rajoituksia erilaisten esterajoituspintojen kautta (käsitelty kappaleessa 3.1) ATCSMAC Surveillance Minimum Altitude Area (valvontaminimikorkeusalue) FIZ Flight information zone (lentotiedotusvyöhyke) MSA Minimi sektorikorkeus TMA Terminal control area (lähestymisalue) Samoja lyhenteitä edellä mainituista vyöhykkeistä on käytetty selvityksessä tuotetuissa kartoissa ja taulukoissa. Kuvassa 8 nämä vyöhykkeet näkyvät kartalla ja taulukossa 1 on esitetty niiden vaihtelu eri lentoasemien ympärillä metreinä merenpinnasta sekä vertailutietona lentoasemien korkeustaso metreinä merenpinnasta. Ne ovat tasopintoja lukuun ottamatta AGA M3-6 vyöhykettä, johon kuuluu myös kartiopintoja. Suomen ilmatila on jaettu erityyppisten ilmatilojen kerroksiin. Alimmaisena kunkin lentoaseman ympärillä on sivurajoiltaan pienin alue, sen päällä laajempia kerroksia ja ylhäällä reittilentokorkeudessa koko ilmatila on valvottua. Tietyntyyppiseen ilmatilaan liittyy aina tietynlainen ilmailijoille annettava palvelu ja sillä on määrätyt sivu- ja korkeusrajat, jotka ovat kuvattu em. käyttöalueilla. TMA ja FIZ ovat lentoaseman lähellä olevia ilmatiloja. Lyhenne TMA (Terminal Control Area) tarkoittaa lentoaseman lähestymisaluetta, joka on valvottua ilmatilaa, jossa lennonjohtaja johtaa liikennettä. FIZ (Flight Information Zone) on lentotiedotusvyöhyke, jolla annetaan lentotiedotuspalvelua. Sotilaskenttien ympärillä on vielä sotilaslennonjohtoalue MIL CTA (Military Control Area). ATC SMAC (ATC surveillance minimum altitude chart) on karttatyyppi, jonka virallinen nimi on Lennonjohdon valvontaminimikorkeuskartta. Sen tarkoitus on mahdollistaa käyttäjälle lennonjohtajan määräämien korkeuksien valvonta ja tarkistus. Ko. kartoilla julkaistavat alueet ja korkeudet on määritelty ilmatilojen sivu- ja alarajojen sekä olemassa olevien esteiden perusteella (saatavissa AD 2 Lentopaikat -osasta lentoasemien kohdalta, https://ais.fi/ais/eaip/fi). MSA (Minimum Sector Altitude) on mittarilentomenetelmiin liittyvä minimisektorikorkeus. Kuhunkin lähestymis-

12 9 menetelmään liittyvät korkeudet on julkaistu menetelmäkartoilla (AD 2 lentopaikat -osa Instrument Approach Charts (IAC)). Lisätietoa ilmatilan jaosta ja luokittelusta on saatavissa yleisilmailijoille suunnatusta VFR oppaasta (https://ais.fi/ais/vfr/pdf/gen_fi.pdf) ja Suomen ilmailukäsikirjasta (AIP) (https://ais.fi/ais/eaip/fi/), josta löytyy esim. kohdasta ENR 6 kartat ATS-järjestelmästä alle FL 95 (ENR 6.2-1), reittisuunnistuskartta alailmatilasta (ENR 6.1-1) ja lyhenteiden selitys (GEN 2.2). AIP:n rakenne on kansainvälisten sopimusten mukainen, joten esim. Ruotsin AIP:sta löytyy vastaavat tiedot samalta kohdalta (saatavissa: Kuva 7. Sallittujen rakennuskorkeuksien määräytyminen. Taulukko 1. Lentoasemien laajempien lentoestevyöhykkeiden rajoittavat korkeudet ja lentoasemien korkeustaso. Lentoestevyöh. maks.korkeus (mmp) Enontekiön lentoasema Lentoaseman korkeustaso (mmp) Helsinki-Vantaan lentoasema / Helsinki Malmi / 55 Ivalon lentoasema, Inari Joensuun lentoasema, Liperi Kajaanin lentoasema Kemi-Tornion lentoasema, Kemi Kittilän lentoasema Kokkola-Pietarsaaren lentoasema, Kruunupyy Kuusamon lentoasema Lappeenrannan lentoasema Maarianhaminan lentoasema Mikkelin lentoasema Oulun lentoasema, Oulunsalo Porin lentoasema Savonlinnan lentoasema Seinäjoen lentoasema, Ilmajoki Turun lentoasema Vaasan lentoasema Varkauden lentoasema, Joroinen Jyväskylän lentoasema Kuopion lentoasema, Siilinjärvi Rovaniemen lentoasema Tampere-Pirkkalan lentoasema, Pirkkala Hallin lentoasema, Jämsä Kauhavan lentoasema Utin lentoasema, Kouvola

13 10 Kuva 8. Korkeita rakenteita rajoittavat Finavian käyttöalueet. Kuva on suurempana liitteessä SELVITYKSESSÄ KÄYTETTY MATERIAALI Selvityksessä on tarkasteltu Suomessa sijaitsevia lentoasemia, lentopaikkoja, kevytlentopaikkoja, helikopterilentopaikkoja sekä varalaskupaikkoja (ts. puolustusvoimien / ilmavoimien maatukikohtia). Tiedot paikoista on saatu Finavian Internet-sivuilta sekä materiaalia mm. kevytlentopaikkojen sijainneista on myös toimittanut Trafin Jari Nurmi. Tarkastellut alueet on eritelty tarkemmin seuraavassa. Selvityksessä tutkittujen tuulivoimahankealueiden lähteet on kuvattu osiossa 2 ja Finavian tuottama paikkatietoaineisto osiossa 3.2. Selvityksessä on huomioitu seuraavat siviili- ja sotilaslentokentät: Siviili-ilmailuasemat Enontekiön lentoasema, Enontekiö (ENF/EFET) Helsinki-Malmin lentoasema, Helsinki (HEM/EFHF) Helsinki-Vantaan lentoasema, Vantaa (HEL/EFHK)

14 11 Ivalon lentoasema, Inari (IVL/EFIV) Joensuun lentoasema, Liperi (JOE/EFJO) Kajaanin lentoasema, Kajaani (KAJ/EFKI) Kemi-Tornion lentoasema, Kemi (KEM/EFKE) Kittilän lentoasema, Kittilä (KTT/EFKT) Kokkola-Pietarsaaren lentoasema, Kruunupyy (KOK/EFKK) Kuusamon lentoasema, Kuusamo (KAO/EFKS) Lappeenrannan lentoasema, Lappeenranta (LPP/EFLP) Maarianhaminan lentoasema, Maarianhamina (MHQ/EFMA) Mikkelin lentoasema, Mikkeli (MIK/EFMI) Oulun lentoasema, Oulunsalo (OUL/EFOU) Porin lentoasema, Pori (POR/EFPO) Savonlinnan lentoasema, Savonlinna (SVL/EFSA) Seinäjoen lentoasema, Ilmajoki (SJY/EFSI) Turun lentoasema, Turku (TKU/EFTU) Vaasan lentoasema, Vaasa (VAA/EFVA) Varkauden lentoasema, Joroinen (VRK/EFVR) Yhteistoimintakentät, joilla on siviili- ja sotilastoimintaa Jyväskylän lentoasema, Jyväskylä (JYV/EFJY) Kuopion lentoasema, Siilinjärvi (KUO/EFKU) Rovaniemen lentoasema, Rovaniemi (RVN/EFRO) Tampere-Pirkkalan lentoasema, Pirkkala (TMP/EFTP) Sotilaslentoasemat, joilla siviililiikennettä on rajoitettu Hallin lentoasema, Jämsä (KEV/EFHA) Kauhavan lentoasema, Kauhava (KAU/EFKA) Utin lentoasema, Kouvola (UTI/EFUT) Selvityksessä on tarkasteltu seuraavia lentopaikkoja, joilla ei ole laitteita tai lennonjohtoa (Finavian sijaintitiedot saatavissa https://ais.fi/ais/vfr/aerodromes/aerodrome_toc.html): Aavahelukka, Finland EFAA Lapinlahti, Finland EFLL Ahmosuo, Finland EFAH Alavus, Finland EFAL Eura, Finland EFEU Forssa, Finland EFFO Genböle, Finland EFGE Haapajärvi, Finland EFHJ Haapavesi, Finland EFHP Hailuoto, Finland EFHL Hanko, Finland EFHN Hyvinkää, Finland EFHV Hämeenkyrö, Finland EFHM Iisalmi, Finland EFII Immola, Finland EFIM Jämijärvi, Finland EFJM Kalajoki, Finland EFKO Kannus, Finland EFKN Lieksa-Nurmes, Finland EFLN Menkijärvi, Finland EFME Mäntsälä, Finland EFMN Nummela, Finland EFNU Oripää, Finland EFOP Pieksämäki, Finland EFPK Piikajärvi, Finland EFPI Pokka, Finland EFPA Pudasjärvi, Finland EFPU Punkaharju, Finland EFPN Pyhäsalmi, Finland EFPY Raahe-Pattijoki, Finland EFRH Rantasalmi, Finland EFRN Ranua, Finland EFRU Rautavaara, Finland EFRA Räyskälä, Finland EFRY

15 12 Kauhajoki, Finland EFKJ Kemijärvi, Finland EFKM Kiikala, Finland EFIK Kitee, Finland EFIT Kiuruvesi, Finland EFRV Kivijärvi, Finland EFKV Kuhmo, Finland EFKH Kumlinge, Finland EFKG Kymi, Finland EFKY Kärsämäki, Finland EFKR Lahti-Vesivehmaa, Finland EFLA Savikko, Finland EFNS Selänpää, Finland EFSE Sodankylä, Finland EFSO Sulkaharju, Finland EFVT Suomussalmi, Finland EFSU Teisko, Finland EFTS Torbacka, Finland EFTO Vaala, Finland EFVL Vampula, Finland EFVP Viitasaari, Finland EFVI Wredeby, Finland EFWB Ylivieska, Finland EFYL Lisäksi on huomioitu seuraavat kevytlentopaikat (Trafin toimittama materiaali): Paikka Sijainti Korkeus [m, N60] Ilvesjoki/Jalasjärvi N E 154 Sorosenperä/ Ii N E 17 Yli-Olhava/ Ii N E 65 Myllykoski/ Anjalankoski N E 42 Karhukangas/ Ähtäri N E 182 Myös varalaskupaikkojen sijaintia suhteessa tuulivoimahankkeisiin on tutkittu. Varalaskupaikoista on huomioitu seuraavat: Varalaskupaikat Sijainti Koordinaatit Lusi, Heinola Ylläs, Kittilä Järvitalonjärvi, Siikalatva Pudasjärvi Hiirola, Mikkeli Tervo Pyhäntä Nivala kantatie 27 Kauhava Joutsa valtatie 4 Virttaa, Loimaa Niinisalo Valtatie 5, Lusin lähistö Tie 80, Aakenustunturin lähistöllä Tie 822 Järvitalonjärven kohdalla Tie 78 (Ranuantie) lähellä Pudasjärven lentokenttää kantatie 72, Mikkeli Pieksämäki (Karppalan kohdalla) Seututie 551, Tervo Karttula kantatie 88, Vieremä Pyhäntä kantatie 63 (nousutie) Alavus, Kuortane kantatie 66 kantatie 41, Alastaron moottoriradan läheisyydessä Kantatie 23, Kankaanpää Parkano N, E N, E Jokioinen valtatie N, E Ranua seututie 924, Simo-Ranua Helsinki-Vantaa Rissala Katriinantie Siilinjärvi-Joensuu Yllä kuvatut lentoasemat ja lentopaikat sekä selvityksessä tarkastellut helikopterilentopaikat on esitetty alla olevassa kartassa.

16 13 Kuva 9. Lentopaikat ja helikopterilentopaikat Suomessa (Finavia 2011). Kuvassa näkyvät harmaan alueet ovat luokiteltua valvottua ilmatilaa (lisätietoja https://ais.fi/ais/vfr/gen_fi/ilmatilan_jako.html)

17 14 5. SUOMEN LENTOPAIKKOJEN RAJOITUSTEN VAIKUTUS NYKYISTEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN SIJOITTUMI- SEEN 5.1 Suurimmat lentoasemat Lentoasemien läheisyydessä olevat esterajoituspinnat Lentoasemille (24 kpl) ja sotilaslentoasemille (3kpl) asetettiin karttatarkastelussa kuvien 5 ja 6 mukainen suojavyöhyke, jonka säde on kiitotien suunnassa 15 km (noususektorin pituus molemmissa suunnissa) ja kohtisuoraan kiitotiehen nähden sivusuunnassa 6 km säteinen vyöhyke. Finavian aineistossa tämä vyöhyke (AGA M3-6 esterajoituspintojen alue) on esitetty hieman laajemmalla 18 km säteisellä ympyrällä. Todellisuudessa rajoitusalue on selvityksessä käytetyn rajauksen ja samalla kuvien 5 ja 6 mukainen. Kuvassa 5 olevat pinnat 1 ja 2 ovat kartiopintoja, eli rakentaminen ko. alueelle ei ole kokonaan poissuljettu, jos lentoestepintoja ei puhkaista. Finavian vyöhykkeet suhteessa selvityksen vyöhykkeisiin on esitetty kuvassa 10. Kuvassa näkyvät myös julkiset hankealueet pisteinä (tilanne toukokuu 2011). Selvityksessä lentoasemien läheisille esterajoituspinnoille sijoittui hankkeita Kemin ja Lappeenrannan lentoasemien läheisyydessä. Kemissä hankkeet (kuva 11) sijaitsevat Ajoksessa noin 11 km päässä lentoaseman eteläpuolella, missä tosin on jo olemassa olevia tuulivoimaloita. Tämänhetkisten voimaloiden kokonaiskorkeus on 144 metriä. Lappeenrannassa hanke sijoittuu nousu- /laskusektorille noin 12 km päähän kiitoradan suuntaisesti kentän itäpuolelle, valtatien nro 6 eteläpuolelle (kuva 12). Finavia on jo antanut hankkeesta lentorajoituslausunnon ja sen mukaan hankkeessa ei voi ylittää 150 metrin rakennuskorkeutta. Selvityksessä 14 hanketta jäivät karkeamman Finavian AGA M3-6 esterajoituspintojen alueelle, mutteivät tarkemmalle selvityksen esterajoitusalueelle. Ne eivät siis todennäköisesti sijoitu varsinaiselle estealueelle, mutta niiden osalta tilanne on syytä tarkistaa jatkossa hankkeen tarkalla rajauksella. Kaikkia näitä hankkeita kuitenkin rajoittavat osiossa kuvatut laajemmat rajoitusalueet.

18 15 Kuva 10. Finavian aineiston ja selvityksen esterajoituspinnat lentokenttien läheisyydessä sekä toukokuussa 2011 tiedossa olleet julkiset tuulivoimahankkeet. Oranssi rajaus on Finavian paikkatietomateriaalin AGA 3-6 rajaus, johon nähden kuvan violetti rajaus osoittaa tarkemmin samat rajoituspinnat. Kuvassa on esitetty vain lentokentän läheiset lentoestepinnat ja laajemmat pinnat on kuvattu tarkemmin seuraavassa osiossa ja liitteessä 1.

19 16 Kuva 11. Kemin Ajoksen hankkeet sijoittuvat Kemi-Tornio lentoaseman nousu-/laskusektorille. Oranssi rajaus on Finavian paikkatietomateriaalin AGA 3-6 rajaus, johon nähden kuvan violetti rajaus kuvaa tarkemmin samoja rajoituspintoja. Kuvassa on esitetty vain lentokentän läheiset lentoestepinnat ja laajemmat pinnat on kuvattu tarkemmin seuraavassa osiossa ja liitteessä 1. Vihreät pisteet kuvaavat alueella olemassa olevia tuulivoimaloita.

20 17 Kuva 12. Lappeenrannan lentoaseman kiitoradan suuntaisesti, noin 12 km päähän sijoittuva tuulivoimahanke. Oranssi rajaus on Finavian paikkatietomateriaalin AGA 3-6 rajaus, johon nähden kuvan violetti rajaus kuvaa tarkemmin samoja rajoituspintoja. Kuvassa on esitetty vain lentokentän läheiset lentoestepinnat ja laajemmat pinnat on kuvattu tarkemmin seuraavassa osiossa ja liitteessä Laajemmalla alueella sijaitsevat tuulivoimaloiden sijoittumista rajoittavat estealueet Lentoasemien ympärillä sijaitsee useita osiossa 3.2 esiteltyjä laajempia tuulivoimaloiden korkeutta rajoittavia vyöhykkeitä. Näitä tarkasteltiin tässä selvityksessä hankekohtaisesti. Hankealueille määritettiin korkein kohta merenpinnasta ja korkeutta rajoittavan vyöhykkeen perusteella saatiin laskettua hankealueelle mahdollisesti tehtävän rakennelman maksimikorkeus. Sallittu rakentamiskorkeus merenpinnasta vaihtelee vyöhykkeittäin ja lentoasemittain. Esimerkiksi Minimi sektorikorkeus -vyöhyke saa jokaisella asemalla useita erilaisia sallittuja rakennuskorkeuksia ja niistä sekä muiden vyöhykkeiden rajoituksista valittiin aina hankealuekohtaisesti matalin arvo. Mahdollisen rakennuskorkeuden mukaan hankealueet jaoteltiin viiteen eri luokkaan rakentamiskorkeuden kriittisyyden perusteella. Luokkajaot on kuvattu seuraavassa taulukossa. Vertailun vuoksi nykyisin rakennettavat tuulivoimalat ovat kookkaita: 2 MW voimaloita, joissa siis lavan korkein piste olisi vain 149 m korkeudessa, ei nykyisin juurikaan enää rakenneta. Mm. Siemensin 2,3

21 18 MW voimalan napakorkeus on 100 m ja roottorin halkaisija on 101 m, eli senkin korkeus on jo yli 150 m. Taulukko 2. Hankkeiden voimaloiden suurimman mahdollisen rakentamiskorkeuden luokittelu. Luokka A Alueelle rakennettavan tuulivoimalan maksimikorkeus korkeus < 120 m B Korkeus m C korkeus m D korkeus m E korkeus > 240 m Selvityksessä Tuulivoimayhdistyksen pääosin pistemäisen sijaintitiedon perusteella hankealueelle on tutkittu lähialueen korkein kohta, jonka perusteella on voitu laskea alueelle mahtuvan tuulivoimalan max. kokonaiskorkeus ja sen kriittisyysluokka. Finavian aineiston ja hanketiedon perusteella tehdyn luokittelun perusteella on todettavissa, että vyöhykkeet rajoittavat merkittävästi tuulivoimaloiden korkeutta joidenkin hankkeiden osalta. Yhteensä jollain tasolla rajoitettuja hankkeita oli 102 kpl (ei sisällä julkistamattomia hankkeita). Hankkeet luokittuivat seuraavasti: Luokka Mannertuulihankkeet Merituulihankkeet Yhteensä A 13 kpl (min. 134 voimalaa ja 314 MW) - 13 kpl (min. 134 voimalaa ja 314 MW) B 21 kpl (min. 258 voimalaa ja 597 MW) 1 kpl (min. 1 voimalaa ja 1 MW) 22 kpl (min. 259 voimalaa ja 598 MW) C 14 kpl (min. 163 voimalaa ja 447 MW) 4 kpl (min. 190 voimalaa ja 918 MW) 18 kpl (min. 353 voimalaa ja 1365 MW) D 32 kpl (min. 242 voimalaa ja 620 MW) 5 kpl (min. 176 voimalaa ja 452 MW) 37 kpl (min. 418 voimalaa ja 1072 MW) E 11 kpl (min. 91 voimalaa ja 247 MW) 1 kpl (min. 60 voimalaa ja 180 MW) 12 kpl (min. 151 voimalaa ja 427 MW) Tuulivoimalahankkeiden ja niiden tehon jakautuminen eri luokkien välille on esitetty kuvassa 13. Tarkastelun mukaan yhteensä 35 hanketta sijoittuu kriittisiin A- ja B -luokkiin ja näiden hankkeiden alueille nykymittakaavaisten, kokonaiskorkeudeltaan yli 150 metristen, tuulivoimaloiden rakentaminen on erittäin haastavaa tai mahdotonta. Tämä on lähes neljäsosa kaikista tällä hetkellä julkisista tuulivoimahankkeista (kuva 14). Lentoesterajoituksilla on siis merkittävää vaikutusta tuulivoimahankkeiden toteutumiseen. Kuvassa 15 on esitetty A- ja B -luokan hankkeiden sijoittuminen kaikkiin tuulivoimahankkeisiin verrattuna. Rajoitteet kohdistuvat erityisesti mannertuulihankkeisiin, sillä 97 % A- ja B-luokan alueista ja C-luokan alueista 78 % on maatuulihankkeita. Lisäksi selvityksessä tutkittiin lähes kaksikymmentä vielä salaista mannertuulihanketta. Niistäkin 26 %:ssa lentoesterajoituksilla oli merkittävää vaikutusta hankkeen toteutumiseen (olivat A- ja B-luokan hankkeita), 47 %:ssa lievää vaikutusta voimaloiden korkeuteen (olivat C- ja D -luokan hankkeita) ja 27 %:ssa rajoitukset eivät vaikuttaneet millään tavalla toteutukseen. Tuulivoimaloiden sallittu korkeus vaikuttaa merkittävästi hankkeen toteutumiseen: jos voimalasta ei saa tehdä niin korkeaa kuin optimi olisi, hankkeen kannattavuus heikkenee ja jos raja on riittävän alhainen, hanketta ei kannata lainkaan toteuttaa. Riippuu mm. paikan tuulisuudesta, kuinka korkeat voimalat ovat optimaalisia ja missä menee toteutettavuuden raja.

22 19 Hankkeiden lukumäärän jakautuminen eri luokkiin manner- ja merituulihankkeiden osalta Mannertuulihankkeet Merituulihankkeet A B C D E Hankkeiden minimitehon [MW] jakautuminen eri luokkiin manner- ja merituulihankkeiden osalta Mannertuulihankkeet 918 Merituulihankkeet A B C D E Kuva 13. Tuulivoimahankkeiden osuus eri maksimirakennuskorkeuden luokissa (A, B, C, D ja E) ja niiden tehomäärät. Kuvan tehomäärissä ovat mukana ne hankkeet (102 kpl), joita Finavian laajemmat lentoesterajoitusvyöhykkeet rajoittavat. Laajojen lentoestealueiden vaikutus kaikkien Suomen julkisten tuulivoimahankkeiden toteutukseen ei vaikutusta hankkeeseen 38 % merkittäviä vaikutuksia toteutumiseen 24 % rajoittaa lievästi voimalakokoa 38 % Kuva 14. Laajojen lentoestealueiden vaikutus tuulivoimahankkeiden toteutukseen, kun tarkastellaan hankkeiden lukumäärää. Kuvaajaan on laskettu mukaan kaikki Suomen julkiset tuulivoimahankkeet.

23 20 Kuva 15. A- ja B -luokan hankkeet (magentan punaiset kolmiot) ja C -luokan hankkeet (vihreät kolmiot) suhteessa kaikkiin hankkeisiin (punainen ja sininen ympyrä). A- ja B-luokan hankkeista (35 kpl) vain yksi on merituulihanke ja C-luokan hankkeista (18 kpl) neljä on merituulihankkeita.

24 21 Lentoesterajoitusten vaikutus maakunnallisten tuulivoimaselvitysten tuulivoimaalueisiin Selvityksessä tarkasteltiin yleispiirteisesti lentoasemien esterajoitusalueiden vaikutusta maakuntakaavojen taustaselvityksiksi tehtyjen tuulivoimaselvitysten tuulivoima-alueiden toteuttamiseen. Alueita verrattiin samalla periaatteella kuin edellä esitettyjä jo varsinaisesti vireillä olevia hankealueita ja niitä käsiteltiin Kymenlaakson, Keski-Suomen, Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan liittojen tuulivoimaselvitysten osalta, koska aineisto niistä oli helpoimmin löydettävissä Internetistä. Alla olevassa taulukossa on esitetty lukumäärällisesti ja prosentuaalisesti, miten selvitysten alueet jakautuvat edellä kuvatun luokittelun luokkiin. Tuulivoima-alueista merkittävä osa (45 %) oli A ja B -luokkaa eli alueita, joille ei voi rakentaa 150 m korkeaa tai suurempaa voimalaa. Rajoitusalueilla on siis merkittävää vaikutusta lähes puoleen selvitysten alueista. Kuvassa 16 on kuvattu Keski-Suomen tuulivoima-alueet ja niiden sijoittuminen lentoesterajoitusalueille. Keski- Suomen alueista kaikki kuuluivat A- tai B -luokkaan. Tämä johtui siitä, että alueet olivat 279, 309 tai 340 m rajoitusalueilla merenpinnasta ja niiden korkeimmat kohdat olivat m merenpinnan yläpuolella. Alueille siis rajoitusten toteutuessa voisi rakentaa vain m korkeita rakennelmia. Myös Pohjois-Savon alueella laajemmat lentoesterajoitusvyöhykkeet ovat aiheuttaneet ongelmia, vaikka niitä ei ole tässä erikseen tutkittukaan: Pohjois-Savon liiton kartoittamista 28 potentiaalisesta tuulivoimaloiden paikoista jää toteuttamiskelpoiseksi vain kymmenen paikkaa, jos rajoitukset ovat määrääviä (Savon Sanomat 2011). Taulukko 3. Maakunnallisten tuulivoimaselvitysten tuulivoima-alueiden jakautuminen eri luokkiin lentoesterajoitusten avulla määräytyneen rakentamiskorkeuden perusteella. Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Varsinais- Suomi Yhteensä A-luokka 1 kpl (4 %) 10 kpl (77 %) 3 kpl (19 %) 2 kpl (9 %) 16 kpl (21 %) B-luokka 8 kpl (29 %) 3 kpl (23 %) 2 kpl (13 %) 6 kpl (27 %) 19 kpl (24 %) C-luokka 6 kpl (21 %) - 2 kpl (13 %) 5 kpl (22 %) 13 kpl (17 %) D-luokka 8 kpl (29 %) - 5 kpl (31 %) 1 kpl (5 %) 14 kpl (18 %) E-luokka 5 kpl (18 %) - 4 kpl (25 %) 3 kpl (14 %) 12 kpl (15 %) Ei rajoituksia 5 kpl (18 %) kpl (18 %) 9 kpl (12 %)

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista tuulivoimasta yksikönpäällikkö Juha Nurmi 2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 1 Sisältö Tuulivoimalat, ilmailulaki laki ja lentoestelupa Tuulivoimaloiden rakentaminen ja korkeustarpeet

Lisätiedot

Käännepisteet 30.01.2004 RM Koordinaatit WGS84, ast:min.1/1000

Käännepisteet 30.01.2004 RM Koordinaatit WGS84, ast:min.1/1000 Käännepisteet 30.01.2004 RM Koordinaatit WGS84, ast:min.1/1000 1 60:44.550N 024:07.080E 124M ASFTH Räyskälä EFRY airfield 122.650 2 60:45.130N 023:54.580E 0.0M ST Porras T-junction 3 60:45.700N 024:16.920E

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Lausuntopyyntö 1 (5) Dnro: 5.11.2014 1236-1317/940/2014 Teleyritykset LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Seuraavat maakuntaliitot käynnistävät laajakaistarakentamisen

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Arviointikeskus Akaa Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto Rautatienkatu 10, 4 krs. 33100 TAMPERE 029 56 80900 029 56 80945 Länsi-Suomen

Lisätiedot

ESITYS ITÄISEN RAJOITUSALUEEN EF R28 KORVAAMISESTA EF R100 ALUEELLA

ESITYS ITÄISEN RAJOITUSALUEEN EF R28 KORVAAMISESTA EF R100 ALUEELLA Päivämäärä 1.8.2012 1 (3) Finavia Oyj Lennonvarmistusliiketoiminta ESITYS ITÄISEN RAJOITUSALUEEN EF R28 KORVAAMISESTA EF R100 ALUEELLA Finavian ilmailutiedotusyksikkö on keväällä 2010 aloittanut Eurooppalaisen

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Puolustusvoimat, Sisäministeriö - Suomen ilmailuliitto. ilmatilatyöryhmä

Puolustusvoimat, Sisäministeriö - Suomen ilmailuliitto. ilmatilatyöryhmä Kohta Kommentti Lausunnon antaja Ilmavoimien esikunta on laatinut Puolustusvoimien lausunnon TraFin lausuntopyyntöön Määräysluonnoksesta OPS M1-28, Vaara-alueet. Lausunto on koordinoitu Sotilasilmailun

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi Määräysluonnos 1 (1) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: 13.11.2014 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain xx/2014 11 :n nojalla. Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2011-12-12 Viite 82138782 KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Päivämäärä 12.12.2011 Laatija Tarkastaja Dennis

Lisätiedot

Liite 1 1 (9) TRAFI/19078/ /2016 TR OPS M1-28

Liite 1 1 (9) TRAFI/19078/ /2016 TR OPS M1-28 1 (9) TRAFI/19078/03.04.00.00/2016 TR Liite 1 Vaara-alueet EFD101 ISOSAARI 595620N 0251653E - 595415N 0251506E - 595327N 0245949E - 595539N 0245949E - 595636N 0251010E - 595620N 0251653E Yläraja: FL 390

Lisätiedot

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LAGERWEY DEVELOPMENT OY Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane Lagerwey L100 x 2 x hh135m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.3.2015 P26678 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB/OY Molpe-Petalax tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011 1089/2011 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 18 päivänä

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

Schengen rajasäännöstä ei myöskään velvoita Suomea luokittelemaan lentoasemia.

Schengen rajasäännöstä ei myöskään velvoita Suomea luokittelemaan lentoasemia. Lausuntopyyntö id 3742639, 00, RVLDno/2015/1700 : Rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen TAUSTAMUISTIO Rajavartiolaitoksen, poliisin

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi V6 x 6 x HH37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 8.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LENTOLIIKENNESTRATEGIA Lentoasemaverkko-työpaja

LENTOLIIKENNESTRATEGIA Lentoasemaverkko-työpaja LENTOLIIKENNESTRATEGIA Lentoasemaverkko-työpaja 31.10.2013 Tilaisuuden tavoitteet, organisointi ja työskentelytapa Ympäristösi parhaat tekijät Työpajan tavoitteet 2 Lisätä yhteistä tietopohjaa lentoasemaverkostoa

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Tuulivoimaseminaari 3.10.2012 Tampereen komediateatteri Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Suunnitteluinsinööri Anne Mäkynen Mitä ollaan

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO

LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO Vastaanottaja Espoon asunnot Oy Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 12.06.2016 LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO Päivämäärä

Lisätiedot

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIALFA OY Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi Näkymäanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26900 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kuusiselän

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN OY AB Kalaxin tuulivoimahanke, Närpiö Valokuvasovitteet Vestas V126 x 22 x hh137m FCG

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Avoterapiahankinta 2015-2018 Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Infotilaisuuden ohjelma Avaus Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen ja hankintalain mukainen menettely Tarjouspyyntö, Kelan vaikeavammaisten

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki CPC LAKIAKANGAS I OY Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47.3.6 P7 Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47 7) Vadbäck Hans.3.6 Sisällysluettelo Lähtötiedot... Näkemäalueanalyysi...

Lisätiedot

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari Maisemalliset yhteisvaikutukset Ilosjoki V1 x 8 x HH17 ja Ulppaanmäki N11 x x HH144 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto LIITE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P214 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi N x (8+) x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Pirjo Nikula 30.10.2014 1 Kiitos! Lapin aluehallintovirasto PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö luennoitsijat Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry www.ppsydanpiiri.fi Kiviharjuntie

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

BILAGA 9. Fotomontage

BILAGA 9. Fotomontage BILAGA 9 Fotomontage S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VindIn AB OY Pörtom tuulivoimahanke, Närpiö Havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20388 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Havainnekuvat

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti

Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti Projektisuunnittelija Eeva Paitula eeva.paitula@satakunta.fi 28.11.2012, Alueiden käyttö 1 Ympäristöministeriön rahoittama pilottiprojekti Osa Satakunnan vaihemaakuntakaavaa

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot:

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Y-tunnus Arvonlisäverotunniste Vakuutusyhtiö (vastuu- vakuutuksen osalta) Valvova viranomainen Akaan Seudun OP-Kiinteistökeskus

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OyAb Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 FCG

Lisätiedot

05/2013. Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä. K Tahkoniemi

05/2013. Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä. K Tahkoniemi 05/2013 Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä K Tahkoniemi 1 Hanketiedot 2 Kehittäjä TM Voima OY / TM Voima Kytölä Oy Tavoitteena rakentaa Alavieskan Kytölän alueelle 4-9 tuulivoimalaa. Tavoitteena on, että

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Virolahti Kymenlaakso 389,48 1. 1. 1. Forssa Kanta-Häme

Lisätiedot

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen Tuulivoima Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014 Katja Hynynen Mitä on tuulivoima? Tuulen liike-energia muutetaan toiseen muotoon, esim. sähköksi. Kuva: http://commons.wikimedia.org/wiki/file: Windmill_in_Retz.jpg

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan Pelaus / aikuisväestö KUNTA MAAKUNTA 2015 2014 Muutos Muutos % 1 Virolahti Kymenlaakso 355,54 386,89-31,34-8,10 % 2 Pertunmaa

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset Yhteensä: Manner-Suomi 66 944 297,48 11,49 50,6 30 064 305,47 12,08 51,9 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 718 379,85 13,82 56,8 1 027 380,85 15,83 54,9 Helsinki 10 405 349,17 16,14 44,4 3 516 348,55 18,43 42,8

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h) Yhteensä: Manner-Suomi 23 702 276,77 11,07 51,5 11 031 288,91 11,81 51,8 Pääkaupunkiseutu Espoo 896 326,91 14,19 51,4 401 336,05 16,26 50,0 Helsinki 3 146 348,19 15,19 49,0 1 071 354,11 17,11 48,9 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h) Yhteensä: Manner-Suomi 27 520 257,35 14,02 32,5 11 432 253,42 15,28 32,5 Pääkaupunkiseutu Espoo 827 293,32 16,67 33,5 297 273,60 19,44 32,0 Helsinki 5 306 292,71 19,88 29,2 1 864 279,88 22,78 28,7 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 15 722 398,96 10,11 81,0 7 601 407,77 10,40 81,4 Pääkaupunkiseutu Espoo 995 499,45 12,64 81,1 329 532,27 14,22 81,5 Helsinki 1 953 504,15 13,31 78,2 581 558,65 14,79 77,0 Vantaa

Lisätiedot

NÄKEMÄALUEANALYYSIT. Liite 2

NÄKEMÄALUEANALYYSIT. Liite 2 NÄKEMÄALUEANALYYSIT Liite 2 Näkemäalueanalyysin taustaa Näkemäalueanalyysi antaa tietoa siitä, mille alueille tuulivoimalat teoreettisen tarkastelun perusteella näkyisivät ja mille alueille eivät. Alueet,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus

Sisäasiainministeriön asetus Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön päätöksen

Lisätiedot

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen Sivu 1 02.. TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Uusimaa Askola Espoo Hanko 1 Helsinki Hyvinkää Inkoo Järvenpää 2 Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi 0 Lapinjärvi Lohja 3 Loviisa 0 Myrskylä 0

Lisätiedot

Seuraavaa etuoikeusjärjestystä noudatetaan eri ilmatilarakenteiden ja ilmaliikenteen välillä:

Seuraavaa etuoikeusjärjestystä noudatetaan eri ilmatilarakenteiden ja ilmaliikenteen välillä: ILMATILANKÄYTÖN ETUOIKEUSJÄRJESTYS Etuoikeusjärjestys perustuu FUA-konseptin mukaan esitaktisella tasolla suoritettuihin ennakkoilmoitusmenettelytoimenpiteisiin. Ennakkoilmoituksia voivat jättää AMC:lle

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia miksi? Lentoliikennestrategia on yksi liikennepoliittisen selonteon jatkotoimenpiteistä

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 6 x V136 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26596 6 x V136 x HH182

Lisätiedot

Delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark Pörtomin tuulivoimapuiston osayleiskaava

Delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark Pörtomin tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NÄRPES STAD Delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark Pörtomin tuulivoimapuiston osayleiskaava Planförslag / Kaavaehdotus Bilaga 3 / Liite 3 Fotomontage och synlighetsanalys

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013. 999/2013 Sisäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013. 999/2013 Sisäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013 999/2013 Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja-kielloista annetun

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

SEUTUKUNTIEN ELINVOIMAINDEKSI. Valtiotieteen tohtori Timo Aro & Valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Helmikuu 2016

SEUTUKUNTIEN ELINVOIMAINDEKSI. Valtiotieteen tohtori Timo Aro & Valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Helmikuu 2016 SEUTUKUNTIEN ELINVOIMAINDEKSI Valtiotieteen tohtori Timo Aro & Valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Helmikuu 2016 SISÄLTÖ 1. Analyysin tausta ja toteuttaminen 2. Seutukuntien arvot muuttujittain 3. Seutukuntien

Lisätiedot

Nordean MS Lync ratkaisu

Nordean MS Lync ratkaisu Nordean MS Lync ratkaisu Miksi yhdistetty viestintäratkaisu Miten matka on edennyt Puheratkaisut Käytön laajuus Kokemuksia & tulevaisuuden odotuksia Olli Mäenpää (olli.maenpaa@nordea.com) Collaboration

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot