KOULUTUKSEN TULEVAISUUS OSAAMISEN HAASTEISIIN VASTAAMINEN XIV Kerttu Saalasti -seminaari. Opetusneuvos Maarit Palonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUKSEN TULEVAISUUS OSAAMISEN HAASTEISIIN VASTAAMINEN XIV Kerttu Saalasti -seminaari. Opetusneuvos Maarit Palonen 26.11.2014"

Transkriptio

1 KOULUTUKSEN TULEVAISUUS OSAAMISEN HAASTEISIIN VASTAAMINEN XIV Kerttu Saalasti -seminaari Opetusneuvos Maarit Palonen

2 KANSAINVÄLISIÄ KEHITYSTRENDEJÄ

3 University of the future, Ernst & young

4 Joint campuses, programmes, courses, degrees Changing challenges changing the paradigm Social dimension: values, inclusiveness, public common good, access to information Research infrastructures and programmes Multidisciplin cross-discip approach Knowledge, information sharing Recryting of teachers, experts Mobility of students, researcher experts, administra

5 Suomi kansainvälisessä vertailussa - panosindikaattorit

6 Suomi kansainvälisessä vertailussa - tulosindikaattorit

7 OKM:N TULEVAISUUSKATSAUKSESTA

8 OKM TULEVAISUUSKATSAUS: TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 1/2 Osaamisen ja luovuuden merkitys kasvaa Ihmiskunnan suuret haasteet Talouden, yhteiskunnan ja arvojen isot muutokset Uuden kasvun lähteet Tietoon perustuva päätöksenteko Digitaalikumous Toinen koneiden aika : internet, robotisaatio, big data, 3D -tulostus Vaikuttaa ihmisten tietojen, taitojen ja asenteiden muodostumiseen ja yhteiskunnalliseen organisoitumiseen Tuotannon ja työn organisaatiot ja toimintatavat, ammattirakenteet ja osaamisvaatimukset muuttuvat, työelämä polarisoituu Itsenäinen ja yrittäjämäinen työ lisääntyy Uudet teknologiat tarjoavat mahdollisuuden parantaa koulutusta, tutkimusta ja innovointia 8

9 OKM TULEVAISUUSKATSAUS: TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET2/2 Hyvinvointi ja kestävä kasvu syntyvät luovuudesta ja osaamisesta Aiempaa suurempi osa globaalien arvoketjujen lisäarvosta ja talouskasvusta syntyy aineettomasta pääomasta, ihmisten osaamisesta Suomi erikoistuu työtehtäviin, jossa tarvitaan korkeaa osaamista ja luovuutta Tarvitaan vahvaa perusosaamista ja mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen koko työuran ajan Yhteiskunta erilaistuu ja eriarvoistuu Koulutus-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripolitiikan merkitys hyvinvoinnin, hyvän ja arvokkaan elämän, sosiaalisen koheesion ja luottamuksen kulttuurin kannalta kasvaa Eurooppalainen yhteistyö laajenee ja syvenee Eurooppa 2020-strategia älykäs, kestävä ja osallistava talouskasvu 9

10 1. OSAAMISEN KETJU KUNTOON -KASVATUKSELLA JA KOULUTUKSELLA UUTEEN NOUSUUN (OKM:N TULEVAISUUSKATSAUKSESTA) Suomi on tunnettu hyvästä koulutusjärjestelmästään, mutta - Nuorten osaamistulokset ovat kääntyneet laskuun - Aikuisten perustaidoissa puutteita - Väestön koulutustason nousu pysähtyy - Suomen on jäämässä jälkeen muista edistyneistä tiede- ja korkeakoulumaista Mitä on tehtävä? - Oppimisen ilo ja luovuuden riemu; tuetaan ihmisten kiinnostusta jatkuvaan itsensä ja koko yhteiskunnan kehittämiseen - Panostus varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen on prioriteetti - Pysäytetään eriytyvyyskehitys - Erityishuomio maahanmuuttajien koulutukseen - Digitaaliteknologia käyttöön - Kehitetään ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteita, oppimisympäristöjä ja toimintamuotoja yhdessä työelämän kanssa - Siirretään ammatillisen koulutuksen rahoitus julkisen rahoituksen osalta kokonaan valtiolle ja koulutuksen rahoituspohjaa - Huolehditaan opettajankoulutuksen ja opetustyön vetovoiman säilymisestä 10

11 2. KORKEAKOULUTUKSELLA JA TIETEELLÄ KILPAILUETUA (OKM:N TULEVAISUUSKATSAUKSESTA) Korkeakoulutuksen, osaamisen ja tieteen tasoa on nostettava kilpailijamaita nopeammin, jotta talous kasvaa ja Suomeen syntyy uusia korkeaa osaamista vaativia työpaikkoja - Koko korkeakoulujärjestelmän on oltava laadukas - Tarvitaan huippuja - Opetuksen ja tutkimuksen laatu kärsivät voimavarojen hajaantumisesta Mitä on tehtävä? Korkeakoulujärjestelmän vahvistamisessa (= profilointi, erikoistuminen, rakenteiden ja yhteistyön kehittäminen) on erilaisia vaihtoehtoja Ammattikorkeakoulut uudistavat alueita, pk-yrityksiä ja palveluita Rahoituspohjaa monipuolistetaan Hyödynnetään tieteen ja tutkimuksen avoimuuden mahdollisuudet Hyödynnetään digitalisaatiota opetuksessa ja tutkimuksessa Tieto ja osaaminen käyttöön yrityksissä, alueilla ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa 11

12 3. RAKENTEITA, RAHOITUSTA JA OHJAUSTA UUDISTETTAVA (OKM:N TULEVAISUUSKATSAUKSESTA) Julkinen hallinto on avainasemassa hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisessä. Kansainvälisesti on arvioitu Suomen julkinen sektori toimivaksi, tehokkaaksi ja avoimeksi. Julkisen talouden kokonaisuuden hallinta vahvistuu Kuntien, alueiden ja valtion suhteet ovat muuttumassa Julkisen sektorin sopeuttamistoimet ovat kohdentuneet voimallisesti OKM:n hallinnonalalle Rakenteita, rahoitus- ja ohjausmekanismeja on uudistettava Turvataan toimialojen perusrahoitus. Laajennetaan korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen rahoituspohjaa Hyödynnetään alueiden kehittämisessä niiden omia ja ministeriön toimialojen toimijoiden yhteistyötä ja vahvuuksia Vahvistetaan päätöksenteon tieto- ja tilasto- ja tutkimusperustaa Siirretään taide- ja kulttuurilaitosten lakisääteiset valtionosuudet asteittain veikkausvoittovaroista budjettivaroihin Kehitetään opintotukea Säilytetään rahapelien yksinoikeusjärjestelmä Meneillään olevien uudistusten (sote) yhteydessä on huolehdittava siitä, että sama ministeriö vastaa sekä palveluiden järjestämisestä että niiden rahoituksesta Lisätään tilojen moni- ja yhteiskäyttöä 12

13 MINISTERIÖIDEN TULEVAISUUSKATSAUSTEN YHTEISIÄ TEEMOJA JA TAVOITTEITA 13

14 STRATEGISIA KYSYMYKSIÄ TULEVAISUUDESTA: Onko korkeakoulujärjestelmällämme riittävä valmius tulevaisuuden haasteisiin? Mitkä ovat korkeakoulujen ja tieteen menestystekijät maailmalla? Mitä kysymyksiä Suomen tulisi huomioida korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä? Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon päivien ( Joensuussa) ohjelma teemalla kansainväliset korkeakoulumallit ja näkökulmia suomalaisen järjestelmän kehittämiseen Seminaarialustajiksi ja taustapaperin laatijoiksi kutsuttu kansainvälisiä asiantuntijoita: Peter Maassen, korkeakoulujohtamisen ja hallinnon guru Erik Arnold, innovaatiojärjestelmien ekspertti Jack Spaapen, Alankomaiden yms. rohkeiden ratkaisujen tuntija Jamil Salmi, globaali korkeakoulujärjestelmien osaaja

15 KV. NÄKÖKULMIA KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEEN OKM teettää selvityksen, jossa tarkastellaan suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämistarpeita suhteessa vertailun kannalta relevanttien maiden korkeakoulumallien kehityssuuntiin ja toimintaympäristön muutokseen sekä tuotetaan ehdotuksia Suomen korkeakoulujärjestelmän kehittämiseen selvitys valmistuu viimeistään joulukuun 2014 lopussa seminaari 2/2015 tavoitteena HO vaikuttaminen Selvityksen toteuttaa Technopolis Group Vertailumaina Tanska, Sveitsi, Irlanti, Alankomaat Technopolis-verkoston lisäksi kansainvälinen 5-7 henkilön asiantuntijapaneeli, jossa muiden eurooppalaisten maiden korkeakoulutuksen asiantuntijoita

16 KORKEAKOULUTUKSEN HAASTEITA

17 KORKEAKOULUT MUUTTUVASSA TOIMINTAKENTÄSSÄ Osaavan työvoiman tuottaminen työelämään jatkossakin tärkeää Miten reagoidaan työelämän muutoksiin? -> tarvitaan rohkeutta, aktiivista kehittämisotetta ja joustavuutta -> on oltava muutosvalmiutta ja pystyttävä ennakoimaan tulevaisuuden tarpeita Miten turvataan osaamisen saatavuus ja ajanmukaisuus? -> turvataan opetuksen laatu ja tasa-arvoiset opiskelumahdollisuudet maan eri osissa -> hyödynnetään teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja digitalisaatiota -> tarvitaan yhteistyötä ja vahvempaa verkostoitumista ja vuorovaikutusta yritysten, työelämän ja korkeakoulujen kanssa -> vastataan jo työelämässä olevien koulutustarpeisiin laadukkaasti ja nopeasti, tarvitaanko uudenlaisia opetuksen järjestämistapoja? Miten vahvistetaan alueiden kilpailukykyä? -> vain kansainvälistyminen ja laadukas osaaminen turvaavat alueiden elinvoimaisuutta ja hyvinvointia pitkäjänteisesti -> verkostoitumisella ja yhteistyöllä sekä yhteisellä strategisella näkemyksellä parempia tuloksia ja nopeammin käyttöön -> innovaatioista yrittäjyyttä

18 KORKEAKOULUT MUUTTUVASSA TOIMINTAKENTÄSSÄ Tutkimus- ja kehitystyöllä tuetaan työelämän kehittämistä ja alueiden kilpailukykyä Miten innovaatiokeskittymistä vahvuutta ja kriittistä massaa osaamisen kehittämiseen? -> edellyttää uudenlaisia yhteistyörakenteita sekä koulutuksen ja tk-toiminnan tiivistä yhteyttä Miten vahvistetaan alueiden työelämän ja palvelurakenteiden uudistamista? -> kaikille löytyy tilaa, painoalojen ja osaamiskärkien tunnistaminen ja terävöittäminen tärkeää -> oikeiden kumppanien löytäminen on tärkeää -> uusilla innovaatioilla voidaan tukea alueiden elinkeino- ja palvelurakenteiden uudistumista sekä alueiden kilpailukykyä -> vahvoilla korkeakouluyksiköillä paremmat edellytykset reagoida yhteiskunnan nopeisiin muutoksiin tk-toiminnan keinoin ja monialaisuutta hyödyntäen -> miten ammattikorkeakoulun toiminta saadaan näkyväksi ja tunnetuksi sidosryhmille, yhden luukun periaate?

19 KORKEAKOULUT MUUTTUVASSA TOIMINTAKENTÄSSÄ - Miten turvataan rahoituksen riittävyys? -> rakenteellinen uudistuminen ->laatu ja vaikuttavuus sekä yhteistyö parantavat edellytyksiä hankkia kilpailtua rahoitusta -> tki-toiminnan laatua tulee vahvistaa -> Horizon 2020 ja kansainväliset rahoituslähteet Korkeakouluista kiinnostavia työ- ja opiskeluympäristöjä Mitä vielä? ->vetovoimainen koulutus ja tutkimus tekevät korkeakoulusta kiinnostavan opiskelu- ja työpaikan kansallisesti ja kansainvälisesti -> hyvä johto ja henkilöstöpolitiikka sitouttavat korkeakouluyhteisöön ja sen tavoitteisiin -> laadukas opetus kiinnostaa opiskelijoita ja kannustaa osaamisen kehittämiseen -> yhteiset kampusrakenteet luovat vuorovaikutusta ja innovatiivisia osaamiskeskittymiä, joilla paremmat edellytykset tk-toiminnassa ja vaikuttavuuden vahvistamisessa -> ajanmukaiset infrastruktuurit turvaavat opetuksen ja tk-toiminnan edellytykset

Huomioita korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen näkökulmasta

Huomioita korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen näkökulmasta Seminaari korkeakoulujen profiloitumisesta ja vahvuusalueista ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Huomioita korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen näkökulmasta 15.10.2014 Ylijohtaja Tapio

Lisätiedot

Profilointi ja poisvalinnat. Ylijohtaja Tapio Kosunen Professoreiden ja Tieteentekijöiden kevätpäivät, 24.4.2015

Profilointi ja poisvalinnat. Ylijohtaja Tapio Kosunen Professoreiden ja Tieteentekijöiden kevätpäivät, 24.4.2015 Profilointi ja poisvalinnat Ylijohtaja Tapio Kosunen Professoreiden ja Tieteentekijöiden kevätpäivät, 24.4.2015 Tulevaisuuden avaimet: yhteistyö ja työnjako Ihmisten välillä Organisaation sisällä Organisaatioiden

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta eluvat alueellinen työseminaari Oulu 12.6.2015 Scandic Oulu Opetusneuvos Jukka Lehtinen Suomen menestysstrategia Inhimillisten voimavarojen

Lisätiedot

Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksien tiivistelmät 2014

Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksien tiivistelmät 2014 Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksien tiivistelmät 2014 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 15/2014 1 2 Sisällys Päätöksenteosta muutoksentekoon Valtioneuvoston kanslian tulevaisuuskatsaus 2014...5

Lisätiedot

Kasvu perustuu osaamiseen. 21.9.2012 Korkeakouluneuvos Ari Saarinen

Kasvu perustuu osaamiseen. 21.9.2012 Korkeakouluneuvos Ari Saarinen Kasvu perustuu osaamiseen 21.9.2012 Korkeakouluneuvos Ari Saarinen Väestöllinen huoltosuhde Suomessa v. 1865-2050 indeksi 80 Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti Ikä Yli 65-v. v. 2030 60 Alle 15-v.

Lisätiedot

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Innovatiivisuuden edistäminen ja innovaatioiden hyödyntäminen ovat Suomen menestyksen ja kilpailukyvyn, yhteiskunnan uudistumisen sekä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta. Yhteiskunnallinen toimintaympäristö on voimakkaassa murroksessa. Laajat yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät opetus- ja kulttuuriministeriöltä pitkälle yli hallituskausien menevää suuntaviivojen kartoittamista

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakouluista ja tiedelaitoksista: Ohjaus kaudella 2017-2020

Ajankohtaista korkeakouluista ja tiedelaitoksista: Ohjaus kaudella 2017-2020 Ajankohtaista korkeakouluista ja tiedelaitoksista: Ohjaus kaudella 2017-2020 Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Joensuu 11.12.2014 Ylijohtaja Tapio Kosunen Puheenvuoron teemat Korkeakoulujen

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Suomi osaamisen kasvu-uralle

Suomi osaamisen kasvu-uralle Suomi osaamisen kasvu-uralle Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:14 2 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Tapio Kosunen: Kilpailukykyä. ja tutkimuksesta / s.4. Laurea tutkii ja kehittää 1/2015. Koulutusviennistä seuraava suomalainen menestystuote / s.

Tapio Kosunen: Kilpailukykyä. ja tutkimuksesta / s.4. Laurea tutkii ja kehittää 1/2015. Koulutusviennistä seuraava suomalainen menestystuote / s. Laurea tutkii ja kehittää 1/2015 Tapio Kosunen: Kilpailukykyä ja tutkimuksesta / s.4 Kansainvälinen korkeakoulu / s. 6 Koulutusviennistä seuraava suomalainen menestystuote / s. 10 10 vuotta Japani Suomiyhteistyötä

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö hallitusohjelman toteuttajana Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 16.6.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö hallitusohjelman toteuttajana Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 16.6.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö hallitusohjelman toteuttajana Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 16.6.2015 Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen Suomen tulevaisuuden visio: Suomi 2025 Yhdessä

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi

Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi Taideteollisen korkeakoulun hallitus Lausunto 11.4.2007 Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi Taideteollinen korkeakoulun

Lisätiedot