Tietoaineistojen lisääntymisen ja avaamisen haasteet kansalaisten anonymiteetille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoaineistojen lisääntymisen ja avaamisen haasteet kansalaisten anonymiteetille"

Transkriptio

1 Tietoaineistojen lisääntymisen ja avaamisen haasteet kansalaisten anonymiteetille Kirjoittanut: Ville Aula Korkeakouluharjoittelija Viestintäpolitiikan osasto Liikenne- ja viestintäministeriö Jatkuvasti laajenevat tietoaineistot ja kehittyvät data-analyysin menetelmät luovat uusia riskejä kansalaisten yksityisyydensuojan heikentymiselle. Tutkimuskirjallisuuden valossa aiemmat käsitykset aineistojen anonymiteetistä ovat murroksessa luvulla syntyneet ilmiöt ja ajattelumallit, kuten big, avoin ja my data, koettelevat yksityisyydensuojan ja anonymiteetin määritelmiä ja asettavat paineita sekä lainsäädännölle että kansalaisten oikeusturvalle. Tässä selvityksessä esitellään keskeisimmät tietoaineistojen anonymiteettiin ja sen murtamisen menetelmiä sekä niistä johtuvia yksityisyydensuojan, lainsäädännön ja aineistojen käytön ongelmakohtia. Selvityksen yhteydessä kysyttiin tietojenkäsittelytieteen asiantuntijoilta näkemyksiä aiheesta lähettämällä kysely tietojenkäsittelytieteen tutkimusta ja opetusta tekeville korkeakouluille. Aiemman tutkimuksen ja asiantuntijoiden kommenttien perusteella esitetään tarpeita ja toimenpiteitä 1 Big, avoin ja my data Erilaisten digitaalisten tietoaineistojen määrä on 2000-luvulla kasvanut valtaisalla nopeudella. Big datalla tarkoitetaan tietoaineistojen määrän ja tuotantonopeuden nopeaan lisääntymiseen ja aineistojen vaihtelevuudelle pohjautuvaa uutta tilannetta. Käsite ei kuvaa mitään yksittäistä tietoaineistotyyppiä, vaan digitaalisen yhteiskunnan kehityksen myötä syntynyttä tiedon ja sen hyödyntämisen uutta luonnetta. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2013, 3 4). Olennaista big datan ja henkilöitä koskevien tietojen suhteessa on tietoaineistojen jatkuva ja tahaton muodostuminen: digitaalisten palveluiden käyttäminen väistämättä tuottaa käyttäjiä koskevaa tietoa palveluiden tarjoajille, jolloin on helppoa myös muodostaa näistä tiedoista yhtenäisiä tietoaineistoja. Tämä koskee myös julkisia palveluita, sillä sähköisten palveluiden määrä kasvaa jatkuvasti. Julkishallinnon ennestään laajojen kansalaisia koskevien tietoaineistojen lisäksi viranomaisten on mahdollista kerätä yhä laajempaa ja monipuolisempaa tietoa käyttäjistään. Avoimella datalla tarkoitetaan ajattelutapaa, jossa tietoaineistojen julkiseen jakamiseen suhtaudutaan aiempaa avoimemmin ja pyrkimyksenä on jakaa julkisia tietoaineistoja laajempaan käyttöön. Tietoaineistot ovat yhä vahvemmin liike- ja kansalaistoiminnan resursseja, joiden käyttöä pyritään lisäämään. Julkinen sektori on sitoutunut avaamaan yhä useampia aineistojaan julkiseen käyttöön nopeuttaakseen tietoaineistojen ympärille kehittyviä toiminnan muotoja. 1

2 (Valtioneuvosto 2011) Tietoaineistojen jakamisessa tulee noudattaa asiaankuuluvaa lainsäädäntöä, mikä erityisesti kansalaisia koskevassa tiedossa tarkoittaa yksityisyydensuojan huomiointia. Tiedon tulee olla anonyymia eivätkä aineistot saa olla sellaisia, että aineistot voidaan suoraan yhdistää yksittäisiin kansalaisiin. Avoin data ei rajoitu vain julkisen sektorin ajattelutavaksi, vaan myös monet yksityiset yritykset ovat julkistaneet tietoaineistojaan erilaisia tarkoitusperiä varten. Big ja avoin data -ajattelutapojen myötä ovat myös yksilöiden omat oikeudet heitä koskeviin tietoihin alkaneet korostua. Kansalaisten oikeutta heitä koskevien julkisten ja yksityisten tietoaineistojen hallinnointiin ja käytöstä päättämiseen kutsutaan my data -ajatteluksi. My datan tarkoittama itseä koskevasta tiedosta päättäminen sisältää sekä tietojen käytön kieltämisen että niiden jakamisen. Ajattelutavan mukaan yksilöillä tulisi olla oikeus määrätä mihin häntä koskevaa dataa käytetään, mutta toisaalta myös tarjota sitä haluamiensa tahojen käyttöön. (Poikkola, Kuikkaniemi & Kuittinen 2014) Big ja avoimen datan myötä muuttuneet käsityksiä tiedon uudesta luonteesta ja käyttötarkoituksista ei my data -ajattelussa mielletä kielteisiksi, vaikka niiden yhdistelmään liittyykin ongelmia. Ajattelutapa voidaankin nähdä yksilölähtöisyyttä korostavana lähestymistapana 2010-luvun uuteen tietokäsitykseen, minkä vastakohtana ovat yritysten ja yhteisöjen roolia datan omistajana painottavat lähestymistavat. 2 Henkilötietojen luottamuksellisuus ja tunnistettavuuden määritelmät Suomen Perustuslain 10 :ssä turvataan jokaisen yksityiselämä. Tätä toteutetaan henkilötietolailla (523/1999), jonka 3 :ssä henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikenlaisia henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Näiden tietojen käsittelyssä tulee noudattaa huolellisuutta. Euroopan unionin tietosuojadirektiivin (95/46/eY), jota Suomen henkilötietolaki toteuttaa, toisessa artiklassa henkilötiedot määritellään henkilön tunnistettavuuden kautta. Henkilön katsotaan olevan tunnistettavissa yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. Koska yksityiselämää koskeva tieto on luottamuksellista ja henkilökohtaisten tietojen julkinen jakaminen lain vastaista, on tunnistamisen ja anonymiteetin keskiössä mahdollisuus liittää jokin tieto tai ominaisuus yksittäiseen henkilöön. Anonymiteetin katsotaan tällöin toteutuvan, mikäli tietoa tai ominaisuuksia ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön. Tähän katsotaan pääsääntöisesti riittävän suorien henkilö- ja asuintietojen salaaminen. Tutkimuksessa tietoaineistojen sisältämät tiedot ovat usein jaettu neljään kokonaisuuteen: suorat tunnisteet, kvasitunnisteet, arkaluontoiset tunnisteet ja ei-arkaluontoiset tunnisteet (Fung ym. 2010, 14:4). Suorat tunnisteet, kuten nimi tai henkilötunnus, johtavat henkilön suoraan tunnistamiseen, mutta kvasitunnisteina nähdään mitkä tahansa tiedot, jotka voivat mahdollisesti johtaa henkilön tunnistamiseen. Raja suoran ja kvasitunnisteen välillä on häilyvä, mutta usein anonymiteetin takaamiseksi tietoaineistoista salataan tai poistetaan ainoastaan suorat tunnisteet sekä ilmiselvimmät kvasitunnisteet. Kvasitunnisteiden tunnistettavuus riippuu ensisijaisesti aineiston luonteesta ja laajuudesta. Anonymiteetti ei ole taattu, mikäli tietoaineistot ovat erityisen 2

3 suuria ja moniulotteisia, erilaisia aineistoja on mahdollista verrata keskenään ja hyökkääjällä on edes yksittäisiä tietoja kohdehenkilön toiminnasta (Narayanan & Shmatikov, 2008). Narayananin ja Shmatikovin (2010, 26) mukaan mitä tahansa tietoa, joka tietystä henkilöstä on merkitty rekisteriin, voidaan käyttää tunnistamisen välineenä eikä kvasitunnisteen määritelmällä ole tosiasiallista sisältöä. Tältä osin laajojen avointen tietoaineistojen julkisuus tai julkaiseminen on ristiriidassa yksityisyydensuojan kanssa, koska anonymiteetin perustana lainsäädännössä on tunnistamattomuus, jonka raja on tosiasiassa häilyvä. Kaikki avoimen datan hengessä jaettavista tietoaineistoista ei sisällä yksityisyydensuojan kannalta ongelmallista tietoa, mutta rekisterit voivat sisältää epäsuorasti kansalaisiin liittyvää tietoa. Big datan aikakaudella tietoaineistojen määrä lisääntyy jatkuvasti ja tietoaineistojen avaamisen ollessa vasta alkuvaiheissa, ei ole vielä tiedossa rajaa sille, kuinka paljon ja minkälaisia tietoaineistoja tulevaisuudessa muodostuu ja julkaistaan. Vaikka vain osa tietoaineistoista julkaistaisiin tai olisi kaupankäynnin kohteena, on tietoaineistojen olemassaolo sinänsä jo kansalaisten yksityisyydensuojaa koskeva kysymys. Tähän kysymykseen tarttuu erityisesti my data -ajattelu, jonka mukaan yksilöillä tulisi olla hallintaoikeus heitä koskevaan tietoon riippumatta sen keräämisen syystä tai tiedon käyttötarkoituksesta. Erityisen tärkeitä ovat tietoaineistojen säilytyksen tietoturvanäkökulmat ja väärinkäytön estäminen. Yksityisyydensuoja ei rajoitu ainoastaan julkisiin aineistoihin, vaan myös yksityisten toimijoiden tietoaineistoihin. Kansainvälisesti kuuluisimmat yksityisyydensuojan rikkomiseen johtaneet tiedonjulkistukset (aiheesta yleisesti esim. Ohm 2009, ) ovatkin olleet yksityisten yritysten tekemiä. Tietoaineistojen anonymiteetti ja yksityisyydensuoja ovat minimiehto mille tahansa big data - henkisten tietoaineistojen jakamiselle. Viime vuosina onkin nähty voimistuvaa keskustelua ylipäänsä kansalaisia koskevista tietoaineistoista sekä niiden myymisestä ja julkistamisesta. 3 Tietoaineistojen anonymisointi Tietojen suoran salaamisen tai poistamisen lisäksi tunnetaan useita erilaisia keinoja muokata tietoaineistoja anonymiteetin turvaamiseksi. Anonymisoinnin tarkoituksena on muuttaa tietoaineistoja siten, että yksittäisten henkilöiden tunnistaminen vaikeutuu, mutta tilastollinen analyysi on edelleen mahdollista. Käytännössä tämä tarkoittaa joko eksplisiittisten tunnistetietojen poistamista, korvaamista yleistasoisemmilla muuttujilla tai tietoaineistojen muuttamista tai korvaamista. (Fung ym. 2010) Julkisen sektorin avatessa tietoaineistoja tämä tapahtuu aina jollakin tavalla anonymisoituna Erilaiset anonymiteetin murtamista tavoittelevat hyökkäykset pyrkivät tekemään päätelmiä aineistoista ja yhdistämään tietoja yksittäisiin henkilöihin. Fung ym. (2010; ks. myös Abou-el-ela, Nermin & Hesham 2013, 103) ovat jaotelleet hyökkäykset sen mukaan millaisia henkilön ja aineiston välisiä yhteyksiä hyökkäys tuottaa. Näitä ovat tietueyhteys (yksittäiset tiedot voidaan yhdistää yksittäiseen henkilöön), ominaisuuksien yhteys (yksittäinen henkilö voidaan yhdistää tietyn ryhmän jäseneksi), taulukkoyhteys (yksittäinen henkilö voidaan tunnistaa osaksi tiettyä taulukkoa tai aineistoa) ja todennäköisyyshyökkäys (todennäköisyyksiä yksittäisen henkilön ominaisuuksista voidaan tarkentaa etukäteistiedosta). Koska erilaisten hyökkäystapojen päämäärä 3

4 ja niiden avulla saavutetun tiedon taso on erilainen, eivät yksittäiset anonymisointimenetelmät pysty suojaamaan kaikilta hyökkäystavoilta. Hyökkäys- ja yhteysmuotojen aste-erot myös korostavat, ettei anonymiteettiä voida yksiselitteisesti todeta olevan tai sen puuttuvan. Ohm (2010, 1701) on väittänyt tietoaineistojen olevan joko käyttökelpoisia tai täydellisen anonyymeja, muttei koskaan kumpaakin. Jonkinasteisia tietoja ja ominaisuuksia on mahdollista päätellä lähes mistä tahansa tietoaineistosta. Hyväksyttävän anonymiteetin määrittäminen onkin normatiivinen valinta ja henkilötietolain tulkintaa. Vaikka yksittäistä henkilöä ei voitaisikaan tunnistaa, mutta hyökkäys johtaa ominaisuusyhteyden tai taulukkoyhteyden tunnistamiseen, voidaan tätä käyttää henkilöiden luokitteluun sekä hyvän- että pahantahtoisessa mielessä ja tällä tavalla rikkoa yksityisyydensuojaa (Dwork & Mulligan 2013). Tunnetuimpia määritelmiä anonymiteetille ja sen turvaamiselle on k-anonymiteetti, josta on olemassa useita eri variantteja. Menetelmän tarkoituksena on muokata tietoaineistoa joko yleistämällä tai poistamalla tietoja siten, että k-1 muuta tietuetta kuuluu samaan luokkaan eikä yksittäinen henkilö kuulu yksin mihinkään ryhmään. (esim. Fung ym. 2010) Tyypillinen esimerkki on iän ryhmitteleminen ikäryhmiksi tai tarkan asuinpaikan korvaaminen laajemmalla asuinalueella. Tietojen rajoittaminen tarkoittaa yksiselitteisesti jonkin muuttujan poistamista. K-anonymiteetin taso riippuu siitä, kuinka suuren ryhmän osaksi havainnot ovat ryhmitelty, mikä puolestaan vaikuttaa aineiston hyödynnettävyyteen (Aggarwal 2005). K-anonymiteetti suojaa lähinnä tietueen ja henkilön suoralta yhdistämiseltä, mutta on edelleen altis muille hyökkäyksille ja alhaiset k- anonymiteetin tasot ovat mahdollista murtaa erityisesti runsaasti muuttujia sisältävissä aineistossa tai jos hyökkääjällä on ennakkotietoja kohteestaan (Aggarwal 2005; Abou-el-ela, Nermin & Hesham 2013). K-anonymisointia, joka on enemmän periaate kuin varsinainen anonymisointimenetelmä, on täydennetty useilla erilaisilla malleilla (ks. Fung ym. 2010), jotka vaikeuttavat tietojen yhdistämistä ja yksittäisiä henkilöitä koskevien päätelmien tekemistä. Vahvemmat anonymisointimenetelmät kuitenkin usein johtavat aineiston informaatioarvon radikaaliin laskuun. Yksittäisen tietoaineiston muuntelun lisäksi anonymiteettia voidaan lisätä muodostamalla alkuperäisestä aineistosta uusia muunneltuja aineistoja. Arkaluontoiset tiedot ja kvasitunnisteet voidaan eriyttää omiin taulukkoihinsa, joiden välisenä siltana ovat määrätyt ryhmätunnisteet, mutta yksittäisiä muuttujasarjoja ei voida enää suoraan yhdistää kvasitunnisteisiin. Taulukkojen sisällä on edelleen mahdollista käyttää muitakin menetelmiä. Eriyttämisen lisäksi alkuperäisen aineiston arvoja voidaan muokata ja vaihtaa siten, että aineiston suora yhteys todellisiin henkilöihin hämärtyy, mutta osa tilastollisista ominaisuuksista säilytetään. Tämä voi tarkoittaa alkuperäisten tietojen korvaamista häiriötiedoilla tai kokonaan uusien synteettisten tietueiden lisäämistä. Alkuperäinen aineisto voidaan myös kokonaan korvata uudella alkuperäisen aineiston ominaisuuksia vastaavalla synteettisellä aineistolla. Vaikka nämä menetelmät merkittävästi vahvistavat anonymiteettiä, on niiden ongelmana suorat vaikutukset aineiston käytön monipuolisuuteen. (Hussien ym. 2013, 102; Fung ym. 2010, 19 21) 4

5 4 Anonymiteetin murtaminen big data -aikakaudella Useimmat salausmenetelmät ovat haavoittuvaisia kehittyneemmille algoritmipohjaisille hyökkäyksille. Vaikka hyökkäys ei johtaisikaan henkilön ja häntä koskevan tiedon suoraan yhdistettävyyteen, voidaan niiden avulla tuottaa alempiasteisia yhteyksiä (ks. s. 3). Hyökkäysten menestymismahdollisuuksien lähtökohtana pidetään yleensä tarvetta tietää jotain yksittäisiä tietoja hyökkäyksen kohteesta, ja hyökkäyksen oletetaan kohdistuvan yksittäiseen aineistoon. Anonymiteetin murtamisen mahdollisuudet kasvavat, mikäli hyökkääjän käytössä on useampia aineistoja, joihin tietyn henkilön tiedetään kuuluvan. Tämä voi tarkoittaa joko uutta versiota samasta aineistosta, tai täysin toista aineistoa, jonka tiedoissa on limittäisyyttä toisen aineiston kanssa. Erityisen ongelmallisina on nähty hajautuneet ja moniulotteiset aineistot, joissa yksittäisiä muuttujia on todella paljon, yksittäisten henkilöiden tiedot eroavat toisistaan todella paljon, tai useat muuttujat ovat suoraan yhteydessä toisiinsa. Tämän kaltaisia aineistoja ovat esimerkiksi paikkatiedot ja liikkumista kuvaavat aineistot tai taloudellisia transaktioita kuvaavat aineistot. (Fung ym. 2010) Näissä aineistoissa kvasitunnisteen määritelmä on erityisen häilyvä, koska mitä tahansa tiedon osaa voidaan käyttää hyväksi tunnistamisessa ja yksittäisetkin ennakkotiedot auttavat anonymiteetin murtamiseen huomattavasti (Narayanan & Shmatikov 2008). Tutkimus tunteekin esimerkkejä paikkatietoaineistojen (Gambs ym. 2014) ja sosiaalisen median verkostojen (Narayanan & Shmatikov 2009) anonymiteetin purkamisesta Viimeiseksi esitetyt näkökulmat ovat erityisen ongelmallisia viimeaikaisen yhteiskunnallisen kehityksen valossa: mikäli yhä useampia ja laajempia tietoaineistoja avataan julkiseen tai nykyistä laajempaan käyttöön, kasvaa myös mahdollisten anonymiteetin murtojen riski. Ongelma ei koske ainoastaan julkishallinnon aineistoja vaan myös yksityisten yritysten omistamia, myymiä ja jakamia aineistoja. Mikäli yksityisellä toimijalla on liiketoimintansa kautta tietoaineisto palvelunsa asiakkaista tai käyttäjistä, voidaan sitä käyttää hyväksi muiden aineistojen anonymiteetin murtamisessa. Ennen kaikkea yksittäisen tietomurron avulla saatuja aineistoja voidaan käyttää hyväksi minkä tahansa muun aineiston anonymiteetin murtamisessa. Anonymiteetin rapautuminen ei tapahdu lineaarisesti, vaan lisätietojen hankkiminen muista aineistoista on sitä helpompaa mitä enemmän yksittäisestä henkilöstä tiedetään (Ohm 2010, 1705). Laajojen, tarkkojen ja avointen tietoaineistojen olemassaolo on nykyaikaisten algoritmipohjaisten ja aineistoja vertailevien menetelmien valossa aina kompromissi anonymiteetin kanssa. Vastaavasti korkeamman anonymiteetin takaavat menetelmät heikentävät tiedon käytettävyyttä ja sovellettavuutta, jolloin aineistojen jakamisen tavoitteet vuorostaan kärsivät. Big data ja avoin data ilmiöinä ja ajattelutapoina ovat periaatteellisessa ristiriidassa yksityisyydensuojan kanssa, kun näiden suhdetta tarkastellaan matemaattisten analyysimenetelmien kehityksen valossa. 5 Tietoaineistojen hallinta ja omistajuus Tietoaineistojen anonymiteetin ja yksityisyydensuojan vuoksi on yhä tärkeämpää pohtia kuka tietoaineistoja hallinnoi ja kuka aineistoja saa käyttää. Avatessaan tietoaineistojaan julkinen hallinto tulkitsee sillä itsellään olevan oikeus päättää tietojen julkistamisesta, kunhan 5

6 lainsäädännön määrittämä yksityisyydensuojan taso säilyy. Yksityisten yritysten keräämissä tietoaineistoissa on yleistä, että käyttääkseen palvelua tai ohjelmistoa yksilöt sallivat kaupankäynnin heitä koskevalla tiedolla. Yrityksen on noudatettava vallitsevaa yksityisyydensuojan lainsäädäntöä, jossa voi olla suuriakin maakohtaisia eroja. Lainsäädännön anonymiteettimääritelmät, joille tietoaineistojen avaaminen ja kaupankäynti perustuvat, eivät aiemmissa luvuissa perustelluista syistä kuitenkaan ole enää täysin päteviä, jolloin kaupankäynnin kohteena olevat tietoaineistot ovat aina potentiaalisia tunnistamiseen johtavia tietoja. Tällöin kaupankäynnin ja julkistamisen laillisuus ei ole täysin yksiselitteistä, joskaan se ei laitontakaan. My data -ajattelun korostama yksilöiden oikeus heitä koskevien tietoaineistojen hallintaan muuttaisi tätä asetelmaa. Sen sijaan, että tietojen käytön määrittelyvalta ja lainsäädännön tulkinta olisi julkishallinnolla tai yrityksellä, my data -ajattelussa päätöksen datan avoimuudesta ja käytön sallimisesta tekisi kansalainen itse. Ajattelutavan periaatteiden käytännön toteutuminen on teknisesti vaikea kysymys, mutta my data -ajattelun periaatteet tulevat olemaan sitä ajankohtaisempia mitä pidemmälle big data -ilmiönä etenee. Länsimaisen yksilökäsityksen ja yksilöiden nauttimien perusoikeuksien näkökulmasta on kestämätöntä, mikäli yksittäisiä kansalaisia koskevat tietoaineistot ovat julkisia ja kollektiivista omaisuutta, tai henkilötiedot rajoittamattoman kaupan kohteita. Tietoaineistojen ja anonymiteetin muuttunut luonne pakottavat pohtimaan myös tiedon omistajuutta ja hallintaa, mikäli yksityisyydensuojasta ja yksilöiden oikeuksista halutaan pitää kiinni. Digitaalisten palveluiden globaalin ja paikkaan sitomattoman luonteen vuoksi aihepiirin regulaatio on kuitenkin vaikeaa. Oikeudellisesta ja moraalisesta näkökulmasta voisikin olla perustellumpaa puhua kansainvälisistä digitaalisista perusoikeuksista. Tulevaisuudessa on tarpeellista miettiä yksilöä itseään koskevan tiedon perusoikeusnäkökulmia, jotta teknologisen kehityksen myötä tapahtuvat yhteiskunnalliset muutokset eivät muodostu ihmisoikeuksia uhkaavaksi tekijäksi. 6 Asiantuntijoiden näkemyksiä Selvityksen yhteydessä tiedusteltiin suomalaisilta tietojenkäsittelytieteen oppilaitoksilta näkemyksiä anonymisointiin ja sen murtamiseen. Vastauksia saatiin kuusi kappaletta ja tiedustellut kysymykset ovat esitetty liitteessä 1. Kyselyn perusteella Suomessa on alan tutkimusta ja Suomessa työskentelee kryptologiaan erikoistuneita tutkijoita, mutta heidän määränsä ei ole kovin suuri. Joissakin yliopistoissa järjestetään myös alan kursseja. Erilaisia anonymisointimenetelmiä tunnetaan runsaasti. Kehittyneimpinä menetelminä pidettiin homomorfisia salaustapoja, joiden avulla voidaan katkaista yhteys aineiston ja todellisten ihmisten välillä, mutta säilyttää aineiston tilastolliset ominaisuudet. Samoin mainittiin mm. hashbytes-salaus, funktionaalinen salaus ja differentiaalinen tietosuoja lupaavina menetelminä. Uusimpien salausmenetelmien ongelmana on niiden raskaus. Menetelmät takaavat korkean anonymiteetin, mutta niiden soveltaminen ei ole yksinkertaista ja voi johtaa jonkinasteiseen aineiston hyödynnettävyyden laskuun. Kyselyyn vastanneet esittivät erilaisia arvioita siitä, kuinka helppoa alan perusteet hallitsevalle henkilölle on tehdä onnistuneita anonymiteetin murtamishyökkäyksiä. Ensisijaisesti tämä riippuu 6

7 käytetyistä salausmenetelmistä ja anonymisointitasosta. Yksinkertaisilla menetelmillä anonymisoiduissa aineistoissa hyökkäykset ovat sitä helpompia, mitä enemmän aineiston henkilöistä on olemassa ennakkotietoja. Internetissä on löydettävissä tutkimusta, ohjeita ja välineitä hyökkäysten tekemiseen, minkä vuoksi onnistuminen voi riippua pitkälti hyökkääjän mielenkiinnosta nähdä vaivaa menetelmien opettelemiseen. Osa kyselyyn vastanneista arvioi alan ammattilaisen tai jatko-opiskelijan helposti murtamaan salaamattoman aineiston tietosuojan. Edellytyksenä pidettiin kuitenkin erikoistumista, eikä kuka tahansa pysty tekemään onnistuneita hyökkäyksiä. Yksi vastaaja piti myös onnistumista epätodennäköisenä ilman erityiskoulutusta. Toisaalta joissakin tapauksissa puhtaalla päättelytyöllä ja ennakkotietojen soveltamisella voidaan tunnistaa suurista aineistoista yksittäisiä henkilöitä tai heidän ominaisuuksiaan. Osa uusista salausmenetelmät on kuitenkin tässä suhteessa selvästi aiempaa turvallisempia, koska niissä yhteydet tietueiden ja oikeiden henkilöiden välillä ovat osittain tai täysin katkaistuja. Hyökkäyksiin tarvittavan osaamisen arvioiden perusteella ainoa järkevä lähestymistapa murtamispotentiaaliin on murtamiskykyisten ihmisten olemassaolon hyväksyminen. Kyse ei enää ole siitä, onko heikosti salatun aineiston murtaminen mahdollista, vaan kuinka monet siihen pystyvät ja kuinka monilla alan osaajilla on halu murtaa aineistoja. Riski tietomurroille on ensisijaisesti riippuvaista käytetyistä salausmenetelmistä. Heikosti anonymisoidun aineiston murtaminen ei ole tietojenkäsittelytieteen ammattilaiselle erityisen vaikeaa ja on ennen kaikkea riippuvainen yksilön halusta nähdä työtä murtamisen eteen. Yhdessä vastauksessa esitettiin hyväksi lähtökohdaksi ajatusta, että kaikki salaukset ja anonymisoinnit ovat mahdollista murtaa, eikä internetissä tulisi julkistaa sellaisia aineistoja, joita ei haluta murrettavan. Asiantuntijoiden mukaan suurten tietoaineistojen avaamisessa tarvitaan tutkimuksen, tiedon soveltajien ja asiantuntijoiden vuoropuhelua. Useat vastaajat esittivät parhaiden käytänteiden vertailua ja vaihtamista. Yhtenä mahdollisuutena esitettiin yhteisen JHS-suosituksen tekemistä tietoaineistojen julkaisun ja anonymisoinnin käytänteille. Aineistojen anonymiteetin murtamiseen liittyvät riskit tulee ottaa vakavasti ja anonymiteetin vaalimiselle tulee antaa huomiota. Sen turvaaminen vaatii myös erityistoimenpiteitä ja erityisasiantuntemusta. 7 Johtopäätökset Tietoaineistojen anonymiteetti ja yksityisyydensuoja ovat viimeaikaisen kehityksen myötä murroksessa. Big data, tietoaineistojen avaaminen ja kehittyneet anonymiteetin murtamismenetelmät luovat ongelmia kansalaisten tietosuojalle ja anonymiteetille. Anonymiteetin takaamiseksi ei enää ole riittävää salata ainoastaan suoria henkilötietoja. Sen sijaan mitä tahansa tietoa voidaan käyttää hyväksi anonymiteetin murtamisessa, jolloin tunnistettavuuden määritelmä muuttuu. Tietoaineistojen avaaminen ja yritysten käytössä olevat tietoaineistot epäsuorasti heikentävät kansalaisten anonymiteettia. Lainsäädännön näkökulmasta on välttämätöntä pohtia nykyisen henkilötietolain sisältöä ja tulkintaa suhteessa tietoaineistojen avaamiseen. Tiukasti tulkittuna kaikki kansalaisia koskeva tieto voi johtaa henkilöiden 7

8 tunnistamiseen. Ohmin (2009, 1741) mukaan EU:n tietosuojadirektiivin mukainen ymmärrys anonymiteetista ei siten voi olla kestävä, koska mitään tietoa ei voida rajata sen ulkopuolelle. Riippumatta anonymiteetin ja henkilötietojen oikeudellisista määritelmistä julkisella sektorilla on erityinen tarve pohtia avattavien tietoaineistojen sisältöä ja salausmuotoa. Uusista anonymiteetin purkamismenetelmistä johtuen kaikki ristiriidat eivät ole selätettävissä. Varsinkin anonymiteetin rapautumisen kumulatiivisuus on ongelma: yksittäinen tietomurto tai anonymiteetin murtuminen tarjoaa avaimet muiden aineistojen anonymiteetin murtamiseen, mikäli aineistoissa on päällekkäisyyttä. Big datan ja avoimen datan aikakaudella kansalaisten anonymiteetti ei enää vastaa aiempia käsityksiä ehdottomasta tunnistamattomuudesta, minkä vuoksi joko yksityisyydensuojan lainsäädännön määritelmiä, yksityisyydensuojan moraalisia periaatteita tai tietoaineistojen avaamista on tarkasteltava kriittisesti. Vähintäänkin julkisen hallinnon on annettava nykyistä suurempaa huomiota aineistojen anonymisoinnille. Anonymiteetti ja tunnistaminen eivät 2010-luvulla ole joko - tai -kysymys, vaan näiden välinen ero määrittyy liukuvasti. Aineistoja julkaistessa tulisi aina arvioida tarvittavaa suojausta ja tietomurron riskiä. Viime kädessä tulisi miettiä ylipäänsä millaista tietoa halutaan julkisesti jakaa ja onko järkevää julkaista sellaisia aineistoja, joiden anonymiteetin murtaminen on aineistoon kuuluville henkilöille tai tahoille vahingollista. Selvityksen perusteella anonymiteettikysymykset tulee ottaa aiempaa laajemmin huomioon pohdittaessa julkisten tietoaineistojen avaamista. Suomessa on aihepiirin asiantuntemusta, jota tulisi hyödyntää. Aihepiirin tutkimus ja asiantuntijoiden näkemykset puoltavat vahvasti jonkinlaisen yhteistyön aloittamista aihepiirin tutkimuksen, aineistojen julkaisijoiden ja aineistojen käyttäjien välillä. Yhteistyön tuloksena tulisi muodostaa näkemys siitä, missä kulkevat rajat julkaistavien ja julkaisemisen ulkopuolelle jätettävien aineistojen välillä, sekä millaiset vaatimukset erilaisilla aineistoilla on anonymisointi- ja salausmenetelmien tasolle. Yhteisesti käytyä keskustelua voidaan käyttää myös lähtökohtina aihepiirin lainsäädäntöön kohdistuvia paineita pohdittaessa. Paineet lainsäädännölle ovat lähtöisin teknologian kehityksestä, eikä lainsäädäntöä sen vuoksi ole mahdollista arvioida ilman tutkimuksen ja asiantuntijoiden tietotaitoa. 8

9 Lähteet Abou-el-ela, A. H., Nermin, H. & Hesham, A. H Attacks on Anonymization-Based Privacy- Preserving: A Survey for Data Mining and Data Publishing. Journal of Information Security, Vol. 4: 2, s Aggarwal, C. C On k-anonymity and the Curse of Dimensionality. Proceedings of the 31 st VLDB Conference, s Dwork, C. & Mulligan, D. K It s Not Privacy, and It s Not Fair. Stanford Law Review Online, Vol. 66, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta. Fung, B. C. M., Wang, K., Chen, R. & Philip, S. Y Privacy-Preserving Data Publishing: A Survey of Recent Developments. ACM Computing Surveys, Vol. 42: 4, artikkeli 14, s Gambs, S., Killijian, M-O. & Núñez del Prado Cortez, M De-Anonymization attack on geolocated data. Journal of Computer and System Sciences, Vol. 80, s Henkilötietolaki. 523/1999. Liikenne- ja viestintäministeriö Big Data Suomessa Keskustelualoite. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 25/2013. Poikkola, A., Kuikkaniemi, K & Kuittinen, O My Data johdatus ihmiskeskeisiin henkilötiedon hyödyntämiseen. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja. Narayanan, A. & Shmatikov, V Robust De-anonymization of Large Sparse Datasets. Proceedings of the 2008 IEEE Symposium on Security and Privacy, s Narayanan, A. & Shmatikov, V De-anonymizing Social Networks. 30 th IEEE Symposium on Security and Privacy, s Narayanan, A. & Shmatikov, V Myths and Fallacies of Personally Identifiable Information. Communications of the ACM, Vol 53: 6, s Ohm, P Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymization. UCLA Law Review, Vol 57, s Valtioneuvosto Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä Liite 1 Tiedustelukysymykset 1. Onko organisaationne käytössä big data -tietoaineistojen anonymisointiin, sen murtamiseen tai näiden menetelmien kehittämiseen liittyvää osaamista tai menetelmiä? Mikäli on, mitkä menetelmät näette tärkeimpinä ja kehittyneimpinä? 9

10 2. Kuinka suurena näette mahdollisuuden, että matemaattisen analyysin tai tietojenkäsittelytieteen perusteet hallitsevalla henkilöllä (esimerkiksi alaa opiskelleella) on kyky tehdä onnistuneita anonymiteetin murtoja big data -aineistoista? 3. Millaisia suosituksia antaisitte julkishallinnon tietoaineistojen avaamisen anonymisoinnille sekä alan osaamisen kehittämiselle Suomessa? 10

Tietosuoja tutkimuksessa. Arja Kuula-Luumi (Tietoarkisto) Tutkimusaineistojen anonymisointi -seminaari Tampereen yliopisto

Tietosuoja tutkimuksessa. Arja Kuula-Luumi (Tietoarkisto) Tutkimusaineistojen anonymisointi -seminaari Tampereen yliopisto Tietosuoja tutkimuksessa Arja Kuula-Luumi (Tietoarkisto) Tutkimusaineistojen anonymisointi -seminaari 5.4.2017 Tampereen yliopisto Sisältö Henkilötieto Henkilötietojen käsittelyn laillisuusperusteet tutkimuksessa

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS LAINSÄÄDÄNNÖN TARKASTELUA AVOIMUUDEN NÄKÖKULMASTA Minna Pappila OTT, tutkijatohtori Itä-Suomen yliopisto Turun yliopisto ESITYKSEN RAKENNE: Ympäristötiedon avoimuuden merkitys

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön

Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto Suomen Lääkintäoikeuden ja etiikan seura ry 22.3.2012 Yleistä tietosuojasta Tietosuojanäkökulma biopankkitoimintaan

Lisätiedot

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan Avoin data ja liiketoiminta Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan SKS/Poligonin talviseminaari 3.2.2011 Antti Kosonen MML Tietopalvelukeskus MML ja avoin data 2011 alusta MML on tarjonnut

Lisätiedot

Kvalitatiivisen aineiston anonymisointikeinot. Katja Fält Tampereen yliopisto

Kvalitatiivisen aineiston anonymisointikeinot. Katja Fält Tampereen yliopisto Kvalitatiivisen aineiston anonymisointikeinot Katja Fält 5.4.2017 Tampereen yliopisto Henkilötieto Henkilötieto: kaikenlaiset luonnollista henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat

Lisätiedot

Miksi Avointa Dataa? 11/15/13 Heikki Sundquist

Miksi Avointa Dataa? 11/15/13 Heikki Sundquist Miksi Avointa Dataa? Heikki Sundquist Painovapauslaki 1766 (Chydenius) Vuoden 1766 painovapausasetus, joka säädettiin perustuslakina, takasi laajemman painovapauden kuin missään muualla. Lisäksi lähes

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

10 Yksityiselämän suoja

10 Yksityiselämän suoja SUOMEN PERUSTUSLAKI (731/1999) 10 Yksityiselämän suoja Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen

Lisätiedot

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015 1 AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN Heli Koski, ETLA 15.1.2015 2 Taustaa esitutkimuksesta Julkisen datan avaamisen potentiaaliset hyödyt on arvioitu ennakollisissa arvioinneissa

Lisätiedot

Tietosuoja ja aineiston avaaminen. Anne Kärki

Tietosuoja ja aineiston avaaminen. Anne Kärki Tietosuoja ja aineiston avaaminen Anne Kärki 15.11.2017 Avoin vai suljettu aineisto? Tietosuojalainsäädäntö on muuttunut. EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan keväällä 2016 ja sitä sovelletaan 25. päivästä

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Tietosuoja-asetuksen vaikutukset ja merkitys kuvakokoelmille. Annika Tuomala ja Ismo Malinen

Tietosuoja-asetuksen vaikutukset ja merkitys kuvakokoelmille. Annika Tuomala ja Ismo Malinen Tietosuoja-asetuksen vaikutukset ja merkitys kuvakokoelmille Annika Tuomala ja Ismo Malinen 21.11.2017 Taustaksi: Valokuva henkilötietona Henkilötieto: kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

T E R H O N E V A S A L O

T E R H O N E V A S A L O K Ä Y T T Ä J Ä T I E T O J E N H A L L I N N O I N T I H U O M I S E N P A L V E L U I S S A K O K O N A I S U U D I S T U S E U : N T I E T O S U O J A L A I N S Ä Ä D Ä N N Ö S S Ä T E R H O N E V A

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Juuli - julkaisutietoportaali. Asiantuntijaseminaari, Helsinki 12.9.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

Juuli - julkaisutietoportaali. Asiantuntijaseminaari, Helsinki 12.9.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Juuli - julkaisutietoportaali Asiantuntijaseminaari, Helsinki 12.9.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Julkaisuportaalista Juuliksi Kansallisen julkaisuportaalin kehitystyö alkoi syksyllä 2012 Rahoitus

Lisätiedot

Avoin tilastotieto ja Apps4Finland 2012. Asiakasaamu 4.12.2012 Tietopalvelujohtaja Heli Mikkelä Tilastokeskus

Avoin tilastotieto ja Apps4Finland 2012. Asiakasaamu 4.12.2012 Tietopalvelujohtaja Heli Mikkelä Tilastokeskus Avoin tilastotieto ja Apps4Finland 2012 Asiakasaamu 4.12.2012 Tietopalvelujohtaja Heli Mikkelä Tilastokeskus Muutama sana avoimesta datasta Tilastokeskus ja avoin data Kokemuksia Apps4Finland -kilpailusta

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 1

Kysymyksiä ja vastauksia 1 Kysymyksiä ja vastauksia 1 1. Millaisia valokuvia saa/ei saa laittaa nettiin? 2. Voiko kuvissa näkyvien henkilöiden nimiä julkaista? 3. Miten kuvia lisensoidaan? Usein käytössä CC- BY vaikka ei voimassa

Lisätiedot

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu EUROBAROMETRI V.2008 / LUOTTAMUSINDIKAATTORI 100 90 PROSENTTIA 80 70 60 50 40 30 20 SUOMI EU-ka 10 0 Terveydenhuolto Sosiaaliturva Vakuutusyhtiöt

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Viranomaisten tietoaineistojen hyödyntämisen edistäminen tutkimuskäytössä

Viranomaisten tietoaineistojen hyödyntämisen edistäminen tutkimuskäytössä Viranomaisten tietoaineistojen hyödyntämisen edistäminen tutkimuskäytössä Hannele Kerola JulkICT - osasto 19.4.2017 Tiedonhallinta ja tutkijoiden tarpeet (työryhmän asettamiskirje) Tiedonhallinnan kehittämisen

Lisätiedot

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI JA EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO Yhteistyösopimus Johdanto Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) ja Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), joihin viitataan jäljempänä

Lisätiedot

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA?

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? EU-tietosuoja-asetuksen vaikutukset koulutuskierros Yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimisto ja FCG / Maaliskuu 2015 MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun

Lisätiedot

PSI-direktiivin arviointi. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM JulkICT Huotari Maarit(VM) JULKINEN

PSI-direktiivin arviointi. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM JulkICT Huotari Maarit(VM) JULKINEN Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM201700684 JulkICT Huotari Maarit(VM) 28.11.2017 JULKINEN Asia Komission julkinen kuuleminen julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä koskevan direktiivin

Lisätiedot

JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa. Anne Kauhanen-Simanainen

JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa. Anne Kauhanen-Simanainen JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen 14.11.2013 Suomen avoimen tiedon politiikka on linjattu useissa yhteyksissä vuodesta 2011 lähtien Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011

Lisätiedot

Kvalitatiivisen datan avaaminen. Tieteenala-asiantuntija, FT Katja Fält Metodifestivaalit

Kvalitatiivisen datan avaaminen. Tieteenala-asiantuntija, FT Katja Fält Metodifestivaalit Kvalitatiivisen datan avaaminen Tieteenala-asiantuntija, FT Katja Fält Metodifestivaalit 30.5.2017 Esityksen sisältö Tunnisteellisten aineistojen käsittely Tekijänoikeus ja aineistot Sosiaalisen median

Lisätiedot

EU:n tietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus

EU:n tietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus Lääke- ja terveystieteen tutkimuksen tietosuoja nyt ja tulevaisuudessa Treen yo 17.3.2016 EU:n tietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun toimisto

Lisätiedot

Biopankkeja koskeva lainsäädäntö

Biopankkeja koskeva lainsäädäntö 1 Biopankkeja koskeva lainsäädäntö Biomedicum 20.9.2004 Mervi Kattelus mervi.kattelus@stm.fi 2 Mikä on biopankki? Ei ole määritelty Suomen lainsäädännössä Suppea määritelmä: kudosnäytekokoelma Laaja määritelmä:

Lisätiedot

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015. Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015. Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014 Hallitusohjelman kärkihanke Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun esittelypuheenvuoro

Tietosuojavaltuutetun esittelypuheenvuoro TIETOSUOJAN PERUSTEET STANDARDIN SUOMENNOKSEN JULKAISUTILAISUUS 7.6.2013 SFS Tietosuojavaltuutetun esittelypuheenvuoro Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Henkilötietolaki (523/1999) 1 Lain tarkoitus Tämän

Lisätiedot

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta IT-erityisasiantuntija Lauri Karppinen Tietosuojavaltuutetun toimisto 21.11.2011 Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Tietosuojavaltuutettu Ohjaa,

Lisätiedot

Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena. To infinity & beyond

Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena. To infinity & beyond Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena To infinity & beyond Kirjastoverkkopäivät Minna Karvonen 24.10.2013 Hallitusohjelman kirjauksia kirjastojen kehittäminen vastaamaan tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja

Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 19.1.2017 Liisa Murto Kynnys ry Itsemääräämisoikeus Perustuu perus- ja ihmisoikeuksiin Itsemääräämisoikeus lähtee jokaisen

Lisätiedot

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Antti Eskola Kaupallinen neuvos Innovaatiopolitiikan ryhmä Työ- ja elinkeinoministeriö Data käyttöön mutta mikä data?

Lisätiedot

Julkaisuportaali ja yliopistojen julkaisutiedot

Julkaisuportaali ja yliopistojen julkaisutiedot Julkaisuportaali ja yliopistojen julkaisutiedot Kotimaiset tieteelliset artikkelit näkyviksi!, Helsinki 25.4.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Mihin erillistä julkaisuportaalia tarvitaan? Julkaisuportaali

Lisätiedot

Tietoturva ja tietosuoja. Millaisia ovat tietoyhteiskunnan vaarat?

Tietoturva ja tietosuoja. Millaisia ovat tietoyhteiskunnan vaarat? Tietoturva ja tietosuoja Millaisia ovat tietoyhteiskunnan vaarat? Mitä on tietoturva? Miten määrittelisit tietoturvallisuuden? Entä tietosuojan? Mitä ylipäänsä on tieto siinä määrin, kuin se ihmisiä kiinnostaa?

Lisätiedot

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL 18.11.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja perusoikeutena Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha

Lisätiedot

Tiedon hallinnan ajankohtaispäivä 11.4 Ylitarkastaja, Tomi Kytölä

Tiedon hallinnan ajankohtaispäivä 11.4 Ylitarkastaja, Tomi Kytölä Tiedon hallinnan ajankohtaispäivä 11.4 Ylitarkastaja, Tomi Kytölä Uudistus voimaan 1.1.2018 Hallituksen esitys eduskunnalle huhtikuussa 2017 Eduskuntakäsittely keväällä ja kesällä 2017 Työpajat asetusluonnoksista

Lisätiedot

KVANTITATIIVNEN DATA JA SEN AVAAMINEN. Eliisa Haanpää, Tietoarkisto Metodifestivaali, Jyväskylä

KVANTITATIIVNEN DATA JA SEN AVAAMINEN. Eliisa Haanpää, Tietoarkisto Metodifestivaali, Jyväskylä KVANTITATIIVNEN DATA JA SEN AVAAMINEN Eliisa Haanpää, Tietoarkisto Metodifestivaali, Jyväskylä 30.5.2017 Esityksen sisältö 1 Taustaa 2 Suunnittelu & käsittely 3 Anonymisointi 1 TAUSTAA Miksi avata aineisto?

Lisätiedot

EU-tietosuoja-asetus Vaikutukset korkeakoulun IT:n näkökulmasta Case Laurea

EU-tietosuoja-asetus Vaikutukset korkeakoulun IT:n näkökulmasta Case Laurea www.laurea.fi EU-tietosuoja-asetus Vaikutukset korkeakoulun IT:n näkökulmasta Case Laurea FUASin etiikkaseminaari 4.4.2017 Laurea Kimmo Pettinen 2 Sisältö Tieto - henkilötieto GDPR:n vaikutukset Pääasiallinen

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

2) tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille;

2) tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille; Artikla 15 artikla - Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin 1. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei

Lisätiedot

Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta

Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Green Net Finland - Ympäristömonitoroinnin 8. kansallinen seminaari 10.4.2013

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2017 (OR. en) 11563/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: API 95 INF 139 JUR 376 NEUVOSTON PÄÄTÖS neuvoston avoimen datan politiikasta ja neuvoston asiakirjojen

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Liikenne ja viestintäministeriö Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 ITSEARVIOINTIIN LIITTYVÄN KYSELYN TOTEUTTAMINEN Kyselyn

Lisätiedot

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten käyttöönotto

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten käyttöönotto Tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten käyttöönotto Jari Ala-Varvi 03 / 2017 30.3.2017 1 Miksi? GDPR tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2016 ja siirtymäaika päättyy 24.5.2018 Perusoikeuksien suoja monimutkaistuvassa

Lisätiedot

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Sisältö Työn tausta & tavoitteet Käytetty metodiikka Työn lähtökohdat IEEE 802.11 verkkojen tietoturva Keskeiset tulokset Demonstraatiojärjestelmä Oman työn osuus

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Tietosuojauudistus tulee PTC:n käytännön vinkit. Tapio Lahtinen

Tietosuojauudistus tulee PTC:n käytännön vinkit. Tapio Lahtinen Tietosuojauudistus tulee PTC:n käytännön vinkit Tapio Lahtinen Mistä on kyse ja miten päästä alkuun? Tietosuoja-asetus ei suoraan anna yleisvastausta, siihen, mitä pitäisi tehdä Kärjistäen kyse on ikään

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Uuden tietoyhteiskunnan teesit. #uusitietoyhteiskunta

Uuden tietoyhteiskunnan teesit.  #uusitietoyhteiskunta Uuden tietoyhteiskunnan teesit Uuden tietoyhteiskunnan teesit Suomen on aika lunastaa paikkansa tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä. Teknologiavetoisen vanhan tietoyhteiskunnan perustalle on rakennettava

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN Taustamuistio 5.11.2011 tausta Kokemukset vaalikampanjasta: Monet äänestäjät kokivat puolueohjelman liian kapeaksi. Piraattiehdokkailla oli joissakin puolueohjelman

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa 1 Massadata mistä on kyse? Käsite Massadata Tiedon paradigman muutos Väline Hallituksen kärkihanke 2 Massadata hallitusohjelman kärkihankkeena

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus

Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus Kuulemistilaisuus 26.9.2017, @lvmfi Päivi Antikainen, yksikön johtaja, tietoliiketoimintayksikkö Tuomas Kaivola, ylitarkastaja, tietoliiketoimintayksikkö

Lisätiedot

Järjestätkö itse performanssiesi taltioinnin (videokuvauksen, dokumentoinnin valokuvaamalla tms)?

Järjestätkö itse performanssiesi taltioinnin (videokuvauksen, dokumentoinnin valokuvaamalla tms)? vastaajia vastaamattomia? 4% Kysely - Toukokuu 214 - Performanssitaidetta tekeviltä kysyttiin hdän käytännöistään ja näkemyksistään dokumentaatiosta, tekijänoikeuksista ja arkistoinnista, jakaminen jaetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0011 (COD) 7805/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

E U : N T I E T O S U O J A - A S E T U K S E N V A I K U T U K S E T Y R I T Y S T E N L I I K E T O I M I N T A A N T E R H O N E V A S A L O

E U : N T I E T O S U O J A - A S E T U K S E N V A I K U T U K S E T Y R I T Y S T E N L I I K E T O I M I N T A A N T E R H O N E V A S A L O E U : N T I E T O S U O J A - A S E T U K S E N V A I K U T U K S E T Y R I T Y S T E N L I I K E T O I M I N T A A N T E R H O N E V A S A L O Tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistus Ensimmäinen EU:n

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2016/0280(COD) 2.3.2017 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

Tieteellinen tutkimus ja EU:n tietosuoja-asetus

Tieteellinen tutkimus ja EU:n tietosuoja-asetus Tieteellinen tutkimus ja EU:n tietosuoja-asetus Marjut Salokannel OTT, dos. 21.11.2013 Ehdotus tietosuojapaketiksi Tammikuussa 2012 komissio antoi 1) ehdotuksen yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

24.5.2016 B8-0623/2016 } B8-0633/2016 } B8-0639/2016 } B8-0643/2016 } B8-0644/2016 } RC1/Am. 2

24.5.2016 B8-0623/2016 } B8-0633/2016 } B8-0639/2016 } B8-0643/2016 } B8-0644/2016 } RC1/Am. 2 B8-0644/2016 } RC1/Am. 2 2 3 a kohta (uusi) 3 a. korostaa, että Privacy Shield -periaatteilla myönnetään avoin valtakirja henkilötietojen kaikenlaiseen käsittelyyn ilman rekisteröidyn suostumusta tai täysiä

Lisätiedot

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Tietojohtamisen verkoston seminaari 23.11.2012 Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa kaikkien

Lisätiedot

Liiketoiminta ja avoin paikkatieto

Liiketoiminta ja avoin paikkatieto Liiketoiminta ja avoin paikkatieto - Alustusta Suomen Kartografisen Seuran ja Poligonin seminaarin/teemapäivän aiheeseen Paula Ahonen-Rainio 3.2.2011 Liiketoiminta ja avoin paikkatieto? 13.00 Avoin paikkatieto

Lisätiedot

O 21/2016 vp Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta

O 21/2016 vp Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta O 21/2016 vp Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta 1990-2020 Leena Juvonen 19.4.2017 Valtiontalouden tarkastusvirasto Eduskunnan tulee omaksua aiempaa merkittävästi aktiivisempi rooli budjetti- ja valvontavallan

Lisätiedot

Tietosuoja Copyright (c) 2005 ACE LAW Offices

Tietosuoja Copyright (c) 2005 ACE LAW Offices Tietosuoja Esityksen sisältö Sääntely-ympäristö Henkilötietolaki Sähköisen viestinnän tietosuoja Tietoturvallisuus Rikoslaki Muuta alaa koskeva sääntelyä Sääntely-ympäristö Perustuslaki Henkilötietolaki

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013, julkaisuseminaari 23.4

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013, julkaisuseminaari 23.4 Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013, 23.4 Avoin lähdekoodi Avoin data Prosessien ja palveluiden kehittäminen Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Avoimen lähdekoodin käyttö kunnissa Avoimen lähdekoodin

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Sirpa Posio Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa

Lisätiedot

Nykydokumentoinnin koulutuspäivä. Tietosuojakysymykset ja eettiset periaatteet nykydokumentoinnissa

Nykydokumentoinnin koulutuspäivä. Tietosuojakysymykset ja eettiset periaatteet nykydokumentoinnissa Nykydokumentoinnin koulutuspäivä Tietosuojakysymykset ja eettiset periaatteet nykydokumentoinnissa Suomen kansallismuseo 1.11.2010 Teemu Ahola Vs. museonjohtaja Työväenmuseo Werstas Materiaalin kerääminen

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Tilastokeskuksen käyttölupamenettely. Seminaari

Tilastokeskuksen käyttölupamenettely. Seminaari Tilastokeskuksen käyttölupamenettely Seminaari 2.3.2009 Käyttölupahakemusten määrä Tilastokeskuksessa Lautakunnassa käsiteltävien asioiden lukumäärä Hakemukset yht. Vuosi 1.6.1994 18 137 1995 37 198 1996

Lisätiedot

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari 2.12.2013 TIETEELLINEN TIETO tiedeyhteisön synty 1660-luvulla tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Sisällönhallinta, esteettämyys, henkilötiedot,

Sisällönhallinta, esteettämyys, henkilötiedot, CT30A3201 - WWW-sovellukset Sisällönhallinta, esteettämyys, henkilötiedot, Jouni.Ikonen lut.fi 12.11.13 1 Jouni Ikonen Sisällönhallintajärjestelmät content management system (CMS) Mahdollistaa joukon ihmisiä

Lisätiedot

Tutkimusaineiston hallinta. Annaleena Okuloff Terveystieteiden tieteenala-asiantuntija

Tutkimusaineiston hallinta. Annaleena Okuloff Terveystieteiden tieteenala-asiantuntija Tutkimusaineiston hallinta Annaleena Okuloff Terveystieteiden tieteenala-asiantuntija 3.5.2016 2 Tutkimusaineiston elinkaari Suunnittelu Keräys Tarkistus Dokumentointi Analysointi Arkistointi 3 Suostumus

Lisätiedot

Tietosuoja-asetus Miten julkinen hallinto valmistautuu?

Tietosuoja-asetus Miten julkinen hallinto valmistautuu? Tietosuoja-asetus Miten julkinen hallinto valmistautuu? 10.5.2017 Sami Kivivasara ValtioExpo Valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon ICT-osasto Tiedon hallinnan muutos Yhteentoimivuus Toimijakohtainen

Lisätiedot

Laatua ja tehoa toimintaan

Laatua ja tehoa toimintaan Laatua ja tehoa toimintaan Tietoturvallisuus osana laatua Kuntamarkkinat 12.9.2013 Aapo Immonen, Senior Manager, FCG konsultointi Oy 5.9.2013 Page 1 Sisältö Tavoitteet Tietoturvallisuutta ohjaavat tekijät

Lisätiedot

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot