SOPIMUS KOIRAN SIJOITTAMISESTA ERITYISENÄ SOPIMUSTYYPPINÄ JA SIITÄ JOHTUVAT YLEISET KÄYTÄNNÖN ONGELMAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS KOIRAN SIJOITTAMISESTA ERITYISENÄ SOPIMUSTYYPPINÄ JA SIITÄ JOHTUVAT YLEISET KÄYTÄNNÖN ONGELMAT"

Transkriptio

1 SOPIMUS KOIRAN SIJOITTAMISESTA ERITYISENÄ SOPIMUSTYYPPINÄ JA SIITÄ JOHTUVAT YLEISET KÄYTÄNNÖN ONGELMAT Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Velvoiteoikeus Pro gradu- tutkielma Milla Oinonen Kevät 2013

2 I TIIVISTELMÄ Lapin Yliopisto, Oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Sopimus koiran sijoittamisesta erityisenä sopimustyyppinä ja siitä johtuvat yleiset käytännön ongelmat Tekijä: Milla Oinonen Opetuskokonaisuus ja oppiaine: Velvoiteoikeus Työn laji: Tutkielma _X_ Laudaturtyö Lisensiaatintyö Kirjallinen työ Sivumäärä: XVIII Vuosi: Kevät 2013 Tiivistelmä: Tutkielmassa tarkastellaan koiraa koskevaa sijoitussopimusta ja siihen liittyviä yleisimpiä käytännön ongelmia. Tutkimuksen tavoitteena on määritellä koiran sijoitussopimus sopimustyyppinä, kuvailla sen taustatekijöitä, etsiä vastuksia kysymyksiin, millaisia ongelmia sijoitussopimuksiin yleisesti liittyy ja kuinka niitä voidaan ennaltaehkäistä sopimusteknisin keinoin. Sisällöllisesti nämä mallisopimuksiin perustuvat koiraa koskevat sijoitussopimukset eivät ole monimutkaisia ja niiden ulkoasu on näennäisen helppolukuinen. Ongelmaksi usein muodostuvat sopimusosapuolien eriävät käsitykset ja oletukset sopimuksen sisällöstä ja tarkoituksesta. Tutkielman painopiste on normaalin irtaimen esineen kaupan synnystä oleellisilta osin poikkeavalla koiransijoitussopimuksen erityispiirteiden tarkastelulla ja niistä aiheutuvilla ongelmilla. Jotta sijoitussopimusta voitaisiin ymmärtää sopimustyyppinä, on sen taustalla olevia tekijöitä pyritty esittelemään ja selventämään mahdollisimman yksinkertaisesti. Tämän tarkoituksena on antaa yleiskuva koiran sijoitussopimukseen vaikuttavista tekijöistä. Luvuissa 1-2 tarkastellaan sijoitussopimuksen tyypillisiä puitteita, teknisiä lähtökohtia ja taustalla vaikuttavia yleisiä ongelmaindikaattoreita. Kolmannessa luvussa määritellään sijoitussopimus sopimustyyppinä ja luvuissa 4-6 siihen perustuva oikeusperiaate- ja lainvalintakehys sekä sopimuskäytäntö. Luvut 7-8 käsittelevät koiraa koskevan sijoitussopimuksen sisällöllisiä ongelmakohtia ja niiden oikeudellista tulkintaa. Yhdeksännessä luvussa esitetään ajatuksia koiraa koskevan sijoitussopimuksen preventiivisestä riskienhallinnasta ja 10. luvussa esitetään tutkielman perusteella tehtyjä havaintoja tiivistetysti. Avainsanat: Varallisuusoikeus, sopimusoikeus, sijoitussopimus, sopimustyyppi, koira, jalostusoikeus, hallintaoikeus Muita tietoja: Suostun tutkielman luovuttamiseen Rovaniemen hovioikeuden käyttöön _X_ Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi _X_ Suostun tutkielman luovuttamiseen Lapin maakuntakirjastossa käytettäväksi _X_

3 II SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... I SISÄLLYS... II LÄHTEET... VI LYHENTEET... XVIII 1. ALKUSANAT Tutkimuksen tekninen toteutus Keskeisiä määritelmiä Koira irtaimena esineenä koiran erityislaatuinen status elottomaan esineeseen verrattuna Kasvattajan oikeudellinen asema ja määritelmä yhtenä tutkielman suunnan ohjaajana Harrastajakasvattajan vai elinkeinoharjoittajan asema ONGELMAINDIKAATTORIT SOPIMUKSEN LAADINNAN JA TÄYTÄNTÖÖNPANON TAUSTALLA Kasvattajan ultra partes vastuut ja niiden vaikutus inter partes sopimukseen Yhdistysoikeudellinen vastuu Suomen Kennelliiton sääntöjen noudattamisesta Vastuu koiran hyvinvoinnista Kasvattajan poikkeuksellinen tunneside koiraan sopimuksen syntyä, sisältöä ja riitaa ohjaavana tekijänä Tunneperäinen riidan laukaisin MIKÄ ON SIJOITUSSOPIMUS? Sijoitussopimus käsitteenä Syy sopimuksen takana Miksi sijoitussopimus tehdään? Sijoitussopimuksen syntymekanismi Milloin sopimus katsotaan syntyneeksi Sopimuksen synnyn ongelman tyyppitilanne Sopimussidonnaisuuden välttämiseksi tehty väite kauppatavasta... 24

4 Sitoutumistahtoa osoittavat erityiset toimet Sijoitussopimuksen oikeudellinen määritelmä ja sopimustyyppi Siirtokielto sijoitussopimuksen henkilökohtaisuuden ilmentäjänä Virheellinen kauppasopimusluonteen korostaminen sopimuksen tarkoituksen ja keston välinen konflikti Sopimustyyppi Sijoituksen kauppasopimusluonnetta vastaan osoittavat piirteet Lahjaluontoisuuden ilmentyminen sijoitussopimuksessa Lahjanlupauksen ja kaupan esisopimuksen välinen tulkintaero sijoitussopimuksen kannalta Sopimuksen objektin yhteisomistuksenpiirteet oikean omistajan selvittämisen ongelmana Sekatyyppinen sopimus Koiraa koskevan sijoitussopimuksen määrittely vakiosopimukseksi Vakioehtojen keskeinen merkitys Vakioehdot ultra partes tahon laatimina Vakioehtojen liitäntä sitovaksi sopimuksen osaksi Sopimuksen kääntöpuolen ohjeiden sitovuus Koiraa koskevan sijoitussopimuksen kestosopimusluontoisuus Sopimusehtojen etusijajärjestys III 4. ERÄIDEN VARALLISUUSOIKEUDELLISTEN PERIAATTEIDEN JA VELVOITTEIDEN PAINOTTUMINEN SIJOITUSSOPIMUKSESSA Sopimusvapaus sopimusosapuolien tarkoituksen ja metaperusteiden toteutumisen turvaajana Sopimusoikeudellinen kohtuullisuusperiaate Lojaliteettiperiaate Tiedonantovelvollisuus Oikeudenmukaisuus LAINVALINTA Sopimustyypin merkitys lainvalinnan ohjaajana Dispositiivisen sääntelyn säilyttäminen sijoitussopimuksen tarkoituksen turvaajana SIJOITUSSOPIMUSSUHTEISSA VALLITSEVA KAUPPATAPA JA SOPIMUSKÄYTÄNTÖ... 58

5 IV 7. SOPIMUSTEN YLEISET ONGELMAT Sopimuksen sitomattomuuteen pyrkivät argumentit Väite kohtuuttomasta sopimusehdosta Väite kaupan purkuperusteesta Sopimuksen purkamisen poikkeuksellisuus lähtökohtana Sopimuksen purkaminen eläinsuojeluperusteella Virheilmaisuongelma Sopimusehtojen tavanomaiset tulkintaongelmat Omistusoikeus Sopimuskohdan sanamuodon ja tarkoituksen ristiriita Omistuksesta eriytetty hallintaoikeus Näytteilleasettamis-, koe- ja kilpailuoikeus Jalostusoikeus ja omistuksen siirtyminen Omistajan jalostusoikeus- ja -päätös Omistuksen siirtyminen Ilmoitusvelvollisuus Sijoitusnartun pentueesta huolehtiminen ja sen kulukorvaus Kulujen jako sopimusosapuolien välillä Haltijan purkuoikeus Vakuusmaksun palautus TULKINTA Ulkopuolisen tahon sopimuksen sisältöön puuttumisen poikkeuksellisuus Hoito- ja ruokintaohjeiden merkitys tulkinnan ohjaajina Olennainen sopimusrikkomus Omistajan moitittava menettely Haltijan olennainen sopimusrikkomus sijoitustarkoituksen vastaisuus Koiran arvon määritys korvausmäärän ohjaajana PREVENTIIVINEN RISKIENHALLINTA Sopimuksen täydellisyys ongelmien ennaltaehkäisykeinona Sopimustyypin edellyttämä kirjallinen muoto täydellisyyden ilmentäjänä Tulkintavarmuus Avoimuus ja oikea tarkoitus sopimuksen teossa Vakuusmaksun sijoittaminen vakuustilille... 98

6 V 9.4. Huomioita sopimuskumppanin valinnasta Sopimuskumppanin tuntemus Aikaisemman toiminnan merkitys Sopimuskumppanin persoona ja koirafilosofia LOPPUPOHDINTOJA

7 VI LÄHTEET Kirjallisuus Aarnio 2006 Aarnio, Aulis: Tulkinnan taito ajatuksia oikeudesta, oikeustieteestä ja yhteiskunnasta. Helsinki Aho 2012 Aho, Riitta: Aatteellinen yhdistys määräävässä markkina-asemassa Tapaus Suomen kennelliitto. Lapin yliopisto Ajzen Fishbein 1975 Ajzen, Icek Fishbein, Martin: Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Filippiinit/ Amerikan Yhdysvallat Aurejärvi- Hemmo 2007 Aurejärvi, Erkki - Hemmo, Mika: Velvoiteoikeuden oppikirja. 3.painos, Helsinki Cunliffe 2005 Cunliffe, Juliette: Koirarotujen ensyklopedia. Bath UK Geeson 2005 Geeson, Eileen: Suuri trimmauskirja. Helsinki 2005, Halila Hemmo 2008 Halila, Heikki Hemmo, Mika: Sopimustyypit.2., uudistettu painos. Hämeenlinna Hemmo 2003 I Hemmo, Mika: Sopimusoikeus I. 2., uudistettu painos. Helsinki Hemmo 2003 II Hemmo, Mika: Sopimusoikeus II. 2., uudistettu painos. Helsinki 2003.

8 VII Hemmo 2005 Hemmo, Mika: Sopimusoikeus III. Helsinki Hoppu Hoppu 2005 Hoppu Esko - Hoppu Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. Helsinki Jaakkola Sorsa 2005 Jaakkola, Tapio Sorsa, Kaisa: Liiketoiminnan sopimukset. Helsinki Jaakonsaari 1997 Jaakonsaari, Tuija: Kuluttajansuoja koiran kaupassa. Lapin yliopisto Jaakonsaari Ojala 1999 Jaakonsaari, Tuija Ojala, Anu: Koiralakikirja. Helsinki Jaakonsaari Ojala 2011 Jaakonsaari, Tuija Ojala, Anu: Koiranomistajan oikeusopas. Helsinki Kaimio 2002 Kaimio, Tuire: Pennun kasvatus: Pennusta kunnon koiraksi. Helsinki Karhu 2004 Karhu, Juha: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus. Lakimies , s Kartio 1997 Kartio, Leena: Sopimus ja kolmas. Juhlakirja Antti Aarnio. Suomalainen lakimiesyhdistys. Helsinki Kartio 2001 Kartio, Leena: Esineoikeuden perusteet. 2., uudistettu painos. Helsinki Kivimäki - Ylöstalo 1981 Kivimäki T. M. - Ylöstalo Matti: Suomen siviilioikeudenoppikirja. 4.painos. Juva 1981

9 VIII Lehtinen 2006 Lehtinen, Tuomas: Kansainvälisen kaupan liikesopimus ja remburssi. Turun yliopisto Mikkola 2008 Mikkola, Tuulikki: Yhteisomistus. 2. painos. Helsinki Mähönen 2000 Mähönen, Jukka: Siviilioikeuden yleiset periaatteet. Teoksessa Varallisuusoikeuden kantavat periaatteet (toim. Ari Saarnilehto). Vantaa Mäkelä J Mäkelä, Juha: Sopimus ja Erehdys. Helsingin yliopisto. Helsinki Pekkala 2006 Pekkala, Kirsi: Varallisuusoikeudellinen tutkimus koiran kaupan erityispiirteistä myyjän kannalta, Lapin yliopisto Pöyhönen 1988 Pöyhönen, Juha: Sopimusoikeuden järjestelmä ja sopimusten sovittelu. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja N:o 179, Helsinki Pöyhönen 2003 Pöyhönen, Juha: Uusi Varallisuusoikeus. 2. painos. Helsinki 2003 Streng 1999 Streng, Joonia: Eläinsuojelu ja rikosoikeus. Helsinki Tepora 1984 Tepora, Jarno: Omistuksenpidätyksestä. Vammala 1984.

10 IX Tepora 2003 Tepora Jarno: Johdatus esineoikeuteen. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut. Helsinki Tolonen 2000 Tolonen, Hannu: Siviilioikeuden yleiset periaatteet. Teoksessa Varallisuusoikeuden kantavat periaatteet (toim. Ari Saarnilehto). Vantaa Wilhelmsson 1995 Wilhelmsson, Thomas: Vakiosopimus: Sopimussidonnaisuudesta ja kohtuuttomista sopimusehdoista. 2. uudistettu painos. Helsinki Wilhelmsson 2006 Wilhelmsson, Thomas: Kauppalain pääkohdat. 5. uudistettu painos. Helsinki Wilhelmsson 2008 Wilhelmsson, Thomas: Vakiosopimus ja kohtuuttomat sopimusehdot. 3. uudistettu painos. Helsinki Zitting Rautala 1982 Zitting, Simo Rautiala, Martti: Esineoikeuden oppikirja, 5. täydennetty painos. Vammala 1982

11 X Virallislähteet HE 1981:247 Hallituksen esitys eduskunnalle Oikeustoimen kohtuullistamista koskevaksi lainsäädännöksi. Helsinki HE 8/1997 Hallituksen esitys laiksi ulosottolainmuuttamiseksi. Helsinki KK 475/2008 vp Kirjallinen kysymys lemmikkieläinkauppaa koskevien pykälien lisäämisestä kauppalakiin. Helsinki KK 90/2013 vp Kirjallinen kysymys pentutehtailun kriminalisoinnista. Helsinki SopS 49/1992 Lemmikkieläinten suojelua koskeva Eurooppalainen yleissopimus

12 XI Elektroniset lähteet Eläinlääkäri.fi Saatavissa: klinikat/koiraklinikka/ koiran-sairauksia-jatartuntatauteja/tassutulehdus-eli-furunkuloosi/ Viittauspäivä Evira 2010 Saatavissa: attachments/fi/elaimet/elainsuojelu_ja_elainten_p ito/ ilm_var_toiminta_ohje_ paivitetty_19_07_2010.pdf Viitauspäivä FCI Perussääntö Saatavissa: annex1-en.pdf Viittauspäivä FCI valionarvosäännöt Saatavissa: / annex-en.pdf Regulations for the FCI International Championship Viittauspäivä Helsingin Sanomat 2008 Saatavissa: Vakuustili-artikkeli. Saatavissa: stilille+voi+saada+kunnon+koron/ha si1f A03rdh Viittauspäivä If Seuraeläinvakuutusopas Saatavissa: /sitecollectiondocuments/private/ oppaat/seuraelainvakuutusopas.pdf If, Seuraeläinvakuutusopas , s.1 Viittauspäivä Inkeroinen Eläinlääkäri Inkeroinen, Hanna, Eläinlääkäriasema Akuutti, Oulu. Saatavissa: Viittauspäivä

13 XII Loijas Loijas, Sari: Kaukana kotoa koiran kanssa. Saatavissa: ukana-kotoa-koiran-kanssa-&catid=3. Viittauspäivä LähiTapiola Koiravakuutusesite Saatavissa: NR/rdonlyres/E57CC9B3-F71A- 4F37-8EC8-0DE92E5D81A7/0/ KoiranvakuutusesiteE07085.pdf LähiTapiola , Viittauspäivä Mononen 2001 Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/ bitstream/handle/10138 /18338/sopimuso.pdf?sequence=2 Marko Mononen: Sopimusoikeuden materiaalisuudesta. Helsinki Peart Karen N. Peart: Rent a Dog or Cat: Pet Rental Services Godsend for Busy Animal Lovers. Saatavissa: rentpet-rental-service-godsend-busy-pet-lovers. Viittauspäivä Siperianhusky 3/2011 Eläinlääkäri Menna, Nina: Koiran lisääntyminen. Siperianhusky 3/2011. Saatavissa: viittauspäivä s.10 SKL: Jalostustietojärjestelmä Saatavissa: frmetusivu.aspx Viittauspäivä SKL: Kasvattajasitoumus SKL kasvattajasitoumus Saatavissa: CED21783A26A/0/Kasvsitoumus_2011_ _ pdf Viittauspäivä

14 XIII SKL Kennelnimisääntö Kennelnimisääntö Saatavissa: 4-B4CE-4E07-9BD7-8404A41BD8F0/0/kennelnimisaanto_2012.pdf Viittauspäivä SKL: KOH-perussääntö SKL koiranomistajan- ja haltijan perussääntö Saatavissa: B-1F25-4E1D-A440-6C61BBE935B8/0/koiranomistajanperussaanto201 1.pdf Viittauspäivä SKL: Kennelliiton säännöt SKL Kennelliiton säännöt. Saatavissa: C-58D A- D375C3E3F918/0/kennelliittosaannot2007.pdf Viittauspäivä SKL: Koirarekisteriohje 2013 Koirien rekisteröintiohjeet Saatavissa: B-4DC2-9A E69F4007/0/Koirarekisteriohje_2013_painoo n_ok.pdf Viittauspäivä SKL: Pentueilmoitus SKL pentueilmoitus. Saatavissa: -3A AAD- 638C2299DD0F/0/Pentueilmoitus_2012.pdf Viittauspäivä SKL: PEVISA sääntö SKL PEVISA sääntö Saatavissa: A79-941D- B7061C6F887A/0/PEVISAs%C3%A4%C3%A4nt%C3 %B6.pdf Viittauspäivä SKL: Sopimus koiran kaupasta SKL, Sopimus koiran kaupasta Saatavissa:

15 XIV E F7E FEF004603D/0/kauppasopimus_2012.pdf Viittauspäivä SKL Sopimus nartun sijoituksesta SKL Sopimus nartun sijoituksesta Saatavissa: rdonlyres/9f1dec93-c6c2-478d-9ca2- CBF96F79BEF1/0/sijoitussopimus_narttu_2013.pdf Viittauspäivä SKL Sopimus uroksen sijoituksesta SKL Sopimus uroksen sijoituksesta Saatavissa: rdonlyres/8143e5ac-18c1-41d8-a213-8f707de393c5/0/sijoitussopimusuros_2011.pdf Viittauspäivä Suomen Afgaanit ry Suomen Afgaanit ry Finlands Afghaner ry. Saatavissa: välilehti turkinhoito. Viittauspäivä Suomen kennelliitto Saatavissa: /FI/kennelliitto/etusivu.htm. Viittauspäivä Syventävät vero-ohjeet Syventävät vero-ohjeet: Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja euroa. Saatavissa: /Arvonlisaverotus/Aloittava_yritys/ Arvonlisaverottoman_vahaisen_toiminnan_r% %29 Viittauspäivä Väestörekisterikeskus nimipalvelu/default.asp?l=1, Väestörekisterikeskus Viittauspäivä

16 XV Muut lähteet Blomqvist 2007 Blomqvist, Marja: Kasvattajan vastuu ja verotus. Suomen Palveluskoiraliiton kasvattajapäivät Eerola 2012 Eerola, Tapio: Edunvalvontaan. Koiramme lehti 3/2012. Koiramme lehti 10/2011 SKL Kurinpitolautakunnan päätöksiä Koiramme lehti 1-2/2012 SKL Kurinpitolautakunnan päätöksiä Koiramme lehti 12/2012 SKL Kurinpitolautakunnan päätöksiä Leppinen 2013 Leppinen, Mika: Koiran kauppa: Kysymyksiä ja vastauksia, , LähiTapiola KoiraExpo. Mäkelä S Mäkelä, Sinikka: Jalostuksen juridiikkaa. Jalostusneuvojien neuvottelupäivä SKL Kasvattajaperuskurssi 2012 Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben Ry.: Kasvattajan peruskurssi, Yrjölä Yrjölä, Jouko: Koiranpennun kasvatus aikuiseksi koiraksi. Suomen kennelliitto ry. Ylituomarikoulutus osa 1, 2012.

17 XVI Oikeuskäytäntö KKO 1982 II 192 KKO 1983 II 78 KKO 1992:192 KKO 2008:7 Helsingin HO / 3078 Itä-Suomen HO / 337 Itä-Suomen HO / 571 Kouvolan HO / 994 Kouvolan HO / 342 Kouvolan HO / 552 Rovaniemen HO /1021 Rovaniemen HO / 267 Rovaniemen HO / 395 Turun HO / 2594 Turun HO / 42 Turun HO / 2390 Turun HO / 1306 Vaasan HO / 241 Vaasan HO / 680 Hyvinkään KO /7087 Kouvolan KO /906 Kuopion KO /5254 Länsi-Uudenmaan KO /11397 Oulun KO /1351

18 XVII Päijät-Hämeen KO /8146 Ylivieska-Raahen KO /5524 Kuluttajariitalautakunnan ja Kuluttajavalituslautakunnan ratkaisut KRIL 692/36/2008 KRIL 4458/36/2008 KRIL 2924/36/2010 KVL 91/36/2209 KVL 94/36/986 KVL 00/36/1941 KVL 01/36/2002 KVL 02/36/1383 KVL 2707/36/2005

19 XVIII LYHENTEET CIB CIE Ell. Kansainvälinen muotovalio Kansainvälinen näyttelyvalio Eläinlääkäri ESA eläinsuojeluasetus 396/1996 ESL Eläinsuojelulaki /247 FCI HE HO The Fédération Cynologique Internationale Kansainvälinen koiranjalostusliitto Hallituksen esitys Hovioikeus KK Kauppakaari /3 KKO KK vp Korkein oikeus Kirjallinen kysymys, kansanedustajan kirjallinen selvityspyyntö ministerille KL Kauppalaki /355 KO KOH -perussääntö KRIL Käräjäoikeus Koiranomistajan ja haltijan perussääntö Kuluttajariitalautakunta KSL Kuluttajansuojalaki /38 KVL Kuluttajavalituslautakunta LahjaL Lahjanlupauslaki /625 Naapuruuslaki Laki eräistä naapuruussuhteista /26 OikTL PEVISA SKL Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista /228 perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry YhtOmL Laki eräistä yhteisomistussuhteista /180

20 1 1. ALKUSANAT Tämän Pro gradu-tutkielman aiheena on koiraa koskeva sijoitussopimus ja siihen liittyvät yleisimmät käytännön ongelmat, niiden tunnistaminen, käsittely ja oikeudellinen pohdinta. Sisällöllisesti nämä mallisopimuksiin perustuvat sijoitussopimukset eivät ole monimutkaisia ja niiden ulkoasu on yksinkertainen. Ongelmaksi yleensä muodostuvat sopimusosapuolien eriävät käsitykset ja oletukset sopimuksen sisällöstä ja tarkoituksesta. Sijoitussopimuksen subjektiin, koiraan, kohdistetaan molempien sopimusosapuolien taholta erityisiä toiveita ja odotuksia verrattuna koirakauppaan. Näitä yleensä varsin tunneperusteisia sopimuksen solmimissyitä ei kuitenkaan yleensä kirjoiteta näkyviin itse sopimukseen, joten sopimustekstistä harvoin on pääteltävissä sen monimerkityksisyyttä osapuolien välillä. Tästä sopimuksen viimeistelemättömyydestä voi kärsiä molemmat sopimusosapuolet. Sopimustekstissä on sen yleisluontoisuudesta huolimatta eräs muita enemmän epätietoisuutta aiheuttava kohta. Ongelmia aiheuttaa osapuolten itse sopimukseen sisällyttämät lisäehdot ja erityisesti niiden kohtuuttomuuden kieltävä lause. Osapuolet yrittävät vedota nimenomaisesti tähän ehtoon, oli ehto objektiivisesti tarkasteltuna kohtuuton tai ei. Toinen toistuva riidanaihe liittyy siihen, milloin sopimuksen voidaan katsoa syntyneen ja onko kyseessä ensinnäkään sijoitussopimus. Kolmas yleinen ongelma liittyy sopimuksen sitovuuden periaatteen soveltamiseen. Tämä on havaittavissa muun muassa koiran sijoitussopimuksien purkuvaatimuksien poikkeuksellisen suurena määränä suhteessa koiran sijoitukseen liittyvien oikeustapausten määrään. Sijoitussopimukseen liittyy useita monitahoisia oikeudellisia ongelmia. Sijoitussopimus sopimustyyppinä on tulkinnanvarainen ja verrattain nuori instituutio. Koiriin liittyviä sijoitussopimuksia tekevät tyypillisimmillään juridiikkaan perehtymättömät henkilöt. Edellä mainituista syistä voi sopimuskumppaneiden välillä ilmetä poikkeuksellisen epärationaalista toimintaa ja pienikin vastoinkäyminen sopimussuhteen taustalla voi saada huomattavan suuret mittasuhteet ja ongelmia sopimuksen toteutuksessa. Sijoitussopimusriita voi saada lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien riitojen kanssa yhtäläisiä piirteitä. Koirasta käydään pitkäkestoisia ja ihmissuhteita rikkovia riitoja unohtamatta väitteitä toisen osapuolen kykenemättömyydestä huolehtia koirasta ja tämän hyvinvoinnista.

21 2 Koiraa koskevien sijoitussopimuksien kohdalla on yleistä, että ei täysin ymmärretä, mikä sijoitussopimus on. Jopa tuomioistuimilla ja monilla lakimiehillä on toisinaan vaikeuksia määritellä koiraa koskeva sijoitussopimus, ja kuinka siihen tulisi oikeudellisesti suhtautua. Koska sijoitussopimus sisältää useita tulkinnallisia kysymyksiä, on tutkielmaa rajattava ja keskityttävä niissä useasti oikeuskäytännössä esiintyviin ongelmiin, joiden taustalla on edellä mainittu ongelmien indikaattori, tunneperusteinen sopiminen. Tutkielman painopiste on normaalin irtaimen esineen kaupan synnystä oleellisilta osin poikkeavalla koiransijoitussopimuksen erityispiirteiden tarkastelulla ja niistä aiheutuvilla ongelmilla. Jotta sijoitussopimusta voitaisiin ymmärtää sopimustyyppinä, on sen taustalla olevia tekijöitä pyritty esittelemään ja selventämään mahdollisimman yksinkertaisesti. Tämän tarkoituksena on antaa yleiskuva koiran sijoitussopimukseen vaikuttavista tekijöistä. Tutustuin aiheeseen ensimmäisen kerran vuonna 2008 Suomen Kennelliiton Kasvattajan peruskurssilla, jossa käytiin läpi koiran kasvattamiseen liittyviä aiheita aina koiran jalostuksesta koiran kauppaan ja muuhun koiraan liittyvään lainsäädäntöön. Erityisesti koiran sijoitussopimuksia koskeva luento herätti enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Materiaalin kurssille oli kehittänyt Suomen suurin koirajärjestö, alansa asiantuntijana laajasti tunnustettu, Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry (myöhemmin muodossa Kennelliito tai SKL), joka on perustettu vuonna 1889 ja jäseniä sillä on yli Kennelliiton jäsenjulkaisun, Koiramme lehden, päätoimittajan Tapio Eerolan mukaan Kennelliitto lukeutuu yhdeksi Suomen suurimmista yhdistyksistä. 2 Kennelliitolla on siis tahtoessaan suuri mielipidevaikuttajan ja tiedonvälittäjä rooli. Kurssin jälkeen päällimmäiseksi ajatukseksi kuitenkin jäi hämmennys siitä, kuinka vähän koulutuksessa käsitellään koiran sijoitussopimuksia, kun otetaan huomioon kuinka paljon käytännön ongelmia niissä esiintyy. Kaiken kaikkiaan sijoitussopimuksiin ja niiden solmimiseen käytetään liian vähän aikaa ja vaivaa. Kyseessä on kuitenkin omistajalle ja koiran tulevalle haltijalle harvinaisen merkityksellinen asia. Sijoitussopimuksessa sitoudutaan läheiseen yhteistyöhön toisinaan lähes tuntemattoman ihmisen kanssa. Omistaja luovuttaa koiran hallinnan haltijalle ja tämä puolestaan sitoutuu huolehtimaan koirasta omistajan hyväksi seuraavaksi 3-5 vuodeksi tai kunnes sopimusehdot ovat täyttyneet. Kurssilla kaikkeen koiraan liittyvän lainsäädännön käsittelyyn käytettiin aikaa kuitenkin yhteensä vain pari tuntia. Tällaista tausta-asetelmaa vasten asiaa tarkastellessa ei 1 Suomen kennelliitto Eerola 2012, Koiramme lehti 3/2012 s. 84

22 3 voida pitää lainkaan poikkeuksellisena, että sopimuksiin suhtaudutaan välinpitämättömästi sopimusosapuolien keskuudessa, kun mallisopimuspohjan laatija, Kennelliitto, ei tämän perusteellisemmin ohjaa uusia kasvattajia kiinnittämään huomiota sijoitussopimukseen tai ylipäätään koiraan varallisuusoikeudellisena objektina. Myöskään sijoituskoirien tuleville haltijoille ei ole ongelmia ennaltaehkäisevää helposti saatavilla olevaa yleistä ohjeistusta sijoitussopimuksista. Tietoisuuden lisääminen voisi vähentää tahattomia sijoitussopimusriitatilanteita. Tällaiset yleiset ohjeet luomalla Kennelliitto edistäisi molempien sopimusosapuolien asemaa helpottamalla todellisen sopimustahdon muodostusta tarjoamalla faktatietoa. Nykyinen tilanne ei johdu vain mallisopimukset luoneesta koira-alan keskusjärjestöstä. Mallisopimukset pohjimmiltaan selkeyttävät koiran kauppa- ja sijoitussopimuksien tekemistä ja luovat standardin, johon yksittäisen sopimuksen ehtoja ja niiden kohtuullisuutta voidaan verrata. On myös varsin todennäköistä, että mallisopimuksilla voidaan ehkäistä pahimpia varallisuusoikeuden periaatteiden vastaisia ongelmia asiaan perehtymättömien sopimusosapuolien välillä. Suurin vastuu koiransijoitustoiminnasta kuuluu kasvattajille ja koiranhankkijoille. Jokaisen oikeustoimikelpoisen on lähtökohtaisesti itse perehdyttävä allekirjoittamansa sopimuksen sisältöön ja merkitykseen. Sopimusoikeudelliset periaatteet koskevat myös sijoitussopimusta, mutta käytännössä sijoitussopimuksen ehtojen sitovuutta ei kuitenkaan ymmärretä tai haluta ymmärtää. Keskeisten sopimusvelvoitteiden noudattaminen koetaan kohtuuttomaksi niiden tullessa ajankohtaisiksi. Kasvattajien kanssa eri tilaisuuksissa käymieni keskustelujen pohjalta havaitsin, että hyvin harva kasvattaja todella ymmärtää käyttämänsä Kennelliiton sopimuspohjan sisältöä tai sopimusehtojen oikeudellista merkitystä. Asiasta kiinnostutaan vasta siinä vaiheessa, kun ongelma on jo syntynyt. Valitettavan harva myöskään tietää, millainen oikeudellinen toimija on, ja mitä rajoituksia osapuolen oikeudellinen asema tuo sopimuksen tekemiseen. Koiraa koskevassa sijoituksessa huomioon otettavaksi tulee lainsäädännön ja oikeusperiaatteiden lisäksi oikeuskäytäntö ja Kennelliiton mallisopimusasiakirjat. Kennelliitto tarjoaa ja vaatii jäseniään käyttämään lomakkeitaan, jolloin sopimusosapuolien niiden juridiseen sisältöön perehtyminen on marginaalista valmiiden pohjien näennäisen helppouden vuoksi. Oikeuskäytäntöön perehtyminen sen sijaan vaatii oma-aloitteisuutta ja tuomioistuimien tapausten tallennusjärjestelmän puutteet jättävät tapausten olemassa olon päätökseen osallistuneiden henkilöiden muistin varaan, joten oikeustapausten löytäminen ylipäätään voi muodostua vaikeaksi. Tutkimuksen tavoitteena on määritellä koiran sijoitussopimus sopimustyyppinä, kuvailla sen taustatekijöitä, etsiä vastuksia kysymyksiin, millaisia ongelmia sijoitussopimuksiin

23 4 yleisesti liittyy ja kuinka niitä voidaan ennaltaehkäistä sopimusteknisin keinoin. Vaikka heikomman osapuolen suojaaminen on osa sosiaalista siviilioikeutta 3, sitä ei tässä tutkielmassa edellä mainitusta syistä enempää käsitellä, sillä tutkielman lähtökohtana on koiran sijoitus kahden samanarvoisessa asemassa olevan osapuolen välillä Tutkimuksen tekninen toteutus Tutkielma rakentuu alkusanoista, sopimussubjektien määrittelystä, koiran tarkastelusta varallisuusoikeudellisena objektina, tutkielman oikeudellisia ongelmia taustoittavista koiran sijoituksen erityispiirteistä, varallisuusoikeuden näihin ongelmiin läheisesti liittyvistä periaatteista ja normeista, yleisistä sijoitussopimuksen ongelmista ja riskienhallinnasta sekä loppupohdinnoista. Varallisuusoikeudellisista periaatteista mainitaan vain sijoitussopimusongelmien yhteydessä toistuvasti esiintyvät periaatteet. Lainsäädännön läpikäyminen ja yksittäisten säännösten laajamittainen esittely ei ole tutkielman kannalta tarkoituksenmukaista. Koska koiran sijoitussopimukseen sopimustyyppinä ei ole suoraan aikaisemmin kohdistettu oikeudellista tutkimusta, on tämän tutkielman yhteydessä aiheellista tarkastella lähemmin myös itse sopimusta ja sitä omana sopimustyyppinään. Kaiken kaikkiaan sijoitussopimukseen liittyvistä ongelmista on kirjoitettu melko vähän ja oikeudellista tutkimusta on tehty lähinnä elinkeinoharjoittajakasvattajan näkökulmaa ja koirakauppaa painottaen. Sijoitussopimuksen objektia eli koiraa varallisuusoikeudellisesta näkökulmasta ovat käsitelleet Pekkala 4 ja Jaakonsaari 5, joskin koiran sijoitussopimusta on niissä vain ohimennen sivuttu ja sen oikeudellinen käsittely on jäänyt vallitsevan asiantilan toteamuksen tasolle. Tutkielman aihe tulee johdonmukaisimmin käsitellyksi oikeusdogmaattisesti eli lainopin keinoin. 6 Tutkielma on tarkoitus kirjoittaa oikeusdogmaattisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Koiran sijoitussopimusongelmat ovat omien alaotsikoiden alla ja samaan yhteyteen sijoitetaan myös mahdolliset ongelmien ratkaisut sekä asiaa käsittelevät käräjäoikeuksien ja hovioikeuksien ratkaisut. Monesti tuomioistuimet saavat käsiteltäväkseen moniongelmaisia koiransijoitussopimusriitoja, mutta laajan oikeustapausanalyysin sijaan tutkielmassa keskitytään tuomaan esille oikeudellisia ongelmia, jotka vaikuttavat olevan erityisen tyypillisiä koiran sijoitussopimuksille. 3 Kartio 2001 s Pekkala Jaakonsaari Aarnio 2006 s.238

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

SKL:n sijoitussopimus oikeustieteen näkökulmasta. Saksanpaimenkoiraliitto ry Jaakko Mikkilä OTK, tutkija

SKL:n sijoitussopimus oikeustieteen näkökulmasta. Saksanpaimenkoiraliitto ry Jaakko Mikkilä OTK, tutkija SKL:n sijoitussopimus oikeustieteen näkökulmasta Saksanpaimenkoiraliitto ry. 18.1.2008 Jaakko Mikkilä OTK, tutkija Oikeustieteellinen tiedekunta yksityisoikeuden laitos Helsingin yliopiston yksityisoikeuden

Lisätiedot

- 3.2 Voisiko pentueen määritellä samoin kuin sijoitussopimuksen osalta?

- 3.2 Voisiko pentueen määritellä samoin kuin sijoitussopimuksen osalta? Kysymykset: 1) Kauppasopimus: - Onko Kennelliiton vanhassa kauppasopimuksessa (1.2.1995) jotain sellaista, jonka vuoksi sopimus oli pakko uudistaa (toki huomioiden sopimuksessa virhevastuulle asetettu

Lisätiedot

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka Sopimusjuridiikan perusteet 8.11.2016 Maarit Päivike, lakimies Miksi kirjallinen sopimus Yhteistyön väline Sopimusten merkitys korostuu usein silloin, kun asiat eivät

Lisätiedot

Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajapäiv. ivä 19.01.2008

Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajapäiv. ivä 19.01.2008 Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajapäiv ivä 19.01.2008 Vilhonkatu 9 C 3.krs 00100 Helsinki Puh 020 742 4469 Fax 020 742 4468 E-mail: teppo.laine@legistum.fi www.legistum.fi Koiran omistusta ja hallintaa

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus...

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XIII Lyhenteet... XXXI I JOHDANTO... 1 1 Tutkimuskohde... 1 2 Tutkimuskohteen valinnan perustelut... 8 3 Tutkimuksen tavoitteet ja merkitys... 10 4 Tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje

Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje 1. Velvoitteet Ottaessaan vastaan SAJ - FSK:n jalostusneuvojan tehtävät asianomainen sitoutuu noudattamaan rotujärjestön jalostustoimikunnan johtosääntöä

Lisätiedot

Kennelliitto uusi sopimuksensa uudet käyttöön heti

Kennelliitto uusi sopimuksensa uudet käyttöön heti Kennelliitto uusi sopimuksensa uudet käyttöön heti Kennelliitto on päivittänyt kaikki sopimuslomakkeensa. Kauppasopimus, sijoitussopimukset, jalostusoikeuden luovutussopimukset, astutussopimus ja osamaksusopimus

Lisätiedot

KIRJALLISET SOPIMUKSET JA SOPIMUSTEN YKSIPUOLINEN MUUTTAMINEN

KIRJALLISET SOPIMUKSET JA SOPIMUSTEN YKSIPUOLINEN MUUTTAMINEN ELINTARVIKEKETJUN KAUPPATAPALAUTAKUNTA 23.1.2018 SUOSITUS: KIRJALLISET SOPIMUKSET JA SOPIMUSTEN YKSIPUOLINEN MUUTTAMINEN Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta suosittaa, että elintarvikeketjun sopimussuhteissa

Lisätiedot

Parkkisakko vai sopimus vai?

Parkkisakko vai sopimus vai? Minä ja tiede Parkkisakko vai sopimus vai? Vesa Annola Professori 2016 2 2016 3 2016 4 Korkein oikeus 2010:23 (16.3.2010) 9. Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus määrätä omistamansa tai hallitsemansa

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa Mia Hoffrén TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2115-0 ISBN

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje jäsenille, pikaperehdytys kasvattajalle

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje jäsenille, pikaperehdytys kasvattajalle Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje jäsenille, pikaperehdytys kasvattajalle Suomen Kennelliitto ry. 27.5.2014 2(7) Pikaperehdytys kasvattajalle Sisältö: Omakoira-palvelusta tärkeä työkalu kasvattajalle...

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Kilpailuja sopimus. Antti Aine

Kilpailuja sopimus. Antti Aine Antti Aine Kilpailuja sopimus Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa 1, lauantaina

Lisätiedot

Kasvattajapäivät 2014. Rodun tilanne tulevaisuudessa?

Kasvattajapäivät 2014. Rodun tilanne tulevaisuudessa? Kasvattajapäivät 201 Rodun tilanne tulevaisuudessa? SPJ-FSK 17.5.201 Thommy Svevar 17.05.201 Thommy Svevar Suomen Pystykorvajärjestö Finska Spetsklubben r.y. Nykytilanne - analyysi Tilastot osoittavat,

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Venäjän metsälain täytäntöönpanosäädöksiä: Vuokrasopimus ja vuokrasääntö sekä voimaansaattamislain muutoksia

Venäjän metsälain täytäntöönpanosäädöksiä: Vuokrasopimus ja vuokrasääntö sekä voimaansaattamislain muutoksia Tampere 8.8.2007 Arviointipaperi: Venäjän metsälain täytäntöönpanosäädöksiä: Vuokrasopimus ja vuokrasääntö sekä voimaansaattamislain muutoksia Uusia ja vanhoja metsänvuokrasopimuksia Venäjän uuden metsälain

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

JALOSTUSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 2014

JALOSTUSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 2014 Jalostusneuvonta. Terveystiedon sekä näyttelytulosten kerääminen ja jakaminen. Jalostustoimikunnalle ei ole tullut suoria jalostustiedusteluja (ns. urostiedusteluja) vuoden 2014 aikana yhtään. Konsultaatiota

Lisätiedot

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin.

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin. 1 (6) Markkinavalvonta 21.03.2006 Dnro 15/121/2005 SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUSOPIMUKSET, STANDARDI 2.3 Rahoitustarkastus sai rahoituspalvelusopimuksia koskevaan standardiluonnokseen yhteensä

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

KOIRAN SIJOITUSSOPIMUS - nippu ongelmia vai hedelmällistä yhteistyötä

KOIRAN SIJOITUSSOPIMUS - nippu ongelmia vai hedelmällistä yhteistyötä Teksti Sini Lindroos KOIRAN SIJOITUSSOPIMUS - nippu ongelmia vai hedelmällistä yhteistyötä Kaikkein ikävimpiä ongelmia aiheuttavat ns. sijoituspennut. Kasvattaja antaa jollekin köyhälle koiranystävälle

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Infrarakentajan sopimusopas

Infrarakentajan sopimusopas Mika Kortene Tiina Olin Infrarakentajan sopimusopas Rakennustieto Oy Helsinki Sisällys 1. Sopimusoikeudellinen lainsäädäntö ja sopimusoikeudelliset periaatteet... 4 Lainsäädäntö... 4 Sopimusvapaus ja muut

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Keeshondien JTO Mitä jäi käteen? Johdanto. Sukusiitosprosentti Suomen Keeshond ry. Outi Hälli

Keeshondien JTO Mitä jäi käteen? Johdanto. Sukusiitosprosentti Suomen Keeshond ry. Outi Hälli Johdanto Keeshondien JTO 27-211 211 Mitä jäi käteen? Suomen Keeshond ry Outi Hälli 23.1.211 Sukusiitosprosentti Yksittäisen pentueen kohdalla sukusiitosprosentti ei saisi nousta yli 6,2 Vuoden 27 alusta

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Kirjoittaja kasvattaa borderterrierejä, kiinanharjakoiria ja faaraokoiria nimellä Flagstones http://www.flagstones.info

Kirjoittaja kasvattaa borderterrierejä, kiinanharjakoiria ja faaraokoiria nimellä Flagstones http://www.flagstones.info Kirjoittaja kasvattaa borderterrierejä, kiinanharjakoiria ja faaraokoiria nimellä Flagstones http://www.flagstones.info KOIRAN SIJOITUSSOPIMUS - NIPPU ONGELMIA VAI HEDELMÄLLISTÄ YHTEISTYÖTÄ? Sini Lindroos

Lisätiedot

Maakaari. Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen

Maakaari. Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen Maakaari Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja kirjoittajat 5., uudistettu painos Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Sopimusoikeudellinen tutkimus oikeuserehdyksesta valinnanvapauden teorian nakokulmasta

Sopimusoikeudellinen tutkimus oikeuserehdyksesta valinnanvapauden teorian nakokulmasta Juha Makela Sopimus ja erehdys Sopimusoikeudellinen tutkimus oikeuserehdyksesta valinnanvapauden teorian nakokulmasta Yliopistollinen vaitoskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2013 Juridica-kirjasarjan 20. teos 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2062-7 Kansi:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot

JULISTUS I YHTEINEN JULISTUS COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA

JULISTUS I YHTEINEN JULISTUS COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA JULISTUS I COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA Cotonoun sopimuksen 8 artiklaa kansallisen ja alueellisen vuoropuhelun osalta sovellettaessa 'AKTvaltioiden ryhmällä' tarkoitetaan AKT-suurlähettiläskomitean

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Oikeustapauksia verkossa

Oikeustapauksia verkossa Oikeustapauksia verkossa Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio Eduskunnan kirjasto 10.3.2015 Koulutuksen sisältö Oikeustapaukset oikeuslähteenä Kansalliset tuomioistumet Kuinka löydän näiden

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Esitys Yorkshirenterrieri ry:n kevätkokoukseen

Esitys Yorkshirenterrieri ry:n kevätkokoukseen Esitys Yorkshirenterrieri ry:n kevätkokoukseen Me allekirjoittaneet Yorkshirenterrieri ry:n jäsenet esitämme rotuyhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltäväksi rodun liittämisen PEVISA-ohjelmaan (perinnöllisten

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit ... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XV Lyhenteet... LXIV 1 Tutkimuksen kysymyksenasettelu... 1 1.1 Johdatus aiheeseen ja kysymyksenasetteluun... 1 1.2 Tutkimuksen tavoite, kohde ja tehtävä... 2 1.3

Lisätiedot

NEUVOTTELU JA SOPIMUSPROSESSI VENÄJÄLLÄ EAST-RISK MANAGEMENT 1

NEUVOTTELU JA SOPIMUSPROSESSI VENÄJÄLLÄ EAST-RISK MANAGEMENT 1 NEUVOTTELU JA SOPIMUSPROSESSI VENÄJÄLLÄ EAST-RISK MANAGEMENT 1 GK RF (= Venäjän Federaation Siviilikaari) SOPIMUS on välipuheita siviilioikeuksien ja velvollisuuksien synnyttämiseksi, muuttamiseksi ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

I Tutkimuksen perusta 1

I Tutkimuksen perusta 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv I Tutkimuksen perusta 1 1. Tutkimusaihe 1 1.1. Tiekuljetukset ja kuljetusoikeus 1 1.2. Tavaravahinko 4 1.3. Tavaravastuu 4 1.4. Tutkimuksen tarkoitus 5 1.5.

Lisätiedot

Kirjan rakenne ja tavoitteet... 3

Kirjan rakenne ja tavoitteet... 3 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii Aluksi 1 Kirjan rakenne ja tavoitteet.................................. 3 I Yhteisomistajan oikeusasema 7 1. Omistusoikeuden ja -osuuden määräytyminen...................

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA 19.6.2017 2 OSAPUOLET Myyjät 1. Rovaniemen kaupunki, Hallituskatu 7, PL 122, 96101 Rovaniemi; Jäljempänä Myyjä Ostaja

Lisätiedot

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu?

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? 1 Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? Hallintolakimies Jukka Lampén Oulun kaupunki OIKEUSKÄSITTELYN ERITYISPIIRTEET 2 Huostaanottoprosessissa ei

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Tilatukilain 20. 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen

Tilatukilain 20. 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen Tilatukilain 20 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen Tausta Tilatukilaki tuli voimaan 1.8.2005 eduskunta lisäsi lakiin 20 3 ja 4 momentin Ennen lain voimaantuloa tehtyjen vuokrasopimusten päättyessä tukioikeudet

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus TAUSTAMUISTIO 1 1 (5) 26.4.2016 Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus Työntekijöiden edustuksen nykytila Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu Luottamusmiehen

Lisätiedot

Yritystoiminnan sopimukset

Yritystoiminnan sopimukset Yritystoiminnan sopimukset Osakkeiden merkintäajankohdan jälkeen käyttämättömät optio oikeudet raukeavat automaattisesti. Christel Finne VASEK Startia info 27.1.2016 Fondia lyhyesti Lakipalveluyritys Liikejuridiikan

Lisätiedot

Oikeuden hakijat. Iisa Vepsä. Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta

Oikeuden hakijat. Iisa Vepsä. Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta Iisa Vepsä Oikeuden hakijat Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään

Lisätiedot

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki Tausta ja tulkinnat Heikki Harjula Kari Prättälä TALENTUM Helsinki 2012 8., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1473-2 Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde KAUPPAKIRJA LUONNOS 1 Sopijapuolet Myyjä: Ostaja: Juuan kunta Juuan rengasvesiosuuskunta 2 Kaupan kohde Kaupan kohteena on liiketoiminta (vesihuoltotoiminnan liikearvo) ja siihen liittyvä liitteen 1 kartassa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000 IT-sopimukset Sopimusoikeus ja tietotekniikka Dosentti, OTT Tuomas Pöysti Helsingin yliopisto Neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö IT-sopimukset Tietohallinnon sopimukset Tietoaineistoja koskevat

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Vaihtoehtoinen riidanratkaisu OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Muuttuva tuomioistuinkulttuuri Taustaa: - Siviilijuttujen määrä käräjäoikeuksisissa ja ylemmissä tuomioistuimissa laskee -

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Ohjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen

Ohjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Ohjelmistosopimusten vakioehdot T-76.632 Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Vakioehdot Vakiosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka joltakin osiltaan solmitaan käyttämällä vakioehtoja eli yleisiä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Työsopimus ja johtajasopimus. Harri Hietala Keijo Kaivanto

Työsopimus ja johtajasopimus. Harri Hietala Keijo Kaivanto Työsopimus ja johtajasopimus Harri Hietala Keijo Kaivanto TALENTUM Helsinki 2012 Talentum Media Oy ja tekijät 5., uudistettu painos Taitto: Notepad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN 978-952-14-1411-4

Lisätiedot

J A L O S T U S L O M A K E A.

J A L O S T U S L O M A K E A. J A L O S T U S L O M A K E A. RASTI HALUAMASI VAIHTOEHTO! JALOSTUSTIEDUSTELU Mikäli etsit nartullesi sopivaa urosta. Jalostustoimikunnan esittämää urosta käyttämällä sinun ei tarvitse enää täyttää jalostusilmoitusta

Lisätiedot

Sisällys. Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet

Sisällys. Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet III V XIV Johdanto 1 1 Teoksen kohde ja tarkoitus 1 2 Keskeisiä käsitteitä 3 2.1 Mitä tarkoitetaan EU-oikeudella? 3 2.2

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Oikeudellisten asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2011 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista ja päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Uroksen jalostuskäyttö

Uroksen jalostuskäyttö Uroksen jalostuskäyttö Sisällysluettelo päivitetty 7.6.2014/J.Fors YLEISTÄ... 3 REKISTERÖINTIEHDOT... 3 SSSK RY:N JALOSTUSTOIMIKUNTA... 4 JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA (JTO)... 4 PEVISA... 5 YLEISTÄ... 5

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Näitä Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettisiä Sääntöjä sovelletaan vuoden 2009 alusta lähtien. Yhdistyksen franchise-antajina toimivat jäsenet sitoutuvat

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä?

Lisätiedot

Minna Borg. 2014 Prosenttitaide OTM Janita Korva

Minna Borg. 2014 Prosenttitaide OTM Janita Korva Minna Borg 2014 Prosenttitaide OTM Janita Korva Sopimus mikä ja miksi? Tarjous-vastausmekanismilla syntyvä tahdonilmaus Keino kirjata ylös osapuolten yhteinen tahto ja vastuunjako Keino ennaltaehkäistä

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2013 Juridica-kirjasarjan 20. teos 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2062-7 Kansi:

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot