SOPIMUS KOIRAN SIJOITTAMISESTA ERITYISENÄ SOPIMUSTYYPPINÄ JA SIITÄ JOHTUVAT YLEISET KÄYTÄNNÖN ONGELMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS KOIRAN SIJOITTAMISESTA ERITYISENÄ SOPIMUSTYYPPINÄ JA SIITÄ JOHTUVAT YLEISET KÄYTÄNNÖN ONGELMAT"

Transkriptio

1 SOPIMUS KOIRAN SIJOITTAMISESTA ERITYISENÄ SOPIMUSTYYPPINÄ JA SIITÄ JOHTUVAT YLEISET KÄYTÄNNÖN ONGELMAT Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Velvoiteoikeus Pro gradu- tutkielma Milla Oinonen Kevät 2013

2 I TIIVISTELMÄ Lapin Yliopisto, Oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Sopimus koiran sijoittamisesta erityisenä sopimustyyppinä ja siitä johtuvat yleiset käytännön ongelmat Tekijä: Milla Oinonen Opetuskokonaisuus ja oppiaine: Velvoiteoikeus Työn laji: Tutkielma _X_ Laudaturtyö Lisensiaatintyö Kirjallinen työ Sivumäärä: XVIII Vuosi: Kevät 2013 Tiivistelmä: Tutkielmassa tarkastellaan koiraa koskevaa sijoitussopimusta ja siihen liittyviä yleisimpiä käytännön ongelmia. Tutkimuksen tavoitteena on määritellä koiran sijoitussopimus sopimustyyppinä, kuvailla sen taustatekijöitä, etsiä vastuksia kysymyksiin, millaisia ongelmia sijoitussopimuksiin yleisesti liittyy ja kuinka niitä voidaan ennaltaehkäistä sopimusteknisin keinoin. Sisällöllisesti nämä mallisopimuksiin perustuvat koiraa koskevat sijoitussopimukset eivät ole monimutkaisia ja niiden ulkoasu on näennäisen helppolukuinen. Ongelmaksi usein muodostuvat sopimusosapuolien eriävät käsitykset ja oletukset sopimuksen sisällöstä ja tarkoituksesta. Tutkielman painopiste on normaalin irtaimen esineen kaupan synnystä oleellisilta osin poikkeavalla koiransijoitussopimuksen erityispiirteiden tarkastelulla ja niistä aiheutuvilla ongelmilla. Jotta sijoitussopimusta voitaisiin ymmärtää sopimustyyppinä, on sen taustalla olevia tekijöitä pyritty esittelemään ja selventämään mahdollisimman yksinkertaisesti. Tämän tarkoituksena on antaa yleiskuva koiran sijoitussopimukseen vaikuttavista tekijöistä. Luvuissa 1-2 tarkastellaan sijoitussopimuksen tyypillisiä puitteita, teknisiä lähtökohtia ja taustalla vaikuttavia yleisiä ongelmaindikaattoreita. Kolmannessa luvussa määritellään sijoitussopimus sopimustyyppinä ja luvuissa 4-6 siihen perustuva oikeusperiaate- ja lainvalintakehys sekä sopimuskäytäntö. Luvut 7-8 käsittelevät koiraa koskevan sijoitussopimuksen sisällöllisiä ongelmakohtia ja niiden oikeudellista tulkintaa. Yhdeksännessä luvussa esitetään ajatuksia koiraa koskevan sijoitussopimuksen preventiivisestä riskienhallinnasta ja 10. luvussa esitetään tutkielman perusteella tehtyjä havaintoja tiivistetysti. Avainsanat: Varallisuusoikeus, sopimusoikeus, sijoitussopimus, sopimustyyppi, koira, jalostusoikeus, hallintaoikeus Muita tietoja: Suostun tutkielman luovuttamiseen Rovaniemen hovioikeuden käyttöön _X_ Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi _X_ Suostun tutkielman luovuttamiseen Lapin maakuntakirjastossa käytettäväksi _X_

3 II SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... I SISÄLLYS... II LÄHTEET... VI LYHENTEET... XVIII 1. ALKUSANAT Tutkimuksen tekninen toteutus Keskeisiä määritelmiä Koira irtaimena esineenä koiran erityislaatuinen status elottomaan esineeseen verrattuna Kasvattajan oikeudellinen asema ja määritelmä yhtenä tutkielman suunnan ohjaajana Harrastajakasvattajan vai elinkeinoharjoittajan asema ONGELMAINDIKAATTORIT SOPIMUKSEN LAADINNAN JA TÄYTÄNTÖÖNPANON TAUSTALLA Kasvattajan ultra partes vastuut ja niiden vaikutus inter partes sopimukseen Yhdistysoikeudellinen vastuu Suomen Kennelliiton sääntöjen noudattamisesta Vastuu koiran hyvinvoinnista Kasvattajan poikkeuksellinen tunneside koiraan sopimuksen syntyä, sisältöä ja riitaa ohjaavana tekijänä Tunneperäinen riidan laukaisin MIKÄ ON SIJOITUSSOPIMUS? Sijoitussopimus käsitteenä Syy sopimuksen takana Miksi sijoitussopimus tehdään? Sijoitussopimuksen syntymekanismi Milloin sopimus katsotaan syntyneeksi Sopimuksen synnyn ongelman tyyppitilanne Sopimussidonnaisuuden välttämiseksi tehty väite kauppatavasta... 24

4 Sitoutumistahtoa osoittavat erityiset toimet Sijoitussopimuksen oikeudellinen määritelmä ja sopimustyyppi Siirtokielto sijoitussopimuksen henkilökohtaisuuden ilmentäjänä Virheellinen kauppasopimusluonteen korostaminen sopimuksen tarkoituksen ja keston välinen konflikti Sopimustyyppi Sijoituksen kauppasopimusluonnetta vastaan osoittavat piirteet Lahjaluontoisuuden ilmentyminen sijoitussopimuksessa Lahjanlupauksen ja kaupan esisopimuksen välinen tulkintaero sijoitussopimuksen kannalta Sopimuksen objektin yhteisomistuksenpiirteet oikean omistajan selvittämisen ongelmana Sekatyyppinen sopimus Koiraa koskevan sijoitussopimuksen määrittely vakiosopimukseksi Vakioehtojen keskeinen merkitys Vakioehdot ultra partes tahon laatimina Vakioehtojen liitäntä sitovaksi sopimuksen osaksi Sopimuksen kääntöpuolen ohjeiden sitovuus Koiraa koskevan sijoitussopimuksen kestosopimusluontoisuus Sopimusehtojen etusijajärjestys III 4. ERÄIDEN VARALLISUUSOIKEUDELLISTEN PERIAATTEIDEN JA VELVOITTEIDEN PAINOTTUMINEN SIJOITUSSOPIMUKSESSA Sopimusvapaus sopimusosapuolien tarkoituksen ja metaperusteiden toteutumisen turvaajana Sopimusoikeudellinen kohtuullisuusperiaate Lojaliteettiperiaate Tiedonantovelvollisuus Oikeudenmukaisuus LAINVALINTA Sopimustyypin merkitys lainvalinnan ohjaajana Dispositiivisen sääntelyn säilyttäminen sijoitussopimuksen tarkoituksen turvaajana SIJOITUSSOPIMUSSUHTEISSA VALLITSEVA KAUPPATAPA JA SOPIMUSKÄYTÄNTÖ... 58

5 IV 7. SOPIMUSTEN YLEISET ONGELMAT Sopimuksen sitomattomuuteen pyrkivät argumentit Väite kohtuuttomasta sopimusehdosta Väite kaupan purkuperusteesta Sopimuksen purkamisen poikkeuksellisuus lähtökohtana Sopimuksen purkaminen eläinsuojeluperusteella Virheilmaisuongelma Sopimusehtojen tavanomaiset tulkintaongelmat Omistusoikeus Sopimuskohdan sanamuodon ja tarkoituksen ristiriita Omistuksesta eriytetty hallintaoikeus Näytteilleasettamis-, koe- ja kilpailuoikeus Jalostusoikeus ja omistuksen siirtyminen Omistajan jalostusoikeus- ja -päätös Omistuksen siirtyminen Ilmoitusvelvollisuus Sijoitusnartun pentueesta huolehtiminen ja sen kulukorvaus Kulujen jako sopimusosapuolien välillä Haltijan purkuoikeus Vakuusmaksun palautus TULKINTA Ulkopuolisen tahon sopimuksen sisältöön puuttumisen poikkeuksellisuus Hoito- ja ruokintaohjeiden merkitys tulkinnan ohjaajina Olennainen sopimusrikkomus Omistajan moitittava menettely Haltijan olennainen sopimusrikkomus sijoitustarkoituksen vastaisuus Koiran arvon määritys korvausmäärän ohjaajana PREVENTIIVINEN RISKIENHALLINTA Sopimuksen täydellisyys ongelmien ennaltaehkäisykeinona Sopimustyypin edellyttämä kirjallinen muoto täydellisyyden ilmentäjänä Tulkintavarmuus Avoimuus ja oikea tarkoitus sopimuksen teossa Vakuusmaksun sijoittaminen vakuustilille... 98

6 V 9.4. Huomioita sopimuskumppanin valinnasta Sopimuskumppanin tuntemus Aikaisemman toiminnan merkitys Sopimuskumppanin persoona ja koirafilosofia LOPPUPOHDINTOJA

7 VI LÄHTEET Kirjallisuus Aarnio 2006 Aarnio, Aulis: Tulkinnan taito ajatuksia oikeudesta, oikeustieteestä ja yhteiskunnasta. Helsinki Aho 2012 Aho, Riitta: Aatteellinen yhdistys määräävässä markkina-asemassa Tapaus Suomen kennelliitto. Lapin yliopisto Ajzen Fishbein 1975 Ajzen, Icek Fishbein, Martin: Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Filippiinit/ Amerikan Yhdysvallat Aurejärvi- Hemmo 2007 Aurejärvi, Erkki - Hemmo, Mika: Velvoiteoikeuden oppikirja. 3.painos, Helsinki Cunliffe 2005 Cunliffe, Juliette: Koirarotujen ensyklopedia. Bath UK Geeson 2005 Geeson, Eileen: Suuri trimmauskirja. Helsinki 2005, Halila Hemmo 2008 Halila, Heikki Hemmo, Mika: Sopimustyypit.2., uudistettu painos. Hämeenlinna Hemmo 2003 I Hemmo, Mika: Sopimusoikeus I. 2., uudistettu painos. Helsinki Hemmo 2003 II Hemmo, Mika: Sopimusoikeus II. 2., uudistettu painos. Helsinki 2003.

8 VII Hemmo 2005 Hemmo, Mika: Sopimusoikeus III. Helsinki Hoppu Hoppu 2005 Hoppu Esko - Hoppu Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. Helsinki Jaakkola Sorsa 2005 Jaakkola, Tapio Sorsa, Kaisa: Liiketoiminnan sopimukset. Helsinki Jaakonsaari 1997 Jaakonsaari, Tuija: Kuluttajansuoja koiran kaupassa. Lapin yliopisto Jaakonsaari Ojala 1999 Jaakonsaari, Tuija Ojala, Anu: Koiralakikirja. Helsinki Jaakonsaari Ojala 2011 Jaakonsaari, Tuija Ojala, Anu: Koiranomistajan oikeusopas. Helsinki Kaimio 2002 Kaimio, Tuire: Pennun kasvatus: Pennusta kunnon koiraksi. Helsinki Karhu 2004 Karhu, Juha: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus. Lakimies , s Kartio 1997 Kartio, Leena: Sopimus ja kolmas. Juhlakirja Antti Aarnio. Suomalainen lakimiesyhdistys. Helsinki Kartio 2001 Kartio, Leena: Esineoikeuden perusteet. 2., uudistettu painos. Helsinki Kivimäki - Ylöstalo 1981 Kivimäki T. M. - Ylöstalo Matti: Suomen siviilioikeudenoppikirja. 4.painos. Juva 1981

9 VIII Lehtinen 2006 Lehtinen, Tuomas: Kansainvälisen kaupan liikesopimus ja remburssi. Turun yliopisto Mikkola 2008 Mikkola, Tuulikki: Yhteisomistus. 2. painos. Helsinki Mähönen 2000 Mähönen, Jukka: Siviilioikeuden yleiset periaatteet. Teoksessa Varallisuusoikeuden kantavat periaatteet (toim. Ari Saarnilehto). Vantaa Mäkelä J Mäkelä, Juha: Sopimus ja Erehdys. Helsingin yliopisto. Helsinki Pekkala 2006 Pekkala, Kirsi: Varallisuusoikeudellinen tutkimus koiran kaupan erityispiirteistä myyjän kannalta, Lapin yliopisto Pöyhönen 1988 Pöyhönen, Juha: Sopimusoikeuden järjestelmä ja sopimusten sovittelu. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja N:o 179, Helsinki Pöyhönen 2003 Pöyhönen, Juha: Uusi Varallisuusoikeus. 2. painos. Helsinki 2003 Streng 1999 Streng, Joonia: Eläinsuojelu ja rikosoikeus. Helsinki Tepora 1984 Tepora, Jarno: Omistuksenpidätyksestä. Vammala 1984.

10 IX Tepora 2003 Tepora Jarno: Johdatus esineoikeuteen. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut. Helsinki Tolonen 2000 Tolonen, Hannu: Siviilioikeuden yleiset periaatteet. Teoksessa Varallisuusoikeuden kantavat periaatteet (toim. Ari Saarnilehto). Vantaa Wilhelmsson 1995 Wilhelmsson, Thomas: Vakiosopimus: Sopimussidonnaisuudesta ja kohtuuttomista sopimusehdoista. 2. uudistettu painos. Helsinki Wilhelmsson 2006 Wilhelmsson, Thomas: Kauppalain pääkohdat. 5. uudistettu painos. Helsinki Wilhelmsson 2008 Wilhelmsson, Thomas: Vakiosopimus ja kohtuuttomat sopimusehdot. 3. uudistettu painos. Helsinki Zitting Rautala 1982 Zitting, Simo Rautiala, Martti: Esineoikeuden oppikirja, 5. täydennetty painos. Vammala 1982

11 X Virallislähteet HE 1981:247 Hallituksen esitys eduskunnalle Oikeustoimen kohtuullistamista koskevaksi lainsäädännöksi. Helsinki HE 8/1997 Hallituksen esitys laiksi ulosottolainmuuttamiseksi. Helsinki KK 475/2008 vp Kirjallinen kysymys lemmikkieläinkauppaa koskevien pykälien lisäämisestä kauppalakiin. Helsinki KK 90/2013 vp Kirjallinen kysymys pentutehtailun kriminalisoinnista. Helsinki SopS 49/1992 Lemmikkieläinten suojelua koskeva Eurooppalainen yleissopimus

12 XI Elektroniset lähteet Eläinlääkäri.fi Saatavissa: klinikat/koiraklinikka/ koiran-sairauksia-jatartuntatauteja/tassutulehdus-eli-furunkuloosi/ Viittauspäivä Evira 2010 Saatavissa: attachments/fi/elaimet/elainsuojelu_ja_elainten_p ito/ ilm_var_toiminta_ohje_ paivitetty_19_07_2010.pdf Viitauspäivä FCI Perussääntö Saatavissa: annex1-en.pdf Viittauspäivä FCI valionarvosäännöt Saatavissa: / annex-en.pdf Regulations for the FCI International Championship Viittauspäivä Helsingin Sanomat 2008 Saatavissa: Vakuustili-artikkeli. Saatavissa: stilille+voi+saada+kunnon+koron/ha si1f A03rdh Viittauspäivä If Seuraeläinvakuutusopas Saatavissa: /sitecollectiondocuments/private/ oppaat/seuraelainvakuutusopas.pdf If, Seuraeläinvakuutusopas , s.1 Viittauspäivä Inkeroinen Eläinlääkäri Inkeroinen, Hanna, Eläinlääkäriasema Akuutti, Oulu. Saatavissa: Viittauspäivä

13 XII Loijas Loijas, Sari: Kaukana kotoa koiran kanssa. Saatavissa: ukana-kotoa-koiran-kanssa-&catid=3. Viittauspäivä LähiTapiola Koiravakuutusesite Saatavissa: NR/rdonlyres/E57CC9B3-F71A- 4F37-8EC8-0DE92E5D81A7/0/ KoiranvakuutusesiteE07085.pdf LähiTapiola , Viittauspäivä Mononen 2001 Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/ bitstream/handle/10138 /18338/sopimuso.pdf?sequence=2 Marko Mononen: Sopimusoikeuden materiaalisuudesta. Helsinki Peart Karen N. Peart: Rent a Dog or Cat: Pet Rental Services Godsend for Busy Animal Lovers. Saatavissa: rentpet-rental-service-godsend-busy-pet-lovers. Viittauspäivä Siperianhusky 3/2011 Eläinlääkäri Menna, Nina: Koiran lisääntyminen. Siperianhusky 3/2011. Saatavissa: viittauspäivä s.10 SKL: Jalostustietojärjestelmä Saatavissa: frmetusivu.aspx Viittauspäivä SKL: Kasvattajasitoumus SKL kasvattajasitoumus Saatavissa: CED21783A26A/0/Kasvsitoumus_2011_ _ pdf Viittauspäivä

14 XIII SKL Kennelnimisääntö Kennelnimisääntö Saatavissa: 4-B4CE-4E07-9BD7-8404A41BD8F0/0/kennelnimisaanto_2012.pdf Viittauspäivä SKL: KOH-perussääntö SKL koiranomistajan- ja haltijan perussääntö Saatavissa: B-1F25-4E1D-A440-6C61BBE935B8/0/koiranomistajanperussaanto201 1.pdf Viittauspäivä SKL: Kennelliiton säännöt SKL Kennelliiton säännöt. Saatavissa: C-58D A- D375C3E3F918/0/kennelliittosaannot2007.pdf Viittauspäivä SKL: Koirarekisteriohje 2013 Koirien rekisteröintiohjeet Saatavissa: B-4DC2-9A E69F4007/0/Koirarekisteriohje_2013_painoo n_ok.pdf Viittauspäivä SKL: Pentueilmoitus SKL pentueilmoitus. Saatavissa: -3A AAD- 638C2299DD0F/0/Pentueilmoitus_2012.pdf Viittauspäivä SKL: PEVISA sääntö SKL PEVISA sääntö Saatavissa: A79-941D- B7061C6F887A/0/PEVISAs%C3%A4%C3%A4nt%C3 %B6.pdf Viittauspäivä SKL: Sopimus koiran kaupasta SKL, Sopimus koiran kaupasta Saatavissa:

15 XIV E F7E FEF004603D/0/kauppasopimus_2012.pdf Viittauspäivä SKL Sopimus nartun sijoituksesta SKL Sopimus nartun sijoituksesta Saatavissa: rdonlyres/9f1dec93-c6c2-478d-9ca2- CBF96F79BEF1/0/sijoitussopimus_narttu_2013.pdf Viittauspäivä SKL Sopimus uroksen sijoituksesta SKL Sopimus uroksen sijoituksesta Saatavissa: rdonlyres/8143e5ac-18c1-41d8-a213-8f707de393c5/0/sijoitussopimusuros_2011.pdf Viittauspäivä Suomen Afgaanit ry Suomen Afgaanit ry Finlands Afghaner ry. Saatavissa: välilehti turkinhoito. Viittauspäivä Suomen kennelliitto Saatavissa: /FI/kennelliitto/etusivu.htm. Viittauspäivä Syventävät vero-ohjeet Syventävät vero-ohjeet: Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja euroa. Saatavissa: /Arvonlisaverotus/Aloittava_yritys/ Arvonlisaverottoman_vahaisen_toiminnan_r% %29 Viittauspäivä Väestörekisterikeskus nimipalvelu/default.asp?l=1, Väestörekisterikeskus Viittauspäivä

16 XV Muut lähteet Blomqvist 2007 Blomqvist, Marja: Kasvattajan vastuu ja verotus. Suomen Palveluskoiraliiton kasvattajapäivät Eerola 2012 Eerola, Tapio: Edunvalvontaan. Koiramme lehti 3/2012. Koiramme lehti 10/2011 SKL Kurinpitolautakunnan päätöksiä Koiramme lehti 1-2/2012 SKL Kurinpitolautakunnan päätöksiä Koiramme lehti 12/2012 SKL Kurinpitolautakunnan päätöksiä Leppinen 2013 Leppinen, Mika: Koiran kauppa: Kysymyksiä ja vastauksia, , LähiTapiola KoiraExpo. Mäkelä S Mäkelä, Sinikka: Jalostuksen juridiikkaa. Jalostusneuvojien neuvottelupäivä SKL Kasvattajaperuskurssi 2012 Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben Ry.: Kasvattajan peruskurssi, Yrjölä Yrjölä, Jouko: Koiranpennun kasvatus aikuiseksi koiraksi. Suomen kennelliitto ry. Ylituomarikoulutus osa 1, 2012.

17 XVI Oikeuskäytäntö KKO 1982 II 192 KKO 1983 II 78 KKO 1992:192 KKO 2008:7 Helsingin HO / 3078 Itä-Suomen HO / 337 Itä-Suomen HO / 571 Kouvolan HO / 994 Kouvolan HO / 342 Kouvolan HO / 552 Rovaniemen HO /1021 Rovaniemen HO / 267 Rovaniemen HO / 395 Turun HO / 2594 Turun HO / 42 Turun HO / 2390 Turun HO / 1306 Vaasan HO / 241 Vaasan HO / 680 Hyvinkään KO /7087 Kouvolan KO /906 Kuopion KO /5254 Länsi-Uudenmaan KO /11397 Oulun KO /1351

18 XVII Päijät-Hämeen KO /8146 Ylivieska-Raahen KO /5524 Kuluttajariitalautakunnan ja Kuluttajavalituslautakunnan ratkaisut KRIL 692/36/2008 KRIL 4458/36/2008 KRIL 2924/36/2010 KVL 91/36/2209 KVL 94/36/986 KVL 00/36/1941 KVL 01/36/2002 KVL 02/36/1383 KVL 2707/36/2005

19 XVIII LYHENTEET CIB CIE Ell. Kansainvälinen muotovalio Kansainvälinen näyttelyvalio Eläinlääkäri ESA eläinsuojeluasetus 396/1996 ESL Eläinsuojelulaki /247 FCI HE HO The Fédération Cynologique Internationale Kansainvälinen koiranjalostusliitto Hallituksen esitys Hovioikeus KK Kauppakaari /3 KKO KK vp Korkein oikeus Kirjallinen kysymys, kansanedustajan kirjallinen selvityspyyntö ministerille KL Kauppalaki /355 KO KOH -perussääntö KRIL Käräjäoikeus Koiranomistajan ja haltijan perussääntö Kuluttajariitalautakunta KSL Kuluttajansuojalaki /38 KVL Kuluttajavalituslautakunta LahjaL Lahjanlupauslaki /625 Naapuruuslaki Laki eräistä naapuruussuhteista /26 OikTL PEVISA SKL Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista /228 perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry YhtOmL Laki eräistä yhteisomistussuhteista /180

20 1 1. ALKUSANAT Tämän Pro gradu-tutkielman aiheena on koiraa koskeva sijoitussopimus ja siihen liittyvät yleisimmät käytännön ongelmat, niiden tunnistaminen, käsittely ja oikeudellinen pohdinta. Sisällöllisesti nämä mallisopimuksiin perustuvat sijoitussopimukset eivät ole monimutkaisia ja niiden ulkoasu on yksinkertainen. Ongelmaksi yleensä muodostuvat sopimusosapuolien eriävät käsitykset ja oletukset sopimuksen sisällöstä ja tarkoituksesta. Sijoitussopimuksen subjektiin, koiraan, kohdistetaan molempien sopimusosapuolien taholta erityisiä toiveita ja odotuksia verrattuna koirakauppaan. Näitä yleensä varsin tunneperusteisia sopimuksen solmimissyitä ei kuitenkaan yleensä kirjoiteta näkyviin itse sopimukseen, joten sopimustekstistä harvoin on pääteltävissä sen monimerkityksisyyttä osapuolien välillä. Tästä sopimuksen viimeistelemättömyydestä voi kärsiä molemmat sopimusosapuolet. Sopimustekstissä on sen yleisluontoisuudesta huolimatta eräs muita enemmän epätietoisuutta aiheuttava kohta. Ongelmia aiheuttaa osapuolten itse sopimukseen sisällyttämät lisäehdot ja erityisesti niiden kohtuuttomuuden kieltävä lause. Osapuolet yrittävät vedota nimenomaisesti tähän ehtoon, oli ehto objektiivisesti tarkasteltuna kohtuuton tai ei. Toinen toistuva riidanaihe liittyy siihen, milloin sopimuksen voidaan katsoa syntyneen ja onko kyseessä ensinnäkään sijoitussopimus. Kolmas yleinen ongelma liittyy sopimuksen sitovuuden periaatteen soveltamiseen. Tämä on havaittavissa muun muassa koiran sijoitussopimuksien purkuvaatimuksien poikkeuksellisen suurena määränä suhteessa koiran sijoitukseen liittyvien oikeustapausten määrään. Sijoitussopimukseen liittyy useita monitahoisia oikeudellisia ongelmia. Sijoitussopimus sopimustyyppinä on tulkinnanvarainen ja verrattain nuori instituutio. Koiriin liittyviä sijoitussopimuksia tekevät tyypillisimmillään juridiikkaan perehtymättömät henkilöt. Edellä mainituista syistä voi sopimuskumppaneiden välillä ilmetä poikkeuksellisen epärationaalista toimintaa ja pienikin vastoinkäyminen sopimussuhteen taustalla voi saada huomattavan suuret mittasuhteet ja ongelmia sopimuksen toteutuksessa. Sijoitussopimusriita voi saada lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien riitojen kanssa yhtäläisiä piirteitä. Koirasta käydään pitkäkestoisia ja ihmissuhteita rikkovia riitoja unohtamatta väitteitä toisen osapuolen kykenemättömyydestä huolehtia koirasta ja tämän hyvinvoinnista.

21 2 Koiraa koskevien sijoitussopimuksien kohdalla on yleistä, että ei täysin ymmärretä, mikä sijoitussopimus on. Jopa tuomioistuimilla ja monilla lakimiehillä on toisinaan vaikeuksia määritellä koiraa koskeva sijoitussopimus, ja kuinka siihen tulisi oikeudellisesti suhtautua. Koska sijoitussopimus sisältää useita tulkinnallisia kysymyksiä, on tutkielmaa rajattava ja keskityttävä niissä useasti oikeuskäytännössä esiintyviin ongelmiin, joiden taustalla on edellä mainittu ongelmien indikaattori, tunneperusteinen sopiminen. Tutkielman painopiste on normaalin irtaimen esineen kaupan synnystä oleellisilta osin poikkeavalla koiransijoitussopimuksen erityispiirteiden tarkastelulla ja niistä aiheutuvilla ongelmilla. Jotta sijoitussopimusta voitaisiin ymmärtää sopimustyyppinä, on sen taustalla olevia tekijöitä pyritty esittelemään ja selventämään mahdollisimman yksinkertaisesti. Tämän tarkoituksena on antaa yleiskuva koiran sijoitussopimukseen vaikuttavista tekijöistä. Tutustuin aiheeseen ensimmäisen kerran vuonna 2008 Suomen Kennelliiton Kasvattajan peruskurssilla, jossa käytiin läpi koiran kasvattamiseen liittyviä aiheita aina koiran jalostuksesta koiran kauppaan ja muuhun koiraan liittyvään lainsäädäntöön. Erityisesti koiran sijoitussopimuksia koskeva luento herätti enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Materiaalin kurssille oli kehittänyt Suomen suurin koirajärjestö, alansa asiantuntijana laajasti tunnustettu, Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry (myöhemmin muodossa Kennelliito tai SKL), joka on perustettu vuonna 1889 ja jäseniä sillä on yli Kennelliiton jäsenjulkaisun, Koiramme lehden, päätoimittajan Tapio Eerolan mukaan Kennelliitto lukeutuu yhdeksi Suomen suurimmista yhdistyksistä. 2 Kennelliitolla on siis tahtoessaan suuri mielipidevaikuttajan ja tiedonvälittäjä rooli. Kurssin jälkeen päällimmäiseksi ajatukseksi kuitenkin jäi hämmennys siitä, kuinka vähän koulutuksessa käsitellään koiran sijoitussopimuksia, kun otetaan huomioon kuinka paljon käytännön ongelmia niissä esiintyy. Kaiken kaikkiaan sijoitussopimuksiin ja niiden solmimiseen käytetään liian vähän aikaa ja vaivaa. Kyseessä on kuitenkin omistajalle ja koiran tulevalle haltijalle harvinaisen merkityksellinen asia. Sijoitussopimuksessa sitoudutaan läheiseen yhteistyöhön toisinaan lähes tuntemattoman ihmisen kanssa. Omistaja luovuttaa koiran hallinnan haltijalle ja tämä puolestaan sitoutuu huolehtimaan koirasta omistajan hyväksi seuraavaksi 3-5 vuodeksi tai kunnes sopimusehdot ovat täyttyneet. Kurssilla kaikkeen koiraan liittyvän lainsäädännön käsittelyyn käytettiin aikaa kuitenkin yhteensä vain pari tuntia. Tällaista tausta-asetelmaa vasten asiaa tarkastellessa ei 1 Suomen kennelliitto Eerola 2012, Koiramme lehti 3/2012 s. 84

22 3 voida pitää lainkaan poikkeuksellisena, että sopimuksiin suhtaudutaan välinpitämättömästi sopimusosapuolien keskuudessa, kun mallisopimuspohjan laatija, Kennelliitto, ei tämän perusteellisemmin ohjaa uusia kasvattajia kiinnittämään huomiota sijoitussopimukseen tai ylipäätään koiraan varallisuusoikeudellisena objektina. Myöskään sijoituskoirien tuleville haltijoille ei ole ongelmia ennaltaehkäisevää helposti saatavilla olevaa yleistä ohjeistusta sijoitussopimuksista. Tietoisuuden lisääminen voisi vähentää tahattomia sijoitussopimusriitatilanteita. Tällaiset yleiset ohjeet luomalla Kennelliitto edistäisi molempien sopimusosapuolien asemaa helpottamalla todellisen sopimustahdon muodostusta tarjoamalla faktatietoa. Nykyinen tilanne ei johdu vain mallisopimukset luoneesta koira-alan keskusjärjestöstä. Mallisopimukset pohjimmiltaan selkeyttävät koiran kauppa- ja sijoitussopimuksien tekemistä ja luovat standardin, johon yksittäisen sopimuksen ehtoja ja niiden kohtuullisuutta voidaan verrata. On myös varsin todennäköistä, että mallisopimuksilla voidaan ehkäistä pahimpia varallisuusoikeuden periaatteiden vastaisia ongelmia asiaan perehtymättömien sopimusosapuolien välillä. Suurin vastuu koiransijoitustoiminnasta kuuluu kasvattajille ja koiranhankkijoille. Jokaisen oikeustoimikelpoisen on lähtökohtaisesti itse perehdyttävä allekirjoittamansa sopimuksen sisältöön ja merkitykseen. Sopimusoikeudelliset periaatteet koskevat myös sijoitussopimusta, mutta käytännössä sijoitussopimuksen ehtojen sitovuutta ei kuitenkaan ymmärretä tai haluta ymmärtää. Keskeisten sopimusvelvoitteiden noudattaminen koetaan kohtuuttomaksi niiden tullessa ajankohtaisiksi. Kasvattajien kanssa eri tilaisuuksissa käymieni keskustelujen pohjalta havaitsin, että hyvin harva kasvattaja todella ymmärtää käyttämänsä Kennelliiton sopimuspohjan sisältöä tai sopimusehtojen oikeudellista merkitystä. Asiasta kiinnostutaan vasta siinä vaiheessa, kun ongelma on jo syntynyt. Valitettavan harva myöskään tietää, millainen oikeudellinen toimija on, ja mitä rajoituksia osapuolen oikeudellinen asema tuo sopimuksen tekemiseen. Koiraa koskevassa sijoituksessa huomioon otettavaksi tulee lainsäädännön ja oikeusperiaatteiden lisäksi oikeuskäytäntö ja Kennelliiton mallisopimusasiakirjat. Kennelliitto tarjoaa ja vaatii jäseniään käyttämään lomakkeitaan, jolloin sopimusosapuolien niiden juridiseen sisältöön perehtyminen on marginaalista valmiiden pohjien näennäisen helppouden vuoksi. Oikeuskäytäntöön perehtyminen sen sijaan vaatii oma-aloitteisuutta ja tuomioistuimien tapausten tallennusjärjestelmän puutteet jättävät tapausten olemassa olon päätökseen osallistuneiden henkilöiden muistin varaan, joten oikeustapausten löytäminen ylipäätään voi muodostua vaikeaksi. Tutkimuksen tavoitteena on määritellä koiran sijoitussopimus sopimustyyppinä, kuvailla sen taustatekijöitä, etsiä vastuksia kysymyksiin, millaisia ongelmia sijoitussopimuksiin

23 4 yleisesti liittyy ja kuinka niitä voidaan ennaltaehkäistä sopimusteknisin keinoin. Vaikka heikomman osapuolen suojaaminen on osa sosiaalista siviilioikeutta 3, sitä ei tässä tutkielmassa edellä mainitusta syistä enempää käsitellä, sillä tutkielman lähtökohtana on koiran sijoitus kahden samanarvoisessa asemassa olevan osapuolen välillä Tutkimuksen tekninen toteutus Tutkielma rakentuu alkusanoista, sopimussubjektien määrittelystä, koiran tarkastelusta varallisuusoikeudellisena objektina, tutkielman oikeudellisia ongelmia taustoittavista koiran sijoituksen erityispiirteistä, varallisuusoikeuden näihin ongelmiin läheisesti liittyvistä periaatteista ja normeista, yleisistä sijoitussopimuksen ongelmista ja riskienhallinnasta sekä loppupohdinnoista. Varallisuusoikeudellisista periaatteista mainitaan vain sijoitussopimusongelmien yhteydessä toistuvasti esiintyvät periaatteet. Lainsäädännön läpikäyminen ja yksittäisten säännösten laajamittainen esittely ei ole tutkielman kannalta tarkoituksenmukaista. Koska koiran sijoitussopimukseen sopimustyyppinä ei ole suoraan aikaisemmin kohdistettu oikeudellista tutkimusta, on tämän tutkielman yhteydessä aiheellista tarkastella lähemmin myös itse sopimusta ja sitä omana sopimustyyppinään. Kaiken kaikkiaan sijoitussopimukseen liittyvistä ongelmista on kirjoitettu melko vähän ja oikeudellista tutkimusta on tehty lähinnä elinkeinoharjoittajakasvattajan näkökulmaa ja koirakauppaa painottaen. Sijoitussopimuksen objektia eli koiraa varallisuusoikeudellisesta näkökulmasta ovat käsitelleet Pekkala 4 ja Jaakonsaari 5, joskin koiran sijoitussopimusta on niissä vain ohimennen sivuttu ja sen oikeudellinen käsittely on jäänyt vallitsevan asiantilan toteamuksen tasolle. Tutkielman aihe tulee johdonmukaisimmin käsitellyksi oikeusdogmaattisesti eli lainopin keinoin. 6 Tutkielma on tarkoitus kirjoittaa oikeusdogmaattisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Koiran sijoitussopimusongelmat ovat omien alaotsikoiden alla ja samaan yhteyteen sijoitetaan myös mahdolliset ongelmien ratkaisut sekä asiaa käsittelevät käräjäoikeuksien ja hovioikeuksien ratkaisut. Monesti tuomioistuimet saavat käsiteltäväkseen moniongelmaisia koiransijoitussopimusriitoja, mutta laajan oikeustapausanalyysin sijaan tutkielmassa keskitytään tuomaan esille oikeudellisia ongelmia, jotka vaikuttavat olevan erityisen tyypillisiä koiran sijoitussopimuksille. 3 Kartio 2001 s Pekkala Jaakonsaari Aarnio 2006 s.238

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Urheilijan verosuunnittelun mahdollisuudet niin kotimaisessa kuin ulkomaisessa kontekstissa

Urheilijan verosuunnittelun mahdollisuudet niin kotimaisessa kuin ulkomaisessa kontekstissa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Urheilijan verosuunnittelun mahdollisuudet niin kotimaisessa kuin ulkomaisessa kontekstissa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Jyrki Louhi 2015 Laskentatoimen

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 Virve-Maria de Godzinsky LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ ENGLISH SUMMARY THE BEST INTEREST OF THE CHILD AND THE CHILD S RIGHT

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Samasta työstä sama palkka

Samasta työstä sama palkka Samasta työstä sama palkka Töiden samanarvoisuuden vertailu tasa-arvolain 8 :n sukupuolineutraalin samapalkkaisuusperiaatteen nojalla Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma,

Lisätiedot

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa 29.11.2013 Vesa Sainio ja Ville Raulos Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden

Lisätiedot

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto 1 YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto Alioikeusuudistuksen yhteydessä vuonna 1993 säädettiin oikeudenkäymiskaareen uudet sovintoa koskevat säännökset. Niiden mukaan tuomioistuimen tulee riita-asian valmistelussa

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon olennaisuus ja hyötymistarkoitus

Sisäpiirintiedon olennaisuus ja hyötymistarkoitus Hannu Joona Sisäpiirintiedon olennaisuus ja hyötymistarkoitus 1. Johdanto Arvopaperimarkkinarikoksia koskeva rikoslain 51 luvun 1 :n mukainen sisäpiirintiedon väärinkäyttösäännös sisältää seuraavat keskeiset

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE Kaisa Meriö-Mielonen Uusperheneuvojakoulutus 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. LAPSET JA VANHEMPIEN ERO... 2 3. LAPSET JA UUSPERHE... 4 4. PERHEASIOIDEN

Lisätiedot

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden HE 16/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä Esityksessä

Lisätiedot

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Vertaissovittelun ulkopuolinen arviointiraportti Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Koira. kuntalaisena. Opas kunnille ja koiranomistajille SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY.

Koira. kuntalaisena. Opas kunnille ja koiranomistajille SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY. Koira kuntalaisena Opas kunnille ja koiranomistajille SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY. Kennelliitto koira-alan asiantuntija Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry on perustettu vuonna

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Artikkeli on julkaistu Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirjassa 2003 2004 (Helsinki

Lisätiedot