STRATEGIA hyväksytty hallituksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012"

Transkriptio

1 STRATEGIA hyväksytty hallituksessa

2 Strategia (19) Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri pohjana elinikäiselle oppimiselle Hallittu vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa on kaikkien asia Osaava henkilöstö ja sen kansainvälinen verkostoituminen luovat yliopiston menestyksen Vahva talous ja infrastruktuurit perustehtävien kivijalkana Kohti yhä sujuvampaa toimintaa Strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan mittareilla... 17

3 Strategia (19) 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle Toiminta-ajatus Turun yliopisto on kansainvälisesti kilpailukykyinen tutkimusyliopisto, jonka toiminta perustuu korkeatasoiseen ja monialaiseen tutkimukseen. Yliopisto edistää vapaata tutkimusta ja tieteellistä sivistystä sekä antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta. Yliopisto on osa kansainvälistä tiedeyhteisöä ja toimii vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. Yliopiston toiminta perustuu kauttaaltaan laadukkaaseen tutkimukseen ja siitä nouseviin profiloiviin vahvuuksiin, joita täydentävät valikoidut kehittämiskohteet ja valtakunnalliset tehtävät. Synergiaa vahvistetaan oppiaineiden välisellä yhteistyöllä yhdistämällä lähiaineita ja etsimällä aktiivisesti tieteenalojen rajapinnoilta uusia tutkimuksen ja koulutuksen yhdistelmiä. Yliopisto kiinnittää kasvavaa huomiota tutkimustulostensa kaupallistamiseen soveltamalla vahvaa liiketaloustieteellistä osaamistaan eri substanssialueille. Yliopiston opetus perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja elinikäisen oppimiseen. Opiskelijat omaksuvat tieteellisen ajattelutavan, jossa korostuu uuden luominen, kriittisyys ja vastuullisuus. Yliopisto tunnistaa vastuunsa eri alojen kansainvälisesti kilpailukykyisten asiantuntijoiden kouluttamisesta. Samalla se reagoi yhteiskunnan tarpeisiin luomalla uusia asiantuntijuuden yhdistelmiä yli perinteisten tieteenalarajojen. Yliopistosta valmistuvilla on valmiudet kehittää itsenäisesti asiantuntemustaan ja ammattialaansa sekä työskennellä moniammatillisissa ja kansainvälistyvissä työympäristöissä. Turun yliopisto on tieteellinen asiantuntijaorganisaatio, jonka menestymisessä avainasemassa ovat osaava henkilöstö, motivoituneet opiskelijat ja luovaan työhön innostava ympäristö. Yliopisto on oikeudenmukainen työnantaja, jonka henkilöstöpolitiikalle on tunnusomaista avoimuus, ammattiosaamisen kehittäminen ja työssä jaksamisesta huolehtiminen. Opiskelijat ovat aktiivinen osa yliopistoyhteisöä. Yliopisto on yhteiskunnallisesti vastuullinen toimija, joka korostaa rooliaan kansalaisten perustamana sivistys- ja tiedeyliopistona. Kiinteät yhteistyösuhteet kansainvälisiin, kansallisiin ja alueellisiin toimintaympäristöihin ovat olennainen osa sen toimintaa. Vuorovaikutuksesta syntyvä lisäarvo ilmenee uutena tietona, uusina näkökulmina ja yleisen vaikuttavuuden lisääntymisenä. Tämä myötävaikuttaa yliopiston kehittymiseen kansainvälisenä tiedeyliopistona, mikä mahdollistaa sosiaalisten ja teknologisten innovaatioiden syntymisen. Arvot Turun yliopiston toiminnan perusarvoja ovat eettisyys, kriittisyys, luovuus, avoimuus ja yhteisöllisyys. Yliopistossa vallitsee opetuksen ja tutkimuksen vapaus, ja se päättää itse tavoista, joilla yhteisesti valitut päämäärät saavutetaan. Yliopiston kaikkea toimintaa leimaa eettisyys: pyrkimys hyviin ja oikeisiin ratkaisuihin. Yliopiston henkilöstö ja opiskelijat noudattavat sekä tutkimustyössä että muussa toiminnassa korkean ammattietiikan ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Kriittisyys on tieteellisen sivistyksen perusta. Se merkitsee pyrkimystä totuuteen itsestäänselvyyksien kyseenalaistamisen ja laadukkaan tutkimuksen kautta. Aito kriittisyys tuottaa korkeaa laatua ja luotettavuutta.

4 Strategia (19) Yliopiston toiminta perustuu uuden tiedon ja uusien merkitysten etsimiseen sekä niiden välittämiseen edelleen. Luovuus on kyky nähdä ja tehdä asiat uudella tavalla siten, että yksilö tai yhteisö saa tekemisistään sekä hyötyä että henkistä tyydytystä ja on valmis kohtaamaan uusia haasteita. Avoimuus ilmenee avoimena toimintakulttuurina ja tieteellisenä ennakkoluulottomuutena: yliopisto on avoin erilaisille tieteellisille katsantokannoille, tutkimusotteille ja totutusta poikkeaville tuloksille. Avoimuus on myös sitoutumista uuden tiedon välittämiseen ja keskusteluun ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Yhteisöllisyyden kantavia teemoja ovat luottamus, osallisuus, sitoutuminen, motivaatio ja läheisyys. Muutospaineiden keskellä koko yliopistoyhteisön sitoutuminen yliopiston toimintaan on ensiarvoisen tärkeää. Tavoitetila 2016 Turun yliopisto on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu valitsemillaan vahvuusaloilla ja kansallisesti kärkiyliopistojen joukossa kaikilla tieteenaloillaan. Yliopisto on ylimmän koulutuksen houkutteleva tarjoaja, joka muodostaa toimintaverkoston yhdessä alueen korkeakoulujen, julkisen sektorin tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Yliopisto on aktiivinen toimija verkostossa. Yliopisto on toimintakulttuuriltaan avoin, motivoiva, vuorovaikutteinen ja kansainvälinen tutkimus-, oppimis- ja työympäristö, joka houkuttelee sekä työntekijöitä että opiskelijoita. Elinikäisen oppimisen tarpeet on huomioitu perus- ja tutkijakoulutuksen ohella. Hallinnolliset palvelut toimivat asiakaslähtöisesti, joustavasti ja kustannustehokkaasti. Yliopistolla on sujuvasti toimiva palvelujärjestelmä, joka tukee kansainvälistä tutkija-, opettaja- ja opiskelijavaihtoa sekä osallistumista yhteistutkintoihin johtavaan koulutukseen. Yliopiston kansainvälinen viestintä on tehokasta. Yliopistolla on asiantunteva tukijärjestelmä kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankkimiselle ja hallinnoinnille koko hankkeiden elinkaaren ajan. Yliopistolla on innovaatioiden tunnistamiseen ja hyödyntämiseen järjestelmä, joka auttaa yliopiston piirissä tehtyjen keksintöjen jalostamista tuotteiksi ja yritystoiminnaksi. Yliopisto toteuttaa innovaatiotoimintaa tiiviissä yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. Tavoiteulottuvuudet ja edellytystekijät Strategian ja sen toteutukseen liittyvän mittauksen kytkemiseen käytetään ajattelua ohjaavana kehikkona tuloskorttimallia. Tuloskortti on valittu lähtökohdaksi, koska se painottaa organisaatioiden toiminnan monipuolisuutta, moniarvoisuutta ja moniulotteisuutta sekä näihin soveltuvaa mittausta ja ohjausta. Turun yliopiston tuloskortissa jaetaan toiminta kahteen ryhmään, tavoiteulottuvuuksiin ja edellytystekijöihin. Tavoiteulottuvuuksia ovat tutkimus, koulutus sekä yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Edellytystekijöitä ovat henkilöstö ja verkostot, talous sekä infrastruktuurit. Jokaiselle alueelle on erikseen asetettu tavoitteita ja valittu niiden toteutumista kuvaavia mittareita. Kansainvälisyys läpäisee mallissa yliopiston koko toiminnan. Toiminnan rakenteen kehittäminen on jatkuva prosessi.

5 Strategia (19) 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille Korkeatasoinen tutkimus luo perustan yliopiston toiminnalle. Se on edellytys niin tutkimukseen perustuvalle koulutukselle kuin sosiaalisten ja teknologisten innovaatioiden synnyllekin. Yliopiston kansainvälinen arvostus rakentuu sen tutkimuksen näkyvyydelle. Menestys tutkimuksessa johtaa kansainväliseen verkottumiseen, mikä puolestaan parantaa yliopiston kilpailukykyä ja toiminnan laatua. Yliopistossa tehtävä tutkimus on vapaata ja tutkijalähtöistä. Pääpaino on itseohjautuvassa perustutkimuksessa. Tämä johtaa parhaiten tieteellisten läpimurtojen syntyyn sekä tiedon kertymiseen. Myös soveltava tutkimus on yliopistolle tärkeää. Se on oleellinen osa yliopiston integroitumista yhteiskuntaan ja parantaa nuorten tutkijoiden työllistymistä yliopiston ulkopuolelle. Yhteistyö muiden toimijoiden, esimerkiksi tutkimusintensiivisten yritysten kanssa, vahvistaa yliopiston omaa osaamista ja avaa uusia ongelmanasetteluja myös perustutkimukselle. Kaiken yhteistyön on palveltava yliopiston perustehtäviä ja oltava eettisesti kestävää. Yliopistossa on useita itseohjautuvuuden periaatteella muodostuneita kansainvälisesti arvostettuja tutkimuksen keskittymiä, joita kutsutaan tutkimustoimintaa profiloiviksi vahvuusaloiksi. Yliopisto pyrkii turvaamaan näiden toimintaedellytykset ja tukemaan uusien muodostumista erityisellä strategiarahoituksella. Strategisesti yhtä tärkeää kuitenkin on, että tutkimus kauttaaltaan on kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyistä. Tämä on paras tae uusien tutkimuksellisten huippujen ja innovaatioiden synnylle. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää strategisia ratkaisuja myös eri tieteenalojen sisällä.

6 Strategia (19) Yliopisto kiinnittää lisääntyvästi huomiota tutkijakoulutuksen laatuun ja kansainväliseen yhteistyöhön sen toteutuksessa. Yliopistoon on perustettu yliopiston laajuinen tutkijakoulu, jonka tehtävänä on systemaattisen, korkeatasoisen, ohjatun ja ajallisesti hallitun tohtorikoulutuksen järjestäminen. Nuorten lupaavien tutkijoiden rekrytoimiseksi tutkijakollegiumien toiminta vakiinnutetaan ja urapolkumallin käyttöä laajennetaan maltillisesti. Kansainvälistä tutkimusrahoitusta pyritään lisäämään vahvistamalla tukipalveluja. Tutkimustulosten välittymiseen yhteiskunnan käyttöön kiinnitetään lisääntyvää huomiota (vrt. luku 4). Tutkimuksen vahvuusalueet Molekulaaristen biotieteiden tutkimus muodostaa yliopiston tutkimuksen laajimman vahvuusalueen. Yliopisto on yhdessä Åbo Akademin, VTT:n ja Turun kaupungin kanssa tehnyt merkittäviä investointeja kilpailukykyisen toimintaympäristön luomiseksi alan tutkijoille ja tutkimuksen tulosten hyödyntäjille. Syntyneen bioklusterin kehitystyötä jatketaan. Tutkimuksen kilpailukykyä parantaa erityisesti biokuvantamisen, ja systeemibiologian alalla tehtävä menetelmäkehitys. Vahvuusalan kärkihankkeita ovat elimistön puolustusmekanismien ja autoimmuunisairauksien tutkimus, biolääketieteellinen tutkimus sekä fotosynteesin ja bioenergian kasvibiologinen tutkimus. Verenkiertoelinten ja aineenvaihduntasairauksien tutkimus on lääketieteen tutkimuksen vahvuusalue, jossa onnistuneesti yhdistyy kokeellinen ja kliininen tutkimus. Keskeisessä asemassa on kuvantamismenetelmien kehittäminen kardiovaskulaaristen ja metabolisten sairauksien seurantaan sekä laajat sepelvaltimotaudin ja diabeteksen syntyyn ja ehkäisyyn liittyvät seurantatutkimukset. Ekologisten vuorovaikutussuhteiden ja ekologisen genetiikan tutkimus on vahvuusalue, jossa uusia tutkimustapoja soveltava ekologinen ja evolutiivinen genetiikka yhdistyy yliopiston perinteisesti vahvaan ekologisten vuorovaikutusten tutkimukseen. Ekologis-geneettisessä tutkimuksessa analysoidaan pitkäaikaisia havainto- ja koeaineistoja uusimmilla tilasto- ja molekyylibiologisilla menetelmillä. Vahvuusalue kattaa ekologisten vuorovaikutusten mekanismien tutkimuksen ekosysteemi- ja populaatiotasoilta solu- ja molekyylitasoille. Keskeisiä haasteita ovat vakavat globaalit ympäristöongelmat, kuten ilmastonmuutoksen, elinympäristöjen muutoksen ja tulokaslajien leviämisen vaikutukset ekologisiin vuorovaikutuksiin. Oppimisen ja koulutuksen tutkimus kohdistuu lasten, nuorten ja aikuisten kehityksen, oppimisen kognitiivisiin, emotionaalisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin ehtoihin sekä koulutuksen ja elinikäisen oppimisen instituutioihin. Tärkeitä tutkimusalueita ovat kielellisten ja matemaattisten taitojen kehittyminen, oppimisen sosiaalinen säätely, lasten ja nuorten vertaissuhteet ja sosiaalinen hyvinvointi, koulukiusaaminen, kognitiivisten taitojen harjaannuttaminen, asiantuntijuuden kehitys sekä kansainvälisten virtausten heijastuminen kansalliseen koulutuspolitiikkaan ja koulutuksen suhde työelämään. Turun yliopiston oppimisen ja koulutuksen tutkimuksen erityisiä vahvuuksia ovat monitieteisyys ja korkeatasoinen metodinen osaaminen. Tulevaisuudentutkimuksessa yhdistetään eri tieteenalojen tuottamaa sisällöllistä tietoa historiasta ja nykyisyydestä sekä niiden menetelmällistä osaamista tulevaisuudentutkimukseen tulevaisuuden vaihtoehtojen luotaamiseksi. Vahvuusalue hyötyy monialaisen yliopiston laajasta tiedepohjasta ja tarjoaa mahdollisuuksia monitieteiselle tutkimukselle. Monimuotoinen kansainvälinen tutkimusyhteistyö on toiminnan keskiössä. Tulevaisuudentutkimus on kiinteässä yhteydessä yhteiskunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon.

7 Strategia (19) Instituutiosuunnittelun ja yhteiskunnallisten mekanismien tutkimusalan kohteena ovat yhteiskunnallisten instituutioiden, pelisääntöjen ja vuorovaikutusmekanismien toiminta ja kehitys. Instituutiosuunnittelu tarkastelee kansallisten ja ylikansallisten yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaperiaatteita ja keskinäissuhteita sekä kehittää niiden arviointiin soveltuvia kriteeristöjä. Keskeisiä tutkimusalueita ovat demokraattiset prosessit ja yhteiskunnalliset päätöksentekorakenteet, sosiaalisten instituutioiden perusteiden filosofia, konstitutionalismi ja perusoikeudet sekä yhteiskunnan, politiikan ja talouden vuorovaikutusmekanismeihin liittyvä yhteiskunta- ja oikeustieteellinen tutkimus. Vahvan kehitysvaiheen tutkimusalat Matemaattinen tutkimus painottuu tietojenkäsittelyn ja tiedonsiirron motivoimaan diskreetin matematiikan tutkimukseen. Tutkimus on saavuttanut arvostetun, osin johtavan, aseman alan kansainvälisessä tutkimuskentässä, ja kansallisesti Turun yliopisto on profiloitunut maan johtavaksi diskreetin matematiikan keskukseksi. Uraauurtavan kryptografian tutkimuksen perustalta kehitetään laaja-alaista tietotekniikkaan kytkeytyvää tietoturva-alan tutkimusta. Muita matemaattisen tutkimuksen kehittämiskohteita ovat klassinen analyysi, kvantti-ilmiöiden, matemaattisen mallintamisen ja algoritmien tutkimus etenkin biotieteiden aloilla niin solu- kuin ekosysteemitasollakin. Liiketoimintaosaaminen ja innovaatiotutkimus rakentuu kauppakorkeakoulun tutkimuksen vahvuuksille, joille yliopiston aktiivinen rooli alueen innovaatioverkostossa tarjoaa runsaasti uusia monitieteisiä tutkimuskohteita. Liiketoimintaosaamisen tutkimus tarkastelee yritysten ja muiden organisaatioiden päätöksentekoon ja toiminnanohjaamiseen liittyviä kysymyksiä. Innovaatiotutkimuksen kohteina ovat muun muassa tuotekehitys, uudet tuotantomenetelmät sekä markkinointi- ja organisaatioinnovaatiot. Johdon laskentatoimi, verkostot liiketoiminnassa ja yrittäjyys edustavat alueita, joissa näiden kahden toisiinsa liittyvän tutkimustematiikan kehitys on nopeinta ja joihin erityisesti panostetaan. Kulttuuristen vuorovaikutusprosessien tutkimuksen kohteena ovat muuttoliikkeet, monikulttuurisuus ja monikielisyys, etnisyys ja uskonto, syrjäytyminen sekä kulttuurivaikutteiden välittyminen. Monitieteinen tutkimus luo edellytyksiä näiden ilmiöiden syvälliselle ymmärtämiselle. Tärkeitä tutkimuksen kohteita ovat esimerkiksi kaupunkitutkimus, taiteet ja populaarikulttuuri sekä sukupuolen ja identiteettien kulttuurisen rakentumisen tutkimus. Alueellisesti mielenkiinnon kohteena ovat erityisesti Itämeren alue, Itä-Aasia ja Pohjois-Amerikka. Sekä näiden teemojen osalta että yleisemmin alueellisen mielenkiinnon kohteina ovat erityisesti Itämeren alue ja sen asema Euroopassa sekä Itä-Aasia. Keskiajan ja uuden ajan alun tutkimus on ihmistieteiden, etenkin arkeologian, historian, filosofian, kielitieteiden ja taiteen tutkimuksen tekemää tutkimusta, jonka kohteena on etenkin keskiajan ja varhaismodernin ajan Eurooppa. Tutkimusteemoina ovat kulttuurin kirjallistuminen, kielen ja kirjoittamisen muutokset kulttuurisissa murroskohdissa, urbanisoituminen sekä eurooppalaisen identiteetin, tieteellisen maailmankuvan, yhteiskunnan ja vallan verkostojen muotoutuminen.

8 Strategia (19) Keskeiset toimenpiteet Strategista rahoitusta suunnataan vahvuusalueiden ja kehittyvien alojen tutkimukseen. Yksiköitä kannustetaan luomaan omaleimaisia tutkimusprofiileja, jotka auttavat menestymään kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. Otetaan käyttöön kannustinjärjestelmä, jolla palkitaan Suomen Akatemian ja Euroopan unionin puiteohjelmien hauissa hyvin menestyneitä tutkijoita. Varttuneiden tutkijoiden mahdollisuuksia tutkimustyön tekemiseen parannetaan tarjoamalla haettavaksi muista tehtävistä vapauttavia tutkimuskausia. Tutkijakollegiumien toiminta vakiinnutetaan ja urapolkujärjestelmää laajennetaan maltillisesti nuorten hyvin menestyneiden tutkijoiden rekrytoimiseksi. Yliopisto sitoutuu perustetun tutkijakoulun toimintaan. Tohtorinkoulutusohjelmia kehitetään kiinnittäen erityisesti huomiota laatuun ja kansainvälisiin tohtorinkoulutushankkeisiin osallistumiseen. Yhteistyötä Åbo Akademin kanssa lisätään entisestään. Julkaisuaktiviteettiin, julkaisufoorumin laatuun ja vertaisarviointiin perustuva tutkimuksen tuloksellisuuden seuranta vakiinnutetaan. Tulokset huomioidaan resursseja jaettaessa. Tutkimusyhteistyötä Åbo Akademin kanssa tiivistetään perustamalla yhteisiä infrastruktuureja hyödyntäviä tutkimus- ja koulutusympäristöjä. Vahvistetaan tutkimuksen tukipalveluja vastaamaan niitä vaatimuksia, joita kiristyvä kilpailu ulkopuolisesta rahoituksesta ja lisääntyvää taloudellista autonomiaa seuraava vastuu edellyttävät. Erityisen huomion kohteena on Euroopan unionin rahoituksen hyödyntäminen. Innovaatio-osaamista ja -toimintaa vahvistetaan ja tutkimustulosten välittymistä yhteiskunnan käyttöön tehostetaan (vrt. luku 4). 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri pohjana elinikäiselle oppimiselle Turun yliopisto kouluttaa laajasti eri alojen asiantuntijoita sekä työelämän että tutkimuksen tarpeisiin. Koulutuksen kehittämisen strategiana on opettajien ja opiskelijoiden sitouttaminen vastuulliseen oppimisprosessiin. Tavoitteena on Turun yliopiston tunnettuus hyvänä ja tuloksekkaana opiskeluympäristönä sekä opetuksen arvostuksen lisääntyminen yliopistossa. Konkreettisina tavoitteina ovat toimivat opiskeluprosessit, laadukas opetus, kannustava ja innostava ilmapiiri, nykyistä parempi läpäisy, lisääntyvä kansainvälisyys ja valmistuneiden tyytyväisyys tutkintoihinsa. Korkeatasoinen tutkimus- ja tiedeperustainen opetus on yliopistollisen koulutuksen kulmakivi. Opetushenkilöstön mahdollisuutta osallistua pedagogiseen koulutukseen tuetaan osana koulutuksen laadunvarmistamista.

9 Strategia (19) Opiskeluympäristö ja opiskeluprosessit Yliopisto korostaa toiminnassaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, mikä ilmenee yhteisön jäsenten yhdenvertaisena mahdollisuutena osallistua yliopiston toimintaan ja kehittää kykyjään ja osaamistaan. Osallisuus tarkoittaa myös yhteisön jäsenten tarpeiden huomioon ottamista opetussuunnitelmien ja opetuksen muotojen kehittämisessä, saavutettavuuden varmistamista sekä valmiutta tunnistaa monikulttuurisen ympäristön vaatimukset. Opiskeluympäristöä kehitetään siten, että se osaltaan tukee opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Opetussuunnitelmiin kirjatut osaamistavoitteet ovat perustana opetuksen suunnittelulle, toteutukselle ja arvioinnille. Samalla ne kertovat opiskelijoiden osaamisesta myös yliopistoyhteisön ulkopuolisille. Yliopisto turvaa kaikille opiskelijoille mahdollisuuden riittävään henkilökohtaiseen opinto- ja työelämäohjaukseen ja panostaa erityisesti opiskelun alkuvaiheen ohjaukseen. Tavoitteena on opiskelukulttuuria, opiskeluprosesseja ja ohjausta parantamalla saavuttaa vähintään 75 prosentin läpäisyaste kaikilla aloilla. Yliopisto sitoutuu aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä tutkinto- että aikuiskoulutuksessa. Erityistä huomiota kiinnitetään menettelytapoihin, joilla voidaan tunnistaa muualla kuin koulutuksessa hankittu osaaminen. Opiskelijavalinta Opiskelijavalintaa arvioidaan uudelleen koulutuksen laadun, tehokkuuden ja tuloksellisuuden näkökulmasta. Hakukohteiden määrää vähennetään ja opiskelijoita valitaan laajempiin kokonaisuuksiin niillä aloilla, joilla se on tarkoituksenmukaista. Tohtorintutkintoon tähtäävä opiskelu tapahtuu tiedekuntiin perustetuissa tohtoriohjelmissa. Kansainvälisyys Kansainvälistä opettajavaihtoa, laadukasta vieraskielistä opetusta ja ulkomaisten opettajien rekrytointia lisätään. Näin opettajat ja opiskelijat voivat omaksua kansainvälisen tiedeyhteisön periaatteet sekä hankkia edellytykset toimia asiantuntijoina myös kansainvälisissä työyhteisöissä. Englanninkielinen maisterikoulutus on tärkeä kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointikanava. Maisteriohjelmien tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota opetuksen laatuun, läpäisyyn ja valmistuneiden työllistymiseen. Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tutkijoille, opettajille, kansainvälisille opiskelijoille ja maahanmuuttajille lisätään, jotta integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan helpottuu ja työllistymismahdollisuudet paranevat. Opiskelijavaihdon suunnitelmallisuutta lisätään, ja se integroidaan tutkintoihin entistä paremmin. Ulkomaisten tohtorikoulutettavien osuuden lisäämisessä keskeisinä keinoina ovat kansainväliset maisteriohjelmat, yliopiston ja tutkijayhteisön verkostojen hyödyntäminen sekä osallistuminen EU:n Marie Curie -ohjelmaan. Yliopiston tavoitteena on, että kaikkiin tutkintoihin sisältyy kansainvälistymiseen valmentava osio, jonka määrittelee tarkemmin tutkinnon myöntävä tiedekunta. Keinoina voivat opiskelijavaihdon tai kansainvälisen harjoittelun lisäksi olla mm. kielten opetus, kulttuurienvälisen kommunikaation taidot, vieraskielinen opetus ja ulkomaisten asiantuntijoiden hyödyntäminen opetuksessa esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikkaa avuksi käyttäen.

10 Strategia (19) Elinikäinen oppiminen Yliopisto sitoutuu määrätietoiseen elinikäisen oppimisen periaatteen toteuttamiseen sekä tutkintokoulutuksessa että aikuisille suunnatuissa palveluissa. Yliopiston aikuisväestölle tarkoitettu koulutus tuotetaan sekä työelämän tarpeiden että sivistysyliopiston ihanteiden mukaisesti. Se kattaa mahdollisuuden tutkinnon täydentämiseen kolmen vuoden ajan valmistumisen jälkeen, täydennys- ja johtamiskoulutuksen, erilliset opinnot, avoimet yliopisto-opinnot, työllistymistä parantavan koulutuksen sekä tutkintoa täydentävät ja erikoistumisen mahdollistavat laajat opintokokonaisuudet. Yliopistolla on aktiivinen kansallinen ja kansainvälinen rooli elinikäisen oppimisen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Koulutuksen vienti Koulutuksen viennin tavoitteet ja käytännöt selkiytetään. Lähtökohtana on, että toiminta vahvistaa yliopiston perustehtävää ja on taloudellisesti kannattavaa. Käytännön toteutuksessa hakeudutaan yhteistyöhön muiden yliopistojen kanssa, jolloin harkittavaksi tulee yhtiöitetty koulutusvienti. Keskeiset toimenpiteet: Opiskeluprosessien tehostaminen: Opettajat ja opiskelijat sitoutetaan vastuulliseen oppimisprosessiin. Yksiköitä palkitaan hyvästä läpäisystä. Opiskelijoiden opiskelukykyyn ja opiskelutaitojen kehittämiseen kiinnitetään huomiota. Yliopistossa otetaan käyttöön opinto-ohjauksen kehittämissuunnitelma, jonka mukaisesti huolehditaan ohjauksen riittävän minimitason toteutumisesta kaikissa oppiaineissa ja kaikissa opiskelun vaiheissa. Opiskelun kansainvälisyyden parantaminen: Kansainvälistä opiskelija- ja opettajavaihtoa, laadukasta vieraskielistä opetusta ja ulkomaisten opettajien rekrytointia lisätään. Kansainvälisestä opettajavaihdosta ja vieraskielisestä opetuksesta palkitaan. Laaditaan prosessikuvaukset osallistumisesta kansainvälisiin yhteistutkintoihin. Informaatiolukutaidon opetus laajennetaan koskemaan kaikkia tieteenaloja. Sitä tarjotaan myös englanninkielisenä. Opiskelijavalintojen kehittäminen: Opiskelijat valitaan nykyistä laajempiin kokonaisuuksiin niillä koulutusaloilla, joilla on tällä hetkellä pieniä alle 30 paikan lähialojen hakukohteita, jos se on tarkoituksenmukaista. Opiskelijavalintoja kehitetään niin, että ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevat pääsevät mahdollisimman nopeasti heille sopivaan koulutusohjelmaan. Tiedekuntien rajat ylittävää oppimista helpotetaan. Tohtoriohjelmien kansainvälisiä rekrytointeja lisätään. EU:n tohtoriohjelmaverkostoihin valittuja tohtorikoulutettavia tuetaan turvaamalla rahoitus neljänneksi vuodeksi.

11 Strategia (19) Elinikäinen oppiminen: Elinikäisen oppimisen monialaista palvelukokonaisuutta uudistetaan tutkimus- ja kehittämishankkeita hyödyntäen. Yliopisto osallistuu aktiivisesti kansalliseen korkeakoulututkinnon jälkeisen erikoistumiskoulutuksen ja laajojen osaamiskokonaisuuksien kehittämistyöhön. Selkiytetään ja tehostetaan erilaisten opiskelijaryhmien ohjauksen käytäntöjä ottaen huomioon aiemmin opitun tunnistamisen ja tunnustamisen mahdollisuudet. 4. Hallittu vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa on kaikkien asia Turun yliopisto korostaa rooliaan kansalaisten perustamana sivistys- ja tiedeyliopistona. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus (YVV) on tutkimukseen ja opetukseen integroituva osa yliopiston toimintaa, johon osallistuvat kaikki toimintayksiköt omista lähtökohdistaan. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ohjausjärjestelmää selkiytetään ja tarvittavia tukitoimia vahvistetaan. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä yhteisvaikutus eri yksiköiden hyvinkin monimuotoisten YVV-toimintojen välillä. Tätä tavoitetta varten yhteiskunnallista vuorovaikutusta seurataan ja johdetaan kokonaisuutena. Tulokset otetaan huomioon yksiköiden resursoinnissa. Yksilöiden urakehityksessä huomioidaan akateemisten ansioiden lisäksi aktiivisuus yhteiskunnallisen vuorovaikutuksessa. Yliopiston vaikuttavuus perustuu tutkimuksen tuottamaan tietoon ja asiantuntijuuteen. Vuorovaikutus ympäristön kanssa edellyttää henkilöstöltä kykyä toimia eri rajapinnoilla tutkimuksessa, opetuksessa ja kehittämistoiminnoissa. Vuorovaikutus yritysten, julkisen hallinnon ja kolmannen sektorin kanssa parantaa tutkimuksen ja opetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Yhteistyö konkretisoituu palvelututkimuksina ja näiden tulosten hyödyntämisenä sekä kansainvälisinä, kansallisina tai alueellisina kehittämishankkeina. Akateeminen asiantuntijuus välittyy yhteiskuntaan yliopiston aktiivisen viestinnän ja julkaisutoiminnan kautta ja vastaavasti yliopisto hyödyntää sidosryhmien asiantuntijuutta (esim. alumni- ja mentorointitoiminta). Yhteistyö konkretisoituu myös tutkintokoulutuksen työelämärelevanssina, elinikäisen oppimisen palveluina ja koulutuksen vientinä. Opintojen työelämäyhteyttä vahvistetaan tarjoamalla mielekkäitä ja entistä yksilöllisempiä opintopolkuja sekä tutkinto- että aikuisopiskelijoille. Yliopiston eettisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että sen julkisilla varoilla hankittu uusi tieto saadaan yhteiskunnan käyttöön asioiden ja ilmiöiden ymmärtämistä parantavana tietona ja soveltuvin osin myös elämää helpottavina ja rikastuttavina tuotteina ja palveluina. Turun yliopisto vahvistaa innovaatiokyvykkyyttään ja tehostaa tuote- ja palveluideoiden kaupallistamista ja osallistuu yritysten perustamiseen. Monialainen yliopisto kannustaa yksiköitään toimimaan tällä alueella ja ymmärtää innovaatiot, paitsi teknologisina, myös sosiaalisina ja palveluinnovaatioina. Yliopisto määrittelee innovaatioiden kaupallistamisen painopistealueet ottaen huomioon maailmanlaajuiset kehityskulut, markkinatarpeet ja valtakunnallisen innovaatiojärjestelmän. Innovaatio-, yrittäjyys- ja liiketoiminnan tutkimuksen yhteyttä yliopiston muuhun tutkimukseen vahvistetaan. Yliopisto tarjoaa yhteisönsä jäsenille keskitettyä asiantuntemusta aineettomien oikeuksien hyödyntämiseen ja innovaatioiden kaupallistamiseen. Alumnien osaamista ja verkostoja hyödynnetään sekä koko yliopiston että sen eri yksiköiden tasolla opetuksen sisältöjen uudistamisessa, harjoittelupaikkojen ja opinnäytetoimeksiantojen hankkimisessa sekä työelämäkontaktien luomisessa. Alueellisen yhteistyön edellytyksenä on, että alueen sidosryhmille tarjotaan yliopiston asiantuntemuksesta ja palveluista selkeä kuva ja, että korkeakoulut toimivat yhdessä

12 Strategia (19) silloin, kun se hyödyttää eri osapuolia. Aluekehitys perustuu vuorovaikutukseen, jossa osapuolet kuuntelevat toistensa odotuksia ja jakavat toteuttamisvastuita tarkoituksenmukaisella tavalla. Tavoitteena ovat pitkäkestoiset, alueellista hyvinvointia rakentavat kumppanuudet. Yliopisto osallistuu Itämeren alueen kehittämiseen ja Itämeren suojeluun kohdistuvaan tutkimukseen. Keskeiset toimenpiteet: Yliopisto kokoaa yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen palvelutarjontansa kokonaisuudeksi. Sidosryhmätyölle luodaan yhteinen verkkopohjainen tietoperusta, johon tarvittava tukimateriaali kootaan. Yliopiston laatujärjestelmään sisältyy yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ohjausmatriisi, jossa kuvataan sidosryhmäyhteistyön toteuttajia ja vastuita. Yliopisto vahvistaa innovaatioiden etsintää, jatkojalostusta ja kaupallistamista systematisoimalla innovaatioprosessien hallinnan. Osana tätä prosessia yliopisto osallistuu aktiivisesti TEKESin innovaatiokyvykkyyksien kehittämishankkeeseen. Yliopiston sisällä otetaan käyttöön yhteiskunnallista vuorovaikutusta mittaava kriteeristö, jota käytetään yhtenä resurssoinnin perusteena. 5. Osaava henkilöstö ja sen kansainvälinen verkostoituminen luovat yliopiston menestyksen Turun yliopisto on asiantuntijaorganisaatio, jolla on yhteiset arvot: eettisyys, kriittisyys, luovuus, avoimuus ja yhteisöllisyys. Näille arvoille rakentuu innostava, kannustava, ja keskusteleva työ- ja oppimisympäristö. Kaikki yliopistoyhteisön jäsenet tekevät parhaansa omassa tehtävässään ja varmistavat näin omalta osaltaan yliopiston menestyksen. Yliopisto huolehtii siitä, että sillä on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Elinikäisen oppimisen periaatetta noudattaen henkilökuntaa kannustetaan uuden oppimiseen ja työnsä kehittämiseen. Jokainen työntekijä on tärkeä osa kokonaisuutta ja oman työnsä asiantuntija. Pitkäjänteisen henkilöstöpolitiikan keskeisenä arvona on kaikkien henkilöiden tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu. Hyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat yliopiston henkilöstöpolitiikan keskeisiä tavoitteita. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa hyvä henkilöstöjohtaminen on tärkeää, erityisesti yliopiston kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa. Yliopisto luo urakehitysmahdollisuuksia ja varmistaa henkilöstönsä hyvän työ- ja toimintakyvyn koko työuran ajan. Eläköitymisten hallittu ennakointi ja suunnitelmallinen toteutus sekä eläköityvien hiljaisen tiedon siirto on otettava huomioon, jotta riittävä osaaminen säilyy ja henkilöstön mitoitus on oikea myös tulevaisuudessa. Yliopisto on osa kansainvälistä tiedeyhteisöä ja tunnistaa tarpeen lisääntyvään kansainvälisyyteen kaikessa toiminnassa. Monipuoliset ja tiiviit suhteet kansainväliseen tiedeyhteisöön parantavat yliopiston suorituskykyä ja vaikuttavat sen julkisuuskuvaan, maineeseen ja houkuttelevuuteen. Rekrytoinneissa otetaan huomioon perustehtävien osaamisen lisäksi entistä painokkaammin kansainvälinen kokemus ja yhteistyö sekä osallistuminen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016 STRATEGIA STRATEGIA 2013-2016 Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri

Lisätiedot

2605 Oikeustieteellinen tiedekunta. 1 Strateginen kehys. 1.1 Yksikön missio. 1.2 Yksikön visio. 1.3 Menestystekijät ja vahvuudet

2605 Oikeustieteellinen tiedekunta. 1 Strateginen kehys. 1.1 Yksikön missio. 1.2 Yksikön visio. 1.3 Menestystekijät ja vahvuudet 2605 Oikeustieteellinen tiedekunta 1 Strateginen kehys 1.1 Yksikön missio Oikeustieteellinen tiedekunta perustaa toimintansa korkealaatuiseen ja ajassa olevaan oikeuden monikansalliset ja kansainväliset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Rara Avis, koreografia: Heidi Masalin, ensi-ilta 3.2.2005, kuva: Juuso Westerlund Teatterikorkeakoulu Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Tavoiteohjelma 2010-2012

Tavoiteohjelma 2010-2012 Tavoiteohjelma 2010-2012 OSA I STRATEGINEN KEHYS 1.1. Tehtävä Avoin yliopisto vastaa Helsingin yliopistossa tutkimusperustaisesta, tutkintovaatimusten mukaisesta ja kaikille kansalaisille avoimesta yliopisto-opetuksesta.

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Siru Korkala Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Yliopistojen elinikäisen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA Vihreät De Gröna Vihreiden periaateohjelma 2012-2020: Koulutus tarjoaa välineitä osallistua yhteiskuntaan ja työelämään. Kaikilla on oikeus laadukkaaseen ja maksuttomaan koulutukseen perhetaustasta ja

Lisätiedot

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Tieteestä hyvinvointia Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Sisällysluettelo Vaikuttavaa tiedettä...3 Tutkimustoimintaa ja

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi

Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi Taideteollisen korkeakoulun hallitus Lausunto 11.4.2007 Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi Taideteollinen korkeakoulun

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan Sisältö JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 4 1. YMPÄRISTÖOSAAMISTA KAIKKEEN KOULUTUKSEEN 6 2. MONIALAISUUTTA

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

KUMPPANIOPETTAJUUS. Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa

KUMPPANIOPETTAJUUS. Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa KUMPPANIOPETTAJUUS Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa Toini Harra 4.11.2009 Sisällys 1 JOHDANTO...2 2 KUMPPANIOPETTAJUUSKOULUTUKSEN SUUNNITTELU KEHITTÄMISORIENTOITUNEEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot