Sopimus Kankaanpään kaupungin talouden tasapainottamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimus Kankaanpään kaupungin talouden tasapainottamiseksi"

Transkriptio

1 1.9.8 Kaupunginvaltuusto Sopimus Kankaanpään kaupungin talouden tasapainottamiseksi Audiator Kehittämispalvelut Eero Laesterä Minna Ainasvuori

2 1 1. JOHDANTO Kankaanpään kaupunginhallitus (6.5.8, 177) päätti hankkia talouden tasapainottamistyön tueksi selvityksen Audiator-Yhtiöihin kuuluvalta Suomen Kuntatarkastus Oy:ltä (Audiator- Kehittämispalvelut). Toimeksianto piti sisällään kunnan nykyisen taloudellisen aseman kuvaamisen vertailutietoineen ja ennusteen tulevasta kehityksestä vuoteen 17 asti sekä talouden tasapainottamissuunnitelman kokoamisen pääsääntöisesti viranhaltijoiden tekemien esitysten pohjalta. Tasapainottamisohjelman pohjaksi kaupungista tehtiin analyysi Audiator Balance talousanalyysin avulla. Talousanalyysi sisältää taloutta ja konsernitasetta koskevan yleisanalyysin, finanssiriskianalyysin, hallinnonalakohtaisen yleisanalyysin sekä ennusteen kunnan talouden tulevasta kehityksestä. Selvityksen aikataululliseksi tavoitteeksi asetettiin tasapainottamissuunnitelman valmistuminen loppukesästä 8. Kaupunginhallitus asetti työtä valmistelemaan kaupungin johtoryhmän jo keväällä 8, konsultit palkattiin antamaan työhön omia näkemyksiään ja arvioimaan toimenpiteiden riittävyys ja kohdentuvuus ja se, ovatko toimenpiteet oikein rytmitettyjä. Kaiken kaikkiaan työn tarkoituksena on löytää keinot, joiden avulla kaupungin talous saadaan tasapainoon. Viranhaltijatyönä tehty työ oli ansiokas ja sinänsä toteuttamiskelpoinen, mutta ongelmaksi muodostui se, että vuoden 8 tilinpäätöksen toteutumisennuste asetti ryhmän uuden ongelman eteen: tilinpäätös oli toteutumassa kolme miljoonaa euroa arvioitua negatiivisemmin ja käytännöllisesti katsoen yhden viikon aikana oli löydettävä lisää tasapainottamiskohteita. Tässä yhteydessä jouduttiin ottamaan käyttöön myös selvät palvelujen tarjontaa supistavat ja palveluorganisaatiota koskevat elementit. Keinovalikoimaan tavoitellaan selkeästi rahamääräisesti laskettavia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat talouteen nopeasti sekä hitaammin vaikuttavia kehittämistoimenpiteitä, jotka varmistavat kehityssuunnan muuttumisen. Keinovalikoimaa ei rajattu. Kyseisenä aikana talouden tulee olla sellaisessa tasapainossa, joka turvaa kunnan palveluntuotannon. Edellä mainitulla kaupunginhallituksen päätöksellä hankkeelle valittiin ohjausryhmä johon nimettiin puheenjohtajaksi Kauko Juhantalo, Kesk ja jäseniksi Keijo Kerola, Kesk., Pertti Koivumäki, Kok., Katri Kujanpää, SDP, Anja Vähäkoski, Vas., Jouko Koivumäki, KD ja Irmeli Elomaa, Vihr. Audiator Kehittämispalveluista asioita valmistelivat Eero Laesterä ja Minna Ainasvuori. Ohjausryhmä on kokoontunut prosessin aikana 3 kertaa ja kokouksissa on käsitelty kaupungin talouden tilaa, tunnuslukuja ja ennusteita sekä tulojen lisäys- ja menojen säästömahdollisuuksia. Pakettia ovat käsitelleet myös puolueiden ryhmänjohtajat omassa kokouksessaan Ohjausryhmä päätti kokouksessaan esittää talouden tasapainottamissuunnitelman hallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

3 . AIEMMAT TASAPAINOTUSHANKKEET JA PÄÄTÖKSENTEKOTILANNE Kaupungilla on aiemmin luvulla ollut pyrkimyksenä saavuttaa tasapaino erityisen ohjelman avulla, mutta ohjelman noudattaminen on ollut vähäistä. Nyt tavoitteena on saada aikaan toimenpideohjelma, joka hyväksytään kokonaisuudessaan ja jonka operatiivinen täytäntöönpano annetaan kaupunginhallitukselle ilman, että valtuusto puuttuu asiaan jälkikäteen. Kaupunginhallituksen toimeenpano tapahtuu toisaalta luonnollisesti valtuuston raamittaman toimenpidekokonaisuuden mukaisesti. Myös kuntayhtymien luottamustoimielimissä (PoSa) toimivat kaupunginvaltuutetut sitoutuvat siihen, että tarvittavia päätöksiä ohjelmassa mainittujen säästöjen aikaansaamiseksi tehdään. Sopimuksen toteutumista valvoo tarkastuslautakunta. Toimenpidekokonaisuus perustuu siihen, että jokaiselta hallintokunnalta pyritään ottamaan tasapuolisesti pois jotain osin juustohöyläämällä, mutta myös reaalisesti rakenteisiin ja palvelujen tarjonnan määrään ja laatuun puuttumalla.

4 3 3. KAUPUNGIN TALOUDEN TILANNE JA TALOUTEEN VAIKUTTAVAT TAUSTA- TEKIJÄT Kankaanpään asukasluku on kasvanut vuodesta 197 aina 198 luvun puoleen väliin, jonka jälkeen asukasluku on kääntynyt melko selvään laskuun. Koska kaupungin syntyneet/kuolleet mittari on syntyvyyden suhteen positiivinen, johtuu asukasluvun lasku selvästi muuttotappiosta. luvun ensimmäisen vuosikymmenen asukasluku on samalla tasolla kuin mitä se oli 197 luvun alussa. Asukasluku on kasvanut ja laskenut noin tuhannella hengellä, tämä tarkoittaa usein sitä, että kaupungin palvelurakenteet on mitoitettu vastaamaan kasvanutta asukaslukua, mutta sitä ei ole pystytty sopeuttamaan vastaamaan muuttunutta tilannetta. Mainittu syntyneiden ja kuolleiden tunnusluku osoittaa viimeisen kymmenen vuoden ajalle syntyneiden 65 kappaleen enemmyyttä, mikä on kuitenkin osoitus alueen elinvoimasta. Väestön kasvuennuste on samantapainen kuin useissa muissakin kunnissa. Vuoden 5 perusluvun (1.618 asukasta) ja vuoden 5 ennusteen ero on kuitenkin melko tuntuva, asukasluvun arvioidaan laskevan noin 8% (-114 asukasta). Tämä tarkoittaa vähintäänkin kasvavaa rahoituspainetta, jos kaupunki ei pysty purkamaan ylimitoitettuja palveluorganisaatioita. Se, mikä ei muuttune, on vanhusväestön osuuden kasvu. Vanhusväestön osuuden nousu edustaa yleistä pohjoismaalaista trendiä ja kohtaa sekä kasvukuntia että asukasluvultaan taantuvia kuntia. Asukasluvultaan taantuvien kuntien haaste väestön ikääntymisen suhteen on suuri, vastatakseen haasteeseen on purettava tarpeettomat palvelurakenteet, jotta voidaan suunnata kasvu vanhusväestön hyväksi. Vuosien 5-5 aikana ennustetaan lievää laskua sekä päiväkoti-ikäisiin, kouluikäisiin ja erityisesti työikäisiin. Päivähoitoikäisten lasten määrä alentunee muutamalla lapsella vuodessa, peruskoulu- ja lukioikäisten määrä jo yhden koululuokallisen verran. Voisi olettaa, että päivähoidon kokonaistarve ei tule kasvamaan, mutta hoidon tarjonta voi muuttua yleinen kehitys perhepäivähoidosta päiväkotihoitoon kasvanee. Tämä voi lisätä päivähoidon kustannuksia. Koulujen palveluntarjonta on sopeutettava alenevalle kouluikäisten määrälle. Työikäisten määrä tulee alenemaan lähes sadalla hengellä vuodessa. Kun vastaavasti yli 64- vuotiaiden osuus tullee kasvamaan noin kuudellakymmenellä vuodessa, voidaan huomata haastava yhtälö toisaalta kasvavan palvelunkysynnän ja samalla rapautuvan rahoituskyvyn vuoksi. Eniten hoitoa vaativien yli 84-vuotiaiden määrä tullee kasvamaan yli kymmenellä vanhuksella vuodessa. Edellinen tarkoittaa kaupungin väestöllisen huoltosuhteen selvää heikkenemistä ja väestön keskiiän kasvua noin 4 vuodesta 45 vuoteen. Sukupuolten välisessä tasapainotilassa naisten osuus pysyy vakiona, mutta tilanne ei ole tasapainoinen naisten osuuden ollessa 51,5 % ja miesten 48,5 %. Väestö ikääntyy melko tasaisesti molempien sukupuolten kesken, joten naisten suurempi terveydenhuoltopalvelujen käyttö ei rasita kokonaistaloutta suhteessa enempää terveydenhuoltomenojen osuudella. Vaikka muuttoliikkeen etumerkki onkin negatiivinen, sen nopeudessa piilee positiivinen asia: jos muuttoliike on joko positiivista tai negatiivista, mutta rajoittuen noin +/-,5 prosenttiyksikköön vuodessa, ei palveluntarjonnan sopeuttaminen ole ylivoimaista. Sitä vastoin muuttoliikkeen ylit-

5 4 täessä +/- yhden prosenttiyksikön, alkaa seurata erilaisia haasteita palvelujen rahoittamisessa ja oikeassa vauhdissa tehtävässä palvelurakenteiden sopeuttamisessa. Muuttoliikkeen väärästä etumerkistä huolimatta Kankaanpään verotettavassa tulossa on ollut reaalikasvua. Kaupungin toimintakohtaiset nettomenot ovat kasvaneet reaalisesti vuodesta 1 noin %, noin 3,65% vuodessa. Samaan aikaan verotettava tulo on kasvanut vain noin 1,5 % vuodessa. Keskiarvoa vähemmän ovat kasvaneet yleishallinto, muut palvelut ja opetustoimi kokonaisuudessaan. Sitä vastoin keskiarvoa enemmän ovat kasvaneet suurimmat sektorit, terveydenhuolto ja sosiaalitoimi. Sosiaalitoimen kasvu on ollut keskimäärin 5,1% vuodessa, myös terveydenhuolto kokonaisuudessaan on hieman kunnan keskimääräistä kasvua nopeammin (terveydenhuolto yhteensä 4,1%, josta perusterveydenhuolto 3,96% ja erikoissairaanhoito 4,4% - hammashuollon kasvu ylittää edelliset). Sekä sosiaalitoimen että terveydenhuollon kasvut ylittävät selvästi verotettavan tulon kasvun, mikä väistämättä asettaa haasteita joko sektorin saneeraukselle tai vastaavasti valmiudelle lisärahoittaa palveluja verotuksella. Edellinen tarkoittaa kaupungin nettomenojen muutoksessa sitä, että toisaalta kaupungilla olisi tilaisuus sopeuttaa palvelutuotanto-organisaatiotaan muuttuneeseen tilanteeseen ja muuttuvaan palveluntarpeeseen: yleishallinto, muut palvelut ja opetustoimi joutunevat edelleen supistumaan, jotta vanhustenhuollon vaatimukset voidaan täyttää. Menojen sopeuttaminen tarkoittaa teoriassa sitä, että hallinto ja tukipalvelut voisivat karsia nettomenoista noin,7 % vuodessa, perusopetus jopa yli 3 % vuodessa muutaman lähivuoden aikana. Päivähoito ja esiopetus olisivat myös mahdollisesti karsittavia sektoreita, oletuksena on kuitenkin siinä, että päivähoito ei painotu laitospainotteiseksi enempää kuin mitä nyt on tapahtunut. Vanhustenhuoltoon liittyen vanhusten laitospalveluihin ja kotipalveluihin tulee kohdistumaan tuntuva palveluntarpeen lisäys, jopa yli % vuodessa. Terveydenhuollon osalta lisäys ei ole samaa tasoa kuin mikä pelkästään vanhusten määrän kasvun perusteella voisi olettaa, koska muut ikäryhmät vapauttavat omaa palveluntarvettaan lisäys on kuitenkin teoriassa yli 1 % vuodessa. Palveluntarpeen muutos tarkoittaisi itse asiassa mahdollisuutta karsia nettomenoja jopa 1,3 miljoonaa euroa vuodessa. Määrä pienenee, kun ikärakenne muuttuu ja asukasluku edelleen alenee. Tilanne on kaupungin palvelurakenteen suuntaamisen kannalta haastava: toisaalta on pystyttävä purkamaan lasten ja nuorten tarvitsemia palveluita vanhusten palveluiden hyväksi ja keskittämään palveluita sinne, missä niitä tarvitaan juuri nyt ja aivan lähitulevaisuudessa. Nykyisellä tulo/meno rakenteella kaupungilla ei ole mahdollisuuksia järjestää palveluita tasaisesti kaikissa kaupungin osissa. Palveluntuotantoa on keskitettävä sinne, missä väestö on. On selvää, että erityisesti hoito-ja hoivatyöntekijöiden saatavuus on turvattava, mutta ylimääräisiä työntekijöitä ei silti voida pitää organisaatiossa. On luotettava siihen, että Kankaanpään sijainti on niin hyvä, että kaupunki saa tarvitessaan palveluja tuottavia työntekijöitä silloin, kun tilanne on akuutti. Varautuminen sillä tavalla, että organisaatiossa pidetään työntekijöitä ja palvelurakenteita varmuuden vuoksi ei ole mahdollista. Kaupungin toimien ja palveluntarpeen taustalla vaikuttavista taustamuuttujista tarkastellaan usein työttömien määrää, alkoholinkulutusta ja sairastavuusindeksiä. Nämä mittarit ovat Kankaanpään osalta hieman kokolla mitä tulee koko maahan ja Satakunnan sairaanhoitopiirin muihin

6 5 kuntiin, mutta kohollaan olo on linjassaan kuntatyypissä - muissa maaseudun palvelukeskuksissa. Taulukko 1. Nettomenot toiminnoittain

7 6 Taulukko. Väestön ikärakenteen muutoksen vaikutus kunnan palvelurakenteen rahoitukseen Jotta kyseinen kehitys saataisiin käännettyä tasapainoisemmaksi, tulee kaupungin pikaisesti suunnata strategiaansa niin, että Kankaanpäähän saadaan edelleen muuttamaan nuoria perheitä. Vanhusvoittoisuuden kasvamisesta seuraa erityisen suuret haasteet koko terveydenhuollolle ja vanhusten kotipalveluille sekä laitoshoidolle. Terveydenhuollon osalta on jatkuvasti harkittava edullisinta tapaa erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamiseen.

8 7 Kunnan nimi: Kankaanpää KNO 14 Copy right Perlacon Oy 6-7 Kaikki Muutos 5./..5 Muutos/v kpl %:ia A sukasluku , % -51 -,4 % Ikärakenne, kpl.6 vuotta ,5 % -4 -,4 % 6 - vuotta ,3 % - -1, % Peruskoulu, v ,3 % -17-1,1 % Lukio, , % -6-1, % Työikä, 64 v ,3 % -84-1,1 % vuotiaat ,9 % 5,1 % vuotiaat ,9 % 4 3,1 % yli 84 -vuotiaat ,8 % 1 5,5 % Eläkeikä, yli 64 v ,7 % 6,8 % Keskilukujen keskiarv o 4, 41,3 4,9 44,1 45,1 Indeksoitu m uutos: M ääräxx/m äärä5 Lähde: Tilastokeskus, v äestötilasto vuotta 6,97 % 6,95 % 6,95 % 7,1 % 6,94 % ASL ,4 % ( Δ 5 /197) 6 - vuotta 1,17 % 1,1 % 1,1 % 1,1 %,97 % ASL ,6 % ( Δ 5 /198) Peruskoulu, 7 16 v 1,11 % 1,79 % 1,5 % 1, % 1,3 % ASL ,8 % ( Δ 5 /199) Lukio, ,99 % 3,97 % 3,47 % 3,15 % 3,3 % ASL Työikä, 64 v 59,81 % 59,9 % 56,17 % 53,18 % 5,56 % ASL , % ( Δ 5 / 5) vuotiaat 9,34 % 1,44 % 1,91 % 14,88 % 14,4 % ASL ,1 % ( Δ 3 / 5) vuotiaat 6,8 % 6,69 % 7,4 % 8,43 % 1,7 % Synt../.. Kuoll. - 1 vuotta 65 yli 84 -vuotiaat 1,7 %,8 %,85 % 3,15 % 3,87 %,5 % Eläkeikä, yli 64 v 17,11 % 19, % 3,15 % 6,46 % 8,97 % K ankaanpää M iehet N aiset Kaikki Josta sukupuolet Miehet 49,1 % 49, % 48,9 % 48,9 % 48,8 % 48,8 % Naiset 5,9 % 51, % 51,1 % 51,1 % 51, % 51, % PARAS -hankkeen huoltos. 56,7 % 58,6 % 67,7 % 77,5 % 85,7 % (Alle kouluikäiset + kouluikäiset + Yli 64-v uotiaate) / (Lukioikäiset + aktiiv iv äestö) Taulukko 3. Väestön ikärakenne, sukupuolijakauma ja väestöllinen huoltosuhde

9 8 Taulukko 4. Oppilasennuste (väestörekisterin mukainen) Edellä olevaan taulukkoon on koottu koulujen oppilasmäärät. Tilastoinnin ajankohta on 8/8. Valmistelussa käytetään vain Väestörekisterikeskuksen virallisia tilastoja, ei koulujen läheisyydessä valmisteltuja epävirallisia oppilasennusteita. Valmistelu- ja päätöksentekotilanne on myös oppilasmäärien kehityksen suhteen haastava: väestön kasvu keskittynee taajama-alueille ja niiden välittömään läheisyyteen, eikä kyläkouluverkoston vahvistaminen ole enää perusteltua siitäkään huolimatta, että kylille voi muuttaa yksittäisiä asukkaita. Pysyvä peruste kylille muuttamiseen ei voi enää uskottavasti olla kyläkoulujen säilyminen nykyisellään. Tasapainottamispakettiin sisältyy kahden koulun (Narvin koulu ja Veneskosken koulu) lakkauttaminen lukien. Lakkauttamiseen liittyvät operatiiviset toimenpiteet valmistelee sivistyslautakunta. Vuodesta 9 lähtien koulun toiminta lakkaa, mikäli oppilaiden lukumäärä laskee alle 5.

10 9 4. KAUPUNGIN TALOUDEN FINANSSIRISKIT Kunnan toiminnan rahoitukseen kohdistuu erilaisia riskejä, finanssiriskejä. Riskit ovat paikannettavissa taustalta kumpuaviin (menestys)tekijöihin ja varsinaisiin tuloslaskelmasta, taseesta ja rahoitusosasta pääteltävissä oleviin tekijöihin. Jos taustalla vaikuttavat riskitekijät ovat hyvissä riskiluokissa (lähempänä yhtä kuin viittä), voidaan uskoa, että oikealla taloudenhoidolla ja kuntastrategialla kunnan rahoitus on turvattu. Kankaanpään taustalla olevien muuttujien yhteenlasketut riskit ovat keskinkertaisessa riskiluokassa kolme. Kaupungin talouden staattista rahoitusriskiasemaa kuvaavat tunnusluvut ovat keskinkertaisessa luokassa kolme, mikä on varsin maltillinen lukema. Dynaamiset finanssiriskit, jotka vasta realisoituessaan vaikuttavat kaupungin rahoitusasemaan, ovat olleet vuonna 6 melko vähäriskisessä luokassa kaksi. Jos Kankaanpään kaupungin kaltaisen kunnan rahoitusriskit realisoituvat, se heijastuu nopeasti kaupungin kykyyn rahoittaa uutta palvelurakennetta terveellä tavalla.

11 1 Menestystekijöistä hyvässä riskiluokassa ovat sijainti, alkutuotannon vähäinen osuus, huoltosuhde (vielä), koulutustaso, taajama-aste, työpaikkaomavaraisuus ja väestön tiheys. Väestön ikärakenne on kokonaisuudessaan riskien suhteen keskinkertainen. Kankaanpää on profiloitunut maaseudun palvelukeskukseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki pyrkii järjestämään alueellaan laajan valikoiman palveluja. Palvelukeskukseksi profiloituneissa kunnissa erityisesti talouden staattiset riskit ovat korostuneita. Kankaanpäätä lähellä oleva kuntarakenne voisi löytyä esikaupunkikunnista, jotka keskittyvät tarjoamaan nukkumalähiöpalvelut kuntalaisille ja toimivat jossain määrin työssäkäyntialueen muiden palvelujen varassa. Myös rahoituksen riskejä kasvattavat työttömyys, heikko huoltosuhde ja väestön alhainen tulotaso. Erityisesti väestön alhaisen tulotason ja palvelukeskuksen statuksen ristiriita on huomattava. Staattiset riskit kuvaavat taseen tilannetta ja taseessa jo nyt olevia riskejä, joiden kautta rahoitus voi vaikeutua tai joihin voivat vaikuttaa dynaamiset riskit realisoituessaan. Kaupungin staattiset riskit kuvaavat sitä, että maksuvalmiuden riski on suuri (vaikka kaupunki ei koskaan voikaan joutua yrityksen tapaiseen maksuvalmiuskriisiin), mutta muut staattiset riskit ovat edelleen hallinnassa. Käyttöomaisuuden riski voi realisoitua, jos väestö ikääntyy arvioitavissa olevaa vauhtia ja nuorten asukkaiden määrä vähenee, näin nuorten hyväksi rakennettu infrastruktuuri joudutaan uudelleen arvioimaan ja pahimmillaan joko kirjaamaan alas tai saneeraamaan toisten väestöryhmien käyttöön.

12 11 Dynaamiset finanssiriskit edustavat melko pientä tai maltillista riskiä. Kaupunki on joutunut kasvattamaan tulojaan erityisesti maksuja ja myyntituloja nopeasti, ja tämä aiheuttaa riskin kokonaisrahoitukselle. Yleensä riskinen tuloerä, valtionosuudet, on kaupunkilaisten onneksi maltillisessa riskiluokassa kaksi. 5. HYVÄ VAI PAHA KIERRE? Kunnan taloutta voidaan tarkastella myös erityisellä kierretarkastelulla. Hyvässä kierteessä olevan kunnan asukasluku on usein korkeintaan lievässä laskussa, useimmiten kuitenkin positiivinen. Tästä seuraa yleensä se, että talous on tasapainoinen (yritystaloudessa kannattava, vuosikate kattaa poistot). Jos talous on kannattava, säilyy kunnan maksuvalmius ja kunta ei yleensä joudu ottamaan lainaa investoidakseen tai lyhentääkseen vanhaa lainaa. Ainoastaan voimakkaassa muuttovoitossa oleva kunta joutuu lainaamaan pystyäkseen rahoittamaan kuntaan muuttavien palvelurakenteen. Kankaanpään kaupungin talous on muodostunut kuitenkin alijäämäiseksi (kannattamaton, ei tasapainoinen toiminta), sen maksuvalmius on heikentynyt ja tase on jo jokseenkin pahasti velkaantunut. Kaupungin lainakanta onkin voimakkaassa kasvussa ja taseessa kumulatiivinen alijäämä alkaa arvioiden mukaan kasvaa. Kankaanpään kaupunki on lähihistorian perusteella kierretarkastelun valossa pahaan kierteeseen ajautuva kunta.

13 Asukasluvun muutos ennakoimassa tulojen muutosta Vuosikatteen ja poistojen erotus kuvaamassa tulojen ja menojen tasapainoa (kannattavuutta) Poistot Vuosikate 1 6 Velkaantuneisuus, kyky lyhentää velkaa 4 Maksuvalmius (vrk) Lainakannan 1/1-osa Vuosikate Kuva 1. Kierretarkastelu

14 Lainakanta Taseessa oleva kumulatiivinen ali/ylijäämä Kuva. Lainakannan ja taseen ali/ylijäämän kehitys Kaupungin meno-/tulorakenne on yksi merkittävä syy talouden heikkoon tilaan. Menot ovat kasvaneet jo kauan useita prosentteja nopeammin kuin tulot, ja kehitys on selvästi kiihtynyt kuluvan vuosikymmenen ja erityisesti viimeisen viiden vuoden aikana. Kaupungin tulojen kehitys on ollut selvästi nopeampi verrattaessa sitä samalla tavalla kasvaneisiin ja samankokoisiin kuntiin. Toimintamenojen kasvu vaikuttaa jopa hallitsemattomalta sekä suhteessa kunnan omaan historiaan, mutta varsinkin suhteessa muihin tarkasteltaviin kuntiin. Menojen kehitystä hidastamalla kehityssuunnasta olisikin saatavissa suotuisa. Verotettavan tulon kasvukehitys on positiivinen. Menojen kasvun ollessa -4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin tulojen kasvun, on tilanne kunnan talouden kannalta kestämätön. Kaupungin käyttötulot ovat kasvaneet reaalisesti vuosina 7,7 %, kun käyttömenot ovat kasvaneet 4,3 %. luvun tarkastelun perusteella tilanne on edelleen heikentynyt, tulojen kasvu on hieman parantunut, mutta myös menokasvu edelleen kiihtynyt.

15 14 Taulukko 5. Asukasluvun, tulojen ja menojen kehitys Talouden paha kierre ei ole muuttumassa, jos talouden kehitys jatkuu nykyisellään. Kaupungin oman talousarvion ja -suunnitelman sekä asiantuntijoiden arvioiman todennäköisen kehityspolun seurauksena kaupungin talous on juuttunut alijäämää tuottavalla uralle, josta seuraa nykyisellä veroprosentilla raju velkaantuminen ja kumulatiivisen alijäämän kasvu. Kumulatiivinen alijäämä ylittäisi kriittisenä pidetyt arvot -5 euroa/asukas ja -1 eur/asukas vuoden 11 aikana ja kaupunki ajautuisi automaattisesti nykykriteerein kriisikuntalistalle pian tämän jälkeen. Poistojen tason alapuolelle arvioidulla nettoinvestointien tasollakin kaupunki velkaantuisi kymmenessä vuodessa 16 eurosta velkaa asukasta kohden lähes 48 euroon velkaa asukasta kohden. Myös muilla valtioneuvoston kriisimittareilla mitattuna kaupungin talous painuisi erittäin vaikeaan tilaan: kaikki pahan kierteen mittarit osoittavat syvempää kriisiä.

16 15 Taulukko 6. Velkatasapaino vuoteen 17 Talouden ahdingosta on esitettävissä esimerkkinä laskelma, jossa kaupungin taloutta tarkastellaan juuri valtionvarainministeriön kuntaosaston käyttämien kriisimittareiden avulla. Oikeastaan ainoa mittari, joka EI alittaisi kriisitasoja, olisi veroprosentti. Alijäämät poistava veroprosentti nykyisellä kasvulla olisi 1 3 prosenttia. Tämäkään taso ei riittäisi kerryttämään kaupungin kassaan ylimääräistä maksuvalmiuspuskuria ja investoinnit olisi jatkuvasti rahoitettava lainalla.

17 Taulukko 7. Ennuste 17 16

18 17 Budjettikuri Taulukko 8. Budjettikurin toteutuminen Yllä oleva taulukko kuvaa osaltaan Kankaanpään budjettikuria ja talouden arvioitavuutta. Usein alijäämäkunnissa budjettivuodenkaan aikana ei pysytä arvioidussa ja kehityksen suuntaa ei saada käännettyä, vaikka budjetissa tavoiteltaisiin leikkaavuutta. Erityisen hyvin budjettikurittomuutta kuvaava toimintakate on ylittynyt useina tarkasteluvuosina. Ilmeisesti ainoa hallintokunta, joka on säännöllisesti pystynyt noudattamaan budjettiraamia, on ollut tekninen sektori. Verotulojen kehitys on arvioitu maltillisesti ja niitä on kertynyt joka vuosi arvioitua enemmän. Valtionosuuksien arvioinnissa on ollut lievää optimismia. Toimintakatteen ylitys on huolestuttava asia, koska juuri siihen kunta pystyisi itse riittävällä budjettikurillaan vaikuttamaan. Verotettavien tulojen määrä ja valtionosuudet tulevat enemmänkin annettuina tekijöinä onneksi myös ne ovat toteutuneet Kankaanpäässä jokseenkin positiivisesti talousarviosta poiketen. Jotta budjettikuri säilyy, on toisaalta hallintokunnille tehtävä riittävän selväksi se, että määrärahoja ei saa ylittää, mutta hallintokunnille on myös annettava valtuudet puuttua ylityksiin ilman, että palvelujen karsimisesta kesken budjettivuoden tulee poliittista kysymystä.

19 18 6. TULO- JA MENORAKENTEET Kankaanpään kaupunkia verrataan seuraavassa muutamaan lähikuntaan ja verrokkiryhmään sekä koko maahan. Verrokkiryhmä koostuu kunnista, joiden asukasluku on +-%:n suurempi tai pienempi kuin Kankaanpäässä. Tarkastelulla pyritään saamaan käsitys siitä, millaisilla tuloilla ja tulopohjalla kunta tuottaa palveluitaan. Verrokkitarkastelussa pyritään löytämään myös sellaisia kuntia, joissa mittarit ovat positiiviset. Taulukko 9. Verrokkitarkastelun keskiarvon muodostavat kunnat Verrokkikunnissa osassa on oma terveyskeskus, osassa ei. Kankaanpään toimintatulot ovat alhaiset sekä verrokkiin että koko maahan verrattuna. Toimintatulot ovat lisäksi kasvaneet tasaisesti vuodesta 1. Kaupunki kerää toimintatuloilla koko maahan nähden,5 miljoonaa ja verrokkiryhmään nähden,9 miljoonaa euroa vähemmän tuloja.

20 19 Toimintatulot euroa/asukas Taulukko 1. Toimintatulot verrokkitarkasteluna Ongelma on siinä, että toimintamenot ovat verrokkiryhmän menoja suuremmat koko maan toimintamenot asukasta kohden laskettuna ovat Kankaanpäätä suuremmat. Vaikuttaa siltä, että kaupunki tuottaa sellaisia palveluita, joita vastaavankokoiset kaupungit eivät enää asukkailleen tuota ja, että palveluiden laatu ei ole ainakaan huono. Kaupungin menot ovat kasvaneet huolestuttavan paljon asukasta kohti laskettuna, toisaalta asukaskohtaisten menojen ero koko maan ja Kankaanpään välillä on pienentynyt, mutta huolestuttavasti kasvanut verrokkiryhmään verrattuna. Voitaneen päätellä, että verrokkikunnat ovat alkaneet aiemmin sopeuttaa menojaan vastaamaan tulojaan kuin Kankaanpää. Toimintamenot euroa/asukas Taulukko 11. Toimintamenot verrokkitarkasteluna Maalaismaisen kaupungin tulopohjan merkittävä osa perustuu verotettaviin tuloihin ja valtionosuuksiin. Kankaanpään verotettavat tulot ovat vuonna 6 olleet verrokkia ja koko maata selvästi alhaisemmalla tasolla. Huono verotulopohja johtunee menneisyydessä tapahtuneista asioista ja on seurausta myös muista talouteen vaikuttavista negatiivisista asioista. Verotulopohja on todennäköisesti kuntalaisten kesken erittäin epätasainen. Verotulopohja on kuitenkin maaseutumaisessa ympäristössä lähes ainoa keino rahoittaa palvelut, ja koska verotulopohjan kasvattaminen riittävän nopeasti on työlästä, jopa mahdotonta, on menot sopeutettava tuloihin. Kankaanpään onneksi verotettavat tulot ovat kuitenkin reaalisesti kehittyneet positiivisesti eivätkä taantuneet, niin kuin monessa muussa alueen kunnassa. Laskennallinen verotettava tulo euroa/asukas Taulukko 1. Verotettava tulo verrokkitarkasteluna

21 Maaseutumaisille kunnille toisen tärkeän tuloerän ovat muodostaneet valtionosuudet. Kankaanpään valtionosuudet ovat vertailuryhmiä alhaisemmat, mikä johtuu ennen kaikkea kaupungin hyvistä elinolosuhteista verrattuna moneen muuhun kuntaan. Kunnan rahoitusriskien suhteen olisi parempi, jos rahoitus perustuu esimerkiksi omiin verotuloihin ja alueesta versovaan positiiviseen kehitykseen kuin valtion päätöksistä riippuvaisiin valtionosuuksiin. Vastoin yleistä oletusta valtionosuuksien määrä on lähihistoriassa jopa kasvanut, Kankaanpäässäkin jopa useita satoja euroja asukasta kohden. Tämä ei kuitenkaan ole riittänyt, eikä tulevaisuus tuone samanlaista tuntuvaa tulonlisäystä tullessaan oletuksena on, että valtionosuusuudistuksen seurauksena valtionosuuksien määrä tullee alenemaan ja kunnat saavat omista verotuloistaan suuremman osan omaan käyttöönsä tämä tulee olemaan kuitenkin käytännöllisesti katsoen nollasummapeliä. Koska kaupungin verotettava tulo on ollut keskimääräistä alemmalla tasolla, mutta veroprosentti jopa maan ja verrokin keskiarvon alapuolella on todettava, että veroprosenttia olisi pitänyt nostaa noin yhden prosentin verran jo viisi vuotta sitten. Alhaisella veroprosentilla koetetaan usein ohjata hallintokuntien käytöstä, mutta usein huonolla menestyksellä parempi keino olisi kuitenkin ohjata palvelujen tarjontaa vastaamaan palveluntarvetta. Valtionosuudet euroa/asukas Taulukko 13. Valtionosuudet verrokkitarkasteluna Verotulot euroa/asukas Yhteisöveron osalta entinen merkittävä teollisuuspaikkakunta Kankaanpää on selvästä alhaisemmalla tasolla verrattuna verrokkiryhmään tai koko maahan. Yhteisöveron muutokset asukasta kohden ovat olleet huomattavat. Kiinteistöveroa kertyy verrokkiryhmän verran, jopa hieman enemmän, mutta selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Koska Kankaanpään kiinteistöveroprosentit ovat jo varsin korkeat, selittyy ero veropohjalla: Kankaanpään kiinteistöveropohja on joko huomattavan alhainen tai sitten veropohjaa ei ole tarkastettu riittävän usein.

22 1 Taulukko 14. Muut verotuloerät Poistojen taso on Kankaanpäässä matala vertailussa koko maahan ja vertailuryhmään. Poistoaikojen pituus ei ole selitys tähän, sillä poistoajat ovat nyt pääsääntöisesti kirjanpito-ohjeiden sallimat maksimipoistoajat. Kankaanpää on jatkuvasti investoinut asukasta kohden sekä verrokkia että koko maata vähemmän. Tämä alentaa luonnollisesti myös poistojen tasoa. Taulukko 15. Poistot ja investoinnit Toiminnan kustannusten vertailu Taulukko 16. Henkilökunnan määrä suhteessa verrokkeihin ja valtakunnan keskitasoon Kankaanpään kaupungin palveluksessa oli vuonna 6 yhteensä 647 henkilöä (51 työntekijää/1 asukasta). Määrä on 74 työntekijää vähemmän kuin kaupungin verrokkiryhmässä ja 7 työntekijää vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Henkilökuntamäärään vaikuttaa luonnollisesti kunnan palvelutuotannon organisointi ja se, onko toimintoja (esimerkiksi terveyskeskus, lomitus jne.) siirretty peruskunnan ulkopuolisen yksikön tai toisen kunnan ylläpidettäväksi.

23 Vaikka työntekijämäärä onkin yllä olevan tilaston perusteella kohtuullinen, taulukko ei tarkoita sitä, etteikö jossakin rakenteissa olisi korjattavaa. Toimialoja tarkastellaan verrokkitarkastelussa siten, että toimialan nettomenoja verrataan viiteryhmään (asukasluku +/- % Kankaanpäähän verrattuna). Ero muutetaan absoluuttisiksi euroiksi sekä nimettyihin verrokkeihin euroa/asukas. Erotus kertoo, käytetäänkö kaupungissa enemmän vai vähemmän varoja toimialaan kuin verrokkiryhmässä. Tarkasteluasetelmassa ei oteta kantaa palvelujen tehokkuuteen, laatuun, jonoihin yms. ei-mitattaviin tekijöihin, tarkastelu käsittää ainoastaan kappaleen alussa mainitun perusteen. Taulukko 17. Yleishallinto Kaupunki käytti yleishallintoon vuonna 6 n. 3. euroa enemmän kuin vertailuryhmä. Erityisesti yleishallinnon resurssointi saattaa poiketa paljonkin eri kunnissa. Joissakin kunnissa yleishallinnon työntekijöitä on siirretty toimialoille, esimerkiksi perusturvan hallinnoksi. Yleishallinnon vertailtavuus on myös kärsinyt viimeisen kahden vuoden aikana Kainuun malli - kokeilun vuoksi, kun kaikki perusturvan ja sivistyksen menot on siirretty ostopalveluina yleishallinnon kustannuksiin. Taulukko 18. Opetustoimi Opetustoimeen Kankaanpäässä käytettiin viiteryhmään nähden vähemmän rahaa, Opetustoimen nettomenot ovat kuitenkin kasvaneet melko voimakkaasti viime vuosien aikana, 15 /asukas vuodesta 1 vuoteen 6. Esiopetuksessa oppilaita kpl Nettomeno/oppilas Koko maa keskimäärin Viiteryhmä, 61 kuntaa Erotus viiteryhmään eur/oppilas Perusopetus, oppilasmäärä Nettomeno/oppilas Koko maa keskimäärin Viiteryhmä, 61 kuntaa Erotus viiteryhmään eur/oppilas

24 3 Lukio-opetus, oppilasmäärä Nettomeno/oppilas Koko maa keskimäärin Viiteryhmä, 61 kuntaa Erotus viiteryhmään eur/oppilas Taulukko 19. Oppilaskohtaiset kustannukset 1 Esiopetuksen ja perusopetuksen nettomeno/oppilas on ollut Kankaanpäässä viiteryhmää alhaisempi koko tarkastelujakson ajan. Oppilaskohtainen kustannus on kuitenkin kasvanut - esiopetuksen oppilasmäärä on ollut melko vakio, mutta menot ovat kasvaneet. Perusopetuksen oppilasmäärä on laskenut tuntuvasti, samoin lukion oppilasmäärä. Oppilaskohtaiset nettomenot ovat jatkuvasti kasvaneet johtuen siitä, että kouluja on edelleen tuloihin nähden liian paljon. Taulukko. Kansalaisopisto Kansalaisopistoon on Kankaanpäässä käytetty rahaa viiteryhmää enemmän koko tarkastelujakson ajan, vuonna 6 n. 1.. Myös kansalaisopiston oppilasmäärä on ollut jatkuvasti kasvussa palveluntarjonta lienee kasvanut. Taulukko 1. Liikunta ja ulkoilu Myös liikuntaan ja ulkoiluun on käytetty rahaa viiteryhmää enemmän, vuonna 6 n... Ero viiteryhmään nähden on kasvanut kolmen viimeisen tarkasteluvuoden aikana. Taulukko. Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen rahankulutus oli vuonna 6 n. 1. euroa viiteryhmää suurempi. Sosiaalitoimen nettomenot ovat olleet vielä vuonna 5 alhaisemmat kuin verrokkiryhmässä, mutta 6 kehitys on puhkaissut rajan, jonka jälkeen menot ovat myös verrokkia suuremmat. Sosiaalitoimessa suunta on ollut huolestuttava ja hyvin nopea, vaikkakin samansuuntainen kuin vertailuryhmissä.

25 4 Päiväkotihoidossa yhteensä lapsia Nettomeno/päiväkotihoidossa oleva Koko maa keskimäärin Viiteryhmä, 61 kuntaa Erotus viiteryhmään eur/hoidettava Päiväkotihoidon hoitopäivät yht Nettomeno/päiväkotihoidon hoitopäivä Koko maa keskimäärin Viiteryhmä, 61 kuntaa Erotus viiteryhmään eur/hoitopäivä Muussa lasten päivähoidossa lapsia yht Nettomeno/muussa päivähoidossa hoidettu Koko maa keskimäärin Viiteryhmä, 61 kuntaa Erotus viiteryhmään eur/hoidettava Muussa lasten päivähoidossa hoitopäiviä Nettomeno/muun päivähoidon hoitopäivä Koko maa keskimäärin Viiteryhmä, 61 kuntaa Erotus viiteryhmään eur/hoitopäivä Taulukko 3. Lasten päivähoito Päivähoidon menot ovat Kankaanpäässä olleet hyvin samassa linjassa verrokkien kanssa. Ongelmana on, että nettomenot hoidettavaa ja hoitopäivää kohden ovat kasvaneet, mikä osoittaa joko sen, että menoja ei ole voitu leikata tai sen, että hoidon laatua on jatkuvasti parannettu. Taulukko 4. Lasten ja nuorten laitoshoito Lasten ja nuorten laitoshoitoon käytettiin vuonna 6 n. 7. enemmän rahaa kuin samankokoisissa kunnissa keskimäärin. Kehitys on melko yleinen Kankaanpään tapaisessa kaupungissa, mutta kehitykseen pitää pystyä puuttumaan oikealla sijoittelulla ja palveluja tarjoavien laitosten tarkalla valinnalla. Taulukko 5. Vanhustenhuollon laitospalvelut Vanhustenhuollon laitospalveluihin käytettiin n. 1. enemmän rahaa vuonna 6 kuin vertailuryhmässä.

26 5 Taulukko 6. Vammaishuollon laitospalvelut Vammaishuollon laitospalveluihin käytettiin n. 9. enemmän rahaa vuonna 6 kuin vertailuryhmän kunnissa keskimäärin. Taulukko 7. Terveydenhuolto Terveydenhuoltoon käytettiin Kankaanpäässä noin 8. euroa enemmän rahaa kuin viiteryhmän kunnissa keskimäärin. Perusterveydenhuollon käynnit ovat alentuneet sekä määrällisesti että määrällisesti asukasta kohden. Vastaavasti erikoissairaanhoidon avohuoltokäynnit ovat kasvaneet. Perusterveydenhuollon nettomenot ovat noin 63. euroa suuremmat kuin verrokissa, erikoissairaanhoidon nettomenot verrokissa. Hammaslääkäripalveluiden rahankulutus oli jonkin verran suurempi (. euroa) kuin viiteryhmän kunnissa. Hammaslääkärikäynnin nettomeno on kasvanut. Taulukko 8. Muut palvelut Kankaanpään rahankulutus erityisesti palo- ja pelastustoimeen ylittää verorokin noin 3. eurolla, toimitila -ja vuokrauspalveluiden lähes miljoonalla eurolla. Toimitila- ja vuokrauspalvelut tuottavat usein nettotuloa.

27 6 Taulukko 9. Kaikki palvelukokonaisuudet yhteensä Kaiken kaikkiaan vuonna 6 palvelutuotantoon käytettiin Kankaanpäässä yli.1. euroa enemmän rahaa kuin vastaavankokoisissa kunnissa keskimäärin. Huomioitavaa on, että vuonna 5 ero oli vain 6. euroa, vuonna 4 palvelut tuotettiin halvemmalla kuin verrokkiryhmä. Joidenkin toimintojen tuottavuuden muutokset: Seuraavassa tarkastelussa on nostettu esille joidenkin palvelualojen tuottavuuden muutoksia. Tuottavuutta tarkastellessa suhteutetaan palveluntarvetta ja tarpeeseen uhrattavia resursseja. Tarkastelu ei voi ottaa huomioon esimerkiksi valtion vaatimuksia palvelun laadun tai laajuuden nostamiseksi voikin olla niin, että asukasluvun laskusta huolimatta kaupunki olisi pystynyt purkamaan palveluntarjontaa, mutta valtion lisävaade olisi estänyt tämän. Valitettavasti kunnissa usein rakenteet vain jäävät ennalleen, vaikka asukasluku laskee ja väestön ikärakennekin muuttuu: muuttuneen ikärakenteen edellyttämiin osiin palkataan lisää työntekijöitä ja muuten rakenteet jäävät ennalleen, alenevasta palveluntarpeesta huolimatta. Tuottavuuden muutosta on tarkasteltu laskemalla palvelualan nettomenot ja nostettu tämä vastaamaan vuoden 6 rahanarvoa. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon osalta palveluntarvetta kuvaa asukasluku, esiopetuksen palveluntarvetta kuvaa esiopetusikäisten määrä. Nettomenot on laskettu vuoden 6 palveluntarpeen mukaisesti palveluntarvitsijaa kohden. Tämän jälkeen tämä tunnusluku kerrotaan kunkin vuoden palveluntarvetta osoittavalla luvulla. Tarkastelussa ei käytetä verrokkikuntia, koska tuottavuutta tarkastellaan vain omassa yksikössä. Koska tuottavuus on laskenut lähes kaikissa kunnissa, on perusteltua tarkastellakin asiaa vain omassa yksikössä. Muussa tapauksessa tilivelvollisille voisi tulla tunne siitä, että palveluntuotanto on järjestetty hyvin, kun ollaan samassa tasossa muiden kanssa. Terveydenhuollon tuottavuutta tarkastellessa tarvetta kuvaava asukasluku peittää alleen väestön ikärakenteessa tapahtuneet muutokset, mutta nämä muutokset eivät ole kovin suuria kuuden - seitsemän tarkasteluvuoden jaksolla. Taulukko 3. Yleishallinnon tuottavuus Yleishallinnon tuottavuus on yleisesti Suomen kunnissa ainoita sektoreita, joita on sopeutettu asukasluvun laskiessa. Usein yleishallinnon työntekijöiden määrää on voitu sopeuttaa myös sik-

28 7 si, että kunnat ovat purkaneet kuntayhtymiä jne. tai ne ovat yhdistelleet hallintokuntakohtaisia tukipalveluitaan. Kankaanpään kehitys vaikuttaa poikkeavan yleisestä kehityksestä. Opetustoimen tuottavuus on alentunut kokonaisuudessaan noin 15 %. Asukasluku on laskenut, mutta toimialalle kohdennetut nettomenot ovat reaalisesti kasvaneet. Kokonaisuuden näin laskettu tuottavuuden lasku on useita prosenttiyksiköitä vuodessa. Alla olevat taulukot osoittavat, että tuottavuuden lasku on olut kokonaisuuttakin suurempi ainakin perusopetuksessa ja lukiossa. On mietittävä, onko koko tuottavuuden lasku sälytettävissä tietotekniikan yms. uusien asioiden kustannusnousun syyksi, vai olisiko opetuksen rakenteissa ollut tiivistämisen mahdollisuuksia jo aiemmin. Esimerkiksi kouluavustajien määrän on todettu olevan Kankaanpäässä suuri, mikä omalta osaltaan on nostanut opetustoimen kustannuksia huomattavasti. Taulukko 31. Perusopetuksen tuottavuus Taulukko 3. Päiväkotihoidon tuottavuus Päiväkotihoidon tuottavuus on vaihdellut eri vuosina pitkälti siitä syystä, että päiväkotihoidossa hoidettavien määrä on vaihdellut varsin paljon eri vuosina. Jos palveluntarve varioi paljon, on ymmärrettävää, että rakenteita ei uskalleta purkaa samalla tavalla kuin silloin, jos kehitys on sel-

29 8 västi trendinomainen. On kuitenkin huomattava, että nettomenot ovat kasvaneet selvästi nopeammin kuin mitä palveluntarve on kasvanut. Vanhainkotihoidossa on huomattavissa nettomenojen reaalinen lasku. Vaikuttaakin siltä, että palvelujen tarjonta on ollut suhteellisen hyvin mitoitettu. Taulukko 33. Vanhainkotihoidon tuottavuus Myös kotipalvelun tuottavuus on laskenut. Palveluntarve on palveltujen kotitalouksien määrällä mitaten laskenut, joten nettomenot tarvitsijaa kohden ovat kasvaneet vielä tätäkin enemmän. On mietittävä, mitä kotipalveluissa tehdään ja kuinka kotipalvelutoiminta on hinnoiteltu, on mietittävä mistä johtuu, että tällä resursoinnilla kotipalvelu ei ole pystynyt tarjoamaan palveluita kuin vanhustalouksille. Kotipalvelun tehostaminen on haaste uudessa liikelaitoksessa. Taulukko 34. Kotipalvelun tuottavuus Terveydenhuollon tuottavuus on kauttaaltaan laskenut. Perusterveydenhuollon osalta tuottavuuden lasku ei ole ollut viimeisen kahden vuoden aikana niin suuri kuin hammaslääkärissä ja erikoissairaanhoidossa. Terveydenhuollon menoille ja tuottavuuskehitykselle on tehtävissä parannuksia erityisesti johtamalla: Esimerkiksi Kankaanpään perusterveydenhuollossa on saatu tuottavuus kasvamaan kiinnittämällä huomiota kaikkeen toimintaan aina terveydenhuollosta potilaiden mukana jaettavasta materiaalista alkaen. Myös hallintotieteiden tohtori Sanna Lauslahti on tutkimuksessaan todennut, että terveydenhuollon menoja voidaan ohjata, mutta ohjauksessa suurin valta on usein sekä kunnan että kuntayhtymän hallinnossa istuvilla poliittisilla päättäjillä.

30 Taulukko 35. Terveydenhuollon tuottavuus 9

31 3 7. YHTEENVETO JA TASAPAINOTUKSEN TARVE Kankaanpään kaupungin talouden tilanne on vähintäänkin heikossa kierteessä ja ilman toimenpiteitä se painuu pahaan kierteeseen. Ongelma on, että kierteen oikaisu ei ole helppoa. Tämä johtuu toisaalta siitä, että kunnan menorakennetta on pidetty vahvana ja kunnan palveluntarjontaa monipuolisena, ja toisaalta väestöön kohdistuvista muutoksista, etenkin väestön ikärakenteen muuttumisesta. Kuntaan muuttavia varten ja samaan aikaan muuttuvaa väestön ikärakennetta ja palvelutarvetta varten on investoitava ja samalla on resursoitava lakisääteisiin palveluihin. Jos ja todennäköisesti kun tuloja ei ole mahdollista kerätä ainakaan kaikilta palvelusektoreilta olennaisesti nykyistä enempää on ymmärrettävä, että kuntalaisille ei voida ohjata varoja yli lakisääteisen tason, eikä toisaalta ole mahdollista ylläpitää kuntalaisille yliystävällistä palveluverkostoa. Investointeja ei pitäisi rahoittaa velkarahalla, joten vuosikatteeseen on saatava tuntuva nousu. Myös kunnan toimialaan kuulumattoman omaisuuden myynti saattaa tulevaisuudessa olla välttämätöntä, jotta vaadittavat investoinnit voidaan rahoittaa. Seuraavassa tarkastelussa on arvioitu talouden kehitystä kahden eri laskelman avulla, ensin esitellään kunnan omaan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan perustuva laskelma, jossa tasapainoa tavoitellaan veroprosentilla ja laskelma, jossa rahoituksellista riittäviksi arvioiduilla säästöillä ja veroprosentin maltillisella nostolla. Aiemmin sivulla 16 arvioitiin talouden kehitystä velkatasapainon avulla tarkasteltuna. Laskelmissa on oletettu, että Kankaanpään asukasluku kasvaisi Tilastokeskuksen arvion mukaisesti. Kasvukertoimet on arvioitu menneen kehityksen ja lähimenneisyyden perusteella sekä pitäen mittatikkuna Kankaanpään tapaisten kuntien yleistä tulo-meno -kehitystä. Tuloihin ja menoihin liittyvät muutoskertoimet on arvioitu menneeseen kehitykseen perustuen yhdessä kunnan johdon kanssa. Kertoimet on vahvistettu ohjausryhmässä. Kaupungin nettoinvestointien keskimääräiseksi tavoiteltavaksi tasoksi on ohjausryhmässä arvioitu ja sovittu noin 3.. euroa vuodessa.

32 31 Taulukko 36. Tilinpäätökseen 7 ja talousarvion 6/8 toteutumisennusteeseen perustuva laskelma verotasapainolla arvioituna Kaupungin hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma rakentuvat vuodesta 8 alkaen 19, veroprosentille. Tästä eteenpäin menojen reaalikasvuksi on arvioitu nyt vallalla ollutta kasvua pienempi noin neljä prosenttiyksikköä, toimintatuotoille ehkä hieman optimistinen viisi prosenttiyksikköä. Verotettavan tulon kasvuksi on arvioitu jopa yli kolmeksi veroprosenttiyksiköksi. Nettoinvestointien taso on hieman poistoja suurempi 3.. euroa vuodessa. Tämä on perusteltu arvio siksi, että asukasluvun ja väestön ikärakenteen muutos pakottanee kaupunkia jatkuvasti saneeraamaan ja uudisrakentamaan infrastruktuuriaan.

33 3 Verotasapainossa pyritään talouden tuloslaskelma saamaan positiiviseksi veroja korottamalla. Näin kaupungin talous siirtyisi alijäämäisestä taloudesta ylijäämäiseksi ja talouden liikkumavara kasvaisi, jolloin kaupunki pääsisi kehittämään toimintaansa. Veroprosenttia olisi nostettava yhdellä prosenttiyksiköllä vuonna 9 ja 1, lopulta päädyttäisiin,5 prosenttiin. Verojen nostosta huolimatta vuosikate jäisi niin alhaiseksi, että kohtuullisellakaan investointien tasolla kaupungin lainakantaa ei saataisi laskettua. Taseen alijäämäkehitys saataisiin kuitenkin kuriin. Taulukko 37. Tilinpäätökseen 7 ja talousarvion toteutumisarvioon perustuva ennustelaskelma vuoteen 17, verotasapaino ja arvioitu nettosäästö Yllä olevassa laskelmassa on arvioitu, minkälaisilla nettosäästöillä voitaisiin saavuttaa talouden tasapaino ilman, että veroprosenttia olisi nostettava vuosittain.

34 33 Jos taloutta pystyttäisiin tasapainottamaan esimerkiksi tulevana vuonna 1.5. euron ja toisena vuonna 1.3. vuonna JA veroja nostettaisiin kahteen otteeseen puoli prosenttiyksikköä vuosina 9 ja 11, päästäisiin taloudessa lähestulkoon positiiviselle uralle. Kaupungin lainakanta ei alenisi vaan kasvaisi, mutta kumulatiivisen alijäämän kierre saataisiin kuitenkin katkeamaan. Alijäämän kattaminen taseteknisin keinoin Kunnan talouden alijäämä on - joskin harvoin - katettavissa myös taseteknisin keinoin, lähinnä peruspääomaa alentamalla. Peruspääoman alentaminen onnistuu yleensä vain silloin, kun kunnan asukasluku on jatkuvassa laskussa ja kunta ei uusinvestoi, ja toisaalta voidaan osoittaa myös poistojen tason olevan liian korkea, tai mikäli kunta siirtää olennaisia toimintojaan (ja näihin liittyviä kiinteistöjä yms.) kuntayksikön ulkopuolelle. Kankaanpään peruspääoma on ollut vuoden 1997 kirjanpitouudistuksesta lähtien lähes sama. Peruspääoma- % on ollut 4 %:n molemmin puolin ja omavaraisuusaste alle 5 % koko tarkastelujaksolla. Vuonna 7 omavaraisuusaste oli enää 37,8 % (koko maan keskiarvo 61 %). Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää n. 6-7 %:n omavaraisuutta. Alle 5 %:n omavaraisuusaste merkitsee yleensä kuntataloudessa suurta velkarasitetta. Peruspääoman alentaminen keinona vahvistaa omaa pääomaa ei ole perusteltua Kankaanpään kaupungissa. Kunnan koko varallisuus kirjautuu taseen pysyviin vastaaviin. Pitkäaikaiseen pääomarahoitukseen kirjautuu se velkaomaisuus, jolla varallisuutta hankitaan. Vuoden 7 tilinpäätöksen mukaan Kankaanpäässä taseen pysyviin vastaaviin kirjattu omaisuus kattaa velkarahoituksen, joskin summat ovat lähes samansuuruiset.

35 Taulukko 38. Taseyhtälötarkastelu 34

36 35 8. TAVOITELTAVA TASAPAINO, TOIMENPITEET JA AJANJAKSO Varsinaiset ohjelman mukaiset tasapainotuskeinot esitellään seuraavassa palvelukeskuksittain. Esitetyt talouden tasapainotuskeinot tulee hyväksyä ja laittaa täytäntöön yhtenä kokonaisuutena, mitään osia kokonaisuudesta poistamatta tai lisäämättä. Lautakunnat ja lautakuntien esittelijät sitoutuvat huomioimaan keinot euroineen taloussuunnittelussa. Päätöksellään kaupunginvaltuusto sitoutuu sen päätösvallassa olevien taksojen ja verojen korottamiseen. Muilta osin valtuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen saattamaan täytäntöön muut delegoitavissa olevat toimenpiteet. Paketin täytäntöönpanoa valvovat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Kaupunginhallituksen harkintavallassa ei ole esimerkiksi myytävien kiinteistöjen suhteen muu kuin se, että korkeimman tarjouksen tehnyt taho saa ostaa ko. kiinteistön. Osa päätöksistä tarkoittaa tiettyyn pisteeseen suunnattavan prosessin käynnistämistä ja prosessin ohjaamista (esimerkiksi ruokahuollon uudelleenjärjestäminen). Näihin prosesseihin kaupunginhallitus ryhtyy viipymättä. Kaupunginhallitus nimeää vastuullisen viranhaltijan seuraamaan ohjelman toteutumista. Kaupunginhallitus raportoi ohjelman toteutumisesta valtuustolle. Kunkin palvelukokonaisuuden yhteydessä olevaa taulukkoa luetaan niin, että rivillä järjestyksessä tulevat menojen säästöt ovat lisäystä edellisessä sarakkeessa olleeseen menosäästöön tai tulonlisäykseen. Jokainen säästö tai lisäys jää rakenteisiin vaikuttamaan pysyvästi (pois lukien kertaluonteiset omaisuuden myyntivoitot). 8.1 Yleishallinto Keinot Yht. Menojen vähennys Kirjanpitäjä talouskeskus / eläkeikä täyttyy tammikuussa 1 - ei täytetä Toimistosihteeri hallintokeskus/eläkeikä täyttyy toukokuussa 1 - ei täytetä Kanslisti sivistyskeskus/eläkeikä täyttyy joulukuussa 1 - ei täytetä Toimistosihteeri perusturvakeskus/eläkeikä täyttyy - ei täytetä - POSA Edunvalvonta siirtyy valtiolle 9. Yksi toimistosihteeri siirtyy mukana 3 3 Palvelusihteerin eläköityminen - ei täytetä Kirjanpitäjän eläköityminen - ei täytetä Toukolanhovin työntekijät Lohikoon. Lohikosta jää yksi eläkkeelle, tilalle ei tarvitse palkata. Toukolanhovi jää palvelukeittiöksi. 3 3 Keittiöapulainen, Lohikko eläkeikä täyttyy 9 - ei täytetä 3 3 Keittäjä, Veneskosken koulun eläkeikä täyttyy 9 - ei täytetä 3 3 Kyynärjärven koulun keittiö muutetaan palvelukeittiöiksi, kun koulun keittäjä jää eläkkeelle - toimea ei tarvitse täyttää. 3 3 Keittäjä, Lyseo eläkeikä täyttyy 1 - ei täytetä 3 3 Niinisalon koulun keittiö muutetaan jakelukeittiöksi. Ruuan valmistus siirretään Pohjan- linnan keittiölle. 5 5 Siivoustoimen tehostaminen (mahdollisesti myös ulkoistaminen) x) Työaseminen laitekierron pidentäminen 1 1 Laitemäärän vähentäminen Linux oppilaskoneisiin 4 4 Yleinen edunvalvonta siirtyy valtiolle Henkilöstö siirtyy mukana, toimistosihteeri toimistopalveluyksikön kohdalla yleisen edunvalvojan "nettosäästö" Yleisavustukset, n. 3 % vähennys Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutti "kotikuntaraha" 54 Yhteensä

37 36 Lisäksi: Talouspalvelut, siirtyminen -vuorotyöhön - säästö tila- ja työvälinekustannuksissa. x) Aluksi kokeiluluonteisesti yksiköille lupa kilpailuttaa tukipalvelut (pl. tietohallinto) (kunnan oma palvelu - yksityisen tarjoama palvelu, vastuuhenkilö kaupunginsihteeri) Tukipalvelujen kilpailuttamisen tilannetta tarkastellaan jatkokäsittelyn aikana ennen budjettikäsittelyä. 8. Sivistys Keinot Yht. Tulojen lisäys Uintimaksujen korotus, Mus.op. lukukausimaksut 7 7 Yhteensä Menojen vähennys Viran (mat., kemia) lakkautus (yhteislyseo) Kurssien tekninen siirto (yhteislyseo) 7 7 Aikuislinja lakkautetaan (yhteislyseo) Kursseja ei toteuteta (yhteislyseo) Opinto-ohjaaja / rehtori : sis. järjestely 5 5 Tuntikehysleikkaus (9 h) Kouluavustajat, vähintään 3 avustajan vähentäminen (avustajia nyt 3) 5 5 Kouluverkon karsiminen (Narvin ja Veneskosken koulujen lakkautt ) Musiikkiopisto matkakulujen vähennys 4 4 Musiikkiopisto, resurssien vähennys (5 virkaa/tointa) + taksojen tarkistus PSAO ulkoistaminen Kirjastoautotoiminta lakkautetaan 3 3 Kirjastoauton myynti Erityisnuorisotyön muut kulut Koulunjohtajuuksien yhdistäminen Museo - menojen vähennys/tulojen lisäys Yhteensä Lisäksi: Koulun vähimmäisoppilasmäärän nostaminen 5 oppilaaseen, oppilasmäärä tarkistetaan kouluun ilmoittautumisajan päätyttyä helmikuussa. Kouluverkon tarkastelua jatketaan jatkoprosessissa Uimahallin päiväkäytön/yleisövuoron tehostaminen Uudet tilat museolle keskustasta Kirjastoautotoimintapalvelun tilalle tulee kulttuurisektorilla kehittää korvaavaa toimintaa esim. PoSan kanssa.

38 Perusturva Keinot Menojen vähennys Sosiaalitoimi, eläköityminen 1,5 hlöä v. 11 ja 1 hlö v Osuus työmarkkinatuesta kuntouttavalla työtoiminnalla 5 45 (toimialoille työllistämisvelvoite 15 hlöä) Perheneuvojan eläköityminen - ei täytetä Etuuskäsittelijän eläköityminen - ei täytetä PoSa - säästövelvoite, keinot mm. hoidon porrastus, laitospainotteisuuden purkaminen Toimenpide Toimenpide Toimenpide Yhteensä Lisäksi: Kuntayhtymien konsernivalvontaa ja vastuuta taloudesta tehostetaan Selvitetään asumispalveluyksikkö-investointi, omana/yksityisenä (vanhustentalosäätiö / Koivurinne / Asunnonhankinnan vuokratalo ) 8.4 Tekninen Yht. Tulojen lisäys Veden käyttömaksun korottaminen 5 % 3 3 Yhteensä 3 3 Menojen vähennys LVI-teknikko, eläkeikä täyttyy marraskuussa 8, ei täytetä 5 5 Työnjohtaja yhdyskuntatekniikka, eläkeikä täyttyy huhtik. 9, ei täytetä Talonmies, tilapalvelut, eläkeikä täytyy elokuussa 9, ei täytetä Piirtäjä, hallinto (6 %), eläkeikä täyttyy kesäkuussa 1, ei täytetä Rakennuspäällikkö, hallinto, eläkeikä täyttyy lokak. 11, ei täytetä ulkoa, sis. järjestelyt 5 5 Pelastustoimen uusi yhteistoimintasopimus (mikäli sopimus hyväksytään) Myytävien kiint. (Keskustan pk, Kukonlaulun pk ja Pomola) kustannukset 5 5 Myytävien koulukiinteistöjen kiint.huoltokustannusten pois jääminen 4 4 Yhteensä Lisäksi: Tekninen ltk valmistelee uuden järjestelmän yksityisteiden avustuksiin jo ensi vuoden budjettiin. Selvitetään päivystystoiminnan järjestämisvaihtoehtoja tavoitteena kustannusten alentaminen.

39 Ympäristökeskus Keinot Yht. Tulojen lisäys Puunmyyntitulojen vähennys metsien myynnistä johtuen -5-5 Rantatontin myynti 5 5 Yhteensä 5-5 Menojen vähennys Asiantuntijapalvelut (kaavoitus) 1 1 Kiinteistöinsinööripalvelun osto 1 1 Toimistosihteerin paikan täyttämättä jättäminen (vrt. tukipalvelun esittämät säästöt!) Toimitusvalmistelijan (6%) paikan täyttämättä jättäm. (vuonna 8 4kk) 7 7 Yhteensä Yleiset keinot Tyypillisiä yleisiä, koko kaupungin tasolla vaikuttavia talouden tasapainottamiskeinoja ovat esimerkiksi veroprosenttien nostaminen, kaupungin palvelutuotannolle tarpeettoman omaisuuden myyminen (mm. kiinteistöt, osakkeet, metsä), tytäryhteisöjen pääomantuottovaatimusten lisääminen, hankintojen minimoiminen, tukipalvelujen uudelleenjärjestäminen ja suuremmat tuotantoyksiköt sekä investointitason alentaminen. Keinot Yht. Tulojen lisäys Veroprosentin korottaminen,5 % v. 9 ja,5 % v Tarpeettoman metsäomaisuuden myynti 46 hehtaaria (valm.vastuu: kh) Osakkeiden myynti Kiinteistöjen myynti (mm. Keskustan ja Kukonlaulun pk:t, Pomola, Venetmäki ja muut mahd. selvitettävät) 1 1 Yhteensä Lisäksi: YT-neuvottelujen käynnistäminen tavoitteena 1 henkilötyövuoden vähennys (tarkastelu on tehtävä jokaisessa hallintokunnassa) Kiinteistöjen verotusarvojen tarkistaminen verottajan toimesta Lakkautettavien koulukiinteistöjen myynti Lautakuntien yhdistäminen (vapaa-aika ja kulttuurilautakuntien yhdistäminen sivistyslautakunnaksi) Perusturvalautakunnan lakkauttaminen ja uuden perustaminen Selvitetään kaupungin omistamien yhtiöiden osinkotuottomahdollisuudet Kh:n nimeämä ryhmä jatkaa talouden tasapainottamistyötä ensi vuoden budjettia varten. Audiator Kehittämispalvelujen konsulteille tehdään jatkotilaus. Jatkotyössä mm. toimenkuvien tarkastelu, kouluverkon tarkastelu. Tavoitteena löytää uusia avauksia tasapainottamiseen. YT-neuvottelut Kaupunki aloittaa YT-neuvottelut tavoitteena 1 henkilön työpanoksen vähentäminen. (Valmisteluvastuu: johtoryhmä)

40 39 Yleinen organisointi Prosessin aikana nousseiden mielipiteiden sekä myös selvittäjien näkemyksen mukaan kaupungin organisaatiota ja myös johtamisrakennetta tulisi tulevaisuudessa selkeyttää ja tiivistää. Näin saadaan myös vastuu ja valta läpinäkyvämmäksi. Kriisijohtamisen aikana on perusteltua tiivistää päätökseen päivittäin osallistuvien lukumäärää. Kankaanpäässä on tällä hetkellä 9 lautakuntaa (perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, kulttuurilautakunta, vapaa-aikalautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, maaseutulautakunta, keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta). Lautakuntia on kaupungin kokoon nähden runsaasti. Lautakuntien lukumäärää voitaisiin tiivistää lakisääteisten lautakuntien lisäksi (keskusvaali- ja tarkastuslautakunnat) jopa kolmeen (perusturvalautakunta, sivistyslautakunta ja tekninenympäristölautakunta). Päätökset uudesta organisaatiosta tehdään ennen syksyn 8 kunnallisvaaleja ja hallintosääntöön tehdään tarvittavat muutokset samassa yhteydessä Rahoitus Paketin rahoitus hoidetaan kunnallisveroprosenttia nostamalla, tarkastamalla kiinteistöveroja ja myymällä kunnan palvelujen järjestämisen kannalta tarpeetonta omaisuutta. Omaisuuden myynnillä on kahdensuuntainen vaikutus: kirjanpitoarvon ylittävä kauppasumma alentaa taseessa olevaa kertynyttä alijäämää tai kerryttää ylijäämää ja koko kauppasumma rahoittaa rahoituslaskelman kautta kunnan toimintoja.

41 4 Taulukko 39. Satakunnan kuntien veroprosentit 8 Kankaanpään kunnallisvero (19, v. 8) on korkeampi kuin Satakunnassa keskimäärin, mutta se ei kuitenkaan ole maakunnan korkeimpia. Kunnallisveroprosentin tuotto on vuoden 8 tiedoilla arvioituna noin 1,5 miljoonaa euroa, puoli prosenttiyksikköä 7. euroa. Kunnallisveroa nostetaan paketin mukaan,5 prosenttiyksikköä vuonna 9 ja,5 prosenttiyksikköä vuonna 11. Veroihin joudutaan puuttumaan varmuudella suunniteltua enemmän, jos kaupunki ei pysy nyt sovittavassa tasapainotuskokonaisuudessa. Kiinteistöjen verotusarvot on tarkistettu verottajan toimesta viimeksi yli kymmenen vuotta sitten. Ympäristökeskus vastuutetaan neuvottelemaan verohallinnon kanssa verotusarvojen tarkistusten aloittamisesta mahdollisimman pian.

SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI

SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI Mäntsälän kunnanvaltuusto 18.6.2007 Mäntsälän kunta SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI Eero Laesterä Minna Ainasvuori 1. Johdanto... 2 2. Aiemmat tasapainotushankkeet ja kehittämisprojektit...

Lisätiedot

Sopimus Toivakan kunnan talouden tasapainottamiseksi

Sopimus Toivakan kunnan talouden tasapainottamiseksi Ohjausryhmäkäsittely 23.9.2011, kunnanhallitus 3.10.2011 Sopimus Toivakan kunnan talouden tasapainottamiseksi Eero Laesterä Tuomas Hanhela Sisällys 1 Työn tavoite ja eteneminen päätöksentekoon... 1 2 Kunnan

Lisätiedot

Oulun seudun kuntien talouden tilanne sekä väestö- ja palvelutarveanalyysi

Oulun seudun kuntien talouden tilanne sekä väestö- ja palvelutarveanalyysi Oulun seudun kuntien talouden tilanne sekä väestö- ja palvelutarveanalyysi Suomen Kuntatarkastus Oy Eero Laesterä Juha Koskinen Toni Kirmula 21.6.2007 Audiator Kehittämispalvelut Eero Laesterä, Juha Koskinen

Lisätiedot

Kuuma-kunnat: Kuntien talous

Kuuma-kunnat: Kuntien talous Väliraportti 19.12 kuntajakoselvityksessä Kuuma-kunnat: Kuntien talous HT Eero Laesterä Perlacon Oy 1 Sisällys Väestö, väestön muutos, ikärakenteen muutos... 4 Talouden nykytilan tarkastelu... 5 Peruskunnan

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan kunnat: Kuntien talous

Itä-Uudenmaan kunnat: Kuntien talous Väliraportti kuntajakoselvityksessä Itä-Uudenmaan kunnat: Kuntien talous HT Eero Laesterä Perlacon Oy 1 Sisällys Väestö, väestön muutos, ikärakenteen muutos... 4 Talouden nykytilan tarkastelu... 5 Peruskunnan

Lisätiedot

Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV

Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV Suomen Kuntatarkastus Oy Eero Laesterä Juha Koskinen 15.3.2007 Audiator -Kehittämispalvelut Eero Laesterä & Juha Koskinen Sivu 1/17

Lisätiedot

Päijät-Häme, Lahden seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa III

Päijät-Häme, Lahden seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa III Päijät-Häme, Lahden seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa III Suomen Kuntatarkastus Oy Eero Laesterä Juha Koskinen 15.3.2007 Audiator -Kehittämispalvelut Eero Laesterä & Juha Koskinen Sivu 1/18

Lisätiedot

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 Vuoden 2014 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2014.. 7 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin kaupunkeihin...7 1.2

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Sis. arvion Teuvan menestysmahdollisuuksista itsenäisenä kuntana TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat

Lisätiedot

Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys. TALOUSTYÖRYHMÄN loppuraportti

Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys. TALOUSTYÖRYHMÄN loppuraportti Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys TALOUSTYÖRYHMÄN loppuraportti 1. TALOUSRYHMÄN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄT Kuntajakoselvittäjän ja kuntajohtajien

Lisätiedot

Työryhmäraportti TALOUSTYÖRYHMÄ. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti TALOUSTYÖRYHMÄ. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti kuntarakenneselvitys Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen TALOUSTYÖRYHMÄ 20.03.2014

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän loppuraportti Nykytilan kuvaus ja uuden kunnan tulevaisuuden ennakointi Taloustyöryhmä 2.6.2014 1 Johdanto Työryhmän kokoonpano ja toimeksianto Jäsen

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT 1 KUNTATALOUS 1. Yleistä 1.1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 :n mukainen

Lisätiedot

Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2013. Käsittely: Kunnanhallitus 31.3.2014 ( 54) Valtuusto 9.6.2014 ( 25)

Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2013. Käsittely: Kunnanhallitus 31.3.2014 ( 54) Valtuusto 9.6.2014 ( 25) Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Käsittely: Kunnanhallitus 31.3.2014 ( 54) Valtuusto 9.6.2014 ( 25) SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Syyskuu 2009 Petri Virtanen, Pentti Meklin, Sara Lamminmäki 30.9.2009 Net Effect Oy www.neteffect.fi Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta... 3 2.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot