ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia Taloudenhoidon keskeiset periaatteet 8 Taloudelliset lähtökohdat 12 Palvelukeskuksia koskevat yleiset tavoitteet 18 Omistajaohjaukseen liittyvät tavoitteet 19 Tuloslaskelma 20 Käyttötalous 21 - Käyttötalouden määrärahat 21 - Hallintopalvelukeskus 27 - Perusturvalautakunta - palvelusopimus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 55 - Tekninen lautakunta 61 - Tekninen lautakunta, vesilaitos 69 - Ympäristölautakunta 73 Tuloslaskelma 79 Investoinnit 81 Rahoituslaskelma 85 Liitteet 87 - henkilöstö 87 - vastuuhenkilöt 88 - Hennan kustannuslaskenta 90 - tytäryhtiöiden talousarviot 93 2

3 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Kaupungin vuoden 2014 talousarvion laadinta lähti vaikeammista lähtökohdista kuin mitä kuluvan vuoden talousarvion laadinta. Kaupungin tulopohjasta jäi pois yhteensä 1,3 miljoonan euroa. Samanaikaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menot erikoissairaanhoidon osalta jatkavat kasvuaan. Yleinen taloudellinen tilanne ei myöskään tuo liikkumavaraa kuntatalouteen verotulojen kasvun avulla. Oma toiminta on käyty hyvin läpi. Silti myös jatkossa tulee löytää rakenteellisia ratkaisuja talouden parantamiseksi. Nyt syntynyt talousarvio on vain lievästi positiivinen. Se on tässä tilanteessa hyväksyttävissä oleva. Pitemmälle aikavälille olisi talous saatava selvästi ylijäämäisemmäksi velkaantumiskehityksen hillitsemiseksi. Monet ratkaisut, jotka ovat odotuttaneet itseään ovat kipeitä, mutta välttämättömiä. Palvelukeskukset ja lautakunnat ovat onnistuneet valmistelussaan erinomaisesti. Yhteistyö tältä osin on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Vaikka syntynyt talousarvio on tiukka, on se realistinen. Lautakuntien kautta tulleet talousarvioesitykset pitävät sisällään myös tiettyjä reunaehtoja mm. opetustoimen osalta, joihin on välttämätöntä sitoutua. Kaupunkistrategiassa on linjattu tulevien vuosien kehittämisen painopisteet. Sivistystoimen ja teknisen toimen osalta on laadittu erilliset kehittämisohjelmat, jotka linjaavat tulevien vuosien kehittämistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta on määrätietoisesti pyrittävä kohden tavoitetta perusterveydenhuollon vahvistamisesta. Nyt kun toiminta on yhdessä muiden kuntien kanssa järjestettyä, ei vaikutusmahdollisuus ole samaa kuin, jos toiminta olisi itse järjestettyä. Vielä vuoden 2013 aikana käynnistyy jatkotyö NHG:n tekemien ehdotusten pohjalta siitä, miten raportin toimenpideehdotuksia viedään eteenpäin. Orimattilan toimintapolitiikka on aktiivinen, kasvuun ja kehittämiseen pyrkivä. Tästä on osoituksena selkeät tavoitteet elinkeinopoliittisesti kehittää niin keskustan, Pennalan kuin Hennan alueita. Hennan hanke siirtyy vuoden 2014 aikana uuteen vaiheeseen. Tähän mennessä Henna on ollut lähinnä suunnittelutyötä. Nyt hanke tulee vaatimaan merkittäviä alkuinvestointeja. Pelkästään tiestöön liittyvät tarpeet muodostuvat merkittäviksi. Nyt tehtävillä investointivarauksilla hanke saadaan uskottavasti liikkeelle. Hennan kehittäminen ja juna-aseman avautuminen tulevat kehittämään myös Orimattilan keskustan asemaa ja tuomaan sen lähemmäs pääkaupunkiseutua hyvän junayhteyden myötä. Osmo Pieski kaupunginjohtaja 3

4 KAUPUNKISTRATEGIA Johdanto Orimattilan ja Artjärven yhdistymissopimuksen mukaisesti laajentunut Orimattilan kaupunki on valmistellut uuden kaupunkistrategian vuoden 2011 aikana. Kaupunginhallituksen asettama työryhmä on johtanut työskentelyä; työhön ovat osallistuneet valtuuston ohella henkilökunta, lautakunnat ja kyläjohtokunnat sekä useat järjestöt ja kumppanit. Kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen aloitetaan strategian toimeenpano: tarkennetaan kaupungin suunnittelujärjestelmää, toiminnan ohjausta ja seurantaa sekä päivitetään toimialojen kehittämisohjelmat ja koko kaupungin yhteiset kehittämisohjelmat. 2. Kaupungin missio, visio 2020, arvot ja toimintaperiaatteet 2.1 Missio Kuntalain mukaan: Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kunnan tehtävät: Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät. Kunnille ei saa antaa uusia tehtäviä tai velvollisuuksia taikka ottaa pois tehtäviä tai oikeuksia muuten kuin säätämällä siitä lailla. Kunta hoitaa sille laissa säädetyt tehtävät itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja kunta voi hankkia myös muilta palvelujen tuottajilta. 2.2 Orimattilan visio 2020 Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen vaikutusalueella, asukkaistaan huolehtiva kasvukeskus. 2.3 Arvot / toimintaperiaatteet Orimattilan kaupungin arvot: Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi Avoimuus ja rohkeus Taloudellisuus ja laatu Uudistumiskyky 4

5 3. Strategiset päämäärät Strategiset päämäärät on määritelty neljän eri näkökulman avulla. 3.1 Kuntalainen ja hyvinvointi o Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Kriittiset menestystekijät Lasten, nuorten ja perheiden elämän laadun parantuminen Syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen Varhainen tukeminen ja ennalta ehkäisevä työ Terveysliikunnan edistäminen ja kroonisten sairauksien ehkäisy Ikäihmisten tarpeen mukaiset palvelut ja elämän laatu Työllisyyden edistäminen Ihmisen kasvun ja elinikäisen oppimisen tukeminen Kolmannen sektorin, palveluntuottajien ja kaupungin hallintokuntien aktiivinen yhteistyö o Talouden tasapaino hyvinvoinnin turvana Kriittiset menestystekijät Tuloihin sopeutettu menojen kasvu Ylijäämäinen talous, investointeihin riittävä vuosikate, velkapääoman hallittu taso Kustannustehokkaat ja toiminnallisesti tuottavat yksiköt Sosiaali- ja perusterveydenhuollon vahvistaminen Vaihtoehtoisten palvelumuotojen hyödyntäminen 3.2 Elinvoima ja kilpailukyky o Orimattila, asemaansa vahvistava asuin- ja ympäristökaupunki Kriittiset menestystekijät Edunvalvonta Sijainnin hyödyntäminen Nopeat, joustavat ja suunnitellut maankäyttö- ja lupakäytännöt Monipuoliset asumisvaihtoehdot Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa Paikallisen elintarviketuotannon hyödyntäminen Energiatuotannon vaihtoehtojen hyödyntäminen o Omaleimainen ja vetovoimainen imago Kriittiset menestystekijät Maaseutukaupungin vahva yhteishenki Asiakaslähtöisyys; nopea ja joustava toiminta Vetovoimaiset kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikapalvelut Kilpailukykyiset maksut ja taksat, kohtuullinen veroprosentti Alueiden erityispiirteiden hyödyntäminen Paikallisten vahvuuksien rohkea ja monipuolinen esille tuominen 3.3 Kaupunkirakenne ja ympäristö o Monipuolisia vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kriittiset menestystekijät 5

6 Elävä ja tiivis kaupunkikeskusta Suunnitelmallisesti rakentuva Hennan alue Omien vahvuuksien pohjalta kehittyvät kylät Artjärven erityispiirteiden hyödyntäminen Matkailun ja virkistyskäytön edistäminen Joukkoliikenteen kehittäminen ja turvaaminen o Hallittu kasvu ja toimiva palvelutuotanto Kriittiset menestystekijät Ennakoiva investointien ja palvelujen suunnittelu Toimivaan kaupunkirakenteeseen tukeutuva asumisen ja palvelujen suunnittelu; palvelutuotannon ja maankäytön yhteen sovittaminen Asukasmäärän hallittu ja suunnitelmallinen kasvu 3.4 Sisäinen toiminta ja johtaminen o Asukaslähtöisesti ja tavoitteellisesti toimiva kaupunki Kriittiset menestystekijät Hyvä valmistelu- ja päätöksentekoilmapiiri Kaupungin strategian siirtäminen käytäntöön Vahva omistajaohjaus ja hyvin organisoitu toiminta Asiakkaat mukaan käyttäjien tarpeista lähtevään palvelujen kehittämiseen Alueelliset ja kansainväliset yhteistyöhankkeet o Motivoituneet ja palveluhenkiset työyhteisöt Kriittiset menestystekijät Osaava ja tehtäviinsä sitoutunut henkilöstö Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen Oikein kohdistetut henkilöstöresurssit 4. Strategian toimeenpano / kehittämisohjelmat Strategian toimeenpano 1. Strategian toimeenpano ja jatkotyö sekä konkreettiset toimenpiteet toimialoittain Sivistystoimen kehittämisohjelman päivitys ja sen mukaiset toimenpiteet Teknisen ja ympäristötoimen kehittämisohjelman päivitys ja sen mukaiset toimenpiteet Peruspalvelujen kehittämistyö Kaupungin yhteisten tukipalvelujen kehittämistyö 6

7 2. Kaupungin johtamisjärjestelmän tarkennukset Suunnittelujärjestelmä ja sen periaatteet KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (n. 10 vuotta) - Tarkistetaan valtuustokausittain ensimmäisenä valtuustovuotena Toimialojen kehittämisohjelmat (n. 5 vuotta) - Esim. Sivistystoimen kehittämisohjelma Koko kaupungin yhteiset, keskeiset kehittämisohjelmat (n. 5 vuotta) - Esim. Lasten, nuorten ja perheiden kehittämisohjelma Toiminnan ja talouden suunnittelu (1 + 2 vuotta) - Esim. Sivistystoimen kehittämisohjelman etenemisen painopisteet, mittaus ja seuranta Kehittämisohjelman hankesuunnitelma ja resursointi (1 + 2 vuotta) - Hankkeen etenemisen mittaus ja seuranta Toiminnan johtaminen, ohjaus, koordinaatio vuositasolla - Osavuosiraportointi kolmannesvuosittain, jatkuva seuranta, johtoryhmätyöskentely, toimialojen johtoryhmätyöskentely ja ihmisten johtaminen 3. Talouden ja toiminnan suunnittelun ja ohjauksen tarkennukset Strategian toteuttamisen vuosiaskellus ja priorisointi suhteessa taloussuunnitelmaan ja talouden reunaehtoihin Strategian ja talousarvion tavoitteiden selkeän kytkennän ylläpito ja vahvistaminen 4. Koko kaupunkitason kehittämisohjelmat Valtuustosopimus Palvelustrategia Henkilöstöohjelma (päivitys) Elinkeino-ohjelma (päivitys) Kaupunkirakenne ja Henna Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma (päivitys) Maapoliittinen ohjelma (päivitys) Turvallisuussuunnitelma Asunto-ohjelma (päivitys) 7

8 Kaupunginvaltuusto TALOUDEN HOIDON KESKEISET PERIAATTEET 1. Aluksi Artjärven kunnan ja Orimattilan kaupungin kuntaliitos toteutui Orimattilan kaupungin vuoden 2010 positiivinen tulos kattoi sekä Orimattilan kaupungin että Artjärven kunnan taseissa olevat kattamattomat alijäämät, joten yhdistyneen kunnan aloittaessa toimintansa taseessa oli euroa ylijäämää. Vuoden 2011 yhdistyneen Orimattilan tulos oli 5,05 milj. ylijäämäinen, joten taseen ylijäämä oli vuoden 2011 päättyessä 5,2 milj. euroa. Vuoden 2012 tulos oli 0,887 milj. ylijäämäinen, jonka jälkeen taseen ylijäämä on 6,1 milj. euroa. Julkistalouden kiristyvässä taloustilanteessa tuottavuuden lisääminen ja palvelurakenteen tehokkuuden löytäminen ovat edelleen keskeisiä tavoitteita. Yhdistyneen kunnan pinta-ala on 785 km 2 ja väkiluku vuoden 2012 lopussa Rakenteellisesti Artjärven yhdistyminen ei tuonut uutta Orimattilan nykyiseen rakenteeseen, joka muodostuu keskustan lisäksi kylistä ja haja-asutusalueista. Kaupungin rakenne asettaa haasteen palvelujen järjestämiselle, mutta laaja maaseutu ja Artjärven alueen vesistöt luovat myös mahdollisuuksia vapaa-ajan asumiselle ja vapaa-ajan palveluille. Kuntaliitoksen yhdistymisavustus 2,8 Meur parantaa yhdistetyn kunnan taloudellista asemaa vuoteen 2013 asti. Oleellista kuitenkin on, että talous saadaan pidettyä tasapainossa myös vuoden 2013 jälkeen, jolloin yhdistymisavustusta ei tämän kuntaliitoksen osalta enää saada. 2. Orimattilan taloustilanne Orimattilan taloustilanne alkoi heikentyä vuonna 1998, mistä lähtien tulos oli alijäämäinen vuoteen 2007 asti lukuun ottamatta vuotta Kertynyttä alijäämää oli vuoden 2007 tilinpäätöksessä 6,7 miljoonaa euroa (454 euroa/asukas) Vuoden 2008 tilinpäätös oli noin kolme miljoonaa euroa ylijäämäinen, jolloin kattamaton alijäämä putosi noin 3,7 miljoonaan euroon (247 euroa/asukas) Vuoden 2009 tilinpäätös oli noin kaksi miljoonaa euroa ylijäämäinen, ja kertynyt alijäämä asukasta kohti putosi 109 euroon. Vuoden 2010 tilinpäätös on 2,6 milj. ylijäämäinen ja kertynyt ylijäämä asukasta kohti oli 92 euroa. Artjärven kunnan alijäämä 2009 oli 707 euroa asukasta kohti ja vuonna euroa/asukas. Yhdistyneen kunnan aloittavassa taseessa oli ylijäämää 13 euroa asukasta kohti eli yhteensä 0,216 milj. euroa. Vuoden 2011 lopussa taseen ylijäämä oli 5,2 milj. euroa vuoden ,05 milj. euron ylijäämäisen tilinpäätöksen ansiosta. Ylijäämää on 319 euroa/asukas. Vuosi 2012 toteutui 0,887 milj. ylijäämäisenä, jolloin taseen ylijäämä on yhteensä 6,1 milj. euroa. Lainamäärä asukasta kohden vuonna 2012 oli Orimattilassa euroa. Jos tytäryhtiöille välitetyt lainat eliminoidaan, lainaa asukasta kohti on 624 euroa. Vuonna 2011 lainamäärä oli asukasta kohti euroa. Jos tytäryhtiöille välitettyjä lainoja ei huomioida, lainamäärä asukasta kohti oli 790 euroa. Kummankin vuoden luvut ovat huomattavasti alle maan keskiarvon. Orimattilan kunnallisveroprosentti nostettiin vuodelle ,75 prosenttiin. Tuloveroprosentti on pystytty pitämään samana vuodet 2011, 2012 ja Artjärven kunnallisveroprosentti vuonna 2010 oli 20,50 prosenttia. Vaikka taloustilanne vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan on hyvä, tulevat vuodet ovat kuntatalouden kannalta hyvin haasteelliset. Valtion velan kasvu ja valtion talouden tasapainottamistavoitteet heijastuvat kuntatalouteen valtionosuuksien leikkauksina ja muina sopeutustoimina. Taantuman jälkeinen kasvu on ollut paljon ennakoitua maltillisempaa ja rahamarkkinoiden elvytystoimien vaikutukset alkavat loppua. 8

9 3. Tasapainottamisohjelmat 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 sekä talouden hoidon keskeiset periaatteet 2011 ja 2012 Orimattilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuosille 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ja 2010 talouden tasapainottamisohjelmat. Tasapainottamispaketit on valmisteltu kaupunginhallituksen nimittämässä työryhmässä, ja paketti on ollut pohja seuraavan vuoden talousarvion laadinnalle ja erillisille tasapainottamisohjelmille Artjärven kunnan tasapainottamisohjelman keskeisenä toimenpiteenä on ollut omaisuuden myynti. Vuoden 2010 tilinpäätöksen jälkeen taseessa ei enää ollut alijäämää, jolloin alijäämän kattamisvelvoite lakkasi. Vuonna 2011 kaupunginvaltuusto hyväksyi ensimmäiset Talouden hoidon keskeiset periaatteet, jotka linjaavat talouden hoitoa ja antavat viitekehyksen talousarvion laadintaohjeille. Vuonna 2012 talouden hoidon periaatteet hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Talouden hoidon tavoitteet Artjärven ja Orimattilan yhdistymisavustus on 2,8 milj. euroa. Avustus on maksettu kolmessa erässä: vuonna ,1 milj. euroa (40 %) ja vuosina 2012 ja euroa kumpanakin vuonna. Avustus on parantanut ko. vuosien vuosikatetta ja tulosta. Vuoden 2013 toteuman tavoite on, että ylijäämää syntyy vähintään 0,9 miljoonaa euroa. Tulevien vuosien tavoitteena on samansuuruinen ylijäämäinen tulos. Näin mahdollistetaan selviäminen korkean investointitarpeen aiheuttamista rahoituskustannuksista sekä poistoista. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on pitää menojen ja tulojen kasvu samalla kasvu-uralla. Talouden hoidon keskeiset periaatteet käsitellään vuosittain kaupunginvaltuustossa ennen seuraavan vuoden talousarvion laadinnan alkamista. 5. Keskeiset periaatteet Suurimmat haasteet talouden tasapainossa pitämiselle asettavat terveydenhuollon; erityisesti erikoissairaanhoidon menojen voimakkaan kasvun saattaminen 2 2,5 %:n kasvuuralle. Toisena haasteena on lasten, nuorten ja perheiden ongelmiin liittyvien palvelujen kehittäminen. Lastensuojelun menojen hallintaan etsitään keinoja ja työttömyyden kasvun hillintään ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kolmantena haasteena on yli 65-vuotiaiden osuuden kasvaminen ja sen tuomat paineet terveydenhoitoon ja vanhustenhuoltoon. Vuoden 2011 aikana valmisteltiin kaupungin uusi strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa Strategia päivitetään kesäkuussa Ohjelman keskeiset periaatteet ovat seuraavat: 1 Koko kaupungin talouden kantokyky mahdollistaa korkeintaan yhden prosentin käyttötalousmenojen (brutto) kasvun. Valtuustosopimuksen hengen mukaisesti talous pidetään kunnossa myös vaikeissa olosuhteissa. Hennan kehittämishankkeen kustannuksista laaditaan erillinen liite talousarvioon ja tilinpäätökseen. 2. Uusia strategian mukaisia palveluja ja hankkeita voidaan käynnistää, jos niiden vuosittaiseen toimintaan saadaan rahoitusta tai rahoittaminen voidaan hoitaa sisäisellä määrärahasiirrolla 3. Kiinteistöjen, kunnallistekniikan ja irtaimiston kunnossapitoon ja uusimiseen tarvittavat investointimenot (netto) ovat suunnittelukaudella keskimäärin kaksi miljoonaa euroa 9

10 vuodessa (poistojen tasolla). Poikkeuksena ovat ne investoinnit, jotka laskelmilla osoitettuna vähentävät käyttötalousmenoja. Korjausinvestointien ja uusinvestointien kokonaismäärä sidotaan vuosikatteen määrään. Maan oston määräraha ja konserniyhtiöiden investoinnit määritellään erikseen vuosittain. 4. Kuntayhteistyöllä etsitään uusia taloudellisempia tapoja tuottaa palveluja ja samalla pyritään edistämään koko alueen vetovoimaisuuden kehittämistä 5. Henkilöstömenoja pyritään vähentämään pääasiallisesti luonnollisen poistuman kautta. Avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttämisestä päättää kaupunginhallitus. Poikkeuksena tästä ovat opettajien virat sekä ne päivähoidon virat ja työsuhteet, jotka liittyvät ryhmien mitoituksiin. Avoimeksi tulevia opettajan virkoja tarkastellaan sivistysja vapaa-aikalautakunnassa tammi/helmikuussa opetustoimen henkilöstö suunnittelun yhteydessä, jonka jälkeen virat voidaan täyttää lautakunnan päättämän mitoituksen mukaisesti. Päätös annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle. Opettajien virkojen osalta täyttölupa koskee koko vuotta ja yksittäisille mitoituksen piirissä oleville opettajien viroille ei tarvitse enää hakea erillistä täyttölupaa. Vuonna 2013 päivitetään vuoden 2012 talousarvion yhteydessä tehtyä henkilöstösuunnitelmaa, jossa määritellään henkilöstötarve tuleville vuosille. Taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä tehdään esitykset kolmen vuoden henkilöstö-tarpeesta. Lisäksi tehdään vuosittainen selvitys työtehtävien jaosta. 6. Tuottavuutta lisätään toimintatapoja tarkastelemalla ja sisäistä rakennetta kehittämällä (yhtiöjärjestelyt, viranhaltija- luottamustoimielinjärjestelyt) 7. Maksut ja taksat yhtenäistetään vastaamaan alueen kuntien keskiarvoa 8. Aluekeittiömallin toteuttamistyötä jatketaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Artjärvellä ruuanvalmistus keskitetään yhteen pisteeseen. 9. Työttömien aktivointitoimenpiteitä toteutetaan suunnitelmallisesti yhteistyössä TEtoimiston ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Orimattilan ESR-rahoitteinen työllistämishanke jatkuu joulukuuhun 2014 asti. 10. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelman keinoin vähennetään sosiaalimenoihin kohdistuvaa kasvupainetta. Taloudelliset päätökset tehdään talousarviovalmistelun yhteydessä. 11. Kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt tulouttavat kaupungille kohtuullisen tuoton, joka määritellään vuosittain ennen ko. talousarviovuotta. 12. Opetusryhmien kokoja tasataan koulujen välillä 13. Kiinteistöjen käyttöastetta nostetaan lisäämällä ulkopuolista käyttöä ja keskittämällä iltakäyttöä 14 Aktiivista elinkeinopolitiikkaa jatketaan ja pyritään yritysten / työpaikkojen määrän lisääntymiseen (Henna, Pennala). Elinkeinopolitiikalla vahvistetaan taloutta ja parannetaan imagoa ja tunnettavuutta. Orimattilan Yrityskiinteistöjen toiminnan linjaukset määritellään kantokyvyn mukaan. 15. Tonttitarjonnalla ja työpaikkojen lisääntymisellä pyritään hallittuun väestönkasvuun. 10

11 16. Maata hankitaan vuosittain siten, että monipuolinen tonttivaranto riittää noin omakotitalotontin myyntiin vuodessa. Artjärven alueen noin 30 kaavoitettua tonttia lisäävät tonttitarjontaa. 17. Kaupungin palvelutoiminnan kannalta tarpeettomat kiinteistöt ja irtain omaisuus myydään. 18. Hankinnat kilpailutetaan ja kilpailuttamisosaamista lisätään. 19. Sivistystoimen kehittämisohjelma päivitetään ja hyväksytyt toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset toteutetaan. Muutosten taloudellisia vaikutuksia seurataan toimenpideohjelman avulla. 20. Yhteistyötä nk. kolmannen sektorin kanssa tiivistetään 21. Kaupungin strategia on hallintokunnissa otettava ohjeeksi kaikkeen taloutta koskevaan päätöksentekoon ja valmisteluun samalla konkretisoiden siinä olevia linjauksia (esim. talouden hoidon edellyttämien ja strategian näkökulmasta keskeisten mittareiden ja vertailulukujen esittämistä kehitetään päätöksenteon tueksi) Sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteet: Kaupungin tulee yhteistyössä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kunta-yhtymän kanssa panostaa niihin kehittämishankkeisiin, joiden avulla menojen kasvu-uraa voidaan tasapainottaa. Toimenpiteet perustuvat kuntayhtymän tuottavuusohjelmaan. 6. Oletukset Talouden tasapainoon vaikuttavat tekijät: i. käyttötalousmenot (brutto) nousevat vuodessa enintään yhden prosentin ii. verotulot nousevat keskimäärin vuodessa 3 %; oletus perustuu ennakoituun väestönkasvuun ja verotulojen kasvuun. iii. valtionosuudet pysyvät nyt tiedossa olevien päätösten mukaisina iv. korkojen kasvu on arvioitu vuosikatteen investointiohjelman perusteella v. kunnallisveroprosentti pidetään seudullisesti kilpailukykyisellä tasolla. Verotuksen tasoa tarkastellaan sen mukaan kuin päätetyn palvelutason ylläpitäminen vaatii. Ennen verotusta koskevia päätöksiä tarkastellaan muiden sopeuttamistoimien vaikutukset. vi. asukasmäärä kasvaa hallitusti ja on vuoden 2013 lopussa asukasta, vuoden 2014 lopussa ja vuoden 2015 lopussa Hennan osalta asukasmäärää tarkastellaan erikseen, kun hankkeen etenemisestä tehdään päätöksiä. vii. Orimattilaan sijoittuu uusia yrityksiä ja työllisyystilanne paranee Tavoitteena pidetään, että vuosina kaupungin talous pysyy tasapainossa, ja alijäämiä ei synny. Oletusarvojen toteutumista seurataan vuosittain. Oletuksena on, että valtio ei aseta kunnille uusia, menoja lisääviä tehtäviä eikä supista verorahoituksen osuutta. Mikäli oletettuun valtionosuuden ja menojen sopeuttamisen tasoon ei päästä, on verotuksen tasoa tarkasteltava uudelleen. 11

12 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT Kokonaistaloudellinen kehitys VALTIOVARAINMINISTERIÖ BKT, määrän muutos, % -7,8 3,6 3,5 1,8-0,5 1,2 Työttömyysaste, % 8,2 8,4 7,9 7,6 8,3 8,3 Palkkasumman muutos, % -1,1 2,2 4,7 3,2 1,4 2,4 Yleinen ansiotaso, muutos % 4,0 2,6 2,7 3,2 2,1 2,1 Kuntien ansiotaso, muutos % 3,5 3,4 3,0 3,6 1,8 1,0 Inflaatio % 0,0 1,2 3,4 2,8 1,6 2,1 Kuntien kustannustason muutos % 2,3 2,0 2,5 3,4 2,0 2,0 Vuonna 2012 Suomen vientikysyntä ja investoinnit supistuivat ja kulutuksen kasvukin oli vaatimatonta. Heikon kehityksen taustalla oli Euroopan velkakriisin jatkuminen sekä investointitavaroihin ja elektroniikkaan painottuneen teollisuustuotantomme ajautuminen kriisiin; teollisuuden arvonlisäys väheni vuonna 2012 huomattavasti elektroniikkateollisuudessa. Palvelualoilla, rahoitustoiminnassa ja liikenteessä oli kuitenkin kasvua. Vuoden 2013 alkupuoliskolla tuotanto ei ole kasvanut odotetulla tavalla, ja tutkimuslaitokset ovat laskeneet ennusteita. Heikko kysyntä on kohdannut myös palvelusektoria, kun vähittäiskaupan myynti on laskenut. Vientisektorin ongelmat ovat edelleen jatkuneet. Kokonaistuotannon arvioidaan laskevan vuonna 2013 vuoden 2012 tasosta. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan vähennystä tapahtuisi 0,5 prosenttia. Euroalueella on nähtävissä pientä positiivista kehitystä. Ennusteissa oletetaankin, että talous pääsisi hitaalle kasvu-uralle vuoden 2013 lopulla. Vuodelle 2014 ennustetaan yleisesti hyvin vaatimatonta kasvua. Bruttokansantuotteen kasvun ennusteet ovat 1 2 prosentin luokkaa kaikilla tutkimuslaitoksilla. Kasvuoletus perustuu kotimaisen kulutuksen ja vientikysynnän lisääntymiseen. Työmarkkinajärjestöjen neuvottelema maltillinen palkkaratkaisu ja siihen liittyvät hallituksen tukitoimet vaikuttavat myönteisesti kasvuedellytyksiin. Suhdannetilanne ja rakenteellisen kasvun sekä julkisen talouden ongelmat ovat Suomessa suuria, joten edessä on todennäköisesti hitaan kasvun aika. Julkisen sektorin sopeutustoimet vähentävät kasvua, ja rakenteellisten uudistusten hyödyt tulevat vasta vuosien kuluttua. Kansainvälisillä markkinoilla tavaroiden ja palveluiden laadun lisäksi kustannustekijöillä on suuri merkitys, mikä edellyttää kustannusten hallintaa jatkossakin. Kuluttajahintojen nousun ennakoidaan hidastuvan vuonna Hintapaineet kansainvälisillä raaka-ainemarkkinoilla ovat jääneet vähäisiksi, ja vaimea kotimainen kysyntä on heijastunut hintatasoon. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kuluttajahintaindeksi nousee vuonna kuluvana vuonna 1,6 prosenttia. Vuonna 2014 nousun ennakoidaan olevan 2,1 prosenttia. Inflaatioodotukset ovat maltilliset sekä Suomessa että muissa parhaan luottoluokituksen maissa. Inflaation odotetaan olevan 2,1 prosenttia. Valtiovarainministeriön arvion mukaan yleisen ansiotason kasvu vuonna 2013 on 2,1 prosenttia, mikä on edellisvuotta vähemmän. Työmarkkinajärjestöjen marraskuussa 2011 neuvotteleman raamisopimuksen vuoden 2013 korotus oli sopimuksen ensimmäisen vuoden korotusta pienempi. Vuosille neuvotellun palkkaratkaisun mukaan ansioiden nousu jää 1,5 prosentin tasolle vuonna

13 Työllisyystilanne pysyi Suomessa vakaana huolimatta eurokriisistä ja vaikeasta suhdannetilanteesta. Vuoden 2012 lopulla työttömyys alkoi lisääntyä, ja vuonna 2013 työttömyysasteen arvioidaan nousevan 8,3 prosenttiin. Työllisyys tulee vielä heikentymään jonkin verran, mutta talouskasvun odotetaan parantavan tilannetta. Työllisten määrä jää kuitenkin ennusteiden mukaan aikaisempaa matalammalle tasolle. Lähteet: Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus lokakuu 2013 Kuntataloustiedote 3/2013. Kuntatalouden kehitys vuosina Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa vuoden 2014 helmikuun loppuun asti. Vuonna 2013 kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan nousevan 1,8 prosenttia. Työmarkkinajärjestöt pääsivät neuvottelutulokseen työllisyys- ja kasvusopimuksesta. Kunta-alan liitot hyväksyivät sopimuksen lokakuun lopulla. Kasvusopimuksen mukaiset korotukset nostavat kuntien ansiotasoindeksiä vain vajaan prosentin verran, joten ansiotason kasvu kunnissa hidastuu aikaisemmista vuosista selvästi. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2012 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 3,4 prosenttia. Vuoden 2013 kustannustason arvioidaan jäävän noin kahden prosentin tuntumaan, ja vuoden 2014 kustannustalon arvioidaan olevan vuoden 2013 tasolla. Heikko talouskasvu vaikuttaa kuntatalouden verotulojen kertymiin. Ansiot kasvavat vuonna 2013 noin 2 prosenttia, mutta palkkasumman kasvu jää vain noin 1,4 prosenttiin ja yritysten tuloskehityksen ennakoidaan jäävän heikoksi. Verojen tilitysjärjestelmän kertaluonteisten muutosten vaikutuksesta verotulojen kasvun ennakoidaan vuonna 2013 olevan yli 5 prosenttia. Vuoden 2014 verotulojen kasvun arvioidaan olevan näiden kertaluonteisten erien vaikutuksesta vain noin prosentin edellisvuoteen verrattuna. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2013 on 19,38, jossa on kasvua edellisvuoteen 0,14 prosenttia. Hallitusohjelmassa päätettiin jatkaa kuntien yhteisöveron jako-osuuden vuosina voimassa ollutta 5 prosentin korotusta edelleen vuosina Tuoreimmassa kehysriihessä hallitus päätti laskea yhteisöveroprosenttia 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Yhteisöveroprosentin lasku kompensoidaan kunnille jako-osuutta korottamalla. Vuonna 2013 kuntien osuus yhteisöveron tuotosta on ollut 29,49 prosenttia. Peruspalvelubudjetin mukainen ennuste vuoden 2014 osuudeksi on 35,17 prosenttia. Kuntien yhteisöverotuottojen arvioidaan vuonna 2013 kasvavan 8 prosenttia vuoden 2012 tasosta. Vuoden 2014 yhteisöverotuottojen arvioidaan kasvavan 5 prosenttia vuoden 2013 tasosta. Hallituksen valtiontalouden sopeuttamistoimiin kuuluneiden valtionosuusleikkausten myötä valtionosuuksien kasvu on negatiivinen sekä vuoden 2013 että vuoden 2014 osalta. Valtionosuusleikkauksista on päätetty vuoteen 2017 asti. Valtionosuusleikkaukset yhdistettynä yleisen taloustilanteen aiheuttamaan heikkoon verotulokasvuun aiheuttavat kuntien tulopohjaan merkittävän heikennyksen. Tämä tarkoittaa kuntien kannalta hyvin haasteellista tilannetta; käytännössä verotus kiristyy ja palvelutasosta joudutaan tinkimään. Talouden tiukkeneminen aiheuttaa myös velkamäärän kasvua, koska palvelujen tuottamiseen tarvittavat investoinnit ovat välttämättömiä käyttöomaisuuden ylläpitämiseksi. Lähde: Kuntatalous 3/

14 Orimattilan kaupungin talous vuonna 2013 Orimattilan kaupungilla on vuoden 2012 päättävässä taseessa ylijäämää 6,11 milj. euroa, josta valtaosa kertyi vuoden 2011 hyvän tuloksen ansiosta. Vuoden 2012 tulos oli 0,8 milj. euroa positiivinen. Vuoden 2013 toimintakate on talousarvioon lokakuun loppuun mennessä tehtyjen muutosten jälkeen 80,8 milj. euroa. Syyskuun 30. päivän tilanteessa tehdyn ennusteen mukaan tulos jää lievästi positiiviseksi, jos loppuvuosi toteutuu ennusteiden mukaan. Perusturvalautakunnan menot tulevat ennusteen mukaan ylittymään 1,5 milj. euroa, josta 1,1 milj. euroa on erikoissairaanhoidon osuutta. Teknisen lautakunnan toiminnassa yhdyskuntatekniikan toimialalla menot ovat ylittymässä n. 180 teur. Verotulot ovat ylittymässä 1,1 milj. euroa arvioidusta. Ylitys johtuu verotilitysjärjestelmän muutoksesta; vuoden 2012 lopullisen verotuksen jäännösverojen ensimmäinen maksuerä tilitetään kunnille joulukuussa, kun se aikaisemmin on tilitetty vasta seuraavan vuoden tammikuussa. Uutta lainaa on nostettu 6 milj. euroa huhtikuussa. Loppuvuodesta kilpailutetaan vielä pitkäaikaista lainaa 4 milj. euroa. Lyhytaikaista lainaa on käytetty maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Matalan korkotason vaikutuksesta korkomenot jäävät ennakoitua pienemmiksi. Vastaavasti matala korkotaso pienentää myös korkotuloja. Vanhoja lainoja lyhennetään vuoden 2013 aikana 4 milj. euroa ja konserniyhtiöille annetaan lainaa 3,8 milj. euroa. Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen lainantarve on aiheutunut Artjärven palveluasumisyksikön rakentamisesta sekä Oloneuvos-vuokratalon ryhmäasuntojen muuttamisesta normaaleiksi vuokra-asunnoiksi. Orimattilan Lämpö Oy:n lainantarve on aiheutunut Artjärven lämpökeskuksen saneeraustöistä. TULOPOHJA JA MENOPERUSTEET Tulopohja Verotulot Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan , että vuoden 2014 kunnallisvero-prosentiksi määrätään 20,5 prosenttia, jossa on nousua edelliseen vuoteen 0,75 prosenttia. Yleinen kiinteistöveroprosentti nousee 1,1 prosenttiin, jossa on nousua vuoteen 2013 verrattuna 0,1 prosenttia. Vakinaisen asuinrakennuksen veroprosentti nostettiin 0,50 prosenttiin ja muun asuinrakennuksen veroprosentti 1,10 prosenttiin. Näissä on nousua vuoteen 2013 verrattuna 0,10 prosenttia. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti nousi 0,5 prosentilla ja on nyt 3,0 prosenttia. Verotulojen ennustekehikolla arvioidut Orimattilan kaupungin kunnallisverotulot vuonna 2014 ovat 46,5 milj. euroa ja kaikki verotulot 52,6 milj. euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan 6,74 prosenttia vuoden 2013 talousarvioon nähden ja 4,5 prosenttia vuoden 2013 toteutuma-arvioon nähden. Toteutuma-arvioon verrattaessa on kuitenkin huomattava, että arvioitua korkeampi toteutuma johtuu tilitysjärjestelmän muutoksesta. 14

15 VEROTULOT VUOSINA euroa Prosentit Orimattila TP 2011 TP 2012 TA2013 TAE 2014 Kunnallisveroprosentti 19,5 19,75 19,75 20,5 Kiinteistöveroprosentit Vakinaiset asuinkiint. 0,4 0,4 0,4 0,5 Muut asuinkiinteistöt 1,00 1,00 1,00 1,10 Yleinen 1,00 1,00 1,00 1,10 Rakentamattomat 2,5 2,5 2,5 3,0 Verotulot (1000 euroa) Tilitettävä kunnallisvero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Verotulot yhteensä Valtionosuudet Toimintatuotot Verojen muutos-% Kunnallisvero 2,74 3,55 3,04 5,21 Osuus yhteisöveron tuotosta 64,4-30,72 5,02 1,93 Kiinteistövero 7,25 7,28 4,97 31,7 Verotulot yhteensä 5,86 1,73 3,24 6,74 TP 2012 TA 2013 TA Muutos % 1,09 1,07-0,44 Toimintatuotot on kuluvan vuoden talousarviossa arvioitu 9,6 milj. euroksi. Vuoden 2014 talousarviossa toimintatuotot vähentyvät 1,19 %. Vesilaitoksen taksat on arvioitu 2,5 % korotuksen mukaisina. Korko- ja muut rahoitustuotot (euroa) Korkotuotot ml. tytäryhtiöiden, lainojen korkotulot Muut rahoitustuotot - Kymenlaakson Sähkö Oy Orimattilan Lämpö Oy, osingot Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistö ky verotilitysten korkoja, viivästyskorkoja, osinkoja sekä muita rahoitustuottoja Yhteensä

16 milj. eur Orimattilan kaupunki Talousarvio 2014 Tuloslaskelmaosan tuotot yhteensä Investointiosan tuotot yhteensä 97,2 milj. euroa 0,3 milj. euroa Lainanotto ja lainakannan kehitys Uuden lainanoton tarve on 10,0 milj. euroa vuonna Tähän summaan sisältyy Orimattilan Vuokrataloille lainanottovarausta 0,1 milj. euroa (Orionkuja 1 ja Kaurislahden sprinklaus), Orimattilan Vesi Oy:lle 0,8 milj. euroa ja Orimattilan Lämpö Oy:lle 0,4 milj. euroa. Vanhoja lainoja lyhennetään 4,0 milj. euroa, joten nettolainanotto on noin 6 milj. euroa. Uusien lainojen lisäyksestä 9,4 milj. euroa on kaupungin lainojen lyhennyksiin ja investointeihin. Tytäryhtiöille myönnettävien lainojen määrä on 1,3 milj. euroa, joka rahoituslaskelmassa on huomioitu antolainasaamisten lisäyksenä (antolainojen lyhennykset 650 teur, jolloin netto on 650 teur). Lisäksi todettakoon, että vuoden 2012 tilinpäätöksessä konsernitaseessa Orimattilan kaupungilla on lainavastuita 50,3 milj. euroa, johon sisältyy kaupungin oma lainakanta 26,5 milj. euroa (16,3 milj. on tytäryhtiöille suoraan lainattua, jolloin kaupungin oma lainakanta on 10,2 milj. euroa). Suhteellinen velkaantuneisuus on TA 2014 luvuilla laskettuna 48,7 % (tp 2012: 38,9 %) ja omavaraisuusaste 50,32 % (tp 2012: 56,3 %). PITKÄAIKAISET LAINAT eur Lainaa Lainaa/a s 0 15,15 20,27 20, ,5 24,9 26,5 31,5 37,5 44,1 51, TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TPE 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Lainaa 15,15 20,27 20, ,5 24,9 26,5 31,5 37,5 44,1 51,1 Lainaa/as Talousarvioesitykseen sisältyvät henkilöstölisäykset ja nimikemuutokset - esitykseen ei sisälly uusia vakinaisia virkoja ja toimia - tekniseen toimeen määräaikainen katusuunnittelija - sivistyslautakunnan erityisopetuksen johtajan virka muutetaan opetuspäällikön viraksi (sivistys- ja vapaa-aikalk:n esitys ) 16

17 TALOUSARVION SITOVUUS JA SEURANTA Käyttötalousosan ulkoiset määrärahat (brutto) ja tuloarviot (brutto) ovat valtuustoon nähden sitovia toimielintasolla (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, perusturvalautakunta, sivistys- ja vapaaaikalautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta). Toimielinten talousarviossa esittämien sitovien tavoitteiden muuttamisesta päättää valtuusto. Toimielinten alaisten tulosalueiden välisistä määrärahojen siirroista päättää kaupunginhallitus. Vesilaitoksen tulosyksikön määrärahat ovat sitovia siten, että niillä ei voi kattaa minkään muun teknisen lautakunnan alaisen tulosalueen menoja. Henkilöstömenoihin varattuja määrärahoja ei tulosalueilla saa ylittää ilman kaupunginhallituksen päätöstä eikä mahdollisia säästöjä saa käyttää muuhun tarkoitukseen ilman kaupunginhallituksen lupaa. Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen maksuosuusmääräraha on sitova. Hennan alueen määrärahojen käyttöä seurataan vaiheittain muuttoliikkeen mukaisesti. Sisäiset erät ovat sitovia hallitukseen nähden toimielin- ja tulosaluetasolla. Sisäisen palvelutoiminnan määrärahat on esitetty erikseen palvelun käyttäjällä menona ja tuottajalla tulona. Jos sisäisten tai ulkoisten määrärahojen muutos on toimielintasolla nettona 0, määrärahamuutos tehdään kaupunginhallituksessa. Kustannuslaskennallisia eriä ei ole toimielinten / tulosalueiden / kustannuspaikkojen laskelmissa, vaan kustannuslaskennallisten erien jako esitetään vasta tilinpäätöksessä. Investointiosan määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia hankkeittain silloin, kun hankkeelle varattu talousarviovuoden määräraha ylittää 0,5 milj. euroa. Poikkeuksina ovat tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävä rakentamismääräraha ja yhdyskuntatekniikan maa- ja vesirakentamisen määräraha, jotka hyväksytään kokonaisuuksina. Määrärahojen käytöstä laaditaan työohjelma, joka tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Alle 0,5 milj. euromääräiset hankkeet ovat valtuustoon nähden sitovia investointiryhmittäin toimielintasolla. Investointiryhmät ovat sivun 84 taulukossa. Hankkeiden väliset määrärahamuutokset tuodaan kuitenkin näiden hankkeiden osalta kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Tuloslaskelmassa esitetyissä verotulo- ja valtionosuusarvioissa sekä rahoitustuotoissa ja kuluissa tapahtuvat muutokset tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi tilivuoden aikana talouskatsauksien yhteydessä. Talouskatsauksissa esitetään myös näissä erissä tapahtuvien muutosten vaikutus rahoituslaskelmaan. Avoimiksi tulevia virkoja ja työsuhteita ei saa täyttää ilman kaupunginhallituksen lupaa. Poikkeuksena tästä ovat opettajien virat sekä ne päivähoidon virat ja työsuhteet, jotka liittyvät ryhmien mitoituksiin. (Talouden hoidon keskeiset periaatteet; periaate 5) Aina kun virka- tai työsuhde tulee avoimeksi, tulee ko. työtehtävän uudelleen järjestelyn mahdollisuudet ilman uuden henkilön palkkaamista selvittää. Tällöin otetaan huomioon kuntien välinen yhteistyö, seudulliset ratkaisut ja ostopalvelut. Lautakuntien tulee täyttölupaa esittäessään selvittää em. asiat. Toimielinten tulee vähintään neljännesvuosittain raportoida kaupunginhallitukselle ja valtuustolle toiminnastaan ja taloudestaan. Tytäryhteisöjen raportointiohjeet ovat konserniohjeessa. Kaupungin yhteisö- ja yhtymäkokouksiin ja valtuustoihin sekä tytäryhtiöiden hallituksiin nimeämien edustajien tulee luottamustoimessaan noudattaa kaupunginhallituksen tai ao. lautakunnan antamia ohjeita. 17

18 PALVELUKESKUKSIA KOSKEVAT YLEISET TAVOITTEET: 1. Terveyden edistäminen Tavoite: Kaupungin tehtävänä on huolehtia kaupunkilaisten terveyttä edistävästä, terveyttä suojelevasta tai sairauksia ehkäisevästä toiminnasta. Terveyden edistämisessä on tarkoitus parantaa ihmisten mahdollisuuksia huolehtia omasta ja ympäristönsä terveydestä. Terveyden edistäminen merkitsee sitä, että terveysnäkökohdat otetaan huomioon kaikissa kunnan toiminnoissa ja kaikilla toimialoilla. 2. Kuntalaisten osallistuminen Tavoite: kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien esiintuominen, viestinnän kehittäminen, kyläjohtokuntien roolin kehittäminen ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen 3. Asioiden viivytyksetön hoitaminen ja hyvä asiakaspalvelu Tavoite: kaupunkilaisten asiat hoidetaan viivytyksettä ja hyvin palvellen 4. Tavoitteellinen toiminta ja johtaminen Tavoite: jokainen kaupungin työntekijä tietää mitä häneltä odotetaan, palvelukeskukset kytkevät toimintansa kaupungin yleisiin tavoitteisiin 5. Kuntayhteistyö Tavoite: uusia yhteistyökohteita ja muotoja haetaan seudullisesti. Palvelukeskusten henkilökunta osallistuu aktiivisesti kuntayhteistyöhön. 6. Kumppanuus muiden toimijoiden kanssa Tavoite: Palvelukeskukset neuvottelevat yhteistyökumppaneiden (järjestöt, seurakunta ym.) kanssa yhteistyön mahdollisuuksista säännöllisesti. 18

19 OMISTAJAOHJAUKSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET TYTÄRYHTIÖT Yleiset tavoitteet: - konsernipankin käyttö lainoituksessa ja konsernitiliin siirtyminen - vakuutukset ja tilintarkastuspalvelut kaupungin kanssa yhtenevästi - olennaisten investointien ja linjausten tuominen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi - yhtiökokouskutsut kaupungin edustajien lisäksi myös kaupunginhallitukselle - hallitusten kokouskutsut oikea-aikaisesti kaupunginjohtajalle KIINTEISTÖ OY ORIMATTILAN VUOKRATALOT - monipuolinen vuokra-asuntotarjonta - asuntojen täyttöaste 98 % - vuokra-asuminen turvallista ja kohtuuhintaista - asunnot energiatehokkaita ORIMATTILAN YRITYSKIINTEISTÖT OY - taseen vahvistaminen - vuokratason säilyttäminen alueellisesti käyvällä tasolla ORIMATTILAN LÄMPÖ OY - osinko kaupungille euroa ORIMATTILAN VESI OY - riittävä ja oikea-aikainen yhteistyö kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa 19

20 ORIMATTILAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA KH EHD 2014 LTK 2014 TA 2013 Muutos 2013 TP 2012 Muutos 2012 LTK 2014 LTK 2014 Toimintatuotot , ,75 Myyntituotot , ,63 Maksutuotot , ,88 Tuet ja avustukset , ,33 Muut toimintatuotot , ,43 Toimintakulut , ,54 Henkilöstökulut , ,43 Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot , ,53 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,03 Avustukset , ,21 Muut toimintakulut , ,19 Toimintakate , ,85 Verotulot , ,20 Valtionosuudet , ,51 Muut rahoitustuotot ja - kulut , ,75 Korkotuotot , ,37 Korkokulut , ,49 Muut rahoitustuotot , ,86 Muut rahoituskulut , ,05 Vuosikate , ,32 Poistot ja arvonalentumiset , ,55 Tilikauden tulos , ,28 Poistoeron muutos , ,56 Tilikauden ylijäämä , ,91 20

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017 Talousarvio 2014 Kouvolan kaupungin & Taloussuunnitelma 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Talousarvio 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. Nilsiän kaupunki Talousarvio 2012 1 (140) Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 3 1. Yleinen taloustilanne ja kuntien toimintaympäristö... 3

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1.3 Savonlinnan seudun ja kunnan kehitysnäkymät... 4 1.4 Kuntauudistus...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot