ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki"

Transkriptio

1 ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta Päiväys

2

3 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna Tilintarkastusyhteisö Tilinpäätöksen 2013 tarkastaminen ja tilintarkastuskertomus vuodelta Vuotta 2012 koskeneen arviointikertomuksen johdosta kaupungin organisaatiossa tehtyjen toimenpiteiden arviointi Strategisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Vuoden 2013 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Talouden toteutuminen Kaupunginhallituksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Perusturvalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Ympäristölautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Riihimäen vesihuoltoliikelaitos Investoinnit Henkilöstö Konserni Yhteenveto, tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle ja allekirjoitukset ja 17

4

5 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta Riihimäen kaupunginvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan valtuustokaudelle Arviointivuoden 2013 aikana puheenjohtajana toimi Pertti Mäkelä. Tarkastuslautakunnan muut jäsenet ovat: Orvokki Elovaara, Hanna Hautala (vpj), Tuomo Koski, Mikko Lund, Tiina Mämmelä, Salla Niittymäki, Esko Nummela ja Ismo Portin. Kuvassa vasemmalta lukien Esko Nummela, Mikko Lund, Salla Niittymäki, Tuomo Koski, Orvokki Elovaara, Tiina Mämmelän varajäsen Kati Alanen, Hanna Hautala, Ismo Portin ja Pertti Mäkelä. Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimi puheenjohtaja ja valmistelijana ja pöytäkirjanpitäjänä sisäinen tarkastaja Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2013 Tarkastuslautakunnan tehtävät: Kuntalain 71 ja 75 :ssä säädetään tarkastuslautakunnan tehtävästä seuraavaa: Kuntalain 71 : Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Kuntalain 75 : Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Sen lisäksi Riihimäen kaupungin vuonna 2013 voimassa olleen tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunnan oli: seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä 1

6 tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta on pyrkinyt samalla edistämään toiminnallisen ja taloudellisen itsearvioinnin kehittämistä kaupungin kaikilla toimialoilla. Tarkastuslautakunnan toimintamuodot ja arviointikertomuksen valmistelu Valtuustokauden tarkastuslautakunnan kokouksissa käsiteltiin kaupungin taloutta ja kustannuslaskentaa, kaavoitusta, investointeja, terveydenhuoltoa, kasvatus- ja opetustoimea, perusturvatoimen eri toimintoja, keskushallintoa ja seuraavia tytäryhteisöjä: Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy, RHL Data Oy, Riihimäen Teatteri Oy ja Riihimäen Kotikulma Oy. Asioita on käsitelty tutustumalla erilaisiin kirjallisiin materiaaleihin (esim. toimielinten pöytäkirjat) sekä haastattelemalla viranhaltijoita ja vierailemalla eri toimipisteissä. Osa tarkastuslautakunnan jäsenistä osallistui vuoden aikana tarkastuslautakunnille järjestettyihin koulutustilaisuuksiin. Tarkastuslautakunnan vuotta 2013 koskevaan arviointikertomukseen keräämät havainnot perustuvat tietoon, joka on saatu seuraavista lähteistä: tavoitteiden toteutumista koskevat selvitykset tilinpäätöskirjassa tarkastuslautakunnan vuoden 2013 aikana kokous- ja muun työskentelyn yhteydessä tekemät havainnot (kokoukset, viranhaltijoiden haastattelut, vierailut, toimielinten pöytäkirjat yms.) tarkastustoiminnan tuottama aineisto Arviointikertomus on laadittu osaltaan toimintakertomuksessa esitettyjen tietojen perusteella eikä tietoja ole kuin osin toistettu arviointikertomuksessa. Toimintakertomus, henkilöstöraportti ja arviointikertomus ovat yhdessä toimiva kokonaisuus, ja niitä on hyvä lukea rinnakkain Tilintarkastusyhteisö Valtuustokauden ajan tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimi v JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela. Tilintarkastajat ovat esitelleet seuraavat, tarkastusvuoden 2013 ohjelmaan sisältyvien tarkastusten suorittamisesta laaditut tarkastusraportit: - Tilinavaus - Pankkitilien täsmäytys ja tiliotetapahtumat - Talous- ja toimintatilasto - Valtiolle ilmoitetut oppilastiedot - Ostolaskut - Vesihuoltoliikelaitos - Perusturvatoimen ostopalvelut - Poistot ja käyttöomaisuuskirjanpito - Konsernivalvonta - Käyttösuunnitelmat ja hyväksytty talousarvio Hallinto/Perusturvalautakunnan pöytäkirjat - Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi - Hankintalain noudattaminen - Investoinnit - Lainanhallinta - Viranhaltijapäätökset - Tilinpäätöksen tarkastaminen - Tilintarkastuskertomus 2013 Tilintarkastajan raporteissa esitetyt keskeiset havainnot ja suositukset käsitellään ao. toimialoilla ja tarkastuslautakunta seuraa suositusten huomioonottamista kaupungin organisaatiossa Tilinpäätöksen 2013 tarkastaminen ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 Tilintarkastaja on luovuttanut tarkastuslautakunnalle päivätyn tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta tarkastuslautakunnan kokouksessa

7 Tilintarkastaja on tarkastuksen tuloksena todennut seuraavaa: Kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Kaupungin sisäinen valvonta ja konsernivalvonta on järjestetty pääosin asianmukaisesti. Sosiaalipalvelujen hankintamenettelyissä on todettu puutteita. Saadun selvityksen mukaan kaupungin organisaatiossa on ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin asian kuntoon saattamiseksi. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna tilinpäätöksessä käyttötalouden menot ylittyivät 1,9 milj. euroa ja investointiosan menot 8,7 milj. euroa. Merkittäviä menojen ylityksiä ja tulojen alituksia muutettuun talousarvioon verrattuna ei ollut. Tarkastuslautakunta kiinnittää valtuuston huomiota siihen, että talousarviota laadittaessa käyttöomaisuuden myynnit tulee arvioida erittäin suurta varovaisuutta noudattaen. Talousarvioita ei pidä rakentaa epävarmojen tulojen varaan! Tarkastuslautakunta katsoo, että kaupungin hankintamenettelyjä on tehostettava ja yhtenäistettävä toimintatapoja eri toimialoilla. Riihimäen kaupungin palvelujen ostot ilman terveyspalveluja yhdessä erilaisten tavarahankintojen kanssa olivat v n. 37 milj. Esimerkiksi yhden prosentin säästö olisi merkinnyt n. 0,4 milj. euroa pienempiä menoja. Tarkastuslautakunta korostaa kilpailuttamisessa kriteeristön luontia, jossa laatu, läheisyys ja elinkaari ym. tekijät on otettava pelkän hinnan rinnalle, koska sen nykyinenkin hankintalaki mahdollistaa. Lautakunta korostaa lisäksi, että kaupunkimme ostopalveluina toteutettavat sosiaalipalvelut on kilpailutettava, kuten tilintarkastajatkin ovat asiasta huomauttaneet. Tarkastuslautakunta tulee kiinnittämään jatkossa erityistä huomiota hankintamenettelyihin Riihimäen kaupungilla. Tarkastuslautakunta suosittelee tässä tiukassa taloustilanteessa valtuustoon tuotaviin lisätalousarvioesityksiin tarkkoja selvityksiä siitä, onko mahdollista rahoittaa menot ottamatta lisää lainaa. Tarkastuslautakunta painottaa sitä, että sekä ulkoisen että sisäisen tarkastustoiminnan tuloksena syntyvät suositukset tulee ottaa hallintokunnissa asianmukaisesti huomioon Vuotta 2012 koskeneen arviointikertomuksen johdosta kaupungin organisaatiossa tehtyjen toimenpiteiden arviointi Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen kokouksessaan Kaupunginhallitus käsitteli arviointikertomusta kokouksessaan ja pyysi hallintokunnilta lausunnot tarkastuslautakunnan niiden toimintaa koskevien kannanottojen osalta mennessä. Arviointikertomusta käsiteltiin uudelleen kaupunginhallituksessa ja tarkastuslautakunnalle toimitettiin yhdessä hallituksen lausunnon kanssa muiden toimielinten toimittamat lausunnot. Tarkastuslautakunta merkitsi käsittelyt tiedoksi kokouksessaan

8 Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Arviointikertomuksessaan 2012 tarkastuslautakunta on todennut seuraavaa: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus tulee aikanaan kaupunginhallituksen kautta lautakuntien käsittelyyn ja lautakunnat kommentoivat omalta osaltaan tarkastuslautakunnan huomioita. Tarkastuslautakunta toivoo, että kaupunginhallitus kommentoisi omassa käsittelyssään koko arviointikertomusta eikä vain keskushallinnon osuutta. Tätä toivomusta hallitus ei ole vastauksissaan huomioinut. Kaupunginhallitus ei esimerkiksi ole pohtinut vastauksessaan lainkaan talouden kehitystä tai lainamäärän kasvua tai tarkastuslautakunnan kommentteja kaupunkistrategiasta tai konsernin osalta. Tarkastuslautakunta toteaa lisäksi, että lautakunnat ovat suhtautuneet asianmukaisesti tarkastuslautakunnan lautakuntien toiminnasta v esittämiin huomioihin. 2. Strategisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Valtuuston asettamilla strategioilla on vaikutuksia kaupunkiin ja sen asukkaisiin. Vaikuttavuutta on mitattu Riihimäellä asukaskyselyllä, joka on tehty vuosina 2007, 2009, 2011 ja Kuntalaiskysely muodostui aiempien vuosien tapaan pääosin visioon kytketyistä Hyvän elämän Riihimäki -väitteistä eli kaupungin turvallisuudesta, viihtyisyydestä, arkielämän sujuvuudesta sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Lisäksi kysyttiin työssäkäyntimahdollisuuksista sekä imagosta. Kysymykset ovat olleet eri vuosina samankaltaisia. Kaupunginhallituksen raportoinnin mukaan kuntalaisten vastausten perusteella on tapahtunut selkeää myönteistä muutosta erityisesti turvallisuuden, arkielämän sujuvuuden ja työssäkäyntimahdollisuuksien kokemisen suhteen edelliseen vuoteen verrattuna. Positiivisimpina koettiin arkielämä sujuvuus ja työssäkäyntimahdollisuudet. Omakohtaisesti merkityksellisempinä nähtiin turvallisuus ja arkielämän sujuvuus ja viihtyisyys. Vähiten tärkeiksi koettiin imago ja osallistumisja vaikuttamismahdollisuudet. Väittämiin annettujen vastausten lisäksi kuntalaisilta saatiin myös sanallista palautetta ja kehittämisehdotuksia, joista tehty kooste on toimitettu hallintokuntien käyttöön huomioitavaksi toiminnassa. Toimintakertomuksen raportointi strategisten päämäärien ja niiden tavoitteiden toteutumisesta: Strateginen tavoite 1. TOIMIVAT PALVELUT Tavoitteet: a) Talouden tasapaino Kaupungin talouden tasapainoon saaminen edellyttää, että talouden tervehdyttämisen toimenpideohjelma toteutetaan. Tämä merkitsee sekä kustannustehokkuuden parantamista että tulopohjan vahvistamista. Samalla on huolehdittava omaisuuden arvon säilymisestä oikein ajoitetuilla ja kohdennetuilla kunnossapito-, ja korvausinvestoinneilla. Myös investoinnit ja kehittämispanostukset toteutetaan talouden tervehdyttämisen linjausten mukaan. KH:n raportointi päämäärän toteutumisesta Toteutuminen: Tavoite toteutui vain osittain. Talouden tervehdyttämisen toimenpideohjelmaa on soveltuvin osin noudatettu ja tulopohjaa on vahvistettu suunnitelmien mukaan maksuja ja taksoja korottamalla. Myös kustannustietoisuuden lisäämisen suhteen edettiin tavoitteiden suuntaan. Toimintamenot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna n. 1,9 milj. euroa, eli tavoite kustannusten kasvun hillinnän suhteen jäi toteutumatta erityisesti perusturvatoimessa. Investoinnit toteutuivat pääosin investointiohjelman mukaan. Kaupungin kokonaislainamäärä kasvoi n. 13 milj. euroa ja kassavarat hupenivat lähes nollaan mm. toteutumattomien tonttikauppojen, kaukolämmön osakkeiden oston ja vesihuoltoliikelaitoksen lainojen johdosta. b) Laadukas, kustannustehokas ja joustava palvelutarjonta Kaupungin palveluiden riittävyys ja laatu edellyttävät palveluverkon kehittämistä, jossa toimintatapojen uudistaminen, panostaminen ennaltaehkäisevään toimintaan ja alueyhteistyön kehittäminen ovat lähivuosina keskeisiä. Toteutuminen: Tavoite on pääosin toteutunut. Lastensuojelun ja vammaispalveluiden osalta asetetut tavoitteet eivät ole toteutuneet ennakoitua suuremman palvelutarpeen ja resurssipulan vuoksi. Teknisen toimen yhteispalvelupiste ei ole toteutunut. 4

9 c) Osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö Kaupungin tulevaisuuden haasteet edellyttävät henkilöstön osaamisen, johtamisen ja tulosvastuullisuuden vahvistamista. Työyhteisöitä kannustetaan uudistumaan ja ottamaan käyttöön uusia moderneja työtapoja. Myönteisen työnantajakuvan ylläpitäminen edellyttää panostamista henkilöstön työ-kyvyn ylläpitämiseen, palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittämiseen. d) Organisaation uudistaminen Kaupungin organisaatiouudistusta jatketaan vuoden 2013 aikana muodostamalla hallintokeskus ja kolme toimialaa (sivistys-, tekninen ja ympäristötoimiala sekä sosiaali- ja terveystoimiala). Uudistukset valmistelee kaupunginvaltuuston päättämä työryhmä. Toteutuminen: Tähän tavoitteeseen kohdistetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Työterveyshuollon menot kasvoivat ennakoitua suuremmiksi, myös niiden ennaltaehkäisevien toimenpiteiden määrä kasvoi. Lisäksi eläkelaitokselle maksettavat varhaiseläkemenoperusteiset maksut alentuivat merkittävästi. Toteutuminen: Tavoite toteutui. Uudistusta valmisteli aluksi nimetty ryhmä. Keväällä 2013 kaupunginhallitus nimesi uuden kaikki poliittiset ryhmät kattavan työryhmän, jonka esityksen pohjalta organisaatiouudistus valmisteltiin. Kaikki johtosäännöt hyväksyttiin joulukuun valtuustossa. 2. MENESTYVIÄ YRITYKSIÄ, OSAAVIA IHMISIÄ Tavoitteet: a) Riihimäestä vetovoimainen seutukeskus Kaupungin myönteistä kehityskuvaa ja vetovoimaisuutta seutukeskuksena vahvistetaan kehittämällä mm. Peltosaarta osana kaupunkikeskustaa, panostamalla elinkeinopolitiikkaan ja suuntaamalla toimenpiteitä työttömyyden alentamiseen. Kaupungin vuosittainen väestön kasvun tavoite on 1,0 %. Kuntaliitos on mahdollisuus. Riihimäen seutukunnan muodostavat Loppi, Hausjärvi ja Riihimäki. Riihimäki kuuluu metropolialueeseen hyvien liikenneyhteyksien ja etelään suuntautuvan työssäkäynnin vuoksi. Näin ollen laajempikaan liitos ei ole uhka. Toteutuminen: Tavoite toteutui osittain. Peltosaaren kehittämistyö jatkui, kuntarakenneselvitys käynnistyi Riihimäen seudun kuntien kesken ja koulutoimen koulutustakuu toteutui. Kaupungin väestön kehitys ei toteutunut tavoitteen mukaan. Kaupungin väestömäärä oli vuoden 2013 lopussa , kasvua oli 103 asukasta eli 0,4 %. Työttömyyden alentamisen suhteen tavoitteet eivät toteutuneet. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi suunniteltua kuntouttavan kierrätyskeskustoiminnan laajentumista ei voitu toteuttaa tila-asioiden viiveiden vuoksi. Myöskään tonttien luovutuksissa ei päästy lamasta johtuen asetettuun tavoitteeseen. b) Koulutus elinkeinoelämän tueksi Kattava ja monipuolinen ammatillisten ja muiden oppilaitosten koulutus- ja kehittämisosaaminen luo pohjaa yrityselämän menestymiselle ja samalla vahvistaa Riihimäen seudun ja koko talousalueen vetovoimaisuutta. Toteutuminen: Tavoite toteutui. Riihimäen lukioilla ja Hyria koulutus Oy:llä ovat vakiintuneet käytännöt toisen asteen koulutusyhteistyöstä, kustannusten jaosta ja laskutuksesta. Vuoden 2013 aikana hyväksyttiin Hyria koulutus Oy:n hallituksessa koulutuksen järjestäjän uusi koulutusstrategia. Strategia monipuolistaa Riihimäen toimipisteen nuorille suunnattua koulutustarjontaa sosiaali- ja terveysalan koulutusaloilla syksystä 2014 alkaen. 3. TALOUDELLINEN, TIIVIS JA KESTÄVÄN KE- HITYKSEN MUKAINEN YHDYSKUNTARAKENNE Tavoite: a) Hallittu maa- ja kaavoituspolitiikka Kaupunki varautuu kasvuun varmistamalla raakamaan riittävyyden asumisen tarpeisiin noin 10 vuodeksi. Yleiskaavatasoinen maankäytön suunnittelu ja tonttien luovutus edellyttävät panostusta. Maa- ja kaavoituspolitiikan lähtökohtana on tiivis ja kestävänkehityksen mukainen kaupunkiympäristö, jossa on huomioitu kaupunkiympäristön moni-ilmeisyyden ja viihtyvyyden ohella myös ajankohtaiset energiakysymykset. Toteutuminen: Tavoite toteutui osittain. Yleiskaavatyö eteni tavoitteiden mukaan, samoin ilmastostrategian toteutus, seuranta ja työn koordinointi. Raakamaata hankittiin vähäisessä määrin Kalmun alueelta. Strategisten päämäärien toteutumista hallintokunnat ovat arvioineet päämäärien saavuttamiseksi asetettujen tavoitteiden toteutumisen kautta. Tavoitteiden toteutumisen yksityiskohtaiset selvitykset löytyvät toimintakertomuksesta kunkin hallintokunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutumatiedoista eikä niitä kaikkia välttämättä toisteta arviointikertomuksessa. 5

10 Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset koskien strategisten tavoitteiden toteutumista Riihimäen kaupungin strategiassa on kaupungin toimintaa ohjaavaksi arvoksi nostettu luovuus. Tarkastuslautakunta ei ole havainnut, että luovuus erityisesti näkyisi käytännön toiminnoissa. Poikkeuksena on kasvatus- ja opetustoimen esimerkillinen hanketoiminta ja sitä kautta saatu ulkopuolinen rahoitus. Lautakunta toivoo, että kaupungin organisaatiossa hyödynnettäisiin laajaalaisesti ulkopuolista rahoitusta, jonka avulla etsitään uusia toimintatapoja. Tarkastuslautakunta toteaa, että strategisten tavoitteiden tulisi olla niin konkreettisia, että niille on mahdollista määritellä selkeät mittarit, joiden avulla toteutumista voitaisiin arvioida. Talouden tasapainottaminen on huolestuttavasti kesken. Kaupunginvaltuusto edellytti velanlyhentämisohjelman laatimista ja talouden tarkkaa kuukausittaista seurantaa. Seuranta on toteutunut v mutta konkreettisia toimenpiteitä ei ole vielä esitetty. Tarkastuslautakunnan mielestä kustannustietoisuus ei ole, vastoin kaupunginhallituksen näkemystä, mitenkään lisääntynyt. Toimintakulut (kaupunki + VHL) kasvoivat 4,7 % ja perusturvalautakunnan menot 9,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tarkastuslautakunta toteaa, että vuonna 2013 väestönkasvu jäi 0,4 %:iin, kun tavoitteena oli 1 %. Valtuuston tulisi jatkossa miettiä tätä tavoitetta uudelleen ottaen huomioon taloudellinen kantokyky. 3. Vuoden 2013 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 3.1. Talouden toteutuminen Tilinpäätös (kaupunki ja VHL) oli 3,7 milj. euroa ylijäämäinen. Kaupungin tulos ilman vesihuoltoliikelaitosta on n. 0,2 milj. euroa alijäämäinen ja vesihuoltoliikelaitoksen tulos n. 3,9 milj. euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 7,5 % ja olivat 29,9 milj. euroa. Verotuloja kertyi 115 milj. euroa eli 6,9 % edellisvuotta enemmän. Valtionosuudet olivat 37,7 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 0,7 %. Toimintatuotoilla katettiin 17 % toimintakuluista. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 4,7 %. Perusturvan osalta nettomenojen nousu edellisvuodesta oli 11,7 %! Kasvatus- ja opetuspalvelujen sekä terveydenhuollon osalta kasvu oli 3,5 %. Käyttötalousosan nettomenot ovat 146,6 milj. euroa. Menot jakaantuvat alla esitetyllä tavalla. 6

11 Kaupungin rahoitusasema heikkeni edellisestä vuodesta. Vuosikate oli 10,4 milj. euroa (kaupunki ja VHL). Vuosikate kertoo varsinaisen toiminnan tulojen ja menojen erotuksen eli paljonko vuotuisista tuloista jää jäljelle, kun kaikki normaaliin toimintaan kuuluvat menot ja kulut on vähennetty. Asukasta kohti vuosikate oli 355 euroa. Vuosikate (10,4 milj. euroa) ei ole riittänyt investointimenojen (29,2 milj. euroa) rahoittamiseen. Lainojen lyhennykset (26,5 milj. euroa) on maksettu ottamalla uutta velkaa. Lainakanta kasvoi n. 13 milj. eurolla ja oli vuoden lopussa 115,7 milj. euroa eli euroa/asukas. Lainojen keskikorko oli 1,47 %. Investointiosan toteutuminen on esitelty tilinpäätöskirjan sivulla 63 alkaen ja tarkastuslautakunnan arviointi investointien toteutumisesta arviointikertomuksen sivulla 12. Lainanhoitokate-tunnusluku kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan lainojen hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Taulukot: Taulukko1. Verotulot vv (1000 euroa) Taulukko 2. Lainanhoitokate vv ,7 0,5 0,4 0,4 Taulukko 3. Lainakanta/asukas vv kaupunki konserni Taulukko 4. Nettomenoja vv (sis. sisäiset erät) Hallintokunta ed.tp verr. % 2013 ed. tp verr. % Perusturvalautakunta , ,7 Kasvatus- ja opetusltk , ,5 Tekninen lautakunta Terveydenhuolto , ,5 Investointiosa , Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Tarkastuslautakunta toteaa, että Riihimäen kaupungin vuoden 2013 keskeinen tavoite oli talouden tasapainottaminen ja velkaantumisen pysäyttäminen. Toistaiseksi ei ole saatu aikaan vaikuttavia tasapainotustoimenpiteitä. 7

12 Laissa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta säädetään erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä. Jos kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin alittaneet valtioneuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot, kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi. Kriteerit lasketaan virallisesta tilinpäätöksestä. Riihimäen kaupungin vuoden 2013 tilinpäätöksestä laskettuna täyttyy kolme ns. B-kohdan kuudesta yksittäisestä kriteeristä. Sen vuoksi tarkastuslautakunta suosittelee, että kaupunginhallitus valmistelee selkeän talouden tasapainottamisohjelman, joka sisältää tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulun Kaupunginhallituksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Toimielin Keskushallinto pitää sisällään kaupunginvaltuuston, keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan. Tulosalueista kaupunginhallitus sisältää seuraavat tehtäväalueet: kaupungin yleishallinto, EU-hankkeet, elinkeinoelämän edistäminen, kulttuurin tukeminen, työllisyydenhoito, hallinto- ja tukipalvelut ja terveydenhuolto. Kaupunginhallituksen alaisten vastuualueiden menot alittuivat muutettuun talousarvioon verrattuna euroa ja tuloarvio ylittyi eurolla. Kuntouttavan työtoiminnan paikkamäärä on pysynyt edellisen vuoden tasolla mm. Kierrätyskeskuksen tila-asioiden viivästymisestä johtuen. Kierrätyskeskus ja kuntouttava työtoiminta aloittaa uusissa tiloissa kevään kuluessa. Työtoiminnassa on 50 asiakaspaikkaa. Nuorisotakuun toteutumista seurataan. Työmarkkinatuen kuntaosuus oli euroa. Alla taulukko työttömyyden kehityksestä: Työttömyysaste Riihimäki Koko maa nuorten työttömyysaste 19,7 % 16,6 % alle 25-vuotiaiden työttömyysasteen muutos + 34 % + 27 % vastavalmistuneiden nuorten työttömyyden muutos - 13 % + 24 % yli vuoden työttömänä olleiden määrän muutos + 18 % + 25,3 % Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Tarkastuslautakunta on erityisen huolestunut siitä, että työttömyyden alentamisen suhteen tavoitteet eivät ole toteutuneet. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut samoin kuin työmarkkinatuen kuntaosuuden ja toimeentulotukimenojen määrä. Toisaalta talousarviossa 2013 työllisyyden hoitoon oli varattu euroa, josta käytettiin euroa eli menot alittuivat euroa. Nuorisotakuun toteuttaminen on tärkeää. Tarvitaan aktiivisia toimenpiteitä ja tarvittaessa nopeaa reagointia, jotta työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia voidaan pienentää. Parhaillaan Riihimäellä on käynnissä esim. Nuoret esiin -hanke (omarahoitusosuus 25 %), jossa aktivoidaan nuoria ja etsitään heille työ-, harjoittelu- ja opiskelupaikkoja. Hanke on saanut aktivoitua 41 nuorta. Hankerahoitusta tulee esimerkin mukaisesti hyödyntää enemmänkin myös työllisyyden hoidossa. Riihimäki on pyrkinyt parantamaan nuorten työllisyyttä työllisyyssuunnitelmalla ja työllisyyspalveluja keskittämällä, mutta toimenpiteet ovat jääneet riittämättömiksi. Kierrätyskeskuksen tilaasioiden viivästyminen ei saisi olla syy toimimattomuudelle. Henkilöstöhallinnon palvelut ovat yhteistyössä toimialojen kanssa onnistuneet työurien pidentämisessä. Varhaiseläkkeistä aiheutuvien varhe -maksujen määrä on vähentynyt merkittävästi 8

13 ( e) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökyselyn mukaan myös työssä kuormittuminen on vähentynyt Perusturvalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Perusturvalautakunnan (Sosiaali- ja terveyslautakunta alkaen) toimialaan kuuluivat v toimialan yhteispalvelut, sosiaalityö, vammais-, koti- ja vanhuspalveluiden alainen toiminta. Perusturvatoimen nettomenot kasvoivat v tilinpäätökseen verrattuna 11,7 %. Kaupunginvaltuusto myönsi tilivuoden kuluessa perusturvalautakunnalle 1,6 milj. euron lisämäärärahan ja tilinpäätöksessä menot ylittyivät vielä n. 0,4 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden. Ylityksen aiheuttavat sosiaalipalvelujen ostot, joista merkittävin menoerä on lastensuojelun laitospalvelujen menot n euroa ja sijaisperhekulut n euroa. Tulojen alittuminen aiheutui siitä, että perustoimeentulotuen valtionosuus oli ennakoitua pienempi. Vammaispalvelujen menot ylittyivät muutettuun talousarvioon verrattuna n euroa ja merkittävimmäksi syyksi ylitykseen on raportoitu kehitysvammaisten asumispalvelujen ostomenojen kasvu. Myös vanhuspalveluissa ylittyivät palvelujen ostot. Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Tarkastuslautakunta korostaa, että kustannussäästöjen aikaansaamiseksi ja työn tuottavuuden lisäämiseksi ei pidä yksioikoisesti karsia palveluja vaan tehdä toiminnallisia muutoksia ja järjestää palvelut niin, että hoitoketjut toimivat. Perusturvatoimessa ja terveydenhuollossa voimavaroja on suunnattava enemmän ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Tarkastuslautakunta kaipaa selkeitä laskelmia valtuustolle päätöksenteon pohjaksi siitä, miten ennaltaehkäisevä työ vaikuttaa kustannusten kehittymiseen pidemmälläkin tähtäimellä. Samoin esimerkiksi virkapaketin yhteydessä tulisi esittää kustannusvaikutukset yli toimialarajojen. Tarkastuslautakunta on huolissaan siitä, että säästöjä tavoiteltaessa vaarannetaan Tiilikadun kuntoutusyksikön kehittäminen toimivaksi päihde- ja mielenterveyspalvelua tarjoavaksi yksiköksi tai Mäkikujan perhekodin kehittämistä niin, että voidaan tukea myös asiakkaiden itsenäistymistä (ao. tilatarve). Tilintarkastaja on huomauttanut perusturvatoimen palvelujen kilpailuttamisesta ja edellyttää, että asia hoidetaan kuntoon. Perusturvatoimen laatimista ja tarkastuslautakunnalle esittämistä sosiaalipalvelujen menojen vertailuluvuista vuodelta 2012 käy selville, että samankokoisten kuntien lukuihin verrattuna Riihimäen kaupungin sosiaalipalvelumenot ovat n euroa korkeammat asukasta kohden kuin vertailukunnissa eli yhteensä n. 1,2 3 milj. euroa suuremmat. Toimialan tulisi avoimin mielin seurata toisissa kaupungeissa toteutettuja hyviä käytänteitä ja pyrkiä soveltamaan niitä omaan toimintaan (esim. Imatra, Porvoo, Jyväskylä, Tampere) Kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kasvatus- ja opetuslautakunnan (Sivistyslautakunta alk.) toimialaan kuuluvat toimialan hallinto- ja tukipalvelut, varhaiskasvatus, perusopetus, lukio-opetus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö, kirjasto ja ruokapalvelut. Kasvatus- ja opetuslautakunnan muutetun talousarvion meno- ja tuloarviot toteutuivat kokonaisuutena sataprosenttisesti. Nettomenojen kasvu oli edellisvuoteen verrattuna 3,5 %. Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Tarkastuslautakunta toteaa, että aktiivinen hankerahoituksen hakeminen on helpottanut toiminnan järjestämistä ja hillinnyt kustannusten kasvua. Hankerahoituksen avulla on päästy alkuun toiminnassa ja luodaan uusia käytänteitä. 9

14 Toimialalla on saavutettu asetetut tavoitteet. Kustannukset ovat pysyneet vertailukuntiin nähden hyvin edullisella tasolla. Säästöpotentiaali on käytetty lähes loppuun. Varhaiskasvatuksen siirtyminen koulutoimen kanssa samaan toimialaan on mahdollistanut asiakaslähtöisen toimintakulttuurin kehittämisen ja yhtenäisen koulupolkuajattelun. Tilojen puute tuo kuitenkin haasteita palvelujen järjestämiselle ja pitkäntähtäimen suunnittelulle. Tarkastuslautakunta toivoo kokonaisvaltaista ja joustavaa kokonaissuunnittelua, jotta tilaongelmat eivät ole kehittämisen esteenä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan (kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto alk.) toimiala sisälsi seuraavat tulosalueet: hallinto-, kulttuuri- ja matkailuyksikkö, nuorisoyksikkö, liikuntayksikkö, Suomen lasimuseo ja Riihimäen kaupungin museot (Riihimäen kaupunginmuseo ja Riihimäen taidemuseo). Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan muutetun talousarvion meno- ja tuloarviot toteutuivat kokonaisuutena n. sataprosenttisesti. Nettomenot kasvoivat 3,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Tarkastuslautakunta toteaa, että kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa tehtävä työ ei välttämättä ole sellaisenaan lakisäänteistä (pakollista), mutta se kohdistuu suoraan kuntalaisten, myös erilaisten erityisryhmien, psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi toiminnalla on suuri merkitys siihen mielikuvaan, joka kunnasta syntyy ulospäin. Kustannuksia kävijää kohti vuodessa: Kaupunginmuseot (Taidemuseo ja kaupunginmuseo) 38,59 euroa Lasimuseo, 46,50 euroa Teatteri, 39,26 euroa Uimala/maauimala, 5,70 euroa. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää valtuutettujen huomiota siihen, että kaupungissa on huomattavan paljon kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa verrattuna kaupungin taloudelliseen tilanteeseen Teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimivat hallintoyksikkö, kaavoitusyksikkö, kartta- ja tonttiyksikkö, tilayksikkö, katu- ja puistoyksikkö sekä pelastustoiminta. Teknisen lautakunnan alaisten yksikköjen arvioidut menot alittuivat euroa ja tulot alittuivat 1,4 milj. euroa. Tulojen alittumisesta pääosa selittyy kartta- ja tonttiyksikön tulojen alittumisesta. Raportoinnin mukaan myyntituotoissa jäätiin jonkin verran odotuksista pääosin toteutuneiden henkilöstömuutosten vähennettyä myyntituottoja Vesihuoltoliikelaitokselta. Vuokratuotoissa päästiin odotusten mukaiseen tuottoon. Maksutuotoissa odotukset ylittyvät yksittäisen, merkittävän sopimustuoton verran. Muissa toimintatuotoissa tonttimyynti ei ole vastannut odotuksia: Etelä-Mattilan merkittävän elinkeino-alueen tonttikauppojen viivästyminen myyntipäätöksestä tehdyn valituksen vuoksi tuotti 2,5 milj. euron vajeen. Myös Puhinniemen kaupan toteutuminen viivästyi uudemman kerran jatkovalituksen vuoksi. Merkittävä osuus toteutumattomissa odotuksissa aiheutui myös kerrostalotonttien myyntiodotusten osalta; odotuksena oli yhden kerrostalotontin luovutus, joka jäi toteutumatta kylläisten markkinoiden ja yleisen asuntomarkkinatilanteen vuoksi. Erillispientalotonttien luovutuksissa rahoituslaitosten kiristynyt luotonanto tyrehdytti yhdessä yleisen markkinatilanteen kanssa merkittävästi tonttimyyntiä. Riihisalon myynti jäi myös toteutumatta. 10

15 Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Rakennushankkeisiin ja peruskorjauksiin on saatu hyvin valtionosuuksia, mutta jatkossa todennäköisesti näiden saanti vähenee tai jopa tyrehtyy. Hankkeiden toteuttamisen valvonta toimii. Oman rakentamisen/rakennuttamisen sijasta tulisi pohtia myös muita toimintatapoja, esimerkiksi vuokraaminen ja elinkaarimalli. Yleiskaavatyö on nyt lähtenyt ripeästi käyntiin. Voimassa oleva yleiskaava on vanha (v. 1997). Jatkossa kaavan ajan tasalla pitäminen lyhyemmälläkin aikajänteellä on tärkeää onnistuneen maankäytön suunnittelun kannalta. Yleiskaavan laatimiseen toivotaan kuntalaisten aktiivisen osallistumisen mahdollistamista Ympäristölautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Ympäristölautakunnan toiminta kattaa ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaistehtävät sekä kierrätyskeskustoiminnan. Ympäristölautakunnan 2013 talousarvion menot toteutuivat 104 prosenttisesti ja tulojen osalta toteutuma oli 73 %. Nettomenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 46,9 %. Lupamaksuista saatavat tulot eivät toteutuneet ennakoidusti. Menot ylittyivät mm. sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisen vuoksi. Rakennusvalvonnan osalta menot ylittyivät johtavan viranhaltijan vaihdoksesta johtuvista syistä. Raportoinnin mukaan Siisti Riksu -kampanja on edelleen jatkunut mm. koulujen Tee Siisti Työ -kilpailulla. Riihimäen ilmastostrategian 2020 Kohti hiilineutraalia Riihimäkeä toteutusta ja seurantaa on jatkettu kaupungin ilmastoryhmässä ympäristönsuojeluyksikön koordinoimana. Vuoden 2012 toimenpiteiden toteutuminen on raportoitu vuoden 2012 ympäristöraportissa. Vuoden 2013 toimenpiteet raportoidaan kesäkuussa kaupungin valtuustolle jaettavassa ympäristöraportissa Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä tehdään hyvää työtä luovasti suhteellisen niukoin resurssein. Taloutta tasapainotettaessa tulee kuitenkin muistaa kestävän kehityksen tavoitteet, joita ympäristölautakunta ansiokkaasti tuo esiin toiminnassaan. 4. Riihimäen vesihuoltoliikelaitos Vesihuoltoliikelaitos huolehtii toiminta-alueellaan kaupungin vesihuollosta. Vuonna 2013 Riihimäen vesihuoltoliikelaitoksen toiminta jatkui normaaliin tapaansa ja laitokselle asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Laitoksen vedenmyynti pysyi edellisen vuoden tasolla. Jäteveden määrä laski edellisestä vuodesta. Tilikauden ylijäämä oli 3,9 milj. euroa, 2,1 milj. euroa arvioitua parempi ja euroa edellisvuotta suurempi. Yksi suurimmista investoinneista laitoksen historiassa, jäteveden puhdistamon saneeraus, käynnistyi vuoden alussa. Saneerauksen kokonaiskustannusarvio on noin 20 milj. euroa, josta Hausjärven ja Lopen osuus on 3,9 milj. euroa. Saneeraus valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. 11

16 Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Tarkastuslautakunta toteaa, että toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Vesihuoltoliikelaitoksella on tärkeä merkitys Riihimäen kaupungille: hyvä vedenlaatu, kohtuullinen hintataso ja toimitusvarmuus sekä myönteinen merkitys kaupungin talouteen. 5. Investoinnit Seuraavassa taulukossa on esitetty investointimenojen toteutuminen kaupungin osalta: Milj.euroa TA2013 TA2013 +muutos TP2013 Ero vrt. TA2013 Ero vrt. TA2013 +muutos Menot 7,9 17,0 16,6 8,7-0,4 Rahoitusosuudet 1,2 1,3 0,6-0,6-0,7 Menot, netto 6,7 15,7 16,0 9,3 0,3 Investointimenot kasvoivat v verrattuna n. 6 milj.euroa. Harjunrinteen koulun perusparannustyöt valmistuivat niin, että oppilaat pääsivät uusiin tiloihin hiihtoloman jälkeen v Kokonaisinvestoinnin määrä oli n. 12,4 milj. euroa. Tiilikadun kuntoutusyksikön rakentaminen alkoi elokuussa Mäkikujan perhekodin toteutussuunnitelmat valmistuivat ja hanke on urakkalaskennassa. Uramon koulun oppilaat muuttivat kevättalvella entisen kauppaoppilaitoksen tiloihin evakkoon kosteus- ja homeongelmien takia. Paloaseman ja jäähallin rakentamista varten muodostettiin kiinteistöyhtiöt. Paloaseman (7 milj. euroa, veroton) rakentaminen alkoi elokuussa ja jäähallin (3,3 milj. euroa, veroton) marraskuussa Riihimäen Kaukolämpö Oy:n osakkeiden ostoon käytettiin 8,8 miljoonaa euroa. Vesihuoltoliikelaitoksen investointeja varten otettiin velkaa 2013 etupainotteisesti 4,5 milj. euroa. Saneerauksen kokonaiskustannusarvio on noin 20 milj. euroa, josta Hausjärven ja Lopen osuus on 3,9 milj. euroa. Saneeraus valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että valtuusto saa pidemmän ajan investointiohjelman (esim. 10 vuotta), joka sisältää informaatiota tarpeista ja kohteista. Hankkeet tulee myös priorisoida hyvissä ajoin. Vahvistettuun investointiohjelmaan ei saa tulla olennaisia muutoksia kesken talousarviovuoden, koska se vaarantaa kaupungin rahoitusaseman. Mikäli välttämättömiä investointihankkeita tulee kesken talousarviovuoden, on niiden vaikutus toimintaan ja kokonaistalouteen selvitettävä valmistelussa perusteellisesti. Lisäinvestointien rahoittamiseen tulee etsiä velan lisäämisen vaihtoehtona omaisuuden myynnit. 12

17 6. Henkilöstö 7. Konserni Riihimäen kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön määrä kasvoi vuoden 2013 aikana yhteensä 41 henkilöllä. Kaupungin henkilöstö on naisvaltainen. Henkilöstön keski-ikä on pysynyt edelliseen vuoteen nähden ennallaan. Kaupungin vakinainen henkilöstö on keskimäärin pitkään palvellutta. Vuonna 2013 kuntoutustuelle, osa- tai kokoaikaiselle eläkkeelle jäi 32 kaupungin palveluksessa ollutta henkilöä. Vanhuuseläkkeelle jäävien määrä kasvaa lähivuosina. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eläkkeelle jääviä tulee olemaan eniten seuraavissa ammattiryhmissä: lähihoitajat, perhepäivähoitajat, opettajat, lastentarhanopettajat ja siivoojat. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on pysynyt lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspäiviä oli 12,7 työpäivää/henkilö (2012: 12,6 työpv/henkilö). Sairastavuus oli suurinta teknisessä keskuksessa ja perusturvakeskuksessa. Näillä toimialoilla myös ikääntyneiden sekä osatyökykyisten työntekijöiden osuus on suuri, samalla kun työt ovat monissa tehtävissä fyysisesti kuormittavia. Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä sitä, että Riihimäen kaupunki koetaan hyväksi työnantajaksi. Henkilöstökyselyn 2013 tulosten perusteella tulisi jatkossa kiinnittää huomiota seuraaviin tekijöihin: resurssien mitoitus sekä sijaisjärjestelyt uusien työntekijöiden perehdytykseen työyksiköiden muutosvalmiudet ovat hiukan laskeneet, ammatin palkkausta ei koeta kilpailukykyiseksi muihin työnantajiin verrattuna, kokemukset työpaikan sisäisestä häirinnästä asiakkaiden taholta tulevan häirinnän koetaan hieman lisääntyneen. Konsernin rakenne on tilinpäätöskirjan sivulla 3. Riihimäen kaupunki on asettanut toimintalinjaukset Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:lle, Riihimäen Kotikulma Oy:lle, Riihimäen Teatteri Oy:lle, RHL Data Oy:lle, Riihimäen Kaukolämpö Oy:lle, Yritysvoimala Oy:lle, Hyria koulutus Oy:lle, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymälle, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymälle, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymälle ja Riihimäen Kesäkonsertit ry:lle. Kaupunkikonsernin toiminnasta, taloudesta sekä kaupungin asettamien toimintalinjausten toteutumisesta ja konsernivalvonnasta on raportoitu tilinpäätöskirjan sivuilla Tilintarkastaja on suorittanut konsernivalvonnan tarkastuksen ja esittänyt johtopäätöksenään, että konsernissa ollaan tietoisia konsernivalvonnan puutteista ja niiden johdosta on ryhdytty toimenpiteisiin. Mitään merkittäviä puutteita valvonnassa ei tarkastuksessa kuitenkaan havaittu. Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:lle asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivuilla Tarkastuslautakunta toteaa, että Riihimäen kaupungin asettamien toimintalinjauksien toteutuksessa yhtiö on onnistunut hyvin. Erityisen ansiokkaasti yhtiö on edistänyt uusien yritysten saamista kaupunkiin, mistä esimerkkeinä ovat Valion laajennusinvestoinnit ja Bilteman myymälä- 13

18 kiinteistö. Yhtiön toiminnan onnistumisella on tärkeä merkitys mm. työllisyyden ja verotuottojen myönteiselle kehitykselle. Lisäksi yhtiö on toiminut aktiivisesti keskustan tyhjien toimitilojen edelleen vuokrauksissa. Toimenpiteillä on arvioitu saadun vuonna uutta työpaikkaa Riihimäelle. Tarkastuslautakunta pitää myös tärkeänä Riihimäen Matkakeskuksessa tapahtuvaa First Round Centerin toimintaa, mihin yhtiön lisäksi osallistuvat mm. Yritysvoimala, HAMK, Uusyrityskeskus, Suomen Tuotekehitysyhdistys. Tämän toimintakokonaisuuden tehokkuudesta ja tuloksista tulee saada vuosittain tietoa arvioinnin pohjaksi. Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:n tulee kerätä eri toimijoiden tiedoista kattava yhteenveto. Tarkastuslautakunta toteaa, että Riihimäen kaupungin takaamat yhtiön lainat olivat ,25 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston vuonna 2005 hyväksymä lainatakauslimiitti on 15 milj. euroa. Yhtiön omavaraisuusaste on noussut yli 80 %:n ja nettovelkaantumisaste 26 %:iin. Yhtiön luottokelpoisuus on erinomainen. Yhtiöön ei liity minkäänlaista riskiä kaupungin näkökulmasta eikä myöskään Riihimäen Tilat ja Kehitys-konserniin liittyen. Yhtiön osingonjakokyky näyttää pitkälläkin aikajänteellä turvatulta. Riihimäen Kotikulma Oy:lle asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivuilla Yhtiön hallitus toteaa, että yhtiön taloudellinen tilanne on pysynyt lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna eikä näköpiirissä ole mitään sellaista, joka aiheuttaisi huomattavaa muutosta yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. Toisaalta tarkastuslautakunta on huolestunut siitä, että korjausvelaksi on arvioitu n. 30 milj. euroa, joka edelleen kasvaa ja yhtiön taseessa on ennestään velkaa n. 35 milj. euroa. Yhtiö on itsekin esittänyt, ettei se selviä lähitulevaisuudessa ilman omistajan mittavia pääomapanostuksia. Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä, että yhtiö on laatinut viiden vuoden tekniset ja taloudelliset PTS:t,. Myönteisenä koettiin myös se, että Kotikulmalla on oma kiinteistöhuoltoyhtiö. Vuokratason olisi hyvä pysyä kilpailukykyisenä. Riihimäen Teatteri Oy:lle asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivuilla Toinen toimintavuosi sujui kokonaisuutena hyvin. Tilikauden voitto oli ,68 euroa, mikä osoittaa, että uudet tuotannolliset tavat ovat osoittautuneet tuloksellisiksi. Teatteri maksoi kaupungille kassalainan euroa. RHL Data Oy:lle asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivuilla Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että palveluiden tuotteistamistyö on aloitettu, mutta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että toiminnan tehokkuuden mittarit ja yksikköhinnat puuttuvat, samoin vertailu muihin vastaaviin palveluntuottajiin. Uusi hankinta-asiantuntija on aloittanut työskentelyn maaliskuussa 2014 ja hankintojen toimintatapoja kehitetään. Hankintastrategian laatimisesta päätettiin huhtikuussa Tarkastuslautakunta odottaa, että RHL Datan asiantuntijan, yhteishankintayksiköiden ja kaupungin hankintastrategian hyödyntämisen tuloksena syntyy myös taloudellista hyötyä. Riihimäen Kaukolämpö Oy:lle asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivuilla 32. Kaupunki hankki vuoden 2013 lopulla yhtiön omistukseensa. Yhtiön taloudellisesta asemasta ja vuoden 2014 osinkotulo-odotuksesta annettiin kuitenkin valtuustolle puutteellinen kuva. Kau- 14

19 pungin 2014 talousarvioon on budjetoitu osinkotuloksi Riihimäen Kaukolämpö Oy:ltä 1,3 milj. euroa, joten alitusta tulee jopa 0,9 milj. euroa budjetoituun verrattuna. Valtuustolla ei ollut käytettävissä kaikkia olennaisia tietoja päättäessään osakkeiden ostamisesta. Tarkastuslautakunta huomauttaa tästä toiminnasta ja edellyttää jatkossa kiinnitettävän tarkempaa huomiota valtuustolle tuotavien tietojen kattavuuteen ja oikeellisuuteen. Yritysvoimala Oy:lle asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivuilla Hyria Koulutus Oy:lle asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivuilla Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky:lle asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivulla 35. Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä Terveyskeskukselle asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivuilla Perusterveydenhuollon perussopimuksen uudistamisen myötä laskutus aiheuttamisperiaatteella astui voimaan alkaen. Laboratorio- ja röntgenpalvelut ovat suuri talouden haaste. Keväällä 2013 perusterveydenhuollossa toimi talouden seurantaryhmä, jossa olivat alueen talousjohtajat, hallintojohtaja ja terveyskeskuksen edustajat. Terveyskeskukseen rekrytoitiin controller, koska tarve talouden ammattilaiselle oli ilmeinen. Omistajakuntien ohjaus on ollut aktiivista ja taloudenseuranta on ollut keskiössä. Yhtymähallitus on käsitellyt aktiivisesti mm. talouden seurantaryhmän asettamien tavoitteiden toteutumista. Uusi johtajaylilääkäri aloitti vuoden vaihteen tienoilla. Kuntayhtymän alijäämäkierre oli saatu katkaistuksi jäsenkuntien maksettua lisää yhteensä 0,4 milj. euroa, jolloin ylijäämäksi on tullut 0,137 milj. euroa. Ylijäämäinen tilinpäätös oli syntynyt lähinnä talouden rankkojen sopeuttamistoimien ja talouden seurantajärjestelmän parantamisen seurauksena. Toisaalta toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen oli jäänyt useimmissa tapauksissa saavuttamatta. Kuntalain uudistamisen myötä kuntalakiin mahdollisesti kirjataan säädökset talouden tasapainosta konsernissa ja alijäämien kattamisvelvoitteesta, mikä tarkoittaa sitä, että Riihimäen kaupungille olisi tulossa terveyskeskuskuntayhtymän osalta 3,2 milj. euron lasku. Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelurakennevision jatkovalmistelu tilatyöryhmässä, vastaanottopalveluiden kehittämistyöryhmässä sekä päihde- ja mielenterveyspalveluita kehittävässä työryhmässä on viivästynyt siksi, että valtakunnalliset sote-ratkaisut ovat alinomaa muuttuneet. Työryhmien työ on edelleen kesken. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivuilla Toimenpideohjelmaa talouden tasapainottamiseksi ei ole tehty. Sairaanhoitopiiri ei ole ratkaissut yhteistyöongelmia Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköiden välillä. Riihimäen päiväkirurgiaa ei ole saatu täyteen käyttöön. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin talous on uhka jäsenkunnille. Kuntalain uudistamisen myötä kuntalakiin mahdollisesti kirjataan säädökset talouden tasapainosta konsernissa ja alijäämien kattamisvelvoitteesta, mikä tarkoittaa sitä, että Riihimäen kaupungille olisi tulossa Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirin osalta 3,9 milj. euron lasku. 15

20 Tilikauden alijäämä oli 8,8 miljoonaa euroa. Taseen kattamaton alijäämä on 24,1 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän talous ei ole tasapainossa, alijäämäkehitys on ollut voimakas ja maksuvalmius erittäin heikko. Sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan mukaan kuntayhtymän jäsenkuntien luottamuksen ja kuntien talouden tasapainon näkökulmasta on sitouduttava talouden tasapainon saavuttamiseen. Hämeen maakuntaliitto ky:lle asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivuilla Riihimäen kesäkonserteille asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivulla Yhteenveto, tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle ja allekirjoitukset Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2013 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja toimenpiteitä varten ja toteaa, että: kaupunginhallituksen tulee valmistella selkeä talouden tasapainottamisohjelma, joka sisältää tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulun talousarvion muutokset kesken vuotta vaikuttavat myös valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumiseen eli tavoitteita pitäisi samalla muuttaa resurssien mukaiseksi hallintokuntien toiminnan kehittämisessä, laajentamisessa, supistamisessa yms. tulee pystyä esittämään kustannusvaikutukset yli toimialarajojen hankerahoituksen hakeminen on helpottanut toiminnan järjestämistä ja hillinnyt kustannusten kasvua. Hankerahoituksen avulla on aloitettu uusia toimintoja ja luotu uusia käytänteitä. Hankerahoitusta tulee aktiivisesti hyödyntää kaikilla toimialoilla. kaupungin palvelut tulee tuotteistaa ja yksikköhinnat tulee saada näkyviksi tiedon luotettavuuden varmistamiseksi. Tämä asia tulee kirjata myös konserniohjeisiin. Kuntamaisema -ohjelma antaa perustietoa, jota tulee hyödyntää kaikilla toimialoilla. luovuutta tarvitaan, jotta saadaan aikaan merkittäviä myös talouteen positiivisesti vaikuttavia toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia 16

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen TARKAST USLAUT AKUNTA 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2011 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012 1 ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA TYÖOHJLEMA Valtuustokausi 2009 2012 Työohjelma 2010 Työohjelma 2011 Työohjelma

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014. TALOUS kuntoon. Riihimäen kaupunki. www.riihimaki.fi

ARVIOINTIKERTOMUS 2014. TALOUS kuntoon. Riihimäen kaupunki. www.riihimaki.fi ARVIOINTIKERTOMUS 2014 TALOUS kuntoon! Riihimäen kaupunki Tarkastuslautakunta Kalevankatu 1 11100 Riihimäki 21.5.2015 www.riihimaki.fi Sisällysluettelo 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1.

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot