Talousveden laatu maidontuotantotiloilla kuinka tunnistat ja ratkaiset ongelmat?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousveden laatu maidontuotantotiloilla kuinka tunnistat ja ratkaiset ongelmat?"

Transkriptio

1 Talousveden laatu maidontuotantotiloilla kuinka tunnistat ja ratkaiset ongelmat? Maidontuotantotilojen veden laatua on selvitetty eri puolilla Suomea v ja silloin todettiin, että veden laatu oli kemiallisilta ominaisuuksiltaan pääasiassa hyvää. Tuoreemmassa selvityksessä 2 todettiin, että maatilojen veden laadussa on vaihtelua. Osa kaivoveden laadullisista ongelmista on luonnollista alkuperää ja riippuu kaivon paikan maaperä- ja kallioperäominaisuuksista, osa on seurausta vettä likaavista toiminnoista kaivon ympäristössä. Maidontuotantorakennuksessa käytettävän veden on täytettävä alkutuotantoasetuksessa 134/2006 asetetut vaatimukset (mikrobiol. vaatimukset, haju, maku ja väri). Maidontuotantotiloilla lypsylaitteistojen ja tilasäiliöiden pesut asettavat kuitenkin erityisvaatimuksia veden laadulle. Veden heikko kemiallinen laatu voi aiheuttaa laitteistojen syöpymistä, lisääntynyttä maitokiven muodostumista ja pesutuloksen heikentymistä. Tässä tiedotteessa kerrotaan, kuinka veden laatua voidaan tarkkailla maidontuotantotiloilla ja mitä vaihtoehtoja tunnetaan ongelmien ratkaisemiseksi tai ainakin tilanteen parantamiseksi. Tiedotteen on yhteistyössä MTT:n Maitokoneet-yksikön kanssa laatinut vesiasiantuntija Simo Heininen, S & H Heininen Oy:stä. Jokioinen MTT Maitokoneet Maarit Mäki, Esa Manninen ja Kaj Nyman 1 Korkka-Niemi, K. Talousvesi haja-asutusalueella. Työtehoseuran maataloustiedote 7/2001 (536). 2 Sorvala, S., Puumala, M., Lehto, M Käyttöveden riittävyys ja laatu maatalouden suurissa tuotantoyksiköissä. MTT:n selvityksiä 108: 34 p.

2 1. Talousveden laatuvaatimukset haja-asutusalueella Sivu 2/6 Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatua yleisesti säätelee STM:n asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (STMp 461/2000), joka pohjautuu Euroopan Neuvoston direktiiviin (98/83/EY). Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen (401/2001) pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Tällä nk. "pienellä juomavesiasetuksella" säädetään laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista sellaiselle terveydensuojelulain 16 :n mukaiselle talousvedelle, jota: - talousvettä toimittava laitos toimittaa käytettäväksi vähemmän kuin 10 m3 päivässä taikka alle 50 henkilön tarpeisiin; tai - käytetään elintarvikealan yrityksessä, johon talousveden laadunvalvonnassa ja valvontatutkimuksissa ei kunnan terveydensuojeluviranomaisen päätöksen nojalla sovelleta talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (461/2000) vaatimuksia; tai - yksittäiset taloudet käyttävät omaan vedenhankintaansa (talousvesikaivo). Vuonna 2006 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (MMM 134 / 2006) säätää alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetetuista veden laadunvaatimuksista. Asetuksessa annetaan tuotantoyksikölle vaatimukset vesilähteen käyttöönottotutkimuksesta, veden laadun valvonnasta ja vesinäytteiden tutkimustulosten säilyttämisestä. Tavoitteena voitaisiin pitää ajatusta, että kotieläintuotannon tarvitsema veden laatu tulisi olla pienten yksikköjen käyttöön annetun asetuksen laatuvaatimusten ja suositusten mukaista, vaikka alkutuotantoasetus ei sitä suoraan edellytäkään. Joissain tapauksissa tuotantoyksikön noudattamat laadunvarmistusohjelmat antavat vielä tarkempia ohjeita ja raja-arvoja eläinten käyttöön tarkoitetulle vedelle. 2 Miten tunnistan veden laadusta johtuvan ongelman Veden aiheuttamat ongelmat ovat yleensä: - korroosio-ongelmia (putkivuodot, vaurioituneet laitteiden osat, palaneet lämmitysvastukset) - sakkautumisongelmia (pesuaineiden ja muiden kemikaalien saostumat laitteisiin, tankkeihin ja putkistoihin) - lisääntyneet ylläpito- ja huoltotyöt (laitteiden, tankkien ja putkistojen lisääntynyt puhtaanapitotarve) - akuutista veden laadun vähyydestä tai likaantumisesta johtuva tuotantohäiriö (vesilähteen kuivuminen, vesilähteen saastuminen ulkoisen tekijän vaikutuksesta; yleensä mikrobiologinen saastuminen) Alkavan korroosion havaitsee yleensä metallipintojen värinmuutoksena. Syöpyvä metalli kulkeutuu veden mukana putkistossa ja voi aiheuttaa värjäytymiä myös LVI-kalusteisiin (pesualtaan, hanojen suihkusuuttimet, WC istuimet, jne.) Sakkautumisongelma syntyy yleensä silloin, kun käytettävässä vedessä on liuenneina suuria määriä sellaisia suoloja tai aineita, jotka saostuvat joutuessaan tekemisiin esimerkiksi monitoimisten yhdistelmäpesuaineiden kanssa. Likaantumat laitteiden pinnalla, värjäytymät tankkien nestepintojen rajassa ovat myös merkkejä mahdollisesta veden aiheuttamasta ongelmasta. Koneiden ja laitteiden käyttöikä lyhenee yleensä veden aiheuttamasta korroosiosta johtuen. Lypsyjärjestelmien pesujen epäonnistuminen (saostumaa, pesuainejäämiä, liiallista vaahtoamista, kaasun muodostusta, jne.) voivat myös indikoida epäsuorasti veden laadun ongelmista. Liian korkean suolapitoisuuden omaava talousvesi ei pysty liottamaan itseensä riittävästi pesuainetta tai epäpuhtautta. Tällöin pesutoiminta epäonnistunee, liian vähäisen veden puhdistus- ja huuhtelukyvyn takia. Porakaivojen ja vesirengaskaivojen vedet poikkeavat yleensä huomattavasti toisistaan, samoin myös poraja vesirengaskaivojen vesien aiheuttamat ongelmat. Porakaivojen ongelmat liittyvät yleensä korkeisiin suolaja mineraalipitoisuuksiin. (kloridi-, rauta-, mangaani- pitoisuudet, korkea kovuus, korkea hiilidioksidin määrä). Vesirengaskaivojen ongelmat ovat yleensä kaivoon päässeiden pintavesien aiheuttamia (bakteeriongelmat, humusaineet, haju-, maku- ja väriongelmat)

3 3 Miten toimia ongelmatilanteissa Sivu 3/6 3.1 Vesilähteen tarkastus ja kunnostus Jos epäilet veden aiheuttamaa toimintahäiriötä, niin aloita tarkastus vesilähteestä (vesirengaskaivo, porakaivo, lähde, jne.). Kuvassa 1 on esitetty eräs vesirengaskaivon toteuttamisvaihtoehto. Varmista, ettei kaivosi lähistöllä ole pohjavettä likaavia tekijöitä, kuten vuotavia viemäreitä, jätevesien käsittelylaitteita tai komposteja, eikä vesilähteeseen pääse pintavesiä. Kaivon ikä välttämättä ei ole ratkaiseva tekijä arvioitaessa kaivon käytettävyyttä. Vanha kaivo kannattaa kunnostaa, jos sen paikka on veden saannin ja veden laadun kannalta hyvä. Jos joudut rakentamaan uuden kaivon, valitse paikka huolella. Ota selvää myös yhteisen vedenhankinnan järjestämisestä naapureittesi kanssa tai yleiseen vesijohtoverkostoon liittymisestä. Kuvassa 2 on esitetty eräs suositus kaivon paikan valinnasta. Varmista vesilähteen tuottaman veden laatu riittävän laajalla käyttöönottotutkimuksella. Säilytä huolellisesti vesilähteen käyttöönottovaiheen tutkimustodistus ja vesihuoltolaitoksen liittymissopimus. Jos käyttövesi toimitetaan käyttöönne paikallisen vesihuoltolaitoksen tai vesiosuuskunnan toimesta, ota yhteyttä vettä toimittavaan yksikköön veden laadun varmistamiseksi. Muista sopia vesianalyysien analysointikustannuksista etukäteen vesihuoltolaitoksen kanssa. Asiantuntija-apua antaa kunnan terveystarkastaja. 3.2 Veden laadun ja määrän seuranta Alkutuotantoasetus edellyttää, että veden laatu tutkitaan vähintään kolmen vuoden välien. Olisi kuitenkin suositeltavaa tutkituttaa veden laatu vähintään kahden vuoden välein, vaikka haju- ja makuhaittoja ei olisikaan. Vesilähteen veden laatu voi muuttua nopeastikin, jos esimerkiksi alueen pohjavesien pinta laskee, esimerkiksi kuivuuden seurauksena. Neuvoja vesinäytteenotosta saat kuntasi terveystarkastajalta. Pyydä terveystarkastajalta vesinäytteenottoon soveltuvat näytepullot sekä kirjalliset ohjeet vesinäytteenottoa varten. Veden määrää kannattaa seurata myös mahdollisten vuotojen selvittelyn takia. Vesilinjoihin kannattaa asentaa huollettavissa olevat, tyyppihyväksytyt vesimittarit. Selittämättömät poikkeamat vedenkulutuksessa tulee selvittää viipymättä, jotta mahdollisilta kosteusvahingoilta vältyttäisiin. Vedenpuhdistuslaitteiden mitoitus perustuu käytettävissä olevan raakaveden laatuun ja tarvittavaan suodatustehoon (montako m3 puhdistettua vettä tarvitaan). Vedenpuhdistuslaitteiden suodatusteho määritetään yleensä käyttämällä seuraavia mitoitusarvoja: - hetkittäinen virtaushuippu (yksikkö: l/s) ja hetkittäisen virtauksen aikana, suurin sallittu painehäviö suodatinlaitteissa - puhdistetun veden tarve vuorokaudessa - vedenpuhdistuslaitteiden huuhteluihin tarvittava raakaveden tai puhdistetun veden virtaus (l/s), mitoitetulla paineella (bar) 3.3 Veden ja pesukemikaalin yhteensoveltuvuudesta Talousveteen voi olla liuenneena sellaisia aineita, jotka eivät sovellu käytettäväksi yhdistelmäpesuaineiden kanssa. Joissain yhdistelmäpesuaineissa on mukana jauhemaisena aineena esimerkiksi aktiivista klooria, joka kloridipitoiseen talousveteen liuotettuna aiheuttaa jopa ruostumattoman ja haponkestävän teräksen syöpymisen. Ongelmavesissä tulee käyttää sellaisia pesuaineita ja kemikaaleja, jotka eivät aiheuta syövyttäviä yhdisteitä raakaveteen liuenneiden suolojen kanssa. Joidenkin pesuaineiden käyttöohjeissa on mainittu selkeästi suositukset käytettävän talousveden laadusta. Näitä soveltuvuusohjeita tulee noudattaa. 3.4 Vedenpuhdistuslaitteiden hankinta Jos vedessä on liikaa esimerkiksi rautaa tai mangaania tai humusaineita eikä parempaa vettä ole saatavilla, harkitse vedenkäsittelylaitteiden hankkimista. Myös kloridia, radonia ja arseenia voidaan poistaa tehokkaasti pohjavedestä. Mikrobiologisesti pahoin likaantunutta vettä (korkea bakteerimäärä vesianalyysissä) ei kannata yleensä puhdistaa, mutta joissakin tapauksissa kaivo kannattaa desinfioida.

4 Sivu 4/6 Markkinoilla on useita erityyppisiä ja merkkisiä vedenpuhdistuslaitteita. Laitehankinnan suunnittelu ja tarjousvertailun tekeminen voi olla joskus hankalaa. Suositeltavaa on, että hankintasopimukseen kirjataan käytettävissä olevan raakaveden laatu (raakavesinäytteen tutkimustodistus) sekä sovitaan siitä, minkä laatuiseksi puhdistettava talousvesi on sovittu puhdistettavaksi. Yleensä mikrobiologiseen ongelmaan ei kannata hankkia vedenpuhdistuslaitteita. Erittäin ongelmallisten raakavesien kohdalla on hyvä sopia esimerkiksi koekäyttöjaksosta, jonka aikana vedenpuhdistusjärjestelmää voidaan koekäyttää ja vesinäyttein todeta järjestelmän toimivuus. 3.5 Rahoitusmahdollisuudet talousveden laadun korjaamiseen Voit saada valtiolta, ja joidenkin kuntien alueella myös kunnalta, rahoitustukea kaivon rakentamiseen tai vanhan kaivon kunnostamiseen ja muihin vesihuoltohankkeisiin. Valtion avustusta haetaan alueellisilta ympäristökeskuksilta. Lisätietoja rahoitustuesta saat myös kunnista ja maaseutukeskuksista. Yksityiskohtaisia tietoja vesilähteen paikan valinnasta, rengaskaivon rakentamisesta sekä kaivon hoidosta ja kunnostamisesta on Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa "Kaivo-opas" (Ympäristöopas 9, ilmestynyt 1996). Ruotsinkielinen painos on nimeltään "Brunnsguide". 4 Toimintahäiriöiden ennaltaehkäisy Talousveden laatua ja veden kulutusta kannattaa seurata säännöllisesti. Oman vesilähteen varassa olevien tulisi selvittää vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin: - Onko yksikössäsi oma vesilähde (kaivo tai vastaava)? - Miten kontrolloit talousvetesi laatua? - Milloin olet viimeksi tarkistanut kaivon ja sen ympäristön kunnon? - Milloin otit viimeksi vesinäytteen? - Oliko vesianalyysitulos lausunnon mukaan hyväksyttävä? o Löytyikö huomautettavaa? - Puhdistatko vettäsi jollain vedenpuhdistuslaitteella? o Miten käytössä olevat vedenpuhdistuslaitteet toimivat? o Oletko varmistanut vedenpuhdistuslaitteiden toimivuuden vesinäytteillä (ennen ja jälkeen suodatinlaitteiden)? o Milloin olet huoltanut/huollatuttanut vedenpuhdistuslaitteet? - Oletko todennut korroosio- tai saostumisongelmia? o Mistä arvelet niiden johtuvan? o Oletko kokeillut erilaisia pesu- ja puhdistusaineita? Vaikuttiko kemikaalien vaihto? S & H Heininen Oy Peltokalliontie 18, FI Lemu Tel Fax Vedenkäsittelyn asiantuntijapalvelut Water Treatment Services

5 Sivu 5/6 Kuva 1: Rengaskaivon rakenne Kuva 2: Kaivon oikea sijoitus

6 Sivu 6/6 Kuva 3: Happaman veden aiheuttama kupariputkikorroosio WC-istuimessa. Copyright S&H Heininen Oy, Kuva 4: Talousveden korkean suolapitoisuuden aiheuttamaa saostumaa. Copyright S&H Heininen Oy, Kuva 5: Kloridipitoisen talousveden ja yhdistelmäpesuaineen aiheuttama pesurivastuksen vaurio. Copyright S&H Heininen Oy,

Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia?

Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? Vesitutkimustulosten tulkinta 1 (6) AHe: Vesianalyysien Tulkinta A Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? TALOUSVEDEN MIKROBIOLOGISET JA

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla OHJE Ympäristö- ja lupalautakunta 16.6.2004 70 Karkkilan kaupunki Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla 1. YLEISTÄ Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kaupungin viemäriverkostoon,

Lisätiedot

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta Eviran ohje 16023/3 Kalastustuotteiden valvonta Vastuuhenkilö Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Määritelmät... 3 3 Lainsäädäntöä... 4 4 Ohjeita... 5 5 Aistinvarainen laatu... 6 6

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO TUKES OPAS PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO Painelaitteiden kunnossapito 1 2 Painelaitteiden kunnossapito Painelaite on rakennettava ja sijoitettava ja sitä hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Alkusanat Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja

Lisätiedot

Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen

Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittajat Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen Tässä ohjeessa kerrotaan kenellä on oltava

Lisätiedot

Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon yleisopas. Henri Puustinen

Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon yleisopas. Henri Puustinen Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon yleisopas Henri Puustinen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201 KUOPIO GSM 044 785 5023 faksi 017 255 5014 julkaisut@savonia.fi

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu / js TIEDOTE 11.1.2011 TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Radonista ja radontilanteesta Radon

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi

ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi Korjaamot Konepajat Teollisuus Sisällysluettelo Johdanto 3 Moottoripolttonesteet 4 Moottoribensiinit 4 Dieselöljy 6 Voiteluaineet 7 Yleistä 7 Moottoriöljyt

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus La us unto 23.01.2015 POKELY 5/07.04/2013 Lieksan Teollisuuskyla Oy Markku Vuorenmaa Kerantie 26 81720 LIEKSA Viite: Ymparistovaikutusten arviointiselostus 08.10.2014

Lisätiedot