TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1"

Transkriptio

1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastajat 5 10 Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 6 11 Kehittämispalvelujen toimintakertomus Hankkeiden välirahoitus 8 13 Konstunrannan asemakaavoituksen käynnistäminen Pohjahiekan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen 12

2 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Nissinen Vilho 18:00-19:40 puheenjohtaja Peuha Leo 18:00-19:50 varapuheenjohtaja pj.n 14 aikana Hulkkonen Markku 18:00-19:50 varajäsen Pyysalo Ulla 18:00-19:50 jäsen Voipio Iikko B. 18:00-19:50 valtuuston puheenjohtaja Willman Jari 18:00-19:50 kunnanjohtaja, esittelijä Wallén Pekka 18:00-19:50 pöytäkirjanpitäjä POISSA Alve Maiju jäsen Turunen-Saaresti Teemu kunnanhallituksen puheenjohtaja Tielinen Juha maaseutusihteeri ALLEKIRJOITUKSET Vilho Nissinen Leo Peuha Pekka Wallén Puheenjohtaja Puheenjohtaja 14 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 8-14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Ulla Pyysalo Pöytäkirjantarkastaja Markku Hulkkonen Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut ennalta ilmoitettuna aikana 2015 klo 8-16 yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla. Pekka Wallén pöytäkirjanpitäjä

3 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kehj Valtuuston hyväksymän Taipalsaaren kunnan hallintosäännön 14 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohta ja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jä se nis tä te kee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 15 :n mukaan "kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu voidaan lähettää toimielimen niin päättäessä myös sähköisesti." Hallintosäännön 21 :n mukaan: "Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja va ra pu heen joh ta jil la muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen pu heen johta jal la ja kunnanjohtajalla Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin." Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kehittämisjaosto päättää, että toi mi kau del la : 1. kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa torstaina klo alkaen niinä kuukausina kun se on tarpeellista; 2. kehittämisjaoston esityslista lähetetään sähköisesti ja tarvittaessa paperisena kolme päivää ennen kokouspäivää ja julkaistaan kunnan kotisivulla internetissä; 3. läsnäolo- ja puheoikeus kehittämisjaoston kokouksissa on valtuuston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla; 4. läsnäolo- ja puheoikeus kehittämisjaoston kokouksissa on lisäksi maaseutusihteerillä niissä asioissa, joissa maaseutusihteeri toimii valmistelijana tai asiantuntijana. Kehittämisjaoston esityslista on lähetetty sähköpostitse kehittämisjaoston jäsenille, hallituksen puheenjohtajalle, val tuus ton puheenjohtajalle, hallintojohtajalle, maaseutusihteerille ja kun nanjoh ta jal le. Päätös:

4 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Pöytäkirjan tarkastajat Kehj Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 26 :n mu kai ses ti pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöy tä kir janpi tä jä. Pöytäkirjanpitäjänä toimii toimielimen tähän tehtävään määrää mä viranhaltija. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöy tä kir jan pi täjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aika na ja paikassa siten kuin siitä erikseen vähintään yhtä päivää aiem min on ilmoitettu. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kehittämisjaosto päättää, että toimikaudella : 1. kehittämisjaoston pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnanjohtaja; 2. kehittämisjaoston pöytäkirjat tarkastetaan kahden pöytäkirjantarkastajan toimesta kokousta seuraavan viikon maanantaina tai tiistaina; 3. kehittämisjaoston pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäväksi kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo ; 4. kehittämisjaoston pöytäkirjat siirretään kunnan kotisivulle heti, kun ne on asetettu yleisesti nähtäväksi ja ne pidetään kotisivuilla noin puoli vuotta. Tämän kokouksen pöytäkirja on tarkastettavissa Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Leo Peuha ja Pekka Wallén. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Hulkkonen ja Ulla Pyysalo

6 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 234/ /2014 Kehj Valmistelija: Jari Willman, kunnanjohtaja Etelä-Karjalan liiton johdolla on päivitetty Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Tavoitteet on asetettu vuoteen 2030 saakka. Suunnittelun lähtökohtana on ollut liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen. Etelä-Karjalan liikenneryhmä jatkaa toimintaansa liikennejärjestelmäkokonaisuuden kehittämisen koordinoinnissa ja edistämisessä. Pääpaino suunnitelmassa on maankäytön, kaupunkikeskustojen, joukkoliikenteen, rataliikenteen ja päätieverkon hankkeissa. Myös alemman tieverkon riittävään rahoitukseen ja kohteiden priorisointiin kiinnitetään huomiota. Liitteet liite 1: Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 kunnanjohtajan päätösehdotus: Kehittämisjaosto päättää merkitä tiedoksi Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman 2030 ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle. Päätös: Hyväksyttiin. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

7 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kehittämispalvelujen toimintakertomus / /2015 Kehj Valmistelija: Jari Willman, kunnanjohtaja Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikauden tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kehittämispalvelujen tehtäväalueen toiminta ja talous ovat toteutuneet pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti. Toimintakertomusta esitellään tarkemmin kokouksessa. Liitteet liite 1: Kehittämispalvelujen toimintakertomus 2014 kunnanjohtajan päätösehdotus: Kehittämisjaosto päättää hyväksyä kehittämispalvelujen toimintakertomuksen 2014 liitteen mukaisena ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

8 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Hankkeiden välirahoitus 97/ /2015 Kehj Valmistelija: Juha Tielinen, maaseutusihteeri Taipalsaaren kunnanvaltuusto on ja hy väk sy nyt periaatteet hankelainoituskäytännöiksi Taipalsaaren kunnas sa. Päätöksen esittelytekstissä todetaan, että "Länsi-Saimaan ke hit tämis yh dis tys ry:n kautta toteutetaan POMO- rahoituksella ( nykyisin Lea der) lukuisia maaseudun kehitystä edistäviä hankkeita. Leader -rahaa saavat tahot ovat yleensä pieniä paikallisia yleis hyödyl li siä yhteisöjä, useimmiten aatteellisia yhdistyksiä. Yhdistysten käyt tö va rat ovat lähes poikkeuksetta niukat. Hankkeiden kä sit te lyajat ovat yleensä melko pitkät. Vaikka hankkeen voi käytännössä aloit taa, kun hankehakemus on saapunut kehittämisyhdistykselle, ei yh dis tyk sil lä yleensä ole mahdollisuutta käynnistää hanketta omin va roin. Hankkeen rahoituspäätöksen jälkeen hankkeen Leader -rahasta voidaan hakea ennakkoa, mutta pääsääntöisesti yhdistys saa han ke rahan käyttöönsä vasta jälkikäteen toteutuneiden kustannusten pe rusteel la." Valtuusto päätti hankelainoituskäytännöstä seuraavin ehdoin: Kun nan hal li tus voi harkintansa mukaan myöntää taipalsaarelaisille re kis te röi dyil le yhdistyksille lainaa osin tai kokonaan Taipalsaarella to teu tet ta van hankkeen rahoittamiseen. Harkinnassaan kunnanhallitus huomioi yhdistyksen kyvyn toteuttaa ky seis tä hanketta sekä hankkeen tärkeyden paikkakunnan ke hit tä mi sen kannalta. Laina-aika on enintään 36 kk. Lainamäärä on enintään euroa/hanke. Lainasta ei peritä kor koa. Lainalle ei vaadita erillistä vakuutta, mutta yhdistyksen tulee si tou tua maksamaan laina takaisin suoraan ELY:n maksamasta han ke ra has ta hyväksytyn lyhennysohjelman mukaisesti. Lainasta pe ri tään 20 euron suuruinen käsittelymaksu. Vuodelle 2004 valtuusto varasi tähän tarkoitukseen kun nan hal li tuksen käyttöön euron määrärahan ja välirahoitusta käytettiin kah des sa hankkeessa (Ryhtiä Röyttyyn ja Höyrylaivasta toiseen - Lai tu ris ta laituriin -hankkeet). Vuoden 2004 jälkeen välirahoitusta ei ole käytetty kuin vuonna 2012 (Kosteikkoasiamies ja Karvajalanjoen kun nos tus -hankkeet) määrärahan puitteissa. Uuden alkaneen ohjelmakauden Leader -haku tulee käynnistymään ke vään aikana. On odotettavissa, että hankkeita lähtee liikkeelle

9 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto usei ta myös kunnan alueella. Myös hankkeiden koko tullee kas vamaan. Yhden hankehakijan kanssa on neuvoteltu mahdollisuudesta käyttää kun nan myöntämää hankkeiden välirahoitusta. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallituksen kehittämisjaosto esittää kunnanhallitukselle ja edel leen valtuustolle, että kunta voi harkintansa mukaan myöntää tai pal saa re lai sil le/taipal saa rel la toimiville rekisteröidyille yhdistyksille lainaa osin tai ko ko naan Taipalsaarella toteutettavan hankkeen rahoittamiseen. harkinnassaan kunta huomioi yhdistyksen kyvyn toteuttaa kyseistä han ket ta sekä hankkeen tärkeyden paikkakunnan kehittämisen kan nal ta. laina-aika on enintään 36 kk. lainamäärä on enintään euroa/hanke. Lainasta ei peritä kor koa. Lainalle ei vaadita erillistä vakuutta, mutta yhdistyksen tulee si tou tua maksamaan laina takaisin suoraan Ely-keskuksen mak sa mas ta hankerahasta hyväksytyn lyhennysohjelman mukaisesti. Lai nas ta peritään 20 euron suuruinen käsittelymaksu. päätösvalta välirahoituksen myöntämiseksi hakijalle annetaan hal lin to joh ta jal le, joka hallintosäännön mukaisesti muutoinkin vastaa kun nan lainoista. Lisäksi kehittämisjaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2015 ta lous ar vi oon lisätään :n määrärahavaraus ko. käyttöön. Päätös: Hyväksyttiin. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

10 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Konstunrannan asemakaavoituksen käynnistäminen 160/ /2014 Kehj Valmistelija: Jari Willman, kunnanjohtaja Kehittämisjaosto päätti kokouksessaan käynnistää Saimaanharjun Konstunrannan asemakaavan muutostyötä koskevan ideakilpailun ja valtuutti kunnanjohtajan hoitamaan kilpailutuksen käytännön toteutuksen. Siluc Oy:n avustuksella laadittiin kilpailuohjelma ja pyydettiin kiinnostuneita suunnittelijoita ilmoittautumaan kilpailuun mukaan. Kilpailuun valituille osallistujille, jotka jättivät määräaikaan mennessä hyväksytyt kilpailuasiakirjat, maksettiin palkkiona 4000 euroa. Kilpailuun tuli kuusi tasoltaan hyvää ehdotusta. Kilpailuraati käsitteli kokouksissaan esityksiä ja valitsi käytetyn pisteytysjärjestelmän mukaan kilpailun voittajaksi ehdotuksen nimeltään Saimaan kylät. Kilpailuohjelman mukaisesti raati suositti jatkotyön antamista kilpailun voittajalle. Saimaan kylät ehdotuksen tekijältä Optiplan Oy:ltä on pyydetty helmikuussa käydyissä suunnitteluneuvotteluissa tarkennettu tarjous kaavoituksen toteutuksesta. Saadun suunnittelutarjouksen mukaan arvioitu tuntimäärä on tunnin välillä. Työryhmän aikaveloitushinnat vaihtelevat tunnilta välillä. Laskutus tapahtuu tehtyjen tuntien mukaisesti kuukausittain. Työmääräarvio ei sisällä kaavoituksen yhteydessä laadittavia muita selvityksiä eikä näiden ohjaamiseen käytettävää aikaa. Tarjous ei sisällä myöskään mahdollisesti laadittavia ympäristösuunnitelmia ja rakentamisohjeita. Karkeasti arvioiden työtuntiveloitukset tulevat olemaan välillä.tämän lisäksi tulee muut kustannukset, kuten mahdolliset selvitykset ja rakentamistapaohjeet. Talousarviossa on varattu kaavoitukseen vuodelle 2015 yhteensä Kaavoitukseen on syytä varata talousarviossa lisää määrärahaa. Liitteet tarkennettu tarjous suunnittelun toteutuksesta. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kehittämisjaosto päättää hyväksyä tarjouksen ja käynnistää Konstunrannan asemakaavoituksen. Kehittämisjaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle lisämäärärahan varaamista kaavoitukseen vuodelle 2015.

11 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Päätös: Jätettiin pöydälle.

12 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Pohjahiekan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen 253/ /2014 Kehj Valmistelija: Mika Kesseli, vs. hallintojohtaja Maankäyttö- ja rakennuslain 74 :n mukaan "Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 :ssä tarkoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus.maanomistajan toimesta laaditun asemakaavaehdotuksen käsittelyssä noudatetaan muutoin, mitä 8 luvussa säädetään. Maanomistajan toimesta laadittu asemakaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman tarpeetonta viivytystä." Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 34 :n mukaan "Jos maan omistaja maankäyttö- ja rakennuslain 74 :n nojalla huolehtii ranta-asemakaava ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle, hänen on toimitettava kaavan laatimista koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma kunnalle ennen suunnitelman mukaisten menettelyjen aloittamista. Kunta voi esittää maanomistajalle suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi. Kunta ja maanomistaja kutsutaan 1 momentissa tarkoitetun rantaasemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevaan maankäyttö- ja rakennuslain 64 :ssä tarkoitettuun neuvotteluun." Maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n mukaan "Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset." DI Jarmo Mäkelä / Karttaako Oy on toimittanut kunnan käsiteltäväksi päivätyn Pohjahiekan ranta-asemakaavan luonnoksen selostuksineen ja pyytänyt maanomistajan UPM-Kymmene Oyj:n puolesta että kunta käynnistää kaavan laadinnan. Suunnittelualue muodostuu noin 14,3 hehtaarin kokoisesta alueesta Suur-Saimaan Munaluodonselän eteläosassa sijaitsevalla loivapiirteisellä Leikonlahdella n. 1,5 kilometriä Pönniälän kylältä koilliseen. Taipalsaaren Kirkonkylälle on matkaa n. 15 kilometriä kaakkoon päin. Alueella on toiminut jo vuosikymmeniä

13 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto UPM-Kymmene Oyj:n henkilöstön virkistyspaikka (caravaanarialue länsiosassa Pohjahiekalla ja venesatama saunoineen alueen itäosassa Maunussa). Maanomistajan alustavana tavoitteena on mm. hyödyntää alueen jo olemassa olevaa rakennuskantaa ja toimintoja, säilyttää maisemallisesti arvokkaat kohteet sekä hyödyntää erittäin vetovoimaista ympäristöä uudellakin käyttömuodolla osoittamalla lisärakennusoikeutta omarantaisina rakennuspaikkoina. Tavoitteena on siis muuttaa alueen luonnetta enemmän yhteiskäyttöisestä lomailualueesta tonttikohtaiseen ja yksityiseen loma-asumiseen (RM -> RA). Kaavan laadintaan liittyen on järjestetty viranomaisneuvottelu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu käydyn viranomaisneuvottelun pohjalta. Liitteet liite 1: Pohjahiekan RAK: kaavakartta ja kaavamääräykset liite 2: Pohjahiekan RAK: kaavaselostus liitteineen liite 3: Pohjahiekan RAK: osallistumis- ja arviointisuunnitelma kunnanjohtajan päätösehdotus: Kehittämisjaosto päättää todeta, että Pohjahiekan rantaasemakaavan laatiminen on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Kaavan laatijaksi hyväksytään DI Jarmo Mäkelä. Kehittämisjaosto hyväksyy liitteenä olevan kaavaluonnoksen selostuksineen sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää asettaa asiakirjat julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Samalla kuulutetaan ranta-asemakaavan laadinnan vireille tulosta. Kunta perii maanomistajalta kaavan käsittelystä aiheutuvana kustannuksena eri vaiheiden toimielinkäsittelyistä ja kuulemisista aiheutuvasta työstä 800 euroa. Lisäksi laskutetaan kaavakuulutusten kustannukset toteutuneiden kulujen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että kehittämisjaoston puheenjohtaja Vilho Nissinen ilmoitti esteellisyydestään (HallintoL 28 : Maanomistaja on Nissisen työnantaja) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 18:40-18:56 eikä ottanut osaa asian käsittelyyn. Merkittiin pöytäkirjaan, että Vilho Nissisen varajäsen Kyösti Kaijanen saapui kokoukseen asian käsittelyn ajaksi klo 18:40-18:56.

14 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Merkittiin pöytäkirjaan, että kehittämisjaosto valitsi Kyösti Kaijasen kokouksen puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyn ajaksi. Kehj Valmistelija: Mika Kesseli, vs. hallintojohtaja Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä välisenä aikana. Nähtävilläolosta tiedotettiin kunnan ilmoitustaululla, verkkosivuilla, sekä valtuuston päättämissä lehdissä julkaistuilla kuulutuksilla. Kaavoittaja Jarmo Mäkelän lausunto ja vastine saatuun palautteeseen: "Määräaikana jätettiin neljä lausuntoa, joissa Itä-Suomen sotilasläänin esikunnalla ( ) ja Museovirastolla ( ) ei ollut huomautettavaa kaavaratkaisusta. Museovirasto on tehnyt alueella maastotarkastuksen , eikä tässä yhteydessä havaittu kaavassa huomioitavia seikkoja. Lisäselvityksille ei ole lausunnon mukaan tarvetta. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen lausunnossa ( ) esittämät pienet täsmennykset mm. hulevesien ja radonhaittojen osalta on tehty kaavamääräyksiin. Jätevesien osalta viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeistukseen ovat riittävät turvaamaan pohjaveden ja vesistön laadun. Melun osalta ympäristötoimen lausunnossa on tuotu laajasti esille mm. nykyisiä ohjearvoja. Vastine: Nyt käsillä oleva kaava on laadittu niiden periaatteiden nojalla, jotka viranomaisneuvottelussa elokuussa 2014 sovittiin (ks. muistio liitteenä ja selostusosan kohta 5.6). Kaavamääräyksiin lisätään suositus, jonka mukaan rakentaminen tulisi tapahtua mahdollisimman lähellä rinnettä (melun torjunta). Ympäristötoimen suositukset laajemmasta yleiskaavasta merkitään kunnassa tiedoksi ja otettaneen huomioon jatkossa. Maanomistaja teettää nyt ranta-asemakaavaa lain mukaisesti. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa ( )

15 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto esittämät pienet täsmennykset voimassa olevan ympäristösuojelulainsäädännön osalta on tehty kaavamääräyksiin. Yleisellä tasolla lausunnossa todetaan mm. kaavan laadinnalle olevan perustelut ja se on katsottava tarpeen vaatimaksi. Poissiirron kohteena olevaa saaristoa (Ilkonsaaret) säilyy rakentamattomana. Lausunnossa nostetaan esille monia rantojen suunnitteluun liittyviä periaatteita (mm. mitoituksesta), jotka on jo asianmukaisesti otettu huomioon kaavaratkaisussa ja sen perusteluissa. Melun osalta viitataan edellä olevaan vastineeseen." Kaavoittaja on laatinut saatujen lausuntojen pohjalta päivätyn kaavaehdotuksen. Kaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä (MRA 27 ). Kaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunto (MRA 28 ): 1) maakunnan liitolta, jos kaava saattaa koskea maakuntakaavassa käsiteltyjä tai muutoin maakunnallisesti merkittäviä asioita; 2) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jos kaava saattaa koskea valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, luonnonsuojelun tai rakennussuojelun kannalta merkittävää aluetta tai kohdetta taikka maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi varattua aluetta; 3) kunnalta, jonka alueiden käyttöön kaava vaikuttaa; 4) tarpeen mukaan muilta viranomaisilta, joiden toimialaa asemakaavassa käsitellään, sekä asemakaavan kannalta keskeisiltä yhteisöiltä. Liitteet Liite 1: Pohjahiekan RAK: Kaavaehdotus Liite 2: Pohjahiekan RAK: Kaavaselostus liitteineen kunnanjohtajan päätösehdotus: Kehittämisjaosto päättää: 1. Hyväksyä kaavoittajan laatimat vastineet luonnosvaiheessa annettuihin lausuntoihin edellä esitetyn mukaisina; 2. Hyväksyä kaavoittajan laatiman päivätyn Pohjahiekan ranta-asemakaavaa koskevan kaavaehdotuksen liitteissä esitetyn mukaisena ja asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (MRA 27 ). Lisäksi ehdotuksesta pyydetään lausunnot (MRA 28 ) eri

16 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto viranomaisilta. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että kehittämisjaoston puheenjohtaja Vilho Nissinen ilmoitti esteellisyydestään (HallintoL 28 : Maanomistaja on Nissisen työnantaja) ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä klo: 19:45 eikä ottanut osaa asian käsittelyyn. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Teemu Turunen-Saaresti poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä klo 19:45. Merkittiin pöytäkirjaan, että kehittämisjaosto valitsi Pekka Wallénin kokouksen puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyn ajaksi. Kehj Liitteet: Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja Päivitetyt kaavaliitteet Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kaava on ollut nähtävillä väisenä aikana. Kehittämisjaosto päättää merkitä ehdotusvaiheessa jätetyt viranomaislausunnot tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy kaavoittajan tekemät täsmennykset kaava-asiakirjoihin liitteiden mukaisina.koska jätetyt lausunnot ja muutosesitykset ovat olleet luonteeltaan pieniä, kaavaehdotusta ei ole tarpeen asettaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan uudelleen nähtäville. Kehittämisjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle Pohjahiekan ranta-asemakaavan hyväksyttäväksi liitteissä esitetyn mukaisena. Päätös Hyväksyttiin. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Merkittiin pöytäkirjaan, että kehittämisjaoston puheenjohtaja Vilho Nissinen ilmoitti esteellisyydestään (HallintoL 28 : Maanomistaja on Nissisen työnantaja) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi eikä ottanut osaa asian käsittelyyn.

17 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto

18 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet: a) Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 8-14 b) Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: c) HvaIL 3 :n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Taipalsaaren kunnanhallitus Kellomäentie Taipalsaari Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta anne tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus PL Kuopio p fax: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs Kuopio Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

19 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki Pykälät Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähet tää pos titse, sähköi sesti tai lähe tin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päät tymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa.

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2014 205

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2014 205 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2014 205 Kunnanhallitus Aika Paikka 11.08.2014 klo 18:00-19:40 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23 Tekninen lautakunta Kokousaika 19.03.2014 klo 18:00-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 16.02.2015 18:30-20:55 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA 01.12.2011 klo 16:00-17:45 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 180 Tekninen lautakunta 04.12.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 118 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 182 119 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 183 120 TIETOHALLINNON

Lisätiedot