247 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "247 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus"

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA Ma klo KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 247 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 248 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 249 Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden toteaminen 250 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kehittämiskeskustelutilaisuus 251 1, 2 Kiinteistö Oy Hokkalanperän yhtiömuodon muuttaminen asuntoosakeyhtiöksi Maaseutuhallinnon ostopalvelusopimus Keuruun kaupungin ja Kuhmoisten kunnan välillä Lausunto hankkeesta / Kuhmoisten Työvoimareservi ry 254 Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen Lisälista: 255 Jorma Fagerroosin ja muiden asiakumppaneiden kirje PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston hallintotoimistossa sen aukioloaikana. PUHEENJOHTAJA Kimmo Malin

2 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 247 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsun mukana jaetun esityslistan lisäksi otettiin käsiteltäväksi seuraava lisäasia: 255 Jorma Fagerroosin ja muiden asiakumppaneiden kirje Kokouksen alussa keskusteltiin talousarvion 2013 valmistelutilanteesta. Kokoukseen oli kutsuttu taloussihteeri Reetta Talja sekä rakennusmestari Markus Virolainen. Lisäksi kehittämisasiamies Arto Kummala oli kutsuttu kokoukseen kertomaan Toritien liikennesuunnitelmasta ja siihen liittyvästä valmistelutilanteesta. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Khall 248 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Pentti Huokosen ja Juha Järvenpään. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PITÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUDEN TOTEAMINEN (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ) Khall 249 Kunnanhallitus huolehtii kuntalain 56 :n mukaan valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lain ja asetuksen vastaisia. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN KEHITTÄMIS- KESKUSTELUTILAISUUS (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ) Khall 250 Keski-Suomen ELY-keskus on lähettänyt seuraavan kutsun: Maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetään, että kunnat ja alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus käyvät vähintään kerran vuodessa kehittämiskeskustelun, jossa käsitellään kunnan alueidenkäytön suunnitteluun ja sen kehittämiseen, vireillä oleviin merkittäviin kaava-asioihin sekä kuntien ja alueellisen ELY-keskuksen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Kehittämiskeskustelut on tarkoitettu kuntien kaavoituksesta ja rakennusvalvonnasta vastaaville virkamiehille ja luottamushenkilölle. Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan yhteinen kehittämiskeskustelutilaisuus pidetään torstaina klo 9.00 alkaen Kuhmoisten Kuntalan valtuustosalissa, Toritie 34 A. Kehittämiskeskustelun aiheina ovat kuntien kaavoituskatsaus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillintä alueidenkäytössä sekä rakennusvalvontatoimen ajankohtaiskysymykset ja voimavarat. Tämän kutsun liitteenä on rakennusvalvontatoimen resurssikyselylomake. Mahdolliset muut aihetoiveet ja erityiskysymykset pyydetään toimittamaan Keski-Suomen ELY-keskukselle hyvissä ajoin ennen kehittämiskeskustelua. Keski-Suomen ELY-keskus on laatinut kehittämiskeskustelua varten alustavan ohjelman (liite). Yhdyshenkilönä Keski-Suomen ELY-keskuksessa on ylitarkastaja Kari Huntus. Tilaisuuden ohjelma on erillisenä liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajat ko. tilaisuuteen. Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä edustajiksi ko. tilaisuuteen viranhaltijoista Anne Heusalan, Matti Lerssin, Markus Virolaisen, Arto Kummalan ja Marja-Leena Rajalan sekä luottamushenkilöistä

5 Kunnanhallitus Kimmo Malinin, Veikko Mattilan, Silmu Sarvalan, Pentti Huokosen, Ossi Simolan sekä Mira Jokisen.

6 Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY HOKKALANPERÄN YHTIÖMUODON MUUTTAMINEN ASUNTO- OSAKEYHTIÖKSI (Valmistelija ja lisätiedot: rakennusmestari, ) Khall 251 Kiinteistö Oy Hokkalanperä on vapautunut Asuntotuotantolakien säännöksistä ja rajoitteista. Kiinteistö Oy Hokkalanperän hallitus esitti pidetylle yhtiökokoukselle yhtiömuodon muuttamista asunto-osakeyhtiöksi. Yhtiökokous päätti yksimielisesti muuttaa Kiinteistö Oy Hokkalanperän yhtiömuodon sekä nimen Asunto-osakeyhtiö Kuhmoisten Hokkalanperäksi ja tehdä sopimuksen Yhtiön osakkeiden vaihtamisesta uusiin osakkeisiin ja osakkeiden jakosopimus (liite 1) sekä muuttaa yhtiön yhtiöjärjestys (liite 2) ja osakepääoma euromääräiseksi. Osakepääoma ,60 :a jakaantuu 1000 osakkeeseen á 33,64 :a. Kiinteistö Oy Hokkalanperän osakkeet vaihdetaan Asuntoosakeyhtiö Kuhmoisten Hokkalanperän osakkeisiin seuraavasti: K Oy As Oy Dansipin A/S (Hämeen Lanka Oy) 80 os. 400 os. 40 % Kuhmoisten kunta 70 os. 350 os. 35 % WH-asunnot Oy 50 os. 250 os. 25 % 200 os os. 100% Kiinteistö Oy Hokkalanperän yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiömuodon muutos on kaikkien osakkeenomistajien hyväksyttävä. Yhtiökokouksessa olivat läsnä Dansipin A/S (Hämeen Lanka Oy) ja Kuhmoisten kunta, jotka allekirjoittivat sopimuksen yhtiömuodon muuttamisesta ja hyväksyivät yhtiöjärjestyksen Asunto-osakeyhtiö Kuhmoisten Hokkalanperälle. Yhtiömuodon muutos on suunniteltu tulevan voimaan Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Kiinteistö Oy Hokkalanperän yhtiömuodon muuttamisen asunto-osakeyhtiöksi, yhtiön osakkeiden vaihtamisen uusiin osakkeisiin ja osakkeiden jakosopimuksen sekä Asunto-osakeyhtiö Kuhmoisten Hokkalanperän yhtiöjärjestyksen.

7 Kunnanhallitus Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano Ote - Kiinteistö Oy Hokkalanperä

8 Kunnanhallitus MAASEUTUHALLINNON OSTOPALVELUSOPIMUS KEURUUN KAUPUNGIN JA KUHMOISTEN KUNNAN VÄLILLÄ (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ) Khall 252 Vuoden 2013 alusta Jämsän, Keuruun, Kuhmoisten, Multian; Mänttä-Vilppulan, Petäjäveden, Ruoveden ja Virtain kaupunkien/kuntien maaseutuhallinto hoidetaan yhteistoiminta-alueena ja Keuruun kaupunki toimii isäntäkuntana. Yhteistoiminta-alueen maaseutuelinkeinoviranomaiset siirtyvät Keuruun kaupungin palvelukseen paitsi Kuhmoisten kunnan maataloussihteeri. Kuhmoisten kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt maaseutusihteerin viran päättymään ja Marja-Leena Rajalan siirtymisen alkaen kunnan ympäristösihteerin virkaan. Valtuusto päätti antaa kunnanhallitukselle luvan laatia Kuhmoisten kunnan ja Keuruun kaupungin välisen maaseutuhallinnon ostopalvelusopimuksen. Keuruun kaupunki ostaa Kuhmoisten kunnalta maaseutusihteerin työpanosta 60 % eli 0,60 htv maaseutuhallinnon yhteistoimintaalueen käyttöön. Toimipiste on kunnanvirastolla ja asiakaspalvelupäiviä maaseutuhallinnon tehtävissä on 2 päivää viikossa. Keuruun kaupunki maksaa liitteenä 3 olevan ostopalvelusopimusluonnoksen mukaisesti maaseutusihteerin palkkakuluista 60 % kuten toimitilan vuokrakuluistakin, yhteensä euroa vuodessa. Myös tehtävän hoitoon liittyvistä muista toteutuneista kuluista Keuruun kaupunki maksaa 60 %. Ennakkolaskutus tapahtuu joka 3. kuukausi ja kustannusten loppuselvitys seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Kuhmoisten kunta maksaa Keuruun kaupungille osuutensa maaseutuhallinnon kustannuksista maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä 3 olevan maaseutuhallinnon ostopalvelusopimuksen Keuruun kaupungin ja Kuhmoisten kunnan välillä.

9 Kunnanhallitus Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano Ote - Keuruun kaupunki

10 Kunnanhallitus LAUSUNTO HANKKEESTA / KUHMOISTEN TYÖVOIMARESERVI RY (Valmistelija ja lisätiedot: työnsuunnittelija, Khall 253 Kuhmoisten kuntaan on saapunut Kuhmoisten Työvoimareservi ry:ltä päivätty lausuntopyyntö Työ Kuhtuu -hankkeen tarpeellisuudesta koskien hankkeen jatkorahoitushakemusta vuodel le Pyydämme kohteliaimmin, että Kuhmoisten kunnanhallitus antaisi lausunnon Työ Kuhtuu -hankkeen tarpeellisuudesta jatkorahoitushakemusta varten. Hankkeen jatkorahoitushakemus vuodelle 2013 tulee toimittaa Keski-Suomen ELY-keskukseen mennessä. Toivomme, että lausunnostanne kävisi ilmi Työ Kuhtuu -hankkeen merkitys Kuhmoisten pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa sekä yhteistyö kunnan kanssa. Kuhmoisten Työvoimareservi ry:llä henkilöstön kehitys vuoden 2012 aikana on ylittänyt tavoitteen reilusti. Tavoite oli 8 henkilöä, mutta parhaimmillaan toimenpiteissä oli 15 henkilöä. Pääasiassa henkilöstö on muodostunut palkkatuella palkatuista pitkäaikaistyöttömistä. Kaikkiaan kuusi työntekijää on ollut edelleensijoitettuina. Alle 25-vuotiaita on ollut kaksi ja työelämävalmennuksessa on ollut yksi maahanmuuttaja. Keskimäärin henkilöstöä on kuluneen vuoden aikana ollut 11,2 henkilöä/kk. Kuhmoisten kunnanhallitus on päätöksellään päättänyt myöntää Kuhmoisten Työvoimareservi ry:lle euron tuen / vuosi työllistämishankkeen omarahoitusosuuteen vuosille edellyttäen, että TE-keskus myöntää työllisyyshankkeen varsinaisen rahoituksen kyseisille vuosille sekä edellyttäen, että hankkeen laajapohjainen ohjausryhmä jatkaa toimintaansa vuosina ja yhdistys raportoi toiminnastaan neljännesvuosittain kunnanhallitukselle. Hankkeelle on hankehakemuksessa asetettu tavoitteiksi etsiä työpaikkoja pitkäaikaistyöttömille, vaikeasti työllistyville ja vajaakuntoisille henkilöille.

11 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että Kuhmoisten kunta puoltaa hankkeen jatkorahoitusta vuosille liitteen 4 mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Mira Jokinen totesi itsensä yhteisöjääviksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Täytäntöönpano Ote - Kuhmoisten Työvoimareservi ry

12 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAN VAHVISTAMINEN Khall 254 Kunnanjohtajan vuosilomaoikeus lomakaudelta on 38 päivää, josta on pidetty 21 päivää. Kunnanjohtaja anoo vuosilomaa ajalle (8 päivää). Puheenjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtajalle vuosilomaa ajalle (8 päivää), 9 päivää jää myöhemmin päätettäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanjohtaja totesi itsensä osallisuusjääviksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Täytäntöönpano Ote - palkanlaskenta

13 Kunnanhallitus JORMA FAGERROOSIN JA MUIDEN ASIAKUMPPANEIDEN KIRJE Khall 255 Jorma Fagerroos, Jofatekniikka Oy ja Jofage Ky ovat kunnanjohtajalle lähetetyssä sähköpostikirjeessä edellyttäneet, että kunnan tulee vahvistaa, että allekirjoitettuihin sopimuksiin perustuva kilpailukielto on päättynyt. Jorma Fagerroos on kunnanjohtajalle lähettämässään sähköpostikirjeessä katsonut, että kunnanhallituksen tulee päättää, ottaako kunta vastuun Lock-Wood Teknologia Oy:n olemassaolon pitkittämisestä. Pitkittämisestä on seurannut Fagerroosin kilpailukiellon perusteeton jatkuminen ja pitkäaikainen vahinko hänen yritystoiminnalleen. Fagerroos on ilmoittanut vahingon määräksi hänen itsensä osalta ,54 euroa, Jofatekniikka Oy:n osalta ,97 euroa ja Jofage Ky:n osalta ,35 euroa, yhteensä ,86 euroa sekä viivästyskorko mainitulle määrälle lukien. Jorma Fagerroos on kunnanjohtajalle lähettämässään sähköpostikirjeessä katsonut, että kunta on toiminut allekirjoitetun sopimuksen ja sen tarkoittaman lojaliteetin vastaisesti, kun kunta ei ole antanut hänelle tietoja siitä, että kunnan haltuun luovutettu pantti on tullut kunnan kannalta arvottomaksi eikä kunnalla ole ollut enää panttiin kohdistuvia vaatimuksia. Fagerroosin mukaan kunta on menettelyllään antanut Lock-Wood Teknologia Oy:n sille olleen velan anteeksi. Kunta ei ole eikä muulloinkaan sitoutunut Fagerroosin, Jofatekniikka Oy:n ja Jofage Ky:n tai jonkun näistä kanssa sellaiseen sopimukseen, jossa olisi sovittu kilpailukiellosta. Perustettava yhtiö Lock-Wood Teknologia Oy on allekirjoitetussa Lock-wood Kuhmoinen Oy:n osakas- ja rahoittajasopimuksessa sitoutunut tulevaisuudessa panttaamaan ostamansa tuoteoikeudet (teollisoikeudet) ja AT-Innova -puristimen kunnan annettavaksi sovitun takauksen vastavakuudeksi. Kunnan tiedossa ei ole, että Lock-Wood Teknologia Oy olisi antanut kunnalle tällaisen vastavakuuden. Vastavakuuden antamatta jättämisellä ei ole merkitystä sen kannalta, onko kunnalla saaminen Lock-Wood Teknologia Oy:ltä.

14 Kunnanhallitus Yhtiöt, joiden koko osakekannan tai osakkeita Kuhmoisten kunta on omistanut tai omistaa, ovat olleet ja ovat kunnasta erillisiä oikeushenkilöitä. Kunnan osakeomistuksen perusteella ei aiheudu kunnan vastuuta näiden yhtiöiden sitoumuksista niiden sopimuskumppaneille. Kunta ei ole muutoin sitoutunut vastuuseen Fagerroosille, Jofatekniikka Oy:lle ja Jofage Ky:lle tai jollekulle niistä kilpailukieltoihin liittyvistä asioista tai kilpailukieltoja perustavista sopimuksista. Kunta omistaa Lock-Wood Teknologia Oy:n kaikki osakkeet. Kunta on osakkeenomistajan asemassa voinut käyttää yhtiön yhtiökokouksessa tämän aseman tuottamaa päätösvaltaa sen suhteen, milloin yhtiön selvitystila on alkanut. Kunnanhallitus on päättänyt kiinnittää Lock-Wood Teknologia Oy:n hallituksen huomiota silloisen osakeyhtiölain 13 luvun 2 :n niin sanottua pakkoselvitystilaa koskeviin määräyksiin ja toimenpiteisiin, joihin hallituksen säännöksen tarkoittamassa tilanteessa on ollut ryhdyttävä. Kunta ei ole Lock-Wood Teknologia Oy:n osakkeenomistajana aiheuttanut vahinkoa yhtiölle tai muille, kun kunta ei ole käyttänyt yhtiön osakkeenomistajana hallinnoimisoikeuttaan panna vireille yhtiön selvitystilaan määräämistä koskeva asia. Osakeyhtiön osakkeenomistajalla ei ole velvollisuutta käyttää tällaisia hallinnoimisoikeuksiaan. Kunta ei ole muutenkaan aiheuttanut vahinkoa Fagerroosille, Jofatekniikka Oy:lle eikä Jofage Ky:lle. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta, että: 1. kunta ei ole sellaisessa asemassa, että se voisi tai sen tulisi vahvistaa Jorma Fagerroosiin, Jofatekniikka Oy:öön tai Jofage Ky:öön nähden kilpailukieltojen päättyminen; sekä 2. kunta ei ole vahingonkorvausvelvollinen Jorma Fagerroosille, Jofatekniikka Oy:lle eikä Jofage Ky:lle väitetystä vahingosta.

15 Kunnanhallitus Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano Ote - Jorma Fagerroos

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen KOKOUSAIKA Ma 5.3.2012 klo 16.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 47 Elinvoimainen kunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 376 377 378 379 380

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5.3.2012 Käsiteltävät asiat 38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 39. kansaneläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot