LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 2.6.2004"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen Arviomuistio VIESTINTÄMARKKINALAIN MUUTOSTARVE 1. Johdanto Viestintälainsäädännön kokonaisuudistuksen toinen vaihe, uusi viestintämarkkinalaki (393/2003) tuli voimaan 25. päivänä heinäkuuta Teknisellä alalla markkinoiden kehitys on hyvin nopeata. Uudet tekniset ilmiöt edellyttävät yleensä muutoksia myös lainsäädäntöön. Erityisesti markkinahäiriöihin on pystyttävä puuttumaan välittömästi. Viestintämarkkinoita koskeva lainsäädäntö on siis lähtökohtaisesti jatkuvassa muutostilassa. Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan hallituksen esitys viestintämarkkinalain muuttamisesta (HE 74/2004 vp), jossa lain yhdysliikennesääntelyä ehdotetaan tarkistettavaksi tietyiltä osin. Esityksellä annettaisiin Viestintävirastolle lisäksi oikeus asettaa hintakatto eräiden laajakaistapalvelun tarjonnassa tarvittavien verkkoelementtien vuokrahintoihin. Esityksen tarkoituksena on edistää kilpailua laajakaistamarkkinoilla sekä alentaa puhelumaksuja lankapuhelimesta matkapuhelimeen soitettaessa. Tämä muistio on laadittu viestintämarkkinalain uudistamistarpeen arviointia ja lainvalmisteluhankkeen suunnittelua varten. Muistio on laadittu virkatyönä. 2. Eräitä esille tulleita muutostarpeita 2.1 Pääsy kiinteistön sisäjohtoverkkoon Kilpailuvirasto on kiinnittänyt huomiota kiinteistöosakeyhtiön omistamassa vuokratai asumisoikeusasunnossa asuvan mahdollisuuteen kilpailuttaa taloyhtiön laajakaistapalvelun tarjoaja. Kilpailuviraston tietoon on tullut tapauksia, joissa kiinteistöosakeyhtiö on tehnyt yhteishankintaan perustuvan sopimuksen kiinteistön laajakaistapalveluista ja estää kiinteistön laitetiloista perimällään maksulla kiinteistön yksittäisiä asukkaita käytännössä hankkimasta laajakaistapalveluitaan kilpailevalta palvelun tarjoajalta. Kilpailevan palvelun tarjoajan laitteiden sijoittamisesta kiinteistön teletiloihin on tällaisissa tapauksissa Kilpailuviraston mukaan peritty jopa euron vuosivuokraa. Kilpailuvirasto esittää aloitteessaan, että liikenne- ja viestintäministeriö harkitsisi sääntelyn tarpeellisuutta asiassa. Kilpailuvirasto on kirjeessään viitannut sähkömarkkinalain (386/1995) 25 d :n 4 momenttiin, jolla on mahdollistettu sähköntoimittajan

2 kilpailuttaminen asukaskohtaisesti. Kilpailuvirasto toivoo viestintämarkkinalakiin va s- taavaa säännöstä. Kilpailuvirastossa vireillä olevissa tapauksissa on todennäköisesti kysymys osakeyhtiölain mukaisesta osakeyhtiöstä, jonka toimialana on vuokrata omistuksessaan tai muutoin hallinnassaan olevassa kiinteistössä sijaitsevia asuntoja. Tällaista osakeyhtiötä pidetään elinkeinonharjoittajana ja siihen sovelletaan lähtökohtaisesti osakeyhtiölakia (734/1978) sekä kilpailulainsäädäntöä. Osakeyhtiölaissa ei ole nimenomaisia säännöksiä taloyhtiöiden yhteisten tilojen käytöstä perittävästä korvauksesta. Yhtiön tai osakkaan vuokralaisen oikeudet määräytyvät vuokrasopimuksen ja huoneenvuokralainsäädännön perusteella. Myöskään asunto-osakeyhtiölaissa (809/1991) ei ole säännöksiä yhteisten tilojen käytöstä perittävistä korvauksista. Osakkuus asunto-osakeyhtiössä tuottaa osakkaalle oikeuden hallita ainoastaan yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä. Yhtiön hallinnassa olevista yhteisistä tiloista päättää kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä, yhtiöjärjestyksestä riippuen. Asunto-osakeyhtiö hankkii vastikerahoitteisia asumispalveluita ulkopuolisilta palveluntarjoajilta osana yhtiön normaalia toimintaa. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi erilaiset ohjelma-, tietoliikenne- ja turvapalvelut sekä sähkön, veden ja kaasun yhteishankinta. Taloyhtiön yhteishankinnan tarkoituksena on taata asukkaiden enemmistölle mahdollisimman laadukkaat ja luotettavat palvelut mahdollisimman edulliseen hintaan. Asunto-osakeyhtiö ei näissä tapauksissa toimi liiketaloudellisin perustein, vaan se pyrkii yhteishankinnalla tuottamaan talon asukkaille parhaita mahdollisia palveluita omakustannushintaan. Joidenkin osakkaiden irrottautuminen yhteishankintaan perustuvasta sopimuksesta vaikuttaa muiden osakkaiden maksettavaksi tulevaan osuuteen. Asuntoosakeyhtiölaissa ei ole säännöksiä, joiden nojalla osakkaat voisivat uudessa tilanteessa sopia kustannusten jakautumisesta uudelleen. Yhden tai useamman asukkaan irrottautuminen laajakaistapalvelujen yhteishankintasopimuksesta voi siten vaikuttaa ennalta arvaamattomalla tavalla muiden asukkaiden laajakaistapalvelun kustannuksiin. Sääntelyn tarpeellisuutta harkittaessa on otettava huomioon, että asunto-osakeyhtiön yksittäisen asukkaan päätäntävallan lisääminen yhteishankintamenettelyn perusteet syrjäyttämällä saattaa johtaa asunto-osakeyhtiön asukkaiden enemmistön kannalta taloudellisesti epäedullisempaan vaihtoehtoon. Kilpailuvirastossa vireillä olevat tapaukset liittyvät elinkeinotoimintaan, joka liiketaloudellisista tavoitteistaan johtuen eroaa merkittävästi asunto-osakeyhtiön toiminnasta. Jos katsotaan, että asunto-osakeyhtiön sääntely johtaa ei-toivottuun lopputulokseen, sääntely voitaisiin rajata vain elinkeinotoimintaa harjoittaviin kiinteistöosakeyhtiöihin. Oikeusministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoituksena on asuntoosakeyhtiölain joidenkin säännösten uudistaminen. Hankkeen eräs tavoite on selventää vastikerahoitteisten asumispalvelujen, kuten laajakaistapalvelujen yhteishankintaa ja rahoitusta koskevaa sääntelyä. Lisätietoja hankkeesta saa osoitteesta Oikeusministeriön säädöshanke on syytä ottaa huomioon viestintämarkkinalakiin kohdistuvaa muutostarvetta harkittaessa. 2

3 2.2 Kuluttajansuojasäännösten mahdollinen muutostarve 3 Pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelmassa on todettu, että kuluttajan asemaa viestintäpalvelujen käyttäjänä tulisi vahvistaa palvelujen sopimusehtojen ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä lisäämällä. Kuluttajakysymyksiä on käsitelty liikenne- ja viestintäministeriön johdolla ryhmässä, jossa ovat olleet mukana oikeusministeriön, kuluttajaviraston ja Viestintäviraston edustajat. Ryhmän keskusteluissa on käynyt ilmi, että keskeisimmät viestintäpalvelujen tarjonnassa ilmenevät ongelmat liittyvät sopimusehtojen muuttamistilanteisiin, erityisesti palvelun virhe- ja viivästystilanteisiin ja taloudellista riskinjakoa koskeviin kysymyksiin sekä viestintäpalvelujen hinnoittelun läpinäkyvyyteen. Kilpailu ei kuluttajaviranomaisten käsityksen mukaan yksin riitä turvaamaan kuluttajan asemaa näissä kysymyksissä. Kuluttajavirasto katsoo, että keskeisistä kuluttajansuojakysymyksistä sähköisen vie s- tintäpalvelujen tarjonnassa olisi syytä säätää lailla. Erityisesti kuluttajan oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen palvelun virhe- ja viivästystilanteissa on viraston mielestä riittämättömästi säännelty. Kuluttajaviranomaiset ovat painottaneet, että sähköisen viestinnän direktiivien säännöksetkään eivät ole esteenä kotimaisen kuluttajansuojalainsäädännön kehittämiselle, joten erityisesti liittymäsopimusehtoja koskevat ongelmat voitaisiin ratkaista lainsäädäntöteitse. 2.3 Muutoksenhakusäännöksen muutostarve Viestintämarkkinalain 126 :n mukaan liikenne- viestintäministeriön sekä Viestintäviraston päätöksistä saa tietyissä tapauksissa valittaa suoraan korkeimpaan hallintooikeuteen. On katsottu, että valitustien tulisi yhdenvertaisuussyistä olla kaikissa tilanteissa sama. Erityisesti tämä korostuu Viestintäviraston omasta aloitteesta vireille tulleissa riita-asioissa. Viestintäviraston viran puolesta aloittamasta selvityksestä annetusta päätöksestä on voimassa olevan lain mukaan valitettava ensin hallinto-oikeuteen, mikä pitkittää lainvoimaista ratkaisun saamista. Ongelma vältettäisiin, jos viranomaisen itsensä vireille saattama riita-asia rinnastettaisiin tältä osin ulkopuolisen tahon aloitteesta vireille tulleeseen asiaan. Teleyrityksiä kohdeltaisiin silloin samalla tavoin siitä riippumatta, kenen aloitteesta asia on pantu vireille. 2.4 Kytkykauppaa koskeva sääntely Viestintämarkkinalain 70 :n mukaan matkaviestinverkon päätelaitteen tai siihen liittyvän hyödykkeen hinta ei saa riippua siitä, hankkiiko käyttäjä myyjältä myös matkaviestinverkon liittymän. Säännöksellä pyritään estämään kytkykauppaa tilanteissa, joissa päätelaitteen myyjä toimii samalla myös jonkin yksittäisen teleyrityksen liittymien jälleenmyyjänä tai myyntiedustajana. Kytkykaupan kielto on rajattu koskemaan vain matkaviestinlaitteita. Säännös ei koske esimerkiksi internet- liittymän ja tietokoneen kytkykauppaa. Säännöstä voidaan soveltaa ainoastaan Suomessa toimiviin palveluntarjoajiin. Sääntelyn tarkoituksena on kuluttajan aseman turvaaminen. Kuluttajien edun ja toimivan kilpailun vuoksi on tärkeätä, että hyödykkeitä ei markkinoida epäasiallisin argumentein siten, että vertailtavuus muihin tarjolla oleviin hyödykkeisiin vaikeutuu.

4 4 Markkinointia rajoittavia kytkykaupan kieltäviä säännöksiä ei Suomessa yleensä käytetä ilman erityisen painavia perusteita. 2.5 Viestintämarkkinamaksua koskevan sääntelyn tarkentaminen Viestintämarkkinalain 15 a :ssä säädetään viestintämarkkinamaksusta. Lainkohtaan saattaa olla tarpeen lisätä säännös siitä, miten menetellään, jos maksuvelvollinen teleyritys vaihtuu esimerkiksi yritysjärjestelyjen seurauksena. Laissa ei myöskään säännellä tilanteita, joissa teleyrityksen maksuluokan peruste on muusta syystä epäselvä. Asioista oli hallituksen esityksen mukaan tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella, mutta tämä asetuksenantovaltuus poistettiin laista eduskuntakäsittelyn aikana. 2.6 Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa koskeva sääntely Viestintävirasto ei voi antaa eräitä päätöksiään tiedoksi sähköisessä muodossa toteut e- tulla yleistiedoksiannolla. Esimerkiksi osa numerointia koskevista hakemuksista on jätetty niin puutteellisilla tai virheellisillä yhteystiedoilla, että numeron haltijan tavoittaminen on annettujen yhteystietojen perusteella mahdotonta. Säännös sähköisestä yleistiedoksiannosta olisi tarpeellinen, koska hallintolain (434/2003) 62 :n yleistiedoksiantoa koskeva säännös ei sovi sähköiseen palvelun tarjontaan. Numerointipäätöksen nähtävillä pitäminen Viestintävirastossa ja ilmoitteleminen Viestintäviraston ilmoitustaululla tai paikkakunnalla leviävissä sanomalehdissä vaikuttaa nykypäivänä kohtuuttoman raskaalta menettelyltä. Sähköisestä viranoma i- sasioinnista annetussa laissa (13/2003) ei myöskään ole säännöksiä mahdollisuudesta toimittaa yleistiedoksianto sähköisesti. 2.7 Numeron tai tunnuksen käyttöoikeuden peruutusoikeuden laajentaminen Viestintävirasto ei voi voimassa olevan lain nojalla peruuttaa numeroa tai tunnusta, jos numeron tai tunnuksen käyttöoikeuden haltijana oleva yritys on lopettanut toimintansa taikka jos numeron tai tunnuksen haltija muusta syystä lakkaa olemasta. 2.8 Numerotiedotuspalvelun tarjoajan velvollisuus julkaista tietoja palvelun tasosta Viestintämarkkinalain 82 :n mukaan Viestintävirasto voi päätöksellään asettaa teleyritykselle velvollisuuden julkaista vertailukelpoisia ja ajantasaisia tietoja teleyrityksen tarjoamien palveluiden laadusta. Päätöksessä on määrättävä julkaistavat tiedot ja tietojen julkaisutapa. Säännöksellä pannaan täytäntöön yleispalveludirektiivin 22 artikla ja sen liite 3. Julkaistavat tiedot voivat viestintämarkkinalain mukaan koskea muun ohessa liittymän toimitusaikaa, vikojen määrää liittymää kohden ja vikojen korjausaikaa. Muita julkaistavia tietoja voivat olla esimerkiksi puhelunmuodostusaika, vastausaika numerotiedotuspalvelussa sekä laskutuksen oikeellisuutta koskevat valitukset. Pykälän luettelosta on pääteltävissä, että sääntelyn on tarkoitettu kohdistuvan ensisijaisesti puhelinverkossa toimiviin teleyrityksiin ja sen pyrkimyksenä on taata käyttäjille tietty palvelutaso. Esimerkkiluettelosta on myös pääteltävissä, että julkaisuvelvollisuus koskee yksinomaan vähittäismarkkinoilla sovellettavia sopimusehtoja.

5 Säännöksen sanamuodon mukaan julkaisuvelvollisuus voi kohdistua yksinomaan teleyritykseen. Yksi säännöksen perusteluissa mainituista julkaisuvelvollisuuksista koskee numerotiedotuspalvelun vastausaikaa. Numerotiedotuspalvelua tarjoavat nykyisin pääasiassa muut yritykset kuin teleyritykset. Jos tietojen julkaisuvelvollisuus halutaan kohdistaa myös numerotiedotuspalvelun tarjoajiin, siitä on otettava säännös lakiin. 2.9 Eräät lakitekniset muutokset Eräät lain määritelmistä saattavat teknisestä kehityksestä johtuen kaivata tarkennusta. Tällaisia saattavat olla esimerkiksi kiinteän puhelinverkon ja matkaviestinverkon määritelmät. Kiinteän puhelinverkon käsitteen määrittelyssä ei ole otettu huomioon internetissä välitettyjen puheluiden (VoIP) lisääntymistä. Lakia tulee muuttaa, jos halutaan, että tiettyjä, tavallisessa puhelinverkossa toimivaan teleyritykseen kohdistuvia velvoitteita ei sovelleta internetissä välitettäviin puhelinpalveluihin. Viestintämarkkinalain sisältämät viittaukset hallintomenettelylakiin (598/1982) ja hallintolainkäyttölakiin (586/1996) on muutettava viittauksiksi uuteen hallintolakiin (434/2003). Myös viittaukset yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annettuun lakiin (565/1999) tulee korjata viittauksiksi sähköisen viestinnän tietosuojalakiin Viestintäyrityksen varautumisvelvollisuudet Viestintäyritysten varautumisvelvollisuudesta säädetään viestintämarkkinalaissa sekä valtioneuvoston asetuksessa viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaistiedotteiden välittämisvelvollisuudesta (838/2003). Jonkin verran epätietoisuutta on ilmennyt siitä, mitä nämä velvollisuudet ovat käytännössä. 5

1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus

1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus Sisällysluettelo 1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus...2 2. Assuratum Oy...3 3. Digita Oy...9 4. Elcoteq Oyj...16 5. Elektroniikan Tukkukauppiaat ry ja Matkaviestintoimittajat ry...17 6. Elisa Oyj...19 7.

Lisätiedot

sen täytäntöönpanoa. Lisäksi Viestintävirasto oikeutettaisiin ehdotuksen mukaan antamaan päätöksensä tiedoksi sähköpostilla sekä eräissä tapauksissa

sen täytäntöönpanoa. Lisäksi Viestintävirasto oikeutettaisiin ehdotuksen mukaan antamaan päätöksensä tiedoksi sähköpostilla sekä eräissä tapauksissa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja viestintämarkkinalain 70 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että niin

Lisätiedot

ERÄITÄ VIESTINTÄPALVELUIDEN TARJONTAAN LIITTYVIÄ KULUTTAJANSUOJAKYSYMYKSIÄ

ERÄITÄ VIESTINTÄPALVELUIDEN TARJONTAAN LIITTYVIÄ KULUTTAJANSUOJAKYSYMYKSIÄ ERÄITÄ VIESTINTÄPALVELUIDEN TARJONTAAN LIITTYVIÄ KULUTTAJANSUOJAKYSYMYKSIÄ Helsinki toukokuu 2004 6,6b//

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.4.2007 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakia muutettavaksi. Teleyrityksiin kohdistuvaa

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta 1. Elisa Oyj...2 2. Finnet Liitto ry...6 3. Helsingin

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07

Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07 Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07 Viestintämarkkinalaki - Käyttöoikeusdirektiivi 2002/19/EY - Puitedirektiivi 2002/21/EY - Neuvotteluvelvollisuus -

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakia muutettavaksi. Viestintämarkkinalain yleispalvelua koskevaa sääntelyä täydennettäisiin komission virallisen huomautuksen

Lisätiedot

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT 1/2005 YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT TYÖRYHMÄRAPORTTI 1/2005 1 (23) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Työryhmä Asiakirjan nimi YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 21.1.2005

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Ehdotuksella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAUSUNTOLUONNOS 4.4.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tietoyhteiskuntakaari. Ehdotetulla lailla kumottaisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi viestintämarkkinalaki sekä muutettaviksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Ehdotuksella

Lisätiedot

HE 253/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain. laajentamatta voimassa olevaa tarkastusoikeutta.

HE 253/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain. laajentamatta voimassa olevaa tarkastusoikeutta. HE 253/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 37 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain tarkastusmenettelyä koskevaa pykälää.

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 29.10.2003 629/543/2003 TeliaSonera Finland Oyj Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Sonera Puhekaista -palvelu VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58

4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58 4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58 Viestintävirasto MPS 58 1 (45) SISÄLLYS 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

HE 238/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavan viestintämarkkinalakia,

HE 238/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavan viestintämarkkinalakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain, sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä

Lisätiedot

ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Julkinen versio 17.5.2005. Markkinaoikeudelle

ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Julkinen versio 17.5.2005. Markkinaoikeudelle ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Markkinaoikeus PL 118 00131 HELSINKI Markkinaoikeudelle Esitys kilpailunrajoituslain 6 :n (7 :n ennen 1.5.2004) mukaisen kilpailunrajoituksen toteamisesta ja kilpailunrikkomusmaksun

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta 1. Digita...2 2. Elisa Oyj...3 3. FiCom ry...5 4. Forssavisio

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTARVE. Tiivistelmä arviomuistiosta saaduista lausunnoista

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTARVE. Tiivistelmä arviomuistiosta saaduista lausunnoista ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTARVE Tiivistelmä arviomuistiosta saaduista lausunnoista 2 SISÄLLYSLUETTELO 1., lausuntopyyntö ja lausuntojen pääasiallinen sisältö... 3 2. Kiireellisin selvitys- ja muutostarve...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 19.2.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Ehdotuksen mukaan Kilpailu-

Lisätiedot

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet:

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet: Lausuntoyhteenveto 1 (26) Viestintäpolitiikan osasto 8.8.2013 YLEISTÄ Suurin osa lausunnonantajista pitää sähköisen viestinnän ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisenlainsäädännön kokoamista ja säännösten

Lisätiedot

KUV/8504/48/2009 9.11.2009

KUV/8504/48/2009 9.11.2009 KUV/8504/48/2009 9.11.2009 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI VIESTINTÄMARKKINALAIN, TELEVISIO JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN, RADIOTAAJUUKSISTA

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-913-9 (nid.) ISBN 978-952-466-914-6

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot