Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/ Kaupunginhallitus AIKA klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten 1006 täytäntöönpano 667 Transpark-alueen kivipuiston markkinointi ja ylläpito Selvitys monitoimihallin siirtämisestä kaupungin omistukseen Myyntitarjous kiinteistöstä Avustusanomus / Pyhäsalmen Lentokenttä Oy Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen alueen palkkaus Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja 1019 talousarvio 2014 sekä taloussuunnitelma Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 674 Pyhäjärven kaupungin tulevaisuusstrategia Lausunto Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle Jätelautakunnan perustaminen Vestian alueella Tiedoksiannot Muut esille tulevat asiat Kokouksen päättäminen 1038

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tikanmäki Jukka Khall. puh.joht. Piippo Taimi I varapuheenjohtaja Erkkilä Katja Jäsen Saapui klo Tikkanen Kauko Jäsen Leskinen Paavo Jäsen Leskinen Jorma Jäsen Saapui klo Rapo Tarmo Varajäsen 668, poistui klo Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Rantanen Arja Hallintojohtaja Sarkkinen Kimmo Kvalt puh.johtaja Savolainen Martti Kvalt II varapuh.johtaja Nissilä Sari Taloussihteeri POISSA Tuikka Tyyne II varapuheenjohtaja Työeste Pietikäinen Seppo Varajäsen Henkilökohtainen este Malila Laila Kvalt I varapuh.johtaja Henkilökohtainen este ALLEKIRJOITUKSET Jukka Tikanmäki Puheenjohtaja Paavo Leskinen Puheenjohtaja 668 Arja Rantanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kauko Tikkanen Taimi Piippo Katja Erkkilä 668 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi klo , kaupungintalon neuvonta, Ollintie 26

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/ Kaupunginhallitus Kokouksen avaaminen 953/ /2013 KHALL 662 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 878/ /2013 KHALL 663 Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätös val tai nen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kaupun gin hal li tuk sen päätösvaltaisuus edellyttää siten neljän jäsenen läsnäoloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan kokouskutsun antaa toimieli men pu heen joh ta ja tai hä nen esty neenä ollessaan varapu heenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kaupunginhallitus on kokouksessaa päättänyt, että esitys lis ta lähetetään hallintosäännöstä poiketen lisäksi myös kaupun gin hal li tuk sen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouskutsun on antanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sen yhteydessä oleva esityslista on lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen päättämällä tavalla hallintosäännöstä poiketen myös kaupunginhallituksen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Hallintosäännön 11 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjoh ta ja toteaa läsnäolevat se kä kokouksen laillisuuden ja päätösval tai suu den. Puheenjohtaja totesi läsnäolevat sekä totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta 879/ /2013 KHALL 664 Hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen kä si tyk sen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koske van pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edel ly tyk se nä on, että pöytäkirja on tarkastettu. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen kokousten pöytäkirjat tar kas taa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kaksi jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kolman te na arkipäivänä kokouksesta klo välisenä aikana, minkä jälkeen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättä valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävi tön tä kaupunginhallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Tikkanen ja Taimi Piippo.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen 880/ /2013 KHALL 665 Hallintosäännön 11 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukai ses sa järjestyksessä, jollei toi mielin toisin päätä. Hallintosäännön 11.2 :n mukaan toimielin voi ottaa ottaa kä si teltä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mut ta asia voidaan päättää vain vi ranhaltijaesittelystä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa jär jes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla. Paavo Leskinen ilmoitti, että "Muut esille tulevat asiat" kohdassa kaupunginhallitukselle ilmoitettavia PPKY Selänne -asioita. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 891/ /2013 KHALL 666 Kaupunginvaltuusto on lähettänyt kaupunginhallitukselle tie doksi ja asianmukaisessa jär jes tyksessä toimeenpantavaksi kaupungin valtuuston pi tämän kokouksen päätök set :t ja Kaupunginhallitus on pannut täytäntöön kau pun gin valtuus ton päätöksen :n 183. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä päätök set tie toonsa sekä toteaa päätökset laillisiksi ja panee ne täytän töön, mikäli kysymys ei ole pöydälle pannuista asioista, alistet tavista asioista tai sel laisis ta asioista, joissa täytäntöönpano te kisi mah dollisen valituksen mi tät tö mäk si, sekä viimeksi mainit tujen asioi den osalta sen jälkeen, kun ne ovat saavuttaneet lainvoiman. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/ Kaupunginhallitus Transpark-alueen kivipuiston markkinointi ja ylläpito 1170/ /2013 KHALL 667 Pyhäjärvellä on toteutettu vuodesta 2008 alkaen kivialan hank keita, joiden tuloksena paikkakunnalle on saatu Kivistudio ja kivialan am ma til li nen koulutuslinja. Alueelle on noussut myös kivialan yritys toi min taa, jolla on kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia. Yhtenä viimeisimpänä kivialan hankkeena on ollut käynnissä hanke kivialan yritystoiminnan vahvistamiseksi Oulun ete läi sel lä alueel la. Hankkeen hankeaika on ja han ke kump panei na Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Ni va la-haa pajär ven seutukunta, Nihak Oy, Geologian tutkimuskeskus, Py häsal mi Mine Oy, alueen kivialan yritykset, Suomen kai vos yrit tä jät ry, Suomen Kivikeskus, Kainuun Etu Oy ja Pyhäjärven kau pun ki. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat (olleet) eu roa, mis tä Pyhäjärven kaupungin rahoitusosuus vuosina on ollut yhteensä euroa, jakautuen - vuodelle ,67 euroa; - vuodelle ,67 euroa; ja - vuodelle ,67 euroa. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän rahoitusosuus on ollut yhteen sä euroa (1/3 koko kuntarahoitusosuudesta) ja Ni vala-haa pa jär ven Seutu NIHAK ry:n osuus on ollut yhteensä eu roa (1/3 kehittämisosuuden kuntarahoituksesta). Projektin tarkoituksena on ollut vahvistaa rakennuskiviteollisuutta alu eel la ja kohderyhminä alueen kivialan yritykset mukaan lu kien ra ken nus ki ven louhinta-, jalostus- ja asennusyritykset, ark ki teh tija suunnittelutoimistot ja vihersuunnittelutoimistot ja vir her ra kenta jat. Kivialan yritystoiminnan vahvistamishankkeen keskeisenä toimen pi tee nä on ollut kivipuiston ja rakennuskiven ja ki vi ra ken ta misen infopisteen rakentaminen Valtatie 4:n (E75-tien) ja Valtatie 27:n risteysalueelle (Transpark-alueelle), sekä Kivistudion ko nekan nan täydentäminen alueen yritysten tarpeisiin ja uusien tuottei den kehittelyyn. Pysyvinä vaikutuksina tavoitellaan kivipuiston li sää vän Pyhäjärven kaikkien muidenkin yritysten myyntiä toi mimal la houkuttelevana käyntikohteena ohikulkijoille. Kivipuiston rakentamisesta ja Pyhäjärven kaupungin osal lis tu mises ta hankkeeseen on erikseen tehty päätös kau pun gin hal li tuksen kokouksessa :n 187 kohdalla.

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/ Kaupunginhallitus Päätöksellä on hyväksytty kivipuistoinfran rakentaminen ris teysalu een asemakaavan korttelin 4011 tontille 1, jonka JEDU on arvioi nut parhaaksi paikaksi kivipuistolle. Alue käsittää 5766 m2:n suu rui sen, KTY-1 merkinnällä ole van toimitilarakentamisen korttelialueen. Valtuuston vah vis ta ma vuokrahinta alueelle on 0,33 euroa neliömetriltä. Kau pun gin hal li tus on päättänyt tuolloin kivipuiston investoinnista tontille, mi hin on kuulunut tontin raivaaminen, kiertotiepohjan ja esit te ly aluei den pohjatyöt sekä valaistuskaapeloinnin ja sähköliittymän ra ken ta mi nen tontille kustannuksiltaan yhteensä euroa. Rakentaminen on eden nyt vaiheeseen, joissa kivipuiston mark kinoin ti yrityksille se kä ylläpidosta päättäminen on ajankohtaista. Täs sä tar koi tuk ses sa Pyhäjärven kivialan kehittämishankkeen (EAKR) edustajat, ver kos to yh teys asian tun ti ja Asko Ruhkala sekä val mis tus- ja asen nus vas taa va Antti Lahtinen ovat esittäneet kaupun gil le toi min ta mal lia, jonka mukaan Kivipuiston ylläpidosta so vitaan viiden vuo den ajaksi. Ehdotuksena on, että kivialan hankkeiden runkorahoittajat, Jo kilaak so jen koulutuskuntayhtymä JEDU, Nivala-Haapajärven seutu NI HAK ry ja Pyhäjärven kaupunki tekevät ylläpitosopimuksen, jolla Kivipuiston pitkäjänteinen toiminta turvataan ja yl lä pi to kus tannuk set katetaan. Ylläpitokustannuksiksi arvioidaan noin eu roa vuodessa, kunkin runkorahoittajan osuuden ollessa eu roa/vuo si. Runkorahoittajien puiston ylläpito-osuudesta mahdol li ses ti yli jäävät varat siirretään puiston kehittämisrahastoon, ja seu raa vat maksuosuudet suhteutetaan vastaamaan todellisia kus tan nuk sia. Runkorahoittajien ylläpito-osuudella saadaan tehtyjen selvitysten mu kai nen käypä vuosivuokra yrityksille, jotka itse sijoittavat vuokraa maan sa yritysalueeseensa (koot m2) eu roa. Yrityksille vuokrattavia markkinointi- ja mainosalueita ki vipuis toon tulee kappaletta, ja alueiden myynti- ja mark kinoin ti yrittäjille alkaa tänä talvena. Muistio JEDU:n edustajien tapaamisesta ja Kivipuiston esi te ai neis toa on liitteenä n:o 1. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että taloussuunnitelmaan esi te tään varattavaksi euroa/vuosi Transpark-alueelle raken net ta van Kivipuiston ylläpitokustannuksiin, ja että Kivipuiston yl lä pi tä mi ses tä valmistellaan viisivuotinen sopimus Jokilaaksojen kou lu tus kun ta yh ty mä JEDU:n ja Nivala-Haapajärven seutu NI- HAK ry:n sekä mahdollisten muiden yhteistyökumppanien kesken.

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/ Kaupunginhallitus Katja Erkkilä saapui kokoukseen klo Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/ Kaupunginhallitus Selvitys monitoimihallin siirtämisestä kaupungin omistukseen 276/ /2010 KHALL Määrärahavaraus 2013 talousarviossa ja siitä tehty valitus Kaupunginvaltuusto päätti talousarviokokouksessa va ra ta vuoden 2013 talousarvioon euron määrärahan, jol la kaupunki voi ostaa Pyhäjärven Mo ni toi mi hal li Oy:ltä mo ni toimi hal lin kiinteistön. Hallinto-oikeudelle on lähetetty kun nal lis va li tus kau pun gin val tuus ton kokouksen päätöksestä :n 151 kohdalla. Va li tus koh dis tuu määrärahavaraukseen mo ni toi mihal lin lu nas ta mi sek si Monitoimihalli Oy:ltä kaupungin omis tukseen. Kaupunginhallitus toteaa vastineessaan , että päätöksen te ke mi nen kaupunginvaltuustossa määrärahavarauksesta ei ole asia, johon tulee soveltaa KuntaL 53 :n ja 55 :n säädöksiä. Kun ta lain 13 1 momentin 3 kohdan mukaan valtuuston, vas tates saan kunnan toiminnasta ja taloudesta tulee päättää talouden, ra hoi tuk sen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talous ar vio ( /81). Kaupunginhallituksen vastineessa myös todetaan, että mää rä rahan varaaminen talousarvioon on kunnan päätösvaltaan kuu lu va asia, mitä KuntaL 1.2 :n mukaisesti käyttää valtuusto. Kun nan ta lou del li sen vallankäytön katsotaan perinteisesti kuu lu vat valtuus ton päätösvaltaan. Kuntaa koskevan dualistisen pe ri aat teen mu kai ses sa kunnan päätösvallan käyttämisessä KuntaL 13.1 :n 3 kohdan asiassa ilman kaupunginhallituksen esitystä ei ole oikeus vai ku tus ta, millä perusteella päätöstä voitaisiin pitää vir heel lises sä järjestyksessä syntyneenä. Liikuntapaikkojen rakentaminen ja järjestäminen kuuluu kunnan pää tös val taan niin kunnan itsehallintoisen yleisen toimivallan nojal la kuin erityislainkin nojalla. Liikuntalain 2 :n ( /902) mu kaan yleisten edellytysten luo mi nen liikunnalle on valtion ja kun tien tehtävä (2.1 ). Lain mu kaan kunnan tulee luoda edel lytyk siä kuntalaisten liikunnalle ke hit tä mäl lä paikallista ja alueellista yh teis työ tä sekä terveyttä edis tä vää liikuntaa, tukemalla kan salais toi min taa, tarjoamalla lii kun ta paik ko ja sekä järjestämällä liikun taa ottaen huomioon myös eri tyis ryh mät (2.3 ). 2. Halliyhtiön taloustilanne Monitoimihalliyhtiön pitkäaikainen vieras pääoma vuoden 2012 tilin pää tök ses sä koostuu Pyhäjärven kaupungin ,10 euron, Py hä jär ven Osuuspankin ,97 euron ja Jääkiekkosäätiön euron lainoista. Lainaa Pyhäjärven kaupungille ei ole lyhen net ty. Se sisältyy kaupungin taseeseen kohdassa muut lai na-

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/ Kaupunginhallitus saa mi set. Jääkiekkosäätiön laina on tällä hetkellä ko ro ton. Mut ta lai na uusitaan, mikäli päätöstä sen maksamisesta ei tehdä, ja uuden lainan kokonaissumma korkoineen olisi säätiön las kel mien mu kaan noin euroa. Yhtiön varsinainen toiminta on kääntynyt viime vuosina niukasti voi tol li sek si ja siihen on olennaisesti vaikuttanut kaupungin os tamien päiväkäyttötuntien tuntihinnan korottaminen. Kaupunki on mak sa nut päiväkäytöstä euroa / vuosi (alv 0 %). Mo ni toimi hal li Oy:n taloudellinen asema on kuitenkin sellainen, ettei se pys ty huolehtimaan yhteensä ,07 euron vieraan pääoman kor ko- ja lyhennyskuluista. Kaupunginhallitus on käsitellyt Pyhäjärven Monitoimihalli Oy:n avus tus ano mus ta kiinteistöveroihin vuosilta 2011 ja 2012 ko kouksis sa sekä Avustusanomusasia on otettu pois esittelystä Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan :n 17 koh dalla käsitellyt halliyhtiöön taloustilannetta. Se on tällöin päättänyt, et tä kaupunginhallitus voi täydentää halliyhtiön aiemmin ni meämää työryhmää toimintakenttää tuntevilla asiantuntijoilla. Val tuutuk sen nojalla kaupunginhallitus on kokouksessaan :n 115 kohdalla nimennut kaupungin edustajiksi Pyhäjärven Moni toi mi hal li Oy:n työryhmään Jorma Leskisen, Laimi Shemeikan, Tii na Aholan ja Jukka Lehtosaaren. Työryhmän eh do tuk sen pohjalta kau pun gin val tuus to teki pää töksen varata vuoden 2013 talousarvioon euron mää rä rahan monitoimihallin han kin taan. Hallityöryhmän raporttia on käytet ty käsillä olevan selvityksen esittelyssä ja monissa neu vot teluis sa, joita kaupungin ja halliyhtiön edustajien kesken asiasta on käy ty. 3. Ehdot joista yksimielisyys Kiinteistökaupan yh tey des sä kaupungin hyvin epävarma saa ta va pa lau tuu kau pun gil le Monitoimihalli Oy:n maksaessa lainan. Hal likiin teis tön ar vo (verotusarvo 1,9 M ) näkyy jatkossa kau pun gin ta sees sa aluksi hankintahintaisena. Pyhäjärven kaupunki ottaa vastattavakseen kiinteistön yl lä pi to kulut (lämmitys, sähkö, vesi, jätehuolto, vakuutukset sekä ra kennus ten ja alueiden kunnossapito). Liitteenä on erittely jää hal li kiinteis tön ylläpitotehtävistä. Erittely toimii tehtävien vas tuun ja ko tauluk ko na. Kaupungilla on kaupan myötä mahdollisuus järjestää tiloissa ohjat tua ryhmäliikuntaa arkipäivisin kouluaikana klo 8:00 15:00, hal li yh tiön vastatessa jäänhoidosta.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/ Kaupunginhallitus Monitoimihalli Oy puolestaan vastaa kaikista hallin toimintaan liitty vis tä kuluista: henkilöstökuluista sisältäen jäänhoidon jään hoi toko nei neen, kirjanpidon ja tilintarkastuksen, puhelin- ja tie to lii kenne ku lut, pien ka lus to han kin nat, talous- ja muut hallintokulut se kä hal lin si sä ti lo jen siivouksesta aiheutuvista kuluista (työ, vä li neet ja puh dis tus ai neet). Lisäksi Monitoimihalli Oy vas taa hallin käy tön val von nas ta ja siihen liittyvistä kuluista, tuo tois ta ja lait teis tos ta. Monitoimihalli Oy maksaa kaupungille vuokraa erillisellä vuokraja yhteistyösopimuksella sovittavan summan vuosittain. Toimenpiteen tavoitteena on turvata monitoimihallin käyttö jää urhei lu paik ka na jatkossakin käyttäjien kustannusten pysyessä kohtuul li sel la ja muiden lähihallien kanssa kilpailukykyisellä ta sol la. Jäävuorojen hinnat olisivat vuokra- ja yhteistyösopimuksen alkaes sa seuraavat : ilta- ja viikonloppuvuorot, pyhäjärviset alle 18-vuotiaat harrastajat 40 e/h ilta- ja viikonloppuvuorot, pyhäjärviset yli 18-vuoriaat harrastajat 60 e/h ilta- ja viikonloppuvuorot, yritykset ja ulkopaikkakuntal.harrastajat 90 e/h Yhteistyösopimuksen hyväksyminen toisi harrastajille noin 30 %:n alen nuk sen hintoihin. 4. Kiinteistön oston vaikutukset kaupungin talouteen Käyttötalousmenot vuonna 2013: Sivistystoimi on maksanut koululaisten monitoimihallin käytöstä yh teen sä euroa (alv 0 %) vuonna Viimeisin anomus kaupunginhallitukselle kiinteistöverosta va pautu mi sek si on ,36 euroa. Vaikutus käyttötalousmenoihin vuon na 2013 enimmillään olisi ,36 euroa. Kiinteistön ylläpitokustannukset kaupungille vuonna 2014: Tek ni sen toimen laskelman mukaan yl lä pi to kus tan nuk set ilman pois to ja ovat yhteensä euroa (yl lä pi to vuok ra 2,94 /m2/kk). Ylläpitokustannukset, jotka sisältävät pois tot ovat yhteen sä euroa (ylläpitovuokra + pää oma vuok ra 3,70 /m2/kk). Omistuksen siirtyminen kaupungille vaikuttaa kaupungin käyt tö talous me noi hin seuraavasti: Käyttötalousmenot vuonna ,36 euroa Käyttötalousmenot vuonna ,00 euroa Asianosaisten kesken on tehtävä erillinen sopimus tilavuokrasta. Mah dol li sen kiinteistökaupan ja sitä seuraavan vuok ra so pi muksen ehdot on tarkoin neuvoteltava ennen kauppaa. Kiinteistön oston vaikutukset kaupungin taseeseen: Rakennusten arvo lisääntyy kiinteistön ostohinnalla.

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/ Kaupunginhallitus Pitkäaikaisten velkojen määrä vähenee ,10 euroa ja mah dol li sia luottotappiokirjauksia maksamattoman lainan osalta ei tarvitse tehdä. Kiinteistövero määrätään sille, joka omistaa kiinteistön ka len te rivuo den alkaessa eli Kauppakirja on myyjän ja ostajan kes ki näi nen sopimus, jonka perusteella he voivat jakaa veron kes ke nään. Verohallinto ei voi jakaa kiinteistöveroa myyjän ja osta jan kesken. Kiinteistöverolain 3 :n mukaisesti kunnan ei ole suo ri tet ta va veroa omalla alueellaan omistamastaan kiinteistöstä. Oheismateriaalina nro 1: - Laskelma kiinteistön ylläpitokustannuksista vuonna Kiin teis tön hoi don rajat kaupungin ja yhtiön välillä mahdollisen kau pan to teu dut tua - Kiinteistön katselmusraportti Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain mukaan ennen kahden osapuolen välistä sopimusta osapuolet voivat laatia jo ko esisopimuksen tai aiesopimuksen. Esisopimuksella tar koi tetaan sopimusta, jossa sitoudutaan tekemään sopimus myö hempä nä ajankohtana ja johon kirjataan seikat, joista siihen men nessä on päästy yksimielisyyteen. Esisopimusta voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa varsi nai sen sopimuksen ehtona on rahoituksen järjestyminen tai kuten tässä tapauksessa määrärahavarausta talousarvioon kos kevan kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanoehdon täyt tymi nen. Aiesopimukseen kirjataan osapuolten neuvotteluissa saavu tet tu sen hetkinen yksimielisyys ja mahdolliset jat ko suun ni telmat. Aiesopimus ei lähtökohtaisesti ole sitova sopimus eikä osapuo lil la sen perusteella ole oikeudellista velvollisuutta tehdä tähtäi mes sä olevaa sopimusta. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se val tuut taa kaupunginhallituksen laatimaan ja hyväksymään joko esi so pi muk sen tai aiesopimuksen Py hä jär ven kaupungin ja Py häjär ven Monitoimihallin välillä, minkä no jal la kauppakirja Mo ni toi mihal lin siirtymisestä Pyhäjärven kau pun gin omistukseen esitetään hy väk syt tä väk si kau pun gin val tuus tol le, mikäli määrärahan va raamis ta ostoon tarkoittavan kau pun gin val tuus ton päätöksen täy tän töön pa no edel ly tyk set täyttyvät. Puheenjohtaja Jukka Tikanmäen ja I varapuheenjohtaja Taimi Pii pon ilmoitusten perusteella kaupunginhallitus päätti heidän esteel li syy des tään hallintolain 29.2 :n mukaisesti tämän asian käsit te lyyn hallintolain 28.1 :n 7 kohdan perusteella.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/ Kaupunginhallitus Tarmo Rapo saapui kokoukseen Jukka Tikanmäen tilalle asian kä sit te lyn ajaksi. Paavo Leskinen valittiin tilapäiseksi puheenjohtajaksi iältään vanhim man joh dol la tämän asian käsittelyn ajaksi (hallintosääntö 13 ). Katja Erkkilä valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian koh dalle Taimi Piipon tilalle. Jorma Leskinen saapui kokoukseen klo Toimenpiteenä enempien vahinkojen välttämiseksi kau pun gin halli tus päätti tehdä esi so pi muk sen monitoimihallin siirtämiseksi kaupun gin omistukseen. Kau pun gin hal li tus esittää esisopimuksen kau pun gin val tuus ton hy väk syt tä väk si. Tarmo Rapo poistui kokouksesta klo Jukka Tikanmäki ja Taimi Piippo saapuivat kokoukseen.

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/ Kaupunginhallitus Myyntitarjous kiinteistöstä 1172/ /2013 KHALL 669 Pyhäjärven kaupungille on osoitettu myyntitarjous kiinteistöstä. Kiin teis töön kuuluu kahdesta tilasta koostuva noin hehtaarin kokoi nen maapohja rakennuksineen ja rakennelmineen. Kiinteistön maa poh ja sijaitsee asemakaava-alueella. Myyntitarjouksen yhteydessä on kaupungille esitetty kiin teis tö rekis te rin karttaotteet rekisteriyksiköistä ja lainhuutotodistukset niistä sekä rakennuksen kuntoarvio. Myytävän kiinteistön tiedot hintapyyntöineen sisältävät tietoja yksi tyi sen elinkeinotoimintaa koskevista seikoista, joista tiedon anta mi nen aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa, min kä takia niiden käsittelyyn sovelletaan julkisuuslain ( /621) 24.1 :n 20 kohdan määräystä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää neuvottelut myyn ti tar jouksen esittäneen elinkeinonharjoittajan ja yhteistyökumppanien kans sa myyntitarjouksen johdosta. Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/ Kaupunginhallitus Avustusanomus / Pyhäsalmen Lentokenttä Oy 980/ /2013 KHALL 670 Pyhäsalmen Lentokenttä Oy on Pyhäjärven kaupungin 87,15 prosent ti ses ti omistama tytäryhtiö. Osakeyhtiön toimialana on yl lä pitää ja kehittää Pyhäsalmen lentokenttää ja vuokrasopimuksen no jal la hallita kiinteistöjä Pyhäjärven kaupungissa. Pyhäsalmen Len to kent tä Oy:n hallitus on käsitellyt vuoden 2014 talousarviota, jon ka yhteydessä osakeyhtiö pyytää euron avustusta vuoden 2014 toimintamenojen hoitamiseen. Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:llä on vähän vuokratuottoja. Toi minta ku lut muodostuvat seuraavista: vuokrat, lupamaksut sähköt, Tra fin tarkastuksessa tulleet korjausvaatimukset, kunnossapito, ti lin tar kas tus ja kirjanpito, hallinto sekä vakuutusmaksut. Toi minta ku lut vuodelle 2014 ovat yhteensä euroa. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää varata vuoden 2014 talousarvioon mää rä ra hat Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n toiminta-avustukseen euroa. Toiminta-avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että Py häsal men Lentokenttä Oy toimittaa tilinpäätöksen ja toi min ta ker tomuk sen vuodelta 2013 sekä talousarvion ja toimintasuunnitelman vuo del le Avustus maksetaan edellä mainittujen asiakirjojen toimittamisen jälkeen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/ Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen alueen palkkaus 821/ /2012 HENKJAOS Haapajärven kaupunki, Pyhäjärven kaupunki ja Reisjärven kunta ovat tehneet keskinäisen sopimuksen kuntien järjestettäväksi sää det ty jen lakisääteisten maaseutuhallintotehtävien sekä maaseu dun kehittämistehtävien järjestämisestä Pyhäjärven kau pungin toimesta alkaen. Henkilöstö on siirtynyt Pyhäjärven kaupungin palvelukseen siir tymis ajan koh dan mukaisella palkalla käsittäen kaikki palkkatekijät. So pi muk ses sa (Kvalt ) on sovittu, että palk kojen harmonisointi suoritetaan mennessä pitäen pe rustee na tehtävän vaativuutta kuitenkin siten, että loppupalkkoja ei alen ne ta. Maaseutuhallinnossa työskentelee: Tukisihteeri Liisa Tuoriniemi Haapajärvi Maaseutusihteeri Maritta Leskinen Pyhäjärvi Maaseutujohtaja Pasi Liikanen Reisjärvi Tukisihteeri Saara Jokisalo Reisjärvi Harmonisointi tarkoittaa sitä, että työn vaativuustasolta samaa teh tä vää tekevät työntekijät saavat samansuuruista palkkaa. Harmo ni soin ti edellyttää osassa tehtäviä myös tehtävänkuvien ja työn vaa ti vuu den arvioinnin ajantasaistamista. Oheismateriaalina nro 1 yhteistoimintasopimus. Hallintojohtajan päätösehdotus: Henkilöstöjaosto toteaa, että maaseutuhallinnon palkkojen suhteen toimitaan kvalt :n mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL 671 Maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä hyväksytyn yh teistoi min ta so pi muk sen (kvalt ) henkilöstön asemaa ja siirtoa koskevan liitteen 4. kohdan mukaan Pyhäjärven kau pun ki perustaa siirtyviä henkilöitä varten tarvittavat virat alkaen. Virkamääräyksiin merkitään työn suo ri tus paikak si Pyhäjärven kaupunki ja Haapajärven kaupungin ja Reis jär-

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/ Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus ven kunnan toimipiste palvelusuhteen alkaessa. Henkilöstö siir tyy Pyhäjärven kaupungin palvelukseen siirtymisajankohdan mu kaisel la palkalla käsittäen kaikki palkkatekijät. Palkkojen har mo nisoin ti suoritetaan viimeistään mennessä pitäen pe rustee na tehtävän vaativuutta kuitenkin siten, että lop pu palk ko ja ei alenneta. Kaupunginvaltuusto on :n 119 kohdalla päättänyt pe rus taa em. virat; kaksi tukisihteerin virkaa ja maaseutujohtajan vi ran Pyhäjärven kaupungin organisaatioon siten, että toiseen tuki sih tee rin virkaan on siirtynyt alkaen Haapajärven kaupun gis ta Liisa Tuoriniemi ja toiseen Reisjärven kunnasta Saara Jo ki sa lo sekä maaseutujohtajan virkaan samasta ajankohdasta lu kien Reisjärven kunnasta Pasi Liikanen. Sopimuksen tarkoittama palkkojen harmonisointi koskee tu ki sihtee rei den ja Pyhäjärvellä maaseutusihteerin virassa työs ken te levän Maritta Leskisen tehtäväkohtaisten peruspalkkojen saat tamis ta keskenään yhtä suuriksi alkaen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että maaseutuhallinnon tehtävissä Pyhä jär ven kaupungin työyksikössä palvelleiden tu ki sihtee rien ja maaseutusihteerin tehtäväkohtainen peruspalkka on alkaen 2.279,58 euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/ Kaupunginhallitus Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja talousarvio 2014 sekä taloussuunnitelma / /2013 KHALL 672 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen talousarvio pohjautuu valtuus to kau sit tain laadittuun palvelutasosuunnitelmaan sekä kuntien kanssa tehtäviin vuosisopimukseen perussopimuksen 14 :n mu kai ses ti. Vuosisopimusten liitetiedot sisältävät kaikki jä sen kuntien talousarvioihin ja suunnitelmiin sisällytettävät tekstit ja määrä ra hat. Vuosisopimusta ja talousarviota on valmisteltu kuntayhtymän viran hal ti joi den toimesta ja sitä on käsitelty kuntayhtymän joh to ryhmäs sä, jossa ovat jäseninä myös jäsenkuntien kuntajohtajat. Talousarvioesityksessä jäsenkuntien maksuosuudet ovat yh teensä 77,6 M :a ja ne jakaantuvat kunnittain seuraavasti: Haapajärvi 28,9 M 37,2 % Kärsämäki 11,0 M 14,2 % Pyhäjärvi 25,5 M 32,9 % Reisjärvi 12,2 M 15,7 % Alkuperäiseen vuoden 2013 talousarvioon verrattuna mak suosuu det kasvavat 7,7 %:a. Muutettuun vuoden 2013 ta lous ar vioon verrattuna maksuosuudet nousevat 0,6 %. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen Pyhäjärven palvelujen käyttö suun ni tel man hyväksymisen yhteydessä haetaan tarvittavat me no vä hen nyk set tavoitteena Pyhäjärven kaupungin yli jää mäinen tilinpäätös vuodelta Oheismateriaalina nro 2 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelma vuosille Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hy väksyt tä väk si Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelman vuosille

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Pöytäkirja 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus Aika 28.05.2014 klo 14:30-18:42 Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Osallistujat Läsnä Hartikainen

Lisätiedot