2 (8) LUNASTUSMENETTELYÄ KOSKEVA ILMOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 (8) LUNASTUSMENETTELYÄ KOSKEVA ILMOITUS"

Transkriptio

1

2 LUNASTUSMENETTELYÄ KOSKEVA ILMOITUS 1 Lunastusoikeus Tämä kirje sisältää osakeyhtiölain tarkoittaman ilmoituksen Oy Danfoss Ab:n Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle tekemän hakemuksen pääasiallisesta sisällöstä ja uskotun miehen yhteystiedoista. Oy Danfoss Ab ( Danfoss ) on tehnyt kaikista Vacon Oyj:n ( Vacon ) osakkeista vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen. Tarjousaika alkoi ja päättyi Danfoss on tarjousajan päättymisen jälkeen ostanut Vaconin osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä tai muutoin hinnalla, joka ei ylitä 34,00 euron tarjoushintaa osaketta kohden. Vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen ja sitä seuranneiden osakkeiden ostojen seurauksena Danfoss on saanut omistukseensa noin 98,38 prosenttia Vaconin kaikista osakkeista ja äänistä. Se, jolla on enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeutettu käyvästä hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet (Osakeyhtiölain 18 luvun 1 ). Koska Danfossin omistus on yli yhdeksän kymmenesosaa Vaconin osakkeista ja äänistä, sille on syntynyt osakeyhtiölain tarkoittama oikeus käyvästä hinnasta lunastaa Vaconin muiden osakkeenomistajien osakkeet. 2 Lunastusmenettelyn aloittaminen ja lunastusvaatimus Saadakseen omistukseensa kaikki Vaconin osakkeet Danfoss on tehnyt Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle ( Lunastuslautakunta ) hakemuksen Vaconin vähemmistöosakkeiden lunastusta koskevan välimiesmenettelyn aloittamisesta. Danfoss on pyytänyt Lunastuslautakunnalta välimiesten valitsemista ratkaisemaan lunastusta koskevat vaatimukset ja esittänyt, että asian ratkaisemiseen riittää yksi välimies. Danfoss on ilmoittanut vaativansa, että välimiesoikeus 1. vahvistaa, että Danfossilla on oikeus lunastaa Vaconin vähemmistöosakkeenomistajien omistamat osakkeet; 2. vahvistaa lunastushinnaksi 34,00 euroa osakkeelta ja sille maksettavaksi osakeyhtiölain tarkoittamaa korkoa; 3. vahvistaa, että muiden osakkeenomistajien omistamat Vaconin osakkeet siirtyvät Danfossille vakuuden hyväksymisestä ja asettamisesta lukien; 4. hyväksyy vakuudeksi Danfossin välimiesmenettelyn yhteydessä tarjoaman vakuuden; 5. vahvistaa, että Danfossilla on oikeus maksaa lunastushinnan riidattomana pidetty osuus korkoineen välittömästi sen jälkeen, kun Danfoss on saanut omistusoikeuden Vaconin kaikkiin osakkeisiin; ja 6. vahvistaa, että Danfossilla on oikeus alentaa vakuuden arvoa niiden lunastushintojen määrällä korkoineen, jotka Danfoss on maksanut tai talletta- 2 (8)

3 3 Uskottu mies nut, ja niiden osakkeiden määrästä, joiden osalta välitystuomio on tullut lainvoimaiseksi. Osakeyhtiölain mukaan lunastushintana pidetään vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa tarjottua hintaa, jollei muuhun ole erityistä syytä. Ostotarjouksessa tarjottu hinta oli 34,00 euroa osakkeelta. Danfossin yksityiskohtaiset vaatimukset ilmenevät välimiesoikeudelle aikanaan esitettävästä kannekirjelmästä. Lunastuslautakunta on hakenut tuomioistuimelta uskotun miehen määräämistä valvomaan välimiesmenettelyssä vähemmistöosakkeenomistajien etua. Pohjanmaan käräjäoikeus on antamallaan päätöksellä H 14/9371 määrännyt uskotuksi mieheksi asianajaja Vesa Niinikankaan. Uskotun miehen yhteystiedot ovat: Asianajaja Vesa Niinikangas Asianajotoimisto Niinikangas, Berglund, Fjellström Oy Vaasanpuistikko VAASA Puhelin Matkapuhelin Faksi Sähköposti Uskotulla miehellä on oikeus ja velvollisuus esittää välimiesmenettelyssä vähemmistöosakkeenomistajien puolesta näiden asiaa tukevia seikkoja ja näyttöä. Uskotulla miehellä ei ole kelpoisuutta vähemmistöosakkeenomistajien puolesta esittää tai hyväksyä lunastusta koskevia vaatimuksia tai ryhtyä toimiin, jotka ovat ristiriidassa vähemmistöosakkeenomistajan omien toimien kanssa. Mikäli Teillä on osakkeiden lunastukseen liittyviä kysymyksiä, pyydämme ottamaan yhteyttä uskottuun mieheen. 4 Lunastusmenettelyä koskevat toimenpideohjeet Lunastuslautakunta on pyytänyt antamaan Teille tiedoksi Lunastuslautakunnan päiväämän kirjeen jäljennöksen, Lunastuslautakunnan säännöt ja Danfossin Lunastuslautakunnalle toimittaman hakemuksen jäljennöksen. Pyydämme Teitä tutustumaan oheiseen aineistoon ja erityisesti Lunastuslautakunnan kirjeeseen, jossa on lunastusmenettelyä koskevia lisäohjeita. Teiltä ei edellytetä toimenpiteitä saadaksenne maksun omistamistanne Vaconin osakkeista niiden lunastuksen perusteella. Lunastushinta maksetaan Teille välimiesoikeuden aikanaan antaman päätöksen mukaisesti. Mikäli haluatte osallistua välimiesmenettelyyn, voitte tehdä sen lähettämällä kirjallisen lausumanne Lunastuslautakunnalle mennessä Lunastuslautakunnan kirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Danfossin puolesta asiasta antaa lisätietoja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. Lisätietopyynnöt pyydetään osoittamaan Jonas Hästölle (puh , faksi tai sähköposti 3 (8)

4 MEDDELANDE OM INLÖSENFÖRFARANDET 1 Inlösenrätt Detta brev innehåller ett meddelande i enlighet med aktiebolagslagen om det huvudsakliga innehållet i ansökan som gjorts av Oy Danfoss Ab till Centralhandelskammarens inlösningsnämnd samt den gode mannens kontaktuppgifter. Oy Danfoss Ab ( Danfoss ) har lämnat ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande avseende alla aktier i Vacon Abp ( Vacon ). Erbjudandetiden började och slutade Danfoss har efter erbjudandetidens slut köpt aktier i Vacon i handel ordnad av NASDAQ OMX Helsinki Oy eller annars för ett pris som inte överskrider anbudspriset på 34,00 per aktie. Till följd av det frivilliga offentliga uppköpserbjudandet och de därefter följande köpen av aktier har Danfoss fått i sin ägo cirka 98,38 procent av alla aktier och röster i Vacon. Den som innehar mer än nio tiondelar av bolagets samtliga aktier och röster har rätt att till gängse pris lösa in de övriga aktieägarnas aktier (aktiebolagslagen 18 kap. 1 ). Eftersom Danfoss innehar mer än nio tiondelar av Vacons samtliga aktier och röster har Danfoss i enlighet med 18 kap. 1 i aktiebolagslagen rätt att till gängse pris lösa in de övriga aktieägarnas aktier i Vacon. 2 Inledande av inlösenförfarandet och inlösningsanspråket För att få samtliga aktier i Vacon i sin ägo har Danfoss den hos Centralhandelskammarens inlösningsnämnd ( Inlösningsnämnd ) ansökt om att ett skiljeförfarande som gäller inlösen av minoritetsaktierna i Vacon skall inledas. Danfoss har bett Inlösningsnämnden att utse skiljemän för avgörande av lösningsanspråket och hemställt att en skiljeman är tillräckligt för att avgöra ärendet. Danfoss har uppgett sig kräva att skiljedomstolen 1. fastställer att Danfoss har rätt att lösa in de aktier som ägs av Vacons minoritetsaktieägare; 2. fastställer som lösenbelopp 34,00 euro per aktie jämte ränta i enlighet med aktiebolagslagen; 3. fastställer att de övriga aktieägarnas aktier i Vacon övergår till Danfoss från och med godkännandet och ställandet av säkerhet; 4. godkänner som säkerhet den säkerhet som Danfoss erbjuder i samband med skiljeförfarandet; 5. fastställer att Danfoss har rätt att betala åt minoritetsaktieägarna den del av lösenbeloppet jämte ränta som anses ostridig omedelbart efter att Danfoss har fått äganderätten till alla aktier i Vacon; och 6. fastställer att Danfoss har rätt att sänka på värdet av säkerheten med summan av de lösenbelopp jämte ränta som Danfoss har betalat eller deponerat och för de aktiers belopp för vilka skiljedomen vunnit laga kraft. 4 (8)

5 Enligt aktiebolagslagen anses det pris som erbjudits i det offentliga uppköpserbjudandet som lösenbeloppet, om det inte finns särskild anledning att förfara på annat sätt. Det i det offentliga uppköpserbjudandet erbjudna anbudspriset var 34,00 euro per aktie. Danfoss detaljerade krav framgår av den inlaga som kommer att framföras till skiljedomstolen. 3 God man Inlösningsnämnden har hos domstolen ansökt om förordnandet av en god man för bevakning av minoritetsaktieägarnas intressen vid skiljeförfarandet. Österbottens tingsrätt har med sitt beslut nr. H 14/9371 daterat förordnat advokat Vesa Niinikangas som god man. Den gode mannens kontaktuppgifter är: Advokat Vesa Niinikangas Advokatbyrå Niinikangas, Berglund, Fjellström Ab Vasaesplanaden VASA Telefon Mobiltelefon Telefax E-post 4 Anvisningarna för inlösenförfarandet Den gode mannen har rätt och skyldighet att vid skiljeförfarandet på minoritetsaktieägarnas vägnar framföra omständigheter och bevis som stöder dessas sak. Den gode mannen är inte behörig att på minoritetsaktieägarnas vägnar framställa eller godkänna lösningsanspråk eller vidta åtgärder som står i konflikt med en minoritetsaktieägares egna åtgärder. Om Ni har frågor gällande inlösningen av aktier ber vi Er ta kontakt med den gode mannen. Inlösningsnämnden har bett oss att delge Er en kopia av Inlösningsnämndens brev daterat , Inlösningsnämndens stadgar och en kopia av Danfoss ansökan till Inlösningsnämnden daterad (på finska). Vi ber Er vänligen bekanta Er med det bifogade materialet och i synnerhet med brevet från Inlösningsnämnden, som innehåller ytterligare information om inlösenförfarandet. Ni behöver inte vidta några åtgärder för att erhålla betalning för de aktier i Vacon som Ni innehar på grund av inlösningen av dem. Lösenbeloppet betalas till Er i enlighet med det beslut som skiljedomstolen i sinom tid fattar. Ifall Ni önskar delta i skiljeförfarandet ber vi Er att tillställa Inlösningsnämnden Ert skriftliga utlåtande senast den 27 januari 2015 i enlighet med anvisningarna givna i Inlösningsnämndens brev. Ytterligare information på Danfoss vägnar ges av Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab. Begäran om tilläggsuppgifter riktas vänligen till Jonas Hästö (tel , fax eller e-post 5 (8)

6 NOTIFICATION OF THE SQUEEZE-OUT PROCEDURE 1 Right of Squeeze-out This letter constitutes the notification, as referred to in the Limited Liability Companies Act, of the main contents of the application submitted by Oy Danfoss Ab to the Finland Chamber of Commerce. This letter also contains the contact information of the special representative. Oy Danfoss Ab ( Danfoss ) has made a public voluntary bid for all shares in Vacon plc ( Vacon ). The offer period began on 29 September 2014 and ended on 21 November Danfoss has after the end of the offer period purchased shares in Vacon in trading on NASDAQ OMX Helsinki Ltd or otherwise at a price not exceeding the offer price of EUR per share. As a result of the public bid and the subsequent purchases of shares, Danfoss has gained ownership of approximately per cent of all shares and votes in Vacon. A shareholder with more than nine tenths (9/10) of all shares and votes in the company shall have the right to redeem the shares of the other shareholders at the fair price (Chapter 18(1) of the Limited Liability Companies Act). As Danfoss shareholding exceeds nine tenths of all the shares and votes in Vacon, Danfoss has the right to redeem the shares of other Vacon shareholders at the fair price as referred to in the Limited Liability Companies Act. 2 Commencement of Squeeze-out Procedure and Redemption Demand In order to gain possession of all the shares in Vacon, Danfoss submitted an application on 2 December 2014 to the Redemption Committee of the Finland Chamber of Commerce ( Redemption Committee ) for the commencement of arbitration proceedings with regard to the squeeze-out procedure concerning the minority shares in Vacon. Danfoss has requested that the Redemption Committee appoint arbitrators to resolve claims concerning the squeeze-out procedure and stated that one arbitrator is sufficient to resolve the matter. Danfoss has requested that the arbitral tribunal: 1. confirms that Danfoss is entitled to redeem the shares held by Vacon's minority shareholders; 2. confirms that the redemption price is EUR per share and that interest is to be paid in accordance with the Limited Liability Companies Act; 3. confirms that the shares in Vacon held by the other shareholders is transferred to Danfoss as of the approval and posting of a security; 4. approves the security offered by Danfoss in connection with the arbitration proceedings; 5. confirms that Danfoss is entitled to pay the indisputable part of the redemption price including interest immediately upon Danfoss receiving ownership of all shares in Vacon; and 6 (8)

7 3 Special Representative 4 How to Proceed 6. confirms that Danfoss has the right to lower the value of the security for the amount of the redemption prices including interest that Danfoss has paid or deposited and for the amount of shares for which the arbitral award has become final. According to the Limited Liability Companies Act, the price quoted in the voluntary public bid shall serve as the redemption price, unless there is a special reason to determine otherwise. The price quoted in the voluntary public bid was EUR per share. Danfoss more detailed request will be set out in the statement of a claim to be submitted to the arbitral tribunal. The Redemption Committee has petitioned the court for the appointment of a special representative to look after the rights of the minority shareholders in the arbitration proceedings. In its decision number H 14/9371 dated 29 December 2014, the Ostrobothnia District Court appointed attorney at law Vesa Niinikangas as the special representative. The special representative's contact information is: Attorney at law Vesa Niinikangas Attorneys-at-Law Niinikangas, Berglund, Fjellström Vaasanpuistikko VAASA Telephone Mobile Fax The special representative shall have the right and the obligation to make a case on the behalf of the minority shareholders and to present evidence in support thereof in the arbitration proceedings. The special representative shall not be competent to make or to accept demands relating to the redemption on the behalf of the minority shareholders, nor take any measures that are contrary to the measures taken by a minority shareholder. Please contact the special representative if you have any questions on the redemption of the shares. The Redemption Committee has requested that we provide you a copy of the letter issued by the Redemption Committee on 30 December 2014 as well as of the rules of the Redemption Committee (only in Finnish and Swedish) and of the application submitted by Danfoss to the Redemption Committee on 2 December 2014 (only in Finnish). We kindly request that you take the time to read through the appended materials and pay special attention to the letter issued by the Redemption Committee, as it contains further instructions on the squeeze-out procedure. You do not need to take any action in order to be paid for the redemption of any Vacon shares you hold. The redemption price will be paid to you in accordance with the decision issued by the arbitral tribunal at a later date. In the event that you wish 7 (8)

8 to participate in the arbitration proceedings, you may do so by sending a written statement to the Redemption Committee by 27 January 2015 in accordance with the instructions provided in the letter by the Redemption Committee. Castrén & Snellman Attorneys Ltd provides further information on Danfoss behalf on the matter. Please address your requests for further information to Jonas Hästö (tel , fax or 8 (8)

9 KESKUS- KAUPPAKAMARI HAKIJA TIEDOKSIANTAA 1(2) Vacon Oyj:n osakkeenomistajille Asianumero: L 6/2014 VÄLIMIESOIKEUDEN MÄÄRÄÄMINEN ASIASSA OY DANFOSS AB / VACON OYJ:N MUUT OSAKKEENOMISTAJAT Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on vastaanottanut hakemuksen Vacon Oyj:n osakkeiden lunastusasiassa. Oy Danfoss Ab on pyytänyt osakeyhtiölain 18 luvun 4 :n mukaisesti Keskuskauppakamarin lunastuslautakuntaa määräämään välimiesoikeuden Vacon Oyj:n osakkeiden lunastusta koskevaan asiaan. Lausumapyyntö Teillä on mahdollisuus antaa lunastuslautakunnalle kirjallinen lausuma välimiesoikeuden määräämisestä viimeistään Mahdollinen lausuma pyydetään toimittamaan osoitteeseen: Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta, PL 1000, Helsinki. Lausuman voi myös lähettää sähköpostitse osoitteeseen Lausuman antamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä lunastuslautakunnassa. Tämä kirje ei aiheuta teille toimenpiteitä, joliette enää omista Vacon Oyj:n osakkeita. Mahdolliset lisätiedustelut Lunastuslautakunta vastaa ainoastaan välimiesoikeuden määräämistä koskeviin kysymyksiin. Muiden mahdollisten kysymysten osalta pyydämme teitä ottamaan yhteyttä hakijan asiamieheen tai asiassa määrättyyn uskottuun mieheen. Hakijan asiamiehen yhteystiedot ovat: KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu 17, PL HELSINKI p f Y-tunnus: «nvw.keskuskauppakamarl.fl

10 KESKUS- KAUPPAKAMARI Asianajaja Mika llveskero Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy PL 233 (Eteläesplanadi 14), Helsinki Puhelin Faksi Sähköposti mika.ilveskero0.castren.fi 2(2) Uskotun miehen yhteystiedot ovat: Asianajaja Vesa Niinikangas Asianajotoimisto Niinikangas, Berglund & Fjellström Oy Vaasanpuistikko 14, Vaasa Puhelin Matkapuhelin Faksi Sähköposti KESKUSKAUPPAKAMARIN LUNASTUSLAUTAKUNTA \ ^^. Piiula PaloranU pääsihteeri LIITTEET Oy Danfoss Ab:n hakemus (hakemuksen liitteitä voi tarvittaessa pyytää hakijan asiamieheltä) Lunastuslautakunnan säännöt KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu 17, PL HELSINKI p f Y-tunnus:

11 HANDELSKAMMAREN DELGIVS AV SÖKANDEN 1(2) Tili aktieägarna i Vacon Abp Arendenummer: L 6/2014 TILLSÄTTANDE AV SKILJENÄMND l ÄRENDET OY DANFOSS AB / ÖVRIGA AKTIEÄGARNA l VACON ABP Centralhandelskammarens inlösningsnämnd har mottagit ansökan den 2 december 2014 angäende inlösen av aktier i Vacon Abp. Oy Danfoss Ab har begärt i enlighet med 18 kap. 4 i aktiebolagslagen att Centralhandelskammarens inlösningsnämnd tillsätter en skiljenämnd för att avgöra en inlösentvist av aktier Vacon Abp. Begäran om yttrande Ni har mojlighet att ge tili inlösningsnämnden ert skriftliga yttrande om tillsättandet av skiljenämnden senast den 27 januari Eventuella yttrandet ombedes att skickas tili adressen: Centralhandelskammarens inlösningsnämnd, PB 1000, Fl Helsingfors, Finland. YUrandet kan även inges per e-post tili adressen lunastusochamber.fi Arendet kan behandlas i inlösningsnämnden även om ett skriftligt yttrande inte har getts. Detta brev föranleder inga ätgärder frän er sida, om ni inte längre äger aktier i Vacon Abp. Eventuell tilläggsinformation Inlösningsnämnden svarar endast pä frägor som gäller tillsättandet av skiljenämnd. l fall ni har övriga frägor ber vi er kontakta sökandens ombud eller den gode man som är förordnad i saken. Sökandens ombuds kontaktuppgifter är:

12 HANDELSKAMMAREN 2(2) Advokat Mika llveskero Advokatbyrä Castren & Snellman Ab PB 233 (Södra Esplanaden 14), Helsingfors Telefon Fax E-post Den gode mannens kontaktuppgifter är: Advokat Vesa Niinikangas Advokatbyrä Niinikangas, Berglund & Fjellström Ab Vasaesplanaden 14, Vasa Tetefon Mobiltelefon Telefax E-post CEMJ7?ALHANDEL$KAMMARENSINLÖSNINGSNÄMND Paula Paloranta Generalsekreterare BILAGOR Oy Danfoss Abs ansökan (bilagoma tili ansökan kan pä begäran erhällas av sökandens ombud) Inlösningsnämndens stadgar CENTRALHANDELSKAMMAREN Alexandensgatan 17, PB HELSINGFORS Tel FO-nummer:

13 FINNCHAM SERVICE TO BE EFFECTED BY CLAIMANT Helsinki, 30 December2014 To the shareholders of Vacon Oyj Case No. L 6/2014 APPOINTMENT OF ARBITRAL TRIBUNAL IN THE ARBITRATION OY DANFOSS AB / THE OTHER SHAREHOLDERS OF VACON CORPORATION Pursuant to Chapter 18, Section 4 of the Finnish Limited Liability Companies Act, Oy Danfoss Ab has requested that the Redemption Board of the Finland Chamber of Commerce appoint an arbitral tribunal to settle the redemption dispute regarding the shares of Vacon Corporation. The request has been filed on 2 December You are invited to submit a written statement regarding the appointment of the arbitral tribunal on or before 27 January Any statement shall be submitted to the following address: The Redemption Board of the Finland Chamber of Commerce, P.O. Box 1000, Fl Helsinki, Finland. The statement may be submitted also by to Failure to submit a written statement does not prevent the proceedings in the case from continuing. If you do not own Vacon Corporation^ shares any more, you do not need to take any action and may disregard this letter. Further information The Redemption Board oniy answers questions regarding the appointment of the arbitral tribunal. For any further questions we kindly ask you to contact the counsel of Oy Danfoss Ab or the special representative appointed to look after the rights of Vacon Corporation^ minority shareholders. FINLAND CHAMBER OF COMMERCE Aleksanterinkatu 17, P.O. Box 1000 l HELSINKI Finland l Tel l Fax l Business ID:

14 FINNCHAM The council of Oy Danfoss Ab contact information is as follows: Attorney at law Mika llveskero Castren & Snellman Attorneys Ltd P.O.B 233 (Eteläesplanadi 14), Helsinki, Finland Telephone: Fax: The special representative's contact information is as follows: Attorney at law Vesa Niinikangas Attorneys-at-Law Niinikangas, Berglund & FJellström Vaasanpuistikko 14, Vaasa Telephone: Mobile: Fax: THE REDEMPTION BOARD OF THE FINLAND CHAMBER OF CQMtVIERCE i^ P^ula Paloranta'?ecretary General ENCLOSURES Application submitted by Oy Danfoss Ab (enclosures may be requested from the Oy Danfoss Ab's counsel if necessary) Rules of the Redemption Board of the Finland ChamberofCommerce (in Finnish and Swedish) FINLAND CHAMBER OF COMMERCE Aleksanterinkatu 17, P.O. Box HELSINKI Finland Tel Fax Business ID:

15

16

17

18

19 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUNASTUSLAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT (Keskuskauppakamari vahvistanut ) 1 Lunastuslautakunnan tehtävä Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan (jäljempänä lautakunta) tehtävistä on säädetty kauppakamarilaissa (878/2002). 2 Lautakunnan kokoonpano, päätösvaltaisuus ja äänestäminen Lautakunnan kokoonpanosta, päätösvaltaisuudesta ja äänestämisestä on säädetty kauppakamarilain 5 :ssä (638/2006). 3 Lautakunnan jäsenen erottaminen Keskuskauppakamarin valtuuskunta voi erottaa lunastuslautakunnan jäsenen, jos hänen menettelynsä osoittaa, ettei hän nauti tehtävän edellyttämää luottamusta. 4 Lautakunnan sihteeristö Keskuskauppakamari nimeää lautakunnalle sihteerin, jonka alaisuudessa lautakunnan sihteeristö toimii. Sihteerin tulee olla lakimies, jolla on riittävä kokemus ja kielitaito. 5 Pöytäkirja Lautakunnan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnä olevat, käsiteltävät asiat, äänestykset ja päätökset. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan. 6 Jäsenen nimeäminen Lautakunnan jäsentä ei voida nimetä välimieheksi. 7 Hakemus Hakemus lunastuslautakunnalle on toimitettava kirjallisesti kolmena kappaleena liitteineen tai luotettavalla tavalla sähköisesti Lunastusoikeutta koskevaan hakemukseen tulee sisältyä: 1) lunastajan ja hänen asiamiehensä nimi, osoite, postiosoite, puhelinnumero, faksinumero sekä sähköpostiosoite; 2) yhtiön osakasluettelo; 3) tarjottava lunastushinta; sekä 4) tarpeellinen valtuutus. Lunastusvelvollisuutta koskevaan hakemukseen tulee sisältyä: 1) hakijan ja hänen asiamiehensä nimi, osoite, postiosoite, puhelinnumero, faksinumero sekä sähköpostiosoite; 2) vaadittava lunastushinta; sekä 3) tarpeellinen valtuutus. Uskotun miehen määräämistä varten hakemuksessa on ilmoitettava osakeyhtiölain (624/2006) 24 luvun 1 :n mukainen oikeuspaikka. 8 Hakemuksen tutkimatta jättäminen Jos on ilmeistä, ettei lautakunta ole toimivaltainen käsittelemään asiaa, asia on jätettävä tutkimatta. 9 Vastaajan kuuleminen Lautakunnan on hakemuksen johdosta kuultava vastaajaa sekä kehotettava häntä antamaan kirjallinen lausuntonsa. Lautakunta voi tarvittaessa määrätä, että hakija huolehtii tarpeellisten asiakirjojen todisteellisesta toimittamisesta vastaajalle tämän kuulemiseksi. Lautakunnan jäsentä ei voida ehdottaa osakeyhtiölain (624/2006) 18 luvun 5 :n mukaiseksi uskotuksi mieheksi. KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu 17, PL HELSINKI p f Y-tunnus:

20 10 Lausunto hakemuksesta Vastaajan hakemuksen johdosta antamaan lausuntoon tulee sisältyä: 1) lausuma siitä, mitä hakemuksessa on esitetty; 2) lausuma välimiesten lukumäärästä; sekä 3) tarpeellinen valtuutus. 11 Hakemuksen tai lausunnon täydentäminen Lautakunta voi vaatia asianosaista täydentämään hakemusta tai lausuntoa. Jos asianosainen laiminlyö sen, asia voidaan joko kokonaan tai osittain jättää tutkimatta. Vastaajan laiminlyönti ei kuitenkaan estä asian jatkokäsittelyä. 12 Välimiesten määrääminen Hakijan vastapuolen annettua lausuntonsa tai sitä varten asetetun määräajan kuluttua umpeen lautakunnan tulee määrätä osakeyhtiölain (624/2006) 18 luvun 4 :n mukaisesti tarpeellinen määrä välimiehiä ja määrätä näiden puheenjohtaja. Lautakunnan jäsen, joka välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaan on esteellinen toimimaan asiassa välimiehenä, ei saa osallistua asian käsittelyyn lautakunnan kokouksessa. 13 Muut määräykset Lunastuslautakuntaan sovelletaan lisäksi mitä kauppakamarilain 6 :ssä (638/2006) on säädetty. 14 Voimaantulosäännös Nämä säännöt tulevat voimaan 1. päivänä kesäkuuta Sääntöjä on muutettu viimeksi KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu 17, PL HELSINKI p f Y-tunnus:

21 STADGAR FÖR CENTRALHANDELSKAMMARENS INLÖSNINGSNÄMND Fastställda av Centralhandelskammaren den Inlösningsnämndens uppgifter I handelskammarlagen (878/2002) stadgas om Centralhandelskammarens inlösningsnämnds (härefter nämnden ) uppgifter. 2 Nämndens sammansättning, beslutförhet och omröstning I handelskammarlagen 5 (638/2006) stadgas om nämndens sammansättning, beslutförhet och omröstning. 3 Avskedande av nämndemedlem Centralhandelskammarens delegation kan avskeda en medlem av inlösningsnämnden om dennes förfarande visar att han inte åtnjuter det förtroende uppdraget förutsätter. 4 Nämndens sekretariat Centralhandelskammaren utser för nämnden en sekreterare under vilken nämndens sekretariat lyder. Sekreteraren skall vara jurist och ha tillräcklig erfarenhet och språkkunskap. 5 Protokoll Vid nämndens möten förs protokoll i vilket antecknas de närvarande, de ärenden som behandlats, omröstningar och beslut. Protokollet undertecknas av ordföranden och sekreteraren. 6 Tillsättande av medlem En medlem av nämnden kan inte utses till skiljeman. En medlem av nämnden kan inte föreslås till god man. 7 Ansökan Ansökan om tillsättande av skiljemän skall i tre exemplar jämte bilagor tillställas nämnden skriftligt eller på ett tillförlitligt sätt i elektronisk form. Ansökan om inlösningsrätt skall innehålla: 1) inlösarens och hans ombuds namn, adress, postanstalt, telefonnummer, faxnummer och e-postadress; 2) bolagets aktieägarförteckning; 3) det lösenbelopp som erbjuds; samt 4) i förekommande fall fullmakt. Ansökan om inlösningsskyldighet skall innehålla: 1) den sökandes och hans ombuds namn, adress, postanstalt, telefonnummer, faxnummer samt e-postadress; 2) det lösenbelopp som krävs; samt 3) i förekommande fall fullmakt. För förordnande av en god man skall ansökan innehålla ett meddelande om den tingsrätt som enligt aktiebolagslagens (624/2006) 24 kap. 1 är behörigt i ärendet. 8 Avvisande av ansökan Om det är uppenbart att nämnden inte är behörig att handlägga ärendet skall ärendet avvisas. 9 Hörande av svaranden Nämnden skall med anledning av ansökan höra svaranden och uppmana honom att ge ett skriftligt yttrande i saken. Nämnden kan vid behov ålägga sökanden att se till att de handlingar som behövs för hörandet bevisligen tillställs svaranden. CENTRALHANDELSKAMMAREN Alexandersgatan 17, PB HELSINGFORS Tel FO-nummer:

22 10 Yttrande om ansökan Svarandens yttrande med anledning av ansökan skall innehålla: 1) ett utlåtande om det som framförts i ansökan; 2) ett utlåtande om antalet skiljemän; samt 3) i förekommande fall fullmakt. 11 Komplettering av ansökan eller yttrande Nämnden kan kräva att parterna kompletterar sin ansökan eller sitt yttrande. Underlåts detta kan ärendet helt eller delvis avvisas. Försummelse från svarandens sida utgör dock inte ett hinder för den fortsatta behandlingen av ärendet. 12 Tillsättande av skiljemän Sedan sökandens motpart gett sitt yttrande eller då fatalietiden för detta löpt ut skall nämnden i enlighet med 18 kapitlet 4 aktiebolagslagen (624/2006) utse ett tillräckligt antal skiljemän och förordna en ordförande för dem. Den som i enlighet med lagen om skiljeförfarande (967/92) är jävig får inte delta i behandlingen av ärendet vid nämndens möte. 13 Övriga bestämmelser På inlösningsnämnden tillämpas dessutom vad som stadgats 6 (638/2006) handelskammarlagen. 14 Ikraftträdande Dessa stadgar träder i kraft den 1 juni Dessa stadgar har senast ändrats den CENTRALHANDELSKAMMAREN Alexandersgatan 17, PB HELSINGFORS Tel FO-nummer:

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Vakuutusvalvonta OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Anvisning om de villkor som påkallas av allmänt intresse för EES-försäkringsförmedlare Conditions required by general good

Lisätiedot

Salomaki Oy HYVINKÄÄ

Salomaki Oy HYVINKÄÄ PATENTIT, HYÖDYLLISYYSMALLIT, MALLIT, TAVARAMERKIT PATENTS, UTILITY MODELS, DESIGNS, TRADEMARKS SUOMI FINLAND VALTAKIRJA Täten POWER OF ATTORNEY for Salomaki Oy HYVINKÄÄ tai määräämänsä valtuutetaan edustamaan

Lisätiedot

Helsingin Osuuskauppa Elannon säännöt Helsingfors Handelslag Elantos stadgar

Helsingin Osuuskauppa Elannon säännöt Helsingfors Handelslag Elantos stadgar Helsingin Osuuskauppa Elannon säännöt Helsingfors Handelslag Elantos stadgar 1.1.2009 alkaen Helsingin Osuuskauppa Elanto säännöt Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi Helsingin

Lisätiedot

EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N ( YHTIÖ ) SUUNNATUN APPORTTIEMISSION ( OSAKEANTI ) EHDOT

EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N ( YHTIÖ ) SUUNNATUN APPORTTIEMISSION ( OSAKEANTI ) EHDOT Liite 2 Yhtiökokouskutsuun 13.4.2011 EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N ( YHTIÖ ) SUUNNATUN APPORTTIEMISSION ( OSAKEANTI ) EHDOT TERMS AND CONDITIONS OF THE DIRECTED CAPITAL CONTRIBUTION SHARE ISSUE ( SHARE

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010

Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010 Anne

Lisätiedot

Andelslagets firma är Vessönet Anl Osk och dess hemort är Borgå. Andelslaget har parallellnamnet Vessonet

Andelslagets firma är Vessönet Anl Osk och dess hemort är Borgå. Andelslaget har parallellnamnet Vessonet VESSÖNET ANL OSK STADGAR 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Vessönet Anl Osk och dess hemort är Borgå. Andelslaget har parallellnamnet Vessonet 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att bygga,

Lisätiedot

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH)

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH) PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 NNISH PATENT AND REGISTRATION OFCE (PRH) AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFCE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Lisätiedot

Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä

Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä Maanpäällisen digi-tv:n ohjelmapalvelusopimus Satelliitti-digi-tv:n ohjelmapalvelusopimus Sopimus sisältää ehtoja asiakkaalle luovutettavista

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖLAKITYÖRYHMÄ 24/2003

SENAATTI-KIINTEISTÖLAKITYÖRYHMÄ 24/2003 SENAATTI-KIINTEISTÖLAKITYÖRYHMÄ 24/2003 SENAATTI-KIINTEISTÖLAKITYÖRYHMÄ 24/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Asianajajatutkinnon 1/2013, 25.1.2013 kysymykset Advokatexamens 1/2013, 25.1.2013 frågor

Asianajajatutkinnon 1/2013, 25.1.2013 kysymykset Advokatexamens 1/2013, 25.1.2013 frågor 1 (8) Asianajajatutkinnon 1/2013, 25.1.2013 kysymykset Advokatexamens 1/2013, 25.1.2013 frågor 1. Kysymykset (a ja b) Suomen Asianajajaliiton säännöistä (934/2004) a. Pääsihteeriä koskevat säännökset b.

Lisätiedot

1 Warranttien ehdot 28.5.2015. 1.1 Warranttien liikkeeseenlaskun tausta ja syyt

1 Warranttien ehdot 28.5.2015. 1.1 Warranttien liikkeeseenlaskun tausta ja syyt 1 Warranttien ehdot 28.5.2015 1.1 Warranttien liikkeeseenlaskun tausta ja syyt Biotie Therapies Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus valtuutettiin 26.5.2015 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päättämään osakeyhtiölain

Lisätiedot

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1 Soveltamisalue TSSFI 07/2015 Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1.1 Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Lisätiedot

RAY ETUASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT

RAY ETUASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT RAY ETUASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT SUOMI SVENSKA ENGLISH RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS PL 32, 02601 Espoo, p. 0100 87 900 www.ray.fi RAY Etuasiakkuuden sopimusehdot Voimaan RAY Etuasiakkuuden lanseerauksen yhteydessä

Lisätiedot

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996)

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996) Liite 1 YLEISSOPIMUS TOIMIVALLASTA, SOVELLETTAVASTA LAISTA, TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ VANHEMPAINVASTUUSEEN JA LASTEN SUOJELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA (Tehty 19 lokakuuta

Lisätiedot

KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1/12 10.2.2012

KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1/12 10.2.2012 1/12 KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1. SOVELTAMINEN 1. SCOPE OF APPLICATION 1.1. Näitä Easmar Logistics Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot

SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja (myöhemmin Ehdot ) sovelletaan SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n (myöhemmin

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

HE 91/2008 vp. 1949 (nro 98);

HE 91/2008 vp. 1949 (nro 98); 10 Sopimusteksti MERITYÖTÄ KOSKEVA YLEISSO- PIMUS, 2006 JOHDANTO MARITIME LABOUR CONVEN- TION, 2006 PREAMBLE Kansainvälisen työjärjestön yleiskonferenssi, jonka Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvosto

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 14 16 SISÄLLYS N:o Sivu 14 Tasavallan presidentin asetus täydellisestä

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 November 2013 relating to Warrants relating to the DAX * Index to be publicly offered in the Republic of Finland and to be admitted

Lisätiedot

31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL

31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL 31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL BEST CONNECTIONS TO ASIA 31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL FINNAIR OYJ www.finnair.com www.finnair.fi 3 Contents CONTENTS News 10 Business

Lisätiedot

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä 7.6.2012 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

2.9.2013 HOVIOIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA TAPAUKSIA

2.9.2013 HOVIOIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA TAPAUKSIA 2.9.2013 HOVIOIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA TAPAUKSIA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3 Hovioikeuksien tapauksia 1 Yleistä Tämä aineisto koostuu pääosin maistraattien

Lisätiedot

VÄLITYSLAUSEKKEEN LAADINNASTA KANSAINVÄLIS- LUONTOISISSA SOPIMUKSISSA I

VÄLITYSLAUSEKKEEN LAADINNASTA KANSAINVÄLIS- LUONTOISISSA SOPIMUKSISSA I Välityslausekkeen laadinnasta kansainvälisluontoisissa sopimuksissa I 13 Defensor Legis N:o 1/2008 VÄLITYSLAUSEKKEEN LAADINNASTA KANSAINVÄLIS- LUONTOISISSA SOPIMUKSISSA I (Über die Formulierung der Schiedsklausel

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI

INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 1. OMAN PÄÄOMAN TUOTTO % (ROE) Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja - verot x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL

YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL 2010 YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL yliopistojen valintaopas universitetens urval 2010 pikahakemisto/snabbregister AALTO-YLIOPISTO................................ 22 aalto-yliopiston KAUPPAKORKEAKOULU...

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2. Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2. Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2 Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2 Lait eurooppalaisesta vähäisiin

Lisätiedot

SUOMALAINEN MYRKKYPILLERI ELI OMISTUSOSUUTEEN KYTKETTY LUNASTUSVELVOLLISUUS OSAKEYHTIÖSSÄ

SUOMALAINEN MYRKKYPILLERI ELI OMISTUSOSUUTEEN KYTKETTY LUNASTUSVELVOLLISUUS OSAKEYHTIÖSSÄ Paul Raade SUOMALAINEN MYRKKYPILLERI ELI OMISTUSOSUUTEEN KYTKETTY LUNASTUSVELVOLLISUUS OSAKEYHTIÖSSÄ Referee-artikkeli Helmikuu 2010 Julkaistu Edilexissä 26.2.2010 www.edilex.fi/lakikirjasto/6830 Julkaistu

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014. 17/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 130/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014. 17/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 130/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 130/2014) Valtioneuvoston asetus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia

Lisätiedot