2 (8) LUNASTUSMENETTELYÄ KOSKEVA ILMOITUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 (8) LUNASTUSMENETTELYÄ KOSKEVA ILMOITUS"

Transkriptio

1

2 LUNASTUSMENETTELYÄ KOSKEVA ILMOITUS 1 Lunastusoikeus Tämä kirje sisältää osakeyhtiölain tarkoittaman ilmoituksen Oy Danfoss Ab:n Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle tekemän hakemuksen pääasiallisesta sisällöstä ja uskotun miehen yhteystiedoista. Oy Danfoss Ab ( Danfoss ) on tehnyt kaikista Vacon Oyj:n ( Vacon ) osakkeista vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen. Tarjousaika alkoi ja päättyi Danfoss on tarjousajan päättymisen jälkeen ostanut Vaconin osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä tai muutoin hinnalla, joka ei ylitä 34,00 euron tarjoushintaa osaketta kohden. Vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen ja sitä seuranneiden osakkeiden ostojen seurauksena Danfoss on saanut omistukseensa noin 98,38 prosenttia Vaconin kaikista osakkeista ja äänistä. Se, jolla on enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeutettu käyvästä hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet (Osakeyhtiölain 18 luvun 1 ). Koska Danfossin omistus on yli yhdeksän kymmenesosaa Vaconin osakkeista ja äänistä, sille on syntynyt osakeyhtiölain tarkoittama oikeus käyvästä hinnasta lunastaa Vaconin muiden osakkeenomistajien osakkeet. 2 Lunastusmenettelyn aloittaminen ja lunastusvaatimus Saadakseen omistukseensa kaikki Vaconin osakkeet Danfoss on tehnyt Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle ( Lunastuslautakunta ) hakemuksen Vaconin vähemmistöosakkeiden lunastusta koskevan välimiesmenettelyn aloittamisesta. Danfoss on pyytänyt Lunastuslautakunnalta välimiesten valitsemista ratkaisemaan lunastusta koskevat vaatimukset ja esittänyt, että asian ratkaisemiseen riittää yksi välimies. Danfoss on ilmoittanut vaativansa, että välimiesoikeus 1. vahvistaa, että Danfossilla on oikeus lunastaa Vaconin vähemmistöosakkeenomistajien omistamat osakkeet; 2. vahvistaa lunastushinnaksi 34,00 euroa osakkeelta ja sille maksettavaksi osakeyhtiölain tarkoittamaa korkoa; 3. vahvistaa, että muiden osakkeenomistajien omistamat Vaconin osakkeet siirtyvät Danfossille vakuuden hyväksymisestä ja asettamisesta lukien; 4. hyväksyy vakuudeksi Danfossin välimiesmenettelyn yhteydessä tarjoaman vakuuden; 5. vahvistaa, että Danfossilla on oikeus maksaa lunastushinnan riidattomana pidetty osuus korkoineen välittömästi sen jälkeen, kun Danfoss on saanut omistusoikeuden Vaconin kaikkiin osakkeisiin; ja 6. vahvistaa, että Danfossilla on oikeus alentaa vakuuden arvoa niiden lunastushintojen määrällä korkoineen, jotka Danfoss on maksanut tai talletta- 2 (8)

3 3 Uskottu mies nut, ja niiden osakkeiden määrästä, joiden osalta välitystuomio on tullut lainvoimaiseksi. Osakeyhtiölain mukaan lunastushintana pidetään vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa tarjottua hintaa, jollei muuhun ole erityistä syytä. Ostotarjouksessa tarjottu hinta oli 34,00 euroa osakkeelta. Danfossin yksityiskohtaiset vaatimukset ilmenevät välimiesoikeudelle aikanaan esitettävästä kannekirjelmästä. Lunastuslautakunta on hakenut tuomioistuimelta uskotun miehen määräämistä valvomaan välimiesmenettelyssä vähemmistöosakkeenomistajien etua. Pohjanmaan käräjäoikeus on antamallaan päätöksellä H 14/9371 määrännyt uskotuksi mieheksi asianajaja Vesa Niinikankaan. Uskotun miehen yhteystiedot ovat: Asianajaja Vesa Niinikangas Asianajotoimisto Niinikangas, Berglund, Fjellström Oy Vaasanpuistikko VAASA Puhelin Matkapuhelin Faksi Sähköposti Uskotulla miehellä on oikeus ja velvollisuus esittää välimiesmenettelyssä vähemmistöosakkeenomistajien puolesta näiden asiaa tukevia seikkoja ja näyttöä. Uskotulla miehellä ei ole kelpoisuutta vähemmistöosakkeenomistajien puolesta esittää tai hyväksyä lunastusta koskevia vaatimuksia tai ryhtyä toimiin, jotka ovat ristiriidassa vähemmistöosakkeenomistajan omien toimien kanssa. Mikäli Teillä on osakkeiden lunastukseen liittyviä kysymyksiä, pyydämme ottamaan yhteyttä uskottuun mieheen. 4 Lunastusmenettelyä koskevat toimenpideohjeet Lunastuslautakunta on pyytänyt antamaan Teille tiedoksi Lunastuslautakunnan päiväämän kirjeen jäljennöksen, Lunastuslautakunnan säännöt ja Danfossin Lunastuslautakunnalle toimittaman hakemuksen jäljennöksen. Pyydämme Teitä tutustumaan oheiseen aineistoon ja erityisesti Lunastuslautakunnan kirjeeseen, jossa on lunastusmenettelyä koskevia lisäohjeita. Teiltä ei edellytetä toimenpiteitä saadaksenne maksun omistamistanne Vaconin osakkeista niiden lunastuksen perusteella. Lunastushinta maksetaan Teille välimiesoikeuden aikanaan antaman päätöksen mukaisesti. Mikäli haluatte osallistua välimiesmenettelyyn, voitte tehdä sen lähettämällä kirjallisen lausumanne Lunastuslautakunnalle mennessä Lunastuslautakunnan kirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Danfossin puolesta asiasta antaa lisätietoja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. Lisätietopyynnöt pyydetään osoittamaan Jonas Hästölle (puh , faksi tai sähköposti 3 (8)

4 MEDDELANDE OM INLÖSENFÖRFARANDET 1 Inlösenrätt Detta brev innehåller ett meddelande i enlighet med aktiebolagslagen om det huvudsakliga innehållet i ansökan som gjorts av Oy Danfoss Ab till Centralhandelskammarens inlösningsnämnd samt den gode mannens kontaktuppgifter. Oy Danfoss Ab ( Danfoss ) har lämnat ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande avseende alla aktier i Vacon Abp ( Vacon ). Erbjudandetiden började och slutade Danfoss har efter erbjudandetidens slut köpt aktier i Vacon i handel ordnad av NASDAQ OMX Helsinki Oy eller annars för ett pris som inte överskrider anbudspriset på 34,00 per aktie. Till följd av det frivilliga offentliga uppköpserbjudandet och de därefter följande köpen av aktier har Danfoss fått i sin ägo cirka 98,38 procent av alla aktier och röster i Vacon. Den som innehar mer än nio tiondelar av bolagets samtliga aktier och röster har rätt att till gängse pris lösa in de övriga aktieägarnas aktier (aktiebolagslagen 18 kap. 1 ). Eftersom Danfoss innehar mer än nio tiondelar av Vacons samtliga aktier och röster har Danfoss i enlighet med 18 kap. 1 i aktiebolagslagen rätt att till gängse pris lösa in de övriga aktieägarnas aktier i Vacon. 2 Inledande av inlösenförfarandet och inlösningsanspråket För att få samtliga aktier i Vacon i sin ägo har Danfoss den hos Centralhandelskammarens inlösningsnämnd ( Inlösningsnämnd ) ansökt om att ett skiljeförfarande som gäller inlösen av minoritetsaktierna i Vacon skall inledas. Danfoss har bett Inlösningsnämnden att utse skiljemän för avgörande av lösningsanspråket och hemställt att en skiljeman är tillräckligt för att avgöra ärendet. Danfoss har uppgett sig kräva att skiljedomstolen 1. fastställer att Danfoss har rätt att lösa in de aktier som ägs av Vacons minoritetsaktieägare; 2. fastställer som lösenbelopp 34,00 euro per aktie jämte ränta i enlighet med aktiebolagslagen; 3. fastställer att de övriga aktieägarnas aktier i Vacon övergår till Danfoss från och med godkännandet och ställandet av säkerhet; 4. godkänner som säkerhet den säkerhet som Danfoss erbjuder i samband med skiljeförfarandet; 5. fastställer att Danfoss har rätt att betala åt minoritetsaktieägarna den del av lösenbeloppet jämte ränta som anses ostridig omedelbart efter att Danfoss har fått äganderätten till alla aktier i Vacon; och 6. fastställer att Danfoss har rätt att sänka på värdet av säkerheten med summan av de lösenbelopp jämte ränta som Danfoss har betalat eller deponerat och för de aktiers belopp för vilka skiljedomen vunnit laga kraft. 4 (8)

5 Enligt aktiebolagslagen anses det pris som erbjudits i det offentliga uppköpserbjudandet som lösenbeloppet, om det inte finns särskild anledning att förfara på annat sätt. Det i det offentliga uppköpserbjudandet erbjudna anbudspriset var 34,00 euro per aktie. Danfoss detaljerade krav framgår av den inlaga som kommer att framföras till skiljedomstolen. 3 God man Inlösningsnämnden har hos domstolen ansökt om förordnandet av en god man för bevakning av minoritetsaktieägarnas intressen vid skiljeförfarandet. Österbottens tingsrätt har med sitt beslut nr. H 14/9371 daterat förordnat advokat Vesa Niinikangas som god man. Den gode mannens kontaktuppgifter är: Advokat Vesa Niinikangas Advokatbyrå Niinikangas, Berglund, Fjellström Ab Vasaesplanaden VASA Telefon Mobiltelefon Telefax E-post 4 Anvisningarna för inlösenförfarandet Den gode mannen har rätt och skyldighet att vid skiljeförfarandet på minoritetsaktieägarnas vägnar framföra omständigheter och bevis som stöder dessas sak. Den gode mannen är inte behörig att på minoritetsaktieägarnas vägnar framställa eller godkänna lösningsanspråk eller vidta åtgärder som står i konflikt med en minoritetsaktieägares egna åtgärder. Om Ni har frågor gällande inlösningen av aktier ber vi Er ta kontakt med den gode mannen. Inlösningsnämnden har bett oss att delge Er en kopia av Inlösningsnämndens brev daterat , Inlösningsnämndens stadgar och en kopia av Danfoss ansökan till Inlösningsnämnden daterad (på finska). Vi ber Er vänligen bekanta Er med det bifogade materialet och i synnerhet med brevet från Inlösningsnämnden, som innehåller ytterligare information om inlösenförfarandet. Ni behöver inte vidta några åtgärder för att erhålla betalning för de aktier i Vacon som Ni innehar på grund av inlösningen av dem. Lösenbeloppet betalas till Er i enlighet med det beslut som skiljedomstolen i sinom tid fattar. Ifall Ni önskar delta i skiljeförfarandet ber vi Er att tillställa Inlösningsnämnden Ert skriftliga utlåtande senast den 27 januari 2015 i enlighet med anvisningarna givna i Inlösningsnämndens brev. Ytterligare information på Danfoss vägnar ges av Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab. Begäran om tilläggsuppgifter riktas vänligen till Jonas Hästö (tel , fax eller e-post 5 (8)

6 NOTIFICATION OF THE SQUEEZE-OUT PROCEDURE 1 Right of Squeeze-out This letter constitutes the notification, as referred to in the Limited Liability Companies Act, of the main contents of the application submitted by Oy Danfoss Ab to the Finland Chamber of Commerce. This letter also contains the contact information of the special representative. Oy Danfoss Ab ( Danfoss ) has made a public voluntary bid for all shares in Vacon plc ( Vacon ). The offer period began on 29 September 2014 and ended on 21 November Danfoss has after the end of the offer period purchased shares in Vacon in trading on NASDAQ OMX Helsinki Ltd or otherwise at a price not exceeding the offer price of EUR per share. As a result of the public bid and the subsequent purchases of shares, Danfoss has gained ownership of approximately per cent of all shares and votes in Vacon. A shareholder with more than nine tenths (9/10) of all shares and votes in the company shall have the right to redeem the shares of the other shareholders at the fair price (Chapter 18(1) of the Limited Liability Companies Act). As Danfoss shareholding exceeds nine tenths of all the shares and votes in Vacon, Danfoss has the right to redeem the shares of other Vacon shareholders at the fair price as referred to in the Limited Liability Companies Act. 2 Commencement of Squeeze-out Procedure and Redemption Demand In order to gain possession of all the shares in Vacon, Danfoss submitted an application on 2 December 2014 to the Redemption Committee of the Finland Chamber of Commerce ( Redemption Committee ) for the commencement of arbitration proceedings with regard to the squeeze-out procedure concerning the minority shares in Vacon. Danfoss has requested that the Redemption Committee appoint arbitrators to resolve claims concerning the squeeze-out procedure and stated that one arbitrator is sufficient to resolve the matter. Danfoss has requested that the arbitral tribunal: 1. confirms that Danfoss is entitled to redeem the shares held by Vacon's minority shareholders; 2. confirms that the redemption price is EUR per share and that interest is to be paid in accordance with the Limited Liability Companies Act; 3. confirms that the shares in Vacon held by the other shareholders is transferred to Danfoss as of the approval and posting of a security; 4. approves the security offered by Danfoss in connection with the arbitration proceedings; 5. confirms that Danfoss is entitled to pay the indisputable part of the redemption price including interest immediately upon Danfoss receiving ownership of all shares in Vacon; and 6 (8)

7 3 Special Representative 4 How to Proceed 6. confirms that Danfoss has the right to lower the value of the security for the amount of the redemption prices including interest that Danfoss has paid or deposited and for the amount of shares for which the arbitral award has become final. According to the Limited Liability Companies Act, the price quoted in the voluntary public bid shall serve as the redemption price, unless there is a special reason to determine otherwise. The price quoted in the voluntary public bid was EUR per share. Danfoss more detailed request will be set out in the statement of a claim to be submitted to the arbitral tribunal. The Redemption Committee has petitioned the court for the appointment of a special representative to look after the rights of the minority shareholders in the arbitration proceedings. In its decision number H 14/9371 dated 29 December 2014, the Ostrobothnia District Court appointed attorney at law Vesa Niinikangas as the special representative. The special representative's contact information is: Attorney at law Vesa Niinikangas Attorneys-at-Law Niinikangas, Berglund, Fjellström Vaasanpuistikko VAASA Telephone Mobile Fax The special representative shall have the right and the obligation to make a case on the behalf of the minority shareholders and to present evidence in support thereof in the arbitration proceedings. The special representative shall not be competent to make or to accept demands relating to the redemption on the behalf of the minority shareholders, nor take any measures that are contrary to the measures taken by a minority shareholder. Please contact the special representative if you have any questions on the redemption of the shares. The Redemption Committee has requested that we provide you a copy of the letter issued by the Redemption Committee on 30 December 2014 as well as of the rules of the Redemption Committee (only in Finnish and Swedish) and of the application submitted by Danfoss to the Redemption Committee on 2 December 2014 (only in Finnish). We kindly request that you take the time to read through the appended materials and pay special attention to the letter issued by the Redemption Committee, as it contains further instructions on the squeeze-out procedure. You do not need to take any action in order to be paid for the redemption of any Vacon shares you hold. The redemption price will be paid to you in accordance with the decision issued by the arbitral tribunal at a later date. In the event that you wish 7 (8)

8 to participate in the arbitration proceedings, you may do so by sending a written statement to the Redemption Committee by 27 January 2015 in accordance with the instructions provided in the letter by the Redemption Committee. Castrén & Snellman Attorneys Ltd provides further information on Danfoss behalf on the matter. Please address your requests for further information to Jonas Hästö (tel , fax or 8 (8)

9 KESKUS- KAUPPAKAMARI HAKIJA TIEDOKSIANTAA 1(2) Vacon Oyj:n osakkeenomistajille Asianumero: L 6/2014 VÄLIMIESOIKEUDEN MÄÄRÄÄMINEN ASIASSA OY DANFOSS AB / VACON OYJ:N MUUT OSAKKEENOMISTAJAT Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on vastaanottanut hakemuksen Vacon Oyj:n osakkeiden lunastusasiassa. Oy Danfoss Ab on pyytänyt osakeyhtiölain 18 luvun 4 :n mukaisesti Keskuskauppakamarin lunastuslautakuntaa määräämään välimiesoikeuden Vacon Oyj:n osakkeiden lunastusta koskevaan asiaan. Lausumapyyntö Teillä on mahdollisuus antaa lunastuslautakunnalle kirjallinen lausuma välimiesoikeuden määräämisestä viimeistään Mahdollinen lausuma pyydetään toimittamaan osoitteeseen: Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta, PL 1000, Helsinki. Lausuman voi myös lähettää sähköpostitse osoitteeseen Lausuman antamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä lunastuslautakunnassa. Tämä kirje ei aiheuta teille toimenpiteitä, joliette enää omista Vacon Oyj:n osakkeita. Mahdolliset lisätiedustelut Lunastuslautakunta vastaa ainoastaan välimiesoikeuden määräämistä koskeviin kysymyksiin. Muiden mahdollisten kysymysten osalta pyydämme teitä ottamaan yhteyttä hakijan asiamieheen tai asiassa määrättyyn uskottuun mieheen. Hakijan asiamiehen yhteystiedot ovat: KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu 17, PL HELSINKI p f Y-tunnus: «nvw.keskuskauppakamarl.fl

10 KESKUS- KAUPPAKAMARI Asianajaja Mika llveskero Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy PL 233 (Eteläesplanadi 14), Helsinki Puhelin Faksi Sähköposti mika.ilveskero0.castren.fi 2(2) Uskotun miehen yhteystiedot ovat: Asianajaja Vesa Niinikangas Asianajotoimisto Niinikangas, Berglund & Fjellström Oy Vaasanpuistikko 14, Vaasa Puhelin Matkapuhelin Faksi Sähköposti KESKUSKAUPPAKAMARIN LUNASTUSLAUTAKUNTA \ ^^. Piiula PaloranU pääsihteeri LIITTEET Oy Danfoss Ab:n hakemus (hakemuksen liitteitä voi tarvittaessa pyytää hakijan asiamieheltä) Lunastuslautakunnan säännöt KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu 17, PL HELSINKI p f Y-tunnus:

11 HANDELSKAMMAREN DELGIVS AV SÖKANDEN 1(2) Tili aktieägarna i Vacon Abp Arendenummer: L 6/2014 TILLSÄTTANDE AV SKILJENÄMND l ÄRENDET OY DANFOSS AB / ÖVRIGA AKTIEÄGARNA l VACON ABP Centralhandelskammarens inlösningsnämnd har mottagit ansökan den 2 december 2014 angäende inlösen av aktier i Vacon Abp. Oy Danfoss Ab har begärt i enlighet med 18 kap. 4 i aktiebolagslagen att Centralhandelskammarens inlösningsnämnd tillsätter en skiljenämnd för att avgöra en inlösentvist av aktier Vacon Abp. Begäran om yttrande Ni har mojlighet att ge tili inlösningsnämnden ert skriftliga yttrande om tillsättandet av skiljenämnden senast den 27 januari Eventuella yttrandet ombedes att skickas tili adressen: Centralhandelskammarens inlösningsnämnd, PB 1000, Fl Helsingfors, Finland. YUrandet kan även inges per e-post tili adressen lunastusochamber.fi Arendet kan behandlas i inlösningsnämnden även om ett skriftligt yttrande inte har getts. Detta brev föranleder inga ätgärder frän er sida, om ni inte längre äger aktier i Vacon Abp. Eventuell tilläggsinformation Inlösningsnämnden svarar endast pä frägor som gäller tillsättandet av skiljenämnd. l fall ni har övriga frägor ber vi er kontakta sökandens ombud eller den gode man som är förordnad i saken. Sökandens ombuds kontaktuppgifter är:

12 HANDELSKAMMAREN 2(2) Advokat Mika llveskero Advokatbyrä Castren & Snellman Ab PB 233 (Södra Esplanaden 14), Helsingfors Telefon Fax E-post Den gode mannens kontaktuppgifter är: Advokat Vesa Niinikangas Advokatbyrä Niinikangas, Berglund & Fjellström Ab Vasaesplanaden 14, Vasa Tetefon Mobiltelefon Telefax E-post CEMJ7?ALHANDEL$KAMMARENSINLÖSNINGSNÄMND Paula Paloranta Generalsekreterare BILAGOR Oy Danfoss Abs ansökan (bilagoma tili ansökan kan pä begäran erhällas av sökandens ombud) Inlösningsnämndens stadgar CENTRALHANDELSKAMMAREN Alexandensgatan 17, PB HELSINGFORS Tel FO-nummer:

13 FINNCHAM SERVICE TO BE EFFECTED BY CLAIMANT Helsinki, 30 December2014 To the shareholders of Vacon Oyj Case No. L 6/2014 APPOINTMENT OF ARBITRAL TRIBUNAL IN THE ARBITRATION OY DANFOSS AB / THE OTHER SHAREHOLDERS OF VACON CORPORATION Pursuant to Chapter 18, Section 4 of the Finnish Limited Liability Companies Act, Oy Danfoss Ab has requested that the Redemption Board of the Finland Chamber of Commerce appoint an arbitral tribunal to settle the redemption dispute regarding the shares of Vacon Corporation. The request has been filed on 2 December You are invited to submit a written statement regarding the appointment of the arbitral tribunal on or before 27 January Any statement shall be submitted to the following address: The Redemption Board of the Finland Chamber of Commerce, P.O. Box 1000, Fl Helsinki, Finland. The statement may be submitted also by to Failure to submit a written statement does not prevent the proceedings in the case from continuing. If you do not own Vacon Corporation^ shares any more, you do not need to take any action and may disregard this letter. Further information The Redemption Board oniy answers questions regarding the appointment of the arbitral tribunal. For any further questions we kindly ask you to contact the counsel of Oy Danfoss Ab or the special representative appointed to look after the rights of Vacon Corporation^ minority shareholders. FINLAND CHAMBER OF COMMERCE Aleksanterinkatu 17, P.O. Box 1000 l HELSINKI Finland l Tel l Fax l Business ID:

14 FINNCHAM The council of Oy Danfoss Ab contact information is as follows: Attorney at law Mika llveskero Castren & Snellman Attorneys Ltd P.O.B 233 (Eteläesplanadi 14), Helsinki, Finland Telephone: Fax: The special representative's contact information is as follows: Attorney at law Vesa Niinikangas Attorneys-at-Law Niinikangas, Berglund & FJellström Vaasanpuistikko 14, Vaasa Telephone: Mobile: Fax: THE REDEMPTION BOARD OF THE FINLAND CHAMBER OF CQMtVIERCE i^ P^ula Paloranta'?ecretary General ENCLOSURES Application submitted by Oy Danfoss Ab (enclosures may be requested from the Oy Danfoss Ab's counsel if necessary) Rules of the Redemption Board of the Finland ChamberofCommerce (in Finnish and Swedish) FINLAND CHAMBER OF COMMERCE Aleksanterinkatu 17, P.O. Box HELSINKI Finland Tel Fax Business ID:

15

16

17

18

19 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUNASTUSLAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT (Keskuskauppakamari vahvistanut ) 1 Lunastuslautakunnan tehtävä Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan (jäljempänä lautakunta) tehtävistä on säädetty kauppakamarilaissa (878/2002). 2 Lautakunnan kokoonpano, päätösvaltaisuus ja äänestäminen Lautakunnan kokoonpanosta, päätösvaltaisuudesta ja äänestämisestä on säädetty kauppakamarilain 5 :ssä (638/2006). 3 Lautakunnan jäsenen erottaminen Keskuskauppakamarin valtuuskunta voi erottaa lunastuslautakunnan jäsenen, jos hänen menettelynsä osoittaa, ettei hän nauti tehtävän edellyttämää luottamusta. 4 Lautakunnan sihteeristö Keskuskauppakamari nimeää lautakunnalle sihteerin, jonka alaisuudessa lautakunnan sihteeristö toimii. Sihteerin tulee olla lakimies, jolla on riittävä kokemus ja kielitaito. 5 Pöytäkirja Lautakunnan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnä olevat, käsiteltävät asiat, äänestykset ja päätökset. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan. 6 Jäsenen nimeäminen Lautakunnan jäsentä ei voida nimetä välimieheksi. 7 Hakemus Hakemus lunastuslautakunnalle on toimitettava kirjallisesti kolmena kappaleena liitteineen tai luotettavalla tavalla sähköisesti Lunastusoikeutta koskevaan hakemukseen tulee sisältyä: 1) lunastajan ja hänen asiamiehensä nimi, osoite, postiosoite, puhelinnumero, faksinumero sekä sähköpostiosoite; 2) yhtiön osakasluettelo; 3) tarjottava lunastushinta; sekä 4) tarpeellinen valtuutus. Lunastusvelvollisuutta koskevaan hakemukseen tulee sisältyä: 1) hakijan ja hänen asiamiehensä nimi, osoite, postiosoite, puhelinnumero, faksinumero sekä sähköpostiosoite; 2) vaadittava lunastushinta; sekä 3) tarpeellinen valtuutus. Uskotun miehen määräämistä varten hakemuksessa on ilmoitettava osakeyhtiölain (624/2006) 24 luvun 1 :n mukainen oikeuspaikka. 8 Hakemuksen tutkimatta jättäminen Jos on ilmeistä, ettei lautakunta ole toimivaltainen käsittelemään asiaa, asia on jätettävä tutkimatta. 9 Vastaajan kuuleminen Lautakunnan on hakemuksen johdosta kuultava vastaajaa sekä kehotettava häntä antamaan kirjallinen lausuntonsa. Lautakunta voi tarvittaessa määrätä, että hakija huolehtii tarpeellisten asiakirjojen todisteellisesta toimittamisesta vastaajalle tämän kuulemiseksi. Lautakunnan jäsentä ei voida ehdottaa osakeyhtiölain (624/2006) 18 luvun 5 :n mukaiseksi uskotuksi mieheksi. KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu 17, PL HELSINKI p f Y-tunnus:

20 10 Lausunto hakemuksesta Vastaajan hakemuksen johdosta antamaan lausuntoon tulee sisältyä: 1) lausuma siitä, mitä hakemuksessa on esitetty; 2) lausuma välimiesten lukumäärästä; sekä 3) tarpeellinen valtuutus. 11 Hakemuksen tai lausunnon täydentäminen Lautakunta voi vaatia asianosaista täydentämään hakemusta tai lausuntoa. Jos asianosainen laiminlyö sen, asia voidaan joko kokonaan tai osittain jättää tutkimatta. Vastaajan laiminlyönti ei kuitenkaan estä asian jatkokäsittelyä. 12 Välimiesten määrääminen Hakijan vastapuolen annettua lausuntonsa tai sitä varten asetetun määräajan kuluttua umpeen lautakunnan tulee määrätä osakeyhtiölain (624/2006) 18 luvun 4 :n mukaisesti tarpeellinen määrä välimiehiä ja määrätä näiden puheenjohtaja. Lautakunnan jäsen, joka välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaan on esteellinen toimimaan asiassa välimiehenä, ei saa osallistua asian käsittelyyn lautakunnan kokouksessa. 13 Muut määräykset Lunastuslautakuntaan sovelletaan lisäksi mitä kauppakamarilain 6 :ssä (638/2006) on säädetty. 14 Voimaantulosäännös Nämä säännöt tulevat voimaan 1. päivänä kesäkuuta Sääntöjä on muutettu viimeksi KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu 17, PL HELSINKI p f Y-tunnus:

21 STADGAR FÖR CENTRALHANDELSKAMMARENS INLÖSNINGSNÄMND Fastställda av Centralhandelskammaren den Inlösningsnämndens uppgifter I handelskammarlagen (878/2002) stadgas om Centralhandelskammarens inlösningsnämnds (härefter nämnden ) uppgifter. 2 Nämndens sammansättning, beslutförhet och omröstning I handelskammarlagen 5 (638/2006) stadgas om nämndens sammansättning, beslutförhet och omröstning. 3 Avskedande av nämndemedlem Centralhandelskammarens delegation kan avskeda en medlem av inlösningsnämnden om dennes förfarande visar att han inte åtnjuter det förtroende uppdraget förutsätter. 4 Nämndens sekretariat Centralhandelskammaren utser för nämnden en sekreterare under vilken nämndens sekretariat lyder. Sekreteraren skall vara jurist och ha tillräcklig erfarenhet och språkkunskap. 5 Protokoll Vid nämndens möten förs protokoll i vilket antecknas de närvarande, de ärenden som behandlats, omröstningar och beslut. Protokollet undertecknas av ordföranden och sekreteraren. 6 Tillsättande av medlem En medlem av nämnden kan inte utses till skiljeman. En medlem av nämnden kan inte föreslås till god man. 7 Ansökan Ansökan om tillsättande av skiljemän skall i tre exemplar jämte bilagor tillställas nämnden skriftligt eller på ett tillförlitligt sätt i elektronisk form. Ansökan om inlösningsrätt skall innehålla: 1) inlösarens och hans ombuds namn, adress, postanstalt, telefonnummer, faxnummer och e-postadress; 2) bolagets aktieägarförteckning; 3) det lösenbelopp som erbjuds; samt 4) i förekommande fall fullmakt. Ansökan om inlösningsskyldighet skall innehålla: 1) den sökandes och hans ombuds namn, adress, postanstalt, telefonnummer, faxnummer samt e-postadress; 2) det lösenbelopp som krävs; samt 3) i förekommande fall fullmakt. För förordnande av en god man skall ansökan innehålla ett meddelande om den tingsrätt som enligt aktiebolagslagens (624/2006) 24 kap. 1 är behörigt i ärendet. 8 Avvisande av ansökan Om det är uppenbart att nämnden inte är behörig att handlägga ärendet skall ärendet avvisas. 9 Hörande av svaranden Nämnden skall med anledning av ansökan höra svaranden och uppmana honom att ge ett skriftligt yttrande i saken. Nämnden kan vid behov ålägga sökanden att se till att de handlingar som behövs för hörandet bevisligen tillställs svaranden. CENTRALHANDELSKAMMAREN Alexandersgatan 17, PB HELSINGFORS Tel FO-nummer:

22 10 Yttrande om ansökan Svarandens yttrande med anledning av ansökan skall innehålla: 1) ett utlåtande om det som framförts i ansökan; 2) ett utlåtande om antalet skiljemän; samt 3) i förekommande fall fullmakt. 11 Komplettering av ansökan eller yttrande Nämnden kan kräva att parterna kompletterar sin ansökan eller sitt yttrande. Underlåts detta kan ärendet helt eller delvis avvisas. Försummelse från svarandens sida utgör dock inte ett hinder för den fortsatta behandlingen av ärendet. 12 Tillsättande av skiljemän Sedan sökandens motpart gett sitt yttrande eller då fatalietiden för detta löpt ut skall nämnden i enlighet med 18 kapitlet 4 aktiebolagslagen (624/2006) utse ett tillräckligt antal skiljemän och förordna en ordförande för dem. Den som i enlighet med lagen om skiljeförfarande (967/92) är jävig får inte delta i behandlingen av ärendet vid nämndens möte. 13 Övriga bestämmelser På inlösningsnämnden tillämpas dessutom vad som stadgats 6 (638/2006) handelskammarlagen. 14 Ikraftträdande Dessa stadgar träder i kraft den 1 juni Dessa stadgar har senast ändrats den CENTRALHANDELSKAMMAREN Alexandersgatan 17, PB HELSINGFORS Tel FO-nummer:

KESKUS- KAUPPAKAMARI 1(2) Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajille

KESKUS- KAUPPAKAMARI 1(2) Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajille KESKUS- KAUPPAKAMARI HAKIJA TIEDOKSIANTAA 1(2) 6.8.2014 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajille Asianumero: L 3/2014 VÄLIMIESOIKEUDEN MÄÄRÄÄMINEN ASIASSA RENIDEO HOLDING OY / ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

Dnro ESAVI/555/04 08/2010. Viite Tmi Osa-Tattis, ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autojen purkamotoimintaa, Helsinki.

Dnro ESAVI/555/04 08/2010. Viite Tmi Osa-Tattis, ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autojen purkamotoimintaa, Helsinki. ,>> )..400 Aluehallintovirasto Etelä-Suomi Dnro ESAVI/555/04 08/2010 HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKOWOR Saapunut/Inkommit Helsingin kaupunki / Kirjaamo Kaupunginhallitus PL

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) 49/2015 28.09.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) 49/2015 28.09.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) 115 lle ja apulaiskaupunginjohtajille vuodeksi 2016 tilattavat lehdet HEL 2015-010363 T 00 04 01 Päätös päätti oikeuttaa kaupunginkanslian tilaamaan vuodeksi

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR Exchange Notice April 25, 2007 Series 18/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TeliaSonera AB has approved a dividend of EUR 0.6849 per share which will be effective

Lisätiedot

On the basis of the authorisation of the Annual General Meeting, on

On the basis of the authorisation of the Annual General Meeting, on OSAKEANNIN EHDOT / TERMS AND CONDITIONS OF THE SHARE ISSUE 1. TAUSTA / BACKGROUND Afarak Group Oyj:n ( Yhtiö ) 8.05.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous on päättänyt valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 3769/02.05.05/2015 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 44 7.9.2015 280 Tapiolan Urheilutalo Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Antti

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 20, 2007 Series 14/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: RAUTARUUKKI OYJ The AGM of Rautaruukki Oyj has approved a dividend of EUR 2.00 per share which will be effective

Lisätiedot

Transport services (excl. Waste transport)

Transport services (excl. Waste transport) Transport services (excl. Waste transport) Info Versioon 4 URL http://com.mercell.com/permalink/42972160.aspx Väline hanke ID 203656-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 26 27 SISÄLLYS N:o Sivu 26 Tasavallan presidentin asetus pysyviä orgaanisia

Lisätiedot

KUTSU SATO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SATO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SATO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SATO Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22.10.2015 klo 9:00 SATO-talon auditoriossa, Panuntie 4, 00610

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevat säännöt

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevat säännöt Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevat säännöt KESKUSKAUPPAKAMARIN VÄLITYSLAUTAKUNNAN NOPEUTETTUA VÄLIMIESMENETTELYÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT Vahvistettu Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2005 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2005 N:o 109 110 SISÄLLYS N:o Sivu 109 Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN

POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN :n 1 (10) 2.6.2015 POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala

Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala Tarjoukset 11.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Savon koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO

KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 16. päivänä toukokuuta 2017 klo 17.00 Exactum B123, Gustaf Hällströmin katu 2 B, 1. krs. 00560 Helsinki ESITYSLISTA Nro: 3/E-2017

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3)

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3) Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3) Tarjoukset 5.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: TARJOUS: Neuropsykiatrinen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt KESKUSKAUPPAKAMARIN VÄLITYSLAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT Vahvistettu Keskuskauppakamarin valtuuskunnan syyskokouksessa 16. päivänä joulukuuta 1992. Nämä säännöt ovat

Lisätiedot

Liite 6 / Appendix 6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta Authorisation of the Board of Directors to decide on the repurchase of the Company's own shares Hallitus

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: en kaupunki : Ulkoalueiden hoito Tarjoukset 12.4.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: en kaupunki, kirjaamo TRE:2707/02.07.01/2011 PL 487 33101 Hankintayksikön

Lisätiedot

1.Person som ansökan gäller / Hakija (henkilö, joka haluaa uskotun miehen tai edunvalvojan)

1.Person som ansökan gäller / Hakija (henkilö, joka haluaa uskotun miehen tai edunvalvojan) Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kapitlet 4 respektive 7 får göras av den person som ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för

Lisätiedot

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT RIL Sovittelu 1 (5) EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT I SOVITTELUN ALOITTAMINEN 1 Hakemus Asianosaisten on toimitettava sovittelun aloittamista koskeva kirjallinen hakemus liitteineen RIL Sovittelulle.

Lisätiedot

kokoontuu 27. päivänä helmikuuta 2017 klo Vallila-Sali, Ravintola Metropol Hietaniemi, Hietaniemenkatu 14, HELSINKI

kokoontuu 27. päivänä helmikuuta 2017 klo Vallila-Sali, Ravintola Metropol Hietaniemi, Hietaniemenkatu 14, HELSINKI KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 27. päivänä helmikuuta 2017 klo 17.00 Vallila-Sali, Ravintola Metropol Hietaniemi, Hietaniemenkatu 14, 00100 HELSINKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Sjundeå kommun. Siuntion kunta. xesärvötukt 2012. Puistopolku I 02580 Siuntio s-oosti : siu ntio@siu ntio.fi. Lisätiedot:

Sjundeå kommun. Siuntion kunta. xesärvötukt 2012. Puistopolku I 02580 Siuntio s-oosti : siu ntio@siu ntio.fi. Lisätiedot: xesärvötukt 2012 Siuntion kunta tukee kesällä 2012työnantajia, jotka palkkaavat siuntiolaisen 15-22vuoliaan nuoren vähintään 4 viikon ajaksi 4.6.- 12.8. Tuen määrä on 300 / työllistetty. Tuki voidaan myöntää

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo. Yhtiöjärjestys päivältä 13.4.2010 Toiminimi: Tecnotree Oyj Yritys- ja yhteisötunnus 1651577-0 Kaupparekisterinumero 808.875 Voimassaoloaika 13.4.2010 TECNOTREE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

18.8.2014. Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan lopettamismääräykset, Espoo

18.8.2014. Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan lopettamismääräykset, Espoo Dnro ESAVI/340/04.08/2013 Etelä-Suomi Saap. Ant. 2 0. 08, 1014 r Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Viite HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan

Lisätiedot

Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetut henkilöt 1 Hienonen Jukka s. 1961, kauppatieteiden maisteri hallituksen jäseneksi ehdolla yhtiökokouksessa 3.3.2015, riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

FARON PHARMACEUTICALS OY (Ltd.) OPTIO-OHJELMA 2015 OPTION PLAN 2015

FARON PHARMACEUTICALS OY (Ltd.) OPTIO-OHJELMA 2015 OPTION PLAN 2015 FARON PHARMACEUTICALS OY (Ltd.) OPTIO-OHJELMA 2015 OPTION PLAN 2015 2 FARON PHARMACEUTICALS OY:N A-, B-, C- ja D-OPTIOIDEN SEKÄ NIIHIN PERUSTUVIEN OSAKEMERKINTÖJEN EHDOT TERMS AND CONDITIONS FOR A, B,

Lisätiedot

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Asianosainen voi hakea sääntöjen 36.5 :n nojalla lautakunnalta pikavälimiehen määräämistä tämän liitteen mukaisesti, jos asianosaisen (jäljempänä

Lisätiedot

SOT Oy:n neuvottelutilat, Salomonkatu 17 A, Helsinki

SOT Oy:n neuvottelutilat, Salomonkatu 17 A, Helsinki 1 (2) YHDISTYKSEN KOKOUS Aika Perjantai kello 18:04-18:20 Paikka SOT Oy:n neuvottelutilat, Salomonkatu 17 A, Helsinki Läsnä Esko Wessman Ilpo Nyyssönen Olli Lounela Maria Zevenhoven Jani Markkanen Kim

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä Pykälät 12-20

Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä Pykälät 12-20 Muutoksenhakuohjeet Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä 17.2.2016 Pykälät 12-20 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta koska päätös

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

4 Päätös tutkimuslupahakemukseen HEL Päätös

4 Päätös tutkimuslupahakemukseen HEL Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 4 Päätös tutkimuslupahakemukseen HEL 2017 002253 HEL 2017-002253 T 13 02 01 Päätös Päätöksen perustelut Tutkimusluvan ehdot Etelän palvelualuejohtajta päätti myöntää

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

MEDICORTEX FINLAND OY:N OPTIO-OHJELMA 4/2017 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

MEDICORTEX FINLAND OY:N OPTIO-OHJELMA 4/2017 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN MEDICORTEX FINLAND OY:N OPTIO-OHJELMA 4/2017 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN Medicortex Finland Oy ("Yhtiö") antaa 100.000 optio-oikeutta. Optiooikeudet oikeuttavat merkitsemään

Lisätiedot

Sopimus kansainvälisessä kaupassa. Enterprise Europe Network, Helsingin seudun kauppakamari päällikkö, OTK Maija Kärkäs 12.6.

Sopimus kansainvälisessä kaupassa. Enterprise Europe Network, Helsingin seudun kauppakamari päällikkö, OTK Maija Kärkäs 12.6. Sopimus kansainvälisessä kaupassa Enterprise Europe Network, Helsingin seudun kauppakamari päällikkö, OTK Maija Kärkäs 12.6.2013, Turku Esityksen sisältö Yleistä sopimusten tekemisestä Sopimuksen checklist

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B 28100 Pori Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan yhteisöille

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

NON-DESTRUCTIVE TESTING OF MECHANICAL EQUIPMENT FOR NUCLEAR PLANTS OF OLKILUOTO

NON-DESTRUCTIVE TESTING OF MECHANICAL EQUIPMENT FOR NUCLEAR PLANTS OF OLKILUOTO NON-DESTRUCTIVE TESTING OF MECHANICAL EQUIPMENT FOR NUCLEAR PLANTS OF OLKILUOTO Prestation ---------------------------------------------: Autorité chargée de la délivrance ---------------: Caractère obligatoire

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Sosiaali- ja terveysvirasto 3/2015 Terveys- ja päihdepalvelut 13.02.2015 Terveysasemien johtajalääkäri

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Sosiaali- ja terveysvirasto 3/2015 Terveys- ja päihdepalvelut 13.02.2015 Terveysasemien johtajalääkäri Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 3 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2015-000641 HEL 2015-000641 T 13 02 01 Päätös päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimukselle Proteiinilisän vaikutus kehonkoostumukseen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Glaston Oyj Abp 28.02.2013 13:23:46 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 28.02.2013 Toiminimi: Glaston Oyj Abp Yritys- ja yhteisötunnus: 1651585-0

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Johdanto

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Johdanto YHTIÖKOKOUSKUTSU Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.8.2009 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, joka sijaitsee Konecranes Visitors Centerissä

Lisätiedot

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Takauspäätös/Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab/Lausunto valituksen johdosta / Borgensbeslut/Oy

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N ( YHTIÖ ) SUUNNATUN APPORTTIEMISSION ( OSAKEANTI ) EHDOT

EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N ( YHTIÖ ) SUUNNATUN APPORTTIEMISSION ( OSAKEANTI ) EHDOT Liite 2 Yhtiökokouskutsuun 13.4.2011 EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N ( YHTIÖ ) SUUNNATUN APPORTTIEMISSION ( OSAKEANTI ) EHDOT TERMS AND CONDITIONS OF THE DIRECTED CAPITAL CONTRIBUTION SHARE ISSUE ( SHARE

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot