9 Yhteiskunta ja liikenne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9 Yhteiskunta ja liikenne"

Transkriptio

1 9 Yhteiskunta ja liikenne

2 Yhteiskunnan syklit ja Suomen liikennepolitiikka Heikki Metsäranta, Strafica Oy Esitelmässä tarkastellaan Suomen liikennepolitiikan valintoja ja tulevaisuutta osana laajempaa historiallista kehityskulkua. Viitekehyksenä ovat Kondratjevin aallot, jotka kuvaavat talouden pitkiä suhdannevaihteluita. Liikenteellä on ollut oma vahva roolinsa näissä aalloissa luvulla eletään vastaavaa pitkän aallon murrosaikaa lamasta elpymiseen kuin 1970-luvulla energiakriisin jälkeen. Mitä liikennepoliittisia ratkaisuja Suomessa on tehty yhteiskunnan pitkien aaltojen eri vaiheissa ja mitä nyt alkava uusi aalto tuo liikennepolitiikkaan ratkaistavaksi ja mahdollisuuksiksi? Yhteiskunnan syklit? Yhteiskunnan kehityksen syklisyydellä tarkoitetaan tietyllä tapaa samankaltaisten tilanteiden toistuvuutta aika ajoin. Syklien ymmärtäminen on kiinnostavaa siksi, että asioiden toistuvuus luo pohjaa yhteiskunnan kehityksen ennakoinnille ja siten suunnittelulle. Talouden syklisyyttä on tutkittu muun muassa hintojen, työllisyyden, korkojen, tuotannon ja pääomien aikasarjoja analysoiden. Esimerkiksi Groot ja Franses (2011) listaa viimeksi kuluneen 150 vuoden ajalta yli 70 tutkijansa mukaan nimettyä talouden tai muun yhteiskunnallisen kehityksen sykliteoriaa. Tunnetuimpia eripituisten syklien teorianmuodostajia ovat viittausten useuden perusteella olleet Kitchin (40 49 kk), Juglar (7 11 vuotta), Kuznets (15 25 vuotta) ja Kondratjev (40 60 vuotta). Tässä esitelmässä kiinnostavat pitkät suhdannevaihtelut, joiden isänä pidetään nimenomaan Kondratjeviä. Hän tutki aikanaan eri maiden hinta-, volyymi- ja arvosarjoja 1700-luvun lopulta 1920-luvun alkuun. Näistä analyyseistä hän tunnisti kaksi ja puoli sykliä luvun ja 1910-luvun välillä (Korpinen 1981). Taloudellinen ja yhteiskunnallinen keskustelu pitkistä aalloista kävi vilkkaana 1920-luvun lopulta toiseen maailmansotaan asti. Suuri lama herätti kysymyksiä, joihin haettiin selityksiä. Itävaltalainen Joseph Schumpeter teki tuon aikakauden tilinpäätöksenä muun muassa edellä kuvattua eripituisten syklien tyypittelyä. Tässä kiinnostavinta on kuitenkin se, että Schumpeter yhdisti teknologiset innovaatiot talouden pitkiin sykleihin. Kiinnostus pitkiin sykleihin on herännyt toistuvasti kriisien aikana: 1970-luvun energiakriisien jälkeen ja vuosien finanssikriisin jälkeen. Tämän esitelmän runkona on kuvassa 1 esitetty näkemys Kondratjevin pitkistä aalloista täydennettynä Schumpeterin ja muiden jälkeen tulleiden syklitutkijoiden tulkinnoilla eri aaltojen hallitsevista teknologioista. Ensimmäistä aaltoa ( ) dominoi höyrykone, joka lisäsi dramaattisesti teollisuuden tuottavuutta. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus kasvoivat. Toista aaltoa ( ) hallitsivat rautatiet ja teräksentuotanto, jotka mahdollistivat teollisuuden laajenemisen ja kasvun. Joukkoliikenne syntyi. Kolmannen aallon ( ) levittämää tekniikka olivat sähköistys ja kemikaalit. Kuluttajamarkkinat kasvoivat ja romahtivat suureen lamaan. Neljättä aaltoa ( ) hallitsivat autot ja öljyteollisuus, joista tämän ajanjakson talouskasvu paljolti syntyi. Yksilöllinen liikenne kasvoi voimakkaasti. Neljäs aalto päättyi energiakriisiin. Viidettä aaltoa ( ) hallitsivat tietotekniikan kehittyminen, tieto ja tietoliikenne luvulla oraalla oleva Kondratjevin kuudes aalto herättää arvailuja hallitsevista teknologioista. Ympäristö-, nano- ja bioteknologiaa sekä terveydenhuollon innovaatioita on useasti esitetty kuudennen aallon talouden drivereiksi. Ilmeisenä

3 pidetään myös sitä, että resurssien käytön tehokkuus on kaikkea teknologista, taloudellista ja sosiaalista kehitystä hallitseva asia, koska se on elinmahdollisuuksien kannalta ratkaiseva. (Wilenius & Kurki 2012.) Kuva 1. Kondratjevin kuusi aaltoa ja niitä kuvaavat hallitsevat teknologiat (Allianz 2009). Suomen liikennepolitiikka Kondratjevin aalloilla Kondratjevin ensimmäisen aallon ( ) alussa elettiin Ruotsin suurvaltaaseman loppuvuosia. Suomen liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta ajankohtainen kysymys oli vesistön kanavointi. Ruotsilla oli suurisuuntaisia kanavointisuunnitelmia, joiden toteuttamiseen ei kuitenkaan ollut varoja. Suomessa valtion kanavointityöt aloitettiin 1700-luvun loppupuolella Kokemäenjoen vesistössä, mutta ne jäivät kesken. Vuonna 1799 perustettu Suomen Koskenperkausjohtokunta oli lähtökohtana myöhemmälle valtakunnalliselle liikennehallinnolle. Suomen maantieverkon runko rakennettiin Ruotsin vallan loppuaikoina Oulun korkeudelle asti. Maantieverkon pituus oli km vuonna 1806 (Viertola 1974). Suomen yhdistäminen Venäjään siirsi Suomessa kootut verovarat suuriruhtinaskunnan käyttöön luvun alku oli kuitenkin kaikkiaan hitaan yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen aikaa.

4 Kondratjevin toinen aalto ( ) sisälsi Suomen liikennepolitiikan historiassa merkittäviä valintoja. Seppinen (1992) määrittelee Suomen ensimmäiseksi varsinaiseksi liikennepoliittiseksi teoksi Taipaleen ja Konnuksen kanavat (1840 ja 1841). Vuosisadan isoin kanavointipäätös oli kuitenkin Saimaan kanava, jonka vaihtoehtoina oli tutkittu Porkkalanniemen ja Hangonniemen poikki kulkevaa kanavaa. Saimaa valittiin siksi, että senaattori von Haartman halusi edistää väyläinvestoinneilla Suomen lähentymistä Venäjään. Saimaan kanavan rakentaminen oli valtava rakennushanke, joka työllisti vuosikausiksi noin miestä ja vei lähes kaikki käytettävissä olevat valtion varat. Kanavarakentamisen huippukausi Suomessa osui 1800-luvun jälkipuoliskolle. Kanavaliikenne oli elinkeinotoimintaa palvelevaa ja liiketaloudellisesti kannattavaa toimintaa. Esimerkiksi vuonna 1877 Suomen kanavilla kulki alusta, joilta perityt maksut tuottivat nykyrahassa 3,3 miljoonan euron ylijäämän (STV 1879). Keskustelu rautateiden rakentamisesta Suomeen käynnistyi 1830-luvulla englannista saatujen tietojen innoittamana. Venäjä oli asiassa edistyksellinen, ja siellä ensimmäinen rautatie avattiin jo Keisari halusi rautatiet Suomeenkin. Suomessa rautateistä käytiin laaja poliittinen kädenvääntö, jonka tuloksena senaatti jätti 1951 keisarille anomuksen rautateiden rakentamisesta. Helsingin ja Hämeenlinnan välinen rata valmistui 1862 laman keskelle. Kaikkiaan lama- ja nälänhätä hidastivat liikennejärjestelmän kehittämistä 1860-luvulla, mutta talouden nopea kasvu 1870-luvulla vauhditti rautateiden rakentamista. Maailmantaloudessa elettiin nousukautta, ja rautatieyhtiöiden osakkeet olivat suosittuja. Suomen ratojen yksityistämisellä oli kova kannatus, mutta talonpoikaissäädyn vastustuksen takia rautatiet päätettiin pitää valtiolla. Toijala Turkuradan valmistuessa 1876 oli rataverkon pituus jo yli 850 kilometriä. (Seppinen 1992, Liikennevirasto 2011.) Kanavointiin liittyi maanteiden rakentaminen. Maantieverkko laajeni jatkuvasti ja liikenne lisääntyi. Tämä tarkoitti sitä, että tienpitojärjestelmä muuttui talonpojille entistä suuremmaksi taakaksi, joka haittasi maataloustöitä. Pidettiin myös kohtuuttomana sitä, että kasvava teollisuus hyötyi talonpoikien kustannuksella tiestöstä. Ongelma oli poliittisella asialistalla 1860-luvulta asti, mutta ratkaisuun päästiin vasta 1883 tieasetuksessa. Senkin jälkeen suurin tienpidon rasite kohdistui talonpoikiin, mutta myös teollisuuslaitokset osallistuivat kunnossapidon rahoittamiseen. (Oinonen 1999.) Kondratjevin kolmannen aallon ( ) alkupuolelle osuu Kulkulaitostoimikunnan perustaminen Aiemmin senaatti ei ollut nähnyt liikenneasioita kokonaisuutena, mutta Kulkulaitostoimikunnassa liikenneyhteyksien rakentamista ajateltiin koko kansantalouden edistämisen kannalta. Murheena oli rautatiestön huono laatutaso. Radat oli alun perin rakennettu mahdollisimman edullisesti. Jäämeren ratayhteys oli pohdinnassa, koska Venäjän satamat olivat talvella jäässä. Venäjä ehdotti 1892 selvänä asiana, että rata tulisi tehdä Oulusta Muurmannin rannikolle. Suomen senaatti ei tähän suostunut hankkeen kalleuden takia. Lisäksi Hangon satamaan oli hankittu jäänsärkijävuonna 1891, vaikka se ei koko talvea kyennytkään pitämään satamaa auki. (Seppinen 1992.) Rautateiden tarkoituksesta vallitsi näkemyseroja. Osa (säädyistä ja hallinnosta) katsoi, että kysymyksessä on liiketoiminta. Kanavien tavoin rautateiden omistaminen ja liikennöinti olikin kannattavaa liiketoimintaa. Vuonna 1916 rautatieliikenteestä saatiin keskimäärin 7,2 % tuotto investoinnille. Kannattavin rataosuus oli Tampereen ja Vaasan välinen yhteys, jonka tuloilla pääoman tuotoksi tuli yli 15 %. (STV 1918.) Toinen

5 näkemys oli se, että rautatiet on yhteiskunnan kehittämisen väline, eikä sen tarvitse tuottaa voittoa vaan ennen muuta välillistä hyötyä koko maalle. Valtion sääntelemät tariffialennukset tulivat käyttöön Hinnat alenivat % ja kysyntä kasvoi %, mikä yllätti kaikki ja johti suuriin kalustohankintoihin. Näihin senaatti myönsi varat noudatellen kokonaisetua tukevaa liikennepolitiikkaa. (Seppinen 1992.) Vuoden 1917 vallankumouksen jälkeisinä vuosina tehtiin useita liikennepoliittisesti merkittäviä päätöksiä: Uusi tielaki, rata-asioiden siirto rautatiehallitukselle ja väylien rahoituksen muutos kulkulaitosrahastosta eduskunnan budjettivallan alle. Kansanedustajien toivomus- ja aloitejärjestelmä sai alkunsa. Maakunnat ryhtyivät tieasioissa alueiden edunvalvojiksi kulttuuritoiminnan ohella. Tielain myötä maantiet otettiin valtion vastattaviksi. TVH perustettiin Alussa valtaosa maanteistä jäi lääninhallituksen vastuulle, ja niiden kunnossapitoon valtio antoi avustuksia. (Antila 1999.) 1920-luvulla tieliikenne alkoi jo kasvaa nostaen huolta teiden kestävyydestä ja toisaalta rautatieliikenteen asemasta. Linja-autoliikenne kasvoi rautatieliikenteen täydentäjästä ja palvelijasta kilpailijaksi. Linja-autoliikenteessä kilpailu oli 1920-luvulla villiä, ja sen hillitsemiseksi luotiin tarveharkintainen lupajärjestelmä. Ajoneuvojen ensimmäiset nopeusrajoitukset (henkilöautolla 35 km/h ja linja-autolla 40 km/h) asetettiin nimenomaan teiden suojelemiseksi. Samalla alettiin ohjeistaa teiden pitoa. Siinä mitoitusperiaatteena oli kuorma-auton paino. Autoverotus uudistettiin 1920-luvun lopulla. Ajatuksena oli, että tuotto käytettäisiin kokonaisuudessaan tienpitoon. Vero tuli voimaan, mutta verotulojen korvamerkintää tienpitoon ei koskaan tehty. (Seppinen 1992.) Lentoliikenne alkoi maailmalla 1. maailmansodan näyttöjen pohjalta. Suomeen tuli ensimmäinen ilmailulaki 1923, jolloin myös perustettiin kansallinen lentoyhtiö Aero Oy. Varsinainen sysäys lentoliikenteen kehittymiselle tapahtui talvella 1926, kun Itämeren jäätyminen katkaisi laivayhteydet Ruotsiin. Aero avusti jäihin juuttuneiden alusten miehistöjä ja kuljetti postia. Tämä johti siihen, että valtio alkoi tukea lentoyhtiötä suoraan ja lainoin. (Seppinen 1992.) Kordratievin neljäs aalto ( ) alkoi lamassa. Suomessa oli joukkotyöttömyys. Kulkulaitosministeriö käytti tilannetta hyväkseen muiden maiden esimerkkiä noudattaen ja ajoi työttömyyden hoitoon tienrakentamista tukevaa mallia. Työttömyys oli suurimmillaan vuosina 1931 ja -32, jolloin noin puolet kaikista työllisyysmäärärahoista ohjattiin teiden rakentamiseen. (Antila 1999.) 1930-luvulla käytiin rautatieliikenteen ja maantieliikenteen välistä kisaa. Rautatieliikenteen ensimmäinen huoli oli kilpailijaksi kasvanut linja-autoliikenne. Kulkulaitosministeriön johdolla valmisteltiin valtatiesuunnitelmaa, mutta rautatiehallitus halusi säilyttää radat liikennejärjestelmän runkona ja tiet sen täydentäjänä. Liikennepolitiikan selvä linja ennen sotia oli se, että samoin kuin rautatiet oli aikanaan syrjäyttänyt maantiet, oli moottoriajoneuvoliikenne nyt syrjäyttämässä rautatiet. Muutoksen tuli varautua eikä sitä kannattanut vastustaa. (Seppinen 1992, Antila 1999.) Suomen ensimmäinen maalentokenttä avattiin 1936 Turussa kunnan rahoittamana. Helsingin lentoasemalla Malmilla aloitettiin lentoliikenne niin ikään 1936, vaikka se varsinaisesti vihittiin käyttöön vasta Lentoliikenne lähti kasvuun. Samaan ajankohtaan osuu autoliikenteen suuri vuosi. Vuonna 1937 tuli voimaan lainsäädäntö,

6 jossa Suomeen määriteltiin valtatiet, muut tiet, liikennesäännöt, liikennemerkit ja korkeammat valtionavut kunnan- ja kyläteille luvun loppu oli kaikkiaan hyvien näköalojen aikaa. Liikennepolitiikalla oli selvä suunta ja hyvät kehittämispyrkimykset, joita talouden ja väestön kasvu tuki. (Seppinen 1992, Antila 1999.) Sotavuodet keskeyttivät liikennepoliittisen edistyksen. Sodanaikaiset liikennekysymykset ovat oma lukunsa, jota ei käsitellä tässä enempää. Sodan jälkeen auto- ja lentoliikenne toipuvat nopeimmin. Väylät olivat tuhottuja tai huonossa kunnossa ja sotakorvaukset veloittivat kehittämismahdollisuuksia, mutta 1950-luvulla jälleenrakentaminen pääsi vauhtiin. Tiestöä korjattiin ja rakennettiin työllisyysmäärärahoilla 1960-luvun loppuun asti. Asialle oli helppo saada poliittinen tuki, koska hoidettiin kahta asiaa samanaikaisesti. Maailmanpankki antoi Suomelle kolme suurta lainaa vuosina 1964, 1967 ja Lainoilla rakennettiin keskeiset suuret yhteydet, ja ne toivat mukanaan myös teknisiä ja taloudellisia vaatimuksia suunnitteluun, hankintaan ja rakentamiseen. Valtaosa Suomen nykyisestä tieverkosta rakennettiin valmiiksi Kondratjevin neljännen aallon kuluessa. (Levä 1999.) Rautateiden osalta käytiin ja 1960-luvuilla keskustelua jopa koko järjestelmän lopettamisesta. Tämä ei käytännössä olisi ollut poliittisesti mahdollista. Perusjakolinjana oli, että rautatiet olivat lähellä vasemmistoa, kun taas maanteiden linja-auto- ja kuormaautoliikenne lähellä keskustaa. Ratoja rakennettiin jatkuvasti jonkin verran. Pitkään esillä olleeseen sähköistykseenkin ryhdyttiin 1960-luvun lopulla (Seppinen 1992.) Kondratjevin viides aalto ( ) alkaa liikenneministeriön perustamisella. Vuoden 1972 parlamentaarinen liikennekomitea mietti ehdotuksensa liikennepoliittiseksi kokonaisohjelmaksi. Liikenneministeriö pyrki vaikuttamaan joukkoliikenteen käytön kasvuun ja tavaraliikenteen siirtymiseen rautateille. Pitkään jatkunut autoliikenteen kasvu ja suosiminen päättyi viimeistään vuosien ja öljykriiseihin luvun alussa tieliikenteessä kuoli yli ihmistä vuosittain, mutta turvavöitä vastustettiin voimakkaasti. Kriisin myötä autoliikenteelle säädettiin 80 km/h kattonopeus ja turvavöiden käyttöpakko. Moottoritietyömaat keskeytettiin. (Seppinen 1992.) Öljykriiseistä riippumatta yhteiskunnallinen aktiivisuus autoliikennettä vastaan kasvoi muutoinkin. Radikalisoituneessa yhteiskunnallisessa keskustelussa moottoritie oli piiskan sivallus maan kasvoilla. Tähän murrokseen liittyivät esimerkiksi kävelykatukokeilut ja joukkoliikennekokeilut. Valtakunnallisesti joukko- ja rautatieliikenteen edistäminen lupapolitiikan vapauttamisella ja rautatieliikenteen keskittämisellä suurten asutuskeskusten väliseksi ei tuonut tulosta. Laaja paikallisliikenne säilyi koko maassa. Pääkaupunkiseudulla merkittävä kehittämishanke oli Martinlaakson radan rakentaminen Väylienpidon rahoitus väheni kriisin myötä 1970-luvun, mutta kasvoi taas 1980-luvulla. Yhteiskuntasuunnittelu oli viidennen aallon alkupäässä se tekijä, joka toi liikennehallintoon määrärahaseurantaa sekä tavoite- ja tulosohjauksen luvulla alkoi liikelaitostaminen, jossa Valtionrautatiet ja Ilmailulaitos olivat ensimmäisiä. Tavaraliikenteen lupasääntelyn vapauttamista valmisteltiin 1980-luvulla, mutta se tuli voimaan 1990-luvulla valmistauduttaessa yhdentyvän Euroopan liikennemarkkinoille. Henkilöliikenteen 1920-luvulla aloitettu tarveharkinta lakkautettiin vasta vuoden 2009 henkilöliikennelain myötä.

7 1990-luvun alun lama oli kansallinen ilmiö, mutta merkitykseltään suuriin suhdannevaihteluihin verrattava murros. Suomen liikenteessä se näkyi liikenteen vähenemisenä ja toisaalta resurssien niukkenemisena luvulla yhtiöitettiin Valtionrautatiet ja valmisteltiin tienpidon hallinnon ja tuotannon erottamista. Ympäristöasiat tulivat vakavasti liikennepolitiikkaan ja väylien suunnitteluun. Liikenteen hinnoittelusta käytiin poliittista keskustelua ja Helsingin tietulleista valmisteltiin lakia, joka kaatui kuitenkin kaupungin vastustukseen. Lähempänä nykyhetkeä olevaa liikennepolitiikkaa onkin jo ehkä hieman vaikeampi asettaa vielä laajempaan kuvaan. Liikennepolitiikka on kehittynyt monimuotoisemmaksi ja aiempaa laajemmin eri näkökohtia huomioon ottavaksi. Yhtiöittäminen on edennyt ilmailussa jo infrastruktuurin puolelle. Rahoituksessa on kannettu huolta perusväylänpidon rahojen riittämättömyydestä, mutta samalla on käytetty jatkuvasti enemmän rahaa väylien rakentamiseen. Vuonna 2014 on jo tovi eletty talouden kriisiä, ja liikennealalla tunnetaan uusi liikennepolitiikka ja sen tunnistamat tarpeet muuttavat toimintatapoja, kuten Kodratjevin syklin murrosvaiheeseen sopivasti istuu. Kuudennen aallon liikennepolitiikka? Edellä esitetty pintapuolinen kronikka nostaa esille muun muassa sen, että uusiin liikennemuotoihin ja markkinoiden avaamiseen on Suomessa suhtauduttu ensin epäilevästi. Toimenpiteisiin on ryhdytty, kun se on ollut välttämätöntä. Havaitaan myös, että uusiin asioihin on tehtävä pääasiassa kahdenlaista sääntelyä: Ensinnä säädetään jokin uusi asia (kuten auto) olemassa olevaan järjestelmään sopivaksi. Toiseksi säädetään järjestelmä sellaiseksi, että se kykenee ottamaan vastaa uusia asioita (kuten kasvava ja nopeampi autoliikenne). Talouden suhdanteet ovat luonnollisesti vaikuttaneet liikennejärjestelmän kehittämismahdollisuuksiin siten, että laskukaudella on niukempaa ja nousukaudella runsaampaa. Toisaalta kriisejä on osattu käyttää myös hyväksi luvun lamasta lähti tienrakennuksen lapiolinja, jonka voimin lopulta tehtiin mittava osa Suomen tieverkon rakentamisesta luvun energiakriiseissä saatiin läpi liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät uudistukset sekä yleisesti ympäristöä ja tasa-arvoa paremmin huomioiva liikennepolitiikka. Suomen liikennepolitiikan alkuperäinen tarkoitus on ollut elinkeinomahdollisuuksien ja hyvinvoinnin luominen. Kokonaisnäkemys ratkaisujen laajemmista vaikutuksista on vaikuttanut ratkaisuihin jo 1800-luvulta lähtien. Tavoitteiden monipuolistuessa viime vuosisadan loppua kohden on tämä perusajatus edelleen tallella. Kustannustehokkuus on ollut keskeinen investointikriteeri ensimmäisistä autonomian ajan kanavahankkeista lähtien. Toisaalta käy myös ilmi, että lopulta jotkut ratkaisut tehdään laajemmin poliittisin perustein, kuten Saimaan kanava. Mitä Kondratjevin kuudes aalto tarkoittaa Suomen liikennepolitiikassa? On esitetty, että tarvitaan systeemisiä muutoksia lineaarisesta epälineaariseen. Liikennepalvelujen tarjonnassa, väylärakentamisessa tai liikennehallinnossa nykyisten toimintatapojen tehokkuuden lisäämisen vaihtoehdot ovat jo vähissä. Sen sijaan on pohdittava esimerkiksi väylä- ja liikennepalveluiden järjestämisen perustavanlaatuista uudistamista kuten väyläverkkojen osien ja joukkoliikenteen järjestämisen yhtiöittämistä. Tulossa olevat asiat, kuten automaattinen liikenne, erilaisten uusien liikennepalvelujen tarjoajat ja

8 biopolttoaineet, on otettava vastaan ratkaisuneutraalilla sääntelyllä siten, että ne istuvat nykyisiin rakenteisiin innovaatiot mahdollistaen. Nykyisiä rakenteita on samalla uudistettava, mikä tarkoittaa ainakin henkilöliikenteen avaamista uusille toimijoille sekä tietojen ja tietoliikenteen infrastruktuurin hallinnan järjestäytymistä. Liikkumisesta ja liikenteestä kerättävä tieto vaatii jatkossa kunnossapitoa ja kehittämistä kuten perinteinenkin infrastruktuuri. Tietoliikenneyhteyksiltä vaaditaan laatua ja toimintavarmuutta, kun internetistä tulee autoille ja muille liikkumisvälineille välttämättömyys. Entä mitä uusi tekniikka ja uudet palvelut tarkoittavat liikenteen kysynnälle? Väylien tarve ei oletettavasti ainakaan vähene, jos palvelut tekevät liikkumisesta entistä helpompaa. Toinen pääteema siirtymässä kuudenteen aaltoon on se, että olemme vielä taloudellisen kriisin keskellä. Kriisi on tunnetusti sopiva paikka saada läpi sellaisia vaikeita päätöksiä, joita voidaan hyvinä aikoina lykätä. Yksi tällainen päätös on ruuhkamaksujen käyttöönotto, jolla on ilmeiset etunsa Helsingin seudulla ja oletettavasti myös Tampereen ja Turun seuduilla. Toinen vaikea päätös koskee verkkojen laajuutta. Valtion kannalta väylästö voitaisiin viipaloida kehitettäviin, säilytettäviin ja poistettaviin ja tämän jälkeen kohdistaa toimet sen mukaisesti. Poistettaviin kuuluvat valtion kannalta kaduksi tai yksityistieksi siirrettävät maantiet. Kolmantena isona muutosteemana voisi nostaa esiin yhteiskunnan virtualisoitumisen, osallistumisen ja jatkuvan läsnäolon. Liikennehallinnossa on vähintään ratkaistava kysymyksiä siitä, miten se tulee hallitsemaan käyttäjärajapintoja. Selvältä vaikuttava puoli asiassa on se, että liikkumisesta ja liikenteestä kerätään enenevässä määrin yksilöllistä tietoa, josta syntyy isoa datamassaa, jota voidaan hyödyntää eri tavoin suunnittelussa, sääntelyssä ja toisaalta palvelujen tarjonnassa tietoinfrastruktuurina. Vaikeampi puoli on se, miten käynnistetään vuoropuhelu hallinnon ja käyttäjäasiakkaan välillä. Missä määrin käyttäjät tulevat mukaan suunnittelemaan ja tekemään päätöksiä? Edellä kuvatut teemat ovat jo vilahtaneet liikennepoliittisessa keskustelussa, joten voidaan olettaa niiden olevan asiaan kuuluvia. Ratkaisut eivät tule olemaan helppoja. Jäämmekin mielenkiinnolla odottamaan tulevia liikennepoliittisia valintoja ja linjauksia, joita voidaan aikanaan, vuosikymmenten kuluttua, arvioida osana Kondratjevin kuudetta aaltoa. Uskallettakoon ennakoida, että vuoden 2050 paikkeilla olemme isohkossa talouden kriisissä. Silloin keskustelu ja ennakointi seitsemännestä Kondratjevin aallosta käyvät vilkkaana. Lähteet Allianz (2009). The sixth Kondratieff long waves of prosperity. Allianz Global Investors. Analysis & Trends. January B. De Groot, P. H. Franses (2012). Common socio-economic cycle periods. Technological Forecasting & Social Change 79 (2012) P. Korpinen (1981). Kriisit ja pitkät syklit. Työväen taloudellinen tutkimuslaitos K. Levä (1999). Poliitikot ja tiepolitiikka. Teoksessa Pikeä, hikeä, autoja. Tiet, liikenne ja yhteiskunta Edita. Tielaitos. Helsinki.

9 Liikennevirasto (2011). Suomen rautatietilasto Liikenneviraston tilastoja 5/2011. Helsinki. J. Oinonen (1999). Vuoden 1883 tieasetus kahdenkymmenen vuoden kädenvääntö. Teoksessa Soraa, työtä, hevosia. Tiet, liikenne ja yhteiskunta Edita. Tielaitos. Helsinki. I. Seppinen (1992). Valtaväylä Suomeen. Liikenneministeriö 100 vuotta. VAPK kustannus. Liikenneministeriö. Helsinki. STV (1879). Suomenmaan tilastollinen vuosikirja STV (1918). Suomen tilastollinen vuosikirja J. Viertola (1974). Yleiset tiet Ruotsin vallan aikana ja Autonomian ajan alkupuoli vuoteen Teoksessa Suomen teiden historia I. Suomen tieyhdistys, TVH. Helsinki. M. Wilenius, S. Kurki (2012). Surfing the sixth wave. Exploring the next 40 years of global change. Finland futures research centre. FFRC ebook 10/2012.

10 Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Petteri Katajisto Timo Turunen Hanna Kalenoja yli-insinööri ympäristöneuvos tutkimuspäällikkö Ympäristöministeriö Ympäristöministeriö TTY Kehityskuvan taustaa Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvaa vuodelle 2050 laaditaan ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, maaja metsätalousministeriön ja Liikenneviraston yhteistyönä. Kehityskuvan valmistelu alkoi vuonna 2012 toteutetulla pohjustustyöllä, jossa kartoitettiin aluerakenteen ja liikennejärjestelmän nykytilaa ja kehitystä sekä kehitystä ohjaavia linjauksia. Kehityskuvan laatiminen käynnistyi kesällä 2013 mission laatimisen ja ennakoinnin työvaiheilla. Kehityskuvan laatimiseen liittyviä ennakointiteemoja ja erilaisia kehityskuvanäkökulmia kartoitettiin talvella ja keväällä Näiden työvaiheiden pohjalta kehityskuvaehdotusta konkretisoidaan kesällä ja syksyllä Kehityskuvan tavoitteet Kehityskuvan missiossa määritellään, mihin aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisellä pyritään tulevien vuosikymmenten aikana. Missiossa kuvataan, miten strategiset tavoitteet, kuten kilpailukyky, hyvinvointi ja ekotehokkuus, konkretisoituvat aluerakenteen ja liikennejärjestelmän näkökulmasta. Näin ollen missio määrittää kehityskuvalle tavoitteet ja määrittelee vaikutusten arvioinnin kehikon, sillä vaikutusten arvioinnissa erilaisten kehityskuvavaihtoehtojen vaikutuksia arvioidaan ensisijaisesti missiossa kuvattujen tavoitteiden toteutumisen kannalta. Strategisten tavoitteiden määrittelyn taustalla ovat muun muassa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet ja liikennepoliittinen selonteko. Kuvassa 1 on esitetty luonnosvaiheen tavoitteet kehityskuvalle. Kehityskuvan ennakointiteemat Kehityskuvan pohjustusvaiheen ennakointiteemojen määrittely on ollut tärkeä silta jatkotyöhön. Ennakointiteemoja on täsmennetty ja niiden vaikutuksia on purettu konkreettisemmin aluerakenteen ja liikennejärjestelmän tasolle. Ennakointiteemojen ja niiden eri näkökulmista nousevien tulevaisuuskuvien alueellisia vaikutuksia ja painotuksia on selvitetty neljän aluefoorumin sekä valtakunnallisen sidosryhmäkyselyn avulla. (Kalenoja et al. 2013) Megatrendeinä on aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvatyössä tarkasteltu ilmastonmuutosta, energian saatavuutta, globaalia talouskehitystä ja teknistä kehitystä, kuten digitalisaatiota (Rissanen et al. 2013). Monet megatrendit ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin voidaan vaikuttaa vain rajallisesti erilaisin ohjaustoimenpitein. Ne heijastuvat tyypillisesti aluerakenteeseen ja liikennejärjestelmään monien eri

11 taustamuuttujien kautta. Megatrendien alueellisia näkökulmia ja painotuksia ei tässä työssä selvitetty yksityiskohtaisesti, vaan niiden merkitystä on tulkittu aluerakenteen ennakointiteemojen avulla. Kuva 1. Luonnos aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan tavoitteista. Kuva 2. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvatyössä tunnistetut ennakointiteemat. (Kalenoja et al. 2013)

12 Kehityskuvan pohjustukseksi laaditut tulevaisuuskuvat Kehityskulkujen tunnistamiseksi ja niiden vaikutusten arvioimiseksi laadittiin erilaisia tulevaisuuskuvia, jotka kuvaavat erilaisia aluerakenteen kehityssuuntia monikeskuksisuuden ja keskittymisen näkökulmista. Tulevaisuuskuvien aikajänteenä on vuosi Eräänlaisena perusvaihtoehtona tarkasteltiin nykyisen kehityksen mukaista tulevaisuuskuvaa, joka edustaa tarkastelussa nykytilanteen jatkumoa kuvaavaa perusuraa. Tarkasteltavia tulevaisuuskuvia olivat: Nykyisen kehityksen mukainen tulevaisuus metropolin ja sen vaikutusalueen painopiste kasvaa, Etelä-Suomen kehittämiskäytävät vahvistuvat Metropolipainotteinen Suomi kehitystä ohjaa Helsingin merkityksen kasvu kansainvälisenä metropolina Kasvukeskuspainotteinen Suomi muutamia (5 8) vahvoja kasvukeskuksia ja kehittämiskäytäviä, jotka vahvistavat verkottuvaa aluerakennetta Alueiden vahvuuksiin perustuva Suomi monikeskuksinen aluerakenne, alueiden vahvuuksiin perustuvaa kasvukeskusta Metropolipainotteisen, kasvukeskuspainotteisen ja alueiden vahvuuksiin perustuvan Suomen tulevaisuuskuvat perustuvat pitkälti viime vuosikymmenen aikana tehtyihin aluerakennetta koskeviin tulevaisuuskuviin (mm. Moisio ja Vasanen 2008, Jauhiainen 2011, Vartiainen 2009, Moilanen 2012, Lampinen et al. 2011, Ympäristöministeriö 2006, Hautamäki 2009, von Bruun ja Kirvelä 2009). Tulevaisuuskuvien ja ennakointiteemojen pohjalta laadittiin kolme erilaista kehityskuvanäkökulmaa: Teknologian Suomi Suurimmat ja vahvimmat kaupunkiseudut kasvavat ja työikäinen väestö keskittyy kasvukeskuksiin. Tuotannon jalostusasteen kasvaa ja yritysrakenne monipuolistuu. Luonnonvarojen Suomi Kasvavien keskisuurten kaupunkien verkko. Kasvukaupunkiseuduilla on monimuotoinen elinkeinorakenne. Resurssitehokkuuden merkitys kasvaa. Luonnonvarojen hyödynnetään aiempaa enemmän. Palvelujen Suomi Suurimmat kaupunkikeskukset kasvavat. Valikoiva pikkukaupunkirenessanssi ja pienet erikoistuneet osaamiskeskittymät. Palveluvaltaistuminen nopeutuu ja palveluviennin merkitys kasvaa kaikilla aloilla. Teknologian, luonnonvarojen ja palvelujen Suomea on tarkasteltu kaupungistumisen ja metropolikehityksen, elinkeinorakenteen muutosten ja uuden maantieteen näkökulmasta (kuva 3). Kaupungistuminen ja elinkeinorakenteen muutokset näyttäytyvät kehityskuvanäkökulmissa melko erilaisina (kuvat 4 ja 5). Teknologian Suomessa kasvu keskittyy harvoille kasvukaupunkiseuduilla, sen sijaan Luonnonvarojen ja Palvelujen Suomen kehitys on selvästi monikeskuksisempaa.

13 Kuva 3. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvanäkökulmien tausta. (Kalenoja et al. 2014) Kaupungistuminen linkittyy paljolti myös elinkeinorakenteen muutoksiin. Teknologian Suomessa huippuosaaminen ja kasautumisen edut lisäävät voimakkaasti tuottavuutta Suomen korkean teknologian toimialoilla. Suomalaiset yritykset ovat aktiivisia kansainvälisessä verkostoitumisessa erityisesti teknologian ja osaamisen viennissä. Teknologian Suomessa elinkeinorakenteen muutosten draiverina ovat teknologiainnovaatiot ja digitalisaatio. Nopea teknologinen kehitys vähentää tuotannollisia työpaikkoja, mutta lisää asiantuntijatyön määrää. Toisaalta digitaalinen tuotanto muuttaa tuotantorakennetta ja toimitusketjuja. Kaupunkiseutujen kasvu näkyy uudisrakentamisena kaupungeissa ja niiden kehysalueella sekä läheisellä maaseudulla, mutta ydinmaaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla rakennuskannan vajaakäyttö lisääntyy. Luonnonvarojen Suomessa asutuksen kasvu jakaantuu useille keskisuurille kaupunkiseuduille. Uudisrakentamista on paljon myös maaseudulla tuotannon tehostuessa ja jalostusasteen kasvaessa. Biotalous ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen luovat Suomelle edelläkävijän etua kansainvälisessä työnjaossa. Teknologiakehitystä leimaavat luonnonvarojen hyödyntämistä palvelevat korkean teknologian ratkaisut. Vahvat erikoistuneet tuotantoyksiköt ja niitä palvelevat alihankintaketjut ovat globaalin kilpailukyvyn lähteenä. Palvelujen Suomessa suurimmat kaupunkikeskukset kasvavat erikoistuneiden palvelujen keskittyminä ja uusien digitaalisten palvelujen innovaatiokeskuksina. Pienemmät yliopisto- ja ammattikorkeakoulupaikkakunnat vahvistuvat alueellisina osaamiskeskittyminä. Kulutus ja tuotanto suuntautuvat digitaalisiin palveluihin. Sekä yksityisten että julkisten palvelujen uudet tuotantotavat ja jakelujärjestelmät tuovat Suomelle kilpailuetua. Suuri osa palveluista voidaan järjestää digitaalisesti. Tietointensiivisten toimialojen työllistävyys kasvaa, pieniä osaamiskeskittymiä muodostuu erityisesti ohjelmistoalalle.

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 +

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + 2014 Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035 + 2014 ISBN 978-952-320-000-5 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) 20101 Turku (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI Kaakkois-Suomen liikennestrategia MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI RAPORTTEJA 86 2014 KAAKKOIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Markku Kivari Kansikuva:

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Lausuntoversio 10.11.2014 Kannen valokuva: Sakari Somerpalo, Linea Konsultit Oy SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 KAAVASELOSTUS

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 KAAVASELOSTUS 0 (151) 1 (151) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 ja Etelä-Konneveden kansallispuisto, Tervalamminvuoren tuulivoima-alue sekä täydennykset työpaikka-alueisiin ja Seveso II-direktiivin mukaisiin konsultointivyöhykkeisiin

Lisätiedot

Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys. Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys

Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys. Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36, 20101 Turku) p. (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi ISBN 952-5599-17-5 2006 Pohjakartta (C) Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA 2030 Luonnosvaihe

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA 2030 Luonnosvaihe POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA 2030 Luonnosvaihe KAAVASELOSTUS 28.10.2013 0 Esipuhe... 2 Tiivistelmä... 3 JOHDANTO... 4 Maakuntakaava osana suunnittelujärjestelmää... 4 Maakuntakaavan sisältövaatimukset...

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita Tutkimustulosten tulkintaa Alueiden kehittäminen 16/2004 SISÄASIANMINISTERIÖN JULKAISU 16/2004 Alueiden kehittäminen ISSN: 1236-2840 ISBN: 951-734-674-3 (nid.)

Lisätiedot

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 2.6.2014 KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS

HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS SRV Yhtiöt oyj HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS 4.6.2010 SRV Yhtiöt Oyj 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli laatia tausta-aineistoksi Huittisiin suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutusten arvioinnille.

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824 Satakuntaliitto 2015 Vaihde: (02) 620 4300 Fax:

Lisätiedot

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5.

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5. KAUPALLINEN SELVITYS Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 7.5.2014 LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO P +358

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄME 2035 Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SISÄLLYS ESIPUHE...3 JOHDANTO...5 LÄHTÖKOHDAT JA KEHITYSNÄKYMÄT...6 Megatrendit...6 Nykytila ja kehitysnäkymät Päijät-Hämeessä...

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:25 2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Loppuraportti 18.12.2010 Juha Vanhanen, Mikko Halonen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Ilmastoasioiden huomioiminen

Lisätiedot

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Huittisten kaupunki SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1.7.2010 Huittisten kaupunki 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Huittisten Sahkon alueelle suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutukset

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Ehdotus 30.9.2013 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Ehdotus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Kaavaselostus

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun kaupan rakenneselvitys 2 Tiivistelmä Forssan seutukunta muodostaa yhtenäisen kaupan markkina-alueen,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Heikki Viinikka 165 292 Itä-Suomen yliopisto Historia- ja maantieteiden laitos Yhteiskuntamaantieteen pro gradu tutkielma Marraskuu

Lisätiedot