KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025"

Transkriptio

1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

2 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (2 / 24) PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan korttelin 24 tontteja 1 ja 2. Asemakaavan muutoksella muodostuu 31. kaupunginosan korttelin 24 tontti 11. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. Kaavan nimi PARVIAISENTIE 10 Kaavan tunnus 31:025 Kaavan päiväys Kaavan laatija Paula Julin, Kaavoitusarkkitehti Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut / Kaavoitus Postiosoite: PL 233, Jyväskylä Käyntiosoite: Hannikaisenkatu 17 Puh Kaavan Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti vireilletulo Hyväksymis- Ltk , päivämäärät Kh , Kv Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee Säynätsalon keskustassa Parviaisentien ja Pappilantien kulmassa Säynätsalon kunnantaloa vastapäätä. Kaavan nimi ja tarkoitus Parviaisentie 10:n kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa senioreille suunnatun asuin- ja palvelutalon rakentaminen Parviaisentien varteen Säynätsalon kunnantaloa vastapäätä arvokkaaseen ympäristöön soveltuvalla tavalla. Muutoksessa tarkistetaan mm. alueen käyttötarkoitusta, kerroslukua, rakennusoikeutta sekä julkisivumääräyksiä.

3 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (3 / 24) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ ASEMAKAAVA KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA KÄYNNISTÄMINEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta ASEMAKAAVALUONNOKSESTA EHDOTUKSEKSI ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutusten arvioinnin suorittamistapa Epävarmuustekijät Haitallisten vaikutusten lieventäminen Vaikutusten arviointi NIMISTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUKSEN SEURANTA... 24

4 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (4 / 24) LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA 1) osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2) ote ajantasa-asemakaavasta 3) asemakaavakartta, pienennös 4) kaavaa perusteleva havainnollistava materiaali 5) tonttijakokartta 6) asemakaavan seurantalomake Aluetta koskien on tehty seuraavat selvitykset, jotka ovat kaavan tausta-aineistona: Luonnossuunnitelmat Säynätsalon iltatuuli -palvelutalosta, Arkkitehtipalvelu Oy Ent. Mäki-Matin kauppa (Kuoppala), kohdeinventointilomake, Päivi Andersson, Keski- Suomen museo 1987 Säynätsalon keskustaa ja Parviaisentietä viistokuvassa. Säynätsalon kunnantalo keskellä, kaava-alue sen oikealla puolella. Uusi päiväkoti-koulu urheilukentän laidalla on kuvan ottamisen hetkellä ollut vielä rakentamatta.

5 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (5 / 24) 1 TIIVISTELMÄ 1.1 ASEMAKAAVA Kaava-alueesta käytetään nimeä Parviaisentie 10. Kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa senioreille suunnatun asuin- ja palvelutalon rakentaminen Parviaisentien varteen Säynätsalon kunnantaloa vastapäätä arvokkaaseen ympäristöön soveltuvalla tavalla. Kaavamuutos on käynnistynyt alueen maanomistajan aloitteesta. Toisaalta kaavamuutos on osa kaavoitusohjelman mukaista Säynätsalon keskustan kehittämisprojektia, ja siten myös kaupungin intressi. 1.2 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä Asemakaavahanke käsiteltiin viranomaisneuvottelussa Kaupunkirakennelautakunta käsitteli asemakaavaluonnoksen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) lähetettiin osallisille ja viranomaisille luonnosvaiheen kuulemisaineiston yhteydessä. Asemakaavaluonnos oli MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Kaavamuutosehdotus oli kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä Kaavamuutosehdotus oli kaupunginhallituksen käsittelyssä Kaavamuutosehdotus oli MRL 65 :n mukaisesti nähtävillä Asemakaava oli kaupunginhallituksen käsiteltävänä Asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Rakentamisen on tarkoitus alkaa kaavamuutoksen vahvistuttua. Alueen toteuttamisesta vastaa yksityinen maanomistaja. Parviaisentien katukuvaa Saunatien risteyksestä. Näkymä Pappilantieltä kohti kunnantaloa.

6 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (6 / 24) Ylh.oik: Terveysasema. Ylh.kesk: Entinen päiväkoti. Ylh.vas: Säynätsalon kunnantalo. Alh.oik: Säästöpankin talo. Alh.kesk: Viertola ennen korjausta. Alh.vas: Vanha myymälä ja vuokrakerrostalo. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Kaava-alue koostuu kahdesta tontista, jotka sijaitsevat Säynätsalon keskustan pääkadun Parviaisentien ja Pappilantien kulmassa Säynätsalon kunnantaloa vastapäätä. Parviaisentien puoleisella tontilla on tyhjillään oleva entinen myymälärakennus. Pappilantien puoleinen tontti on rakentamaton. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on n m Luonnonympäristö Alue on maaperältään hiekkamuodostumaa ja maastonmuodoiltaan melko tasaista. Kasvillisuutta kaavoitettavalla alueella on vähän, yhteensä vain muutamia puita. Säynätsalon kunnantalon pihapiirille ja kaava-alueen ympäristölle luonteenomaista ovat komeat männyt, mutta niitäkin alueella on vain yksi myymälärakennuksen edustalla Rakennettu ympäristö Kaupunkikuva, rakennettu kulttuuriympäristö ja suojelukohteet Koko Säynätsalon pääsaari kuuluu Säynätsalon teollisuusyhdyskunnan valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009). Museoviraston inventoinnin mukaan Säynätsalo on edustava esimerkki teollisuusyhdyskunnasta, jossa teollisuuslaitokset, asuma-alueet ja yksittäiset rakennukset ovat syntyneet korkeatasoisen arkkitehtisuunnittelun tuloksena. Säynätsalon saari on taajamamaiseen tapaan suhteellisen tiivis ja valmiiksi rakennettu. Parviaisentie on Säynätsalon sisääntulokatu ja pääkatu. Rakennuskanta sen varrella on mittakaavaltaan ja ulkoasultaan vaihtelevaa, ja katutila on paikoittain hajanainen. Rakennusten korkeus vaihtelee yhdestä neljään kerrokseen. Alueen maisemakuvassa merkittävimpiä rakennuksia ovat saaren eteläosan suuret teollisuuslaitokset, jotka ovat suurimmaksi osaksi punatiilisiä ja peräisin pääosin 1900-

7 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (7 / 24) luvun loppupuolelta. Punatiili yhdistyy leimallisesti Säynätsaloon myös Alvar Aallon suunnitteleman maailmakuulun kunnantalon (valmistunut v. 1952) kautta. Kunnantalon vieressä sijaitsevien ja 1980-lukujen taitteessa rakennettujen päiväkodin ja terveysaseman pääasiallinen julkisivumateriaali on kunnantaloa säestäen punatiili, kuten myös samoilta vuosikymmeniltä peräisin olevissa vuokrakerrostaloissa. Punatiili toistuu myös lähiympäristön rakennuksista uusimmissa, vuonna 2007 valmistuneessa S-marketissa ja vuonna 2010 valmistuneessa päiväkoti-koulussa. Parviaisentien varressa sijaitsevista vanhemmista rakennuksista useissa on kuitenkin rapattu tai muuten kiviaineinen vaaleasävyinen julkisivu, kuten Perälän talossa vuodelta 1939, Säästöpankin talossa vuodelta 1954 tai etäämmällä Selkälahden talossa vuodelta Funktionalistinen arkkitehtuuri on ollut Parviaisentiellä runsaamminkin edustettuna; Tehdasaluetta reunustanut konttorirakennus (v. 1949) suoraan Säynätsalon kunnantalosta etelään on tuhoutunut tulipalossa vuonna 1991, ja kaavoitettavalla alueella sijaitseva myymälärakennus on tärvelty julkisivumuutoksin. Vanha asuinrakentaminen on ollut tyypillisesti puusta tehtyä ja pienimittakaavaista, kuten Enso Gutzeitin 1940-luvulla työntekijöilleen rakennuttaman asuinalueen pientalot ja rivitalot. Puurakenteista työväenasumista edustaa Parviaisentien varrella Wivi Lönnin suunnittelema Viertola vuodelta 1926, jonka pihapiiri täydentyy parhaillaan puisten pientalojen muodostamalla sosiaalisen asumisen kokonaisuudella. Kaava-alueen rakennukset Oik: Alue kunnantalon kulmalta nähtynä. Kesk: Myymälärakennus Parviaisentieltä. Vas: Näkymä tyhjältä tontilta. Parviaisentie 10, Kuoppala ( ) Parviaisentie 10:ssä sijaitsee myymälärakennus, jonka Muuramen osuuskauppa rakennutti muistitiedon mukaan vuosina Rakennus oli alun perin valkoiseksi rapattu ja edusti puhdaspiirteistä funktionalismia, ja sen matalassa siipiosassa toimi ruokala. Rakennus on kokenut monia muutoksia: Sen julkisivut peitettiin jo 1960-luvulla mineriittilevyillä, ja sisätiloja on monissa vaiheissa muutettu ja jaettu pienempiin tiloihin luvun jälkeen rakennus otettiin asuinkäyttöön. Vuokralaisten häiriökäyttäytymisen vuoksi sille kehittyi huono maine. Viimeiset asukkaat häädettiin syksyllä 2011, mistä asti rakennus on ollut tyhjä ja kylmillään. Ulkoisten muutosten lisäksi rakennus on kärsinyt vaurioita tulipaloissa ja niiden sammutustöissä 1973, 1991 ja 2008, ja vesivahinkoja on sattunut 2000-luvulla myös huonokuntoisen vesikaton ja rännien vuoksi Keski-Suomen museo järjesti Parviaisentie 10:ssä katselmuksen, jonka johtopäätöksenä museo ei esitä rakennuksen suojelemista asemakaavalla siinä tapahtuneiden vahingollisten muutosten vuoksi. Lähiympäristön rakennukset Säynätsalon kunnantalo (Alvar Aalto, 1952) Kaavoitettavaa aluetta vastapäätä Parviaisentien toisella puolella sijaitsee vuosina rakennettu Säynätsalon kunnantalo, joka yhtenä Alvar Aallon merkittävimmistä töistä houkuttelee vierailijoita ympäri maailmaa. Punatiilistä pienen teollisuusyhdyskunnan kodikasta monumenttia ympäröi mäntyvaltainen luonnonmukainen puisto. Säynätsalon kunnantalo kuuluu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään modernin arkkitehtuurin merkkiteosten valikoimaan. Sen lisäksi Säynätsalon kunnantalo pihapiireineen on suojeltu rakennussuojelulailla vuonna 1995.

8 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (8 / 24) Oik: Säynätsalon kunnantalo. Kesk. ja vas: Enso-Gutzeitin rivitaloalue Parviaisentieltä ja Pappilantieltä nähtynä. Oik: Naapurikiinteistön omakotitalo. Kesk. ja vas: Vuokrakerrostalot Pappilantieltä ja Parviaisentieltä nähtynä. Säynätsalo kuuluu nykyisin Jyväskylään, ja hallintotoiminta talossa on vähentynyt, mutta taloa on pyritty kehittämään matkailun käyttöön. Rakennuksessa toimii yhä kirjasto ja kunnantoimisto. Pohjakerroksessa on vuokrattavia liiketiloja. Enso Gutzeit Oy:n rivitalot (Karl Stigzelius, 1940-luku) Pappilantien pohjoispuolelle sijoittuu K. G. ja M. Stigzeliuksen suunnittelema Enso-Gutzeitin luvulla rakennettu rivitalo- ja omakotitaloalue, joka on valtakunnallisesti merkittävä kokonaisuus. Lautaverhoilluista ja näyttävillä tiilikatoilla varustetuista rakennuksista lähinnä suunnittelualuetta sijaitsevat K. G. Stigzeliuksen suunnittelemat rivitalot Selkälahti, Kilpala, Notkoselkä ja Salpala. Rivitaloalue liittyy Parviaisentiehen ja suunnittelualueeseen virkistysalueeksi osoitetun rakentamattoman alueen kautta. Muut lähiympäristön rakennukset Kaava-aluetta rajaavilla tonteilla on Parviaisentiellä punatiilisiä kerrostaloja vuodelta 1983 ja Pappilantiellä punatiilinen omakotitalo vuodelta Väestön rakenne ja asuminen Suunnittelualueella ei ole asukkaita. Säynätsalon pääsaarella on 1335 asukasta ja koko entisen Säynätsalon kunnan alueella asukkaita on noin 3000 (tiedot vuodelta 2011). Säynätsalossa yleisin asumismuoto on omakotitaloasuminen. Pääsaarella on kerrostaloja, joista suurin osa on rakennettu ja 1980-luvuilla. Nykyaikaiset esteettömyyden vaatimukset täyttäviä hissillisiä kerrostaloasuntoja saati erityisryhmille suunnattuja palveluasuntoja ei ole tarjolla. Palvelut Säynätsalon keskustassa on tärkeimmät julkiset ja kaupalliset palvelut. Kauppa, terveysasema, kirjasto, kirkko ja uusi päiväkoti-koulu sijaitsevat vain muutamien satojen metrien säteellä suunnittelualueesta. Huoltoaseman postipalvelupisteelle on matkaa noin kilometri ja Jyväskylän keskustaan noin 15 km. Liikenne Liikenneyhteydet, katuverkko ja kevyen liikenteen yhteydet ovat alueella hyvät. Parviaisentien joukkoliikennekadulla on erillinen kevyen liikenteen väylä, kun taas Pappilantie on luonteeltaan hiljaisempi asuinalueen sisäinen katu, jolla kevyttä liikennettä ei ole eriytetty. Paikallisliikenteen linja-autopysäkki on noin 100 metrin päässä kaava-alueesta. Yleinen pysäköinti on mahdollista

9 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (9 / 24) mm. terveyskeskuksen edustalla, S-marketin pihalla sekä kunnantalolla. Kunnantalon vieressä sijaitseva yleiseksi pysäköintialueeksi kaavassa osoitettu alue on toteutettu vain osittain. Tekninen huolto Alueella on normaali kunnallistekniikka kaukolämpöverkkoineen Maanomistus Alue on vuoden 2012 alusta alkaen kokonaisuudessaan Säynätsalon työväenyhdistyksen omistuksessa. 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Valtioneuvoston päättämissä valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on yhtenä erityistavoitteena eheytyvä yhdyskuntarakenne, jolla tarkoitetaan, että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta, jolloin henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen ja että hyödynnetään olemassa olevia yhdyskuntarakenteita. Kaavamuutosalue on osa alueen yhdyskuntarakennetta eheyttävää suunnitelmaa. Elinympäristön laatua ja ilmastonmuutoksen hillintää palvelee alueen sijainti palveluihin, joukkoliikennereitteihin ja kevyen liikenteen reitteihin nähden edullisella paikalla. Erityistavoitteissa on myös edellytetty, että alueiden käytössä varmistetaan valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen arvojen säilyminen. Suunnittelun lähtökohtina tulee ottaa huomioon valtakunnalliset inventoinnit. Suunnittelualue, kuten koko Säynätsalon pääsaari sekä Haikan asuinalue, kuuluu museoviraston inventoimaan Säynätsalon teollisuusyhdyskunnan valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009) Maakuntakaava Alueella on voimassa maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Vahvistettu maakuntakaava kumoaa aiemman seutukaavan. Keski-Suomen maakuntakaava on tullut voimaan ympäristöministeriön vahvistuspäätöksen mukaisena. Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen (A, vaaleanruskea) aluetta. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt (tummanvihreät ympyrät) ovat Säynätsalon kunnantalo ja Enso-Gutzeitin rivitalo- ja omakotialueet.

10 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (10 / 24) Yleiskaava Säynätsalon kunnan yleiskaavassa (oikeusvaikutukseton, hyväksytty kunnanvaltuustossa ) alue on osin asuin-, liike- ja toimistorakennusten aluetta (AL) ja osin erillispientalojen aluetta (AO). Karttaote maakuntakaavasta. Karttaote yleiskaavasta. Voimassa olevat asemakaavat Alueella on voimassa Säynätsalon Pappilantien-Sorvaajantien asemakaava, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt Tontti 1 on asemakaavassa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL) ja tontti 2 erillispientalojen korttelialuetta (AO). Karttaote ajantasa-asemakaavasta.

11 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (11 / 24) Rakennusjärjestys Jyväskylän kaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden rakennusjärjestyksen (97 ). Rakennusjärjestys tuli voimaan Tonttijako ja -rekisteri Alueella ei ole voimassa olevaa tonttijakoa. Pohjakartta Pohjakartta (kaavanpohjakartta) on Jyväskylän kaupungin tonttituotannon laatima ja se täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset. Kaava-alueen pohjakartta on tarkastettu Suojelupäätökset Säynätsalon kunnantalo pihapiireineen on suojeltu rakennussuojelulailla vuonna Säynätsalon pääsaari kuuluu Säynätsalon teollisuusyhdyskunnan valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009). Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat, jotka ovat tulleet voimaan tai ovat suunnitteilla Säynätsalon aluekeskustan kehittäminen Jyväskylän kaupungin asemakaavoituksessa on kaupunkirakennelautakunnan hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti käynnissä Säynätsalon keskustan kehittämisprojekti, johon tämä asemakaavan muutos kuuluu osana Parviaisentien ympäristön parantamista. Jyväskylän yleiskaava Koko kaupungin uusi oikeusvaikutteinen yleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Pappilantien, Parviaisentien ja Sorvaajantien rajaamalla alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2004, jossa alue on osoitettu pääosin asuinkerrostalojen (AK) ja rivitalojen (AR) korttelialueeksi. Kaavamuutosalueen vieressä Pappilantiellä on omakotitalotontti (O), ja sen vieressä sijaitseva vanha pappila on osoitettu asuin-, liike- ja toimisto- sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Myös Pappilantien pohjoispuolella sijaitseva rivi- ja omakotitalokokonaisuutta suojellaan asemakaavalla vuodelta 1991 merkinnöillä AR/s sekä AO/s. Pappilantien ja Parviaisentien kulmassa lähinnä suunnittelualuetta on pieni lähivirkistysalue (VL). Parviaisentien länsipuolella Säynätsalon kunnantalon ympäristössä on voimassa asemakaava vuodelta 1997, jossa kunnantalo on osoitettu rakennussuojelupäätöksellä suojelluksi rakennukseksi (Y-1/s), ja sitä ympäröivät puistoalueet (VP/s) hoidettavaksi siten, ettei maisema luonne oleellisesti muutu. Kunnantalon edustalla sijaitseva sisääntuloaukio pysäköintipaikkoineen kuuluu katualueeseen. Kunnantalon pohjoispuolella on yleinen pysäköintialue (LP-1), jonka paikoista korkeintaan 50 % saa osoittaa kunnantalon korttelin 28 käyttöön. Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset, muun muassa tehdyt inventoinnit Parviaisentie 10:ssä sijaitseva entinen myymälärakennus oli Kuoppalan nimellä mukana Keski- Suomen museon Säynätsalon rakennusinventoinnissa vuonna 1987 yhtenä pääsaaren vanhimmista säilyneistä liikerakennuksista Keski-Suomen museo järjesti Parviaisentie 10:ssä katselmuksen, jonka johtopäätöksenä museo ei esitä rakennuksen suojelemista asemakaavalla siinä tapahtuneiden vahingollisten muutosten vuoksi.

12 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (12 / 24) 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA KÄYNNISTÄMINEN Säynätsalon aluekeskustan kehittämistyöhön on ryhdytty kaupunkirakennelautakunnan hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti. Kaavoitusohjelmassa työ ajoittuu vuodesta 2012 eteenpäin. Tämä asemakaavan muutos on osa Säynätsalon keskustan pääkadun, Parviaisentien, ympäristön kohentamista. Toisaalta asemakaavan laatimiseen on tehnyt aloitteen alueen maanomistaja, jonka tavoitteena on rakentaa paikalle säynätsalolaisille senioreille suunnattu palvelutalo. Asemakaavan muutoshakemus on käsitelty kaavoituksen sisäisessä palaverissa Asemakaavahanke on käsitelty kaupunkirakennepalveluiden sisäisessä palaverissa OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Tässä asemakaavan laajennuksessa ja muutoksessa osallisia ovat: Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja muut toimijat Kaavamuutoksen hakija Viranomaiset: Keski-Suomen ELY-keskus Tonttituotanto Jyväskylän Energia Oy / Kaukolämpö Ympäristötoimi Jyväskylän Energia Oy / Vesi Keski-Suomen museo Vattenfall Oy Museovirasto Yhdyskuntatekniikka Keski-Suomen liitto Rakennusvalvonta Sekä muut tarvittavat tahot Alvar Aalto museo Arkkitehtipalvelu Oy Vireille tulo Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaavasta mielipiteensä. Viranomaisilta ja tarvittavin osin myös muilta tahoilta pyydetään erilliset lausunnot kaavan ehdotusvaiheessa. Edellä on esitetty kooste kaavasta saadusta palautteesta vastineineen. Myös alkuperäiset palautteet ovat yhteenvedon lisäksi mukana asemakaavaa koskevassa päätöksenteossa.

13 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (13 / 24) Kaavaluonnoksen valmistelu Kaavoittaja suunnittelee asemakaavaluonnoksen. Tätä varten hän kerää tarvittavat tiedot sekä neuvottelee tarvittaessa osallisten, viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Kaavoittaja laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). Osallistuminen: Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä sekä kaavoituksen www-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla. Kaavoittajaan voi ottaa yhteyttä kirjallisesti tai suullisesti. Luonnosvaihe Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen asetettavaksi nähtäville. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti välisen ajan, jotta osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnoksesta. Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotettiin Keskisuomalaisessa sekä kaavoituksen wwwsivuilla. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa sekä Säynätsalon kunnantalolla. Osallisia tiedotettiin myös kirjeitse ja viranomaisia kirjeitse tai sähköpostitse, kirjeet on postitettu Mielipiteensä on voinut ilmoittaa kirjallisesti tai suullisesti kaavoittajalle. Mielipiteistä on laadittu seuraava kooste. Palaute: Luonnosvaiheessa asemakaavasta saatiin 5 lausuntoa ja 1 puhelimitse annettu huomautus. ELY-keskuksella ja Yhdyskuntatekniikalla ei ollut kaavasta huomautettavaa. Lisäksi Alvar Aalto museo ilmoitti, ettei heillä ole kaavasta huomautettavaa. Museovirasto Uudisrakennuksen kerroslukua koskevaan kaavamääräykseen III on lisättävä, että se sisältää myös mahdollisen kellari- ja ullakkorakentamisen. Varminta olisi osoittaa rakennuksen suurin mahdollinen räystäskorkeus sekä määräys katon kaltevuudelle. Lisäksi suunnitelmista tulisi pyytää lausunto Keski-Suomen museolta ennen rakennusluvan myöntämistä. Muuten Museovirastolla ei ole huomautettavaa. Keski-Suomen museo Lausunnossa viitataan Museoviraston antamaan lausuntoon ja ehdotetaan samoja tarkennuksia. Muuten valmistelussa voidaan edetä esitettyjen suunnitelmien mukaan. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Keski-Suomen museolla ei ole huomauttamista. Kaavoittajan vastine edellisiin: Lausunnossa ehdotetut tarkennukset ovat kaavan tavoitteiden mukaisia, ja ne otetaan huomioon kaavaehdotuksessa. Jyväskylän Energia Oy / vesi Palautteessa tiedotettiin kaava-alueen vesijohdon sekä jätevesi- ja hulevesiviemäriverkon liitospisteistä karttaliitteen kera ja huomautettiin, että kaavan mukaiset käyttötarkoituksen muutokset ja rakennusoikeuden tarkistukset aiheuttavat muutoksia vesihuollossa. Liittymispisteet, maksut ja sopimukset on tarkistettava suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Kaavoittajan vastine: Palaute on suunnattu toteutussuunnittelijoille, eikä se vaikuta kaavan valmisteluun. Seija Lintusaari (puhelimitse) Kunnantalon viereiset pysäköintialueet ovat täynnä, eikä sinne tule ohjata vieraspysäköintiä. Pysäköintialueen laajentamisesta on ollut puhetta, mutta nykyisin kaikki paikat on merkitty joko kunnantalolle tai asukkaille. Turistien pysäköinti ohjataan nykyisin S-marketin tai terveyskeskuksen pysäköintialueille. Kaavoittajan vastine:

14 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (14 / 24) Kaavassa määrätään vain palvelutalon käyttöön tulevista autopaikoista, jotka on sijoitettava tontille, ei vierailijoiden paikoista. Selostusluonnoksessa ollut lause, jossa kerrotaan kunnantalon vieressä olevan pysäköintipaikkoja vapaana yleiseen käyttöön, on palautteen perusteella syytä poistaa. Säynätsalon keskustassa voi tarvittaessa pysäköidä lyhytaikaisesti muuallakin, kuten S- marketin tai terveyskeskuksen luona. Ehdotusvaihe Kaavoittaja laati luonnoksesta saatu palaute huomioonottaen kaavaehdotuksen, jonka kaupunginhallitus hyväksyi ja asetti MRL 65 :n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotettiin Keskisuomalaisessa ja kaavoituksen www-sivuilla. Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa ja Säynätsalon kunnantalolla. Kaavaehdotuksesta annetut mielipiteet (muistutukset) tuli osoittaa kaupunkirakennelautakunnalle ja toimittaa kirjallisena kaupunkirakennepalveluiden kirjaamoon. Kunnan perusteltu kannanotto muistutuksista toimitetaan niille muistutuksen tehneille, jotka ovat toimittaneet osoitteensa. Palautteesta on laadittu seuraava kooste. Palaute: Ehdotusvaiheen nähtävillä olon aikana asemakaavasta annettiin 5 lausuntoa. Museovirastolla, Rakennus- ja ympäristölautakunnalla, Keski-Suomen pelastuslaitoksella ja Jyväskylän Energia Oy:llä ei ollut lausunnoissaan huomautettavaa. Keski-Suomen museo edellytti lausunnossaan, että rakennuslupavaiheessa tulee uudisrakennuksen suunnitelmat toimittaa museoviranomaisille lausunnolle ennen rakennusluvan myöntämistä. Kaavoittajan vastine: Lausuntamenettelystä rakennuslupavaiheessa on lisätty maininta kaavamääräyksiin. Hyväksymisvaihe Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen Osallistuminen: Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (MRL 191 ) Viranomaisyhteistyö Asemakaavaa on käsitelty aloitusvaiheessa viranomaisneuvottelussa Neuvottelussa todettiin, että purettavan v rakennetun liike-rakennuksen osalta tulee perustella purku ja tarkistaa onko kohdetta inventoitu. Uudisrakennuksen julkisivuja koskevien määräysten tulee olla riittäviä turvaamaan kunnantalon merkittävä asema, ja rakennuksen tulisi olla massoittelultaan selkeä, ei pienipiirteinen. Lisäksi tehtiin korjauksia ja tarkennuksia OAS:iin ja Museovirasto lisättiin osallisiin. 3.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Tätä asemakaavaa koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja niiden toteutumista kuvataan kaavaratkaisun arvioinnissa kappaleessa

15 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (15 / 24) Kaupungin asettamat tavoitteet Säynätsalon kehittämisprojektin tavoitteena on kehittää aluetta viihtyisänä, houkuttelevana ja omaleimaisena asuin- ja elinkeinoympäristönä ja pohtia sen roolia Jyväskylää koskevissa tulevaisuuden strategioissa. Työ pohjautuu mm. vuonna 2006 järjestettyyn asiakasfoorumiin, jossa Parviaisentien ympäristö nousi yhdeksi keskeisistä kehittämisen kohteista. Asemakaavan muutos on osa Säynätsalon keskustan kehittämistä, ja sen tavoitteena on mahdollistaa seniori- ja palvelutalon rakentaminen Parviaisentien varteen siten, että valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön arvot eivät vaarannu. Uuden rakennuksen on sopeuduttava kansainvälisesti tunnettuun arkkitehtuurinähtävyyteen, Alvar Aallon suunnittelemaan Säynätsalon kunnantaloon. Kunnantalolla on myös liiketiloja, joille palvelutalon olisi syytä olla tukena, ei kilpailijana. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Säynätsalon pääsaari kuuluu Säynätsalon teollisuusyhdyskunnan valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009), ja Säynätsalon kunnantalo pihapiireineen on suojeltu rakennussuojelulailla vuonna Sen lisäksi kunnantalo sekä Enso-Gutzeitin rivitalo- ja omakotialueet on osoitettu maakuntakaavassa valtakunnallisesti arvokkaiksi kulttuuriympäristöiksi. Asemakaavan muutoksessa on varmistuttava alueen arvojen säilymisestä. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Parviaisentie 10:ssä sijaitseva vanha myymälärakennus on huonokuntoinen ja tyhjillään, ja sellaisenaan sen vaikutus alueen sosiaaliseen ympäristöön ja kaupunkikuvaan on negatiivinen. Viime vuosikymmeninä rakennukseen liitetty huono maine vaikuttaa koko alueeseen. Lisäksi Säynätsalossa on tarvetta senioreille suunnatuille esteettömille asunnoille. Suunnittelualueen etu on erittäin hyvä sijainti lähellä palveluja ja kunnantaloa Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet Maanomistajan tavoitteena on noin 20 pienehköä asuntoa käsittävän palvelutalon ja pääosin kellarikerrokseen sijoittuvien palvelutilojen rakentaminen kahdesta tontista yhdistetylle alueelle. 3.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Alustavat luonnokset - kerrostalo + rivitalo ( ) Alueen maanomistaja oli jo ennen kaavamuutoshakemuksen jättämistä teettänyt tulevasta rakentamisesta luonnoksia Arkkitehtipalvelut Oy:llä. Alustavissa luonnoksissa palvelutalo jakautui kahteen rakennusmassaan siten, että Parviaisentien varteen oli sijoitettu kolmikerroksinen kerrostalo ja Pappilantien puoleiselle tontille yksikerroksinen neljän asunnon rivitalo. Rakennukset olivat punatiilisiä, ja Parviaisentien puoleisessa rakennuksessa oli melko runsaasti lainattu Säynätsalon kunnantalon arkkitehtonisia aiheita. Alustavia luonnoksia käsiteltiin Keski-Suomen museon, rakennusvalvonnan ja kaavoituksen välisessä palaverissa sekä kaupunkirakennepalveluiden sisäisessä palaverissa Lisäksi niistä keskusteltiin Alvar Aalto museon kanssa.

16 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (16 / 24) Päärakennuksen yhdennäköisyys Säynätsalon kunnantalon kanssa herätti voimakkaan vastareaktion, ja todettiin, että tuleva rakennus ei saisi kilpailla huomiosta kunnantalon kanssa. Rakennuksen massalta toivottiin yksinkertaisuutta ja kunnantalon ympäristöön alistumista. Koko Säynätsalon keskustan täydennysrakentamiselta toivottiin kaikkien kunnantaloon viittaavien elementtien karsimista. Sopivaksi asuinrakentamisen tyyliksi ehdotettiin punatiilisistä julkisista rakennuksista erottuvaa vaaleaa rapattua ja harjakattoista 50-lukulaiseen henkeen. Rivitaloratkaisu teki pihan yhteisestä oleskelualueesta ahtaan. Yksikerroksisista rivitaloista uhkasi tulla kerrostalojen varjossa parakkimaisia vailla rivitaloasumiseen kuuluvaa yksityisyyttä ja omia pihoja. Ne sijoittuisivat myös liian lähelle viereistä omakotitaloa. Välittävän mittakaavan tuominen kerrostalon rinnalle tuntui hyvältä ajatukselta, mutta kokonaisuus vaikutti ahtaalta ja jäsentymättömältä.

17 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (17 / 24) Kerrostalovaihtoehto, asema ja pohjapiirustukset ( ) Toisissa luonnoksissa kaikki asunnot oli sijoitettu yhteen kolmikerroksiseen kerrostaloon, jonka kerrosala oli noin 1400 kem2. Talon pohjakerrokseen oli sijoitettu yhteisiä palvelusaunoja sekä monitoimitila, johon oli oma sisäänkäynti Parviaisentien puolelta. Pihalle jäi nyt tilaa myös oleskelulle, vaikka pysäköintipaikkoja oli luonnoksessa peräti 19. Pysäköintipaikkojen tarve herätti keskustelua, onhan kyseessä palveluiden läheisyyteen ja hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelle sijoittuva senioritalo, jonka asukkaista osalla ei ole enää ajokorttia. Viereisen kunnantalon yleisten pysäköintialueiden todettiin palvelevan myös palvelutalossa vierailevia. Julkisivuvaihtoehdot ( ) Rakennuksen massan ja julkisivujen sopivuuden arvioimiseksi Arkkitehtipalvelut Oy teki edellisiin pohjapiirustuksiin julkisivuluonnoksia, joissa oli esitetty katujen puoleisten julkisivujen lisäksi alueleikkaukset Parviaisentien ja Pappilantien suuntaan sekä näkymäkuvat kahdesta eri kuvakulmasta. Sama aineisto oli laadittu kolmesta eri julkisivuvaihtoehdosta, jotka oli nimetty materiaalin mukaan puu, rappaus ja tiili, jossa julkisivu oli ajateltu tehtävän vaaleasta ruukintiilestä. Punatiili oli ensimmäisistä luonnoksista saadun palautteen perusteella rajattu vaihtoehdoista pois. Alla: Vaihtoehto Puu

18 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (18 / 24) Yllä: Vaihtoehto Puu Massoittelultaan parhaana pidettiin versiota puu. Siinä Parviaisentien puolella yksinkertainen massa, johon sisäänkäynti tuo poikkeavan aiheena sopivasti jännitettä ja merkitsee sen takana avautuvien tilojen julkisen luonteen. Myös julkisivun aukotus korkeine ikkunoineen on komein versiossa puu. Julkisivumateriaaleista mikään ei tuntunut paikkaan täysin sopivalta: Puukerrostalon tuominen kunnantalon läheisyyteen olisi huomiota herättävän poikkeavaa. Vaalea rappaus, joka kylläkin olisi Säynätsalossa tavattu aihe, taas teki rakennuksesta räikeästi ympäristöstään erottuvan. Vaalea tiili todettiin lähiympäristölle täysin vieraaksi materiaaliksi. Alla: Vaihtoehto Vaalea ruukintiili

19 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (19 / 24) Yllä: Vaihtoehto Rappaus Punatiilivaihtoehto ( ) Arkkitehtipalvelu Oy laati vielä yhden julkisivuvaihtoehdon, jossa oli selkeä, yksinkertainen massoittelu ja julkisivun jäsentely oli yhdistetty punatiileen ja tummaan peltikattoon. Tätä vaihtoehtoa pidettiin loppujen lopuksi parhaiten paikkaan sopivana. Tummana materiaalina punatiili vetäytyy kaupunkikuvassa taustalle kunnantaloa ympäröivän männikön taakse ja se sopii luontevasti viereisiin punatiilisiin rakennuksiin. Yksinkertaisesti ja nykyaikaisesti jäsenneltynä punatiilinen julkisivu imitoi Säynätsalon kunnantaloa eikä kilpaile sen kanssa huomiosta. Paikalla muurattuna tiilestä on myös mahdollista toteuttaa arvokas ja kestävä julkisivu. Suunnitelmaa täydennettiin vielä siten, että Pappilantien puoleisen julkisivun jatkeeksi sijoitettiin yksikerroksinen piharakennus, joka toimii mittakaavaa välittävänä elementtinä kerrostalon ja pientaloalueen välillä ja muodosta samalla portin palvelutalon pihalle. Valittuun vaihtoehtoon liittyvät havainnekuvat, julkisivut ja asemapiirustukset ovat tämän selostuksen liitteenä. Yllä: Punatiilivaihtoehto

20 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (20 / 24) 3.6 ASEMAKAAVALUONNOKSESTA EHDOTUKSEKSI Kaavaluonnokseen on tehty palautteen ja suunnitelmien tarkennuksen perusteella täsmennyksiä, joilla varmistetaan kaavan tavoitteiden toteutumista. Kaavan henki on säilynyt samana. Merkinnällä AKY-1 alueen käyttötarkoitus eritellään pääasiallisesti asumiseksi ja toissijaisesti palveluasumista tukeviksi toiminnoiksi. Päärakennuksen kellariin sijoittuville palveluasumista tukeville tiloille on varattu kerrosalaa 150 kem 2 siten, että rakennusoikeuden lisäys ei kasvata rakennuksen maanpäällistä osaa. Rakennuksen korkeutta säädellään ylintä räystäskorkoa ja suurinta kattokaltevuutta koskevilla määräyksillä. Autotallille ja talousrakennukselle on osoitettu rakennusoikeudet 50 ja 180 kem 2. Luonnosmaisesti esitettyjä pihajärjestelyjä on täsmennetty: Pysäköintialueen ja istutettavan alueen suhdetta on tarkistettu siten, että kaavan mukaiset autopaikat mahtuvat tontille. Parviaisentien puoleisen istutettavan alueen kaavamääräys on muokattu ohjaamaan istutuksia Säynätsalon kunnantalon pihapiiriin soveltuviksi, ei säilyttämään olevaa puustoa. Alueella oleva yksittäinen mänty on niin lähellä purku- ja kaivutyömaata, että sen säilyttäminen voi olla mahdotonta. 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 KAAVAN RAKENNE Asemakaava mahdollistaa palveluasumiseen tarkoitetun kerrostalon rakentamisen Parviaisentien ja Pappilantien kulmaan vanhan myymälärakennuksen paikalle. Tyhjän ja huonokuntoisen rakennuksen korvaaminen palveluasumisella tiivistää, eheyttää ja elävöittää Säynätsalon keskustan sosiaalista ja toiminnallista rakennetta. Kolmikerroksinen punatiilinen rakennus sopeutuu ympäröivään rakentamiseen, eikä kilpaile huomiosta Säynätsalon kunnan. huonokuntoisen Kerrotaan kaavan perusrakenne, toimintojen keskinäiset suhteet sekä liittyminen ympäristön yhdyskuntarakenteeseen Mitoitus Rakennusoikeuden mitoitus perustuu Arkkitehtipalvelut Oy:n laatimiin luonnoksiin tulevasta rakentamisesta sekä niiden perusteella tehtyyn arvioon ympäristöön ja kaupunkikuvaan sopivasta rakentamisen määrästä. Paikoituksen mitoitus perustuu vastaavan palveluasumisen yhteydessä käytettyyn periaatteeseen kerrosneliömäärän mukaisista paikoitusalueista. Palveluasumisen pysäköinnin mitoitus (1 ap/150 kem 2 ) on normaalia asumista kevyempää, sillä kyseessä on senioreille suunnattu palvelutalo, jonka asukkailla ei kaikilla ole autoa tai ajokorttia. Lisäksi alueen sijainti palvelujen suhteen on erinomainen ja joukkoliikenneyhteydet hyvät. Alueelle tulevan AKY-korttelialueen koko on m 2, ja sille on osoitettu rakennusoikeutta talousrakennukset ja kellarin pääkäyttötarkoituksenmukaiset tilat mukaan lukien kem 2, mikä vastaa likimäärin tonttitehokkuutta 1,0. Suurin sallittu kerrosluku on III. Asemakaava mahdollistaa toteutuessaan luonnosten perusteella 23 palveluasunnon sekä kellarikerrokseen sijoittuvan monitoimitilan rakentamisen Palvelut AKY-korttelialueelle on mahdollista sijoittaa seniori- ja palveluasumista tukevia palveluja. Julkisten ja kaupallisten palveluiden osalta kaava-alue tukeutuu Säynätsalon keskustan palveluihin.

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS 29.11.2011

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tunnelinmäki III asemakaavan muutos ja laajennus 61:035 Asemakaavan muutos koskee 61. kaupunginosan katu- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu 61.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos 20 A-21 Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Kaksikerroksisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:2

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2005 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Muuramen kunta KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 4647-D2618 24.3.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I 24.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KATUALUEEN SEKÄ 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 47 TONTTIEN 5, 6, 7, 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS KAAVATUNNUS 03:105

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0939 MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU 15.3.2013 TEKNINEN

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot