KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025"

Transkriptio

1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

2 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (2 / 24) PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan korttelin 24 tontteja 1 ja 2. Asemakaavan muutoksella muodostuu 31. kaupunginosan korttelin 24 tontti 11. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. Kaavan nimi PARVIAISENTIE 10 Kaavan tunnus 31:025 Kaavan päiväys Kaavan laatija Paula Julin, Kaavoitusarkkitehti Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut / Kaavoitus Postiosoite: PL 233, Jyväskylä Käyntiosoite: Hannikaisenkatu 17 Puh Kaavan Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti vireilletulo Hyväksymis- Ltk , päivämäärät Kh , Kv Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee Säynätsalon keskustassa Parviaisentien ja Pappilantien kulmassa Säynätsalon kunnantaloa vastapäätä. Kaavan nimi ja tarkoitus Parviaisentie 10:n kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa senioreille suunnatun asuin- ja palvelutalon rakentaminen Parviaisentien varteen Säynätsalon kunnantaloa vastapäätä arvokkaaseen ympäristöön soveltuvalla tavalla. Muutoksessa tarkistetaan mm. alueen käyttötarkoitusta, kerroslukua, rakennusoikeutta sekä julkisivumääräyksiä.

3 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (3 / 24) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ ASEMAKAAVA KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA KÄYNNISTÄMINEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta ASEMAKAAVALUONNOKSESTA EHDOTUKSEKSI ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutusten arvioinnin suorittamistapa Epävarmuustekijät Haitallisten vaikutusten lieventäminen Vaikutusten arviointi NIMISTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUKSEN SEURANTA... 24

4 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (4 / 24) LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA 1) osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2) ote ajantasa-asemakaavasta 3) asemakaavakartta, pienennös 4) kaavaa perusteleva havainnollistava materiaali 5) tonttijakokartta 6) asemakaavan seurantalomake Aluetta koskien on tehty seuraavat selvitykset, jotka ovat kaavan tausta-aineistona: Luonnossuunnitelmat Säynätsalon iltatuuli -palvelutalosta, Arkkitehtipalvelu Oy Ent. Mäki-Matin kauppa (Kuoppala), kohdeinventointilomake, Päivi Andersson, Keski- Suomen museo 1987 Säynätsalon keskustaa ja Parviaisentietä viistokuvassa. Säynätsalon kunnantalo keskellä, kaava-alue sen oikealla puolella. Uusi päiväkoti-koulu urheilukentän laidalla on kuvan ottamisen hetkellä ollut vielä rakentamatta.

5 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (5 / 24) 1 TIIVISTELMÄ 1.1 ASEMAKAAVA Kaava-alueesta käytetään nimeä Parviaisentie 10. Kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa senioreille suunnatun asuin- ja palvelutalon rakentaminen Parviaisentien varteen Säynätsalon kunnantaloa vastapäätä arvokkaaseen ympäristöön soveltuvalla tavalla. Kaavamuutos on käynnistynyt alueen maanomistajan aloitteesta. Toisaalta kaavamuutos on osa kaavoitusohjelman mukaista Säynätsalon keskustan kehittämisprojektia, ja siten myös kaupungin intressi. 1.2 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä Asemakaavahanke käsiteltiin viranomaisneuvottelussa Kaupunkirakennelautakunta käsitteli asemakaavaluonnoksen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) lähetettiin osallisille ja viranomaisille luonnosvaiheen kuulemisaineiston yhteydessä. Asemakaavaluonnos oli MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Kaavamuutosehdotus oli kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä Kaavamuutosehdotus oli kaupunginhallituksen käsittelyssä Kaavamuutosehdotus oli MRL 65 :n mukaisesti nähtävillä Asemakaava oli kaupunginhallituksen käsiteltävänä Asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Rakentamisen on tarkoitus alkaa kaavamuutoksen vahvistuttua. Alueen toteuttamisesta vastaa yksityinen maanomistaja. Parviaisentien katukuvaa Saunatien risteyksestä. Näkymä Pappilantieltä kohti kunnantaloa.

6 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (6 / 24) Ylh.oik: Terveysasema. Ylh.kesk: Entinen päiväkoti. Ylh.vas: Säynätsalon kunnantalo. Alh.oik: Säästöpankin talo. Alh.kesk: Viertola ennen korjausta. Alh.vas: Vanha myymälä ja vuokrakerrostalo. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Kaava-alue koostuu kahdesta tontista, jotka sijaitsevat Säynätsalon keskustan pääkadun Parviaisentien ja Pappilantien kulmassa Säynätsalon kunnantaloa vastapäätä. Parviaisentien puoleisella tontilla on tyhjillään oleva entinen myymälärakennus. Pappilantien puoleinen tontti on rakentamaton. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on n m Luonnonympäristö Alue on maaperältään hiekkamuodostumaa ja maastonmuodoiltaan melko tasaista. Kasvillisuutta kaavoitettavalla alueella on vähän, yhteensä vain muutamia puita. Säynätsalon kunnantalon pihapiirille ja kaava-alueen ympäristölle luonteenomaista ovat komeat männyt, mutta niitäkin alueella on vain yksi myymälärakennuksen edustalla Rakennettu ympäristö Kaupunkikuva, rakennettu kulttuuriympäristö ja suojelukohteet Koko Säynätsalon pääsaari kuuluu Säynätsalon teollisuusyhdyskunnan valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009). Museoviraston inventoinnin mukaan Säynätsalo on edustava esimerkki teollisuusyhdyskunnasta, jossa teollisuuslaitokset, asuma-alueet ja yksittäiset rakennukset ovat syntyneet korkeatasoisen arkkitehtisuunnittelun tuloksena. Säynätsalon saari on taajamamaiseen tapaan suhteellisen tiivis ja valmiiksi rakennettu. Parviaisentie on Säynätsalon sisääntulokatu ja pääkatu. Rakennuskanta sen varrella on mittakaavaltaan ja ulkoasultaan vaihtelevaa, ja katutila on paikoittain hajanainen. Rakennusten korkeus vaihtelee yhdestä neljään kerrokseen. Alueen maisemakuvassa merkittävimpiä rakennuksia ovat saaren eteläosan suuret teollisuuslaitokset, jotka ovat suurimmaksi osaksi punatiilisiä ja peräisin pääosin 1900-

7 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (7 / 24) luvun loppupuolelta. Punatiili yhdistyy leimallisesti Säynätsaloon myös Alvar Aallon suunnitteleman maailmakuulun kunnantalon (valmistunut v. 1952) kautta. Kunnantalon vieressä sijaitsevien ja 1980-lukujen taitteessa rakennettujen päiväkodin ja terveysaseman pääasiallinen julkisivumateriaali on kunnantaloa säestäen punatiili, kuten myös samoilta vuosikymmeniltä peräisin olevissa vuokrakerrostaloissa. Punatiili toistuu myös lähiympäristön rakennuksista uusimmissa, vuonna 2007 valmistuneessa S-marketissa ja vuonna 2010 valmistuneessa päiväkoti-koulussa. Parviaisentien varressa sijaitsevista vanhemmista rakennuksista useissa on kuitenkin rapattu tai muuten kiviaineinen vaaleasävyinen julkisivu, kuten Perälän talossa vuodelta 1939, Säästöpankin talossa vuodelta 1954 tai etäämmällä Selkälahden talossa vuodelta Funktionalistinen arkkitehtuuri on ollut Parviaisentiellä runsaamminkin edustettuna; Tehdasaluetta reunustanut konttorirakennus (v. 1949) suoraan Säynätsalon kunnantalosta etelään on tuhoutunut tulipalossa vuonna 1991, ja kaavoitettavalla alueella sijaitseva myymälärakennus on tärvelty julkisivumuutoksin. Vanha asuinrakentaminen on ollut tyypillisesti puusta tehtyä ja pienimittakaavaista, kuten Enso Gutzeitin 1940-luvulla työntekijöilleen rakennuttaman asuinalueen pientalot ja rivitalot. Puurakenteista työväenasumista edustaa Parviaisentien varrella Wivi Lönnin suunnittelema Viertola vuodelta 1926, jonka pihapiiri täydentyy parhaillaan puisten pientalojen muodostamalla sosiaalisen asumisen kokonaisuudella. Kaava-alueen rakennukset Oik: Alue kunnantalon kulmalta nähtynä. Kesk: Myymälärakennus Parviaisentieltä. Vas: Näkymä tyhjältä tontilta. Parviaisentie 10, Kuoppala ( ) Parviaisentie 10:ssä sijaitsee myymälärakennus, jonka Muuramen osuuskauppa rakennutti muistitiedon mukaan vuosina Rakennus oli alun perin valkoiseksi rapattu ja edusti puhdaspiirteistä funktionalismia, ja sen matalassa siipiosassa toimi ruokala. Rakennus on kokenut monia muutoksia: Sen julkisivut peitettiin jo 1960-luvulla mineriittilevyillä, ja sisätiloja on monissa vaiheissa muutettu ja jaettu pienempiin tiloihin luvun jälkeen rakennus otettiin asuinkäyttöön. Vuokralaisten häiriökäyttäytymisen vuoksi sille kehittyi huono maine. Viimeiset asukkaat häädettiin syksyllä 2011, mistä asti rakennus on ollut tyhjä ja kylmillään. Ulkoisten muutosten lisäksi rakennus on kärsinyt vaurioita tulipaloissa ja niiden sammutustöissä 1973, 1991 ja 2008, ja vesivahinkoja on sattunut 2000-luvulla myös huonokuntoisen vesikaton ja rännien vuoksi Keski-Suomen museo järjesti Parviaisentie 10:ssä katselmuksen, jonka johtopäätöksenä museo ei esitä rakennuksen suojelemista asemakaavalla siinä tapahtuneiden vahingollisten muutosten vuoksi. Lähiympäristön rakennukset Säynätsalon kunnantalo (Alvar Aalto, 1952) Kaavoitettavaa aluetta vastapäätä Parviaisentien toisella puolella sijaitsee vuosina rakennettu Säynätsalon kunnantalo, joka yhtenä Alvar Aallon merkittävimmistä töistä houkuttelee vierailijoita ympäri maailmaa. Punatiilistä pienen teollisuusyhdyskunnan kodikasta monumenttia ympäröi mäntyvaltainen luonnonmukainen puisto. Säynätsalon kunnantalo kuuluu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään modernin arkkitehtuurin merkkiteosten valikoimaan. Sen lisäksi Säynätsalon kunnantalo pihapiireineen on suojeltu rakennussuojelulailla vuonna 1995.

8 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (8 / 24) Oik: Säynätsalon kunnantalo. Kesk. ja vas: Enso-Gutzeitin rivitaloalue Parviaisentieltä ja Pappilantieltä nähtynä. Oik: Naapurikiinteistön omakotitalo. Kesk. ja vas: Vuokrakerrostalot Pappilantieltä ja Parviaisentieltä nähtynä. Säynätsalo kuuluu nykyisin Jyväskylään, ja hallintotoiminta talossa on vähentynyt, mutta taloa on pyritty kehittämään matkailun käyttöön. Rakennuksessa toimii yhä kirjasto ja kunnantoimisto. Pohjakerroksessa on vuokrattavia liiketiloja. Enso Gutzeit Oy:n rivitalot (Karl Stigzelius, 1940-luku) Pappilantien pohjoispuolelle sijoittuu K. G. ja M. Stigzeliuksen suunnittelema Enso-Gutzeitin luvulla rakennettu rivitalo- ja omakotitaloalue, joka on valtakunnallisesti merkittävä kokonaisuus. Lautaverhoilluista ja näyttävillä tiilikatoilla varustetuista rakennuksista lähinnä suunnittelualuetta sijaitsevat K. G. Stigzeliuksen suunnittelemat rivitalot Selkälahti, Kilpala, Notkoselkä ja Salpala. Rivitaloalue liittyy Parviaisentiehen ja suunnittelualueeseen virkistysalueeksi osoitetun rakentamattoman alueen kautta. Muut lähiympäristön rakennukset Kaava-aluetta rajaavilla tonteilla on Parviaisentiellä punatiilisiä kerrostaloja vuodelta 1983 ja Pappilantiellä punatiilinen omakotitalo vuodelta Väestön rakenne ja asuminen Suunnittelualueella ei ole asukkaita. Säynätsalon pääsaarella on 1335 asukasta ja koko entisen Säynätsalon kunnan alueella asukkaita on noin 3000 (tiedot vuodelta 2011). Säynätsalossa yleisin asumismuoto on omakotitaloasuminen. Pääsaarella on kerrostaloja, joista suurin osa on rakennettu ja 1980-luvuilla. Nykyaikaiset esteettömyyden vaatimukset täyttäviä hissillisiä kerrostaloasuntoja saati erityisryhmille suunnattuja palveluasuntoja ei ole tarjolla. Palvelut Säynätsalon keskustassa on tärkeimmät julkiset ja kaupalliset palvelut. Kauppa, terveysasema, kirjasto, kirkko ja uusi päiväkoti-koulu sijaitsevat vain muutamien satojen metrien säteellä suunnittelualueesta. Huoltoaseman postipalvelupisteelle on matkaa noin kilometri ja Jyväskylän keskustaan noin 15 km. Liikenne Liikenneyhteydet, katuverkko ja kevyen liikenteen yhteydet ovat alueella hyvät. Parviaisentien joukkoliikennekadulla on erillinen kevyen liikenteen väylä, kun taas Pappilantie on luonteeltaan hiljaisempi asuinalueen sisäinen katu, jolla kevyttä liikennettä ei ole eriytetty. Paikallisliikenteen linja-autopysäkki on noin 100 metrin päässä kaava-alueesta. Yleinen pysäköinti on mahdollista

9 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (9 / 24) mm. terveyskeskuksen edustalla, S-marketin pihalla sekä kunnantalolla. Kunnantalon vieressä sijaitseva yleiseksi pysäköintialueeksi kaavassa osoitettu alue on toteutettu vain osittain. Tekninen huolto Alueella on normaali kunnallistekniikka kaukolämpöverkkoineen Maanomistus Alue on vuoden 2012 alusta alkaen kokonaisuudessaan Säynätsalon työväenyhdistyksen omistuksessa. 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Valtioneuvoston päättämissä valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on yhtenä erityistavoitteena eheytyvä yhdyskuntarakenne, jolla tarkoitetaan, että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta, jolloin henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen ja että hyödynnetään olemassa olevia yhdyskuntarakenteita. Kaavamuutosalue on osa alueen yhdyskuntarakennetta eheyttävää suunnitelmaa. Elinympäristön laatua ja ilmastonmuutoksen hillintää palvelee alueen sijainti palveluihin, joukkoliikennereitteihin ja kevyen liikenteen reitteihin nähden edullisella paikalla. Erityistavoitteissa on myös edellytetty, että alueiden käytössä varmistetaan valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen arvojen säilyminen. Suunnittelun lähtökohtina tulee ottaa huomioon valtakunnalliset inventoinnit. Suunnittelualue, kuten koko Säynätsalon pääsaari sekä Haikan asuinalue, kuuluu museoviraston inventoimaan Säynätsalon teollisuusyhdyskunnan valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009) Maakuntakaava Alueella on voimassa maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Vahvistettu maakuntakaava kumoaa aiemman seutukaavan. Keski-Suomen maakuntakaava on tullut voimaan ympäristöministeriön vahvistuspäätöksen mukaisena. Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen (A, vaaleanruskea) aluetta. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt (tummanvihreät ympyrät) ovat Säynätsalon kunnantalo ja Enso-Gutzeitin rivitalo- ja omakotialueet.

10 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (10 / 24) Yleiskaava Säynätsalon kunnan yleiskaavassa (oikeusvaikutukseton, hyväksytty kunnanvaltuustossa ) alue on osin asuin-, liike- ja toimistorakennusten aluetta (AL) ja osin erillispientalojen aluetta (AO). Karttaote maakuntakaavasta. Karttaote yleiskaavasta. Voimassa olevat asemakaavat Alueella on voimassa Säynätsalon Pappilantien-Sorvaajantien asemakaava, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt Tontti 1 on asemakaavassa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL) ja tontti 2 erillispientalojen korttelialuetta (AO). Karttaote ajantasa-asemakaavasta.

11 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (11 / 24) Rakennusjärjestys Jyväskylän kaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden rakennusjärjestyksen (97 ). Rakennusjärjestys tuli voimaan Tonttijako ja -rekisteri Alueella ei ole voimassa olevaa tonttijakoa. Pohjakartta Pohjakartta (kaavanpohjakartta) on Jyväskylän kaupungin tonttituotannon laatima ja se täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset. Kaava-alueen pohjakartta on tarkastettu Suojelupäätökset Säynätsalon kunnantalo pihapiireineen on suojeltu rakennussuojelulailla vuonna Säynätsalon pääsaari kuuluu Säynätsalon teollisuusyhdyskunnan valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009). Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat, jotka ovat tulleet voimaan tai ovat suunnitteilla Säynätsalon aluekeskustan kehittäminen Jyväskylän kaupungin asemakaavoituksessa on kaupunkirakennelautakunnan hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti käynnissä Säynätsalon keskustan kehittämisprojekti, johon tämä asemakaavan muutos kuuluu osana Parviaisentien ympäristön parantamista. Jyväskylän yleiskaava Koko kaupungin uusi oikeusvaikutteinen yleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Pappilantien, Parviaisentien ja Sorvaajantien rajaamalla alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2004, jossa alue on osoitettu pääosin asuinkerrostalojen (AK) ja rivitalojen (AR) korttelialueeksi. Kaavamuutosalueen vieressä Pappilantiellä on omakotitalotontti (O), ja sen vieressä sijaitseva vanha pappila on osoitettu asuin-, liike- ja toimisto- sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Myös Pappilantien pohjoispuolella sijaitseva rivi- ja omakotitalokokonaisuutta suojellaan asemakaavalla vuodelta 1991 merkinnöillä AR/s sekä AO/s. Pappilantien ja Parviaisentien kulmassa lähinnä suunnittelualuetta on pieni lähivirkistysalue (VL). Parviaisentien länsipuolella Säynätsalon kunnantalon ympäristössä on voimassa asemakaava vuodelta 1997, jossa kunnantalo on osoitettu rakennussuojelupäätöksellä suojelluksi rakennukseksi (Y-1/s), ja sitä ympäröivät puistoalueet (VP/s) hoidettavaksi siten, ettei maisema luonne oleellisesti muutu. Kunnantalon edustalla sijaitseva sisääntuloaukio pysäköintipaikkoineen kuuluu katualueeseen. Kunnantalon pohjoispuolella on yleinen pysäköintialue (LP-1), jonka paikoista korkeintaan 50 % saa osoittaa kunnantalon korttelin 28 käyttöön. Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset, muun muassa tehdyt inventoinnit Parviaisentie 10:ssä sijaitseva entinen myymälärakennus oli Kuoppalan nimellä mukana Keski- Suomen museon Säynätsalon rakennusinventoinnissa vuonna 1987 yhtenä pääsaaren vanhimmista säilyneistä liikerakennuksista Keski-Suomen museo järjesti Parviaisentie 10:ssä katselmuksen, jonka johtopäätöksenä museo ei esitä rakennuksen suojelemista asemakaavalla siinä tapahtuneiden vahingollisten muutosten vuoksi.

12 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (12 / 24) 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA KÄYNNISTÄMINEN Säynätsalon aluekeskustan kehittämistyöhön on ryhdytty kaupunkirakennelautakunnan hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti. Kaavoitusohjelmassa työ ajoittuu vuodesta 2012 eteenpäin. Tämä asemakaavan muutos on osa Säynätsalon keskustan pääkadun, Parviaisentien, ympäristön kohentamista. Toisaalta asemakaavan laatimiseen on tehnyt aloitteen alueen maanomistaja, jonka tavoitteena on rakentaa paikalle säynätsalolaisille senioreille suunnattu palvelutalo. Asemakaavan muutoshakemus on käsitelty kaavoituksen sisäisessä palaverissa Asemakaavahanke on käsitelty kaupunkirakennepalveluiden sisäisessä palaverissa OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Tässä asemakaavan laajennuksessa ja muutoksessa osallisia ovat: Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja muut toimijat Kaavamuutoksen hakija Viranomaiset: Keski-Suomen ELY-keskus Tonttituotanto Jyväskylän Energia Oy / Kaukolämpö Ympäristötoimi Jyväskylän Energia Oy / Vesi Keski-Suomen museo Vattenfall Oy Museovirasto Yhdyskuntatekniikka Keski-Suomen liitto Rakennusvalvonta Sekä muut tarvittavat tahot Alvar Aalto museo Arkkitehtipalvelu Oy Vireille tulo Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaavasta mielipiteensä. Viranomaisilta ja tarvittavin osin myös muilta tahoilta pyydetään erilliset lausunnot kaavan ehdotusvaiheessa. Edellä on esitetty kooste kaavasta saadusta palautteesta vastineineen. Myös alkuperäiset palautteet ovat yhteenvedon lisäksi mukana asemakaavaa koskevassa päätöksenteossa.

13 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (13 / 24) Kaavaluonnoksen valmistelu Kaavoittaja suunnittelee asemakaavaluonnoksen. Tätä varten hän kerää tarvittavat tiedot sekä neuvottelee tarvittaessa osallisten, viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Kaavoittaja laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). Osallistuminen: Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä sekä kaavoituksen www-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla. Kaavoittajaan voi ottaa yhteyttä kirjallisesti tai suullisesti. Luonnosvaihe Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen asetettavaksi nähtäville. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti välisen ajan, jotta osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnoksesta. Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotettiin Keskisuomalaisessa sekä kaavoituksen wwwsivuilla. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa sekä Säynätsalon kunnantalolla. Osallisia tiedotettiin myös kirjeitse ja viranomaisia kirjeitse tai sähköpostitse, kirjeet on postitettu Mielipiteensä on voinut ilmoittaa kirjallisesti tai suullisesti kaavoittajalle. Mielipiteistä on laadittu seuraava kooste. Palaute: Luonnosvaiheessa asemakaavasta saatiin 5 lausuntoa ja 1 puhelimitse annettu huomautus. ELY-keskuksella ja Yhdyskuntatekniikalla ei ollut kaavasta huomautettavaa. Lisäksi Alvar Aalto museo ilmoitti, ettei heillä ole kaavasta huomautettavaa. Museovirasto Uudisrakennuksen kerroslukua koskevaan kaavamääräykseen III on lisättävä, että se sisältää myös mahdollisen kellari- ja ullakkorakentamisen. Varminta olisi osoittaa rakennuksen suurin mahdollinen räystäskorkeus sekä määräys katon kaltevuudelle. Lisäksi suunnitelmista tulisi pyytää lausunto Keski-Suomen museolta ennen rakennusluvan myöntämistä. Muuten Museovirastolla ei ole huomautettavaa. Keski-Suomen museo Lausunnossa viitataan Museoviraston antamaan lausuntoon ja ehdotetaan samoja tarkennuksia. Muuten valmistelussa voidaan edetä esitettyjen suunnitelmien mukaan. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Keski-Suomen museolla ei ole huomauttamista. Kaavoittajan vastine edellisiin: Lausunnossa ehdotetut tarkennukset ovat kaavan tavoitteiden mukaisia, ja ne otetaan huomioon kaavaehdotuksessa. Jyväskylän Energia Oy / vesi Palautteessa tiedotettiin kaava-alueen vesijohdon sekä jätevesi- ja hulevesiviemäriverkon liitospisteistä karttaliitteen kera ja huomautettiin, että kaavan mukaiset käyttötarkoituksen muutokset ja rakennusoikeuden tarkistukset aiheuttavat muutoksia vesihuollossa. Liittymispisteet, maksut ja sopimukset on tarkistettava suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Kaavoittajan vastine: Palaute on suunnattu toteutussuunnittelijoille, eikä se vaikuta kaavan valmisteluun. Seija Lintusaari (puhelimitse) Kunnantalon viereiset pysäköintialueet ovat täynnä, eikä sinne tule ohjata vieraspysäköintiä. Pysäköintialueen laajentamisesta on ollut puhetta, mutta nykyisin kaikki paikat on merkitty joko kunnantalolle tai asukkaille. Turistien pysäköinti ohjataan nykyisin S-marketin tai terveyskeskuksen pysäköintialueille. Kaavoittajan vastine:

14 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (14 / 24) Kaavassa määrätään vain palvelutalon käyttöön tulevista autopaikoista, jotka on sijoitettava tontille, ei vierailijoiden paikoista. Selostusluonnoksessa ollut lause, jossa kerrotaan kunnantalon vieressä olevan pysäköintipaikkoja vapaana yleiseen käyttöön, on palautteen perusteella syytä poistaa. Säynätsalon keskustassa voi tarvittaessa pysäköidä lyhytaikaisesti muuallakin, kuten S- marketin tai terveyskeskuksen luona. Ehdotusvaihe Kaavoittaja laati luonnoksesta saatu palaute huomioonottaen kaavaehdotuksen, jonka kaupunginhallitus hyväksyi ja asetti MRL 65 :n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotettiin Keskisuomalaisessa ja kaavoituksen www-sivuilla. Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa ja Säynätsalon kunnantalolla. Kaavaehdotuksesta annetut mielipiteet (muistutukset) tuli osoittaa kaupunkirakennelautakunnalle ja toimittaa kirjallisena kaupunkirakennepalveluiden kirjaamoon. Kunnan perusteltu kannanotto muistutuksista toimitetaan niille muistutuksen tehneille, jotka ovat toimittaneet osoitteensa. Palautteesta on laadittu seuraava kooste. Palaute: Ehdotusvaiheen nähtävillä olon aikana asemakaavasta annettiin 5 lausuntoa. Museovirastolla, Rakennus- ja ympäristölautakunnalla, Keski-Suomen pelastuslaitoksella ja Jyväskylän Energia Oy:llä ei ollut lausunnoissaan huomautettavaa. Keski-Suomen museo edellytti lausunnossaan, että rakennuslupavaiheessa tulee uudisrakennuksen suunnitelmat toimittaa museoviranomaisille lausunnolle ennen rakennusluvan myöntämistä. Kaavoittajan vastine: Lausuntamenettelystä rakennuslupavaiheessa on lisätty maininta kaavamääräyksiin. Hyväksymisvaihe Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen Osallistuminen: Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (MRL 191 ) Viranomaisyhteistyö Asemakaavaa on käsitelty aloitusvaiheessa viranomaisneuvottelussa Neuvottelussa todettiin, että purettavan v rakennetun liike-rakennuksen osalta tulee perustella purku ja tarkistaa onko kohdetta inventoitu. Uudisrakennuksen julkisivuja koskevien määräysten tulee olla riittäviä turvaamaan kunnantalon merkittävä asema, ja rakennuksen tulisi olla massoittelultaan selkeä, ei pienipiirteinen. Lisäksi tehtiin korjauksia ja tarkennuksia OAS:iin ja Museovirasto lisättiin osallisiin. 3.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Tätä asemakaavaa koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja niiden toteutumista kuvataan kaavaratkaisun arvioinnissa kappaleessa

15 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (15 / 24) Kaupungin asettamat tavoitteet Säynätsalon kehittämisprojektin tavoitteena on kehittää aluetta viihtyisänä, houkuttelevana ja omaleimaisena asuin- ja elinkeinoympäristönä ja pohtia sen roolia Jyväskylää koskevissa tulevaisuuden strategioissa. Työ pohjautuu mm. vuonna 2006 järjestettyyn asiakasfoorumiin, jossa Parviaisentien ympäristö nousi yhdeksi keskeisistä kehittämisen kohteista. Asemakaavan muutos on osa Säynätsalon keskustan kehittämistä, ja sen tavoitteena on mahdollistaa seniori- ja palvelutalon rakentaminen Parviaisentien varteen siten, että valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön arvot eivät vaarannu. Uuden rakennuksen on sopeuduttava kansainvälisesti tunnettuun arkkitehtuurinähtävyyteen, Alvar Aallon suunnittelemaan Säynätsalon kunnantaloon. Kunnantalolla on myös liiketiloja, joille palvelutalon olisi syytä olla tukena, ei kilpailijana. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Säynätsalon pääsaari kuuluu Säynätsalon teollisuusyhdyskunnan valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009), ja Säynätsalon kunnantalo pihapiireineen on suojeltu rakennussuojelulailla vuonna Sen lisäksi kunnantalo sekä Enso-Gutzeitin rivitalo- ja omakotialueet on osoitettu maakuntakaavassa valtakunnallisesti arvokkaiksi kulttuuriympäristöiksi. Asemakaavan muutoksessa on varmistuttava alueen arvojen säilymisestä. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Parviaisentie 10:ssä sijaitseva vanha myymälärakennus on huonokuntoinen ja tyhjillään, ja sellaisenaan sen vaikutus alueen sosiaaliseen ympäristöön ja kaupunkikuvaan on negatiivinen. Viime vuosikymmeninä rakennukseen liitetty huono maine vaikuttaa koko alueeseen. Lisäksi Säynätsalossa on tarvetta senioreille suunnatuille esteettömille asunnoille. Suunnittelualueen etu on erittäin hyvä sijainti lähellä palveluja ja kunnantaloa Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet Maanomistajan tavoitteena on noin 20 pienehköä asuntoa käsittävän palvelutalon ja pääosin kellarikerrokseen sijoittuvien palvelutilojen rakentaminen kahdesta tontista yhdistetylle alueelle. 3.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Alustavat luonnokset - kerrostalo + rivitalo ( ) Alueen maanomistaja oli jo ennen kaavamuutoshakemuksen jättämistä teettänyt tulevasta rakentamisesta luonnoksia Arkkitehtipalvelut Oy:llä. Alustavissa luonnoksissa palvelutalo jakautui kahteen rakennusmassaan siten, että Parviaisentien varteen oli sijoitettu kolmikerroksinen kerrostalo ja Pappilantien puoleiselle tontille yksikerroksinen neljän asunnon rivitalo. Rakennukset olivat punatiilisiä, ja Parviaisentien puoleisessa rakennuksessa oli melko runsaasti lainattu Säynätsalon kunnantalon arkkitehtonisia aiheita. Alustavia luonnoksia käsiteltiin Keski-Suomen museon, rakennusvalvonnan ja kaavoituksen välisessä palaverissa sekä kaupunkirakennepalveluiden sisäisessä palaverissa Lisäksi niistä keskusteltiin Alvar Aalto museon kanssa.

16 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (16 / 24) Päärakennuksen yhdennäköisyys Säynätsalon kunnantalon kanssa herätti voimakkaan vastareaktion, ja todettiin, että tuleva rakennus ei saisi kilpailla huomiosta kunnantalon kanssa. Rakennuksen massalta toivottiin yksinkertaisuutta ja kunnantalon ympäristöön alistumista. Koko Säynätsalon keskustan täydennysrakentamiselta toivottiin kaikkien kunnantaloon viittaavien elementtien karsimista. Sopivaksi asuinrakentamisen tyyliksi ehdotettiin punatiilisistä julkisista rakennuksista erottuvaa vaaleaa rapattua ja harjakattoista 50-lukulaiseen henkeen. Rivitaloratkaisu teki pihan yhteisestä oleskelualueesta ahtaan. Yksikerroksisista rivitaloista uhkasi tulla kerrostalojen varjossa parakkimaisia vailla rivitaloasumiseen kuuluvaa yksityisyyttä ja omia pihoja. Ne sijoittuisivat myös liian lähelle viereistä omakotitaloa. Välittävän mittakaavan tuominen kerrostalon rinnalle tuntui hyvältä ajatukselta, mutta kokonaisuus vaikutti ahtaalta ja jäsentymättömältä.

17 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (17 / 24) Kerrostalovaihtoehto, asema ja pohjapiirustukset ( ) Toisissa luonnoksissa kaikki asunnot oli sijoitettu yhteen kolmikerroksiseen kerrostaloon, jonka kerrosala oli noin 1400 kem2. Talon pohjakerrokseen oli sijoitettu yhteisiä palvelusaunoja sekä monitoimitila, johon oli oma sisäänkäynti Parviaisentien puolelta. Pihalle jäi nyt tilaa myös oleskelulle, vaikka pysäköintipaikkoja oli luonnoksessa peräti 19. Pysäköintipaikkojen tarve herätti keskustelua, onhan kyseessä palveluiden läheisyyteen ja hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelle sijoittuva senioritalo, jonka asukkaista osalla ei ole enää ajokorttia. Viereisen kunnantalon yleisten pysäköintialueiden todettiin palvelevan myös palvelutalossa vierailevia. Julkisivuvaihtoehdot ( ) Rakennuksen massan ja julkisivujen sopivuuden arvioimiseksi Arkkitehtipalvelut Oy teki edellisiin pohjapiirustuksiin julkisivuluonnoksia, joissa oli esitetty katujen puoleisten julkisivujen lisäksi alueleikkaukset Parviaisentien ja Pappilantien suuntaan sekä näkymäkuvat kahdesta eri kuvakulmasta. Sama aineisto oli laadittu kolmesta eri julkisivuvaihtoehdosta, jotka oli nimetty materiaalin mukaan puu, rappaus ja tiili, jossa julkisivu oli ajateltu tehtävän vaaleasta ruukintiilestä. Punatiili oli ensimmäisistä luonnoksista saadun palautteen perusteella rajattu vaihtoehdoista pois. Alla: Vaihtoehto Puu

18 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (18 / 24) Yllä: Vaihtoehto Puu Massoittelultaan parhaana pidettiin versiota puu. Siinä Parviaisentien puolella yksinkertainen massa, johon sisäänkäynti tuo poikkeavan aiheena sopivasti jännitettä ja merkitsee sen takana avautuvien tilojen julkisen luonteen. Myös julkisivun aukotus korkeine ikkunoineen on komein versiossa puu. Julkisivumateriaaleista mikään ei tuntunut paikkaan täysin sopivalta: Puukerrostalon tuominen kunnantalon läheisyyteen olisi huomiota herättävän poikkeavaa. Vaalea rappaus, joka kylläkin olisi Säynätsalossa tavattu aihe, taas teki rakennuksesta räikeästi ympäristöstään erottuvan. Vaalea tiili todettiin lähiympäristölle täysin vieraaksi materiaaliksi. Alla: Vaihtoehto Vaalea ruukintiili

19 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (19 / 24) Yllä: Vaihtoehto Rappaus Punatiilivaihtoehto ( ) Arkkitehtipalvelu Oy laati vielä yhden julkisivuvaihtoehdon, jossa oli selkeä, yksinkertainen massoittelu ja julkisivun jäsentely oli yhdistetty punatiileen ja tummaan peltikattoon. Tätä vaihtoehtoa pidettiin loppujen lopuksi parhaiten paikkaan sopivana. Tummana materiaalina punatiili vetäytyy kaupunkikuvassa taustalle kunnantaloa ympäröivän männikön taakse ja se sopii luontevasti viereisiin punatiilisiin rakennuksiin. Yksinkertaisesti ja nykyaikaisesti jäsenneltynä punatiilinen julkisivu imitoi Säynätsalon kunnantaloa eikä kilpaile sen kanssa huomiosta. Paikalla muurattuna tiilestä on myös mahdollista toteuttaa arvokas ja kestävä julkisivu. Suunnitelmaa täydennettiin vielä siten, että Pappilantien puoleisen julkisivun jatkeeksi sijoitettiin yksikerroksinen piharakennus, joka toimii mittakaavaa välittävänä elementtinä kerrostalon ja pientaloalueen välillä ja muodosta samalla portin palvelutalon pihalle. Valittuun vaihtoehtoon liittyvät havainnekuvat, julkisivut ja asemapiirustukset ovat tämän selostuksen liitteenä. Yllä: Punatiilivaihtoehto

20 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (20 / 24) 3.6 ASEMAKAAVALUONNOKSESTA EHDOTUKSEKSI Kaavaluonnokseen on tehty palautteen ja suunnitelmien tarkennuksen perusteella täsmennyksiä, joilla varmistetaan kaavan tavoitteiden toteutumista. Kaavan henki on säilynyt samana. Merkinnällä AKY-1 alueen käyttötarkoitus eritellään pääasiallisesti asumiseksi ja toissijaisesti palveluasumista tukeviksi toiminnoiksi. Päärakennuksen kellariin sijoittuville palveluasumista tukeville tiloille on varattu kerrosalaa 150 kem 2 siten, että rakennusoikeuden lisäys ei kasvata rakennuksen maanpäällistä osaa. Rakennuksen korkeutta säädellään ylintä räystäskorkoa ja suurinta kattokaltevuutta koskevilla määräyksillä. Autotallille ja talousrakennukselle on osoitettu rakennusoikeudet 50 ja 180 kem 2. Luonnosmaisesti esitettyjä pihajärjestelyjä on täsmennetty: Pysäköintialueen ja istutettavan alueen suhdetta on tarkistettu siten, että kaavan mukaiset autopaikat mahtuvat tontille. Parviaisentien puoleisen istutettavan alueen kaavamääräys on muokattu ohjaamaan istutuksia Säynätsalon kunnantalon pihapiiriin soveltuviksi, ei säilyttämään olevaa puustoa. Alueella oleva yksittäinen mänty on niin lähellä purku- ja kaivutyömaata, että sen säilyttäminen voi olla mahdotonta. 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 KAAVAN RAKENNE Asemakaava mahdollistaa palveluasumiseen tarkoitetun kerrostalon rakentamisen Parviaisentien ja Pappilantien kulmaan vanhan myymälärakennuksen paikalle. Tyhjän ja huonokuntoisen rakennuksen korvaaminen palveluasumisella tiivistää, eheyttää ja elävöittää Säynätsalon keskustan sosiaalista ja toiminnallista rakennetta. Kolmikerroksinen punatiilinen rakennus sopeutuu ympäröivään rakentamiseen, eikä kilpaile huomiosta Säynätsalon kunnan. huonokuntoisen Kerrotaan kaavan perusrakenne, toimintojen keskinäiset suhteet sekä liittyminen ympäristön yhdyskuntarakenteeseen Mitoitus Rakennusoikeuden mitoitus perustuu Arkkitehtipalvelut Oy:n laatimiin luonnoksiin tulevasta rakentamisesta sekä niiden perusteella tehtyyn arvioon ympäristöön ja kaupunkikuvaan sopivasta rakentamisen määrästä. Paikoituksen mitoitus perustuu vastaavan palveluasumisen yhteydessä käytettyyn periaatteeseen kerrosneliömäärän mukaisista paikoitusalueista. Palveluasumisen pysäköinnin mitoitus (1 ap/150 kem 2 ) on normaalia asumista kevyempää, sillä kyseessä on senioreille suunnattu palvelutalo, jonka asukkailla ei kaikilla ole autoa tai ajokorttia. Lisäksi alueen sijainti palvelujen suhteen on erinomainen ja joukkoliikenneyhteydet hyvät. Alueelle tulevan AKY-korttelialueen koko on m 2, ja sille on osoitettu rakennusoikeutta talousrakennukset ja kellarin pääkäyttötarkoituksenmukaiset tilat mukaan lukien kem 2, mikä vastaa likimäärin tonttitehokkuutta 1,0. Suurin sallittu kerrosluku on III. Asemakaava mahdollistaa toteutuessaan luonnosten perusteella 23 palveluasunnon sekä kellarikerrokseen sijoittuvan monitoimitilan rakentamisen Palvelut AKY-korttelialueelle on mahdollista sijoittaa seniori- ja palveluasumista tukevia palveluja. Julkisten ja kaupallisten palveluiden osalta kaava-alue tukeutuu Säynätsalon keskustan palveluihin.

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012 33:010 /

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Väliharjuntie 3, Kaunisharju KAAVATUNNUS 70:019 KAAVAN PÄIVÄYS 3.4.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 33 TONTTIEN 16, 17 JA 18 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 KAAVATUNNUS 11:092 KAAVAN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

A S E M A K A A V A N S E L O S T U S KÄSÄLÄ KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 87 TONTIN 2 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 13:118

A S E M A K A A V A N S E L O S T U S KÄSÄLÄ KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 87 TONTIN 2 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 13:118 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 13. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 87 TONTIN 2 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KÄSÄLÄ 6 KAAVATUNNUS 13:118 KAAVAN PÄIVÄYS 20.4.2016 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 27.7.2016 13:118

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Jyväskylän kaupunki 21.8.2009 3. kaupunginosan virkistys-, vesi- ja katualueen ja 14. kaupunginosan kortteleiden 32 ja 33, korttelin 34 tonttien 1, 4 ja 10 sekä virkistys-, liikenne-, vesi- ja katualueen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kahakatu 20 07:109

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kahakatu 20 07:109 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kahakatu 20 07:109 Asemakaavan muutos koskee 7. kaupunginosan korttelin 54 tonttia 4 Kaavan päiväys: 26.4.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

KORPILAHDENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 80. KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 80:013

KORPILAHDENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 80. KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 80:013 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 80. KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORPILAHDENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 80:013 KAAVAN PÄIVÄYS 8.6.2016 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 29.11.2016 80:013

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot