KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025"

Transkriptio

1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

2 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (2 / 24) PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan korttelin 24 tontteja 1 ja 2. Asemakaavan muutoksella muodostuu 31. kaupunginosan korttelin 24 tontti 11. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. Kaavan nimi PARVIAISENTIE 10 Kaavan tunnus 31:025 Kaavan päiväys Kaavan laatija Paula Julin, Kaavoitusarkkitehti Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut / Kaavoitus Postiosoite: PL 233, Jyväskylä Käyntiosoite: Hannikaisenkatu 17 Puh Kaavan Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti vireilletulo Hyväksymis- Ltk , päivämäärät Kh , Kv Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee Säynätsalon keskustassa Parviaisentien ja Pappilantien kulmassa Säynätsalon kunnantaloa vastapäätä. Kaavan nimi ja tarkoitus Parviaisentie 10:n kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa senioreille suunnatun asuin- ja palvelutalon rakentaminen Parviaisentien varteen Säynätsalon kunnantaloa vastapäätä arvokkaaseen ympäristöön soveltuvalla tavalla. Muutoksessa tarkistetaan mm. alueen käyttötarkoitusta, kerroslukua, rakennusoikeutta sekä julkisivumääräyksiä.

3 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (3 / 24) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ ASEMAKAAVA KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA KÄYNNISTÄMINEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta ASEMAKAAVALUONNOKSESTA EHDOTUKSEKSI ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutusten arvioinnin suorittamistapa Epävarmuustekijät Haitallisten vaikutusten lieventäminen Vaikutusten arviointi NIMISTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUKSEN SEURANTA... 24

4 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (4 / 24) LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA 1) osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2) ote ajantasa-asemakaavasta 3) asemakaavakartta, pienennös 4) kaavaa perusteleva havainnollistava materiaali 5) tonttijakokartta 6) asemakaavan seurantalomake Aluetta koskien on tehty seuraavat selvitykset, jotka ovat kaavan tausta-aineistona: Luonnossuunnitelmat Säynätsalon iltatuuli -palvelutalosta, Arkkitehtipalvelu Oy Ent. Mäki-Matin kauppa (Kuoppala), kohdeinventointilomake, Päivi Andersson, Keski- Suomen museo 1987 Säynätsalon keskustaa ja Parviaisentietä viistokuvassa. Säynätsalon kunnantalo keskellä, kaava-alue sen oikealla puolella. Uusi päiväkoti-koulu urheilukentän laidalla on kuvan ottamisen hetkellä ollut vielä rakentamatta.

5 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (5 / 24) 1 TIIVISTELMÄ 1.1 ASEMAKAAVA Kaava-alueesta käytetään nimeä Parviaisentie 10. Kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa senioreille suunnatun asuin- ja palvelutalon rakentaminen Parviaisentien varteen Säynätsalon kunnantaloa vastapäätä arvokkaaseen ympäristöön soveltuvalla tavalla. Kaavamuutos on käynnistynyt alueen maanomistajan aloitteesta. Toisaalta kaavamuutos on osa kaavoitusohjelman mukaista Säynätsalon keskustan kehittämisprojektia, ja siten myös kaupungin intressi. 1.2 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä Asemakaavahanke käsiteltiin viranomaisneuvottelussa Kaupunkirakennelautakunta käsitteli asemakaavaluonnoksen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) lähetettiin osallisille ja viranomaisille luonnosvaiheen kuulemisaineiston yhteydessä. Asemakaavaluonnos oli MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Kaavamuutosehdotus oli kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä Kaavamuutosehdotus oli kaupunginhallituksen käsittelyssä Kaavamuutosehdotus oli MRL 65 :n mukaisesti nähtävillä Asemakaava oli kaupunginhallituksen käsiteltävänä Asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Rakentamisen on tarkoitus alkaa kaavamuutoksen vahvistuttua. Alueen toteuttamisesta vastaa yksityinen maanomistaja. Parviaisentien katukuvaa Saunatien risteyksestä. Näkymä Pappilantieltä kohti kunnantaloa.

6 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (6 / 24) Ylh.oik: Terveysasema. Ylh.kesk: Entinen päiväkoti. Ylh.vas: Säynätsalon kunnantalo. Alh.oik: Säästöpankin talo. Alh.kesk: Viertola ennen korjausta. Alh.vas: Vanha myymälä ja vuokrakerrostalo. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Kaava-alue koostuu kahdesta tontista, jotka sijaitsevat Säynätsalon keskustan pääkadun Parviaisentien ja Pappilantien kulmassa Säynätsalon kunnantaloa vastapäätä. Parviaisentien puoleisella tontilla on tyhjillään oleva entinen myymälärakennus. Pappilantien puoleinen tontti on rakentamaton. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on n m Luonnonympäristö Alue on maaperältään hiekkamuodostumaa ja maastonmuodoiltaan melko tasaista. Kasvillisuutta kaavoitettavalla alueella on vähän, yhteensä vain muutamia puita. Säynätsalon kunnantalon pihapiirille ja kaava-alueen ympäristölle luonteenomaista ovat komeat männyt, mutta niitäkin alueella on vain yksi myymälärakennuksen edustalla Rakennettu ympäristö Kaupunkikuva, rakennettu kulttuuriympäristö ja suojelukohteet Koko Säynätsalon pääsaari kuuluu Säynätsalon teollisuusyhdyskunnan valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009). Museoviraston inventoinnin mukaan Säynätsalo on edustava esimerkki teollisuusyhdyskunnasta, jossa teollisuuslaitokset, asuma-alueet ja yksittäiset rakennukset ovat syntyneet korkeatasoisen arkkitehtisuunnittelun tuloksena. Säynätsalon saari on taajamamaiseen tapaan suhteellisen tiivis ja valmiiksi rakennettu. Parviaisentie on Säynätsalon sisääntulokatu ja pääkatu. Rakennuskanta sen varrella on mittakaavaltaan ja ulkoasultaan vaihtelevaa, ja katutila on paikoittain hajanainen. Rakennusten korkeus vaihtelee yhdestä neljään kerrokseen. Alueen maisemakuvassa merkittävimpiä rakennuksia ovat saaren eteläosan suuret teollisuuslaitokset, jotka ovat suurimmaksi osaksi punatiilisiä ja peräisin pääosin 1900-

7 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (7 / 24) luvun loppupuolelta. Punatiili yhdistyy leimallisesti Säynätsaloon myös Alvar Aallon suunnitteleman maailmakuulun kunnantalon (valmistunut v. 1952) kautta. Kunnantalon vieressä sijaitsevien ja 1980-lukujen taitteessa rakennettujen päiväkodin ja terveysaseman pääasiallinen julkisivumateriaali on kunnantaloa säestäen punatiili, kuten myös samoilta vuosikymmeniltä peräisin olevissa vuokrakerrostaloissa. Punatiili toistuu myös lähiympäristön rakennuksista uusimmissa, vuonna 2007 valmistuneessa S-marketissa ja vuonna 2010 valmistuneessa päiväkoti-koulussa. Parviaisentien varressa sijaitsevista vanhemmista rakennuksista useissa on kuitenkin rapattu tai muuten kiviaineinen vaaleasävyinen julkisivu, kuten Perälän talossa vuodelta 1939, Säästöpankin talossa vuodelta 1954 tai etäämmällä Selkälahden talossa vuodelta Funktionalistinen arkkitehtuuri on ollut Parviaisentiellä runsaamminkin edustettuna; Tehdasaluetta reunustanut konttorirakennus (v. 1949) suoraan Säynätsalon kunnantalosta etelään on tuhoutunut tulipalossa vuonna 1991, ja kaavoitettavalla alueella sijaitseva myymälärakennus on tärvelty julkisivumuutoksin. Vanha asuinrakentaminen on ollut tyypillisesti puusta tehtyä ja pienimittakaavaista, kuten Enso Gutzeitin 1940-luvulla työntekijöilleen rakennuttaman asuinalueen pientalot ja rivitalot. Puurakenteista työväenasumista edustaa Parviaisentien varrella Wivi Lönnin suunnittelema Viertola vuodelta 1926, jonka pihapiiri täydentyy parhaillaan puisten pientalojen muodostamalla sosiaalisen asumisen kokonaisuudella. Kaava-alueen rakennukset Oik: Alue kunnantalon kulmalta nähtynä. Kesk: Myymälärakennus Parviaisentieltä. Vas: Näkymä tyhjältä tontilta. Parviaisentie 10, Kuoppala ( ) Parviaisentie 10:ssä sijaitsee myymälärakennus, jonka Muuramen osuuskauppa rakennutti muistitiedon mukaan vuosina Rakennus oli alun perin valkoiseksi rapattu ja edusti puhdaspiirteistä funktionalismia, ja sen matalassa siipiosassa toimi ruokala. Rakennus on kokenut monia muutoksia: Sen julkisivut peitettiin jo 1960-luvulla mineriittilevyillä, ja sisätiloja on monissa vaiheissa muutettu ja jaettu pienempiin tiloihin luvun jälkeen rakennus otettiin asuinkäyttöön. Vuokralaisten häiriökäyttäytymisen vuoksi sille kehittyi huono maine. Viimeiset asukkaat häädettiin syksyllä 2011, mistä asti rakennus on ollut tyhjä ja kylmillään. Ulkoisten muutosten lisäksi rakennus on kärsinyt vaurioita tulipaloissa ja niiden sammutustöissä 1973, 1991 ja 2008, ja vesivahinkoja on sattunut 2000-luvulla myös huonokuntoisen vesikaton ja rännien vuoksi Keski-Suomen museo järjesti Parviaisentie 10:ssä katselmuksen, jonka johtopäätöksenä museo ei esitä rakennuksen suojelemista asemakaavalla siinä tapahtuneiden vahingollisten muutosten vuoksi. Lähiympäristön rakennukset Säynätsalon kunnantalo (Alvar Aalto, 1952) Kaavoitettavaa aluetta vastapäätä Parviaisentien toisella puolella sijaitsee vuosina rakennettu Säynätsalon kunnantalo, joka yhtenä Alvar Aallon merkittävimmistä töistä houkuttelee vierailijoita ympäri maailmaa. Punatiilistä pienen teollisuusyhdyskunnan kodikasta monumenttia ympäröi mäntyvaltainen luonnonmukainen puisto. Säynätsalon kunnantalo kuuluu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään modernin arkkitehtuurin merkkiteosten valikoimaan. Sen lisäksi Säynätsalon kunnantalo pihapiireineen on suojeltu rakennussuojelulailla vuonna 1995.

8 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (8 / 24) Oik: Säynätsalon kunnantalo. Kesk. ja vas: Enso-Gutzeitin rivitaloalue Parviaisentieltä ja Pappilantieltä nähtynä. Oik: Naapurikiinteistön omakotitalo. Kesk. ja vas: Vuokrakerrostalot Pappilantieltä ja Parviaisentieltä nähtynä. Säynätsalo kuuluu nykyisin Jyväskylään, ja hallintotoiminta talossa on vähentynyt, mutta taloa on pyritty kehittämään matkailun käyttöön. Rakennuksessa toimii yhä kirjasto ja kunnantoimisto. Pohjakerroksessa on vuokrattavia liiketiloja. Enso Gutzeit Oy:n rivitalot (Karl Stigzelius, 1940-luku) Pappilantien pohjoispuolelle sijoittuu K. G. ja M. Stigzeliuksen suunnittelema Enso-Gutzeitin luvulla rakennettu rivitalo- ja omakotitaloalue, joka on valtakunnallisesti merkittävä kokonaisuus. Lautaverhoilluista ja näyttävillä tiilikatoilla varustetuista rakennuksista lähinnä suunnittelualuetta sijaitsevat K. G. Stigzeliuksen suunnittelemat rivitalot Selkälahti, Kilpala, Notkoselkä ja Salpala. Rivitaloalue liittyy Parviaisentiehen ja suunnittelualueeseen virkistysalueeksi osoitetun rakentamattoman alueen kautta. Muut lähiympäristön rakennukset Kaava-aluetta rajaavilla tonteilla on Parviaisentiellä punatiilisiä kerrostaloja vuodelta 1983 ja Pappilantiellä punatiilinen omakotitalo vuodelta Väestön rakenne ja asuminen Suunnittelualueella ei ole asukkaita. Säynätsalon pääsaarella on 1335 asukasta ja koko entisen Säynätsalon kunnan alueella asukkaita on noin 3000 (tiedot vuodelta 2011). Säynätsalossa yleisin asumismuoto on omakotitaloasuminen. Pääsaarella on kerrostaloja, joista suurin osa on rakennettu ja 1980-luvuilla. Nykyaikaiset esteettömyyden vaatimukset täyttäviä hissillisiä kerrostaloasuntoja saati erityisryhmille suunnattuja palveluasuntoja ei ole tarjolla. Palvelut Säynätsalon keskustassa on tärkeimmät julkiset ja kaupalliset palvelut. Kauppa, terveysasema, kirjasto, kirkko ja uusi päiväkoti-koulu sijaitsevat vain muutamien satojen metrien säteellä suunnittelualueesta. Huoltoaseman postipalvelupisteelle on matkaa noin kilometri ja Jyväskylän keskustaan noin 15 km. Liikenne Liikenneyhteydet, katuverkko ja kevyen liikenteen yhteydet ovat alueella hyvät. Parviaisentien joukkoliikennekadulla on erillinen kevyen liikenteen väylä, kun taas Pappilantie on luonteeltaan hiljaisempi asuinalueen sisäinen katu, jolla kevyttä liikennettä ei ole eriytetty. Paikallisliikenteen linja-autopysäkki on noin 100 metrin päässä kaava-alueesta. Yleinen pysäköinti on mahdollista

9 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (9 / 24) mm. terveyskeskuksen edustalla, S-marketin pihalla sekä kunnantalolla. Kunnantalon vieressä sijaitseva yleiseksi pysäköintialueeksi kaavassa osoitettu alue on toteutettu vain osittain. Tekninen huolto Alueella on normaali kunnallistekniikka kaukolämpöverkkoineen Maanomistus Alue on vuoden 2012 alusta alkaen kokonaisuudessaan Säynätsalon työväenyhdistyksen omistuksessa. 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Valtioneuvoston päättämissä valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on yhtenä erityistavoitteena eheytyvä yhdyskuntarakenne, jolla tarkoitetaan, että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta, jolloin henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen ja että hyödynnetään olemassa olevia yhdyskuntarakenteita. Kaavamuutosalue on osa alueen yhdyskuntarakennetta eheyttävää suunnitelmaa. Elinympäristön laatua ja ilmastonmuutoksen hillintää palvelee alueen sijainti palveluihin, joukkoliikennereitteihin ja kevyen liikenteen reitteihin nähden edullisella paikalla. Erityistavoitteissa on myös edellytetty, että alueiden käytössä varmistetaan valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen arvojen säilyminen. Suunnittelun lähtökohtina tulee ottaa huomioon valtakunnalliset inventoinnit. Suunnittelualue, kuten koko Säynätsalon pääsaari sekä Haikan asuinalue, kuuluu museoviraston inventoimaan Säynätsalon teollisuusyhdyskunnan valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009) Maakuntakaava Alueella on voimassa maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Vahvistettu maakuntakaava kumoaa aiemman seutukaavan. Keski-Suomen maakuntakaava on tullut voimaan ympäristöministeriön vahvistuspäätöksen mukaisena. Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen (A, vaaleanruskea) aluetta. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt (tummanvihreät ympyrät) ovat Säynätsalon kunnantalo ja Enso-Gutzeitin rivitalo- ja omakotialueet.

10 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (10 / 24) Yleiskaava Säynätsalon kunnan yleiskaavassa (oikeusvaikutukseton, hyväksytty kunnanvaltuustossa ) alue on osin asuin-, liike- ja toimistorakennusten aluetta (AL) ja osin erillispientalojen aluetta (AO). Karttaote maakuntakaavasta. Karttaote yleiskaavasta. Voimassa olevat asemakaavat Alueella on voimassa Säynätsalon Pappilantien-Sorvaajantien asemakaava, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt Tontti 1 on asemakaavassa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL) ja tontti 2 erillispientalojen korttelialuetta (AO). Karttaote ajantasa-asemakaavasta.

11 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (11 / 24) Rakennusjärjestys Jyväskylän kaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden rakennusjärjestyksen (97 ). Rakennusjärjestys tuli voimaan Tonttijako ja -rekisteri Alueella ei ole voimassa olevaa tonttijakoa. Pohjakartta Pohjakartta (kaavanpohjakartta) on Jyväskylän kaupungin tonttituotannon laatima ja se täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset. Kaava-alueen pohjakartta on tarkastettu Suojelupäätökset Säynätsalon kunnantalo pihapiireineen on suojeltu rakennussuojelulailla vuonna Säynätsalon pääsaari kuuluu Säynätsalon teollisuusyhdyskunnan valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009). Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat, jotka ovat tulleet voimaan tai ovat suunnitteilla Säynätsalon aluekeskustan kehittäminen Jyväskylän kaupungin asemakaavoituksessa on kaupunkirakennelautakunnan hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti käynnissä Säynätsalon keskustan kehittämisprojekti, johon tämä asemakaavan muutos kuuluu osana Parviaisentien ympäristön parantamista. Jyväskylän yleiskaava Koko kaupungin uusi oikeusvaikutteinen yleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Pappilantien, Parviaisentien ja Sorvaajantien rajaamalla alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2004, jossa alue on osoitettu pääosin asuinkerrostalojen (AK) ja rivitalojen (AR) korttelialueeksi. Kaavamuutosalueen vieressä Pappilantiellä on omakotitalotontti (O), ja sen vieressä sijaitseva vanha pappila on osoitettu asuin-, liike- ja toimisto- sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Myös Pappilantien pohjoispuolella sijaitseva rivi- ja omakotitalokokonaisuutta suojellaan asemakaavalla vuodelta 1991 merkinnöillä AR/s sekä AO/s. Pappilantien ja Parviaisentien kulmassa lähinnä suunnittelualuetta on pieni lähivirkistysalue (VL). Parviaisentien länsipuolella Säynätsalon kunnantalon ympäristössä on voimassa asemakaava vuodelta 1997, jossa kunnantalo on osoitettu rakennussuojelupäätöksellä suojelluksi rakennukseksi (Y-1/s), ja sitä ympäröivät puistoalueet (VP/s) hoidettavaksi siten, ettei maisema luonne oleellisesti muutu. Kunnantalon edustalla sijaitseva sisääntuloaukio pysäköintipaikkoineen kuuluu katualueeseen. Kunnantalon pohjoispuolella on yleinen pysäköintialue (LP-1), jonka paikoista korkeintaan 50 % saa osoittaa kunnantalon korttelin 28 käyttöön. Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset, muun muassa tehdyt inventoinnit Parviaisentie 10:ssä sijaitseva entinen myymälärakennus oli Kuoppalan nimellä mukana Keski- Suomen museon Säynätsalon rakennusinventoinnissa vuonna 1987 yhtenä pääsaaren vanhimmista säilyneistä liikerakennuksista Keski-Suomen museo järjesti Parviaisentie 10:ssä katselmuksen, jonka johtopäätöksenä museo ei esitä rakennuksen suojelemista asemakaavalla siinä tapahtuneiden vahingollisten muutosten vuoksi.

12 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (12 / 24) 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA KÄYNNISTÄMINEN Säynätsalon aluekeskustan kehittämistyöhön on ryhdytty kaupunkirakennelautakunnan hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti. Kaavoitusohjelmassa työ ajoittuu vuodesta 2012 eteenpäin. Tämä asemakaavan muutos on osa Säynätsalon keskustan pääkadun, Parviaisentien, ympäristön kohentamista. Toisaalta asemakaavan laatimiseen on tehnyt aloitteen alueen maanomistaja, jonka tavoitteena on rakentaa paikalle säynätsalolaisille senioreille suunnattu palvelutalo. Asemakaavan muutoshakemus on käsitelty kaavoituksen sisäisessä palaverissa Asemakaavahanke on käsitelty kaupunkirakennepalveluiden sisäisessä palaverissa OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Tässä asemakaavan laajennuksessa ja muutoksessa osallisia ovat: Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja muut toimijat Kaavamuutoksen hakija Viranomaiset: Keski-Suomen ELY-keskus Tonttituotanto Jyväskylän Energia Oy / Kaukolämpö Ympäristötoimi Jyväskylän Energia Oy / Vesi Keski-Suomen museo Vattenfall Oy Museovirasto Yhdyskuntatekniikka Keski-Suomen liitto Rakennusvalvonta Sekä muut tarvittavat tahot Alvar Aalto museo Arkkitehtipalvelu Oy Vireille tulo Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaavasta mielipiteensä. Viranomaisilta ja tarvittavin osin myös muilta tahoilta pyydetään erilliset lausunnot kaavan ehdotusvaiheessa. Edellä on esitetty kooste kaavasta saadusta palautteesta vastineineen. Myös alkuperäiset palautteet ovat yhteenvedon lisäksi mukana asemakaavaa koskevassa päätöksenteossa.

13 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (13 / 24) Kaavaluonnoksen valmistelu Kaavoittaja suunnittelee asemakaavaluonnoksen. Tätä varten hän kerää tarvittavat tiedot sekä neuvottelee tarvittaessa osallisten, viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Kaavoittaja laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). Osallistuminen: Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä sekä kaavoituksen www-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla. Kaavoittajaan voi ottaa yhteyttä kirjallisesti tai suullisesti. Luonnosvaihe Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen asetettavaksi nähtäville. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti välisen ajan, jotta osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnoksesta. Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotettiin Keskisuomalaisessa sekä kaavoituksen wwwsivuilla. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa sekä Säynätsalon kunnantalolla. Osallisia tiedotettiin myös kirjeitse ja viranomaisia kirjeitse tai sähköpostitse, kirjeet on postitettu Mielipiteensä on voinut ilmoittaa kirjallisesti tai suullisesti kaavoittajalle. Mielipiteistä on laadittu seuraava kooste. Palaute: Luonnosvaiheessa asemakaavasta saatiin 5 lausuntoa ja 1 puhelimitse annettu huomautus. ELY-keskuksella ja Yhdyskuntatekniikalla ei ollut kaavasta huomautettavaa. Lisäksi Alvar Aalto museo ilmoitti, ettei heillä ole kaavasta huomautettavaa. Museovirasto Uudisrakennuksen kerroslukua koskevaan kaavamääräykseen III on lisättävä, että se sisältää myös mahdollisen kellari- ja ullakkorakentamisen. Varminta olisi osoittaa rakennuksen suurin mahdollinen räystäskorkeus sekä määräys katon kaltevuudelle. Lisäksi suunnitelmista tulisi pyytää lausunto Keski-Suomen museolta ennen rakennusluvan myöntämistä. Muuten Museovirastolla ei ole huomautettavaa. Keski-Suomen museo Lausunnossa viitataan Museoviraston antamaan lausuntoon ja ehdotetaan samoja tarkennuksia. Muuten valmistelussa voidaan edetä esitettyjen suunnitelmien mukaan. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Keski-Suomen museolla ei ole huomauttamista. Kaavoittajan vastine edellisiin: Lausunnossa ehdotetut tarkennukset ovat kaavan tavoitteiden mukaisia, ja ne otetaan huomioon kaavaehdotuksessa. Jyväskylän Energia Oy / vesi Palautteessa tiedotettiin kaava-alueen vesijohdon sekä jätevesi- ja hulevesiviemäriverkon liitospisteistä karttaliitteen kera ja huomautettiin, että kaavan mukaiset käyttötarkoituksen muutokset ja rakennusoikeuden tarkistukset aiheuttavat muutoksia vesihuollossa. Liittymispisteet, maksut ja sopimukset on tarkistettava suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Kaavoittajan vastine: Palaute on suunnattu toteutussuunnittelijoille, eikä se vaikuta kaavan valmisteluun. Seija Lintusaari (puhelimitse) Kunnantalon viereiset pysäköintialueet ovat täynnä, eikä sinne tule ohjata vieraspysäköintiä. Pysäköintialueen laajentamisesta on ollut puhetta, mutta nykyisin kaikki paikat on merkitty joko kunnantalolle tai asukkaille. Turistien pysäköinti ohjataan nykyisin S-marketin tai terveyskeskuksen pysäköintialueille. Kaavoittajan vastine:

14 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (14 / 24) Kaavassa määrätään vain palvelutalon käyttöön tulevista autopaikoista, jotka on sijoitettava tontille, ei vierailijoiden paikoista. Selostusluonnoksessa ollut lause, jossa kerrotaan kunnantalon vieressä olevan pysäköintipaikkoja vapaana yleiseen käyttöön, on palautteen perusteella syytä poistaa. Säynätsalon keskustassa voi tarvittaessa pysäköidä lyhytaikaisesti muuallakin, kuten S- marketin tai terveyskeskuksen luona. Ehdotusvaihe Kaavoittaja laati luonnoksesta saatu palaute huomioonottaen kaavaehdotuksen, jonka kaupunginhallitus hyväksyi ja asetti MRL 65 :n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotettiin Keskisuomalaisessa ja kaavoituksen www-sivuilla. Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa ja Säynätsalon kunnantalolla. Kaavaehdotuksesta annetut mielipiteet (muistutukset) tuli osoittaa kaupunkirakennelautakunnalle ja toimittaa kirjallisena kaupunkirakennepalveluiden kirjaamoon. Kunnan perusteltu kannanotto muistutuksista toimitetaan niille muistutuksen tehneille, jotka ovat toimittaneet osoitteensa. Palautteesta on laadittu seuraava kooste. Palaute: Ehdotusvaiheen nähtävillä olon aikana asemakaavasta annettiin 5 lausuntoa. Museovirastolla, Rakennus- ja ympäristölautakunnalla, Keski-Suomen pelastuslaitoksella ja Jyväskylän Energia Oy:llä ei ollut lausunnoissaan huomautettavaa. Keski-Suomen museo edellytti lausunnossaan, että rakennuslupavaiheessa tulee uudisrakennuksen suunnitelmat toimittaa museoviranomaisille lausunnolle ennen rakennusluvan myöntämistä. Kaavoittajan vastine: Lausuntamenettelystä rakennuslupavaiheessa on lisätty maininta kaavamääräyksiin. Hyväksymisvaihe Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen Osallistuminen: Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (MRL 191 ) Viranomaisyhteistyö Asemakaavaa on käsitelty aloitusvaiheessa viranomaisneuvottelussa Neuvottelussa todettiin, että purettavan v rakennetun liike-rakennuksen osalta tulee perustella purku ja tarkistaa onko kohdetta inventoitu. Uudisrakennuksen julkisivuja koskevien määräysten tulee olla riittäviä turvaamaan kunnantalon merkittävä asema, ja rakennuksen tulisi olla massoittelultaan selkeä, ei pienipiirteinen. Lisäksi tehtiin korjauksia ja tarkennuksia OAS:iin ja Museovirasto lisättiin osallisiin. 3.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Tätä asemakaavaa koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja niiden toteutumista kuvataan kaavaratkaisun arvioinnissa kappaleessa

15 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (15 / 24) Kaupungin asettamat tavoitteet Säynätsalon kehittämisprojektin tavoitteena on kehittää aluetta viihtyisänä, houkuttelevana ja omaleimaisena asuin- ja elinkeinoympäristönä ja pohtia sen roolia Jyväskylää koskevissa tulevaisuuden strategioissa. Työ pohjautuu mm. vuonna 2006 järjestettyyn asiakasfoorumiin, jossa Parviaisentien ympäristö nousi yhdeksi keskeisistä kehittämisen kohteista. Asemakaavan muutos on osa Säynätsalon keskustan kehittämistä, ja sen tavoitteena on mahdollistaa seniori- ja palvelutalon rakentaminen Parviaisentien varteen siten, että valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön arvot eivät vaarannu. Uuden rakennuksen on sopeuduttava kansainvälisesti tunnettuun arkkitehtuurinähtävyyteen, Alvar Aallon suunnittelemaan Säynätsalon kunnantaloon. Kunnantalolla on myös liiketiloja, joille palvelutalon olisi syytä olla tukena, ei kilpailijana. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Säynätsalon pääsaari kuuluu Säynätsalon teollisuusyhdyskunnan valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009), ja Säynätsalon kunnantalo pihapiireineen on suojeltu rakennussuojelulailla vuonna Sen lisäksi kunnantalo sekä Enso-Gutzeitin rivitalo- ja omakotialueet on osoitettu maakuntakaavassa valtakunnallisesti arvokkaiksi kulttuuriympäristöiksi. Asemakaavan muutoksessa on varmistuttava alueen arvojen säilymisestä. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Parviaisentie 10:ssä sijaitseva vanha myymälärakennus on huonokuntoinen ja tyhjillään, ja sellaisenaan sen vaikutus alueen sosiaaliseen ympäristöön ja kaupunkikuvaan on negatiivinen. Viime vuosikymmeninä rakennukseen liitetty huono maine vaikuttaa koko alueeseen. Lisäksi Säynätsalossa on tarvetta senioreille suunnatuille esteettömille asunnoille. Suunnittelualueen etu on erittäin hyvä sijainti lähellä palveluja ja kunnantaloa Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet Maanomistajan tavoitteena on noin 20 pienehköä asuntoa käsittävän palvelutalon ja pääosin kellarikerrokseen sijoittuvien palvelutilojen rakentaminen kahdesta tontista yhdistetylle alueelle. 3.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Alustavat luonnokset - kerrostalo + rivitalo ( ) Alueen maanomistaja oli jo ennen kaavamuutoshakemuksen jättämistä teettänyt tulevasta rakentamisesta luonnoksia Arkkitehtipalvelut Oy:llä. Alustavissa luonnoksissa palvelutalo jakautui kahteen rakennusmassaan siten, että Parviaisentien varteen oli sijoitettu kolmikerroksinen kerrostalo ja Pappilantien puoleiselle tontille yksikerroksinen neljän asunnon rivitalo. Rakennukset olivat punatiilisiä, ja Parviaisentien puoleisessa rakennuksessa oli melko runsaasti lainattu Säynätsalon kunnantalon arkkitehtonisia aiheita. Alustavia luonnoksia käsiteltiin Keski-Suomen museon, rakennusvalvonnan ja kaavoituksen välisessä palaverissa sekä kaupunkirakennepalveluiden sisäisessä palaverissa Lisäksi niistä keskusteltiin Alvar Aalto museon kanssa.

16 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (16 / 24) Päärakennuksen yhdennäköisyys Säynätsalon kunnantalon kanssa herätti voimakkaan vastareaktion, ja todettiin, että tuleva rakennus ei saisi kilpailla huomiosta kunnantalon kanssa. Rakennuksen massalta toivottiin yksinkertaisuutta ja kunnantalon ympäristöön alistumista. Koko Säynätsalon keskustan täydennysrakentamiselta toivottiin kaikkien kunnantaloon viittaavien elementtien karsimista. Sopivaksi asuinrakentamisen tyyliksi ehdotettiin punatiilisistä julkisista rakennuksista erottuvaa vaaleaa rapattua ja harjakattoista 50-lukulaiseen henkeen. Rivitaloratkaisu teki pihan yhteisestä oleskelualueesta ahtaan. Yksikerroksisista rivitaloista uhkasi tulla kerrostalojen varjossa parakkimaisia vailla rivitaloasumiseen kuuluvaa yksityisyyttä ja omia pihoja. Ne sijoittuisivat myös liian lähelle viereistä omakotitaloa. Välittävän mittakaavan tuominen kerrostalon rinnalle tuntui hyvältä ajatukselta, mutta kokonaisuus vaikutti ahtaalta ja jäsentymättömältä.

17 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (17 / 24) Kerrostalovaihtoehto, asema ja pohjapiirustukset ( ) Toisissa luonnoksissa kaikki asunnot oli sijoitettu yhteen kolmikerroksiseen kerrostaloon, jonka kerrosala oli noin 1400 kem2. Talon pohjakerrokseen oli sijoitettu yhteisiä palvelusaunoja sekä monitoimitila, johon oli oma sisäänkäynti Parviaisentien puolelta. Pihalle jäi nyt tilaa myös oleskelulle, vaikka pysäköintipaikkoja oli luonnoksessa peräti 19. Pysäköintipaikkojen tarve herätti keskustelua, onhan kyseessä palveluiden läheisyyteen ja hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelle sijoittuva senioritalo, jonka asukkaista osalla ei ole enää ajokorttia. Viereisen kunnantalon yleisten pysäköintialueiden todettiin palvelevan myös palvelutalossa vierailevia. Julkisivuvaihtoehdot ( ) Rakennuksen massan ja julkisivujen sopivuuden arvioimiseksi Arkkitehtipalvelut Oy teki edellisiin pohjapiirustuksiin julkisivuluonnoksia, joissa oli esitetty katujen puoleisten julkisivujen lisäksi alueleikkaukset Parviaisentien ja Pappilantien suuntaan sekä näkymäkuvat kahdesta eri kuvakulmasta. Sama aineisto oli laadittu kolmesta eri julkisivuvaihtoehdosta, jotka oli nimetty materiaalin mukaan puu, rappaus ja tiili, jossa julkisivu oli ajateltu tehtävän vaaleasta ruukintiilestä. Punatiili oli ensimmäisistä luonnoksista saadun palautteen perusteella rajattu vaihtoehdoista pois. Alla: Vaihtoehto Puu

18 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (18 / 24) Yllä: Vaihtoehto Puu Massoittelultaan parhaana pidettiin versiota puu. Siinä Parviaisentien puolella yksinkertainen massa, johon sisäänkäynti tuo poikkeavan aiheena sopivasti jännitettä ja merkitsee sen takana avautuvien tilojen julkisen luonteen. Myös julkisivun aukotus korkeine ikkunoineen on komein versiossa puu. Julkisivumateriaaleista mikään ei tuntunut paikkaan täysin sopivalta: Puukerrostalon tuominen kunnantalon läheisyyteen olisi huomiota herättävän poikkeavaa. Vaalea rappaus, joka kylläkin olisi Säynätsalossa tavattu aihe, taas teki rakennuksesta räikeästi ympäristöstään erottuvan. Vaalea tiili todettiin lähiympäristölle täysin vieraaksi materiaaliksi. Alla: Vaihtoehto Vaalea ruukintiili

19 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (19 / 24) Yllä: Vaihtoehto Rappaus Punatiilivaihtoehto ( ) Arkkitehtipalvelu Oy laati vielä yhden julkisivuvaihtoehdon, jossa oli selkeä, yksinkertainen massoittelu ja julkisivun jäsentely oli yhdistetty punatiileen ja tummaan peltikattoon. Tätä vaihtoehtoa pidettiin loppujen lopuksi parhaiten paikkaan sopivana. Tummana materiaalina punatiili vetäytyy kaupunkikuvassa taustalle kunnantaloa ympäröivän männikön taakse ja se sopii luontevasti viereisiin punatiilisiin rakennuksiin. Yksinkertaisesti ja nykyaikaisesti jäsenneltynä punatiilinen julkisivu imitoi Säynätsalon kunnantaloa eikä kilpaile sen kanssa huomiosta. Paikalla muurattuna tiilestä on myös mahdollista toteuttaa arvokas ja kestävä julkisivu. Suunnitelmaa täydennettiin vielä siten, että Pappilantien puoleisen julkisivun jatkeeksi sijoitettiin yksikerroksinen piharakennus, joka toimii mittakaavaa välittävänä elementtinä kerrostalon ja pientaloalueen välillä ja muodosta samalla portin palvelutalon pihalle. Valittuun vaihtoehtoon liittyvät havainnekuvat, julkisivut ja asemapiirustukset ovat tämän selostuksen liitteenä. Yllä: Punatiilivaihtoehto

20 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (20 / 24) 3.6 ASEMAKAAVALUONNOKSESTA EHDOTUKSEKSI Kaavaluonnokseen on tehty palautteen ja suunnitelmien tarkennuksen perusteella täsmennyksiä, joilla varmistetaan kaavan tavoitteiden toteutumista. Kaavan henki on säilynyt samana. Merkinnällä AKY-1 alueen käyttötarkoitus eritellään pääasiallisesti asumiseksi ja toissijaisesti palveluasumista tukeviksi toiminnoiksi. Päärakennuksen kellariin sijoittuville palveluasumista tukeville tiloille on varattu kerrosalaa 150 kem 2 siten, että rakennusoikeuden lisäys ei kasvata rakennuksen maanpäällistä osaa. Rakennuksen korkeutta säädellään ylintä räystäskorkoa ja suurinta kattokaltevuutta koskevilla määräyksillä. Autotallille ja talousrakennukselle on osoitettu rakennusoikeudet 50 ja 180 kem 2. Luonnosmaisesti esitettyjä pihajärjestelyjä on täsmennetty: Pysäköintialueen ja istutettavan alueen suhdetta on tarkistettu siten, että kaavan mukaiset autopaikat mahtuvat tontille. Parviaisentien puoleisen istutettavan alueen kaavamääräys on muokattu ohjaamaan istutuksia Säynätsalon kunnantalon pihapiiriin soveltuviksi, ei säilyttämään olevaa puustoa. Alueella oleva yksittäinen mänty on niin lähellä purku- ja kaivutyömaata, että sen säilyttäminen voi olla mahdotonta. 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 KAAVAN RAKENNE Asemakaava mahdollistaa palveluasumiseen tarkoitetun kerrostalon rakentamisen Parviaisentien ja Pappilantien kulmaan vanhan myymälärakennuksen paikalle. Tyhjän ja huonokuntoisen rakennuksen korvaaminen palveluasumisella tiivistää, eheyttää ja elävöittää Säynätsalon keskustan sosiaalista ja toiminnallista rakennetta. Kolmikerroksinen punatiilinen rakennus sopeutuu ympäröivään rakentamiseen, eikä kilpaile huomiosta Säynätsalon kunnan. huonokuntoisen Kerrotaan kaavan perusrakenne, toimintojen keskinäiset suhteet sekä liittyminen ympäristön yhdyskuntarakenteeseen Mitoitus Rakennusoikeuden mitoitus perustuu Arkkitehtipalvelut Oy:n laatimiin luonnoksiin tulevasta rakentamisesta sekä niiden perusteella tehtyyn arvioon ympäristöön ja kaupunkikuvaan sopivasta rakentamisen määrästä. Paikoituksen mitoitus perustuu vastaavan palveluasumisen yhteydessä käytettyyn periaatteeseen kerrosneliömäärän mukaisista paikoitusalueista. Palveluasumisen pysäköinnin mitoitus (1 ap/150 kem 2 ) on normaalia asumista kevyempää, sillä kyseessä on senioreille suunnattu palvelutalo, jonka asukkailla ei kaikilla ole autoa tai ajokorttia. Lisäksi alueen sijainti palvelujen suhteen on erinomainen ja joukkoliikenneyhteydet hyvät. Alueelle tulevan AKY-korttelialueen koko on m 2, ja sille on osoitettu rakennusoikeutta talousrakennukset ja kellarin pääkäyttötarkoituksenmukaiset tilat mukaan lukien kem 2, mikä vastaa likimäärin tonttitehokkuutta 1,0. Suurin sallittu kerrosluku on III. Asemakaava mahdollistaa toteutuessaan luonnosten perusteella 23 palveluasunnon sekä kellarikerrokseen sijoittuvan monitoimitilan rakentamisen Palvelut AKY-korttelialueelle on mahdollista sijoittaa seniori- ja palveluasumista tukevia palveluja. Julkisten ja kaupallisten palveluiden osalta kaava-alue tukeutuu Säynätsalon keskustan palveluihin.

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2. Kaavan päiväys: 23.3.

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2. Kaavan päiväys: 23.3. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094 Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2 Kaavan päiväys: 23.3.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 33 TONTTIEN 16, 17 JA 18 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 KAAVATUNNUS 11:092 KAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS VAAJAKOSKENTIE 174

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS VAAJAKOSKENTIE 174 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 45 TONTIN 11 SEKÄ LIIKENNE-, PUISTO- JA KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VAAJAKOSKENTIE 174 KAAVATUNNUS 69:058 KAAVAN PÄIVÄYS 25.11.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039. xx.xx.2009 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039. xx.xx.2009 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039 xx.xx.2009 20:039 / KULOTTAJANTIE / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 Asemakaavan selostus / kaavaluonnos 18.3.2014 [Ylh. vas: [Ylh. oik, alh: Kaavamuutosalueen sijainti] Attendo Oy palvelutalot

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0932 LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) KAAVATUNNUS 17:099 KAAVAN PÄIVÄYS 19.3.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot