URAKKAOHJELMAA TÄSMENTÄVIÄ ASIOITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKKAOHJELMAA TÄSMENTÄVIÄ ASIOITA"

Transkriptio

1 (8) URAKKAOHJELMAA TÄSMENTÄVIÄ ASIOITA Tässä dokumentissa kuvataan sähköverkkourakkaan liittyviä asioita, joilla täsmennetään hankkeen urakkaohjelmaa. 1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka on suunniteltava, valmistettava, asennettava ja dokumentoitava ammattitaitoisesti, vakiintuneita ja hyväksi tunnettuja työmenetelmiä ja asianmukaisia materiaaleja ja tarvikkeita käyttäen, ja sen on oltava lakien, asetusten, standardien, normien ja muiden rakentamista koskevien normien ja virallisten määräysten sekä Tilaajan muiden ohjeiden ja määräysten mukainen. Suunnittelulta edellytetään työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden huomioonottamista suunnittelun ja työn toteutuksen kaikissa vaiheissa. Suunnittelussa on huomioitava työnaikainen turvallisuus ja varmistettava, että työ pystytään toteuttamaan turvallisesti. Suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava lisäksi kokonaistaloudellisuus sekä ympäristönäkökohdat. Tilaaja seuraa kokonaistaloudellisuuden toteutumista vertaamalla kustannuksia keskimääräisen alueellisen rakentamiskustannuksen perusteella. Urakoitsija on velvollinen hankkimaan urakkaan sisältyvät Urakoitsijan hankittavaksi osoitetut materiaalit sekä tilaamaan Tilaajan hankittavana olevat materiaalit Tilaajan sopimuksiin perustuen sekä tekemään kaikki suoritteet, jotka ovat tarpeen sopimuksessa määritellyn toimituslaajuuden toteuttamiseksi. Työssä tarvittava materiaali on käsitelty tarkemmin tämän asiakirjan kohdassa 3. Urakan tekniset vaatimukset on esitetty sopimusasiakirjoissa. Urakoitsija huomioi suunnittelu- ja toteutusaika-taulua laatiessaan tilaajan antamat materiaalien toimitusajat työkohtaisesti. Edellä olevaan Urakoitsijan velvollisuuteen, urakkahintaan kuuluvana sisältyy mm. - Urakoitsijan laatiessa suunnitelmat, pääsuunnittelijan nimeäminen, suunnitelma- ja työaikataulun laatiminen ja hyväksyttäminen Tilaajalla, suunnitelmien teettäminen ja toimittaminen Tilaajalle tarkastettavaksi tarvittaessa. Suunnitelmien etenemisestä tiedotetaan Tilaajaa Urakoitsijan toimesta. Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa järjestämään suunnittelukokouksia yhdessä Tilaajan kanssa - Tarvittavien rakennus- tai toimenpidelupien hankkiminen niihin liittyvine toimenpiteineen. Rakennuslupaja toimenpidelupamaksuista vastaa Tilaaja - Muidenkin kuin rakennus- tai toimenpidelupiin vaadittavien suunnitelmien hyväksyttäminen - Lopullisten suunnitelmien toimittaminen Tilaajalle pyydettäessä - Tarvittavien urakkasuoritusta koskevien ilmoitusten tekeminen ja yhteydenpito viranomaisille - Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuksiin kuuluvien tehtävien hoitaminen (esim. työmaan merkitseminen) - Tarvittava yhteydenpito rakennusvalvontaan ja muihin viranomaisiin - Työsuoritukseen liittyvien lupien (esim. kaivuluvat, katumaksut yms.), ja valmiin rakennuskohteen tarvitsemien lupien hankkiminen kustannuksellaan. Liittymä, - maankäyttö- yms. Sopimusten tekeminen viranomaisten ja muiden asianosaisten kanssa sopimusasiakirjojen mukaisesti lukuun ottamatta rakennuslautakuntaan tai lunastusmenettelyyn meneviä maankäyttösopimuksia, jotka hankkii Tilaaja. Tilaaja vastaa kuitenkin maankäyttökorvauksista tämän asiakirjan kohdan 5 mukaisesti. Myös ELY-keskusten ja Liikennevirastojen lupamaksuista vastaa tilaaja. - Sopimusasiakirjoissa mainittujen rakennuskohteen ja sen osien toimivuuden kannalta tarpeellisten kokeiden ottaminen sekä testausten ja koestusten tekeminen. Tällä määräyksellä ei vähennetä YSE momentin kokeidenottovelvollisuutta - KVR-urakan toteuttaminen siten, että se myös toimivuudeltaan vastaa sille sopimusasiakirjoissa asetettuja vaatimuksia - Mahdollisten urakoitsijan toimittamien laitteiden ja komponenttien asennus-, huolto- ja käyttö-ohjeiden toimittaminen Tilaajalle Tilaajan hyväksymällä kielellä Elenia Oy Osoite: PL Tampere Finland Käyntiosoite: Patamäenkatu Tampere Puhelin: Kotipaikka: Tampere Y-tunnus:

2 2 (8) - Tarvittavien lehti-ilmoitusten tekeminen (esim. raivausten yhteydessä) liitteen tekninen asiakirja Raivausohje mukaisesti. Lehti-ilmoitusten maksuista vastaa Tilaaja. Urakan sisältö on määritelty yksityiskohtaisemmin hankekuvauksessa ja sen liitteissä sekä teknisissä asiakirjoissa. 1.2 Työmaan johtovelvollisuudet (viite YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija toimii myös kaikkien tarjouspyynnössä mainittujen tilaajan hankintaan kuuluvien laite- ja materiaalitoimitusten sekä muiden töiden osalta päätoteuttajana. Tilaaja ilmoittaa em. osapuolille päätoteuttajana toimivan urakoitsijan yhteystiedot. Pääurakoitsija nimeää työmaan vastaavan työnjohtajan, työmaan työturvallisuudesta vastaavan henkilön sekä sähkötöidenjohtajan. 2. Suunnittelutyö Urakkaan sisältyvän suunnittelun tulee täyttää Suomessa voimassa olevat standardit, lait ja asetukset sekä muut viranomaismääräykset. Suunnittelu on tehtävä ammattitaitoisesti ja tunnettua teknologiaa soveltamalla. Tilaajan tai viranomaisten hyväksyntä ei vähennä Urakoitsijan vastuuta suunnitelmista ja tai niiden pohjalta tehdyn työn tuloksesta. Urakoitsijan tulee tehdä suunnittelutyöt läheisessä yhteistyössä Tilaajan kanssa. Urakka sisältää aina toteutus/maastosuunnittelun. Tilaaja voi tilata urakan sisältäen myös sähköisen suunnittelun yksikköhintaluettelon mukaisesti. Suunnittelu- ja maankäyttöperiaatteita on kuvattu myös hankekuvauksessa ja teknisissä asiakirjoissa. Tilaajalla on oikeus sopimuskauden aikana päivittää suunnitteluperiaatteita Tilaajan strategisten linjausten mukaisesti. Urakoitsija tekee verkostosuunnitelman pohjalta toteutussuunnitelman annetun työkohtaisen budjetin rajoissa, tarvittavat maankäyttösopimukset maanomistajien kanssa, laatii rakenne- ja materiaalilistan. Toteutuksen jälkeen urakoitsija tekee loppukuvat ja dokumentoi tiedot tilaajan osoittamaan sähköiseen järjestelmään. Maastosuunnittelun yhteydessä urakoitsija hankkii sijoitusluvat, toimenpideluvat, rakennusluvat, purkuluvat, maisemaluvat yms. Maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n nojalla rakennuslautakunnalta haettavat sijoitusluvat (pakkosijoitusluvat) hoidetaan tilaajan toimesta. Urakoitsijan on suunnitellessaan käytettävä ammattitaitoaan teknistaloudellisten sijoitusratkaisujen tekemiseksi sekä otettava huomioon ympäröivät olosuhteet sekä olosuhteiden muutokset (esim. suunnitelmissa olevat aluetta koskevat toimenpiteet, tienparannukset, ojat yms.) suunnitellessaan ja toteuttaessaan työtä. Urakoitsijan on lisäksi jo suunnitteluvaiheessa ja ennen työn aloittamista selvitettävä ja otettava suunnittelussa huomioon mahdolliset alueelle suunnitellut muiden toimijoiden (kuten esim. kunnat ja ELY-keskukset) työt. Urakoitsijan on ammattitaitonsa ja olemassa olevien olosuhteiden perusteella tehtävä päätös kohteen rakentamistavasta, jotta standardin mukaiset vaatimukset täyttyvät. Mikäli asennustapa poikkeaa työkohtaisessa tilauksessa arvioidusta, urakoitsijan on hyväksytettävä muutos työn tilaajalla ennen töiden aloittamista. Urakoitsijan on suunniteltava ja toteutettava työt siten, että asiakkaiden kokemat haitat ja työkeskeytykset ovat mahdollisimman vähäisiä. Asiakkaiden kokeman haitan ja työkeskeytysten minimoimiseksi Urakoisijalla on myös velvollisuus sovittaa töitä yhteen yhteistyössä Tilaajan muiden kumppaneiden kanssa. Tilaajan tavoitteena on se, että keskimääräinen muuntamokeskeytystuntimäärä per rakennettu kjkaapelikilometri ei ylitä Tilaajan keskimääräistä historiatoteumaa 1,3 tuntia / kilometri ja, että yksittäisen työkeskeytyksen kesto ei ylitä yhtä (1) tuntia. Urakoitsijan tulee suunnitella ja toteuttaa työ sekä käyttää ja kehittää työmenetelmiä siten, että Tilaajan tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Tilaaja mittaa ja seuraa toteutuneita työkeskeytyksiä.

3 3 (8) Urakoitsija huomioi suunnittelussaan, että työ suunnitellaan käyttäen Tilaajan hankintasopimusten mukaisia materiaaleja. Mikäli urakoitsija havaitsee, että työtä ei voi toteuttaa Tilaajan sopimusten mukaisilla materiaaleilla, on Urakoitsijan ilmoitettava asiasta Tilaajalle, selvitettävä sopivien materiaalien hankinta ja hyväksytettävä käytettävät tuotteet ja niiden kustannukset Tilaajalla. Mikäli työtä ei voida toteuttaa Tilaajan sopimusten mukaisilla materiaaleilla Urakoitsijasta johtuvista syistä, on Urakoitsijan informoitava asiasta Tilaajaa sekä vastattava tästä mahdollisesti aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista. Työn toteutuksen jälkeen Urakoitsija tekee loppudokumentit ja dokumentoi tiedot Tilaajan sähköiseen järjestelmään. Urakoitsija toimittaa tarvittavat loppudokumentit niille toimijoille, jotka ovat niitä sijoitussopimuksen yhteydessä pyytäneet. Urakoitsijan tulee ottaa jo suunnitteluvaiheessa yhteyttä Tilaajaan, mikäli työtä ei voi urakka-aikana suorittaa aiheuttamatta vahinkoa työalueella (esim. tilapäisesti painorajoitettu tie) ja hyväksyttää asia etukäteen Tilaajalla ennen työn toteuttamista. Urakoitsija huolehtii myös tarvittavien kaivu- tai asennustöistä aiheutuvien tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja toteuttamisesta kustannuksellaan. Tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelma hyväksytetään kunnalla tai muulla viranomaisella viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Urakoitsija vastaa Tilaajan mahdollisesti tekemien tai teettämien suunnitelmien ja muiden suunnitelmien yhteensovittamisesta kaikilta osin. 3. Työssä tarvittava materiaali Urakoitsija tilaa työhön tarvittavan uuden materiaalin Tilaajan tekemien hankintasopimuksien mukaisesti sekä kuittaa toimitetun materiaalin vastaanotetuksi Tilaajan osoittaman sähköisen järjestelmän kautta. Urakoitsijan on nimettävä vastuuhenkilö, joka vastaa materiaalin kierrätyksestä ja tilauksesta. Lisä- ja muutostyöluettelossa tuotteisiin sisällytetyt ja muissa sopimusasiakirjoissa mainitut materiaalit urakoitsija hankkii kustannuksellaan, esim. merkintämateriaalit ja suojausmateriaalit. Lisäksi urakoitsija hankkii kustannuksellaan rakentamisessa tarvittavat yleistarvikkeet lukuun ottamatta materiaalipaketeissa mukana olevia tarvikkeita. Yleistarvikkeita ovat esim.: - töissä tarvittavan puutavaran lukuun ottamatta pylväitä (esimerkiksi painekyllästetyt lankut jakokaappeihin). - töissä tarvittavan normaalin kiinnittämiseen tarvittavan materiaalin kuten naulakiinnikkeet, niitit, sinkilät, naulat, ruuvit, pultit, kierretangot, aluslevyt ja mutterit. - asentamisessa tarvittavat kemikaalit kuten tiivistyskitit, puhdistusaineet ja asennusrasvat. - asennuksissa tarvittavat teipit ja nippusiteet. - akkuhuollossa tarvittavat akkuvedet. Urakoitsijan hankkimien materiaalien ja rakenteiden tulee olla standardien, normien ja määräysten sekä Tilaajan muiden ohjeiden ja määräysten mukaisia. Urakoitsija vastaa materiaalin tilaamisesta oikea-aikaisesti tilaajan voimassaolevien materiaalisopimusten toimitusaikojen mukaisesti. Mikäli Urakoitsija tilaa materiaalin liian myöhään ja siitä aiheutuu Tilaajalle kustannuksia (pikatoimituslisä yms.), vastaa Urakoitsija näistä kustannuksista. Tilaaja informoi voimassa olevista toimitusajoista Urakoitsijaa. Toimitettaville materiaaleille tulee olla varattuna riittävä purku- ja varastointialue sekä kulkutien pitää olla ajokelpoinen normaalille tavarankuljetusajoneuvolle. Purkupaikan tulee olla sellainen, että purku voidaan tehdä takalautanostimella. Paikan tulee olla aurattu ja riittävän kantava. Purkupaikka tulee olla merkittynä maastoon. Paikan tulee olla sellainen, ettei purettu tavara aiheuta turvallisuusriskejä eikä haittaa liikenteelle. Isojen puistomuuntamoiden osalta purkupaikka voi olla suoraan perustuksille nosto ja silloin vaatimukset ovat tie suhteen samat mutta nostoetäisyyttä voi olla 10m/2t, 7m/3t ja 5m / >3t. Urakoitsijalla on uuden ja käytetyn materiaalin varastoinnin ja vahingonvaaran vastuu siltä ajalta, kun materiaali on Urakoitsijan hallussa tai käytössä tai varastoimana. Urakoitsijan on ilmoitettava Tilaajalle mahdollisista varkaus- ja ilkivaltatapauksista. Tilaajan hankkiman materiaalin vahingonvaara siirtyy Urakoitsijalle materiaalin noudon tai luovutuksen yhteydessä (tilauksessa tai toimitusvahvistuksessa ilmoitettuna päivä-

4 4 (8) nä). Tilaajan tilatessa materiaalin, luovutuspäivämäärä /toimituspäivämäärä ilmoitetaan työkohtaisessa tilauksessa. Mikäli materiaalitoimitus viivästyy, urakoitsijan on reklamoitava viivästyksestä tilaajaa viimeistään viikon kuluessa sovitusta materiaalin toimituspäivästä. Mikäli Tilaajan toimittamassa materiaalissa havaitaan virhe, on Urakoitsijan reklamoitava virheestä Tilaajaa. Reklamointi tehdään Tilaajan reklamaatio-ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli materiaalissa ilmenee virhe urakka- tai takuuaikana, vastaa urakoitsija virheestä, ellei hän voi näyttää toteen, että virhe ei johdu urakoitsijasta. Kun kaapeli toimitetaan kelalla, Toimittaja veloittaa kelan maksimipalautuksen mukaisen arvon Urakoitsijalta. Tyhjät kelat on palautettava projektikohtaisesti sovitusti joko työmaalla yhteen paikkaan tai urakoitsijan omaan varastopisteeseen. Urakoitsija saa palautusprosessin mukaiset hyvitykset palautuksesta. Tilaaja vastaa hyvitysprosessin mukaisesta normaalista arvonalennuksesta eli kelan arvon ja maksimipalautuksen mukaisesta erotuksesta. Urakoitsija vastaa kuitenkin mahdollisesta kaapelikelan vioittumisesta aiheutuvasta arvonalennuksesta sekä mahdollisesta romutusmaksusta. Urakoitsija huolehtii verkosta purkautuvan ja työltä palautuvan uudelleen käytettävän materiaalin palauttamisesta määriteltyyn varastopisteeseen. Purkautuvan ja kierrätettävän materiaalin käsittelyn osalta noudetaan tarjouspyynnön liitteenä olevaa Tilaajan ohjetta Verkosta palautuvan materiaalin kierrätys ja hävitys. Ohjeissa ohjeistetaan tarkemmin esimerkiksi saldolle vietävät materiaalit, lajittelu, kuljetus, kierrätys ja hävitys. Palautettava materiaali on inventoitava Tilaajan osoittamaan sähköiseen järjestelmään. Kaikki materiaalit ja laitteet tulee varastoida laitteiden valmistajien ohjeiden mukaisessa ympäristössä. Tilaajan hallussa olevia maa-alueita voidaan käyttää varastointiin ainoastaan erikseen sovittaessa, mikäli ne ovat siihen soveltuvia. Urakoitsija vastaa varastopaikkojen määräystenmukaisuudesta, ympäristövaatimusten täyttymisestä ja vahingonvaarasta. 4.1 Urakoitsijan muut velvollisuudet Urakoitsijan tulee tehdä käyttökeskeytys- ja jännitetyöaloitteet Tilaajan ohjeita noudattaen ja esittämänsä työaikataulun mukaisesti Tilaajan osoittaman sähköisen järjestelmän kautta. Urakoitsijan tulee hyväksyttää jännitetöihin tai työkeskeytyksiin liittyvä kytkentäsuunnitelma Tilaajalla. Urakoitsijan työryhmän tulee tarvittaessa osallistua kytkentöjen toteuttamiseen työkohteen kytkentäohjelman mukaan. Urakoitsijan tulee nimetä urakan rakennuskohteelle työkohtaisesti kytkennöistä vastaava riittävän ammattitaitoinen henkilö. Urakoitsijan tulee kiinnittää urakassa erityistä huomiota työnaikaiseen työturvallisuuteen, kun urakkasuoritusta tehdään verkon ollessa käytössä. Urakoitsija nimeää tarvittavan sähkötyöturvallisuuden valvojan (STV). Työnaikainen sähköturvallisuuden valvonta kuuluu Urakoitsijalle. Urakoitsijan on urakkasopimuksessa nimettävä sähkötöidenjohtajaksi henkilö, jolla on toiminta-alueensa sähkötöiden johtamiseen oikeuttava pätevyystodistus. Pätevyystodistus antaa oikeuden toimia sähköurakoitsijan sähkötöiden johtajana tai itsenäisenä sähköurakoitsijana sekä sähkölaitteiston käytön johtajana pätevyystodistuksessa mainituin rajoituksin. Mahdollisista henkilömuutoksista on ilmoitettava välittömästi Tilaajalle. Tilaaja osoittaa Urakoitsijan käyttöön hallussaan olevan kohteen dokumentaation (esim. verkkotietojärjestelmän tiedot) sekä yleisen turvallisuus- ja perehdytysaineiston. Urakoitsijan tulee selvittää kustannuksellaan urakka-alueella sijaitsevat kaapelit ja muut maanalaiset rakenteet ennen kaivu-töiden aloittamista. 4.2 Eettisten ohjeiden noudattaminen Elenia on sitoutunut noudattamaan ja edellyttää myös yhteistyökumppaneidensa ja heidän alihankkijoidensa noudattavan sopimuksen liitteenä olevia Elenian kumppaneiden eettisiä periaatteita, jotka määrittelevät yhteiset, arvoihin perustuvat, hyvät vastuulliset liiketavat. Tapauksissa, joissa Urakoitsija tai tämän Tytäryhtiö syyllistyy em. periaatteiden olennaiseen rikkomukseen eikä, korjauksen ollessa mahdollinen, lakkaa rikkomasta sopimusta kymmenen päivän kuluessa siitä, kun Tilaaja on tehnyt asiasta kirjallisen kehotuksen, on Tilaajalla oikeus purkaa tämä sopimus kirjallisesti.

5 5 (8) 4.3 Muut sivuvelvollisuudet (viite YSE 2 ) YSE 2 sivuvelvollisuuksia täydennetään seuraavilta osilta: Elenian asiakkuuksien hallinta Tilaaja ajattelee ja arvostaa asiakkaan tärkeimpänä sidosryhmänä, ja haluaa, että asiakkaita palvellaan hyvin kaikissa tilanteissa. Urakoitsijan on toiminnassaan huomioitava, että Urakoitsija toimii Tilaajan edustajana kohdatessaan asiakkaita työkohteissa ja noudatettava Tilaajan ohjeita palvelu-vaatimuksista. Ohjeet perehdytetään urakoitsijoille perehdytystilaisuuksissa. Edustaessaan Tilaajaa urakoitsija varmistaa Elenian näkyvyyden ja asiakkuuksien hoitamisen seuraavasti: - Urakoitsijan henkilöillä on oltava säädösten mukainen, yksilöivä, kuvallinen henkilötunniste työskennellessään projekteilla. Henkilökortissa tulee näkyä myös veronumero viranomaisten ohjeiden mukaisesti - Urakoitsijan on merkittävä työmaa kustannuksellaan päätoteuttajan nimellä ja puhelinnumerolla sekä Tilaajan nimellä teknisten liiteasiakirjojen mukaisesti. - Työtehtävissä pidetään Tilaajan yhteistyökumppanikorttia - Asiakkaille annetaan tarvittaessa Elenian palvelukortti, josta löytyvät tärkeimmät Tilaajan palvelukanavat. - Urakoitsijoiden asiakkailta saama Tilaajaa koskeva palaute välitetään Elenian asiakaspalveluun. Soittaessaan asiakaspalveluun Urakoitsijan on annettava riittävät tiedot asiakkaasta, jotta palaute saadaan kohdistettua oikeaan asiakkaaseen eli jätettävä nimi, osoite ja puhelinnumero. Asiakas- tai käyttöpaikkanumero jätetään, jos nämä tiedot ovat Urakoitsijan saatavilla. Sähkömarkkinoita koskevat säännökset edellyttävät verkonhaltijalta syrjimätöntä ja tasapuolista kohtelua kaikkia asiakkaita ja sähkönmyyjiä kohtaan. Lisäksi verkonhaltijan toiminnalta edellytetään luottamuksellisuutta. Urakoitsijan on huolehdittava em. säädösten toteutumisesta omassa toiminnassaan. Ympäristö Urakoitsijalla pitää olla ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, joka tukee Elenian ympäristötyötä (perustuu ISO standardiin). Hallintajärjestelmän tulee kattaa myös alihankintaketjut. Urakoitsijan pitää osoittaa ehkäisevät toimenpiteet ympäristöriskien poistamiseksi ja toimintatavat ympäristöonnettomuus- ja ympäristövahinkotilanteissa sekä raportoida tapahtuneet vahingot.. Urakoitsijan tulee laatia projektikohtainen Urakoitsijan omaan ympäristöjärjestelmään perustuva ja projektin erityisluonteen huomioiva ympäristösuunnitelma. Työ, terveys ja turvallisuus Urakoitsijalla pitää olla työterveys- ja työturvallisuustoiminnan hallintajärjestelmä, jonka tavoitteena on huolehtia Urakoitsijan omien työntekijöiden hyvinvoinnista ja työkyvyn säilyttämisestä sekä työtapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisystä. Urakoitsijan tulee toimittaa kaikista Tilaajan töissä tapahtuneista tapaturmista, läheltä piti tilanteista ja turvallisuushavainnoista selvitys Tilaajalle sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Urakoitsijan tulee laatia projektikohtainen Urakoitsijan omaan työterveys- ja työturvallisuuden hallintajärjestelmään perustuva ja projektin erityisluonteen huomioiva turvallisuussuunnitelma. Viestintäsuunnitelma Urakoitsija tiedottaa projekteista kustannuksellaan alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asianosaisille - Työmaakyltillä - Lehti-ilmoituksella - Jaettavalla tiedotteella - Erillisessä tiedotustilaisuudessa (sovitaan erikseen projektikohtaisesti) Tiedottamisesta sovitaan tilaajan kanssa projektikohtaisesti. Työmaakyltit ja tiedotteet laaditaan Tilaajan erillisen ohjeen mukaisesti. Ohjeistuksesta ei saa poiketa. Tiedote jaetaan heti projektin aloituskokouksen jälkeen, kun projekti on aikataulutettu. Työmaakyltti asennetaan ennen kuin työt maastossa alkavat. Merkittävimmistä projekteista tehdään tilaajan toimesta mediatiedote, jossa kerrotaan laajemmin projektista ja taustoista. Ilmoitusten ja kylttien sisältö on esitetty tarjousasiakirjojen liitteessä B04 Työkohdetta koskeva tiedottaminen.

6 6 (8) Yhteistyö median kanssa Tilaajan tavoitteena on palvella mediaa hyvin ja vahvistaa yhtiön myönteistä mainetta. Urakoitsijan edustaja ei ota kantaa Tilaajan, sen asiakkaan tai muun kolmannen osapuolen toimintaan ilman tilaajan lupaa. Urakoitsija ottaa välittömästi yhteyttä Tilaajaan median lähestyessä urakoitsijaa Tilaajaa koskevissa kysymyksissä joko puhelimitse tai suoraan työkohteessa. Työn Tilaaja sopii Tilaajan mediayhteistyöstä vastaavan henkilön kanssa miten media hoidetaan. Työkohteessa Urakoitsija voi lyhyesti kertoa toimittajalle faktat, mikä työkohde on ja ohjata sen jälkeen toimittaja ottamaan yhteyttä työn tilaajaan. Tilaaja voi ohjata median edustajan ottamaan kuvia tai haastattelemaan urakoitsijaa työkohteessa. Tästä sovitaan aina urakoitsijan kanssa. Vikatilanteissa media voi tulla vikapaikalle omasta aloitteestaan tai Tilaajan ohjaamana. Urakoitsijan on aina ilmoitettava Tilaajan käytönjohdolle median tulo vikapaikalle. Vastaavasti käytönjohdon on aina sovittava Urakoitsijan kanssa, jos käytönjohto ohjaa median edustajan vikakohteeseen jutuntekoon. Epäselvissä tapauksissa Urakoitsija ei ota kantaa mikä vian on aiheuttanut. Urakoitsija ei myöskään laajoissa häiriötilanteissa ota kantaa sähkökatkojen kestoihin kuin korkeintaan työkohteena olevan yksittäisen vikapaikan osalta. Sähkökatkojen mediapalvelun hoitaa Tilaaja. Medialla on oikeus ottaa kuvia julkisessa ympäristössä. Näistä tilanteista urakoitsija ilmoittaa aina Tilaajalle. 5. TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUS- JA SUORITUSVELVOLLISUUS (viite YSE 8, sisältää poikkeuksia YSE:stä) YSE 8 :n 1.momenttia sekä 2.momentin a- ja b-kohtia ei sovelleta tässä sopimussuhteessa, vaan Urakoitsija hankkii tarvittavat rakennus- ja toimenpideluvat. Tilaaja informoi voimassa olevista johtoaluekorvauksista urakoitsijaa. Rakennus- ja toimenpideluvan lupamaksuista sekä maankäyttö- ja sijoituslupien korvauksista vastaa Tilaaja. Tilaaja vastaa myös ELY-keskusten ja Liikennevirastojen lupamaksuista. Rakennuslautakuntaan tai lunastusmenettelyyn menevät maankäyttösopimukset hoidetaan Tilaajan toimesta. Maankäyttösopimukset on kuvattu tarkemmin hankekuvauksessa. Tilaaja vastaa omiin hankintoihinsa liittyvästä suunnittelusta. Urakoitsija vastaa Tilaajan mahdollisesti teettämien suunnitelmien ja muiden suunnitelmien yhteensovittamisesta kaikilta osin. Tilaaja on hankkinut tai hankkii urakkaan sisältyvät materiaalit työkohtaisten määräluetteloiden mukaisesti. Materiaali pysyy koko ajan tilaajan omaisuutena. Tilaajan toimittaessa materiaalin, materiaali toimitetaan tilauksessa määriteltyyn paikkaan erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Materiaalin vahingonvaara siirtyy urakoitsijalle materiaalin noudon tai luovutuksen yhteydessä Tilaaja toimittaa Urakoitsijalle hallussaan olevan verkoston rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvän perehdyttämismateriaalin Tilaajan sähköisen järjestelmän kautta. 6. Töiden valmistuminen ja Työn tilatiedon ylläpito Urakka katsotaan valmistuneeksi vasta, kun kaikki työkohteeseen liittyvät työt on tehty valmiiksi, kun työn loppudokumentit on hyväksytty tilaajan toimesta oikeellisiksi, toteutuneet työyksiköt on tallennettu Tilaajan sähköiseen järjestelmään ja todettu tilaajan toimesta oikeellisiksi. Loppudokumentaatio tallennetaan Elenian sähköiseen järjestelmään, tilaajan sähköisessä järjestelmässä olevien ohjeiden mukaisesti, ennen työn valmistumista. Urakoitsija ylläpitää työn tilaa ja tarvittavia dokumentteja Tilaajan osoittamien sähköisten järjestelmien kautta. Urakoitsijan on ylläpidettävä ajantasaista projektin tilatietoa Tilaajan tietojärjestelmissä sähköisen rajapinnan kautta hankekuvauksessa kuvatun mukaisesti. Projektin tilatieto kuvaa projektin tilaa suhteessa yhteisesti sovittuun projektin aikatauluun. Työn aikana käyttöönotetut verkon osat on oltava dokumentoitavissa ennen käyttöönottoa. Työn aikana käyttöönotettujen verkon osien dokumentaatio tallennetaan tilaajan sähköiseen järjestelmään tilaajan ohjeiden mukaisesti 2 vrk ennen käyttöönottopäivää. Tilaajalla on oltava todenmukainen tieto käyttöönotettavasta verkosta. Dokumentointivaatimukset on esitetty hankekuvauksessa, teknisissä asiakirjoissa ja muissa Tilaajan ohjeissa (järjestelmäohjeet).

7 7 (8) 7. Laskutusosoite ja käännetty arvonlisävero Laskutuksessa on käytettävä verkkolaskua (laskutustunnus: ). Operaattorina toimii ITELLA (välittäjätunnus )tai paperilaskua: Elenia Oy/Juha Alhonen, PL 84293, LASKUTUS Laskussa pitää aina on viitetietona Projektivastaava Juha Alhonen, Projektin numero ja nimi: _Käänteenaron pj-saneeraus, Hämeenlinna. Tilaajalla on oikeus muuttaa operaattoria ja laskutusosoitetta sopimuskauden aikana. Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta ei sovelleta Elenia Oy:lle myytäviin rakentamispalveluihin. Täten rakentamispalvelujen myynteihin Elenia:lle ei tule soveltaa käännettyä verovelvollisuutta, ja rakentamispalveluja koskevat myyntilaskut Elenia:lle tulee laatia arvonlisävelvollisina. 8. Ilmoittautumisvelvollisuus muille urakoitsijoille Urakoitsija sitoutuu ilmoittautumaan Tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti Tilaajan alueellisille vuosisopimusurakoitsijoille työskennellessään vuosisopimusurakoitsijan sopimusalueella. Urakoitsijan tulee ottaa lisäksi omassa toiminnassaan huomioon alueella toimiva vuosisopimusurakoitsija sekä muut mahdolliset urakoitsijat. Urakoitsijalla tulee olla valmiudet toimia tehokkaasti ja varmistua turvallisuudesta yhteistyössä kaikkien Tilaajan kanssa toimivien kumppaneiden kanssa. Tilaaja toimittaa tarvittavat alueellisten urakoitsijoiden yhteystiedot. 9. Teollisoikeudet Urakoitsija vastaa siitä, ettei Tilaaja käyttäessään tämän sopimuksen mukaan toimitettuja materiaaleja (ei koske Tilaajan toimittamaa materiaalia) loukkaa mitään kolmannen osapuolen yrityssalaisuutta, patenttia, tavaramerkkiä, tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Samoin Urakoitsija vastaa sellaisiin kolmannen osapuolen oikeuksiin liittyvien vaateiden ja mahdollisten oikeudenkäyntien aiheuttamista kustannuksista sekä korvauksista, jotka Tilaaja mahdollisesti velvoitetaan suorittamaan tämän sopimuksen mukaan toimitettuihin materiaaleihin liittyvien immateriaalioikeuksien tai yrityssalaisuuksien osalta. Urakoitsija on lisäksi tällaisten vaateiden esiintyessä tai tällaisia oikeuksia tai yrityssalaisuuksia koskevan loukkauksen sattuessa velvollinen ryhtymään kustannuksellaan kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin ja korjauksiin, jotka ovat tarpeen, jotta Tilaaja voi käyttää tämän sopimuksen mukaan toimitettuja materiaaleja loukkaamatta kolmannen osapuolen oikeuksia tai yrityssalaisuuksia. 10. Luottamuksellisuus Tämän urakkaohjelman tarkoittaman sopimuksen perusteella ja sen tarkoittaman toiminnan suorittamisen yhteydessä Sopijapuolten toisillensa toimittamat, luovuttamat tai muulla tavalla vastaanottamat tiedot (kaaviot, tarjoukset, tekniset kuvaukset ja selvitykset), olivatpa nämä tiedot missä muodossa tahansa, ovat luottamuksellisia. Tällaisia tietoja vastaanottanut Sopijapuoli ei ole oikeutettu luovuttamaan niitä kolmannelle osapuolelle. Kolmanneksi osapuoleksi ei katsota Sopijapuolen velvoitteiden täyttämiseksi tarpeellisia alihankkijoita tai Tilaajan konserniin kuuluvia yhtiöitä. Luovuttava Sopijapuoli säilyttää kaikki omistus- ja immateriaalioikeudet luovutettaviin luottamuksellisiin tietoihin, eikä tietoja vastaanottaneella Sopijapuolella ole oikeutta, ilman erillistä kirjallista sopimusta niiden hyödyntämiseen muutoin kuin välittömästi tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Sopijapuolet saavat kuitenkin hyödyntää sopimuksen täyttämisen kautta hankkimaansa asiantuntemusta ja ammattitaitoa ( know-how ). Sopijapuolilla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää sellaista asiantuntemusta ja/tai tietotaitoa, jonka käyttäminen/hyödyntäminen edellyttää toisen Sopijapuolen luottamuksellisen tiedon käyttämistä tai sen paljastamista taikka luovuttamista. Sopijapuolet saavat lisäksi luovuttaa edellä mainittuja tietoja toimivaltaisille viranomaisille niiden pyynnöstä sekä kolmansille lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa tai tämän sopimuksen tarkoittaman liiketoiminnan tai sen osan luovutuksen yhteydessä, edellyttäen että viimeksi mainitussa tapauksessa kolmannet ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan tätä sopimusta vastaavia salassapitosäännöksiä. Tämän kohdan mukaiset velvollisuudet ovat voimassa viisi (5) vuotta ao. tiedon luovuttamisesta lukien. Salassapidosta tullaan tekemään erillinen salassapitositoumus.

8 8 (8) Selvyyden vuoksi todetaan, etteivät tässä kohdassa 10 mainitut velvollisuudet ja kiellot koske tämän sopimuksen mukaan toimitettavien tuotteiden käyttö- ja muita ohjeita tai näitä tuotteita koskevia teknisiä tietoja. 11. Sähköverkkourakassa noudatettavia asiakirjoja Muut sähköverkkourakassa noudatettavat asiakirjat ovat: Kaupallisen Asiakirjan nimi Päiväys E_A02_Urakkaohjelmaa täsmentävä Elenia liite E_A05_Hankekuvaus_projektit_ E_A06_Kumppaneiden_eettiset_periaatteet E_A07_Materiaalireklamaatiot -urakoitsijaohje.pdf E_A08_Turvallisuusasiakirja_ja_turvallisuussäännöt_ E_A10_Päivärinne_Lisä-ja_muutostöiden_työlajihinnasto Teknisen Asiakirjan nimi E_B01_Kohdesuunnitelma_HAT_Päivärinteen_koulun_kaava_alue E_B02_Sähkönjakeluverkon_käyttötoimenpiteet_ pdf E_B03_Sahkoverkon_merkinnat.pdf E_B04_Työkohdetta_koskeva_työaikainen_tiedottaminen.pdf E_B05_Urakoitsijoihin_kohdistuvat_ympäristövaatimukset.pdf E_B06_Varautuminen_pandemiaan E_B07_1_Verkon_rakennustavan_valinta_ja_rakenteiden_sijoitus.pdf E_B07_2_Pienjänniteverkon_mitoitus_ja_suojaus.pdf E_B07_3_Kaapelin_suojaaminen_betonilla.pdf E_B07_4_GPS-sijaintipaikoitustietojen_tekninen_määrittely_ja_tiedonsiirto.pdf E_B07_5_Kaapelin_vaipan_eheys_mittaus.pdf E_B07_6_Verkosta palautuvan materiaalin kierrätys ja hävitys -urakoitsijaohje.pdf E_B07_7_Kaukokäyttöjen käyttöönotto ja muutokset- urakoitsijaohje.pdf E_B07_8_Kaapelikela- ja lava prosessi.pdf Muut asiakirjat E_salassapitosopimus_Pohja

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

RT 80278 KVR-URAKKASOPIMUS. Tilaaja Mäntsälän kunta / Tekniset palvelut. Urakoitsija. maaliskuu 2001 korvaa RT 80220 1 (13)

RT 80278 KVR-URAKKASOPIMUS. Tilaaja Mäntsälän kunta / Tekniset palvelut. Urakoitsija. maaliskuu 2001 korvaa RT 80220 1 (13) RT 80278 KVR-URAKKASOPIMUS maaliskuu 2001 korvaa RT 80220 1 (13) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 (RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241) Hanke Mäntsälän

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TIEDOT... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 TOIMITTAJA... 3 2. RAKENNUSKOHDE... 3 2.1 RAKENNUSKOHDE... 3 2.2 RAKENNUSPAIKKA... 3 3. HANKKEEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto RAKENNUSVALVONTA Rakennuspaikan osoite MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto Kiinteistötunnus Rakennuslupatunnus loppukatselmus

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys 28.11.2013 FCG KONSULTOINTI OY 26.11.2013 P23155 Kuntarakenneselvitys 2 Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

Sopimus 1 (5) 20.1.2016

Sopimus 1 (5) 20.1.2016 Sopimus 1 (5) SOPIJAPUOLET FORTUM POWER AND HEAT OY (jäljempänä "Fortum") PL 100, 00048 FORTUM, ja MUHOKSEN KUNTA, PL 39, 91501 MUHOS UTAJÄRVEN KUNTA, PL 18,91601 UTAJÄRVI VAALAN KUNTA, PL 12, 91701 VAALA,

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus 1 ( 6) SOPIMUSLUONNOS Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde KAUPPAKIRJA LUONNOS 1 Sopijapuolet Myyjä: Ostaja: Juuan kunta Juuan rengasvesiosuuskunta 2 Kaupan kohde Kaupan kohteena on liiketoiminta (vesihuoltotoiminnan liikearvo) ja siihen liittyvä liitteen 1 kartassa

Lisätiedot

Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät

Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät Käyttötyöt: Käyttötyöllä tarkoitetaan sähkölaitteiston käyttötoimenpiteitä, niihin verrattavia korjaus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteistoon kohdistuvia tarkastustoimenpiteitä.

Lisätiedot

Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) Alue on tarkoitettu kiipeilypuiston rakentamista varten.

Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) Alue on tarkoitettu kiipeilypuiston rakentamista varten. VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA: Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) VUOKRALAINEN: VUOKRAUKSEN KOHDE: KÄYTTÖ TARKOITUS: Juha Malinen Oy Kaisalantie 1 A 80710 LEHMO

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon kaupungin 100 % omistama yhtiö Suomen toiseksi suurin kunnallinen vuokrataloyhtiö Kiinteistöjä 275 kpl Asuntoja 14.400 Asukkaita n. 32.000 Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot