URAKKAOHJELMAA TÄSMENTÄVIÄ ASIOITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKKAOHJELMAA TÄSMENTÄVIÄ ASIOITA"

Transkriptio

1 (8) URAKKAOHJELMAA TÄSMENTÄVIÄ ASIOITA Tässä dokumentissa kuvataan sähköverkkourakkaan liittyviä asioita, joilla täsmennetään hankkeen urakkaohjelmaa. 1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka on suunniteltava, valmistettava, asennettava ja dokumentoitava ammattitaitoisesti, vakiintuneita ja hyväksi tunnettuja työmenetelmiä ja asianmukaisia materiaaleja ja tarvikkeita käyttäen, ja sen on oltava lakien, asetusten, standardien, normien ja muiden rakentamista koskevien normien ja virallisten määräysten sekä Tilaajan muiden ohjeiden ja määräysten mukainen. Suunnittelulta edellytetään työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden huomioonottamista suunnittelun ja työn toteutuksen kaikissa vaiheissa. Suunnittelussa on huomioitava työnaikainen turvallisuus ja varmistettava, että työ pystytään toteuttamaan turvallisesti. Suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava lisäksi kokonaistaloudellisuus sekä ympäristönäkökohdat. Tilaaja seuraa kokonaistaloudellisuuden toteutumista vertaamalla kustannuksia keskimääräisen alueellisen rakentamiskustannuksen perusteella. Urakoitsija on velvollinen hankkimaan urakkaan sisältyvät Urakoitsijan hankittavaksi osoitetut materiaalit sekä tilaamaan Tilaajan hankittavana olevat materiaalit Tilaajan sopimuksiin perustuen sekä tekemään kaikki suoritteet, jotka ovat tarpeen sopimuksessa määritellyn toimituslaajuuden toteuttamiseksi. Työssä tarvittava materiaali on käsitelty tarkemmin tämän asiakirjan kohdassa 3. Urakan tekniset vaatimukset on esitetty sopimusasiakirjoissa. Urakoitsija huomioi suunnittelu- ja toteutusaika-taulua laatiessaan tilaajan antamat materiaalien toimitusajat työkohtaisesti. Edellä olevaan Urakoitsijan velvollisuuteen, urakkahintaan kuuluvana sisältyy mm. - Urakoitsijan laatiessa suunnitelmat, pääsuunnittelijan nimeäminen, suunnitelma- ja työaikataulun laatiminen ja hyväksyttäminen Tilaajalla, suunnitelmien teettäminen ja toimittaminen Tilaajalle tarkastettavaksi tarvittaessa. Suunnitelmien etenemisestä tiedotetaan Tilaajaa Urakoitsijan toimesta. Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa järjestämään suunnittelukokouksia yhdessä Tilaajan kanssa - Tarvittavien rakennus- tai toimenpidelupien hankkiminen niihin liittyvine toimenpiteineen. Rakennuslupaja toimenpidelupamaksuista vastaa Tilaaja - Muidenkin kuin rakennus- tai toimenpidelupiin vaadittavien suunnitelmien hyväksyttäminen - Lopullisten suunnitelmien toimittaminen Tilaajalle pyydettäessä - Tarvittavien urakkasuoritusta koskevien ilmoitusten tekeminen ja yhteydenpito viranomaisille - Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuksiin kuuluvien tehtävien hoitaminen (esim. työmaan merkitseminen) - Tarvittava yhteydenpito rakennusvalvontaan ja muihin viranomaisiin - Työsuoritukseen liittyvien lupien (esim. kaivuluvat, katumaksut yms.), ja valmiin rakennuskohteen tarvitsemien lupien hankkiminen kustannuksellaan. Liittymä, - maankäyttö- yms. Sopimusten tekeminen viranomaisten ja muiden asianosaisten kanssa sopimusasiakirjojen mukaisesti lukuun ottamatta rakennuslautakuntaan tai lunastusmenettelyyn meneviä maankäyttösopimuksia, jotka hankkii Tilaaja. Tilaaja vastaa kuitenkin maankäyttökorvauksista tämän asiakirjan kohdan 5 mukaisesti. Myös ELY-keskusten ja Liikennevirastojen lupamaksuista vastaa tilaaja. - Sopimusasiakirjoissa mainittujen rakennuskohteen ja sen osien toimivuuden kannalta tarpeellisten kokeiden ottaminen sekä testausten ja koestusten tekeminen. Tällä määräyksellä ei vähennetä YSE momentin kokeidenottovelvollisuutta - KVR-urakan toteuttaminen siten, että se myös toimivuudeltaan vastaa sille sopimusasiakirjoissa asetettuja vaatimuksia - Mahdollisten urakoitsijan toimittamien laitteiden ja komponenttien asennus-, huolto- ja käyttö-ohjeiden toimittaminen Tilaajalle Tilaajan hyväksymällä kielellä Elenia Oy Osoite: PL Tampere Finland Käyntiosoite: Patamäenkatu Tampere Puhelin: Kotipaikka: Tampere Y-tunnus:

2 2 (8) - Tarvittavien lehti-ilmoitusten tekeminen (esim. raivausten yhteydessä) liitteen tekninen asiakirja Raivausohje mukaisesti. Lehti-ilmoitusten maksuista vastaa Tilaaja. Urakan sisältö on määritelty yksityiskohtaisemmin hankekuvauksessa ja sen liitteissä sekä teknisissä asiakirjoissa. 1.2 Työmaan johtovelvollisuudet (viite YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija toimii myös kaikkien tarjouspyynnössä mainittujen tilaajan hankintaan kuuluvien laite- ja materiaalitoimitusten sekä muiden töiden osalta päätoteuttajana. Tilaaja ilmoittaa em. osapuolille päätoteuttajana toimivan urakoitsijan yhteystiedot. Pääurakoitsija nimeää työmaan vastaavan työnjohtajan, työmaan työturvallisuudesta vastaavan henkilön sekä sähkötöidenjohtajan. 2. Suunnittelutyö Urakkaan sisältyvän suunnittelun tulee täyttää Suomessa voimassa olevat standardit, lait ja asetukset sekä muut viranomaismääräykset. Suunnittelu on tehtävä ammattitaitoisesti ja tunnettua teknologiaa soveltamalla. Tilaajan tai viranomaisten hyväksyntä ei vähennä Urakoitsijan vastuuta suunnitelmista ja tai niiden pohjalta tehdyn työn tuloksesta. Urakoitsijan tulee tehdä suunnittelutyöt läheisessä yhteistyössä Tilaajan kanssa. Urakka sisältää aina toteutus/maastosuunnittelun. Tilaaja voi tilata urakan sisältäen myös sähköisen suunnittelun yksikköhintaluettelon mukaisesti. Suunnittelu- ja maankäyttöperiaatteita on kuvattu myös hankekuvauksessa ja teknisissä asiakirjoissa. Tilaajalla on oikeus sopimuskauden aikana päivittää suunnitteluperiaatteita Tilaajan strategisten linjausten mukaisesti. Urakoitsija tekee verkostosuunnitelman pohjalta toteutussuunnitelman annetun työkohtaisen budjetin rajoissa, tarvittavat maankäyttösopimukset maanomistajien kanssa, laatii rakenne- ja materiaalilistan. Toteutuksen jälkeen urakoitsija tekee loppukuvat ja dokumentoi tiedot tilaajan osoittamaan sähköiseen järjestelmään. Maastosuunnittelun yhteydessä urakoitsija hankkii sijoitusluvat, toimenpideluvat, rakennusluvat, purkuluvat, maisemaluvat yms. Maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n nojalla rakennuslautakunnalta haettavat sijoitusluvat (pakkosijoitusluvat) hoidetaan tilaajan toimesta. Urakoitsijan on suunnitellessaan käytettävä ammattitaitoaan teknistaloudellisten sijoitusratkaisujen tekemiseksi sekä otettava huomioon ympäröivät olosuhteet sekä olosuhteiden muutokset (esim. suunnitelmissa olevat aluetta koskevat toimenpiteet, tienparannukset, ojat yms.) suunnitellessaan ja toteuttaessaan työtä. Urakoitsijan on lisäksi jo suunnitteluvaiheessa ja ennen työn aloittamista selvitettävä ja otettava suunnittelussa huomioon mahdolliset alueelle suunnitellut muiden toimijoiden (kuten esim. kunnat ja ELY-keskukset) työt. Urakoitsijan on ammattitaitonsa ja olemassa olevien olosuhteiden perusteella tehtävä päätös kohteen rakentamistavasta, jotta standardin mukaiset vaatimukset täyttyvät. Mikäli asennustapa poikkeaa työkohtaisessa tilauksessa arvioidusta, urakoitsijan on hyväksytettävä muutos työn tilaajalla ennen töiden aloittamista. Urakoitsijan on suunniteltava ja toteutettava työt siten, että asiakkaiden kokemat haitat ja työkeskeytykset ovat mahdollisimman vähäisiä. Asiakkaiden kokeman haitan ja työkeskeytysten minimoimiseksi Urakoisijalla on myös velvollisuus sovittaa töitä yhteen yhteistyössä Tilaajan muiden kumppaneiden kanssa. Tilaajan tavoitteena on se, että keskimääräinen muuntamokeskeytystuntimäärä per rakennettu kjkaapelikilometri ei ylitä Tilaajan keskimääräistä historiatoteumaa 1,3 tuntia / kilometri ja, että yksittäisen työkeskeytyksen kesto ei ylitä yhtä (1) tuntia. Urakoitsijan tulee suunnitella ja toteuttaa työ sekä käyttää ja kehittää työmenetelmiä siten, että Tilaajan tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Tilaaja mittaa ja seuraa toteutuneita työkeskeytyksiä.

3 3 (8) Urakoitsija huomioi suunnittelussaan, että työ suunnitellaan käyttäen Tilaajan hankintasopimusten mukaisia materiaaleja. Mikäli urakoitsija havaitsee, että työtä ei voi toteuttaa Tilaajan sopimusten mukaisilla materiaaleilla, on Urakoitsijan ilmoitettava asiasta Tilaajalle, selvitettävä sopivien materiaalien hankinta ja hyväksytettävä käytettävät tuotteet ja niiden kustannukset Tilaajalla. Mikäli työtä ei voida toteuttaa Tilaajan sopimusten mukaisilla materiaaleilla Urakoitsijasta johtuvista syistä, on Urakoitsijan informoitava asiasta Tilaajaa sekä vastattava tästä mahdollisesti aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista. Työn toteutuksen jälkeen Urakoitsija tekee loppudokumentit ja dokumentoi tiedot Tilaajan sähköiseen järjestelmään. Urakoitsija toimittaa tarvittavat loppudokumentit niille toimijoille, jotka ovat niitä sijoitussopimuksen yhteydessä pyytäneet. Urakoitsijan tulee ottaa jo suunnitteluvaiheessa yhteyttä Tilaajaan, mikäli työtä ei voi urakka-aikana suorittaa aiheuttamatta vahinkoa työalueella (esim. tilapäisesti painorajoitettu tie) ja hyväksyttää asia etukäteen Tilaajalla ennen työn toteuttamista. Urakoitsija huolehtii myös tarvittavien kaivu- tai asennustöistä aiheutuvien tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja toteuttamisesta kustannuksellaan. Tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelma hyväksytetään kunnalla tai muulla viranomaisella viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Urakoitsija vastaa Tilaajan mahdollisesti tekemien tai teettämien suunnitelmien ja muiden suunnitelmien yhteensovittamisesta kaikilta osin. 3. Työssä tarvittava materiaali Urakoitsija tilaa työhön tarvittavan uuden materiaalin Tilaajan tekemien hankintasopimuksien mukaisesti sekä kuittaa toimitetun materiaalin vastaanotetuksi Tilaajan osoittaman sähköisen järjestelmän kautta. Urakoitsijan on nimettävä vastuuhenkilö, joka vastaa materiaalin kierrätyksestä ja tilauksesta. Lisä- ja muutostyöluettelossa tuotteisiin sisällytetyt ja muissa sopimusasiakirjoissa mainitut materiaalit urakoitsija hankkii kustannuksellaan, esim. merkintämateriaalit ja suojausmateriaalit. Lisäksi urakoitsija hankkii kustannuksellaan rakentamisessa tarvittavat yleistarvikkeet lukuun ottamatta materiaalipaketeissa mukana olevia tarvikkeita. Yleistarvikkeita ovat esim.: - töissä tarvittavan puutavaran lukuun ottamatta pylväitä (esimerkiksi painekyllästetyt lankut jakokaappeihin). - töissä tarvittavan normaalin kiinnittämiseen tarvittavan materiaalin kuten naulakiinnikkeet, niitit, sinkilät, naulat, ruuvit, pultit, kierretangot, aluslevyt ja mutterit. - asentamisessa tarvittavat kemikaalit kuten tiivistyskitit, puhdistusaineet ja asennusrasvat. - asennuksissa tarvittavat teipit ja nippusiteet. - akkuhuollossa tarvittavat akkuvedet. Urakoitsijan hankkimien materiaalien ja rakenteiden tulee olla standardien, normien ja määräysten sekä Tilaajan muiden ohjeiden ja määräysten mukaisia. Urakoitsija vastaa materiaalin tilaamisesta oikea-aikaisesti tilaajan voimassaolevien materiaalisopimusten toimitusaikojen mukaisesti. Mikäli Urakoitsija tilaa materiaalin liian myöhään ja siitä aiheutuu Tilaajalle kustannuksia (pikatoimituslisä yms.), vastaa Urakoitsija näistä kustannuksista. Tilaaja informoi voimassa olevista toimitusajoista Urakoitsijaa. Toimitettaville materiaaleille tulee olla varattuna riittävä purku- ja varastointialue sekä kulkutien pitää olla ajokelpoinen normaalille tavarankuljetusajoneuvolle. Purkupaikan tulee olla sellainen, että purku voidaan tehdä takalautanostimella. Paikan tulee olla aurattu ja riittävän kantava. Purkupaikka tulee olla merkittynä maastoon. Paikan tulee olla sellainen, ettei purettu tavara aiheuta turvallisuusriskejä eikä haittaa liikenteelle. Isojen puistomuuntamoiden osalta purkupaikka voi olla suoraan perustuksille nosto ja silloin vaatimukset ovat tie suhteen samat mutta nostoetäisyyttä voi olla 10m/2t, 7m/3t ja 5m / >3t. Urakoitsijalla on uuden ja käytetyn materiaalin varastoinnin ja vahingonvaaran vastuu siltä ajalta, kun materiaali on Urakoitsijan hallussa tai käytössä tai varastoimana. Urakoitsijan on ilmoitettava Tilaajalle mahdollisista varkaus- ja ilkivaltatapauksista. Tilaajan hankkiman materiaalin vahingonvaara siirtyy Urakoitsijalle materiaalin noudon tai luovutuksen yhteydessä (tilauksessa tai toimitusvahvistuksessa ilmoitettuna päivä-

4 4 (8) nä). Tilaajan tilatessa materiaalin, luovutuspäivämäärä /toimituspäivämäärä ilmoitetaan työkohtaisessa tilauksessa. Mikäli materiaalitoimitus viivästyy, urakoitsijan on reklamoitava viivästyksestä tilaajaa viimeistään viikon kuluessa sovitusta materiaalin toimituspäivästä. Mikäli Tilaajan toimittamassa materiaalissa havaitaan virhe, on Urakoitsijan reklamoitava virheestä Tilaajaa. Reklamointi tehdään Tilaajan reklamaatio-ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli materiaalissa ilmenee virhe urakka- tai takuuaikana, vastaa urakoitsija virheestä, ellei hän voi näyttää toteen, että virhe ei johdu urakoitsijasta. Kun kaapeli toimitetaan kelalla, Toimittaja veloittaa kelan maksimipalautuksen mukaisen arvon Urakoitsijalta. Tyhjät kelat on palautettava projektikohtaisesti sovitusti joko työmaalla yhteen paikkaan tai urakoitsijan omaan varastopisteeseen. Urakoitsija saa palautusprosessin mukaiset hyvitykset palautuksesta. Tilaaja vastaa hyvitysprosessin mukaisesta normaalista arvonalennuksesta eli kelan arvon ja maksimipalautuksen mukaisesta erotuksesta. Urakoitsija vastaa kuitenkin mahdollisesta kaapelikelan vioittumisesta aiheutuvasta arvonalennuksesta sekä mahdollisesta romutusmaksusta. Urakoitsija huolehtii verkosta purkautuvan ja työltä palautuvan uudelleen käytettävän materiaalin palauttamisesta määriteltyyn varastopisteeseen. Purkautuvan ja kierrätettävän materiaalin käsittelyn osalta noudetaan tarjouspyynnön liitteenä olevaa Tilaajan ohjetta Verkosta palautuvan materiaalin kierrätys ja hävitys. Ohjeissa ohjeistetaan tarkemmin esimerkiksi saldolle vietävät materiaalit, lajittelu, kuljetus, kierrätys ja hävitys. Palautettava materiaali on inventoitava Tilaajan osoittamaan sähköiseen järjestelmään. Kaikki materiaalit ja laitteet tulee varastoida laitteiden valmistajien ohjeiden mukaisessa ympäristössä. Tilaajan hallussa olevia maa-alueita voidaan käyttää varastointiin ainoastaan erikseen sovittaessa, mikäli ne ovat siihen soveltuvia. Urakoitsija vastaa varastopaikkojen määräystenmukaisuudesta, ympäristövaatimusten täyttymisestä ja vahingonvaarasta. 4.1 Urakoitsijan muut velvollisuudet Urakoitsijan tulee tehdä käyttökeskeytys- ja jännitetyöaloitteet Tilaajan ohjeita noudattaen ja esittämänsä työaikataulun mukaisesti Tilaajan osoittaman sähköisen järjestelmän kautta. Urakoitsijan tulee hyväksyttää jännitetöihin tai työkeskeytyksiin liittyvä kytkentäsuunnitelma Tilaajalla. Urakoitsijan työryhmän tulee tarvittaessa osallistua kytkentöjen toteuttamiseen työkohteen kytkentäohjelman mukaan. Urakoitsijan tulee nimetä urakan rakennuskohteelle työkohtaisesti kytkennöistä vastaava riittävän ammattitaitoinen henkilö. Urakoitsijan tulee kiinnittää urakassa erityistä huomiota työnaikaiseen työturvallisuuteen, kun urakkasuoritusta tehdään verkon ollessa käytössä. Urakoitsija nimeää tarvittavan sähkötyöturvallisuuden valvojan (STV). Työnaikainen sähköturvallisuuden valvonta kuuluu Urakoitsijalle. Urakoitsijan on urakkasopimuksessa nimettävä sähkötöidenjohtajaksi henkilö, jolla on toiminta-alueensa sähkötöiden johtamiseen oikeuttava pätevyystodistus. Pätevyystodistus antaa oikeuden toimia sähköurakoitsijan sähkötöiden johtajana tai itsenäisenä sähköurakoitsijana sekä sähkölaitteiston käytön johtajana pätevyystodistuksessa mainituin rajoituksin. Mahdollisista henkilömuutoksista on ilmoitettava välittömästi Tilaajalle. Tilaaja osoittaa Urakoitsijan käyttöön hallussaan olevan kohteen dokumentaation (esim. verkkotietojärjestelmän tiedot) sekä yleisen turvallisuus- ja perehdytysaineiston. Urakoitsijan tulee selvittää kustannuksellaan urakka-alueella sijaitsevat kaapelit ja muut maanalaiset rakenteet ennen kaivu-töiden aloittamista. 4.2 Eettisten ohjeiden noudattaminen Elenia on sitoutunut noudattamaan ja edellyttää myös yhteistyökumppaneidensa ja heidän alihankkijoidensa noudattavan sopimuksen liitteenä olevia Elenian kumppaneiden eettisiä periaatteita, jotka määrittelevät yhteiset, arvoihin perustuvat, hyvät vastuulliset liiketavat. Tapauksissa, joissa Urakoitsija tai tämän Tytäryhtiö syyllistyy em. periaatteiden olennaiseen rikkomukseen eikä, korjauksen ollessa mahdollinen, lakkaa rikkomasta sopimusta kymmenen päivän kuluessa siitä, kun Tilaaja on tehnyt asiasta kirjallisen kehotuksen, on Tilaajalla oikeus purkaa tämä sopimus kirjallisesti.

5 5 (8) 4.3 Muut sivuvelvollisuudet (viite YSE 2 ) YSE 2 sivuvelvollisuuksia täydennetään seuraavilta osilta: Elenian asiakkuuksien hallinta Tilaaja ajattelee ja arvostaa asiakkaan tärkeimpänä sidosryhmänä, ja haluaa, että asiakkaita palvellaan hyvin kaikissa tilanteissa. Urakoitsijan on toiminnassaan huomioitava, että Urakoitsija toimii Tilaajan edustajana kohdatessaan asiakkaita työkohteissa ja noudatettava Tilaajan ohjeita palvelu-vaatimuksista. Ohjeet perehdytetään urakoitsijoille perehdytystilaisuuksissa. Edustaessaan Tilaajaa urakoitsija varmistaa Elenian näkyvyyden ja asiakkuuksien hoitamisen seuraavasti: - Urakoitsijan henkilöillä on oltava säädösten mukainen, yksilöivä, kuvallinen henkilötunniste työskennellessään projekteilla. Henkilökortissa tulee näkyä myös veronumero viranomaisten ohjeiden mukaisesti - Urakoitsijan on merkittävä työmaa kustannuksellaan päätoteuttajan nimellä ja puhelinnumerolla sekä Tilaajan nimellä teknisten liiteasiakirjojen mukaisesti. - Työtehtävissä pidetään Tilaajan yhteistyökumppanikorttia - Asiakkaille annetaan tarvittaessa Elenian palvelukortti, josta löytyvät tärkeimmät Tilaajan palvelukanavat. - Urakoitsijoiden asiakkailta saama Tilaajaa koskeva palaute välitetään Elenian asiakaspalveluun. Soittaessaan asiakaspalveluun Urakoitsijan on annettava riittävät tiedot asiakkaasta, jotta palaute saadaan kohdistettua oikeaan asiakkaaseen eli jätettävä nimi, osoite ja puhelinnumero. Asiakas- tai käyttöpaikkanumero jätetään, jos nämä tiedot ovat Urakoitsijan saatavilla. Sähkömarkkinoita koskevat säännökset edellyttävät verkonhaltijalta syrjimätöntä ja tasapuolista kohtelua kaikkia asiakkaita ja sähkönmyyjiä kohtaan. Lisäksi verkonhaltijan toiminnalta edellytetään luottamuksellisuutta. Urakoitsijan on huolehdittava em. säädösten toteutumisesta omassa toiminnassaan. Ympäristö Urakoitsijalla pitää olla ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, joka tukee Elenian ympäristötyötä (perustuu ISO standardiin). Hallintajärjestelmän tulee kattaa myös alihankintaketjut. Urakoitsijan pitää osoittaa ehkäisevät toimenpiteet ympäristöriskien poistamiseksi ja toimintatavat ympäristöonnettomuus- ja ympäristövahinkotilanteissa sekä raportoida tapahtuneet vahingot.. Urakoitsijan tulee laatia projektikohtainen Urakoitsijan omaan ympäristöjärjestelmään perustuva ja projektin erityisluonteen huomioiva ympäristösuunnitelma. Työ, terveys ja turvallisuus Urakoitsijalla pitää olla työterveys- ja työturvallisuustoiminnan hallintajärjestelmä, jonka tavoitteena on huolehtia Urakoitsijan omien työntekijöiden hyvinvoinnista ja työkyvyn säilyttämisestä sekä työtapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisystä. Urakoitsijan tulee toimittaa kaikista Tilaajan töissä tapahtuneista tapaturmista, läheltä piti tilanteista ja turvallisuushavainnoista selvitys Tilaajalle sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Urakoitsijan tulee laatia projektikohtainen Urakoitsijan omaan työterveys- ja työturvallisuuden hallintajärjestelmään perustuva ja projektin erityisluonteen huomioiva turvallisuussuunnitelma. Viestintäsuunnitelma Urakoitsija tiedottaa projekteista kustannuksellaan alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asianosaisille - Työmaakyltillä - Lehti-ilmoituksella - Jaettavalla tiedotteella - Erillisessä tiedotustilaisuudessa (sovitaan erikseen projektikohtaisesti) Tiedottamisesta sovitaan tilaajan kanssa projektikohtaisesti. Työmaakyltit ja tiedotteet laaditaan Tilaajan erillisen ohjeen mukaisesti. Ohjeistuksesta ei saa poiketa. Tiedote jaetaan heti projektin aloituskokouksen jälkeen, kun projekti on aikataulutettu. Työmaakyltti asennetaan ennen kuin työt maastossa alkavat. Merkittävimmistä projekteista tehdään tilaajan toimesta mediatiedote, jossa kerrotaan laajemmin projektista ja taustoista. Ilmoitusten ja kylttien sisältö on esitetty tarjousasiakirjojen liitteessä B04 Työkohdetta koskeva tiedottaminen.

6 6 (8) Yhteistyö median kanssa Tilaajan tavoitteena on palvella mediaa hyvin ja vahvistaa yhtiön myönteistä mainetta. Urakoitsijan edustaja ei ota kantaa Tilaajan, sen asiakkaan tai muun kolmannen osapuolen toimintaan ilman tilaajan lupaa. Urakoitsija ottaa välittömästi yhteyttä Tilaajaan median lähestyessä urakoitsijaa Tilaajaa koskevissa kysymyksissä joko puhelimitse tai suoraan työkohteessa. Työn Tilaaja sopii Tilaajan mediayhteistyöstä vastaavan henkilön kanssa miten media hoidetaan. Työkohteessa Urakoitsija voi lyhyesti kertoa toimittajalle faktat, mikä työkohde on ja ohjata sen jälkeen toimittaja ottamaan yhteyttä työn tilaajaan. Tilaaja voi ohjata median edustajan ottamaan kuvia tai haastattelemaan urakoitsijaa työkohteessa. Tästä sovitaan aina urakoitsijan kanssa. Vikatilanteissa media voi tulla vikapaikalle omasta aloitteestaan tai Tilaajan ohjaamana. Urakoitsijan on aina ilmoitettava Tilaajan käytönjohdolle median tulo vikapaikalle. Vastaavasti käytönjohdon on aina sovittava Urakoitsijan kanssa, jos käytönjohto ohjaa median edustajan vikakohteeseen jutuntekoon. Epäselvissä tapauksissa Urakoitsija ei ota kantaa mikä vian on aiheuttanut. Urakoitsija ei myöskään laajoissa häiriötilanteissa ota kantaa sähkökatkojen kestoihin kuin korkeintaan työkohteena olevan yksittäisen vikapaikan osalta. Sähkökatkojen mediapalvelun hoitaa Tilaaja. Medialla on oikeus ottaa kuvia julkisessa ympäristössä. Näistä tilanteista urakoitsija ilmoittaa aina Tilaajalle. 5. TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUS- JA SUORITUSVELVOLLISUUS (viite YSE 8, sisältää poikkeuksia YSE:stä) YSE 8 :n 1.momenttia sekä 2.momentin a- ja b-kohtia ei sovelleta tässä sopimussuhteessa, vaan Urakoitsija hankkii tarvittavat rakennus- ja toimenpideluvat. Tilaaja informoi voimassa olevista johtoaluekorvauksista urakoitsijaa. Rakennus- ja toimenpideluvan lupamaksuista sekä maankäyttö- ja sijoituslupien korvauksista vastaa Tilaaja. Tilaaja vastaa myös ELY-keskusten ja Liikennevirastojen lupamaksuista. Rakennuslautakuntaan tai lunastusmenettelyyn menevät maankäyttösopimukset hoidetaan Tilaajan toimesta. Maankäyttösopimukset on kuvattu tarkemmin hankekuvauksessa. Tilaaja vastaa omiin hankintoihinsa liittyvästä suunnittelusta. Urakoitsija vastaa Tilaajan mahdollisesti teettämien suunnitelmien ja muiden suunnitelmien yhteensovittamisesta kaikilta osin. Tilaaja on hankkinut tai hankkii urakkaan sisältyvät materiaalit työkohtaisten määräluetteloiden mukaisesti. Materiaali pysyy koko ajan tilaajan omaisuutena. Tilaajan toimittaessa materiaalin, materiaali toimitetaan tilauksessa määriteltyyn paikkaan erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Materiaalin vahingonvaara siirtyy urakoitsijalle materiaalin noudon tai luovutuksen yhteydessä Tilaaja toimittaa Urakoitsijalle hallussaan olevan verkoston rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvän perehdyttämismateriaalin Tilaajan sähköisen järjestelmän kautta. 6. Töiden valmistuminen ja Työn tilatiedon ylläpito Urakka katsotaan valmistuneeksi vasta, kun kaikki työkohteeseen liittyvät työt on tehty valmiiksi, kun työn loppudokumentit on hyväksytty tilaajan toimesta oikeellisiksi, toteutuneet työyksiköt on tallennettu Tilaajan sähköiseen järjestelmään ja todettu tilaajan toimesta oikeellisiksi. Loppudokumentaatio tallennetaan Elenian sähköiseen järjestelmään, tilaajan sähköisessä järjestelmässä olevien ohjeiden mukaisesti, ennen työn valmistumista. Urakoitsija ylläpitää työn tilaa ja tarvittavia dokumentteja Tilaajan osoittamien sähköisten järjestelmien kautta. Urakoitsijan on ylläpidettävä ajantasaista projektin tilatietoa Tilaajan tietojärjestelmissä sähköisen rajapinnan kautta hankekuvauksessa kuvatun mukaisesti. Projektin tilatieto kuvaa projektin tilaa suhteessa yhteisesti sovittuun projektin aikatauluun. Työn aikana käyttöönotetut verkon osat on oltava dokumentoitavissa ennen käyttöönottoa. Työn aikana käyttöönotettujen verkon osien dokumentaatio tallennetaan tilaajan sähköiseen järjestelmään tilaajan ohjeiden mukaisesti 2 vrk ennen käyttöönottopäivää. Tilaajalla on oltava todenmukainen tieto käyttöönotettavasta verkosta. Dokumentointivaatimukset on esitetty hankekuvauksessa, teknisissä asiakirjoissa ja muissa Tilaajan ohjeissa (järjestelmäohjeet).

7 7 (8) 7. Laskutusosoite ja käännetty arvonlisävero Laskutuksessa on käytettävä verkkolaskua (laskutustunnus: ). Operaattorina toimii ITELLA (välittäjätunnus )tai paperilaskua: Elenia Oy/Juha Alhonen, PL 84293, LASKUTUS Laskussa pitää aina on viitetietona Projektivastaava Juha Alhonen, Projektin numero ja nimi: _Käänteenaron pj-saneeraus, Hämeenlinna. Tilaajalla on oikeus muuttaa operaattoria ja laskutusosoitetta sopimuskauden aikana. Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta ei sovelleta Elenia Oy:lle myytäviin rakentamispalveluihin. Täten rakentamispalvelujen myynteihin Elenia:lle ei tule soveltaa käännettyä verovelvollisuutta, ja rakentamispalveluja koskevat myyntilaskut Elenia:lle tulee laatia arvonlisävelvollisina. 8. Ilmoittautumisvelvollisuus muille urakoitsijoille Urakoitsija sitoutuu ilmoittautumaan Tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti Tilaajan alueellisille vuosisopimusurakoitsijoille työskennellessään vuosisopimusurakoitsijan sopimusalueella. Urakoitsijan tulee ottaa lisäksi omassa toiminnassaan huomioon alueella toimiva vuosisopimusurakoitsija sekä muut mahdolliset urakoitsijat. Urakoitsijalla tulee olla valmiudet toimia tehokkaasti ja varmistua turvallisuudesta yhteistyössä kaikkien Tilaajan kanssa toimivien kumppaneiden kanssa. Tilaaja toimittaa tarvittavat alueellisten urakoitsijoiden yhteystiedot. 9. Teollisoikeudet Urakoitsija vastaa siitä, ettei Tilaaja käyttäessään tämän sopimuksen mukaan toimitettuja materiaaleja (ei koske Tilaajan toimittamaa materiaalia) loukkaa mitään kolmannen osapuolen yrityssalaisuutta, patenttia, tavaramerkkiä, tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Samoin Urakoitsija vastaa sellaisiin kolmannen osapuolen oikeuksiin liittyvien vaateiden ja mahdollisten oikeudenkäyntien aiheuttamista kustannuksista sekä korvauksista, jotka Tilaaja mahdollisesti velvoitetaan suorittamaan tämän sopimuksen mukaan toimitettuihin materiaaleihin liittyvien immateriaalioikeuksien tai yrityssalaisuuksien osalta. Urakoitsija on lisäksi tällaisten vaateiden esiintyessä tai tällaisia oikeuksia tai yrityssalaisuuksia koskevan loukkauksen sattuessa velvollinen ryhtymään kustannuksellaan kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin ja korjauksiin, jotka ovat tarpeen, jotta Tilaaja voi käyttää tämän sopimuksen mukaan toimitettuja materiaaleja loukkaamatta kolmannen osapuolen oikeuksia tai yrityssalaisuuksia. 10. Luottamuksellisuus Tämän urakkaohjelman tarkoittaman sopimuksen perusteella ja sen tarkoittaman toiminnan suorittamisen yhteydessä Sopijapuolten toisillensa toimittamat, luovuttamat tai muulla tavalla vastaanottamat tiedot (kaaviot, tarjoukset, tekniset kuvaukset ja selvitykset), olivatpa nämä tiedot missä muodossa tahansa, ovat luottamuksellisia. Tällaisia tietoja vastaanottanut Sopijapuoli ei ole oikeutettu luovuttamaan niitä kolmannelle osapuolelle. Kolmanneksi osapuoleksi ei katsota Sopijapuolen velvoitteiden täyttämiseksi tarpeellisia alihankkijoita tai Tilaajan konserniin kuuluvia yhtiöitä. Luovuttava Sopijapuoli säilyttää kaikki omistus- ja immateriaalioikeudet luovutettaviin luottamuksellisiin tietoihin, eikä tietoja vastaanottaneella Sopijapuolella ole oikeutta, ilman erillistä kirjallista sopimusta niiden hyödyntämiseen muutoin kuin välittömästi tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Sopijapuolet saavat kuitenkin hyödyntää sopimuksen täyttämisen kautta hankkimaansa asiantuntemusta ja ammattitaitoa ( know-how ). Sopijapuolilla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää sellaista asiantuntemusta ja/tai tietotaitoa, jonka käyttäminen/hyödyntäminen edellyttää toisen Sopijapuolen luottamuksellisen tiedon käyttämistä tai sen paljastamista taikka luovuttamista. Sopijapuolet saavat lisäksi luovuttaa edellä mainittuja tietoja toimivaltaisille viranomaisille niiden pyynnöstä sekä kolmansille lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa tai tämän sopimuksen tarkoittaman liiketoiminnan tai sen osan luovutuksen yhteydessä, edellyttäen että viimeksi mainitussa tapauksessa kolmannet ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan tätä sopimusta vastaavia salassapitosäännöksiä. Tämän kohdan mukaiset velvollisuudet ovat voimassa viisi (5) vuotta ao. tiedon luovuttamisesta lukien. Salassapidosta tullaan tekemään erillinen salassapitositoumus.

8 8 (8) Selvyyden vuoksi todetaan, etteivät tässä kohdassa 10 mainitut velvollisuudet ja kiellot koske tämän sopimuksen mukaan toimitettavien tuotteiden käyttö- ja muita ohjeita tai näitä tuotteita koskevia teknisiä tietoja. 11. Sähköverkkourakassa noudatettavia asiakirjoja Muut sähköverkkourakassa noudatettavat asiakirjat ovat: Kaupallisen Asiakirjan nimi Päiväys E_A02_Urakkaohjelmaa täsmentävä Elenia liite E_A05_Hankekuvaus_projektit_ E_A06_Kumppaneiden_eettiset_periaatteet E_A07_Materiaalireklamaatiot -urakoitsijaohje.pdf E_A08_Turvallisuusasiakirja_ja_turvallisuussäännöt_ E_A10_Päivärinne_Lisä-ja_muutostöiden_työlajihinnasto Teknisen Asiakirjan nimi E_B01_Kohdesuunnitelma_HAT_Päivärinteen_koulun_kaava_alue E_B02_Sähkönjakeluverkon_käyttötoimenpiteet_ pdf E_B03_Sahkoverkon_merkinnat.pdf E_B04_Työkohdetta_koskeva_työaikainen_tiedottaminen.pdf E_B05_Urakoitsijoihin_kohdistuvat_ympäristövaatimukset.pdf E_B06_Varautuminen_pandemiaan E_B07_1_Verkon_rakennustavan_valinta_ja_rakenteiden_sijoitus.pdf E_B07_2_Pienjänniteverkon_mitoitus_ja_suojaus.pdf E_B07_3_Kaapelin_suojaaminen_betonilla.pdf E_B07_4_GPS-sijaintipaikoitustietojen_tekninen_määrittely_ja_tiedonsiirto.pdf E_B07_5_Kaapelin_vaipan_eheys_mittaus.pdf E_B07_6_Verkosta palautuvan materiaalin kierrätys ja hävitys -urakoitsijaohje.pdf E_B07_7_Kaukokäyttöjen käyttöönotto ja muutokset- urakoitsijaohje.pdf E_B07_8_Kaapelikela- ja lava prosessi.pdf Muut asiakirjat E_salassapitosopimus_Pohja

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt.

MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt. Tarjouspyynnön 27.8.2013 liite 5 MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus Järvenpään kaupunki URAKKAOHJELMA A-Insinöörit Suunnittelu Oy Työ N:o

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 1 / 24 URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 Kotipaikka: Nurmijärvi Y-Tunnus 0761288-6 www.nva.fi KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 2 / 24 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot