1 Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2012

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 2 Arvot Lappilaisuus Kumppanuus Erinomaisuus 3 3 Missio 3 4 Visio 3 5 Hallinto Turvallisuus Kehittäminen 4 6 Toimintastrategia Markkinajohtajuus Lapin alueen kuntasektorilla Strateginen kumppanuus Palvelujohtajuus Edelläkävijä 5 7 Liiketoimintayksiköt Asiakkuus- ja projektipalvelut Palvelutuotanto Infrapalvelut Palvelupiste Työasemapalvelut Sovelluspalvelut 7 8 Talouden keskeiset tunnusluvut (1000 euroa) 8 9 Henkilöstö 8 10 Toimitilat 8 11 Organisaatio Omistajat Yhtiökokousedustajat Hallitus Hallituksen toimintakertomus Liikevaihto ja tulos Arvio tulevasta kehityksestä Johtoryhmä Laajennettu johtoryhmä Jäsenyydet IT Service Management Forum Finland ry Teknologiateollisuus ry Suomen Yrittäjät ry Lapin kauppakamari Tietotekniikan liitto ry / Lapin tietotekniikkayhdistys ry Eben Suomi ry Projektiyhdistys ry HDI Nordic Oy Tase Tuloslaskelma Tilastotietoja Liikevaihdon kehitys Asiakkaiden lukumäärä Henkilöstö keskimäärin 16

3 2 1 Toimitusjohtajan katsaus Maailmantalouden epävarmuus heijastui voimakkaasti Suomen IT-alan kasvuun ja kehitykseen. Investoinnit olivat maltillisia ja suurempien hankkeiden aloittamista siirrettiin. Myös kunta-alalla tilanne on odottava. Odotettavissa oleva suuret rakennemuutokset sekä peruskunnissa että terveydenhuollossa ovat toisaalta siirtäneet isojen hankkeiden käynnistämistä, toisaalta on ollut myös merkkejä kuntien välisen yhteistyön tiivistymistä. Koko julkishallintoa koskeva JulkICT-strategia julkistettiin marraskuussa Strategia luo pohjan, jolla Valtionvarainministeriö ohjaa sekä valtionhallinnon että kuntien tietohallintoa. Strategian painotus on selvästi valtionhallinnon puolella ja sitä ohjaavat valtionhallinnon tehokkuustavoitteet ja säästövaatimukset. Keskitettyjen palvelukeskusten on todettu toimivan hyvänä keinona kustannusten hallintaan ja tämä kehityssuunta on vallalla sekä valtion- että kuntahallinnossa. Toisena merkittävänä trendinä on verkostoitunut yhteistyö ja siitä hyvänä esimerkkinä on LapIT:n tiivistynyt yhteistyö Kuntien Tiera Oy:n kanssa. LapIT:n omistajat ovat linjanneet uudessa omistajapolitiikassaan yhtiön tulevaisuuden suuntaviivat. Ne luovat hyvän pohjan yhtiön toiminnalle ja kehittämiselle. Jatkuva, mutta hallittu kasvu on yksi omistajapolitiikan perusperiaatteita. Inarin kunnan kanssa solmittu sopimus kokonaispalvelujen tuottamisesta tukee hyvin tätä kehityssuuntaa. LapIT:n kuudes toimipiste perustettiin joulukuussa 2012 Ivaloon. LapIT:n menestys riippuu sen henkilöstön osaamisesta ja onnistumisesta asiakastarpeen täyttämisessä. Hyvä työhyvinvointi, työssä viihtyminen, osaava johtaminen ja koulutukseen panostaminen ovat painopisteitä, joihin yhtiön henkilöstöpolitiikka perustuu. Asiakkuuksien kulmakivinä ovat tiivis yhteistyö, asiakkaan tarpeet täyttävät palveluratkaisut sekä kilpailukykyiset hinnat. Asiakaspalvelussa on myös onnistuttu, sillä asiakastyytyväisyys on noussut merkittävästi edellisestä vuodesta. Vuosi 2012 oli LapIT:n toiminnassa sekä taloudellisesti että toiminnallisesti tavoitteiden mukainen. Liikevaihto kasvoi noin 15 % ja liiketoiminnan tulos oli positiivinen. LapIT:n asema pohjoissuomalaisena IT-palvelutuottajana on vakaa. Tämän ovat mahdollistaneet osaava henkilöstö sekä hyvät ja yhteistyökykyiset asiakkaat ja kumppanit. Haluankin lausua kiitokset kaikille asiakkaillemme sekä henkilöstöllemme ja yhteistyökumppaneillemme menestyksellisestä toiminnasta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

4 3 2 Arvot 2.1 Lappilaisuus 2.2 Kumppanuus 2.3 Erinomaisuus 3 Missio 4 Visio Rakennamme tulevaisuuttamme ja LapIT-henkeä paikallisuuden ja lappilaisten voimavarojen pohjalta. Lappilaisuus sisältää perinteisesti rehellisyyden vaatimuksen: Lapissa on aina arvostettu aitoa ja rehellistä työtä. Lappilaisuuteen kuuluvat myös oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden toteutuminen arjen asioiden hoidossa. Ulkoisen yhteistyömme perustana ovat pitkäkestoiset asiakas- ja kumppanuussuhteet molemminpuolisen hyödyn periaatteella. Sisäisen kumppanuutemme voimavaroja ovat omatoimisuus, aloitteellisuus, yksilöllisyys ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen asiakkaan hyväksi. Menestymme, kun asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja sidosryhmämme menestyvät. Olemme yhteistyöverkostossa erinomainen ja esimerkillinen osapuoli. Varmistamme oman kyvykkyytemme ja palvelutasomme kilpailukyvyn hyödyntämällä modernia teknologiaa, panostamalla korkeaan osaamisen tasoon sekä arvioimalla ja parantamalla toimintaamme IT-alan parhaiden käytäntöjen avulla. LapIT Oy on Pohjois-Suomen alueella toimiva IT-alan palveluyritys. Asiakkainamme ovat ensisijaisesti kuntasektori sekä julkishallinnon, pk-sektorin ja terveydenhuollon paikalliset organisaatiot ja yritykset. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia IT-palveluja yhdessä kumppanuusverkostomme kanssa. LapIT Oy on johtava IT-palvelujen tarjoaja Lapin alueella erityisesti kuntasektorin, julkishallinnon ja niitä lähellä toimivien pk-yritysten tarpeisiin. LapIT Oy tunnetaan paikallisena, teknologisesti kehittyneenä ja ihmisläheisten IT-palvelujen toimittajana. LapIT Oy:n yritys- ja palvelukuva herättää luottamusta ja LapIT Oy on haluttu työpaikka.

5 4 5 Hallinto 5.1 Turvallisuus 5.2 Kehittäminen Hallinnon anti palvelulähtöiselle liiketoiminnalle on menestyvän liiketoiminnan turvaaminen tehokkaalla taloudenohjauksella. Vuoden 2012 budjetoinnissa uudeksi työkaluksi valitun ohjelmiston kehittämisellä opimme vuoden aikana yhä tarkempaa talouden suunnittelua ja toteutuman seurantaa. Aktiivinen kehittämistyö ohjaa paitsi hallinnon myös koko yrityksen prosesseja ja niistä suurin oli dokumenttien hallintajärjestelmän hankkiminen sekä käyttöönoton vaiheistaminen. Saatujen tulosten mukaan ennen dokumentoinnin käyttöönottoa Tiedon/dokumenttien hakemiseen omista järjestelmistä käytettiin aikaa keskimäärin 37 min/pv, käyttöönoton jälkeen vastaava luku oli 29 min/pv. Päivittäinen työajan säästö haun osalta 8 min/päivä eli 1,8 % työajasta. Johtamisen kehitystyön myötä tavoittelemme yhä paremman työpaikan statusta. Tähän saadaan eväitä esimieskoulutuksessa, osana Tekesin rahoittamaa KelpoII-projektia. Entistä isomman lapitilaisten joukon laadukasta henkilöstöasioiden hoitoa tukemaan hankittu HRohjelmisto osaltaan auttaa myös päivittäistä esimiestyöskentelyä. Turvallisuushallintajärjestelmän kehittämisen painopisteenä on ollut LapIT:n työntekijöiden turvallisuustietoisuuden kehittäminen sekä ylläpidollisten toimintojen turvallisuuden parantaminen. Vuoden 2012 aikana määriteltiin yhtiön riskienhallintamalli sekä riskienhallinnan tavoitteet ja organisointi. Samassa yhteydessä päivitettiin turvallisuusdokumentaatiota. Yrityksen toimintamallien ja niitä tukevien järjestelmien kehittäminen jatkui intensiivisenä. Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on parantaa palveluidemme laatua. Tästä konkreettisimpina tuotoksina käyttöönotetut valvontajärjestelmä ja dokumenttienhallinta järjestelmä sekä näitä tukevat toimintamallit. 6 Toimintastrategia 6.1 Markkinajohtajuus Lapin alueen kuntasektorilla LapIT toimii kustannustehokkaasti ja sen hintakilpailukyky on korkea. Hallittu toiminnan kasvu sekä omistaja- ja asiakaspohjan laajentaminen mahdollistavat yksikkökustannusten alenemisen ja yrityksen markkina-aseman vahvistamisen. LapIT:n yrityskuva ja tunnettuus ovat vahvistuneet ja asiakastyytyväisyys on parantunut. Yritys on osallistunut tietoyhteiskunnan edistämiseen Lapin talousalueella useiden hankkeiden kautta. 6.2 Strateginen kumppanuus 6.3 Palvelujohtajuus LapIT tuntee asiakkaansa ja heidän toimialansa sekä hallinnon tasolla että arjen työssä. Asiakkuutta hoidetaan aktiivisesti sekä tietohallinnon että johdon kanssa. LapIT kykenee uudistumaan ja mukautumaan asiakkaan ja ympäristön muuttuviin tarpeisiin. Asiakastyytyväisyys ja palvelusopimusten kilpailukykyisyys ovat toiminnan ja tulevaisuuden kannalta elintärkeitä. Vuoden aikana asiakassuhteiden kehittämiseen, sopimusten hallintaan ja kumppanuusverkoston kehittämiseen on panostettu. Työvälineet ja tekniikka ovat ajanmukaisia ja sopivat sekä asiakkaiden että sisäisiin tarpeisiin. Kilpailuetuna on LapIT:n joustavuus ja nopea reagointi asiakkaiden tarpeiden mukaan. LapIT:n peruspalvelujen lähtökohtana on asiakkaan kanssa yhdessä sovittu vakiointi.

6 5 6.4 Edelläkävijä Niiden ohella laadukkaasti tuotettujen lisäarvopalvelujen merkitys on kasvava. Toimintamallit ja prosessit ovat selkeitä ja ne toimivat turvallisesti ja tehokkaasti, niitä voidaan myös mitata. Integroidutaan vahvasti asiakkaiden ja kumppanien prosesseihin. Toimintaa kehitetään keskittymällä valittuihin painopistealueisiin ja hyödyntämällä markkinoilta saatavia korkealaatuisia palveluita. LapIT on toiminut tiiviissä yhteistyössä alihankintaverkostonsa kanssa. Yhteistyöverkostomme on laaja ja alihankintaverkostomme koostuu luotettavista kumppaneista. LapIT:n henkilöstö on motivoitunutta, sitoutunutta ja osaavaa. Organisaatiota ja osaamista kehitetään jatkuvasti ja henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään suurta huomiota. Toiminnassa korostuu yhteistyökyky sekä yrityksen sisällä että suhteessa asiakkaisiin ja kumppaneihin. LapIT on erinomaisesti johdettu yritys. LapIT on aktiivinen valtakunnallinen toimija, joka tekee tiivistä yhteistyötä julkishallinnon muiden palvelutuottajien kanssa. Jatkuva kuntasektorin ja IT:n kehityksen seuranta sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen takaavat sen, että pysymme edelläkävijänä kuntasektorin IT-palvelujen tuottamisessa ja ITratkaisujen osaamisessa. 7 Liiketoimintayksiköt 7.1 Asiakkuus- ja projektipalvelut Asiakkuus- ja projektipalvelut yksikön tehtävänä on tuottaa projektipäällikköpalvelut LapIT Oy:n asiakasprojekteihin sekä laajoihin sisäisiin kehityshankkeisiin. Yksikkö vastaa lisäksi asiakkuuksien hallinnasta, myynnistä ja markkinoinnista. Vuoden 2012 aikana projektitoiminnan kehittämisessä keskityttiin projekteihin osallistuvien LapIT:n asiantuntijoiden kouluttamiseen. Projekteille otettiin käyttöön luokittelumalli, jonka mukaisesti LapIT:n projektit jaetaan kolmeen eri luokkaan (A, B ja C). Jokaiselle luokalle on erikseen määritellyt projekteissa suoritettavat toimenpiteet. Asiakastyytyväisyyden mittaamisessa otettiin käyttöön kaksi uutta mittaria; projektien asiakastyytyväisyys ja jatkuva asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan kaikkien kysymysten keskiarvoksi saimme 4,31 (asteikolla 1-6). Käyttäjistä 77 % antoi vähintään arvosanan Hyvä. Asiakkaiden kokemusten mukaan LapIT:n tukipalvelujen henkilöiden palveluhenkisyys on pysynyt edelleen erittäin korkealla tasolla. Jopa 85 % asiakkaistamme koki toimintamme olevan hyvässä kunnossa (vuonna %). Yksikön vastuulla oli vuonna 2012 yhteensä 47 erilaista järjestelmien käyttöönotto- ja kehitysprojektia. Myynnin osalta yksikkö saavutti sille asetetut tavoitteet, kokonaismyynnin ollessa 7,17 milj. euroa. LapIT Oy järjesti syksyllä seitsemännet perinteiset LapIT-päivät, joihin osallistui edustajia useista Lapin kunnista sekä eri kuntaorganisaatioista. LapIT-päivien teemoina olivat Uudet tuulet ja tehokkuutta pilvestä sekä Palveluiden hallinta. 7.2 Palvelutuotanto LapIT:n palvelutuotannon perustehtävänä on tuottaa, kehittää ja järjestää nykyaikaisia palveluita asiakkaan tarpeisiin. Palvelumme ovat korkealaatuisia sekä kokonaistaloudellisesti ja järkevästi tuotettuja. Tunnemme asiakkaamme. Kumppaniyhteistyössä edustamme asiakasta. Herätämme toiminnallamme sekä osaamisellamme uskoa ja luottamusta. Vuoden 2012 aikana tehostimme toimintaamme, uudistimme toimintatapojamme, jatkoimme Ylitornion käyttöönottoa ja aloitimme Inarin käyttöönoton samalla kun rekrytoimme joukkoom-

7 Infrapalvelut Palvelupiste me kaksi uutta esimiestä. Työ jatkuu edelleen. Parannettavaa on palvelumme nopeudessa, laadussa ja toimitusprojektiemme sujuvuudessa sekä etenemisessä. Palvelutuotannolle saapuvien yhteydenottojen (=herätteet, palvelupyynnöt ja tapahtumat) määrän kehitystrendi on selvästi nouseva. Kun otetaan huomioon joulukuun 2012 pitkät joulunseudun vapaat, on yhteydenottojen määrä vakiintumassa syksyn 2012 aikana yli sadan yhteydenoton (työ)päivätahtiin ja tammikuussa lähestytään jo 150 yhteydenottoa työpäivässä. Inarin asiakkuuden myötä vuoden 2013 yhteydenottomäärät tulevat oletettavasti asettumaan pysyvästi yli kahden tuhannen yhteydenoton määriin per kuukausi. Huolimatta lisääntyneistä yhteydenottomääristä olemme onnistuneet parantamaan asiakastyytyväisyyttämme vuonna Olemme kehittäneet toimintaamme vuonna 2012 määrätietoisesti toiminnanohjausjärjestelmäämme tukeutumalla, pohjautuen päätöksissämme ja valitsemissamme painopistealueissa mitattuun toteutuneeseen palvelutasoomme. Palvelutuotanto on osallistunut osaltaan yrityksemme kehittämishankkeisiin. Erityisesti olemme toimineet Taloushallinnon, dokumenttien hallinnan, osaamisen johtamisen ja johtamisen kehittämiseksi. Palvelutuotannon kehittämishankkeista on merkittävin ollut vuonna 2012 toteutettu valvontajärjestelmän käyttöönotto. Sovellus- ja infrapalvelut luovat yhdessä tekniset toimintaedellytykset asiakkaiden toimintaa tukevien järjestelmien käyttöön. Sovellus- ja infrapalvelut ovat tehneet tiivistä yhteistyötä mm. omissa kehitysprojekteissa, käyttöönotoissa ja erilaisissa asiakasprojekteissa. Infrapalvelut on rakentanut ja tuottanut LapIT Oy:n asiakkaiden palvelin- ja palvelualustat, tietoverkot ja tietoturvapalvelut palvelujen ja palvelukokonaisuuksien käyttöönotoissa ja käyttöönottoprojekteissa. Lisäksi olemme keskittyneet parantamaan olemassa olevan infrastruktuurin kapasiteettia ja hyötysuhdetta, pyrkineet kasvattamaan vikasietoisuutta ja käyttövarmuutta. Suurimpia käyttöönottoja asiakasympäristössä ovat olleet Ylitornio ja edelleen kesken oleva Inari. LapIT:n sisäisenä hankkeena on suunniteltu ja tehty runkoverkon topologiamuutos ja otettu käyttöön uusi virtuaalipalvelinympäristö ja sitä tukemaan kuitu- ja parikaapeliteknologiaan perustuva kytkinmatriisi. Lisäksi uuden valvonta-ympäristön rakentaminen ja käyttöönotto aloitettiin vuonna 2012 ja sitä jatkokehitetään. Palvelupisteen tehtävänä on toimia LapIT Oy:n asiakasrajapintana asiakasyhteydenottoihin, tuottaa käyttäjätukipalveluja sekä vastata palveluihin liittyvien vika- ja häiriönhallintatilanteiden hallinnasta. Tavoitteena oli ensisijaisesti tukea ja turvata asiakkaidemme toiminta LapIT Oy:n tarjoamien palvelujen käytössä. Palvelupiste toimii Kuusamossa ja Rovaniemellä. Toiminta molemmissa toimipisteissä yhtenäistettiin ja osaamista laajennettiin niin, että palvelupiste voi toimia yhtenäisenä, koko asiakaskuntaa palvelevana yhteydenotto- ja palvelupisteenä asiakkaasta riippumatta. Tehtiin I- tason tehtävien uudelleenmäärittely. Palvelupisteen tavoitettavuusraportti vuosi 2012 Tavoiteajassa (= 2 Min) palveluaikana (7:30 17:00) vastattujen puheluiden määrä tarkastelujaksolla (kalenterikuukausi) suhteutettuna palveluaikana saapuneiden puheluiden määrään, josta on vähennetty kaikki alle 20 sekunnin keskeytykset.

8 Työasemapalvelut Sovelluspalvelut Asiakas- ja sisäisessä tiedottamisessa palvelupisteellä on merkittävä rooli. Tiedotustoimintaa kehitetään molempiin suuntiin määrittämällä tarkemmin ketä tiedotetaan, milloin tiedotetaan ja miten tiedotetaan. Tiedottamisen toimintaprosesseja tehostettiin ja selkiytettiin, kommunikointiin tarvittavan tietosisällön hallintaa tehostettiin ja eri tiedotuskanavien käyttöä laajennettiin mm. SMS viestityksen lisäämisellä ja tiedotteiden lisäämisellä Rovaniemen kaupungin lanssiin. Käytetyt työkaluohjelmistot päivitettiin ajan tasalle. Uusia, jokapäiväistä toimintaa helpottavia työkaluja otettiin käyttöön Infotaulu/välitön viestintä ja SM sähköposti-integraation laajentaminen. Koulutukset Windows 7 ja Citrix koulutus toteutettiin ja pilotointi osaamiskartoituksesta suoritettiin. Perehdytysmateriaali palvelupisteelle ajantasaistettiin, Knowledge artikkelien määrä kasvoi 204 kpl kuluvana vuonna. Yhteensä 343 kpl. Työasemapalveluiden tehtävänä on vuonna 2012 ollut palvelupyyntöjen käsittely sekä vika- ja häiriöhallinnan tehtävät omalla vastuusektorillaan. Kehittämistavoitteena on ollut työasemavakioinnin kehittäminen sekä sovellus- ja käyttöjärjestelmäasennusten automatisointi. LapIT:n työasemapalvelut on tuotteistanut Windows 7 käyttöjärjestelmän käyttöönoton asiakkaille. Käyttöönotto on käynnissä tällä hetkellä usealla asiakkaalla. Työasemapalvelut on normaalituotannon ohella toiminut keskeisenä yksikkönä kuntien opetusympäristön käyttöönottoprojekteissa. Elinkaarenhallintapalvelussa on saatu lukuisia uusia asiakkaita sekä kunnista että kuntaomisteisista yrityksistä. Vuonna 2012 on käynnistetty LapIT:n työasemapalveluiden ja elinkaarenhallintapalvelun uudistaminen. Samoin SCCM 2012 hallintapalvelun käyttöönotto on aloitettu suunnittelutyöllä. Sovellus- ja infrapalvelut luovat yhdessä tekniset toimintaedellytykset asiakkaiden toimintaa tukevien järjestelmien käyttöön. Sovellus- ja infrapalvelut ovat tehneet tiivistä yhteistyötä mm. siirtämällä asiakkaiden järjestelmiä uusituille laitealustoille ja poistamalla vanhoja palvelimia käytöstä. Sovelluspalvelut on toiminut asiantuntijana LapIT Oy:n asiakkaiden tuotantosovellusten käyttöönotoissa ja käyttöönottoprojekteissa. Suurimpia käyttöönottoja asiakasympäristössä ovat olleet RondoR8 käyttöönotto sekä laajamittainen CGI:n (ent. Logica) talous- ja henkilöstöhallinnon sovellusten ja tietokantojen siirrot uusille alustoille.

9 8 LapIT:n sisäisenä hankkeena on otettu käyttöön M-Files dokumenttienhallintajärjestelmä sekä liittymien rakentaminen toiminnanohjaus- ja dokumenttienhallintajärjestelmien välille. Uuden Citrix-ympäristön rakentaminen on aloitettu vuonna Talouden keskeiset tunnusluvut (1000 euroa) Liikevaihto Tulos rahoituserien jälkeen 10,4 7,2 Oma pääoma Taseen loppusumma Liikevaihto/henkilö Omavaraisuus % Sijoitetun pääoman tuotto % 1,7 1,7 9 Henkilöstö Työntekijöiden palkat ja palkkiot ,46 e Henkilösivukulut ,27 e Muut henkilösivukulut ,97 e Yhteensä ,70 e (42,9 % liikevaihdosta) Henkilöstön keski-ikä ,3 43,4 Henkilöstö keskimäärin Sukupuolijakauma - naisia % - miehiä % 26,4 73,6 28,8 71,2 Koulutuksen osallistumismaksut e Koulutuksen osuus liikevaihdosta % 1,5 1,5 Koulutukseen käytetty aika keskimäärin/tpv/hlö 5,3 4,6 Vakituisessa työsuhteessa (31.12.) % Toimitilat Toimipiste Osoite m 2 Rovaniemi Rantavitikantie ,0 Kemijärvi Kuumaniemenkatu 2 A 2 110,1 Kuusamo Kaiterantie ,2 Taivalkoski Opintie 3 49,0 Ylitornio Alkkulanraitti 55 27,0 Yhteensä 1 670,3 Lisäksi käytössämme on laite-, varasto- ja konesalitiloja.

10 9 11 Organisaatio Omistajat Osakkeet kpl Enontekiön kunta 2 Inarin kunta 5 Kemijärven kaupunki 13 Kittilän kunta 5 Kolarin kunta 3 Kuusamon kaupunki 14 Lapin sairaanhoitopiirin ky 10 Muonion kunta 2 Pelkosenniemen kunta 2 Pellon kunta 3 Posion kunta 3 Ranuan kunta 5 Rovaniemen kaupunki 46 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 10 Sallan kunta 5 Savukosken kunta 3 Taivalkosken kunta 3 Ylitornion kunta 3

11 10 13 Yhtiökokousedustajat Varsinaisen yhtiökokouksen edustajina tilikaudella ovat toimineet: Edustaja Tomi Timonen Tuula Mertaniemi Esa Nordberg Markku Kämäräinen Vesa-Matti Tolonen Erkki Parkkinen Tapani Melaluoto Jouni Lohi Pekka Lemmetty Pekka Lemmetty Kari Väyrynen Tuomo Karjalainen Organisaatio Kemijärven kaupunki Kittilän kunta Kolarin Kunta Kuusamon kaupunki Lapin sairaanhoitopiiri ky Pelkosenniemen kunta Pellon kunta Ranuan kunta Rovaniemen kaupunki Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Sallan kunta Ylitornion kunta Varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallitus Hallituksessa tilikauden aikana ovat toimineet: Edustaja Organisaatio Tehtävä Antti Laukkanen Kemijoki Oy Puheenjohtaja Heikki Nivala Suomen metsäkeskus Varapuheenjohtaja Heidi Alariesto Sijaishaltija Oy Jäsen Jukka Alatalo Muonion kunta Jäsen Matti Heikkilä Kuusamon kaupunki Jäsen Mikko Häikiö Lapin sairaanhoitopiirin ky Jäsen Tuomo Karjalainen Ylitornion kunta Jäsen Tapani Melaluoto Pellon kunta Jäsen Jouko Niskavaara Ranuan kunta Jäsen Hallitus kokoontui tilikaudella kuusi kertaa. 15 Hallituksen toimintakertomus 15.1 Liikevaihto ja tulos LapIT Oy:n liikevaihto vuonna 2012 oli 7,17 milj. euroa (6,25 milj. euroa vuonna 2010). Tilikauden voitto oli 9 136,73 euroa (6 831,22 euroa vuonna 2012) Arvio tulevasta kehityksestä Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan 7,6 milj. euroa ja tuloksen arvioidaan olevan euroa.

12 11 16 Johtoryhmä Toimitusjohtajan apuna toimii johtoryhmä. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 26 kertaa. Sen tehtäviin kuuluvat mm. - hankkeiden koordinointi ja ohjaus - toiminnan kehittäminen ja seuranta - strategian laadinta - resurssien hallinta - ympäristön seuranta (kilpailijat, toimittajat, asiakkaat) - toimitusjohtajan tukeminen - vuosisuunnittelu Edustaja Tehtävä johtoryhmässä Nimike Juhani Jutila puheenjohtaja toimitusjohtaja Petri Jaatinen varapuheenjohtaja asiakaspalvelujohtaja Janne Perälä jäsen palvelutuotantojohtaja Mikko Vaarala jäsen kehittämispäällikkö Päivi Honkala-Hyvärinen jäsen alkaen, sihteeri hallintopäällikkö Nina Pökkylä varasihteeri IT-sihteeri 17 Laajennettu johtoryhmä Laajennetun johtoryhmän tehtäviin kuuluu mm. - asiakkuuksien ja toimintaympäristön seuranta - turvallisuuspäällikön tilannekatsaus - talouden ml. investointien seuranta - muut ajankohtaiset asiat Edustaja Tehtävä laajennetussa johtoryhmässä Nimike Juhani Jutila puheenjohtaja toimitusjohtaja Petri Jaatinen varapuheenjohtaja asiakaspalvelujohtaja Jarmo Aikioniemi jäsen palvelupäällikkö Tuomo Hietajärvi jäsen alkaen palvelupäällikkö Timo Kaukiainen jäsen palvelupäällikkö Paula Kuivalainen jäsen palvelupäällikkö Janne Perälä jäsen palvelutuotantojohtaja Jukka Rautakorpi jäsen palvelupäällikkö Pirkko Remsu jäsen alkaen palvelupäällikkö (sij.) Tero Törmänen jäsen turvallisuuspäällikkö Mikko Vaarala jäsen kehittämispäällikkö Päivi Honkala-Hyvärinen jäsen alkaen, sihteeri hallintopäällikkö Nina Pökkylä varasihteeri IT-sihteeri Laajennettu johtoryhmä kokoontui tilikaudella seitsemän kertaa. 18 Jäsenyydet Yrityksemme oli vuoden 2012 aikana jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä: 18.1 IT Service Management Forum Finland ry Yhdistyksen tarkoituksena on: - kehittää ja edistää tietotekniikkapalveluiden hallinnan alalla (IT Service Management) parhaiden toimintatapojen (best practices) käyttömahdollisuuksia - edistää ammatillisen kehityksen ilmapiiriä tietotekniikkapalveluiden hallinta henkilöstön piirissä

13 12 - edistää osaltaan kansainvälisten laatustandardien kehitystä ja johtamista, jonka pohjana on parhaista toimintatavoista julkaistu materiaali - rohkaista näiden muodollisten vaatimusten käyttöönottoa 18.2 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuus ry:n tehtävänä on huolehtia siitä, että teknologiateollisuudella on menestymisen edellytykset maailmanlaajuisessa avoimessa taloudessa Suomen Yrittäjät ry Suomen Yrittäjät haluaa parantaa yrittäjien asemaa, yrittämisen edellytyksiä sekä rakentaa parempaa yrittäjyyden yhteiskuntaa. Tavoitteena on, että menestyvien yritysten ja yrittäjien määrä lisääntyy ja yrittäjien taloudellinen ja sosiaalinen asema paranee. Järjestön oman toiminnan lähtökohtana ovat yrittäjyyden perusarvot; vapaus, vastuu ja luovuus Lapin kauppakamari Lapin kauppakamarin tehtävä on edistää alueensa elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia. Kauppakamarin missiona on parantaa Lapin rakenteellista toimivuutta ja vahvistaa sen edellytyksiä yritystoiminnan kehittämiseksi, uusien yritysten ja asukkaiden vastaanottamiseksi sekä korostaa Lapin keskeistä asemaa Barentsin Euroarktisen alueen (Pohjoiskalotti) taloudellisessa yhteistyössä. Kauppakamari parantaa maakunnan sisäistä yhteistyötä ja nostaa esiin elinkeinoelämän kannalta tärkeitä asioita Tietotekniikan liitto ry / Lapin tietotekniikkayhdistys ry Tietotekniikan liitto on valtakunnallinen ja puolueeton tietotekniikka-alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on jäsenistön ammatillisen osaamisen ja arvostuksen kehittäminen. Lisäksi tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää tietotekniikan parissa työskentelevien ja alasta kiinnostuneiden jäsentensä keskinäistä yhteydenpitoa ja ammatillista osaamista 18.6 Eben Suomi ry EBEN Suomi ry - EBEN Finland rf on yhteisö, jonka tarkoituksena on edistää liiketoiminnan, yritysten ja muiden organisaatioiden sekä niissä toimivien ihmisten etiikan tuntemusta ja arvostusta sekä tasokasta keskustelua sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Lisäksi yhdistys edesauttaa etiikkaa koskevaa yhteiskunnallista vuoropuhelua ja etiikan tutkimusta. EBEN Suomi ry - Finland rf on poliittisesti, aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, Suomeen rekisteröity yhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna Se on osa johtavaa eurooppalaista yritysetiikan verkostoa EBEN European Business Ethics Network. Useimmissa Euroopan maissa toimii EBENin kansallinen yhdistys Projektiyhdistys ry 18.8 HDI Nordic Oy Projektiyhdistys ry on perustettu vuonna Yhdistys parantaa jäsentensä edellytyksiä suunnitella, johtaa ja toteuttaa tuloksellisia projekteja verkostoituneessa ja kansainvälisessä ympäristössä. Tavoitteena on tehdä tehokkaan ja ketterän projektityön osaamisesta kilpailuetu, joka edistää suomalaisen työn kansainvälistä kysyntää ja hyödyttää koko kansantaloutta. Yhdistys valmentaa asiantuntijoita ja organisaatioita projektimaisemmiksi muuttuviin työn ja johtamisen malleihin osaamisen todentavilla sertifikaateilla, eri aiheisiin pureutuvilla ryhmillä, vuosittain järjestettävillä Projektipäivillä sekä ajankohtaisia asioita käsittelevillä lehdillä ja julkaisuilla. Projektiyhdistys ry (PRY) on alan kansainvälisen järjestön IPMA:n aktiivinen jäsen. HDI Nordic Oy on erikoistunut asiakaspalvelun kehittämiseen, kouluttamiseen ja konsultointiin. Kohderyhmänämme ovat help desk, service desk sekä call ja contact center -yksiköt, joille tarjoamme kursseja, seminaareja, konferensseja ja yritysvierailuja. Tavoitteenamme on kehittää asiakaspalveluprosesseja ja toiminnan laatua sekä keskuksissa työskentelevien osaajien valmiuksia ja toimintatapoja.

14 13 19 Tase Rahayksikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , , , ,03 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , , , , , ,03 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,57 Muut saamiset 0,00 144,62 Siirtosaamiset , , , ,18 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,06 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,09

15 14 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma , , , ,00 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,90 Tilikauden voitto (tappio) 9 136, , , ,12 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,09 Lyhytaikainen Ostovelat , ,10 Muut velat , ,91 Siirtovelat , , , , , ,97 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,09

16 15 20 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO , ,32 Liiketoiminnan muut tuotot , ,07 Materiaalit ja palvelut Ulkopuoliset palvelut , , , ,84 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,24 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,31 Muut henkilösivukulut , , , ,50 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,88 Liiketoiminnan muut kulut , ,57 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,60 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 1 787, ,67 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , ,83-381,01 310,84 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,44 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 0,00-179,72 0,00-179,72 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,72 Tuloverot Tilikauden verot ,13-211, ,13-211,50 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 9 136, ,22

17 16 21 Tilastotietoja 21.1 Liikevaihdon kehitys 21.2 Asiakkaiden lukumäärä 21.3 Henkilöstö keskimäärin

LapIT Oy:n toimintakertomus 2013

LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 1 Sisällysluettelo 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 2 Arvot 4 2.1 Lappilaisuus 4 2.2 Kumppanuus 4 2.3 Erinomaisuus 4 3 Missio 4 4 Visio 4 5 Hallinto 5 5.1 Turvallisuus 5 5.2 Kehittäminen 5 6 Toimintastrategia

Lisätiedot

LapIT Oy:n toimintakertomus 2014

LapIT Oy:n toimintakertomus 2014 1 Sisällysluettelo 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 2 Arvot 4 2.1 Lappilaisuus 4 2.2 Kumppanuus 4 2.3 Erinomaisuus 4 3 Missio 4 4 Visio 4 5 Hallinto 5 5.1 Turvallisuus 5 5.2 Kehittäminen 5 6 Toimintastrategia

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY

ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY Vuosikertomus 2011 ISTEKKI OY LYHYESTI Yritys on perustettu 29.9.2009. Tuotamme julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyviä informaatio- ja viestintäteknologian sekä lääketieteellisen tekniikan

Lisätiedot

Palvelujemme lähtökohtana ovat aina asiakkaamme, joiden tyytyväisyys on toimintamme perusedellytys.

Palvelujemme lähtökohtana ovat aina asiakkaamme, joiden tyytyväisyys on toimintamme perusedellytys. vuosikertomus 2010 vuosikertomus 2010 Palvelujemme lähtökohtana ovat aina asiakkaamme, joiden tyytyväisyys on toimintamme perusedellytys. Arto Herranen, toimitusjohtaja Enfo Oyj Sisällys Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Simpler Smoother Smarter

Simpler Smoother Smarter Vuosikertomus 2011 Sisältö ENFO Oyj Avainluvut 2011......3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Konsernin strategia...6 Enfon vuosi...7 Liiketoiminnot...9 Henkilöstö... 15 Yhteiskuntavastuu...17 Case Case Eduskunta...

Lisätiedot

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti Vuosikertomus 2014 Sisällys Vuosi 2014 Toimitusjohtajalta....1 Avainluvut...2 Hallitus....6 Henkilökunta....9 Toimintakertomus...13 Yhteishankintayksikön toiminta....13 Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan

Lisätiedot

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia liiketoiminta-alueet 8 Pilvipalvelut 10 Toimistopalvelut 12 Yhteyspalvelut 14

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

Sisältö. Varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2004.

Sisältö. Varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2004. Vuosikertomus 2003 Sisältö Tärkeimmät tapahtumat 1 Yhteenveto tilinpäätöstiedoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Liiketoiminnan periaatteet 4 Toiminta-ajatus, Päämäärä, Arvot 4 Strategia 4 Organisaatio

Lisätiedot

Sisällys. Vuosi 2013. Tilinpäätös. Vastuullisuusraportti

Sisällys. Vuosi 2013. Tilinpäätös. Vastuullisuusraportti Vuosikertomus 2013 Sisällys Vuosi 2013 Toimitusjohtajalta.... 1 Avainluvut... 2 Toimintakertomus... 5 Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan tunnusluvut.... 6 Puitejärjestelyt yhtiön palveluina.... 7

Lisätiedot

336 x 280 px V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3

336 x 280 px V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 336 x 280 px VUOSIKERTOMUS 2013 NEBULAN VUOSI 2013 LYHYESTI Tilikaudella toteutettiin omistusjärjestelyjä, joiden tuloksena syntyi 1.5.2013 toimintansa aloittanut uusi Nebula-konserni (lue lisää s. 19).

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

Sisällys. Toiminta-ajatus... 1 Toimitusjohtajan haastattelu... 2 Vuosi 2003... 4 Johtoajatukset... 5 Strategia ja kulmakivet... 6

Sisällys. Toiminta-ajatus... 1 Toimitusjohtajan haastattelu... 2 Vuosi 2003... 4 Johtoajatukset... 5 Strategia ja kulmakivet... 6 VUOSIKERTOMUS 23 Sisällys Toiminta-ajatus... 1 Toimitusjohtajan haastattelu... 2 Vuosi 23... 4 Johtoajatukset... 5 Strategia ja kulmakivet... 6 Liiketoimintayksiköt Ajoneuvologistiikka... 8 Erikois- ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Katsaus. Tilinpäätös

Sisällysluettelo. Katsaus. Tilinpäätös Sisällysluettelo Katsaus Ixonos lyhyesti Vuosi 2006 Toimitusjohtajan katsaus Strategia ja toimintaympäristö Järjestelmäpalvelut Tietoliikenne Ixonos ja vastuullisuus Henkilöstö Riskienhallinta Taloudellinen

Lisätiedot

KPMG VUOSIKERTOMUS 2008 2009

KPMG VUOSIKERTOMUS 2008 2009 KPMG VUOSIKERTOMUS 2008 2009 Kansikuva: Pablo Picasso: Le baiser (1925) Succession Picasso 2009 Kuvasto; photo RMN / Jean-Gilles Berizzi 441 763 Painotuote Sisällys KPMG Oy Ab:n vuosikertomus 2008 2009

Lisätiedot

Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039?

Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039? Vuosikertomus Luovuus Ideat Strategia Visio Tulos Rekrytointi Syntilista Teot Nopeus Ympäristövaikutus Etiikka Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039? Käänsimme katseen menneen vuoden taloustiedoista

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

Simpler, Smoother, Smarter

Simpler, Smoother, Smarter Vuosikertomus 2013 Simpler, Smoother, Smarter Sisältö Enfo Oyj Avainluvut 2013... 3 Konsernin strategia... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Enfo 50 vuotta... 8 Enfon vuosi 2013... 10 Liiketoiminnot...12

Lisätiedot

V U O S I K E RTO M U S 2003

V U O S I K E RTO M U S 2003 VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällys Vuosi lyhyesti 1 Tietoja osakkeenomistajille 2 Martela lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoimintayksiköt ja organisaatio 2003 6 Liiketoimintayksikkö Suomi 6 Liiketoimintayksikkö

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012 Vuosikertomus 2012 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2012 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftratkaisuihin

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2000. Medivire Työterveyspalvelut Oy. Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa

Vuosikatsaus 2000. Medivire Työterveyspalvelut Oy. Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa Vuosikatsaus 2000 Medivire Työterveyspalvelut Oy Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa Sisällys 4 6 8 10 11 19 20 24 Medivireen hallituksen puheenjohtaja Jukka Wuolijoki: Medivireellä on selvä suunta

Lisätiedot

Sisältö. Enfo antaa. 10 13... Kasvot tietotekniikalle. Enfo tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mutkattomia tietotekniikkapalveluja Suomessa ja

Sisältö. Enfo antaa. 10 13... Kasvot tietotekniikalle. Enfo tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mutkattomia tietotekniikkapalveluja Suomessa ja Vuosikertomus 2008 Sisältö Enfo antaa Kasvot tietotekniikalle Enfo tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mutkattomia tietotekniikkapalveluja Suomessa ja Ruotsissa. Palveluissaan Enfo hyödyntää yli 45 vuoden

Lisätiedot

Sisällysluettelo MARTELAN VUOSIKERTOMUS 2013

Sisällysluettelo MARTELAN VUOSIKERTOMUS 2013 2013 vuosikertomus MARTELAN VUOSIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo Vuosikertomus Martela lyhyesti... 4 Vuosi numeroin... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Strategia ja arvot... 9 Vastuullisuus... 10 Katsaus

Lisätiedot

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Vuosikertomus 2013 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2013 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus vuosikertomus 2012 STRATEGINEN KULMAKIVI: ASIAKKAIdEN ENSISIjAINEN VAIhTOEhTO LUOTETTAVA KUMPPANI Emporia, yksi Skandinavian suurimmista ostoskeskuksista, avattiin

Lisätiedot

Parhaita makuhetkiä.

Parhaita makuhetkiä. 2012 Parhaita makuhetkiä. VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Leijona lyhyesti 3. Liiketoiminta ja palvelut 4. Asiakastyytyväisyys 5. Henkilöstö 6. Ympäristö 7. Hankinta

Lisätiedot