tiekartat ikkunoita tulevaisuuden maaseutuun Näköaloja ja tiekarttoja Pohjois-Karjalan maaseudulle vuoteen 2030

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tiekartat ikkunoita tulevaisuuden maaseutuun Näköaloja ja tiekarttoja Pohjois-Karjalan maaseudulle vuoteen 2030"

Transkriptio

1 tiekartat ikkunoita tulevaisuuden maaseutuun Näköaloja ja tiekarttoja Pohjois-Karjalan maaseudulle vuoteen Maaseudun tulevaisuusriihi -koulutushankkeen välipuintia -julkaisu

2 Ikkunoita tulevaisuuden maaseutuun Näköaloja ja tiekarttoja Pohjois-Karjalan maaseudulle vuoteen 2030 Toimittajat Inkeroinen Paula Puhakka-Tarvainen Helena Ryhänen Hannu Timonen Liisa Lisätietoja Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Yliopistokatu Joensuu Julkaisija Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Taitto ja kansi Paula Inkeroinen Paino Kopijyvä Oy Kuopio 2012 ISBN: Polkuriippuvuudesta kohti uusia tulevaisuuspolkuja...

3 Sisältö TULEVAISUUDEN TIEKARTAT Ilmasto muuttuu - muuttuuko Pohjois-Karjala 4 Luonnonvarat - Pohjois-Karjalan vahvuus 6 Uudistuvat ja kestävät energiaratkaisut 8 Ruokaa rajalta 10 Ekorationaalinen elintarviketuotanto 12 Biokaasun ja bioaktiivisten aineiden hyödyntäminen 14 Uuteen palveluyhteiskuntaan 16 Hyvä ikääntyminen 18 Viisaasti toimiva, verkottunut ja virtuaalinen maaseutu 20 Maaseudun imagoa rakentamaan 22 3

4 ILMASTO MUUTTUU MUUTTUUKO POHJOIS-KARJALAN MAASEUTU? Tuula Harinen, Rauno Jussila, Tapani Mikkonen, Hannele Pyykkö, Pekka K. Vatanen Keskeiset muutosajurit Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan nykyistä ihmisen toiminnasta johtuvaa, ilmakehän lisääntyvästä kasvihuonekaasupitoisuudesta aiheutuvaa ilmaston lämpenemistä. Ilmastonmuutos on noussut ihmiskunnan kannalta merkittävimmäksi ympäristöhaasteeksi tulevaisuudessa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät alueellisesti eri tavalla ja muutoksen ehkäisemiseen tarvitaan toimenpiteitä sekä alueellisesti, kansallisesti että globaalisti. Ilmastonmuutosta ei voida peruuttaa, mutta sitä voidaan yrittää hidastaa. Muutoksen hillitsemisessä kasvihuonekaasujen vähentäminen on avainasemassa, mutta lisäksi tarvitaan valmiutta sopeutua tulevaan muutokseen sekä kykyä hyödyntää alueellisesti ilmastonmuutoksen tuomia myönteisiä vaikutuksia. Nykytila Kansainvälisen yhteistyön ja sopimusten avulla maapallon keskilämpötilan nousu pyritään rajoittamaan kahteen asteeseen, jotta ilmastonmuutoksen vaikutukset pysyisivät siedettävinä. Suomessa keskilämpötilan arvioidaan kuitenkin nousevan 4 6 astetta vuoteen 2080 mennessä. Tulevan muutoksen vaikutukset Pohjois-Karjalaan ovat suurelta osin tuntemattomat. Voidaan kuitenkin ennakoida, että kasvu- ja laidunkausi pitenevät, mistä seuraa mm. peltokasvien tuottavuuden sekä metsien kasvun lisääntymistä. Toisaalta ilmastonmuutoksen seurauksena mm. talvisateiden sekä sään ääri-ilmiöiden arvioidaan lisääntyvän. Muutokset lämpötilassa ja sademäärissä aikaansaavat ei-toivottuja muutoksia maaperän ravinnetaloudessa ja rakenteessa kuten myös alueen infrastruktuurissa. Eroosio, ravinteiden huuhtoutuminen, routaantumisen väheneminen, pelloilla seisova vesi ja maaperän tiivistyminen vaikeuttavat maaseudun elinkeinotoimintaa. Lämpötilan nousu ja pidempi kasvukausi lisäävät myös rikkakasvien ja tuhohyönteisten esiintymistä alueella. Tavoiteltava tulevaisuus ja miten sinne päästään Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen lähtevät päätöksenteosta. Päättäjien tehtävänä on sitoutua yhteisiin tavoitteisiin ja luoda ilmapiiri, joka tukee ja kannustaa toimijoita positiivisiin ilmastoasenteisiin ja -tekoihin. Päätöksenteon kaikkien portaiden tulee tukea ilmastoystävällisiä toimia. Kasvatuksella ja koulutuksella on myös tärkeä tehtävä ja merkitys, kun tavoitteena on kaikkien kansalaisten tietoisuuden lisääminen ilmastonmuutoksesta. Aktiivisella tiedottamisella ja viestinnällä pohjoiskarjalaisia kannustetaan ilmastomyönteisiin päätöksiin ja toimenpiteisiin. Asennoidutaan siihen, että ilmastonmuutos on Pohjois-Karjalalle myös mahdollisuus. Pohjois-Karjalaan luodaan toimintasuunnitelma ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Uusiutuvaan energiaan perustuvat teknologiaratkaisut ja kestävä maankäyttö ovat maaseudun vahvuuksia muutoksen hillinnässä. Aluetalouden ylläpitämisen ja kehittämisen kannalta ilmastonmuutoksen myötä avautuvat myönteiset vaikutukset täytyy pystyä hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Arvopohja Ilmastonmuutoksen hillinnän, sopeutumisen ja hyödyntämisen kannalta tärkeimpiä arvoja ovat omavaraisuus ravinnon ja energian suhteen, ilmastonmuutokseen sopeutumisesta kumpuava yrittäjyys, innovatiivisuus, jossa muutos nähdään mahdollisuutena luoda uutta yritystoimintaa ja toimeentuloa, sopeutuvuus ennakoinnin ja riskienarvioinnin kautta, sekä riskienhallinta ja uhkien tunnustaminen etenkin energian saatavuuden, ruokahuollon ja terveyden suhteen. Aktiivisella tiedottamisella ja viestinnällä pohjoiskarjalaisia kannustetaan ilmastomyönteisiin päätöksiin ja toimenpiteisiin. 4

5 KESKEISET MUUTOSAJURIT Ilmasto lämpenee - muutoksen ehkäisy tärkeää globaalisti, vaikutuksia myös sääoloihin paikallisesti (ehkäisy) - sopeutuminen ilmaston lämpenemisen vaikutuksiin (sopeutuminen) - myönteisten vaikutusten hyödyntäminen maataloustuotannossa (hyödyntäminen) ILMASTONMUUTOS NYKYTILA Korkea uusiutuvan energiaomavaraisuuden taso, väestötiheys pieni, paljon vesistöjä ja metsää, vähän saastuttavaa teollisuutta. Tavoitteet Toimenpiteet Toimenpiteet Toimenpiteet Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen Sopeutuminen Ilmaston muutokseen Ilmastonmuutoksen hyödyntäminen Tietoisuuden lisäys kansalaisille ilmastonmuutoksen uhkista ja mahdollisuuksista Asennemuutoskampanjan aloitus: päättäjien tietoisuuden lisääminen kaikki koulutussektorit läpäisevä koulutus info, fakta lähiruoka Pilottimaakunta-hankkeen valmistelut (esim. esiselvityshanke) selvitys siitä, mitä tuki/verouudistus vaatii millaisia muutoksia tarvitaan toimintasuunnitelman luominen Metsäosaamisen hyödyntäminen Rekrytointikampanja itäiseen Eurooppaan maatilatyövoiman saamiseksi (esim. kehittämishanke) Innovaatiot esille Asennemuutos-kampanjahanke: uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen kokonaiskulutuksesta nostetaan 75%:iin maa-, aurinko- ja muut energialähteet varautuminen sään ääri-ilmiöihin P-K:sta pilottimaakunta! Energiatuotannon vapaakauppa-alue, ei valtion ohjausta valtio-omistus pois energiayhtiöisistä Uusien rakennusten rakennusmääräykset, 0-energiatalot ja puurakentaminen Hanke viljelykasvien jalostamiseen Kulutusveron kohdentaminen ilmastonmuutosta aiheuttaviin hyödykkeisiin/palveluihin Metsäkoneosaaminen ja sen vienti Energiainnovaatiot lähienergiaksi Välimerellisen osaamisen hyödyntäminen ja oppi palvelut turisteille uusia palveluyrityksiä esim. eteläeurooppalaisille osaamiskulttuuri, elämäntaidot osaamisen nostaminen, agraariosaaminen Vakiintunut toimintatapa kasvihuonepäästöjen vähentämisestä hyötyy taloudellisesti riskit minimoitu (maatiloille varageneraattorit, kylien turvallisuussuunnitelmat, kaapelointi maan alle) Julkiset toimijat/yritykset (tuettu lähienergian hyödyntäminen) Paikallisesti kannattavat energiantuotantomuodot Uusien innovaatioiden rahoittajanriskinotto Tuki kuluttajalle ilmastonmuutosta ehkäisevistä ratkaisuista Lähiruokamarketit Kaupunkiviljely / Maatila osuuskunta Maaseudun yliomavaraisuus: Ruoka, energia Maahanmuuttajat TAVOITELTAVA TULEVAISUUS 2030 Asennoidutaan, että ilmastonmuutos on mahdollisuus. 5 Energian kokonaiskulutuksesta tuotetaan 97 % uusiutuvalla Energialla. Ilmaston hyödyntäminen turismiin ja uusyrittäjyyteen. ARVOT Omavaraisuus, yrittäjyys, innovatiivisuus, sopeutuvuus, riskienhallinta

6 LUONNONVARAT - POHJOIS-KARJALAN VAHVUUS Tuomo Hämäläinen, Tanja Kähkönen, Heidi Tanskanen, Juha Vornanen Keskeiset muutosajurit Väestönkasvun ja elintason nousun myötä maaperän rikkaudet, puhdas ilma ja vesi sekä energia ovat entistä arvokkaampia. Energian ja luonnonvarojen riittävyys on keskeinen kysymys. Luonnonvarat ovat osa ekosysteemipalveluja, jotka ovat yhteiskunnan perusta; käytännössä yhteiskunnan toiminta perustuu luonnonvarojen eriasteiseen hyödyntämiseen. Ekosysteemien tuottavuus ja terveys asettavat rajat luonnonvarojen yhteiskunnalliselle hyödyntämiselle sekä luonnonvaroihin liittyvälle liiketoiminnalle. Toisaalta yhteiskunta vaikuttaa epäsuorasti ekosysteemien tuottavuuteen ja terveyteen - väestönkasvu, kulutustottumukset, teknologia ja asenteet heijastuvat siihen, miten luonnonvaroja hyödynnetään eri aikana ja eri paikoissa. Luonnonvarojen hyödyntämisellä on paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä pitkäja lyhytaikaisia vaikutuksia niin yhteiskuntaan kuin luontoonkin. Nykytila Pohjois-Karjalan luonnonvaroihin kuuluvat metsävarat, turve, kaivannaiset ja vesi sekä esteettisistä luonnonvaroista fyysinen maisema ja äänimaisema. Metsät ovat merkittävä luonnonvara Pohjois-Karjalassa; metsät ovat olleet maakunnan kehityksen yksi kulmakivi muiden luonnonvarojen rinnalla. Vesistöt ovat luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä. Järvet, lammet, joet, purot, norot ja lähteiköt ovat erityisiä elinympäristöjä, joissa elää niille tyypillisiä kasvija eläinlajeja. Monet kaivannaiset ovat nousseet laaja-alaisemmin hyödynnettäväksi luonnonvaraksi maakunnassa, mikä heijastelee näiden uusiutumattomien luonnonvarojen globaalisti kasvavaa tarvetta. Tavoiteltava tulevaisuus ja miten sinne päästään Suomen luonnonvaroihin liittyvän politiikan strategisia tavoitteita ovat luonnonvaratalous ja siihen liittyvä osaaminen, materiaali- ja energiatehokkuus, huoltovarmuus ja lähituotannon ratkaisut paikallisen hyvinvoinnille sekä Suomen kansainvälinen vaikuttavuus luonnonvarakysymyksissä. Kansallisen ja kansainvälisen tason politiikat määrittävät kehyksen käytännön tason toimille ja toimintamalleille. Pohjois-Karjalan kannalta on tärkeää, ettemme ole jatkossa raaka-aineiden tuottajia vaan tuotteiden, palvelujen ja osaamisen jalostajia. Kunnianhimoisena pitkän aikavälin tavoitteena on luoda maakunnasta öljyvapaa, uusiutuvalta energiantuotannoltaan yliomavarainen maakunta. Metsäosaaminen ja metsävarat jalostuvat nykyistä laajemmin työksi ja toimeentuloksi. Pohjois-Karjalasta on myös mahdollisuus luoda kansainvälisesti tunnettu kaivannaisteollisuusmaakunta. Arvopohja Luonnonvarat ovat yhteiskunnan toiminnassa keskeisiä. Luonnonvarat ovat kansallisessa ja kansainvälisessä politiikkakehyksessä merkittäviä liittyen kiinteästi ilmasto- ja energiapolitiikkaan sekä luonnon monimuotoisuuteen. Materiaaliset ja ei-materiaaliset arvot ovat osa kulttuuria; arvojen kautta arvotamme myös luonnonvarojen käyttöä ja kehittämistä. Pohjois-Karjalassa luonnonvarojen käyttö vaikuttaa keskittyneen hyvin tiiviisti materiaalisten tarpeiden tyydyttämiseen, sillä toimeentulomahdollisuudet ovat maakunnassa rajalliset. Samaan aikaan ei-materiaaliset arvot ovat korostumassa ja luonnonvarojen kestävä käyttö on noussut uudelleen alueiden voimavaraksi. Kyse on luonnonvarojen hyödyntämisestä, viihtyvyydestä ja virkistäytymisestä. Pohjois-Karjala on kansallisesti ja kansainvälisesti hyvin tunnettu mallimaakunta, jossa luonnonvarat on valjastettu uudenlaisilla tavoilla alueellisen kestävyyden käyttöön. 6

7 KESKEISET MUUTOSAJURIT Luonnonvarojen käyttöpaine kasvaa ja varat niukkenevat -- tarvitaan uudenlaisia hyödyntämistapoja. Kestävän kehityksen periaatteet hyväksytään yleisesti ja jalkautetaan luonnonvarojen hyödyntämiskäytäntöihin. LUONNONVARAT NYKYTILA Vahvuudet: Pohjois-Karjalassa on monipuoliset luonnonvarat, runsaasti uusiutuvia luonnonvaroja (esim. metsät, vesi) ja monipuolista osaamista. Haasteet: Perinteinen tapa käyttää ja mieltää luonnonvaroja (=raaka-aine) rajoittaa ja hidastaa uusien käyttömuotojen kehittymistä (asenteet, politiikka). Isojen yritysten raaka-aineen hankinta rajoittaa uudenlaisen, paikallisesti kestävämmän jatkojalostuksen kehittymistä. Huomio luonnonvaroihin osana ekosysteemipalveluja. Miten saadaan erilaiset tahot toimimaan yhdessä yhteisen päämäärän ja alueen monialaisen kehittämisen hyväksi (kokonaisuuden näkeminen)? TAVOITTEET TOIMENPITEET TOIMENPITEET TOIMENPITEET Asennemuutos Luonnonvarojen kestävä käyttö Toimivat glokaalit verkostot Uudenlaisten toimintatapojen edistäminen ekosysteemiajattelun aktivointi lasten ja nuorten kasvatus mediayhteistyö nuoret, seniorit ja maahanmuuttajat mukaan päätöksentekoon päättäjien ja opettajien koulutus seminaarit asiantuntijoille ja suurelle yleisölle resurssien ja niiden tulevaisuuden mahdollisuuksien inventointi seurannan indikaattoreiden määrittäminen kaikkien tahojen yhteistyönä monialaisen tutkimus- ja koulutusyhteistyön aktivointi ja tiedon jalkauttaminen omavaraisuusasteen nosto maakunnallinen verkostokoordinaattori maakunnallisen luonnonvaratyöryhmän perustaminen olemassa olevien verkostojen aktivointi maakunnan kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen yhteinen ideapankki P-K uudenlaisten rahoitusmallien testausalueeksi innovaatiopäivät ja ideakilpailut hallinnollisten esteiden poistaminen kansainvälisen tietotaidon integrointi paikalliseen yritystoimintaan edellisten toimenpiteiden vakiinnuttaminen informatiivinen, elämyksellinen ja yritystoimintaa tukeva luonnonvarakeskus (paikallinen, mutta kansainvälisesti linkittynyt) vuosittainen asennepalkinto päätös- ja hallintavallan uudelleenjärjestely edellisten toimenpiteiden vakiinnuttaminen luonnonvarakeskuksen hyödyntäminen omavarainen hajautettu energiantuotanto energiatehokkuuden ja kierrätyksen lisääminen uudet lait (taloudelliset porkkanat, sanktiot) edellisten toimenpiteiden vakiinnuttaminen glokaalien nettiverkostojen edistäminen, etätoiminta monialaisten verkostojen rakentaminen maakunnallinen rahoituskanava uusille toiminnoille luonnonvaratalouden virtuaaliverkosto keksijä-rahoitus-markkinointi ketjun parantaminen yrittäjäystävällinen hallinto- ja rahoitusbyrokratia tutorointiverkosto yrittäjille/keksijöille maakunnallinen rahoitus ulkopuolisten asiantuntijoiden pidempiaikaiseen palkkaukseen edellisten toimenpiteiden vakiinnuttaminen kasvatus- ja tiedotustoiminnan jatkaminen paikalliset tavoitteet kansallisten poliitikkojen pohjaksi politiikan teon muutos - luonnonvarojen hallinta maakuntatasolla edellisten toimenpiteiden vakiinnuttaminen maakunnalliset säännöstöt energiatehokkuuden ja kierrätyksen edistämiseksi edellisten toimenpiteiden vakiinnuttaminen koko maakunnan kattava avoin nettiverkosto edellisten toimenpiteiden vakiinnuttaminen avoin, verkossa jaettu tarveseuranta- ja ennakointijärjestelmä tuotannon ja markkinoinnin tueksi TAVOITELTAVA TULEVAISUUS 2030 Luonnonvarat ovat uudenlaisen paikallisen liiketoiminnan ja alueiden elinvoimaisuuden lähde. Luonnonvarat ovat kaiken päätöksenteon perusta. 7 Tiedonsiirto sekä koulutus-, tutkimus-, ja yritysyhteistyö glokaaleissa verkostoissa toimivat. Pohjois-Karjala on kansallisesti ja kansainvälisesti hyvin tunnettu mallimaakunta, jossa luonnonvarat on valjastettu uudenlaisilla tavoilla alueellisen kestävyyden käyttöön. ARVOT Kestävä kehitys; luonnonvarojen taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti reilu/tehokas hyödyntäminen paikallislähtöisesti

8 UUDISTUVAT JA KESTÄVÄT ENERGIARATKAISUT Anna Liimatainen, Esa Ollikainen, Pauli Tahvanainen Keskeiset muutosajurit Fossiiliset energialähteet ehtyvät, energian hinta nousee ja sen tarve sekä osuus tuotantokustannuksista kasvavat. Energiavarmuuden, -turvallisuuden ja -omavaraisuuden merkitys korostuu. Aluetalouden kannalta paikallisella hajautetulla tuotannolla on yhä suurempi arvo. Kestävä kehitys edellyttää uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi tehdyillä kansallisilla ja kansainvälisillä sopimuksilla on myös vaikutuksensa uusiutuvien energiamuotojen käytön lisääntymiseen. Nykytila Pohjois-Karjalassa käytetystä lämmitysenergiasta on yli 80 % uusiutuvaa energiaa ja kokonaisenergiastakin (n. 10 TWh /v) jo noin 63 %. Uusiutuvasta energiasta noin puolet on peräisin puubiomassasta (mustalipeä, teollisuuden sivutuotteet, metsähake, polttopuu ja pelletit). Potentiaalisia uusia energianlähteitä ovat mm. nestemäiset biopolttoaineet, biokaasu, tuulivoima, maalämpö ja aurinkoenergia sekä jätteiden ja peltobiomassojen hyödyntäminen energiantuotannossa. Maakunnallisissa ohjelmissa on asetettu tavoitteeksi tuontiöljystä vapaa energiantuotanto seuraavan 20 vuoden aikana. Jo metsävaramme mahdollistavat tämän ja edelleen lisääntyvät hakkuusäästöt jopa edellyttävät uusien puun käyttökohteiden löytämistä. Maakunnassa olevien kesanto- ym. peltojen (n ha) hyö- dyntäminen energiakasvien viljelyyn on myös iso mahdollisuus. Myös turvevaramme mahdollistavat energian tuotantoa öljyä korvaavana polttoaineena. Rakennuksissa esille tulleet energianhukkaa ja korjausvirheistä johtuneita homevaurioita aiheuttaneet ongelmat ovat yleisiä, niiden aiheuttamat kustannukset kohtuuttomia sekä vastuut epäselviä. Perinteinen innovaatiojärjestelmämme on liian raskas ja kallis tutkimusten tulokset tulee olla yrityksissä heti hyödynnettävissä ja käytännön ongelmat ratkaistavissa. Tavoiteltava tulevaisuus ja miten sinne päästään Pohjois-Karjala on vuonna 2030 omavarainen kotimaisen uusiutuvan energian tuotannossa ja käytössä. Maakunnasta saatava uusiutuva raaka-aine hyödynnetään pienellä hiilijalanjäljellä. Uusiutuvan hajautetun energiantuotannon arvoketjulla kokonaisuudessaan on suuri merkitys aluetaloudessa, se on yksi suurimmista työllistäjistä ja sillä on olennainen merkitys huoltovarmuudessa. Ajan tasalla olevan tutkimustiedon sekä rakennusmääräysten ja -valvonnan yhteistoiminnan ansiosta rakennukset ovat energiaa säästäviä, niiden homeongelmista on pääosin päästy ja käyttöikä on vähintään 70 vuotta. Puun käyttökelpoisuus ja ekologisuus on otettu huomioon rakentamisessa Pohjois-Karjalasta luodaan puurakentamisen mallimaakunta. Tiedon ja tekniikan lisäksi uusiutuvan energian käyttöönoton edistämiseksi tarvitaan muitakin keinoja kuten biosähkön syöttötariffi kilpailukyvyn takaamiseksi, energiaverotuksen kehittäminen tuottajan ja käyttäjän näkökulmasta, tukitoimia tutkimukseen, muutoksia lainsäädännössä ja päätöksenteossa, sekä pilottiyrityksiä tienraivaajiksi alalle. Uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön, energiansäästöön sekä kestävään rakentamiseen kannustamiseksi tarvitaan käytännön ohjauskeinoja. Eri toimijoiden yhteistyö ja kehittämishankkeet ovat välttämättömiä! Arvopohja Energiavarmuus, paikallisuus, hajautettu tuotanto, uusiutuvuus, omavaraisuus, turvallisuus ja päästöjen hallinta sekä energian säästö. Uusiutuvan hajautetun energiantuotannon arvoketjulla on suuri merkitys aluetaloudessa, se on yksi suurimmista työllistäjistä ja sillä on olennainen merkitys huoltovarmuudessa. 8

9 KESKEISET MUUTOSAJURIT Fossiiliset energialähteet ehtyvät -> Energian hinta nousee, osuus tuotanto- ja rahtikustannuksista kasvaa, kansainvälisiä häiriöitä ja kiistoja syntyy. Kestävä kehitys vaatii uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä ja päästöjen vähentämistä -> Uusiutuvia ja korvaavia energiamuotoja haetaan. Energian tarve kasvaa, kun väestömäärä kasvaa ja elintaso nousee -> Energian säästötarve kasvaa, kun sen hinta nousee ja käyttäjien määrä lisääntyy. Ympäristöturvallisuuden vaatimukset lisääntyvät -> Energiaomavaraisuus, energiaturvallisuus ja ympäristövaikutukset korostuvat kriisien seurauksena ja hajautetut energiaratkaisut lisääntyvät. NYKYTILA Pohjois-Karjalan kokonaisenergian käytöstä uusiutuvan energian osuus on n. 63 %, koko maassa vain noin 29%. Lämmöntuotannossa sen osuus on yli 80 %. Rakennusongelmat ja homevauriot aiheuttaneet kohtuuttomia kustannuksia. Haasteet: Monipuolisuuden puute energian tuotanto- ja käyttömuodoissa. Riippuvuus isoista toimijoista, hajautettu paikallinen tuotanto puuttuu. Pääomien puute, kallis teknologia, julkisen päätöksenteon puute, hankalat lupaprosessit ja yhteisen tahtotilan puuttuminen. Aktiivisten toimijoiden ja yrittäjien vähyys. Osaamisen puute energiaa säästävän korjaus- ja uudisrakentamisen koulutuksessa ja ammattikunnassa. Vahvuudet: Uusiutuvan energian runsaat raaka-ainevarat. Energia-alan ja rakentamisen tutkimusta sekä koulutusmahdollisuuksia tarjolla. TAVOITTEET TOIMENPITEET TOIMENPITEET TOIMENPITEET Uusiutuvan energian hajautettu, paikallinen monipuolinen tuotanto ja käyttö Energian säästö rakentamisessa ja rakennusvirheiden estäminen Käytännön ohjauskeinot uusiutuvan energian tuotannossa ja käytössä sekä energian säästötoimenpiteissä rakentamisessa Teeman koordinointivastuu ja hankerypäs käyntiin. - energianeuvonnan organisoiminen - pilottikohteet maatilatason energiantuotantoon - innovaatioiden luominen - tiedottaminen uusista energiavaihtoehdoista Korjausrakentamisen, rakennusmateriaalien sekä energian säästön tutkimus Rakennusvalvonnan ja korjausrakentamisen koulutus Ekologisen ja energiatehokkaan puurakentamisen lisääminen Maatilatason ja osuuskuntapohjaisen energiantuotannon taustojen ja rahoituspohjan selvittäminen Päätöksenteon, lainsäädännön ja verotuksen kehittäminen energia-alalle ja rakentamiseen Tutkimuksen tulosten jalkauttaminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa Aktiiviset toimijat ja vilkas hanketoiminta Energianeuvonta toimii Pilotti- ja kokeiluhankkeita sekä investointeja on käynnissä Aluetaloudelliset vaikutukset tiedossa Tutkittua tietoa koottu saataville ja tiedottaminen jalkautetaan kentälle Rakennusmääräysten valvonta toimii ja korjausrakentamisen pätevyyden toteamisjärjestelmä on käytössä Modernin puurakentamisen suunnittelukilpailu ja pilottikohteet Energiamaatiloja, niiden yhteenliittymiä ja yrityksiä syntyy ja rahoituspohja tukee energiayrittäjyyttä Lainsäädäntö, syöttötariffit ja verotus edistävät paikallisen energiantuotannon käynnistämistä. Rakennusmääräysten jatkuva ajan tasalla pitäminen Alan innovaatiopajan rakentaminen tutkimuksen ja käytännön välille Uudet innovaatiot, kokeilu- ja pilottikohteet jatkuvana toimintana Uusiutuvaa energiaa ja neuvontapalveluita on tarjolla Energia-ala on johtava toimiala Tutkimustulosten tiedottamista jatketaan intensiivisesti Rakennuskanta on kestävämpää ja energiatehokkaampaa Puurakentaminen on yleistynyt ja se on energiatehokasta Energiamaatilojen ja -yhteenliittymien tuotanto- ja talouspohja luotu Paikallisen energian tuotanto ja käyttö on kilpailukykyistä ja rakentaminen on laadukasta Tutkimustoiminta ja yrityselämä toimivat yhteistyössä UUSIUTUVA ENERGIA TAVOITELTAVA TULEVAISUUS 2030 Pohjois-Karjala on Suomen ykkönen hajautetun, uusiutuvan energian tuotannossa ja käytössä. Energiaomavaraisuus 100%. Tutkimus ja käytäntö toimivat yhteistyössä Interaktiivisesti. 9 Tutkittu tieto ohjaa asumisen energian Käyttöä. Rakennusten käyttöikä 70 v. ja asumisen energiatase pieni. Korjausrakentaminen hallinnassa. Puurakentamisen mallimaakunta. ARVOT Energiavarmuus, paikallisuus, hajautettu tuotanto, uusiutuvuus, omavaraisuus, turvallisuus ja päästöjen hallinta sekä energian säästö

10 RUOKAA RAJALTA Katri Karjalainen, Suvi Kuittinen, Kaisa Matilainen, Teuvo Mutanen Kysyntä kohdistuu luomukasviksiin, -lihaan ja -maitotuotteisiin. Luomutuotannon perusta on typensitojakasvit, jotka tuottavat ilmaista typpeä viljelykasvien käyttöön. Arvopohja Keskeiset muutosajurit Elintarviketuotannon keskeisiä muutosajureita ovat ilmaston vähittäinen lämpeneminen ja tilakoon kasvu. Lämpösumman kasvu mahdollistaa uusien kasvien viljelyn maakunnassa. Tilakoon kasvu puolestaan muuttaa maatilat entistä enemmän liiketoiminnan periaatteita noudattavaksi yrityksiksi, joiden johtaminen asettaa erityisiä osaamishaasteita viljelijälle. Ruokatuotannon muutostarpeisiin vaikuttavat vahvasti myös maailmanlaajuiset ruokatrendit: elintarvikkeiden terveellisyys (funktionaaliset tuotteet) turvallisuus ja tuotteiden jäljitettävyys (kotimaisuus ja lähiruoka) valmistuksen helppous kuluttajalle (einekset ja puolivalmisteet) kansainvälistyminen ja polarisoituminen (tuonnin lisääntyminen, valikoimien laajeneminen ja etninen ruoka) Nämä trendit heijastuvat myös pohjoiskarjalaisen maanviljelijän yritystoiminnan kehittämistarpeisiin. Kuluttajien ruokatottumusten ja kysynnän ennakoidaan suuntautuvan uudella tavalla. Nykytila Maatalous on metsätalouden rinnalla merkittävä elinkeino Pohjois-Karjalassa. Maakunta on vahvaa nautakarja-aluetta, jossa puolet peltopintaalasta on nurmea. Karjatilan kannattavuuden ja talouden tärkein perusta on huippulaatuinen, riittävästi valkuaisaineita sisältävä säilörehu. Ilmastoltaan Pohjois-Karjala on erinomaista nurmituotantoaluetta, mutta maakunnassa voidaan viljellä myös vilja- ja valkuaiskasveja. Maatalouden vahvuus on laaja luomutuotannossa oleva maanviljelysmaa-ala, jonka osuus on Suomen maakunnista kolmanneksi suurin. Pohjois-Karjalan yhteiskuntarakenteen ja maaomistusolojen muutokset heijastuvat maatalouden kehittymiseen. Viljelijöiden ikärakenne Pohjois-Karjalassa muuttuu nopeasti; seuraavan 10 vuoden aikana eläköityy paljon viljelijöitä. Maanomistus hajautuu ja siirtyy yhä enemmän maakunnan ulkopuolelle. Maataloustuotannon volyymin näkökulmasta on erityisen tärkeää, että nykyinen viljelyala pysyy tuotannossa eikä siirry muuhun käyttöön. Tavoiteltava tulevaisuus ja miten sinne päästään Elintarviketuotannon tavoitteena on Pohjois- Karjalan puolittainen omavaraisuus karjan valkuaisrehun tuotannossa. Tavoitteena on myös uusien valkuaiskasvien viljelyn lisääminen sekä niiden jalostaminen karjan rehuksi tai ihmisravinnoksi. Lähi- ja luomuruuan kysynnän kasvu on Pohjois-Karjalan maatalouden kehittymisen kannalta tärkeä trendi. Luomun ja muiden turvallisiksi arvioitujen tuotantomenetelmien kysyntä kasvaa ruokaskandaalien myötä. Valkuaisomavaraisuus on luomutuotannossa tärkeää. Maatalouden kehittämiseen liittyviä arvoja ovat puhdas elinympäristö ja elinvoimainen maaseutu. Maatalous on keskeinen osa Pohjois-Karjalan biotaloutta, jossa energia ja ravinteet kiertävät tehokkaasti. Eettinen ja terveyteen edullisesti vaikuttavien tuotteiden kuluttaminen on vahva trendi maailmalla ja Suomessa. Puhdas vesi ja luonto ovat maakunnan vahvuus, joka on hyödynnettävä ekologisten uhkien lisääntyessä maailmalla. Harva asutus, runsaat metsät sekä eläin- ja kasvitautivapaus ovat merkittäviä kilpailutekijöitä tulevaisuuden ravinnontuotannossa, jossa ruokaturvallisuus on tärkeää. Lähi- ja luomuruuan kysynnän kasvu on Pohjois- Karjalan maatalouden kehittymisen kannalta tärkeä trendi. Luomun ja muiden turvallisiksi arvioitujen tuotantomenetelmien kysyntä kasvaa ruokaskandaalien myötä. Valkuaisomavaraisuus on luomutuotannossa tärkeää. 10

11 KESKEISET MUUTOSAJURIT Yhteiskuntarakenteen muutos, kuluttajien ruokatottumusten ja kysynnän muutokset, ilmastonmuutos ja ekologiset uhat, ympäristönäkökulman korostuminen maataloudessakin, EU -tukipolitiikka ja sen muutokset, maatilojen liiketoimintamalli muuttuu, maanomistuksen muutokset. RUOKAA RAJALTA NYKYTILA Lähi- ja luomuruuan arvostuksen nousu, perusmaataloustuotannon rakenteen muuttuminen (tilakoko kasvaa), monialaisten yritysten määrä kasvaa maaseudulla Monipuolinen maatalouden toimijakenttä olemassa (maito-, vilja-, lihatuotantoa), maatilojen yritysmuodon muutokset. Pohjois-Karjala luomutuotannossa maan kärkeä (luomupeltoalaa luomussa kolmanneksi eniten Suomessa), mutta luomun jalostusaste alhainen. Maataloustuotteiden jatkojalostus maakunnassa: maidon jalostusaste korkea, mutta lihan ja viljan osalta haasteita ja mahdollisuuksia. Tavoitteet Toimenpiteet Toimenpiteet Toimenpiteet Maatalous tuotannon volyymin lisääminen Valkuaisomavaraisuus Maatilojen sukupolvenvaihdosten ja investointien edistäminen, yrittäjien ja työvoiman koulutus, sopimustuotannon kehittäminen kasvi-/eläintilat Tilakoetoiminta hankkeissa, viljelymenetelmien kehittäminen, uusien kasvien ja kasviseosten testaaminen, typensitojakasvit, luomumenetelmät EM lisäksi: Uuden EU tuki-ärjestelmän omaksuminen, yritysmallisen maatilan liiketoiminnan,johtamisen, tuotantotehokkuuden ja menetelmien ja toimintamallien kouluttaminen Living Lab -menetelmän vakiinnuttaminen viljelykoetoiminnassa, v-kasvien viljelyalan kasvattaminen, valkuaisrehustrategia (karjan rotu, tuotostaso) Johtamistaidot korostuvat edelleen, uusien viljelykasvien ja tuotantomenetelmien käyttöönotto Kasvinjalostuksen kenttäkoe-toiminta (uudet valkuaiskasvit), P-K:n oman siementuotannon kehittäminen TAVOITELTAVA TULEVAISUUS 2030 Pohjois-Karjalan maaseutu on elinvoimainen ja maataloustuotanto taloudellisesti kannattavaa, ympäristöystävällistä ja energiaomavaraista. 11 Ravinnekierron tehostaminen Karjanruokinnan tehostaminen (esim. fosfori), lannan käytön tehostaminen, typensitojakasvien käyttö, luomumenetelmät Ravinnetaselaskelmat ja tieto-taidon jakaminen, laskentatyökalujen kehittäminen ja käytön opastus, tutkimustieto käytäntöön, biokaasu, tuhkan ja yhdyskuntajätteen ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen Ravinnetaselaskelmat ja tieto-taidon jakaminen, laskentatyökalujen kehittäminen ja käytön opastus, tutkimustieto käytäntöön, biokaasu, tuhkan ja yhdyskuntajätteen ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen Aluetalouden ja ekologisuuden näkökulma pellolta pöytään Ympäristötukijärjestelmä , ruokaturvallisuus ja jäljitettävyys, lähiruokaketjun kehittäminen, tuotannon ympäristövaikutusten vähentäminen. Uusi tukijärjestelmä ja sen ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet, lähiruokaketjujen vakiinnuttaminen, tuottaja-kauppa-kuluttajaketjun tiivistäminen, tuotannon ravinnepäästöjen vähentäminen ja energiatehokkuus, maaperän kunnosta huolehtiminen Lähellä tuotettu ruoka on ketjuruuan rinnalla vakiintunut vaihtoehto. Tuotanto, jalostus ja kauppa myös paikallista. Puhtaan elinympäristön turvaaminen ARVOT Turvallinen ruoka, puhdas elinympäristö, elinvoimainen maaseutu

12 EKORATIONAALINEN ELINTARVIKETUOTANTO Eija Asikainen, Marja Pulkkinen, Pentti Ranne Keskeiset muutosajurit Maailman mittakaavassa sekä maataloustuotannossa oleva maapinta-ala että metsäpintaala ovat supistuneet voimakkaasti, mutta Suomessa maata on edelleen käytössä runsaasti suhteutettua väestön kokonaismäärään. Ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt lisäävät elintarvikehuollon riskejä ja pakottavat vahvistamaan paikallista tuotantoa. Tietoisuus ilmastonmuutoksen uhkista aiheuttaa myös painetta siirtyä ekologisesti kestävään tuotantoon ja kulutukseen. Kuluttajakäyttäytymisessä korostuvat ravinnon puhtaus ja terveellisyys, jolloin laatu korvaa määrän tavoittelun. Nämä tekijät edistävät siirtymistä ekorationaaliseen eli alue- ja ympäristötalouden yhteisvaikutuksen huomioonottavaan ruoan tuotantoon ja jalostukseen. Nykytila Pohjois-Karjalassa saa elantonsa elintarvikealasta noin henkeä, joista noin sijoittuu maatalouteen ja noin jatkojalostukseen. Pohjois-Karjalan maatalous perustuu nautakarjavaltaiseen kotieläintalouteen, erityisesti maidontuotantoon. Maakunta on maan 5. suurin maidon ja naudanlihan tuottaja. Maatiloja maakunnassa on reilut Maatiloja, joilla on voimassa oleva sopimus luonnonmukaisesta tuotannosta, on Pohjois-Karjalassa 314 (11,8 % tiloista) ja luomu- ja siirtymävaiheessa olevia peltoja on ha eli noin 17,3 % peltopinta- alasta. Sekä luomusopimustilojen määrä että tilakoko on kasvanut (keskipinta-ala on luomutiloilla 47,2 ha). Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmässä olevia kotieläintiloja on 71 kpl. Pohjois-Karjalassa on 15 yritystä, jotka harjoittavat luomujatkojalostusta. Tässä joukossa on merkittäviä luomuviljan, -maidon ja -lihan jalostajia. Tavoiteltava tulevaisuus ja miten sinne päästään Paikallisesti ja globaalisti verkottunut elintarviketuotanto on Pohjois-Karjalan elinvoimaisuuden lähde. Maakunta tunnetaan uusiutuvien luonnonvarojen jalostamisesta, metsä- ja bioenergia osaamisestaan sekä paikalliseen luomuruokaan perustuvan elintarvikealan kehittyneisyydestään. Maakuntaa rikastuttavat Venäjän tuomat yhteistyömahdollisuudet. Maakunnan elintarviketuotanto on kääntynyt nousuun ja elintarvikealan osuus työvoimasta on kääntynyt kasvuun. Pohjois-Karjalassa on 15 yritystä, jotka harjoittavat luomujatkojalostusta. Tässä joukossa on merkittäviä luomuviljan, -maidon ja -lihan jalostajia. Lisäksi alueella toimivat mm. luomuhunajan ja -mahlan valtakunnallisesti tunnetut toimijat sekä useita pieniä luomujalostajia, joilla on alueellista merkitystä ja tunnettavuutta. Arvopohja Paikalliskulttuurien kunnioittaminen. Luonnonläheinen ja turvallinen asuinympäristö sekä puhdas ravinto ja vesi. Kohtuullistaminen. Ekologisesti ja ekonomisesti kestävät tuotantomenetelmät. Eettiset tuotanto-olosuhteet ja ruokaturvallisuus. Alue- ja paikallistalouksien vahvistaminen, asiakkaiden tarpeet huomioiva uusiutuva jatkojalostus ja ajanhermolla pysyttelevä ruokakysynnän tuntemus. Paikallisesti ja globaalisti verkottunut ekorationaalinen elintarviketuotanto on Pohjois- Karjalan elinvoimaisuuden lähde. Maakunnan elintarviketuotanto on kääntynyt nousuun ja elintarvikealan osuus työvoimasta on kääntynyt kasvuun. 12

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA

LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA LAPIN ELY-KESKUS LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 8.4.2015 1 Lapin maakunnan kuvaus ja nykytilan arviointi... 3 1.1 Alue- ja väestörakenne... 3 1.2 Elinkeinorakenne ja talouskehitys...

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Keski-Suomi 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Pohjois-Savo 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Pohjois-Savon

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Lappi. Lappi 11.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Lappi. Lappi 11.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Lappi Lappi 11.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Lapin maaseudun

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 4 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 1 VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. VILJATUOTTEEN ARVOKETJU 1.1. Yhtenäinen ja tehokas

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN STRATEGIA

KESKI-SUOMEN STRATEGIA Luonnos 21.2.2014 KESKI-SUOMEN STRATEGIA Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 SISÄLTÖ: LUKIJALLE 1. KESKI-SUOMEN VISIO 2040 2. KESKI-SUOMEN TULEVAISUUDEN AVAINALAT 2.1. Aluerakenne ja saavutettavuus

Lisätiedot

LAPPI Pohjoisen luova menestyjä. LAPIN MAAKUNTASUUNNITELMA Strategia vuoteen 2030

LAPPI Pohjoisen luova menestyjä. LAPIN MAAKUNTASUUNNITELMA Strategia vuoteen 2030 LAPPI Pohjoisen luova menestyjä LAPIN MAAKUNTASUUNNITELMA Strategia vuoteen 2030 luonnos 10.6.2009 SISÄLTÖ Saatteeksi... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Maakuntasuunnitelmalla suunta tulevaisuuteen...3 1.2 Lappi

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020 Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020 0 PIENI JA VIKKELÄ TOIMIJA KEHITTÄÄ ALUETTA MONIPUOLISESTI Rajupusu Leader ry on toiminut

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄME 2035 Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SISÄLLYS ESIPUHE...3 JOHDANTO...5 LÄHTÖKOHDAT JA KEHITYSNÄKYMÄT...6 Megatrendit...6 Nykytila ja kehitysnäkymät Päijät-Hämeessä...

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016 Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Sisältö 1. JOHDANTO 4 2. VISIO 2030 6 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 8 3.1. Nykytilan kuvaus 8 3.2. Muutoshaasteita 10 3.3.

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

Suomen maaseudun kehittämisstrategia 2007-2013

Suomen maaseudun kehittämisstrategia 2007-2013 Suomen maaseudun kehittämisstrategia 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukainen

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030

Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 12/2015 Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030 Pasi Rikkonen ja Heidi Rintamäki (toim.) Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Pirkanmaa. Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Pirkanmaa. Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Pirkanmaa Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Pirkanmaan

Lisätiedot