Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi: Differentiaaliyhtälöt ja systeemiteoria

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi: Differentiaaliyhtälöt ja systeemiteoria"

Transkriptio

1 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi: Differentiaaliyhtälöt ja systeemiteoria 22. heinäkuuta 24

2 2

3 Sisältö 1 Johdanto: muutoksen mallintaminen 5 2 Diskreettiaikainen mallintaminen Differenssiyhtälöt Mallintaminen differenssiyhtälöillä Käyttäytymisen arviointi differenssiyhtälöllä Rajaton kasvu Rajattu kasvu Differenssiyhtälöryhmä Mallintaminen differenssiyhtälöryhmällä Kilpailevat populaatiot Saalis - saalistaja Ratkaisut Numeerinen ratkaisu ja pitkäaikainen käytös Analyyttinen ratkaisu Tasapainotilat Jatkuva-aikainen mallintaminen Differentiaaliyhtälö Mallintaminen differentiaaliyhtälöllä Populaation kasvu Differentiaaliyhtälöryhmät Mallintaminen differentiaaliyhtälöryhmällä Interaktiiviset populaatiot Dimensioton muoto Ratkaisut Numeerinen Analyyttinen Tasapainoarvot Graafinen tarkastelu Esimerkki - lääkekuurin määrääminen

4 4

5 Luku 1 Johdanto: muutoksen mallintaminen Matemaattisessa mallinnuksessa tarkoituksena on luoda malleja, joiden avulla pystytään selittämään käyttäytymistä tai ennustaa tulevaa. Monesti hyvä lähtökohta on yhtälö nykyinen arvo = vanha arvo + muutos. Usein analyysi aloitetaan tutkimalla vain muutosta. Jos asiat tapahtuvat tietyin aikavälein, tarkastellaan asiaa diskreetissä ajassa. Käytetään differenssiyhtälöitä. Jos aika on taas jatkuvaa, otetaan käyttöön differentiaaliyhtälöt. Jatkuva-aikaista käyttäytymistä voi myös arvioida differenssiyhtälöillä. Toisaalta joskus on hyödyllistä tutkia diskreettiaikaista mallia differentiaaliyhtälöillä. Interaktiivisia järjestelmiä mallintaessa tarvitaan puolestaan differenssi- ja differentiaaliyhtälöryhmiä. Differenssiyhtälöiden teoriassa ja soveltamisessa on monia yhtäläisyyksiä differentiaaliyhtälöiden teoriaan. Seurauksena muunnokset differenssi ja differentiaaliyhtälöiden välillä ovat mahdollisia. 5

6 6

7 Luku 2 Diskreettiaikainen mallintaminen Katsotaan ensin intuitiivinen esimerkki. Esimerkki - Ydinasekilpailu Maat X ja Y ovat ydinasekilpailussa keskenään. Kumpikin maa uskoo, että kunhan silläonohjuksia tietty määrä, toinen ei uskalla hyökätä. Maa Y laskee, ettäse tarvitsee 12 ohjusta vahingoittaakseen vastustajaa. Lisäksi Y laskee, että kahta X:n ohjusta vastaan se tarvitse yhden ylimääräisen. y olkoon Y :n ohjusten määrä ja xx:n ohjusten määrä, jotka Y on havainnut. Y noudattaa tällöin strategiaa y = x. Maa X noudattaa samankaltaista strategiaa. Se laskee, ettäsetarvitsee ainakin 6 ohjusta, sekä lisäksi yhden kolmea Y :n ohjusta kohden. Olkoon x nyt X:n ydinaseiden määrä jayx:n havaitsemat Y :n ydinaseet. X:n strategia on yhtälön x = y mukaista. Miten ydinasekilpailu etenee? Ensimmäisellä askeleella Y rakentaa 12 ohjusta ja X 6. Oletetaan nyt, että X:n ja Y :n tiedustelutiedot ovat täydellisiä, eli kumpikin on tietoinen kaikista toisen maan ohjuksista. Seuraavassa vaiheessa Y lisää kapasiteettinsa y = = 15 ohjukseen. X:n ohjuksia on taas x = = 1. Kun 2 3 merkitsemmä n:nnen vaiheen ohjusmääriä x n :llä jay n :llä, saadaan yhtälöt { yn+1 = x 2 n x n+1 = 6+ 1y. 3 n x =6ja y = 12 ovat mallin alkuarvot, itse yhtälöissä esiintyvät 6, 12, 1 ja 2 ovat mallin parametrejä

8 8 Kun kilpailu jatkuu dynaamisesti (vaiheittain) samojen yhtälöiden mukaisesti tilanteet menevät seuraavasti: n y n x n y y y y 2 3 y 1 x 1 x 2 (12,18) x 3 x x Rakennettavien ohjusten määränäyttääpienenevän vaiheiden edetessä. Y näyttää päätyvän noin 18 ohjukseen, X taas 12 ohjukseen. Ennustaako malli tasapainoarvoja, joihin maat näyttävät päätyvän? Onko tasapainoasema vakaa, eli vaikuttavatko alkuarvojen muutokset paljon siihen? Kuinka herkkä lopputulos on muutoksille mallin parametreissä? Karkaako kilpavarustelu käsistä, jos jompi kumpi poikkeaa strategiastaan hiukan? 2.1 Differenssiyhtälöt Yleisesti k:nnen asteen differenssiyhtälö onmuotoa: f(n, x n+1,x n,x n 1,x n 2,...x n k+1 )= Ensimmäisen asteen differenssiyhtälö Yleensä tullaan toimeen ensimmäisen asteen differenssiyhtälöllä f(n, x n+1,x n )=,

9 9 joka pyritään kirjoittamaan eksplisiittiseen muotoon x n+1 = g(n, x n ). (Vastaavasti joskus käytetään muotoja f(n, x n,x n 1 )=ja x n = g(n, x n 1 ).) Autonominen yhtälö Differenssiyhtälöä kutsutaan autonomiseksi, mikäli funktio g ei suoraan riipu aikamuuttuja n:stä. x n+1 = g(x n ) Alkuarvotehtävä Alkuarvotehtäväonalkuarvojen ja differenssiyhtälön yhdistelmä. Eksplisiittiseen muotoon sijoittamalla voidaan laskea seuraava arvo. Differenssiyhtälöistä puhuttaessa käytetään usein termejä jono, dynaaminen systeemi, numeerinen ratkaisu jaanalyyttinen ratkaisu. Ensinnäkin differenssiyhtälömäärittelee jonon rekursiivisesti. Jonon termien yhteyden kuvaus on dynaaminen systeemi. Numeerinen ratkaisu on taas taulukko arvoista, jotka toteuttavat differenssiyhtälön. Analyyttinen ratkaisu on taas kaava, jolla jonon n:s alkio voidaan laskea pelkästään n:n perusteella, laskematta edellisiä jonon alkioita etukäteen. Monesti differenssiyhtälön analyyttinen ratkaisu ei ole mahdollinen. 2.2 Mallintaminen differenssiyhtälöillä Kunmuutoksia havaitaan jonkin asian käyttäytymisessä, on hyödyllistä tietää miksi muutos tapahtui kyseisellä tavalla ja mahdollisesti ennustaa mitä tapahtuu seuraavaksi. Matemaattisen mallin avulla voidaan ymmärtääkäyttäytymistä. Voidaan myös kokeilla helposti mitä tapahtuisi, jos alkuehdot tai parametrit muuttuisivat. Jonoja tarkasteltaessa puhutaan ensimmäisistädifferensseistä.jonon A = {a, a 1,a 2,...} n:s ensimmäinen differenssi on a n = a n+1 a n. Usein huomaataan datan muodostaman jonon termien yhteys tarkastelemalla näitä ensimmäisiädifferenssejä. Tämän jälkeen differenssiyhtälön kirjoittaminen onkin vähän helpompaa.

10 1 Käyttämällä ensimmäistä differenssiä voidaan ensimmäisen asteen differenssiyhtälöt kirjoittaa muodossa x n = g(n, x n ), josta näkyykin paremmin yhteys differentiaaliyhtälöihin. Esimerkki - Asuntolaina Otetaan asuntolaina 8 eurolle 2 vuoden ajaksi. Kuukausittain velasta maksetaan euroa, korkoa laina kasvaa kuukausittain 1%. Lainan määrän b n muutos kuukausittain on: b n = b n+1 b n =.1b n Lainan määrä käyttäytyy dynaamisen mallin mukaisesti: { bn+1 = 1.1b n b = 8, jossa b n on siis lainan määrä n:n kuukauden jälkeen. Numeerinen ratkaisu saadaan sijoittamalla differenssiyhtälöön edellinen arvo. n b n b n n

11 Käyttäytymisen arviointi differenssiyhtälöllä Monesti muutoksia ei ole yhtähelppo kuvata tarkasti kuin edellisessäasuntolaina esimerkissä. Olihan kyseessä ihmisen helppoa ymmärrettävyyttä silmällä pitäen luoma tilanne. Yleensä joudutaan esittämään muutos graafisesti, löytämään jokin säännönmukaisuus ja arvioimaan tilannetta matemaattisesti. Kun huomaataan toistuva muutos, pyritään siis löytämään funktion f, joka kuvaa muutosta. Muutoksen mallintaminen onkin pitkälti funktion f löytämistä jaarvioimista. Yleensähän matemaattiset mallit eivät kuvaa tarkasti reaalimaailmaa. Tarvitaan ainakin jonkun verran yksinkertaistuksia ja arviointeja. Eliölajin populaation muutokseen vaikuttaa esimerkiksi syntyvyys, kuolleisuus, ruoan saatavuus, kilpailu ruoasta, saalistajat ja luonnon muutokset. Kaikkien tekijöiden mallintaminen on usein mahdotonta tai ei ainakaan helppoa. Valitaan mukaan helposti mitattavia, helposti mallinnettavia ja malliin vaikuttavia suureita. Samalla kun osa tekijöistäjätetään huomiotta, voidaan tarkasteltava aika muuttaa diskreetiksi, vaikka todellisuudessa tapahtumat olisivatkin luonteeltaan jatkuvia. Erityisen hyödyllistätämäontilanteissa, joissa epäjatkuvia muutoksia tapahtuu tietyin väliajoin, esimerkkinä eläimien vuotuiset lisääntymisajat Rajaton kasvu Yksinkertainen differenssiyhtälömalli saadaan, kun kasvu p n on verrannollista määrään p n : p n = p n+1 p n = αp n p n+1 = p n + αp n, missä α>.tätä kutsutaan Malthusin malliksi. p p n 1 α p n Kuvista huomataan, että malli ennustaa rajatonta kasvua.

12 12 Tämä malli sopii hyvin esimerkiksi populaation kasvuun alkuaikoina, kun resurssien vähyys ei vielä pääse vaikuttamaan asiaan.tällöin populaatiossa p n syntymiä tapahtuu populaatioon verrannollinen määrä eli sp n.myös kuolemia tapahtuu populaatioon verrannollinen määrä kp n.koko populaation muutos on siis p n = sp n kp n =(s k)p n = αp n. Myös säästötilin koronkasvu on Malthusin mallin mukaista. Tällöin α on prosentti, jolla korkoa annetaan ja mittausten väli on koronmaksun aikaväli(esimerkiksi kuukausittain). Esimerkki - Hiivan biomassa Halutaan sovittaa malli seuraavaan dataan ( n = aika tunneissa, p n = havannoitu biomassa, p n = p n+1 p n = biomassan muutos): 1 n p n p n p p Graafisesta esityksestä huomataan, että populaation muutos on suunnilleen verrannollinen populaation kokoon. Siis p n = α p n,jollekin α. Kunpiirretään muutosta arvoivan suoran origon kautta, saadaan kulmakertoimeksi α.5.luotu malli on siis p n = p n+1 p n =.5p n p n+1 =1.5p n Rajattu kasvu Joshalutaan mallin ottavan huomioon myös resurssien äärellisen määrän, voidaan menetellä seuraavasti. Olkoon maksimipopulaatio M raja, jota suuremmaksi tutkittu määrä p n ei voi kasvaa ainakaan pysyvästi. Alussa resurssien rajallisuus ei

13 13 vaikuta ja p n noudattaa rajattoman kasvun mallia p n = αp n. Kun p n kasvaa suureksi, kasvun pitäisi hidastua, eli α:n pitäisi pienentyä. Otetaan malliin mukaan kerroin M p n M, jolla on ominaisuudet p n M : p n M : M p n M =1 p n M 1, M p n M. Nyt malli saa muodon p n = α M p n M p n p n+1 = p n + α M (M p n)p n. Johdettumalli pätee alun rajattomaan kasvuun ja lopun vähenevään kasvuun. Tätä mallia kutsutaan Verhulstin malliksi tai logistisen kasvun malliksi. Huomaa, että mallin yhtälön oikea puoli on kvadraattinen p n :een nähden. Tämä dynaaminen systeemi on epälineaarinen ja yleensä sitäeivoida ratkaista analyyttisesti. p p n M 1 α M p n Esimerkiksi eliöpopulaatiot noudattavat tätä mallia, kun niilläonjonkin rajallinenresurssi (esimerkiksi ruoka). Toinen esimerkki voisi ollaflunssan leviäminen kouluympäristössä.

14 14 Esimerkki - Hiivan biomassa Kun tarkastellaan edellisen esimerkin tilannette ajassa pidemmälle saadaan seuraavat tulokset: n p n p n p 4 n n Näyttää selvästi siltä, että kasvuvauhti pienenee ja kasvu jopa pysähtyy, kun populaatio kasvaa tarpeeksi suureksi. Populaation koko näyttää lähenevän maksimipopulaatiota. Graafisen esityksen perusteella voitaisiin olettaa, että maksimipopulaatio on noin 665. Tämä onsiissemäärä hiivaa, jonka kyseessä oleva ympäristövoipitää kerrallaan hengissä. Korjataan malli muotoon p n = k(665 p n )p n. Koitetaan miten tämämalli selittäisi kerättyädataa. Tämävoidaan tehdäesittämällä graafisesti suure p n suureen (655 p n )p n funktiona p n (665 p n )p n

15 Koepisteet ovat suunnilleen origon kautta kulkevalla suoralle. Kulmakertoimeksi saadaan k.81.malli on siis 15 p n = p n+1 p n =.81(665 p n )p n p n+1 = p n +.81(665 p n )p n Graafisesta esityksestä nähdäänmallinpätevyys. Mallinennustamat arvot ovat kohtuullisen lähellä koetulosten arvoja p 4 n koetulokset mallin ennusteet 5 1 n Differenssiyhtälöryhmä Yleisesti eksplisiittinen differenssiyhtälöryhmä onmuotoa x n+1 = g 1 (n, x n,y n,...,x n 1,y n 1,...) y n+1 = g 2 (n, x n,y n,...,x n 1,y n 1,...). eli vektorimuodossa x n+1 = g(n, x n, x n 1,...). Ensimmäisen asteen differenssiyhtälöryhmä Ensimmäisen asteen yhtälöryhmä onvektorimuodossa x n+1 = g(n, x n ). Huomaa, että x n :n komponentit voivat tietysti vaikuttaa toisiinsa.

16 16 Lineaarinen vakiokertoiminen yhtälöryhmä Lineaarinen differenssiyhtälöryhmä voidaan esittää matriisimuodossa x n+1 = Ax n + b. Korkeamman asteen differenssiyhtälö Oletetaan, että käytössä onk:nnen asteen differenssiyhtälö: x n+1 = g(n, x n,x n 1,...,x n k+1 ). Merkitään nyt eli x 1 n+1 = g(n, x 1 n,x 2 n,...x k+1 n ) x 2 n+1 = x 1 n x 3 n+1 = x 2 n. x k+1 n+1 = x k n x n+1 = g(n, x n ). Muunnoksella saadaan siis korkeamman asteen differenssiyhtälö muutettua yhtälöryhmäksi. x n :n ensimmäinen alkio seuraa alkuperäisen yhtälön arvoja, loput toimivat muistina. Samanlailla korkeamman asteen differenssiyhtälöryhmä voidaan muuntaa ensimmäisen asteen yhtälöryhmäksi. 2.5 Mallintaminen differenssiyhtälöryhmällä Kilpailevat populaatiot Oletetaan, että meilläonesimerkiksi 2 eliölajipopulaatiota p n ja q n,jotka kilpailevatjostain yhteisestäresurssista. Toisen lajin poissa ollessa molemmat populaatiot kasvavat rajatta: p n = α 1 p n, q n = α 2 q n, missä α 1,α 2 >. Toinen populaatio hidastaa toisen kasvuvauhtia. Hidastavaa tekijää voidaan mallintaa monin tavoin. Yksinkertaisimmillaan kasvun hidastuminen on verrannollinen populaatioiden mahdollisiin kanssakäymisiin. Populaation

17 p n kukin yksilö voijoutua kanssakäymisiin kunkin toisen populaation q n :n yksilön kanssa. Eli kasvun hidastuminen on verrannollinen tuloon p n q n : 17 { pn = α 1 p n β 1 p n q n, q n = α 2 q n β 2 p n q n jossa β 1 ja β 2 ovat positiivisia vakioita, lajien suhteelliset haitat. Esimerkki - Pöllöt ja haukat Olkoon meilläpöllöpopulaatio P n ja haukkapopulaatio H n.nekilpailevat samasta ravinnosta (hiiristä), joten niiden voidaan olettaa noudattavan kilpailevien lajien differenssiyhtälömallia. Olkoon yhtälöt { Pn+1 = 1.2P n.1p n H n H n+1 = 1.3H n.2p n H n Katsotaan mitä tapahtuu, kun lähdetään liikkeelle populaatioista P 1 = 151, H 1 = 21. n P n H n Pöllöt Haukat Haukat näyttävät kuolevan vaikka niitä alussa olikin selvästi enemmän. Pöllöpopulaatiolla menee hyvin Saalis - saalistaja Olkoon nyt p n saalispopulaatio ja q n saalistajapopulaatio. Saalispopolaatio kasvaa kuten kilpailevien lajien kohdalla, kasvun hidastuminen on verrannollinen mahdollisiin kanssakäymisiin saalistajien kanssa:

18 18 p n = α 1 p n β 1 p n q n, Saalistajan kohdalla asiat ovat toisin. Jos saalita ei olisi, saalistajapopulaatio kuolisi pois, esimerkiksi populaatioon verrannollisella vauhdilla α 2 q n.saaliiden olemassaolo puolestaan lisää kasvuvauhtia verrannollisena mahdollisiin kanssa käymisiin β 2 p n q n : jossa siis α 2,β 2 >.Yhteensä: q n = α 2 q n + β 2 p n q n, { pn = α 1 p n β 1 p n q n q n = α 2 q n + β 2 p n q n Esimerkki - Pöllöt ja hiiret Pöllöpopulaation P n ja hiiripopulaation M n voidaan olettaa noudattavan saalissaalistaja mallia. Olkoon malli { Mn+1 = 1.2M n.1p n M n P n+1 =.7P n +.2P n M n n P n H n Hiiret Pöllöt Yhteiselo sujuu ainakin jonkin aikaa. Kun hiiriä onpaljon pöllöpopulaatio alkaa kasvaa nopeammin. Kun pöllöjä onpaljon hiiripopulaatio vähenee, joka taas aiheuttaa pöllöpopulaation kutistumisen. n

19 Ratkaisut Numeerinen ratkaisu ja pitkäaikainen käytös Differenssiyhtälön numeerinen ratkaisu on taulukko, jossa arvot on laskettu edellisten arvojen perusteella. Aikaisemmin on ollut useita esimerkkeja tästä. Pitkällä aika välillä numeerinen ratkaisu voi käyttäytyä monin tavoin: kasvaa rajatta vähenee rajatta lähenee raja arvoa värähtelee jaksottain värähtelee vaimenevasti värähtelee voimistuen Auton jousituksen mallintamisessa voimistuva tai jaksollinen värähtely ei olisi toivottavaa. Ilmaston keskilämpötilan puolestaan kuuluu värähdellä vuodenaikojen vaihtuessa. Esimerkki - Dynaamiset systeemit muotoa a n+1 = ra n Dynaaminen systeemi muotoa a n+1 = ra n, alkuehto a annettuna ratkeaa helposti analyyttisesti: a n = r n a.

20 2 Systeemi käyttäytyy seuraavasti: r>1 kasvaa rajatta r =1 vakioratkaisu a 1 >r> suppenee tasaisesti kohti nollaa r = vakioratkaisu >r> 1 suppenee oskilloiden kohti nollaa r = 1 oskilloi ± a r< 1 oskilloi voimistuen Esimerkki - Epälineaariset systeemit Epälineaarisilla systeemeillä eiyleensä ole analyyttistä ratkaisua. Epälineaariset systeemit ovatkin hyvin herkkiä alkuarvoista ja parametreistä. Tarkastellaan differenssiyhtälöä a n+1 = r(1 a n )a n alkuarvolla a =.2.Katsotaan mitä tapahtuu, kun r saa arvot 2, 3, 3.6 ja r=2 1 r= r= r= Kun r =2lähestytään tasaisesti raja-arvoa. Kun r =3tai r =3.6 systeemi värähtelee. Kun r =3.7 systeemi käyttäytyy suorastaan kaoottisesti.

21 Analyyttinen ratkaisu Epälineaarisillädifferenssiyhtälöilläeiole ratkaisua yleisesti. Lineaarisilla vakiokertoimisilla systeemeillä analyyttinen ratkaisu on. Yleensä hyvästrategia yksinkertaisempien differenssiyhtälöiden ratkaisussa on: 1. Kirjoita differenssiyhtälöävastaavan jonon termejä. Huomaa jokin säännönmukaisuus. 2. Kirjoita kaava päätellylle säännönmukaisuudelle, eli ehdotelma analyyttiselle ratkaisulle. 3. Varmista/todista kaavan toimivuus sijoittamalla se differenssiyhtälöön. Seuraavassa esitetään lineaaristen differenssiyhtälöiden ratkaisut suoraan kaavamuodossa. Lineaarinen vakiokertoiminen homogeninen yhtälö Yhtälön ratkaisu alkuarvolla x on selvästi Lineaarinen vakiokertoiminen yhtälö Tarkastellaan mallia x n+1 = Ax n x n = A n x. x n+1 = Ax n + b, jolle on annettu alkuarvo x.otetaan käyttöön askelfunktio { n< u n = 1 n jolloin differenssiyhtälön voi kirjoittaa muodossa Tämän yhtälön analyyttinen ratkaisu on missä x n+1 = Ax n + u n b. x n = ˆx n +(u h) n,

22 22 ˆx n on homogeenisen yhtälön ˆx n+1 = Aˆx n ratkaisu alkuehdolla ˆx = x.(general Solution, Yleinen ratkaisu) (u h) n on diskreetti konvoluutio (u h) n = n u i h n i, i= jossa edelleen h n on systeemin h n+1 = Ah n + δ n b ratkaisu alkuehdolla h = (Particular Solution, Erikoisratkaisu). Tässä siis δ n on diskreetti herätefunktio δ n = { 1 n = muuten Lineaarisen differenssiyhtälöryhmän ratkaisu saatiin kahden eri yhtälöryhmän ratkaisujen summaksi. Nämä yksinkertaisemmat yhtälöryhmät onkin sitten helppo ratkaista. ˆx n = A n x { n = h n = A n 1 b muuten Mikäli matriisi A on diagonalisoituva, matriisipotenssit saadaan laskettua helposti ominaisarvohajotelman kautta. A n = (PΛP 1 ) n = PΛ n P 1 = P λ n 1... λ n p P 1 Muita menetelmiämatriisipotenssin nopealle laskemiselle löytyy kirjallisuudesta.

23 23 Esimerkki - asuntolaina Haetaan yhtälön b n+1 =1.1b n 88.87, analyyttinen ratkaisu esitetyllä kolmivaiheisella menettelyllä, kun b = Kirjoitetaan jonon termejä. b = 8 b 1 = 1.1b b 2 = 1.1(1.1b 88.87) =1.1 2 b Yhtälön ratkaisu voisi olla (sievennetään käyttäen geometrisen sarjan summakaavaa): ˆbn = 1.1 n n n n 1 = 1.1 n i i= = 1.1 n n = 1.1 n n Todennetaan, että annettu ratkaisu ˆb n todella ratkaisee alkuarvotehtävän. Alkuarvo: ˆb = = 8 Rekursiokaava(oletetaan, että b n = ˆb n ja osoitetaan b n+1 = ˆb n+1 ): b n+1 = 1.1b n = 1.1(1.1 n n 1 ) = 1.1 n n = 1.1 n ( 1.1n = 1.1 n n ) = ˆb n+1

24 24 Esimerkki - Ydinasekilpailu Kirjoitetaan malli ensin matriisimuodossa: ( ) ( xn+1 1 = 3 1 y n+1 x n+1 = Ax n + b 2 )( xn y n ) + ( 6 12 ) Alkuehtona siis x = (6, 12) T.Analyyttinen ratkaisu on x n = ˆx n +(u h) n n 1 = A n x +( A i ) b i= = A n x +(I A) 1 (I A n )b geometrisen sarjan summakaava Lasketaan ratkaisun arvo, kun n =4.Tarvittu matriisipotenssi saadaan ominaisarvohajotelman A = PΛP 1 avulla. Ja lopulta ratkaisun arvo Tasapainotilat ( ).484 Λ =.484 ( ) P = ( ).278 A 4 = PΛ 4 P 1 =.278 x 4 = A 4 x +(I A) 1 (I A 4 )b (118, 178) T Dynaamisen systeemin tasapainotila on jokin tila, jossa systeemin tila pysyy vakiona ajan kasvaessa. Esimmäisen asteen autonomisen differenssiyhtälöryhmän p n+1 = g(p n ) tasapainopiste( eli g:n kiinteä piste ) toteuttaa yhtälön josta se siis voidaan ratkaista. z = g(z),

25 Tasapainopiste on (asymptoottisesti) stabiili, jos tasapainopisteen läheisyydestä lopulta lähestytään kyseistä tasapainopistettä. Linearisoidaan funktio g tasapainopisteen z ympärillä: Linearisoitu malli ratkeaa analyyttisesti: g(p n ) g(z)+g (z)(p n z) p n = z + g (z) n (p z). p n suppenee kohti tasapainopistettä z kaikilla p, mikäli g (z) n O. Analyyttisen ratkaisun yhteydessä olleen ominaisarvohajotelman perusteella saadaan, että yksittäiset lim n λ n i =. Eli stabiilisuusehto: Esimerkki - Hiivan biomassa Hiivan biomassaa kuvasi yhtälö joten tasapainopisteet ovat yhtälön λ eig(g (z)) : λ < 1. p n+1 = p n +.82(665 p n )p n, z = z +.82(665 z)z = g(z) ratkaisut, jotka ovat selvästi z 1 =ja z 2 = 665. g :n derivaatta on g (z) =1+.82(665 z).82z. g (z 1 )=g () = g (z 2 )=g (665) =.4547 Siis z 1 on epästabiili ja z 2 on stabiili. Jos pisteestä z 1 =poiketaan positiiviseen suuntaan, hiivan biomassa alkaa lisääntyärajusti. Jos taas pisteestä z 2 = 665 poiketaan, palautuu hiivan biomassa takaisin z 2 :een. Jos alkuarvo on p =,ei lähestytä stabiilia tasapainopistettä z 2.Josp >, niinp n z 2. Esimerkki - Ydinasekilpailu Maiden X ja Y ydinohjusmäärät mallinnettiin yhtälöillä: { xn+1 = y n y n+1 = x n 25

26 26 Ratkaistaan tasapainopiste: { x = 6+ 1 y { 2 x = 12 y = x y = 18 3 Jacobin matriisi on ( jolla on ominaisarvot λ 1 = 1/ 6.41 ja λ 2 = 1/ Tasapainopiste on siis stabiili. Tämä huomattiin jo numeerisen ratkaisun yhteydessä, ohjusmäärät näyttivät lähenevän tässä selvitettyä tasapainopistettä. ),

27 Luku 3 Jatkuva-aikainen mallintaminen 3.1 Differentiaaliyhtälö k:nnen kertaluvun differentiaaliyhtälö onyleisesti muotoa f(t, x(t),x (t),x (t),...,x (k) (t)) =. Ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälö Ensimmäisen kertaluvun yhtälö f(t, x(t),x (t)) = pyritään kirjoittamaan eksplisiittiseen muotoon x (t) =g(t, x(t)). Yleensä oletetaan vielä, että funktio g on sopivan säännöllisesti käyttäytyvä. Autonominen yhtälö Autonomisessa yhtälössä g ei riipu suoraan ajasta x (t) =g(x(t)). Differentiaaliyhtälölläonanalyyttinen ratkaisu, aina tätäeikuitenkaan voi kirjoittaa missään eksplisiittisessä muodossa. Alkuarvotehtävässä etsitään ratkaisua, joka kulkee annetun alkupisteen kautta. Numeerinen ratkaisu merkitsee differentiaaliyhtälön numeerista arviointia esimerkiksi differenssiyhtälöllä. Myös graafisesti saadaan paljon kvalitatiivista tietoa systeemin käyttäytymisestä. 27

28 Mallintaminen differentiaaliyhtälöllä Differentiaaliyhtälöt ovat käteviä mallintamisen apuvälineitä, kun meilläontietoa jonkin riippuvan muuttujan muutoksesta toisten riippumattomien muuttujien arvojen vaihtuessa. Differentiaaliyhtälöitäkäytetään yleensä, kun muutos on jatkuvaaikaista. Kun riippuvan muuttujan muutoksesta on malli, tulevan käyttäytymisen ennustaminen on helpompaa. Yleensäpärjätään ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälöillä. Tällöin derivaatta f (t) =df /dt merkitsee hetkellistä muutosnopeutta. Tällöin muutoksen keskiarvo ajan t aikana on suure: f t eli keskinopeus. Tilanteesta riippuu kuinka nämä suureet suhtautuvat reaalimaailmaan. Esimerkiksi mallinnettaessa kaloja, jotka lisääntyvät vain keväisin, koko vuoden keskilisääntymisnopeudella ei oikein ole merkitystä. Toisaalta joskus on hyödyllistä käyttää differentiaaliyhtälöitä diskreetin systeemin mallintamisessa. Tällöin derivaattalla df /dt arvioidaan muutoksen keskinopeutta. Differentiaalilaskennan teoria saadaan käyttöön, ja muuttujien funktionaalisen suhteen selvittäminen voi olla helpompaa. Differentiaaliyhtälöä ei monesti saada ratkaistua analyyttisesti. Tällöin joudutaan arvioimaan differentiaaliyhtälöädiskreetillädifferenssiyhtälölläjasennumeerisella ratkaisulla. Tietenkäänei ole järkevää ensinarvioida differenssiyhtälöä differentiaaliyhtälölläjasitten käyttääjälleen differenssiyhtälöitä numeerisen ratkaisun saamiseksi. Parempi on käyttää suoraan differenssiyhtälöitä Populaation kasvu Edellisen luvun diskreettiaikaiset mallit voidaan kirjoittaa jatkuvassa muodossa (M oli maksimipopulaatio, α kasvukerroin): p (t) =αp(t) (Malthusin malli / rajaton kasvu) p (t) = α (M p(t))p(t) (Verhulstin malli / rajattu kasvu / logistinen kasvu) M Perustelut jatkuva-aikaisille malleille ovat samat kuin diskreettiaikaisille. Kuten aiemmin on todettu sammakoiden ja kalojen populaatiota kannattaa mallintaa differensseillä kutuaikojen jälkeen, hiivan kasvuun differentiaaliyhtälöiden käyttö on perusteltua.

29 29 Esimerkki - Hiivan biomassa Sovitetaan hiivan biomassalle jatkuva-aikainen Verhulstin malli ja tutkitaan kuvaako se paremmin populaation kasvuprosessia kuin aiemmin luotu diskreettiaikainen malli. Edelleen maksimipopulaatio M = 665. Myöhemmin annettavan analyyttisen ratkaisun yhteydessä saadaan differentiaaliyhtälölle muoto joten piirretään suure ln ln p(t) M p(t) = αt + C, p(t) aikamuutujan t funktiona. 665 p(t) 6 ln(p(t)/(665 p(t))) t Saadaan α.53 ja C Malli on ja sen analyyttinen ratkaisu p (t) =.53 (665 p(t))p(t), 665 p(t) = MCeαt C = e C = Ce αt e.53t = = 1.37e.53t e.53t e.53t Jälleen kuvasta nähdään mallin pätevyys:

30 p(t) mallin ennusteet koetulokset t Malli on huomattavasti parempi, kun aiemmin esitetty differenssiyhtälömalli. Voidaan päätellä, että hiivalla populaation kasvu on luonteeltaan jatkuvaa ja toisaalta differenssiyhtälömallin termien aikaväli on liian suuri. 3.3 Differentiaaliyhtälöryhmät Yleinen k:nnen kertaluvun differentiaaliyhtälöryhmä onmuotoa f(t, x(t), x (t),...x (k) (t)) =. Tämä pyritään kirjoittamaan eksplisiittiseen muotoon x (k) (t) =g(t, x(t), x (t),...,x (k 1) (t)). Lineaarinen vakiokertoiminen yhtälöryhmä Ensimmäisen asteen lineaarinen vakiokertoiminen yhtälöryhmä onmuotoa: x (t) =Ax(t)+b. Korkeamman asteen differentiaaliyhtälö Kuten differenssiyhtälöilläkin korkeamman kertaluvun differentiaaliyhtälöä voidaan tarkastella ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälöryhmänä. Eksplisiittisestä p:nnen kertaluvun differentiaaliyhtälöstä x (p) (t) =g(t, x(t),x (t),...,x (p 1) (t))

31 31 merkitään x 1 (t) = x(t) x 2 (t) = x (t). x p (t) = x (p 1) (t) saadaan alkuperäinen differentiaaliyhtälö kirjoitettua differentiaaliyhtälöryhmänä x 1(t) = x 2 (t) x 2(t) = x 3 (t). x p 1(t) = x p (t) x p(t) = g(t, x 1 (t),x 2 (t),...,x p (t)) eli vektorimuodossa x (t) =g(t, x(t)). 3.4 Mallintaminen differentiaaliyhtälöryhmällä Differentiaaliryhmiä tarvitaan interaktiivisten systeemien jatkuva-aikaiseen mallintamiseen. Hyviä sovellusaloja voisi olla taloustiede, ekologia, sähkötekniikka, erilaiset mekaaniset systeemit, taivaankappaleiden liikeradat ja erilaiset säätösysteemit. Kuten diskreettiaikaisessa mallintamissa yhtälöistä muodostuu usein epälineaarisia, joille ei ole helppo löytää analyyttisia ratkaisuja. Tällöin joudutaan taas turvautumaan numeeriseen arviointiin sekä tasapainopistetarkasteluihin (linearisoimalla yhtälöitä). Myös graafisista esityksista on usein suurta apua Interaktiiviset populaatiot Diskreettiaikaiset mallit voidaan kirjoittaa jatkuvassa muodossa: { p (t) = α 1 p(t) β 1 p(t)q(t) q (t) = α 2 q(t) β 2 p(t)q(t) (kilpailevat populaatiot) { p (t) = α 1 p(t) β 1 p(t)q(t) q (t) = α 2 q(t)+β 2 p(t)q(t) (q saalistaa p:tä) Jatkossa on analysoitu varsinkin kilpailevien populaatioiden mallia monin tavoin. Näissäsysteemistä ainakin keskinäisiähaittoja voisi pitää jatkuva-aikaisina.

32 Dimensioton muoto Yhtälöitä kannattaa kirjoittaa dimensiottomaan muotoon, mikäli parametrejä on liian monta. Kun parametrien määrää saadaan vähennettyä, esimerkiksi graafinen tarkastelu käy helpommaksi. Yleensä tarkasteltava yhtälöryhmän yhtälöt kannattaa jakaa jollain parametreistä. Sitten suureiden y(t) paikalle kirjoitetaan Y (t) = y(t)/y,jossa y on alkuarvotehtävän alkuarvo. Lopulta valitaan uudet parametrit ja muokataan aikamuuttujaa t siten, että derivaatat pitävät paikkaansa. Myös differenssiyhtälöitä voi kirjoittaa dimensiottomaan muotoon. Esimerkki - Kilpailevat populaatiot Tarkastellaan kilpailevien populaatioiden differentiaaliyhtälömallia, jossa on alunperin 6 parametria (alkuarvot p ja q mukaanlukien). Kirjoitetaan malli edelleen dimensiottomaan muotoon. { p (t) =α 1 p(t) β 1 p(t)q(t) /p α 1 q (t) =α 2 q(t) β 2 p(t)q(t) /q α 1 { p (t)/(α 1 p )=p(t)/p (β 1 /α 1 )q (p(t)/p )(q(t)/q ) q (t)/(α 1 q )=(α 2 /α 1 )(q(t)/q ) (β 2 /α 1 )p (p(t)/p )(q(t)/q ) Kirjoitetaan nyt P (T ) = p(t/α 1) p p:n suhteellinen määrä Q(T ) = q(t/α 1) q q:n suhteellinen määrä γ = α 2 α 1 q:n suhteellinen kasvu δ 1 = β 1 q α 1 q:n suhteellinen haitta p:lle δ 2 = β 2 α 1 p p:n suhteellinen haitta q:lle jolloin selvästi: P (T ) = p(t/α 1) α 1 p Q (T ) = q(t/α 1) α 1 q

33 33 Malli saadaan lopulta kirjoitettua muotoon { P (T ) = P (T ) δ 1 P (T )Q(T ) Q (T ) = γq(t ) δ 2 P (T )Q(T ), jossa on enää 3parametria. Alkuehdoiksi saadaan P () = p()/p =1,Q() = q()/q = Ratkaisut Numeerinen Olkoon käytössä ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälö x (t) =g(t, x(t)), alkuarvolla x() = x.monissa tapauksissa tätä alkuarvotehtävää eivoida ratkaista analyyttisesti. Numeerinen ratkaisu(approksimointi) voidaan suorittaa yksinkertaisimmillaan seuraavasti. Valitaan askelpituus t. Lasketaan funktion x(t) derivaatan arvo pisteessä t =, x () = g(, x ).Siirrytään sitten derivaatan suuntaan askelpituus t. Päädytään pisteeseen x + t g(, x ).Tässä pisteessä lasketaan taas derivaatta ja jatketaan sen suuntaan. Differentiaaliyhtälöä voidaan näin arvioida differenssiyhtälöllä: x = x x n+1 = x n + t g(n t, x n ) Jos yhtälöitä onvähän arviointia on hyvä tarkastella graafisesti. Muuten differenssiyhtälöryhmän numeerinen ratkaisu on esitettävä taulukkona. Selvästi mitä pienemmäksi askelpituus t valitaan sitä tarkempi ratkaisu on. g( t,x 1 ) x 1 x(t) g(2 t,x 2 ) x 2 g(,x ) x t 2 t t

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Alkio-opisto Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Fysiikan aihekokonaisuudet Kurssikirja Johdanto ja merkinnöistä Tämän luentomonisteen tarkoituksena on antaa riittävät perustiedot fysiikasta lääketieteellisen

Lisätiedot

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen Matematiikan pohjatietokurssi Eija Jurvanen 03 Sisältö Polynomit................................... 4 Jakokulman käyttö luvuilla ja polynomeilla................. 5. Kokonaislukujen jakolasku......................

Lisätiedot

3. Yhtälön numeeristen ratkaisujen etsimisestä

3. Yhtälön numeeristen ratkaisujen etsimisestä Olkoon funktio f x jatkuva jollain välillä [a;b]. Jos on olemassa sellainen luku c, että a < c < b ja f a f b 0, niin on olemassa sellainen luku c, että a < c < b ja f c =0. Tämän Bolzanon lauseen mukaan

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

S-114.250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi. Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK

S-114.250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi. Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK S-114250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK maaliskuu 2000 i Esittely iii Materiaalia iii Esitiedot ja edellytykset

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Taivaanmekaniikkaa. Liikeyhtälöt

Taivaanmekaniikkaa. Liikeyhtälöt Taivaanmekaniikkaa Liikeyhtälöt Olkoot kahden kappaleen (esim. Auringon ja planeetan) massat m 1 ja m 2 ja paikkavektorit jossakin kiinteässä inertiaalikoordinaatistossa r 1 ja r 2. Merkitään r:llä planeetan

Lisätiedot

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2)

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2) Vapaa matikka Polynomifunktiot (MAA2) Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä. Versio 0.90 (22.9.2014) LISENSSI Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee

Lisätiedot

1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1.2 Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit 2

1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1.2 Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1 1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1. Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit TEOREETTINEN JAKAUMA 3.1 Satunnaismuuttuja

Lisätiedot

Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa

Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa Aalto yliopisto Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa Loppuraportti 8.5.2013 Vesa Husgafvel (projektipäällikkö) Tomi Jussila

Lisätiedot

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola TKT-2540 Paikannuksen menetelmät Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola 2010 Esipuhe Tämä moniste on jatkoa kurssin MAT-45800 Paikannuksen matematiikka (http://math.tut. fi/courses/mat-45800/)

Lisätiedot

S-114.240 Rinnakkaislaskenta laskennallisessa tieteessä: FDTD-menetelmä

S-114.240 Rinnakkaislaskenta laskennallisessa tieteessä: FDTD-menetelmä S-4.40 Rinnakkaislaskenta laskennallisessa tieteessä: FDTD-menetelmä Pohjautuen pääosin Allen Tafloven kirjaan Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method Sami Ilvonen S4 4483K

Lisätiedot

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät 1 1 LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT Muotoa 11 Lineaariset yhtälöryhmät (1) a 1 x 1 + a x + + a n x n b oleva yhtälö on tuntemattomien x 1,, x n lineaarinen yhtälö, jonka kertoimet ovat luvut a 1,,

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit I TRAI 31.8.2012/SJ Luentomuistiinpanoja

Tietorakenteet ja algoritmit I TRAI 31.8.2012/SJ Luentomuistiinpanoja Tietorakenteet ja algoritmit I Luentomuistiinpanoja Simo Juvaste Asko Niemeläinen Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede Alkusanat Tämä moniste perustuu valtaosaltaan aiemman Tietorakenteet ja algoritmit

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Lausekkeita ja funktioita 1. Funktiokone...

Lisätiedot

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Juho Leppäkangas Fourier-muunnos ja epätarkkuusperiaate

Juho Leppäkangas Fourier-muunnos ja epätarkkuusperiaate Juho Leppäkangas Fourier-muunnos ja epätarkkuusperiaate kandidaatintyö Tarkastajat: Professori Keijo Ruohonen TkT Simo Ali-Löytty TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit II

Tietorakenteet ja algoritmit II Tietorakenteet ja algoritmit II Luentomuistiinpanoja Simo Juvaste Asko Niemeläinen Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede Alkusanat Tämä uuden TRAII kurssin luentomateriaali on kutakuinkin edellisen

Lisätiedot

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008 HBL10110 Yleismatematiikka Edition 009 010 Versio 1.5, 16.8.008 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 75 Sisältö 0. Johdanto... 1. Laskennan välineet ja työjärjestys... 1.1 Laskennan koneelliset

Lisätiedot

Koulutus, palkat ja talouskasvu

Koulutus, palkat ja talouskasvu TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Koulutus, palkat ja talouskasvu Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2011 Ohjaaja: Matti Tuomala Tuomas Silvennoinen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

F(x) = 1. x x 0 + F(x) = F(x 0) kaikilla x 0 R.

F(x) = 1. x x 0 + F(x) = F(x 0) kaikilla x 0 R. Luku 5 Jatkuvat jakaumat Sellaiset suureet kuten esimerkiksi aika, lämpötila, pituus ja paino ajatellaan tavallisesti jatkuviksi muuttujiksi, ts. muuttujiksi, jotka voivat saada mitä tahansa reaaliarvoja

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS TALOUSTETEDEN TEDEKUNTA Anni sojärvi YKSTYSTEN PALVELUELNKENOJEN YHTESKUNNALLNEN JA TALOUDELLNEN MERKTYS Pro gradu -tutkielma Kansantaloustieteen yksikkö Lokakuu 2012 OULUN YLOPSTO Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA AB Mat-.08 Sovelletun matematiikan erikoistyöt PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA Teppo-Heikki Saari, 58096R 9. helmikuuta 008 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknillisen fysiikan ja matematiikan

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastotieteeseen. Stefan Emet

Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastotieteeseen. Stefan Emet Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastotieteeseen Stefan Emet Matematiikan ja tilastotieteen lts Turun yliopisto 24 Sisältö Johdanto. Todennäköisyys..................................2 Peruskäsitteitä.................................

Lisätiedot

Virtaussimulointi Timo Siikonen

Virtaussimulointi Timo Siikonen Virtaussimulointi Timo Siikonen c 2014 by Aalto University School of Engineering Department of Applied Mechanics Sähkömiehentie 4 FIN-00076 Aalto Finland ESIPUHE Tämän kurssin (Ene-39.4054) kirjallinen

Lisätiedot

Virtaussimulointi Timo Siikonen

Virtaussimulointi Timo Siikonen Virtaussimulointi Timo Siikonen c 2014 by Aalto University School of Engineering Department of Applied Mechanics Sähkömiehentie 4 FIN-00076 Aalto Finland ESIPUHE Tämän kurssin (Ene-39.4054) kirjallinen

Lisätiedot

Onko 1 olemassa? Keskipituinen kertomus lukujen olemuksesta, 1. osa

Onko 1 olemassa? Keskipituinen kertomus lukujen olemuksesta, 1. osa Solmu 1/2008 1 Onko 1 olemassa? Keskipituinen kertomus lukujen olemuksesta, 1. osa Antti Valmari Tiivistelmä Tämän kirjoituksen tavoitteena on kertoa lukujen olemuksesta ja matemaattisen määrittelemisen

Lisätiedot