T I L I N P Ä ÄT Ö S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T I L I N P Ä ÄT Ö S"

Transkriptio

1 PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S

2 T I L I N P Ä Ä T Ö S Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttötalouden toteutuminen Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat LIITETIEDOT Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Vesihuoltolaitos ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELOT JA SELVITYKSET

3 P A I M I O N K A U P U N G I N T O I M I N T A K E R T O M U S V U O D E L T A

4 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin talouden tila Paimiossa on ymmärretty, että kaupungin talouden tasapainoon saattaminen edellyttää määrätietoisia omia ratkaisuja. Näitä myös tehtiin ja ne voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan eli kaupungin tulopohjaa vahvistaviin ratkaisuihin - kuten maksu- ja myyntitulojen lisääminen - ja toimintamenojen vähentämistä tarkoittaviin ratkaisuihin, kuten rakenteelliset muutokset toiminnassa ja yleiset toimintamenojen säästöt. Kaupungin toimintamenojen kasvu viime vuonna olikin vain 3,1 %, kun kunnissa keskimäärin se oli 5 %. Lisäksi kaupungin investointien määrä on laskettu hyvin alhaiselle tasolle. Nämä kaupungin talouden vakauttamiseksi tehdyt toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta, mutta eivät riittävästi. Kaupungin talous on viime vuoden tuloksen perusteella tasapainossa euron vuosikatteen ollessa noin euroa poistoja suuremman. Tämä ei ole vielä läheskään riittävällä tasolla ja satunnaisten erien jälkeen ylijäämäksi jää vain euroa. Kaupungin taseeseen kertyneitä noin 7 miljoonan euron alijäämiä ei tällaisilla tuloksilla kateta. Määrätietoista työtä kaupungin talouden saattamiseksi vakaammalle pohjalle on edelleen jatkettava varsinkin, kun koko Suomen julkisen talouden rahoitusvajeen ja talouden taantuman vuoksi kohdistuu kaikkien kuntienkin talouteen jatkuvia paineita. Viime vuoden tilinpäätöksen jälkeen kaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää yhteensä ,50 euroa. Se sanelee jatkossakin kaupungin taloudenhoidolle tiukat kehykset. Vaikka kaupungin talouden tulos viime vuonna kehittyikin myönteisesti, niin on syytä todeta, että lähivuosien toiminnallisella tuloksella ei pystytä uskottavasti alijäämää kattamaan. Kertyneen alijäämän kattaminen edellyttää riittäviä kertaluonteisia toimenpiteitä. Kuntarakenneuudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus on ohjelmansa mukaisesti käynnistänyt koko maan kattavan kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Kunnallishallinnon rakenne työryhmän laatima hallitusohjelmassa tarkoitettu Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne selvitys valmistui helmikuussa Selvityksen johdosta valtiovarainministeriö järjesti 18 alueellista tilaisuutta, jotka olivat osa kuntien kuulemista. Oman lausuntonsa selvityksestä Paimion kaupunki antoi valtuuston kokouksessa Kuntien kuulemisen jälkeen hallitus jatkoi kuntauudistusta käynnistämällä kuntajakolain korvaavan kuntarakennelain valmistelun. Luonnos kuntarakennelaiksi valmistui vuoden loppuun mennessä ja toimitettiin kunnille lausuntoa varten. Paimion kaupunki antoi lausuntonsa valtuuston kokouksessa Kuntauudistuksen rinnalla ja sen tärkeimpänä osana on hallituksen käynnistämä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämis- ja rahoitusvastuu säilytetään kunnilla. Hallitus katsoo, että laadukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden ja rahoituksen turvaamiseksi on muodostettava vahvat peruskunnat tai useamman kunnan muodostamat vahvat alueet. Tämä hanke tulee kuntiin lausunnolle keväällä Edellä olevien lisäksi hallitus on käynnistänyt kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamisen, jonka on tarkoitus tulla voimaan sekä kuntalain kokonaisuudistuksen, jonka on tarkoitus tulla voimaan (joiltakin osin jo aikaisemmin). Lisäksi hallitus on luvannut vuoteen 2017 ulottuvalla normien ja palveluvelvoitteiden karsinnalla saavansa aikaan kunnissa noin 1.0 miljar- 2

5 din euron säästövaikutuksen. Kuntakenttä on siten kokonaisuudessaan hyvin suurten muutosten kohteena lähivuosien aikana ja monilta osin nämä muutokset ja niiden vaikutus Paimioon on vaikeasti ennakoitavissa. Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon kokoamiseen liittyen saatiin vuonna 2010 ratkaisu Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen kuntayhtymän osalta. Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos ja Paraisilla toimiva kalatalouskoulu fuusioitiin Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen kuntayhtymään ja näin muodostettiin Peimarin koulutuskuntayhtymä, jonka ensimmäinen toimintavuosi 2011 oli. Tällä ratkaisulla saatiin aikaan laaja-alainen ja keskisuuri ammatillinen oppilaitos, jonka omistavat Kaarinan, Paimion ja Paraisten kaupungit. Opetus- ja kulttuuriministeriö kuitenkin jatkaa keskiasteen ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittämistä ja siten on suuri uhka sille, että Peimarin koulutuskuntayhtymä ei ole ministeriötä lopullisesti tyydyttävä ratkaisu. Poimintoja vuodelta 2012 Tiukan menojen hallinnan vuoksi kaupungin organisaatiossa ja palveluiden tuottamisessa tapahtui monia muutoksia. Esimerkkeinä voidaan mainita lasten päivähoidon ja esiopetuksen siirtäminen sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudesta koulutuslautakunnan yhteyteen sekä Paimion palvelukeskussäätiön toiminnan ja henkilökunnan ottaminen kaupungin toiminnaksi. Molemmat siirrot toteutettiin alkaen. Talouden taantuma näkyi myös kaupungin elinkeinoelämässä ja yritysten toiminnassa, eikä merkittävämpää elpymistä voi sanoa tapahtuneen. Henkilöstön lomautuksia tapahtui jossakin määrin, eikä henkilöstön määrä yrityksissä kääntynyt kasvuun. Merkittävimpänä investointina on mainittava Mesera Paimio Oy:n hallilaajennuksen alkaminen, joka valmistuttuaan mahdollistaa yhtiön toiminnan laajentamisen nosturituotantoon ja lisää samalla yhtiön Paimiossa työskentelevän henkilöstön määrää. Työttömyyden lasku taittui ja työttömyysaste asettui vuoden loppuun mennessä 6 %:n tasolle, mikä oli edelleen maakunnan alhaisimpia. Kaupungin nettoinvestoinnit viime vuonna olivat noin 2,76 milj., mitä voi pitää alhaisena. Kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuen nettoinvestointien määrä ei tulevina vuosina voi olla poistoja suurempi, vaan se asettuu 2 milj. :n tasolle. Merkittävimpiä investointeja v olivat Vistan koulun keittiön saneeraus n , Saaren alueen kunnallistekniikan 3. vaihe n ja Jokipuiston alueen kunnallistekniikan 2. vaihe n Kaupunki luovutti viime vuonna yhteensä 19 ao-tonttia ja yhden rivitalotontin asemakaavaalueilta sekä yhden ao-tontin Alhon alueelta. Vuoden aikana valmistui yhteensä 45 omakotitaloa sekä 8 rivi- ja 43 kerrostaloasuntoa. Vuonna 2012 Paimion väkiluku kasvoi 120 henkilöllä (1,1 %) ollen vuoden lopussa Kaupungin tavoitteena on vakiinnuttaa väkiluvun vuotuinen kasvu 1 %:n tasolle ja sen viime vuoden kehitys toteuttaa. Väkiluvun kasvun edellytykset jatkossa ovat riittävän ao-tonttitarjonnan sekä rivi- ja kerrostalorakentamisen myötä hyvät. Lopuksi Lokakuussa 2012 järjestettiin kunnallisvaalit, joiden tuloksena valittiin kaupunginvaltuusto kaudelle Vaaleissa kaupunginvaltuusto uusiutui merkittävästi ja niinpä valituista 35 valtuutetusta kaikkiaan 20 on uusia edelliseen valtuustoon verrattuna. Toivotan kaikki valtuutetut ja muut luottamushenkilöt tervetulleiksi työhön Paimion kaupunkilaisten ja kaupungin hyväksi. Lausun vuoden 2012 osalta parhaimmat kiitokset kaupungin hyväksi tehdystä työstä niin kaupungin henkilökunnalle kuin luottamushenkilöille. Ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön toimiva ja luottamuksellinen yhteistyö vastuullisten päättäjien kanssa luo pohjaa kaupungin kehittymiselle. Jari Jussinmäki 3

6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupungin hallinto-organisaatio on hallinnon johtosäännön mukainen. Kaupungissa on 9 lautakuntaa, 12 toimikuntaa ja työryhmää sekä muutamia muita kaupungin tai valtion hallintoon kuuluvia toimielimiä. Kaupungin hallinto-organisaatio Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta (Tilintarkastaja) Kaupunginhallitus Ymp.suojeluja maaseutultk. Keskusvaaliltk. Sosiaali- ja terveysltk. Tekninen ltk. Maankäyttö- ja rakennusltk. Koulutusltk. Sivistystyönltk Vapaa-ajan ltk. Kaupunginvirasto Kaupunginjohtaja Toimialajohtajat T O I M I A L A T Hallintojohtaja Hallintopalvelut - tehtävät - osatehtävät Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveyspalvelut - tehtävät - osatehtävät Tekninen johtaja Tekninen ja ympäristöpalvelut - tehtävät - osatehtävät Sivistysjohtaja Sivistyspalvelut - tehtävät - osatehtävät 4

7 Kaupunginvirasto Virasto jakaantuu neljään toimialaan. Viraston henkilökunta kertomusvuoden lopussa ilmenee alla olevasta taulukosta: Kaupunginjohtaja Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset ja ympäristöpalvelut Hallintojohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja Sivistysjohtaja Tekninen johtaja, rakennuttajainsinööri Henkilöstöpäällikkö Hallintosihteeri Paimion opiston rehtori Kaavoitusinsinööri Palkkasihteeri (4) Johtava sosiaalityöntekijä Opetuspäällikkö Mittausteknikko Tietohallintopäällikkö Sosiaalityöntekijä (3) Ruokapalvelupäällikkö Kiinteistöpäällikkö Atk-tukihenkilö Perhetyöntekijä (2) Kulttuuriasiainhoitaja Yhdyskuntateknikko Atk-suunnittelija Avopalveluohjaaja (2) Liikuntasihteeri Kaupunginpuutarhuri Atk-asiantuntija Kanslisti Erityisliikunnanohjaaja Rakennustarkastaja Maaseutuasiamies (2) Toimistosihteeri Nuoriso-ohjaaja Apulaisrakennustarkastaja Ympäristönsuojelusihteeri Erityisnuorisotyöntekijä Siivoustyönjohtaja Laskentapäällikkö Päivähoidonohjaaja Kartanpiirtäjä (2) Kirjanpitäjä (2) Perhepäivähoidonohjaaja Kanslisti Laskentasihteeri (2) Kiertävä erityislastentarhanopettaja Toimistovirkailija Arkistosihteeri Toimistosihteeri (2) Tekstinkäsittelijä Palvelusihteeri (2) 5

8 Kaupunginviraston tehtävänä on avustaa kaupungin hallinto-organisaatioon kuuluvia hallintokuntia valmistelemalla käsiteltävät asiat, laatimalla erilaisia suunnitelmia ja selvityksiä, hoitamalla asioiden esittely hallintokunnissa, panemalla päätökset täytäntöön ja suorittamalla hallinnon valvontaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi kaupunginvirastolle kuuluvat lukuisat kaupunkilaisiin kohdistuvat asiakaspalvelutehtävät. Kaupunginviraston toimintaa valvoo kaupunginhallitus. Viraston päällikkönä toimii kaupunginjohtaja, jonka tehtävänä on johtaa ja valvoa viraston toimintaa siten, että viraston osastot hoitavat niille määrätyt tehtävät annettujen määräysten mukaisesti. Kukin toimialajohtaja vastaa osaltaan siitä, että kyseiselle toimialalle asetetut tehtävät tulevat suoritetuksi. Kaupunginviraston organisaatiossa työskentelee vakinaisessa virka- tai työsuhteessa 62 henkilöä. Pääosa tästä joukosta suorittaa hallinnollisia asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä. Paimiosalissa pidetyssä tilaisuudessa kaupunki jakoi luottamushenkilöille ja henkilökuntaan kuuluville Suomen Kuntaliiton myöntämiä ansiomerkkejä sekä Tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit. 6

9 KAUPUNGINVALTUUSTO - kokouksia 7 Suku- ja etunimi Arvo tai ammatti Puolue Läsnäolokerrat Puheenjohtaja: Hallisto Reijo tullitarkastaja Kesk. 6 I varapuheenjohtaja: Sahlström Jari rehtori, erityisluokanopettaja, eläkeläinen SDP 3 II varapuheenjohtaja: Kallio Jarkko aluepäällikkö Kok. 4 Jäsenet: Essayah Sari europarlamentaarikko, KTM KD 4 Granö Erkki vesilaitoksen hoitaja, eläkeläinen SDP 7 Hellstén Mauri varastomies Vas. 6 Heurlin Eeva terveydenhoitaja KD 5 Hjerp Paula osastonhoitaja Vas. 7 Hongisto Jukka hammaslääkäri Kok. 7 Härmälä Perttu DI, maatalousyrittäjä Kesk. 6 Hörkkö Jaana talouspäällikkö SDP 7 Ilola Timo edustaja Kok. 7 Jalonen Kimmo opiskelija KD 6 Kalela Niina sosionomi AMK, perhetyöntekijä SDP 7 Kuopila Juha maanviljelijä Kesk. 7 Kuparinen Heikki maatalousyrittäjä Kesk. 7 Lahti Helena suuhygienisti SDP 4 Lehikoinen Jouni kirkkoherra Kesk. 3 Lehtonen Tauno (ero alk.) huoltomies, eläkeläinen - 2 Lindberg Mikko maatilayrittäjä Kesk. 7 Mellin Anna (ero alk.) opiskelija Kok. - Nieminen Tomi ( alk.) pääluottamusmies, kokooja Vas. 4 Nurmi Janne kirkkoherra, teologian tohtori SDP 4 Nurmi Satu puutarhuri Kesk. 6 Pajala Matti palomestari, eläkeläinen SDP 6 Pärnä Seppo arkkitehti Vihr. 5 Pöri Pasi osastopäällikkö, maanviljelijä Kesk. 7 Reunanen Kristiina yrittäjä Kok. 6 Sahlström Salli eläkeläinen SDP 6 Salmela Jukka ( alk.) insinööri, eläkeläinen Kok. 2 Santala Seppo toimitusjohtaja Kok. 5 Taimen Hannu maanviljelijä Kesk. 4 Tuomasjukka Saska toimitusjohtaja, FT Vihr. 5 Turpeinen Heikki rehtori Kok. 5 Valkonen Ville KTK Kok. 5 Vihanto Riina OTK, toimistotyöntekijä Kok. 7 Vuontela Tarja FM, aineen- ja luokanopettaja Kesk. 7 7

10 Kaupunginvaltuusto Suku- ja etunimi Arvo tai ammatti Puolue Läsnäolokerrat Kokouksiin osallistuneet varajäsenet: Aho Sini-Päivi kirjastonhoitaja KD 3 Berg Rauno mittausteknikko Kok. 5 Heino Sini sairaanhoitaja Vihr. 3 Järvi Leena ylihoitaja, eläkeläinen Kesk. 1 Järvinen Anna-Liisa eläkeläinen Kesk. 3 Jätinvuori Marita opettaja Kok. 3 Kylén Päivi päiväkodinjohtaja SDP 3 Lehto Olli opettaja, maanviljelijä Kesk. 1 Leino Anu (ent. Kuusela) opiskelija SDP 4 Mäenpää Marja suurtalousesimies Kesk. 2 Mäentaka Asko katsastusmies SDP 1 Mäkilä Tytti asiakaspalvelusihteeri, eläkk. KD 3 Määttänen Markku yritysasiamies Kesk. 1 Pirhonen Henna opiskelija Kesk. 1 Rantanen Kristina sairaanhoitaja, eläkeläinen Kok. 2 Rautio Rauno konduktööri Vas. 2 Salmela Jukka insinööri, eläkeläinen Kok. 4 Suominen Janne myyntipäällikkö KD 2 Virta Timo laskujenkäsittelijä SDP 5 Asiantuntijat: Hulkkonen Eila henkilöstöpäällikkö 2 Kylén Markku tekninen johtaja, rakennuttajainsinööri 4 Talka Jukka sivistysjohtaja 1 Valindas Merja sosiaali- ja terveysjohtaja 2 2 Sihteeri: Hölsö Jaana hallintojohtaja 7 Jussinmäki Jari kaupunginjohtaja 7 Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa valittiin kaupunginvaltuustoon vuosiksi yhteensä 35 valtuutettua, jotka jakaantuivat puolueittain seuraavasti: Suomen Keskusta 9 valtuutettua, Kansallinen Kokoomus 9 valtuutettua, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 8 valtuutettua, Suomen Kristillisdemokraatit 4 valtuutettua, Vasemmistoliitto 3 valtuutettua ja Vihreä liitto 2 valtuutettua. Muutokset edelliseen: - Vuonna 2009 Tauno Lehtonen erosi Vasemmistoliiton valtuustoryhmästä ja perusti oman puolueisiin kuulumattoman valtuustoryhmänsä Ryhmä Lehtosen. - Vuonna 2010 Jouni Lehikoinen vaihtoi Kristillisdemokraattien valtuustoryhmästä Keskustan valtuustoryhmään. 8

11 Kaupunginvaltuusto käsitteli vuonna 2012 mm. seuraavat asiat: Vahvistettiin vesihuoltolaitoksen käyttömaksua koskeva taksa - Päätettiin myydä Lyyli Tuomolan Paimion kaupungille testamenttaamat Tuomolan talouskeskus euron kauppahintaan ja Ruskaniityn tila euron kauppahintaan - Päätettiin myydä Paimion kaupungin Askalan kylää olevat Rakisaari-, Askalanpelto-, Soranottopaikka- ja Tienmaa nimiset tilat sekä määräala Keskitalo-nimisestä tilasta euron kauppahintaan Hyväksyttiin sopimus jätehuollon viranomaistehtävien järjestämisestä Rouskis Oy:n osakaskuntien kesken - Nimettiin jäsenet ja varajäsenet Salon, Paimion, Sauvon ja Kemiönsaaren yhteiseen jätelautakuntaan - Päätettiin muuttaa äänestysaluejakoa siten, että alkaen Paimion kaupunki muodostaa yhden äänestysalueen ja sen äänestyspaikka on kaupungintalo - Myönnettiin omavelkainen takaus Paimion Yrityskehitys Oy:n lainalle Päätettiin myydä Pitkäportaan koulu niminen tila euron kauppahintaan - Hyväksyttiin Turun kaupunkiseudun rakennemalli Myönnettiin kaupunginjohtajalle oikeus päättää tontin sopimussakon perimisestä ja perimättä jättämisestä sekä vahvistettiin takaisinostosta aiheutuvat kulukorvaukset Hyväksyttiin Paimion kaupungin vuoden 2011 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta Hyväksyttiin Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus Hyväksyttiin Paimion kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alue - Hyväksyttiin Kalevan viemäriosuuskunnan sekä Hevonpään ja Sukselan vesiosuuskuntien toiminta-alueet - Päätettiin myydä Fuilanranta I ja Fuilanranta nimiset tilat euron kauppahintaan Hyväksyttiin Poutajoen vesiosuuskunnan toiminta-alue - Hyväksyttiin Paimion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma - Hyväksyttiin talouden vakauttamissuunnitelma vuosille Päätettiin perustaa johtavan maaseutuasiamiehen ja kolmen maaseutuasiamiehen virat lukien - Hyväksyttiin hallintosääntö- sekä konsernijohdon ja toimialojen johtosääntömuutokset (ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunnan lakkauttaminen sekä sivistystyön ja vapaa-ajan lautakuntien yhdistäminen) - Vahvistettiin vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 19,75 % - Vahvistettiin kiinteistöveroprosentit vuodelle Hyväksyttiin Vistan osayleiskaava sekä Ala-Vistan asemakaavan muutoksen (Kirjakuja) ja Oinilan asemakaavan muutoksen (Kiirulantie) - Hyväksyttiin Paimion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset - Hyväksyttiin vuoden 2013 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma - Hyväksyttiin vesihuoltolaitoksen käyttömaksua koskeva taksa - Päätettiin myydä ns. Aakoisten huoltomökki euron kauppahintaan ja ns. Käpälämäen huoltomökki euron kauppahintaan 9

12 KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN PAIMION KAUPUNKI KUULUU JA KAUPUNGIN EDUSTAJAT TOIMIELIMISSÄ VUONNA 2012: Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän hallitus Hellstén Mauri, varastomies Laakso Pasi, pääluottamusmies Heimo Jarmo, kaupunginarkkitehti Uuttu Hilkka, osaston sihteeri Järvi Leena, ylihoitaja, eläkeläinen Lindberg Mikko, toimitusjohtaja, maatalousyrittäjä Kotamäki Saija, CRA, sairaanhoitaja Jätinvuori Marita, opettaja Ruohonen Marjaleena, kuluttajaneuvoja Granö Erkki, vesilaitoksen hoitaja, eläkeläinen Valkonen Kimmo, lähetystyöntekijä, veneenrakentaja Mäkilä Tytti, asiakaspalvelusihteeri, eläkeläinen Yliluoma Tapio, talouspäällikkö Berg Rauno, mittausteknikko jäsen varajäsen jäsen varajäsen jäsen varajäsen jäsen varajäsen jäsen varajäsen jäsen varajäsen jäsen varajäsen Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuusto Turpeinen Marja, KM, Paimion opiston rehtori Jalonen Kimmo, myyntineuvottelija Vuontela Tarja, FM, aineen- ja luokanopettaja Klapuri Tintti, tutkija Riipinen Hannu, erityisluokanopettaja Hjerp Paula, osastonhoitaja jäsen varajäsen jäsen varajäsen jäsen varajäsen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto Sahlström Salli, eläkeläinen Rautio Rauno, konduktööri Uuttu Hilkka, osaston sihteeri Syrjälä Antti, projektipäällikkö, eläkeläinen jäsen varajäsen jäsen varajäsen Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän yhtymävaltuusto Kalela Niina, sosionomi AMK, perhetyöntekijä Syrjälä Antti, projektipäällikkö, eläkeläinen jäsen varajäsen 10

13 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto Halinen Anja, kauppateknikko, eläkeläinen Kittilä Anette, mielenterveys- ja päihdehoitaja Hongisto Jukka, hammaslääkäri Santala Seppo, toimitusjohtaja, yrittäjä Hallisto Reijo, tullitarkastaja Huhtala Mia, osastonhoitaja (vs.), sairaanhoitaja Vuontela Tarja, luokanopettaja, FM jäsen varajäsen jäsen varajäsen jäsen varajäsen (ero alk.) varajäsen ( alk.) Varsinais-Suomen liiton edustajainkokous Granö Erkki, vesilaitoksenhoitaja, eläkeläinen Heino Sini, sairaanhoitaja Nurmi Satu, puutarhuri Hongisto Jukka, hammaslääkäri jäsen varajäsen jäsen varajäsen Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto Kylén Päivi, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Ruohonen Marjaleena, kuluttajaoikeusneuvoja Taimen Hannu, maanviljelijä Kuparinen Heikki, maatalousyrittäjä Jalonen Kimmo, opiskelija Kakkonen Jorma, eläkeläinen Turpeinen Marja, Paimion opiston rehtori Lampinen Ritva, puutarhuri jäsen varajäsen jäsen varajäsen jäsen varajäsen jäsen varajäsen 11

14 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2011 loppupuoliskolla. Hitaan kasvun vaihe on jatkunut vuoden 2013 puolelle ja se palannee noin 4 %:n kasvuvauhtiin 2013 jälkimäisellä puoliskolla. Kasvun hidastumisen taustalla ovat hallitusten elvytystoimien päättyminen, julkisten talouksien vakauttamistarpeet sekä yksityisen kysynnän hauraus. Euroalue ja EU ovat kääntyneet lievään taantumaan, joka oikenee hitaaksi kasvuksi vasta vuoden 2013 lopulla. Yhdysvaltain elpyminen on historiallisen hidasta. Kasvua rajoittaa ennen kaikkea kotitalouksien taseiden tervehdyttäminen. Maltillisen kulutuskysynnän vuoksi myös työllisyys kohenee hyvin hitaasti. Kiinan kasvua hidastaa teollisuusmaiden laimea kysyntä. Kasvu pysyttelee kuitenkin 8 %:n tuntumassa, jos maan elvytyspolitiikka onnistuu. Venäjän talous on kasvanut yli 4 %:n vauhtia korkeana pysyneen öljyn hinnan ansiosta. Jatkossa korkeana pysyttelevä öljyn hinta ei enää tuo vastaavaa kasvua kapasiteettipulan ja vähäisten investointien vuoksi. Euroalueen ja EU:n vuoden 2012 taantuman syinä ja kasvua hidastavia tekijöitä ovat useiden jäsenvaltioiden heikko kilpailukyky, julkisten talouksien mittavat vakautustarpeet, kuluttajien ja yritysten epäluottamus sekä teollisuusmaiden tuontikysynnän heikkous. Euroopan vahvimpiin talouksiin kuuluvien Ruotsin ja Saksan arvioidaan yltävän vain noin 1-2 %:n kasvuvauhtiin. Euroalueen inflaatio oli 2012 noin 2,5 % muun muassa kalliina pysyvän energian ja verojen korotusten vuoksi, mutta kuluttajahintojen nousu hidastuu alle 2 %:n vauhtiin vuoden 2013 aikana. Myös pidemmän aikavälin inflaatio-odotukset useissa teollisuusmaissa ovat maltilliset, alle 2 %, mikä antaa keskuspankeille mahdollisuuden epätavallisen rahapolitiikan jatkamiseen. Vuonna 2012 Suomen bruttokansantuote supistui 0,2 %, kun se vuotta aiemmin kasvoi 2,8 %. Bruttokansantuotteen kausitasoitettu volyymi oli edelleen pienempi kuin vuonna Vuoden 2012 talouskehitys oli epätasaista ja heikkeni vuoden loppua kohden. kasantalouden kysyntää piti 2012 yllä kulutus. Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi 1,6 % ja julkisen kulutuksen 0,8 %. Sen sijaan investoinnit vähenivät 2,9 %, viennin volyymi väheni 1,4 % ja tuonnin volyymi 3,7 %. Lähde: Tilastokeskus 12

15 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisten määrä oli vuoden 2012 lopulla lähes sama kuin vuoden 2011 lopulla, mutta työttömyysaste oli pienentynyt vuoden takaisesta. Työllisyysaste oli vuoden lopussa 68,8 %, kun se vuotta aiemmin oli 68,6 %. Työllisiä oli vuonna 2012 ja heidän määränsä lisääntyi henkilöllä vuotta aikaisempaan. Vuoden 2012 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 7,7 %, kun vuotta aiemmin oli 7,8 %. Joulukuussa miesten työttömyysaste oli 7,5 ja naisten 6,3 % vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli 16,4 %, mikä on 1,4 %-yksikköä pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Kuluttajahintojen keskimääräinen vuosimuutos (inflaatio) oli vuonna ,8 %, kun se vuonna 2011 oli 3,4 %. Joulukuussa inflaatio hidastui 2,4 %. Vuonna 2012 kuluttajahintoja nosti edellisestä vuodesta eniten elintarvikkeiden, liikenteen sekä alkoholihuomien ja tupakan kallistuminen. Vuoden 2013 helmikuussa inflaatio oli 1,7 %. Kuluttajahintoja nosti helmikuussa elintarvikkeiden ja liikenteen kallistuminen. Kotitalouksien reaalitulojen kasvu melkein pysähtyi. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi nimellisesti 2,8 % ja reaalisesti 0,2 % (vuoden 2011 vastaavat luvut: 4,4 ja 1,4). Kotitalouksien saama palkkasumma kasvoi 3,2 % ja sosiaalietuudet 5,6 %. Kotitalouksien maksamat verot sen kasvoivat 3,3 % ja kulutusmenot 4,5 %. Koska kulutusmenot kasvoivat enemmän kuin käytettävissä oleva tulo, säästämisaste eli säästönsuhde käytettävissä olevaan tuloon kääntyi negatiiviseksi, -0,5 %:iin. Kotitalouksien kiinteät investoinnit kasvoivat nimellisesti 1,3 %, asuntorakentaminen väheni hieman. Viennin volyymi väheni vuoden 2012 aikana 1,4 %, vuonna 2011 volyymi laski 0,8 %. Tavaroiden vienti väheni 1,2 % ja palveluiden vienti 1,8 %. Tuonnin volyymi väheni vuoden aikana 3,7 %. Tavaroiden tuonti pieneni 6,6 %, mutta palveluiden tuonti kasvoi 4,6 %. Investointien volyymi väheni vuoden 2012 aikana 2,9 %. Asuinrakentamisinvestoinnit vähenivät 4 %, toimitilarakentaminen 6,6 % sekä kone- laite ja kuljetusvälineinvestoinnit 0,8 %. Maa- ja vesirakennusinvestointien volyymi pysyi edellisen vuoden tasolla. Korkotaso on poikkeuksellisen alhainen. Sekä lyhyet että pitkät korot ovat laskeneet pitkään ja reaalikorot ovat olleet monissa teollisuusmaissa negatiivisia jo kolme vuotta. Mm. Sveitsissä ja Saksassa kahden vuoden obligaatioiden nimellisetkin korot ovat kääntyneet negatiivisiksi. Euroalueella sekä korot että rahoitusmarkkinat ovat eriytyneet voimakkaasti ja kriisimaissa korot ovat monta %-yksikköä korkeammat kuin parhaan luokituksen maissa. Suomessa yleisesti lainojen viitekorkona käytetty 12 kk euribor oli lokakuun alussa ,53 %, ,025 %, ,248 %, ,507 %, ,947 % ja ,542 %. 13

16 Kunnallistalouden kehitys Manner-Suomen kuntien taloustilanne kiristyi vuonna Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate laski edellisestä vuodesta 767 milj. eurolla. Kuntien yhteenlasketut vuosikatteet eivät riittäneet täysmääräisesti kattamaan poistoja. Vuosikatteen alenemiseen vaikuttivat kuntien toimintakatteiden heikentyminen yhdessä verotulojen heikon kasvun kanssa. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan vajaalla 1,4 miljardilla eurolla (12,5 %). Lainakannan kasvu oli lähes kaksinkertainen vuoteen 2011 verrattuna (+741 milj. / 7,2 %) Tilastokeskuksen keräämien kuntien tilinpäätösarvioiden perusteella kuntien toimintamenot kasvoivat toimintatuloja enemmän ja toimintakate heikkeni 5 %. Kun kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvoivat vain 2 %, kuntien vuosituottojen ja kulujen erotus, vuosikate heikkeni 55 %. Kuntien toimintamenot (ilman kuntien liikelaitoksia) kasvoivat 5 % vuoden 2012 aikana. Suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot, kasvoi 4 % edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Toimintamenoista palvelujen ostot kasvoivat 6 %. Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot pienenivät prosentin ja maksetut avustukset kasvoivat 8 %. Ennakkoarvioiden mukaan vuosikate asukasta kohden oli keskimäärin 238 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 382 euroa. Kunnista 63 arvioi, että toiminta- ja rahoitustulot eivät riitä toiminta- ja rahoitusmenoihin, vaan vuosikate jää negatiiviseksi, vuotta aiemmin vastaavia kuntia oli 36. Vuonna 2012 vuosikate kattoi 70 % kuntien poistoista, mutta vain 34 % investoinneista. Investointeihin kunnat käyttivät reilun 3,5 miljardia euroa, joka noin 11 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntien lainakanta vuoden lopussa oli 13,9 miljardia, kasvua edelliseen vuoteen 12,5 %. Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner-Suomen kunnissa oli 2560 euroa, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna euroa. Vuonna 2012 kuntien keskimääräinen verotuloilla painotettu tuloveroprosentti oli 19,25 (19,16 v. 2011). Aritmeettinen keskiarvo oli 19,81 (19,66). Tuloveroprosenttiaan nosti vuodelle kuntaa. Yleisimmin käytetty veroprosentti on 19,75, vuonna 2012 se oli käytössä 50 kunnassa. Korkein tuloveroprosentti 21,75 oli käytössä yhdessä kunnassa ja alhaisin 16,25 kahdessa. (lähde: Valtiovarainministeriö, Tilastokeskus, Kuntaliitto) Oman talousalueen työllisyyden kehitys Varsinais-Suomen työttömien määrä kääntyi nousuun vuoden 2012 aikana. Joulukuun lopulla työttömänä oli henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 11,1 % (9,7 % 12/2011). Varsinais-Suomen työttömyysaste oli vuoden 2012 lopulla koko hieman koko maata suurempi (10,7 %), mutta edelleen maan neljänneksi pienin Pohjanmaan, Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen. Työttömien määrä kasvoi vuoden aikana lähes kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa. Työttömyysaste oli vuoden lopussa korkein Salossa 16,2 % (11,5 %) ja Turussa 13,9 % (12,9 %). Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Kustavissa 5,2 % (6,3 %), Paraisilla 5,5 % (5,6 %) ja Maskussa 5,5 % (5,3 %). Alueen 28 kunnasta työttömyysaste oli yli 10 % neljässä kunnassa (Salo, Turku, Uusikaupunki ja Somero), kun se vuotta aiemmin oli ollut vain kahdessa kunnassa (Turku ja Salo). 14

17 Paimion kaupungin talouden kehitys Paimion kaupungin yleinen kehitys jatkui myönteisenä. Kaupungin asukasluku kasvoi 120 henkilöllä (+1,1 %) ja oli vuoden lopussa henkilöä, josta naisia ja miehiä Kaupungin väkiluku on kasvanut yhteensä 783 asukkaalla eli keskimäärin noin vajaan yhden prosentin vuodessa. Työllisyystilanne heikkeni Paimiossa vuoden aikana. Työvoiman määrä väheni vuoden aikana 33:lla, ollen vuoden lopussa työllistä. Vuoden 2012 lopussa avoimia työpaikkoja oli kahdeksan, kun niitä vuotta aiemmin oli 20. Vuoden 2012 lopussa työttömiä työnhakijoita oli 352, kun heitä oli vuotta aiemmin 273. Työttömyysaste nousi vuoden aikana 1,6 prosenttiyksiköllä ollen vuoden lopussa 6,9 %. Vuoden 2012 aikana valmistui 43 omakotitaloa, kun niitä edellisenä vuotena valmistui 61. Kaupunki myi yhden rivitalotontin ja 20 omakotitonttia, joista suurin osa oli Saaren alueelta, jossa myyntiin asetettiin 18 tonttia helmikuussa

18 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Olennaiset muutokset toiminnassa Vuoden 2012 alusta tulivat voimaan merkittävimpinä toiminnan muutoksina päivähoidon, josta jatkossa käytetään nimeä varhaiskasvatus, siirtyminen koulutuslautakunnan alaisuuteen sekä Palvelukeskussäätiön henkilöstön siirtyminen kaupungin vanhuspalvelujen työntekijöiksi. Vuoden 2012 lopulla valmisteltiin maaseutuhallinnon uudistusta. Vuoden 2013 alusta Kemiönsaaren, Paraisten ja Sauvon maaseutuasiamiehet siirtyvät Paimion työntekijöiksi. Paimio toimii isäntäkuntana edellä mainittujen kuntien lisäksi myös Kaarinan kaupungille. Olennaiset tuloperusteiden muutokset Vuodelle 2012 tuloveroprosenttia korotettiin 0,25 %-yksiköllä. Kiinteistöveroprosentit pysyivät entisellään, lukuun ottamatta rakentamattomalle rakennuspaikalle määrättyä 3 %:n veroa, jota ei 2011 peritty. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,7 milj. eurolla. Käytännössä kasvu selittyy kokonaan tuloverotilityksillä, joiden kasvu oli lähes 2,0 milj. euroa (6,3 %), kasvusta noin 0,4 milj. euroa (1,4 %-yks.) on veronkorotuksen osuutta. Tuloverojen osalta vuosi 2011 oli poikkeuksellinen, sillä tuloverotilitykset vähenivät -0,5 milj. eurolla,(-1,5 %). Kiinteistöveron tuotto kasvoi :lla eurolla (6,3 %), mutta yhteisöverojen tuotto väheni viidenneksen eli euroa. Ensimmäisen kerran kiinteistöverotilitykset olivat suuremmat kuin yhteisöveron tuotto sekä Paimiossa että valtakunnallisesti. Valtionosuuksien vuoden 2012 toteuma oli 12,5 milj. euroa, joka on 0,4 milj. euroa (-2,9 %) edellistä vuotta vähemmän. Vuoden 2011 valtionosuuksiin sisältyy harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 1,1 milj. euroa. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus oli 0,6 milj. euroa, kun se vuotta aiemmin oli 0,9 milj. euroa. Investoinnit Kaupungin nettoinvestoinnit olivat noin 2,8 milj. euroa. Vuoden 2011 nettoinvestoinnit olivat poikkeuksellisen pienet: 2,1 milj. euroa. Talousarvion laadintavaiheessa investointeja karsittiin, vain välttämättömimmät kohteet voitiin toteuttaa. Tiukka ja niukka investointilinja jatkuu. Vuoden 2013 nettoinvestoinnit ovat alle 2,0 milj. euroa. Suunnitelmavuosien nettoinvestointien keskiarvo on 2,9 milj. euroa vuodessa. Vuosina nettoinvestoinnit olivat yhteensä 26 milj. euroa eli keskimäärin 4,3 milj. euroa vuodessa. Merkittävimmät vuoden 2012 aikana tehdyistä investoinneista olivat Vistan koulun keittiön saneeraus ja Saaren alueen kunnallistekniikan rakentaminen, joiden osuus oli noin 2/3 investoinneista. Vuosikate (2,5 milj. euroa) riitti lähestulkoon kattamaan investoinnit, joten lainamäärä kasvoi investointien johdosta 0,3 milj. euroa. Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Vuoden 2012 lievästi ylijäämäinen tilinpäätös ei helpota kaupungin tulevien vuosien työtaakkaa talouden tasapainottamiseksi. Huomioiden taseeseen kertynyt alijäämä ja kuntalain asettamat talouden tasapainottamisvaatimukset tarkka budjettikuri, toiminnalliset muutokset ynnä muut talouden tasapainottamistoimet jatkuvat edelleen. Paineet veroprosenttien korotuksille tulevina vuosina ovat suuret. 16

19 Yleistä Vuosi, josta Paimion ikä lasketaan 1325 Väkiluku Pinta-ala 240,2 km 2 - maapinta-ala 239,4 km 2 - vesipinta-ala 0,8 km 2 Veroprosentti ,75 % Hallinnollinen asema Aluehallintovirasto Käräjäoikeus Verotoimisto Kansaneläkelaitos Metsäkeskus Maanmittaustoimisto Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Sairaanhoitopiiri Sotilaslääni Lounais-Suomen Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen Länsi-Suomen alue, Varsinais-Suomen vakuutuspiiri Lounais-Suomen Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen Länsi-Suomen Väestö Vuodenvaihteessa 2011/2012 kaupungin väestö oli henkeä. Vuodenvaihteen 2012/2013 väkiluku oli , joka on 120 henkilöä suurempi kuin edellisenä vuodenvaihteena. Väestön ikärakenne : v v Ikäryhmä Lukumäärä % Lukumäärä % , , , , , ,8 Yhteensä , ,0 17

20 Väestömuutokset v * LUONNOLLISET VÄESTÖN- MUUTOKSET Syntyneet Kuolleet Netto KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE Kuntaan Kunnasta Netto MAAHAN- JA MAASTAMUUTTO Kuntaan Kunnasta Netto VÄESTÖNLISÄYS YHTEENSÄ Henkilöä % 0,2-0,2 1,0-0,9 0,2 0,7 1,3 0,0 1,3 1,9 0,7 0,6 1,2 Korjaus VÄKILUKU *ennakkotietoja 18

21 Elinkeinoelämä Elinkeinoelämässä on palveluelinkeinoilla hallitseva osuus, mutta myös teollisuuden osuus on merkittävä. Paimion suurimmat työnantajat vuosina : JULKISET TYÖNANTAJAT Paimion kaupunki (ml. osa- ja määräaikaiset yli 3kk ) KTO Kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskus V-S erityishuoltopiiri Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri/ Paimion sairaala Paimion-Sauvon Terveyskeskus Maaseutuopisto Livia Paimio Paimion seurakunta Paimion Posti Kelan paikallistoimisto 6,5 5,5 4,5 5,5 6, Varsinais-Suomen Kansanopisto Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto ,5 4,6 Yhteensä 1445,5 1434,5 1488,5 1478,5 1268,5 1314,5 1391,6 Yhteisöjä, kpl

22 YKSITYISET TYÖNANTAJAT SteraTechnologies Oy Ansion Sementtivalimo Mesera Paimio Oy GaV Group Oy Eltel Networks Länsi Oy ABC-Tammisilta Amomatic Oy Paimion Teurastamo S-Market Paimio Navix Oy Jonator Oy Vistan Pesula Oy Hiven Oy Electric Power Finland OY Care componet Oy Veikkari 21 Maanrakennusliike Isomäki Lounais-Suomen Osuuspankki K-Supermarket Paimio Maanrakennusliike Kivelä Oy Peimarin Liikenne Oy 18 Paimion Kuljetus Oy Neste Motorest Jokioinen yhtiöt Oy 15 Vistan Kauppa Oy Kotileipomo Tanniset Petrimed oy Alitalon Vihannes Oy Verkanappulat Paimio 12 Siwat Fortum, eri yksiköt Paimion Apteekki 11, Paimion Puupojat Oy Rakennusliike Jalo & Fagerström Oy Paimion Metkahinta Oy Salon Seudun Sanomat Oy (Kunnallislehti) Yhteensä 904, Yrityksiä, kpl Tilastokeskuksen vuoden 2010 (=uusin) tilastojen mukaan Paimion työpaikkaomavaraisuus on noin 74 % (Lieto 65 %, Kaarina 65 % ja Sauvo 59 %). Oman kunnan alueella työssäkäyvien osuus Paimiossa on 44 % (Lieto 29 %, Kaarina 30 %, Sauvo 39 %). Keskimääräinen työttömyysaste oli vuonna ,1 %. 20

23 Henkilöstö Henkilöstö Paimion kaupungin henkilökunnan määrä oli 552. Tämä on 30 henkilöä (eli 5,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Vakinaisen henkilökunnan määrä lisääntyi vuoden aikana 32 henkilöllä ollen vuoden lopussa 454 henkilöä. Määräaikaisia työntekijöitä oli vuoden lopussa 92, mikä on 3 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Vakinaisen henkilökunnan määrää lisäsi mm. Paltanpuiston palvelukeskussäätiön henkilökunnan siirtyminen kaupungin palvelukseen alkaen. Kaupungin vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 48,45 vuotta. Henkilöstön työkykyä ylläpitävää tyky -toimintaa järjestetään ja kehitetään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Laajemmin kaupungin henkilöstön tilannetta kuvataan vuoden 2012 henkilöstökatsauksessa. 21

24 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston edellyttämän ohjeen mukaan kaupunginhallitus esittää arvionsa merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Talouden epävakauden vaikutukset Vuonna 2013 talouden kehittyminen tulee olemaan edelleen hidasta maailmanlaajuisesti, Euroalueella etenkin ja myös Suomessa. Suomen kokonaistuotannon kasvu jää vaatimattomaksi (+0,5 %), kansainvälisen kysynnän heikkous ja viennin rakennemuutos alentavat vientiä. Kulutuksen kasvun edellytykset ovat heikentyneet ja kotitalouksien velkaantuminen jatkuu käytettävissä olevia tuloja nopeammin. Työllisyys jatkaa heikkenemistään. Sopeutustoimista huolimatta julkisentalouden alijäämä kasvoi vuoden aikana, sen arvioidaan jatkavan kasvuaan vuoden 2013 aikana. Kehitykseen vaikutti verokertymän kasvun hidastuminen ja maksettujen tulonsiirtojen kasvu. Turun ja Salon seudulla työttömyys on valtakunnallista keskiarvo korkeampi ja haasteet seutukunnilla jatkuvat edelleen ja vaikuttavat myös Paimioon. Rahoitusriskit Kaupungin korollinen lainamäärä vuodenvaihteessa oli 33,5 milj. euroa. Tästä lainamäärästä pitkäaikaisten velkakirjalainojen osuus oli 20,5 milj. euroa. Vuoden 2009 finanssikriisin muutettua markkinatilannetta pitkäiset lainat on nostettu vaihtuvakorkoisina, mutta koronvaihtosopimuksilla lainojen korko on muutettu kiinteäksi viideksi tai kymmeneksi vuodeksi. Pitkäaikaisista lainoista kiinteäkorkoisten lainojen osuus on 12,3 milj. euroa eli reilu kolmannes Lyhytaikaisten lainojen määrä on 13 milj. euroa ja ne ovat kaikki vaihtuvakorkoisia. Kaupungin maksuvalmius on jo pitkään ollut heikko, investoinnit on jouduttu rahoittamaan lainarahalla. Korkotaso on edelleen alhainen. Toistaiseksi rahan saatavuus ei ole ollut Paimiolle tai kunnille haaste. Lainatarjouspyyntöihin on saatu useampia tarjouksia, joskin 2009 jälkeen marginaalit ovat monikertaistuneet. Vuonna 2012 voittaneet marginaalit olivat keskimäärin kuitenkin alle 1 %-yksikköä. Mahdollinen korkojen nousu on riski kaupungille korkeasta lainamäärästä johtuen. Takausvastuut Kaupungin omavelkaisten takausten pääoma samaan konserniin kuuluville yhtiöille oli 2012 lopussa 8,1 milj. euroa. Paimion Yrityskehitys Oy:n lainojen pääoma oli 6,5 milj. euroa ja Paimion Palvelukeskussäätiön 1,6 milj. euroa. Paimion Yrityskehitys Oy:n lainoilla on rahoitettu yhtiön omistamien teollisuusrakennusten rakentamista. Rakennuksissa toimivat yritykset lunastavat kiinteistöä omakseen tehdyillä lunastusvuokrasopimuksilla. Lainojen lyhennykset toteutuvat yritysten lunastusvuokrasopimusten aikataulussa. Takaukseen liittyy markkinariskiä, joka saattaa realisoitua yritysten taloudellisen tilanteen heikentyessä. Paimion Palvelukeskuksen lainalla on rahoitettu säätiön tilojen laajennus. Tiloissa toimii kaupungin vanhuspalvelujen yksikkö, joten takaukseen ei sisälly markkina- tai ulkopuolista riskiä. Kaupungin vastuusitoumukset muille kuin konserniyhtiölle olivat 2012 lopussa 8,4 milj. euroa. Suurimman yksittäisen summan (3,6 milj. euroa) muodostaa Kunta-aravat Oy:n lainojen täytetakaus. Seudullisten takausvastuiden suuruus on 3,1 milj. euroa (Turun Seudun Puhdistamo Oy 2,8 milj euroa ja Rouskis Oy 0,25 milj. euroa). Takausvastuut paikallisille vesi- ja jätevesiosuuskunnille myönnetyistä lainoista olivat vuoden lopussa vajaat 0,7 milj. euroa. Vastuumäärä on alentunut lainojen lyhentyessä maksusuunnitelmiensa mukaisesti. Vastuusitoumuksien määriä tarkasteltaessa on huomioitava, että Palvelukeskussäätiöstä tuli osa kaupunkikonsernia vuoden 2012 alusta eli sen takausvastuut ovat 2012 samaan konserniin kuuluvien ryhmässä ja vuonna 2011 muille kuin konserniyhtiöille annettujen vastuusitoumuksien ryhmässä. 22

25 1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan järjestäminen Sisäisestä valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Kaikki toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kaupungin varojen käytössä ja toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskien hallinta voi kuitenkin tuottaa vain kohtuullisen varmuuden yllä mainittujen sisäisen valvonnan tavoitteiden saavuttamisesta ja erilaisten riskien hallinnasta. Sisäisen valvonnan arviointi Kaupungin johtoryhmän jäsenet arvioivat hallituksen sisäisen valvonnan selonteon perustaksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja riittävyyttä vastaamalla Audiator Kehittämispalveluiden laatimaan kyselylomakkeeseen helmi-maaliskuussa Kysely lähetettiin laajennetulle johtoryhmälle (11 kpl) ja vastausprosentti oli 64 %. Kyselyä ei uudistettu vuoden 2012 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. Arviointi kohdistui seuraaviin sisäisen valvonnan osa-alueisiin: - Johtamisen ja hallinnon järjestäminen Hyvä hallintotapa, arvot Organisaatiorakenne, tehtävien ja vastuiden jakaminen Tietoisuus sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta Henkilöstöperiaatteet - Tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta Strategiset tavoitteet ja niiden seuranta Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden seuranta - Riskienhallinta Riskienhallinnan politiikka, vastuut ja tehtävät Kokonaisvaltaisuus Jalkauttaminen Riskien ja mahdollisuuksien arviointi, hallinta - Tieto ja tiedonvälitys tai kulku Tiedonvälitys ja tieto - Seurantamenettelyt Jatkuva seuranta Itsearvioinnit Tunnistetut keskeiset sisäisen valvonnan osa-alueiden kehittämisalueet (puutteet) Tehdyn arvioinnin perusteella keskeisimmiksi kehittämisalueiksi nousivat: Riskienhallinta kokonaisuus: riskien hallinnan politiikka, vastuut ja tehtävät, kokonaisvaltaisuus ja jalkauttaminen sekä yksiköiden systemaattisten riskikartoitusten tekeminen 23

26 Olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit Tehdyn arvioinnin perusteella olennaisimmiksi toimintaan ja talouteen liittyviksi riskeiksi nousivat: 1. Henkilöstöriski: pätevän henkilöstön saatavuus, työssäjaksaminen, nykyisen henkilöstön ammattitaidon kehittäminen, 2. Onnettomuudet ja luonnonilmiöt (tulipalot, myrskyt, sähkökatkot) 3. Tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyvät riskit (järjestelmien häiriöttömyys, käytettävyys, ohjeistus) 4. Kaupungin talous ja korkoriski Toteutetut ja suunnitellut kehittämistoimet Riskienhallinnan kokonaisuuteen ja kuntalain uusiin määräyksiin, jotka tulivat voimaan , liittyen marraskuussa 2012 järjestettiin koulutusta henkilökunnalle. Ensimmäisessä ryhmässä olivat lautakuntien esittelijät ja johtoryhmän jäsenille eli ne, joiden vastuulle ohjeistuksen valvonta ja raportointi kuuluu ja toinen ryhmä oli tarkoitettu kaikille esimiehille. Koulutuksiin osallistui yhteensä 61 henkilöä. Koulutukset olivat yhteiset Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän kanssa ja kouluttajana oli JHTT, CGAP Markus Kiviaho Audiaprosta. Helmikuussa 2013 Markus Kiviaho piti Kuntalain uudet riskienhallinnan ja valvonnan säännökset - koulutuksen luottamushenkilöille. Koulutukseen osallistui 27 luottamushenkilöä. Kuntalain uusien määräysten johdosta vuoden 2013 aikana tulevat laadittavaksi kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus sekä päivitettäväksi hallinto- ja johtosäännöt. Henkilöstölle järjestetään koulutusta, jolla pyritään konkretisoimaan ja avaamaan sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja hyvän johtamis- ja hallintotavan järjestelmän merkitystä ja tarkoitusta. Selvitys sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Paimion kaupungin koko huomioiden ei ole katsottu tarpeelliseksi perustaa erillistä sisäisen valvonnan yksikköä. Tarvittaessa kaupunginjohto on antanut tilintarkastusyhteisölle erillisiä toimeksiantoja. Kannanotto sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta kokonaisuutena käsiteltynä välttävällä tasolla. Sisäinen valvonta tuottaa pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation tavoitteiden arviointiin ja hallintaan. Marraskuussa 2012 henkilökunnalle ja helmikuussa 2013 luottamushenkilöille järjestetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutukset olivat hyvä aloitus. Koska sisäinen valvonta ei vielä perustu systemaattiseen riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan, tulee osana laadittavan ohjeistuksen jalkauttamista järjestää henkilökunnalle koulutusta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, tavoitteena järjestelmällinen toimintatapa. 24

27 1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen Toimintakertomuksessa esitettävästä tuloslaskelmasta on eliminoitu kaupungin sisäinen laskutus ja luvut lasketaan näistä ulkoisista luvuista. Tuloslaskelmassa ovat mukana Vesihuoltolaitoksen luvut. Tuloslaskelmassa selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle jaksotettuihin menoihin välitulosten eli toiminta-, käyttö- ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut - ulkoiset tuotot ja kulut, kaupunki, ml. VHL Toimintatuotot 8 540, , , , , ,5 Toimintakulut , , , , , ,8 Toimintakate , , , , , ,3 Verotulot , , , , , ,1 Valtionosuudet , , , , , ,5 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 26,0 26,7 34,2 48,1 86,5 93,8 Muut rahoitustuotot 583,8 545,8 232,2 193,1 311,5 299,1 Korkokulut -565,7-610,4-558,5-626,6-990,8-791,8 Muut rahoituskulut -22,2-4,7-764,4 5,1-3,2-10,6 Vuosikate 2 459, , , ,2-568, ,8 Poistot ja arvonalentumiset , , , , , ,8 Satunnaiset tuotot 619,2 0,0 0,0 0,0 184,1 62,4 Satunnaiset kulut ,7 0, ,9 0,0-17,8-189,3 Tilikauden tulos -72,5-277, , , , ,1 Poistoeron lis (-), väh (+) 90,0 91,6 82,3 92,9 92,9 92,9 Varausten lis (-), väh (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lis (-), väh (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,8 Tilikauden yli-/alijäämä 17,5-186, , , , ,8 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista 15,6 14,1 14,0 12,3 12,9 16,4 = 100 x Toimintatuotot/toimintakulut Vuosikate prosenttia poistoista 121,3 85,6 97,1-128,6-37,0 191,9 = 100 x Vuosikate/Poistot Vuosikate /asukas 232,3 158,0 173,7-231,0-56,0 281,5 Asukasluku

28 Toimintakate ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista osoittaa paljonko toimintakuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan kuluilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Mikäli vuosikate on alijäämäinen, on kunnan tulorahoitus heikko. Vuosikate prosenttia poistoista Kun tunnusluvun arvo on 100 % oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistojen alaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet, liittymismaksut ja muut rahoitusosuudet. 26

29 1.4. Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikaudella tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Kaupunki, ml. VHL Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 459, , , ,2-568, ,8 Satunnaiset erät netto -504,5 0, ,9 0,0 166,4-126,8 Tulorahoituksen korjauserät -866,8-410,5-628,5-261,6-136,9-997,1 Investointien rahavirta Investointimenot , , , , , ,1 Rahoitusosuudet investointeihin 323,1 155, , ,3 284,8 367,2 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 1 118, ,1 855,7 467,7 269, ,0 Toiminnan ja investointien rahavirta -807,3-426, , , ,5-780,2 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,0 0,0-20,0-9,8 0,0-62,4 Antolainasaamisten vähennykset 10,6 10,6 460,6 18,1 580,6 33,5 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 000,0 0, ,0 0, , ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , , , , ,6 Lyhytaikaisten lainojen muutos -500, ,0 0, , ,6 668,8 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -24,9-50,5-15,1 87,6 116,9 127,8 Saamisten muutos 209,5 206,3 435, , , ,2 Korottomien velkojen muutos ,3 282, , , , ,6 Rahoituksen rahavirta -379, , , , ,4 30,5 Rahavarojen muutos ,1 715,0-892,2 668,9 947,9-749,6 Rahavarojen muutos ,1 715,0-892,2 668,9 947,9-749,6 Kassavarat , , , , ,6 413,7 Kassavarat , , , ,6 413, ,3 27

30 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 81,6 50,9 29,7-57,0-10,7 76,2 =100 x Vuosikate/Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % 42,3 27,4 17,3-31,1-8,0 48,8 =100 x vuosikate/(investointien omahankintameno+ antolainojen nettolisäys+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 0,9 0,7 0,4-0,4 0,1 1,2 =(vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv = 365 pv x kassavarat / kassasta maksut tilikaudella Asukasluku Toimintakulut , , , , , ,8 Korkokulut -565,7-610,4-558,5 626, ,8 791,8 Muut rahoituskulut -22,2-4,7-764,4-5,0624 3,2 10,6 Käyttöomaisuusinvestoinnit , , ,5 6166, , ,1 Antolainojen lisäys 0,0 0,0-20,0 9, ,0-62,4 Lainojen lyhennykset , , ,9 3505, , ,6 Kassastamaksut vuodessa, , , , , , ,4 Kassastamaksut/pv, ,8-164,6-180,3 153,6 176,2 146,9 Kassavarat tuhatta euroa , , , , ,6 413,7 = rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Investointien tulorahoitus -% kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella (=vuosikate) Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Pääomamenojen tulorahoitus-% kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenon, antolainojen lisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä on katettu tulorahoituksella (=vuosikate). Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Tunnuslukua on syytä tarkastella useamman vuoden jaksolla. Kassan riittävyys (pv) ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kassavaroilla. 28

31 1.5. Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1 Aineettomat oikeudet 25,5 16,6 43,2 72,2 2 Muut pitkävaikutteiset menot 222,2 306,2 206,2 264,0 247,7 322,8 249,4 336,2 II Aineelliset hyödykkeet 1 Maa- ja vesialueet 6 619, , , ,4 2 Rakennukset , , , ,4 3 Kiinteät rakenteet ja laitteet , , , ,1 4 Koneet ja kalusto 474,2 420,6 518,0 548,8 5 Muut aineelliset hyödykkeet 27,3 27,3 27,3 20,1 6 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 69,4 207,0 330, , , , , ,7 III Sijoitukset 1 Osakkeet ja osuudet , , , ,9 3 Muut lainasaamiset 20,0 30,6 41,2 481,8 4 Muut saamiset 38,8 38,8 38,8 38, , , , ,4 A PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,3 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 Valtion toimeksiannot 59,4 72,7 88,3 110,8 2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 198,1 237,4 234, ,8 257,5 310,1 322, ,7 C VAIHTUVAT VASTAAVAT II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 3 Muut saamiset ,0 0,0 143,8 287,6 Lyhytaikaiset saamiset 1 Myyntisaamiset 804,9 921,9 880,6 619,1 2 Lainasaamiset 7,3 9,6 12,0 14,3 3 Muut saamiset 446,1 591,9 641, ,5 4 Siirtosaamiset 458,4 497,8 549,3 436, , , , ,6 IV Rahat ja pankkisaamiset 666, , , ,5 C VAIHTUVAT VASTAAVAT, YHTEENSÄ 2 477, , , ,1 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,1 29

32 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma , , , ,8 V Edellisten tilikausien yli/alijäämä , , ,9-282,7 VI Tilikauden ylijäämä 17,5-186, , ,1 A OMA PÄÄOMA, YHTEENSÄ 9 796, , , ,9 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 Poistoero 1 767, , , , , , , ,3 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 Valtion toimeksiannot 57,2 68,8 85,3 102,6 2 Lahjoitusrahastojen pääomat 290,6 326,4 322, ,5 3 Muut toimeksiantojen pääomat 213,2 243,3 293,6 292,6 561,0 638,6 701, ,8 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , , ,4 6 Liittymismaksut ja muut velat 2 509, , , , , , , ,6 II Lyhytaikainen 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , , ,9 5 Saadut ennakot 277,5 219,3 262,2 50,1 6 Ostovelat 1 722, , , ,6 7 Muut velat 848,2 806,8 759,8 854,7 8 Siirtovelat 2 386, , , , , , , ,5 E VIERAS PÄÄOMA, YHTEENSÄ , , , ,1 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,1 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 21,8 22,3 23,1 27,8 Suhteellinen velkaantun., % 71,5 75,1 72,1 73,8 Kertynyt ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /as Lainat /as Lainakanta 31.12, Lainasaamiset , Asukasmäärä

33 Taseen tunnusluvut Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/koko pääoma saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Suhteellinen velkaantuneisuus = 100 *(Vieras pääoma Saadut ennakot)/ Käyttötulot (=toimintatuotot + verotulot + valtionosuudet) Tunnusluku kertoo, paljonko käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, käyttöomaisuuden arvostus tai poistomenetelmä eivät vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisin maksusta tulorahoituksella. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /as = [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)]/ Asukasmäärä Lainakanta = Vieras pääoma (saadut ennakot + Ostovelat + liittymismaksut ja muut velat + siirtovelat) Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainasaamiset = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. 31

34 1.6. Kokonaistulot ja menot Kaupungin kokonaistulot ja menot vuonna 2012 TULOT 1000 % MENOT 1000 % Toiminta Toiminta Toimintatuotot 8 540,6 12,9 Toimintakulut ,9 86,8 Verotulot ,5 54,8 Korkokulut 565,7 0,9 Valtionosuudet ,9 19,0 Muut rahoituskulut 22,2 0,0 Korkotuotot 26,0 0,0 Satunnaiset kulut 1 123,7 1,8 Muut rahoitustuotot 583,8 0,9 Satunnaiset tuotot 619,2 0,9 Tulorahoituksen korjauserät -Pakollisten varausten muutos 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -Pysyvien vast. hyöd. luovutustappiot -3,9 0,0 -Pysyvien vast. hyöd. luovutusvoitot -870,7-1,3 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 323,1 0,5 Investointimenot 3 337,8 5,3 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 1 118,6 1,7 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 10,6 0,0 Antolainasaamisten lisäykset 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 000,0 10,6 Pitkäaik. lainojen vähennys 2 807,7 4,4 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen vähenn. 500,0 0,8 Kokonaistulot ,7 100,0 Kokonaismenot ,1 100,0 32

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2013 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 2 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalo Katajakoti

Vanhusten palvelutalo Katajakoti Vanhusten palvelutalo Katajakoti Tilinpäätös 214 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136)

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Sisällysluettelo 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2. Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Tasekirja 2011. SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO www.seinajoki.fi

Tasekirja 2011. SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO www.seinajoki.fi Tasekirja 2011 SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO www.seinajoki.fi Toimintakertomus 1 TASEKIRJA I TOIMINTAKERTOMUS 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus Suomessa

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 08-8117 811 Pankit: Pyhännän Osuuspankki 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8117 823 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus 1. Toimintakertomus...6

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 23.3.2015. www.ylojarvi.fi

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 23.3.2015. www.ylojarvi.fi Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällysluettelo Sivu Kaupunginjohtajan katsaus 1 Strategiasta johdetut tavoitteet vuosille 2014 ja niiden toteutuminen 3 1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70 HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA Kunnanhallitus 4.4.2011 70 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.1.3 Yleinen ja oman

Lisätiedot