HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 Käsittely: Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ KOKOAIKAISET JA OSA-AIKAISET IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA PALVELUSAJAT JA VAIHTUVUUS HENKILÖSTÖMENOT VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN PALKKAUSMÄÄRÄYKSET PALKKA- JA MUUT HENKILÖSTÖMENOT TYÖAIKA VUOSITYÖAIKA TEHTY TYÖAIKA POISSAOLOT HENKILÖSTÖN TILA SAIRAUSPOISSAOLOT JA TAPATURMAT INVESTOINNIT HENKILÖSTÖÖN TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN JA VIRKISTYSTOIMINTA KOULUTUS Esimiesten muutosvalmennus ja työyhteisöjen muutospysäkit Keskitetty koulutus TYÖSUOJELU TYÖTERVEYS YHTEISTOIMINTA LOPUKSI...29 LIITE 1 HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA VUOSILTA

3 1 JOHDANTO Henkilöstökertomus tuottaa vuosittain tietoa ja kokonaisnäkemystä henkilöstön tilasta ja kehityksestä johtamisen tueksi. Kertomuksen tavoitteena on herättää keskustelua henkilöstön nykytilasta ja keskeisistä kehittämisalueista luottamushenkilöstön, kunnan johdon ja esimiesten sekä koko henkilöstön kesken. Kiimingissä henkilöstöraportti on laadittu vuodesta 2000 lähtien. Kuntaliiton suosituksen mukaisesti henkilöstöraportin nimenä käytetään vuodesta 2008 lähtien henkilöstökertomusta. Kiimingin kunnan palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 761 henkilöä. Heistä vakinaisia oli 78,6 prosenttia ja määräaikaisia 21,4 prosenttia. Henkilöstön määrä suhteessa asukaslukuun on laskenut 5,8 prosentista 5,7 prosenttiin. Eläkkeelle jäi vuoden 2011 aikana yhteensä 27 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 61,8 vuotta. Vuonna 2011 Kiimingin kunnassa toimi kaksi liikelaitosta; Kiimingin Ateria sekä elinkeinoliikelaitos KIDE. Vuoden 2011 viimeisenä päivänä liikelaitosten ja tilaajahallinnon henkilöstömäärä oli yhteensä 49 henkilöä. Liikelaitosten ja tilaajahallinnon henkilöstömäärä jakaantui seuraavasti: Kiimingin Ateria 30 henkilöä ja KIDE 3 henkilöä. Tilaajaorganisaatioon kuului 16 henkilöä. Näitä ovat kunnanjohtaja, tilaajajohtajat (2) ja tilaaja-asiantuntija, talousjohtaja, hallintojohtaja, projektityöntekijä, nuorten työpajan projektipäällikkö sekä työllistetyt (8 henkilöä). Poissaolojen kokonaismäärä on kasvanut yhdellä prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaolopäivien määrä on kasvanut 12 prosenttia vuoden aikana. Henkilömäärään verrattaessa sairauspoissaolopäiviä oli 13,2 päivää yhtä työntekijää kohti vuonna Keskiarvo sairauspoissaolopäivien määrässä yhtä työntekijää kohden vuosien välillä on 13,0 päivää. Poissaolokustannukset ovat kasvaneet 3,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Työterveyshuollon kokonaiskustannukset ovat kasvaneet 5,9 %. Kokonaiskustannuksista noin 33 prosenttia oli työterveyshuollon (KL I) kustannuksia ja loput 67 prosenttia sairaanhoidon (KL II) ja muun terveydenhuollon kustannuksia. Terveystarkastusten määrän kasvaminen on johtanut työterveyshuollon ennaltaehkäisevän toiminnan kustannusten kasvamiseen. Henkilöstöraportissa tarkastellaan kuntaa kokonaisuutena tai toimialueittain. Vuodesta 2008 alkaen henkilöstökertomus on laadittu uuden organisaatiorakenteen mukaisesti, minkä vuoksi toimialuekohtaista vertailua aiempiin vuosiin ei voida tehdä. Koko kuntatasolla luvut ovat vertailukelpoisia aiempiin vuosiin. Vuodesta 2008 alkaen henkilöstökertomus on laadittu kuuden toimialueen mukaisesti seuraavalla tavalla: 1. Sosiaali- ja terveyspalvelut (sote) = vanhuspalvelut, terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut 2. Päivähoitopalvelut (päivähoito) = päivähoitopalvelut 3. Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut (sivistys) = opetus-, kirjasto-, ja vapaa-aikapalvelut 4. Yhdyskuntapalvelut (yhdyskunta) = maankäyttö ja yhdyskuntatekninen toteutus ja ylläpito 5. Tukipalvelut (tuki) 3

4 = hallintopalvelut ja tilapalvelut 6. Liikelaitokset ja tilaajahallinto (liikelaitos) = Kiimingin Ateria, KIDE, tilaajahallinto Esitetyt tiedot henkilöstön määrästä ja rakenteesta ovat vuoden 2011 viimeisen päivän tilanteen mukaisia. Osa tiedoista, kuten vaihtuvuus- ja poissaolotiedot sekä henkilötyövuosilaskelmat ovat koko vuodelta. Henkilöstöllä tarkoitetaan kunnan palveluksessa olevia henkilöitä, joiden työaika on vähintään 19 tuntia viikossa ja joilla on säännöllinen palkkapäivä. Peruskoulujen ja lukion opettajilla tarkoitetaan päätoimisia opettajia. Henkilö voi olla joko vakinaisessa tai määräaikaisessa palvelusuhteessa kuntaan. Määräaikaisia ovat sijaiset ja muut määräaikaiset. Sijaisilla tarkoitetaan sellaisia määräaikaisia palvelusuhteita, joissa on jonkin lakisääteisen vapaan (perhevapaan yms.) sijaisuus. Muut määräaikaiset ovat muiden syiden perusteella tehtyjä määräaikaisia työsuhteita. Määräaikaisia tarkastellaan kuitenkin pääasiassa yhtenä ryhmänä. Työllistetyt eivät ole kaikissa tiedoissa mukana. Omaishoitajat on jätetty tiedoista kokonaan pois. 4

5 2 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Henkilöstön määrä tarkoittaa virka- tai työsuhteessa olleiden henkilöiden määrää vuoden 2011 lopussa. Lukuun sisältyvät siten myös lomalla tai muilla vapailla oleva henkilöstö. Taulukko 1 Henkilöstön määrä Muutos Vakinaiset ,4 % (25 henkilöä) Määräaikaiset ,5 % (9 henkilöä) Työllistetyt % (7 henkilöä) Yhteensä ,2 % (9 henkilöä) Henkilöstö / asukasluku % 6,1 5,9 5,8 5,8 5,7 Kunnan palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 761 henkilöä. Heistä vakinaisia oli 78,6 prosenttia eli 598 henkilöä. Vakinaisten määrä on kasvanut 25 henkilöllä. Määräaikaisia oli 21,4 prosenttia eli 163 henkilöä. Määräaikaisten määrä on vuoden 2011 aikana laskenut 16 henkilöllä mukaan lukien työllistetyt (7 henkilöä). Kiimingin kunnan asukasluku on jatkanut kasvuaan ollen yhteensä henkilöä (+160). Henkilöstön määrä suhteessa asukaslukuun on laskenut edellisvuoden 5,8 prosentista 5,7 prosenttiin. Taulukko 2 Vakinaiset, määräaikaiset ja työllistetyt osuus kaikista 2008 osuus kaikista 2009 osuus kaikista 2010 osuus kaikista 2011 osuus kaikista Vakinaiset ,1 % ,4 % ,3 % ,20 % ,58 % Määräaikaiset ,7 % ,1 % ,2 % ,81 % ,37 % Työllistetyt 17 2,2 % 11 1,5 % 11 1,5 % 15 1,99 % 8 1,05 % Yhteensä ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Valtakunnallisesti kunta-alan henkilöstöstä vuonna 2010 oli vakinaisia 77,0 prosenttia, määräaikaisia 21,4 prosenttia ja työllistettyjä 1,6 prosenttia. (Lähde: Kuntatyönantajat). 5

6 Kaaviossa 1 esitetään Kiimingin kunnan vakinaisten henkilöiden määrä toimialueittain. Vakinaista henkilöstöä on eniten sivistys- ja vapaa-aikapalveluissa mukaan lukien lasten päivähoito, yhteensä 355 henkilöä (59,4 prosenttia). Vakinaisen henkilöstön osuus kaikista (määräaikaiset, työllistetyt, vakinaisessa palvelussuhteessa olevat) on kasvanut vuoden aikana 2,4 prosentilla. Kaavio 1 Vakinainen henkilöstö toimialueittain vuonna 2011 Määräaikaisen henkilöstön (ml. työllistetyt) osuus kaikista on vähentynyt vuoden 2011 aikana 1,4 prosentilla. Määräaikaista henkilöstöä oli kunnassa vuoden lopussa yhteensä 163 henkilöä. Eniten määräaikaista henkilöstöä on sivistys- ja vapaa-aikapalveluissa. Työllistetyt ovat työskennelleet pääasiassa liikelaitoksissa. Kaavio 2 Määräaikainen henkilöstö toimialueittain vuonna

7 2.2 KOKOAIKAISET JA OSA-AIKAISET Tarkasteluajankohtana koko henkilöstöstä osa-aikaisessa palvelussuhteessa oli kahdeksan prosenttia (59 henkilöä). Vakinaisesta henkilöstöstä 7,2 prosenttia (43 henkilöä) oli osa-aikaisia. Määräaikaisissa työsuhteissa osa-aikaisten osuus oli 9,8 prosenttia (16 henkilöä). Määräaikaisiin on laskettu myös työllistämistuella työllistetyt. Vuoden aikana osaaikaisten osuus on pysynyt samana eli kahdeksassa prosentissa. Taulukko 3 Kokoaikainen ja osa-aikainen henkilöstö Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä % Kokoaikainen % Osa-aikainen % Yhteensä % 7

8 2.3 IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA Kiimingissä koko henkilöstön keski-ikä on 43,5 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 45 vuotta. Vuonna 2010 se oli 46 vuotta ja 6 kuukautta. Korkein keski-ikä on liikelaitoksissa ja tilaajahallinnossa ja alhaisin päivähoitopalveluissa. Kunta-alan henkilöstön keski-ikä vuonna 2009 oli 45,5 vuotta. Koko kunta-alan vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,5 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön keski-ikä 38,2 vuotta. (Lähde: Kunnallinen työmarkkinalaitos). Taulukko 4 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä toimialueittain vuonna 2011 Toimialue Naiset Miehet Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut Päivähoitopalvelut Yhdyskuntapalvelut Tukipalvelut Liikelaitokset ja tilaajahallinto Vakinaisesta henkilöstöstä alle 30-vuotiaita Kiimingin kunnassa on 6 %. Yli 50-vuotiaita oli viime vuoden vaihteessa 47 prosenttia ja vähintään 60-vuotiaita 12 prosenttia (59 henkilöä). Kaavio 3 Vakinaisen henkilöstön ikäprofiili

9 Kiimingin kunnan vakituisesta henkilöstöstä naisia oli 499 (83,4 %) ja miehiä 99 (16,6 %). Miesten osuus on kasvanut vuoden aikana 1,4 %. Kunta-alalla valtakunnallisesti naisten osuus kuntien henkilöstöstä on 79 prosenttia (Lähde: Kunnallinen työmarkkinalaitos, Kunnallinen henkilöstö 2009). Kaavio 4 Henkilöstön sukupuolijakauma toimialueittain Päivähoitopalveluissa naisten osuus on suurin koko toimialueen henkilöstömäärään verrattuna (98,1 %). Samoin sosiaali- ja terveyspalveluissa naisten osuus koko toimialueen henkilöstömäärästä on suuri (93,8 %). Yhdyskuntapalveluissa miesten osuus on 63,6 % koko henkilömäärästä. 9

10 2.4 PALVELUSAJAT JA VAIHTUVUUS Kiimingin kunnassa vakinaisen henkilöstön uusiutuminen on jatkunut tasaisena. Vuonna 2011 vakinaisesta henkilöstöstä on ollut palvelussuhteessa Kiimingin kuntaan viisi vuotta tai enemmän 69,7 prosenttia henkilöstöstä. Vuonna 2010 vastaava luku oli 74,2 ja vuonna ,2 prosenttia. Kaavio 5 Vakinaisen henkilöstön palveluaika toimialueittain vuonna 2011 Vakinaisen henkilökunnan uusiutuminen on ollut vähäisintä tukipalveluissa, jossa 88,6 % henkilöstöstä on ollut viisi vuotta tai pidempään palvelussuhteessa kuntaan. Vakinainen henkilöstö on uusiutunut eniten Sivistys- ja vapaa-aikapalveluissa, jossa 62,2 prosenttia henkilöstöstä on ollut alle 5 vuoden palvelussuhteessa. (Luvussa ei ole mukana lasten päivähoito.) Kiimingin kunnasta jäi vuoden 2011 aikana yhteensä 27 henkilöä eläkkeelle. Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 61,8 vuotta. 10

11 3 HENKILÖSTÖMENOT 3.1 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN PALKKAUSMÄÄRÄYKSET Kunnan henkilöstö kuuluu viiden eri virka- ja työehtosopimuksen piiriin. Sopimuksia ovat kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OV- TES), kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (Ls) ja kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES). KVTES:n piiriin kuuluvan viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin lukien 1,2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Liitteen 12 (Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteet ehdot) 4 :n 1 momentin mukaisia hoitopaikasta vähintään maksettavia korvauksia korotettiin myös 1,2 prosentilla. KVTES:n sopimusalaan kuuluvalle viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde oli alkanut viimeistään ja palvelussuhde keskeytymättä jatkunut saakka, maksettiin toukokuun 2011 palkanmaksun yhteydessä 100 euron suuruinen erillinen kertaerä. Paikallinen järjestelyerä oli alkaen 0,8 % KVTES:n palkkasummasta. Järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen ja paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen. Kaikilla sopimusaloilla järjestelyerää kohdennettaessa huomioitiin uuden Oulun periaatelinjaus: yleisimmän palkkatason alapuolisiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin voidaan lisätä järjestelyerää, muutoin erä kohdistetaan harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin. Poikkeuksena tva - tasojen sisällä olevat paikalliset epäkohdat, joita korjattiin tällä järjestelyerällä. Lääkärien sopimuksessa maksettiin 1.5. alkaen 1,38 prosentin yleiskorotus, 0,62 prosentin järjestelyerä sekä 250 euron kertakorvaus. Sekä teknisen sopimuksessa että tuntipalkkaisilla oli käytettävissä lukien 1,2 %:n suuruinen yleiskorotus, 0,8 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä sekä 100 euron suuruinen kertaerä alkaen. Opetusalalla maksettiin alkaen 1,2 prosentin suuruinen yleiskorotus, 0,8 prosentin suuruinen järjestelyerä sekä 140 euron suuruinen kertaerä. 3.2 PALKKA- JA MUUT HENKILÖSTÖMENOT Henkilöstömenoihin on laskettu kaikki palkat ja palkkiot sekä muut henkilöstömenot. Palkoissa ja palkkioissa eivät ole mukana henkilöstökorvaukset. Muut henkilöstömenot sisältävät sosiaaliturva-, eläkevakuutus- sekä tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksuja. Eläkemaksuista mukana ovat palkkaperusteiset eläkemaksut, mutta eivät eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut. Kuntaeläkkeiden rahoituspohjan muodostavat työnantajalta ja työntekijältä perityt eläkemaksut. Palkkaperusteista eläkemaksua maksavat sekä työntekijä että työnantaja. Sen lisäksi 11

12 työnantaja maksaa eläkemenoperusteista eläkemaksua sekä maksuja varhaiseläkkeiden aiheuttamista kustannuksista. Vuonna 2011 palkkaperusteinen eläkemaksu oli euroa, eläkemenoperusteinen maksu euroa ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu euroa. Henkilöstötuloslaskelma vuodelta 2011 esitetään henkilöstökertomuksen liitteenä 1. Kaaviossa 6 on esitetty henkilöstömenot vuosilta Vuonna 2011 palkkamenot ja muut henkilöstömenot kasvoivat yhteensä 4,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kaavio 6 Henkilöstömenot vuosina (1000 ) Toimialueittain tarkasteltuna suurimmat henkilöstömenot ovat sivistys- ja vapaaaikapalveluissa (mukaan lukien lasten päivähoito) sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Toimialueittainen tarkastelu ei sisällä henkilöstökorvauksia eikä eläke- ja varhaiseläkemenoperusteisia maksuja. 12

13 Kaavio 7 Henkilöstömenot toimialueittain vuonna 2011 (1000 ) Henkilöstökulujen ollessa merkittävä osa kunnan menopohjasta (yli 50 prosenttia kunnan toimintamenoista), sisältää kunnanhallituksen laatima talouden tasapainottamisohjelma myös henkilöstömenoihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä. Vapaaehtoisena säästötoimenpiteenä alun perin lomautusten sijasta työnantaja on suosittanut talkoovapaan käyttöä koko henkilöstölle. Välittömän lomautustarpeen väistyttyä ovat talkoovapaat jääneet kuitenkin työntekijöille edullisena vaihtoehtona palkattoman vapaan pitämiseen. Talkoovapaan etu muuhun palkattomaan vapaaseen verrattuna tulee siinä, että yli kolmen päivä vapaissa työntekijä ei menetä viikonlopun palkallisia päiviä. Talkoovapaan pituus on 7 päivää, josta 5 päivää palkatonta työpäivää ja 2 palkallista vapaapäivää. Talkoovapaana palkatonta virka-/työvapaata voidaan myöntää kalenterivuoden aikana enintään 3 viikkoa (15 työpäivää), mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: - välttämättömät työjärjestelyt voidaan hoitaa sijaista palkkaamatta - talkoovapaan myöntämisestä ei synny muitakaan ylimääräisiä palkkakustannuksia, esimerkiksi poissaolosta aiheutuvia ylityökustannuksia - talkoovapaan myöntäminen on muutoinkin palveluyksikön toiminnan kannalta mahdollinen ja tarkoituksenmukainen Talkoovapaita pidettiin 240 päivää vuoden 2011 aikana. Palkkamenoina tämä on tarkoittanut n euron säästöä viime vuoden aikana. Talouden tasapainottamisohjelmassa on ollut lisäksi seuraavanlaisia henkilöstöön kohdistuvia tavoitteita: päivän sijaisuuksia ei ole täytetty kuin pakottavissa tilanteissa. - määräaikaisen henkilöstön lukumäärää on pyritty supistamaan 13

14 - koulutuksia on järjestetty vain välttämättömään tarpeeseen ja kalliita koulutuksia on vältetty - henkilöstön eläköityminen on pyritty suunnitelmallisesti hyödyntämään ja suosimaan osa-aikaeläkettä - varhaiseläkejärjestelyitä ei ole toteutettu varhaiseläkemaksujen välttämiseksi. - työnantaja on suosinut palkattomia vapaiden käyttöä. Palkattomat virkavapaat ja työvapaat on myönnetty pääsääntöisesti aina, mikäli välttämättömät työjärjestelyt on voitu hoitaa sijaista palkkaamatta Uuden Oulun (liitoskunnat) täyttölupamenettely otettiin käyttöön v.2011 alussa. Sen tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan henkilöstön määrän kasvuun ja mahdollistaa henkilöstön siirtyminen uusiin tehtäviin. Avoinna olevien virkojen/toimien täyttämisestä on päättänyt uuden Oulun täyttölupatyöryhmä keskitetysti. Täyttölupatyöryhmään kuluu henkilöstöedustajat uuden Oulun kunnista ja konsernihallinnosta. 4 TYÖAIKA 4.1 VUOSITYÖAIKA Palvelussuhteiden määrä ei suoraan kerro, millä henkilöstöpanoksella kunnan palveluja on vuoden aikana tuotettu. Osa henkilöstöstä on ollut eri syistä poissa pitkiä aikoja (pitkät sairauslomat, vanhempainlomat, hoitovapaat, opintovapaat ym.). Toisaalta osan työpanoksesta ovat tuottaneet lyhytaikaiset sijaiset sekä henkilöt, joiden viikkotyöaika on hyvin lyhyt. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työskentelyä, johon sisältyy vuosiloma, mutta ei muita poissaoloja. Laskelmissa ovat lyhytaikaiset sijaiset ja myös osa-aikatyöntekijät mukana. Osa-aikaiset on muutettu kokoaikaisiksi työajan suhteessa. Vuonna 2011 yksi täysi henkilötyövuosi vastaa 253 työpäivää. 14

15 Kaavio 8 Henkilötyövuodet vuosina Vuoden 2011 aikana henkilötyövuosia on yhteensä 611. Vuoteen 2010 verrattuna henkilötyövuosien määrä on vähentynyt noin kolme prosenttia. Vuonna 2010 henkilötyövuosia oli TEHTY TYÖAIKA Kun kokonaistyöajasta vähennetään poissaolopäivät ja lisätään ylityötunnit, saadaan tehdyn työajan määrä. Tehtyä työaikaa verrataan suhteessa kokonaistyöaikaan. Kiimingin kunnassa tehty työaika oli 78 % kokonaistyöajasta vuonna Vuosilomalla on oltu noin kahdeksan prosenttia, sairauslomalla 5,6 prosenttia ja lakisääteisillä poissaoloilla noin neljä prosenttia kokonaistyöajasta. Tehdyn työajan osuus on laskenut yhdellä prosentilla kokonaistyöajasta vuoteen 2010 verrattuna. Sairauspoissaolojen osuus kokonaistyöajasta kasvoi 0,7 prosenttia (4,4 henkilötyövuotta). Talkoovapaita pidettiin 240 päivää viime vuoden aikana. 15

16 Kaavio 9 Kokonaistyöajan jakaantuminen vuonna

17 4.3 POISSAOLOT Lakisääteiset poissaolot sisältävät äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat, hoitovapaat sekä tilapäiset hoitovapaat. Muut poissaolot sisältävät muun muassa harkinnanvaraiset virkavapaudet, työlomat sekä koulutuspäivät. Poissaolojen kokonaismäärä on kasvanut yhden prosentin edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaolopäivien määrä on kasvanut 12 prosenttia. Vuosien sairauspoissaolopäivien määrän keskiarvo on 9457 päivää. Taulukko 5 Poissaolopäivien määrä yhteensä vuosina Muutos Vuosilomat % Sairauspoissaolot % Lakisääteiset % Muut poissaolot % Yhteensä ,97 % Taulukossa 6 on esitetty poissaolopäivien jakaantuminen toimialueittain vuoden 2011 aikana. Kokonaisuutena poissaolopäiviä on ollut eniten sosiaali- ja terveyspalveluissa ( päivää) sekä päivähoitopalveluissa ( päivää). Sairauspoissaolojen määrä on ollut suurin sosiaali- ja terveyspalveluissa (2 688 päivää). Lakisääteisiä poissaoloja on ollut eniten sivistys- ja vapaa-aikapalveluissa (3 052 päivää). Muita poissaoloja on ollut eniten sivistys- ja vapaa-aikapalveluissa (2 854 päivää). Muut poissaolot ovat sisältäneet suurimmaksi osaksi opintovapaita, vuorotteluvapaita sekä muita harkinnanvaraisia vapaita. Taulukko 6 Poissaolopäivien määrä toimialueittain vuonna 2011 Muut Vuosilomat Sairauspoissaolot Lakisääteiset poissaolot Talkoovapaat Yhteensä Sote Sivistys Päivähoito Yhdyskunta Tukipalvelut Liikelaitokset Yhteensä

18 Taulukossa 7 ja kaaviossa 10 on esitetty poissaoloista aiheutuvat kustannukset palvelualueittain. Poissaolokustannuksilta tarkoitetaan palkkaa ilman sivukuluja. Poissaolokustannukset ovat kasvaneet 3,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaojen kustannukset kasvoivat 12 prosenttia ja muiden poissaolojen kustannukset lähes 13 prosenttia. Lakisääteisten poissaolojen kustannukset laskivat 3,4 prosenttia. Taulukko 7 Poissaolokustannukset vuosina Muutos Vuosilomat ,7 % Sairauspoissaolot ,1 % Lakisääteiset ,4 % Muut poissaolot ,8 % Yhteensä ,91 % Kaavio 10 Poissaolokustannukset poissaolosyiden mukaan vuosina

19 Palvelualueittain tarkastelussa suurimmat poissaolokustannukset kokonaisuutena ovat sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten päivähoidossa. Myös suurimmat sairauspoissaolokustannukset ovat sosiaali- ja terveyspalveluissa. Muista poissaoloista (koulutuksista) johtuvat poissaolokustannukset ovat suurimmat sivistys- ja vapaa-aikapalveluissa. Taulukko 8 Poissaolokustannukset toimialueittain vuonna 2011 Muut Vuosiloma Sairauspoissaolot Lakisääteiset poissaolot Yhteensä Sote ,0 Sivistys ,0 Päivähoito ,0 Yhdyskunta ,0 Tukipalvelut ,0 Liikelaitokset ,0 Yhteensä

20 5 HENKILÖSTÖN TILA 5.1 SAIRAUSPOISSAOLOT JA TAPATURMAT Työssä tai työpaikkaan kuuluvalla alueella sattuneita tapaturmia vuonna 2011 oli 32 ja muualla työpaikan ulkopuolella sattuneita tapaturmia 9 Nämä tekivät yhteensä 82 sairauspäivää. Edellisenä vuonna (2010) työpaikalla sattuneita tapaturmia oli 44 ja muualla työpaikan ulkopuolella sattuneita tapaturmia 11. Vuonna 2010 tapaturmista johtuvia sairauspäiviä oli yhteensä 227. Kaavio 11 Sairauspoissaolopäivien määrä toimialueittain vuonna 2011 Sairaus- ja työtapaturmista johtuvia poissaolopäiviä vuonna 2011 oli yhteensä päivää. Vuonna 2010 vastaava luku oli päivää. Sairauspoissaolojen määrä on kasvanut edellisestä vuodesta 12,5 prosenttia (1 112 päivää). Sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja sairauspoissaolojen syiden selvittämiseksi on yhteistyössä työterveyshuollon kanssa toteutettu vuoden 2008 alusta alkaen AATu mallia (Aikainen Aktiivinen Tukeminen). Työterveyshuolto on seurannut esimiehen luvalla tapahtuvia 1-3 päivän sairauspoissaoloja. Työterveyshuollon tilastojen mukaan esimiehen luvalla tapahtuvien sairauspoissaolojen osuus on 33 prosenttia kaikista sairauspoissaoloista vuoden 2011 aikana. Sairauspoissaolotodistuksista on 61 prosenttia kirjoitettu työterveyshuollossa. Muualla kuin työterveyshuollossa kirjoitettuja sairaustodistuksia on 6 prosenttia. Vuonna 2011 sairauspoissaolopäiviä oli eniten sosiaali- ja terveyspalveluissa (2 688 päivää), päivähoitopalveluissa (2 538 päivää) sekä sivistys- ja vapaa-aikapalveluissa (2 221 päivää). 20

21 Kaaviossa 12 on esitetty sairauspoissaoloista aiheutuvat kustannukset toimialueittain. Suurimmat sairauspoissaolokustannukset olivat päivähoitopalveluissa euroa. Kaavio 12 Sairauspoissaolokustannukset toimialueittain vuonna 2010 Taulukossa 9 on esitetty poissaolopäivien määrä suhteessa henkilömäärään. Henkilömäärään verrattaessa sairauspoissaolopäiviä oli 13,2 päivää yhtä työntekijää kohti vuonna Vuonna 2010 vastaava luku oli 11,8 päivää. Eniten sairauspoissaolopäiviä / työntekijä oli liikelaitoksissa (47,3). Sairauspoissaoloja, lakisääteisiä poissaoloja ja muita poissaoloja oli yhteensä 32,7 päivää yhtä työntekijää kohden. Tässä luvussa ei ole mukana vuosilomapäiviä. Taulukko 9 Poissaolopäivät/henkilö toimialueittain vuosina Sairaus Lakisääteiset Muut Yhteensä Sote ,3 9,6 11,2 36,1 Sivistys ,7 12,0 11,2 31,9 Päivähoito ,3 9,5 11,2 35,0 Yhdyskunta ,1 0,6 2,7 12,3 Tuki ,3 0,0 0,4 1,7 Liikelaitokset ,3 10,6 20,5 78,4 Yhteensä ,3 8,5 7,7 31, ,7 8,1 10,9 33, ,4 7,9 10,9 31, ,6 9,5 11,7 31, ,8 10,8 8,8 31, ,2 9,1 10,4 32,7 Taulukossa 10 on esitetty sairauspoissaolojen määrä suhteessa henkilötyövuosiin. Luku on kasvanut edellisestä vuodesta 2,3 päivää / henkilötyövuosi. Vuonna 2011 yksi henkilötyövuosi vastaa 253 työpäivää. 21

22 Taulukko 10 Sairauspoissaolojen määrä suhteessa henkilötyövuosiin Sairaus- ja tapaturmapäivät Henkilötyövuodet Sairaus- ja tapaturmapäivät/ henkilötyövuosi 18,1 17,3 14,2 12,7 14,1 16,4 Sairauspoissaolopäivät jakaantuvat siten, että 32 prosenttia koko henkilöstöstä ei ole ollut yhtään päivää sairauslomalla (vuonna %). Yhdeksällä prosentilla on ollut yli 30 päivää sairauspoissaoloja vuoden aikana (vuonna 2010 myös 9 %). Taulukko 11 Sairauslomapäivien jakaantuminen palvelualueittain vuonna 2011 Hlöä 1-9 pv pv yli 30 pv ei sairauslomaa Sote % Sivistys % Päivähoito % Yhdyskunta % Tukipalvelut % Liikelaitokset % Henkilöitä yhteensä Osuus kaikista (x henkilöä) 38 % 21 % 9 % 32 % 22

23 6 INVESTOINNIT HENKILÖSTÖÖN 6.1 TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN JA VIRKISTYSTOIMINTA Kunnan henkilöstöllä oli mahdollisuus pitää 1½ virkistyspäivää vuonna Virkistysmääräraha oli 15 euroa / henkilö. TYKY ryhmä varasi työntekijöille edulliseen hintaan uimahalli-, kuntosali-, ja laskettelulippuja. Kuntosalien käyttö on mahdollista Kiimingissä ja Oulussa, jolloin myös kaupungissa asuvilla työntekijöillä on mahdollisuus kuntoiluun. TYKY -ryhmä organisoi myös jumppatuokioita työpaikoille, työpaikkojen kuntokuukaudet, ohjattuja kuntosaliohjelmia, iltajumpat talviviikoille, varatut vuorot sulkapalloiluun sekä kaukalopalloon ja mahdollisuuden osallistua inboby-mittauksiin. Lisäksi hyvän taloustuloksen ansiosta työntekijöille tarjottiin 50 euron arvoiset Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit, joita voi käyttää liikuntaan tai kulttuuriin. Sydänviikolla työterveyshuolto järjesti terveydellisen ohjaus- ja mittauspisteen kahdella työpaikalla. 6.2 KOULUTUS Täydennyskoulutuksen kustannukset olivat vuonna 2011 yhteensä euroa, mikä on 0,30 prosenttia kokonaispalkoista. Kustannukset sisältävät myös luottamushenkilökoulutuksen. Vuonna 2010 koulutuskustannukset olivat euroa, mikä oli 0,32 % kokonaispalkoista Esimiesten muutosvalmennus ja työyhteisöjen muutospysäkit Uuden Oulun perustaminen on erittäin vaativa muutosprosessi, jonka onnistuneen toteutuksen ratkaisevimmat tekijät ovat 1. muutoksen johtamisen ammattimaisuuden aste ja 2. organisaatio- ja työyhteisökulttuurien yhteensopivuuden rakentaminen. Uuden Oulun rakentamisen ohella vuosina on varmistettava kuntalaisten palveluiden saatavuus ja poliittis-hallinnollinen päätöksenteko- ja toimeenpanokyky. Nämä kaikki ovat päällä yhtä aikaa, mikä korostaa muutosprosessin vaativuutta. Onnistunut muutosjohtaminen edellyttää päätöksentekoon osallistuvien ja toimintaa toteuttavien tavoitteiden, toiveiden ja tarpeiden yhteensovittamista. Muutosprosessissa keskeiseksi nousee vuorovaikutus johdon ja henkilöstön välillä. Läsnä oleva johtajuus on keskeinen edellytys muutoksen onnistuneelle läpiviennille: lähiesimiesten rooli työyhteisön arjessa on keskeisen tärkeää. Menestyksellinen johtaminen edellyttää johtajilta ja esimiehiltä kykyä herättää johdettavissa positiivisia tunteita, luottamusta ja innostusta. Muutoksen johtajan tehtävänä on ohjata prosessia mahdollisimman hyvin perustehtäväsuuntaisesti tavoitteiden suuntaan. Muutosvalmennus antaa työkaluja ja tukea muutoksen hallintaan lisätä muutosvalmiutta, vähentää muutokseen liittyviä pelkoja ja epävarmuutta sekä taata turvallinen mieli. Keskustelut työyhteisöissä varmistaa henkilöstön mukanaolon muutoksessa. Muutosvalmennuksen tarkoitus on tarjota johdolle, esimiehille ja avainhenkilöille apuvälineitä muutosjohtamiseen, muutoksen läpivientiin, muutosviestintään sekä ihmisten johtamiseen muutostilanteissa. Uuden Oulun muutosvalmennus koostuu esimiesten muutosvalmennuksesta ja työyhteisöjen muutospysäkeistä. Työyhteisöjen muutospysäkit toteutetaan yleensä esimiesvalmennuksen jälkeen. Valmentajana ja ohjaajana toimii Oulun Työterveys liikelaitos. Esimiesten muutosvalmennuksen tavoitteena on 23

24 - auttaa esimiestä tiedostamaan, millainen esimies hän on muutostilanteessa - auttaa esimiestä tunnistamaan työyhteisönsä tuen tarpeet muutoksessa - käynnistää suunnitelmallinen muutosprosessin johtaminen omassa yksikössä: muutosjohtajuuden pohdintaa - luoda pohja esimiehen tuelle Muutospysäkin tavoitteena on - varmistaa jokaisen työyhteisön jäsenen matka samaan suuntaan - valmentaa ja antaa mahdollisuus keskusteluille ja alustuksille - lisätä yhteistä ymmärrystä ja aktiivista osallistumista - tukea yhteisen työ- ja toimintakulttuurin muodostumisessa - toimia ratkaisukeskeisesti, ei ongelmalähtöisesti Vuoden 2011 aikana toteutetut muutospysäkit - Business Oulu - Hyvinvointi tukipalvelut - Tekninen liikelaitos esimiesten muutosvalmennus, mahdollinen jatko tulossa - Oulun Serviisi esimiesten muutosvalmennus - Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Y&Y esimiesten muutosvalmennus Kevään 2012 aikana toteutettavat muutospysäkit - Oulun Serviisi työyhteisöjen muutospysäkit - Uuden Oulun vesihuolto esimiesten muutosvalmennus ja -pysäkit - Y&Y työyhteisöjen muutospysäkit - Hyvinvointi tilaaja ja tuottaja esimiesten muutosvalmennus - Museot ja Tietomaa (Musti) - Teatteri yhtiöittäminen - Sivistys- ja kulttuuri muutostuki (toteutus jatkuu syksy 2012) - Konsernipalveluiden palvelualueiden työyhteisöjen muutospysäkit Keskitetty koulutus Uuden Oulun kunnilla on lisäksi vielä mahdollisuus osallistua ns. keskitettyyn koulutukseen. Sen lähtökohtana ovat työnantajan intressissä olevat linjaukset ja tavoitteet. Sisäinen keskitetty koulutus on paikallisesti järjestettyä, ajankohtaista ja lyhytkestoista koulutusta. Heränneen kouluttamistarpeen taustalla voi olla myös jokin organisaation uudistus, muutos (esim. lakimuutokset) tai todettu epäkohta, joka on syytä kouluttaa kaikille toimialoille yhteisesti, keskitetysti. Keskitetty koulutusohjelma ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Ohjelma sisältää mm. muutoksen hallinta-, johtamisjärjestelmän kehittämis- ja työyhteisötaidot -koulutusta. Koulutustilaisuudet ovat uuden Oulun kuntien henkilöstölle maksuttomia. 24

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Hallituksen seminaari 27. 28.2.2014 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.13 2012 2013 muutos tavoite Työpanos 2916 3062 147 5,0 % 3071(-9) -0.3% - Lääkärit 482 27 7 - Tutkimus

Lisätiedot

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain HENKILÖSTÖRAPORTTI 20 Sisällys 1 JOHDANTO...3 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö 31.12.20...3 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 20...3 Kunnan määräaikaiset työsuhteet vuoden

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökatsaus Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Henkilöstökatsaus Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Henkilöstökatsaus Hallituksen seminaari 26. 27.2.2015 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.14 2013 2014 muutos tavoite Yli/ali Työpanos 3062 3032-30 1 % 3048 16 0,5% - Lääkärit

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 19.5.2004 Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Yleistä: Vuonna 2003 kunnissa ja kuntayhtymissä oli

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Valtuusto 30.5.

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Valtuusto 30.5. KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2015 Yhteistyötoimikunta 28.4.2016 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Valtuusto 30.5.2015 (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn 1.1.2017 alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan ja Outokummun kaupungit, Heinäveden ja Rääkkylän

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 215 Kaupunginhallitus 4.4.216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 215 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus Osa-03: Virka-

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä

Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä Päivitetty 11.4.2012 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Henkilöstöraportti 2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4 1.1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄN

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 1.12.2010 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.1.2010 ja 1.2.2010 Yleistä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot