KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ KITEEN KAUPUNKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/2012 1 KITEEN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Aika klo 16:30-17:33 Paikka lukion kabinetti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kankkunen Jukka 16:30-17:33 puheenjohtaja Kosonen Matti 16:30-17:33 varapuheenjohtaja Asikainen Ari 16:30-17:33 jäsen Konttinen-Miinalainen 16:30-17:33 jäsen Lilja Uuksulainen Jaakko 16:30-17:33 jäsen Sarvi Tuula 16:30-17:33 jäsen Hirvonen Kirsi 16:30-17:33 jäsen Kaalimaa Maija 16:30-17:33 jäsen Lahtela Esa 16:30-17:33 jäsen Muukkonen Birgitta 16:30-17:33 jäsen Sutinen Kari 16:30-17:33 jäsen POISSA Makkonen Seija jäsen Hämäläinen Eija hallintojohtaja Holopainen Nina kehitysjohtaja MUU Parkkonen Aki 16:30-17:33 YT-toimikunnan jäsen Parviainen Vesa 16:30-17:33 YT-toimikunnan jäsen Oksman Raimo 16:30-17:33 KV:n pj., Kesälahti Hämäläinen Kirsi 16:30-17:33 kaupunginjohtaja Turunen Jorma 16:30-17:33 kunnanjohtaja Huhtilainen Ulla 16:30-17:33 hallintojohtaja Juntunen Satu 16:30-17:33 hallintosihteeri Allekirjoitukset Jukka Kankkunen puheenjohtaja Ulla Huhtilainen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Kiteellä Kiteellä Ari Asikainen Lilja Konttinen-Miinalainen

2 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Paikka ja päivämäärä Kiteen kaupungintalossa Allekirjoitus Virka-asema: Tuula Miinin keskusarkistonhoitaja

3 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 68 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 69 Aloite Kesälahdella olevan Aurinkorinteen saneerauksesta 70 Kaisa ja Matti Alhaisen sekä Kiteen Höyläämö Oy:n oikaisuvaatimus yhdistymishallituksen päätökseen Ulla ja Pekka Kohosen oikaisuvaatimus yhdistymishallituksen päätökseen Saunalahdentien/Kitee kiinteistönomistajien oikaisuvaatimus yhdistymishallituksen päätökseen Kiteen Niittytien yritysten oikaisuvaatimus yhdistymishallituksen päätökseen Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot yhtiökokousedustajan ohjeistaminen 75 Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen muuttaminen alkaen 76 Arkistotoimen järjestäminen Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen sopimusmuutos 78 Uuden Kiteen nimeäminen saaristo-osakunnaksi Uuden Kiteen vuoden tapahtumatoimikunnan nimeäminen 80 Palkanmaksupäivän siirto palkat maksuun Uuden Kiteen osallistuminen Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen -projektiin Uuden Kiteen osallistuminen Kunta HR ohjelmaan Tartu ruoriin - Muuta kurssi! -muutosprojekti Nimikemuutokset uudessa Kiteen kaupungissa lähtien 85 Nimikemuutokset Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksessa ja uudessa Kiteen kaupungissa

4 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhdistymishallitus 67 Yhdistymishallituksen kokouskutsu ja esityslista lähetetään kokouksen osallistujille vä hin tään nel jä päivää ennen kokousta. Valmistelija: kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen, puh ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Yhdistymishallitus 68 ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ari Asikainen ja Seija Makkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ari Asikainen ja Lilja Konttinen-Miinalainen.

6 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Aloite Kesälahdella olevan Aurinkorinteen saneerauksesta 133/6/610/2012 Yhdistymishallitus 69 Jaakko Uuksulainen on tehnyt yhdistymishallitukselle päivä tyn aloitteen kesälahdella sijaitsevan Aurinkorinteen sa nee raukses ta palveluasunnoiksi. Aloitteessa esitetään varattavaksi 2 milj. eu ron määräraha vuoden 2013 talousarvioon saneerauksen suo ritta mis ta varten. Perusteluina on esitetty asuntotilojen suurta tarvetta, se kä Kesälahden hoivasairaalan saneerauksen ajaksi tarvittavia hoito paik ko ja. Kesälahden hoivasairaalan saneerauksen jälkeen Au rinko rin ne voitaisiin muuttaa palveluasunnoiksi. Kesälahden ja Kiteen kuntaliitossopimuksessa on mainittu Ke sä lahden hoivasairaalan saneeraus/mahdollinen laajennus avo pal ve lu tilak si ja hoivaosastoksi. Kesälahden kunta on asettanut erillisen työryh män jonka tehtävänä on esittää Kesälahden hoivasairaalan tar vitse mat tilat ja palvelut. Saneerauksen ajaksi siirrettävien palveluiden ja toimintojen väliaikaiset tilat pyritään löytämään nykyisistä kiin teistöis tä ja toimintapaikoista uudella Kiteen kaupungin alueelta. Korvaa vien hoitopaikkojen kartoitus ja siihen liittyvät toimenpiteet on jo aloi tet tu Helli liikelaitoksen toimesta. ehdotus Yhdistymishallitus päättää, että Kesälahden Aurinkorinteen sa neeraus ei ole tässä tilanteessa tarpeellinen eikä sitä esitetä vuoden 2013 talousarvioon. Puheenjohtajan avasi keskustelun. Keskustelun kuluessa esitettiin, että esittelytekstin 2. kappale: "Kesälahdella on tällä hetkellä yli 75 vuotiaiden pitkäaikaisen laitoshoidon eli hoivasairaalan ja tehostetun palveluasumisen yhteismäärällinen käyttö yli 15 % kun valtakunnallisen keskiarvon mukaan sen tulisi olla 8-9 %. Tämän tilaston mukaan palveluasuntojen määrän ei tulisi kasvaa entisestään" poistetaan. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko toinen kappale poistaa. 2. kappale päätettiin poistaa yksimielisesti. Keskustelun aikana Jaakko Uuksulainen esitti, että Aurinkorinne remon toi daan aloitteen mukaisesti. Matti Kosonen kannatti Jaakko Uuk su lai sen tekemää esitystä. Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän esi tys tä äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Jaakko Uuksulaisen te ke mää ehdotusta, äänestävät ei.

7 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätösehdotusta kan nat tivat Jukka Kankkunen, Ari Asikainen, Lilja Konttinen-Miinalainen, Tuu la Sarvi, Kirsi Hirvonen, Maija Kaalimaa, Esa Lahtela, Birgitta Muuk ko nen, Kari Sutinen. Jaakko Uuksulaisen ehdotusta kan nat tivat Jaakko Uuksulainen ja Matti Kosonen. Puheenjohtaja totesi, että yhdistymishallituksen päätökseksi hy väksyt tiin äänin 9-2 esittelijän esitys. Liitteet Aloite Kesälahdella olevan Aurinkorinteen saneerauksesta

8 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Kaisa ja Matti Alhaisen sekä Kiteen Höyläämö Oy:n oikaisuvaatimus yhdistymishallituksen päätökseen /8/815/2012 Yhdistymishallitus 70 Kaisa ja Matti Alhainen sekä Kiteen Höyläämö Oy ovat tehneet oikai su vaa ti muk sen yhdistymishallituksen päätökseen , jon ka mukaan vanhat osoitteet Taipaleentie 12 ja Taipaleentie 14 muut tu vat osoitteiksi Satakielentie 12 ja Satakielentie 14. Nykyinen Taipaleentie ei kulje yhtenäisesti kiinteistöjen välillä, vaan mo lem mil la kiinteistöillä on oma suora liittymä Kiteentiehen. Hakijat vaa ti vat osoitteiden muuttamista osaksi Kiteentietä. Tilan Luosola RN:o 13:6 omistaja Reino Jääskeläinen on ilmoittanut, et tä osoite Suorannantie 1 tulisi muuttaa Kiteentien osoitteeksi. Kiinteis töl le ei ole tehty kulkuyhteyttä Suorannantien kautta. Kiinteistöt sijoittuvat Kiteentien varteen Kiteentien nykyisten osoi tenu me roi den 62 ja 64 väliin. Osoitejärjestelmän oikeellisuuden vuoksi on Kari Kososen osoite tilalla Eskola RN:o 3:28 muutettava Kiteentie 64:stä, Kiteentie 70:ksi. Samalla voidaan Taipaleentie 12 osoitteeksi muut taa Kiteentie 66 ja Taipaleentie 14 osoitteeksi Kiteentie 68. Haki jat ilmoittavat Kari Kososen suostuvan järjestelyyn. Reino Jääs keläi sen osoite muuttuu Suorannantie 1:stä, Kiteentie 64:ksi. Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Pirkka Aula, puh ehdotus Yhdistymishallitus päättää muuttaa Taipaleentie 12 osoitteeksi Kiteen tie 66, Taipaleentie 14 osoitteeksi Kiteentie 68, Suorannantie 1 osoit teek si Kiteentie 64 ja Kiteentie 64 osoitteeksi Kiteentie 70. Muilta osin päätöksen muutokset säilyvät päätöksen mukai si na. ehdotus hyväksyttin yksimielisesti.

9 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Ulla ja Pekka Kohosen oikaisuvaatimus yhdistymishallituksen päätökseen /8/815/2012 Yhdistymishallitus 71 Ulla ja Pekka Kohonen ovat tehneet oikaisuvaatimuksen yh dis ty mishal li tuk sen päätökseen , jonka mukaan vanha osoite Imat ran tie 137 muutetaan osoitteeksi Joensuuntie 164. Hakijat esittä vät Syrjäsalmi-tilan alueella olevan tien nimeksi Kohosentie. Li säksi hakijat esittävät Hiekanpään suuntaan menevän tien nimeksi Huvi la tie ja valtatien alikululle menevän huoltotien nimeksi Huvilakuja. Nykyisten Imatrantien 137a ja 137b osoitteiden muuttaminen uuden tien ni men mukaan on tarkoituksenmukaista. Sen sijaan ehdotetut Hu vi la tie ja Huvilakuja eivät ole osoitejärjestelmän kannalta tar peel lisia. Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Pirkka Aula, puh ehdotus Syrjäsalmi-tilan alueella olevan tien nimeksi osoitejärjestelmässä anne taan Kohosentie. Muilta osin päätöksen muu tokset säilyvät päätöksen mukaisina. ehdotus hyväksyttin yksimielisesti.

10 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Saunalahdentien/Kitee kiinteistönomistajien oikaisuvaatimus yhdistymishallituksen päätökseen /8/815/2012 Yhdistymishallitus 72 Sirkku ja Kari Rahkola, Raija ja Antti Hirvonen, Pauli Väyrynen, Heli ja Raimo Barck ovat tehneet oikaisuvaatimuksen yh dis ty mis hal li tuksen päätökseen , jonka mukaan Kiteellä sijaitseva Sau na lah den tie muutetaan Saunalahdenpoluksi. Saunalahdentien varren kiinteistönomistajat vaativat, että Sau na lahden tie muutetaan Saunarannantieksi. Saunalahdentie on hy vä kuntoi nen tie, jonka varrella on sekä vakituista että vapaa-ajan asutusta. Tien nimeämistä poluksi eivät hakijat pidä perusteltuna vaan vaa tivat uudelleennimeämisessä tien säilyvän tienä. Saunalahdentie nimes sä säilyvät alkuperäisestä nimestä sekä sauna että tie. Sau nalah den tie johtaa Oriveden rantaan, joten on varsin perusteltua vaihtaa nimessä lahti sanaksi ranta. Hakijoiden mukaan Sau na lah dentien varren kiinteistönomistajat ovat yksimielisiä Saunalahdentien uu del leen ni meä mi ses tä Saunarannantieksi. Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Pirkka Aula, puh ehdotus Yhdistymishallitus päättää muuttaa Saunalahdentien Sau na ran nantiek si. Muilta osin päätöksen muutokset säilyvät päätök sen mukaisina. ehdotus hyväksyttin yksimielisesti.

11 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Kiteen Niittytien yritysten oikaisuvaatimus yhdistymishallituksen päätökseen /8/815/2012 Yhdistymishallitus 73 Kiteen Niittytien yritykset ja yrittäjät ovat tehneet oikaisuvaatimuksen yh dis ty mis hal li tuk sen päätökseen , jonka mukaan Kiteen Niittytie muuttuu Niittotieksi. Yhdistymishallitus päätti muuttaa Ki teen Niittytien nimen ja säilyttää Kesälahden Niittytien, koska Kesä lah den Niittytiellä on enemmän asukkaita ja enemmän kiinteistöjä. Kiteen Niittytiellä on kuitenkin 12 yritystä, joille osoitteenmuutoksella on työllistävä ja kustannuksia aiheuttava vaikutus. Oi kai su vaa ti muksen hakijat mainitsevat perusteluina, että osoitteenmuutos vaikuttaa asia kas kun taan, tavarantoimittajiin, julkisiin tahoihin, mark ki noin tima te ri aa lei hin ja maksettuihin hakemistopalveluihin. Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Pirkka Aula, puh ehdotus Yhdistymishallitus päättää muuttaa Kesälahden Niittytien Niit ty po luksi. Kiteen Niittytie pysyy ennallaan. Muilta osin päätöksen muutokset säilyvät päätöksen mukaisina. ehdotus hyväksyttin yksimielisesti.

12 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot yhtiökokousedustajan ohjeistaminen Yhdistymishallitus 74 Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot on Kesälahden kunnan ko konaan omistama kiinteistöyhtiö. Kiinteistöyhtiö on hankkinut os to palve lu na Isännöitsijän tehtävät ja kiinteistön kunnossapitotehtävät Kesä lah te lai sil ta yrityksiltä. Kiteen kaupungin omistama Kiteen Kotitalot Oy ostaa hallinnollisen ja teknisen isännöinnin tehtävät Kiteen kaupungin tekniseltä kes kuksel ta ja kirjanpitotehtävät Kiteytys Oy:ltä. Kesälahden kunta ja Kiteen kaupunki yhdistyvät kuntaliitoksen myötä Kiteen kaupungiksi vuoden 2013 alussa. Yhdistymissopimuksen liitteenä olevan palvelukuvauksen mukaan Kiin teis tö Oy Kesälahden Vuokratalojen isännöinti keskitetään tek nisel le keskukselle omana työnä tehtäväksi. Kiteen kaupungin tekninen keskus on valmis myymään hallinnollisen ja teknisen isännöinnin tehtävät Kiinteistö Oy Kesälahden Vuok ra taloil le alkaen. Kirjanpitotehtävät jatkuisivat nykyisen yri tyksen tehtävinä asti. Kirjanpidon tehtävät kilpailutettaisiin alka maan yhdessä Kotitalot Oy:n kanssa. Valmistelija: tekninen johtaja Antti Asikainen p ehdotus Yhdistymishallitus päättää ohjeistaa Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokra ta lo jen yhtiökokousedustajaa valmistelemaan isännöinnin uu delleen järjestelyjen toteutuksen esitetyn mukaisesti. ehdotus hyväksyttin yksimielisesti.

13 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen muuttaminen alkaen 193/9/950/2012 Yhdistymishallitus 75 Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimus on tullut voimaan Kiteen toimiessa isäntäkuntana ja muut sopijaosapuolet ovat Kesälahden, Rääkkylän ja Tohmajärven kunnat. Kesälahden ja Kiteen kuntaliitoksen vuoksi sopimusta on muutettava sopijaosapuolten osalta siten, että sopijaosapuolia ovat Kiteen kaupunki, Rääkkylän kunta ja Tohmajärven kunta. Sopimus on liitteenä 1. Samalla on muutettava sopimuksen kustannustenjakoliitettä siten, että Kesälahden ja Kiteen maksuosuudet yhdistetään. Liitteenä 2 on kustannustenjakotaulukko viimeisimmillä tiedoilla laskettuna. Samalla sopimukseen tulee lisätä neuvotteluissa sovittu käytäntö, että maatalouden kehittäminen ja maaseutuhankkeiden rahoitus hoidetaan yhteistoimintana Keski-Karjalan maaseutupalveluista. Muun muassa kylien ja elinkeinotoiminnan kehittäminen jää edelleen kuntien omalle vastuulle. Kehittämisen kustannukset jaetaan sopijaosapuolille vertailulukujen perusteella samoin kuin tukihallinto ja hankerahoitukset jaetaan hankkeiden esittämissä suhteissa esim. mukana olevien maatilojen tai maidontuotannon suhteessa. Valmistelija: maaseututoimen päällikkö Katja Turtiainen puh ehdotus Yhdistymishallitus esittää 1. Tohmajärven ja Rääkkylän kunnille liitteen mukaisen yhteistoimintasopimuksen tarkistamisen hyväksymistä ja 2. Kiteen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen yhteistoimintasopimuksen tarkistamisen alkaen. ehdotus hyväksyttin yksimielisesti. Liitteet Maaseutuhallinnon sopimuksen liite 1 Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen tarkistaminen

14 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Arkistotoimen järjestäminen /0/050/2012 Yhdistymishallitus 76 Kesälahden ja Kiteen kuntien yhdistyessä arkistotoimen organisointi tulee määritellä uudelleen. Arkistolain (831/94) 9. :n mukaan arkistotoimen järjestäminen kunnassa kuuluu kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen on määrättävä se viranhaltija tai toimihenkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista (keskusarkistosta). Jokaiselle arkistonmuodostajalle määrätään lisäksi arkistovastaava. Henkilöt nimetään myöhemmin, kun selviää toimistohenkilökunnan sijoittuminen uudessa Kiteen kaupungissa. Kuntaliiton julkaisun "Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa" mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty Kesälahdella ja Kiteellä: - asiakirjahallinnon ja arkistotoimen suunnittelukokouksia on pidetty/pidetään - nykyiset arkistot seulotaan ja tarpeeton hävitetään - Kesälahden kunnan arkisto päätetään ja säilytetään omana kokonaisuutenaan. Toiminnan kannalta tarpeelliset asiakirjat siirretään Kiteen kaupungille. - laaditaan ja toimitetaan vuodenvaihteen arkistoluettelot (pysyvästi ja pitkään säilytettävien asiakirjojen luettelot) Kiteen kaupungin keskusarkistoon - kartoitetaan asiakirja-aineistojen arkistotilojen sijainnit sekä käytetyt ja vapaat hyllymetrit - uuden kunnan arkistotoimen toimintaohje hyväksytään myöhemmin - Kiteen kaupungin nykyinen arkistokaava ja arkistonmuodostussuunnitelmat ovat käytössä, kunnes ne uusitaan maakunnallisen Sarke-hankkeen myötä vuonna perustetaan uuden kunnan toimialojen arkistovastaavien tiimi. Valmistelija: hallintojohtaja Ulla Huhtilainen, puh ehdotus Yhdistymishallitus - merkitsee arkistotoimen toimenpiteet tiedokseen - määrää arkistolain 9. :n mukaisesti Kiteen kaupungin arkistotointa ja arkistonmuodostusta johtavaksi viranhaltijaksi keskusarkistonhoitaja Tuula Miininin. ehdotus hyväksyttin yksimielisesti.

15 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen sopimusmuutos 206/4/446/2012 Yhdistymishallitus 77 Joensuun kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan :ssä 464 Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien ja Valtimon kunnan liitty mis tä Joensuun ympäristöterveydenhuollon yh teis toi min ta-alu eeseen. Uusien kuntien liittyminen yhteistoiminta-alueeseen edellyttää kun tien yhteistoimintasopimuksen muuttamista. Merkittävimmät sopi mus muu tok set ovat seuraavat: - yhteistoiminta-alueen nimeksi on muutettu Pohjois-Karjalan ym päris tö ter vey den yhteistoiminta-alue - sopijaosapuoliksi on lisätty liittyvät kunnat ja poistettu Kesälahden kun ta - sopimuksen sisällössä ja tehtävissä on huomioitu lainsäädäntöön teh dyt muutokset - hallintoa on muutettu siten, että ympäristöterveydenhuollon jaostos sa on laajentumisen jälkeen 10 jäsentä - viranhaltijoiden ja työntekijöiden asemaa koskevasta so pi mus kohdas ta on tarpeettoman poistettu jo toteutunutta henkilöstön siirtoa kos ke vat sopimustekstit. Kohtaan on lisätty Lieksan kaupungilta ja Nur mek sen ja Valtimon kuntayhtymältä siirtyvän henkilöstön siir tymis eh dot - toimipisteet ovat myös Nurmeksessa ja Lieksassa - ennakoiden laskutus on muutettu kuukausittaiseksi nykyisen puolen vuoden laskutuksen asemesta. Ennakot oikaistaan todellisten kus tan nus ten mukaiseksi tammikuussa (nyt lokakuussa) - muissa sopimuksen ehdoissa sovitaan Lieksan ja Nurmeksen kaupun kien ja Valtimon kunnan liittymismaksusta, joka on yhteensä euroa. Joensuun kaupunginhallitus esittää Kiteen kaupungille, että se päättäi si hyväksyä liitteen mukaisen esityksen Pohjois-Karjalan ym pä ristö ter vey den yhteistoimintasopimukseksi alkaen. Valmistelija: hallintojohtaja Ulla Huhtilainen, puh , ehdotus Yhdistymishallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liit teen mukaisen esityksen Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden yhteis toi min ta so pi muk sek si alkaen. ehdotus hyväksyttin yksimielisesti.

16 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Liitteet Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimus Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden yhteistoimintasopimus alkaen

17 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Uuden Kiteen nimeäminen saaristo-osakunnaksi 214/0/020/2012 Yhdistymishallitus 78 Kesälahden kunta ja Kiteen kaupunki ovat tehneet kun ta lii tos so pimuk sen ja valtioneuvoston tekemän päätöksen mu kaises ti Kesälahden kunta lakkautetaan vuoden 2013 alusta ja liitetään Ki teen kaupunkiin. Kesälahden kunta on valtioneuvoston päätöksellä nimetty saa risto-osa kun nak si ja siellä on noudatettu lakia saariston kehityksen edis tä mises tä (494/1981) ja saaristokunnista annettua val tio neu voston asetusta 740/2009. Kuntaliitostilanteissa, joissa saaristo- tai saaristo-osakunta liitetään toi seen kuntaan, on uusi kunta tavallisesti nimetty saa ris to-osa kunnak si. Kesälahden - Kiteen liitoksessa tämä olisi luontevaa, koska myös nykyisen Kiteen kaupungin alueella on saariston kehityksen edis tä mi ses tä annetun lain (494/1981) 3 :n mukaisia alueita. Valtioneuvosto nimeää saaristo-osakunnat kuntien hakemuksesta, maa kun ta liit to ja Suomen Kuntaliitto antavat hakemuksista omat lausunton sa. Saaristo-osakuntia nimettäessä on kriteerinä mm. saa risto-olo ja vastaava vesistöjen pilkkoma kuntarakenne, mikä vaikeuttaa kun nan palvelujen järjestämistä ja josta on muuta olennaista haittaa. Saaristo- ja saaristo-osakuntia koskevan asetuksen suoranaiset vaiku tuk set kohdistuvat lähinnä kuntien valtionosuuksiin. Tämä vaikuttaa myös elinkeinotoiminnan tukemiseen, sillä saaristolain mukaan saa ris ton elinkeinotoiminnan edistämiseksi on muun lainsäädännön mu kai sia tukitoimia suunnattaessa katsottava saariston eri tyis olosuh teet tuen tarvetta lisääväksi tekijäksi. Valmistelija: Jorma Turunen p Esittelijä: Kirsi Hämäläinen p ehdotus Kiteen kaupunki esittää, että valtioneuvosto tekisi muutoksen val tioneu vos ton asetukseen (740/2009) saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännök siä ja nimeäisi uuden Kiteen kaupungin ja sen saaristo-osat kuulu vak si tämän asetuksen mukaisiin alueisiin lukien. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Uuden Kiteen vuoden tapahtumatoimikunnan nimeäminen 161/0/000/2011 Yhdistymishallitus 79 Uusi Kitee juhlistaa yhteisen taipaleen alkua vuoden 2013 aikana eri lai sil la kansalaistapahtumilla, jotka tullaan järjestämään tiiviissä yh teis työs sä paikallisten järjestöjen, yhdistysten ja yritysten kanssa. En sim mäi nen yhteinen vuosi nimetään Uuden Kiteen Vuodeksi. Kaupunki ottaa järjestelyvastuun 2-3 isommasta tapahtumasta, mutta myös pienemmille, järjestöjen, yhdistysten ja yritysten omille tapah tu mil le, voidaan antaa Uuden Kiteen Vuoden status, osana uuden kunnan viestintä- ja markkinointisuunnitelman toimeenpanoa. Ensimmäinen kaupungin organisoima Uuden Kiteen Vuoden kansa lais ta pah tu ma on varsinainen kuntaliitosjuhla lop piais vii kon lop puna lauantaina Samana viikonloppuna eli lau an tai na Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto järjestää Ki teel lä pe rin tei sen maakuntajuhlan. Kiteen kaupungin ja Kiteen Urheilijat ry :n yh des sä isännöimä Pohjois-Karjalan maakuntaviesti jär jes te tään puo les taan seuraavana päivänä, sunnuntaina (sään sal lies sa). Loppiaisviikonlopun kuntaliitosjuhlan ja samaan viikonloppuun liit tyvien muiden tapahtumien sekä myöhemmin Uuden Kiteen Vuoden ku lues sa kesällä ja/tai syksyllä mahdollisesti kaupungin jär jes tä misvas tuul la olevien tapahtumien ideointiin, suunnitteluun ja to teu tukseen nimetään tapahtumatoimikunta. Toimikunnan ensimmäinen kokous pidetään maanantaina kello kaupunginhallituksen huoneessa Kiteen kaupungintalolla. Valmistelija: kehitysjohtaja Nina Holopainen, puh , s-pos ti ehdotus Uuden Kiteen Vuoden kansalaisjuhlien organisointia varten pe ruste taan tapahtumatoimikunta, johon kuuluvat uuden kaupungin: - valtuuston puheenjohtaja - hallituksen puheenjohtaja - kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen - yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Turunen - kehitysjohtaja Nina Holopainen - Keti Oy:n seutumarkkinoija Suvi Spoof

19 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Toimikunnan puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja ja sih tee ri nä uuden kaupungin viestintäsihteeri. Työryhmä kutsuu työskentelyyn mukaan järjestöjä, yhdistyksiä ym. yh teis työ kump pa nei ta kulloinkin järjestelyjen kohteena olevan ta pahtu man luonteen ja tavoitteiden mukaisesti. ehdotus hyväksyttin yksimielisesti.

20 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Uusi yhteistyötoimikunta Yhdistymishallitus Palkanmaksupäivän siirto palkat maksuun Uusi yhteistyötoimikunta 44 Vuodenvaihteeseen liittyvien henkilöstön siirtojen (kuntaliitoksen ja kah den liikelaitoksen purkaminen, henkilöstön siirto Tohmajärvelle) vuok si palkkojen maksu normaalina palkanmaksupäivänä ei ole teknisesti mahdollista. Palkat voidaan tehdä vasta palkanmaksupäivälle. Samoin jaksotyötä tekevien päät tyvän listan lisät voidaan maksaa vasta helmikuun pal kan mak sun yhteydessä. palkanmaksupäivän siirtämisestä on tehtävä hyvissä ajoin, jot ta viranhaltijat/työntekijät ehtivät valmistautua palkanmaksupäivän siir toon. KVTES LUKU II 18 todetaan mm., että viranhaltijalle/työntekijälle mak se taan palkka tai palkkio kultakin kalenterikuukaudelta vii meistään sen 16. päivänä, jollei tässä sopimuksessa ole toisin määrätty tai palkan suoritusperusteista muuta johdu taikka toimivaltainen viran omai nen työntekijän palkanmaksun osalta toisin määrää. Valmistelija: henkilöstösihteeri Tuija Vaittinen, puh ehdotus Yhteistyötoimikunta esittää yhdistysmishallitukselle, että palkkapäivän palkat siirretään maksettavaksi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhdistymishallitus 80 ehdotus Yhdistysmishallitus hyväksyy palkkapäivän siirron ehdotus hyväksyttin yksimielisesti.

21 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Uusi yhteistyötoimikunta Yhdistymishallitus Uuden Kiteen osallistuminen Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen -projektiin /0/030/2012 Uusi yhteistyötoimikunta 49 Vielä käynnissä olevassa Uuden sukupolven organisaatiot ja joh tami nen (USO)-verkostohankkeessa on kehitetty kuntien uuden su kupol ven johtamistapoja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haas teisiin. Hanke on kumppanuushanke, joka on toteutettu yhteistyössä Kun ta liit to kon ser nin, 30 kehittäjäkumppanikunnan ja Sitran jul kis hallin non johtamisohjelman kanssa. Hanke on osa laajempaa Suomen Kuntaliiton Uusi Kunta ohjel maa. Työskentely on jakautunut suurten, keskisuurten ja pienten kun tien verrokkiryhmiin, yhteisiin seminaareihin sekä kuntakohtaisen ke hit tä mis työn tukemiseen. Hanke on toteutettu vuosien aikana. Kiteen kaupunki on ollut mukana USO-hankkeen keskisuurten kuntien verrokkiryhmässä. Hankkeessa toimivilta asiantuntijoilta on saatu merkittävää apua ja tukea kuntaliitosprosessin valmistelun ja toimeen pa non eri vaiheissa kuluneena vuonna. Kuntien poliittisen ja viranhaltijajohtamisen yhä haasteellisemman toi min ta ken tän sekä saadun palautteen pohjalta on suunniteltu USO2-jat ko han ke. USO2-verkostohanke painottuu erityisesti stra tegi sen johtamisen ja strategian toimeenpanon sekä strategisen luotta mus hen ki lö työn ja kaksoisjohtamisen kehittämiseen. Keskeisessä roo lis sa on myös verrokkikaupungeilta saatava benchmarking-tuki omaan johtamiseen, kehittämistyöhön ja käytettäviin työkaluihin. Hankkeen yhteydessä tuotetaan myös kuntalähtöisiä näkemyksiä ja vuo ro vai ku tus ta kuntalain valmisteluorganisaation kanssa sekä tar jotaan vertaistukea kuntauudistusprosessiin vaikuttamiseksi ja kun tade mo kra tian rikastamiseksi. USO2-hankkeeseen osallistuminen loisi merkittävää lisäarvoa Kiteen oman muutosprojektin Tartu ruoriin muuta kurssi! (erityisesti työ pa ket ti 3: Luottamushenkilöt muutoksen suunnannäyttäjinä) kannal ta. Sen kautta olisi hyödynnettävissä Kuntaliiton ja Audiapro Oy:n asiantuntemusta muutosprojektiin liittyvässä strategiatyössä ja valmen nuk sis sa ja toisaalta hanke toimisi tehokkaana muu tos pro jek tin tulosten levityksen ja markkinoinnin kanavana. Kiteen kaupungin rahoitusosuus USO2-hankkeessa olisi vuo si ta solla

22 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Uusi yhteistyötoimikunta Yhdistymishallitus Valmistelija: kehitysjohtaja Nina Holopainen, puh , s-pos ti ehdotus Yhteistyötoimikunta merkitsee Uuden sukupolven organisaatiot ja joh ta mi nen 2 (USO2) -hankkeen tiedokseen ja toivoo Kiteen kaupun gin osallistumista siihen kaupungin oman Tartu ruoriin ja muuta kurs si! -muutosprojektin tukena. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhdistymishallitus 81 Valmistelija: kehitysjohtaja Nina Holopainen, puh , s-pos ti: ehdotus Yhdistymishallitus päättää uuden Kiteen osallistumisesta Uuden suku pol ven organisaatiot ja johtaminen 2 (USO2) -hankkeeseen ja hyväk syy hankkeen omarahoitusosuuden ( ) vuoden 2013 talous ar vi oon. ehdotus hyväksyttin yksimielisesti.

23 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Uusi yhteistyötoimikunta Yhdistymishallitus Uuden Kiteen osallistuminen Kunta HR ohjelmaan /0/030/2012 Uusi yhteistyötoimikunta 50 Oy Audiapro Ab, Suomen Kuntaliitto ja KT Kuntatyönantajat käynnis tä vät marraskuussa 2012 verkosto- ja kehitysohjelman, Kunta HR 2017:n, jonka tehtävänä on tukea uudistuvien kuntien hen ki lös tö voima va ro jen johtamista valtuustokaudella Ohjelmassa arvioidaan valtuustokaudella toteutuvat kunta- ja pal velu ra ken teen muutokset henkilöstövoimavarojen ja työn an ta ja toi minnan näkökulmasta. Tavoitteena on, että henkilöstövoimavarojen johta mi nen ja henkilöstöjohdon strateginen osaaminen tukevat entistä vah vem min kuntien strategia- ja johtamistyötä. Ohjelman pääteemoja ovat: - henkilöstövoimavarojen johtaminen kunta- ja pal ve lu ra ken neuu dis tuk sis sa - henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa - kuntien työnantajatoiminnan uudelleenarviointi - ennakoiva ja strateginen henkilöstövoimavarajohtaminen - osaamisen ja työelämän laadun varmistaminen Lisäksi ohjelmassa syvennytään henkilöstövoimavarojen riskien hallin taan ja tuloksellisuuden arviointiin, henkilöstön vaihtuvuuteen ja uu den nk. Y-sukupolven työelämävaateisiin. Ohjelma käynnistyy syksyllä 2012 kuntakohtaisin alkukartoituksin ja yh tei sel lä aloitusseminaarilla marraskuussa. Ohjelman työtapoina ovat: - vuotuiset henkilöstötunnusluku- ja kehityskuvavertailut osal listu ja kun tien kesken - osallistujakuntakohtainen projektityöskentely - kuntakoon mukaiset kuntavertaisryhmien työpajat - asiantuntijavetoiset valtakunnalliset seminaaritilaisuudet - parhaisiin henkilöstökäytäntöihin tutustuminen yritys- ja yh teisö vie rai luin - round table -ryhmätoiminta vaikeimpien henkilöstökysymysten rat kai se mi ses sa

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Esityslista 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Esityslista 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Esityslista 7/2016 1 Aika 15.12.2016 klo 17:00 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnä Mikonsaari Petri puheenjohtaja Lipsanen Pentti varapuheenjohtaja Kosonen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6. Henkilöstöjaosto 27 24.08.2015 Henkilöstöjaosto 34 14.12.2015 Henkilöstöjaosto 5 02.02.2017 Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 133/01.02.01/2015 HJAOS 24.08.2015 27 Teknisen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Aloite esityslistan liitteenä.

Aloite esityslistan liitteenä. Kaupunginhallitus 231 07.09.2015 Sivistys- ja 74 07.10.2015 vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus 312 30.11.2015 Kaupunginvaltuusto 109 14.12.2015 Valtuustoaloite lasten iltapäivävälipalojen palauttamiseksi

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 06.03.2017 klo 16:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pykäläinen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot