KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ KITEEN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/2012 1 KITEEN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Aika klo 16:30-17:33 Paikka lukion kabinetti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kankkunen Jukka 16:30-17:33 puheenjohtaja Kosonen Matti 16:30-17:33 varapuheenjohtaja Asikainen Ari 16:30-17:33 jäsen Konttinen-Miinalainen 16:30-17:33 jäsen Lilja Uuksulainen Jaakko 16:30-17:33 jäsen Sarvi Tuula 16:30-17:33 jäsen Hirvonen Kirsi 16:30-17:33 jäsen Kaalimaa Maija 16:30-17:33 jäsen Lahtela Esa 16:30-17:33 jäsen Muukkonen Birgitta 16:30-17:33 jäsen Sutinen Kari 16:30-17:33 jäsen POISSA Makkonen Seija jäsen Hämäläinen Eija hallintojohtaja Holopainen Nina kehitysjohtaja MUU Parkkonen Aki 16:30-17:33 YT-toimikunnan jäsen Parviainen Vesa 16:30-17:33 YT-toimikunnan jäsen Oksman Raimo 16:30-17:33 KV:n pj., Kesälahti Hämäläinen Kirsi 16:30-17:33 kaupunginjohtaja Turunen Jorma 16:30-17:33 kunnanjohtaja Huhtilainen Ulla 16:30-17:33 hallintojohtaja Juntunen Satu 16:30-17:33 hallintosihteeri Allekirjoitukset Jukka Kankkunen puheenjohtaja Ulla Huhtilainen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Kiteellä Kiteellä Ari Asikainen Lilja Konttinen-Miinalainen

2 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Paikka ja päivämäärä Kiteen kaupungintalossa Allekirjoitus Virka-asema: Tuula Miinin keskusarkistonhoitaja

3 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 68 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 69 Aloite Kesälahdella olevan Aurinkorinteen saneerauksesta 70 Kaisa ja Matti Alhaisen sekä Kiteen Höyläämö Oy:n oikaisuvaatimus yhdistymishallituksen päätökseen Ulla ja Pekka Kohosen oikaisuvaatimus yhdistymishallituksen päätökseen Saunalahdentien/Kitee kiinteistönomistajien oikaisuvaatimus yhdistymishallituksen päätökseen Kiteen Niittytien yritysten oikaisuvaatimus yhdistymishallituksen päätökseen Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot yhtiökokousedustajan ohjeistaminen 75 Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen muuttaminen alkaen 76 Arkistotoimen järjestäminen Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen sopimusmuutos 78 Uuden Kiteen nimeäminen saaristo-osakunnaksi Uuden Kiteen vuoden tapahtumatoimikunnan nimeäminen 80 Palkanmaksupäivän siirto palkat maksuun Uuden Kiteen osallistuminen Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen -projektiin Uuden Kiteen osallistuminen Kunta HR ohjelmaan Tartu ruoriin - Muuta kurssi! -muutosprojekti Nimikemuutokset uudessa Kiteen kaupungissa lähtien 85 Nimikemuutokset Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksessa ja uudessa Kiteen kaupungissa

4 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhdistymishallitus 67 Yhdistymishallituksen kokouskutsu ja esityslista lähetetään kokouksen osallistujille vä hin tään nel jä päivää ennen kokousta. Valmistelija: kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen, puh ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Yhdistymishallitus 68 ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ari Asikainen ja Seija Makkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ari Asikainen ja Lilja Konttinen-Miinalainen.

6 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Aloite Kesälahdella olevan Aurinkorinteen saneerauksesta 133/6/610/2012 Yhdistymishallitus 69 Jaakko Uuksulainen on tehnyt yhdistymishallitukselle päivä tyn aloitteen kesälahdella sijaitsevan Aurinkorinteen sa nee raukses ta palveluasunnoiksi. Aloitteessa esitetään varattavaksi 2 milj. eu ron määräraha vuoden 2013 talousarvioon saneerauksen suo ritta mis ta varten. Perusteluina on esitetty asuntotilojen suurta tarvetta, se kä Kesälahden hoivasairaalan saneerauksen ajaksi tarvittavia hoito paik ko ja. Kesälahden hoivasairaalan saneerauksen jälkeen Au rinko rin ne voitaisiin muuttaa palveluasunnoiksi. Kesälahden ja Kiteen kuntaliitossopimuksessa on mainittu Ke sä lahden hoivasairaalan saneeraus/mahdollinen laajennus avo pal ve lu tilak si ja hoivaosastoksi. Kesälahden kunta on asettanut erillisen työryh män jonka tehtävänä on esittää Kesälahden hoivasairaalan tar vitse mat tilat ja palvelut. Saneerauksen ajaksi siirrettävien palveluiden ja toimintojen väliaikaiset tilat pyritään löytämään nykyisistä kiin teistöis tä ja toimintapaikoista uudella Kiteen kaupungin alueelta. Korvaa vien hoitopaikkojen kartoitus ja siihen liittyvät toimenpiteet on jo aloi tet tu Helli liikelaitoksen toimesta. ehdotus Yhdistymishallitus päättää, että Kesälahden Aurinkorinteen sa neeraus ei ole tässä tilanteessa tarpeellinen eikä sitä esitetä vuoden 2013 talousarvioon. Puheenjohtajan avasi keskustelun. Keskustelun kuluessa esitettiin, että esittelytekstin 2. kappale: "Kesälahdella on tällä hetkellä yli 75 vuotiaiden pitkäaikaisen laitoshoidon eli hoivasairaalan ja tehostetun palveluasumisen yhteismäärällinen käyttö yli 15 % kun valtakunnallisen keskiarvon mukaan sen tulisi olla 8-9 %. Tämän tilaston mukaan palveluasuntojen määrän ei tulisi kasvaa entisestään" poistetaan. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko toinen kappale poistaa. 2. kappale päätettiin poistaa yksimielisesti. Keskustelun aikana Jaakko Uuksulainen esitti, että Aurinkorinne remon toi daan aloitteen mukaisesti. Matti Kosonen kannatti Jaakko Uuk su lai sen tekemää esitystä. Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän esi tys tä äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Jaakko Uuksulaisen te ke mää ehdotusta, äänestävät ei.

7 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätösehdotusta kan nat tivat Jukka Kankkunen, Ari Asikainen, Lilja Konttinen-Miinalainen, Tuu la Sarvi, Kirsi Hirvonen, Maija Kaalimaa, Esa Lahtela, Birgitta Muuk ko nen, Kari Sutinen. Jaakko Uuksulaisen ehdotusta kan nat tivat Jaakko Uuksulainen ja Matti Kosonen. Puheenjohtaja totesi, että yhdistymishallituksen päätökseksi hy väksyt tiin äänin 9-2 esittelijän esitys. Liitteet Aloite Kesälahdella olevan Aurinkorinteen saneerauksesta

8 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Kaisa ja Matti Alhaisen sekä Kiteen Höyläämö Oy:n oikaisuvaatimus yhdistymishallituksen päätökseen /8/815/2012 Yhdistymishallitus 70 Kaisa ja Matti Alhainen sekä Kiteen Höyläämö Oy ovat tehneet oikai su vaa ti muk sen yhdistymishallituksen päätökseen , jon ka mukaan vanhat osoitteet Taipaleentie 12 ja Taipaleentie 14 muut tu vat osoitteiksi Satakielentie 12 ja Satakielentie 14. Nykyinen Taipaleentie ei kulje yhtenäisesti kiinteistöjen välillä, vaan mo lem mil la kiinteistöillä on oma suora liittymä Kiteentiehen. Hakijat vaa ti vat osoitteiden muuttamista osaksi Kiteentietä. Tilan Luosola RN:o 13:6 omistaja Reino Jääskeläinen on ilmoittanut, et tä osoite Suorannantie 1 tulisi muuttaa Kiteentien osoitteeksi. Kiinteis töl le ei ole tehty kulkuyhteyttä Suorannantien kautta. Kiinteistöt sijoittuvat Kiteentien varteen Kiteentien nykyisten osoi tenu me roi den 62 ja 64 väliin. Osoitejärjestelmän oikeellisuuden vuoksi on Kari Kososen osoite tilalla Eskola RN:o 3:28 muutettava Kiteentie 64:stä, Kiteentie 70:ksi. Samalla voidaan Taipaleentie 12 osoitteeksi muut taa Kiteentie 66 ja Taipaleentie 14 osoitteeksi Kiteentie 68. Haki jat ilmoittavat Kari Kososen suostuvan järjestelyyn. Reino Jääs keläi sen osoite muuttuu Suorannantie 1:stä, Kiteentie 64:ksi. Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Pirkka Aula, puh ehdotus Yhdistymishallitus päättää muuttaa Taipaleentie 12 osoitteeksi Kiteen tie 66, Taipaleentie 14 osoitteeksi Kiteentie 68, Suorannantie 1 osoit teek si Kiteentie 64 ja Kiteentie 64 osoitteeksi Kiteentie 70. Muilta osin päätöksen muutokset säilyvät päätöksen mukai si na. ehdotus hyväksyttin yksimielisesti.

9 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Ulla ja Pekka Kohosen oikaisuvaatimus yhdistymishallituksen päätökseen /8/815/2012 Yhdistymishallitus 71 Ulla ja Pekka Kohonen ovat tehneet oikaisuvaatimuksen yh dis ty mishal li tuk sen päätökseen , jonka mukaan vanha osoite Imat ran tie 137 muutetaan osoitteeksi Joensuuntie 164. Hakijat esittä vät Syrjäsalmi-tilan alueella olevan tien nimeksi Kohosentie. Li säksi hakijat esittävät Hiekanpään suuntaan menevän tien nimeksi Huvi la tie ja valtatien alikululle menevän huoltotien nimeksi Huvilakuja. Nykyisten Imatrantien 137a ja 137b osoitteiden muuttaminen uuden tien ni men mukaan on tarkoituksenmukaista. Sen sijaan ehdotetut Hu vi la tie ja Huvilakuja eivät ole osoitejärjestelmän kannalta tar peel lisia. Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Pirkka Aula, puh ehdotus Syrjäsalmi-tilan alueella olevan tien nimeksi osoitejärjestelmässä anne taan Kohosentie. Muilta osin päätöksen muu tokset säilyvät päätöksen mukaisina. ehdotus hyväksyttin yksimielisesti.

10 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Saunalahdentien/Kitee kiinteistönomistajien oikaisuvaatimus yhdistymishallituksen päätökseen /8/815/2012 Yhdistymishallitus 72 Sirkku ja Kari Rahkola, Raija ja Antti Hirvonen, Pauli Väyrynen, Heli ja Raimo Barck ovat tehneet oikaisuvaatimuksen yh dis ty mis hal li tuksen päätökseen , jonka mukaan Kiteellä sijaitseva Sau na lah den tie muutetaan Saunalahdenpoluksi. Saunalahdentien varren kiinteistönomistajat vaativat, että Sau na lahden tie muutetaan Saunarannantieksi. Saunalahdentie on hy vä kuntoi nen tie, jonka varrella on sekä vakituista että vapaa-ajan asutusta. Tien nimeämistä poluksi eivät hakijat pidä perusteltuna vaan vaa tivat uudelleennimeämisessä tien säilyvän tienä. Saunalahdentie nimes sä säilyvät alkuperäisestä nimestä sekä sauna että tie. Sau nalah den tie johtaa Oriveden rantaan, joten on varsin perusteltua vaihtaa nimessä lahti sanaksi ranta. Hakijoiden mukaan Sau na lah dentien varren kiinteistönomistajat ovat yksimielisiä Saunalahdentien uu del leen ni meä mi ses tä Saunarannantieksi. Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Pirkka Aula, puh ehdotus Yhdistymishallitus päättää muuttaa Saunalahdentien Sau na ran nantiek si. Muilta osin päätöksen muutokset säilyvät päätök sen mukaisina. ehdotus hyväksyttin yksimielisesti.

11 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Kiteen Niittytien yritysten oikaisuvaatimus yhdistymishallituksen päätökseen /8/815/2012 Yhdistymishallitus 73 Kiteen Niittytien yritykset ja yrittäjät ovat tehneet oikaisuvaatimuksen yh dis ty mis hal li tuk sen päätökseen , jonka mukaan Kiteen Niittytie muuttuu Niittotieksi. Yhdistymishallitus päätti muuttaa Ki teen Niittytien nimen ja säilyttää Kesälahden Niittytien, koska Kesä lah den Niittytiellä on enemmän asukkaita ja enemmän kiinteistöjä. Kiteen Niittytiellä on kuitenkin 12 yritystä, joille osoitteenmuutoksella on työllistävä ja kustannuksia aiheuttava vaikutus. Oi kai su vaa ti muksen hakijat mainitsevat perusteluina, että osoitteenmuutos vaikuttaa asia kas kun taan, tavarantoimittajiin, julkisiin tahoihin, mark ki noin tima te ri aa lei hin ja maksettuihin hakemistopalveluihin. Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Pirkka Aula, puh ehdotus Yhdistymishallitus päättää muuttaa Kesälahden Niittytien Niit ty po luksi. Kiteen Niittytie pysyy ennallaan. Muilta osin päätöksen muutokset säilyvät päätöksen mukaisina. ehdotus hyväksyttin yksimielisesti.

12 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot yhtiökokousedustajan ohjeistaminen Yhdistymishallitus 74 Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot on Kesälahden kunnan ko konaan omistama kiinteistöyhtiö. Kiinteistöyhtiö on hankkinut os to palve lu na Isännöitsijän tehtävät ja kiinteistön kunnossapitotehtävät Kesä lah te lai sil ta yrityksiltä. Kiteen kaupungin omistama Kiteen Kotitalot Oy ostaa hallinnollisen ja teknisen isännöinnin tehtävät Kiteen kaupungin tekniseltä kes kuksel ta ja kirjanpitotehtävät Kiteytys Oy:ltä. Kesälahden kunta ja Kiteen kaupunki yhdistyvät kuntaliitoksen myötä Kiteen kaupungiksi vuoden 2013 alussa. Yhdistymissopimuksen liitteenä olevan palvelukuvauksen mukaan Kiin teis tö Oy Kesälahden Vuokratalojen isännöinti keskitetään tek nisel le keskukselle omana työnä tehtäväksi. Kiteen kaupungin tekninen keskus on valmis myymään hallinnollisen ja teknisen isännöinnin tehtävät Kiinteistö Oy Kesälahden Vuok ra taloil le alkaen. Kirjanpitotehtävät jatkuisivat nykyisen yri tyksen tehtävinä asti. Kirjanpidon tehtävät kilpailutettaisiin alka maan yhdessä Kotitalot Oy:n kanssa. Valmistelija: tekninen johtaja Antti Asikainen p ehdotus Yhdistymishallitus päättää ohjeistaa Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokra ta lo jen yhtiökokousedustajaa valmistelemaan isännöinnin uu delleen järjestelyjen toteutuksen esitetyn mukaisesti. ehdotus hyväksyttin yksimielisesti.

13 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen muuttaminen alkaen 193/9/950/2012 Yhdistymishallitus 75 Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimus on tullut voimaan Kiteen toimiessa isäntäkuntana ja muut sopijaosapuolet ovat Kesälahden, Rääkkylän ja Tohmajärven kunnat. Kesälahden ja Kiteen kuntaliitoksen vuoksi sopimusta on muutettava sopijaosapuolten osalta siten, että sopijaosapuolia ovat Kiteen kaupunki, Rääkkylän kunta ja Tohmajärven kunta. Sopimus on liitteenä 1. Samalla on muutettava sopimuksen kustannustenjakoliitettä siten, että Kesälahden ja Kiteen maksuosuudet yhdistetään. Liitteenä 2 on kustannustenjakotaulukko viimeisimmillä tiedoilla laskettuna. Samalla sopimukseen tulee lisätä neuvotteluissa sovittu käytäntö, että maatalouden kehittäminen ja maaseutuhankkeiden rahoitus hoidetaan yhteistoimintana Keski-Karjalan maaseutupalveluista. Muun muassa kylien ja elinkeinotoiminnan kehittäminen jää edelleen kuntien omalle vastuulle. Kehittämisen kustannukset jaetaan sopijaosapuolille vertailulukujen perusteella samoin kuin tukihallinto ja hankerahoitukset jaetaan hankkeiden esittämissä suhteissa esim. mukana olevien maatilojen tai maidontuotannon suhteessa. Valmistelija: maaseututoimen päällikkö Katja Turtiainen puh ehdotus Yhdistymishallitus esittää 1. Tohmajärven ja Rääkkylän kunnille liitteen mukaisen yhteistoimintasopimuksen tarkistamisen hyväksymistä ja 2. Kiteen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen yhteistoimintasopimuksen tarkistamisen alkaen. ehdotus hyväksyttin yksimielisesti. Liitteet Maaseutuhallinnon sopimuksen liite 1 Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen tarkistaminen

14 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Arkistotoimen järjestäminen /0/050/2012 Yhdistymishallitus 76 Kesälahden ja Kiteen kuntien yhdistyessä arkistotoimen organisointi tulee määritellä uudelleen. Arkistolain (831/94) 9. :n mukaan arkistotoimen järjestäminen kunnassa kuuluu kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen on määrättävä se viranhaltija tai toimihenkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista (keskusarkistosta). Jokaiselle arkistonmuodostajalle määrätään lisäksi arkistovastaava. Henkilöt nimetään myöhemmin, kun selviää toimistohenkilökunnan sijoittuminen uudessa Kiteen kaupungissa. Kuntaliiton julkaisun "Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa" mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty Kesälahdella ja Kiteellä: - asiakirjahallinnon ja arkistotoimen suunnittelukokouksia on pidetty/pidetään - nykyiset arkistot seulotaan ja tarpeeton hävitetään - Kesälahden kunnan arkisto päätetään ja säilytetään omana kokonaisuutenaan. Toiminnan kannalta tarpeelliset asiakirjat siirretään Kiteen kaupungille. - laaditaan ja toimitetaan vuodenvaihteen arkistoluettelot (pysyvästi ja pitkään säilytettävien asiakirjojen luettelot) Kiteen kaupungin keskusarkistoon - kartoitetaan asiakirja-aineistojen arkistotilojen sijainnit sekä käytetyt ja vapaat hyllymetrit - uuden kunnan arkistotoimen toimintaohje hyväksytään myöhemmin - Kiteen kaupungin nykyinen arkistokaava ja arkistonmuodostussuunnitelmat ovat käytössä, kunnes ne uusitaan maakunnallisen Sarke-hankkeen myötä vuonna perustetaan uuden kunnan toimialojen arkistovastaavien tiimi. Valmistelija: hallintojohtaja Ulla Huhtilainen, puh ehdotus Yhdistymishallitus - merkitsee arkistotoimen toimenpiteet tiedokseen - määrää arkistolain 9. :n mukaisesti Kiteen kaupungin arkistotointa ja arkistonmuodostusta johtavaksi viranhaltijaksi keskusarkistonhoitaja Tuula Miininin. ehdotus hyväksyttin yksimielisesti.

15 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen sopimusmuutos 206/4/446/2012 Yhdistymishallitus 77 Joensuun kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan :ssä 464 Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien ja Valtimon kunnan liitty mis tä Joensuun ympäristöterveydenhuollon yh teis toi min ta-alu eeseen. Uusien kuntien liittyminen yhteistoiminta-alueeseen edellyttää kun tien yhteistoimintasopimuksen muuttamista. Merkittävimmät sopi mus muu tok set ovat seuraavat: - yhteistoiminta-alueen nimeksi on muutettu Pohjois-Karjalan ym päris tö ter vey den yhteistoiminta-alue - sopijaosapuoliksi on lisätty liittyvät kunnat ja poistettu Kesälahden kun ta - sopimuksen sisällössä ja tehtävissä on huomioitu lainsäädäntöön teh dyt muutokset - hallintoa on muutettu siten, että ympäristöterveydenhuollon jaostos sa on laajentumisen jälkeen 10 jäsentä - viranhaltijoiden ja työntekijöiden asemaa koskevasta so pi mus kohdas ta on tarpeettoman poistettu jo toteutunutta henkilöstön siirtoa kos ke vat sopimustekstit. Kohtaan on lisätty Lieksan kaupungilta ja Nur mek sen ja Valtimon kuntayhtymältä siirtyvän henkilöstön siir tymis eh dot - toimipisteet ovat myös Nurmeksessa ja Lieksassa - ennakoiden laskutus on muutettu kuukausittaiseksi nykyisen puolen vuoden laskutuksen asemesta. Ennakot oikaistaan todellisten kus tan nus ten mukaiseksi tammikuussa (nyt lokakuussa) - muissa sopimuksen ehdoissa sovitaan Lieksan ja Nurmeksen kaupun kien ja Valtimon kunnan liittymismaksusta, joka on yhteensä euroa. Joensuun kaupunginhallitus esittää Kiteen kaupungille, että se päättäi si hyväksyä liitteen mukaisen esityksen Pohjois-Karjalan ym pä ristö ter vey den yhteistoimintasopimukseksi alkaen. Valmistelija: hallintojohtaja Ulla Huhtilainen, puh , ehdotus Yhdistymishallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liit teen mukaisen esityksen Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden yhteis toi min ta so pi muk sek si alkaen. ehdotus hyväksyttin yksimielisesti.

16 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Liitteet Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimus Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden yhteistoimintasopimus alkaen

17 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Uuden Kiteen nimeäminen saaristo-osakunnaksi 214/0/020/2012 Yhdistymishallitus 78 Kesälahden kunta ja Kiteen kaupunki ovat tehneet kun ta lii tos so pimuk sen ja valtioneuvoston tekemän päätöksen mu kaises ti Kesälahden kunta lakkautetaan vuoden 2013 alusta ja liitetään Ki teen kaupunkiin. Kesälahden kunta on valtioneuvoston päätöksellä nimetty saa risto-osa kun nak si ja siellä on noudatettu lakia saariston kehityksen edis tä mises tä (494/1981) ja saaristokunnista annettua val tio neu voston asetusta 740/2009. Kuntaliitostilanteissa, joissa saaristo- tai saaristo-osakunta liitetään toi seen kuntaan, on uusi kunta tavallisesti nimetty saa ris to-osa kunnak si. Kesälahden - Kiteen liitoksessa tämä olisi luontevaa, koska myös nykyisen Kiteen kaupungin alueella on saariston kehityksen edis tä mi ses tä annetun lain (494/1981) 3 :n mukaisia alueita. Valtioneuvosto nimeää saaristo-osakunnat kuntien hakemuksesta, maa kun ta liit to ja Suomen Kuntaliitto antavat hakemuksista omat lausunton sa. Saaristo-osakuntia nimettäessä on kriteerinä mm. saa risto-olo ja vastaava vesistöjen pilkkoma kuntarakenne, mikä vaikeuttaa kun nan palvelujen järjestämistä ja josta on muuta olennaista haittaa. Saaristo- ja saaristo-osakuntia koskevan asetuksen suoranaiset vaiku tuk set kohdistuvat lähinnä kuntien valtionosuuksiin. Tämä vaikuttaa myös elinkeinotoiminnan tukemiseen, sillä saaristolain mukaan saa ris ton elinkeinotoiminnan edistämiseksi on muun lainsäädännön mu kai sia tukitoimia suunnattaessa katsottava saariston eri tyis olosuh teet tuen tarvetta lisääväksi tekijäksi. Valmistelija: Jorma Turunen p Esittelijä: Kirsi Hämäläinen p ehdotus Kiteen kaupunki esittää, että valtioneuvosto tekisi muutoksen val tioneu vos ton asetukseen (740/2009) saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännök siä ja nimeäisi uuden Kiteen kaupungin ja sen saaristo-osat kuulu vak si tämän asetuksen mukaisiin alueisiin lukien. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Uuden Kiteen vuoden tapahtumatoimikunnan nimeäminen 161/0/000/2011 Yhdistymishallitus 79 Uusi Kitee juhlistaa yhteisen taipaleen alkua vuoden 2013 aikana eri lai sil la kansalaistapahtumilla, jotka tullaan järjestämään tiiviissä yh teis työs sä paikallisten järjestöjen, yhdistysten ja yritysten kanssa. En sim mäi nen yhteinen vuosi nimetään Uuden Kiteen Vuodeksi. Kaupunki ottaa järjestelyvastuun 2-3 isommasta tapahtumasta, mutta myös pienemmille, järjestöjen, yhdistysten ja yritysten omille tapah tu mil le, voidaan antaa Uuden Kiteen Vuoden status, osana uuden kunnan viestintä- ja markkinointisuunnitelman toimeenpanoa. Ensimmäinen kaupungin organisoima Uuden Kiteen Vuoden kansa lais ta pah tu ma on varsinainen kuntaliitosjuhla lop piais vii kon lop puna lauantaina Samana viikonloppuna eli lau an tai na Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto järjestää Ki teel lä pe rin tei sen maakuntajuhlan. Kiteen kaupungin ja Kiteen Urheilijat ry :n yh des sä isännöimä Pohjois-Karjalan maakuntaviesti jär jes te tään puo les taan seuraavana päivänä, sunnuntaina (sään sal lies sa). Loppiaisviikonlopun kuntaliitosjuhlan ja samaan viikonloppuun liit tyvien muiden tapahtumien sekä myöhemmin Uuden Kiteen Vuoden ku lues sa kesällä ja/tai syksyllä mahdollisesti kaupungin jär jes tä misvas tuul la olevien tapahtumien ideointiin, suunnitteluun ja to teu tukseen nimetään tapahtumatoimikunta. Toimikunnan ensimmäinen kokous pidetään maanantaina kello kaupunginhallituksen huoneessa Kiteen kaupungintalolla. Valmistelija: kehitysjohtaja Nina Holopainen, puh , s-pos ti ehdotus Uuden Kiteen Vuoden kansalaisjuhlien organisointia varten pe ruste taan tapahtumatoimikunta, johon kuuluvat uuden kaupungin: - valtuuston puheenjohtaja - hallituksen puheenjohtaja - kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen - yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Turunen - kehitysjohtaja Nina Holopainen - Keti Oy:n seutumarkkinoija Suvi Spoof

19 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Yhdistymishallitus Toimikunnan puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja ja sih tee ri nä uuden kaupungin viestintäsihteeri. Työryhmä kutsuu työskentelyyn mukaan järjestöjä, yhdistyksiä ym. yh teis työ kump pa nei ta kulloinkin järjestelyjen kohteena olevan ta pahtu man luonteen ja tavoitteiden mukaisesti. ehdotus hyväksyttin yksimielisesti.

20 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Uusi yhteistyötoimikunta Yhdistymishallitus Palkanmaksupäivän siirto palkat maksuun Uusi yhteistyötoimikunta 44 Vuodenvaihteeseen liittyvien henkilöstön siirtojen (kuntaliitoksen ja kah den liikelaitoksen purkaminen, henkilöstön siirto Tohmajärvelle) vuok si palkkojen maksu normaalina palkanmaksupäivänä ei ole teknisesti mahdollista. Palkat voidaan tehdä vasta palkanmaksupäivälle. Samoin jaksotyötä tekevien päät tyvän listan lisät voidaan maksaa vasta helmikuun pal kan mak sun yhteydessä. palkanmaksupäivän siirtämisestä on tehtävä hyvissä ajoin, jot ta viranhaltijat/työntekijät ehtivät valmistautua palkanmaksupäivän siir toon. KVTES LUKU II 18 todetaan mm., että viranhaltijalle/työntekijälle mak se taan palkka tai palkkio kultakin kalenterikuukaudelta vii meistään sen 16. päivänä, jollei tässä sopimuksessa ole toisin määrätty tai palkan suoritusperusteista muuta johdu taikka toimivaltainen viran omai nen työntekijän palkanmaksun osalta toisin määrää. Valmistelija: henkilöstösihteeri Tuija Vaittinen, puh ehdotus Yhteistyötoimikunta esittää yhdistysmishallitukselle, että palkkapäivän palkat siirretään maksettavaksi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhdistymishallitus 80 ehdotus Yhdistysmishallitus hyväksyy palkkapäivän siirron ehdotus hyväksyttin yksimielisesti.

21 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Uusi yhteistyötoimikunta Yhdistymishallitus Uuden Kiteen osallistuminen Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen -projektiin /0/030/2012 Uusi yhteistyötoimikunta 49 Vielä käynnissä olevassa Uuden sukupolven organisaatiot ja joh tami nen (USO)-verkostohankkeessa on kehitetty kuntien uuden su kupol ven johtamistapoja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haas teisiin. Hanke on kumppanuushanke, joka on toteutettu yhteistyössä Kun ta liit to kon ser nin, 30 kehittäjäkumppanikunnan ja Sitran jul kis hallin non johtamisohjelman kanssa. Hanke on osa laajempaa Suomen Kuntaliiton Uusi Kunta ohjel maa. Työskentely on jakautunut suurten, keskisuurten ja pienten kun tien verrokkiryhmiin, yhteisiin seminaareihin sekä kuntakohtaisen ke hit tä mis työn tukemiseen. Hanke on toteutettu vuosien aikana. Kiteen kaupunki on ollut mukana USO-hankkeen keskisuurten kuntien verrokkiryhmässä. Hankkeessa toimivilta asiantuntijoilta on saatu merkittävää apua ja tukea kuntaliitosprosessin valmistelun ja toimeen pa non eri vaiheissa kuluneena vuonna. Kuntien poliittisen ja viranhaltijajohtamisen yhä haasteellisemman toi min ta ken tän sekä saadun palautteen pohjalta on suunniteltu USO2-jat ko han ke. USO2-verkostohanke painottuu erityisesti stra tegi sen johtamisen ja strategian toimeenpanon sekä strategisen luotta mus hen ki lö työn ja kaksoisjohtamisen kehittämiseen. Keskeisessä roo lis sa on myös verrokkikaupungeilta saatava benchmarking-tuki omaan johtamiseen, kehittämistyöhön ja käytettäviin työkaluihin. Hankkeen yhteydessä tuotetaan myös kuntalähtöisiä näkemyksiä ja vuo ro vai ku tus ta kuntalain valmisteluorganisaation kanssa sekä tar jotaan vertaistukea kuntauudistusprosessiin vaikuttamiseksi ja kun tade mo kra tian rikastamiseksi. USO2-hankkeeseen osallistuminen loisi merkittävää lisäarvoa Kiteen oman muutosprojektin Tartu ruoriin muuta kurssi! (erityisesti työ pa ket ti 3: Luottamushenkilöt muutoksen suunnannäyttäjinä) kannal ta. Sen kautta olisi hyödynnettävissä Kuntaliiton ja Audiapro Oy:n asiantuntemusta muutosprojektiin liittyvässä strategiatyössä ja valmen nuk sis sa ja toisaalta hanke toimisi tehokkaana muu tos pro jek tin tulosten levityksen ja markkinoinnin kanavana. Kiteen kaupungin rahoitusosuus USO2-hankkeessa olisi vuo si ta solla

22 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Uusi yhteistyötoimikunta Yhdistymishallitus Valmistelija: kehitysjohtaja Nina Holopainen, puh , s-pos ti ehdotus Yhteistyötoimikunta merkitsee Uuden sukupolven organisaatiot ja joh ta mi nen 2 (USO2) -hankkeen tiedokseen ja toivoo Kiteen kaupun gin osallistumista siihen kaupungin oman Tartu ruoriin ja muuta kurs si! -muutosprojektin tukena. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhdistymishallitus 81 Valmistelija: kehitysjohtaja Nina Holopainen, puh , s-pos ti: ehdotus Yhdistymishallitus päättää uuden Kiteen osallistumisesta Uuden suku pol ven organisaatiot ja johtaminen 2 (USO2) -hankkeeseen ja hyväk syy hankkeen omarahoitusosuuden ( ) vuoden 2013 talous ar vi oon. ehdotus hyväksyttin yksimielisesti.

23 KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/ Uusi yhteistyötoimikunta Yhdistymishallitus Uuden Kiteen osallistuminen Kunta HR ohjelmaan /0/030/2012 Uusi yhteistyötoimikunta 50 Oy Audiapro Ab, Suomen Kuntaliitto ja KT Kuntatyönantajat käynnis tä vät marraskuussa 2012 verkosto- ja kehitysohjelman, Kunta HR 2017:n, jonka tehtävänä on tukea uudistuvien kuntien hen ki lös tö voima va ro jen johtamista valtuustokaudella Ohjelmassa arvioidaan valtuustokaudella toteutuvat kunta- ja pal velu ra ken teen muutokset henkilöstövoimavarojen ja työn an ta ja toi minnan näkökulmasta. Tavoitteena on, että henkilöstövoimavarojen johta mi nen ja henkilöstöjohdon strateginen osaaminen tukevat entistä vah vem min kuntien strategia- ja johtamistyötä. Ohjelman pääteemoja ovat: - henkilöstövoimavarojen johtaminen kunta- ja pal ve lu ra ken neuu dis tuk sis sa - henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa - kuntien työnantajatoiminnan uudelleenarviointi - ennakoiva ja strateginen henkilöstövoimavarajohtaminen - osaamisen ja työelämän laadun varmistaminen Lisäksi ohjelmassa syvennytään henkilöstövoimavarojen riskien hallin taan ja tuloksellisuuden arviointiin, henkilöstön vaihtuvuuteen ja uu den nk. Y-sukupolven työelämävaateisiin. Ohjelma käynnistyy syksyllä 2012 kuntakohtaisin alkukartoituksin ja yh tei sel lä aloitusseminaarilla marraskuussa. Ohjelman työtapoina ovat: - vuotuiset henkilöstötunnusluku- ja kehityskuvavertailut osal listu ja kun tien kesken - osallistujakuntakohtainen projektityöskentely - kuntakoon mukaiset kuntavertaisryhmien työpajat - asiantuntijavetoiset valtakunnalliset seminaaritilaisuudet - parhaisiin henkilöstökäytäntöihin tutustuminen yritys- ja yh teisö vie rai luin - round table -ryhmätoiminta vaikeimpien henkilöstökysymysten rat kai se mi ses sa

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot