ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Asikkalan kunnan kilpailutuksen lisääminen Asikkalan vesi ja satama Oy:n perustaminen Kirkonkylän vesiosuuskunnan liittäminen kunnan vesihuoltoon Lisämääräraha Pasolanharjun liittymän rakentamiseen Humalon asemakaava / vireille tulo Tarjous lentokenttäalueen rakennuksista ja maa-alueen vuokrasopimuksesta Kunnan lainasalkun korkosuojaus Periaatepäätös Asikkalan kunnan elinkeinoyhtiön mukana olosta Kylpylän sijoittamiseksi Asikkalaan Valtuustoaloite valtuuston puheenvuorojen rajaamisesta Strategian jalkauttamispaperi esimiehille Jäsenen nimeäminen Suomen vapaa-ajankalastusmuseosäätiön hallitukseen Yhtiökokousedustajan nimeäminen Työterveys Wellamon yhtiökokoukseen Henkilöstöetuudet ja -kannusteet Palvelualoite / English Playschool päiväpaikkoja 3-5 vuotiaille Asikkalasta savuton ja alkoholiton kunta Arviointikertomus Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen / tilintarkastuskertomus Tiedoksiantoasiat Vääksyn Yhteiskoulun määräaikaisten virkojen täyttöluvat Sitoutuminen Päijänne-Leader ry:n kehittämisohjelman toteuttamiseen ajalla Muut asiat 40

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 2/42 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kitala Kari puheenjohtaja Riihilahti Tuomo I vpj. Hasala Hanna II vpj. poistui klo :n 136 käsittelyn aikana Moilanen Aaro jäsen Mäkinen Hannu varajäsen Terttu Mäkisen henkilökohtainen varajäsen Riihilahti Katja varajäsen Merja Palokangas-Viitasen henkilökohtainen varajäsen, poistui klo :n 135 käsittelyn jälkeen Vartiainen Mika jäsen Poissa Mäkinen Terttu jäsen Palokangas-Viitanen jäsen Merja Muut läsnä Laakso Vilho valtuuston pj. saapui klo Hirvisaari James valtuuston I vpj. Toukola Heikki valtuuston II vpj. Nieminen Juri kunnanjohtaja, esittelijä Rissanen Jaana hallintojohtaja, sihteeri Pispa Aapo talousjohtaja läsnä klo Laurell Mari Kalkkisten palvelupiste läsnä klo Tervo Anitta-Inkeri Länsi-Asikkalan koulu läsnä klo Vuorio Juha Vesivehmaan koulu läsnä klo Hirvonen Harri tekninen johtaja läsnä klo Allekirjoitukset Kari Kitala Puheenjohtaja Jaana Rissanen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 3/42 Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspvm 26 / Tarkastuspvm 26 / Mika Vartiainen Hannu Mäkinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Asikkalan kunnanviraston neuvonta, 30 / Virka-asema ja allekirjoitus hallintojohtaja Jaana Rissanen Lisätietoja antavat Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti:

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 4/42 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KHALL Kokouskutsu on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu kun nan hal li tuk sen jäsenille, varajäsenille ja valtuuston pu heen joh tajil le, joten puheenjohtaja toteaa kokouksen asianmukaisesti kool lekut su tuk si ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myös kin päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 5/42 Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Terttu Mäkisen ja Mika Vartiaisen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Vartiainen ja Hannu Mäkinen.

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 6/42 Kunnanhallitus Asikkalan kunnan kilpailutuksen lisääminen 429/ /2014 KHALL Asikkalan kunta valittiin kansallisessa yrittäjille tehdyssä kyselyssä maa kun nan yritysystävällisimmäksi kunnaksi. Kuitenkin mm. kil pailut ta mi ses sa arvosanat olivat vaatimattomia ja eivät vastaa kunnan pyr ki myk siä olla yrittäjämäisessä toiminnassa edelläkävijä. Eri tyi sesti yrittäjät ovat kritisoineet teknisen toimen investointeja ja niiden suo ra han kin to ja hinnasta välittämättä, mutta myös muissa kunnan toi min nois sa olisi mahdollista saavuttaa kilpailuttamalla joko ta loudel lis ta hyötyä tai epäsuorasti hyötyä paikallisen elinvoiman vah vistu mi sen kautta mahdollistamalla paikallisille yrityksille ja yhdistyksille li sää työmahdollisuuksia. Tällä hetkellä Asikkalan kunta käyttää seudul lis ta hankintarengasta, kansallista Kuntahankintoja sekä Kun tatek nii kan suorahankintoja. Omaa kilpailuttamista Asikkalan kunta tekee rajallisesti ja käyttää silloinkin isoissa hankkeissa ulkopuolista kon sult tia, kuten Vääksyn koulun tapauksessa. Kilpailutuksissa on käy tet ty myös muita kriteereitä kuin hinta, mutta ei sellaista, missä huo mioi tai siin ympäristö- ja palveluntuottajan läheisyys. Asikkalan kunnalla on tällä hetkellä omasta takaa rajallinen ti lausosaa mi nen, mutta osaamista suurempi ongelma on resurssipula, mikä johtaa siihen, että kilpailutuksia vältellään aikapulan vuoksi. Talou del li set haitat kilpailuttamatta jättämisestä ovat moninkertaiset suh tees sa yhden lisätyöntekijän palkkakuluihin jo pelkästään in vestoin neis sa, vaikka käyttötalouspuolen erilaisia uusia mahdollisuuksia ei edes huomioitaisi. Ostopalvelu kilpailuttamisessa on kalliimpaa kuin oma pysyvä työntekijä tilanteessa, jossa työn kysyntä on jat kuvaa. Mikäli Asikkalan kunta aikoo lisätä merkittävästi kilpailuttamista ja käyttää yksityisiä palvelutuottajia toiminnassaan apuna, edellyttää se pysyvää lisäresurssia tilaamiseen, mihin satunnainen kon sult tipal ve lu jen ostaminen vain isoihin hankintoihin ei riitä. Mark ki na oikeu teen voi joutua myös pienemmissä hankinnoissa ja mark ki na oikeu den pelko kilpailuttamisesta aiheutuvan lisätyön ohella vähentää vi ran hal ti joi den halukkuutta omatoimiseen kilpailuttamiseen. Tu ki palve luis ta ruokahuolto käyttää tällä hetkellä lähes täysin seudullista han kin ta ren gas ta, mutta monissa muissa tuotteissa hankinnat tehdään kansallisen Kuntahankintojen kautta, jolloin paikallisuus jää täy sin huomiotta. Hankintarajat alittavia pienhankintoja olisi syytä teh dä paikallisilta toimittajilta jo ajansäästösyistä. Teknisen johtajan tehtäväkuvasta on paisunut ajan mittaan liian laaja ja tällä hetkellä Asikkalan kunnalle aiheutuu tarpeettomia ja ylimää räi siä kustannuksia siitä, että ajanpuutteen vuoksi tehdään kiirei siä hankintoja ja ratkaisuja. Erityisen haitallisista on monien kiireel lis ten investointien viivästyminen ja niistä aiheutuvat haitat pal velu tuo tan toon esim. sosiaali- ja terveyspalveluissa muutostöiden vii-

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 7/42 Kunnanhallitus väs tyes sä aiheutti merkittäviä lisähenkilöstökuluja Oivalle. Täten mal til li nen teknisten palvelujen lisäresursointi on ko ko nais ta lou del lises ti säästöpäätös eikä lisämeno. Menot pienenevät muualta enemmän kuin teknisessä hallinnossa kasvaa. Uuden viran kustannukset si vu ku lui neen olisivat n vuo des sa. Asikkalan yrittäjien lausunto Asikkalan kunnan kilpailuttamisesta on liit tee nä 1/ Asikkalan johtamisen arvojen mukaisesti yrittäjämäisyys on osa kunnan toimintaa. Tähän sopii erinomaisesti vapaan kilpailun tukeminen kun nan toimesta. Asikkala on mukana HINKU -hankkeessa ja omalla kilpailuttamisella voitaisiin huomioida ympäristönäkökulma aset tamal la kilpailutuksiin jollakin painoarvolla hiilijalanjälki, mikä tukisi paikal li sia ja ympäristöystävällisiä yrityksiä. Oman kilpailuttamisen lisää mi nen mahdollistaisi aiempaa paremman ja yri tys ys tä väl li semmän toiminnan myös siinä, että Asikkalan kunnan kokoinen or ga nisaa tio voi kilpailuttaa myös pieniä eriä, mikä mahdollistaisi pienten yri tys ten pääsyn markkinoille, mihin nykyisissä laajoissa han kin taren kais sa ei ole mahdollista. Samassa yhteydessä on syytä päivittää hal lin to sään tö voimaan vastaamaan uutta enemmän kil pailut ta vaa toimintatapaa. Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus päättää 1. antaa tekniselle johtajalle täyttöluvat työmaapäällikön (kilpailutus ja valvonta), kahden työmiehen ja puistotyöntekijän palkkaamiseen. 2. esittää Lahden kaupungille, että se laajentaisi mahdollisuuksien mu kaan seudullisen hankintarenkaan tuotevalikoimaa, jotta maakun nal lis ten toimittajien suhteellinen osuus kaikista julkisista han kinnois ta kasvaisi, millä olisi positiivinen vaikutus maakunnan työl li syyteen. 3. ohjeistaa Asikkalan kunnan viranhaltijoita kilpailuttamaan hankin to ja laajasti ja huomioimaan kilpailutuksessa hiilijalanjäljen ja muut näkökulmat (Asikkalan HINKU -jäsenyys ja yritysystävällisyys) kil pai lu tuk sia tehdessä. Myös kilpailutusrajan alapuoliset ns. pienhan kin nat tulee kilpailuttaa puhelin ja sähköpostikyselyin parhaan hin nan / läheisyyden toteutumiseksi. Asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa: Tuomo Riihilahti esitti, että asia palautetaan lisävalmisteluun, koska kun nan oman henkilöstön palkkaus ei tue yrittäjäystävällistä stra tegiaa.

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 8/42 Kunnanhallitus Hannu Mäkinen kannatti Tuomo Riihilahden tekemää esitystä... Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi Tuomo Riihilahden tehneen kannatetun esityksen asian palauttamisesta valmistellun, joten asia oli ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja esitti suo ri tet ta vaksi nimenhuutoäänestyksen ja teki seuraavan äänestysesityksen: "Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa vas taa vat JAA, ja ne jotka kannattavat Tuomo Riihilahden tekemää esi tys tä asian palauttamista EI." Hyväksyttiin yksimielisesti pu heenjoh ta jan äänestysesitys ja -tapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Kari Kitala, Mika Var tiai nen) ja 5 ei-ääntä (Hanna Hasala, Aaro Moilanen, Hannu Mäki nen, Katja Riihilahti). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen, jon ka mukaan kunnanhallitus päätti palauttaa asian lisävalmisteluun, kos ka kunnan oman henkilöstön palkkaus ei tue yrittäjäystävällistä stra te giaa. Edellä esitellyn käsittelyn ja äänestyksen jälkeen kunnanhallitus päät ti palauttaa asian lisävalmisteluun, koska kunnan oman hen kilös tön palkkaus ei tue yrittäjäystävällistä strategiaa. Esittelijä, kunnanjohtaja Juri Nieminen ilmoitti jättävänsä eriävän mie li pi teen sä päätökseen, koska päätös on vastoin yrit tä jä ys tä väl lisyyt tä ja kilpailutuksen lisäämistä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Kitala ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteensä päätökseen.

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 9/42 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Asikkalan vesi ja satama Oy:n perustaminen 419/ /2014 KHALL Osana vuoden 2014 talousarviota valtuusto päätti kunnan ve si lai toksen ja satamatoimintojen yhtiöittämisestä vuoden 2014 aikana. Yhtiöittämisen aikataulu on suunniteltu seuraavasti: - yhtiö perustetaan touko-kesäkuussa yhtiölle siirrettävästä varallisuudesta ja vastuista päätetään valtuus ton toimesta syys-lokakuussa varat, vastuut ja liiketoiminta siirretään yhtiölle mar ras-jou lu kuussa yhtiö aloittaa varsinaisen liiketoiminnan viimeistään joulukuussa Yhtiön perustamisasiakirjat on valmisteltu. Perustamiskirja ja yh tiöjär jes tys ovat liitteenä 1/ Yhtiön nimeksi ehdotetaan Asikkalan ve si ja satama Oy ja osakepääomaksi perustamisvaiheessa eu roa. Osakepääoma tulee myöhemmin kasvamaan, kun yhtiölle siir re tään vesilaitoksen ja satamien liiketoimintojen käytössä oleva va ral li suus apporttina. Yhtiön hallitukseen ehdotetaan valmistelutoimenpiteiden ajaksi va litta van kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtuuston pu heen joh ta ja. Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa, puh , sähköposti: etu ni Kunnanhallitus päättää 1. perustaa liitteenä olevan perustamiskirjan ja yhtiöjärjestyksen mu kai ses ti Asikkalan vesi ja satama Oy -nimisen osakeyhtiön ja mer ki tä sen kaikki osakkeet ja suorittaa yhtiölle osakepääoman euroa 2. valtuuttaa kunnanjohtaja Juri Niemisen allekirjoittamaan yhtiön pe rus ta mis asia kir jat sekä kaupparekisteri-ilmoituksen ja muut mahdol li ses ti yhtiön perustamisen yhteydessä tarvittavat asiakirjat sekä te ke mään kaupparekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät muu tok set ja korjaukset yhtiöjärjestykseen. 3. valita yhtiön hallitukseen Juri Niemisen, Vilho Laakson ja Kari Kita lan.

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/ /42 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa: Terttu Mäkinen esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Hanna Hasala kannatti Mäkisen esitystä. Puheenjohtajan tiedusteltua kunnanhallituksen kantaa, hän totesi, et tä kunnanhallitus yksimielisesti päätti palauttaa asian valmisteluun. Kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun. KHALL Asian jatkovalmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kun nan halli tuk ses sa esitettyyn huoleen siitä, että samassa yhtiössä tulisi olemaan sekä vesilaitoksen toiminnot että satamatoiminnot ja että miten nämä toiminnot pystytään pitämään erillään taloudellisesti. Kahden tai useamman liiketoiminnan harjoittaminen yhdessä yh tiössä on vakiintunut toimintatapa. Tällöin toimintojen budjetit laaditaan erik seen kullekin toiminnoille, tulot ja menot kirjataan erikseen ja tulos sekä tase esitetään erikseen. Näin kahden tai useamman toi minnon talous pidetään täysin erillään. Itse asiassa samaa periaatetta nou da te taan kunnan omassa toiminnassa, kun sivistystoimen, tek nisen toimen ja yleishallinon talous pidetään toisistaan erillään. Mikäli ilmenee tarvetta investointeihin, joihin yhtiön jollakin toi min nolla ei ole omia varoja (esim. satamien parannustyöt yms.), voi yhtiö jo ko ottaa lainaa tai kunta voi sijoittaa yhtiöön oman pääoman eh toisen sijoituksen. Yhtiön eri toiminnot eivät siis lainaa rahaa toisilleen. Täl löin ei ole vaaraa, että yhtiön yksi toiminto tukisi taloudellisesti yhtiön toista toimintoa. Liite 2/ Perustamiskirja ja yhtiöjärjestys Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa, puh , sähköposti: etu ni Kunnanhallitus päättää 1. perustaa liitteenä olevan perustamiskirjan ja yhtiöjärjestyksen mu kai ses ti Asikkalan vesi ja satama Oy -nimisen osakeyhtiön ja mer ki tä sen kaikki osakkeet ja suorittaa yhtiölle osakepääoman euroa, 2. valtuuttaa kunnanjohtaja Juri Niemisen allekirjoittamaan yhtiön pe rus ta mis asia kir jat sekä kaupparekisteri-ilmoituksen ja muut mahdol li ses ti yhtiön perustamisen yhteydessä tarvittavat asiakirjat sekä te ke mään kaupparekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/ /42 Kunnanhallitus Kunnanhallitus muu tok set ja korjaukset yhtiöjärjestykseen, 3. valita yhtiön hallitukseen Juri Niemisen, Vilho Laakson ja Kari Kita lan. Ehdotus hyväksyttiin.

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/ /42 Kunnanhallitus Kirkonkylän vesiosuuskunnan liittäminen kunnan vesihuoltoon 193/ /2011 KHALL Kirkonkylän vesiosuuskunta haluaa luopua toiminnastaan ja siirtää kir kon ky län vesihuollon kunnan hoidettavaksi. Kirkonkylän vesiosuuskunnan hallinto kirjanpitoa lukuun ottamatta se kä suurin osa huoltotöistä ja korjauksista on tehty talkoilla. Ve siosuus kun nan jäseniä on vaikea saada talkootöihin. Työt on tehty lähin nä hallituksen jäsenten voimin, mutta pienen porukan jaksaminen omien töiden, perhe-elämän ja muiden harrastusten ohella näihin töi hin on rajallista. Vesiosuuskunnan talous on ollut sen verran tiukal la, että toimintaa ei ole voitu tuottaa ostopalveluna. Nykyäänkin ve den kustannus on osuuskunnan jäsenille kalliimpi, kuin Asikkalan kun nan ve si lai tok sen hinnat. Tämän vuoksi vesiosuuskunta katsoo, et tä heillä ei ole mah dol li suuk sia periä suurempia maksuja. Vesiosuuskunta on alunperin perustettu aikana, jolloin ELY-kes kuksen suositukset ohjasivat perustamaan osuuskuntia vesihuollon järjes tä mi sek si taajama-alueiden ulkopuolelle. Nykyinen oh jeis tus suosit taa kuntia liittämään vesiosuuskuntia osaksi omaa toi min taan sa. Uu sien suositusten perusteella kunta on rakentanut Urajärvelle vesija vie mä ri ver kos toa. Asikkalan Kirkonkylän ve si osuus kun ta katsoo kun ta lais ten yhdenvertaisuuden toteutuvan, jos kunta ottaa Kir konky län vesihuollon osaksi omaa toimintaansa. Tekninen johtaja ja talousjohtaja ovat käyneet Kirkonkylän ve siosuus kun nan edustajien kanssa neuvotteluja Kirkonkylän ve si huollon järjestämisestä kunnan toimesta. Teknisen johtajan näkemyksen mu kaan Kirkonkylän vesiosuuskunnan ottaminen osaksi kunnan vesi lai tok sen toimintaa on ELY-keskuksen suosituksen mukaista, eikä sii tä aiheudu kunnalle tai vesilaitokselle haittaa toiminnallisesti tai talou del li ses ti. Vesiosuuskunnan varat muodostuvat vesihuoltolaitteistoista (kir janpi to ar vol taan noin euroa) sekä vähäisistä kassavaroista. Vas tui na on pankkilaina (noin euroa), jossa on kunnan takaus sekä rahastoidut liittymismaksut osuuskunnan jäseniltä (noin euroa). Talousjohtajan näkemyksen mukaan Kirkonkylän ve si osuus kun nan varojen ja velkojen siirtäminen kunnalle ilman eri kor vaus ta on kunnan kannalta taloudellisesti järkevää. Valmistelija/lisätietoja Tekninen johtaja Harri Hirvonen puh ja talousjohtaja Aapo Pispa puh , sähköposti:

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/ /42 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää: - ottaa Kirkonkylän vesihuollon kunnan hoidettavaksi Kirkonkylän ve si osuus kun nan toiminta-alueella, - vastaanottaa Kirkonkylän vesiosuuskunnan toiminnan, varat, velat, so pi muk set ja asiakassuhteet kunnalle ilman eri korvausta - että Kirkonkylän vesiosuuskunnan jäseniin eli kunnan ve si huol tolai tok sen tuleviin asiakkaisiin sovelletaan kunnan vesilaitoksen so pimus eh to ja ja hintoja siirtohetkestä alkaen. Ehdotus hyväksyttiin.

14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/ /42 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lisämääräraha Pasolanharjun liittymän rakentamiseen 265/ /2013 TEKNLTK VT24 Pasolan liittymäkohdan parantamisen suunnittelutyöt aloitettiin vuon na 2012 ja rakentaminen piti alkuperäisen aikataulun mukaan to teut taa siten, että työt aloitetaan syksyn 2013 aikana ja päällystysse kä viimeistelytyöt saatetaan valmiiksi keväällä Lupamenettelyn sekä yhteistoimintasopimuksen laatimisen vuoksi ei han ket ta voitu aloittaa alustavan aikataulun mukaisesti. Tie suun nitel ma valmistui ja sitä jouduttiin korjaamaan Suun ni tel ma hyväksyttiin liikennevirastossa Kohteen toteut ta mis so pi mus allekirjoitettiin vasta 2/2014 ja aloituskokous pi dettiin Hankkeen aloittaminen on siis viivästynyt oleellisesti ja tämän vuoksi vuo den 2014 talousarvioon varattu euron määräraha ei riitä liit ty mä koh dan valmiiksi saattamiseen. Lisäksi valaistuskustannukset ovat euroa. Vuodelle 2014 tarvitaan lisämäärärahaa eu roa. Vuodelle 2013 varatusta määrärahasta jäi valtaosa käyt tä mät tä. Valmistelija/lisätietoja: Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: etu ni Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval tuus tol le, että kohteelle Pasolanharjun liittymä myönnettäisiin li sämää rä ra haa, joka käsittää vuoden 2013 käyttämättä jääneen osuuden, yhteensä euroa vuodelle Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Valmistelija/lisätietoja Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. myöntää euron lisämäärärahan kohteelle Pa so lan harjun liittymä, mutta

15 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/ /42 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus velvoittaa teknisen lautakunnan poistamaan joistakin muista inves toin neis ta euroa, joka on tosiasiallisesti in ves toin ti määrä ra han ylitystä vastaava summa Pasolanharjun liittymän osalta. Ehdotus hyväksyttiin.

16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/ /42 Kunnanhallitus Humalon asemakaava / vireille tulo 426/ /2014 KHALL Asikkalan kunta käynnistää omistamansa tilan Humalonpohja ( RN:o ) sekä sitä ympäröivien yksityisessä omistuksessa olevien asuintilojen osalta asemakaavan laatimisen Humalon alueella Kalk kis ten kylässä. Asemakaavoitettava n. 7 hehtaarin suuruinen alue on asema- ja yleis kaa voit ta ma ton ta asuinaluetta ja niittyä. Kaavan aloitusasiakirjana laadittu MRL 63 :n mukainen osal lis tumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaa voi tus proses sin ajaksi, ja sitä täydennetään tarvittaessa suunnittelun ede tessä. Alueelle on tarkoitus kaavoittaa pientaloasumista ja kytkettyjä ta lo ja. Alueella ei ole yleiskaavaa. Kaavoittajana hankkeessa toimii Asik ka lan kunta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaa van laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään kaa voi tus hankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vai kut taa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan työn aikana. Liite 3/ Humalon asemakaavan osallistumis- ja ar vioin ti suunni tel ma. Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Kunnanhallitus hyväksyy Humalon asemakaavan osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel man ja päättää asettaa hankkeen vireille. Ehdotus hyväksyttiin.

17 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/ /42 Kunnanhallitus Tarjous lentokenttäalueen rakennuksista ja maa-alueen vuokrasopimuksesta KHALL Asikkalan kunta on neuvotellut Senaattikiinteistöjen kanssa Ve si vehmaan lentokenttäalueella sijaitsevan viiden rakennuksen os ta mi sesta ja niiden määräalojen ostamisesta/vuokraamisesta pitkäaikaisella vuok ra so pi muk sel la. Liite 4/ Kunta on tarjonnut rakennuksista yhteensä euroa ja niiden mää rä alo jen vuokraamisesta pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Vuok ra määräytyy maapohjan hinnan ( yhteensä euroa) mukaan ja on yhteensä euroa/vuosi. Metsähallitus vuokraa maapohja myös noilla hinnoilla ja vuok ra-aikaa ainakin 2030 saakka. (Lentokentällä on sama vuokra jakso). Toi min taa ei alueella rajoiteta, joten liiketoimintaa voidaan harjoittaa va paas ti. Valmistelija/lisätietoja Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus tekee Senaattikiinteistöille tarjouksen 1. liitteen mukaisten viiden rakennuksen ostamisesta yhteensä euron kauppahintaan ja 2. ko. rakennusten määräalan vuokraamisesta pitkäaikaisella vuokra so pi muk sel la Ehdotus hyväksyttiin.

18 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/ /42 Kunnanhallitus Kunnan lainasalkun korkosuojaus 428/ /2014 KHALL Asikkalan kunta on jo pitkään hoitanut rahoitustarpeensa pääosin lyhyt ai kai sel la rahoituksella kuntatodistusten avulla. Kuntatodistusten juok su ai ka on ollut keskimäärin yksi kuukausi eli viitekorko on tällöin ol lut 1 kk:n euribor. Lyhytaikaisen rahoituksen korko seuraa hyvin no peas ti rahamarkkinoiden liikkeitä ja näin toimimalla kunta ei ole ot ta nut näkemystä rahamarkkinoiden kehityksestä, vaan lainoista on mak set tu kulloisenkin markkinatilanteen mukaista korkoa. Liitteenä 5/ on korkovertailu kuuden viime vuoden ajalta. Kunnalla on tällä hetkellä lainaa 20,5 miljoonaa euroa, josta ly hyt aikais ta lainaa on 19 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden lopussa lai nakan ta tulee vesilaitoksen ja satamatoimintojen yhtiöittämisen sekä tä män vuoden investointien jälkeen ole maan noin 20 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä kuntatodistusten hin ta kuukauden juoksuajalla on 0,2 0,3 %:n välillä eli vuotuiset kor ko kus tan nuk set 20 miljoonan eu ron lainasalkulle ovat noin euroa. Mikäli lyhyt korko olisi esim. 2 %, vuotuiset kor ko kus tan nuk sem me 20 miljoonan euron laina sal kul le olisivat eu roa ja lyhyen koron ollessa 4 % olisivat vuo tui set kor ko kus tan nuk sem me jo euroa. Kun talouskasvu Euroopassa viriää, tulevat korot nousemaan. Jo nyt on merkkejä Espanjan ja Italian tilanteen paranemisesta. Nyt on aika päät tää kunnan lainasalkun korkosuojauksesta. Vielä tällä hetkellä se kä lyhyet ja pitkät korot ovat erittäin alhaisella tasolla ja kor ko suojauk sen hinta on poikkeuksellisen alhainen. Keskusteluissa rahoituslaitosten kanssa on edullisimmaksi vaih to ehdok si muodostunut kiinteäkorkoinen koronvaihtosopimus, jossa kunta edelleen rahoittaa lainasalkkunsa lyhytaikaisilla, 1 kk:n kun ta todis tuk sil la ja se suojataan 5, 7 tai 10 vuoden ko ron vaih to so pi muk sella. Tällöin kunta maksaa lyhytaikaisista lainoistaan kuntatodistusten 1 kk:n korkoa, pankki maksaa kunnalle 1kk:n euriborin suuruista korkoa ja kunta maksaa pankille suojaussopimuksen mukaisesti kiinteää 5, 7 tai 10 vuoden korkoa ko ko sovitun suojausajan. Viitteelliset kiin teät korot ja vuotuinen kustannus 20 miljoonen euron lai na sal kulle tällä hetkellä ovat: 5 vuot ta: 0,63 % / euroa 7 vuotta: 0,99 % / euroa ja 10 vuotta: 1,42 % / euroa Lainasalkku voidaan suojata koronvaihtosopimuksella kokonaan tai osit tain. Koronvaihtosopimuksen purkaminen sen voi mas sa olo ai kana ei ole tarkoituksenmukaista, sillä purkamisen kustannus voi

19 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/ /42 Kunnanhallitus mark ki na ti lan tees ta riippuen olla hyvinkin suuri. Tämän vuoksi koron vaih to so pi mus tulee tehdä korkeintaan sellaiselle lainamäärälle, jo ka kunnalla hy vin todennäköisesti tulee olemaan koko so pi musajan. Neuvotteluja korkosuojauksesta on käyty OP-Pohjolan, Nordean sekä Kuntarahoituksen kanssa. Kilpailutusta ei ole tar koi tuk sen mu kaista järjestää, koska yllä esitetyssä koronvaihtosopimuksessa ei ole pan kin marginaalia tai muita vastaavia kuluja ja siten kaikkien ra halai tos ten suojaushinta (eli pitkän koron noteeraus) on käytännössä sa ma. Ra ha lai tos ten kanssa tu lee solmia niiden edellyttämät yleisso pi muk set ennen kor ko suo jaus so pi mus ten tekemistä. Hallintosäännön 31 :n mukaan kunnanhallitus vastaa ris kien hal linnan toteuttamisesta ja päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuut ta mi ses ta. Hallintosäännön 64 :n mukaan toimielin voi päättää sil le johtosäännöllä tai johtosäännön perustuvalla päätöksellä siir retyn tahi säädösperusteisen toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa, puh , sähköposti: Kunnanhallitus 1. päättää, että kunnan kuntatodistuksilla rahoitettu lainasalkku suo ja taan viiden vuoden ajaksi kiinteällä korovaihtosopimuksella. Suo jat ta van lai na sal kun määrän tulee vastata enintään sitä lai namää rää, joka kunnalla suo jaus ai ka na tulee olemaan. Valtuutetaan ta lous joh ta ja Aapo Pis pa päättämään em. periaatteiden perusteella suo jat ta van lai na sal kun tarkka määrä ja suojauksen aloi tus ajan kohta, 2. päättää tehdä Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa asia kas so pimuk sen johdannaissopimuksiin ( Nordea Master ) ja Pohjola Pankki Oyj:n kanssa Sopimuksen johdannaissopimusten yleisistä eh dois ta se kä valtuuttaa talousjohtaja Aapo Pispan al le kir joit ta maan em. sopi muk set sekä muut mahdolliset sopimuksiin liittyvät pankkien edellyt tä mät asia kir jat kunnan puolesta. 3. päättää valtuuttaa talousjohtaja Aapo Pispan käymään kauppaa yl lä mai nit tui hin sopimuksiin liittyvillä johdannaisinstrumenteilla (koron vaih to so pi muk set, korkokattosopimukset ja kor kolat tia so pi mukset) Asikkalan kunnan nimissä enintään 22 miljoonan euron mää rästä. Ehdotus hyväksyttiin.

20 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/ /42 Kunnanhallitus Periaatepäätös Asikkalan kunnan elinkeinoyhtiön mukana olosta Kylpylän sijoittamiseksi Asikkalaan KHALL Asikkalan matkailu tarvitsee lisää vetovoimatekijöitä, joiden ympärille voi daan tuottaa muita oheispalveluja. Kylpylä olisi yksi ve to voi ma teki jä, joka toisi kävijöitä Asikkalaan myös kansainvälisesti ja tukisi Asik ka lan matkailun kansainvälistymistä. Kylpylän tulisi samalla palvel la paikallista väestöä ja eri ikäryhmiä monipuolisesti. Tämä edellyt tää, että altaat suunnitellaan niin lapsiperheiden kuin ikäihmisten tar pei siin soveltuen ja monikäyttöisiksi. Parhaimmillaan Kylpylä olisi Asikkalan matkailun vetovoimatekijä, jon ka kautta paikkakunnalle ja paikallisiin yrityksiin hakeutuu myös sel lais ta asiakasvirtaa, joka ei ilman kylpylään muuten Asikkalaan ha keu du. Kylpylä lisäisi ulkomaisten vieraiden määrää Asikkalassa ja tukisi tätä kautta myös muuta matkailu- ja palvelualaa. Asikkalan kunnan tulisi päättää kylpylän toteutukseen osal lis tu mises ta summalla, kuitenkin maksimissaan 25 % ko ko naiskus tan nuk sis ta, joka voidaan osoittaa kunnan elinkeinoyhtiön kautta val tuus ton periaatepäätökseen pohjautuen pääomalainana, lainana, si joi tuk se na yhtiöön tai kiinteistöyhtiöön. Asikkalan kunnan ehdot kylpylähankkeessa mukana olemiselle ovat: - Kylpylä suunnitellaan palvelemaan paikallista väestöä ja vapaa-ajan asukkaita muualta tulevien asiakkaiden lisäksi - Asikkalan kunnan taloudellinen mukana olo elinkeinoyhtiön kaut ta tapahtuu, kun hankkeen toteutuminen on varmaa (ra kennut ta mis so pi mus ja muiden tahojen rahoitus varmistettu) Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se tekee myönteisen pe ri aate pää tök sen kylpylän rahoittamisesta :lla elinkeinoyhtiön kaut ta. Periaatepäätös ei velvoite ketään tahoa toteuttamaan hanketta, eikä elin kei no yh tiö tä rahoittamaan sitä, mikäli se ei ole Asikkalan kunnan kokonaisedun mukaista. Ehdotus hyväksyttiin.

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Valtuutettujen lukumäärä ja luottamushenkilöorganisaatio alkaen

Valtuutettujen lukumäärä ja luottamushenkilöorganisaatio alkaen Kunnanhallitus 202 17.10.2016 Valtuusto 66 31.10.2016 Valtuutettujen lukumäärä ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen 1093/00.00.01/2016 KHALL 202 17.10.2016 Uuden kuntalain (410/2015) 16 :ssä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 15.04.2015 klo 15:00-17:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 6 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 16/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 16/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 16/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 05.06.2017 klo 17:15-17:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Urajärven koulu 332/ /2014

Kunnanhallitus Valtuusto Urajärven koulu 332/ /2014 Kunnanhallitus 59 24.03.2014 Valtuusto 28 07.04.2014 Urajärven koulu 332/12.00.00/2014 KHALL 59 24.3.2014 Käsitellessään kokouksessaan 17.2.2014 11 Tuomo Riihilahden ym. valtuustoaloitetta: Ky se ly 2004-2010

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Hallintosääntö

Kunnanhallitus Hallintosääntö Kunnanhallitus 214 03.11.2014 Hallintosääntö 1.1.2015 KHALL 214 3.11.2014 Elokuun 2014 alusta alkaen kunnan organisaatio muuttui, kun valtuus to 7.4.2014 26 päätti, että Asikkalan kunnan uusi vir ka or

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan.

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan. Kunnanhallitus 29 30.01.2017 Kunnanhallitus 66 13.03.2017 Kunnanhallitus 78 20.03.2017 Kunnanhallitus 107 18.04.2017 Valtuusto 34 26.04.2017 Hallintosäännön hyväksyminen KH 29 Uuden kuntalain mukaan hallintosääntö

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

Läntisen perusturvapiirin yhteistoimintasopimuksen muuttaminen / irtisanominen Hollola / Oiva

Läntisen perusturvapiirin yhteistoimintasopimuksen muuttaminen / irtisanominen Hollola / Oiva Kunnanhallitus 221 10.11.2014 Läntisen perusturvapiirin yhteistoimintasopimuksen muuttaminen / irtisanominen Hollola / Oiva KHALL 221 10.11.2014 Oiva on esittänyt oman toimintansa osalta vajaan miljoonan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus

Vuoden 2015 arviointikertomus astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 200 06.10.2014 Valtuusto 51 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 310/00.04.00/2014 KHALL 200 6.10.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot