ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Asikkalan kunnan kilpailutuksen lisääminen Asikkalan vesi ja satama Oy:n perustaminen Kirkonkylän vesiosuuskunnan liittäminen kunnan vesihuoltoon Lisämääräraha Pasolanharjun liittymän rakentamiseen Humalon asemakaava / vireille tulo Tarjous lentokenttäalueen rakennuksista ja maa-alueen vuokrasopimuksesta Kunnan lainasalkun korkosuojaus Periaatepäätös Asikkalan kunnan elinkeinoyhtiön mukana olosta Kylpylän sijoittamiseksi Asikkalaan Valtuustoaloite valtuuston puheenvuorojen rajaamisesta Strategian jalkauttamispaperi esimiehille Jäsenen nimeäminen Suomen vapaa-ajankalastusmuseosäätiön hallitukseen Yhtiökokousedustajan nimeäminen Työterveys Wellamon yhtiökokoukseen Henkilöstöetuudet ja -kannusteet Palvelualoite / English Playschool päiväpaikkoja 3-5 vuotiaille Asikkalasta savuton ja alkoholiton kunta Arviointikertomus Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen / tilintarkastuskertomus Tiedoksiantoasiat Vääksyn Yhteiskoulun määräaikaisten virkojen täyttöluvat Sitoutuminen Päijänne-Leader ry:n kehittämisohjelman toteuttamiseen ajalla Muut asiat 40

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 2/42 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kitala Kari puheenjohtaja Riihilahti Tuomo I vpj. Hasala Hanna II vpj. poistui klo :n 136 käsittelyn aikana Moilanen Aaro jäsen Mäkinen Hannu varajäsen Terttu Mäkisen henkilökohtainen varajäsen Riihilahti Katja varajäsen Merja Palokangas-Viitasen henkilökohtainen varajäsen, poistui klo :n 135 käsittelyn jälkeen Vartiainen Mika jäsen Poissa Mäkinen Terttu jäsen Palokangas-Viitanen jäsen Merja Muut läsnä Laakso Vilho valtuuston pj. saapui klo Hirvisaari James valtuuston I vpj. Toukola Heikki valtuuston II vpj. Nieminen Juri kunnanjohtaja, esittelijä Rissanen Jaana hallintojohtaja, sihteeri Pispa Aapo talousjohtaja läsnä klo Laurell Mari Kalkkisten palvelupiste läsnä klo Tervo Anitta-Inkeri Länsi-Asikkalan koulu läsnä klo Vuorio Juha Vesivehmaan koulu läsnä klo Hirvonen Harri tekninen johtaja läsnä klo Allekirjoitukset Kari Kitala Puheenjohtaja Jaana Rissanen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 3/42 Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspvm 26 / Tarkastuspvm 26 / Mika Vartiainen Hannu Mäkinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Asikkalan kunnanviraston neuvonta, 30 / Virka-asema ja allekirjoitus hallintojohtaja Jaana Rissanen Lisätietoja antavat Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti:

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 4/42 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KHALL Kokouskutsu on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu kun nan hal li tuk sen jäsenille, varajäsenille ja valtuuston pu heen joh tajil le, joten puheenjohtaja toteaa kokouksen asianmukaisesti kool lekut su tuk si ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myös kin päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 5/42 Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Terttu Mäkisen ja Mika Vartiaisen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Vartiainen ja Hannu Mäkinen.

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 6/42 Kunnanhallitus Asikkalan kunnan kilpailutuksen lisääminen 429/ /2014 KHALL Asikkalan kunta valittiin kansallisessa yrittäjille tehdyssä kyselyssä maa kun nan yritysystävällisimmäksi kunnaksi. Kuitenkin mm. kil pailut ta mi ses sa arvosanat olivat vaatimattomia ja eivät vastaa kunnan pyr ki myk siä olla yrittäjämäisessä toiminnassa edelläkävijä. Eri tyi sesti yrittäjät ovat kritisoineet teknisen toimen investointeja ja niiden suo ra han kin to ja hinnasta välittämättä, mutta myös muissa kunnan toi min nois sa olisi mahdollista saavuttaa kilpailuttamalla joko ta loudel lis ta hyötyä tai epäsuorasti hyötyä paikallisen elinvoiman vah vistu mi sen kautta mahdollistamalla paikallisille yrityksille ja yhdistyksille li sää työmahdollisuuksia. Tällä hetkellä Asikkalan kunta käyttää seudul lis ta hankintarengasta, kansallista Kuntahankintoja sekä Kun tatek nii kan suorahankintoja. Omaa kilpailuttamista Asikkalan kunta tekee rajallisesti ja käyttää silloinkin isoissa hankkeissa ulkopuolista kon sult tia, kuten Vääksyn koulun tapauksessa. Kilpailutuksissa on käy tet ty myös muita kriteereitä kuin hinta, mutta ei sellaista, missä huo mioi tai siin ympäristö- ja palveluntuottajan läheisyys. Asikkalan kunnalla on tällä hetkellä omasta takaa rajallinen ti lausosaa mi nen, mutta osaamista suurempi ongelma on resurssipula, mikä johtaa siihen, että kilpailutuksia vältellään aikapulan vuoksi. Talou del li set haitat kilpailuttamatta jättämisestä ovat moninkertaiset suh tees sa yhden lisätyöntekijän palkkakuluihin jo pelkästään in vestoin neis sa, vaikka käyttötalouspuolen erilaisia uusia mahdollisuuksia ei edes huomioitaisi. Ostopalvelu kilpailuttamisessa on kalliimpaa kuin oma pysyvä työntekijä tilanteessa, jossa työn kysyntä on jat kuvaa. Mikäli Asikkalan kunta aikoo lisätä merkittävästi kilpailuttamista ja käyttää yksityisiä palvelutuottajia toiminnassaan apuna, edellyttää se pysyvää lisäresurssia tilaamiseen, mihin satunnainen kon sult tipal ve lu jen ostaminen vain isoihin hankintoihin ei riitä. Mark ki na oikeu teen voi joutua myös pienemmissä hankinnoissa ja mark ki na oikeu den pelko kilpailuttamisesta aiheutuvan lisätyön ohella vähentää vi ran hal ti joi den halukkuutta omatoimiseen kilpailuttamiseen. Tu ki palve luis ta ruokahuolto käyttää tällä hetkellä lähes täysin seudullista han kin ta ren gas ta, mutta monissa muissa tuotteissa hankinnat tehdään kansallisen Kuntahankintojen kautta, jolloin paikallisuus jää täy sin huomiotta. Hankintarajat alittavia pienhankintoja olisi syytä teh dä paikallisilta toimittajilta jo ajansäästösyistä. Teknisen johtajan tehtäväkuvasta on paisunut ajan mittaan liian laaja ja tällä hetkellä Asikkalan kunnalle aiheutuu tarpeettomia ja ylimää räi siä kustannuksia siitä, että ajanpuutteen vuoksi tehdään kiirei siä hankintoja ja ratkaisuja. Erityisen haitallisista on monien kiireel lis ten investointien viivästyminen ja niistä aiheutuvat haitat pal velu tuo tan toon esim. sosiaali- ja terveyspalveluissa muutostöiden vii-

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 7/42 Kunnanhallitus väs tyes sä aiheutti merkittäviä lisähenkilöstökuluja Oivalle. Täten mal til li nen teknisten palvelujen lisäresursointi on ko ko nais ta lou del lises ti säästöpäätös eikä lisämeno. Menot pienenevät muualta enemmän kuin teknisessä hallinnossa kasvaa. Uuden viran kustannukset si vu ku lui neen olisivat n vuo des sa. Asikkalan yrittäjien lausunto Asikkalan kunnan kilpailuttamisesta on liit tee nä 1/ Asikkalan johtamisen arvojen mukaisesti yrittäjämäisyys on osa kunnan toimintaa. Tähän sopii erinomaisesti vapaan kilpailun tukeminen kun nan toimesta. Asikkala on mukana HINKU -hankkeessa ja omalla kilpailuttamisella voitaisiin huomioida ympäristönäkökulma aset tamal la kilpailutuksiin jollakin painoarvolla hiilijalanjälki, mikä tukisi paikal li sia ja ympäristöystävällisiä yrityksiä. Oman kilpailuttamisen lisää mi nen mahdollistaisi aiempaa paremman ja yri tys ys tä väl li semmän toiminnan myös siinä, että Asikkalan kunnan kokoinen or ga nisaa tio voi kilpailuttaa myös pieniä eriä, mikä mahdollistaisi pienten yri tys ten pääsyn markkinoille, mihin nykyisissä laajoissa han kin taren kais sa ei ole mahdollista. Samassa yhteydessä on syytä päivittää hal lin to sään tö voimaan vastaamaan uutta enemmän kil pailut ta vaa toimintatapaa. Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus päättää 1. antaa tekniselle johtajalle täyttöluvat työmaapäällikön (kilpailutus ja valvonta), kahden työmiehen ja puistotyöntekijän palkkaamiseen. 2. esittää Lahden kaupungille, että se laajentaisi mahdollisuuksien mu kaan seudullisen hankintarenkaan tuotevalikoimaa, jotta maakun nal lis ten toimittajien suhteellinen osuus kaikista julkisista han kinnois ta kasvaisi, millä olisi positiivinen vaikutus maakunnan työl li syyteen. 3. ohjeistaa Asikkalan kunnan viranhaltijoita kilpailuttamaan hankin to ja laajasti ja huomioimaan kilpailutuksessa hiilijalanjäljen ja muut näkökulmat (Asikkalan HINKU -jäsenyys ja yritysystävällisyys) kil pai lu tuk sia tehdessä. Myös kilpailutusrajan alapuoliset ns. pienhan kin nat tulee kilpailuttaa puhelin ja sähköpostikyselyin parhaan hin nan / läheisyyden toteutumiseksi. Asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa: Tuomo Riihilahti esitti, että asia palautetaan lisävalmisteluun, koska kun nan oman henkilöstön palkkaus ei tue yrittäjäystävällistä stra tegiaa.

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 8/42 Kunnanhallitus Hannu Mäkinen kannatti Tuomo Riihilahden tekemää esitystä... Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi Tuomo Riihilahden tehneen kannatetun esityksen asian palauttamisesta valmistellun, joten asia oli ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja esitti suo ri tet ta vaksi nimenhuutoäänestyksen ja teki seuraavan äänestysesityksen: "Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa vas taa vat JAA, ja ne jotka kannattavat Tuomo Riihilahden tekemää esi tys tä asian palauttamista EI." Hyväksyttiin yksimielisesti pu heenjoh ta jan äänestysesitys ja -tapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Kari Kitala, Mika Var tiai nen) ja 5 ei-ääntä (Hanna Hasala, Aaro Moilanen, Hannu Mäki nen, Katja Riihilahti). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen, jon ka mukaan kunnanhallitus päätti palauttaa asian lisävalmisteluun, kos ka kunnan oman henkilöstön palkkaus ei tue yrittäjäystävällistä stra te giaa. Edellä esitellyn käsittelyn ja äänestyksen jälkeen kunnanhallitus päät ti palauttaa asian lisävalmisteluun, koska kunnan oman hen kilös tön palkkaus ei tue yrittäjäystävällistä strategiaa. Esittelijä, kunnanjohtaja Juri Nieminen ilmoitti jättävänsä eriävän mie li pi teen sä päätökseen, koska päätös on vastoin yrit tä jä ys tä väl lisyyt tä ja kilpailutuksen lisäämistä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Kitala ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteensä päätökseen.

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 9/42 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Asikkalan vesi ja satama Oy:n perustaminen 419/ /2014 KHALL Osana vuoden 2014 talousarviota valtuusto päätti kunnan ve si lai toksen ja satamatoimintojen yhtiöittämisestä vuoden 2014 aikana. Yhtiöittämisen aikataulu on suunniteltu seuraavasti: - yhtiö perustetaan touko-kesäkuussa yhtiölle siirrettävästä varallisuudesta ja vastuista päätetään valtuus ton toimesta syys-lokakuussa varat, vastuut ja liiketoiminta siirretään yhtiölle mar ras-jou lu kuussa yhtiö aloittaa varsinaisen liiketoiminnan viimeistään joulukuussa Yhtiön perustamisasiakirjat on valmisteltu. Perustamiskirja ja yh tiöjär jes tys ovat liitteenä 1/ Yhtiön nimeksi ehdotetaan Asikkalan ve si ja satama Oy ja osakepääomaksi perustamisvaiheessa eu roa. Osakepääoma tulee myöhemmin kasvamaan, kun yhtiölle siir re tään vesilaitoksen ja satamien liiketoimintojen käytössä oleva va ral li suus apporttina. Yhtiön hallitukseen ehdotetaan valmistelutoimenpiteiden ajaksi va litta van kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtuuston pu heen joh ta ja. Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa, puh , sähköposti: etu ni Kunnanhallitus päättää 1. perustaa liitteenä olevan perustamiskirjan ja yhtiöjärjestyksen mu kai ses ti Asikkalan vesi ja satama Oy -nimisen osakeyhtiön ja mer ki tä sen kaikki osakkeet ja suorittaa yhtiölle osakepääoman euroa 2. valtuuttaa kunnanjohtaja Juri Niemisen allekirjoittamaan yhtiön pe rus ta mis asia kir jat sekä kaupparekisteri-ilmoituksen ja muut mahdol li ses ti yhtiön perustamisen yhteydessä tarvittavat asiakirjat sekä te ke mään kaupparekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät muu tok set ja korjaukset yhtiöjärjestykseen. 3. valita yhtiön hallitukseen Juri Niemisen, Vilho Laakson ja Kari Kita lan.

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/ /42 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa: Terttu Mäkinen esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Hanna Hasala kannatti Mäkisen esitystä. Puheenjohtajan tiedusteltua kunnanhallituksen kantaa, hän totesi, et tä kunnanhallitus yksimielisesti päätti palauttaa asian valmisteluun. Kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun. KHALL Asian jatkovalmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kun nan halli tuk ses sa esitettyyn huoleen siitä, että samassa yhtiössä tulisi olemaan sekä vesilaitoksen toiminnot että satamatoiminnot ja että miten nämä toiminnot pystytään pitämään erillään taloudellisesti. Kahden tai useamman liiketoiminnan harjoittaminen yhdessä yh tiössä on vakiintunut toimintatapa. Tällöin toimintojen budjetit laaditaan erik seen kullekin toiminnoille, tulot ja menot kirjataan erikseen ja tulos sekä tase esitetään erikseen. Näin kahden tai useamman toi minnon talous pidetään täysin erillään. Itse asiassa samaa periaatetta nou da te taan kunnan omassa toiminnassa, kun sivistystoimen, tek nisen toimen ja yleishallinon talous pidetään toisistaan erillään. Mikäli ilmenee tarvetta investointeihin, joihin yhtiön jollakin toi min nolla ei ole omia varoja (esim. satamien parannustyöt yms.), voi yhtiö jo ko ottaa lainaa tai kunta voi sijoittaa yhtiöön oman pääoman eh toisen sijoituksen. Yhtiön eri toiminnot eivät siis lainaa rahaa toisilleen. Täl löin ei ole vaaraa, että yhtiön yksi toiminto tukisi taloudellisesti yhtiön toista toimintoa. Liite 2/ Perustamiskirja ja yhtiöjärjestys Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa, puh , sähköposti: etu ni Kunnanhallitus päättää 1. perustaa liitteenä olevan perustamiskirjan ja yhtiöjärjestyksen mu kai ses ti Asikkalan vesi ja satama Oy -nimisen osakeyhtiön ja mer ki tä sen kaikki osakkeet ja suorittaa yhtiölle osakepääoman euroa, 2. valtuuttaa kunnanjohtaja Juri Niemisen allekirjoittamaan yhtiön pe rus ta mis asia kir jat sekä kaupparekisteri-ilmoituksen ja muut mahdol li ses ti yhtiön perustamisen yhteydessä tarvittavat asiakirjat sekä te ke mään kaupparekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/ /42 Kunnanhallitus Kunnanhallitus muu tok set ja korjaukset yhtiöjärjestykseen, 3. valita yhtiön hallitukseen Juri Niemisen, Vilho Laakson ja Kari Kita lan. Ehdotus hyväksyttiin.

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/ /42 Kunnanhallitus Kirkonkylän vesiosuuskunnan liittäminen kunnan vesihuoltoon 193/ /2011 KHALL Kirkonkylän vesiosuuskunta haluaa luopua toiminnastaan ja siirtää kir kon ky län vesihuollon kunnan hoidettavaksi. Kirkonkylän vesiosuuskunnan hallinto kirjanpitoa lukuun ottamatta se kä suurin osa huoltotöistä ja korjauksista on tehty talkoilla. Ve siosuus kun nan jäseniä on vaikea saada talkootöihin. Työt on tehty lähin nä hallituksen jäsenten voimin, mutta pienen porukan jaksaminen omien töiden, perhe-elämän ja muiden harrastusten ohella näihin töi hin on rajallista. Vesiosuuskunnan talous on ollut sen verran tiukal la, että toimintaa ei ole voitu tuottaa ostopalveluna. Nykyäänkin ve den kustannus on osuuskunnan jäsenille kalliimpi, kuin Asikkalan kun nan ve si lai tok sen hinnat. Tämän vuoksi vesiosuuskunta katsoo, et tä heillä ei ole mah dol li suuk sia periä suurempia maksuja. Vesiosuuskunta on alunperin perustettu aikana, jolloin ELY-kes kuksen suositukset ohjasivat perustamaan osuuskuntia vesihuollon järjes tä mi sek si taajama-alueiden ulkopuolelle. Nykyinen oh jeis tus suosit taa kuntia liittämään vesiosuuskuntia osaksi omaa toi min taan sa. Uu sien suositusten perusteella kunta on rakentanut Urajärvelle vesija vie mä ri ver kos toa. Asikkalan Kirkonkylän ve si osuus kun ta katsoo kun ta lais ten yhdenvertaisuuden toteutuvan, jos kunta ottaa Kir konky län vesihuollon osaksi omaa toimintaansa. Tekninen johtaja ja talousjohtaja ovat käyneet Kirkonkylän ve siosuus kun nan edustajien kanssa neuvotteluja Kirkonkylän ve si huollon järjestämisestä kunnan toimesta. Teknisen johtajan näkemyksen mu kaan Kirkonkylän vesiosuuskunnan ottaminen osaksi kunnan vesi lai tok sen toimintaa on ELY-keskuksen suosituksen mukaista, eikä sii tä aiheudu kunnalle tai vesilaitokselle haittaa toiminnallisesti tai talou del li ses ti. Vesiosuuskunnan varat muodostuvat vesihuoltolaitteistoista (kir janpi to ar vol taan noin euroa) sekä vähäisistä kassavaroista. Vas tui na on pankkilaina (noin euroa), jossa on kunnan takaus sekä rahastoidut liittymismaksut osuuskunnan jäseniltä (noin euroa). Talousjohtajan näkemyksen mukaan Kirkonkylän ve si osuus kun nan varojen ja velkojen siirtäminen kunnalle ilman eri kor vaus ta on kunnan kannalta taloudellisesti järkevää. Valmistelija/lisätietoja Tekninen johtaja Harri Hirvonen puh ja talousjohtaja Aapo Pispa puh , sähköposti:

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/ /42 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää: - ottaa Kirkonkylän vesihuollon kunnan hoidettavaksi Kirkonkylän ve si osuus kun nan toiminta-alueella, - vastaanottaa Kirkonkylän vesiosuuskunnan toiminnan, varat, velat, so pi muk set ja asiakassuhteet kunnalle ilman eri korvausta - että Kirkonkylän vesiosuuskunnan jäseniin eli kunnan ve si huol tolai tok sen tuleviin asiakkaisiin sovelletaan kunnan vesilaitoksen so pimus eh to ja ja hintoja siirtohetkestä alkaen. Ehdotus hyväksyttiin.

14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/ /42 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lisämääräraha Pasolanharjun liittymän rakentamiseen 265/ /2013 TEKNLTK VT24 Pasolan liittymäkohdan parantamisen suunnittelutyöt aloitettiin vuon na 2012 ja rakentaminen piti alkuperäisen aikataulun mukaan to teut taa siten, että työt aloitetaan syksyn 2013 aikana ja päällystysse kä viimeistelytyöt saatetaan valmiiksi keväällä Lupamenettelyn sekä yhteistoimintasopimuksen laatimisen vuoksi ei han ket ta voitu aloittaa alustavan aikataulun mukaisesti. Tie suun nitel ma valmistui ja sitä jouduttiin korjaamaan Suun ni tel ma hyväksyttiin liikennevirastossa Kohteen toteut ta mis so pi mus allekirjoitettiin vasta 2/2014 ja aloituskokous pi dettiin Hankkeen aloittaminen on siis viivästynyt oleellisesti ja tämän vuoksi vuo den 2014 talousarvioon varattu euron määräraha ei riitä liit ty mä koh dan valmiiksi saattamiseen. Lisäksi valaistuskustannukset ovat euroa. Vuodelle 2014 tarvitaan lisämäärärahaa eu roa. Vuodelle 2013 varatusta määrärahasta jäi valtaosa käyt tä mät tä. Valmistelija/lisätietoja: Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: etu ni Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval tuus tol le, että kohteelle Pasolanharjun liittymä myönnettäisiin li sämää rä ra haa, joka käsittää vuoden 2013 käyttämättä jääneen osuuden, yhteensä euroa vuodelle Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Valmistelija/lisätietoja Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. myöntää euron lisämäärärahan kohteelle Pa so lan harjun liittymä, mutta

15 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/ /42 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus velvoittaa teknisen lautakunnan poistamaan joistakin muista inves toin neis ta euroa, joka on tosiasiallisesti in ves toin ti määrä ra han ylitystä vastaava summa Pasolanharjun liittymän osalta. Ehdotus hyväksyttiin.

16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/ /42 Kunnanhallitus Humalon asemakaava / vireille tulo 426/ /2014 KHALL Asikkalan kunta käynnistää omistamansa tilan Humalonpohja ( RN:o ) sekä sitä ympäröivien yksityisessä omistuksessa olevien asuintilojen osalta asemakaavan laatimisen Humalon alueella Kalk kis ten kylässä. Asemakaavoitettava n. 7 hehtaarin suuruinen alue on asema- ja yleis kaa voit ta ma ton ta asuinaluetta ja niittyä. Kaavan aloitusasiakirjana laadittu MRL 63 :n mukainen osal lis tumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaa voi tus proses sin ajaksi, ja sitä täydennetään tarvittaessa suunnittelun ede tessä. Alueelle on tarkoitus kaavoittaa pientaloasumista ja kytkettyjä ta lo ja. Alueella ei ole yleiskaavaa. Kaavoittajana hankkeessa toimii Asik ka lan kunta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaa van laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään kaa voi tus hankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vai kut taa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan työn aikana. Liite 3/ Humalon asemakaavan osallistumis- ja ar vioin ti suunni tel ma. Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Kunnanhallitus hyväksyy Humalon asemakaavan osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel man ja päättää asettaa hankkeen vireille. Ehdotus hyväksyttiin.

17 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/ /42 Kunnanhallitus Tarjous lentokenttäalueen rakennuksista ja maa-alueen vuokrasopimuksesta KHALL Asikkalan kunta on neuvotellut Senaattikiinteistöjen kanssa Ve si vehmaan lentokenttäalueella sijaitsevan viiden rakennuksen os ta mi sesta ja niiden määräalojen ostamisesta/vuokraamisesta pitkäaikaisella vuok ra so pi muk sel la. Liite 4/ Kunta on tarjonnut rakennuksista yhteensä euroa ja niiden mää rä alo jen vuokraamisesta pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Vuok ra määräytyy maapohjan hinnan ( yhteensä euroa) mukaan ja on yhteensä euroa/vuosi. Metsähallitus vuokraa maapohja myös noilla hinnoilla ja vuok ra-aikaa ainakin 2030 saakka. (Lentokentällä on sama vuokra jakso). Toi min taa ei alueella rajoiteta, joten liiketoimintaa voidaan harjoittaa va paas ti. Valmistelija/lisätietoja Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus tekee Senaattikiinteistöille tarjouksen 1. liitteen mukaisten viiden rakennuksen ostamisesta yhteensä euron kauppahintaan ja 2. ko. rakennusten määräalan vuokraamisesta pitkäaikaisella vuokra so pi muk sel la Ehdotus hyväksyttiin.

18 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/ /42 Kunnanhallitus Kunnan lainasalkun korkosuojaus 428/ /2014 KHALL Asikkalan kunta on jo pitkään hoitanut rahoitustarpeensa pääosin lyhyt ai kai sel la rahoituksella kuntatodistusten avulla. Kuntatodistusten juok su ai ka on ollut keskimäärin yksi kuukausi eli viitekorko on tällöin ol lut 1 kk:n euribor. Lyhytaikaisen rahoituksen korko seuraa hyvin no peas ti rahamarkkinoiden liikkeitä ja näin toimimalla kunta ei ole ot ta nut näkemystä rahamarkkinoiden kehityksestä, vaan lainoista on mak set tu kulloisenkin markkinatilanteen mukaista korkoa. Liitteenä 5/ on korkovertailu kuuden viime vuoden ajalta. Kunnalla on tällä hetkellä lainaa 20,5 miljoonaa euroa, josta ly hyt aikais ta lainaa on 19 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden lopussa lai nakan ta tulee vesilaitoksen ja satamatoimintojen yhtiöittämisen sekä tä män vuoden investointien jälkeen ole maan noin 20 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä kuntatodistusten hin ta kuukauden juoksuajalla on 0,2 0,3 %:n välillä eli vuotuiset kor ko kus tan nuk set 20 miljoonan eu ron lainasalkulle ovat noin euroa. Mikäli lyhyt korko olisi esim. 2 %, vuotuiset kor ko kus tan nuk sem me 20 miljoonan euron laina sal kul le olisivat eu roa ja lyhyen koron ollessa 4 % olisivat vuo tui set kor ko kus tan nuk sem me jo euroa. Kun talouskasvu Euroopassa viriää, tulevat korot nousemaan. Jo nyt on merkkejä Espanjan ja Italian tilanteen paranemisesta. Nyt on aika päät tää kunnan lainasalkun korkosuojauksesta. Vielä tällä hetkellä se kä lyhyet ja pitkät korot ovat erittäin alhaisella tasolla ja kor ko suojauk sen hinta on poikkeuksellisen alhainen. Keskusteluissa rahoituslaitosten kanssa on edullisimmaksi vaih to ehdok si muodostunut kiinteäkorkoinen koronvaihtosopimus, jossa kunta edelleen rahoittaa lainasalkkunsa lyhytaikaisilla, 1 kk:n kun ta todis tuk sil la ja se suojataan 5, 7 tai 10 vuoden ko ron vaih to so pi muk sella. Tällöin kunta maksaa lyhytaikaisista lainoistaan kuntatodistusten 1 kk:n korkoa, pankki maksaa kunnalle 1kk:n euriborin suuruista korkoa ja kunta maksaa pankille suojaussopimuksen mukaisesti kiinteää 5, 7 tai 10 vuoden korkoa ko ko sovitun suojausajan. Viitteelliset kiin teät korot ja vuotuinen kustannus 20 miljoonen euron lai na sal kulle tällä hetkellä ovat: 5 vuot ta: 0,63 % / euroa 7 vuotta: 0,99 % / euroa ja 10 vuotta: 1,42 % / euroa Lainasalkku voidaan suojata koronvaihtosopimuksella kokonaan tai osit tain. Koronvaihtosopimuksen purkaminen sen voi mas sa olo ai kana ei ole tarkoituksenmukaista, sillä purkamisen kustannus voi

19 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/ /42 Kunnanhallitus mark ki na ti lan tees ta riippuen olla hyvinkin suuri. Tämän vuoksi koron vaih to so pi mus tulee tehdä korkeintaan sellaiselle lainamäärälle, jo ka kunnalla hy vin todennäköisesti tulee olemaan koko so pi musajan. Neuvotteluja korkosuojauksesta on käyty OP-Pohjolan, Nordean sekä Kuntarahoituksen kanssa. Kilpailutusta ei ole tar koi tuk sen mu kaista järjestää, koska yllä esitetyssä koronvaihtosopimuksessa ei ole pan kin marginaalia tai muita vastaavia kuluja ja siten kaikkien ra halai tos ten suojaushinta (eli pitkän koron noteeraus) on käytännössä sa ma. Ra ha lai tos ten kanssa tu lee solmia niiden edellyttämät yleisso pi muk set ennen kor ko suo jaus so pi mus ten tekemistä. Hallintosäännön 31 :n mukaan kunnanhallitus vastaa ris kien hal linnan toteuttamisesta ja päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuut ta mi ses ta. Hallintosäännön 64 :n mukaan toimielin voi päättää sil le johtosäännöllä tai johtosäännön perustuvalla päätöksellä siir retyn tahi säädösperusteisen toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa, puh , sähköposti: Kunnanhallitus 1. päättää, että kunnan kuntatodistuksilla rahoitettu lainasalkku suo ja taan viiden vuoden ajaksi kiinteällä korovaihtosopimuksella. Suo jat ta van lai na sal kun määrän tulee vastata enintään sitä lai namää rää, joka kunnalla suo jaus ai ka na tulee olemaan. Valtuutetaan ta lous joh ta ja Aapo Pis pa päättämään em. periaatteiden perusteella suo jat ta van lai na sal kun tarkka määrä ja suojauksen aloi tus ajan kohta, 2. päättää tehdä Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa asia kas so pimuk sen johdannaissopimuksiin ( Nordea Master ) ja Pohjola Pankki Oyj:n kanssa Sopimuksen johdannaissopimusten yleisistä eh dois ta se kä valtuuttaa talousjohtaja Aapo Pispan al le kir joit ta maan em. sopi muk set sekä muut mahdolliset sopimuksiin liittyvät pankkien edellyt tä mät asia kir jat kunnan puolesta. 3. päättää valtuuttaa talousjohtaja Aapo Pispan käymään kauppaa yl lä mai nit tui hin sopimuksiin liittyvillä johdannaisinstrumenteilla (koron vaih to so pi muk set, korkokattosopimukset ja kor kolat tia so pi mukset) Asikkalan kunnan nimissä enintään 22 miljoonan euron mää rästä. Ehdotus hyväksyttiin.

20 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/ /42 Kunnanhallitus Periaatepäätös Asikkalan kunnan elinkeinoyhtiön mukana olosta Kylpylän sijoittamiseksi Asikkalaan KHALL Asikkalan matkailu tarvitsee lisää vetovoimatekijöitä, joiden ympärille voi daan tuottaa muita oheispalveluja. Kylpylä olisi yksi ve to voi ma teki jä, joka toisi kävijöitä Asikkalaan myös kansainvälisesti ja tukisi Asik ka lan matkailun kansainvälistymistä. Kylpylän tulisi samalla palvel la paikallista väestöä ja eri ikäryhmiä monipuolisesti. Tämä edellyt tää, että altaat suunnitellaan niin lapsiperheiden kuin ikäihmisten tar pei siin soveltuen ja monikäyttöisiksi. Parhaimmillaan Kylpylä olisi Asikkalan matkailun vetovoimatekijä, jon ka kautta paikkakunnalle ja paikallisiin yrityksiin hakeutuu myös sel lais ta asiakasvirtaa, joka ei ilman kylpylään muuten Asikkalaan ha keu du. Kylpylä lisäisi ulkomaisten vieraiden määrää Asikkalassa ja tukisi tätä kautta myös muuta matkailu- ja palvelualaa. Asikkalan kunnan tulisi päättää kylpylän toteutukseen osal lis tu mises ta summalla, kuitenkin maksimissaan 25 % ko ko naiskus tan nuk sis ta, joka voidaan osoittaa kunnan elinkeinoyhtiön kautta val tuus ton periaatepäätökseen pohjautuen pääomalainana, lainana, si joi tuk se na yhtiöön tai kiinteistöyhtiöön. Asikkalan kunnan ehdot kylpylähankkeessa mukana olemiselle ovat: - Kylpylä suunnitellaan palvelemaan paikallista väestöä ja vapaa-ajan asukkaita muualta tulevien asiakkaiden lisäksi - Asikkalan kunnan taloudellinen mukana olo elinkeinoyhtiön kaut ta tapahtuu, kun hankkeen toteutuminen on varmaa (ra kennut ta mis so pi mus ja muiden tahojen rahoitus varmistettu) Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se tekee myönteisen pe ri aate pää tök sen kylpylän rahoittamisesta :lla elinkeinoyhtiön kaut ta. Periaatepäätös ei velvoite ketään tahoa toteuttamaan hanketta, eikä elin kei no yh tiö tä rahoittamaan sitä, mikäli se ei ole Asikkalan kunnan kokonaisedun mukaista. Ehdotus hyväksyttiin.

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73 Valtuusto Aika 17.02.2014 klo 18:00-21:25 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot