OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN"

Transkriptio

1 Mirkka Vuorento ja Kimmo Terävä OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Kirjallisuuskatsaus ja haastattelututkimus Kuntoutussäätiö

2

3 OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Kirjallisuuskatsaus ja haastattelututkimus Mirkka Vuorento Kimmo Terävä KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA WORKING PAPERS 48/2014 1

4 Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie Helsinki Tilaukset: Esa Print Oy Lahti 2014 ISSN ISBN ISBN (pdf) Kannen kuva: Pixmac 2

5 Esipuhe Osatyökykyisen tukemisen käytännöt -selvityksen tavoitteena on kuvata nykyisiä käytäntöjä osatyökykyisen tukemiseksi ja osatyökykyisenä työelämään pääsemiseksi. Tarkoituksena on selvittää ja arvioida kokemuksia ja hyviä käytäntöjä toimivista malleista, tukikäytännöistä ja niiden organisoinnista sekä selvittää osatyökykyistä tukevan henkilön toimenkuvaa, ammatillista osaamista ja verkottumista. Selvitys käsittää haastattelututkimuksen ja kansainvälisen kirjallisuuskatsauksen ns. hyvistä käytännöistä Selvitystyön taustalla on kysymys niin työelämässä kuin työelämän ulkopuolellakin olevien osatyökykyisten oikeuksista saada laadukkaita palveluita sekä siitä, että heidän tarpeisiinsa löydetään hyviä ratkaisumalleja, joiden avulla edistetään myös työurien jatkamista. Selvitykseen kerätään myös ulkomaisia hyviksi käytännöiksi esitettyjä ja arvioituja kirjallisuudessa ja tutkimuksissa julkaistuja malleja. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi toimintakonseptin osatyökykyisten työllistymiseksi. Toimintakonseptin tarkoituksena on varmistaa, että osatyökykyisellä on saumaton palvelujen ketju työssä jatkamisen tai työllistymisen tukena. Osatyökykyisten työllistymiseksi tai työssä jatkamiseksi on olemassa suuri määrä keinoja. Keinovalikoimasta on osattava tarvittaessa räätälöidä osatyökykyiselle tarkoituksenmukainen ja eheä kokonaisuus. (STM 2013a.) Työllä on monia hyvinvointia lisääviä merkityksiä ihmisille ja sosiaali- ja terveyspolitiikan strategian (2020) mukaan, osittainkin työkykyisillä on oltava mahdollisuus osallistua omien voimiensa mukaan työelämään. Yhteiskunnallisesti on myös tärkeää löytää organisaatiorajat ylittäviä ja taloudellisesti järkeviä palvelumalleja osatyökykyisten tukemiseen. Nyt käsillä oleva Kuntoutussäätiön työselosteita -sarjan julkaisu on toteutettu osana Jamit-hanketta yhteistyössä STM:n Osatyökykyiset työssä -ohjelman kanssa. Lämpimät kiitokset selvitystyön ohjausryhmälle Lars Kolttolalle, Päivi Mattila-Wirolle, Eveliina Pöyhöselle, Ritva Partiselle ja Kati Herranen-Haapaniemelle STM:stä, Ville Grönbergille THL:stä, Mika Ala-Kauhaluomalle Kuntoutussäätiöstä sekä Raija Tiaiselle ja Nina Nevalalle STM:n Osatyökykyiset työssä -ohjelmasta. Erityiskiitos kuuluu tämän julkaisun tekijöille Mirkka Vuorennolle ja Kimmo Terävälle, jotka ovat keväästä asti keränneet aineistoa ja hioneet marraskuun lopulle asti raportin sisältöä. Pirkko Mäkelä-Pusa kehittämisjohtaja Kuntoutussäätiö 3

6 4

7 Sisällys 1 Johdanto Kuka on osatyökykyinen? Osatyökykyiset työmarkkinoilla Aikaisempaa tutkimusta osatyökykyisten tukemisesta Selvityksen tavoite ja tehtävät Osatyökykyisen tukemisen keinot kirjallisuuskatsaus Kirjallisuuskatsauksen toteuttaminen ja analyysi Osatyökykyisen työssä jatkamisen ja työhön paluun tukeminen Interventiot ja kuntoutus työpaikalla Mukautukset työolosuhteissa Terveyspalvelut Yhteistyö ja työkykykoordinaattorit Osatyökyisen työllistymisen tukeminen Työnantajat osatyökykyisten työllistäjinä Osatyökykyiselle sopivat palvelut Osatyökykyisten tukemisen keinojen toteuttaminen Edistäviä ja estäviä tekijöitä Tutkimustiedon hyödyntämisestä osatyökykyisten tukemisessa Haastattelututkimus Haastattelututkimuksen toteuttaminen ja analyysi Osatyökykyisten työssä jatkamisen ja työhön paluun tukeminen Työkykyjohtaminen ja työkyvyttömyyden kustannukset Työkykykoordinaattorin tehtävä Osatyökykyisen tarpeet ja toiveet Varhaisen tuen mallit Työn mukauttaminen ja työyhteisön merkitys Työkokeilu, ammatillinen kuntoutus ja muita keinoja Moniammatillinen yhteistyö ja tiedonkulku Pienyritysten näkökulma Osatyökykyisen työllistymisen tukeminen Työttömien terveydenhuolto ja muut tukemisen verkostot Työkokeilu, ammatillinen kuntoutus ja muita keinoja Yritysten rooli työllistämisessä Yhteenveto ja johtopäätökset Kirjallisuus 88 5

8 6

9 1 Johdanto Henkilöitä, joilla vamma tai sairaus rajoittaa työskentelyä, ei enää luokitella lähtökohtaisesti työelämän ulkopuolelle. Päinvastoin, osatyökykyisten työskentelymahdollisuudet, työssä jatkaminen ja työllistyminen ovat nousseet tärkeiksi kysymyksiksi Suomessa ja Euroopassa ja osatyökykyisten tilannetta työssä ja työmarkkinoilla on pyritty aktiivisesti edistämään viimeisten vuosien aikana. Suomessa työkyvyttömyyden ehkäisy ja osatyökykyisenä työssä jatkamisen ja työllistymisen mahdollistaminen ovat osa sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiaa ja hallitusohjelmaa. Tervettä ja kestävää työelämää kaikille on pyritty edistämään mm. sosiaali- ja terveysministeriön Osatyökykyiset työssä -ohjelmalla sekä muiden ministeriöiden toimintaohjelmissa. Osatyökykyiset työssä -ohjelma eli Osku ( ) tarjoaa tukea ja välineitä osatyökykyisten työssä jatkamiseen ja työllistymiseen. Ohjelman kaksi keskeistä teemaa ovat osatyökykyisten työssä jatkamista ja työllistymistä edistävä toimintakonsepti sekä osatyökykyisten työllistymistä helpottavat lainsäädännölliset muutokset. Myös tätä selvitystä on tehty yhteistyössä Osatyökykyiset työssä -ohjelman kanssa. (STM 2013a; STM 2013c.) Ohjelmassa rakennettu osatyökykyiset työssä -toimintakonsepti on etuuksien, palvelujen ja muiden keinojen kokonaisuus, jonka avulla pyritään varmistamaan, että jäljellä oleva työkyky otetaan käyttöön. Osatyökykyisen työllistymisen tai työssä jatkamisen edistämisen keinot on toimintakonseptissa jaettu kuuteen pääryhmään, joita yhdistelemällä voidaan rakentaa räätälöityjä palvelukokonaisuuksia yksilöllisiin tarpeisiin (kuva 1). (STM 2013a.) Työelämässä olevien osatyökykyisten tukemisessa työpaikat, työterveyshuolto ja eri kuntoutustoimijat ovat tärkeässä asemassa. Työ- ja elinkeinotoimistot sekä kuntien työvoimapoliittiset palvelut ja terveydenhuolto voivat omalta osaltaan edistää osatyökykyisen henkilön työhön pääsyä. Kaikilla toimijoilla on siis käytössään erilaisia keinoja, palveluita ja etuuksia, joilla voidaan vaikuttaa osatyökykyisten tilanteeseen työssä ja työmarkkinoilla. 7

10 Työnhaku- ja uravalmennus Osasairauspäiväraha Osatyökyvyttömyyseläke Eläkkeen lepäämään jättäminen Vammaistuki Kuntoutusraha Kuntoutuksesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen Omaehtoisen opiskelun tuet Koulutus- ja työkokeilut Työnvälitys Sosiaaliturva Työpaikan keinot Esteettömyys Työpaikan järjestelyt Työyhteisö Työjärjestelyt Työturvallisuus Työterveyshuolto Palkkatuki Starttiraha Työolosuht. järjestelytuki Matkakulujen korvaus Ammatinvalinnanohjaus Työhönvalmennus Työvoimapalvelut Terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Koulutus Työvoimakoulutus Työhönvalmentaja Ammatillinen kuntoutus Koulutuskokeilu Oppisopimuskoulutus Työkokeilu Muu työpaikkakoulutus Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus Ammatillinen kuntoutus Sosiaalinen kuntoutus Kuva 1. Osatyökykyiset työssä -toimintakonseptin keinovalikoima Tässä selvityksessä kuvataan erilaisia osatyökykyisten tukemisen keinoja ja käytäntöjä. Selvitys koostuu kansainvälisiin tutkimuksiin keskittyvästä kirjallisuuskatsauksesta sekä suomalaisten asiantuntijoiden haastatteluista. Selvitystyön taustalla on kysymys niin työelämässä kuin työelämän ulkopuolellakin olevien osatyökykyisten oikeuksista saada laadukkaita palveluita sekä siitä, että osatyökykyisten tarpeisiin löydetään hyviä ratkaisumalleja, joiden avulla edistetään myös työurien jatkamista ja työllistymistä. 1.1 Kuka on osatyökykyinen? Osatyökykyisenä työssä jatkamiseen ja työllistymiseen liittyy monia käsitteitä, joita käytetään vaihtelevasti ja useissa merkityksissä. Käsitteiden merkitys ja niiden käyttö on muuttunut ajan myötä. Käsitteen osatyökyky yleistyminen kuvastaa muutosta työkyvyttömyys, sairaus- ja vamma-ajattelusta kohti kyvykkyyttä, työkykyä ja työelämään osallistumista. Painopiste on siirtynyt yksilön puutteista ympäristön rajoituksiin. Työurat pitenevät, kun kaikille työhön halukkaille mahdollistetaan työnteko ja tuetaan työssä pysymistä eri tavoin, esimerkiksi erilaisilla koulutukseen tai 8

11 uraan liittyvillä ratkaisuilla tai työolosuhteita mukauttamalla. (Vuorela 2008; STM 2013b; Järvikoski 2013.) Osatyökyiseksi kutsutaan henkilöä, jolla on käytössä osa työkyvystään ja halu tämän kyvyn käyttämiseen (Vuorela 2008). Osatyökykyisyys voi liittyä työskentelyyn yleensä tai erityisesti joihinkin työtehtäviin. Osatyökyvyttömyyden on katsottu tarkoittavan samaa asiaa, joskin korostaen työkyvyn menetettyä osaa. STM 2013b; STM 2013a; Vuorela 2008; Lehto 2011.) Osatyökykyyn tiiviisti liittyvä työkyvyn käsite on moninainen. Ei ole olemassa yksiselitteistä tapaa määritellä työkyvyn käsitettä ja eri toimijat näkevät sen eri tavoin. Käsite on myös muuttunut ajan myötä moniulotteiseksi ja monipuoliseksi ja määrittelyissä otetaan eri tavoin huomioon ympäristö, työ ja yksilö. Sosiaalivakuutuksen työkyvyttömyys ja työkyvyttömyyden uhka perustuvat lääketieteelliseen työkykykäsitykseen. Työterveyshuolloissa työkyky on puolestaan nähty työkyvyn tasapainomallin mukaisesti, joka korostaa tasapainoa yksilön voimavarojen ja työn vaatimusten ja kuormittumisen välillä. (Ilmarinen ym. 2006; Juvonen-Posti ym ) Systeeminen, integroitu tai kokonaisvaltainen työkykykäsitys on noussut muiden työkykyä määrittelevien käsitteiden rinnalle. Näitä ovat esimerkiksi työkykytalo (Ilmarinen ym. 2006) sekä moniulotteinen työkykykäsitys (Järvikoski ym. 2001). Yhtenäistä kokonaisvaltaisille työkykykäsitteille on, että työkyky nähdään yksilön, hänen työnsä ja ympäristön suhteena, tilannesidonnaisena, eikä ainoastaan yksilön ominaisuutena (Ilmarinen ym. 2006; Juvonen-Posti ym. 2011). Myös toimintakykyluokitus ICF:ssä toimintakyky ja toimintarajoitteet nähdään moniulotteisena, vuorovaikutuksellisena ja dynaamisena tilana, johon vaikuttavat terveydentila sekä yksilö ja ympäristötekijät yhdessä (THL 2013). Yksilön terveyden ja toimintakyvyn lisäksi työkykyyn vaikuttavat siis mm. ammatilliset valmiudet, stressinsietokyky, hallinnantunne, työhyvinvointi ja työllistymiskyky. Työelämän tekijöistä työkykyyn liittyvät esimerkiksi työyhteisö, työn hallinta, kiire, kehitysmahdollisuudet työssä ja johtaminen. Yhteiskunnalliset järjestelmät ja erilaiset työ-, koulutus-, eläke- ja sosiaalipoliittiset ratkaisut luovat omalta osaltaan edellytyksiä työkyvylle. (Ilmarinen ym. 2006, 19.) Kansainvälisesti tarkasteltuna työkyvyn määrittely ja merkitykset vaihtelevat maittain, mikä tekee ilmiön hahmottamisesta vaikeaa ja hankaloittaa eri maita koskevan tiedon vertailua. Englanninkielessä käytetään yleisesti termiä persons with disabilities (vs. disabled person), jolla korostetaan vammaisuutta vain yhtenä henkilön ominaisuutena ja vältetään mielikuva, että vammaisuus määrittelisi henkilöä (Järvikoski 2013, 38). Muita aiheeseen läheisesti liittyviä englanninkielisiä käsitteitä ovat mm. work disability, sickness absence, return to work (RTW), job retention, 9

12 workplace intervention, workplace rehabilitation, disability management, occupational health ja workplace accommodation. STM:n Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen -väliraportin (2013b) mukaan TE-toimistoissa oli vajaakuntoista työnhakijaa vuonna Näistä suurimalla osalla eli 36,5 prosentilla diagnoosina olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Toiseksi suurimman ryhmän muodostivat mielenterveyden häiriöistä kärsivät ja heidän osuutensa oli n. 24 prosenttia. Joka tapauksessa osatyökykyiset ovat heterogeeninen ryhmä, ja osatyökykyisyys koskettaa monia eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia, joiden oireet ja työkyky vaihtelevat merkittävästi. Toisinaan vamma tai sairaus aiheuttaa suuriakin rajoituksia työhön, toisinaan se ei vaikuta juuri mitenkään. Usein työhön liittyvät ongelmat ovat kuitenkin järjestettävissä niin, että henkilö pystyy työskentelemään. Tässä selvityksessä osatyökykyisellä tarkoitetaan Osatyökykyiset työssä -ohjelman mukaisesti henkilöä, jolla on vamman tai sairauden vuoksi haasteita työmarkkinoilla (STM 2013a). Käsitettä käytettäessä ei kuitenkaan pidä olettaa, että kaikki sairaudet tai vammat vaikuttavat työkykyä alentavasti (Järvikoski 2013, 38). 1.2 Osatyökykyiset työmarkkinoilla Osatyökykyisen pitkäaikaisen sairauspoissaolon ja työttömyyden kustannukset ovat merkittävät niin yksilölle, työnantajalle kuin yhteiskunnallekin. OECD:n raportin (2010, 9) mukaan yhä liian monet työntekijät jättävät työnteon lopullisesti terveysongelmien tai vamman vuoksi ja liian harva osatyökykyinen työntekijä jää työelämään. Pitkäaikaiset sairauspoissaolot ja erilaisten työkyvyttömyyteen liittyvien tukien maksatukset ovat myös lisääntyneet teollistuneissa maissa. Muutokset taloustilanteessa ja työmarkkinoilla heikentävät edelleen työllistymistä, paluuta töihin tai työssä pysymistä niillä henkilöillä, joilla työkyky on alentunut. Talouden taantuma ja työvoiman kysyntä vaikuttavat osatyökykyisiin enemmän kuin muuhun väestöön. (OECD 2010.) Työmarkkinoiden rakenteella sekä toimintatavoilla ja työkyvyttömyysjärjestelmillä on myös osansa osatyökykyisen työllisyyteen. On kuitenkin vaikea päätellä, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat osatyökykyisten asemaan työmarkkinoilla. Työsuhteessa olevien osatyökykyisten ansiotaso on keskimääräistä alhaisempi, joskin Pohjoismaissa tuloerot ovat keskimääräistä pienemmät. Muihin palkansaajiin verrattuna he myös ovat keskimääräistä useammin matalapalkkatöissä ja urakehitys ja ansiokehitys ovat muita hitaampaa. Myös työstä vetäytyminen on todennäköisempää. (Asplund & Koistinen 2014, ) Gouldin ja Kalivan (2010) mukaan työkyvyttömyyseläkettä saavista 5 prosenttia työskenteli, mutta 21 prosenttia toivoi pääsevänsä työhön. Kaikkiaan alle 63-10

13 vuotiaista työkyvyttömyyseläkeläisistä noin teki ainakin jonkin verran ansiotyötä, mutta työhön halukkaita oli yli Merkittävä työntekoa estävä tekijä oli sopivien työmahdollisuuksien puute, mikä kosketti etenkin mielenterveyssyiden vuoksi eläkkeelle siirtyneitä. (Gould & Kaliva 2010.) On todettu, että osa osatyökykyisistä pystyisi käymään työssä ilman erikoisjärjestelyjä ja vielä suurempi osa avun tai tuen avulla. Syystä tai toisesta he eivät kuitenkaan kuulu enää aktiiviseen työvoimaan. (Pensola ym ) Osatyökykyisten työssä jatkamisen ja työllistymisen edistäminen onkin tärkeää myös henkilön oman sosiaalisen ja taloudellisen itsenäisyyden varmistamiseksi. Riippuen kohderyhmän määrittelystä ja käytetystä työllisyyden mittarista, on arveltu, että osatyökykyisten työttömyys olisi noin kaksinkertaista muihin verrattuna ja että työllisyysaste olisi noin 40 prosenttia alhaisempi kuin muilla. (OECD 2010.) Työllistymiseen vaikuttavat alentuneen työkyvyn vaikeusaste ja sen taustalla olevat syyt sekä henkilön motivaatio palata työelämään ja osallistua työllistymistä tukeviin palveluihin. Samoin koulutustaso, kertynyt työkokemus, sukupuoli, ikä ja etninen tausta vaikuttavat osatyökykyisen pärjäämiseen työmarkkinoilla. (Asplund & Koistinen 2014; Härkäpää ym ) Työttömyys ja sen pitkittyminen ovat lukuisten tutkimusten mukaan yhteydessä työnhakijoiden heikentyneeseen terveyteen tai toimintakykyyn, sekä alentuneeseen fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin. Työttömät voivat työssäkäyviä huonommin ja ovat sairaampia. Toisaalta varsinkin mielenterveyden häiriöillä on yhteys työttömyysriskiin ja pitkittyneeseen työttömyyteen. Terveiden on siis helpompi saada töitä ja osatyökykyisillä on suurempi riski joutua työttömäksi. (Heponiemi ym ) Työn menettäminen puolestaan altistaa mielenterveyden ongelmille ja työttömien työkyky on huonompi kuin työssäkäyvien. Työnteon positiivisista vaikutuksista on näyttöä. Työllistyminen on yhteydessä mielenterveyden kohenemiseen, ja elämän laatu ja sisältö paranevat työssä. (OECD 2010; Pensola ym ) Muun muassa Lehto (2011) on todennut, että osatyökykyiset ovat suuri työvoimapotentiaali, ja heidän työllistämisensä avaa monenlaisia mahdollisuuksia. Osatyökyisten työllistymisen tukeminen on tärkeää sekä yksilön oman toimeentulon ja osallisuuden näkökulmasta että yhteiskuntavastuun kannalta. Tämä vaatii kuitenkin muutoksia asenteissa, tutkimuksen- ja koulutuksen lisäämistä, hyvin käytäntöjen levittämistä ja vakiinnuttamista, työntekijöiden oman elämänhallinnan ja omatoimisuuden parantamista sekä palveluprosessien tehostamista. 11

14 1.3 Aikaisempaa tutkimusta osatyökykyisten tukemisesta Osatyökykyisten osallisuus työelämässä on etu niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin. Viime vuosina on laajalti pyritty tukemaan osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista ja tätä myötä myös työvoimapalveluita sekä sosiaali- ja terveyspalveluja on uudelleen organisoitu. Onkin olemassa monenlaisia palveluita ja etuuksia, joiden tavoitteena on edistää osatyökykyisen henkilön työssä jatkamista tai työllistymistä. Työurien jatkamisen toimia työelämässä olevien kohdalta on suunniteltu erilaisissa työryhmissä ja lakimuutosten avulla esimerkiksi näiden pohjalta on muutettu sairausvakuutuslakia ja työterveyshuollon käytäntöjä siten, että varhaisen tuen käytännöt vakiintuisivat ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä saataisiin laskuun (STM 2011). Työterveyshuollolta odotetaan työkyvyn seurantaa ja työkyvyn tukemista, mutta työssä jatkamisen tukeminen edellyttää kuitenkin muitakin kuin työterveyshuollon avulla tehtäviä suoraan työntekijöiden terveyteen liittyviä toimenpiteitä. Toimenpiteiden vaikuttavuus edellyttää työpaikan sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Tärkeää on kaikkien eri toimijoiden, työntekijän, työnantajien, (työ)terveydenhuollon ja kuntoutuksen aktiivinen yhteistyö. (Juvonen-Posti ym ) Mahdollisuus joustaviin työaikoihin auttaa jatkamaan töissä, kun terveys on heikentynyt (Virtanen ym. 2014). Osasairauspäivärahan on todettu tukevan työhön paluuta ja sillä on työssä jatkamista edistävä vaikutus. Kun tavallisen sairauspoissaolon jälkeen palattiin keskimäärin 20 päivässä, osasairauspäiväraha nopeutti työhön paluuta ja työhön palattiin keskimäärin 12 päivän jälkeen. Tuki- ja liikuntaelinten sairauden vuoksi osasairausvapaalla olleilla työkyvyttömyyspäiviä oli 20 prosenttia vähemmän myös seuraavan vuoden aikana kuin tavanomaisella sairauspoissaololla olleilla. (Kausto ym. 2012; Kausto 2013) Työssä olevien osalta työkykyä ylläpitävällä toiminnalla, varhaiskuntoutuksella ja ammatillisella kuntoutuksella on vaikutusta silloin, kun työnantaja on sitoutunut ja tiiviisti mukana työhön paluun ja työssä jatkamisen prosesseissa (Gould ym ) Myös Kuoppalan ja Lamminpään (2008) systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa todettiin kuntoutuksen osalta, että lääkinnällisen kuntoutuksen yhdistäminen ammatilliseen kuntoutukseen ja työpaikkasidonnaisuus ovat tärkeitä keinoja vähentää sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä ja että erilaisten työhön paluun ohjelmien vaikuttavuudesta sairauspoissaoloihin on kohtuullista näyttöä. Kuntoutuksen yhteyttä työhön onkin pyritty tiivistämään. Esimerkiksi Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeessa kuntoutus toteutettiin tiiviissä yhteistyössä kuntoutujien esimiesten kanssa läpi kuntoutusprosessin ja tavoitteena oli kehittää niin kuntoutujan kuin työnantajankin tarpeista lähtevä oikea-aikainen ja 12

15 joustava kuntoutusmalli. Hankkeen arvioinnin mukaan hankkeessa päästiinkin aikaisempaa parempaan kohdentumiseen ja oikea-aikaisuuteen. (Seppänen-Järvelä 2014.) Samoin Jamit-hankkeen kehittämistyössä kokeiltiin ja rakennettiin erilaisia malleja työurien jatkamisen tueksi hyvin tuloksin (Mäkelä-Pusa 2014). On myös kohtalaista näyttöä siitä, että työolosuhteiden kohdennettu mukauttaminen (ammatillinen neuvonta ja ohjaus, koulutus ja pystyvyyden vahvistaminen, toisten antama apu, työaikajärjestelyt, ja työn organisointi) tukee liikuntavammaisten henkilöiden työskentelyä (Nevala ym. 2014). Työntekijät, joille on tehty riittävästi mukauttamisratkaisuja, pitivät työkykyään parempana ja työnantajan, työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteistyötä toimivampana (Nevala ym. 2011). MS-tautia sairastavien osalta on todettu, että erilaiset tukitoimet, työtehtävien räätälöinti, työaikoihin liittyvät järjestelyt sekä tauotuksiin vaikuttaminen auttavat henkilöä jaksamaan työssä (Ala-Kauhaluoma & Laurila 2008). Tilastokeskuksen työolotutkimuksen (2014) mukaan suhtautuminen työyhteisössä on varsin myönteistä niihin työtovereihin, joilla vamma tai sairaus on alentanut työkykyä, samoin kuin heidän tarvitsemiinsa erityisjärjestelyihin. Suhtautuminen oli myönteisempää niillä työpaikoilla, joissa työskenteli osatyökykyisiä henkilöitä. Selvitys heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluista (TEM 2012) Pohjoismaissa, Hollannissa, Iso-Britanniassa, Saksassa ja Ranskassa osoittaa, että kaikissa selvityksessä mukana olleissa maissa on suuri haaste saada työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevat ihmiset mukaan työelämään. Organisaatioiden ja etuuksien moninaisuus sekä palvelujen joustamattomuus ja kyvyttömyys huomioida osatyökykyisten työllistymistä vaikeuttavia tekijöitä on todettu ongelmaksi monin paikoin. Kansainvälisesti erilaiset uudistukset näyttävät pienentäneen työelämän ulkopuolella olevien osatyökyvyttömien osuutta, mutta ei ole selvää, onko kyse työllistymisestä avoimille työmarkkinoille vai eri sosiaaliturvajärjestelmien välillä tapahtuneista siirtymistä (Asplund & Koistinen 2014, 128.) Myös Suomen järjestelmässä on tapahtunut muutoksia lainsäädännössä ja järjestelmissä. On kuitenkin arvioitu, että muutokset ovat olleet suhteellisen pieniä osatyökykyisten määrään nähden ja osatyökykyisten osallisuus työmarkkinoilla on edelleen vähäistä (Blomgren & Hytti 2013). Suomessa on muihin Pohjoismaihin verrattuna työttömien ja työkyvyttömien aktivointi on painottunut vähemmän tuettuun työllistämiseen. Sen sijaan työvoimapoliittisen koulutuksen osuus on ollut suurempi. Suomesta on puuttunut osatyökykyisille suunnatut palvelut, keinot ja etuudet, eikä vuosien välillä 13

16 ollutkaan tapahtunut suurta muutosta heikossa työmarkkina-asemassa olevien tilanteessa. Toisin oli muissa Pohjoismaissa, joissa työkyvyttömyysetuuksia ja työvoimapoliittisia toimenpiteitä lähennettiin. (Blomgren & Hytti 2013.) On todettu, että työllistymiseen tukea tarvitsevat saavat sitä entistä huonommin (Eronen ym. 2014). Työhönvalmennuksen osalta sekä Kelan että TE-hallinnon työllistymistulokset ovat vaatimattomat, joskin työhönvalmennettavat raportoivat toiminnassa monenlaisia muita hyötyjä (Härkäpää ym. 2013). Erilaisia keinoja ja menetelmiä yhdistelemällä sen sijaan on saatu lupaavia tuloksia työhön paluusta ja työllistymisestä monista hankkeista ja projekteista. Esimerkiksi masennuksen vuoksi pois työstä olleiden työhön paluusta saatiin rohkaisevia tuloksia mallilla, jossa keskeisinä työmenetelminä olivat kuntoutuksen palveluohjaus, tuettu työllistyminen, vertaistuki sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote (Tiainen ym. 2011). TE-toimiston osatyökykyisille työntekijöille suunnattu tukimuoto on työolosuhteiden järjestelytuki, jonka tavoitteena on kannustaa työnantajia palkkaamaan osatyökykyisiä. Asplundin ja Koistisen (2014) mukaan tukien tulisi kuitenkin olla huomattavia, jotta ne vaikuttaisivat osatyökykyisten työllistymiseen. Onkin todettu, että työolosuhteiden järjestelytukea samoin kuin palkkatukea käytetään vähän (Nevala ym. 2011). Lisäksi minimipalkan merkityksen on todettu olevan pieni ja työllistämistuen vaikutuksista on ristiriitaista tietoa. Esimerkiksi palkkatuki on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi, mutta siihen liittyvien riskien vuoksi, se ei ole ongelmaton. (Asplund & Koistinen 2014, ) Työttömien terveyteen on myös kiinnitetty huomiota viime vuosina ja suositeltu työttömien työterveys -tyyppistä palvelua vakiintuneeksi osaksi kuntien terveyspalveluita. Palvelun on tärkeä olla verkostoituvaa ja kiinteästi yhteydessä aktivointi- ja työllistymispalveluiden kanssa. (Saikku 2009.) Myös Paltamon työllistymismallissa saatiin myönteisiä vaikutuksia terveyteen (Kokko ym. 2013). 14

17 2 Selvityksen tavoite ja tehtävät Osatyökykyisen tukemisen käytännöt -selvityksen tavoitteena on kuvata käytäntöjä osatyökykyisen tukemiseksi ja osatyökykyisenä työelämään pääsemiseksi. Tarkoituksena on selvittää ja arvioida kokemuksia ja hyviä käytäntöjä toimivista malleista, tukikäytännöistä sekä selvittää osatyökykyistä tukevan henkilöstön toimenkuvaa ja ammatillista osaamista. Tämä selvitys koostuu kahdesta erillisestä osasta: kansainvälisestä kirjallisuuskatsauksesta ja asiantuntijoiden haastatteluosuudesta Suomessa. Selvityksen kirjoittajista toinen oli vastuussa kirjallisuuskatsauksesta (MV) ja toinen haastatteluista ja niiden analyysista (KT). Molemmissa osioissa käsitellään sekä työssä käyvien osatyökykyisten että vailla työtä olevien osatyökykyisten näkökulmaa. Kirjallisuuskatsausta käsitellään luvussa kolme ja haastattelujen tuloksia luvussa neljä. Lopuksi pohditaan näiden aineistojen pohjalta osatyökykyisten tukemisen käytäntöjä: miten osatyökykyisten asemaa työelämässä voidaan parantaa ja tukea? Selvitys koostuu seuraavista osioista: 1) Kirjallisuuskatsauksen ensimmäisessä osassa selvitetään kansainvälisen kirjallisuuden valossa keinoja tukea osatyökykyisiä työssä ja heidän työssä jatkamistaan. Toinen osa keskittyy vailla työtä olevien osatyökykyisten tilanteeseen ja selvittää työllistymisen tukemisen käytäntöjä samoin kansainvälisen kirjallisuuden pohjalta. Katsauksessa tarkastellaan myös tukemisen keinojen toteuttamista edistäviä ja estäviä tekijöitä. 2) Haastatteluosuuden keskeisenä tavoitteena on kuvata niitä konkreettisia keinoja, malleja ja toimintatapoja, joilla on Suomessa tuettu osatyökykyisten työssä jatkamista tai työhön pääsemistä. Keskeistä on ollut myös löytää niitä seikkoja, joiden ansiosta tietynlaiset keinot ja mallit ovat olleet tuloksekkaita ja mahdollistaneet onnistuneet tukitoimet. Samalla on myös pyritty kartoittamaan niitä esteitä, jotka vaikeuttavat tai jopa estävät osatyökykyisten työssä jatkamista tai työelämään pääsemistä. 15

18 3 Osatyökykyisen tukemisen keinot kirjallisuuskatsaus Osatyökykyisten työssä jatkaminen ja työllistyminen ovat tärkeä teema myös kansainvälisesti ja aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä on julkaistu paljon. Tässä kirjallisuuskatsauksessa keskitytään kuvaamaan erityisesti kansainvälistä tutkimusta, jossa on aiheena ollut osatyökykyisten tukemisen käytännöt. Tavoitteena on saada kattava kuva siitä, minkälaisin eri keinoin osatyökykyisten työssä jatkamista ja työllistymistä on pyritty edistämään sekä kuvata niihin liittyviä edistäviä ja estäviä tekijöitä. Katsauksen ensimmäinen osa keskittyy kuvailemaan osatyökykyisten tukemista työssä ja toisessa osassa käsitellään vailla työtä olevien osatyökykyisten tukemisen käytäntöjä. 3.1 Kirjallisuuskatsauksen toteuttaminen ja analyysi Kirjallisuuskatsauksen pääperiaatteena on pyrkimys valikoida mukaan mahdollisimman edustava joukko kirjallisuutta, jotka vastaavat tutkimuskysymykseen. Tässä selvityksessä hyödynnetään integroivan kirjallisuuskatsauksen metodia. Se on tutkimuksen muoto, joka arvioi, esittää kritiikkiä ja syntetisoi kirjallisuutta, jota tutkimusaiheesta on jo olemassa (Salminen 2011). Integroivan kirjallisuuskatsauksen tulee olla systemaattinen, täsmällinen ja toistettavissa oleva menetelmä. Se on tarkoituksenmukainen ja hyödyllinen silloin, kun tutkittavaa ilmiötä halutaan kuvata mahdollisimman monipuolisesti. Tutkimusaineistoa ei valikoida tai seulota yhtä tarkasti kuin esimerkiksi systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa. Katsauksen tulisi tuottaa uudenlaista tietoa jo tutkitusta aiheesta, uudenlaisia viitekehyksiä tai näkökulmia tai sen tulisi käsitteellistää tutkittuja aiheita uudella tavoin. (Salminen 2011; Torraco 2005, ) Olennaista on, että tutkimustuloksia yhdistetään niin, että saadaan olemassa olevasta tutkimuksesta mahdollisimman selkeä kuva ja saatua tietoa pystytään hyödyntämään tehokkaasti. Kriteereitä vastaavia hakusanayhdistelmiä rakennettiin vastaamaan selvityksen tavoitetta. Kirjallisuushakuja varten pyrittiin tunnistamaan hakuaiheen keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet. Tämän pohjalta tehtiin hakusuunnitelma, missä määriteltiin, mitä tietoa haetaan ja mistä. Ennen tietokannoista suoritettavaa 16

19 tiedonhakua täsmennettiin käsitteitä kuvaavaa termistöä ja tarkat asiasanat määriteltiin viitetietokantojen asiasanastojen ja tesaurusten avulla. Selvityksen kannalta relevantteja termejä olivat työkykyyn, työkyvyttömyyteen, sairauspoissaoloihin, työhön paluuseen, (työ)terveyshuoltoon, työn mukautuksiin, ammatilliseen kuntoutukseen sekä työttömien osatyökykyisten työttömyyteen, työvoimapalveluihin ja tuettuun työllistymiseen liittyvät asiasanat. Hauissa hyödynnettiin Boolen logiikkaa, jolla yhdistellään hakusanoja hakulauseiksi. Kirjallisuuskatsausta varten tehtiin hakuja neljästä tietokannasta: EBSCO, SCOPUS ja Web of Science ja ProQuest. Haku rajattiin koskemaan noin kymmentä edellistä vuotta ( ) ja rajattiin englanninkielisiin julkaisuihin. Hakutuloksiin perehdyttiin vaiheittain. Ensimmäisellä lukukerralla luettiin vain otsikot, minkä jälkeen käytiin läpi tutkimuksen kannalta kiinnostavat abstraktit. Abstraktien perusteella valittiin kokonaan luettavat tutkimukset. Tutkimuksista arvioitiin tiedon relevanssia tutkimustehtävän kannalta eli miten hyvin artikkeli vastasi tutkimuksessa esitettyyn kysymykseen. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli kuvata kattavasti kansainvälistä tutkimusta, jossa on käsitelty työssä jatkamista tai työllistymistä edistäviä tukikeinoja silloin, kun sairaus tai vamma vaikuttaa henkilön työkykyyn. Hakutulosten tuli liittyä osatyökykyisten tukemiseen nimenomaan työssä tai työllistymisen osalta. Tukemisen keinot, joilla ei ollut työelämäyhteyttä, rajattiin pois. Katsauksen aihepiiri on silti laajahko ja käsittää suuren määrän erilaisia tutkimuksia. Lisäksi mielenkiinnon kohteena oli nimenomaan selvittää, minkälaista tutkimusta ulkomailla on tehty tähän aihepiiriin liittyen, joten suomalaisten tutkijoiden kirjoittamat artikkelit rajattiin tämän katsauksen ulkopuolelle. Katsaukseen sisällytettiin tieteellisissä lehdissä julkaistut vertaisarvioidut artikkelit. Koska selvitystä varten haluttiin laaja kuva osatyökykyisten tukemisen keinoista kansainvälisesti, lähteille ei asetettu tiukkoja metodologisia kriteereitä. Tämän selvityksen kannalta myös muutamat ei-tieteelliset raportit ja katsaukset toivat tärkeää tietoa, ja niitä hyödynnettiin valikoiden täydentämään artikkeleiden tuottamaa tietoa. Kaiken kirjallisuuden osalta pyrittiin kuitenkin kiinnittämään huomiota lähteen luotettavuuteen ja kerrotun informaation tarkkuuteen. Lopulliseksi aineistoksi valikoitui 42 artikkelia, jotka kuvasivat tukea osatyökykyisille työssä ja 33 artikkelia osatyökykyisten työllistymisen tukea koskien. Yksittäisten alkuperäistutkimusten lisäksi käydään läpi kirjallisuuskatsauksia, joita on tehty aiheeseen liittyen. Mukaan sisällytettiin myös samasta tutkimushankkeesta kirjoitetut useat artikkelit. Tutkimuksissa oli paljon interventiotutkimuksia sekä kirjallisuuskatsauksia, joista suurin osa oli systemaattisia. Mukana oli poikkileikkaustutkimuksia, mutta myös paljon seurantatutkimuksia, joiden seuranta-aika oli kuitenkin paikoin lyhyt. 17

20 Tutkimusaineisto luokiteltiin käyttäen viitekehyksenä Osatyökykyiset työssä -toimintakonseptia (ks. tarkempi kuvaus luku 1). Sekä työssäkäyviä että työttömiä koskevat artikkelit jaettiin aiheensa mukaan työpaikan keinoihin, terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin, kuntoutukseen, koulutukseen, työvoimapalveluihin sekä sosiaaliturvaa käsitelleisiin artikkeleihin. Lisäksi mukaan otettiin työkykykoordinaattorin (tai vastaavan) työtä käsitelleet artikkelit omana kategorianaan. Artikkelit jakaantuivat melko tasaisesti eri kategorioiden kesken, joskin koulutukseen ja sosiaaliturvan liittyviä artikkeleita oli hyvin vähän kummankin ryhmän osalta, mikä saattaa johtua käytetyistä asiasanoista. Työttömien osalta terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyviä artikkeleita löydettiin vain muutamia. Osa artikkeleista ei kuitenkaan keskittynyt vain yhteen keinoon tai palveluun, jolla osatyökykyisiä tuetaan, vaan tutkimuskohteena saattoi olla useita eri toimintamalleja ja palveluita yhdistelevä toimintamalli. Tutkimusaineiston heterogeenisuuden vuoksi kyseessä on kuvaileva analyysi. Huolimatta siitä, että hyödynnetty kirjallisuus oli hyvin moninaista ja vaihtelevaa, yleisiä teemoja pystyttiin tunnistamaan. Lähteiden keskinäinen yhteys jäi kuitenkin osittain löyhäksi. Voidaan kuitenkin arvioida, että tieteellisiä tekstejä koskeva laaja kirjallisuushaku antoi hyvän yleiskuvan siitä, mitkä aiheet ovat olleet tutkijoiden mielenkiinnon kohteena viimeisenä kymmenenä vuotena ja yhteenvetona voidaan esittää keinoja ja palveluita, jotka on todettu aikaisemmissa tutkimuksissa hyvinä tapoina edistää osatyökykyisten osallisuutta työelämässä. 3.2 Osatyökykyisen työssä jatkamisen ja työhön paluun tukeminen Monet työntekijät, joilla on terveyden ongelmia, pitkäaikaissairauksia tai vammoja, pystyvät jossain määrin työskentelemään rajoitteistaan huolimatta. Osa työnantajista pyrkii edistämään osatyökykyisten työntekijöiden työskentelyn mahdollisuuksia. Työnantajan intresseissä voi olla esimerkiksi sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyydestä johtuvien kustannusten minimoiminen edistämällä aktiivisesti työntekijänsä nopeaa työhön paluuta ja työssä jatkamista. Tässä kappaleessa käsitellään aikaisemman kirjallisuuden valossa työnantajien tapoja tukea osatyökykyistä työntekijää: keinoja joiden tavoitteena on auttaa osatyökykyisiä henkilöitä jatkamaan työssä tai palaamaan työhön sairauspoissaolon jälkeen. Ensin käsitellään erilaisia työhön keskittyviä interventioita ja työhön sidottuja kuntoutusmalleja, minkä jälkeen tarkastellaan työolosuhteiden mukautuksia osatyökykyisen tukemisessa. Lopuksi pohditaan terveyspalveluiden roolia sekä yhteistyön ja koordinaation merkitystä osatyökykyisen työssä jatkamisessa. 18

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Yhteistyöllä voimavaroja ja työkaluja työntekijän työkyvyn heiketessä Satu Tamsi Työkykykoordinaattori/Työterveyshoitaja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

Osatyökykyiset työssä -ohjelma

Osatyökykyiset työssä -ohjelma Ohjelma joka kannattaa VATES 9.4.2014 Osatyökykyiset työssä -ohjelma STM:n käynnistämä ohjelma, jossa on kaksi kokonaisuutta: osatyökykyisten työssä jatkamista ja työllistymistä edistävä toimintakonsepti

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) 1 Tavoite: Osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Kohderyhmä: Työikäiset osatyökykyiset henkilöt 2 OTE-kärkihankkeen

Lisätiedot

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä

Lisätiedot

Projektipäällikkö Raija Tiainen Tutkimuspäällikkö Nina Nevala. Ohjelma, joka kannattaa. www.stm.fi/osatyokykyiset

Projektipäällikkö Raija Tiainen Tutkimuspäällikkö Nina Nevala. Ohjelma, joka kannattaa. www.stm.fi/osatyokykyiset Projektipäällikkö Raija Tiainen Tutkimuspäällikkö Nina Nevala Ohjelma, joka kannattaa. www.stm.fi/osatyokykyiset Osatyökykyiset työssä -ohjelma, OSKU Osku-tiimi, STM Päivi Mattila-Wiro, ohjelmajohtaja

Lisätiedot

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Anne Korhonen Journalistipäivä 8.3.2016 Osatyökykyinen vai työkykyinen? 2 Osatyökykyisyys on työ ja tehtäväsidonnainen asia Työkyky muuttuu ja muuntuu

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään Kärkihanke osana strategisen hallitusohjelman toimeenpanoa 2016 2019 Painopistealue Hyvinvointi ja terveys Kuka on osatyökykyinen? Henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään Hankepäällikkö Päivi Mattila-Wiro, KTT 1 2.5.2017 Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisyys on yksilöllistä Osatyökykyisellä on käytössään osa työkyvystään. Osatyökykyisyyttä

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten organisaatioissa tuettiin osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista ja mitkä tekijät estivät tai edistivät sitä. Tutkimuskysymyksiä

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Säätiö tukee pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Masto-hanke. masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi

Masto-hanke. masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi Masto-hanke masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi Tukea työikäisten mielenterveydelle ja työkyvylle Työhyvinvoinnin edistämiseksi Masto-hanke tuo mielenterveysteemoja työterveys- ja työsuojeluhenkilöstön

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) 1 31.5.2017 Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisyys on yksilöllistä Osatyökykyisellä on käytössään osa työkyvystään. Osatyökykyisyyttä on monenlaista, se voi

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

Kuka kuntouttaa, mikä kuntouttaa

Kuka kuntouttaa, mikä kuntouttaa Kuka kuntouttaa, mikä kuntouttaa -Te-toimiston palveluita osatyökykyisille Lääkäripäivät 24.11.2017 Maria von Bonsdorff, Uudenmaan Te-toimisto 24.11.2017 Osatyökykyisyys ja ammatillinen kuntoutus Tetoimistossa

Lisätiedot

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Tukea läheltä - Työterveyshuollosta Apua työkyvyn ja kuntoutustarpeen

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Työhön paluu tutkimuksen ja käytännön haasteena 18.3.2014 Marjukka Aaltonen, kuntoutusjohtaja, Kiipulan kuntoutuskeskus marjukka.aaltonen@kiipula.fi, puh. 050

Lisätiedot

työkyvyttömyyseläkkeistä

työkyvyttömyyseläkkeistä FINNISH CENTRE FOR PENSIONS KANSAINVÄLINEN VAMMAISNAISSEMINAARI 12.3.2008 Kuvitettua Naisten tietoa työkyky ja työkyvyttömyyseläkkeistä työkyvyttömyyseläkkeet Raija Gould Raija Gould Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja

Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja Petri Puroaho Taustaa Vates-säätiö: asiantuntijaorganisaatio, joka toimii (1993

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työkyky määräytyy suhteessa työhön Sopiva työ tukee kaikkien ihmisten hyvinvointia myös useimmista

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

Kaikki irti mahdollisuuksista on kamalan työlästä olla tekemättä mitään. 23.9.2015 Petri Puroaho

Kaikki irti mahdollisuuksista on kamalan työlästä olla tekemättä mitään. 23.9.2015 Petri Puroaho Kaikki irti mahdollisuuksista on kamalan työlästä olla tekemättä mitään 23.9.2015 Petri Puroaho Vates-säätiö, projekti ja välityömarkkinat Vates-säätiö toimii (1993 - ) vammaisten, pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työttömyys, terveys ja hyvinvointi Työttömät voivat keskimäärin huonommin ja ovat

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Kaikenikäisten työkykyyn kierroksia työkaarityökalulla tuloksia. Aina löytyy työkykyä. Miten työtä muokataan?

Kaikenikäisten työkykyyn kierroksia työkaarityökalulla tuloksia. Aina löytyy työkykyä. Miten työtä muokataan? Kaikenikäisten työkykyyn kierroksia työkaarityökalulla tuloksia Aina löytyy työkykyä. Miten työtä muokataan? Helsinki 17.4.2015 ja Jyväskylä 24.4.2015 Pirkko Mäkinen, Työturvallisuuskeskus Työpajan tavoite

Lisätiedot

Työnantaja osatyökykyistä nuorta rekrytoimassa

Työnantaja osatyökykyistä nuorta rekrytoimassa Työnantaja osatyökykyistä nuorta rekrytoimassa Patrik Tötterman FT, erityisasiantuntija Työ- ja elinkeinoministeriö Ja Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke 13.9.2017 Lukuja osatyökykyisyydestä Osatyökykyisyys

Lisätiedot

Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi.

Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi. Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi Aiheet Jukka Kivekäs 1. Työkyvyttömyys vähenee 2. Työkyvyttömyyden arvioinnista 3. Osatyökyvyttömyyseläkkeet 4. Työeläkekuntoutus 5.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 19.9.2014. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 19.9.2014. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 19.9.2014 Työkykyinen työntekijä -yhteinen tavoitteemme terveydenhuollossa Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn verkostoseminaari 19.9.2014 Lahti Timo Leino, ylilääkäri TTL 19.9.2014

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Mitä sitten, jos työkyky ei riitä avoimille työmarkkinoille? Paula Salminen 17.2.2014

Mitä sitten, jos työkyky ei riitä avoimille työmarkkinoille? Paula Salminen 17.2.2014 Mitä sitten, jos työkyky ei riitä avoimille työmarkkinoille? Paula Salminen 7.2.204 Epilepsiaa sairastavien työllisyysongelmien tunnistaminen oikea työllistämisinterventio. Ei ongelmia: kohtaukset ovat

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät/KPMartimo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät/KPMartimo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työ ja liikuntaelinvaivat Terveydenhoitajapäivät 8.2.2013 Kari-Pekka Martimo LT, teemajohtaja Esityksen sisältö Ovatko liikuntaelinvaivat ongelma? Yleistä liikuntaelinvaivoista ja niiden

Lisätiedot

Vieläkö tarvitaan huoltoa? Työterveyshuolto -25/+20

Vieläkö tarvitaan huoltoa? Työterveyshuolto -25/+20 Vieläkö tarvitaan huoltoa? Työterveyshuolto -25/+20 Työterveysyhteistyöllä eteenpäin - juhlaseminaari Eteran Auditorio 9.6.2015 Kaj Husman, professori emeritus Työterveyskäsite, ILO/WHO 1950: "kaikkien

Lisätiedot

Lähivuosien keskeinen haaste

Lähivuosien keskeinen haaste Dialoogiteema: Paraneeko vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työhön pääsy? Miten työelämä 2020 hankkeessa mahdollistetaan nyt työelämän ulkopuolella olevien työhön pääsy? VATES-PÄIVÄT 9.4.2014 Margita Klemetti

Lisätiedot

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013 www.oorninki.fi Osallisuus - syrjäytyminen Sosiaalinen inkluusio, mukaan kuuluminen, osallisuus

Lisätiedot

TK2-kuntoutuksen arviointitutkimus. TK2-tutkijaryhmä Tutkimuksen koordinaattori: johtava tutkija Riitta Seppänen-Järvelä, Kela

TK2-kuntoutuksen arviointitutkimus. TK2-tutkijaryhmä Tutkimuksen koordinaattori: johtava tutkija Riitta Seppänen-Järvelä, Kela TK2-kuntoutuksen arviointitutkimus TK2-tutkijaryhmä Tutkimuksen koordinaattori: johtava tutkija Riitta Seppänen-Järvelä, Kela Kuntoutustarve TK2-kuntoutujien ja muun henkilöstön vertailu TK2 kuntoutujat

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO Irja Korhonen Työterveys Aalto Anne Onkila Valmet työterveys Esa Leppänen JYTE Jari Ylinen KSSHP Visa Kervinen Terveystalo työterveys Laajavuori 16.6.2017

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä. Työkyvyn tukeminen

Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä. Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä Työkyvyttömyyden hinta Suomessa Työkyvyttömyys maksaa yhteiskunnalle vuodessa Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuodessa Työkyvyttömyyseläkettä saa lähes 4 171*milj. 18 800 henkilöä

Lisätiedot

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI 11.5.2017 1 Palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset 1) työ- ja elinkeinotoimisto arvioi työttömän työnhakijan työttömyyden johtuvan ammatillisen

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu Petri Puroaho Vates-säätiö (1993 -) Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten

Lisätiedot

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Työttömien työkyky ja työllistyminen Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Tänään Mitä työkyvyllä tarkoitetaan? Työttömän työkyky työllisen työkyky? Voiko työkykyä arvioida terveystarkastuksessa?

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Osatyökykyiset keistä ja mistä puhutaan? Toimitusjohtaja Jaana Pakarinen

Osatyökykyiset keistä ja mistä puhutaan? Toimitusjohtaja Jaana Pakarinen Osatyökykyiset keistä ja mistä puhutaan? Toimitusjohtaja Jaana Pakarinen 8.3.2016 Vates-säätiö 1/2 2 Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden

Lisätiedot

Osatyökykyiset keistä ja mistä puhutaan?

Osatyökykyiset keistä ja mistä puhutaan? Osatyökykyiset keistä ja mistä puhutaan? Toimitusjohtaja Jaana Pakarinen 8.3.2016 Vates-säätiö 1/2 2 Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden

Lisätiedot

Työkykykoordinaattorin tehtäväkuvasta ja koulutuksesta

Työkykykoordinaattorin tehtäväkuvasta ja koulutuksesta Työhönvalmennuksen kehittämisryhmä 20.5.2014 Riitta Karhapää Työkykykoordinaattorin tehtäväkuvasta ja koulutuksesta Osatyökykyiset työssä ohjelma 2013 2015 STM 1 Työkykykoordinaattori voi toimia erilaisissa

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta Visiotyöryhmä Kehitysvammaisten ihmisten työ- ja päivätoiminnan kehittämisvisio (versio 20.11.2013) Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 1 Tuettu päätöksenteko

Lisätiedot

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainsäädäntö Kokonaisvaltainen arviointi Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

Työhyvinvoin) ja kuntoutus

Työhyvinvoin) ja kuntoutus Työhyvinvoin) ja kuntoutus Ratuke syysseminaari 11.11.2010 Tiina Nurmi- Kokko Rakennusliitto Työhyvinvoin) Työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työ- ympäristössä

Lisätiedot

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.9.2013 projektipäällikkö Anne-Mari Arola Kompassi-projektin ammatillisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla. Tehy, Työsuojelun teemaseminaari , Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki

Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla. Tehy, Työsuojelun teemaseminaari , Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla Tehy, Työsuojelun teemaseminaari 7.11.2017, Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki Työkyvyn hallinta; Varhainen tuki työpaikalla Työhyvinvoinnin lähtökohdat

Lisätiedot

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Henry ry, Tampere 9.2.2010 Esityksen sisältö Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan? Työterveysyhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Etunimi Sukunimi

Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Etunimi Sukunimi Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) 1 19.5.2017 Etunimi Sukunimi Sisältö Viestinnän tavoitteet Priorisoidut kohderyhmät Kanavat Pääviestit Visuaalinen viestintä Projektit / toimenpiteitä

Lisätiedot

Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa. Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos

Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa. Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos ASLAK ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus Kohderyhmä: työntekijät,

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

Valtti Työpaja, Kankaanpää 28.5.2014. Petri Puroaho, Vates-säätiö

Valtti Työpaja, Kankaanpää 28.5.2014. Petri Puroaho, Vates-säätiö Valtti Työpaja, Kankaanpää 28.5.2014 Petri Puroaho, Vates-säätiö Puheenvuoron sisältö Vates-säätiö ja sen toiminnan päämäärät Välityömarkkinat ja sen toimijat Vammaisten ja osatyökykyisten työllistyminen

Lisätiedot

Koulutuksella Palkkatyöhön-projekti

Koulutuksella Palkkatyöhön-projekti Koulutuksella Palkkatyöhön-projekti Ilmiöitä, merkityksiä, kokemuksia Työttömyys tänään-seminaari 22.10.10 Heidi Kaartinen Projektipäällikkö Asumispalvelusäätiö ASPA People are all different. When you

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) FT, PsL, erityisasiantuntija Patrik Tötterman TEM

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) FT, PsL, erityisasiantuntija Patrik Tötterman TEM Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) FT, PsL, erityisasiantuntija Patrik Tötterman TEM Tavoite: Osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. 2 1 Osatyökykyisten

Lisätiedot

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöt tilastollista tarkastelua

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöt tilastollista tarkastelua Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöt tilastollista tarkastelua Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli vuoden 2012 aikana vajaakuntoisia 1 (nyk. vammaisia ja pitkäaikaissairaita) työnhakijoita kaikkiaan

Lisätiedot

Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP. Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot

Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP. Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot Mitä on ammatillinen kuntoutus? Tavoitteena työelämässä pysyminen, sinne pääseminen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle LT, työterveyshuollon el Sini Lohi TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle Työterveysneuvottelussa sovitaan työntekijän työkykyä tukevista järjestelyistä yhteistyössä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon

Lisätiedot

Kehittämisen lähtökohtana ja reunaehtoina oli lainsäädäntö, sekä sen mukaiset vakiintuneet kuntoutusmuodot ASLAK ja Tyk.

Kehittämisen lähtökohtana ja reunaehtoina oli lainsäädäntö, sekä sen mukaiset vakiintuneet kuntoutusmuodot ASLAK ja Tyk. AURA Kela käynnisti työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen 2007, tavoitteena oli tuolloin kehittää kuntoutusta työn ja työelämän muuttuneisiin tarpeisiin sekä edistää yhteistyötahojen entistä parempaa verkostoitumista

Lisätiedot

Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella

Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella Kehittämisasiantuntija Työterveyshoitaja Leena Haakana Helsingin kaupungin työterveyskeskus 1 Työterveyshuollon näkökulma Työn ja terveyden

Lisätiedot

Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista?

Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista? Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista? Kela, terveysosasto, kuntoutusryhmä Leena Penttinen, KM, TtM, suunnittelija Ammatillisen kuntoutuksen päivät

Lisätiedot

Vammaisten henkilöiden osallistuminen työelämään

Vammaisten henkilöiden osallistuminen työelämään Vammaisten henkilöiden osallistuminen työelämään Patrik Tötterman FT, erityisasiantuntija Työ- ja elinkeinoministeriö Valtakunnalliset erityishuoltopäivät 16.9.2016 Vammaisuus, osatyökykyisyys ja työ:

Lisätiedot

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus SARI M I ET T I NEN PÄÄSIHTEER I, KUNTOUTUKSEN UUDISTA M I SKOMITEA Työn lähtökohdat /komitean asettamispäätös * Kuntoutusjärjestelmä on hajanainen ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TYÖKYVYN VARHAINEN TUKI Työterveyshuoltolain (1383/2001) perusteella työterveyshuollon

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Osatyökykyinen työssä vai työkyvyttömänä? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 10. 11.4.2013 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva

Osatyökykyinen työssä vai työkyvyttömänä? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 10. 11.4.2013 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Osatyökykyinen työssä vai työkyvyttömänä? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 10. 11.4.2013 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Keva työeläkekentässä Maksutulo, mrd euroa 2012 Sijoitusten arvo, mrd euroa

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Satu Huber 17.11.2011 17.11.2011 1 Kysymys Jos yrityksenne palkkasumma on > 30mio 30 vuotias henkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle; palkka

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

Työympäristö muutoksessa, osallistamisen kautta työhyvinvointiin

Työympäristö muutoksessa, osallistamisen kautta työhyvinvointiin Työympäristö muutoksessa, osallistamisen kautta työhyvinvointiin 10.6.2013 Katri Wänninen ETK:n tilastojen mukaan v 2011 lopussa Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä oli 60,5 vuotta Työeläkkeelle vuonna

Lisätiedot