Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017"

Transkriptio

1 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2

3 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

4

5 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS TALOUSARVION RAKENNE, SISÄLTÖ, LASKENTAPERUSTEET JA SITOVUUDET 1.1. Laskentaperusteet ja sitovuudet Talousarviokirjan esitystapa ja sitovuudet Investointiosan rakenne, sitovuus ja toimintaperiaatteet Toimintaohjeet Kuopion kaupungin tilivelvolliset viranhaltijat KUOPION KAUPUNGIN KEHITYSNÄKYMÄT 2.1. Talouden kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Kuopion talouden kehittyminen Talouden ja toimintojen tasapainottaminen vuoden 2014 talousarviossa Talousarvioon sisältyvät riskit Väestökehitys Asuminen Elinkeinot ja työllisyys Kuopiolaisten hyvinvointi Henkilöstö Ilmastovaikutukset Talousarvion yritysvaikutusten arviointi KUOPION KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2020 JA TAVOITTEET VUODELLE Kuopion visio, strategiset päämäärät ja strategian näkökulmat Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu näkökulma Asukkaat ja palvelut näkökulma Resurssit, johtaminen ja henkilöstö näkökulma KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUSARVIO 2014, TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Käyttötalousosan esitystapa Palvelualueet Vetovoimaisuuden palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusturvan palvelualue Terveydenhuollon palvelualue Isäntäkuntapalvelut Konsernihallinto Keskusvaalilautakunta Tarkastustoimi Konsernipalvelu Tilakeskus Yleishallinto Pohjois-Savon pelastuslaitos Ydinkaupungin käyttötalous yhteensä (ilman taseyksiköitä) Ydinkaupungin käyttötalous yhteensä (ydinkaupunki ja taseyksiköt)...156

6 5. KAUPUNKISTRATEGIAN JA KÄYTTÖTALOUDEN SEURANTA LIIKELAITOKSILLE JA TASEYKSIKÖILLE ASETETUT TAVOITTEET KONSERNIYHTEISÖILLE ASETETUT TAVOITTEET VUODELLE INVESTOINTIOSA Investointiosan esitystapa Investointiosan erittely vuonna Suunnitelmakauden investoinnit TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelma Taloussuunnitelman tuloslaskelman perusteet RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma Taloussuunnitelman rahoituslaskelman perusteet LIITTEET Liite 1: Käsitteistöä Liite 2: Kuopion väestö Liite 3: Väestö suunnittelualueittain ja ennuste vuoteen 2020 Liite 4: Kuopiolaisten hyvinvointi Liite 5: Tapahtuma-avustukset vuonna 2014 Liite 6: Yhdyskuntarakentamisen kohdeluettelo Liite 7: Kuopion Energia Liikelaitos Liite 8: Kuopion Vesi Liikelaitos Liite 9: Kallaveden Työterveys Liikelaitos Liite 10: Kuntatekniikkaliikelaitos

7 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Talousarvion valmistelua on leimannut vuoden 2011 jälkipuoliskolla alkanut heikko maailmantalouden kehitys. Euroalueen taantuma on kestänyt jo puolitoista vuotta. Talouden kehitystä kuvaavien mittareiden valossa näyttää kuitenkin siltä, että kansainvälisen taloustilanteen heikkeneminen olisi pysähtynyt ja loppuvuoden aikana talous kasvaisi, joskin hyvin maltilliseksi. Mahdollisen ulkomaankaupan piristymisen myötä maltillinen kasvu myös Suomessa voisi alkaa. Talous on kuitenkin edelleen hyvin epävakaalla pohjalla. Suomen valtion ensi vuoden budjetti on 6,7 mrd. euroa alijäämäinen ja valtion velka kasvaa 100 mrd. euroon. Valtion budjetti kiristää kuntataloutta. Valtionosuuksia leikataan ensi vuonna 362 milj. euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje on jopa 9,5 mrd. euroa, josta kuntien osuus on noin puolet. Kestävyysvajeen hallitsemiseksi menokehitystä on saatava hillittyä menoja leikkaamalla ja tuottavuutta parantamalla. Valtio arvioi kuntien kattavan kestävyysvajeestaan 1 mrd. euroa parantamalla tuottavuuttaan ja korottamalla verojaan. Lisäksi valtio purkaa vuosina kuntien tehtäviä ja velvoitteita, jonka vaikutukseksi arvioidaan 1 mrd. euroa Kuopion kaupungin kuluvan vuoden talousarvio oli laadittu 6,8 milj. euroa alijäämäiseksi. Syyskuun lopun tilannetietojen perusteella alijäämäksi arvioidaan milj. euroa. Vanhus- ja vammaispalveluiden sekä lastensuojelu- ja toimeentulotukimenojen budjetoitua suurempi menojen kasvu aiheuttaa merkittäviä paineita ensi vuoden taloudelle. Samoin kaupungin kasvusta aiheutuvat varhaiskasvatuksen ja opetuksen kustannukset ovat kasvaneet budjetoitua enemmän. Erityisen ongelmalliseksi on osoittautunut sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman käyntiin saanti. Erikoissairaanhoidon kulujen kasvun hallinnassa on onnistuttu huonosti ja siitä aiheutuu Kuopion kuntatalouden kestävyydelle suuri uhka. Vuoden 2014 aikana useampia vuosia jatkunut Kuopion kaupungin talouden ja toimintojen tasapainottaminen vaikeutuu oleellisesti, koska: Kuntien tehtäviä ei ole valtiovallan toimesta vähennetty, vaan pikemminkin lisätty (mm. oppilashuolto ja pitkäaikaistyöttömyys). Kuopion kaupungin saama valtionosuus pienenee aiempaan kehitykseen suhteutettuna vuonna 2014 noin 23 milj.euroa. Yleisen vaikean taloudellisen tilanteen seurauksena kaupungin verotulokertymän kasvu hiipuu vallitsevaa inflaatiota alemmalle tasolle. Kuopion ylijäämäinen talous on kääntynyt vuoden 2013 aikana kumulatiivisesti alijäämäiseksi eli tasaavia puskureita, varauksia tai rahastoitua rahaa, ei ole. Henkilöstörakenteen isot muutokset ovat Kuopiossa mahdottomia ketjuuntuneisiin kuntaliitoksiin liittyvän ylimääräisen, vuodesta 2006 alkaneeseen ja ilmeisesti vuoteen 2022 asti kestävän työsuhdeturvan takia. Henkilöstön luontaisen poistuman hyödyntäminen liki ainoana keinona on varsin rajattu ja hankalan sattumanvarainen. Kuntien liiketoimintojen tuottavuus ja taloudellinen tuki kunnallisille ydinpalveluille hiipuu vaikeassa yleistaloustilanteessa. Palvelujen kysynnän kasvu jatkuu voimakkaana sekä ikärakenteen muutokseen, kaupungin voimakkaaseen kasvuun että suomalaisten hyvinvointivajeisiin pohjautuen. Toiminnan ja talouden tasapainottaminen Kuopiossa etenee kaupunginvaltuuston päättämien tuottavuusohjelman, henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelmien sekä palvelujen hankintalinjauksien mukaisesti. Näitä täydentämään kaupunginhallitus on määritellyt erillisiä sopeuttamistoimenpiteitä. Tämän toimenpidekokonaisuuden täysimääräinen toimeenpano on edellytys kaupungin toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen hallinnalle. Vuoden 2014 talousarviossa kaupungin rahoituspohjaa kohennetaan kunnallisen tuloveron nostolla 19,50 %:sta 20,5 %:iin. Tämä lisää kaupungin tulorahoitusta noin 16 milj. euroa. Vaikeaa taloustilannetta kuvaa myös se, että kaupunki voi joutua korottamaan tuloveroprosenttia toistamiseen neljän vuoden suunnittelukauden kuluessa. Kuopio varautuu vuoden 2014 aikana lisäksi vähentämään henkilöstökulujaan henkilökunnan lomautuksin, joiden asemesta voidaan käyttää myös vapaaehtoisia palkattomia vapaita sekä lomarahan vaihtoa vapaiksi. 5

8 Kaupungin investointitasoa pienennetään liki 40 %, joka vastaavasti vähentää kaupungin velkaantumista. Talousarvio sisältää monia palveluverkostoihin sekä muuhun palveluiden saavutettavuuteen liittyviä supistavia toimia. Talouden yhtenä perustana on myös luottamus siihen, että valtiovalta tulee toteuttamaan maan hallituksen linjaamassa mittakaavassa kuntien tehtävien vähentämisen. Tällä ei ennakoida olevan vaikutuksia vuonna 2014, mutta sen jälkeen tehtävävähennysten edellytetään asteittain vuosittain etenevän. Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman eteneminen ja onnistuminen erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen hallitsemiseksi on avainasemassa kaupungin talouden tasapainoon saattamisessa. Kuopio sitoutuu tukemaan sairaanhoitopiiriä sen tuottavuusohjelman toteuttamisessa kehittämällä omaa toimintaansa yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa Talousarviossa määritellyt toimet ovat välttämättömiä, jotta Kuopion kaupungin kykenee selviytymään ilman suuria vaurioita nyt elettävien ongelmallisten aikojen yli. Vuoden 2014 talousarviossa ydinkaupungin toimintakate on 582 milj. euroa. Menot ovat 694 milj. euroa, jossa on kasvua kuluvan vuoden menoennusteeseen noin 3 % ja lähes 20 milj. euroa. Verotuloksi arvioidaan 399,5 milj. euroa, joka on noin 6 % ja 22 milj. euroa vuoden 2013 verotuloennustetta suurempi. Valtionosuuksien arvioidaan tämän hetkisen tiedon perusteella olevan kokonaisuudessaan 150 milj. euroa, joka puolestaan on 3 milj. euroa ja 2 % kuluvan vuoden ennustetta pienempi. Kuopion saama valtionosuus laskee valtionosuusleikkauksen johdosta, leikkaus on suurempi kuin peruspalveluiden valtionosuuteen tehty indeksitarkistus. Lopulliset kuntakohtaiset tiedot valtionosuuksista ovat saatavissa vasta joulukuussa. Verorahoituksen kasvun arvioidaan olevan hyvin vähäistä koko suunnittelukauden aikana. Koko Kuopion kaupungin talousarvio vuodelle 2014 osoittaa 19,1 milj. euron alijäämää. Tämä on noin 2 milj. euroa enemmän kuin kuluvan vuoden alijäämäennuste. Toimintakatteen 525,1 milj. euroa kasvu vuoden 2013 talousennusteeseen on 4,2 %. Koko kaupungin nettoinvestointimenot ovat 55 milj. euroa. Keskeneräiset investoinnit saatetaan loppuun ja uusia siirretään mahdollisuuksien mukaan tuleville vuosille toteutettavaksi. Tässä taloustilanteessa on mahdollista toteuttaa ainoastaan välttämättömimmät investoinnit. Tämä koskee koko suunnittelukautta. Onnistuminen talouden ja toiminnan tasapainottamisessa edellyttää sekä henkilöstöltä että päätöksentekijöiltä pitkäjänteistä ja tavoitteellista toimintaa. Talousarvio laskee joiltakin osin palvelutasoa ja kaventaa palvelujen saavutettavuutta, mutta se turvaa kaikesta huolimatta kaupungin palvelujen säilymisen edelleen hyvällä tasolla. Erittäin haasteellisesta taloustilanteesta huolimatta Kuopion kaupunki turvaa parhaansa mukaan elinvoimansa pitkäjänteisen kehittymisen. Panostamme elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistämiseen ja turvaamme asuin- ja yritystilarakentamisen, taajamien kehittymisen sekä Tahkon matkailualueen vetovoimaisuuden edistymisen olemassa olevien resurssiemme puitteissa. Haastava taloustilanne ja talouden hallinta tulevina vuosina vaatii johdonmukaista ja pitkäjänteistä työtä, ehdotonta poliittista sitoutumista sekä avointa vuoropuhelua henkilöstön ja asukkaiden kanssa, jotta säilytämme Kuopion edelleen hyvänä paikkana asua. Petteri Paronen Kaupunginjohtaja 6

9 1. TALOUSARVION RAKENNE, SISÄLTÖ, LASKENTAPERUSTEET JA SITOVUUDET 1.1. Laskentaperusteet Tuloperusteet Kunnallisveroa korotetaan 1 prosenttiyksikköä 20,5 %:iin. Verotulo on arvioitu 20,5 %:n mukaisesti. Kiinteistöveron tuoton perusteena on käytetty seuraavia kiinteistöveroprosentteja, jotka ovat käyttötarkoituksen mukaan ryhmiteltynä: - vakituinen asuminen 0,52 - muu asuminen 1,1 - yleinen kiinteistövero 1,3 - voimalaitos 2,5 - rakentamaton rakennuspaikka 3,0 - yleishyödyllinen yhteisö ei erillistä Menoperusteet Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa vuoden 2014 helmikuun loppuun saakka. Ensi vuoden palkkausmenojen arviointi perustuu henkilöstösuunnitelmaan. Ensi vuonna voimaantulevan työehtosopimuksen mukaisiin palkankorotuksiin on tehty varaus yleishallintoon ydinkaupungin osalta. Liikelaitokset ja taseyksiköt ovat varautuneet korotuksiin omissa talousarvioissaan. Kuntien Eläkevakuutukselle maksettavien eläkemaksujen arvioidaan olevan saatujen ennakkotietojen mukaan seuraavat: - palkkaperusteinen eläkemaksu 16,75 % palkoista (kuluvana vuonna 16,45 %) - eläkemenoperusteisen maksun arvioinnissa on käytetty kerrointa 0,92. - varhaiseläkemenoperusteisen maksun arvioinnissa on käytetty kerrointa 1,13. Työttömyysvakuutusmaksun arvioidaan olevan 3,2 %, sosiaaliturvamaksun 2,14 % ja tapaturmavakuutusmaksun 0,33 % palkkasummasta. Lopulliset päätökset välillisten henkilöstömenojen perusteista tehdään pääosin joulukuussa Talousarviokirjan esitystapa ja sitovuudet Käyttötalous Talousarviossa valtuusto hyväksyy kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet tukevat kaupungin strategisia tavoitteita. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Lautakuntien ja palvelualuejohtajien on huolehdittava, että toiminta tukee kaupungin strategisia tavoitteita ja toiminta toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Talousarviossa pysymiseksi on tarvittaessa tarkistettava toiminta- ja käyttösuunnitelmia. Palvelualueiden tavoitteet tukevat kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista ja ne on johdettu kaupungin strategisista tavoitteista. Palvelualueiden valtuustoon nähden sitovista toiminnallisista tavoitteista on laadittu yhteenveto. Käyttötalousosan sitovat taloudelliset tavoitteet esitetään palvelualueittain. Liikelaitosten ja taseyksiköiden valtuustoon nähden sitovista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista on laadittu yhteenveto. Lautakuntien ja johtokuntien palvelualueille, liikelaitoksille ja taseyksiköille asettamat tavoitteet esitetään ao. yksikön kohdalla. 7

10 Talousarviossa on brutto- ja nettobudjetoituja yksiköitä sekä kaupunginvaltuuston perustamia taseyksiköitä ja liikelaitoksia. Pääsääntöisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä ovat bruttobudjetoiduilla yksiköillä toimintatulojen ja -menojen yhteissummat ja nettobudjetoiduilla yksiköillä toimintakate. Kaupunginhallituksella on kuitenkin oikeus seurannan perustaksi muuttaa sellaisia palvelualueiden välisiä tuloarvioita ja määrärahoja, joilla ei ole kaupunkitasolla vaikutusta toimintakatteeseen sekä sellaisia ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden tuloarvioita ja määrärahoja, joilla ei ole vaikutusta palvelualueen talousarvion toimintakatteeseen. Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnalla on oikeus päättää tuloarvioiden ja määrärahojen siirroista alaistensa palvelualueiden välillä edellyttäen, että muutoksella ei ole vaikutusta näiden palvelualueiden yhteenlaskettuun toimintakatteeseen. Kaupunginhallituksella on otto-oikeus perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnan päättämiin tuloarvioiden ja määrärahojen siirtoihin. Kaikki palvelualueen toimintakatteeseen vaikuttamattomat tuloarvio- ja määrärahamuutokset tuodaan valtuustoon talousarviomuutoksina kolmannesvuosittain. Edellä oleva toimintatapa tukee kaupungin toiminnalle asetettua tavoitetta toiminnan ketteryydestä. Resurssien siirto sinne missä niitä tarvitaan, voidaan toteuttaa nopeammin. Nopeampi muutosten käsittely luo edellytykset ajantasaisemmalle talouden toteuman ja kustannusten seurannalle sekä ennusteiden laatimiselle, jotka ovat pohjana päätettäessä tarvittavista toimenpiteistä kaupungin tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi. Toimintatapa vapauttaa myös aikaa käsittelemään todellisia talousarvion ylityksiä tai alituksia. Liikelaitoksia ja taseyksiköitä koskevat sitovat erät esitetään ydinkaupungin tuloslaskelma- ja rahoitusosassa. Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat verotulot ja valtionosuudet, rahoitustulot ja menot netto sekä satunnaiset erät. Rahoitusosan sitovia eriä ovat antolainasaamisten lisäykset ja vähennykset, pitkäaikaisten lainojen lisäys ja vähennys sekä lyhytaikaisten lainojen muutos. Talousarviokirjassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet on koottu strategiakoontiin. Yhteenvetotaulukko talousarvion käyttötalousosan sitovuudesta Valtuusto voi osoittaa palvelualueiden käyttöön määrärahat brutto- tai nettomääräisenä. Palvelualueet ovat bruttositovia, mutta niiden sisällä ovat seuraavat nettosidonnaiset avainprosessit: Palvelualue Vetovoimaisuuden palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualue Rakennusvalvonta Hyvinvoinnin palvelualue Kansalaisopisto Teatteritoimi Musiikkitoimi Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusturvan palvelualue Terveydenhuollon palvelualue Isäntäkuntapalvelut (taseyksikkö) Konsernihallinto Painatuskeskus Tilakeskus (taseyksikkö) Bruttositovuus Nettositovuus X X X X X X X X X X X X X Konsernihallintoon sisältyvän yleishallinnon sitovuus on talousarviossa esitetyllä toimintotasolla. Yleishallintoon aiemmin sisältyneet työterveyshuollon toimintatuotot ja kulut on siirretty teknisenä muutoksena palvelualueiden talousarvioon. Talousarviokirjan liitteet ovat lisätietoja valmistelun perusteista ja ne eivät ole valtuustoon nähden sitovia. 8

11 Tilakeskuksen johtokunta lakkautettiin alkaen ja tilakeskus siirtyi konsernihallintoon kaupunginhallituksen alaiseksi toiminnaksi. Tilakeskusta sitovat erät ovat korvaus peruspääomasta ja tilikauden tulos. Käyttötalousosan tuloslaskelmiin sisältyvät informatiivisena tietona toimintatuottojen ja kulujen erittelyt. Käyttötalousosan avainprosessien talousarviot ja tuotebudjetit perustuvat kunkin palvelualueen tuloslaskelmiin ja ne eivät ole sitovia. Tämä tarkoittaa, että käyttötaloussuunnitelmissa avainprosessien ja tuotebudjettien toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate voivat täsmentyä. Tuotebudjetit ja niiden tuotekustannukset ovat perusteena seuraavan vuoden talousarvion laadinnalle. Investointiosa Investointiosan rakenne Atk -ohjelmat ja laitteet Maa- ja vesialueet Talonrakennus Yhdyskuntarakentaminen o lähiliikuntapaikat o urheilu- ja virkistysalueet o yleiset alueet ja puistot o satamat o kunnallistekniikka Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit Liikelaitosten ja taseyksiköiden investoinnit Sitovuus Investointiosan menot ja tulot ovat valtuuston nähden sitovia hankkeiden osalta. Hankkeet voivat olla yksilöityjä tai suurempia kokonaisuuksia. Vastuu hankkeiden määrärahojen riittävyydestä on kunkin yksikön vastuullisella toimielimellä. Lauta- ja johtokunnilla on oikeus tehdä hankkeidensa välisiä määrärahasiirtoja. Määrärahaa ei kuitenkaan voi siirtää sellaiselle hankkeelle tai kohteelle, johon talousarviovuodelle ei ole varattu määrärahaa. Hankkeen määrärahat ovat palvelualueita sitovia. Kaikki talousarvion yli 0,1 milj. euron investointihankkeet, joiden kustannusarviot tai lopullisiksi kokonaiskustannuksiksi tarkoitetut rahoitusvaraukset nousevat enemmän kuin 20 % tai 0,2 milj. euroa, on välittömästi tuotava uudelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Toimintaperiaatteet Investointihankkeiden rahoittamispäätös on tehtävä varaamalla määräraha talousarviossa tai talousarviomuutoksena ennen toteuttamis- ja rakentamispäätöstä. Ne hankkeet, joihin ei talousarviossa sisälly valtionosuuksia tai muuta ulkopuolista rahoitusta, voidaan toteuttaa ilman valtionosuutta. Talonrakennushankkeiden osalla noudatetaan periaatetta, jonka mukaan kaupunginhallitus vastaa talonrakennushankkeiden rakentamisesta ja rahoituksen varaamisesta talousarvioon. Palvelualueen näkemys hankkeen sisällöstä välittyy hankesuunnittelun kautta. TALOUSARVIOSSA ANNETAAN VALTUUTUS JATKAA TILINPÄÄTÖKSESSÄ 2013 TODETTAVIA KESKENERÄISIÄ HANKKEITA VUODEN 2013 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHAN PUITTEISSA, VAIKKA HANKKEESEEN EI VUODEN 2014 TALOUSARVIOSSA OLISI MÄÄRÄRAHAA. Tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan valtuuston käsiteltäväksi vuoden 2014 aikana. 9

12 Kaupunginhallituksen valtuus Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle valtuuden käynnistää uusia yritystilojen ja alueiden rakentamis- ja ostohankkeita kokonaiskustannusarvioltaan 5 milj. euron rajaan saakka. Mahdolliset hankkeet tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksina. Mikäli yritystilojen osalta toteutustapa on lunastussopimus, hankkeen valmistuttua lunastushinta käsitellään investointitulona ja siirretään lainasaamisiin Toimintaohjeet Taloudellisuus ja tulosvastuu Kunnan tehtävät on hoidettava taloudellisesti ja järkevästi ja vastuu toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on määriteltävä selkeästi. Toiminnallisen ja taloudellisen vallan sekä vastuun hajauttaminen ovat välttämättömiä joustavan ja tuloksellisen toiminnan edellytyksiä. Vastuu toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on johtosääntöjen ja delegointipäätösten mukaisesti jokaisella yksiköllä ja yksilöllä. Toiminta- ja taloussuunnitelmilla osoitetaan toiminnan ja talouden tavoitteet. Kaupungin talousarvion tasapainottamiseksi on tärkeää, että toteutettavat sopeuttamis- ja tehostamistoimet sekä tuottavuuden parantaminen kohdistetaan ydinkaupungin lisäksi koskemaan nykyistä selkeämmin myös kaikkia kaupunkikonsernin osia, tytär- ja osakkuusyhtiöitä, kuntayhtymiä ja vastaavia, joissa Kuopio on mukana. Samalla korostuu konsernin toimijoiden ensisijainen tehtävä edistää ja tukea kaupungin strategiaa ja kustannustehokasta palvelutuotantoa. Kaupunginvaltuusto velvoittaa kuopiolaisia luottamushenkilöitä omalla toiminnallaan edistämään kaupungin strategisia tavoitteita sekä talouden tasapainottamista ja samalla ajamaan talouden tasapainottamiseen tähtääviä sopeuttamis- ja tehostamistoimia. Lisäksi kaupunginvaltuusto edellyttää kaupunginhallitusta ja sen omistajaohjausjaosta käyttämään kaikkia hallussaan olevia omistaja- ja konserniohjauksen keinoja näiden päämäärien saavuttamiseksi. Pitkäaikaisten lainojen ottaminen Kaupunginhallitus oikeutetaan ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa siten, että talousarvion rahoitusosan pitkäaikaisten lainojen lisäyksen ja vähennyksen erotus ei ylity. Kuitenkin valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään lainojen nettomuutoksen sillä määrällä, millä talousarvioon sisältymättömiä yritystilojen rakentamis- ja ostohankkeita toteutetaan käynnistämisvaltuuden puitteissa talousarviovuoden aikana. Tilapäisluoton ottaminen Maksuvalmiuden turvaamiseksi talousjohtaja oikeutetaan nostamaan tilapäisluottoa enintään 25 milj. euroa Kuopion kaupungin tilivelvolliset viranhaltijat - Kaupunginjohtaja - Palvelualuejohtajat - Asiakkuusjohtajat: o Konsernipalvelu: strategiajohtaja, henkilöstöjohtaja, yleiskaavajohtaja, tietohallintojohtaja, kaupunginsihteeri, konserniohjausjohtaja o Vetovoimaisuuden palvelualue: markkinointijohtaja, elinkeinojohtaja, kehittämisjohtaja, o Kaupunkiympäristön palvelualue: suunnittelujohtaja, kaupungininsinööri, ympäristöjohtaja, kiinteistöjohtaja o Kasvun ja oppimisen palvelualue: varhaiskasvatusjohtaja, perusopetusjohtaja, kasvun ja oppimisen tuen johtaja, o Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue: hyvinvoinninjohtajat, tapahtumajohtaja o Perusturvan palvelualue: hoivajohtaja, sosiaalijohtaja o Terveydenhuollon palvelualue: terveysjohtaja, mielenterveysjohtaja 10

13 - Savo-Pielisen jätelautakunnan esittelijä - Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan esittelijä - Tilakeskus: konserniohjausjohtaja - Kuopion Energia Liikelaitoksen toimitusjohtaja - Kuopion Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja - Kallaveden työterveyden työterveyshuollon johtaja - Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen toimitusjohtaja - Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtaja 11

14 2. KUOPION KAUPUNGIN KEHITYSNÄKYMÄT 2.1. Talouden kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Kansainvälisen talouden kohdalla on jo useamman kuukauden ajan odotettu käännettä ylöspäin, samoin euroalueen puolitoista vuotta kestäneen taantuman päättymistä, jota toisen vuosineljänneksen ennakolliset tiedot jo osoittivatkin. Julkaistun tilastotiedon ja talouden kehitystä kuvaavien indikaattorien valossa näyttää siltä, että taloustilanteen heikkeneminen olisi pysähtynyt ja loppuvuoden kuva muodostuisi hyvin maltilliseksi. Kansainvälisen talouden mahdollinen käänne parempaan tukee myös näkemystä siitä, että Suomessa maltillinen kasvu voisi alkaa ulkomaan kaupan piristymisen myötä. Kokonaisuudessaan taloudellinen tilanne esimerkiksi euroalueella on kuitenkin altis shokeille. Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan bkt supistui 0,8 % viime vuonna. Vielä keväällä supistuminen arvioitiin 0,2 prosentiksi, joten tarkennuksen johdosta viime vuoden bkt:n arvo oli miltei 2 miljardia arvioitua pienempi. Tämän seurauksena esimerkiksi käsitys valtionvelan bkt-suhteesta muuttuu. Valtiovarainministeriö arvioi kuluvana vuonna Suomen bkt:n jäävän keskimäärin 0,5 % viime vuotta alhaisemmaksi. Yksityinen kulutus ei kasva lainkaan ja kestokulutustavaroiden kysyntä vähenee lähes 3 % edellisvuodesta. Kulutuksen kasvua rajoittaa työttömyyden nousu, vaisut tulevaisuuden odotukset ja reaalisen ostovoiman heikkous. Teollisuustuotannon lasku jatkuu edelleen sekä rakenteellisten että suhdannetekijöiden johdosta. Palveluiden tuotannon määrän ennustetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Vuoden 2014 bkt:n kasvuksi arvioidaan 1,2 %. Kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi ja kysyntäeristä vain investoinnit pienentävät kasvua. Kasvua tukee euroalueen osittainen elpyminen, vientikysynnän lisääntyminen ja edelleen alhaisena säilyvä korkotaso. Yksityinen kulutus lisääntyy 0,8 % säästämisasteen alennettua osittain luottamuksen kohenemisen seurauksena. Positiivista on teollisuustuotannon kääntyminen 2 prosentin kasvuun, joka osaltaan vetää mukanaan myös palvelusektorin kasvu-uralle. Työttömyys on kääntynyt kuluvana vuonna maltilliseen nousuun ja keskimääräiseksi työttömyysasteeksi arvioidaan muodostuvan 8,3 %. Ensi vuonna tilanne työmarkkinoilla pysyy edelleen heikkona eikä työttömyysaste laske talouden lievästä piristymisestä huolimatta kuin 8,2 prosenttiin. Työttömyys vähenee hitaasti verkkaisen talouskasvun ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vuoksi. Vaimea kotimainen talouskehitys on heijastunut kuluttajahintojen kehitykseen ja myös hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat jääneet vähäisiksi. Kuluvana vuonna inflaatio jää alle 2 prosentin. Vuonna 2014 keskimääräiseksi inflaatioksi arvioidaan 2,1 %. Molempina vuosina välillisen verotuksen kiristäminen nostaa hintoja 0,6 prosenttiyksikköä. Kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuonna peräkkäin heijastuu julkisen talouden rahoitusasemaan niin, että julkinen talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Ikärakenteen muutos vähentää työikäisten määrää, jolloin kasvupotentiaali supistuu. Ikäsidonnaiset julkiset menot kasvavat ja tämä vaikeuttaa julkisen sektorin rahoitusta. Myös heikko suhdannetilanne rasittaa julkista taloutta. Julkisyhteisöjen rahoitusasema on alijäämäinen ensi vuonna jo kuudetta vuotta peräkkäin eikä julkinen talous ole tasapainottumassa tämänkään jälkeen. Koko julkisen talouden velka suhteessa bkt:hen on kohoamassa ensi vuonna yli 60 prosentin. Välittömin, julkisen talouden tuloihin tai menoihin suoraan kohdistuvin toimin julkisen talouden ongelmia ei voida yksin ratkaista. Keskeisessä asemassa ovat työllisyysastetta, talouden muuta kasvuperustaa ja julkisen palvelutuotannon tuottavuutta vahvistavat rakenteelliset uudistukset. Tilastokeskuksen julkaisemien ennakollisten kuntien tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous heikkeni selvästi vuonna 2012, kun menot kasvoivat huomattavasti nopeammin kuin tulot. Toimintamenot kasvoivat 5,5 %, kun verotulojen ja valtionosuuksien kasvu jäi 2,5 prosenttiin. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate heikentyi 2,5 mrd. eurosta 1,8 mrd. euroon, eikä se riittänyt kattamaan poistoja. Investoinnit kasvoivat edelleen ja nettoinvestoinnit nousivat 3,5 mrd. euroon. Kuntatalouden velka kasvoi ennätyksellisen paljon, noin 1,5 mrd. euroa edellisestä vuodesta. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta nousi lähes 14 mrd. euroon. Vuonna 2013 kuntatalous pysyy alijäämäisenä, vaikkakin kuntatalouden tilan arvioidaan hieman kohenevan, kun kertaluonteiset tekijät, suuruudeltaan noin 400 milj. euroa, kasvattavat verokertymiä. Kuntien verotulojen arvioidaankin kasvavan 5,5 %, mutta kasvu selittyy pääasiassa kertaluonteisilla tekijöillä. Käyttötalouden 12

15 valtionosuudet kasvavat 3,5 %. Niiden kasvua hidastavat osana valtiontalouden sopeutustoimia tehty 125 milj. euron vähennys peruspalvelujen valtionosuuteen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan indeksikorotuksen jäädytys. Verorahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan 4,5 %. Kuntien toimintamenojen nimellisen kasvun arvioidaan hidastuvan runsaaseen 3 prosenttiin, koska kustannusten nousu hidastuu. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketun vuosikatteen arvioidaan kohenevan edellisvuodesta noin 400 milj. euroa. Tilikauden tulos jää kuitenkin noin 200 milj. euroa alijäämäiseksi eli vuosikate ei riitä kattamaan poistoja. Velan määrä kasvaisi 1,6 mrd. euroa. Vuonna 2014 kokonaistuotannon kasvun arvioidaan olevan vaimeaa ja veropohjien kasvu on siten vähäistä. Hinta- ja kustannuskehityksen arvioidaan pysyvän maltillisena. Kuntien verotulojen kasvuksi ennakoidaan 2 %, kun taas käyttötalouden valtionosuudet alenevat 1,5 %. Yhteensä verorahoituksen kasvuksi arvioidaan vain 1 %, kun toimintamenojen kasvun ennakoidaan oleva 3,5 %. Näillä oletuksilla kuntasektorin yhteenlaskettu vuosikate heikkenisi lähes 800 mrd. eurolla ja kuntatalouden alijäämä syvenisi. Velan määrä kasvaisi reilut 2 mrd. euroa. Vuosina kuntatalouden näkymät heikkenevät edelleen, sillä ilman uusia toimenpiteitä toimintamenojen kasvu uhkaa jatkua kuntien tulojen kasvua selvästi nopeampana. Talouskasvu jatkuu hitaana, joten myös verotulojen kasvu on vaatimatonta. Valtiontalouden sopeutustoimet puolestaan pienentävät valtionosuuksien kasvua. Osana julkisen talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen kuromiseksi hallitus on elokuussa hyväksynyt tasapainotuspaketin. Kuntatalouden tasapainotuspaketin mukaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan 1 mrd. euron edestä. Keinoina on kuntien talousohjauksen uudistaminen valtionosuusjärjestelmää muuttamalla ja peruspalveluohjelman tehostamisella. Lisäksi kuntien tulee omilla toimilla saavuttaa 1 mrd. euron säästöt parantamalla tuottavuutta ja korottamalla veroja. Julkisen talouden tuottavuutta tulee parantaa 0,5 %/vuosi. Keinoina tähän ovat mm. tietohallintopalvelujen yhtenäistäminen, sote-uudistus ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen purkaminen, kelpoisuusvaatimusten väljentäminen ja kuntarakennelain täydentäminen Kuopion talouden kehittyminen Kuopion kaupungin taloustilanne heikkeni muiden kuntien tapaan vuonna Tilikauden tulos vuodelta 2012 oli alijäämäinen 6,5 milj. euroa. Tilikauden tulos ennen tuloksen käsittelyeriä (vahinkorahastojärjestelyjä) oli alijäämäinen 19 milj. euroa. Toimintatulot kasvoivat vain 2 %, kun toimintakulujen kasvu oli lähes 7 %. Toimintakulujen korkeaan kasvuun vaikuttivat erikoissairaanhoidon korkea kustannusten kasvu ja perusturvan asiakastarpeiden kasvu. Kuopiossa toimintakulujen kasvu oli korkeampaa kuin kunnissa keskimäärin, kasvu oli 5,4 %. Toimintakate kasvoi 8,2 %, kun se kasvoi kunnissa keskimäärin vähemmän eli 5,7 %. Kuopion vuosikate poistoista oli 50 %, kun kuntien vastaava luku on 72 %. Vuosikate riitti Kuopiossa kattamaan 27 % investointien omahankintamenoista. Kuntatalouden vastaava tunnusluku oli ennakkotietojen mukaan 38 %. Kuopion lainakanta kasvoi 15 milj. euroa 187 milj. euroon. Kuopiolla oli vuodenvaihteessa lainaa euroa asukasta kohden, kun kunnilla oli keskimäärin lainaa asukasta kohden euroa. Kuopion lainamäärä asukasta kohden laskettuna pysyi siten edelleen kuntien keskiarvon alapuolella. Vuoden 2013 talousarvio laadittiin Kuopiossa noin 7 milj. euroa alijäämäiseksi. Tämä oli noin 10 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2012 alijäämäennuste. Toimintakatteen vertailukelpoinen kasvu pyrittiin rajaamaan alle 1 prosentin tasolle talousarvion laatimishetkellä ennustettuun vuoden 2012 toteumaan verrattuna. Tämä merkitsi kireyttä käyttötalousmenojen nousun suhteen ja kaupunki joutuu vuonna 2013 alijäämäisen talouden kautta vastaamaan kustannustason noususta. Vuoden 2012 alijäämäisen tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden tammi-maaliskuun toteutumaennusteen näyttäessä yli 20 milj. euron alijäämää, kaupunginhallitus käynnisti vuoden 2013 talousarvion tasapainottaminen. Samalla valmistellaan tuottavuutta parantavia toimenpiteitä, joita sisällytetään vuoden 2014 talousarvioon. Palvelualueiden esittämät tasapainotustoimenpiteet kuluvalle vuodelle olivat yhteensä noin 8,5 milj. euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa esitetyt tuottavuustoimenpiteet jatkovalmistelua varten siten, että niistä laaditaan tarkemmat suunnitelmat ja niitä tuodaan päätöksentekoon jo kuluvan vuoden aikana, jotta niillä on taloudellista vaikutusta vuonna

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015 Kuva: Vicente Serra KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2011:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA-

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2010:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Sisällysluettelo Talousarviorakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet Talousarvion rakenne 1 Toiminnan ja

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.11.2013 TALOUSARVIO 2014 Sisällysrakenne I YLEISPERUSTELUT 1 Kaupunkistrategia 2 Talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017 Talousarvio 2014 Kouvolan kaupungin & Taloussuunnitelma 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 Sisällysluettelo Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 n rakenne, sitovuus ja seuranta 13 Henkilöstö 16

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kajaanin kaupungin konserni 2014 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun Pelastuslaitos

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344. Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344. Kuopion kaupunki Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2011 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Kh 5.12.2011 280 Kv 16.12.2011 59 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Investointisuunnitelma 2015-2019. Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 8.12.2014

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Investointisuunnitelma 2015-2019. Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Investointisuunnitelma 2015-2019 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 TALOUSARVIO 2015 Sisällysrakenne I YLEISPERUSTELUT 1 Kaupunkistrategia 2 Talousarvion laadinnan

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(2) YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............ 1 2. Strategian kytkentä

Lisätiedot