Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017"

Transkriptio

1 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2

3 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

4

5 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS TALOUSARVION RAKENNE, SISÄLTÖ, LASKENTAPERUSTEET JA SITOVUUDET 1.1. Laskentaperusteet ja sitovuudet Talousarviokirjan esitystapa ja sitovuudet Investointiosan rakenne, sitovuus ja toimintaperiaatteet Toimintaohjeet Kuopion kaupungin tilivelvolliset viranhaltijat KUOPION KAUPUNGIN KEHITYSNÄKYMÄT 2.1. Talouden kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Kuopion talouden kehittyminen Talouden ja toimintojen tasapainottaminen vuoden 2014 talousarviossa Talousarvioon sisältyvät riskit Väestökehitys Asuminen Elinkeinot ja työllisyys Kuopiolaisten hyvinvointi Henkilöstö Ilmastovaikutukset Talousarvion yritysvaikutusten arviointi KUOPION KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2020 JA TAVOITTEET VUODELLE Kuopion visio, strategiset päämäärät ja strategian näkökulmat Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu näkökulma Asukkaat ja palvelut näkökulma Resurssit, johtaminen ja henkilöstö näkökulma KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUSARVIO 2014, TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Käyttötalousosan esitystapa Palvelualueet Vetovoimaisuuden palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusturvan palvelualue Terveydenhuollon palvelualue Isäntäkuntapalvelut Konsernihallinto Keskusvaalilautakunta Tarkastustoimi Konsernipalvelu Tilakeskus Yleishallinto Pohjois-Savon pelastuslaitos Ydinkaupungin käyttötalous yhteensä (ilman taseyksiköitä) Ydinkaupungin käyttötalous yhteensä (ydinkaupunki ja taseyksiköt)...156

6 5. KAUPUNKISTRATEGIAN JA KÄYTTÖTALOUDEN SEURANTA LIIKELAITOKSILLE JA TASEYKSIKÖILLE ASETETUT TAVOITTEET KONSERNIYHTEISÖILLE ASETETUT TAVOITTEET VUODELLE INVESTOINTIOSA Investointiosan esitystapa Investointiosan erittely vuonna Suunnitelmakauden investoinnit TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelma Taloussuunnitelman tuloslaskelman perusteet RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma Taloussuunnitelman rahoituslaskelman perusteet LIITTEET Liite 1: Käsitteistöä Liite 2: Kuopion väestö Liite 3: Väestö suunnittelualueittain ja ennuste vuoteen 2020 Liite 4: Kuopiolaisten hyvinvointi Liite 5: Tapahtuma-avustukset vuonna 2014 Liite 6: Yhdyskuntarakentamisen kohdeluettelo Liite 7: Kuopion Energia Liikelaitos Liite 8: Kuopion Vesi Liikelaitos Liite 9: Kallaveden Työterveys Liikelaitos Liite 10: Kuntatekniikkaliikelaitos

7 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Talousarvion valmistelua on leimannut vuoden 2011 jälkipuoliskolla alkanut heikko maailmantalouden kehitys. Euroalueen taantuma on kestänyt jo puolitoista vuotta. Talouden kehitystä kuvaavien mittareiden valossa näyttää kuitenkin siltä, että kansainvälisen taloustilanteen heikkeneminen olisi pysähtynyt ja loppuvuoden aikana talous kasvaisi, joskin hyvin maltilliseksi. Mahdollisen ulkomaankaupan piristymisen myötä maltillinen kasvu myös Suomessa voisi alkaa. Talous on kuitenkin edelleen hyvin epävakaalla pohjalla. Suomen valtion ensi vuoden budjetti on 6,7 mrd. euroa alijäämäinen ja valtion velka kasvaa 100 mrd. euroon. Valtion budjetti kiristää kuntataloutta. Valtionosuuksia leikataan ensi vuonna 362 milj. euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje on jopa 9,5 mrd. euroa, josta kuntien osuus on noin puolet. Kestävyysvajeen hallitsemiseksi menokehitystä on saatava hillittyä menoja leikkaamalla ja tuottavuutta parantamalla. Valtio arvioi kuntien kattavan kestävyysvajeestaan 1 mrd. euroa parantamalla tuottavuuttaan ja korottamalla verojaan. Lisäksi valtio purkaa vuosina kuntien tehtäviä ja velvoitteita, jonka vaikutukseksi arvioidaan 1 mrd. euroa Kuopion kaupungin kuluvan vuoden talousarvio oli laadittu 6,8 milj. euroa alijäämäiseksi. Syyskuun lopun tilannetietojen perusteella alijäämäksi arvioidaan milj. euroa. Vanhus- ja vammaispalveluiden sekä lastensuojelu- ja toimeentulotukimenojen budjetoitua suurempi menojen kasvu aiheuttaa merkittäviä paineita ensi vuoden taloudelle. Samoin kaupungin kasvusta aiheutuvat varhaiskasvatuksen ja opetuksen kustannukset ovat kasvaneet budjetoitua enemmän. Erityisen ongelmalliseksi on osoittautunut sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman käyntiin saanti. Erikoissairaanhoidon kulujen kasvun hallinnassa on onnistuttu huonosti ja siitä aiheutuu Kuopion kuntatalouden kestävyydelle suuri uhka. Vuoden 2014 aikana useampia vuosia jatkunut Kuopion kaupungin talouden ja toimintojen tasapainottaminen vaikeutuu oleellisesti, koska: Kuntien tehtäviä ei ole valtiovallan toimesta vähennetty, vaan pikemminkin lisätty (mm. oppilashuolto ja pitkäaikaistyöttömyys). Kuopion kaupungin saama valtionosuus pienenee aiempaan kehitykseen suhteutettuna vuonna 2014 noin 23 milj.euroa. Yleisen vaikean taloudellisen tilanteen seurauksena kaupungin verotulokertymän kasvu hiipuu vallitsevaa inflaatiota alemmalle tasolle. Kuopion ylijäämäinen talous on kääntynyt vuoden 2013 aikana kumulatiivisesti alijäämäiseksi eli tasaavia puskureita, varauksia tai rahastoitua rahaa, ei ole. Henkilöstörakenteen isot muutokset ovat Kuopiossa mahdottomia ketjuuntuneisiin kuntaliitoksiin liittyvän ylimääräisen, vuodesta 2006 alkaneeseen ja ilmeisesti vuoteen 2022 asti kestävän työsuhdeturvan takia. Henkilöstön luontaisen poistuman hyödyntäminen liki ainoana keinona on varsin rajattu ja hankalan sattumanvarainen. Kuntien liiketoimintojen tuottavuus ja taloudellinen tuki kunnallisille ydinpalveluille hiipuu vaikeassa yleistaloustilanteessa. Palvelujen kysynnän kasvu jatkuu voimakkaana sekä ikärakenteen muutokseen, kaupungin voimakkaaseen kasvuun että suomalaisten hyvinvointivajeisiin pohjautuen. Toiminnan ja talouden tasapainottaminen Kuopiossa etenee kaupunginvaltuuston päättämien tuottavuusohjelman, henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelmien sekä palvelujen hankintalinjauksien mukaisesti. Näitä täydentämään kaupunginhallitus on määritellyt erillisiä sopeuttamistoimenpiteitä. Tämän toimenpidekokonaisuuden täysimääräinen toimeenpano on edellytys kaupungin toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen hallinnalle. Vuoden 2014 talousarviossa kaupungin rahoituspohjaa kohennetaan kunnallisen tuloveron nostolla 19,50 %:sta 20,5 %:iin. Tämä lisää kaupungin tulorahoitusta noin 16 milj. euroa. Vaikeaa taloustilannetta kuvaa myös se, että kaupunki voi joutua korottamaan tuloveroprosenttia toistamiseen neljän vuoden suunnittelukauden kuluessa. Kuopio varautuu vuoden 2014 aikana lisäksi vähentämään henkilöstökulujaan henkilökunnan lomautuksin, joiden asemesta voidaan käyttää myös vapaaehtoisia palkattomia vapaita sekä lomarahan vaihtoa vapaiksi. 5

8 Kaupungin investointitasoa pienennetään liki 40 %, joka vastaavasti vähentää kaupungin velkaantumista. Talousarvio sisältää monia palveluverkostoihin sekä muuhun palveluiden saavutettavuuteen liittyviä supistavia toimia. Talouden yhtenä perustana on myös luottamus siihen, että valtiovalta tulee toteuttamaan maan hallituksen linjaamassa mittakaavassa kuntien tehtävien vähentämisen. Tällä ei ennakoida olevan vaikutuksia vuonna 2014, mutta sen jälkeen tehtävävähennysten edellytetään asteittain vuosittain etenevän. Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman eteneminen ja onnistuminen erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen hallitsemiseksi on avainasemassa kaupungin talouden tasapainoon saattamisessa. Kuopio sitoutuu tukemaan sairaanhoitopiiriä sen tuottavuusohjelman toteuttamisessa kehittämällä omaa toimintaansa yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa Talousarviossa määritellyt toimet ovat välttämättömiä, jotta Kuopion kaupungin kykenee selviytymään ilman suuria vaurioita nyt elettävien ongelmallisten aikojen yli. Vuoden 2014 talousarviossa ydinkaupungin toimintakate on 582 milj. euroa. Menot ovat 694 milj. euroa, jossa on kasvua kuluvan vuoden menoennusteeseen noin 3 % ja lähes 20 milj. euroa. Verotuloksi arvioidaan 399,5 milj. euroa, joka on noin 6 % ja 22 milj. euroa vuoden 2013 verotuloennustetta suurempi. Valtionosuuksien arvioidaan tämän hetkisen tiedon perusteella olevan kokonaisuudessaan 150 milj. euroa, joka puolestaan on 3 milj. euroa ja 2 % kuluvan vuoden ennustetta pienempi. Kuopion saama valtionosuus laskee valtionosuusleikkauksen johdosta, leikkaus on suurempi kuin peruspalveluiden valtionosuuteen tehty indeksitarkistus. Lopulliset kuntakohtaiset tiedot valtionosuuksista ovat saatavissa vasta joulukuussa. Verorahoituksen kasvun arvioidaan olevan hyvin vähäistä koko suunnittelukauden aikana. Koko Kuopion kaupungin talousarvio vuodelle 2014 osoittaa 19,1 milj. euron alijäämää. Tämä on noin 2 milj. euroa enemmän kuin kuluvan vuoden alijäämäennuste. Toimintakatteen 525,1 milj. euroa kasvu vuoden 2013 talousennusteeseen on 4,2 %. Koko kaupungin nettoinvestointimenot ovat 55 milj. euroa. Keskeneräiset investoinnit saatetaan loppuun ja uusia siirretään mahdollisuuksien mukaan tuleville vuosille toteutettavaksi. Tässä taloustilanteessa on mahdollista toteuttaa ainoastaan välttämättömimmät investoinnit. Tämä koskee koko suunnittelukautta. Onnistuminen talouden ja toiminnan tasapainottamisessa edellyttää sekä henkilöstöltä että päätöksentekijöiltä pitkäjänteistä ja tavoitteellista toimintaa. Talousarvio laskee joiltakin osin palvelutasoa ja kaventaa palvelujen saavutettavuutta, mutta se turvaa kaikesta huolimatta kaupungin palvelujen säilymisen edelleen hyvällä tasolla. Erittäin haasteellisesta taloustilanteesta huolimatta Kuopion kaupunki turvaa parhaansa mukaan elinvoimansa pitkäjänteisen kehittymisen. Panostamme elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistämiseen ja turvaamme asuin- ja yritystilarakentamisen, taajamien kehittymisen sekä Tahkon matkailualueen vetovoimaisuuden edistymisen olemassa olevien resurssiemme puitteissa. Haastava taloustilanne ja talouden hallinta tulevina vuosina vaatii johdonmukaista ja pitkäjänteistä työtä, ehdotonta poliittista sitoutumista sekä avointa vuoropuhelua henkilöstön ja asukkaiden kanssa, jotta säilytämme Kuopion edelleen hyvänä paikkana asua. Petteri Paronen Kaupunginjohtaja 6

9 1. TALOUSARVION RAKENNE, SISÄLTÖ, LASKENTAPERUSTEET JA SITOVUUDET 1.1. Laskentaperusteet Tuloperusteet Kunnallisveroa korotetaan 1 prosenttiyksikköä 20,5 %:iin. Verotulo on arvioitu 20,5 %:n mukaisesti. Kiinteistöveron tuoton perusteena on käytetty seuraavia kiinteistöveroprosentteja, jotka ovat käyttötarkoituksen mukaan ryhmiteltynä: - vakituinen asuminen 0,52 - muu asuminen 1,1 - yleinen kiinteistövero 1,3 - voimalaitos 2,5 - rakentamaton rakennuspaikka 3,0 - yleishyödyllinen yhteisö ei erillistä Menoperusteet Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa vuoden 2014 helmikuun loppuun saakka. Ensi vuoden palkkausmenojen arviointi perustuu henkilöstösuunnitelmaan. Ensi vuonna voimaantulevan työehtosopimuksen mukaisiin palkankorotuksiin on tehty varaus yleishallintoon ydinkaupungin osalta. Liikelaitokset ja taseyksiköt ovat varautuneet korotuksiin omissa talousarvioissaan. Kuntien Eläkevakuutukselle maksettavien eläkemaksujen arvioidaan olevan saatujen ennakkotietojen mukaan seuraavat: - palkkaperusteinen eläkemaksu 16,75 % palkoista (kuluvana vuonna 16,45 %) - eläkemenoperusteisen maksun arvioinnissa on käytetty kerrointa 0,92. - varhaiseläkemenoperusteisen maksun arvioinnissa on käytetty kerrointa 1,13. Työttömyysvakuutusmaksun arvioidaan olevan 3,2 %, sosiaaliturvamaksun 2,14 % ja tapaturmavakuutusmaksun 0,33 % palkkasummasta. Lopulliset päätökset välillisten henkilöstömenojen perusteista tehdään pääosin joulukuussa Talousarviokirjan esitystapa ja sitovuudet Käyttötalous Talousarviossa valtuusto hyväksyy kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet tukevat kaupungin strategisia tavoitteita. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Lautakuntien ja palvelualuejohtajien on huolehdittava, että toiminta tukee kaupungin strategisia tavoitteita ja toiminta toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Talousarviossa pysymiseksi on tarvittaessa tarkistettava toiminta- ja käyttösuunnitelmia. Palvelualueiden tavoitteet tukevat kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista ja ne on johdettu kaupungin strategisista tavoitteista. Palvelualueiden valtuustoon nähden sitovista toiminnallisista tavoitteista on laadittu yhteenveto. Käyttötalousosan sitovat taloudelliset tavoitteet esitetään palvelualueittain. Liikelaitosten ja taseyksiköiden valtuustoon nähden sitovista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista on laadittu yhteenveto. Lautakuntien ja johtokuntien palvelualueille, liikelaitoksille ja taseyksiköille asettamat tavoitteet esitetään ao. yksikön kohdalla. 7

10 Talousarviossa on brutto- ja nettobudjetoituja yksiköitä sekä kaupunginvaltuuston perustamia taseyksiköitä ja liikelaitoksia. Pääsääntöisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä ovat bruttobudjetoiduilla yksiköillä toimintatulojen ja -menojen yhteissummat ja nettobudjetoiduilla yksiköillä toimintakate. Kaupunginhallituksella on kuitenkin oikeus seurannan perustaksi muuttaa sellaisia palvelualueiden välisiä tuloarvioita ja määrärahoja, joilla ei ole kaupunkitasolla vaikutusta toimintakatteeseen sekä sellaisia ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden tuloarvioita ja määrärahoja, joilla ei ole vaikutusta palvelualueen talousarvion toimintakatteeseen. Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnalla on oikeus päättää tuloarvioiden ja määrärahojen siirroista alaistensa palvelualueiden välillä edellyttäen, että muutoksella ei ole vaikutusta näiden palvelualueiden yhteenlaskettuun toimintakatteeseen. Kaupunginhallituksella on otto-oikeus perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnan päättämiin tuloarvioiden ja määrärahojen siirtoihin. Kaikki palvelualueen toimintakatteeseen vaikuttamattomat tuloarvio- ja määrärahamuutokset tuodaan valtuustoon talousarviomuutoksina kolmannesvuosittain. Edellä oleva toimintatapa tukee kaupungin toiminnalle asetettua tavoitetta toiminnan ketteryydestä. Resurssien siirto sinne missä niitä tarvitaan, voidaan toteuttaa nopeammin. Nopeampi muutosten käsittely luo edellytykset ajantasaisemmalle talouden toteuman ja kustannusten seurannalle sekä ennusteiden laatimiselle, jotka ovat pohjana päätettäessä tarvittavista toimenpiteistä kaupungin tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi. Toimintatapa vapauttaa myös aikaa käsittelemään todellisia talousarvion ylityksiä tai alituksia. Liikelaitoksia ja taseyksiköitä koskevat sitovat erät esitetään ydinkaupungin tuloslaskelma- ja rahoitusosassa. Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat verotulot ja valtionosuudet, rahoitustulot ja menot netto sekä satunnaiset erät. Rahoitusosan sitovia eriä ovat antolainasaamisten lisäykset ja vähennykset, pitkäaikaisten lainojen lisäys ja vähennys sekä lyhytaikaisten lainojen muutos. Talousarviokirjassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet on koottu strategiakoontiin. Yhteenvetotaulukko talousarvion käyttötalousosan sitovuudesta Valtuusto voi osoittaa palvelualueiden käyttöön määrärahat brutto- tai nettomääräisenä. Palvelualueet ovat bruttositovia, mutta niiden sisällä ovat seuraavat nettosidonnaiset avainprosessit: Palvelualue Vetovoimaisuuden palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualue Rakennusvalvonta Hyvinvoinnin palvelualue Kansalaisopisto Teatteritoimi Musiikkitoimi Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusturvan palvelualue Terveydenhuollon palvelualue Isäntäkuntapalvelut (taseyksikkö) Konsernihallinto Painatuskeskus Tilakeskus (taseyksikkö) Bruttositovuus Nettositovuus X X X X X X X X X X X X X Konsernihallintoon sisältyvän yleishallinnon sitovuus on talousarviossa esitetyllä toimintotasolla. Yleishallintoon aiemmin sisältyneet työterveyshuollon toimintatuotot ja kulut on siirretty teknisenä muutoksena palvelualueiden talousarvioon. Talousarviokirjan liitteet ovat lisätietoja valmistelun perusteista ja ne eivät ole valtuustoon nähden sitovia. 8

11 Tilakeskuksen johtokunta lakkautettiin alkaen ja tilakeskus siirtyi konsernihallintoon kaupunginhallituksen alaiseksi toiminnaksi. Tilakeskusta sitovat erät ovat korvaus peruspääomasta ja tilikauden tulos. Käyttötalousosan tuloslaskelmiin sisältyvät informatiivisena tietona toimintatuottojen ja kulujen erittelyt. Käyttötalousosan avainprosessien talousarviot ja tuotebudjetit perustuvat kunkin palvelualueen tuloslaskelmiin ja ne eivät ole sitovia. Tämä tarkoittaa, että käyttötaloussuunnitelmissa avainprosessien ja tuotebudjettien toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate voivat täsmentyä. Tuotebudjetit ja niiden tuotekustannukset ovat perusteena seuraavan vuoden talousarvion laadinnalle. Investointiosa Investointiosan rakenne Atk -ohjelmat ja laitteet Maa- ja vesialueet Talonrakennus Yhdyskuntarakentaminen o lähiliikuntapaikat o urheilu- ja virkistysalueet o yleiset alueet ja puistot o satamat o kunnallistekniikka Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit Liikelaitosten ja taseyksiköiden investoinnit Sitovuus Investointiosan menot ja tulot ovat valtuuston nähden sitovia hankkeiden osalta. Hankkeet voivat olla yksilöityjä tai suurempia kokonaisuuksia. Vastuu hankkeiden määrärahojen riittävyydestä on kunkin yksikön vastuullisella toimielimellä. Lauta- ja johtokunnilla on oikeus tehdä hankkeidensa välisiä määrärahasiirtoja. Määrärahaa ei kuitenkaan voi siirtää sellaiselle hankkeelle tai kohteelle, johon talousarviovuodelle ei ole varattu määrärahaa. Hankkeen määrärahat ovat palvelualueita sitovia. Kaikki talousarvion yli 0,1 milj. euron investointihankkeet, joiden kustannusarviot tai lopullisiksi kokonaiskustannuksiksi tarkoitetut rahoitusvaraukset nousevat enemmän kuin 20 % tai 0,2 milj. euroa, on välittömästi tuotava uudelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Toimintaperiaatteet Investointihankkeiden rahoittamispäätös on tehtävä varaamalla määräraha talousarviossa tai talousarviomuutoksena ennen toteuttamis- ja rakentamispäätöstä. Ne hankkeet, joihin ei talousarviossa sisälly valtionosuuksia tai muuta ulkopuolista rahoitusta, voidaan toteuttaa ilman valtionosuutta. Talonrakennushankkeiden osalla noudatetaan periaatetta, jonka mukaan kaupunginhallitus vastaa talonrakennushankkeiden rakentamisesta ja rahoituksen varaamisesta talousarvioon. Palvelualueen näkemys hankkeen sisällöstä välittyy hankesuunnittelun kautta. TALOUSARVIOSSA ANNETAAN VALTUUTUS JATKAA TILINPÄÄTÖKSESSÄ 2013 TODETTAVIA KESKENERÄISIÄ HANKKEITA VUODEN 2013 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHAN PUITTEISSA, VAIKKA HANKKEESEEN EI VUODEN 2014 TALOUSARVIOSSA OLISI MÄÄRÄRAHAA. Tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan valtuuston käsiteltäväksi vuoden 2014 aikana. 9

12 Kaupunginhallituksen valtuus Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle valtuuden käynnistää uusia yritystilojen ja alueiden rakentamis- ja ostohankkeita kokonaiskustannusarvioltaan 5 milj. euron rajaan saakka. Mahdolliset hankkeet tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksina. Mikäli yritystilojen osalta toteutustapa on lunastussopimus, hankkeen valmistuttua lunastushinta käsitellään investointitulona ja siirretään lainasaamisiin Toimintaohjeet Taloudellisuus ja tulosvastuu Kunnan tehtävät on hoidettava taloudellisesti ja järkevästi ja vastuu toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on määriteltävä selkeästi. Toiminnallisen ja taloudellisen vallan sekä vastuun hajauttaminen ovat välttämättömiä joustavan ja tuloksellisen toiminnan edellytyksiä. Vastuu toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on johtosääntöjen ja delegointipäätösten mukaisesti jokaisella yksiköllä ja yksilöllä. Toiminta- ja taloussuunnitelmilla osoitetaan toiminnan ja talouden tavoitteet. Kaupungin talousarvion tasapainottamiseksi on tärkeää, että toteutettavat sopeuttamis- ja tehostamistoimet sekä tuottavuuden parantaminen kohdistetaan ydinkaupungin lisäksi koskemaan nykyistä selkeämmin myös kaikkia kaupunkikonsernin osia, tytär- ja osakkuusyhtiöitä, kuntayhtymiä ja vastaavia, joissa Kuopio on mukana. Samalla korostuu konsernin toimijoiden ensisijainen tehtävä edistää ja tukea kaupungin strategiaa ja kustannustehokasta palvelutuotantoa. Kaupunginvaltuusto velvoittaa kuopiolaisia luottamushenkilöitä omalla toiminnallaan edistämään kaupungin strategisia tavoitteita sekä talouden tasapainottamista ja samalla ajamaan talouden tasapainottamiseen tähtääviä sopeuttamis- ja tehostamistoimia. Lisäksi kaupunginvaltuusto edellyttää kaupunginhallitusta ja sen omistajaohjausjaosta käyttämään kaikkia hallussaan olevia omistaja- ja konserniohjauksen keinoja näiden päämäärien saavuttamiseksi. Pitkäaikaisten lainojen ottaminen Kaupunginhallitus oikeutetaan ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa siten, että talousarvion rahoitusosan pitkäaikaisten lainojen lisäyksen ja vähennyksen erotus ei ylity. Kuitenkin valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään lainojen nettomuutoksen sillä määrällä, millä talousarvioon sisältymättömiä yritystilojen rakentamis- ja ostohankkeita toteutetaan käynnistämisvaltuuden puitteissa talousarviovuoden aikana. Tilapäisluoton ottaminen Maksuvalmiuden turvaamiseksi talousjohtaja oikeutetaan nostamaan tilapäisluottoa enintään 25 milj. euroa Kuopion kaupungin tilivelvolliset viranhaltijat - Kaupunginjohtaja - Palvelualuejohtajat - Asiakkuusjohtajat: o Konsernipalvelu: strategiajohtaja, henkilöstöjohtaja, yleiskaavajohtaja, tietohallintojohtaja, kaupunginsihteeri, konserniohjausjohtaja o Vetovoimaisuuden palvelualue: markkinointijohtaja, elinkeinojohtaja, kehittämisjohtaja, o Kaupunkiympäristön palvelualue: suunnittelujohtaja, kaupungininsinööri, ympäristöjohtaja, kiinteistöjohtaja o Kasvun ja oppimisen palvelualue: varhaiskasvatusjohtaja, perusopetusjohtaja, kasvun ja oppimisen tuen johtaja, o Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue: hyvinvoinninjohtajat, tapahtumajohtaja o Perusturvan palvelualue: hoivajohtaja, sosiaalijohtaja o Terveydenhuollon palvelualue: terveysjohtaja, mielenterveysjohtaja 10

13 - Savo-Pielisen jätelautakunnan esittelijä - Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan esittelijä - Tilakeskus: konserniohjausjohtaja - Kuopion Energia Liikelaitoksen toimitusjohtaja - Kuopion Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja - Kallaveden työterveyden työterveyshuollon johtaja - Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen toimitusjohtaja - Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtaja 11

14 2. KUOPION KAUPUNGIN KEHITYSNÄKYMÄT 2.1. Talouden kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Kansainvälisen talouden kohdalla on jo useamman kuukauden ajan odotettu käännettä ylöspäin, samoin euroalueen puolitoista vuotta kestäneen taantuman päättymistä, jota toisen vuosineljänneksen ennakolliset tiedot jo osoittivatkin. Julkaistun tilastotiedon ja talouden kehitystä kuvaavien indikaattorien valossa näyttää siltä, että taloustilanteen heikkeneminen olisi pysähtynyt ja loppuvuoden kuva muodostuisi hyvin maltilliseksi. Kansainvälisen talouden mahdollinen käänne parempaan tukee myös näkemystä siitä, että Suomessa maltillinen kasvu voisi alkaa ulkomaan kaupan piristymisen myötä. Kokonaisuudessaan taloudellinen tilanne esimerkiksi euroalueella on kuitenkin altis shokeille. Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan bkt supistui 0,8 % viime vuonna. Vielä keväällä supistuminen arvioitiin 0,2 prosentiksi, joten tarkennuksen johdosta viime vuoden bkt:n arvo oli miltei 2 miljardia arvioitua pienempi. Tämän seurauksena esimerkiksi käsitys valtionvelan bkt-suhteesta muuttuu. Valtiovarainministeriö arvioi kuluvana vuonna Suomen bkt:n jäävän keskimäärin 0,5 % viime vuotta alhaisemmaksi. Yksityinen kulutus ei kasva lainkaan ja kestokulutustavaroiden kysyntä vähenee lähes 3 % edellisvuodesta. Kulutuksen kasvua rajoittaa työttömyyden nousu, vaisut tulevaisuuden odotukset ja reaalisen ostovoiman heikkous. Teollisuustuotannon lasku jatkuu edelleen sekä rakenteellisten että suhdannetekijöiden johdosta. Palveluiden tuotannon määrän ennustetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Vuoden 2014 bkt:n kasvuksi arvioidaan 1,2 %. Kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi ja kysyntäeristä vain investoinnit pienentävät kasvua. Kasvua tukee euroalueen osittainen elpyminen, vientikysynnän lisääntyminen ja edelleen alhaisena säilyvä korkotaso. Yksityinen kulutus lisääntyy 0,8 % säästämisasteen alennettua osittain luottamuksen kohenemisen seurauksena. Positiivista on teollisuustuotannon kääntyminen 2 prosentin kasvuun, joka osaltaan vetää mukanaan myös palvelusektorin kasvu-uralle. Työttömyys on kääntynyt kuluvana vuonna maltilliseen nousuun ja keskimääräiseksi työttömyysasteeksi arvioidaan muodostuvan 8,3 %. Ensi vuonna tilanne työmarkkinoilla pysyy edelleen heikkona eikä työttömyysaste laske talouden lievästä piristymisestä huolimatta kuin 8,2 prosenttiin. Työttömyys vähenee hitaasti verkkaisen talouskasvun ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vuoksi. Vaimea kotimainen talouskehitys on heijastunut kuluttajahintojen kehitykseen ja myös hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat jääneet vähäisiksi. Kuluvana vuonna inflaatio jää alle 2 prosentin. Vuonna 2014 keskimääräiseksi inflaatioksi arvioidaan 2,1 %. Molempina vuosina välillisen verotuksen kiristäminen nostaa hintoja 0,6 prosenttiyksikköä. Kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuonna peräkkäin heijastuu julkisen talouden rahoitusasemaan niin, että julkinen talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Ikärakenteen muutos vähentää työikäisten määrää, jolloin kasvupotentiaali supistuu. Ikäsidonnaiset julkiset menot kasvavat ja tämä vaikeuttaa julkisen sektorin rahoitusta. Myös heikko suhdannetilanne rasittaa julkista taloutta. Julkisyhteisöjen rahoitusasema on alijäämäinen ensi vuonna jo kuudetta vuotta peräkkäin eikä julkinen talous ole tasapainottumassa tämänkään jälkeen. Koko julkisen talouden velka suhteessa bkt:hen on kohoamassa ensi vuonna yli 60 prosentin. Välittömin, julkisen talouden tuloihin tai menoihin suoraan kohdistuvin toimin julkisen talouden ongelmia ei voida yksin ratkaista. Keskeisessä asemassa ovat työllisyysastetta, talouden muuta kasvuperustaa ja julkisen palvelutuotannon tuottavuutta vahvistavat rakenteelliset uudistukset. Tilastokeskuksen julkaisemien ennakollisten kuntien tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous heikkeni selvästi vuonna 2012, kun menot kasvoivat huomattavasti nopeammin kuin tulot. Toimintamenot kasvoivat 5,5 %, kun verotulojen ja valtionosuuksien kasvu jäi 2,5 prosenttiin. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate heikentyi 2,5 mrd. eurosta 1,8 mrd. euroon, eikä se riittänyt kattamaan poistoja. Investoinnit kasvoivat edelleen ja nettoinvestoinnit nousivat 3,5 mrd. euroon. Kuntatalouden velka kasvoi ennätyksellisen paljon, noin 1,5 mrd. euroa edellisestä vuodesta. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta nousi lähes 14 mrd. euroon. Vuonna 2013 kuntatalous pysyy alijäämäisenä, vaikkakin kuntatalouden tilan arvioidaan hieman kohenevan, kun kertaluonteiset tekijät, suuruudeltaan noin 400 milj. euroa, kasvattavat verokertymiä. Kuntien verotulojen arvioidaankin kasvavan 5,5 %, mutta kasvu selittyy pääasiassa kertaluonteisilla tekijöillä. Käyttötalouden 12

15 valtionosuudet kasvavat 3,5 %. Niiden kasvua hidastavat osana valtiontalouden sopeutustoimia tehty 125 milj. euron vähennys peruspalvelujen valtionosuuteen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan indeksikorotuksen jäädytys. Verorahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan 4,5 %. Kuntien toimintamenojen nimellisen kasvun arvioidaan hidastuvan runsaaseen 3 prosenttiin, koska kustannusten nousu hidastuu. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketun vuosikatteen arvioidaan kohenevan edellisvuodesta noin 400 milj. euroa. Tilikauden tulos jää kuitenkin noin 200 milj. euroa alijäämäiseksi eli vuosikate ei riitä kattamaan poistoja. Velan määrä kasvaisi 1,6 mrd. euroa. Vuonna 2014 kokonaistuotannon kasvun arvioidaan olevan vaimeaa ja veropohjien kasvu on siten vähäistä. Hinta- ja kustannuskehityksen arvioidaan pysyvän maltillisena. Kuntien verotulojen kasvuksi ennakoidaan 2 %, kun taas käyttötalouden valtionosuudet alenevat 1,5 %. Yhteensä verorahoituksen kasvuksi arvioidaan vain 1 %, kun toimintamenojen kasvun ennakoidaan oleva 3,5 %. Näillä oletuksilla kuntasektorin yhteenlaskettu vuosikate heikkenisi lähes 800 mrd. eurolla ja kuntatalouden alijäämä syvenisi. Velan määrä kasvaisi reilut 2 mrd. euroa. Vuosina kuntatalouden näkymät heikkenevät edelleen, sillä ilman uusia toimenpiteitä toimintamenojen kasvu uhkaa jatkua kuntien tulojen kasvua selvästi nopeampana. Talouskasvu jatkuu hitaana, joten myös verotulojen kasvu on vaatimatonta. Valtiontalouden sopeutustoimet puolestaan pienentävät valtionosuuksien kasvua. Osana julkisen talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen kuromiseksi hallitus on elokuussa hyväksynyt tasapainotuspaketin. Kuntatalouden tasapainotuspaketin mukaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan 1 mrd. euron edestä. Keinoina on kuntien talousohjauksen uudistaminen valtionosuusjärjestelmää muuttamalla ja peruspalveluohjelman tehostamisella. Lisäksi kuntien tulee omilla toimilla saavuttaa 1 mrd. euron säästöt parantamalla tuottavuutta ja korottamalla veroja. Julkisen talouden tuottavuutta tulee parantaa 0,5 %/vuosi. Keinoina tähän ovat mm. tietohallintopalvelujen yhtenäistäminen, sote-uudistus ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen purkaminen, kelpoisuusvaatimusten väljentäminen ja kuntarakennelain täydentäminen Kuopion talouden kehittyminen Kuopion kaupungin taloustilanne heikkeni muiden kuntien tapaan vuonna Tilikauden tulos vuodelta 2012 oli alijäämäinen 6,5 milj. euroa. Tilikauden tulos ennen tuloksen käsittelyeriä (vahinkorahastojärjestelyjä) oli alijäämäinen 19 milj. euroa. Toimintatulot kasvoivat vain 2 %, kun toimintakulujen kasvu oli lähes 7 %. Toimintakulujen korkeaan kasvuun vaikuttivat erikoissairaanhoidon korkea kustannusten kasvu ja perusturvan asiakastarpeiden kasvu. Kuopiossa toimintakulujen kasvu oli korkeampaa kuin kunnissa keskimäärin, kasvu oli 5,4 %. Toimintakate kasvoi 8,2 %, kun se kasvoi kunnissa keskimäärin vähemmän eli 5,7 %. Kuopion vuosikate poistoista oli 50 %, kun kuntien vastaava luku on 72 %. Vuosikate riitti Kuopiossa kattamaan 27 % investointien omahankintamenoista. Kuntatalouden vastaava tunnusluku oli ennakkotietojen mukaan 38 %. Kuopion lainakanta kasvoi 15 milj. euroa 187 milj. euroon. Kuopiolla oli vuodenvaihteessa lainaa euroa asukasta kohden, kun kunnilla oli keskimäärin lainaa asukasta kohden euroa. Kuopion lainamäärä asukasta kohden laskettuna pysyi siten edelleen kuntien keskiarvon alapuolella. Vuoden 2013 talousarvio laadittiin Kuopiossa noin 7 milj. euroa alijäämäiseksi. Tämä oli noin 10 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2012 alijäämäennuste. Toimintakatteen vertailukelpoinen kasvu pyrittiin rajaamaan alle 1 prosentin tasolle talousarvion laatimishetkellä ennustettuun vuoden 2012 toteumaan verrattuna. Tämä merkitsi kireyttä käyttötalousmenojen nousun suhteen ja kaupunki joutuu vuonna 2013 alijäämäisen talouden kautta vastaamaan kustannustason noususta. Vuoden 2012 alijäämäisen tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden tammi-maaliskuun toteutumaennusteen näyttäessä yli 20 milj. euron alijäämää, kaupunginhallitus käynnisti vuoden 2013 talousarvion tasapainottaminen. Samalla valmistellaan tuottavuutta parantavia toimenpiteitä, joita sisällytetään vuoden 2014 talousarvioon. Palvelualueiden esittämät tasapainotustoimenpiteet kuluvalle vuodelle olivat yhteensä noin 8,5 milj. euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa esitetyt tuottavuustoimenpiteet jatkovalmistelua varten siten, että niistä laaditaan tarkemmat suunnitelmat ja niitä tuodaan päätöksentekoon jo kuluvan vuoden aikana, jotta niillä on taloudellista vaikutusta vuonna

16 Kasvun ja oppimisen, perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueille kohdennettiin muiden palvelualueiden tasapainottamistoimenpiteitä vastaava määräraha vajaat 3 milj. euroa. Lisäksi em. kolmen palvelualueen edellytettiin toteuttavan valmistelemiaan tasapainotustoimenpiteitä vaikutukseltaan noin 1,8 milj. euroa ja etsivän myös muita keinoja pienentää ylitysennustettaan. Liikelaitosten ja taseyksiköiden tavoitteeksi asetettiin yhteensä 2,4 milj. euroa maaliskuun ennustetta parempi tilikauden tulos. Kaupungille palveluja tuottavien tytäryhteisöjen tavoitteeksi asetettiin yhteensä 1,2 milj. euron palvelumaksujen pienentämistavoite. Elokuun lopun kuukausiraportin mukaan ydinkaupungin menoennuste on hieman laskenut edellisen kuukauden ennusteesta. Toimintamenojen kasvuvauhti on ollut vuoden 2013 tammi-elokuussa noin 4 %, kun huomioidaan Nilsiän kuntaliitoksen vaikutus toimintamenoihin. Oleellisimmat menojen ylitykset ovat sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon kustannusten 9 miljoonan euron ylitys, vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon noin 5 milj. euron ylitys sekä lastensuojelun ja toimeentulotukimenojen subjektiivisiin oikeuksiin liittyvät kustannusylitykset. Palvelualueiden ennuste kuluvan vuoden toimintamenoista on lähes 19 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa. Toimintatuottojen sen sijaan arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Verotuloennustetta nostettiin 6 milj. euroa jako-osuuden oikaisun ja tilitysaikataulumuutoksen vuoksi. Ennuste koko kaupungin kuluvan vuoden alijäämäksi on 19,3 milj. euroa, joka on 12,5 milj. euroa heikompi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Talouden heikko tilanne vaikeuttaa olennaisesti vuoden 2014 talousarvion laadintaa. Raportin valmistumisen jälkeen toimintamenojen toteutumaennuste on kohentunut noin 5 milj. euroa, kun sairaanhoitopiirin arvio budjettiylityksestä on pienentynyt sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman myötä. Lisäksi henkilöstömenojen säästöjä toteutunee tänä vuonna tavoitteeksi asetettu 3 milj. euroa. Henkilöstön määrän vähentämistavoite 75 htv näyttää toteutuvan kuluvana vuonna. Palvelualueiden ja liikelaitosten arvio tasapainotustoimenpiteiden vaikutuksesta on noin 3,2 milj. euroa. Sovitut tasapainotustoimenpiteet etenevät ja uusia toimenpiteitä valmistellaan, joten säästövaikutuksia tulee vielä loppuvuoden aikana. Syyskuun lopun tilannetietojen perusteella alijäämäksi arvioidaan milj. euroa. Verorahoituksen kasvu jää muiden kuntien tapaan myös Kuopiossa lähivuosina hitaaksi ja korostaa käyttömenojen kasvun rajaamisen merkitystä. Ikääntymisen tuomat paineet sosiaali- ja terveydenhuoltoon, henkilöstön määrän kestävä mitoitus tulopohjan mukaiseksi sekä tarvittavien investointien toteuttaminen velkaantumiskehitystä hilliten muodostavat haasteellisen yhtälön ensi ja lähivuosien toiminnan ja talouden suunnittelulle Talouden ja toiminnan tasapainottaminen vuoden 2014 talousarviossa ja suunnitelmakaudella Tulopohja heikkenee ja menot kasvavat Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua leimaa edelleen jatkuva talouden epävarmuus. Julkisen sektorin alijäämä kasvaa edelleen ja valtio sekä kunnat joutuvat sopeuttamaan toimintaansa. Yhtenä oman taloutensa vakauttamistoimenpiteenä valtio leikkaa kuntien valtionosuuksia vuosina yhteensä 6,6 mrd. euroa. Ensi vuonna leikkaus on 362 miljoonaa euroa ja leikkausten kokonaisvaikutus miljoonaa euroa. Heikosta työllisyystilanteesta ja yritysten tuloskehityksestä johtuen verotulokehitys pysyy vaimeana. Tulopohjan kasvun hiipuessa kaupungin on hillittävä menokehitystään, supistettava toimintaansa ja alennettava investointitasoaan. Lisäksi noin 9,5 mrd. euron julkisen sektorin kestävyysvajeesta kuntien odotetaan kattavan 1 mrd. euroa tuottavuutta lisäämällä ja kunnallisveroja korottamalla. Hallitus on päättänyt karsia kunnille asettamiaan tehtäviä ja velvoitteita 1 mrd. euron edestä. Kuntalaki velvoittaa kuntaa huolehtimaan tulorahoituksen riittävyydestä ja maksuvalmiuden säilymisestä. Suunnitellun toiminnan on oltava realistisessa suhteessa käytettävissä oleviin varoihin. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Talousarviossa toiminta on suunniteltu siten, että talouden tasapaino voidaan säilyttää suunnittelukaudella. Toimenpiteet Talouden ja toiminnan tasapainon saavuttamista tukemaan kaupunginhallitus on hyväksynyt Kuopion kaupungin tuottavuusohjelman, kaupunginvaltuusto henkilöstöohjelman ja palvelu- 14

17 jen tuottamista ja hankkimista linjaavan palvelu- ja hankintaohjelman. Ohjelmien sisältö käy ilmi strategiaosassa olevasta ohjelmakuvauksesta. Kuopion kaupunki jatkaa suunnitelmallisesti tuottavuusohjelmaan sisältyvien tuottavuutta lisäävien toimintatapojen ja prosessien uudistamista ja tilojen käytön tehostamista sekä henkilöstöohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamista. Palvelualueet ovat laatineet kaupungin hankintaperiaatteiden ja kaupunkitasoisten linjausten mukaiset palvelujen järjestämissuunnitelmat, jotka tarkentuvat vuosittain talousarviosuunnittelun yhteydessä. Vuonna 2014 kaupungin tavoitteena on vähentää henkilöstöään 75 henkilötyövuodella. Henkilöstön vähentäminen perustuu talousarvion valmistelun yhteydessä laaditettuihin henkilöstösuunnitelmiin. Lisäksi vuoden 2014 talousarvioon sisältyy kertaluonteisia henkilöstömenosäästöjä 4,6 miljoonaa euroa. Tuottavuusohjelman lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt palvelualueiden heikentyneen taloustilanteen korjaamiseksi esittämät uudet tasapainotustoimenpiteet. Toimenpiteiden säästövaikutuksena arvioidaan toteutuvan vuonna 2013 noin 6 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 talousarviossa toimenpiteet on huomioitu 7 miljoonan euron suuruisena säästönä ja edelleen vuonna miljoonan euron lisäsäästönä. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyy lisäksi yhden miljoonan euron lisäsäästö, josta 0,5 miljoonaa euroa on palvelualueiden talousarvioissa ja 0,5 miljoonaa euroa taseyksiköiden ja liikelaitosten sa. Omaisuuden myyntivoittoja arvioidaan saatavan vuonna ,8 miljoonaa euroa. Toimenpiteet ja niiden vaikutus muodostavat pohjan suunnitelmakauden budjetoinnille. Vuoden 2016 taloussuunnitelmaan sisältyy lisäsopeutustoimenpiteitä 2,5 miljoonaa euroa, joka on pohjana seuraavan vuoden budjetoinnille. Vuoden 2017 taloussuunnitelma sisältää edellisten lisäksi lisäsopeutustoimenpiteitä yksi miljoonaa euroa. Suunnitelmakaudella omaisuuden myyntivoittoja odotetaan saatavan 10 miljoonaa euroa. Tasapainotustoimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat tilivelvolliset viranhaltijat. Hallituksen päätöksen kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamisesta arvioidaan vaikuttavan suunnitelmakauden lopulla vuositasolla 18 miljoonaa euroa menoja pienentävästi. Kaupunginhallitus seuraa tuottavuustoimenpiteiden etenemistä kuukausiraportin yhteydessä ja kaupunginvaltuusto osavuosikatauksen yhteydessä. Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden heikko tulokertymä edellyttää investointitason merkittävää alentamista nykyisestä, jotta velkamäärän kasvu saadaan hillittyä. Poistot tulisi pystyä kattamaan suunnitelmakauden aikana vuosikatteella. Toiminnan ja talouden tasapainoisen kehittymisen varmistamiseksi ja tulopohjan vahvistamiseksi kaupunki korottaa vuonna 2014 tuloveroprosenttia 1,0 % -yksikön 20,5 %:iin. Suunnittelukauden aikana kaupunki voi joutua korottamaan veroprosenttia toistamiseen. Tämä korotus voidaan välttää mikäli palvelujen sopeuttamistoimenpiteissä edetään voimakkaammin mikäli yleinen taloudellinen tilanne kohenee riittävästi ja saa verotulot nopeampaan kasvuun, mikäli hallitus purkaa päätöksensä mukaisesti riittävästi kuntien tehtäviä ja velvoitteita, mikäli kuntien henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuoja ketjuuntuneissakin kuntaliitostilanteessa puretaan ja mikäli kuntarakenneuudistuksen ja valtionosuusuudistuksen vaikutukset ovat riittävän positiiviset kuntatalouden näkökulmasta. Kaupunki varautuu ennakolta mahdollisimman hyvin taloustilanteen hallitsemiseksi suunnittelemalla toimenpiteet menojen hillitsemiseksi ja tulojen kerryttämiseksi siten, että valmius toimenpiteiden toteuttamiseen on heti tilanteen niin vaatiessa. Kuntalain muutoksen edellyttämät ja muut suunnitelmissa olevat omistusjärjestelyt voivat lisäksi helpottaa osaltaan tasapainoisen taloustilanteen saavuttamista. Nämä toimenpiteet eivät sisälly talousarvioon ja suunnitelmaan, vaan niillä luodaan taloudellista liikkumavaraa tuleville vuosille. Kuntalain 65 :n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). 15

18 Vuoden 2013 tilinpäätöksen toteutuminen ennustetun mukaisesti tarkoittaa sitä, että taseeseen kertyy alijäämää 5,9 milj. euroa, joka kuntalain 65 :n mukaan on katettava taloussuunnitelmakaudella tai laadittava erillinen toimenpideohjelma. Edellä olevien toimenpiteiden seurauksena suunnitelmakauden tilikauden tuloksilla saadaan katettua taseeseen kertynyt alijäämä ja perustetta kuntalain velvoittamaan toimenpideohjelman laatimiseen ei ole Talousarvioon sisältyvät riskit ja niiden hallinta Riski Verotulokertymä ja valtionosuudet jäävät alle budjetoidun. Toimintatuotot kertyvät budjetoitua pienempänä. Myyntivoitot kertyvät budjetoitua pienempänä. Erikoissairaanhoidon kustannuskehitys jatkuu entisellään (5-9 milj. ) Palvelualueiden esittämät toimenpiteet toteutuvat vain osittain tai viivästyvät aikataulullisesti (syynä: valmistelun eteneminen, päätöksenteko, asiakastarpeiden ennakoimattomat muutokset, kiinteistöistä luopumisen eteneminen, henkilöstön joustava siirtyminen, sitovat sopimukset yms.) kouluverkostosuunnitelman mukaiset kouluratkaisut (2014 0,8 milj. ja ,5 milj. ) kirjastoverkoston mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen päivähoidon henkilöstörakenteen muuttaminen kustannuksiltaan edullisemmaksi. ostopalvelusopimusten uudelleen tarkastelu lapsiperhepalveluissa pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja siirtyminen pitkäaikaistyöttömyyttä ennaltaehkäisevään toimintaan Miten riski ehkäistään ennalta? Seurataan verojen kuukausitilityksiä ja veroennusteita sekä valtionosuuspäätöksiä. Seurataan kuukausittain kertymää ja ennusteta tulolajeittain. Seurataan kuukausittain kertymää ja ennustetta. Seurataan toteumaa ja ennustetta kuukausittain. Tehostetaan omistajaohjausta ja tiivistetään yhteistyötä muiden suurten kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa, jotta suunniteltu tuottavuusohjelma toteutuu. Toimenpiteet suunnitellaan ja valmistellaan hyvin päätöksentekoon. Muutokset johdetaan määrätietoisesti toteutukseen. Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan. Samanaikaisesti toteutetaan aktiivisesti sovittua htv:n vähentämistä ja tilankäytön tehostamista. Mitä tapahtuu, jos riski toteutuu ja miten riskistä toivutaan? Johtaa menojen leikkaamiseen ja toiminnan supistamiseen, uusien tulolähteiden etsimiseen, omaisuuden myyntiin tai varautumiseen verojen korotukseen seuraavana vuonna. Maksujen ja taksojen korotus kesken vuoden tai uusien tulolähteiden etsiminen. Etsitään syyt poikkeamaan ja korjataan tilanne tai etsitään korvaava tulolähde. Johtaa muiden menojen leikkaamiseen ja toimintojen supistamiseen, maksujen ja taksojen korotukseen, lisätulolähteiden etsimiseen, omaisuuden myyntiin tai varautumiseen verojen korotukseen seuraavana vuonna. Palvelualueet valmistelevat päätöksentekoon uutta keinovalikoimaa tai vaihtoehtoisesti johtaa muiden menojen leikkaamiseen ja toimintojen supistamiseen, maksujen ja taksojen korotukseen, lisätulolähteiden etsimiseen, omaisuuden myyntiin tai varautumiseen verojen korotukseen seuraavana vuonna. 16

19 Henkilötyövuosivähennystavoite, - 75 htv / vuosi, onnistuu vain osittain. Ei onnistuta henkilöstön luontaisen poistuman hyödyntämisessä. Riski Tilankäytön tehostaminen toteutuu asetettua tavoitetta, keskimäärin 2,5 % / v, hitaammin ja vapautuvista tiloista ei päästä irtautumaan joko myymällä tai vuokraamalla ulkopuoliseen käyttöön. Liikelaitosten ja kaupungin omistamien yhtiöiden tuloutuskyky ja tuloksentekokyky heikkenee. Yleinen talous- ja työllisyyskehitys heikkenee ennakoitua enemmän ja vaikuttaa kaupungin menokehitykseen (toimeentulotuki, lastensuojelu yms.) Lainsäädäntö muuttuu ja tuo lisää uusia velvoitteita. Valtio ei pura kuntien tehtäviä ja velvoitteita päätöksensä mukaisesti, vaikutus vuositasoisena jopa yli 18 milj.. Valtio leikkaa kuntien valtionosuuksia päätettyä enemmän. Milloin poikkeamien hallinta käynnistyy (toleranssiraja on ylittynyt)? Strategian toteuttamiseen ja toimintaan liittyvät riskit Investointitason alentamisesta johtuen kaupungin kasvu hidastuu mm. tonttitarjonnan pienentyessä. Investointitason alentamisesta johtuen peruskorjauksia joudutaan siirtämään tulevaisuudessa toteutettavaksi, rikkoontumisten riski ja korjausvelka kasvaa. Henkilöstösuunnitelman ja htv-muutosten toteutumista seurataan kuukausittain. Tehtävien täyttöä ja sijaisten käyttöä rajoitetaan ja hoidetaan tehtäväjärjestelyin. Miten riski ehkäistään ennalta? Tilankäyttöä ja vapaana olevien tilojen myyntiä / ulosvuokrausta seurataan kuukausittain. Tiivistetään edelleen omistajaohjausotetta. Korostetaan yksikköjen omaa vastuuta ja osaamista osana koko kaupungin toimintaa ja taloutta ja konsernietua. Seurataan tuloskehitystä ja ennusteita kuukausittain. Vaikutetaan edunvalvonnan kautta. Ennakoidaan ja suunnitellaan varautumista muutoksiin etukäteen. Kaupunkitasoinen toleranssiraja on budjetin mukainen tilikauden tulos. Seurataan kysynnän, myynnin ja vuokrausten kehittymistä säännöllisesti. Tonttitarjonnan painopiste edullisemmin toteuttavissa kohteissa. Seurataan omaisuuden kuntoa säännöllisesti. Peruskorjauksen painopiste riskialtteimmissa kohteissa Johtaa muiden menojen leikkaamiseen ja toimintojen supistamiseen, maksujen ja taksojen korotukseen, lisätulolähteiden etsimiseen. Mitä tapahtuu, jos riski toteutuu ja miten riskistä toivutaan? Johtaa muiden menojen leikkaamiseen ja toimintojen supistamiseen, maksujen ja taksojen korotukseen, lisätulolähteiden etsimiseen. Johtaa yksikköjen maksujen ja taksojen korotukseen kesken vuoden tai menojen leikkauksiin toimintaa tehostamalla tai supistamalla. Vaihtoehtoisesti yksiköiden omaisuuden myyntiin. Johtaa muiden menojen leikkaamiseen ja toimintojen supistamiseen, maksujen ja taksojen korotukseen, lisätulolähteiden etsimiseen, omaisuuden myyntiin tai varautumiseen verojen korotukseen seuraavana vuonna. Johtaa muiden menojen leikkaamiseen ja toimintojen supistamiseen, maksujen ja taksojen korotukseen, lisätulolähteiden etsimiseen, omaisuuden myyntiin tai varautumiseen verojen korotukseen seuraavana vuonna. Kaupunginhallitus käynnistää toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Omaisuuden myynti-/ vuokratulojen kasvu hidastuu. Luovutaan tarpeettomasta omaisuudesta. 17

20 2.2. Väestökehitys Kuopion väestönkasvu on jatkunut voimakkaana jo muutaman vuoden ajan. Vuonna 2012 Kuopion luonnollinen väestönlisäys oli noin 200 asukasta, muuttovoittoa noin 1000 asukasta ja kokonaisväestönlisäys oli yli 1200 henkilöä vuodessa. Tammi-elokuun kehityksen osalta väestökehitys ja muutos ovat olleet edellisvuoden kaltaisia ja muuttovoitto myös hyvin samaa tasoa. Luonnollinen väestönlisäys on vuosittain hieman pienentynyt kuolleiden määrän kasvun takia. Muuttovoitto kuntien välisessä muuttoliikkeestä on kasvanut, samoin kuin siirtolaisuudesta syntyvä maahanmuuton nettomuutto on lisääntynyt vuosi vuodelta. Vuoden 2013 alussa Kuopion väkiluku oli henkeä, joka sisälsi nilsiäläistä. Kuopion seudun asukasluku oli vuoden 2013 alussa noin henkeä. Koko Pohjois-Savossa Kuopion lisäksi vain Siilinjärven väestömäärä on selvästi kasvanut viime vuosina. Tämän vuoden aikana Kuopion väestönkehitys on ollut viime vuoden kaltaista, jolloin väestömäärän lisäys nousi lähes kaksinkertaiseksi edellisvuosiin verrattuna. Tammi-elokuun ajalta Kuopion väestönlisäys oli 539 henkeä, mikä on hieman enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Elokuun lopussa Kuopiossa oli asukasta. Tähän saakka toteutuneen väestökehityksen perusteella vuoden 2013 väestönkasvu tulee olemaan vuoden 2012 suuruusluokkaa Kuopion väestönmuutokset tammi-elo Luonn. muutos Muuttovoitto/-tappio Siirtolaisuus (netto) VUOSI YHTEENSÄ Lähde: Tilastokeskus, Aluejako vuoden 2013 mukainen koko aikasarjassa Tulevina vuosina Kuopion väestön ikärakenne vanhenee, ikääntyvien määrä kasvaa ja lasten ja nuorten suhteelliset osuudet pienenevät. Myös työikäisten suhteellinen osuus väestöstä pienenee, vaikka nuorten työikäisten määrä lisääntyy. Kuopion ennusteet perustuvat oletukseen, että yhä useampi Kuopioon opiskelemaan tuleva nuori jää myös tänne asumaan ja töihin opintojen päätyttyä. Eniten suhteellisesti ja myös absoluuttisesti lisääntyy vuotiaiden määrä. Koko maan tavoin 75+ -vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti ja lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. 18

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Mistä löytyy Suomen kuntien tie?

Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Kuntajohtajapäivät, Seinäjoki Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja Uhkaava talouskriisi tuo lisähaasteita entisetkin isoja Uhkaava talouskriisi tuo vain lisähaasteita,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden 2013 tilinpäätös on 18.2.2014 tilanne. Ydinkaupungin lopulliset poistot ovat vielä kirjaamatta ja joitakin

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 25/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 299 19.10.2015. 299 Asianro 6862/02.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 25/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 299 19.10.2015. 299 Asianro 6862/02.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 25/2015 1 (1) 299 Asianro 6862/02.02.00/2015 Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat.

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat. 271 04.11.2013 285 19.11.2013 298 03.12.2013 Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu KHALL 271 Kunnanvaltuusto hyväksyi 17.6.2013 kokouksessaan tasapainottamisohjelman vuoden 2013 osalta. Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

Askola Copyright Perlacon Oy 1

Askola Copyright Perlacon Oy 1 Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Pääekonomistin katsaus

Pääekonomistin katsaus Pääekonomistin katsaus Kuntamarkkinat 14.-15.9.2016 Minna Punakallio Pääekonomisti Suomen Kuntaliitto Yleiset talousnäkymät ovat pysyneet vaimeina jo pitkään Kansainväliseen talouteen liittyviä epävarmuuksia:»

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014-2017 Tiedotustilaisuus 8.2.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto Kansantalouden kehitys eri vaihtoehdoissa (Muuttujien keskimääräinen vuotuinen

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Talouden näkymät 2015-2017 Valtuuston talousseminaari 29.9.2014 Kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen 15.10.2014 1 Suhdannenäkymät (Lähde: VM, valtion talousarvioesitys 2015 ja Kuntaliiton kuntataloustiedote

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Taloudellinen tilanne ja kaupungin talouden sopeuttaminen

Taloudellinen tilanne ja kaupungin talouden sopeuttaminen Taloudellinen tilanne ja kaupungin talouden sopeuttaminen KH 285 Valmistelijat: vt. rahoitusjohtaja Kim Salo puh. 8289 592, suunnittelujohtaja Seppo Kässi, puh. 8289 224 Vuoden 2009 talousarviota laadittaessa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Rovaniemen kaupungin kehitysnäkymät

Valtuustoseminaari Rovaniemen kaupungin kehitysnäkymät Valtuustoseminaari 24.3.2014 Rovaniemen kaupungin kehitysnäkymät Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön nykytila Euroopan ja Suomen talouden epävarmuus heijastuu vahvasti myös Rovaniemelle,

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Vuosien talousarvio- ja taloussuunnitelma; suunnitteluohjeet

Vuosien talousarvio- ja taloussuunnitelma; suunnitteluohjeet Kaupunginhallitus 155 02.06.2014 Vuosien 2015-2017 talousarvio- ja taloussuunnitelma; suunnitteluohjeet 390/02.02.02/2014 KH 155 Valmistelu: talousjohtaja Kirsi Kettunen Talousarvion laadinnan lähtökohtia

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 99 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Katariina Koskela,

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015 Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015 Budjettia tehdään haasteellisessa taloustilanteessa Suomen kansantalous supistui v.

Lisätiedot