N :o 341. Porkkalan palautuslaki.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "N :o 341. Porkkalan palautuslaki."

Transkriptio

1 UOMEN ASETUSKOKOELMA f && N:o Iii f. 11 y s: N:o 341. Porkknlan palnutuslnki, siv N :o 342. Asetus matkakustnnnusten kor vauksesta ja piiiviirahasta annetun o.setukson muuttamisesta, siv N:o 343. Asetus jiiiite!otuotteista, siv N:o 344. Valtionouvoston piiiitos eriiiden tilojon, tilanosien ja alueidcn siirtiimisestii Ro.ntsilan, Piippolan je. Pulkkilan kunnista Kestilii.n kuntann, siv N:o 345. Ve.ltioneuvoston piiiitos eriiiden tilojon ja alueiden siirtiimisestii Kauhajoen kunnasta.tnlo.sjiirven kuntaan, siv N:o 346. Valtioneuvoston piiiitos sen valtioneuvoston paiitokson muuttnmisesta, joka sisiiltiili yleisiii miiiirii.yksiii niiden puhelinjohtojen asettamisesta ja kiiyttiimisestii, joihin myonnetiiiin toimilupa, siv N :o 341. Porkkalan palautuslaki. Annettu Helsingissii 8 piiiviini~ kesiikuuto Eduskunnan piiiitoksen mukaisesti, joka. on tehty valtiopiiivajiirjestyksen 67 : ssa maariityllii tavalla, siiiidetiiiin; 1 luku. l'leisiii siiiinnoksiii. 1. Porkkalan alueella tarkoitetaan tlissii laissa aiti ma.a- ja vesialuetta Porkkalan niemimaan alueilla, jonka Suomen Tasavalta on ensin Moskovassa 19 paivlinii syyslruuta 1944 lllekirjoitetun viilirauhansopimuksen 8 artiklan mukaisesti vuokrannut ja sitten Pariililsa 10 pliiviinii hclmikuuta 1947 allekirjoitetun rauhansopimuksen 4 artiklan mukailfllti vahvistanut vuokranneensa Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitolle 50 vuoden ajaksi ja jonka Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto on 19 paivli.nli. syyskuuta 1955 Mosko ~ allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti luo\11ltanut takaisin Suomen Tasavallan tiiylinltaiseen hallintaan 26 paminii tammikauta Syyskuun 19 piiivaa 1944 nimitetaiin jaljempiinii. tiissli laissa luovutuspiii.viiksi ja tamaikuun 26 piiiviiii 1956 palautuspaiviiksi. 2 luku. Yksityisoikeudet. 3. Jiljempanii 4 :ssli siiiidettiivin poikkeuklin katsotaan se, jolla luovutuspii.ivii.nli oli tl-1956 omistusoikeus Porkkalan alueella sijaitsevaan kiinteistoon, sanotun omaisuuden omistajaksi. Mita tiissii on sanottu, koskee myos sita, jolle omistusoikeus olisi luovutuspaiviin jalkeen perintonii tai yleisjiilkisiiiidoksen nojalla taikka seuraantonsa puolesta niihin verrattavalla saannolla siten siirtynyt, ettii saanto olisi katsottava piiteviiksi. jollei Porkkalan alueen vuokrausta olisi tapahtunut. Mita 1 momentissa on sanottu omistusoikeudesta kiinteistoon, koskee myi:is maiiraalan erottamisoikeutta seka omistusoikeutta irtaimeen omaisuuteen. 4. Mita 3 :ssa on oikeuksien ennalleen palautnmisesta siiiidetty, filkoon sovellettako, jos oikeus luovutuspiiiviina kuului yhtiolle, osuuskunnalle, yhdistykselle tai muulle yhteisolle, joka sen jalkeen on purkautunut. J os 1 momentissa tarkoitettu yhteiso on ollut perheyhtio tai muu siihen verrattava yhteiso, tulee valtioneuvoston hakemuksesta maii.riitii., ettii oikeus on kunluva niille yhteison entisille osakkaille tai jiisenille taikk:a niiidcn oikeudenomistajille, joille se 3 : n mukaan palautuisi, jos se olisi k:uulunut osakkaille tai jiisenille yhteisesti. Valtioneuvostolla on valta miiaratii, ettii 3 : ssa tarkoitettu oikeus annetaan tamiin 5290/56

2 640 pykiihi.n 1 momentissa mainitun yh~e~on toimintaa jatkamaan pei:uste~ul~e yhtelso!le, jota sen tarkoitu~peri~n.ja. t~~~ntamuotojen seka jii.scniston Ja to1m1ehm1ston kokoonpanon kannalta voidaan pitiiii purk~utunutta yhteisoli vastaavana. Mikiili oma1suu~ on kuuhmut lakanneelle julkisoikeudelb~elle yhdyskunnalle, on valtioncu".?~on. a~1ana miiiiriitii miten se on kaytettava aika1sempaa vastaavaan ' tarko1tukseen.. 5. Tassa luvussa tarkoitettua kiinteistoii koskeva rasitus, joka on voimassa kiinnittlimiittomiina seuraa edclleen kiinteistoii. Kiinteistoii rasittava elake olkoon voimassa sen estiimiittii mitii siita omaisuuden menettiimisestii johtuen on oikeuden piilito~ellii vahvistettu tai asianosaisten kesken sov1ttu. Sikiili kuin eliike tarkoittaa mfili.riiaikaisia suorituksia, voidaan niitii vaatia vain vuoden 1958 jiilkeiseltii ajalta. N:o Vuokra- tai muuta nautintaoikeutta tahi niihin verrattavaa oikeutta Porkkalan alueella sijaitsevaan kiinteistoon saakoon oikeuden haltija kayttaii hyviikseen, mikali oikeuden voimassaoloaikaa on jii.ljella ja se olisi jatkunut, jollei Porkkalan alueen vuokrausta olisi tapahtunut, vuoden 1956 jiilkeen. Maanvuokrasuhteiden pitentiimisestii eriiissii tapauksissa 22 paiviinii kesakuuta 1945 annettua lakia (586/45), sellaisena kuin se on muutettuna 14 piiiviinii lokakuuta 1949 ja 22 piiiviinii huhtikuuta 1955 annctuissa laeissa (648/49 ja 179/55). sovellettakoon vastaavasti Porkkalan alueella sijaitsevaa maata koskevaan vuokrasuhteescen, niinkuin sitii olisi ollut sovellettava, jos Porkkalan alueen vuokrausta ei olisi tapahtunut. 7. J oka haluaa kiiyttiiii hyvakseen 5 : n 2 momentissa tai 6 : ssa tarkoitettua oikcutta, tehkoon siita kuuden kuukauden kuluessa tiimiin lain voimaantulosta ilmoituksen sen tuomiokunnan tuomarille, jonka alueella kiinteisto sijaitsee, tai kiinteiston omistajalle. Tiimiin pykiiuin nojalla tuomarille tchty ilmoitus on mcrkittiivii erityiseen luetteloon, jota tnomarin on sitii varten pidettavii. 8. Porkkalan alueella sijaitsevaa omaisuutta koskcvaa oikeustointa, joka on tc~ty.. luo, utuspiiivan jalkeen, mu~ta ~~~.en.. tii~.a~. lai1 voimaantuloa, alkoon ~~de~ta.ko pat~vana, 1nikali 3 : n siiannokses~a e1 m~uta Joh~u tahi mikali oikeustoimi.e1 tar!rn1ta omaisuuden suojaamista, hoitam1sta tm kuntoon saatta. mist a. 9. Mikali kiinteisto sijaitsee osaksi Porkkalan alueella ja osaksi sen ulkopuolella, iilkiion kiinteistoii koskeva, luovutuspiiiviin jalkcen, mutta ennen ta.man lain voimaantuloa tehty oikeustoimi olko piitevii Porkkalan alueclla sijaitsevien tilusten osalta, iilk~o~kii sen.k~tsottako koskevan osuutta sella1s11n yhtel8un alueisiin osuutta tarpeellisiin teihin lukuun ottamatta, jotka sijaitsevat Porkkalan alueella. 3 luku. Valtion oikettdet. 10. Sellaisia Porkkalan alueella sijaitsevia maa- ja vesialueita valtiolle pakkolunutettaessa, joita alueelle luovutuspaivan. jij. keen tehtyjen rakennusten, rakente1dea, kulkuviiylien tai muiden laitteiden vuobi taikka muista sellaisista syistii katsotaan tarvittavan sotilaallisia tai muita yleisii tarpeita varten, noudatettakoon soveltu\"in osin, mita pakkolunastuksesta puolustultarkoituksiin 13 piiivana lokakuuta 1944 annetussa laissa (787/ 44) on saadetty, kui tenkin niin, etta sanotun lain 10 :ssa tarkoitettu maan luovuttaminen vastikke~bi voidaan snorittaa myos hakemnksetta. Kun lupa pakkolunastamiseen on annettu, on asianomaisella valtion viranomaisella oikcus heti ja luvasta chka tehd.vn valitu~sen cstamiittii ottaa sen kohteena oleya omusuus hallintaansa. Edellii 1 momentissa tarkoitetussa pakkolunastuksessa on lunastettavasta omaisuadesta miiarattava suoritettavaksi taysi kor vaus, kuitenkin niin, ettei se seikka. eui lunastettavaa aluetta luovutuspiiiviin jiilke111 sille tai sen Uiheisyyteen tehtyjen rakcnnuaten, rakcnteiden, kulkuvaylien tai muiclel laitteiden vuoksi voidaan kayttiiii edulliseamin kuin ennen luovutnspiiivaa, saa vailndtaa korvausmaiiriian.

3 N:o cllii 1 momentissa tarkoitetusta pakkouksesta valtion suoritettavaksi miiariitkorvaus maksetaan sen nostamiseen oitetulle valtiokonttorista viiden vuoden essa pakkolunastusluvan antamisesta, -n piuitos sita ennen on saavuttanut lain an. orvausta kiiytettiikoon silta osin, kuin se n riittaa, sen miiaran kuittaamiseen, saaja on velvollinen taloudellisen sellyn perusteella valtiolle suorittamaan. ita tiissii pykiiliissii on siiiidetty, sovelletn vain, jos lupa pakkolunastukseen on nnetty kuuden kuukauden kuluessa tiilain voimaantulosta. 11. Porkkalan alueelle luovutuspaiviin jalkeen, ennen tamiin lain voimaantuloa tehty nus, rakenne tai muu laitc katsottavaltiolle kuuluvaksi. Sama koskee maie alueelle luovutuspaivan jalkecn siiri ja palautuspaivii.nii sinne jatettyii ta omaisuutta. 12. ii.ti 11 : ssii tarkoitettu omaisuus ei "tse valtiolle pakkolunastettavalla alueella, maan tai miiariialan erottamisoikeuden tajalla oikeus lunastaa valtiolta omai- 20 :ssii rnainitun selvittelylautakunnan iilimiista kohtuullisesta hinnasta. Jos uus on kahden tai useamman kiinteistai miiariialan alucella, on lunastamisoisillii, jonka maalla omaisuus piiiiasiassa 'tsee. lei se, jolla 1 momentin mukaan on lunastaa omaisuus, halua tiita oikeutkiiyttiia, on valtioneuvostolla valta miiajos omaisuuden tarkoituksenmukainen -minen sitii vaatii, etta tarvittava kiiytus maa- ja vesialueeseen on kuuluva lle maaraajan, kuitenkin enintaiin kymvuotta ta.man lain voimaantulosta. lltiolle 2 momentin mukaan kuuluvaksi -tystii kayttooikeudesta on suoritcttava ullinen korvaus, jonka suuruuden sakuin muutldn korvaukseen liittyvat, jollciviit asianosaiset niistii sovi, maiituomioistuin hankittuaan lausunnon 5 lutarkoitetulta asianomaiselta sel vittelynnalta. 4 luku. 'l.'aloudellinen seluittely. 13. Kun omaisuus tiiman lain mukaan palautuu, toimitetaan omaisuuden katselmus ja taloudellinen selvittely, niinkuin jiiljempanli siiiidetaan. Mitii. 1 momentissa 011 sanottu, sovcllettakoon vastaavasti, h"lln valtioneuvosto antaa 1 : n 2 tai 3 momentissa tarkoitetun maiirayksen. 14. Palautuvasta omaisuudesta saatu toisen korvauslain mu.kaan vahvistettu korvausmaara on suoritettava takaisin valtiolle siten korotcttnna, kuin jiiljempana siia.de Hilin. 15. Valtiolle takaisin suoritettavan korvausmaaran laskemista vartcn on palautuva omaisuus arvioitava katselmuksessa saman hintatason ja muutoinkin samojen perusteiden mukaan, kuin se on arvioitu korvausta miiiirattii.essa. Arviointi on toimitettava sen kunnon perusteclla, mikii omaisuudella oli tiimiin lain voimaantulopiiiviina. Katselmukscn perusteella 1 momentin mukaisesti maarattyii omaisuuden arvoa sanotaan jiiljempii.nii. palautusarvoksi ja sitii omaisuuden arvoa, joka on ollut toisen korvauslain mu.k:aan vahvistetun korvauksen perusteena, menetysarvoksi. 16. Jos omaisuudcn palautusarvo ei ole pienempi kuin menetysarvo, on vahvistettu korvausmiiarii. kokona.isuudessaan suoritcttava takaisin valtiolle. Mikali palautusarvo on menetysarvoa pienempi, lasketaan takaisin suoritettava korvausmiiarii siten, ettii. se korvaus, mika naidcn arvojen erotukscn suuruisesta vahingosta olisi toisen korvauslain mukaan ollut suoritettava, vahennetiian vahvistetusta korva usmiiii.riistii. 17. Mikiili korvausta on tiimii.n lain mukaan palautuvan omaisuuden omistajalle suoritettu muuallakin kuin Porkkalan alueella olleesta omaisuudesta, miiarii.tiiiin palautuvan omaisuuden osalle tuleva korvausmiiiira siten, ettii. sen suhde koko korvausmiiiiriiiin on sama lrnin palautuvan omaisuuden menetysarvon

4 642 N:o 341 suhde kaiken korvauksen perusteena olleen omaisuuden menctysarvoon. 18. Palautuvalle omaisuudelle 16 ja 17 : n mukaan laskettu korvausmiiiirii. on suoritettava valtiolle korotettuna seuraavasti: Palautu.arvon ollmk KorvauautUriln korotw1kcrroln alle allc " " " " " " tai cncmmiin 4?Ylilloin vahvistetusta korv ausmaarii.sta palautuvan omaisuuden osalle tuleva korvausmiiiirii OD markkaa tai sitii. suurempi taikka jos palautuvasta omaisuudesta korvausta saaneella ci luovutuspiiivadii ollut kotipaikka Porkkalan alueella, on 16 ja 17 : n mukaan laskettu korvausmaiirii. aina suoritettava valtiolle nelinkertaiseda. Jos palautuvan omaisunden omistaja OD Porkkalan alueen vuokrauksen johdosta saanut maanhankintalainsaii.diinnod mukaan maata tai lainaa, otetaan tiistii. johtunut etu taloudelliscssa selvittelyssii. huomioon siten, etili niin suuri osa 1 ja 2 momentin mukaan korotctusta miiariista,.joka vastaa maanhankintalainsliii.dii.nnossii. tarkoitettujen valtion tai rahalaitostcn saamisten maksamiseen kiiytettya osaa vahvistetusta korvausmaarii.stii, on lisaksi korotettava kuudella prosentilla. 19.,J os oroaisuuden palautusarvo on markkaa tai sita suurempi, on palautuvan omaiimuden osalta suoritettava valtiollc palautusarvon nelinkertaisesta arvosta laskettu maksu noudattaen senrnavaa asteikkoa: PalautuJOrvon nellnkertalnen mlirii, mk tai enemmiin Valtlolle suorltettava maksu alarajan kohdalla, mk Suorltuaproaenttl o.larajan yllttliviltli oaalta luku. Toimielimet, menettely ja muutoksenhaku. 20. Taloudellisten selvittelyasiain yleinen johto ja valvonta on valtiovarainministerion asiana. Katsclmuksen ja taloud711isen. selvittelyn toimittamista varten valt1ovaramministerio asettaa yhden tai useampia selvittelylautakuntia, joidcn toimialue samalla mli.iiriitiin. Yksi tai useampia selvittelylautakuntia voidaan asettaa maariityulaatuisen omaisuuden palautumisesta johtuvan katselmuksen ja taloudellisen sclvittelyn toimittamista varten. Selvittelyasiain kasittelyn valitontii oh. jausta ja valvontaa varten valtiovarairuninisterio ascttaa tarpeellisen maariin tarku. tajia, joilla on oikeus olla saapuvilla aelvittelylautakuntain kokouksissa ja ottaa oaa asian kii.sittelyyu, mntta ei piiatoksen tekood. :ll. Jos palautuvaa omaisuutta on usean ael vittclylautakunnan toimialueella, toimittaa katselmuksen kukin selvittelylautakunta toi mialueellaan ja taloudellisen selvittelyn a selvittelylautakunta, jonka toimialueella pa. lautuva omaisuus paaasiallisesti sijaitsee. Edella 1 momentissa mainituissa tapauk sissa tulce selvittelyn toimittavan lautakunnan hankkia mniden asianomaisten selvittelj lautakunticn lansunnot. 22. Selvittelylautakunnassa on puheenjohtaja ja kaksi muuta jii.scnta. ValtiovarainminiD rio voi kuitcnkin, milloin katsoo sen tarpeel. liseksi, miiarata selvittelylautakunnnn jiiled luvun suuremmaksikin. Selvittelylautakunnan puheenjohtajan ja jiisenet, joista yksi maarii.tliiin toimim valtionasiamiehena, seka varamiehet nd asettaa Yaltioval'ainministerio. Lautalru~ puheenjohtajan ja jiisenten, lukuun e>u8- matta yhtii, joka ei saa olla Ynlt asiamies, tulee olla henkiloitii, jotka ei itse taman lain mukaan omista palautu omaisuutta. Sama olkoon lakina puhectajan ja jlisenten varamiehistii. Puheenjo jalla ja hiinen varamiehcllaan tulee olla poisuus tuomarin virkaan ja kokemusta marin tehtavissii.. Selvittelylautakunnan puheenjohtaja ja senet toimivat tuomarin vastuulla. II

5 N:o ,..ieellisyydestiiii.n on voimassa, mitli tuomarin.-eellisyydestii. on siiiidetty. 23. Selvittelylautakunta on plilitosvaltainen, kuil puheenjohtaja, valtionasiamies ja yksi tji roilloin lautakunnan jasenluku on kolmea '1~empi, viihintliiin puolet muista jii.senistli on saapuvilla. Erimielisyyden sattuessa on aiinestyksen talosta miiiirattii.essii noudatettava soveltuvin Olin mitii oikeudenkii.ymiskaaren 23 luvun S j~ 4 : ssli on sii.ii.detty. Selvittelylautakunnan kokouksessa on pi Mttivii poytii.kirjaa. 24. Katselmusta ja taloudellista selvittelyii. toi.uttaessaan selvittelylautakunta on oikeutettu kiiyttlimii.an asiantuntijoita ja han.kkiuan muuta selvitysta seka saamaan valtion ~ kuntien viranomaisilta tarvittavia tietoja. 25. Katselrouksen alkamisajankohdasta selvit. lllylautskunnan puheenjohtajan on vii.hintiin kahta viikkoa ennen kuulutettava silla latoin kuin kunnalliset ilmoitukset julkaislun siina kunnassa, jonka alueella katselauksen kohteena oleva omaisuus luovutuspliitlni sijaitsi, tai, jos edellli tarkoitettu kunta tli Degerbyn kunta, lnkoon kunnassa. Kuulatm on julkaistava vlihintlian kahdcssa Helmgiasa ilmestyvlissii piiivlilehdessii.. Lisliksi tunnetuille edellii. mainitun omaisuuden iltajille kirjeellisesti ihnoitettava toimitlbesta. Alianosaisen poissaolo katselmuksesta ei Id sen ja taloudellisen selvittelyn toimittalilta el'fittelylautakunnan piiii.toksen toimitta '-1 lautalrunnan puheenjohtaja viipymii.ttii... utuvan omaisuuden omistajan ticdoksi tli- 111.n koti- tai oleskelupaikkakunnan asianillaiscn viranomaisen vii.lityksellii.. llilloin selvittelylautakunnan pliii.tostii ei Toitu antaa omistajalle tiedoksi, niinkuin lmmentissa on salidetty, tulee lautakunnan njohtajan, kun pliii.toksen antamisesta knlunut vahintaan kolme kuukautta, toipii.iitos tiedoksi kuulutuksella. Kuuon viimeistiiii.n kuukauden viiden en iscn pii.ivan aikana pantava sen kunibnoitustaululle, jossa paliti:iksen tarkoit. tamaa palautuvaa omaisuutta koskevasta katselmuksesta 25 :n mukaan on ollut kuulutettava, sekii pidettii.vii sanotulla taululla nlihtlivanli kolmenkymmenen pii.iviin ajan. Edcllii. 2 momentissa mainitusta kuulutuksesta tulee kii.ydii ilmi palautuvan omaisuuden omistajan tai siitli korvauksen saaneen tliydellinen nimi, selvittelyasian numero, selvittelylautakunnan paatoksen paaasiallinen sisiilti:i ja selvittelylautakunta, joka piilitoksen on antanut, sckii miten pii.iitokseen voidaan hakea muutosta. Kun selvittelylautakunnan pii.iitoksestli on kuulutettu silla tavoin, kuin edella 2 momentissa on siiiidetty, katsotaan palitos tiedoksiannetuksi kohnantenakymmenentenli pliiviina siitii paivlistii. lukien, jona kuulutus on pantu kunnan ilmoitustaululle, sanottua piiiviiii lukuun ottamatta. 27. Jos se, jolle omaisuus palautuu, tai valtionasiamies ei tyydy selvittelylautakunnan palitokseen, voi hlin siitii valittaa selvittelytarkastuslautakuntaan viimeistiiiin kolmantenakymmenentenli piiiviinii, luettuna palautuvan omaisuuden omistajalle paatoksen tiedoksiantopliivii.stii ja valtionasiamiehelle siitii. pii.iviistii., jona paiitos on tehty, sanottuja paivili lukuun ottamatta. Valituskirja voidaan edellii mainitun ajan kuluessa toimittaa myos selvittelylautakunnan puhcenjohtajalle, jonka tulee valituskirjaan merkitli, milloin se on hanelle annettu tai saapunut, sekii hankittuaan vastapuolen selityksen viipymii.ttii toimittaa valitus omine lausuntoineen sekii. paiitoksen perusteena olevat asiakirjat ja asianomainen ote selvittelylautakunnan poytakirjasta, jollei sitii. ole valitukseen liitotty, sel vi ttelytarkastusla u takunnalle. 28. Selvittelytarkastuslautakunnan asettaa valtioneuvosto. Lautakunnassa on puheenjohtaja sekli vii.hintliii.n yhdeksan muuta jasentli, joista ainakin yksi mii.liriitii.iin toimimaan valtionasiamiehenii, ynnli tarpeellinen malirii varamiehili. Puheenjohtajalla ja ainakin kolmanneksella lautakunnan jasenistii tulee olla kelpoisuus tuomarin virkaan ja kokemusta tuomarin tehtlivissii.. Selvittelytarkastuslautakunta on pii.atosvaltainen, kun puheenjohtaja, Yaltionasiamies ja viihintii.ii.n puolet muista jiisenistii on saapuvilla.

6 644 N:o 341 Selvittelytarkastuslautakunta voi jakautua jaostoihin. J aoston puheenjohtajana on 1 momentissa tarkoitettu tuomarijasen, ja jaosto on piiiitosvaltainen, jos vahintfilin kolme siihen kuuluvaa jasentii on saapuvilla ja he ovat piiiitoksestii yksimieliset. Jos crimielisyyttii ilmaantuu, siirretiiiin asia koko lautakunnan piiiitettiiviiksi. Selvittelytarkastuslautakuntaan on muutoin vastaavasti sovellettava, mitii 22 : n 3 momentissa, 23 : n 2 ja 3 momentissa seka 24 : ssii on selvittelylautakunnasta ja sen jiisenista siiii.detty. 29. Selvittelytarkastuslautakunnan piiiitos on 26 : n 1 momcntissa siiiidetyin tavoin toimitettava palautuvan omaisuuden omistajan tic <loksi. Selvittelytarkastuslautakunnan piiiitoksestii, mikiili se ei ole yksimielinen, on oikeus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen piiiviin kuluessa, luettuna sillii tavoin, kuin 27 :ssii on sanottu. Valituskirja voidaan edcllii. mainitun ajan kuluessa toimittaa myos selvittelytarkastuslautakunnad puheenjohtajalle, jonka tulee valituskirjaan mcrkitii, milloin se on hiinelle annettu tai saapunut, sekii hankittuaan vastapuolen selityksen viipymiittii toimittaa valitus omine lausuntoineen seka asian kiisittelyssii kertynect asiakirjat ja asianomaiden ote sclvittelytarkastuslautakunnan poytakirjasta, jollei sitii olc valitukseen liitetty, korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 30. SelvittelylautakuDta ja selvittelytarkastuslautakunta toimittakoot kappaleed paiitokscstaan valtiovarainministcrfolle. Niin ikiiiin tulee korkcimman hallinto-oikeuden liihettaa kappale piiiitoksestiiiin valtiovarainministeriolle. 31. Palautuvan omaisuuden omistajalle anncttakoon ilman eri pyyntoii hiinen asiaansa koskcva ote sclvittely- ja selvittelytarkastuslautakunnan poytiikirjasta. Valtionasiamiehelle annettakoon cdcllii mainitut otteet hiinen pyynnostliiin. Ti.imiin lain nojalla andettavista toimituskirjoista samoin kuin sclvittely- ja selvittelytarkastuslautakunnan poytiikirjanotteista ii.1- koon otcttako lunastusta alkoonkii leimaveroa. 32. Selvitte1y- ja selvittelytarkastuslau tien puheenjohtajien scka jasenten 24 : ssa mainittujen asiantuntijain kioista ja piiivarahoista sekii matka nusten korvauksesta paiittiia valtiov ministerio. 6 luku. E,.iniiisiii saiinnoksiii. 33. Jos tilad sillii osalla, joka sijaitsee Po lan alueella, on 9 : n saiinnoksestii job cri omistaja lruin tilan muulla osalla, Porkkalan alueella sijaitseva osa tilasta komalla erotettava eri tilaksi. Tilalle, lohkomisessa muodostetaan Porkk:ilan al olevista tiluksista, ei kuulu osuutta Po lan alueen ulkopuolella sijaitseviin til ybteisiin alueisiin, osuutta tarpeellisiin hin lukuun ottamatta. Porkkalan alu olevista tiluksista muodostettu tila on v luovutuspiiiviin jalkeen syntyneista j tomaan tilaan kohdistuvista kiinnityksid muista rasituksista. Maanmittauskonttorin asiana on hak setta huolchtia siitii, ettii 1 momentima koitettu lohkomistoimitus kiireellisesti tetaan. 34. Jos Porkkalan alueen ulkopuolclla ol tilaan on kuulunut osuus sanotulla al sijaitsevaan tilojen yhteiseen alueeseen, lctaan tiillaiseen osuuteen, mikali siiti, jiiljcmpanii siiiidetiian, ei muuta johdu, 9 ja 33 : n 1 momentin siiiinnoksiii.. Tiissi koitettu osuus voidaan jakolaissa saa cdellytyksin, kuitenkin kiindityksen hal suostumuksesta riippumatta, siirtiia kyliissii sijaitsevaan muuhun tilaan tai malla muodostaa itseniiiscksi tilaksi. osuuden omistaja kuitenkaan ole pannut reille osuuden siirtiimis- tai lohkom tusta kahden vuoden kuluessa tiiman lain maantulosta, OD han menettiinyt oikeu yhteisee1~ alueeseen sen tilan hyviiksi, osuus oh kuulunut. :.\Iilloin Porkkalan alueen ulkopuol osittain Porkkalan alueclla sijaitsev lasta, jolle od kuulunut osuus Po alueella olcviin yhteisiin alueisiin on tuspiiiviin ja tiimii.n lain voimaa~tulo

7 N:o ,alisenii aikana luovutettu miiariiala ja tiistii 11aari.ialasta lohkomisessa muodostettu tila on 1113nut osuuden tilojen yhteisiin alueisiin, ei umii oikeus koske muita Porkkalan alueella okvia yhteisiii alueita kuin tilalle tarpeellisia yhteisiii teita. 35. }[aanmittauskonttorin asiana on liihettiia aeianomaisen tuomiokunnan tuomarille luet &elo niistii tuomiokunnan alueella olevista tiinteistiiista, jotka sijaitsevat osaksi Porkkalnn alueella ja osaksi sen ulkopuolella. Kun 33 tai 34 :ssa tarkoitettu lohkomioen on toimitettn ja merkitty maarekisteriin, Jiihettiikoiin maanmittauskonttori siita i)moituksen asianomaisen tuomiokunnan tuo- 111Arill e. 36. Sen, joka 3 : n mukaan on katsottava kiintcistiin omistajaksi, on, mikiili ban lainhuudatuksesta ja kiinteiston saannon moitamisajasta 28 piiiviina helmikuuta 1930 annetun lain (86/ 30) mukaan ei olc velvollinen hankkimaan saannollccn lainlrnutoa, ilmoitettava omistusoikeutensa palautnminen uianomaiselle tuomioistuimelle tai, siinii jiirjestyksessii kuin lainhuudatusasiain kasittelystii tuomiokunnan arkistossa on siiiidetty, tuomarille. Kun ilmoittaja on esittiinyt sel Tityksen siitii, etta palautuminen ou tiimiin Jain mukaisesti tapahtunut, ja, rnikiili maanmittaustoimitus 33 tai 34 : n johdosta on tuoritettava, se on suoritettu ja merkitty maarckisteriin, tehtakoon palautumisesta ja Jlaanmittaustoimituksen aiheuttamista muntoltsista merh"inniit lainhuudatusasiain poytikirjaan ja lainhuutorekisteriin. Omistusoikeuden palautumisesta kirjoitetaan todistus ilmoittajalle kuuluvaan alkuperiiiseen saantokirjaan tai siitii. annetaan uillinen todistus. Piiytakirjanotetta ei anneta ilmoittajalle, ellei hii.n ole sitii pyytii..,.i. Edellii 2 momentissa mainittu todistus on hmastuksesta vapaa. Omistusoikeuden pallutumisesta ja maanmittaustoimituksen ailieottamista muutoksista lainhuutorekisteriin Witliviistii merkinniista suoritettakoon saaty rekisteroimismaksu. u--...k. 37. aaraa1 a, Jonka kuluessa on haettava uutoa Porkkalan alueella sijaitsevan k.iintcistiin saannolle taikka ryhdyttiiva kanteen vireillepanolla saattamaan voimaan oikeus sellaiseen kiinteistiiiin ja joka on piiiittynyt luovutuspiiiviin jalkcen, katsottakoon pitennetyksi siihen saakka, kunnes vuosi on kulunnt tiiman lain voirnaantulosta. Mikiili tiimiin lain mnkaan tapahtuva omaisuuden palantuminen on aiheena uuc1cn perunkirjoituksen toimittamiselle tahi perinnonjaon tai osituksen moittirniselle, katsottakoon perunkirjoituksen toirnittamisen ja moitekanteen nostamisen maiiri:iaika pitennetyksi, niinku.in 1 momentissa on siiiidetty. J os luovutuspaiviina voimassa olleen ja tiimiin lain mukaan voimassa pysyviin kiinnityskelpoisen oikeuden vakuudeksi haetaan kiinnitys kiinteistoon kuuden lmukauden kuluessa tamii.n lain voimaantulosta, katsottakoon kiinnitykscn tuottavan etuoikeuden tamiin lain voimaantulosta lukien. 38. Taloudellisen selvittelyn perusteella valtiolle snoritettava maiirii on, sikiili kuin 10 : n 5 momentin si:iannoksista ei muuta johdu, maksettava, milloin sanottn miiara on pienempi kuin markkaa, markkaan ja muussa tapauksessa markkaan asti 1 paiviinli marraskuuta 1959 sekii muulta osalta sen jiilkeen kahdentoista vuoden kuluessa yhtiisuurina, kunakin vuonna edellii. mainittuna paiviinii eriiantyvina vuotuismaksuina. Jos marraskuun 1 piiivan 1959 jiilkeen maksettavaksi jaiivii miiiira on pienempi lmin marklma, on se kuitenkin maksettava, maksuaikaa vastaavasti lyhentiien, vii.hintaan markan suurmsma vuotuismaksuina. J os sanottu maara on alle markkaa, on koko valtiolle suoritettava maiirii maksettava yhdellii kertaa edella mainittuna piiivii.na. :M:illoin maksuerii, jota ei ole kiiytettiivii 10 : n 5 momentissa tarkoitettuun kuittaukseen, maksetaan viihintiiiin kolmekymmentii piiiviiii ennen sen eriilintymispii.iviia, saa maksuvelvollinen hyviiksecn maksualennuksen, joka on viisi sadalta vuodessa laskettuna maksupiiivastii kunkin suoritetun maksueriin eraan tymispiiiviiiin. Jos rnaksueriin suorittaminen eriiiintymispiiiviina joko kokonaan tai osaksi laiminlyodiiiin, lasketaan maksamatta jiiiineelle miiaralle korkoa samoin perustein, kuin veronmaksun laiminlyornisen johdosta suoritetta-

8 646 N:o 341 vasta veronlisayksestii. on saadetty, ja valtiolle suoritettava miiiirii eriiiintyy tiilloin heti kokona.isuudessaan maksettavaksi. Milloin maksun suorittaminen maa.raajassa kiiy maksuvelvolliselle vaikeaksi, voi valtiokonttori hakemuksesta myontii.ii maksuajan lykkii.ysta enintii.iin neljii.ksi vuodeksi. Maksuajan lykkiiystii. on haettava hyvissa ajom enneu criilintymispiiivaa. Lykkiiysajalta suoritettakoon kullekin lykiitylle maksueriille korkoa viisi sadalta vuodessa erii.iintymispii.ivii.stii maksupiiiviiiin. 39. Taloudellisen selvittelyn perusteella valtiolle suoritettavan miiiiriin maksuunpanosta ja kannosta noudatettakoon 38 :ssii. saadetyin poikkeuksin, mitii eriniiisten valtiolle tulevien maksujen maksuunpanosta sekii. verojen ja maksujen kannosta ja tilittiimisestii. on erikseen siiii.detty, kuitenkin niin, ettii maksuunpano, kanto ja tilittii.minen on valtiokonttorin asiana. 40. Omaisuus, joka on sen laatuista, ettii siihen voidaan vahvistaa kiinnitys, on siihen kohdistuvan taloudellisen selvittelyn perusteella valtiolle tiimiin lain nojalla suoritettavan miiiiran ja sen koron maksamisesta panttina. Suoritettava miiiirii korkoineen voidaan ulosottotoimin periii siinii jii.rjestyksessii, kuin veroista on sii.iidetty, ja saadaan ottaa kiinteistostii riippumatta siitii., kuinka kauan se on ollut maksamatta, paremmalla oikeudella kuin verot, julkisoikeudelliset maksut ja suoritukset sckii muut saamiset ja etuudet, joista kiinteisto on kiinnitetty tai muutoin panttina. Tiitii. panttioikeutta koskevan merkinnii.n tekemistii. varten kiinnitysasiain poytiikirjaan Iahettiikoon valtiovarainministerio ilmoituksen asianomaiselle tuomiokunnan tuomarille. Kun suoritettava miiiirii korkoineen on tiiysin maksettu, liihettiikoon valtiokonttori siitii ilmoituksen asianomaisellc tuomiokunnan tuomarille kiinteiston vapauttamista panttivastuusta koskevan merkinnii.n tekemistii varten kiinnitysasiain poytii.kirjaan. J os suoritettavasta maariistii annetaan valtiokonttorin hyviiksymii. vak:uus, on kiinteisto vapaa edellii mainitusta vastuusta. Jos vakuus annetaan sen jiilkeen, kun edellii. tarkoitettu merkintii. kiinnitysasiain poytiikirjaan on tehty, ilmoittakoon valtiokonttori siitii asianomaiselle tuomiokunnan tuomarille 2 momentissa mainitun merkinniin tekemi8ti varten. Jos palautuva omaisuus on erottamaton maarii.ala liihettiikoon valtiovarainministerio siihen k~hdistuvan taloudellisen selvittelyd perusteella valtiolle tiimii.n lain nojalla i.uoritettavasta miiiiriistii ilmoituksen asianomai. selle tuomiokunnan tuomarille merkinnin tekemistii varten kiinnitysasiain poytikjr. jaan erottamisoikeuden sekii valtiolle suori. tettavan maariin maksamisen vakuudeksi. Tama merkintii tuottaa valtiolle oikeuden erottaa miiiiriialan tilaksi sekii panttioikeuden miiiiriialasta muodostettuun tilaan scl Jaisin etuoikeuksin, kuin 1 momentissa on siiadetty. Merkintiili erottamisoikeuden YI kuudeksi alkoon kuitenkaan tehtii.ko, jos mi.iliriialan erottamisoikeus on kiinnitetty. Kun suoritettava maarii korkoineen on tay. sin maksettu tai suoritettavasta mii.iiristi annetaan valtiokonttorin hyva.ksymii. vokuua, noudatettakoon vastaavasti, mita cdelli 2 ja 3 momentissa on siiii.detty. 41. Jos havaitaan, ettii valtiolle suoritettava miiii.rii on taloudelliscssa selvittelyssii virheellisen tiedon tai asiakirjan johdosta taikka muusta kuin arvioimisperusteidea soveltamisesta johtuvasta syysta miiiirii.tty liian pieneksi, on valtiokonttorin tehtavl tiistii. johtuva oikaisu. V altiokonttorin toimenpiteesta on asianomaisella oikeus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen kolmenk:ymmenen pii.iviin kuluessa siitii piiivlistl lukien, jolloin hiin on saanut toimenpiteestl tiedon. 42. J os tii.miin lain mukaan palautuvan omai suuden omistajalle on omaisuuden jiiii.miscstl Porkkalan alueelle muulla perusteella kuin toisen korvauslain mukaan annettu kor vausta, on se suoritettava takaisin valtiolle. Takaisin suoritettavan korvauksen miii raamiseen ja suorittamiseen on vastaavasti sovellettava, mita tassii laissa on toisen korvauslain mukaan saadun korvauksen suorittamisesta valtiolle saadetty. 43. Mitii tiissii. laissa on siiiidetty korvaukbed palauttamisesta ja 19 :ssii mainitun malt sun suorittamisesta valtiolle, ei koske kud

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2000 N:o 338 342 SISÄLLYS N:o Sivu 338 Laki kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille... 851 339 Laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä...

Lisätiedot

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953 ... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ, HELSINKI 1953, N:o 14 Komiteanmietintö 1952 VALTIONEUVOSTOLLE. Yaltioneuvosto on 24 päivänä elokuuta 1 f)+! asettanut komitean laatimaan

Lisätiedot

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Page 1 of 39 FINLEX - Edita Publishing Oy Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tämä laki koskee kaikkia yksityisiä teitä, sellaisia

Lisätiedot

-----1- ~~Yrfst}f~~ Ulosottolaki 1 luku. Pr 601 2012. Pr 600 ULOSOTTO. Ulosottomenettely. Pr 601 Ulosottolaki 3.12.1895/37

-----1- ~~Yrfst}f~~ Ulosottolaki 1 luku. Pr 601 2012. Pr 600 ULOSOTTO. Ulosottomenettely. Pr 601 Ulosottolaki 3.12.1895/37 1 ~ ~ 1,.- ; Pr 601 2012 Pr 600 ULOSOTTO Rikosasiassa annetun päätöksen täytäntöönpanosta ks. Rikosoikeudelliset seuraamukset ja niiden täytäntöönpano, Ri 200. Ulosottomenettely Pr 601 Ulosottolaki 3.12.1895/37

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516

SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516 SISÄLLYS N:o Sivu 1500 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 4189 1501 Laki liikepankeista

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2003 N:o 126 131. Laki. N:o 126

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2003 N:o 126 131. Laki. N:o 126 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2003 N:o 126 131 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista... 277 127 Laki

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa. 1(9) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA ja kotipaikka on KAJAANIN KAUPUNKI. Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä. Sivu 1 09.09.2009 Y-tunnus: 2266897-6. Yritys- ja yhteisötunnus: 2266897-6

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä. Sivu 1 09.09.2009 Y-tunnus: 2266897-6. Yritys- ja yhteisötunnus: 2266897-6 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 09.09.2009 Y-tunnus: 2266897-6 Yritys- ja yhteisötunnus: 2266897-6 Yhtiö: Etelä-Hartolan vesiosuuskunta Kasitteleva toimisto: Kaupparekisteri

Lisätiedot

Laki. ulosottolain muuttamisesta

Laki. ulosottolain muuttamisesta 41 Lakiehdotukset 1. Laki ulosottolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain (37/1895) 1 luvun 5 :n 1 ja 5-8 kohta, 4, 5 ja 6 luku, 8 luvun

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo.

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. Vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on Sipoon kunnan Spjutsundin

Lisätiedot

JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko.

JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko. JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio.

Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio. SUKSELAN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on suunnitella, rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola.

1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola. POHJOIS- HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Toiminimi ja kotipaikka 1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola. Toimiala 2 Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero LÄNSI-SOMERON JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja toimipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 1088419-6 Nimi: Pinsiön alueen vesiosuuskunta Sisältö: Yhteisösäännöt

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 100 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 100 euroa. NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Nukarin jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Nurmijärvi. Osuuskunnan toimialana on

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki. ANJALAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Osuuskunnan

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Naapurinvaaran vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sotkamon kunta. Osuuskunnan toimialana on rakentaa,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677 SISÄLLYS N:o Sivu 671 Elatusturvalaki... 1843 672 Elatusturva-asetus... 1850 673 Laki lapsen elatuksesta annetun lain

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VIHTASILLAN VESHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Laukaa. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012 540/2012 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2012

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä.

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. YLÄNEENJOEN JÄTEVESIOSUUSKUNTA SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. 2 Toimiala Osuuskunnan toimiala on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610 SISÄLLYS N:o Sivu 604 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta... 1553 605 Laki yhteishallinnosta

Lisätiedot

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2009 2 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Lempyyn vesihuolto-osuuskunta ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 (10) 4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 (10) 4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 (10) 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Pyhtään Vesiosuuskunta ja sen kotipaikka on Pyhtää. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta.

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot