N :o 341. Porkkalan palautuslaki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "N :o 341. Porkkalan palautuslaki."

Transkriptio

1 UOMEN ASETUSKOKOELMA f && N:o Iii f. 11 y s: N:o 341. Porkknlan palnutuslnki, siv N :o 342. Asetus matkakustnnnusten kor vauksesta ja piiiviirahasta annetun o.setukson muuttamisesta, siv N:o 343. Asetus jiiiite!otuotteista, siv N:o 344. Valtionouvoston piiiitos eriiiden tilojon, tilanosien ja alueidcn siirtiimisestii Ro.ntsilan, Piippolan je. Pulkkilan kunnista Kestilii.n kuntann, siv N:o 345. Ve.ltioneuvoston piiiitos eriiiden tilojon ja alueiden siirtiimisestii Kauhajoen kunnasta.tnlo.sjiirven kuntaan, siv N:o 346. Valtioneuvoston piiiitos sen valtioneuvoston paiitokson muuttnmisesta, joka sisiiltiili yleisiii miiiirii.yksiii niiden puhelinjohtojen asettamisesta ja kiiyttiimisestii, joihin myonnetiiiin toimilupa, siv N :o 341. Porkkalan palautuslaki. Annettu Helsingissii 8 piiiviini~ kesiikuuto Eduskunnan piiiitoksen mukaisesti, joka. on tehty valtiopiiivajiirjestyksen 67 : ssa maariityllii tavalla, siiiidetiiiin; 1 luku. l'leisiii siiiinnoksiii. 1. Porkkalan alueella tarkoitetaan tlissii laissa aiti ma.a- ja vesialuetta Porkkalan niemimaan alueilla, jonka Suomen Tasavalta on ensin Moskovassa 19 paivlinii syyslruuta 1944 lllekirjoitetun viilirauhansopimuksen 8 artiklan mukaisesti vuokrannut ja sitten Pariililsa 10 pliiviinii hclmikuuta 1947 allekirjoitetun rauhansopimuksen 4 artiklan mukailfllti vahvistanut vuokranneensa Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitolle 50 vuoden ajaksi ja jonka Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto on 19 paivli.nli. syyskuuta 1955 Mosko ~ allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti luo\11ltanut takaisin Suomen Tasavallan tiiylinltaiseen hallintaan 26 paminii tammikauta Syyskuun 19 piiivaa 1944 nimitetaiin jaljempiinii. tiissli laissa luovutuspiii.viiksi ja tamaikuun 26 piiiviiii 1956 palautuspaiviiksi. 2 luku. Yksityisoikeudet. 3. Jiljempanii 4 :ssli siiiidettiivin poikkeuklin katsotaan se, jolla luovutuspii.ivii.nli oli tl-1956 omistusoikeus Porkkalan alueella sijaitsevaan kiinteistoon, sanotun omaisuuden omistajaksi. Mita tiissii on sanottu, koskee myos sita, jolle omistusoikeus olisi luovutuspaiviin jalkeen perintonii tai yleisjiilkisiiiidoksen nojalla taikka seuraantonsa puolesta niihin verrattavalla saannolla siten siirtynyt, ettii saanto olisi katsottava piiteviiksi. jollei Porkkalan alueen vuokrausta olisi tapahtunut. Mita 1 momentissa on sanottu omistusoikeudesta kiinteistoon, koskee myi:is maiiraalan erottamisoikeutta seka omistusoikeutta irtaimeen omaisuuteen. 4. Mita 3 :ssa on oikeuksien ennalleen palautnmisesta siiiidetty, filkoon sovellettako, jos oikeus luovutuspiiiviina kuului yhtiolle, osuuskunnalle, yhdistykselle tai muulle yhteisolle, joka sen jalkeen on purkautunut. J os 1 momentissa tarkoitettu yhteiso on ollut perheyhtio tai muu siihen verrattava yhteiso, tulee valtioneuvoston hakemuksesta maii.riitii., ettii oikeus on kunluva niille yhteison entisille osakkaille tai jiisenille taikk:a niiidcn oikeudenomistajille, joille se 3 : n mukaan palautuisi, jos se olisi k:uulunut osakkaille tai jiisenille yhteisesti. Valtioneuvostolla on valta miiaratii, ettii 3 : ssa tarkoitettu oikeus annetaan tamiin 5290/56

2 640 pykiihi.n 1 momentissa mainitun yh~e~on toimintaa jatkamaan pei:uste~ul~e yhtelso!le, jota sen tarkoitu~peri~n.ja. t~~~ntamuotojen seka jii.scniston Ja to1m1ehm1ston kokoonpanon kannalta voidaan pitiiii purk~utunutta yhteisoli vastaavana. Mikiili oma1suu~ on kuuhmut lakanneelle julkisoikeudelb~elle yhdyskunnalle, on valtioncu".?~on. a~1ana miiiiriitii miten se on kaytettava aika1sempaa vastaavaan ' tarko1tukseen.. 5. Tassa luvussa tarkoitettua kiinteistoii koskeva rasitus, joka on voimassa kiinnittlimiittomiina seuraa edclleen kiinteistoii. Kiinteistoii rasittava elake olkoon voimassa sen estiimiittii mitii siita omaisuuden menettiimisestii johtuen on oikeuden piilito~ellii vahvistettu tai asianosaisten kesken sov1ttu. Sikiili kuin eliike tarkoittaa mfili.riiaikaisia suorituksia, voidaan niitii vaatia vain vuoden 1958 jiilkeiseltii ajalta. N:o Vuokra- tai muuta nautintaoikeutta tahi niihin verrattavaa oikeutta Porkkalan alueella sijaitsevaan kiinteistoon saakoon oikeuden haltija kayttaii hyviikseen, mikali oikeuden voimassaoloaikaa on jii.ljella ja se olisi jatkunut, jollei Porkkalan alueen vuokrausta olisi tapahtunut, vuoden 1956 jiilkeen. Maanvuokrasuhteiden pitentiimisestii eriiissii tapauksissa 22 paiviinii kesakuuta 1945 annettua lakia (586/45), sellaisena kuin se on muutettuna 14 piiiviinii lokakuuta 1949 ja 22 piiiviinii huhtikuuta 1955 annctuissa laeissa (648/49 ja 179/55). sovellettakoon vastaavasti Porkkalan alueella sijaitsevaa maata koskevaan vuokrasuhteescen, niinkuin sitii olisi ollut sovellettava, jos Porkkalan alueen vuokrausta ei olisi tapahtunut. 7. J oka haluaa kiiyttiiii hyvakseen 5 : n 2 momentissa tai 6 : ssa tarkoitettua oikcutta, tehkoon siita kuuden kuukauden kuluessa tiimiin lain voimaantulosta ilmoituksen sen tuomiokunnan tuomarille, jonka alueella kiinteisto sijaitsee, tai kiinteiston omistajalle. Tiimiin pykiiuin nojalla tuomarille tchty ilmoitus on mcrkittiivii erityiseen luetteloon, jota tnomarin on sitii varten pidettavii. 8. Porkkalan alueella sijaitsevaa omaisuutta koskcvaa oikeustointa, joka on tc~ty.. luo, utuspiiivan jalkeen, mu~ta ~~~.en.. tii~.a~. lai1 voimaantuloa, alkoon ~~de~ta.ko pat~vana, 1nikali 3 : n siiannokses~a e1 m~uta Joh~u tahi mikali oikeustoimi.e1 tar!rn1ta omaisuuden suojaamista, hoitam1sta tm kuntoon saatta. mist a. 9. Mikali kiinteisto sijaitsee osaksi Porkkalan alueella ja osaksi sen ulkopuolella, iilkiion kiinteistoii koskeva, luovutuspiiiviin jalkcen, mutta ennen ta.man lain voimaantuloa tehty oikeustoimi olko piitevii Porkkalan alueclla sijaitsevien tilusten osalta, iilk~o~kii sen.k~tsottako koskevan osuutta sella1s11n yhtel8un alueisiin osuutta tarpeellisiin teihin lukuun ottamatta, jotka sijaitsevat Porkkalan alueella. 3 luku. Valtion oikettdet. 10. Sellaisia Porkkalan alueella sijaitsevia maa- ja vesialueita valtiolle pakkolunutettaessa, joita alueelle luovutuspaivan. jij. keen tehtyjen rakennusten, rakente1dea, kulkuviiylien tai muiden laitteiden vuobi taikka muista sellaisista syistii katsotaan tarvittavan sotilaallisia tai muita yleisii tarpeita varten, noudatettakoon soveltu\"in osin, mita pakkolunastuksesta puolustultarkoituksiin 13 piiivana lokakuuta 1944 annetussa laissa (787/ 44) on saadetty, kui tenkin niin, etta sanotun lain 10 :ssa tarkoitettu maan luovuttaminen vastikke~bi voidaan snorittaa myos hakemnksetta. Kun lupa pakkolunastamiseen on annettu, on asianomaisella valtion viranomaisella oikcus heti ja luvasta chka tehd.vn valitu~sen cstamiittii ottaa sen kohteena oleya omusuus hallintaansa. Edellii 1 momentissa tarkoitetussa pakkolunastuksessa on lunastettavasta omaisuadesta miiarattava suoritettavaksi taysi kor vaus, kuitenkin niin, ettei se seikka. eui lunastettavaa aluetta luovutuspiiiviin jiilke111 sille tai sen Uiheisyyteen tehtyjen rakcnnuaten, rakcnteiden, kulkuvaylien tai muiclel laitteiden vuoksi voidaan kayttiiii edulliseamin kuin ennen luovutnspiiivaa, saa vailndtaa korvausmaiiriian.

3 N:o cllii 1 momentissa tarkoitetusta pakkouksesta valtion suoritettavaksi miiariitkorvaus maksetaan sen nostamiseen oitetulle valtiokonttorista viiden vuoden essa pakkolunastusluvan antamisesta, -n piuitos sita ennen on saavuttanut lain an. orvausta kiiytettiikoon silta osin, kuin se n riittaa, sen miiaran kuittaamiseen, saaja on velvollinen taloudellisen sellyn perusteella valtiolle suorittamaan. ita tiissii pykiiliissii on siiiidetty, sovelletn vain, jos lupa pakkolunastukseen on nnetty kuuden kuukauden kuluessa tiilain voimaantulosta. 11. Porkkalan alueelle luovutuspaiviin jalkeen, ennen tamiin lain voimaantuloa tehty nus, rakenne tai muu laitc katsottavaltiolle kuuluvaksi. Sama koskee maie alueelle luovutuspaivan jalkecn siiri ja palautuspaivii.nii sinne jatettyii ta omaisuutta. 12. ii.ti 11 : ssii tarkoitettu omaisuus ei "tse valtiolle pakkolunastettavalla alueella, maan tai miiariialan erottamisoikeuden tajalla oikeus lunastaa valtiolta omai- 20 :ssii rnainitun selvittelylautakunnan iilimiista kohtuullisesta hinnasta. Jos uus on kahden tai useamman kiinteistai miiariialan alucella, on lunastamisoisillii, jonka maalla omaisuus piiiiasiassa 'tsee. lei se, jolla 1 momentin mukaan on lunastaa omaisuus, halua tiita oikeutkiiyttiia, on valtioneuvostolla valta miiajos omaisuuden tarkoituksenmukainen -minen sitii vaatii, etta tarvittava kiiytus maa- ja vesialueeseen on kuuluva lle maaraajan, kuitenkin enintaiin kymvuotta ta.man lain voimaantulosta. lltiolle 2 momentin mukaan kuuluvaksi -tystii kayttooikeudesta on suoritcttava ullinen korvaus, jonka suuruuden sakuin muutldn korvaukseen liittyvat, jollciviit asianosaiset niistii sovi, maiituomioistuin hankittuaan lausunnon 5 lutarkoitetulta asianomaiselta sel vittelynnalta. 4 luku. 'l.'aloudellinen seluittely. 13. Kun omaisuus tiiman lain mukaan palautuu, toimitetaan omaisuuden katselmus ja taloudellinen selvittely, niinkuin jiiljempanli siiiidetaan. Mitii. 1 momentissa 011 sanottu, sovcllettakoon vastaavasti, h"lln valtioneuvosto antaa 1 : n 2 tai 3 momentissa tarkoitetun maiirayksen. 14. Palautuvasta omaisuudesta saatu toisen korvauslain mu.kaan vahvistettu korvausmaara on suoritettava takaisin valtiolle siten korotcttnna, kuin jiiljempana siia.de Hilin. 15. Valtiolle takaisin suoritettavan korvausmaaran laskemista vartcn on palautuva omaisuus arvioitava katselmuksessa saman hintatason ja muutoinkin samojen perusteiden mukaan, kuin se on arvioitu korvausta miiiirattii.essa. Arviointi on toimitettava sen kunnon perusteclla, mikii omaisuudella oli tiimiin lain voimaantulopiiiviina. Katselmukscn perusteella 1 momentin mukaisesti maarattyii omaisuuden arvoa sanotaan jiiljempii.nii. palautusarvoksi ja sitii omaisuuden arvoa, joka on ollut toisen korvauslain mu.k:aan vahvistetun korvauksen perusteena, menetysarvoksi. 16. Jos omaisuudcn palautusarvo ei ole pienempi kuin menetysarvo, on vahvistettu korvausmiiarii. kokona.isuudessaan suoritcttava takaisin valtiolle. Mikali palautusarvo on menetysarvoa pienempi, lasketaan takaisin suoritettava korvausmiiarii siten, ettii. se korvaus, mika naidcn arvojen erotukscn suuruisesta vahingosta olisi toisen korvauslain mukaan ollut suoritettava, vahennetiian vahvistetusta korva usmiiii.riistii. 17. Mikiili korvausta on tiimii.n lain mukaan palautuvan omaisuuden omistajalle suoritettu muuallakin kuin Porkkalan alueella olleesta omaisuudesta, miiarii.tiiiin palautuvan omaisuuden osalle tuleva korvausmiiiira siten, ettii. sen suhde koko korvausmiiiiriiiin on sama lrnin palautuvan omaisuuden menetysarvon

4 642 N:o 341 suhde kaiken korvauksen perusteena olleen omaisuuden menctysarvoon. 18. Palautuvalle omaisuudelle 16 ja 17 : n mukaan laskettu korvausmiiiirii. on suoritettava valtiolle korotettuna seuraavasti: Palautu.arvon ollmk KorvauautUriln korotw1kcrroln alle allc " " " " " " tai cncmmiin 4?Ylilloin vahvistetusta korv ausmaarii.sta palautuvan omaisuuden osalle tuleva korvausmiiiirii OD markkaa tai sitii. suurempi taikka jos palautuvasta omaisuudesta korvausta saaneella ci luovutuspiiivadii ollut kotipaikka Porkkalan alueella, on 16 ja 17 : n mukaan laskettu korvausmaiirii. aina suoritettava valtiolle nelinkertaiseda. Jos palautuvan omaisunden omistaja OD Porkkalan alueen vuokrauksen johdosta saanut maanhankintalainsaii.diinnod mukaan maata tai lainaa, otetaan tiistii. johtunut etu taloudelliscssa selvittelyssii. huomioon siten, etili niin suuri osa 1 ja 2 momentin mukaan korotctusta miiariista,.joka vastaa maanhankintalainsliii.dii.nnossii. tarkoitettujen valtion tai rahalaitostcn saamisten maksamiseen kiiytettya osaa vahvistetusta korvausmaarii.stii, on lisaksi korotettava kuudella prosentilla. 19.,J os oroaisuuden palautusarvo on markkaa tai sita suurempi, on palautuvan omaiimuden osalta suoritettava valtiollc palautusarvon nelinkertaisesta arvosta laskettu maksu noudattaen senrnavaa asteikkoa: PalautuJOrvon nellnkertalnen mlirii, mk tai enemmiin Valtlolle suorltettava maksu alarajan kohdalla, mk Suorltuaproaenttl o.larajan yllttliviltli oaalta luku. Toimielimet, menettely ja muutoksenhaku. 20. Taloudellisten selvittelyasiain yleinen johto ja valvonta on valtiovarainministerion asiana. Katsclmuksen ja taloud711isen. selvittelyn toimittamista varten valt1ovaramministerio asettaa yhden tai useampia selvittelylautakuntia, joidcn toimialue samalla mli.iiriitiin. Yksi tai useampia selvittelylautakuntia voidaan asettaa maariityulaatuisen omaisuuden palautumisesta johtuvan katselmuksen ja taloudellisen sclvittelyn toimittamista varten. Selvittelyasiain kasittelyn valitontii oh. jausta ja valvontaa varten valtiovarairuninisterio ascttaa tarpeellisen maariin tarku. tajia, joilla on oikeus olla saapuvilla aelvittelylautakuntain kokouksissa ja ottaa oaa asian kii.sittelyyu, mntta ei piiatoksen tekood. :ll. Jos palautuvaa omaisuutta on usean ael vittclylautakunnan toimialueella, toimittaa katselmuksen kukin selvittelylautakunta toi mialueellaan ja taloudellisen selvittelyn a selvittelylautakunta, jonka toimialueella pa. lautuva omaisuus paaasiallisesti sijaitsee. Edella 1 momentissa mainituissa tapauk sissa tulce selvittelyn toimittavan lautakunnan hankkia mniden asianomaisten selvittelj lautakunticn lansunnot. 22. Selvittelylautakunnassa on puheenjohtaja ja kaksi muuta jii.scnta. ValtiovarainminiD rio voi kuitcnkin, milloin katsoo sen tarpeel. liseksi, miiarata selvittelylautakunnnn jiiled luvun suuremmaksikin. Selvittelylautakunnan puheenjohtajan ja jiisenet, joista yksi maarii.tliiin toimim valtionasiamiehena, seka varamiehet nd asettaa Yaltioval'ainministerio. Lautalru~ puheenjohtajan ja jiisenten, lukuun e>u8- matta yhtii, joka ei saa olla Ynlt asiamies, tulee olla henkiloitii, jotka ei itse taman lain mukaan omista palautu omaisuutta. Sama olkoon lakina puhectajan ja jlisenten varamiehistii. Puheenjo jalla ja hiinen varamiehcllaan tulee olla poisuus tuomarin virkaan ja kokemusta marin tehtavissii.. Selvittelylautakunnan puheenjohtaja ja senet toimivat tuomarin vastuulla. II

5 N:o ,..ieellisyydestiiii.n on voimassa, mitli tuomarin.-eellisyydestii. on siiiidetty. 23. Selvittelylautakunta on plilitosvaltainen, kuil puheenjohtaja, valtionasiamies ja yksi tji roilloin lautakunnan jasenluku on kolmea '1~empi, viihintliiin puolet muista jii.senistli on saapuvilla. Erimielisyyden sattuessa on aiinestyksen talosta miiiirattii.essii noudatettava soveltuvin Olin mitii oikeudenkii.ymiskaaren 23 luvun S j~ 4 : ssli on sii.ii.detty. Selvittelylautakunnan kokouksessa on pi Mttivii poytii.kirjaa. 24. Katselmusta ja taloudellista selvittelyii. toi.uttaessaan selvittelylautakunta on oikeutettu kiiyttlimii.an asiantuntijoita ja han.kkiuan muuta selvitysta seka saamaan valtion ~ kuntien viranomaisilta tarvittavia tietoja. 25. Katselrouksen alkamisajankohdasta selvit. lllylautskunnan puheenjohtajan on vii.hintiin kahta viikkoa ennen kuulutettava silla latoin kuin kunnalliset ilmoitukset julkaislun siina kunnassa, jonka alueella katselauksen kohteena oleva omaisuus luovutuspliitlni sijaitsi, tai, jos edellli tarkoitettu kunta tli Degerbyn kunta, lnkoon kunnassa. Kuulatm on julkaistava vlihintlian kahdcssa Helmgiasa ilmestyvlissii piiivlilehdessii.. Lisliksi tunnetuille edellii. mainitun omaisuuden iltajille kirjeellisesti ihnoitettava toimitlbesta. Alianosaisen poissaolo katselmuksesta ei Id sen ja taloudellisen selvittelyn toimittalilta el'fittelylautakunnan piiii.toksen toimitta '-1 lautalrunnan puheenjohtaja viipymii.ttii... utuvan omaisuuden omistajan ticdoksi tli- 111.n koti- tai oleskelupaikkakunnan asianillaiscn viranomaisen vii.lityksellii.. llilloin selvittelylautakunnan pliii.tostii ei Toitu antaa omistajalle tiedoksi, niinkuin lmmentissa on salidetty, tulee lautakunnan njohtajan, kun pliii.toksen antamisesta knlunut vahintaan kolme kuukautta, toipii.iitos tiedoksi kuulutuksella. Kuuon viimeistiiii.n kuukauden viiden en iscn pii.ivan aikana pantava sen kunibnoitustaululle, jossa paliti:iksen tarkoit. tamaa palautuvaa omaisuutta koskevasta katselmuksesta 25 :n mukaan on ollut kuulutettava, sekii pidettii.vii sanotulla taululla nlihtlivanli kolmenkymmenen pii.iviin ajan. Edcllii. 2 momentissa mainitusta kuulutuksesta tulee kii.ydii ilmi palautuvan omaisuuden omistajan tai siitli korvauksen saaneen tliydellinen nimi, selvittelyasian numero, selvittelylautakunnan paatoksen paaasiallinen sisiilti:i ja selvittelylautakunta, joka piilitoksen on antanut, sckii miten pii.iitokseen voidaan hakea muutosta. Kun selvittelylautakunnan pii.iitoksestli on kuulutettu silla tavoin, kuin edella 2 momentissa on siiiidetty, katsotaan palitos tiedoksiannetuksi kohnantenakymmenentenli pliiviina siitii paivlistii. lukien, jona kuulutus on pantu kunnan ilmoitustaululle, sanottua piiiviiii lukuun ottamatta. 27. Jos se, jolle omaisuus palautuu, tai valtionasiamies ei tyydy selvittelylautakunnan palitokseen, voi hlin siitii valittaa selvittelytarkastuslautakuntaan viimeistiiiin kolmantenakymmenentenli piiiviinii, luettuna palautuvan omaisuuden omistajalle paatoksen tiedoksiantopliivii.stii ja valtionasiamiehelle siitii. pii.iviistii., jona paiitos on tehty, sanottuja paivili lukuun ottamatta. Valituskirja voidaan edellii mainitun ajan kuluessa toimittaa myos selvittelylautakunnan puhcenjohtajalle, jonka tulee valituskirjaan merkitli, milloin se on hanelle annettu tai saapunut, sekii hankittuaan vastapuolen selityksen viipymii.ttii toimittaa valitus omine lausuntoineen sekii. paiitoksen perusteena olevat asiakirjat ja asianomainen ote selvittelylautakunnan poytakirjasta, jollei sitii. ole valitukseen liitotty, sel vi ttelytarkastusla u takunnalle. 28. Selvittelytarkastuslautakunnan asettaa valtioneuvosto. Lautakunnassa on puheenjohtaja sekli vii.hintliii.n yhdeksan muuta jasentli, joista ainakin yksi mii.liriitii.iin toimimaan valtionasiamiehenii, ynnli tarpeellinen malirii varamiehili. Puheenjohtajalla ja ainakin kolmanneksella lautakunnan jasenistii tulee olla kelpoisuus tuomarin virkaan ja kokemusta tuomarin tehtlivissii.. Selvittelytarkastuslautakunta on pii.atosvaltainen, kun puheenjohtaja, Yaltionasiamies ja viihintii.ii.n puolet muista jiisenistii on saapuvilla.

6 644 N:o 341 Selvittelytarkastuslautakunta voi jakautua jaostoihin. J aoston puheenjohtajana on 1 momentissa tarkoitettu tuomarijasen, ja jaosto on piiiitosvaltainen, jos vahintfilin kolme siihen kuuluvaa jasentii on saapuvilla ja he ovat piiiitoksestii yksimieliset. Jos crimielisyyttii ilmaantuu, siirretiiiin asia koko lautakunnan piiiitettiiviiksi. Selvittelytarkastuslautakuntaan on muutoin vastaavasti sovellettava, mitii 22 : n 3 momentissa, 23 : n 2 ja 3 momentissa seka 24 : ssii on selvittelylautakunnasta ja sen jiisenista siiii.detty. 29. Selvittelytarkastuslautakunnan piiiitos on 26 : n 1 momcntissa siiiidetyin tavoin toimitettava palautuvan omaisuuden omistajan tic <loksi. Selvittelytarkastuslautakunnan piiiitoksestii, mikiili se ei ole yksimielinen, on oikeus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen piiiviin kuluessa, luettuna sillii tavoin, kuin 27 :ssii on sanottu. Valituskirja voidaan edcllii. mainitun ajan kuluessa toimittaa myos selvittelytarkastuslautakunnad puheenjohtajalle, jonka tulee valituskirjaan mcrkitii, milloin se on hiinelle annettu tai saapunut, sekii hankittuaan vastapuolen selityksen viipymiittii toimittaa valitus omine lausuntoineen seka asian kiisittelyssii kertynect asiakirjat ja asianomaiden ote sclvittelytarkastuslautakunnan poytakirjasta, jollei sitii olc valitukseen liitetty, korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 30. SelvittelylautakuDta ja selvittelytarkastuslautakunta toimittakoot kappaleed paiitokscstaan valtiovarainministcrfolle. Niin ikiiiin tulee korkcimman hallinto-oikeuden liihettaa kappale piiiitoksestiiiin valtiovarainministeriolle. 31. Palautuvan omaisuuden omistajalle anncttakoon ilman eri pyyntoii hiinen asiaansa koskcva ote sclvittely- ja selvittelytarkastuslautakunnan poytiikirjasta. Valtionasiamiehelle annettakoon cdcllii mainitut otteet hiinen pyynnostliiin. Ti.imiin lain nojalla andettavista toimituskirjoista samoin kuin sclvittely- ja selvittelytarkastuslautakunnan poytiikirjanotteista ii.1- koon otcttako lunastusta alkoonkii leimaveroa. 32. Selvitte1y- ja selvittelytarkastuslau tien puheenjohtajien scka jasenten 24 : ssa mainittujen asiantuntijain kioista ja piiivarahoista sekii matka nusten korvauksesta paiittiia valtiov ministerio. 6 luku. E,.iniiisiii saiinnoksiii. 33. Jos tilad sillii osalla, joka sijaitsee Po lan alueella, on 9 : n saiinnoksestii job cri omistaja lruin tilan muulla osalla, Porkkalan alueella sijaitseva osa tilasta komalla erotettava eri tilaksi. Tilalle, lohkomisessa muodostetaan Porkk:ilan al olevista tiluksista, ei kuulu osuutta Po lan alueen ulkopuolella sijaitseviin til ybteisiin alueisiin, osuutta tarpeellisiin hin lukuun ottamatta. Porkkalan alu olevista tiluksista muodostettu tila on v luovutuspiiiviin jalkeen syntyneista j tomaan tilaan kohdistuvista kiinnityksid muista rasituksista. Maanmittauskonttorin asiana on hak setta huolchtia siitii, ettii 1 momentima koitettu lohkomistoimitus kiireellisesti tetaan. 34. Jos Porkkalan alueen ulkopuolclla ol tilaan on kuulunut osuus sanotulla al sijaitsevaan tilojen yhteiseen alueeseen, lctaan tiillaiseen osuuteen, mikali siiti, jiiljcmpanii siiiidetiian, ei muuta johdu, 9 ja 33 : n 1 momentin siiiinnoksiii.. Tiissi koitettu osuus voidaan jakolaissa saa cdellytyksin, kuitenkin kiindityksen hal suostumuksesta riippumatta, siirtiia kyliissii sijaitsevaan muuhun tilaan tai malla muodostaa itseniiiscksi tilaksi. osuuden omistaja kuitenkaan ole pannut reille osuuden siirtiimis- tai lohkom tusta kahden vuoden kuluessa tiiman lain maantulosta, OD han menettiinyt oikeu yhteisee1~ alueeseen sen tilan hyviiksi, osuus oh kuulunut. :.\Iilloin Porkkalan alueen ulkopuol osittain Porkkalan alueclla sijaitsev lasta, jolle od kuulunut osuus Po alueella olcviin yhteisiin alueisiin on tuspiiiviin ja tiimii.n lain voimaa~tulo

7 N:o ,alisenii aikana luovutettu miiariiala ja tiistii 11aari.ialasta lohkomisessa muodostettu tila on 1113nut osuuden tilojen yhteisiin alueisiin, ei umii oikeus koske muita Porkkalan alueella okvia yhteisiii alueita kuin tilalle tarpeellisia yhteisiii teita. 35. }[aanmittauskonttorin asiana on liihettiia aeianomaisen tuomiokunnan tuomarille luet &elo niistii tuomiokunnan alueella olevista tiinteistiiista, jotka sijaitsevat osaksi Porkkalnn alueella ja osaksi sen ulkopuolella. Kun 33 tai 34 :ssa tarkoitettu lohkomioen on toimitettn ja merkitty maarekisteriin, Jiihettiikoiin maanmittauskonttori siita i)moituksen asianomaisen tuomiokunnan tuo- 111Arill e. 36. Sen, joka 3 : n mukaan on katsottava kiintcistiin omistajaksi, on, mikiili ban lainhuudatuksesta ja kiinteiston saannon moitamisajasta 28 piiiviina helmikuuta 1930 annetun lain (86/ 30) mukaan ei olc velvollinen hankkimaan saannollccn lainlrnutoa, ilmoitettava omistusoikeutensa palautnminen uianomaiselle tuomioistuimelle tai, siinii jiirjestyksessii kuin lainhuudatusasiain kasittelystii tuomiokunnan arkistossa on siiiidetty, tuomarille. Kun ilmoittaja on esittiinyt sel Tityksen siitii, etta palautuminen ou tiimiin Jain mukaisesti tapahtunut, ja, rnikiili maanmittaustoimitus 33 tai 34 : n johdosta on tuoritettava, se on suoritettu ja merkitty maarckisteriin, tehtakoon palautumisesta ja Jlaanmittaustoimituksen aiheuttamista muntoltsista merh"inniit lainhuudatusasiain poytikirjaan ja lainhuutorekisteriin. Omistusoikeuden palautumisesta kirjoitetaan todistus ilmoittajalle kuuluvaan alkuperiiiseen saantokirjaan tai siitii. annetaan uillinen todistus. Piiytakirjanotetta ei anneta ilmoittajalle, ellei hii.n ole sitii pyytii..,.i. Edellii 2 momentissa mainittu todistus on hmastuksesta vapaa. Omistusoikeuden pallutumisesta ja maanmittaustoimituksen ailieottamista muutoksista lainhuutorekisteriin Witliviistii merkinniista suoritettakoon saaty rekisteroimismaksu. u--...k. 37. aaraa1 a, Jonka kuluessa on haettava uutoa Porkkalan alueella sijaitsevan k.iintcistiin saannolle taikka ryhdyttiiva kanteen vireillepanolla saattamaan voimaan oikeus sellaiseen kiinteistiiiin ja joka on piiiittynyt luovutuspiiiviin jalkcen, katsottakoon pitennetyksi siihen saakka, kunnes vuosi on kulunnt tiiman lain voirnaantulosta. Mikiili tiimiin lain mnkaan tapahtuva omaisuuden palantuminen on aiheena uuc1cn perunkirjoituksen toimittamiselle tahi perinnonjaon tai osituksen moittirniselle, katsottakoon perunkirjoituksen toirnittamisen ja moitekanteen nostamisen maiiri:iaika pitennetyksi, niinku.in 1 momentissa on siiiidetty. J os luovutuspaiviina voimassa olleen ja tiimiin lain mukaan voimassa pysyviin kiinnityskelpoisen oikeuden vakuudeksi haetaan kiinnitys kiinteistoon kuuden lmukauden kuluessa tamii.n lain voimaantulosta, katsottakoon kiinnitykscn tuottavan etuoikeuden tamiin lain voimaantulosta lukien. 38. Taloudellisen selvittelyn perusteella valtiolle snoritettava maiirii on, sikiili kuin 10 : n 5 momentin si:iannoksista ei muuta johdu, maksettava, milloin sanottn miiara on pienempi kuin markkaa, markkaan ja muussa tapauksessa markkaan asti 1 paiviinli marraskuuta 1959 sekii muulta osalta sen jiilkeen kahdentoista vuoden kuluessa yhtiisuurina, kunakin vuonna edellii. mainittuna paiviinii eriiantyvina vuotuismaksuina. Jos marraskuun 1 piiivan 1959 jiilkeen maksettavaksi jaiivii miiiira on pienempi lmin marklma, on se kuitenkin maksettava, maksuaikaa vastaavasti lyhentiien, vii.hintaan markan suurmsma vuotuismaksuina. J os sanottu maara on alle markkaa, on koko valtiolle suoritettava maiirii maksettava yhdellii kertaa edella mainittuna piiivii.na. :M:illoin maksuerii, jota ei ole kiiytettiivii 10 : n 5 momentissa tarkoitettuun kuittaukseen, maksetaan viihintiiiin kolmekymmentii piiiviiii ennen sen eriilintymispii.iviia, saa maksuvelvollinen hyviiksecn maksualennuksen, joka on viisi sadalta vuodessa laskettuna maksupiiivastii kunkin suoritetun maksueriin eraan tymispiiiviiiin. Jos rnaksueriin suorittaminen eriiiintymispiiiviina joko kokonaan tai osaksi laiminlyodiiiin, lasketaan maksamatta jiiiineelle miiaralle korkoa samoin perustein, kuin veronmaksun laiminlyornisen johdosta suoritetta-

8 646 N:o 341 vasta veronlisayksestii. on saadetty, ja valtiolle suoritettava miiiirii eriiiintyy tiilloin heti kokona.isuudessaan maksettavaksi. Milloin maksun suorittaminen maa.raajassa kiiy maksuvelvolliselle vaikeaksi, voi valtiokonttori hakemuksesta myontii.ii maksuajan lykkii.ysta enintii.iin neljii.ksi vuodeksi. Maksuajan lykkiiystii. on haettava hyvissa ajom enneu criilintymispiiivaa. Lykkiiysajalta suoritettakoon kullekin lykiitylle maksueriille korkoa viisi sadalta vuodessa erii.iintymispii.ivii.stii maksupiiiviiiin. 39. Taloudellisen selvittelyn perusteella valtiolle suoritettavan miiiiriin maksuunpanosta ja kannosta noudatettakoon 38 :ssii. saadetyin poikkeuksin, mitii eriniiisten valtiolle tulevien maksujen maksuunpanosta sekii. verojen ja maksujen kannosta ja tilittiimisestii. on erikseen siiii.detty, kuitenkin niin, ettii maksuunpano, kanto ja tilittii.minen on valtiokonttorin asiana. 40. Omaisuus, joka on sen laatuista, ettii siihen voidaan vahvistaa kiinnitys, on siihen kohdistuvan taloudellisen selvittelyn perusteella valtiolle tiimiin lain nojalla suoritettavan miiiiran ja sen koron maksamisesta panttina. Suoritettava miiiirii korkoineen voidaan ulosottotoimin periii siinii jii.rjestyksessii, kuin veroista on sii.iidetty, ja saadaan ottaa kiinteistostii riippumatta siitii., kuinka kauan se on ollut maksamatta, paremmalla oikeudella kuin verot, julkisoikeudelliset maksut ja suoritukset sckii muut saamiset ja etuudet, joista kiinteisto on kiinnitetty tai muutoin panttina. Tiitii. panttioikeutta koskevan merkinnii.n tekemistii. varten kiinnitysasiain poytiikirjaan Iahettiikoon valtiovarainministerio ilmoituksen asianomaiselle tuomiokunnan tuomarille. Kun suoritettava miiiirii korkoineen on tiiysin maksettu, liihettiikoon valtiokonttori siitii ilmoituksen asianomaisellc tuomiokunnan tuomarille kiinteiston vapauttamista panttivastuusta koskevan merkinnii.n tekemistii varten kiinnitysasiain poytii.kirjaan. J os suoritettavasta maariistii annetaan valtiokonttorin hyviiksymii. vak:uus, on kiinteisto vapaa edellii mainitusta vastuusta. Jos vakuus annetaan sen jiilkeen, kun edellii. tarkoitettu merkintii. kiinnitysasiain poytiikirjaan on tehty, ilmoittakoon valtiokonttori siitii asianomaiselle tuomiokunnan tuomarille 2 momentissa mainitun merkinniin tekemi8ti varten. Jos palautuva omaisuus on erottamaton maarii.ala liihettiikoon valtiovarainministerio siihen k~hdistuvan taloudellisen selvittelyd perusteella valtiolle tiimii.n lain nojalla i.uoritettavasta miiiiriistii ilmoituksen asianomai. selle tuomiokunnan tuomarille merkinnin tekemistii varten kiinnitysasiain poytikjr. jaan erottamisoikeuden sekii valtiolle suori. tettavan maariin maksamisen vakuudeksi. Tama merkintii tuottaa valtiolle oikeuden erottaa miiiiriialan tilaksi sekii panttioikeuden miiiiriialasta muodostettuun tilaan scl Jaisin etuoikeuksin, kuin 1 momentissa on siiadetty. Merkintiili erottamisoikeuden YI kuudeksi alkoon kuitenkaan tehtii.ko, jos mi.iliriialan erottamisoikeus on kiinnitetty. Kun suoritettava maarii korkoineen on tay. sin maksettu tai suoritettavasta mii.iiristi annetaan valtiokonttorin hyva.ksymii. vokuua, noudatettakoon vastaavasti, mita cdelli 2 ja 3 momentissa on siiii.detty. 41. Jos havaitaan, ettii valtiolle suoritettava miiii.rii on taloudelliscssa selvittelyssii virheellisen tiedon tai asiakirjan johdosta taikka muusta kuin arvioimisperusteidea soveltamisesta johtuvasta syysta miiiirii.tty liian pieneksi, on valtiokonttorin tehtavl tiistii. johtuva oikaisu. V altiokonttorin toimenpiteesta on asianomaisella oikeus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen kolmenk:ymmenen pii.iviin kuluessa siitii piiivlistl lukien, jolloin hiin on saanut toimenpiteestl tiedon. 42. J os tii.miin lain mukaan palautuvan omai suuden omistajalle on omaisuuden jiiii.miscstl Porkkalan alueelle muulla perusteella kuin toisen korvauslain mukaan annettu kor vausta, on se suoritettava takaisin valtiolle. Takaisin suoritettavan korvauksen miii raamiseen ja suorittamiseen on vastaavasti sovellettava, mita tassii laissa on toisen korvauslain mukaan saadun korvauksen suorittamisesta valtiolle saadetty. 43. Mitii tiissii. laissa on siiiidetty korvaukbed palauttamisesta ja 19 :ssii mainitun malt sun suorittamisesta valtiolle, ei koske kud

9 &aa eikii seurakuntaa eikii myoskaan, mikfili T&Itioneuvosto hakemuksesta niin on miiiiriinnyt, sellaista aatteellista yhdistystii tai saatii:itii, jolle 3 : ssa tarkoitettu oikeus on palautunut tai 4 : n mukaisesti annettu. 44. Porkkalan alueella sijaitsevien valtion virkatalojen osalta tehtakoon kiiyttosuunnitelmat sen estiimiittii, mitii niista on ennen Inovutuspiiiviiii paiitetty. Maatalousministerion asiana on piiiittiili mite!!- ja mista hinnasta siirtoviien pika-asu~ tuslam m1:1kaan otetut, pakkolunastetut ja sanotun lam 22 : n 2 momentissa mainituin tat"oin valtiolle luovutetut alueet ja etuudet on kiiytettavii asutus- taikka erityisistii syistii muihin tarkoituksiin. 45. Alueet, joita 12 : n 2 momentissa tarkoitetaan, on valtioneuvoston toimesta maalle 1eka karttaan merkittiiva. 46. :Mita 26 : ssii on siiiidetty selvittelylautakunnan pliiitoksen tiedoksi antamisesta ja tiedoksi saannista, noudatettakoon vastaavasti valtioneuvoston 10 tai 12 :n nojalla antamaa lupaa. tai miiariiysta tiedoksi annettaessa. N:o J os 11 : ssii tarkoitettu omaisuus on siirrettavii pois sen kiinteiston tai miiiiriialan alueelta, jolle se on tehty, tulee siirtiimisen tapahtua kahden vuoden kuluessa tamiin lain voimaantulosta. Jos tiimii laiminlyooaiin, katsottakoon omaisuuden kuuluvan sen kiinteiston omistajalle tai maariialan haltijalle, jonka alueclla omaisuus sijaitsee. 49. Porkkalan alueella oleva omaisuus, jolle ei ole ilmaantunut sen saantiin oikeutettua omistajaa viiden vuoden kuluessa tamiin lain voimaantulosta, katsottakoon valtion omaisuudeksi. 50. Valitukset tamii.n lain nojalla annetuista pii.iitoksistii ja miiariiyksistii on korkeimmassa halliuto-oikcudessa kiisitcltavii kiireellisinii. 51. Edellii 33 : ssii ja 34 : n 1 momentissa tarkoitettujen maanmittaustoimitusten samoin kuin mu.ut tiimii.n Iain toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset suoritetaan valtion varoista. 52. MaanhankintalainsiilidiintOii sovelletaan Porkkalan alueella vain silt.ii osin, kuin siitii erikseen siiiidetii.iin. 47. Valtioneuvostolla on valta viiden vuoden kuluessa tamiin lain voimaantulosta luovutiaa IO ja 11 :ssii tarkoitettua omaisuutta ja siirtliii toiselle 12 : ssii tarkoitettu kiiyttooikcua joko vastikkeetta tai miiiiriiamii.iinsii vastiketta vastaan. 53. Tarkemmat siiiinnokset tamiin lain taytiintoonpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella. Tii.mii laki tulee voimaan 20 paiviinii keaiilruuta Helsingissii 8 paivana kesakuuta Tasava.llan Presidentti URHO KEKKONEN. Oikeusministeri Arvo HelmiKen. I 52!l0/56

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

758/1989 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1989 Yhteisaluelaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti

758/1989 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1989 Yhteisaluelaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti 758/1989 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1989 Yhteisaluelaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Yleisiä säännöksiä 1 Kiinteistöjen yhteisen alueen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuulivoiman kompensaatioalueista. 2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua

Päätös. Laki. tuulivoiman kompensaatioalueista. 2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua EDUSKUNNAN VASTAUS 84/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

kiinteistöön, on velvollinen hankkimaan saannolleen lainhuudon siinä oikeudessa, jonka tuomiopiirissä kiinteistö on.

kiinteistöön, on velvollinen hankkimaan saannolleen lainhuudon siinä oikeudessa, jonka tuomiopiirissä kiinteistö on. Annettu Helsingissä helmikuun 28 päivänä 1930. Laki lainhuudatuksesta ja kiinteistönsaannon moittimisajasta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten: 1 luku Lainhuudatus. 1. Jokainen, joka on saanut

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ.

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. 1980 vp. n:o 125 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 7 ja 17 :n muuttamisesta. ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. Esityksessä ehdotetaan taksiauton ja invalidien

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1197/2014 Laki. Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1197/2014 Laki. Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1197/2014 Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

lain kumoamisesta Laki yhteismetsälain muuttamisesta

lain kumoamisesta Laki yhteismetsälain muuttamisesta EV 221/1996 vp- HE 205/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yhteismetsälain muuttamisesta ja yhteismetsäosuuksien lunastamisesta annetun lain kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 296/2015 Laki merimieseläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2011 ASIA HAKIJA Tieksin pengerrysyhtiö nimisen järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen Ilmajoen kunnassa

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta N:o 1019 1026 SISÄLLYS N:o Sivu 1019 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 4641 1020 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3 ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.10.2005 Voimaantulo: 1.1.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2013 lukien Valtuusto hyväksynyt 17.12.2012 KEURUUN KAUPUNKI 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Valtuustossa 17.12.2012 Voimaantulo

Lisätiedot

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm Lunastusmenettely 1 Ilkka Alm 1 Lunastuslainsäädäntö 2 Lunastuslupa ja lunastustoimitus 3 Voimajohtoalueen lunastuskorvaukset 2 Ilkka Alm Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6.

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6. 1 TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanhallitus 20.03.2017 Kunnanvaltuusto 29.05.2017 37 Voimaantulo 1.6.2017 2 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 2 2 Kokouspalkkiot... 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 3 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Laki. kansaneläkelain muuttamisesta Laki kansaneläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kansaneläkelain (568/2007) 105, ja muutetaan 6, 10 ja 11, 12 :n 1 momentti, 15 :n 4 momentti, 22 :n 3 ja 4 momentti, 23, 33 :n

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3 SOPIMUS VIIMEISEN LAITOKSEN PERIAATTEESTA JOHTUVAN ELÄKESELVITTELYN TE- KEMISESTÄ VALTIOKONTTORIN, KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUKSEN, KANSANELÄKELAI- TOKSEN, KIRKON KESKUSRAHASTON JA ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKEN

Lisätiedot

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI Yhdistyksen nimi: Mäentaustan Erämiehet ry Kotipaikka: Alpua Kunta: Vihanti Yhdistys on perustettu tammikuun 17 p:nä 1964 ja

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1998 N:o 781 788 SISÄLLYS N:o Sivu 781 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta... 2159 782 Laki Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä

Lisätiedot

1989 vp. - HE n:o 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1989 vp. - HE n:o 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1989 vp. - HE n:o 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteän omaisuuden yhteydessä luovutetun irtaimen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Myllykylän Erä ry:n SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Yhdistyksen nimi: Myllykylän Erä ry Kotipaikka (= kotikunta): Pyhtää Yhdistys on perustettu helmikuun 11. päivänä, 1960

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 19S5 N:o 59 N:o 59. Kiertokirje työaikalain muuttamisesta ja sen soveltamisesta työnjohtaja-asemassa oleviin virkamiehiin. Työaikalain muuttamisesta ja

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot

1984 vp. -HE n:o 140

1984 vp. -HE n:o 140 1984 vp. -HE n:o 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi kiinnityksen tai maksun saamiseksi oikeuteen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 355 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 93 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Muonion kunta Sääntö 1 (6) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty x) Voimaantulo 1.1.2013 x) Hyväksytty 20.9.1993 ja tarkistettu 29.1.1999, 25.2.2002, 12.12.2005, 26.1.2009 ja Muonion kunta Sääntö

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.6.2017 45 Voimaantulo 1.7.2017 Sisällysluettelo 2 KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 29.5.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot

Laki. muutetaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993) Sidottu ja vapaa oma pääoma

Laki. muutetaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993) Sidottu ja vapaa oma pääoma EV 58/1997 vp - HE 4111997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen luottolaitostoiminnasta annetun lain a siihen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus / 204 Kunnanvaltuusto / 34

PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus / 204 Kunnanvaltuusto / 34 PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 6.11.2012 / 204 Kunnanvaltuusto 15.11.2012 / 34 2 Sisällys 1... 3 Soveltamisala... 3 2... 3 Kokouspalkkiot... 3 3... 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 1/8 LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 3 SOVELTAMISALA 3 2 3 KOKOUSPALKKIOT 3 3 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.4.2007 23 Voimaantulo 1.4.2007 2 SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA... 3 2 KOKOUSPALKKIOT... 3 3 SAMANA PÄIVÄNÄ

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1982 vp. n:o 200 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräitä tuotannollisia investointeja koskevista väliaikaisista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen):

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen): NURMIJÄRVEN KUNNAN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 31.5.2017 48, voimaantulo 1.6.2017 1 SOVELTAMISALA 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Valtuuston 17.12.2012 76 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot