PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu"

Transkriptio

1 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta AIKA kello 17:00-20:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 102 Vesihuoltolaitoksen käyttömaksujen tarkistaminen Vesihuoltolaitoksen palvelumaksut Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Teknisen lautakunnan talouden tasapainotusohjelman jatko Teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle Epaalan kunnallistekniikan suunnittelutarjoukset Epaalan kunnallistekniikan rakentamisen urakkatarjoukset Lausuntopyyntö Aatilan ranta-asemakaavasta Väitetty sopimusrikkomus ja eriarvoinen kohtelu Jätemaksutaksa Sähkön hankinta Pälkäneen kunnalle Katuvalaistuksen uusiminen ja siihen liittyvät toimenpiteet Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 25

2 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta AIKA kello 17:00-20:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ JÄSENET Ailio Timo puheenjohtaja Lindfors Jukka varapuheenjohtaja Ahlqvist Elina jäsen Giren Raimo jäsen Koskelo Markku jäsen Kotanen Marja jäsen Saarikko Jouko jäsen Tuominen Eija jäsen MUUT Pihkala Jarkko kh:n edustaja Vesava Matti esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Vierikka Harri vesilaitoksen käyttöpäällikkö POISSA Pohjola Virpi jäsen Snäkin-Laitinen Seija ruokahuolto- ja siivouspäällikkö LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT LIITTEET 1-3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Lindfors ja Eija Tuominen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Timo Ailio puheenjohtaja Matti Vesava pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pälkäneellä Jukka Lindfors Eija Tuominen PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on pidetty Pälkäneen kunnanvirastossa yleisesti nähtävänä kello Pöytäkirjanpitäjä Matti Vesava

3 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitoksen käyttömaksujen tarkistaminen TEKLA 102 Pälkäneen kunnan talouden tasapainotustoimenpiteiden mukaisesti kaikkien hallintokuntien tulee tarkastella kunnan perimiä maksuja ja taksoja. Ve si- ja viemärilaitospuolella kunnan vesi-ja viemärilaitoksen perimät ku lutus mak sut ovat sellaisia, joita tulee tarkastella ja verrata mm. val ta kun nalli siin vastaaviin taksoihin. Maksujen tarkistuksessa tulee ottaa huomioon maan vertailuluvut ja niiden kautta määrittää uudet hinnat. Pälkäneen kunnan kohdalla on puhuttu 3/4 tasosta vertaillessa koko maan hintoihin. Liite 1. Yhteenveto vesihuoltolaitoksen taksasta ja taksalaskelma. Vertailussa ja laskelmissa on nimenomaan otettu huomioon koko maan taso Vesilaitosyhdistyksen kokoaman vuosiyhteenvedon pohjalta. Tekninen lautakunta päättää, että: 1) puhtaan veden hinta ,72 /m³ (sis.alv:n) 2) jäteveden hinta ,80 /m³ (sis.alv:n) Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle käyttömaksujen perusteita ja mm. vesihuoltolain vaateita. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Lindfors, Giren, Pihkala, Ailio, Saarikko, Vierikka ja Vesava. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

4 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitoksen palvelumaksut TEKLA 103 Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitoksella on ollut käytössä tietyt, ve si huol tolai tos ta koskevat palvelumaksut, jotka ovat tulleet voimaan vuonna Ve si huol to lai tok sen käyttöpäällikkö on tarkistellut palvelumaksuja ja verran nut niitä muiden lähikuntien maksuihin niin sisällöllisesti kuin ra hal li sesti kin. Lähikunnissa, riippuen siitä miten iso kunta on, on useita eri pal ve lumak su ja, joita käytetään erityisesti silloin kun vesihuoltolaitoksen asiakas asioi vesihuoltolaitoksen kanssa ja pyytää esim. vesihuoltolaitokselta jotain pal ve lua. Vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö on laatinut uudet palvelumaksut ja niiden kriteerit ja palvelumaksut ovat tämän pykälän liitteenä 2. Vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö selvittää palvelumaksuja lautakunnan ko kouk ses sa. Harri Vierikka, vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö p , Tekninen lautakunta päättää hyväksyä uudet vesihuoltolaitoksen palvelumaksut ja ne tulisivat voimaan Tekninen johtaja ja vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö selvittivät lautakunnalle palvelumaksuja ja niiden sisältöä. Keskustelun aikana tekninen johtaja muutti esitystään palvelumaksujen osalta siten, että: 1) vesimittarien testausmaksu on 60 / mittari, 2) jos tonttijohto on rakennettu siten, että kunta on rakentanut ve si johto vent tii lin ja viemärin ns. lähdöt valmiiksi tontille, nämä kus tan nukset sisällytetään liittymismaksuun, 3) jos kunnan vesijohto- ja viemärilinja ja viemäriliitoskaivo eivät ole liittyjän tontin rajalla tai rajan vieressä, näissä tapauksissa liittymän rakentamiskustannukset tontin rajalta liitoskohtiin tarkastellaan aina erikseen ja 4) muissa tapauksissa tonttijohdot laitteineen, varusteineen ja töineen kustantaa liittyjä. Tekninen lautakunta päätti, että: 1) vesimittarien testausmaksu on 60 / mittari, 2) jos tonttijohto on rakennettu siten, että kunta on rakentanut ve si joh tovent tii lin ja viemärin ns. lähdöt valmiiksi tontille, nämä kustannukset sisällytetään liittymismaksuun,

5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta ) jos kunnan vesijohto- ja viemärilinja ja viemäriliitoskaivo eivät ole liittyjän tontin rajalla tai rajan vieressä, näissä tapauksissa liittymän rakentamiskustannukset tontin rajalta liitoskohtiin tarkastellaan aina erikseen, 4) muissa tapauksissa tonttijohdot laitteineen, varusteineen ja töineen kustantaa liittyjä, 5) muilta osin lautakunta hyväksyi teknisen johtajan vesihuoltolaitoksen palvelumaksuja koskevan esityksen.

6 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot TEKLA 104 Vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö on käynyt lävitse Pälkäneen kunnan ve si huol to lai tok sen yleisiä toimitusehtoja ja todennut, että kun Pälkäneen ja Luopioisten kunnan yhdistyivät niin tällöin ei käsitelty kuntien ve si huol tolai tos ten yleisiä toimitusehtoja ja näin ollen joitain erilaisia asioita oli kir jattu na entisten kuntien toimitusehtoihin. Tämän vuoksi on syytä päivittää vesi huol to lai tok sen toimitusehdot ja tehdä niihin joitain muutoksia. Liite 3. Vesihuoltolaitoksen uudet toimitusehdot. Vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö esittelee toimitusehtoja kokouksessa se kä selventää, mitä eroavaisuuksia ehdoissa Pälkäneen ja Luopioisten kun tien toimitusehdoissa on ollut. Harri Vierikka, vesilaitoksen käyttöpäällikkö p , Tekninen lautakunta päättää: 1) hyväksyä vesihuoltolaitoksen yleiset päivitetyt toimitusehdot liitteen 3 mu kai ses ti ja 2) esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että ne hyväksyisivät ve si huol to lai tok sen yleiset, päivitetyt toimitusehdot ja ne tulisivat voimaan Keskustelun aikana tekninen johtaja muutti esitystään siten, että: 1) vesimittarien testausmaksu on 60 / mittari, 2) jos tonttijohto on rakennettu siten, että kunta on rakentanut vesijohtoventtiilin ja viemärin ns. lähdöt valmiiksi tontille, nämä kustannukset si säl ly te tään liittymismaksuun, 3) jos kunnan vesijohto- ja viemärilinja ja viemäriliitoskaivo eivät ole liittyjän tontin rajalla tai rajan vieressä, näissä tapauksissa liittymän rakentamiskustannukset tontin rajalta liitoskohtiin tarkastellaan aina erikseen, 4) muissa tapauksissa tonttijohdot laitteineen, varusteineen ja töineen kustantaa liittyjä ja 5) kohdan 5.3 teksti kuuluu siten, että " asiakas on velvollinen korvauksetta varaamaan vesimittarille viranomaisohjeiden mukaan ra ken netun, laitoksen hyväksymän, lämpimän ja lattiakaivolla varustetun tilan. Ve si mit ta ril le voidaan kuitenkin erityisestä syystä varata sellainen tila, jossa ei ole lattiakaivoa.asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että laitos voi suorittaa mittarin lukemiseen, asentamiseen, vaih ta miseen yms. liittyvät toimenpiteet. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Saarikko, Lindfors, Ahlqvist, Pihkala, Ailio, Vierikka ja Vesava.

7 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta päätti, että: 1) vesimittarien testausmaksu on 60 / mittari, 2) jos tonttijohto on rakennettu siten, että kunta on rakentanut vesijohtoventtiilin ja viemärin ns. lähdöt valmiiksi tontille, nämä kustannukset si säl ly te tään liittymismaksuun, 3) jos kunnan vesijohto- ja viemärilinja ja viemäriliitoskaivo eivät ole liittyjän tontin rajalla tai rajan vieressä, näissä tapauksissa liittymän rakentamiskustannukset tontin rajalta liitoskohtiin tarkastellaan aina erikseen, 4) muissa tapauksissa tonttijohdot laitteineen, varusteineen ja töineen kustantaa liittyjä, 5) kohdan 5.3 teksti kuuluu siten, että " asiakas on velvollinen korvauksetta varaamaan vesimittarille viranomaisohjeiden mukaan ra ken netun, laitoksen hyväksymän, lämpimän ja lattiakaivolla varustetun tilan. Ve si mit ta ril le voidaan kuitenkin erityisestä syystä varata sellainen tila, jos sa ei ole lattiakaivoa.asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että laitos voi suorittaa mittarin lukemiseen, asentamiseen, vaih ta miseen yms. liittyvät toimenpiteet. 6) muilta osin lautakunta hyväksyi teknisen johtajan vesihuoltolaitoksen yleisiä toimitusehtoja koskevan esityksen.

8 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan talouden tasapainotusohjelman jatko TEKLA 105 Tekninen lautakuntakin laati vuonna 2013 kunnanhallituksen päätöksen ( ) mukaisesti talouden tasapainotusohjelman, jonka avulla py ritään saamaan säästöjä aikaan niin kuluja karsimalla kuin myös tuloja lisää mäl lä. Vuodelle 2014 lautakunnan säästöihin kuuluivat: - valmistuskeittiöiden vähentäminen energiasäästöratkaisujen toteutus; aluelämmön tariffin lasku alueiden kunnostustyöt kylätoimikuntien avulla vesihuoltolaitoksen maksujen korotus Parhaiten toteutuneet kohdat ovat: - vesihuoltolaitoksen maksut - alueiden kunnostustyöt kylätoimikunnan avulla Vuodelle 2015 lautakunta merkitsi säästökohteiksi: - energiasäästöratkaisujen toteutus; aluelämmön tariffin lasku alueiden kunnostustyöt kylätoimikuntien avulla katuvalaistuksen säästöt ( joka kolmas pimeänä ) tilojen käyttömaksujen tarkistus vesilaitoksen maksujen korotus Tekninen johtaja on valmistellut lisää tasapainotuspakettia vuosille ja se lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Tekninen lautakunta päättää: 1) keskustella teknisen toimen säästökohteista ja talouden tasapainotusohjelmasta vuosille sekä 2) kirjata ja hyväksyä ne toimenpiteet ja toimintatavat, joilla teknisen lauta kun nan alaisissa toiminnoissa ja kohteissa pyritään saamaan säästö jä ja lisätuloja. Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle pitkään teknisen lautakunnan ta louden tasapainotusohjelmaa ja totesi puheenvuorossaan, että menojen voima kas karsiminen vaatii selviä, radikaalejakin ratkaisuja. Teknisen joh tajan valmistelemassa tasapainotuspaketissa on suuntaviivoja, joiden avulla sääs tö jä saadaan aikaan, mutta ne vaativat myös taloudellista panostusta. Yk si merkittävä kohdealue on katuvalaistus ja sen uudistaminen. Säästöjä saa daan myös aikaan pienillä korjauksilla (esim. patteriventtiileiden vaihdot, talkootyö, tarkka seula siitä mitä hankitaan / kilpailutus jne.). Lisäksi

9 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta tek ni nen johtaja painotti muiden hallintokuntien roolia töitä tilatessa ja kustan nuk sia maksettaessa; periaatteena: " se joka tilaa, myös maksaa ". Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Lindfors, Saarikko, Tuominen, Ai lio ja Vesava. Keskustelun jälkeen tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtaja esi tyksen.

10 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle /02.02/2014 TEKLA 106 Tekninen johtaja, ruokahuolto- ja siivouspäällikkö ja vesihuoltolaitoksen käyt tö pääl lik kö ovat laatineen teknisen lautakunnan käyttötalouden bud jetti esi tyk sen vuodelle Budjettiesityksessä on pyritty noudattamaan erittäin tiukkaa linjaa ja an nettu ja ohjeita sekä lautakunnan talousarvion tasapainotukseen liittyvää ta sapai no tus oh jel maa. Yksi oleellinen muutos kiinteistöpuolella on, että sinne on avattu oma kustan nus paik ka kiinteistöjen vuosikorjausmäärärahaksi. Tämä toisaalta on vä hen tä nyt rakennuksen ja alueiden kunnossapitomäärärahoja. Teknisen johtajan tekemä selvitys käyttömenojen oleellisista muutoksista/ koh den ta mi sis ta lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Seija Snäkin- Laitinen, ruokahuolto- ja siivouspäällikkö p ; Harri Vierikka, vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö p , Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvion vuodelle Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle teknisen lautakunnan käyttötalouspuolen talousarvioesitystä, teknisen toimen ja siivous- ja ruokahuollon osalta sekä yhdessä vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikön kanssa vesihuoltolaitoksen käyttötalouspuolen talousarvioesitystä. Yleisenä asiana tekninen johtaja toi esille sen toteaman, että lautakunnan talousarvioesitys on erittäin tiukka. Keskustelun aikana tekninen johtaja esitti seuraavat lisäyksen käyttötalouspuolen talousarvioesitykseensä: 1) kesäaikaisen puutarhurin palkkaaminen henkilöstösivukulut 2) vesihuoltolaitoksen vuosikorjausmääräraha Lisäksi tekninen johtaja esitti, että mahdolliset muutokset teknisen lautakunnan käyttötalousarvioesitykseen lautakunta käsittelee seuraavassa lautakunnan kokouksessa.

11 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Lindfors, Ailio, Vierikka ja Vesava. Tekninen lautakunta päätti: Hyväksyä teknisen johtajan esityksen ja siihen lautakunnan kokouksessa teknisen johtajan tekevät lisäesitykset.

12 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Epaalan kunnallistekniikan suunnittelutarjoukset 171/ /2013 TEKLA Pälkäneen kunnan tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia Epaalan alueen kunnallistekniikan suunnittelusta kuudelta ( 6 ) eri suunnittelutoimistolta ja määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat Ramboll Finland Oy, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, WSP ja Sweco Oy. Tarjoukset avattiin ja paikalla olivat teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Jukka Lindfors, vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö Harri Vierikka ja tekninen johtaja Matti Vesava. Tarjoushintoja tarkasteltaessa otettiin huomioon maastotutkimuksissa painokairausmäärä ( 35 kpl ) ja sen kustannus lisättiin kokonaishintaan. Kokonaishinnat ( alv 0 % ) olivat: Ramboll Finland Oy FCG WSP Sweco Tekninen johtaja valitsi Epaalan viemärin, vesijohdon ja pumppaamon suunnittelijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa teknisen johtajan päätöksen Epaalan viemärin, vesijohdon ja pumppaamon suunnittelijavalinnasta. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksen. TEKLA 107 Epaalan kunnallistekniikan suunnitelmat ovat valmistuneet ja niiden pohjalta vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö on pyytänyt tarjouksia HILMAn kautta suunnitelmien toteuttamisesta. Suunnitelmat ovat nähtävillä teknisessä toimistossa ja vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö selvittää niitä lautakunnan kokouksessa. Harri Vierikka; vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö

13 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta p , Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Epaalan alueen kunnallistekniset suunnitelmat. Vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö selvitti Epaalan alueen kunnllisteknisiä suunnitelmia lautakunnalle. Puheenvuoroja käyttivät Vierikka ja Vesava. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksen.

14 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Epaalan kunnallistekniikan rakentamisen urakkatarjoukset 171/ /2013 TEKLA 108 Vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö on pyytänyt HILMAn kautta tarjouksia Epaalan kunnallistekniikan rakentamisesta ja tarjouspyyntöasiakirjat lä hetet tiin kaiken kaikkiaan 19:sta urakoitsijalle. Määräaikaan mennessä tarjouk sen antoi 10 urakoitsijaa ja tarjoukset avasi teknisen lau takun nan varapuheenjohtaja Jukka Lindfors ja vesilaitoksen käyttöpäällikkö Har ri Vierikka. Kohteen rakentamisen aikataulu oli hyvin tiukka sillä urakan tuli olla ko konai suu des saan valmis mennessä.urakka-aikaan vaikutti se, et tä Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeeseen :n määrä ra han siten, että hankkeen tulee olla valmis Vesihuoltolaitoksen investointiosassa on vuodelle 2014 varattu :n mää rä ra ha vesihuoltolaitoksen pienten hankkeiden toteuttamiseen, mutta mää rä ra has ta on jo tänä vuonna käytetty Kaikki annetut tarjoukset ylittivät selvästi olemassa olevan, hankkeeseen mah dol li ses ti käytettävän määrärahan eli Tekninen johtaja keskusteli hankkeesta vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikön ja teknisen lautakunnan varapuheenjohtajan kanssa ja yhdessä päädyttiin sii hen lopputulokseen, että kaikilta tarjouksen antaneilta urakoitsijoilta pyyde tään tarkennetut tarjouksen hankkeesta, siten että hankkeen to teut tamis ai ka tau lu muuttuu niin, että kokonaisuudessaan hankkeen tulee olla valmis Yhteenveto tarjouksista esitellään kokouksessa. Esitys kokouksessa. Tekninen johtaja jakoi kokouksessa vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikön tekemän yhteenvedon tarjouksista. Tarjouksia saatiin kaiken kaikkiaan 10 kpl ja tehdyn tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti halvimman tarjouksen teki Maanrakennus J. Jönkkäri Oy, ( alv 0 % ) Tekninen lautakunta päättää: 1) esittää teknisen lautakunnan investointiosan talousarvioon :n määrärahan Epaalan kunnallistekniikan rakentamiseen ja 2) että, jos kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto hyväksyvät Epaalan alueen

15 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta kunnallistekniikan rakentamiseen :n määrärahan, lautakunta valitsee urakoitsijaksi Maanrakennus J. Jönkkari Oy:n. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Ailio, Pihkala, Lindfors, Vierikka ja Vesava. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen.

16 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Lausuntopyyntö Aatilan ranta-asemakaavasta 104/ /2014 TEKLA 109 Pälkäneen kunnanhallitus on kokouksessaan pyytänyt tekniseltä lautakunnaltakin lausuntoa Aatilan ranta-asemakaavasta mennessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Pälkäneen kunnan verkkosivuilla Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa kunnanhallitukselle, ettei sillä ole huomautettavaa Aattilan ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

17 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Väitetty sopimusrikkomus ja eriarvoinen kohtelu 201/00.01/2009 TEKLA Timo Laine on lähettänyt tekniselle johtajalle / tekniselle lautakunnalle kirjeen, jossa hän vaatii ensisijaisesti perusmaksukertoimensa ( 10 ) poistamista liittymissopimuksestaan ja että hänelle palautetaan taannehtivasti ( lähtien ) hänen maksamansa perusmaksut. Timo Laine kertoo vaatimuskirjeessään hänen tekemästään vesilaitoksen liittymissopimuksesta Sappeen Ympäristöhuolto Oy:n kanssa sekä siihen liittyvistä maksuperusteista. Laine on tehnyt jo aiemmin hallintokantelun Sappeen Ympäristöhuolto Oy:tä ja Pälkäneen kuntaan vastaan Länsi-Suomen lääninhallitus on tällöin pyytänyt Pälkäneen kunnalta lausuntoa Timo Laineen hallintokantelusta ja tämä Pälkäneen kunnan vastine ja Timo Laineen lähettämä kirje sekä Länsija Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö ja tekninen johtaja ovat tarkistaneet Timo Laineen erinäisiä väitteitä siitä, että hänen liittymismaksunsa ja perusmaksunsa olisi laskettu väärin, ja tulleet siihen lopputulokseen: liittymismaksut, jotka Laine on tehnyt Sappeen Ympäristöhuolto Oy:n kanssa vuonna 2006, on laskettu oikein senaikaisten liittymismaksuehtojen ja kriteerien mukaan. perusmaksu on laskettu oikein, sillä veden osalta perusmaksu on 28 ja viemärin 35 ( perusmaksu on jatkuva maksu, jolla katetaan laitoksen määrittelemä osa laitoksen kiinteitä, kulutuksesta riippumatonta käyttö- ja pääomakustannuksia. Perusmaksu peritään erikseen veden ja viemäröinnin osalta. ) Sappeen ranta-asemakaava-alueella perusmaksukerroin on 10.Timo Laineen perusmaksu on * 10 + alv = 781, 2. Pälkäneen kunnan käyttömaksut vuonna 2013 olivat; vesi 1,20 / m3 + alv ja viemäri 1,90 / m3 + alv ja maksut ovat kaikille käyttäjille samat. Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa Timo Laineelle että: 1) hänen perusmaksunsa on laskettu oikein. 2) Pälkäneen kunta laskuttaa kaikkia vesi- ja viemärilaitoksen piirissä olevia liittyjiä samoilla käyttömaksuilla. 3) Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitoksen hyväksytyn ja vahvistetun

18 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta taksan ja siinä olevan kohdan " alueellinen / korotettu liittymismaksu": Alueilla, joissa vesi- ja viemärilinjojen rakentamiskustannukset ovat poikkeuksellisen korkeat, liittymismaksu peritään korotettuna (Sappee kerroin 4 ) ja että Sappeen ranta-asemakaava-alueella on perusmaksun kerroin 10. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Giren, Pihkala ja Vesava. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksen. TEKLA 110 Kuluttajariitalautakunta on lähettänyt Pälkäneen kunnalle vastauspyynnön, joka koskee Timo Laineen valitusta ( ), jonka otsikkona on "Päl kä neen kunnan sopimusrikkomus ja lain vastainen eriarvoinen koh telu". Timo Laineen liitekirjelmä hänen valitukseensa lähetetään lautakunnan jä se nil le esityslistan mukana.timo Laineen valituksen liitteenä on useita liit tei tä, jotka lähetetään myös lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Kuluttajariitalautakunta ilmoittaa kirjeessään, että Pälkäneen kunnalla on oi keus vastata Timo Laineen heille lähettämään valitukseen men nes sä. Kuluttajariitalautakunta pyytää Pälkäneen kuntaa ilmoittamaan, myöntääkö kunta valittajan vaatimukset vaiko kiistääkö Pälkäneen kunta ne. Kiistämisen perusteet tulee myös selvittää ja lähettää asiaa koskeva kir jal li nen aineisto kuluttajariitalautakunnalle. Tekninen johtaja keskusteli asiasta vs. kunnanjohtajan kanssa ja esitti, että Pälkäneen kunta hakee vastaustansa varten lisäaikaa asti ja että kunnanhallituskin käsittelee asiaa. Kuluttajariitalautakunta myönsi Päl kä neen kunnalle vastauksen antamiseen lisäajan asti. Kuluttajariitalautakunta kertoo, että heidän tehtävänään on ensisijaisesti yrit tää saada aikaan sovintoratkaisu ja pyytää Pälkäneen kunnalta so vinto eh do tus ta, jos se kunnan mukaan on mahdollista. Kuluttajariitalautakunta ilmoittaa kirjeessään, että ellei lautakunta päädy luo pu mi seen, sovintoon tai oikeuskäsittelyyn, lautakunnan kirjallinen päätös lähetetään osapuolille, kun asian on ratkaistu lautakunnassa. Tällä jaostolla ratkaisun saa yleensä runsaan vuoden kuluttua. Pälkäneen kunta ja kunnan eri elimet ovat käsitelleet Timo Laineen va li tuksia useaan eri kertaan samoin kuin mm Länsi-Suomen aluehallintovirasto, Län si-suo men lääninhallitus ja viimeksi tekninen lautakunta käsitteli Timo Lai neen valitusta pitämässään kokouksessa. Timo Laine valitti tek ni sen lautakunnan päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja Hämeen lin nan hallinto-oikeuden päätös oli, että hallinto-oikeus ei tut ki valitusta koska vesihuoltolain 34 :n mukaan vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan välinen vesihuoltoa koskeva riita-asia käsitellään kä rä jä oikeu des sa. Nykyinen tekninen lautakunta ei ole aiemmin käsitellyt Timo Laineen Pälkä neen kunnalle lähettämiä muita valituksia kuin :n 34 mukaista asiaa.

19 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta päättää: 1) että, teknisen lautakunnan pitämän kokouksen :n 34 päätös on kaikin puolin oikea 2) esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaisi ku lut ta ja rii talau ta kun nal le Pälkäneen kunnan vastauksen Timo Laineen valitukseen Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

20 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Jätemaksutaksa / /2014 TEKLA 111 Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jäteosasto on lähettänyt Päl kä neen kunnalle pöytäkirjaotteen jätehuoltojaoston päätöksestä, joka kos kee jätehuoltotaksaa alkaen. Pöytäkirjaotteen mukaisesti: " Jätelain78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jä te huol losta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustan nuk set. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jä tehuol lon toteuttamisesta ( esim. jätteiden kuljetus, käsittely, hyötykäyttö, neu von ta, tiedotus, valistus, jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varau tu mi nen ). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viran omais tehtävien hoitaminen. Jätelain ( 646/2011) luvussa 9 säädetään jätemaksun ja sen perustana ole van jätetaksan laadinnasta. Jätetaksa on asiakirja, joka sisältää luet telon käytössä olevista jätemaksuista ja niiden laskentaperusteista yk sik köhin toi neen.kunnassa on oltava voimassa oleva jätetaksa, jotta jul kisoi keudel lis ta jätemaksua voidaan periä. Taksan tulee kannustaa jätteen määrän vä hen tä mi seen sekä jätteiden hyödyntämiseen; lisäksi jätemaksun tulee vas ta ta kunnan tarjoamaa palvelutasoa. Jätemaksun hyväksyy jä te huolto-osas to. Pirkanmaan Jätehuolto Oy on esittänyt, että päivätyllä kir jeellään liitteessä 1 jätehuoltojaostolle hyväksyttäväksi kunnan järjestämän jät teen kul je tuk sen jätetaksan, joka astuisi voimaan Esitetty tak sa esi tys perustuu perustuu jätelakiin. Jätetaksan valmisteluaineisto lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mu ka na. Suluissa, käsin kirjoitettuna ovat vuoden 2014 hinnat. Valmisteluaineistossa jätetaksan rakenne on sama kuin vuonna Biojä te huol toa esitetään edelleen tuettavaksi jätetaksan sisäisesti siten, että osa biojätehuollon kustannuksista sisällytetään sekajätteen jätetaksaan. Vuodelle 2015 taksoja esitetään muutettavaksi kul je tus urak ka kus tan nusten muutoksiin perustuen ; joissain tapauksissa hinnat nousevat enim millään 3 % ja joissain tapauksissa taas laskevat noin 3 %. Jäteveron korotus 50 eurosta 55 euroon tonnilta jätetään ottamatta huomioon järjestetyn jätteen kul je tuk sen osalta, koska merkittävä osa sekajätteestä on tarkoitus paa la ta käytettäväksi myöhemmin Tammervoiman hyötyvoimalaitoksessa. Jätelaki edellyttää jäteyhtiön tuottavan jätehuoltopalveluja myös muille jätteen tuo jil le kuin varsinaisille kuntavastuullisen jätehuollon asiakkaille, mikä li heillä ei ole kohtuudella saatavissa palvelua muilta toimijoilta. Näihin vas taan ot to hin toi hin esitetään vähäisiä korotuksia lähinnä edellä mainitun jä te ve ron nousun vaikutuksesta. Jätetaksa päätetään ilman arvonlisäveroa. Jätetaksan yksikköhinnoille esite tään myös arvonlisäverollinen yksikköhinta pyöristettynä li ki ar vo-

21 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta na.laskennassa alv on 24 %. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jäteosaston käsittelemän jätemaksutaksan alkaen. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Ahlqvist, Saarikko, Lindfors, Pihkala, Ailio ja Vesava. Tekninen lautakunta päätti: 1) tekninen lautakunta päättää hyväksyä Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jäteosaston käsittelemän jätemaksutaksan alkaen 2) esittää Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jäteosastolle ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle, että Pälkäneen alueella aluejätepisteiden kesäaikaiseen käyttöön lisättäisiin jäteastioita tai jäteastioiden tyhjennysvälejä tiivistettäisiin koska aluejätepisteiden käyttö Pälkäneen kunnan alueella kasvaa huomattavasti kesäaikaisin.

22 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Sähkön hankinta Pälkäneen kunnalle TEKLA 112 Pälkäneen kunnalla ja Skapat Energialla ( sopimuksen alkaessa Skapat Oy ) on ollut yhteistyösopimus mm. sähkönhankinnan kilpailuttamisesta vuo des ta 2006 lähtien.sopimuksen mukaan Skapat Energia seuraa ak tii vises ti sähkön hintaan vaikuttavia tekijöitä, mm sähköpörssin hintoja, päästö kaup paa, säätekijöitä, sähköveroasioita yms. ja antaa Pälkäneen kun nalle säännöllisesti tietoja mm. hinnan kehityksestä.sopimus on voimassa tois tai sek si ja palvelulle on sopimuksessa määritelty hinta ( / MWh ). Skapat Energia on pyytänyt tarjousta HILMAn kautta sähkön toi mit ta mises ta Pälkäneen kunnalle siten, että sopimuksen mukainen toimitus alkaisi 11:sta käyttöpaikkaan ( 115 MWH ) ja 144:ään käyt tö paik kaan ( 5398 MWh ). Sopimuksen kesto olisi neljä ( 4 ) vuotta. Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat Nordic Green Energy, Ky menlaak son sähkö Oy, Keravan Energia Oy, Turun Energian sähkömyynti ja KSS Energia Oy. Marginaalivertailun mukaan hinnat ( / MWh ) seuraavanlaiset: Myyjä: YR Q1 Q2 Q3 Q4 KK Nordic Green Energy 4,19 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 Kymenlaakson Sähkö Oy 5,63 4,73 4,73 4,73 4,73 4,43 Keravan Energia Oy 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 Turku Energia 5,30 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 KSS Energia Oy 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 KK Q1-Q4 YR = kuukausituotteet = kvartaali; vuosi jakautuu neljään kolmen kuukauden pituiseen ajanjaksoon = vuosituote marginaalit esitetty /MWH, alv 0 % Skapat Energia suosittelee Pälkäneen kunnan sähköntoimittajaksi KSS Energia Oy:tä ( 11 kohdetta ) ja KSS Energia Oy:tä ( 144 kohdetta ). Mukana kilpailussa oli myös Pälkäneen seurakunta. Tekninen lautakunta päättää valita Pälkäneen kunnan sähkön toimittajaksi KSS Energia Oy vuosiksi Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tekninen lautakunta 15.04.2015 AIKA 15.04.2015 kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Ruokahuollon tuotannon

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kunnanhallitus 29.04.2015 AIKA 29.04.2015 kello 16:00-17:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 109 Hallintojohtajaehdokkaiden esittäytyminen 3

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 kello 18:00-18:53 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 201 Talousarviolainan nostaminen 2015

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Aika 18.03.2015 klo 14:00-16:45 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Kananen Erkki varapuheenjohtaja Kenttälä

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 04.02.2015 AIKA 04.02.2015 kello 18:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Päätöksen antaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Tekninen lautakunta Aika 26.03.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 29 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 52 30 Sopimusten

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 03.11.2014 klo 16:30-19:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot