Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa."

Transkriptio

1 Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Päätös Nro 19/2010/2 Dnro LSSAVI/32/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 129/2005/3 muuttaminen Ratinan etelärantaan rakennettavan venesataman osalta, Tampere Tampereen kaupunki VOIMASSAOLEVA PÄÄTÖS Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on antamallaan päätöksellä nro 129/2005/3 myöntänyt Tampereen kaupungille luvan vesistöpenkereen rakentamiseen ja venesataman laajentamiseen Pyhäjärveen Ratinan etelärannalla hakemukseen liitetyssä ja myöhemmin muutetussa suunnitelmassa esitetyllä tavalla noudattaen vesilain säännöksiä ja päätöksessä annettuja lupamääräyksiä Tampereen kaupungissa. Lupamääräykset 1), 2), 7), 8), 9), 10) ja 11) kuuluvat seuraavasti: "Työt 1) Vesistöpenger ja venesatama on rakennettava hakemukseen liitetyn päivätyn tutkimuskartan V1 esittämään paikkaan hakemukseen liitettyjen leikkauspiirustusten V2 V14 sekä venesatamapiirustuksen V mukaisesti. Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa. Vesistöpenkereen vedenalaisten rantaluiskien viimeistelyssä tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää rapujen suojapaikoiksi sopivaa kiviainesta. 2) Rakennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä vesialueelle ja sen käytölle sekä kalastukselle ja ravustukselle. Työssä on käytettävä sellaisia työmenetelmiä, että veden samentuminen ja sedimentin sekoittuminen veteen on mahdollisimman vähäistä. Työt on suoritettava mahdollisimman yhtäjaksoisesti. LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa

2 Vesistöpenkereen ja venesataman rakenteissa ja rannan täytössä ei saa käyttää hienojakoisia samennusta aiheuttavia maa-aineksia. Haittaaineiden leviämisen estämiseksi rakennuspaikka on eristettävä työn ajaksi muusta vesistöstä asianmukaisella Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä suojaverholla. Luvan voimassaoloaika 7) Rakennustöihin on ryhdyttävä kolmen vuoden kuluessa ja työt on tehtävä olennaisilta osiltaan valmiiksi neljän vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on saanut lainvoiman uhalla, että lupa muutoin raukeaa. Ruoppaustöihin ei saa kuitenkaan ryhtyä ennen kuin Pirkanmaan ympäristökeskus on antanut ympäristönsuojelulain 78 :n 3 momentissa tarkoitetun ympäristöluvan pilaantuneiden maiden sijoittamiseen. Ilmoitukset 8) Töiden aloittamisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti Pirkanmaan ympäristökeskukselle ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 9) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti ympäristölupavirastolle, Pirkanmaan ympäristökeskukselle, Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskukselle, Järvi-Suomen merenkulkupiirille ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 10) Töiden päätyttyä rakennuspaikka on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon ennen valmistumisilmoituksen tekemistä. 11) Vesistöpenger ja venesatama on pidettävä asianmukaisessa kunnossa." Ympäristölupaviraston päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä nro 06/0073/2 todennut lausunnon antamisen valituksen johdosta rauenneeksi, koska valittaja oli peruuttanut valituksensa. 2 HAKEMUS Tampereen kaupunki on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon toimittamassaan sekä myöhemmin täydentämässään ja muuttamassaan hakemuksessa ilmoittanut saaneensa vesilain mukaisen luvan Ratinan etelärannan rakentamiseen ja venesataman laajentamiseen. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antama päätös nro 129/2005/3 on saanut lainvoiman Luvan mukaan työt on tehtävä olennaisilta osiltaan valmiiksi neljän vuoden kuluessa siitä lukien kun päätös on saanut lainvoiman. Ratinanranta on valmistunut vuoden 2009 lopulla, vain venesataman laitureiden hankinta ja niiden kiinnitys rantarakenteeseen puuttuvat. Laiturit on tarkoitus hankkia vasta silloin, kun alueen talot ovat valmistuneet ja venepaikoille ilmenee kysyntää. Taloista on

3 nyt valmistunut vasta 30 %. Kaupunki on pyytänyt venesataman rakentamisluvalle jatkoaikaa. 3 SUUNNITELMA Hakija on ilmoittanut neuvotelleensa Ratinan venesatama-alueen vuokraamisesta Marinetek Oy:lle, jonka tarkoituksena on rakentaa paikalle ponttonilaitureista venesatama. Venesatama toteutettaisiin vaiheittain kysynnän mukaan ja venepaikkamäärä riippuu osittain erikokoisten paikkojen kysynnästä. Lopullinen venepaikkamäärä on enintään 300, jos kysyntä painottuu pieniin veneisiin. HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN Satama sijoittuu lähes kokonaan asemakaavan mukaiselle venesatamaalueelle (LV-alue) päivätyn suunnitelman mukaan venesatamaan tehdään yhteensä 6 ponttonilaituria. Läntisin aallonmurtajalaituri ylittäisi asemakaavan mukaisen LV-alueen rajan enintään 10 metrillä, mutta samalla huomattava osa LV-alueen länsipäästä jäisi vapaaksi vesialueeksi. Ponttonit valmistetaan Marinetek Oy:n tehtaalla ja ne tuodaan paikalle valmiina elementteinä. Suunnitelman mukaan läntisimpään aallonmurtajalaituriin tulee yhteensä 5 ponttonia, joiden koko on 19,9 m x 3,8 m ja korkeus 1,2 m. Muihin laitureihin tulee yhteensä 6 ponttonia, joiden koko on 14,9 m x 2,7 m ja korkeus 0,85 m. Laiturit liitetään rantaan satama-alueen itäpäähän sijoitettavalla käyntisillalla. Venesataman rakentaminen ei edellytä vesialueen ruoppauksia. Ponttonilaiturit ankkuroidaan pohjaan ketjuilla ja pohjapainoilla. Ankkurit lasketaan vinssillä pohjaan rauhallisesti, jottei pohjan sedimenttiä sekoiteta, Hakemuksen mukaan Pyhäjärven vedenkorkeus on kesäaikana noin +77,0 m. Venesataman alueella vesisyvyys vaihtelee kolmesta metristä 17 metriin. Suunnitelman mukaan venesataman ensimmäinen vaihe on tarkoitus toteuttaa viimeistään keväällä Koko sataman arvioidaan valmistuvan vuonna Aluehallintovirasto on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 :ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Tampereen kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään Kuulutus on erikseen lähetetty tiedoksi asiakirjoista ilmeneville viranomaisille ja asianosaisille. MUISTUTUKSET, VAATIMUKSET JA MIELIPITEET 1) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualue on katsonut, että lupa voidaan myöntää tavanomaisin lupaehdoin.

4 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU 2) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousryhmä on ilmoittanut, että lupaan sisältyy kahtena rakentamista seuraavana vuonna maksettava 2000 euron suuruinen kalatalousmaksu. Kyseiset maksut on jo suoritettu ja käytetty. ELY-keskus on katsonut, että lupa muutoshakemukseen voidaan myöntää normaalein lupaehdoin. Ennalta arvioiden kyseisestä muutoksesta ei aiheudu kalataloudelle kompensoitavaa lisähaittaa. Mikäli haittoja vastoin ennakko-odotuksia ilmenee, on niiden korvaamisesta sovittava vesialueen omistajan kanssa. 4 Luparatkaisu Aluehallintovirasto muuttaa antamaansa Ratinan etelärantaan Pyhäjärveen suunniteltua vesistöpenkereen rakentamista ja venesataman laajentamista Tampereen kaupungissa koskevaa päätöstä nro 129/2005/3 siltä osin, kuin se koskee rakennettavaa venesatamaa hakemukseen liitetyn päivätyn suunnitelman mukaisesti. Aluehallintovirasto muuttaa lupamääräykset 1) 7) ja 9) jäljempänä esitettyyn muotoon. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu sanotussa päätöksessä mainitun lisäksi muuta vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä. Lupamääräykset 1) Vesistöpenger ja venesatama on rakennettava hakemukseen liitetyn päivätyn tutkimuskartan V1 esittämään paikkaan hakemukseen liitettyjen leikkauspiirustusten V2 V14 mukaisesti. Venesataman laiturit ja venepaikat on sijoitettava hakemukseen liitetyn aluehallintovirastoon toimitetun yleissuunnitelman (mittakaava 1:1000, yhdistettynä voimassa olevaan asemakaavakarttaan) mukaisesti kuitenkin siten, että venesataman rakenteet ja venepaikat eivät saa ulottua voimassa olevaan asemakaavaan nro 7991 merkityn venesatama-alueen (LV-alueen) ulkopuolelle. Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa. Vesistöpenkereen vedenalaisten rantaluiskien viimeistelyssä tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää rapujen suojapaikoiksi sopivaa kiviainesta. 7) Venesataman rakennustyöt on saatettava loppuun mennessä uhalla, että lupa muutoin raukeaa.

5 9) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousryhmälle, Liikenneviraston Järvi-Suomen väyläyksikölle ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muilta osin on edelleen voimassa mitä Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antamassa päätöksessä nro 129/2005/3 on sanottu. 5 Perustelut Aluehallintovirasto katsoo, että suunnitelman mukaiset muutokset Ratinan venesataman rakentamisen osalta ovat tarpeen ja että hankkeesta saatava hyöty on siitä johtuvaan vahinkoon, haittaan ja muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava. Hakijan aluehallintovirastoon toimittamassa suunnitelmassa venesatama sijoittuisi osittain lainvoimaiseen asemakaavaan nro 7991 merkityn venesatama-alueen (LV-alue) ulkopuolelle. Kun venesatamaa pienennetään siten, että se sijoittuu kokonaan asemakaavan mukaiselle LV-alueelle, edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa. Lisäksi aluehallintovirasto toteaa, että hakemus venesataman rakentamista koskevan määräajan pidentämiseksi on toimitettu aluehallintovirastoon säädetyssä ajassa eli ennen kuin neljä vuotta on kulunut lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Koska olosuhteet alueella eivät ole lupaedellytyksiin vaikuttavilta osin muuttuneet ja koska määräajan pidentämiseen on erityinen syy, on jatkoaikaa töiden loppuun saattamiselle voitu myöntää. Lupamääräyksessä 9) on otettu huomioon aluehallintouudistuksen viranomaisia koskevat muutokset. Lainkohdat Vesilain 2 luvun 6 :n 2 momentti ja 12 sekä 16 luvun 32 Muistutuksiin ja vaatimuksiin vastaaminen Aluehallintovirasto ottaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousryhmän muistutukset huomioon päätöksestä ja lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. KÄSITTELYMAKSU euroa Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Maksu on määrätty aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) ja sen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Maksutaulukon mukaan yli 50 venepaikan laituria koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on euroa. Luvan muuttamista tai tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

6 6 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Tampereen kaupunki PL TAMPERE Jäljennös päätöksestä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue (sähköisesti) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / kalatalousryhmä (sähköisesti) Liikennevirasto /Järvi- Suomen väyläyksikkö Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / liikennevastuualue Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Ilmoitus päätöksestä Asianosaisille listan dpolssavi/32/04.09/2010 mukaan Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Päätöksestä kuulutetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen sekä Tampereen kaupungin ilmoitustauluilla

7 7 MUUTOKSENHAKU Liite Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus Juha Helin Ulla Kuusiniemi Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Juha Helin. Asian on esitellyt esittelijä Ulla Kuusiniemi. UK/tv

8 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet LIITE Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot käyntiosoite: Wolffintie 35,65200 Vaasa postiosoite: PL 200, Vaasa puhelin: telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallinto-viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2011/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 215/2010/4 Dnro ESAVI/340/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA HAKIJAT Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2013 ASIA HAKIJAT Vesistökaapelien sijoittaminen Kallaveteen Kuopion Julkulasta Siilinjärven Kehvoon ja valmistelulupa,

Lisätiedot

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela Etelä-Suomi Päätös Nro 102/2012/2 Dnro ESAVI/219/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 HAKIJA Villalan kalaveden osakaskunta ASIA Penkereen purkaminen Puruveden Hummonselän

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 HAKIJAT Jaana ja Heikki Voutilainen ASIA Maalämpöputkiston asentaminen Leinosenlampeen

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 152/2012/2 Dnro ESAVI/37/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2013/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2013 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie 1, Karjaa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010

PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Vesilain 3 luvun 3 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Vesilain 3 luvun 3 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti Etelä-Suomi Päätös Nro 81/2012/2 Dnro ESAVI/14/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.4.2012 ASIA HAKIJA Vesialueen ruoppaaminen ravintolapaviljongin rakentamiseksi Eläintarhanlahdelle ja töiden valmistelu

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2012/2 Dnro ESAVI/179/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA Pohjaveden ottaminen asuinrakennuksen lämmityskäyttöön ja johtaminen Vanajaveteen, Hattula HAKIJA Asunto

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6.

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6. Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/2 Dnro ESAVI/48/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle

Lisätiedot

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/10/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2010 24.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Lisätiedot

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Veikko Uskin / Sarkainsuon Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle,

Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle, PÄÄTÖS Nro 29/2013/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle, Kalajoki HAKIJA Kalajoen kaupunki

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Veden ottaminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti

Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 141/2012/2 Dnro ESAVI/165/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2012 ASIA HAKIJA Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti Lohikari Oy HAKEMUS Lohikari

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Koetoimintailmoitus permuurahaishapon ja peretikkahapon käytöstä jätevesilietteiden hygienisoinnissa,

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 214/2012/2 Dnro ESAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2012 ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot