Ikäihmisten palvelut ja niiden tulevaisuudennäkymät Tampereen, Helsingin ja Kajaanin kaupungit - kuntavertailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten palvelut ja niiden tulevaisuudennäkymät Tampereen, Helsingin ja Kajaanin kaupungit - kuntavertailu"

Transkriptio

1 Ikäihmisten palvelut ja niiden tulevaisuudennäkymät Tampereen, Helsingin ja Kajaanin kaupungit - kuntavertailu Kati Mikkola & Johanna Nummelin VTT Rakentamisen liiketoiminnat ja prosessit, tammikuu

2 Tiivistelmä Väestön ikääntyminen on trendi, joka tulee vaikuttamaan voimakkaasti yhteiskuntamme kehittymiseen seuraavan kolmen vuosikymmenen aikana. Kehittämisen painopisteenä on itsenäisen asumisen turvaaminen mahdollisimman pitkälle vanhuuteen. Suomessa julkisella sektorilla ja erityisesti kunnilla on merkittävä rooli vanhuspalvelujen tarjoajana. Valtionhallinnosta käsin ohjataan ja avustetaan toimintaa, mutta käytännön toteuttamis- ja organisointivastuu on pääosin kunnilla. Kunnat hyödyntävät yksityisen (tai kolmannen) sektorin tarjontaa ostopalvelusopimusten avulla. Lisäksi puhtaasti yksityisten vanhuspalvelujen kysyntä kasvanee tulevaisuudessa, kun asiakkaiden varallisuustaso nousee ja palveluiden kustannuksista on mahdollisuus saada verohelpotuksia. Tässä raportissa yksityistä sektoria on tarkasteltu vain silloin, kun se on osa kuntien palvelutarjontaa ostopalvelujen kautta. Kuntavertailussa mukana olevat Tampereen, Helsingin ja Kajaanin kaupungit ovat kooltaan erisuuruisia. Tampere ja yli kaksi kertaa Tampereen kokoinen Helsinki edustavat maamme kasvukeskuksia. Reilun asukkaan kaupunki Kajaani edustaa keskisuurta kuntaa, jonka väestö on hieman vähenemässä ja ikärakenne vanhenemassa edellä mainittuja kuntia nopeammin. Tutkimuksessa tarkastellaan omassa kodissa asumisen tukimuotoina kuntien tarjoamaa palvelukeskus- ja päivätoimintaa, kotihoitoa ja sen tukipalveluja sekä omaishoidon tukea. Näiden osalta organisointi on kaikissa kunnissa peruslähtökohdiltaan samankaltainen, mutta palveluiden kattavuus vaihtelee osin paljonkin. Palveluasuminen edustaa tuettua asumista. Myös palveluasumisen organisointi ja kustannukset vaihtelevat kunnittain. Palveluasumispaikat tuotetaan Tampereella ostopalvelusopimusten tai pysyväisavustusten avulla, kun taas Helsingissä ja Kajaanissa on myös puhtaasti kunnallista palvelutuotantoa. Palveluasumisen kustannukset ovat alhaisimmat Helsingissä ja korkeimmat Kajaanissa. Vanhainkotiasumista taas tuotetaan Tampereella ja Kajaanissa enimmäkseen kunnallisesti, kun taas Helsingissä myös ostopalvelutuotannolla on suurempi rooli. Kustannustaso on Helsingissä alhaisin ja Kajaanissa korkein. 2

3 Kunnat voivat tukea iäkkäiden kuntalaistensa asumista monin tavoin. Tarkasteluun nostettiin myös neuvontapalvelut ja hissien rakentamiseen kannustaminen. Tarkastelun perusteella nämä asiat on organisoitu hyvin etenkin Helsingissä. Valtion vanhusten korjausavustuksia suhteessa yli 65-vuotiaaseen väestöön hyödynnetään eniten Kajaanissa. Tämä on sikäli luonnollista, että kyseinen avustus soveltuu parhaiten omakotitalojen remontointiin. Kunnat voisivat panostaa asuntojen esteettömyysremontteihin kannustamiseen monin tavoin ja nykyistä enemmän. Erityisesti neuvontapalvelut ovat tarpeen. Iäkkäät ihmiset tarvitsevat neuvontaa sekä remonttien teettämisessä, että tarjolla olevien avustusten hakemisessa. Esteettömät asunnot mahdollistaisivat itsenäisen asumisen omassa asunnossa mahdollisimman pitkään, kuten yleisenä tavoitteena on. Huolimatta omassa kodissa asumisen tavoitteesta tulee aina olemaan myös niitä huonokuntoisia vanhuksia, jotka eivät enää pärjää ilman ympärivuorokautista apua. Väestöennusteen valossa ei nykyisiä laitospaikkoja kannattaisikaan lakkauttaa, sillä tarve myös niille kasvaa ikääntyneen väestön lisääntymisen myötä. 3

4 Alkusanat Tämä raportti on osa tutkimusprojektin Tulevaisuuden senioriasuminen osaprojektia Tulevaisuuden senioriasumisen liiketoimintamallit, jonka toteuttaja on VTT. Tutkimuskokonaisuuden kaikkia osaprojekteja yhdistävä tekijä on tavoite itsenäisen asumisen turvaamisesta mahdollisimman pitkälle vanhuuteen. Suomessa julkisella sektorilla on niin suuri rooli vanhuspalvelujen tarjoajana ja turvaajana, että teemaa tulevaisuuden senioriasumisen liiketoimintamallit ei voida käsitellä vain puhtaasti yksityisen sektorin näkökulmista käsin. Kunnilla on velvollisuus järjestää suuri osa vanhusten palveluista toimintaa määrittävien lakien, asetusten ja muiden normien puitteissa. Julkinen sektori tarjoaa myös erilaista taloudellista tukea vanhusten palveluille. Pystyäkseen kehittämään yksityistä liiketoimintaa on tunnettava julkisen sektorin toiminta ja tukirakenteet. Vanhusten palvelujen näkeminen vain osana kuntien sosiaali- ja terveystoimea on kuitenkin liian suppea. Eri toimialojen on yhdistettävä voimansa myös kuntaorganisaation sisällä, jotta vanhuksille suunnattavat palvelut ovat kattavia, mutta eivät päällekkäisiä. Tulevaisuudessa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla riittää niin mahdollisuuksia kuin haasteitakin toimivien rakenteiden ja palvelujen luojana ja ylläpitäjänä. Myös kuntien ja yksityisen/kolmannen sektorin yhteistoimintaa voidaan lisätä. Raportin toivotaan tuovan lisätietoa sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Kunnille raportin toivotaan tuovan esiin vertailutietoa muista kunnista ja ideoita siitä, miten asioita voitaisiin hoitaa vielä nykyistä paremmin. Projektin muille osapuolille raportin toivotaan selvittävän kuntien toimintaympäristöä ja kuntien tarjoamien palvelujen määrää ja sisältöä. Monesti kunnan käytännön toiminnan hahmottaminen organisaation ulkopuolelta käsin on hankalaa, ja julkista kokonaisvaltaista tietoa aiheesta on yllättävän vähän saatavilla. Tutkimukseen ovat osallistuneet tutkijat Kati Mikkola ja Johanna Nummelin sekä erikoistutkija Markku Riihimäki. Kirjoitustyöstä on vastannut tutkija Kati Mikkola. Luku 3 on kirjoitettu yhteistyössä Johanna Nummelinin kanssa. Tietoa tutkimukseen ovat antaneet Tampereen, Helsingin ja Kajaanin kuntien ja ARA:n työntekijät, joista osa myös haastattelujen muodossa. Kiitos kuuluu kaikille näille henkilöille sekä informaatiosta, että näkemyksistä. 4

5 Käsitteitä Kotihoito. Säännöllinen kotihoito perustuu palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Asiakas saa palveluja säännöllisesti viikoittain. Kotihoito jakaantuu palvelun määrän mukaan tuettuun, valvottuun ja tehostettuun kotihoitoon. Tehostetussa kotihoidossa asiakas saa jatkuvasti kotihoidon palveluja kaksi kertaa päivässä. Palvelun kesto on yli 15 tuntia viikossa. Kotihoidon tukipalvelut. Tukipalvelut ovat sosiaalihuoltoasetuksen 9 :n 2. kohdan mukaan kotipalveluun liittyviä palveluja kuten turva-, ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, kuljetus-, ja saattajapalveluja. Kotipalvelu on sosiaalitoimen ammattihenkilön antamaa suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista hoitoa ja palvelua, joka liittyy perushoitoon, hoivaan ja huolenpitoon sekä jokapäiväiseen elämään. Kotipalvelun asiakkaina voi olla vanhuksien lisäksi pitkäaikaissairaita ja vammaisia. Palveluasuminen. Palveluasuminen on sosiaalihuoltolain (710/82) ja asetuksen (607/83) mukaan kunnassa lakisääteisesti järjestettävää sosiaalipalveluihin lukeutuvaa palvelu- ja tukiasumista, johon kuuluvat asunto sekä asuntoon kiinteästi liittyvät välttämättömät jokapäiväiseen selviytymiseen liittyvät palvelut kuten ateria- hygienia- ja turvapalvelut sekä lisäksi siivous- ja asiointiapu. Palveluun kuuluu välitön avunsaannin mahdollisuus kaikkina vuorokauden aikoina. Palveluasumisen kokonaisuudesta käytetään usein tilastoissa nimitystä asumispalvelut. Kevyt palveluasuminen on hyvin kevyesti tuettua asumista, jossa henkilökuntaa on alle 0,195 työntekijää asukasta kohti. Keskiraskas palveluasuminen on asumismuoto, jossa henkilöstöä on 0,195 0,394 asukasta kohti ja asukkaat suurelta osin säännöllisen kotihoidon asiakkaita. Tehostettu palveluasuminen on asumismuoto, jossa henkilöstöä on vähintään 0,395 asukasta kohti. Tehostettuun palveluasumiseen sisältyy aina yövalvonta tai ainakin tehokas varallaolojärjestelmä. Palveluasunto voi sijaita joko palvelutalossa, palveluasuntoryhmässä tai hajautettuna muun asutuksen joukkoon. Palveluasunnossa asukkaat asuvat omassa hallinnassaan olevissa itsenäisissä vuokra- tai omistusasunnoissa. Tarvittavat palvelut tuottaa joko kunnan sosiaalityöntekijä tai yksityinen palveluntuottaja. Palvelutalot ovat kunnan, säätiön, yhdistyksen tai yksityisen omistamia rakennuksia, joiden tiloissa on palveluasuntoja ja ryhmäkoteja. Palveluasuntojen ja ryhmäkotien lisäksi palvelutalossa on talon asukkaiden käytössä yhteisiä tiloja ja palveluita, jotka voivat olla myös talon ulkopuolisten käytettävissä. 5

6 Päivätoiminta. Päivätoiminnalla tarkoitetaan sosiaali- ja terveystoimen vanhusten palvelujen harkinnanvaraista avopalvelua ja kotihoidon tukipalvelua, jonka tavoitteena on tukea ja edistää asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä, jäsenyyttä lähiyhteisöön sekä asumista kotona tutulla asuinalueella. Kaupunkien ja kuntien tuottamaa päivätoimintaa ovat päiväkeskukset, palvelukeskukset, korttelikerhot ja päiväsairaala. Lisäksi voidaan tarjota ostopalveluina päiväkeskus- ja palvelukeskuspalvelut palvelutaloissa. Päivätoimintaan kuuluvat myös mm. seurakunnan kirkontuvat sekä eri järjestöjen ja yhteisöjen tuottamat harrastus- ja osallistumismahdollisuudet (Vanhusten päivätoiminta arjen tukena, s. 5). Päivätoimintaa järjestetään palvelukeskuksissa ja päiväkeskuksissa. Esimerkiksi Tampereella palvelukeskustoiminnan painopiste on ennaltaehkäisevä, kun taas päiväkeskustoiminta on suunnattu vanhuksille, joiden toimintakyky on jo oleellisesti heikentynyt. Ryhmäkoti. Ryhmäkoti on kodinomainen, noin 6-10 hengen suuruinen (kunnan, säätiön, yhdistyksen tai yksityisen tahon omistama) palveluasuntoryhmä, jonka asunnot liittyvät yhteistilojen välityksellä kiinteästi toisiinsa. Jokaisella asukkaalla on vähintään oma huoneensa ja WC-hygieniatilansa. Asuntoihin välittömästi liittyvät ryhmäkodin yhteiset oleskelu- ym. tilat toimivat asukkaiden hoitoa tukevana asuintilana. Ryhmäkotiasuminen on vanhusten yhteydessä useimmiten dementiaa sairastaville tarkoitettu pienimittakaavainen asumismuoto. Ryhmäkodin asukas ostaa tarvitsemansa kotihoidon palvelut yksityiseltä tai sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut kunnalliselta palveluntuottajalta. Pienkoti on kuten ryhmäkoti, mutta siinä ei toteudu yksityisyyden mahdollisuus. Se voi olla esim. iso huoneisto tai omakotitalo, jossa on yhteiset WC-hygieniatilat ja jossa kaikilla ole välttämättä omia huoneita. SAS arviointi. Selvitys-arviointi-sijoitus. Vanhuksen toimintakykyä kartoittava tutkimustapa, jolla pystytään pisteyttämään vanhusten hoidon tarvetta. Laitoshoidon tarvetta määrittää ja laitoshoitoon sijoituksen ratkaisee viime kädessä sosiaali- ja terveystoimen monniammatillinen SAS-työryhmä. Vanhainkotihoidolla tarkoitetaan hoidon, ylläpidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä. Hoito voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista. Vanhainkotiasuminen on laitoshoitoa. Asiakasmaksuissa ei eritellä vuokraa ja palvelua, vaan kuukausimaksu määräytyy asiakkaan nettotulojen mukaan. 6

7 Sisällysluettelo Alkusanat...4 Käsitteitä Johdanto Kuntien tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut ja tutkimuksen rajaukset Senioripalveluiden tuottaminen ja rahoittaminen Tunnuslukuvertailua Väestön ikääntyminen Itsenäisen asumisen tuki Päivätoiminta päivä- ja palvelukeskuksissa sekä korttelikerhoissa Kotihoito Turvapuhelinpalvelut Muut kotihoidon tukipalvelut Omaishoidon tuki Palvelu- ja laitosasuminen Palveluasuminen (asumispalvelut) Vanhainkotiasuminen (laitosasuminen) Neuvontapalvelut Henkilökohtainen yleisneuvonta Neuvontapalvelut internetissä Asuntojen korjaus- ja muutostyöt sekä niihin kannustaminen Hissien rakentamisen ja korjaamisen tukeminen Korjausneuvonta ja vanhusten korjausavustusten hyödyntäminen Vammaispalvelulain nojalla saatava tuki Muut tukimahdollisuudet Yhteenveto...39 Lähdeluettelo...42 Liite A: VTT:llä järjestettyyn liiketoimintaseminaariin sisältyneen ryhmätyön tuloksia 7

8 1. Johdanto Väestön ikääntyminen on trendi, joka tulee vaikuttamaan voimakkaasti yhteiskuntamme kehittymiseen seuraavan kolmen vuosikymmenen aikana. Varautuminen siihen on jo alkanut, mutta täsmällistä käsitystä tulevaisuuden toimintaympäristöstä on vielä vaikea hahmottaa. Kaiken kehittämisen punaiseksi langaksi on noussut omassa kodissa asuminen mahdollisimman pitkälle vanhuuteen. Se on myös laaja-alaisen tutkimusprojektin Tulevaisuuden senioriasuminen eri näkökulmiin jakautuvia alaprojekteja yhdistävä tavoite. Suomessa julkisella sektorilla on niin suuri rooli vanhuspalvelujen tarjoajana ja turvaajana, että teemaa tulevaisuuden senioriasumisen liiketoimintamallit on mahdotonta käsitellä puhtaasti yksityisen sekotorin näkökulmasta käsin. Pystyäkseen kehittämään yksityistä liiketoimintaa on tunnettava julkisen sektorin toiminta ja lakisääteiset velvoitteet. Tulevaisuudessa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla riittää mahdollisuuksia ja haasteita toimivien rakenteiden ja palvelujen luojana ja ylläpitäjänä. Toisaalta vanhusten palvelujen näkeminen vain osana kuntien sosiaali- ja terveystoimea on liian suppea ajattelutapa. Eri toimialojen on yhdistettävä voimansa myös kuntaorganisaation sisällä, jotta vanhuksille suunnattavat palvelut ovat kattavia, mutta eivät päällekkäisiä. Tämän raportin tavoitteet liittyvät yllä olevaan. Tavoitteina on: o Tuoda esiin numeerisina suureina sitä, minkä kokoisesta haasteesta on kysymys vuoteen 2020 mennessä. Kehitystä tarkastellaan kolmen esimerkkikunnan, eli Tampereen, Helsingin ja Kajaanin tunnuslukujen valossa. Tavoitteina on tuoda esiin vertailutietoa näiden väestömääriltään hyvin erisuuruisten kaupunkien vanhuspalvelujen asiakasmääristä ja kustannuksista sekä tulevaisuudennäkymistä. Myös ostopalvelujen merkitystä osana julkista palvelutuotantoa on pyritty selvittämään. o Tarkastella, miten kunnat ja muu julkinen sektori voivat muilla tavoin tukea vanhusten itsenäistä asumista. Tarkasteluun on nostettu erityisesti esteettömyys vanhuksen omassa kodissa ja siihen liittyvät neuvontapalvelut. Esteettömyyttä vanhuksen omassa kodissa ei ole perinteisesti nähty keskeisenä osana vanhusten omaehtoisen asumisen turvaamista, mutta käsitys teeman merkityksestä on kirkastumassa. 8

9 2. Kuntien tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut ja tutkimuksen rajaukset Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnollinen organisointi vaihtelee kunnittain. Tampereella palvelukokonaisuudesta vastaa sosiaali- ja terveystoimi. Helsingin kaupungissa sosiaalitoimi ja terveystoimi ovat kaksi hallinnollisesti erillistä yksikköä. Kajaani taas on ollut vuodesta 2005 mukana Kainuun maakuntakokeilussa, jossa sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuus on lasten päivähoitoa lukuun ottamatta siirretty maakunnan vastuulle. Koska tässä raportissa keskitytään tarkastelemaan pääosin vuoden 2004 tilannetta, ei Kainuun maakuntakokeiluun ja sen organisointiin perehdytä sen syvemmin. Oheiseen kuvaan 1 on hahmoteltu käsitekartta vanhusten palveluista. Kuvaan on merkitty vahvemmalla ne palvelut, joita tarkastellaan tarkemmin tässä raportissa. Tässä raportissa keskitytään siis lähinnä sosiaalitoimen avopalveluihin. Käsitekartassa kuvattujen kokonaisuuksien ohella raportissa tarkastellaan korjausneuvontaa ja kuntien tarjoamia, erityisesti vanhuksille tarjottuja informaatiopalveluita. Korjausneuvontaa tarjotaan kunnasta riippuen asunto- tai kiinteistötoimesta käsin. Tässä selvityksessä keskitytään julkiseen palvelutarjontaan. Yksityinen sektori on tarkastelussa mukana vain silloin, kun se on kuntien ostopalvelusopimusten kautta osa kuntien palvelutarjontaa. Osa tästäkin yksityisestä palvelutarjonnasta edustaa itse asiassa kolmatta sektoria, eli erilaisia säätiöitä ja yhdistyksiä. 9

10 AVOPALVELUT Virkistystoiminta Avoterveydenhuolto Kotipalvelu Päivätoiminta Kotisairaanhoito Erikoissairaanhoidon poliklinikka Omaishoidon tuki Palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Osavuorokautinen hoito (päiväsairaala) SOSIAALIPALVELUT Vanhainkoti TERVEYSPALVELUT Perusterveydenhuollon vuodeosasto Erikoissairaanhoidon vuodeosasto LAITOSPALVELUT Kuva 1. Vanhusten käyttämien palvelujen kokonaisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lähde: Papu

11 3. Senioripalveluiden tuottaminen ja rahoittaminen Suomen yhteiskuntajärjestelmässä kunnilla on päävastuu sosiaali- ja terveyspalveluista. Esimerkiksi vanhustenhuollon organisointi kuuluu kuntien vastuualueeseen. Kunnat voivat organisoida vanhustenhuollon palvelut parhaaksi katsomallaan tavalla, kunhan lakisääteiset velvoitteet täyttyvät. Kunnat voivat joko tuottaa palvelut itse, yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai hankkimalla palvelut markkinoilta. Tällä hetkellä kunnat tuottavat palvelut pääosin itse, mutta trendi kohti kilpailuttamista ja ostopalveluita on selvä (esim. kuva 2). Kuntien työntekijöistä merkittävä osa on jäämässä eläkkeelle seuraavan vuosikymmenen aikana ja toisaalta kuntatalouksien resurssit ovat pienentyneet viime vuosina. Vallalla olevan näkemyksen mukaan palvelut pystytään tuottamaan tehokkaammin, jos ne tuotetaan yksityisessä yrityksessä kuntaorganisaation sijaan. Tutkittu tieto aiheesta on kuitenkin vielä vähäistä. Senioripalvelumarkkinoiden tulevaisuuden rahoitusmuodot Julkinen sektori rahoittaa, kilpailuttaa palveluntuottajat Asiakas rahoittaa itse Omaiset rahoittavat Julkinen sektori rahoittaa palvelusetelin avulla Julkinen sektori tuottaa verovaroin 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Merkitys kasvaa Pysyy nykytasolla Vähenee Kuva 2. Palveluntuottajien näkemys senioripalvelumarkkinoiden tulevaisuuden rahoitus- ja tuotantomuodoista. Lähde: Kysely palveluntuottajille. VTT Käytännön kokemuksia ja tutkimusta tarvitaankin enemmän, ennen kuin lopullisia johtopäätöksiä palvelujen kustannustasosta ja laadusta voidaan tehdä. Oulun kaupungissa on yhdyskuntapalveluiden osalta havaittu prosentin kustannussäästöt kilpailuttamisen myötä (Aamulehti ), mutta etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta esimerkiksi hankintalainsäädännön vaikutuksia kilpailuttamisen periaatteisiin ei 11

12 vielä tunneta kovin hyvin. Siksi tutkijat suhtautuvatkin laajaan kilpailuttamiseen osin varauksellisesti. (Myllymäki & Kalliokoski 2005) Tasasuuruinen kulutuskiintiö, tarveharkinta, tulosidonnainen tai maksuseteleihin perustuva järjestelmä ovat esimerkkejä siitä, miten julkinen sektori säätelee tarjottavien palveluiden määrää (Suoniemi et al., 2003). Kuluttaja voi täydentää julkisen sektorin palveluntarjontaa yksityisten palveluntarjoajien tarjoamien palveluiden avulla (Suoniemi et al., 2003). Useiden tutkimusten perusteella (mm. Nissinen ja Santalo, 2001) vanhusväestö ei kuitenkaan ole halukas maksamaan käytännössä markkinahintoja. Tähän on ollut monia syitä. Asenteet tullevat kuitenkin muuttumaan tulevaisuudessa. Alla olevaan taulukkoon on kuvattu perinteisiä perusteita maksuhaluttomuuteen sekä syitä siihen, miksi tilanne tulevaisuudessa todennäköisesti muuttuu. Taulukko 1. Perusteita yksityisen palveluntarjonnan hyödyntämättömyyteen ja syitä miksi tilanne on muuttumassa. (VTT 2005) Nykytila Pieni kansaneläke Omaiset hoitavat Yksityistä palveluntarjontaa ei ole riittävästi Yksityinen palveluntarjonta liian kallista suhteessa julkiseen palveluntarjontaan Yksityishenkilön käytössä oleva varallisuus pieni, omaisuus kiinni asunnossa Perustelut muutokselle Jatkossa yhä useammalla eläkeläisellä on turvanaan työeläke ja osalla väestöstä voi myös olla vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tuoma lisäansio Perhekoko on pienentynyt ja liikkuvuus kasvanut. Samalla paikkakunnalla ei välttämättä asu omaisia. Yksityinen palveluntarjonta lisääntyy ja ammattimaistuu, laatu nousee ja ihmiset tottuvat palveluiden hankintaan. Palvelujen hankintaa yksityisiltä tuetaan verovähennyksin -> kynnys hyödyntää yksityistä palveluntarjontaa madaltuu. Yleinen varallisuustaso kasvaa Esim. käänteinen asuntolaina mahdollistaa varallisuuden käyttämistä kulutukseen ja hyvinvointiin 12

13 Yllä mainittujen yksityisten palvelujen vetovoimatekijöiden lisäksi on realistista varautua siihen, että julkisen sektorin resurssit sekä palvelujen tuottamisessa että turvaamisessa ovat tulevaisuudessa niukat. Uhkana onkin, että julkisen sektorin toimesta pystytään huolehtimaan vain kriittisimmin avun tarpeessa olevista. Kunnat ovat todenneet velvoitteidensa ja rahoituksensa olevan epätasapainossa. Velvoitteet ovat kasvaneet, mutta verotulot eivät ole lisääntyneet samassa suhteessa. Suomen 74:sta seutukunnasta 14 teki negatiivisen tilinpäätöksen vuonna 2004 (Kuntaliiton tiedote ). Tilanne on jo kärjistymässä monissa taantuvissa muuttotappiokunnissa. Toisaalta Suomeen viime vuosikymmeninä rakennetun hyvinvointivaltion periaatteisiin on kuulunut, että verovaroin turvataan esimerkiksi vanhustenhuollon palvelut kaikille kansalaisille tasapuolisesti kaikkialla maassamme. Puhtaasti yksityisen palveluntarjonnan tulisi siis olla vaihtoehto tai lisä julkiselle palveluntarjonnalle, mutta sen ei voida olettaa korvaavan sitä. Aina tulee olemaan myös se vähävarainen väestönosa, jolle yksityisen sektorin tarjoamat palvelut eivät ole taloudellisesti mahdollisia. Kuvaan 3 on kuvattu senioripalveluiden palvelutuotteiden, tuottajien ja rahoittajien verkostoa. Verkostossa kolmannella sektorilla ja omaisilla on julkisen sektorin ohella suuri merkitys. Kuvassa kolmas sektori on jaettu kahteen eri osaan. Ensimmäinen osa kuvaa niitä kolmannen sektorin toimijoita, jotka tuottavat esimerkiksi ostopalveluita kunnille. Tällä sektorilla on havaittavissa entistä enemmän toimijoita, jotka toimivat kaupallisista lähtökohdista käsin. Osa kolmannesta sektorista muodostuu puhdasta vapaaehtoistyötä toteuttavista järjestöistä, jotka toimivat esimerkiksi Raha-automaattiyhdistyksen avustusten turvin. Järjestöt voivat esimerkiksi tarjota ilmaista kauppa- ja asiointiapua tai kerhotoimintaa yksinäisille vanhuksille tai vammaisille. 13

14 Senioripalveluiden toimijaverkosto arvoketjuajattelun pohjalta PALVELUN RAHOITTAJA PALVELUN TARJOAJA / TUOTTAJA PALVELUTUOTTEET Mekaaniset apuvälineet Julkinen sektori Yritykset Terveysteknologia Kolmas sektori Omaiset Seniori Julkinen sektori Kolmas sektori: kaupalliset palveluntuottajat Kolmas sektori: vapaaehtoistoiminta Turvatuotteet Teknologian tukipalvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Kotipalvelut Asuntojen korjausja ylläpitopalvelut Asiakas (seniori) VTT 2005 Omaiset Muut (senioreille räätälöidyt) palvelut Kuva 3. Senioripalveluiden toimijaverkostoa. (VTT 2005) 14

15 4. Tunnuslukuvertailua Tässä luvussa tarkastellaan kolmen tarkastelussa mukana olevan kunnan ikääntyvän väestön ja vanhustenhuollon keskeisimpiä tunnuslukuja ja niiden eroja vuonna Kunnat ovat Tampere, Helsinki ja Kajaani. Kuntien asukasluvut vaihtelevat Helsingin asukkaasta Kajaanin vajaaseen asukkaaseen. Tampereella asukkaita on Eri tunnusluvuista on laskettu ennuste siitä, miten paljon palveluntarve kasvaa jos sama osuus 65 vuotta täyttäneestä väestöstä tulisi tarvitsemaan palveluja vuonna 2020, kun niitä kyseisessä kunnassa käytti vuonna Väestön ikääntyminen Väestön ikärakenteen vanheneminen tulee kohtaamaan kaikkia maamme osia. Vertailussa kasvukeskuksia edustavien Helsingin ja Tampereen väestöstä noin viidennes tulee olemaan yli 65-vuotiaita vuonna Ei-kasvukuntia edustavassa Kajaanissa joka neljäs asukas on yli 65-vuotias vuonna Kolmesta tarkastelukunnasta yli 65-vuotiaan väestön osuus koko väestöstä tulee lisääntymään kaikkialla (kuva 4). Kajaanissa lisääntyminen tulee olemaan voimakkainta. Kajaanissa tilanteen tekee vaikeaksi se, että väestön voimakkaan ikääntymisen ohella väestö myös vähenee, mikä tulee huonontamaan kunnan huoltosuhdetta. Sekä Helsingin että Tampereen kokonaisväkiluku taas kasvaa ennusteen mukaan hengellä ja moniin syrjäisempiin paikkakuntiin verrattuna niiden tilanne onkin kohtuullinen. 15

16 Esimerkkikuntien väestökehitys vuosien 2004 ja 2020 välillä HELSINKI TAMPERE KAJAANI 12 % 2 % 13 % 2 % 14 % 1 % 2004 HELSINKI as. TAMPERE as as. 17 % 2 % 18 % 2 % 23 % 2 % KAJAANI 2020 HELSINKI 2020 TAMPERE as as as. Alle 65 vuotiaat vuotiaat 85+ Kuva 4. Väestön kehittyminen vuoteen 2020 mennessä kolmessa vertailukunnassa. Lähde: Tilastokeskus 2004 Ikääntyneistä huomattavan suuri osa asuu yksin. Useimmiten yksin asuvat vanhukset ovat naisia. Tähän on kaksi syytä. Naisten odotettavissa oleva keski-ikä on miehiä korkeampi. Lisäksi avioliitoissa miehet ovat yleensä puolisoitaan muutaman vuoden vanhempia, jolloin naiset leskeytyvät miehiä useammin. Yksinasumista kokonaisuudessaan lisäävät myös avioerot, sillä kynnys perustaa uutta perhettä hajonneen tilalle on tilastojen perusteella suuri (Tilastokeskus 2001, s.14). Toisaalta tulevaisuudessa miesten ja naisten odotettavissa olevat eliniät lähenevät toisiaan, minkä vuoksi myös ikääntyneitä pariskuntia tulee olemaan aikaisempaa enemmän. 16

17 Kuva 5. Miesten ja naisten perheasema iän suhteen vuonna Lähde: Lehtinen et. al Itsenäisen asumisen tuki Iän lisääntyessä ja toimintakyvyn heiketessä itsenäinen asuminen saattaa alkaa edellyttämään ulkopuolista apua. Toimintakykyä voidaan ylläpitää myös ennaltaehkäisevällä toiminnalla Päivätoiminta päivä- ja palvelukeskuksissa sekä korttelikerhoissa Päivätoiminta tukee vanhusten itsenäistä asumista ja parantaa fyysisen toimintakunnon ohella myös vanhusten henkistä toimintakykyä erilaisten aktiviteettien ja sosiaalisen kanssakäymisen muodossa. (Vanhusten päivätoiminta 2005, 5). Kehämalliajatteluun sovellettuna päivätoiminta on solun ytimeen sijoittuvaa palvelua 1 (kuva 6). 1 Kehämalliajattelussa kehän ytimeen sijoittuu erilaisia palveluja (mm. ateriapalvelut) tarjoava keskus. Ydintä ympäröiville kehille sijoittuu erilaista tuettua ja esteetöntä asumista. 17

18 Kehämallin toiminnot (palvelut) Tuettu asuminen Kotipalvelut Ateriapalvelut Vaatehuolto Kylvetys- ja peseytymispalvelut Siivouspalvelut Kotisairaanhoito Tuki- ja turvapalvelut Virkistysmahdollisuuksia Sosiaalityön palvelut Normaali asuminen Omaehtoisia palveluita Palveluiden satunnainen käyttö Kuljetus Saattaja Neuvonta Internet Palvelukeskittymä Ruokailu Terveyspalvelut ja muu hoito Lääkehoito Omaishoitajan tuki Sosiaalityön palvelut Peseytyminen Pyykinhuolto Kuntoutus ja fysioterapia Virike- ja harrastustoiminta Kampaaja, hieroja... Kirjasto, nettinurkka Kulttuuripalvelut Kioski, kahvila Palveluasuminen Jatkuva avunsaantimahdollisuus Kevyt-keskiraskastehostettu Kuva 6. Ytimen ja reuna-alueiden palveluita kehämallissa Päivätoimintaa voidaan organisoida kunnissa eri tavoin. Tampereella kaupungin tuottamaa päivätoimintaa tarjoavat päiväkeskukset, palvelukeskukset, korttelikerhot ja päiväsairaala. Lisäksi kaupunki tarjoaa ostopalveluina päiväkeskus- ja palvelukeskuspalveluita palvelutaloissa. Päiväkeskustoiminnassa hoidollisuus korostuu, kun taas palvelukeskustoiminnan funktio on enemmän ennaltaehkäisevä (Vanhusten päivätoiminta 2005 & Eeva Päivärinta ) Helsingissä jako päivä- ja palvelukeskustoimintaan on samankaltainen. Kaupungissa on 19 päivätoimintayksikköä (joista kolme ostopalveluyksikköä), jotka on tarkoitettu tukemaan erityisesti huonokuntoisia vanhuksia. Asiakkaat valitaan asuinalueen sosiaaliviranomaisten avulla. Asiakkaat kuljetetaan päiväkeskukseen ja takaisin. Päivästä peritään 12 asiakasmaksu. Asiakkaat käyvät päiväkeskuksissa tyypillisesti 1-3 kertaa viikossa. (Helsinki/ Kivekäs ) Myös Tampereella asiakkaat käyvät päiväkeskuksissa yleisimmin 1-3 kertaa viikossa. Viime vuosina on todettu, että asiakkaat tulevat päivätoiminnan asiakkaiksi entistä huonokuntoisempina. Päiväkeskuspalvelun asiakasmaksu on 10 päivässä. Kuljetuksista 18

19 maksetaan lisäksi julkisen liikenteen kertamaksua vastaava summa. (Vanhusten päivätoiminta 2005, s. 29 & 41). Taulukko 2. Esimerkkikuntien tarjoamat julkiset päivätoiminnan asiakaspaikat vuonna 2004 Asiakaspaikkoja v Julkinen Asiakaspaikkoja v Yksityinen (ostopalvelu) Käyttäjiä % 65 vuotta täyttäneestä väestöstä Lisäpaikkojen tarve vuoteen 2020 samalla osuudella Tampere ,3 45 Helsinki ,2 131 Kajaani ,3 10 Vanhusten päivätoiminnan kattavuus on kaikissa kolmessa vertailukaupungissa samaa luokkaa, eli alle puoli prosenttia 65 vuotta täyttäneestä väestöstä. Yhtä pienellä osuudella ei lisäpaikkojen tarvekaan ole suurta, mutta toisaalta itsenäisen asumisen mahdollisuutta tavoiteltaessa voi päiväkeskusten merkitys nykyisestä korostua. Helsingissä on kahdeksan kaupungin omaa vanhusten palvelukeskusta. Lisäksi ostopalvelupaikkojen yhteydessä voi olla pienempiä keskuksia. Asiakkaat osallistuvat palvelukeskustoimintaan kuten haluavat, eikä sinne ole järjestettyä kuljetusta. Palvelukeskusten toiminta on maksutonta. Päivän aikana voi osallistua myös kohtuuhintaiseen ruokailuun. Palvelukeskusten toiminta on avointa eläkeläisten ohella myös työttömille, vaikka asiakaskunta onkin vanhuspainotteista. (haastattelu Helsinki/ Kivekäs ). Kaikissa palvelukeskuksissa yhteensä kävi arviolta noin 3300 kävijää päivittäin vuonna 2000 (Papu 2002). Tampereella palvelukeskustoimintaa on kaupungin neljässä omassa palvelukeskuksessa (Takahuhti, Nekala, Pispa, Tammela). Lisäksi palvelukeskustoimintaa on ostopalveluyksiköissä. Pääsääntöisesti Tampereen palvelukeskuspalvelut on tarkoitettu 50 vuotta täyttäneille tamperelaiseläkeläisille. (Vanhusten päivätoiminta 2005, 34) Asiakkuus Tampereen kaupungin omissa palvelukeskuksissa perustuu palvelukeskuskorttiin, jonka saa palvelukeskuksista. Kortti käy kaikkiin palvelukeskuksiin. Myös Helsingissä on käytössä maksuton palvelukeskuskortti. 19

20 Palvelukeskusten merkitystä vanhustenhuollon ennaltaehkäisevässä toiminnassa on vaikea arvioida. Kuitenkin toimintaan osallistuvat ovat palveluun tyytyväisiä, ja osallistuminen todennäköisesti pitää yllä niin sosiaalisia suhteita kuin fyysistä aktiivisuuttakin. Päivätoiminnan asiakaskunnassa esimerkiksi liikunnan ja ulkoilun harrastaminen on yleisempää kuin päivätoimintaan osallistumattomien keskuudessa (Papu 2002, s.36). Kajaanissa ei ole Helsingin ja Tampereen kaltaista keskittynyttä palvelukeskustoimintaa. Kajaanissa on keskitytty aikaisemmin kuvattuun huonokuntoisten vanhusten päivätoimintaan, minkä lisäksi kolmas sektori järjestää toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia eri puolila kaupunkia. (Kajaani/ Tolonen ) Korttelikerhot ovat osa ehkäisevää vanhustyötä ja kotona asumista edistävää palvelujärjestelmää. Ne toimivat alueellisesti eri puolilla kaupunkia. Niissä on mahdollisuus käyttää ateriapalveluja ja osallistua kulttuuri- ja virkistystoimintaan sekä liikuntaryhmiin. (Vanhusten päivätoiminta 2005, s.6). Tampereella korttelikerhoja on viisi kappaletta. Helsingissä korttelikerhoiksi kutsuttuja kohtaamispaikkoja on kolme. Helsingissä trendinä on, ettei uusia korttelikerhoja enää perusteta. (haastattelu Helsinki/ Kivekäs ). Kehittämistoimenpiteinä on Helsingissä käynnissä sellaisten asiakasryhmien kartoittaminen, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi masentuneet tai dementoituneet yksinäiset vanhukset. Alueiden sosiaaliviranomaiset tekevät kartoitustyötä, minkä jälkeen suunnitellaan toimintaa näiden erityistyhmien aktivoitumista silmällä pitäen (haastattelu Helsinki/ Kivekäs ) Kotihoito Kotihoito tarkoittaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia tukipalveluja. Kotihoidon palveluja tiedustellaan oman asuinalueen kotihoidon toimistosta tilanteissa, joissa kotona selviytyminen on vaikeutunut vanhuuden, sairauden, vammaisuuden tai muun syyn takia ja hoitopalveluita tarvitaan kotiin. Säännöllisestä kotihoidosta (käynti vähintään kerran viikossa) tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan ja häntä mahdollisesti hoitavan ja/tai huoltavan omaisen kanssa. Kotihoidon palveluja tuotetaan ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa. Jatkuvasta ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen 9 :n 1. momentin 1. kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu, (asiakasmaksuasetus 3. 1 ). (www.kajaani.fi) 20

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015. Jatkuva ja säännöllinen kotihoito

103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015. Jatkuva ja säännöllinen kotihoito 1 Dno: AHT/ 480/2014 103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015 Jatkuva ja säännöllinen kotihoito Kotihoito on sosiaalihuoltolakiin perustuvaa kotipalvelua ja terveydenhuoltolakiin

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina HE 85/2016 VP Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Erkki Papunen Anne-Mari Raassina 25.5.2016 Tausta ja tavoite Taustalla hallitusohjelman kirjaukset omaishoitajien ja

Lisätiedot

Mistä ikääntyneet saavat apua?

Mistä ikääntyneet saavat apua? Mistä ikääntyneet saavat apua? Jenni Blomgren, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kansallinen ikääntymisen foorumi 2011 Kela 23.11.2011 Tutkimusosasto Esityksen rakenne Määritelmiä Ikääntyneiden hoiva

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankinnassa. Tuen

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta 2016 Päivitys 5.8.2016 Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta Kotihoito Ilomantsin kunta 1 Kotihoito Ilomantsin kunnassa Kotihoidolla tuetaan ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty 17.2.2016 23 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/vanh uspalvelut/asumispalvelut/ YMPÄRIVUOROKAUTISEN

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 2 (11) PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Palveluasuminen/asiakasmaksu Maksun määräytymiseen käytetään säännöllisen kotihoidon

Lisätiedot

Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta

Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta 6.2.2015 Suomen Sotaveteraaniliitto, Anni Grundström Toimintaympäristö Kuntoutukseen ja palveluihin oikeutettujen veteraanien

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

omaishoidon tueksi Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito

omaishoidon tueksi Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito Perhehoito Lapissa uusia mahdollisuuksia omaishoidon tueksi Sirkka Nissi Onnela, aluevastaava, Omaishoitajat ja Läheiset liitto Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito

Lisätiedot

Omaishoidon tuen kuntakysely 2012

Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 - Alustavia tuloksia ja havaintoja. 18.1.2013 EERO SILJANDER, CHESS/THL. 1 Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 taustat ja aineisto. STM:n toimeksiantona THL:lle 2012 toteuttaa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen

Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen 11.1.2016/ LA-H SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 5 2 KOTIHOITO... 5 2.1 Kotihoidon tukipalvelut alkaen 1.1.2016... 5 2.2 Kotihoidon asiakasmaksut alkaen 1.1.2016...

Lisätiedot

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi Laitoshoitoa vähennetään Tavoitteena, että laitoshoidossa vain 3 % yli 75 vuotiaista omaishoidon tarve kasvaa omaishoitoa ei tueta riittävästi Omaishoidon tuen saajia 39.000; kustannukset noin 170miljoonaa

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Yleistä Järjestyksessä toinen elä ja asu seniorikeskus. Ensimmäinen avattu Kauklahdessa 2012 Sijainti Säterinkatu

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut Pitkäaikainen laitoshoito Ei määritelty erikseen asiakasmaksua. Ei ole saatu tietoa siitä, peritäänkö hoidon korvauksena etuudet tai korvaukset, esim. lapsilisä ja vammaistuki. Pitkäaikainen perhehoito

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot