Selänne TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMU$ Peruspalvelukuntayhtymä. Haapajärvi- Kärsämäki Pyhajärvi- Reisjärvi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selänne TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMU$ 2013. Peruspalvelukuntayhtymä. Haapajärvi- Kärsämäki Pyhajärvi- Reisjärvi"

Transkriptio

1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Haapajärvi- Kärsämäki Pyhajärvi- Reisjärvi TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMU$ 2013 Kuntayhtymahallitus Tarkastuslautakunta

2 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtyman hallinto 4 3. Yleinenja alueen kehitys 6 4. Kuntayhtyman toiminta 6 5. Kuntayhtymän henkilöstö 6 6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävaniiuustekijöistä 8 7. Selonteko sisäisen valvonnanjärjestärnisestä 8 8. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelrnaja sen tunnusluvut I I 8.2 Rahoituslaskelma Tase Kokonaistulot ja menot Tilikauden tuloksen kasittely Talousarvion toteutuminen Hallinto Lastenja perheiden palvelut Psykososiaaliset palvelut Hoito-ja vanhustyön palvelut Terveyden- sairaanhoidon avopalvelut Yrnparisto- ja rakennusvalvontapalvelut Investointi en toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Tilinpäatöslaskelmat Tilinpäätöksen laatirnista koskevat liitetiedot Arvostuksen periaatteet Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Kuntayhtyrnän toimintatuotot Tilintarkastuspalkkiot Käyttöornaisuus Tasetta koskevat liitetiedot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Saamiset Peruspääorna Lyhytaikainen vieraspääoma Lornapalkkavelka Tilinpäätöksen allekirjoitukset 67 ja Liitteet 1. Henkilöstöraportti vuodelta Suoritteiden toteutuminen 84 (

3 Kuntayhtymän neljännen toirnintavuoden piti olla laajan arvioinnin ja organisaation kehittämisen vuosi, koskapa uusi yhtymähallituskin aloitti toimintansa. Erittäin tiukat taloustil anteet j äsenkunnissa j a sen mukaisesti tiukka budjetti asetti kuntayhtymälle osittain ylitsepääsernättömiä vaikeuksia. Myös yllättävãn rajut sisäilmaongelmat useissa toimitiloissa pakottivat väliaikaisiin, rajuihinkin tilajarjestelyihin jopa parakkirakennuksien käyttöön ottoon. Organisaation arviointia päästiin aloittamaan vasta syykaudelia, mutta se saatiin käyntiin yhteisesti henkiiöstön, esimiesten ja johdon yhteisillä kehittämispaivillä. Yhtymähailitus nimettiin ohjausryhmäksi täiie työlie, jotta yhteista keskustelua myös poliittisella tasoila rakenteidenkin kehittämisestä päästään kayrnään. Talousasiat 1 ilt 3(91) Johanna Kiiskilä, kuntayhtyman j ohtaj a Valtakunnallisesti uuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelu, keskustelu kuntarakenteesta ja kriisiytyvästä kuntataloudesta luo turbuienssia myös tähän paikalliseen palveluiden suunnitteiuun, arviointiin ja toteuttamiseen. vuonna 2013 kerrotaan tässä toimintakertomuksessa palveluiinjoittain. Sekä Tarkemmin nun taloudellisista kuin toiminnallisistakin onnisturnisistaja haasteista osavuosikatsauksissa että tässä toimintakertomuksessa on myös kunnittain raportoitu keskeisimpiä toiminnan osa-alueita j a talouden tunnuslukuj a. Erillinen henkiiöstöraportti on iaadittu osaksi tätä toimintakertomusta. Raportti sisäitää koskevia tunnusiukuja ja tilastoja. henkilöstöäja sen tyotä, kehitysta, tuottavuutta, tuloksia sekä terveyttä ja työkykyä j älkeen. Selänteen kuntayhtymästa. Eroamisselvityksen ja sitä edeltäneen päätöksenteon Vaiherikkaan vuoden viimeinen kuukausi viritti Kärsämäen kunnan halun irtaantua vaimistelu työilistikin sitten viimeiset viikotja tuota tyotã jatketaan vuoden vaihteen Sateisen kesän aikana sisailmaongelmat osoittivat karrneirnmat puolensa. Pyhiijarven terveyskeskuksen ja Haapajärven päiväkodin that osoittautuivat sekä henkilöstön että kayttäjien terveydelle nun vaarailisiksi, että niissä oleville toirninnoillejouduttlin etsiniään korvaavia tiloja. Syksyn edetessä myös muista ongelmallisia, pikaista minimoiminen nun, että henkilöstön työturvailisuus ja myös potilas- ja rernonttia vaativia yksiköitä ilmeni. Leimaa antavaa siis tälie vuodelle oil korvaavissa, sopeuturnista vaativissa tiloissa toimiminen ja terveyshaittojen ja riskien asiakasturvailisuus ei vaarannu. säästötoimenpiteisiin j a mm. joulun aikana toteutettiin laajasti kaikissa kunnissa Kevään aikana oitiin huolissaan tiukasta talousraamista ja syksyn aikana taloustilanne näytti entistä hälyttävärnmäitä ja jäsenkunnista esitettiin jopa henkiiöstön lomauttamisell a puututtavan talouden liaiiintaan. Yhtei sesti kuitenkin päädyttii n muihin kiinni pitämiseen. Syksystä iähtien rnyös muita toiminnan sopeuttamisen keinoja oil hyviä vaikutuksia, mutta sopeuttamista olisi tarvittu vielä enemmãn, sen osoitti kiireettömien toimintojen sekä Kärsämäenja Reisjärven terveyskeskuksien toirnintojen käytettiin, mm. sijaisten ottamistaja hankintojen tekemistä rajoitettlin. Sãästötoimilla valmistunut tilinpäätös! asettavat yhä tiukemmin raamejaan toiminnalle, mutta rohkeasti myos kuntalaisten tarpeet, prosessien kehittämisen ja henkilöstön näkökulmatkin päädyttiin kehittamistyossa huomioimaan. 1. Kuntayhtymàn johtajan katsaus

4 2. Kuntayhtyman hallinto Luottamushenkilöhallinto Perussopimuksen mukaisesti j ãsenkuntien valtuustot käyttävät yhtapitävin päatoksin kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät: kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman kuntayhtymän poistojen laskennan perusteet kuntayhtymän toimintaa koskevat johtosäännöt tilinpäatoksen vastuuvapauden myöntämisen sekä toimenpiteet, joihin tilintarkastajien kertornus antaa aihetta valtuustokaudeksi laaditun palvelutasosuunnitelman oman kunnan talousarvion yhteydessä hyväksyttävän kuntakobtaisen vuosisopirnuksen rnuut ylitymähallituksen erikseen esittämät asiat. Muu paätöksenteko kuuluu yhtyrnuhaflitukselle, ellei päätösvaltaa ole hallinto- tai muilla säännöillä siirretty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. Yhtyrnakokous kutsutaan koolle siinä tapauksessa, ettäjäsenkuntien valtuustot tai toirnielimet eivät yhtyrnahallituksen päättämässä määräajassa ole tehneet asiassa yhtapitavia päätöksiä. Yhtymahallituksen jäseninä ovat toimineet Pyhäjärveltä Paavo Leskinen (pj/varajäsen Tarmo Rapo), Jukka Tikanmäki (varajäsen Kauko Tikkanen) ja Tyyne Tuikka (varajäsen Seppo Pietikäinen), Haapajärveltä Veikko Ekrnan (varajäsen Sanna Isola), Anne Nevansaari (varajäsen Maritta Niska), Samuli Ahola (varajäsen Jukka-Pekka Hjelm)ja Paavo Ranua (varajäsen Klaus Jyrinki), Kärsärnäeltä Raija Aulis (Mika Pietikãinen) ja Anne Ruha (2. vpj/varajäsen Jaana Salo) sekä Reisjän eltä Teuvo Nyman (1. vpj/varajäsen Kauko Mantypuro) ja Kirsi Muhonen (varajäsen Irma Kinnunen). Yhtyrnähallitus on kokoontunut 13 kertaaja käsitellyt 179 asiaa. Esittelijãnä on toirninut kuntayhtyrnãn j ohtaja Johanna Kiiskilä ja poytäkirjanpitajana toimistosihteeri Seija Koirikivi. Yhtymähallituksessa on lisäksi yksilöjaos, joka käsittelee yksilöasioissa tehtyjä oikaisuvaatimuksia. Yksilöjaoksenjäseninä ovat toimineet Pyhäjarveltä Tarmo Rapo (pj/varajäsen Kauko Tikkanen), Haapajärveltä Jan Nahkanen (pj/varajäsen Terttu Reponen), Kärsämäeltä Raija Aulis (varajäsen Anne Ruha) ja Reisjärveltä Maria Tofferi (vpj/varajäsen Hanna Tölli). Yksilöjaos on kokoontunut $ kertaaja käsitellyt 184 asiaa. Esittelijänäja pöytäkirjanpitäjanä on toiminut kuntayhtymänjohtaja Johanna Kiiskilä. Ymparistölautakunnanjäseninä ovat toimineet Haapajärveltä Esko Isoniemi (pj/varajäsen Mikko Vainio)ja Mauri Tenkula (varajäsen Tuomo Pylkkonen), Reisjärveltä Jarkko Savola (varajäsen Tuomo Kinnunen) ja Anja Muuttola (varajäsen Minna Helminen), Pyhäjärveltä An Vans (varajäsen Seppo Laurikkala)ja Sirkka Aho (varajäsen Markku Fält) ja Kärsämäeltä Kani Pentikäinen (varajäsen Pentti Pesonen) ja Pauli Ojalehto (varajäsen Anne Ruha). 4(91)

5 Yrnpäristölautakunta on kokoontunut 4 kertaaja kãsitellyt 32 asiaa. Esittelijänäja poytakirjanpitajäna on toiminut ympäristöjohtaja Jorma Turunen. Tarkastuslautakunnan jäseninä (toirnikausi ) ovat toimineet Reisjärveltä Esa Hirvinen (pj/varajäsen Jamo Saaranen)ja Helena Kinnunen (varajäsen Hanne Ruotsalainen), Haapajarveltä Hannes Tolonen (varajäsen Esko Lapinoja) ja Matti Olkkonen (varajäsen Ossi Savola), Kärsämäeltä Merja Oykkönen (vpj/varajäsen Väinö Parkkila)ja Esko Vähätiitto (varajäsen Airno Remes), tilalle alkaen Aimo Remes (varajäsen Satu Pinola, Pyhäjärvelta Raija Leppäharju (varajäsen Teija Mykkanen) ja Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen (varajäsen Markku Liuska). Toimikaudeksi valittu tarkastuslautakunta on kokoontunut 6 kertaaja kasitellyt 42 asiaa. Esittelijänä on toirninut lautakunnan puheenjolitaja Raija Leppäharju ja pöytakirjan pitäjänä toirnistosihteeri Paula Ilmonen. Toimikaudeksi valittu tarkastuslautakunta on kokoontunut 3 kertaaja käsitellyt 34 asiaa. Esittelijänä on toiminut lautakunnan puheenjohtaja Esa Hirvinen ja poytakirjanpitajänä Paula Ilmonen. Organisaatio ja vastuuhenkilöt Kuntayhtymaa johtaa kuntayhtyrnan jobtaja Johanna Kiiskilä. Kuntayhtymällä on rnyös tukipalveluyksikkö (Taloushallinto SELMA), joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä atk-palveluja kuntayhtyrnalle ja jäsenkunnille. Tukipalveluyksikkoa johtaa Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen. Kuntayhtyrnän organisaatio jakaantuu palvelulinjoihin, joita ovat: lastenja perheiden palvelut, esimiehenä palvelujohtaja Heleena Talala psykososiaaliset palvelut, esirniehenä palvelujohtaja Riitta Mikkilä hoito- ja vanhustyön palvelut, esirniehenä palvelujohtaja Salli Kumpulainen terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut ja erikoissairaanhoito, esirniehenä ylilääkäri Vt. Kirsi Kiukaannierni yrnpäristö- j a rakennusvalvontapalvelut, esirniehenä ympari stöj ohtaj a Jonna Turunen. Tilivelvollisia viranhaltijoita ovat kuntayhtyrnän johtaja, talous- ja henkilostojohtaja sekä palvelulinjojen esimiehinä toimivat palvelujohtajat. Viranhaltijoiden nimet on lueteltu yllä. (Af /IT 5 (91)

6 Pyliäjärvi Kärsämaki Haapajärvi Kunta jäsenkuntia on maakunnan ja maan keskiarvoja runsaarnpaa. Selänteenjäsenkuntien asukasluvut , 2012, 2011, 2010 ja 2009 Alueen keskeisiä haasteita on vanhenevaja vähenevä väestö. Syntyvyys osassa 1 ähtien voimassa ollut kolmen paivän sijaiskielto,joulujan kiinniolotja lomien 6 (91) osuus oh 30,1 rniljoonaa euroaja henkiiösivukulujen osuus 6,9 miljoonaa euroa. Henki Henkihöstökulut olivat yhteensa 36,88 rnihjoonaa euroa, josta palkkojen ja pahkkioiden Kertomusvuoden lopussa vakinaista henkilökuntaa oil 738 henkiiöäja sijaisia 246 täyttöprosessin vuoksi. Määräaikaisista työntekijöistä suurin osa on vuosi-, sairaus- ja työntekijaä. Avoirnia vakansseja oil liakijoiden puuttumisen takia tai rneneillään olevan muiden työlomien sijaisia. henkilöä,joista työllistettyjä oh 18. Vakituisesta henkilökunnasta osa-aikatyössä oh Kuntayhtymän henkilöstö eroarnisesta. Toirnintavuosi oh kuntayhtyniin neljäs toimintavuosi. Palvelutoiminta on saatu toimimaan perustamisen jälkeen hyvin. Taloutta oikaisevina toirnenpiteinä on syksystä toimintaa on leimannut loppuvuodesta Kärsämäen ilmoitus kuntayhtymästä keskittãrninen kaikissa toirnipisteissä joulun aikaan. Lisäksi on aloitettu kuntayhtyrnän organisaatiornuutoksen valmistelu, rnikä toteutetaan vuoden 2015 alusta. Kuntayhtymän 4. Kuntayhtymàn toiminta % % % kpl vàestöstä viiestöstii viiestöstä Iukumaärà osuus v. osuus yli 65 v. osuus perheiden Reisjárvi 19,9 58,3 21,8 758 Yhteenstiilka 18,5 59,0 22, Haapajärvi 20,6 60,4 19, Kärsiimäki 18,8 58,4 22, v. Pyhäjiirvi 14,6 58,8 26, Jäsenkuntien väestön ikärakenne vaihtelee kunnittain. Yhteensä Reisjärvi Yleinen ja alueen kehitys

7 löstökulut kasvoivat edeliisvuodesta 1,8 miijoonalla eurolia eli kasvu oil 5,4 %. teen henkilökunnasta lähes puolet tyoskenteiee hoito-ja vanhustyön palvelulinjalla. Seuraavaksi eniten työntekijöitä on iastenja perheiden palveluissa (erityisesti varhaiskasvatuksessa) j a terveyden- j a sairaanhoidon avopalveluissa. Selän Palkatja Muutos. Henkilosivuku palkkiot Thteensa 2012/201 Palvelulinja lut (1000 (1000 (1000 euroa) 3 (1000 euma) euroa) euma/%) Hallinto ,4-106/-5,1 Lastenjaperheidenpalvelut ,6 158/2,5 Psykososiaalisetpalvelut ,3 86/2,6 Hoito-ja vanhustyönpalvelut ,8 1488/9,2 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut ,2 272/4,8 Ymparistöpalvelut ,7 29/3 Yhteensä $ /5,6 Henkiiöstökulujen j akaanturninen palvelulinjoittain: Henkilöktrnnan mairä prosentteinta en vuonna 2013 palvelulinjoilla Haflinto I I Lasten ja perheiden palvelut Psykososiaaliset palvelut I Hoito- ja vanhustyon palvelut Ilerveyden-ja sairaanhoidon avopalvelut Liitteenä olevassa henkiiöstöraportissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot palvelulinjoittain mm. henkiiökunnan määrästä, poissaoloistaja työhyvinvointi toirninnasta. 7(91)

8 ki, jota on hallittava mm. yhteistyösopimuksilla palvelun tuottajien kanssa sekä organi nan saatavuus, mikã on olennainen henkilöriski. Henkilöriskeihin liittyvät myös toimi Merkittävin riski on ollut ja tulee olemaan koulutetun ja ammattitaitoisen henkilökun tilakysymykset, joita selvitetään yhteistyossä toimitilat omistavien jäsenkuntien kanssa. Palvelujen kysynnan lisääntyminen väestön ikääntyessa sekä sosiaalistenja terveydel listen ongelmien lisääntyessä asettaa kuntayhtymän palvelutuotannolle haasteita. Väestö tulee ikäantymäan vuoteen 2030 rnennessä merkittävästi, kuten alla olevasta taulukosta voidaan lukea. Palvelujen tarpeen lisaäntyessa taloudelliset resurssit palvelujen tuotta miseen eivät lisäänny jäsenkunnilla samassa suhteessa. Toiminnallista tehokkuutta olisi lisättävä jatkuvasti. Toiminnassa tarvittavat tietojärjestelmätja niiden toimivuus on ris 0-6 v ,1 9,5 9, ,3 8,2 8, ,2 6, ,4 8,9 9,1 7-15v ,4 12, ,7 10, ,8 9,8 9, ,4 11, v ,7 10,2 10, ,6 9, ,9 6,9 7, ,1 10,4 yli 85v, 182 2,4 3,2 4,2 74 2,7 3,5 5, ,8 5,1 6,7 82 2,8 3,2 4,7 j äsenkunni lie aiheudu rnerkittäviä vastuita on haasteeiiinen. 7. Selonteko sisäisen valvonnan jarjestãmisestä 8 (91) Sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty yhtymähallituksessa Määrära hojen käyttöä seurataan palvelulinjoilla taloushallinnon monipuolisten raporttien avulla, desta osavuosikatsaukset huhti-ja elokuun tilanteista sekä toimintakertomukset. Marraskuun tilanteesta annettiin j äsenkunni lie taloudellinen katsaus. Toimintaa kuvaavia raportteja saadaan mm. potilastieto- ja sosiaaiihuollon tietojärjestelmistä. joista saa päiväkohtaista tietoa tilanteesta. Palvelujohtajat Iaativat toiminnastaja talou Kuntayhtyrnän toirnintaan vaikuttaa merkittävänä riskinä valmistelussa oleva sote kuntayhtymän hajoamisena. Li säksi Kärsämäki j äsenkuntana on eroamassa järjestämislaki. Se tulee vaikuttamaan kuntayhtymän olernassa oloon joko tuottajana tai kuntayhtymästa , minkä vuoksi toimintojen sopeuttaminen siten ettei muilie Kuntayhtymällä on Iakisääteisen tapaturmavakuutuksen lisäksi tyonantaj an työttörnyys vakuutus, vapaaehtoisia työajan ja hoidonaikaisia tapaturmavakuutuksia erityisryhmille, omaisuusvakuutus toimitiloissa olevalie irtaimistolle, vastuuvakuutus tilivelvollisilie viranhaltijoille j a luottamushenkilöille sekä toirninnan vastuuvakuutus v ,2 43,4 38, ,1 38, , , v ,2 13,9 12, ,3 14, ,5 15, ,7 12, Väestö 7641 % % % v ,4 7,5 15, ,5 9,6 18, ,2 10,9 22, ,5 8,7 16,1... I. Väestö ikaryhmittain ja ennuste vuosille 2020 ja 2030 suunnitelma-ja Sosiaali-ja terveydenhuollon kayttölokien seuranta-ja valvontasuun saation sisäisell a tietoturvatoiminnaha. Vuoden aikana on työstetty Poti 1 asturvallisuus nitelma ohj e kuntayhtymähallituksen hyväksyttaväksi. Tietoturvasuunnitelmien laadintaa jatketaan edelleen. 6. Arvio merkittävimmista riskeista j a epävarmuustekijöistä

9 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta on määritelty hallintosäännössä tal sen perusteella dyissa delegointipaätoksissa. Viranhaltij apäätökset tehdään tietoj arj estelmiin (mm. ProConsonaja Dynasty), joten ne ovat asianomaisen esimiehen nähtävissäja siten rnyös valvottavissa. Tehtävänkuvaukset on pääosin laadittu. Työntekijoiden tehtävät j a vastuut on siten määriteltyja sisäistä valvontaa tekevät osana työtehtaviaän mm. palvelujohtajat ja paällikot. Asiahallintajärjestelmään kuuluvaa sopimuksenhallintaosiota käytetään sopimusten seurannassa. Työpaikan vaarojen tunnistarniseksi ja riskien arvioimiseksi on otettu käyttöön Työturvallisuuskeskuksen Riski-Arvi tietojärjestelmä, mutta sen käyttöönotto toimintayksiköissä on vielä kesken. Potilasturvallisuuden seurannassa on käyttoön otettu HaiPro-jarjestelma. teh 8. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Jäsenkuntien ennakkolaskutus perustui kuntayhtymähal 1 ituksen päãtöksen mukai sesti oman toirninnan osalta talousarvioon ja erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiirien toteutuneeseen I askutukseen. El okuun osavuosikatsauksen yhteydessä hyväksyttyj en talousarvion muutosesitysten pohjalta toteutettiin lisa! askutus/palautus kunnille yhteen sä euroa, joka jakaantui seuraavasti: Haapajarvi , Kärsämäki , Pyhajarvi ja Reisjärvi Yhteensä ennakkolaskutus oil ,03. Lopullisetjäsenkuntien rnaksuosuudet olivat yhteensä ,54, joten lisäperintä oh yhteensä ,51. Lisäperinta/palautusjakaantui kunnittain seuraavasti: Haapajärvi ,53, Kärsämäki ,22, Pyhajärvi ,25 ja Reisjärvi ,49 Talousarvion toteutuminen kunnittain hallinnon ja muiden palvelujen osalta:. HALLINTO PALVELUT TA TOT Tot% TA TOT Tot% Ifaapajarvi ,19 94, ,11 106,67 ICiirsirniiki ,15 94, ,99 101,40 Pvhàjiitvi ,16 94, ,81 105,92 Reisjirvi , ,97 Yhteensä ,51 94, , i /4T

10 Talousarvion toteutuminen kunnittain, maksetut ennakkomaksuosuudet j a 1 isäperintä: HALLINTO EROTUS MAKSETUT -LISA JA ENNAMCO PERINTAJ PALVELUT MAKSU +PALAUTUS OSUUDET YHTEENSA TA TOT Ero Tot% Haapajän i , , , ,53 K.ärsämäki , ,14 101, , ,22 Pyhäjärvi , ,97 105, , ,25 Reisjärvi , ,13 101, , ,49 Yhteensä 77 02$ 455 $ , ,54 104, , ,51 Yhtyrnähallitus hyväksyi talousarvioon elokuussa yhteensa euron rnuutokset toirnintakuluihin j a vastaavasti toirnintatuotoissa ol eviin kuntaosuuksii n. Li säksi yhty mähallitus hyvãksyi investointiosan ylitykseen lisämäärärahan euroa. Talous arviornuutoksia selvitetään rnyöhemrnin tarkemmin asianomaisissa kolidissa. Rahoitustuottoja ja kuluja on syntynyt lähinnä perintätoirniston laskutustavasta johtuen. Perintãtoirnisto tilittää ornat saatavansa Selänteelle tilitysten yhteydessä ja peril ne takaisin itselleen. Kuntayhtyrnan menojen rnerkittävin nousujohtui palvelujen ostojen nousustaja palkkarnenoj en kasvusta. Palkkarnenoj en kasvu aiheutuu osin väestön pal velutarpeen kasvusta. tr 10 (91)

11 8.1. Tuloslasketma ja sen tunnusluvut (sisiiset mukana) M unto s TULOSLASKELMA / euroa 1000 euroa 1000 euroa TOI11INTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT $ Henkilöstökulut Pa&atja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeetja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE 8$ RAHOITUSTUOTOT JA -KULU Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJAAMA) Toimintatuotot/toimintaiwlut % 105,9 100,3 Vuosikate/poistot % 100,0 100,0 Asukasmäärä / CAV /T 11(91)

12 8.2. Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA euma 1000 euroa Toiminnan rahavirta Vuos&ate Investoinfien raliavirta Investointimenot Toiminnan ja investointien rahavirta Ralioituksen rahavirta Oman pääoman rnuutokset 0 0 Muut rnaksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavfrta Rahavarojenmuutos Rahavarat3l Rahavarat Muutos RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan j a investointien rahavntan kertyma 5 vuodelta, (mukana vuodet ) Investointien tulorahoitus, % 1 07,06 106,47 Lainanhoitokate, 1000 euroa 601,9 25$ Kassan riittävyys, pv 1 8,2 1 7,3 Asukasmäärä (91) A

13 8.3. Tase TASE euroa euroa euroa euroa VASTAAVAA VASTATTAVAA A Pysyvät vastaavat A Oma páaoma I Aineettomat hyödykkeet Peruspaaoma Toimeksiantojen paao mat P. 1. Aineettomat olkeudet II Aineelliset oikeudet Valtion toirneksiannot Koneetja kalusto Muut toirneksiantojen paaornat Ill Sjoitukset F Vieras paaoma I. Osakkeetja osuudet II Lyhytaikainen C Vaihtuvat vastaavat Saadut ennakot I Vathto-omaisuus Ostovelat Aineetja tarvikkeet Muutvelat Valmt tuotteet Siirtovelat II Saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaarniset IV Rahatja pankkisaarniset TASEEN TUNNUSLUVUT: Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 Kertynyt yli-/alijaamä, /asukas Lainakanta , 1000 Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, 1000 Asukasmäärä ,70 11, $ ,95 11, I #r 13 (91)

14 8.4. Kokonaistulot ja menot TULOT Toiminta MENOT Toiminta Toimintatuotot Toirnintakulut Korkotuotot Muut rahoituskulut Muut rahoitustuotot Investoinnit Investointimenot Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä 8.5 Tilikauden tuloksen kãsittely Tuloslaskelman mukainen tubs toimintavuodelta on 0 euroa, kun vuosikatteesta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot ,19 euroa. Tämän mukaisesti yli /alijäämätilille ei jait kirjattavaa. 9. Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMANTOTEUTUMINEN Alkup.TA Muutos TA Tot Ero %-vert. TIUKAU DEN TULOS TOIMINTATUOTOT , ,58 105,92% Myyntituotot ,40 4 $18 214,40 105,90% Maksutuotot , ,72 101,16% Tuetjaavustukset , ,99 135,28% Muuttoimintatuotot , ,47 123,06% TOMINTAKULUT , ,03 105,96% Henkilostökulut , ,91 102,09% Palkatjapalkkiot , ,58 102,15% Henkilösivukulut , ,33 101,82% Eläkekulut , ,07 101,97% Muut henkilösivukulut , ,26 101,35% Palvelujen ostot , ,73 109,92% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,72 115,02% Avustukset , ,97 100,66% MuuttoimntakuIut , ,70 100,80% TOIMINTAKATE , ,45 71,59% RAHOITUSTUOTOTJA-KULUT , ,64 144,69% Korkotuotot , ,20 123,51% Muut rahoitustuotot , ,62 221,28% Korkokulut -321,84-321,84 Muutrahoituskulut , ,34 181,47% VUOSIKATE , ,81 98,87% POISTOTJAARVONALENTUMISET , ,81 98,87% TILIKAUDENTULOS 0 0 0,00,00 114,15% TILIKAUDENYLI]AAMA(AUJAAMA) 0 0 0,00,00 114,15% Talousarvion sitovuus yhtymähallitukseen nähden ovat palvelulinjan kunnittaiset toimintakatteet. Palvelujohtaja vol siirtää käyttosuunnitelmassa tai sen tarkistuksessa toirnintatuottoja tai kuluja palvelulinjan sisällä palveluyksiköiden välillä kunnittain. 14 (91)

15 Yhtymahalfitus hakee määrärahan ylitysoikeutta asianornaiselta kuntavaituustolta, os kunnittainen toimintakate on ylittymässa. YIlä olevassa toteutumisessa on huomioitu yhtymähallituksen ja hyväksymät ja jäsenkunnilie esittämit tuloslaskelman talousarvio muutokset. Hallinnon osalta talousarvion muutokset olivat euroa (palkat euroa, henkilöstopalvelut euroa, hankkeet euroa, vuokrat, kalusto, koulutus, virustorjuntaohj elma euroa, rahoitustulot euroa). yhteens Haapajärven osalta talousarvion muutosesitys oh yhteensa euroa. Hallinnon palveluissa esitys oh euroa, lastenja perheiden paiveiuissa euroa (palkat j a lastensuojelun perhehoidon menot), psykososiaalisissa palveluissa euroa (vammaispaivelut, tehostetun palveluasumi sen ostot, tehostetun paiveluasumisen terapiapalvelut), hoito- ja vanhustyönpaiveluissa euroa (kotihoidon, palveluasumisen oma toiminta, akuuttiosaston j a pitkäaikaisosaston palkat, tiiavuokrat, potilassiirrot, tehostetun palveiuasumisen ostot, iääkäripalveiujen ostot, koneiden katuston kunnossapito ja sisäiset palvelut) sekä terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa euroa (keskus- ja aiuesairaalan menot). ja Kärsämäen osalta talousarvion muutosesitys oh yhteensä euroa. Hailinnon palveluissa esitys oil euroa, lastenja perheiden palveluissa euroa (lastensuojeiun perhehoito, lastentalon palkat), psykososiaaiisissa palveluissa euroa (toimeentulotukirnenot, tehostetun palveluasumisen ostot, tyokeskuksen vuokrat ja mielenterveyspalvelut), hoito-ja vanhustyön paiveluissa tulot euroa (sisäisten siirtojen tulot). Pyhijärven osalta tahousarvion rnuutosesitys oil euroa. Hallinnon palveluissa esitys oil euroa, iastenja perheiden paiveiuissa euroa (ryhmaperhepaivakotien palkat, lasten ho idon tuet, lastensuoj elun perhehoito), psykososiaahisissa palveluissa euroa (kuntouttava työtoiminta, tehostetun palveiuasurnisen ostot, mielenterveyspalvelut), hoito- ja vanhustyön palveluissa tuiot euroa (tehostetun palveiuasurnisen ostopaivelut, sisäisten slirtojen tulot), terveyden- j a sairaanhoidon avopaiveiuissa euroa (erlkoislääkäreiden vastaanottopalvelut, aiue- ja keskussairaalan menot). Reisjärven osalta talousarvion muutosesitys oh i euroa. Hallinnon palveluissa esitys oil 46.24i euroa, iasten ja perheiden paiveiuissa euroa (ryhmäperhepaiväkodin ja paivakodin palkat), psykososiaaiisissa palveiuissa euroa (vammaispal velut, vammaisten palveluasumisen ostot, mielenterveyspalveluj en menot), hoito- ja vanhustyön palveiuissa euroa (kohorttiyksikön toirninta, sisäisten siirtojen tuiot), terveyden-ja sairaanhoidon avopalveluissa euroa (iääkinnähiinen kuntoutus, alue- j a keskussairaai an menot). Seuraavaila sivulla olevassa taulukossa on esitetty talousan ion rnuutokset tuloslaskelrnaan. fl 15(91)

16 Talousarvion toteutuminen ja talousarviomuutokset tuloslaskeirnamuodossa: TALOUSARVIOMUUTOKSET Alkuper.TA Muutos TA Tot EroC TOIMI NTATUOTOT , ,58 TOl MI NIAKULUT , ,03 TOIMINTAKATE , ,45 VUOSIKATE , ,81 POISTOTJA ARV0NALENTUMIS , ,81 TILIKAUDENTULOS 0 0 0,00,00 TILIKAU DEN YLIJAAMA (ALIJAAMA) o o a,oo 000 Talousarvion toteutuminen ja taiousarviomuutokset kunnittain: TALOUSARVIOMUUTOKSET Alkuper.TA Muutos TA Tot. Ero Kuntayhtyman hallinto , , , , ,03 Haapajärven palvelut , , , , ,11 Kärsämäen palvelut , , , , ,99 Pyhajarven palvelut , , , , ,81 Reisjärven palvelut , , , , ,12 TilikaudenTulos 0 0 -o o 0 TILIKAU DEN YLIJAAMA (ALIJAAMA) a Taiousarvioon verrattuna j äsenkuntien maksuosuudet oiivat yhteensa -3,5 rneuroa suurernmat. Haapajärven rnakuosuus oil noin -1.8 rneuroa, Kärsärnäen noin euroa, Pyhäjärven rnaksuosuus oil noin -1,3 meuroaja Reisjärven noin euroa suurernpi kuin talousarviossa oil varauduttu. Haltinnon osaita taiousarviornäärärahat alittuivat noin euroa. Lisähenkilökuntaa onjouduttu kayttärnaän tekstinkäsittelyssä. Lisäksi E-resepti, Effican ekanta-arki sto j a Avohuimo/hoitotietoj en tiiastointiohj eirna ovat vaatineet henkiiöstöresurssien käyttöä. Henkiiökuiman käyttamat työterveyshuoiion palveiuiden ostot ovat nousseet noin euroa verrattuna edeiiiseen vuoteen. Kelan korvaus työterveyshuoilon palvel uista on 50/60 %. Eurornääräis esti hankkeiden henki iöstökuiut oiivat noin euroaja palveiujen ostot noin euroa arvioitua suurernmat. Haliinnoitavien hankkeiden nettovaikutukseksi rnuodostui noin euroa. Haapajärven osalta talousarviomäarärahat yiittyivät hoito-ja vanhustyon palveiuissa (kotiin amiettavat paiveiut, asurnispaiveiutja vuodeosastot) ja terveyden-ja sairaanhoidon avopaiveiuissa (haiiinto, vastaanottopalveiut, täydentavät palvelut, sairaankuij etus, suun ja hampaiden huoito j a erikoissairaanhoito). Eurornääräi sesti suurimmat ylitykset olivat kotiin annettavissa palveluissa noin euroa, asumispaiveiuissa noin euroa vuodeosastoila noin euroa, terveyden-ja sairaanhoidon avopaiveiujen hailinnossa noin euroa, vastaanottopaiveiuissa noin euroa, täydentävissä palveluissa noin euroa, sairaankuljetuksessa noin euroa, suunja hampaiden huoliossa noin euroa sekä erikoissairaanhoidossa noin euroa. Kärsämäen osalta talousarviomäärärahat yiittyivät hoito- ja vanhustyönpalveluissa (kotiin annettavat paiveiut, asumispaiveiut ja vuodeosastot) sekä terveyden- ja sairaanhoidon avopaivelul ssa (hailinto, täydentävät paivelut, sairaankuij etus j a erikoissairaanhoito). Eurornääräisesti suurimmat yiitykset olivat kotiin annettavissa palveluissa noin euroa, asumispalveiuissa noin euroa, vuodeosastoila, (91)

17 noin euroa, terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelujen hallirmossa noin euroa, täydentavissä palveluissa noin euroa ja erikoissairaanhoidossa noin euroa. Pyhäjärven osalta talousarviomäärärahat ylittyivät, lastenja perheiden palveluissa (hallinto), psykososiaalisissa palveluissa (aikuissosiaalityo), hoito- ja vanhustyönpalvelui ssa (kotiin annettavat palvelut, asumi spalvelut), terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa (hallinto, vastaanottopalvelut, sairaankulj etus, tyoterveyshuolto, suun j a hampaiden hoito ja erikoissairaanhoito). Euromääräisesti suurirnmat ylitykset olivat lastenja perheiden palvelujen hallinnossa noin euroa, aikuissosiaalityössa noin euroa, kotiin annettavissa palveluissa noin euroa, asurnispalveluissa noin euroa, terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelujen hallinnossa noin euroa, vastaanottopalveluissa noin euroa, työterveyshuollossa noin euroa, suun ja hampaiden huollossa noin euroa j a erikoissairaanhoidossa noin euroa. Reisjärven osalta talousarviomäarãrahat ylittyivat psykososiaalisissa palveluissa (hallinto), hoito- ja vanhustyön palveluissa (hallinto, kotiin annettavat palve]uasumispalvelut ja vuodeosasto) ja terveyden- j a sairaanhoidon avopalveluissa (hallinto, vastaanottopalvelut, täydentavät palvelut ja erikoissairaanhoito). Euromääräisesti suurirnrnat ylitykset olivat psykososiaalisten palvelujen halliirnossa noin 506 euroa, aikuissosiaalityössä noin euroa, kotiin annettavissa palveluissa noin euroa, asurnispalveluissa noin euroa, vuodeosastolla noin euroa, terveyden-ja sairaanhoidon avopalvelujen hallinnossa noin euroa, vastaanottopalveluissa noin euroa, täydentävissä palveluissa noin euroa ja erikoissairaanhoidossa noin euroa. 17 (91)

18 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot Yhtee nsa % Myyntituotot U Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeetja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Yhtee nsa % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tava rat Avustukset Muut toi,nintakulut )4 /%1T g 18 (91)

19 _i :_zzjz Toimintatuotot Muutos 2012/ Myyntituotot ,60 Maksutuotot ,53 Tuetja avustukset ,75 Muut toiminta tuotot ,09 Yhteensä F F , Myyntituotot Maksutuotot Iuetja avustukset Muut toiminta tuotot Toimintakulut H enkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja ta Avustuks et Muut toimintakulut Yhteensä F r Muutos 2012/ % 5,59 9,99-5,30 3,63 3,16 7, [ H i I 2011 I ,, 2013.ç, Sf Hr 19 (91)

20 Toimintakate kunnittain Hallinto Haapajärven palvelut Krsämäen palvelut Pyhäjärven palvetut Reisjärven palvelut Muutos 2012/ , , , , ,83 % ;oooooco F RaIlinto eiij PIvtut I iekt] pakelut (91)

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Yhteistyötoimikunta 23.2.2016 Kuntayhtymähallitus 25.2.2016 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Peruspalvelu ku ntayhtymä. SelOnne. Haapajarvi Kärsämäki Pyhajarvi- Reisjärvi. Kuntayhtyrniha11itus 27.2.2014 26

Peruspalvelu ku ntayhtymä. SelOnne. Haapajarvi Kärsämäki Pyhajarvi- Reisjärvi. Kuntayhtyrniha11itus 27.2.2014 26 Peruspalvelu ku ntayhtymä SelOnne Haapajarvi Kärsämäki Pyhajarvi- Reisjärvi V TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kuntayhtyrniha11itus 27.2.2014 26 Sisallysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 10:00-14:55

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 10:00-14:55 PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta 2013-2016 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 10:00-14:55 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Talousraportti 10/ Väestö

Talousraportti 10/ Väestö 1 (6) Väestö Syyskuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 391 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 378, Nurmeksessa 7 779 ja Valtimolla 2 234 asukasta. Juuassa asui 4 848 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot