Selänne TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMU$ Peruspalvelukuntayhtymä. Haapajärvi- Kärsämäki Pyhajärvi- Reisjärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selänne TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMU$ 2013. Peruspalvelukuntayhtymä. Haapajärvi- Kärsämäki Pyhajärvi- Reisjärvi"

Transkriptio

1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Haapajärvi- Kärsämäki Pyhajärvi- Reisjärvi TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMU$ 2013 Kuntayhtymahallitus Tarkastuslautakunta

2 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtyman hallinto 4 3. Yleinenja alueen kehitys 6 4. Kuntayhtyman toiminta 6 5. Kuntayhtymän henkilöstö 6 6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävaniiuustekijöistä 8 7. Selonteko sisäisen valvonnanjärjestärnisestä 8 8. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelrnaja sen tunnusluvut I I 8.2 Rahoituslaskelma Tase Kokonaistulot ja menot Tilikauden tuloksen kasittely Talousarvion toteutuminen Hallinto Lastenja perheiden palvelut Psykososiaaliset palvelut Hoito-ja vanhustyön palvelut Terveyden- sairaanhoidon avopalvelut Yrnparisto- ja rakennusvalvontapalvelut Investointi en toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Tilinpäatöslaskelmat Tilinpäätöksen laatirnista koskevat liitetiedot Arvostuksen periaatteet Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Kuntayhtyrnän toimintatuotot Tilintarkastuspalkkiot Käyttöornaisuus Tasetta koskevat liitetiedot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Saamiset Peruspääorna Lyhytaikainen vieraspääoma Lornapalkkavelka Tilinpäätöksen allekirjoitukset 67 ja Liitteet 1. Henkilöstöraportti vuodelta Suoritteiden toteutuminen 84 (

3 Kuntayhtymän neljännen toirnintavuoden piti olla laajan arvioinnin ja organisaation kehittämisen vuosi, koskapa uusi yhtymähallituskin aloitti toimintansa. Erittäin tiukat taloustil anteet j äsenkunnissa j a sen mukaisesti tiukka budjetti asetti kuntayhtymälle osittain ylitsepääsernättömiä vaikeuksia. Myös yllättävãn rajut sisäilmaongelmat useissa toimitiloissa pakottivat väliaikaisiin, rajuihinkin tilajarjestelyihin jopa parakkirakennuksien käyttöön ottoon. Organisaation arviointia päästiin aloittamaan vasta syykaudelia, mutta se saatiin käyntiin yhteisesti henkiiöstön, esimiesten ja johdon yhteisillä kehittämispaivillä. Yhtymähailitus nimettiin ohjausryhmäksi täiie työlie, jotta yhteista keskustelua myös poliittisella tasoila rakenteidenkin kehittämisestä päästään kayrnään. Talousasiat 1 ilt 3(91) Johanna Kiiskilä, kuntayhtyman j ohtaj a Valtakunnallisesti uuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelu, keskustelu kuntarakenteesta ja kriisiytyvästä kuntataloudesta luo turbuienssia myös tähän paikalliseen palveluiden suunnitteiuun, arviointiin ja toteuttamiseen. vuonna 2013 kerrotaan tässä toimintakertomuksessa palveluiinjoittain. Sekä Tarkemmin nun taloudellisista kuin toiminnallisistakin onnisturnisistaja haasteista osavuosikatsauksissa että tässä toimintakertomuksessa on myös kunnittain raportoitu keskeisimpiä toiminnan osa-alueita j a talouden tunnuslukuj a. Erillinen henkiiöstöraportti on iaadittu osaksi tätä toimintakertomusta. Raportti sisäitää koskevia tunnusiukuja ja tilastoja. henkilöstöäja sen tyotä, kehitysta, tuottavuutta, tuloksia sekä terveyttä ja työkykyä j älkeen. Selänteen kuntayhtymästa. Eroamisselvityksen ja sitä edeltäneen päätöksenteon Vaiherikkaan vuoden viimeinen kuukausi viritti Kärsämäen kunnan halun irtaantua vaimistelu työilistikin sitten viimeiset viikotja tuota tyotã jatketaan vuoden vaihteen Sateisen kesän aikana sisailmaongelmat osoittivat karrneirnmat puolensa. Pyhiijarven terveyskeskuksen ja Haapajärven päiväkodin that osoittautuivat sekä henkilöstön että kayttäjien terveydelle nun vaarailisiksi, että niissä oleville toirninnoillejouduttlin etsiniään korvaavia tiloja. Syksyn edetessä myös muista ongelmallisia, pikaista minimoiminen nun, että henkilöstön työturvailisuus ja myös potilas- ja rernonttia vaativia yksiköitä ilmeni. Leimaa antavaa siis tälie vuodelle oil korvaavissa, sopeuturnista vaativissa tiloissa toimiminen ja terveyshaittojen ja riskien asiakasturvailisuus ei vaarannu. säästötoimenpiteisiin j a mm. joulun aikana toteutettiin laajasti kaikissa kunnissa Kevään aikana oitiin huolissaan tiukasta talousraamista ja syksyn aikana taloustilanne näytti entistä hälyttävärnmäitä ja jäsenkunnista esitettiin jopa henkiiöstön lomauttamisell a puututtavan talouden liaiiintaan. Yhtei sesti kuitenkin päädyttii n muihin kiinni pitämiseen. Syksystä iähtien rnyös muita toiminnan sopeuttamisen keinoja oil hyviä vaikutuksia, mutta sopeuttamista olisi tarvittu vielä enemmãn, sen osoitti kiireettömien toimintojen sekä Kärsämäenja Reisjärven terveyskeskuksien toirnintojen käytettiin, mm. sijaisten ottamistaja hankintojen tekemistä rajoitettlin. Sãästötoimilla valmistunut tilinpäätös! asettavat yhä tiukemmin raamejaan toiminnalle, mutta rohkeasti myos kuntalaisten tarpeet, prosessien kehittämisen ja henkilöstön näkökulmatkin päädyttiin kehittamistyossa huomioimaan. 1. Kuntayhtymàn johtajan katsaus

4 2. Kuntayhtyman hallinto Luottamushenkilöhallinto Perussopimuksen mukaisesti j ãsenkuntien valtuustot käyttävät yhtapitävin päatoksin kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät: kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman kuntayhtymän poistojen laskennan perusteet kuntayhtymän toimintaa koskevat johtosäännöt tilinpäatoksen vastuuvapauden myöntämisen sekä toimenpiteet, joihin tilintarkastajien kertornus antaa aihetta valtuustokaudeksi laaditun palvelutasosuunnitelman oman kunnan talousarvion yhteydessä hyväksyttävän kuntakobtaisen vuosisopirnuksen rnuut ylitymähallituksen erikseen esittämät asiat. Muu paätöksenteko kuuluu yhtyrnuhaflitukselle, ellei päätösvaltaa ole hallinto- tai muilla säännöillä siirretty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. Yhtyrnakokous kutsutaan koolle siinä tapauksessa, ettäjäsenkuntien valtuustot tai toirnielimet eivät yhtyrnahallituksen päättämässä määräajassa ole tehneet asiassa yhtapitavia päätöksiä. Yhtymahallituksen jäseninä ovat toimineet Pyhäjärveltä Paavo Leskinen (pj/varajäsen Tarmo Rapo), Jukka Tikanmäki (varajäsen Kauko Tikkanen) ja Tyyne Tuikka (varajäsen Seppo Pietikäinen), Haapajärveltä Veikko Ekrnan (varajäsen Sanna Isola), Anne Nevansaari (varajäsen Maritta Niska), Samuli Ahola (varajäsen Jukka-Pekka Hjelm)ja Paavo Ranua (varajäsen Klaus Jyrinki), Kärsärnäeltä Raija Aulis (Mika Pietikãinen) ja Anne Ruha (2. vpj/varajäsen Jaana Salo) sekä Reisjän eltä Teuvo Nyman (1. vpj/varajäsen Kauko Mantypuro) ja Kirsi Muhonen (varajäsen Irma Kinnunen). Yhtyrnähallitus on kokoontunut 13 kertaaja käsitellyt 179 asiaa. Esittelijãnä on toirninut kuntayhtyrnãn j ohtaja Johanna Kiiskilä ja poytäkirjanpitajana toimistosihteeri Seija Koirikivi. Yhtymähallituksessa on lisäksi yksilöjaos, joka käsittelee yksilöasioissa tehtyjä oikaisuvaatimuksia. Yksilöjaoksenjäseninä ovat toimineet Pyhäjarveltä Tarmo Rapo (pj/varajäsen Kauko Tikkanen), Haapajärveltä Jan Nahkanen (pj/varajäsen Terttu Reponen), Kärsämäeltä Raija Aulis (varajäsen Anne Ruha) ja Reisjärveltä Maria Tofferi (vpj/varajäsen Hanna Tölli). Yksilöjaos on kokoontunut $ kertaaja käsitellyt 184 asiaa. Esittelijänäja pöytäkirjanpitäjanä on toiminut kuntayhtymänjohtaja Johanna Kiiskilä. Ymparistölautakunnanjäseninä ovat toimineet Haapajärveltä Esko Isoniemi (pj/varajäsen Mikko Vainio)ja Mauri Tenkula (varajäsen Tuomo Pylkkonen), Reisjärveltä Jarkko Savola (varajäsen Tuomo Kinnunen) ja Anja Muuttola (varajäsen Minna Helminen), Pyhäjärveltä An Vans (varajäsen Seppo Laurikkala)ja Sirkka Aho (varajäsen Markku Fält) ja Kärsämäeltä Kani Pentikäinen (varajäsen Pentti Pesonen) ja Pauli Ojalehto (varajäsen Anne Ruha). 4(91)

5 Yrnpäristölautakunta on kokoontunut 4 kertaaja kãsitellyt 32 asiaa. Esittelijänäja poytakirjanpitajäna on toiminut ympäristöjohtaja Jorma Turunen. Tarkastuslautakunnan jäseninä (toirnikausi ) ovat toimineet Reisjärveltä Esa Hirvinen (pj/varajäsen Jamo Saaranen)ja Helena Kinnunen (varajäsen Hanne Ruotsalainen), Haapajarveltä Hannes Tolonen (varajäsen Esko Lapinoja) ja Matti Olkkonen (varajäsen Ossi Savola), Kärsämäeltä Merja Oykkönen (vpj/varajäsen Väinö Parkkila)ja Esko Vähätiitto (varajäsen Airno Remes), tilalle alkaen Aimo Remes (varajäsen Satu Pinola, Pyhäjärvelta Raija Leppäharju (varajäsen Teija Mykkanen) ja Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen (varajäsen Markku Liuska). Toimikaudeksi valittu tarkastuslautakunta on kokoontunut 6 kertaaja kasitellyt 42 asiaa. Esittelijänä on toirninut lautakunnan puheenjolitaja Raija Leppäharju ja pöytakirjan pitäjänä toirnistosihteeri Paula Ilmonen. Toimikaudeksi valittu tarkastuslautakunta on kokoontunut 3 kertaaja käsitellyt 34 asiaa. Esittelijänä on toiminut lautakunnan puheenjohtaja Esa Hirvinen ja poytakirjanpitajänä Paula Ilmonen. Organisaatio ja vastuuhenkilöt Kuntayhtymaa johtaa kuntayhtyrnan jobtaja Johanna Kiiskilä. Kuntayhtymällä on rnyös tukipalveluyksikkö (Taloushallinto SELMA), joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä atk-palveluja kuntayhtyrnalle ja jäsenkunnille. Tukipalveluyksikkoa johtaa Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen. Kuntayhtyrnän organisaatio jakaantuu palvelulinjoihin, joita ovat: lastenja perheiden palvelut, esimiehenä palvelujohtaja Heleena Talala psykososiaaliset palvelut, esirniehenä palvelujohtaja Riitta Mikkilä hoito- ja vanhustyön palvelut, esirniehenä palvelujohtaja Salli Kumpulainen terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut ja erikoissairaanhoito, esirniehenä ylilääkäri Vt. Kirsi Kiukaannierni yrnpäristö- j a rakennusvalvontapalvelut, esirniehenä ympari stöj ohtaj a Jonna Turunen. Tilivelvollisia viranhaltijoita ovat kuntayhtyrnän johtaja, talous- ja henkilostojohtaja sekä palvelulinjojen esimiehinä toimivat palvelujohtajat. Viranhaltijoiden nimet on lueteltu yllä. (Af /IT 5 (91)

6 Pyliäjärvi Kärsämaki Haapajärvi Kunta jäsenkuntia on maakunnan ja maan keskiarvoja runsaarnpaa. Selänteenjäsenkuntien asukasluvut , 2012, 2011, 2010 ja 2009 Alueen keskeisiä haasteita on vanhenevaja vähenevä väestö. Syntyvyys osassa 1 ähtien voimassa ollut kolmen paivän sijaiskielto,joulujan kiinniolotja lomien 6 (91) osuus oh 30,1 rniljoonaa euroaja henkiiösivukulujen osuus 6,9 miljoonaa euroa. Henki Henkihöstökulut olivat yhteensa 36,88 rnihjoonaa euroa, josta palkkojen ja pahkkioiden Kertomusvuoden lopussa vakinaista henkilökuntaa oil 738 henkiiöäja sijaisia 246 täyttöprosessin vuoksi. Määräaikaisista työntekijöistä suurin osa on vuosi-, sairaus- ja työntekijaä. Avoirnia vakansseja oil liakijoiden puuttumisen takia tai rneneillään olevan muiden työlomien sijaisia. henkilöä,joista työllistettyjä oh 18. Vakituisesta henkilökunnasta osa-aikatyössä oh Kuntayhtymän henkilöstö eroarnisesta. Toirnintavuosi oh kuntayhtyniin neljäs toimintavuosi. Palvelutoiminta on saatu toimimaan perustamisen jälkeen hyvin. Taloutta oikaisevina toirnenpiteinä on syksystä toimintaa on leimannut loppuvuodesta Kärsämäen ilmoitus kuntayhtymästä keskittãrninen kaikissa toirnipisteissä joulun aikaan. Lisäksi on aloitettu kuntayhtyrnän organisaatiornuutoksen valmistelu, rnikä toteutetaan vuoden 2015 alusta. Kuntayhtymän 4. Kuntayhtymàn toiminta % % % kpl vàestöstä viiestöstii viiestöstä Iukumaärà osuus v. osuus yli 65 v. osuus perheiden Reisjárvi 19,9 58,3 21,8 758 Yhteenstiilka 18,5 59,0 22, Haapajärvi 20,6 60,4 19, Kärsiimäki 18,8 58,4 22, v. Pyhäjiirvi 14,6 58,8 26, Jäsenkuntien väestön ikärakenne vaihtelee kunnittain. Yhteensä Reisjärvi Yleinen ja alueen kehitys

7 löstökulut kasvoivat edeliisvuodesta 1,8 miijoonalla eurolia eli kasvu oil 5,4 %. teen henkilökunnasta lähes puolet tyoskenteiee hoito-ja vanhustyön palvelulinjalla. Seuraavaksi eniten työntekijöitä on iastenja perheiden palveluissa (erityisesti varhaiskasvatuksessa) j a terveyden- j a sairaanhoidon avopalveluissa. Selän Palkatja Muutos. Henkilosivuku palkkiot Thteensa 2012/201 Palvelulinja lut (1000 (1000 (1000 euroa) 3 (1000 euma) euroa) euma/%) Hallinto ,4-106/-5,1 Lastenjaperheidenpalvelut ,6 158/2,5 Psykososiaalisetpalvelut ,3 86/2,6 Hoito-ja vanhustyönpalvelut ,8 1488/9,2 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut ,2 272/4,8 Ymparistöpalvelut ,7 29/3 Yhteensä $ /5,6 Henkiiöstökulujen j akaanturninen palvelulinjoittain: Henkilöktrnnan mairä prosentteinta en vuonna 2013 palvelulinjoilla Haflinto I I Lasten ja perheiden palvelut Psykososiaaliset palvelut I Hoito- ja vanhustyon palvelut Ilerveyden-ja sairaanhoidon avopalvelut Liitteenä olevassa henkiiöstöraportissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot palvelulinjoittain mm. henkiiökunnan määrästä, poissaoloistaja työhyvinvointi toirninnasta. 7(91)

8 ki, jota on hallittava mm. yhteistyösopimuksilla palvelun tuottajien kanssa sekä organi nan saatavuus, mikã on olennainen henkilöriski. Henkilöriskeihin liittyvät myös toimi Merkittävin riski on ollut ja tulee olemaan koulutetun ja ammattitaitoisen henkilökun tilakysymykset, joita selvitetään yhteistyossä toimitilat omistavien jäsenkuntien kanssa. Palvelujen kysynnan lisääntyminen väestön ikääntyessa sekä sosiaalistenja terveydel listen ongelmien lisääntyessä asettaa kuntayhtymän palvelutuotannolle haasteita. Väestö tulee ikäantymäan vuoteen 2030 rnennessä merkittävästi, kuten alla olevasta taulukosta voidaan lukea. Palvelujen tarpeen lisaäntyessa taloudelliset resurssit palvelujen tuotta miseen eivät lisäänny jäsenkunnilla samassa suhteessa. Toiminnallista tehokkuutta olisi lisättävä jatkuvasti. Toiminnassa tarvittavat tietojärjestelmätja niiden toimivuus on ris 0-6 v ,1 9,5 9, ,3 8,2 8, ,2 6, ,4 8,9 9,1 7-15v ,4 12, ,7 10, ,8 9,8 9, ,4 11, v ,7 10,2 10, ,6 9, ,9 6,9 7, ,1 10,4 yli 85v, 182 2,4 3,2 4,2 74 2,7 3,5 5, ,8 5,1 6,7 82 2,8 3,2 4,7 j äsenkunni lie aiheudu rnerkittäviä vastuita on haasteeiiinen. 7. Selonteko sisäisen valvonnan jarjestãmisestä 8 (91) Sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty yhtymähallituksessa Määrära hojen käyttöä seurataan palvelulinjoilla taloushallinnon monipuolisten raporttien avulla, desta osavuosikatsaukset huhti-ja elokuun tilanteista sekä toimintakertomukset. Marraskuun tilanteesta annettiin j äsenkunni lie taloudellinen katsaus. Toimintaa kuvaavia raportteja saadaan mm. potilastieto- ja sosiaaiihuollon tietojärjestelmistä. joista saa päiväkohtaista tietoa tilanteesta. Palvelujohtajat Iaativat toiminnastaja talou Kuntayhtyrnän toirnintaan vaikuttaa merkittävänä riskinä valmistelussa oleva sote kuntayhtymän hajoamisena. Li säksi Kärsämäki j äsenkuntana on eroamassa järjestämislaki. Se tulee vaikuttamaan kuntayhtymän olernassa oloon joko tuottajana tai kuntayhtymästa , minkä vuoksi toimintojen sopeuttaminen siten ettei muilie Kuntayhtymällä on Iakisääteisen tapaturmavakuutuksen lisäksi tyonantaj an työttörnyys vakuutus, vapaaehtoisia työajan ja hoidonaikaisia tapaturmavakuutuksia erityisryhmille, omaisuusvakuutus toimitiloissa olevalie irtaimistolle, vastuuvakuutus tilivelvollisilie viranhaltijoille j a luottamushenkilöille sekä toirninnan vastuuvakuutus v ,2 43,4 38, ,1 38, , , v ,2 13,9 12, ,3 14, ,5 15, ,7 12, Väestö 7641 % % % v ,4 7,5 15, ,5 9,6 18, ,2 10,9 22, ,5 8,7 16,1... I. Väestö ikaryhmittain ja ennuste vuosille 2020 ja 2030 suunnitelma-ja Sosiaali-ja terveydenhuollon kayttölokien seuranta-ja valvontasuun saation sisäisell a tietoturvatoiminnaha. Vuoden aikana on työstetty Poti 1 asturvallisuus nitelma ohj e kuntayhtymähallituksen hyväksyttaväksi. Tietoturvasuunnitelmien laadintaa jatketaan edelleen. 6. Arvio merkittävimmista riskeista j a epävarmuustekijöistä

9 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta on määritelty hallintosäännössä tal sen perusteella dyissa delegointipaätoksissa. Viranhaltij apäätökset tehdään tietoj arj estelmiin (mm. ProConsonaja Dynasty), joten ne ovat asianomaisen esimiehen nähtävissäja siten rnyös valvottavissa. Tehtävänkuvaukset on pääosin laadittu. Työntekijoiden tehtävät j a vastuut on siten määriteltyja sisäistä valvontaa tekevät osana työtehtaviaän mm. palvelujohtajat ja paällikot. Asiahallintajärjestelmään kuuluvaa sopimuksenhallintaosiota käytetään sopimusten seurannassa. Työpaikan vaarojen tunnistarniseksi ja riskien arvioimiseksi on otettu käyttöön Työturvallisuuskeskuksen Riski-Arvi tietojärjestelmä, mutta sen käyttöönotto toimintayksiköissä on vielä kesken. Potilasturvallisuuden seurannassa on käyttoön otettu HaiPro-jarjestelma. teh 8. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Jäsenkuntien ennakkolaskutus perustui kuntayhtymähal 1 ituksen päãtöksen mukai sesti oman toirninnan osalta talousarvioon ja erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiirien toteutuneeseen I askutukseen. El okuun osavuosikatsauksen yhteydessä hyväksyttyj en talousarvion muutosesitysten pohjalta toteutettiin lisa! askutus/palautus kunnille yhteen sä euroa, joka jakaantui seuraavasti: Haapajarvi , Kärsämäki , Pyhajarvi ja Reisjärvi Yhteensä ennakkolaskutus oil ,03. Lopullisetjäsenkuntien rnaksuosuudet olivat yhteensä ,54, joten lisäperintä oh yhteensä ,51. Lisäperinta/palautusjakaantui kunnittain seuraavasti: Haapajärvi ,53, Kärsämäki ,22, Pyhajärvi ,25 ja Reisjärvi ,49 Talousarvion toteutuminen kunnittain hallinnon ja muiden palvelujen osalta:. HALLINTO PALVELUT TA TOT Tot% TA TOT Tot% Ifaapajarvi ,19 94, ,11 106,67 ICiirsirniiki ,15 94, ,99 101,40 Pvhàjiitvi ,16 94, ,81 105,92 Reisjirvi , ,97 Yhteensä ,51 94, , i /4T

10 Talousarvion toteutuminen kunnittain, maksetut ennakkomaksuosuudet j a 1 isäperintä: HALLINTO EROTUS MAKSETUT -LISA JA ENNAMCO PERINTAJ PALVELUT MAKSU +PALAUTUS OSUUDET YHTEENSA TA TOT Ero Tot% Haapajän i , , , ,53 K.ärsämäki , ,14 101, , ,22 Pyhäjärvi , ,97 105, , ,25 Reisjärvi , ,13 101, , ,49 Yhteensä 77 02$ 455 $ , ,54 104, , ,51 Yhtyrnähallitus hyväksyi talousarvioon elokuussa yhteensa euron rnuutokset toirnintakuluihin j a vastaavasti toirnintatuotoissa ol eviin kuntaosuuksii n. Li säksi yhty mähallitus hyvãksyi investointiosan ylitykseen lisämäärärahan euroa. Talous arviornuutoksia selvitetään rnyöhemrnin tarkemmin asianomaisissa kolidissa. Rahoitustuottoja ja kuluja on syntynyt lähinnä perintätoirniston laskutustavasta johtuen. Perintãtoirnisto tilittää ornat saatavansa Selänteelle tilitysten yhteydessä ja peril ne takaisin itselleen. Kuntayhtyrnan menojen rnerkittävin nousujohtui palvelujen ostojen nousustaja palkkarnenoj en kasvusta. Palkkarnenoj en kasvu aiheutuu osin väestön pal velutarpeen kasvusta. tr 10 (91)

11 8.1. Tuloslasketma ja sen tunnusluvut (sisiiset mukana) M unto s TULOSLASKELMA / euroa 1000 euroa 1000 euroa TOI11INTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT $ Henkilöstökulut Pa&atja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeetja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE 8$ RAHOITUSTUOTOT JA -KULU Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJAAMA) Toimintatuotot/toimintaiwlut % 105,9 100,3 Vuosikate/poistot % 100,0 100,0 Asukasmäärä / CAV /T 11(91)

12 8.2. Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA euma 1000 euroa Toiminnan rahavirta Vuos&ate Investoinfien raliavirta Investointimenot Toiminnan ja investointien rahavirta Ralioituksen rahavirta Oman pääoman rnuutokset 0 0 Muut rnaksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavfrta Rahavarojenmuutos Rahavarat3l Rahavarat Muutos RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan j a investointien rahavntan kertyma 5 vuodelta, (mukana vuodet ) Investointien tulorahoitus, % 1 07,06 106,47 Lainanhoitokate, 1000 euroa 601,9 25$ Kassan riittävyys, pv 1 8,2 1 7,3 Asukasmäärä (91) A

13 8.3. Tase TASE euroa euroa euroa euroa VASTAAVAA VASTATTAVAA A Pysyvät vastaavat A Oma páaoma I Aineettomat hyödykkeet Peruspaaoma Toimeksiantojen paao mat P. 1. Aineettomat olkeudet II Aineelliset oikeudet Valtion toirneksiannot Koneetja kalusto Muut toirneksiantojen paaornat Ill Sjoitukset F Vieras paaoma I. Osakkeetja osuudet II Lyhytaikainen C Vaihtuvat vastaavat Saadut ennakot I Vathto-omaisuus Ostovelat Aineetja tarvikkeet Muutvelat Valmt tuotteet Siirtovelat II Saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaarniset IV Rahatja pankkisaarniset TASEEN TUNNUSLUVUT: Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 Kertynyt yli-/alijaamä, /asukas Lainakanta , 1000 Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, 1000 Asukasmäärä ,70 11, $ ,95 11, I #r 13 (91)

14 8.4. Kokonaistulot ja menot TULOT Toiminta MENOT Toiminta Toimintatuotot Toirnintakulut Korkotuotot Muut rahoituskulut Muut rahoitustuotot Investoinnit Investointimenot Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä 8.5 Tilikauden tuloksen kãsittely Tuloslaskelman mukainen tubs toimintavuodelta on 0 euroa, kun vuosikatteesta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot ,19 euroa. Tämän mukaisesti yli /alijäämätilille ei jait kirjattavaa. 9. Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMANTOTEUTUMINEN Alkup.TA Muutos TA Tot Ero %-vert. TIUKAU DEN TULOS TOIMINTATUOTOT , ,58 105,92% Myyntituotot ,40 4 $18 214,40 105,90% Maksutuotot , ,72 101,16% Tuetjaavustukset , ,99 135,28% Muuttoimintatuotot , ,47 123,06% TOMINTAKULUT , ,03 105,96% Henkilostökulut , ,91 102,09% Palkatjapalkkiot , ,58 102,15% Henkilösivukulut , ,33 101,82% Eläkekulut , ,07 101,97% Muut henkilösivukulut , ,26 101,35% Palvelujen ostot , ,73 109,92% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,72 115,02% Avustukset , ,97 100,66% MuuttoimntakuIut , ,70 100,80% TOIMINTAKATE , ,45 71,59% RAHOITUSTUOTOTJA-KULUT , ,64 144,69% Korkotuotot , ,20 123,51% Muut rahoitustuotot , ,62 221,28% Korkokulut -321,84-321,84 Muutrahoituskulut , ,34 181,47% VUOSIKATE , ,81 98,87% POISTOTJAARVONALENTUMISET , ,81 98,87% TILIKAUDENTULOS 0 0 0,00,00 114,15% TILIKAUDENYLI]AAMA(AUJAAMA) 0 0 0,00,00 114,15% Talousarvion sitovuus yhtymähallitukseen nähden ovat palvelulinjan kunnittaiset toimintakatteet. Palvelujohtaja vol siirtää käyttosuunnitelmassa tai sen tarkistuksessa toirnintatuottoja tai kuluja palvelulinjan sisällä palveluyksiköiden välillä kunnittain. 14 (91)

15 Yhtymahalfitus hakee määrärahan ylitysoikeutta asianornaiselta kuntavaituustolta, os kunnittainen toimintakate on ylittymässa. YIlä olevassa toteutumisessa on huomioitu yhtymähallituksen ja hyväksymät ja jäsenkunnilie esittämit tuloslaskelman talousarvio muutokset. Hallinnon osalta talousarvion muutokset olivat euroa (palkat euroa, henkilöstopalvelut euroa, hankkeet euroa, vuokrat, kalusto, koulutus, virustorjuntaohj elma euroa, rahoitustulot euroa). yhteens Haapajärven osalta talousarvion muutosesitys oh yhteensa euroa. Hallinnon palveluissa esitys oh euroa, lastenja perheiden paiveiuissa euroa (palkat j a lastensuojelun perhehoidon menot), psykososiaalisissa palveluissa euroa (vammaispaivelut, tehostetun palveluasumi sen ostot, tehostetun paiveluasumisen terapiapalvelut), hoito- ja vanhustyönpaiveluissa euroa (kotihoidon, palveluasumisen oma toiminta, akuuttiosaston j a pitkäaikaisosaston palkat, tiiavuokrat, potilassiirrot, tehostetun palveiuasumisen ostot, iääkäripalveiujen ostot, koneiden katuston kunnossapito ja sisäiset palvelut) sekä terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa euroa (keskus- ja aiuesairaalan menot). ja Kärsämäen osalta talousarvion muutosesitys oh yhteensä euroa. Hailinnon palveluissa esitys oil euroa, lastenja perheiden palveluissa euroa (lastensuojeiun perhehoito, lastentalon palkat), psykososiaaiisissa palveluissa euroa (toimeentulotukirnenot, tehostetun palveluasumisen ostot, tyokeskuksen vuokrat ja mielenterveyspalvelut), hoito-ja vanhustyön paiveluissa tulot euroa (sisäisten siirtojen tulot). Pyhijärven osalta tahousarvion rnuutosesitys oil euroa. Hallinnon palveluissa esitys oil euroa, iastenja perheiden paiveiuissa euroa (ryhmaperhepaivakotien palkat, lasten ho idon tuet, lastensuoj elun perhehoito), psykososiaahisissa palveluissa euroa (kuntouttava työtoiminta, tehostetun palveiuasurnisen ostot, mielenterveyspalvelut), hoito- ja vanhustyön palveluissa tuiot euroa (tehostetun palveiuasurnisen ostopaivelut, sisäisten slirtojen tulot), terveyden- j a sairaanhoidon avopaiveiuissa euroa (erlkoislääkäreiden vastaanottopalvelut, aiue- ja keskussairaalan menot). Reisjärven osalta talousarvion muutosesitys oh i euroa. Hallinnon palveluissa esitys oil 46.24i euroa, iasten ja perheiden paiveiuissa euroa (ryhmäperhepaiväkodin ja paivakodin palkat), psykososiaaiisissa palveiuissa euroa (vammaispal velut, vammaisten palveluasumisen ostot, mielenterveyspalveluj en menot), hoito- ja vanhustyön palveiuissa euroa (kohorttiyksikön toirninta, sisäisten siirtojen tuiot), terveyden-ja sairaanhoidon avopalveluissa euroa (iääkinnähiinen kuntoutus, alue- j a keskussairaai an menot). Seuraavaila sivulla olevassa taulukossa on esitetty talousan ion rnuutokset tuloslaskelrnaan. fl 15(91)

16 Talousarvion toteutuminen ja talousarviomuutokset tuloslaskeirnamuodossa: TALOUSARVIOMUUTOKSET Alkuper.TA Muutos TA Tot EroC TOIMI NTATUOTOT , ,58 TOl MI NIAKULUT , ,03 TOIMINTAKATE , ,45 VUOSIKATE , ,81 POISTOTJA ARV0NALENTUMIS , ,81 TILIKAUDENTULOS 0 0 0,00,00 TILIKAU DEN YLIJAAMA (ALIJAAMA) o o a,oo 000 Talousarvion toteutuminen ja taiousarviomuutokset kunnittain: TALOUSARVIOMUUTOKSET Alkuper.TA Muutos TA Tot. Ero Kuntayhtyman hallinto , , , , ,03 Haapajärven palvelut , , , , ,11 Kärsämäen palvelut , , , , ,99 Pyhajarven palvelut , , , , ,81 Reisjärven palvelut , , , , ,12 TilikaudenTulos 0 0 -o o 0 TILIKAU DEN YLIJAAMA (ALIJAAMA) a Taiousarvioon verrattuna j äsenkuntien maksuosuudet oiivat yhteensa -3,5 rneuroa suurernmat. Haapajärven rnakuosuus oil noin -1.8 rneuroa, Kärsärnäen noin euroa, Pyhäjärven rnaksuosuus oil noin -1,3 meuroaja Reisjärven noin euroa suurernpi kuin talousarviossa oil varauduttu. Haltinnon osaita taiousarviornäärärahat alittuivat noin euroa. Lisähenkilökuntaa onjouduttu kayttärnaän tekstinkäsittelyssä. Lisäksi E-resepti, Effican ekanta-arki sto j a Avohuimo/hoitotietoj en tiiastointiohj eirna ovat vaatineet henkiiöstöresurssien käyttöä. Henkiiökuiman käyttamat työterveyshuoiion palveiuiden ostot ovat nousseet noin euroa verrattuna edeiiiseen vuoteen. Kelan korvaus työterveyshuoilon palvel uista on 50/60 %. Eurornääräis esti hankkeiden henki iöstökuiut oiivat noin euroaja palveiujen ostot noin euroa arvioitua suurernmat. Haliinnoitavien hankkeiden nettovaikutukseksi rnuodostui noin euroa. Haapajärven osalta talousarviomäarärahat yiittyivät hoito-ja vanhustyon palveiuissa (kotiin amiettavat paiveiut, asurnispaiveiutja vuodeosastot) ja terveyden-ja sairaanhoidon avopaiveiuissa (haiiinto, vastaanottopalveiut, täydentavät palvelut, sairaankuij etus, suun ja hampaiden huoito j a erikoissairaanhoito). Eurornääräi sesti suurimmat ylitykset olivat kotiin annettavissa palveluissa noin euroa, asumispaiveiuissa noin euroa vuodeosastoila noin euroa, terveyden-ja sairaanhoidon avopaiveiujen hailinnossa noin euroa, vastaanottopaiveiuissa noin euroa, täydentävissä palveluissa noin euroa, sairaankuljetuksessa noin euroa, suunja hampaiden huoliossa noin euroa sekä erikoissairaanhoidossa noin euroa. Kärsämäen osalta talousarviomäärärahat yiittyivät hoito- ja vanhustyönpalveluissa (kotiin annettavat paiveiut, asumispaiveiut ja vuodeosastot) sekä terveyden- ja sairaanhoidon avopaivelul ssa (hailinto, täydentävät paivelut, sairaankuij etus j a erikoissairaanhoito). Eurornääräisesti suurimmat yiitykset olivat kotiin annettavissa palveluissa noin euroa, asumispalveiuissa noin euroa, vuodeosastoila, (91)

17 noin euroa, terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelujen hallirmossa noin euroa, täydentavissä palveluissa noin euroa ja erikoissairaanhoidossa noin euroa. Pyhäjärven osalta talousarviomäärärahat ylittyivät, lastenja perheiden palveluissa (hallinto), psykososiaalisissa palveluissa (aikuissosiaalityo), hoito- ja vanhustyönpalvelui ssa (kotiin annettavat palvelut, asumi spalvelut), terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa (hallinto, vastaanottopalvelut, sairaankulj etus, tyoterveyshuolto, suun j a hampaiden hoito ja erikoissairaanhoito). Euromääräisesti suurirnmat ylitykset olivat lastenja perheiden palvelujen hallinnossa noin euroa, aikuissosiaalityössa noin euroa, kotiin annettavissa palveluissa noin euroa, asurnispalveluissa noin euroa, terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelujen hallinnossa noin euroa, vastaanottopalveluissa noin euroa, työterveyshuollossa noin euroa, suun ja hampaiden huollossa noin euroa j a erikoissairaanhoidossa noin euroa. Reisjärven osalta talousarviomäarãrahat ylittyivat psykososiaalisissa palveluissa (hallinto), hoito- ja vanhustyön palveluissa (hallinto, kotiin annettavat palve]uasumispalvelut ja vuodeosasto) ja terveyden- j a sairaanhoidon avopalveluissa (hallinto, vastaanottopalvelut, täydentavät palvelut ja erikoissairaanhoito). Euromääräisesti suurirnrnat ylitykset olivat psykososiaalisten palvelujen halliirnossa noin 506 euroa, aikuissosiaalityössä noin euroa, kotiin annettavissa palveluissa noin euroa, asurnispalveluissa noin euroa, vuodeosastolla noin euroa, terveyden-ja sairaanhoidon avopalvelujen hallinnossa noin euroa, vastaanottopalveluissa noin euroa, täydentävissä palveluissa noin euroa ja erikoissairaanhoidossa noin euroa. 17 (91)

18 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot Yhtee nsa % Myyntituotot U Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeetja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Yhtee nsa % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tava rat Avustukset Muut toi,nintakulut )4 /%1T g 18 (91)

19 _i :_zzjz Toimintatuotot Muutos 2012/ Myyntituotot ,60 Maksutuotot ,53 Tuetja avustukset ,75 Muut toiminta tuotot ,09 Yhteensä F F , Myyntituotot Maksutuotot Iuetja avustukset Muut toiminta tuotot Toimintakulut H enkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja ta Avustuks et Muut toimintakulut Yhteensä F r Muutos 2012/ % 5,59 9,99-5,30 3,63 3,16 7, [ H i I 2011 I ,, 2013.ç, Sf Hr 19 (91)

20 Toimintakate kunnittain Hallinto Haapajärven palvelut Krsämäen palvelut Pyhäjärven palvetut Reisjärven palvelut Muutos 2012/ , , , , ,83 % ;oooooco F RaIlinto eiij PIvtut I iekt] pakelut (91)

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Yhteistyötoimikunta 23.2.2016 Kuntayhtymähallitus 25.2.2016 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Peruspalvelu ku ntayhtymä. SelOnne. Haapajarvi Kärsämäki Pyhajarvi- Reisjärvi. Kuntayhtyrniha11itus 27.2.2014 26

Peruspalvelu ku ntayhtymä. SelOnne. Haapajarvi Kärsämäki Pyhajarvi- Reisjärvi. Kuntayhtyrniha11itus 27.2.2014 26 Peruspalvelu ku ntayhtymä SelOnne Haapajarvi Kärsämäki Pyhajarvi- Reisjärvi V TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kuntayhtyrniha11itus 27.2.2014 26 Sisallysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne PaKaste Pohjois-Pohjanmaa Lapsen hyvä arki Kallion kehittämistiimi Selänteen kehittämistiimi Kuusamo-Posio- Taivalkoski kehittämistiimi Varhaiskasvatuksen työryhmä Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 5/2013 51. Tarkastuslautakunta 28.05.2013. AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 5/2013 51. Tarkastuslautakunta 28.05.2013. AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10 PÖYTÄKIRJA 5/2013 51 Tarkastuslautakunta 28.05.2013 AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

LOPPUTILITYS 11.12.2013. Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti

LOPPUTILITYS 11.12.2013. Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti LOPPUTILITYS 11.12.2013 Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti Kuuma-seutu LOPPUTILITYS Y-tunnus 2089882-3 11.12.2013 Tilikausi 01.01.2013-11.12.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa).

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa). Kuntayhtymähallitus 97 23.07.2014 Kuntayhtymähallitus 105 06.08.2014 Kuntayhtymähallitus 112 21.08.2014 Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalvelujen supistaminen 249/00.01.02/2014 KYHALL 23.07.2014 97 Kärsämäen

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Moniammatillinen kumppanuus ja uusien toimintamallien kehittäminen

Moniammatillinen kumppanuus ja uusien toimintamallien kehittäminen Haapajärvi on alueen suurin kaupunki 7714 väestömäärällään. Pyhäjärvellä asukkaita on 6001, Reisjärvellä 3020 ja Kärsämäellä 2918. Yhteensä Selänne palvelee 19 653 asukasta( Tilastokeskus 2009) Päivähoidossa

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen TARKAST USLAUT AKUNTA 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2011 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Pohjois- Pohjanmaa Väkiluku 404 000 1. Alavieska 2. Haapajärven kaupunki

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 20.4.2010 klo 9.00 9.40 Paikka: Nivala, Sapuskan kabinetti 1 Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013)

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Väestöennuste 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2005 2010 2015 2020 2025 2000 1000

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS 7/2014. Aika: Tiistai 10.6.2014 klo 18.25 19.35 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS 7/2014. Aika: Tiistai 10.6.2014 klo 18.25 19.35 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 7/2014 ASIALISTA Aika: Tiistai 10.6.2014 klo 18.25 19.35 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj Järvelä Eila,

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä.

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä. Yhtymähallitus 23 27.03.2014 Yhtymävaltuusto 3 21.05.2014 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 51/02.02.02/2014 Yh 27.03.2014 23 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LUONNOS/ te 170912 TUOTE KOTIPALVELU, LASTENHOITO- APU, VARHAINEN TUKI KOTIPALVELU, VAMMAISTEN LASTEN JA LASTEN- SUOJELUN AVOHUOLLON PERHEILLE 1) VARHAISEN TUEN TEHOSTETTU

Lisätiedot