Selänne TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMU$ Peruspalvelukuntayhtymä. Haapajärvi- Kärsämäki Pyhajärvi- Reisjärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selänne TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMU$ 2013. Peruspalvelukuntayhtymä. Haapajärvi- Kärsämäki Pyhajärvi- Reisjärvi"

Transkriptio

1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Haapajärvi- Kärsämäki Pyhajärvi- Reisjärvi TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMU$ 2013 Kuntayhtymahallitus Tarkastuslautakunta

2 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtyman hallinto 4 3. Yleinenja alueen kehitys 6 4. Kuntayhtyman toiminta 6 5. Kuntayhtymän henkilöstö 6 6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävaniiuustekijöistä 8 7. Selonteko sisäisen valvonnanjärjestärnisestä 8 8. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelrnaja sen tunnusluvut I I 8.2 Rahoituslaskelma Tase Kokonaistulot ja menot Tilikauden tuloksen kasittely Talousarvion toteutuminen Hallinto Lastenja perheiden palvelut Psykososiaaliset palvelut Hoito-ja vanhustyön palvelut Terveyden- sairaanhoidon avopalvelut Yrnparisto- ja rakennusvalvontapalvelut Investointi en toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Tilinpäatöslaskelmat Tilinpäätöksen laatirnista koskevat liitetiedot Arvostuksen periaatteet Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Kuntayhtyrnän toimintatuotot Tilintarkastuspalkkiot Käyttöornaisuus Tasetta koskevat liitetiedot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Saamiset Peruspääorna Lyhytaikainen vieraspääoma Lornapalkkavelka Tilinpäätöksen allekirjoitukset 67 ja Liitteet 1. Henkilöstöraportti vuodelta Suoritteiden toteutuminen 84 (

3 Kuntayhtymän neljännen toirnintavuoden piti olla laajan arvioinnin ja organisaation kehittämisen vuosi, koskapa uusi yhtymähallituskin aloitti toimintansa. Erittäin tiukat taloustil anteet j äsenkunnissa j a sen mukaisesti tiukka budjetti asetti kuntayhtymälle osittain ylitsepääsernättömiä vaikeuksia. Myös yllättävãn rajut sisäilmaongelmat useissa toimitiloissa pakottivat väliaikaisiin, rajuihinkin tilajarjestelyihin jopa parakkirakennuksien käyttöön ottoon. Organisaation arviointia päästiin aloittamaan vasta syykaudelia, mutta se saatiin käyntiin yhteisesti henkiiöstön, esimiesten ja johdon yhteisillä kehittämispaivillä. Yhtymähailitus nimettiin ohjausryhmäksi täiie työlie, jotta yhteista keskustelua myös poliittisella tasoila rakenteidenkin kehittämisestä päästään kayrnään. Talousasiat 1 ilt 3(91) Johanna Kiiskilä, kuntayhtyman j ohtaj a Valtakunnallisesti uuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelu, keskustelu kuntarakenteesta ja kriisiytyvästä kuntataloudesta luo turbuienssia myös tähän paikalliseen palveluiden suunnitteiuun, arviointiin ja toteuttamiseen. vuonna 2013 kerrotaan tässä toimintakertomuksessa palveluiinjoittain. Sekä Tarkemmin nun taloudellisista kuin toiminnallisistakin onnisturnisistaja haasteista osavuosikatsauksissa että tässä toimintakertomuksessa on myös kunnittain raportoitu keskeisimpiä toiminnan osa-alueita j a talouden tunnuslukuj a. Erillinen henkiiöstöraportti on iaadittu osaksi tätä toimintakertomusta. Raportti sisäitää koskevia tunnusiukuja ja tilastoja. henkilöstöäja sen tyotä, kehitysta, tuottavuutta, tuloksia sekä terveyttä ja työkykyä j älkeen. Selänteen kuntayhtymästa. Eroamisselvityksen ja sitä edeltäneen päätöksenteon Vaiherikkaan vuoden viimeinen kuukausi viritti Kärsämäen kunnan halun irtaantua vaimistelu työilistikin sitten viimeiset viikotja tuota tyotã jatketaan vuoden vaihteen Sateisen kesän aikana sisailmaongelmat osoittivat karrneirnmat puolensa. Pyhiijarven terveyskeskuksen ja Haapajärven päiväkodin that osoittautuivat sekä henkilöstön että kayttäjien terveydelle nun vaarailisiksi, että niissä oleville toirninnoillejouduttlin etsiniään korvaavia tiloja. Syksyn edetessä myös muista ongelmallisia, pikaista minimoiminen nun, että henkilöstön työturvailisuus ja myös potilas- ja rernonttia vaativia yksiköitä ilmeni. Leimaa antavaa siis tälie vuodelle oil korvaavissa, sopeuturnista vaativissa tiloissa toimiminen ja terveyshaittojen ja riskien asiakasturvailisuus ei vaarannu. säästötoimenpiteisiin j a mm. joulun aikana toteutettiin laajasti kaikissa kunnissa Kevään aikana oitiin huolissaan tiukasta talousraamista ja syksyn aikana taloustilanne näytti entistä hälyttävärnmäitä ja jäsenkunnista esitettiin jopa henkiiöstön lomauttamisell a puututtavan talouden liaiiintaan. Yhtei sesti kuitenkin päädyttii n muihin kiinni pitämiseen. Syksystä iähtien rnyös muita toiminnan sopeuttamisen keinoja oil hyviä vaikutuksia, mutta sopeuttamista olisi tarvittu vielä enemmãn, sen osoitti kiireettömien toimintojen sekä Kärsämäenja Reisjärven terveyskeskuksien toirnintojen käytettiin, mm. sijaisten ottamistaja hankintojen tekemistä rajoitettlin. Sãästötoimilla valmistunut tilinpäätös! asettavat yhä tiukemmin raamejaan toiminnalle, mutta rohkeasti myos kuntalaisten tarpeet, prosessien kehittämisen ja henkilöstön näkökulmatkin päädyttiin kehittamistyossa huomioimaan. 1. Kuntayhtymàn johtajan katsaus

4 2. Kuntayhtyman hallinto Luottamushenkilöhallinto Perussopimuksen mukaisesti j ãsenkuntien valtuustot käyttävät yhtapitävin päatoksin kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät: kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman kuntayhtymän poistojen laskennan perusteet kuntayhtymän toimintaa koskevat johtosäännöt tilinpäatoksen vastuuvapauden myöntämisen sekä toimenpiteet, joihin tilintarkastajien kertornus antaa aihetta valtuustokaudeksi laaditun palvelutasosuunnitelman oman kunnan talousarvion yhteydessä hyväksyttävän kuntakobtaisen vuosisopirnuksen rnuut ylitymähallituksen erikseen esittämät asiat. Muu paätöksenteko kuuluu yhtyrnuhaflitukselle, ellei päätösvaltaa ole hallinto- tai muilla säännöillä siirretty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. Yhtyrnakokous kutsutaan koolle siinä tapauksessa, ettäjäsenkuntien valtuustot tai toirnielimet eivät yhtyrnahallituksen päättämässä määräajassa ole tehneet asiassa yhtapitavia päätöksiä. Yhtymahallituksen jäseninä ovat toimineet Pyhäjärveltä Paavo Leskinen (pj/varajäsen Tarmo Rapo), Jukka Tikanmäki (varajäsen Kauko Tikkanen) ja Tyyne Tuikka (varajäsen Seppo Pietikäinen), Haapajärveltä Veikko Ekrnan (varajäsen Sanna Isola), Anne Nevansaari (varajäsen Maritta Niska), Samuli Ahola (varajäsen Jukka-Pekka Hjelm)ja Paavo Ranua (varajäsen Klaus Jyrinki), Kärsärnäeltä Raija Aulis (Mika Pietikãinen) ja Anne Ruha (2. vpj/varajäsen Jaana Salo) sekä Reisjän eltä Teuvo Nyman (1. vpj/varajäsen Kauko Mantypuro) ja Kirsi Muhonen (varajäsen Irma Kinnunen). Yhtyrnähallitus on kokoontunut 13 kertaaja käsitellyt 179 asiaa. Esittelijãnä on toirninut kuntayhtyrnãn j ohtaja Johanna Kiiskilä ja poytäkirjanpitajana toimistosihteeri Seija Koirikivi. Yhtymähallituksessa on lisäksi yksilöjaos, joka käsittelee yksilöasioissa tehtyjä oikaisuvaatimuksia. Yksilöjaoksenjäseninä ovat toimineet Pyhäjarveltä Tarmo Rapo (pj/varajäsen Kauko Tikkanen), Haapajärveltä Jan Nahkanen (pj/varajäsen Terttu Reponen), Kärsämäeltä Raija Aulis (varajäsen Anne Ruha) ja Reisjärveltä Maria Tofferi (vpj/varajäsen Hanna Tölli). Yksilöjaos on kokoontunut $ kertaaja käsitellyt 184 asiaa. Esittelijänäja pöytäkirjanpitäjanä on toiminut kuntayhtymänjohtaja Johanna Kiiskilä. Ymparistölautakunnanjäseninä ovat toimineet Haapajärveltä Esko Isoniemi (pj/varajäsen Mikko Vainio)ja Mauri Tenkula (varajäsen Tuomo Pylkkonen), Reisjärveltä Jarkko Savola (varajäsen Tuomo Kinnunen) ja Anja Muuttola (varajäsen Minna Helminen), Pyhäjärveltä An Vans (varajäsen Seppo Laurikkala)ja Sirkka Aho (varajäsen Markku Fält) ja Kärsämäeltä Kani Pentikäinen (varajäsen Pentti Pesonen) ja Pauli Ojalehto (varajäsen Anne Ruha). 4(91)

5 Yrnpäristölautakunta on kokoontunut 4 kertaaja kãsitellyt 32 asiaa. Esittelijänäja poytakirjanpitajäna on toiminut ympäristöjohtaja Jorma Turunen. Tarkastuslautakunnan jäseninä (toirnikausi ) ovat toimineet Reisjärveltä Esa Hirvinen (pj/varajäsen Jamo Saaranen)ja Helena Kinnunen (varajäsen Hanne Ruotsalainen), Haapajarveltä Hannes Tolonen (varajäsen Esko Lapinoja) ja Matti Olkkonen (varajäsen Ossi Savola), Kärsämäeltä Merja Oykkönen (vpj/varajäsen Väinö Parkkila)ja Esko Vähätiitto (varajäsen Airno Remes), tilalle alkaen Aimo Remes (varajäsen Satu Pinola, Pyhäjärvelta Raija Leppäharju (varajäsen Teija Mykkanen) ja Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen (varajäsen Markku Liuska). Toimikaudeksi valittu tarkastuslautakunta on kokoontunut 6 kertaaja kasitellyt 42 asiaa. Esittelijänä on toirninut lautakunnan puheenjolitaja Raija Leppäharju ja pöytakirjan pitäjänä toirnistosihteeri Paula Ilmonen. Toimikaudeksi valittu tarkastuslautakunta on kokoontunut 3 kertaaja käsitellyt 34 asiaa. Esittelijänä on toiminut lautakunnan puheenjohtaja Esa Hirvinen ja poytakirjanpitajänä Paula Ilmonen. Organisaatio ja vastuuhenkilöt Kuntayhtymaa johtaa kuntayhtyrnan jobtaja Johanna Kiiskilä. Kuntayhtymällä on rnyös tukipalveluyksikkö (Taloushallinto SELMA), joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä atk-palveluja kuntayhtyrnalle ja jäsenkunnille. Tukipalveluyksikkoa johtaa Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen. Kuntayhtyrnän organisaatio jakaantuu palvelulinjoihin, joita ovat: lastenja perheiden palvelut, esimiehenä palvelujohtaja Heleena Talala psykososiaaliset palvelut, esirniehenä palvelujohtaja Riitta Mikkilä hoito- ja vanhustyön palvelut, esirniehenä palvelujohtaja Salli Kumpulainen terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut ja erikoissairaanhoito, esirniehenä ylilääkäri Vt. Kirsi Kiukaannierni yrnpäristö- j a rakennusvalvontapalvelut, esirniehenä ympari stöj ohtaj a Jonna Turunen. Tilivelvollisia viranhaltijoita ovat kuntayhtyrnän johtaja, talous- ja henkilostojohtaja sekä palvelulinjojen esimiehinä toimivat palvelujohtajat. Viranhaltijoiden nimet on lueteltu yllä. (Af /IT 5 (91)

6 Pyliäjärvi Kärsämaki Haapajärvi Kunta jäsenkuntia on maakunnan ja maan keskiarvoja runsaarnpaa. Selänteenjäsenkuntien asukasluvut , 2012, 2011, 2010 ja 2009 Alueen keskeisiä haasteita on vanhenevaja vähenevä väestö. Syntyvyys osassa 1 ähtien voimassa ollut kolmen paivän sijaiskielto,joulujan kiinniolotja lomien 6 (91) osuus oh 30,1 rniljoonaa euroaja henkiiösivukulujen osuus 6,9 miljoonaa euroa. Henki Henkihöstökulut olivat yhteensa 36,88 rnihjoonaa euroa, josta palkkojen ja pahkkioiden Kertomusvuoden lopussa vakinaista henkilökuntaa oil 738 henkiiöäja sijaisia 246 täyttöprosessin vuoksi. Määräaikaisista työntekijöistä suurin osa on vuosi-, sairaus- ja työntekijaä. Avoirnia vakansseja oil liakijoiden puuttumisen takia tai rneneillään olevan muiden työlomien sijaisia. henkilöä,joista työllistettyjä oh 18. Vakituisesta henkilökunnasta osa-aikatyössä oh Kuntayhtymän henkilöstö eroarnisesta. Toirnintavuosi oh kuntayhtyniin neljäs toimintavuosi. Palvelutoiminta on saatu toimimaan perustamisen jälkeen hyvin. Taloutta oikaisevina toirnenpiteinä on syksystä toimintaa on leimannut loppuvuodesta Kärsämäen ilmoitus kuntayhtymästä keskittãrninen kaikissa toirnipisteissä joulun aikaan. Lisäksi on aloitettu kuntayhtyrnän organisaatiornuutoksen valmistelu, rnikä toteutetaan vuoden 2015 alusta. Kuntayhtymän 4. Kuntayhtymàn toiminta % % % kpl vàestöstä viiestöstii viiestöstä Iukumaärà osuus v. osuus yli 65 v. osuus perheiden Reisjárvi 19,9 58,3 21,8 758 Yhteenstiilka 18,5 59,0 22, Haapajärvi 20,6 60,4 19, Kärsiimäki 18,8 58,4 22, v. Pyhäjiirvi 14,6 58,8 26, Jäsenkuntien väestön ikärakenne vaihtelee kunnittain. Yhteensä Reisjärvi Yleinen ja alueen kehitys

7 löstökulut kasvoivat edeliisvuodesta 1,8 miijoonalla eurolia eli kasvu oil 5,4 %. teen henkilökunnasta lähes puolet tyoskenteiee hoito-ja vanhustyön palvelulinjalla. Seuraavaksi eniten työntekijöitä on iastenja perheiden palveluissa (erityisesti varhaiskasvatuksessa) j a terveyden- j a sairaanhoidon avopalveluissa. Selän Palkatja Muutos. Henkilosivuku palkkiot Thteensa 2012/201 Palvelulinja lut (1000 (1000 (1000 euroa) 3 (1000 euma) euroa) euma/%) Hallinto ,4-106/-5,1 Lastenjaperheidenpalvelut ,6 158/2,5 Psykososiaalisetpalvelut ,3 86/2,6 Hoito-ja vanhustyönpalvelut ,8 1488/9,2 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut ,2 272/4,8 Ymparistöpalvelut ,7 29/3 Yhteensä $ /5,6 Henkiiöstökulujen j akaanturninen palvelulinjoittain: Henkilöktrnnan mairä prosentteinta en vuonna 2013 palvelulinjoilla Haflinto I I Lasten ja perheiden palvelut Psykososiaaliset palvelut I Hoito- ja vanhustyon palvelut Ilerveyden-ja sairaanhoidon avopalvelut Liitteenä olevassa henkiiöstöraportissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot palvelulinjoittain mm. henkiiökunnan määrästä, poissaoloistaja työhyvinvointi toirninnasta. 7(91)

8 ki, jota on hallittava mm. yhteistyösopimuksilla palvelun tuottajien kanssa sekä organi nan saatavuus, mikã on olennainen henkilöriski. Henkilöriskeihin liittyvät myös toimi Merkittävin riski on ollut ja tulee olemaan koulutetun ja ammattitaitoisen henkilökun tilakysymykset, joita selvitetään yhteistyossä toimitilat omistavien jäsenkuntien kanssa. Palvelujen kysynnan lisääntyminen väestön ikääntyessa sekä sosiaalistenja terveydel listen ongelmien lisääntyessä asettaa kuntayhtymän palvelutuotannolle haasteita. Väestö tulee ikäantymäan vuoteen 2030 rnennessä merkittävästi, kuten alla olevasta taulukosta voidaan lukea. Palvelujen tarpeen lisaäntyessa taloudelliset resurssit palvelujen tuotta miseen eivät lisäänny jäsenkunnilla samassa suhteessa. Toiminnallista tehokkuutta olisi lisättävä jatkuvasti. Toiminnassa tarvittavat tietojärjestelmätja niiden toimivuus on ris 0-6 v ,1 9,5 9, ,3 8,2 8, ,2 6, ,4 8,9 9,1 7-15v ,4 12, ,7 10, ,8 9,8 9, ,4 11, v ,7 10,2 10, ,6 9, ,9 6,9 7, ,1 10,4 yli 85v, 182 2,4 3,2 4,2 74 2,7 3,5 5, ,8 5,1 6,7 82 2,8 3,2 4,7 j äsenkunni lie aiheudu rnerkittäviä vastuita on haasteeiiinen. 7. Selonteko sisäisen valvonnan jarjestãmisestä 8 (91) Sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty yhtymähallituksessa Määrära hojen käyttöä seurataan palvelulinjoilla taloushallinnon monipuolisten raporttien avulla, desta osavuosikatsaukset huhti-ja elokuun tilanteista sekä toimintakertomukset. Marraskuun tilanteesta annettiin j äsenkunni lie taloudellinen katsaus. Toimintaa kuvaavia raportteja saadaan mm. potilastieto- ja sosiaaiihuollon tietojärjestelmistä. joista saa päiväkohtaista tietoa tilanteesta. Palvelujohtajat Iaativat toiminnastaja talou Kuntayhtyrnän toirnintaan vaikuttaa merkittävänä riskinä valmistelussa oleva sote kuntayhtymän hajoamisena. Li säksi Kärsämäki j äsenkuntana on eroamassa järjestämislaki. Se tulee vaikuttamaan kuntayhtymän olernassa oloon joko tuottajana tai kuntayhtymästa , minkä vuoksi toimintojen sopeuttaminen siten ettei muilie Kuntayhtymällä on Iakisääteisen tapaturmavakuutuksen lisäksi tyonantaj an työttörnyys vakuutus, vapaaehtoisia työajan ja hoidonaikaisia tapaturmavakuutuksia erityisryhmille, omaisuusvakuutus toimitiloissa olevalie irtaimistolle, vastuuvakuutus tilivelvollisilie viranhaltijoille j a luottamushenkilöille sekä toirninnan vastuuvakuutus v ,2 43,4 38, ,1 38, , , v ,2 13,9 12, ,3 14, ,5 15, ,7 12, Väestö 7641 % % % v ,4 7,5 15, ,5 9,6 18, ,2 10,9 22, ,5 8,7 16,1... I. Väestö ikaryhmittain ja ennuste vuosille 2020 ja 2030 suunnitelma-ja Sosiaali-ja terveydenhuollon kayttölokien seuranta-ja valvontasuun saation sisäisell a tietoturvatoiminnaha. Vuoden aikana on työstetty Poti 1 asturvallisuus nitelma ohj e kuntayhtymähallituksen hyväksyttaväksi. Tietoturvasuunnitelmien laadintaa jatketaan edelleen. 6. Arvio merkittävimmista riskeista j a epävarmuustekijöistä

9 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta on määritelty hallintosäännössä tal sen perusteella dyissa delegointipaätoksissa. Viranhaltij apäätökset tehdään tietoj arj estelmiin (mm. ProConsonaja Dynasty), joten ne ovat asianomaisen esimiehen nähtävissäja siten rnyös valvottavissa. Tehtävänkuvaukset on pääosin laadittu. Työntekijoiden tehtävät j a vastuut on siten määriteltyja sisäistä valvontaa tekevät osana työtehtaviaän mm. palvelujohtajat ja paällikot. Asiahallintajärjestelmään kuuluvaa sopimuksenhallintaosiota käytetään sopimusten seurannassa. Työpaikan vaarojen tunnistarniseksi ja riskien arvioimiseksi on otettu käyttöön Työturvallisuuskeskuksen Riski-Arvi tietojärjestelmä, mutta sen käyttöönotto toimintayksiköissä on vielä kesken. Potilasturvallisuuden seurannassa on käyttoön otettu HaiPro-jarjestelma. teh 8. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Jäsenkuntien ennakkolaskutus perustui kuntayhtymähal 1 ituksen päãtöksen mukai sesti oman toirninnan osalta talousarvioon ja erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiirien toteutuneeseen I askutukseen. El okuun osavuosikatsauksen yhteydessä hyväksyttyj en talousarvion muutosesitysten pohjalta toteutettiin lisa! askutus/palautus kunnille yhteen sä euroa, joka jakaantui seuraavasti: Haapajarvi , Kärsämäki , Pyhajarvi ja Reisjärvi Yhteensä ennakkolaskutus oil ,03. Lopullisetjäsenkuntien rnaksuosuudet olivat yhteensä ,54, joten lisäperintä oh yhteensä ,51. Lisäperinta/palautusjakaantui kunnittain seuraavasti: Haapajärvi ,53, Kärsämäki ,22, Pyhajärvi ,25 ja Reisjärvi ,49 Talousarvion toteutuminen kunnittain hallinnon ja muiden palvelujen osalta:. HALLINTO PALVELUT TA TOT Tot% TA TOT Tot% Ifaapajarvi ,19 94, ,11 106,67 ICiirsirniiki ,15 94, ,99 101,40 Pvhàjiitvi ,16 94, ,81 105,92 Reisjirvi , ,97 Yhteensä ,51 94, , i /4T

10 Talousarvion toteutuminen kunnittain, maksetut ennakkomaksuosuudet j a 1 isäperintä: HALLINTO EROTUS MAKSETUT -LISA JA ENNAMCO PERINTAJ PALVELUT MAKSU +PALAUTUS OSUUDET YHTEENSA TA TOT Ero Tot% Haapajän i , , , ,53 K.ärsämäki , ,14 101, , ,22 Pyhäjärvi , ,97 105, , ,25 Reisjärvi , ,13 101, , ,49 Yhteensä 77 02$ 455 $ , ,54 104, , ,51 Yhtyrnähallitus hyväksyi talousarvioon elokuussa yhteensa euron rnuutokset toirnintakuluihin j a vastaavasti toirnintatuotoissa ol eviin kuntaosuuksii n. Li säksi yhty mähallitus hyvãksyi investointiosan ylitykseen lisämäärärahan euroa. Talous arviornuutoksia selvitetään rnyöhemrnin tarkemmin asianomaisissa kolidissa. Rahoitustuottoja ja kuluja on syntynyt lähinnä perintätoirniston laskutustavasta johtuen. Perintãtoirnisto tilittää ornat saatavansa Selänteelle tilitysten yhteydessä ja peril ne takaisin itselleen. Kuntayhtyrnan menojen rnerkittävin nousujohtui palvelujen ostojen nousustaja palkkarnenoj en kasvusta. Palkkarnenoj en kasvu aiheutuu osin väestön pal velutarpeen kasvusta. tr 10 (91)

11 8.1. Tuloslasketma ja sen tunnusluvut (sisiiset mukana) M unto s TULOSLASKELMA / euroa 1000 euroa 1000 euroa TOI11INTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT $ Henkilöstökulut Pa&atja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeetja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE 8$ RAHOITUSTUOTOT JA -KULU Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJAAMA) Toimintatuotot/toimintaiwlut % 105,9 100,3 Vuosikate/poistot % 100,0 100,0 Asukasmäärä / CAV /T 11(91)

12 8.2. Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA euma 1000 euroa Toiminnan rahavirta Vuos&ate Investoinfien raliavirta Investointimenot Toiminnan ja investointien rahavirta Ralioituksen rahavirta Oman pääoman rnuutokset 0 0 Muut rnaksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavfrta Rahavarojenmuutos Rahavarat3l Rahavarat Muutos RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan j a investointien rahavntan kertyma 5 vuodelta, (mukana vuodet ) Investointien tulorahoitus, % 1 07,06 106,47 Lainanhoitokate, 1000 euroa 601,9 25$ Kassan riittävyys, pv 1 8,2 1 7,3 Asukasmäärä (91) A

13 8.3. Tase TASE euroa euroa euroa euroa VASTAAVAA VASTATTAVAA A Pysyvät vastaavat A Oma páaoma I Aineettomat hyödykkeet Peruspaaoma Toimeksiantojen paao mat P. 1. Aineettomat olkeudet II Aineelliset oikeudet Valtion toirneksiannot Koneetja kalusto Muut toirneksiantojen paaornat Ill Sjoitukset F Vieras paaoma I. Osakkeetja osuudet II Lyhytaikainen C Vaihtuvat vastaavat Saadut ennakot I Vathto-omaisuus Ostovelat Aineetja tarvikkeet Muutvelat Valmt tuotteet Siirtovelat II Saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaarniset IV Rahatja pankkisaarniset TASEEN TUNNUSLUVUT: Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 Kertynyt yli-/alijaamä, /asukas Lainakanta , 1000 Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, 1000 Asukasmäärä ,70 11, $ ,95 11, I #r 13 (91)

14 8.4. Kokonaistulot ja menot TULOT Toiminta MENOT Toiminta Toimintatuotot Toirnintakulut Korkotuotot Muut rahoituskulut Muut rahoitustuotot Investoinnit Investointimenot Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä 8.5 Tilikauden tuloksen kãsittely Tuloslaskelman mukainen tubs toimintavuodelta on 0 euroa, kun vuosikatteesta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot ,19 euroa. Tämän mukaisesti yli /alijäämätilille ei jait kirjattavaa. 9. Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMANTOTEUTUMINEN Alkup.TA Muutos TA Tot Ero %-vert. TIUKAU DEN TULOS TOIMINTATUOTOT , ,58 105,92% Myyntituotot ,40 4 $18 214,40 105,90% Maksutuotot , ,72 101,16% Tuetjaavustukset , ,99 135,28% Muuttoimintatuotot , ,47 123,06% TOMINTAKULUT , ,03 105,96% Henkilostökulut , ,91 102,09% Palkatjapalkkiot , ,58 102,15% Henkilösivukulut , ,33 101,82% Eläkekulut , ,07 101,97% Muut henkilösivukulut , ,26 101,35% Palvelujen ostot , ,73 109,92% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,72 115,02% Avustukset , ,97 100,66% MuuttoimntakuIut , ,70 100,80% TOIMINTAKATE , ,45 71,59% RAHOITUSTUOTOTJA-KULUT , ,64 144,69% Korkotuotot , ,20 123,51% Muut rahoitustuotot , ,62 221,28% Korkokulut -321,84-321,84 Muutrahoituskulut , ,34 181,47% VUOSIKATE , ,81 98,87% POISTOTJAARVONALENTUMISET , ,81 98,87% TILIKAUDENTULOS 0 0 0,00,00 114,15% TILIKAUDENYLI]AAMA(AUJAAMA) 0 0 0,00,00 114,15% Talousarvion sitovuus yhtymähallitukseen nähden ovat palvelulinjan kunnittaiset toimintakatteet. Palvelujohtaja vol siirtää käyttosuunnitelmassa tai sen tarkistuksessa toirnintatuottoja tai kuluja palvelulinjan sisällä palveluyksiköiden välillä kunnittain. 14 (91)

15 Yhtymahalfitus hakee määrärahan ylitysoikeutta asianornaiselta kuntavaituustolta, os kunnittainen toimintakate on ylittymässa. YIlä olevassa toteutumisessa on huomioitu yhtymähallituksen ja hyväksymät ja jäsenkunnilie esittämit tuloslaskelman talousarvio muutokset. Hallinnon osalta talousarvion muutokset olivat euroa (palkat euroa, henkilöstopalvelut euroa, hankkeet euroa, vuokrat, kalusto, koulutus, virustorjuntaohj elma euroa, rahoitustulot euroa). yhteens Haapajärven osalta talousarvion muutosesitys oh yhteensa euroa. Hallinnon palveluissa esitys oh euroa, lastenja perheiden paiveiuissa euroa (palkat j a lastensuojelun perhehoidon menot), psykososiaalisissa palveluissa euroa (vammaispaivelut, tehostetun palveluasumi sen ostot, tehostetun paiveluasumisen terapiapalvelut), hoito- ja vanhustyönpaiveluissa euroa (kotihoidon, palveluasumisen oma toiminta, akuuttiosaston j a pitkäaikaisosaston palkat, tiiavuokrat, potilassiirrot, tehostetun palveiuasumisen ostot, iääkäripalveiujen ostot, koneiden katuston kunnossapito ja sisäiset palvelut) sekä terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa euroa (keskus- ja aiuesairaalan menot). ja Kärsämäen osalta talousarvion muutosesitys oh yhteensä euroa. Hailinnon palveluissa esitys oil euroa, lastenja perheiden palveluissa euroa (lastensuojeiun perhehoito, lastentalon palkat), psykososiaaiisissa palveluissa euroa (toimeentulotukirnenot, tehostetun palveluasumisen ostot, tyokeskuksen vuokrat ja mielenterveyspalvelut), hoito-ja vanhustyön paiveluissa tulot euroa (sisäisten siirtojen tulot). Pyhijärven osalta tahousarvion rnuutosesitys oil euroa. Hallinnon palveluissa esitys oil euroa, iastenja perheiden paiveiuissa euroa (ryhmaperhepaivakotien palkat, lasten ho idon tuet, lastensuoj elun perhehoito), psykososiaahisissa palveluissa euroa (kuntouttava työtoiminta, tehostetun palveiuasurnisen ostot, mielenterveyspalvelut), hoito- ja vanhustyön palveluissa tuiot euroa (tehostetun palveiuasurnisen ostopaivelut, sisäisten slirtojen tulot), terveyden- j a sairaanhoidon avopaiveiuissa euroa (erlkoislääkäreiden vastaanottopalvelut, aiue- ja keskussairaalan menot). Reisjärven osalta talousarvion muutosesitys oh i euroa. Hallinnon palveluissa esitys oil 46.24i euroa, iasten ja perheiden paiveiuissa euroa (ryhmäperhepaiväkodin ja paivakodin palkat), psykososiaaiisissa palveiuissa euroa (vammaispal velut, vammaisten palveluasumisen ostot, mielenterveyspalveluj en menot), hoito- ja vanhustyön palveiuissa euroa (kohorttiyksikön toirninta, sisäisten siirtojen tuiot), terveyden-ja sairaanhoidon avopalveluissa euroa (iääkinnähiinen kuntoutus, alue- j a keskussairaai an menot). Seuraavaila sivulla olevassa taulukossa on esitetty talousan ion rnuutokset tuloslaskelrnaan. fl 15(91)

16 Talousarvion toteutuminen ja talousarviomuutokset tuloslaskeirnamuodossa: TALOUSARVIOMUUTOKSET Alkuper.TA Muutos TA Tot EroC TOIMI NTATUOTOT , ,58 TOl MI NIAKULUT , ,03 TOIMINTAKATE , ,45 VUOSIKATE , ,81 POISTOTJA ARV0NALENTUMIS , ,81 TILIKAUDENTULOS 0 0 0,00,00 TILIKAU DEN YLIJAAMA (ALIJAAMA) o o a,oo 000 Talousarvion toteutuminen ja taiousarviomuutokset kunnittain: TALOUSARVIOMUUTOKSET Alkuper.TA Muutos TA Tot. Ero Kuntayhtyman hallinto , , , , ,03 Haapajärven palvelut , , , , ,11 Kärsämäen palvelut , , , , ,99 Pyhajarven palvelut , , , , ,81 Reisjärven palvelut , , , , ,12 TilikaudenTulos 0 0 -o o 0 TILIKAU DEN YLIJAAMA (ALIJAAMA) a Taiousarvioon verrattuna j äsenkuntien maksuosuudet oiivat yhteensa -3,5 rneuroa suurernmat. Haapajärven rnakuosuus oil noin -1.8 rneuroa, Kärsärnäen noin euroa, Pyhäjärven rnaksuosuus oil noin -1,3 meuroaja Reisjärven noin euroa suurernpi kuin talousarviossa oil varauduttu. Haltinnon osaita taiousarviornäärärahat alittuivat noin euroa. Lisähenkilökuntaa onjouduttu kayttärnaän tekstinkäsittelyssä. Lisäksi E-resepti, Effican ekanta-arki sto j a Avohuimo/hoitotietoj en tiiastointiohj eirna ovat vaatineet henkiiöstöresurssien käyttöä. Henkiiökuiman käyttamat työterveyshuoiion palveiuiden ostot ovat nousseet noin euroa verrattuna edeiiiseen vuoteen. Kelan korvaus työterveyshuoilon palvel uista on 50/60 %. Eurornääräis esti hankkeiden henki iöstökuiut oiivat noin euroaja palveiujen ostot noin euroa arvioitua suurernmat. Haliinnoitavien hankkeiden nettovaikutukseksi rnuodostui noin euroa. Haapajärven osalta talousarviomäarärahat yiittyivät hoito-ja vanhustyon palveiuissa (kotiin amiettavat paiveiut, asurnispaiveiutja vuodeosastot) ja terveyden-ja sairaanhoidon avopaiveiuissa (haiiinto, vastaanottopalveiut, täydentavät palvelut, sairaankuij etus, suun ja hampaiden huoito j a erikoissairaanhoito). Eurornääräi sesti suurimmat ylitykset olivat kotiin annettavissa palveluissa noin euroa, asumispaiveiuissa noin euroa vuodeosastoila noin euroa, terveyden-ja sairaanhoidon avopaiveiujen hailinnossa noin euroa, vastaanottopaiveiuissa noin euroa, täydentävissä palveluissa noin euroa, sairaankuljetuksessa noin euroa, suunja hampaiden huoliossa noin euroa sekä erikoissairaanhoidossa noin euroa. Kärsämäen osalta talousarviomäärärahat yiittyivät hoito- ja vanhustyönpalveluissa (kotiin annettavat paiveiut, asumispaiveiut ja vuodeosastot) sekä terveyden- ja sairaanhoidon avopaivelul ssa (hailinto, täydentävät paivelut, sairaankuij etus j a erikoissairaanhoito). Eurornääräisesti suurimmat yiitykset olivat kotiin annettavissa palveluissa noin euroa, asumispalveiuissa noin euroa, vuodeosastoila, (91)

17 noin euroa, terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelujen hallirmossa noin euroa, täydentavissä palveluissa noin euroa ja erikoissairaanhoidossa noin euroa. Pyhäjärven osalta talousarviomäärärahat ylittyivät, lastenja perheiden palveluissa (hallinto), psykososiaalisissa palveluissa (aikuissosiaalityo), hoito- ja vanhustyönpalvelui ssa (kotiin annettavat palvelut, asumi spalvelut), terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa (hallinto, vastaanottopalvelut, sairaankulj etus, tyoterveyshuolto, suun j a hampaiden hoito ja erikoissairaanhoito). Euromääräisesti suurirnmat ylitykset olivat lastenja perheiden palvelujen hallinnossa noin euroa, aikuissosiaalityössa noin euroa, kotiin annettavissa palveluissa noin euroa, asurnispalveluissa noin euroa, terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelujen hallinnossa noin euroa, vastaanottopalveluissa noin euroa, työterveyshuollossa noin euroa, suun ja hampaiden huollossa noin euroa j a erikoissairaanhoidossa noin euroa. Reisjärven osalta talousarviomäarãrahat ylittyivat psykososiaalisissa palveluissa (hallinto), hoito- ja vanhustyön palveluissa (hallinto, kotiin annettavat palve]uasumispalvelut ja vuodeosasto) ja terveyden- j a sairaanhoidon avopalveluissa (hallinto, vastaanottopalvelut, täydentavät palvelut ja erikoissairaanhoito). Euromääräisesti suurirnrnat ylitykset olivat psykososiaalisten palvelujen halliirnossa noin 506 euroa, aikuissosiaalityössä noin euroa, kotiin annettavissa palveluissa noin euroa, asurnispalveluissa noin euroa, vuodeosastolla noin euroa, terveyden-ja sairaanhoidon avopalvelujen hallinnossa noin euroa, vastaanottopalveluissa noin euroa, täydentävissä palveluissa noin euroa ja erikoissairaanhoidossa noin euroa. 17 (91)

18 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot Yhtee nsa % Myyntituotot U Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeetja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Yhtee nsa % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tava rat Avustukset Muut toi,nintakulut )4 /%1T g 18 (91)

19 _i :_zzjz Toimintatuotot Muutos 2012/ Myyntituotot ,60 Maksutuotot ,53 Tuetja avustukset ,75 Muut toiminta tuotot ,09 Yhteensä F F , Myyntituotot Maksutuotot Iuetja avustukset Muut toiminta tuotot Toimintakulut H enkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja ta Avustuks et Muut toimintakulut Yhteensä F r Muutos 2012/ % 5,59 9,99-5,30 3,63 3,16 7, [ H i I 2011 I ,, 2013.ç, Sf Hr 19 (91)

20 Toimintakate kunnittain Hallinto Haapajärven palvelut Krsämäen palvelut Pyhäjärven palvetut Reisjärven palvelut Muutos 2012/ , , , , ,83 % ;oooooco F RaIlinto eiij PIvtut I iekt] pakelut (91)

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Yhteistyötoimikunta 23.2.2016 Kuntayhtymähallitus 25.2.2016 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa).

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa). Kuntayhtymähallitus 97 23.07.2014 Kuntayhtymähallitus 105 06.08.2014 Kuntayhtymähallitus 112 21.08.2014 Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalvelujen supistaminen 249/00.01.02/2014 KYHALL 23.07.2014 97 Kärsämäen

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 5/2013 51. Tarkastuslautakunta 28.05.2013. AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 5/2013 51. Tarkastuslautakunta 28.05.2013. AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10 PÖYTÄKIRJA 5/2013 51 Tarkastuslautakunta 28.05.2013 AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen TARKAST USLAUT AKUNTA 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2011 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Moniammatillinen kumppanuus ja uusien toimintamallien kehittäminen

Moniammatillinen kumppanuus ja uusien toimintamallien kehittäminen Haapajärvi on alueen suurin kaupunki 7714 väestömäärällään. Pyhäjärvellä asukkaita on 6001, Reisjärvellä 3020 ja Kärsämäellä 2918. Yhteensä Selänne palvelee 19 653 asukasta( Tilastokeskus 2009) Päivähoidossa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot