Selänne TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMU$ Peruspalvelukuntayhtymä. Haapajärvi- Kärsämäki Pyhajärvi- Reisjärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selänne TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMU$ 2013. Peruspalvelukuntayhtymä. Haapajärvi- Kärsämäki Pyhajärvi- Reisjärvi"

Transkriptio

1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Haapajärvi- Kärsämäki Pyhajärvi- Reisjärvi TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMU$ 2013 Kuntayhtymahallitus Tarkastuslautakunta

2 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtyman hallinto 4 3. Yleinenja alueen kehitys 6 4. Kuntayhtyman toiminta 6 5. Kuntayhtymän henkilöstö 6 6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävaniiuustekijöistä 8 7. Selonteko sisäisen valvonnanjärjestärnisestä 8 8. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelrnaja sen tunnusluvut I I 8.2 Rahoituslaskelma Tase Kokonaistulot ja menot Tilikauden tuloksen kasittely Talousarvion toteutuminen Hallinto Lastenja perheiden palvelut Psykososiaaliset palvelut Hoito-ja vanhustyön palvelut Terveyden- sairaanhoidon avopalvelut Yrnparisto- ja rakennusvalvontapalvelut Investointi en toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Tilinpäatöslaskelmat Tilinpäätöksen laatirnista koskevat liitetiedot Arvostuksen periaatteet Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Kuntayhtyrnän toimintatuotot Tilintarkastuspalkkiot Käyttöornaisuus Tasetta koskevat liitetiedot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Saamiset Peruspääorna Lyhytaikainen vieraspääoma Lornapalkkavelka Tilinpäätöksen allekirjoitukset 67 ja Liitteet 1. Henkilöstöraportti vuodelta Suoritteiden toteutuminen 84 (

3 Kuntayhtymän neljännen toirnintavuoden piti olla laajan arvioinnin ja organisaation kehittämisen vuosi, koskapa uusi yhtymähallituskin aloitti toimintansa. Erittäin tiukat taloustil anteet j äsenkunnissa j a sen mukaisesti tiukka budjetti asetti kuntayhtymälle osittain ylitsepääsernättömiä vaikeuksia. Myös yllättävãn rajut sisäilmaongelmat useissa toimitiloissa pakottivat väliaikaisiin, rajuihinkin tilajarjestelyihin jopa parakkirakennuksien käyttöön ottoon. Organisaation arviointia päästiin aloittamaan vasta syykaudelia, mutta se saatiin käyntiin yhteisesti henkiiöstön, esimiesten ja johdon yhteisillä kehittämispaivillä. Yhtymähailitus nimettiin ohjausryhmäksi täiie työlie, jotta yhteista keskustelua myös poliittisella tasoila rakenteidenkin kehittämisestä päästään kayrnään. Talousasiat 1 ilt 3(91) Johanna Kiiskilä, kuntayhtyman j ohtaj a Valtakunnallisesti uuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelu, keskustelu kuntarakenteesta ja kriisiytyvästä kuntataloudesta luo turbuienssia myös tähän paikalliseen palveluiden suunnitteiuun, arviointiin ja toteuttamiseen. vuonna 2013 kerrotaan tässä toimintakertomuksessa palveluiinjoittain. Sekä Tarkemmin nun taloudellisista kuin toiminnallisistakin onnisturnisistaja haasteista osavuosikatsauksissa että tässä toimintakertomuksessa on myös kunnittain raportoitu keskeisimpiä toiminnan osa-alueita j a talouden tunnuslukuj a. Erillinen henkiiöstöraportti on iaadittu osaksi tätä toimintakertomusta. Raportti sisäitää koskevia tunnusiukuja ja tilastoja. henkilöstöäja sen tyotä, kehitysta, tuottavuutta, tuloksia sekä terveyttä ja työkykyä j älkeen. Selänteen kuntayhtymästa. Eroamisselvityksen ja sitä edeltäneen päätöksenteon Vaiherikkaan vuoden viimeinen kuukausi viritti Kärsämäen kunnan halun irtaantua vaimistelu työilistikin sitten viimeiset viikotja tuota tyotã jatketaan vuoden vaihteen Sateisen kesän aikana sisailmaongelmat osoittivat karrneirnmat puolensa. Pyhiijarven terveyskeskuksen ja Haapajärven päiväkodin that osoittautuivat sekä henkilöstön että kayttäjien terveydelle nun vaarailisiksi, että niissä oleville toirninnoillejouduttlin etsiniään korvaavia tiloja. Syksyn edetessä myös muista ongelmallisia, pikaista minimoiminen nun, että henkilöstön työturvailisuus ja myös potilas- ja rernonttia vaativia yksiköitä ilmeni. Leimaa antavaa siis tälie vuodelle oil korvaavissa, sopeuturnista vaativissa tiloissa toimiminen ja terveyshaittojen ja riskien asiakasturvailisuus ei vaarannu. säästötoimenpiteisiin j a mm. joulun aikana toteutettiin laajasti kaikissa kunnissa Kevään aikana oitiin huolissaan tiukasta talousraamista ja syksyn aikana taloustilanne näytti entistä hälyttävärnmäitä ja jäsenkunnista esitettiin jopa henkiiöstön lomauttamisell a puututtavan talouden liaiiintaan. Yhtei sesti kuitenkin päädyttii n muihin kiinni pitämiseen. Syksystä iähtien rnyös muita toiminnan sopeuttamisen keinoja oil hyviä vaikutuksia, mutta sopeuttamista olisi tarvittu vielä enemmãn, sen osoitti kiireettömien toimintojen sekä Kärsämäenja Reisjärven terveyskeskuksien toirnintojen käytettiin, mm. sijaisten ottamistaja hankintojen tekemistä rajoitettlin. Sãästötoimilla valmistunut tilinpäätös! asettavat yhä tiukemmin raamejaan toiminnalle, mutta rohkeasti myos kuntalaisten tarpeet, prosessien kehittämisen ja henkilöstön näkökulmatkin päädyttiin kehittamistyossa huomioimaan. 1. Kuntayhtymàn johtajan katsaus

4 2. Kuntayhtyman hallinto Luottamushenkilöhallinto Perussopimuksen mukaisesti j ãsenkuntien valtuustot käyttävät yhtapitävin päatoksin kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät: kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman kuntayhtymän poistojen laskennan perusteet kuntayhtymän toimintaa koskevat johtosäännöt tilinpäatoksen vastuuvapauden myöntämisen sekä toimenpiteet, joihin tilintarkastajien kertornus antaa aihetta valtuustokaudeksi laaditun palvelutasosuunnitelman oman kunnan talousarvion yhteydessä hyväksyttävän kuntakobtaisen vuosisopirnuksen rnuut ylitymähallituksen erikseen esittämät asiat. Muu paätöksenteko kuuluu yhtyrnuhaflitukselle, ellei päätösvaltaa ole hallinto- tai muilla säännöillä siirretty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. Yhtyrnakokous kutsutaan koolle siinä tapauksessa, ettäjäsenkuntien valtuustot tai toirnielimet eivät yhtyrnahallituksen päättämässä määräajassa ole tehneet asiassa yhtapitavia päätöksiä. Yhtymahallituksen jäseninä ovat toimineet Pyhäjärveltä Paavo Leskinen (pj/varajäsen Tarmo Rapo), Jukka Tikanmäki (varajäsen Kauko Tikkanen) ja Tyyne Tuikka (varajäsen Seppo Pietikäinen), Haapajärveltä Veikko Ekrnan (varajäsen Sanna Isola), Anne Nevansaari (varajäsen Maritta Niska), Samuli Ahola (varajäsen Jukka-Pekka Hjelm)ja Paavo Ranua (varajäsen Klaus Jyrinki), Kärsärnäeltä Raija Aulis (Mika Pietikãinen) ja Anne Ruha (2. vpj/varajäsen Jaana Salo) sekä Reisjän eltä Teuvo Nyman (1. vpj/varajäsen Kauko Mantypuro) ja Kirsi Muhonen (varajäsen Irma Kinnunen). Yhtyrnähallitus on kokoontunut 13 kertaaja käsitellyt 179 asiaa. Esittelijãnä on toirninut kuntayhtyrnãn j ohtaja Johanna Kiiskilä ja poytäkirjanpitajana toimistosihteeri Seija Koirikivi. Yhtymähallituksessa on lisäksi yksilöjaos, joka käsittelee yksilöasioissa tehtyjä oikaisuvaatimuksia. Yksilöjaoksenjäseninä ovat toimineet Pyhäjarveltä Tarmo Rapo (pj/varajäsen Kauko Tikkanen), Haapajärveltä Jan Nahkanen (pj/varajäsen Terttu Reponen), Kärsämäeltä Raija Aulis (varajäsen Anne Ruha) ja Reisjärveltä Maria Tofferi (vpj/varajäsen Hanna Tölli). Yksilöjaos on kokoontunut $ kertaaja käsitellyt 184 asiaa. Esittelijänäja pöytäkirjanpitäjanä on toiminut kuntayhtymänjohtaja Johanna Kiiskilä. Ymparistölautakunnanjäseninä ovat toimineet Haapajärveltä Esko Isoniemi (pj/varajäsen Mikko Vainio)ja Mauri Tenkula (varajäsen Tuomo Pylkkonen), Reisjärveltä Jarkko Savola (varajäsen Tuomo Kinnunen) ja Anja Muuttola (varajäsen Minna Helminen), Pyhäjärveltä An Vans (varajäsen Seppo Laurikkala)ja Sirkka Aho (varajäsen Markku Fält) ja Kärsämäeltä Kani Pentikäinen (varajäsen Pentti Pesonen) ja Pauli Ojalehto (varajäsen Anne Ruha). 4(91)

5 Yrnpäristölautakunta on kokoontunut 4 kertaaja kãsitellyt 32 asiaa. Esittelijänäja poytakirjanpitajäna on toiminut ympäristöjohtaja Jorma Turunen. Tarkastuslautakunnan jäseninä (toirnikausi ) ovat toimineet Reisjärveltä Esa Hirvinen (pj/varajäsen Jamo Saaranen)ja Helena Kinnunen (varajäsen Hanne Ruotsalainen), Haapajarveltä Hannes Tolonen (varajäsen Esko Lapinoja) ja Matti Olkkonen (varajäsen Ossi Savola), Kärsämäeltä Merja Oykkönen (vpj/varajäsen Väinö Parkkila)ja Esko Vähätiitto (varajäsen Airno Remes), tilalle alkaen Aimo Remes (varajäsen Satu Pinola, Pyhäjärvelta Raija Leppäharju (varajäsen Teija Mykkanen) ja Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen (varajäsen Markku Liuska). Toimikaudeksi valittu tarkastuslautakunta on kokoontunut 6 kertaaja kasitellyt 42 asiaa. Esittelijänä on toirninut lautakunnan puheenjolitaja Raija Leppäharju ja pöytakirjan pitäjänä toirnistosihteeri Paula Ilmonen. Toimikaudeksi valittu tarkastuslautakunta on kokoontunut 3 kertaaja käsitellyt 34 asiaa. Esittelijänä on toiminut lautakunnan puheenjohtaja Esa Hirvinen ja poytakirjanpitajänä Paula Ilmonen. Organisaatio ja vastuuhenkilöt Kuntayhtymaa johtaa kuntayhtyrnan jobtaja Johanna Kiiskilä. Kuntayhtymällä on rnyös tukipalveluyksikkö (Taloushallinto SELMA), joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä atk-palveluja kuntayhtyrnalle ja jäsenkunnille. Tukipalveluyksikkoa johtaa Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen. Kuntayhtyrnän organisaatio jakaantuu palvelulinjoihin, joita ovat: lastenja perheiden palvelut, esimiehenä palvelujohtaja Heleena Talala psykososiaaliset palvelut, esirniehenä palvelujohtaja Riitta Mikkilä hoito- ja vanhustyön palvelut, esirniehenä palvelujohtaja Salli Kumpulainen terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut ja erikoissairaanhoito, esirniehenä ylilääkäri Vt. Kirsi Kiukaannierni yrnpäristö- j a rakennusvalvontapalvelut, esirniehenä ympari stöj ohtaj a Jonna Turunen. Tilivelvollisia viranhaltijoita ovat kuntayhtyrnän johtaja, talous- ja henkilostojohtaja sekä palvelulinjojen esimiehinä toimivat palvelujohtajat. Viranhaltijoiden nimet on lueteltu yllä. (Af /IT 5 (91)

6 Pyliäjärvi Kärsämaki Haapajärvi Kunta jäsenkuntia on maakunnan ja maan keskiarvoja runsaarnpaa. Selänteenjäsenkuntien asukasluvut , 2012, 2011, 2010 ja 2009 Alueen keskeisiä haasteita on vanhenevaja vähenevä väestö. Syntyvyys osassa 1 ähtien voimassa ollut kolmen paivän sijaiskielto,joulujan kiinniolotja lomien 6 (91) osuus oh 30,1 rniljoonaa euroaja henkiiösivukulujen osuus 6,9 miljoonaa euroa. Henki Henkihöstökulut olivat yhteensa 36,88 rnihjoonaa euroa, josta palkkojen ja pahkkioiden Kertomusvuoden lopussa vakinaista henkilökuntaa oil 738 henkiiöäja sijaisia 246 täyttöprosessin vuoksi. Määräaikaisista työntekijöistä suurin osa on vuosi-, sairaus- ja työntekijaä. Avoirnia vakansseja oil liakijoiden puuttumisen takia tai rneneillään olevan muiden työlomien sijaisia. henkilöä,joista työllistettyjä oh 18. Vakituisesta henkilökunnasta osa-aikatyössä oh Kuntayhtymän henkilöstö eroarnisesta. Toirnintavuosi oh kuntayhtyniin neljäs toimintavuosi. Palvelutoiminta on saatu toimimaan perustamisen jälkeen hyvin. Taloutta oikaisevina toirnenpiteinä on syksystä toimintaa on leimannut loppuvuodesta Kärsämäen ilmoitus kuntayhtymästä keskittãrninen kaikissa toirnipisteissä joulun aikaan. Lisäksi on aloitettu kuntayhtyrnän organisaatiornuutoksen valmistelu, rnikä toteutetaan vuoden 2015 alusta. Kuntayhtymän 4. Kuntayhtymàn toiminta % % % kpl vàestöstä viiestöstii viiestöstä Iukumaärà osuus v. osuus yli 65 v. osuus perheiden Reisjárvi 19,9 58,3 21,8 758 Yhteenstiilka 18,5 59,0 22, Haapajärvi 20,6 60,4 19, Kärsiimäki 18,8 58,4 22, v. Pyhäjiirvi 14,6 58,8 26, Jäsenkuntien väestön ikärakenne vaihtelee kunnittain. Yhteensä Reisjärvi Yleinen ja alueen kehitys

7 löstökulut kasvoivat edeliisvuodesta 1,8 miijoonalla eurolia eli kasvu oil 5,4 %. teen henkilökunnasta lähes puolet tyoskenteiee hoito-ja vanhustyön palvelulinjalla. Seuraavaksi eniten työntekijöitä on iastenja perheiden palveluissa (erityisesti varhaiskasvatuksessa) j a terveyden- j a sairaanhoidon avopalveluissa. Selän Palkatja Muutos. Henkilosivuku palkkiot Thteensa 2012/201 Palvelulinja lut (1000 (1000 (1000 euroa) 3 (1000 euma) euroa) euma/%) Hallinto ,4-106/-5,1 Lastenjaperheidenpalvelut ,6 158/2,5 Psykososiaalisetpalvelut ,3 86/2,6 Hoito-ja vanhustyönpalvelut ,8 1488/9,2 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut ,2 272/4,8 Ymparistöpalvelut ,7 29/3 Yhteensä $ /5,6 Henkiiöstökulujen j akaanturninen palvelulinjoittain: Henkilöktrnnan mairä prosentteinta en vuonna 2013 palvelulinjoilla Haflinto I I Lasten ja perheiden palvelut Psykososiaaliset palvelut I Hoito- ja vanhustyon palvelut Ilerveyden-ja sairaanhoidon avopalvelut Liitteenä olevassa henkiiöstöraportissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot palvelulinjoittain mm. henkiiökunnan määrästä, poissaoloistaja työhyvinvointi toirninnasta. 7(91)

8 ki, jota on hallittava mm. yhteistyösopimuksilla palvelun tuottajien kanssa sekä organi nan saatavuus, mikã on olennainen henkilöriski. Henkilöriskeihin liittyvät myös toimi Merkittävin riski on ollut ja tulee olemaan koulutetun ja ammattitaitoisen henkilökun tilakysymykset, joita selvitetään yhteistyossä toimitilat omistavien jäsenkuntien kanssa. Palvelujen kysynnan lisääntyminen väestön ikääntyessa sekä sosiaalistenja terveydel listen ongelmien lisääntyessä asettaa kuntayhtymän palvelutuotannolle haasteita. Väestö tulee ikäantymäan vuoteen 2030 rnennessä merkittävästi, kuten alla olevasta taulukosta voidaan lukea. Palvelujen tarpeen lisaäntyessa taloudelliset resurssit palvelujen tuotta miseen eivät lisäänny jäsenkunnilla samassa suhteessa. Toiminnallista tehokkuutta olisi lisättävä jatkuvasti. Toiminnassa tarvittavat tietojärjestelmätja niiden toimivuus on ris 0-6 v ,1 9,5 9, ,3 8,2 8, ,2 6, ,4 8,9 9,1 7-15v ,4 12, ,7 10, ,8 9,8 9, ,4 11, v ,7 10,2 10, ,6 9, ,9 6,9 7, ,1 10,4 yli 85v, 182 2,4 3,2 4,2 74 2,7 3,5 5, ,8 5,1 6,7 82 2,8 3,2 4,7 j äsenkunni lie aiheudu rnerkittäviä vastuita on haasteeiiinen. 7. Selonteko sisäisen valvonnan jarjestãmisestä 8 (91) Sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty yhtymähallituksessa Määrära hojen käyttöä seurataan palvelulinjoilla taloushallinnon monipuolisten raporttien avulla, desta osavuosikatsaukset huhti-ja elokuun tilanteista sekä toimintakertomukset. Marraskuun tilanteesta annettiin j äsenkunni lie taloudellinen katsaus. Toimintaa kuvaavia raportteja saadaan mm. potilastieto- ja sosiaaiihuollon tietojärjestelmistä. joista saa päiväkohtaista tietoa tilanteesta. Palvelujohtajat Iaativat toiminnastaja talou Kuntayhtyrnän toirnintaan vaikuttaa merkittävänä riskinä valmistelussa oleva sote kuntayhtymän hajoamisena. Li säksi Kärsämäki j äsenkuntana on eroamassa järjestämislaki. Se tulee vaikuttamaan kuntayhtymän olernassa oloon joko tuottajana tai kuntayhtymästa , minkä vuoksi toimintojen sopeuttaminen siten ettei muilie Kuntayhtymällä on Iakisääteisen tapaturmavakuutuksen lisäksi tyonantaj an työttörnyys vakuutus, vapaaehtoisia työajan ja hoidonaikaisia tapaturmavakuutuksia erityisryhmille, omaisuusvakuutus toimitiloissa olevalie irtaimistolle, vastuuvakuutus tilivelvollisilie viranhaltijoille j a luottamushenkilöille sekä toirninnan vastuuvakuutus v ,2 43,4 38, ,1 38, , , v ,2 13,9 12, ,3 14, ,5 15, ,7 12, Väestö 7641 % % % v ,4 7,5 15, ,5 9,6 18, ,2 10,9 22, ,5 8,7 16,1... I. Väestö ikaryhmittain ja ennuste vuosille 2020 ja 2030 suunnitelma-ja Sosiaali-ja terveydenhuollon kayttölokien seuranta-ja valvontasuun saation sisäisell a tietoturvatoiminnaha. Vuoden aikana on työstetty Poti 1 asturvallisuus nitelma ohj e kuntayhtymähallituksen hyväksyttaväksi. Tietoturvasuunnitelmien laadintaa jatketaan edelleen. 6. Arvio merkittävimmista riskeista j a epävarmuustekijöistä

9 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta on määritelty hallintosäännössä tal sen perusteella dyissa delegointipaätoksissa. Viranhaltij apäätökset tehdään tietoj arj estelmiin (mm. ProConsonaja Dynasty), joten ne ovat asianomaisen esimiehen nähtävissäja siten rnyös valvottavissa. Tehtävänkuvaukset on pääosin laadittu. Työntekijoiden tehtävät j a vastuut on siten määriteltyja sisäistä valvontaa tekevät osana työtehtaviaän mm. palvelujohtajat ja paällikot. Asiahallintajärjestelmään kuuluvaa sopimuksenhallintaosiota käytetään sopimusten seurannassa. Työpaikan vaarojen tunnistarniseksi ja riskien arvioimiseksi on otettu käyttöön Työturvallisuuskeskuksen Riski-Arvi tietojärjestelmä, mutta sen käyttöönotto toimintayksiköissä on vielä kesken. Potilasturvallisuuden seurannassa on käyttoön otettu HaiPro-jarjestelma. teh 8. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Jäsenkuntien ennakkolaskutus perustui kuntayhtymähal 1 ituksen päãtöksen mukai sesti oman toirninnan osalta talousarvioon ja erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiirien toteutuneeseen I askutukseen. El okuun osavuosikatsauksen yhteydessä hyväksyttyj en talousarvion muutosesitysten pohjalta toteutettiin lisa! askutus/palautus kunnille yhteen sä euroa, joka jakaantui seuraavasti: Haapajarvi , Kärsämäki , Pyhajarvi ja Reisjärvi Yhteensä ennakkolaskutus oil ,03. Lopullisetjäsenkuntien rnaksuosuudet olivat yhteensä ,54, joten lisäperintä oh yhteensä ,51. Lisäperinta/palautusjakaantui kunnittain seuraavasti: Haapajärvi ,53, Kärsämäki ,22, Pyhajärvi ,25 ja Reisjärvi ,49 Talousarvion toteutuminen kunnittain hallinnon ja muiden palvelujen osalta:. HALLINTO PALVELUT TA TOT Tot% TA TOT Tot% Ifaapajarvi ,19 94, ,11 106,67 ICiirsirniiki ,15 94, ,99 101,40 Pvhàjiitvi ,16 94, ,81 105,92 Reisjirvi , ,97 Yhteensä ,51 94, , i /4T

10 Talousarvion toteutuminen kunnittain, maksetut ennakkomaksuosuudet j a 1 isäperintä: HALLINTO EROTUS MAKSETUT -LISA JA ENNAMCO PERINTAJ PALVELUT MAKSU +PALAUTUS OSUUDET YHTEENSA TA TOT Ero Tot% Haapajän i , , , ,53 K.ärsämäki , ,14 101, , ,22 Pyhäjärvi , ,97 105, , ,25 Reisjärvi , ,13 101, , ,49 Yhteensä 77 02$ 455 $ , ,54 104, , ,51 Yhtyrnähallitus hyväksyi talousarvioon elokuussa yhteensa euron rnuutokset toirnintakuluihin j a vastaavasti toirnintatuotoissa ol eviin kuntaosuuksii n. Li säksi yhty mähallitus hyvãksyi investointiosan ylitykseen lisämäärärahan euroa. Talous arviornuutoksia selvitetään rnyöhemrnin tarkemmin asianomaisissa kolidissa. Rahoitustuottoja ja kuluja on syntynyt lähinnä perintätoirniston laskutustavasta johtuen. Perintãtoirnisto tilittää ornat saatavansa Selänteelle tilitysten yhteydessä ja peril ne takaisin itselleen. Kuntayhtyrnan menojen rnerkittävin nousujohtui palvelujen ostojen nousustaja palkkarnenoj en kasvusta. Palkkarnenoj en kasvu aiheutuu osin väestön pal velutarpeen kasvusta. tr 10 (91)

11 8.1. Tuloslasketma ja sen tunnusluvut (sisiiset mukana) M unto s TULOSLASKELMA / euroa 1000 euroa 1000 euroa TOI11INTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT $ Henkilöstökulut Pa&atja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeetja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE 8$ RAHOITUSTUOTOT JA -KULU Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJAAMA) Toimintatuotot/toimintaiwlut % 105,9 100,3 Vuosikate/poistot % 100,0 100,0 Asukasmäärä / CAV /T 11(91)

12 8.2. Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA euma 1000 euroa Toiminnan rahavirta Vuos&ate Investoinfien raliavirta Investointimenot Toiminnan ja investointien rahavirta Ralioituksen rahavirta Oman pääoman rnuutokset 0 0 Muut rnaksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavfrta Rahavarojenmuutos Rahavarat3l Rahavarat Muutos RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan j a investointien rahavntan kertyma 5 vuodelta, (mukana vuodet ) Investointien tulorahoitus, % 1 07,06 106,47 Lainanhoitokate, 1000 euroa 601,9 25$ Kassan riittävyys, pv 1 8,2 1 7,3 Asukasmäärä (91) A

13 8.3. Tase TASE euroa euroa euroa euroa VASTAAVAA VASTATTAVAA A Pysyvät vastaavat A Oma páaoma I Aineettomat hyödykkeet Peruspaaoma Toimeksiantojen paao mat P. 1. Aineettomat olkeudet II Aineelliset oikeudet Valtion toirneksiannot Koneetja kalusto Muut toirneksiantojen paaornat Ill Sjoitukset F Vieras paaoma I. Osakkeetja osuudet II Lyhytaikainen C Vaihtuvat vastaavat Saadut ennakot I Vathto-omaisuus Ostovelat Aineetja tarvikkeet Muutvelat Valmt tuotteet Siirtovelat II Saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaarniset IV Rahatja pankkisaarniset TASEEN TUNNUSLUVUT: Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 Kertynyt yli-/alijaamä, /asukas Lainakanta , 1000 Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, 1000 Asukasmäärä ,70 11, $ ,95 11, I #r 13 (91)

14 8.4. Kokonaistulot ja menot TULOT Toiminta MENOT Toiminta Toimintatuotot Toirnintakulut Korkotuotot Muut rahoituskulut Muut rahoitustuotot Investoinnit Investointimenot Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä 8.5 Tilikauden tuloksen kãsittely Tuloslaskelman mukainen tubs toimintavuodelta on 0 euroa, kun vuosikatteesta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot ,19 euroa. Tämän mukaisesti yli /alijäämätilille ei jait kirjattavaa. 9. Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMANTOTEUTUMINEN Alkup.TA Muutos TA Tot Ero %-vert. TIUKAU DEN TULOS TOIMINTATUOTOT , ,58 105,92% Myyntituotot ,40 4 $18 214,40 105,90% Maksutuotot , ,72 101,16% Tuetjaavustukset , ,99 135,28% Muuttoimintatuotot , ,47 123,06% TOMINTAKULUT , ,03 105,96% Henkilostökulut , ,91 102,09% Palkatjapalkkiot , ,58 102,15% Henkilösivukulut , ,33 101,82% Eläkekulut , ,07 101,97% Muut henkilösivukulut , ,26 101,35% Palvelujen ostot , ,73 109,92% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,72 115,02% Avustukset , ,97 100,66% MuuttoimntakuIut , ,70 100,80% TOIMINTAKATE , ,45 71,59% RAHOITUSTUOTOTJA-KULUT , ,64 144,69% Korkotuotot , ,20 123,51% Muut rahoitustuotot , ,62 221,28% Korkokulut -321,84-321,84 Muutrahoituskulut , ,34 181,47% VUOSIKATE , ,81 98,87% POISTOTJAARVONALENTUMISET , ,81 98,87% TILIKAUDENTULOS 0 0 0,00,00 114,15% TILIKAUDENYLI]AAMA(AUJAAMA) 0 0 0,00,00 114,15% Talousarvion sitovuus yhtymähallitukseen nähden ovat palvelulinjan kunnittaiset toimintakatteet. Palvelujohtaja vol siirtää käyttosuunnitelmassa tai sen tarkistuksessa toirnintatuottoja tai kuluja palvelulinjan sisällä palveluyksiköiden välillä kunnittain. 14 (91)

15 Yhtymahalfitus hakee määrärahan ylitysoikeutta asianornaiselta kuntavaituustolta, os kunnittainen toimintakate on ylittymässa. YIlä olevassa toteutumisessa on huomioitu yhtymähallituksen ja hyväksymät ja jäsenkunnilie esittämit tuloslaskelman talousarvio muutokset. Hallinnon osalta talousarvion muutokset olivat euroa (palkat euroa, henkilöstopalvelut euroa, hankkeet euroa, vuokrat, kalusto, koulutus, virustorjuntaohj elma euroa, rahoitustulot euroa). yhteens Haapajärven osalta talousarvion muutosesitys oh yhteensa euroa. Hallinnon palveluissa esitys oh euroa, lastenja perheiden paiveiuissa euroa (palkat j a lastensuojelun perhehoidon menot), psykososiaalisissa palveluissa euroa (vammaispaivelut, tehostetun palveluasumi sen ostot, tehostetun paiveluasumisen terapiapalvelut), hoito- ja vanhustyönpaiveluissa euroa (kotihoidon, palveluasumisen oma toiminta, akuuttiosaston j a pitkäaikaisosaston palkat, tiiavuokrat, potilassiirrot, tehostetun palveiuasumisen ostot, iääkäripalveiujen ostot, koneiden katuston kunnossapito ja sisäiset palvelut) sekä terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa euroa (keskus- ja aiuesairaalan menot). ja Kärsämäen osalta talousarvion muutosesitys oh yhteensä euroa. Hailinnon palveluissa esitys oil euroa, lastenja perheiden palveluissa euroa (lastensuojeiun perhehoito, lastentalon palkat), psykososiaaiisissa palveluissa euroa (toimeentulotukirnenot, tehostetun palveluasumisen ostot, tyokeskuksen vuokrat ja mielenterveyspalvelut), hoito-ja vanhustyön paiveluissa tulot euroa (sisäisten siirtojen tulot). Pyhijärven osalta tahousarvion rnuutosesitys oil euroa. Hallinnon palveluissa esitys oil euroa, iastenja perheiden paiveiuissa euroa (ryhmaperhepaivakotien palkat, lasten ho idon tuet, lastensuoj elun perhehoito), psykososiaahisissa palveluissa euroa (kuntouttava työtoiminta, tehostetun palveiuasurnisen ostot, mielenterveyspalvelut), hoito- ja vanhustyön palveluissa tuiot euroa (tehostetun palveiuasurnisen ostopaivelut, sisäisten slirtojen tulot), terveyden- j a sairaanhoidon avopaiveiuissa euroa (erlkoislääkäreiden vastaanottopalvelut, aiue- ja keskussairaalan menot). Reisjärven osalta talousarvion muutosesitys oh i euroa. Hallinnon palveluissa esitys oil 46.24i euroa, iasten ja perheiden paiveiuissa euroa (ryhmäperhepaiväkodin ja paivakodin palkat), psykososiaaiisissa palveiuissa euroa (vammaispal velut, vammaisten palveluasumisen ostot, mielenterveyspalveluj en menot), hoito- ja vanhustyön palveiuissa euroa (kohorttiyksikön toirninta, sisäisten siirtojen tuiot), terveyden-ja sairaanhoidon avopalveluissa euroa (iääkinnähiinen kuntoutus, alue- j a keskussairaai an menot). Seuraavaila sivulla olevassa taulukossa on esitetty talousan ion rnuutokset tuloslaskelrnaan. fl 15(91)

16 Talousarvion toteutuminen ja talousarviomuutokset tuloslaskeirnamuodossa: TALOUSARVIOMUUTOKSET Alkuper.TA Muutos TA Tot EroC TOIMI NTATUOTOT , ,58 TOl MI NIAKULUT , ,03 TOIMINTAKATE , ,45 VUOSIKATE , ,81 POISTOTJA ARV0NALENTUMIS , ,81 TILIKAUDENTULOS 0 0 0,00,00 TILIKAU DEN YLIJAAMA (ALIJAAMA) o o a,oo 000 Talousarvion toteutuminen ja taiousarviomuutokset kunnittain: TALOUSARVIOMUUTOKSET Alkuper.TA Muutos TA Tot. Ero Kuntayhtyman hallinto , , , , ,03 Haapajärven palvelut , , , , ,11 Kärsämäen palvelut , , , , ,99 Pyhajarven palvelut , , , , ,81 Reisjärven palvelut , , , , ,12 TilikaudenTulos 0 0 -o o 0 TILIKAU DEN YLIJAAMA (ALIJAAMA) a Taiousarvioon verrattuna j äsenkuntien maksuosuudet oiivat yhteensa -3,5 rneuroa suurernmat. Haapajärven rnakuosuus oil noin -1.8 rneuroa, Kärsärnäen noin euroa, Pyhäjärven rnaksuosuus oil noin -1,3 meuroaja Reisjärven noin euroa suurernpi kuin talousarviossa oil varauduttu. Haltinnon osaita taiousarviornäärärahat alittuivat noin euroa. Lisähenkilökuntaa onjouduttu kayttärnaän tekstinkäsittelyssä. Lisäksi E-resepti, Effican ekanta-arki sto j a Avohuimo/hoitotietoj en tiiastointiohj eirna ovat vaatineet henkiiöstöresurssien käyttöä. Henkiiökuiman käyttamat työterveyshuoiion palveiuiden ostot ovat nousseet noin euroa verrattuna edeiiiseen vuoteen. Kelan korvaus työterveyshuoilon palvel uista on 50/60 %. Eurornääräis esti hankkeiden henki iöstökuiut oiivat noin euroaja palveiujen ostot noin euroa arvioitua suurernmat. Haliinnoitavien hankkeiden nettovaikutukseksi rnuodostui noin euroa. Haapajärven osalta talousarviomäarärahat yiittyivät hoito-ja vanhustyon palveiuissa (kotiin amiettavat paiveiut, asurnispaiveiutja vuodeosastot) ja terveyden-ja sairaanhoidon avopaiveiuissa (haiiinto, vastaanottopalveiut, täydentavät palvelut, sairaankuij etus, suun ja hampaiden huoito j a erikoissairaanhoito). Eurornääräi sesti suurimmat ylitykset olivat kotiin annettavissa palveluissa noin euroa, asumispaiveiuissa noin euroa vuodeosastoila noin euroa, terveyden-ja sairaanhoidon avopaiveiujen hailinnossa noin euroa, vastaanottopaiveiuissa noin euroa, täydentävissä palveluissa noin euroa, sairaankuljetuksessa noin euroa, suunja hampaiden huoliossa noin euroa sekä erikoissairaanhoidossa noin euroa. Kärsämäen osalta talousarviomäärärahat yiittyivät hoito- ja vanhustyönpalveluissa (kotiin annettavat paiveiut, asumispaiveiut ja vuodeosastot) sekä terveyden- ja sairaanhoidon avopaivelul ssa (hailinto, täydentävät paivelut, sairaankuij etus j a erikoissairaanhoito). Eurornääräisesti suurimmat yiitykset olivat kotiin annettavissa palveluissa noin euroa, asumispalveiuissa noin euroa, vuodeosastoila, (91)

17 noin euroa, terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelujen hallirmossa noin euroa, täydentavissä palveluissa noin euroa ja erikoissairaanhoidossa noin euroa. Pyhäjärven osalta talousarviomäärärahat ylittyivät, lastenja perheiden palveluissa (hallinto), psykososiaalisissa palveluissa (aikuissosiaalityo), hoito- ja vanhustyönpalvelui ssa (kotiin annettavat palvelut, asumi spalvelut), terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa (hallinto, vastaanottopalvelut, sairaankulj etus, tyoterveyshuolto, suun j a hampaiden hoito ja erikoissairaanhoito). Euromääräisesti suurirnmat ylitykset olivat lastenja perheiden palvelujen hallinnossa noin euroa, aikuissosiaalityössa noin euroa, kotiin annettavissa palveluissa noin euroa, asurnispalveluissa noin euroa, terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelujen hallinnossa noin euroa, vastaanottopalveluissa noin euroa, työterveyshuollossa noin euroa, suun ja hampaiden huollossa noin euroa j a erikoissairaanhoidossa noin euroa. Reisjärven osalta talousarviomäarãrahat ylittyivat psykososiaalisissa palveluissa (hallinto), hoito- ja vanhustyön palveluissa (hallinto, kotiin annettavat palve]uasumispalvelut ja vuodeosasto) ja terveyden- j a sairaanhoidon avopalveluissa (hallinto, vastaanottopalvelut, täydentavät palvelut ja erikoissairaanhoito). Euromääräisesti suurirnrnat ylitykset olivat psykososiaalisten palvelujen halliirnossa noin 506 euroa, aikuissosiaalityössä noin euroa, kotiin annettavissa palveluissa noin euroa, asurnispalveluissa noin euroa, vuodeosastolla noin euroa, terveyden-ja sairaanhoidon avopalvelujen hallinnossa noin euroa, vastaanottopalveluissa noin euroa, täydentävissä palveluissa noin euroa ja erikoissairaanhoidossa noin euroa. 17 (91)

18 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot Yhtee nsa % Myyntituotot U Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeetja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Yhtee nsa % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tava rat Avustukset Muut toi,nintakulut )4 /%1T g 18 (91)

19 _i :_zzjz Toimintatuotot Muutos 2012/ Myyntituotot ,60 Maksutuotot ,53 Tuetja avustukset ,75 Muut toiminta tuotot ,09 Yhteensä F F , Myyntituotot Maksutuotot Iuetja avustukset Muut toiminta tuotot Toimintakulut H enkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja ta Avustuks et Muut toimintakulut Yhteensä F r Muutos 2012/ % 5,59 9,99-5,30 3,63 3,16 7, [ H i I 2011 I ,, 2013.ç, Sf Hr 19 (91)

20 Toimintakate kunnittain Hallinto Haapajärven palvelut Krsämäen palvelut Pyhäjärven palvetut Reisjärven palvelut Muutos 2012/ , , , , ,83 % ;oooooco F RaIlinto eiij PIvtut I iekt] pakelut (91)

Peruspalvelu ku ntayhtymä. SelOnne. Haapajarvi Kärsämäki Pyhajarvi- Reisjärvi. Kuntayhtyrniha11itus 27.2.2014 26

Peruspalvelu ku ntayhtymä. SelOnne. Haapajarvi Kärsämäki Pyhajarvi- Reisjärvi. Kuntayhtyrniha11itus 27.2.2014 26 Peruspalvelu ku ntayhtymä SelOnne Haapajarvi Kärsämäki Pyhajarvi- Reisjärvi V TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kuntayhtyrniha11itus 27.2.2014 26 Sisallysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2006. Kunnanvaltuusto 28.05.2007 16

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2006. Kunnanvaltuusto 28.05.2007 16 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2006 Kunnanvaltuusto 28.05.2007 16 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 KUNNAN HALLINTO 3 2.1. Valtuusto 4 2.2. Kunnanhallitus 5 2.3. Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014 Tilinpäätös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS Yhteistyötoimikunta 17.03.2015 Omistajaohjausryhmä 25.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 rkastuslautakunta 27.04.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti

TILINPÄÄTÖS. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti Yhtymähallitus 30.3.2010 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto Siikajoen kunnanvaltuusto Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1.-30.4. Kunnanvaltuusto 20.6. 60 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS

Lisätiedot

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kunnanjohtajan katsaus... 4 Yleistietoa kunnasta...

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Johtokunta 30.3.2012 Yhtymäkokous 27.6.2012 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2011

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Parkanon kaupunki 2 Toimintakertomus 2007

Parkanon kaupunki 2 Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Parkanon kaupunki 2 Toimintakertomus 2007 Parkanon kaupunki 3 Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus 2007 I. YLEISTIETOA PARKANOSTA...1 II. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2011

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 1.1.1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...3 1.1.2

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot