Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2006"

Transkriptio

1 Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2006 Sisältö 2 Sampo Pankki Oyj:n hallituksen toimintakertomus 8 IFRS-tilinpäätös 8 Konsernin tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 11 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Tilinpäätöksen liitetiedot 14Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista 26Segmentti-informaatio 27Riskienhallinta 39Yrityshankinnat ja -myynnit 41Muut liitetiedot 41Korkotuotot, netto 41Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot 42Palkkiotuotot ja -kulut 42Saamisten arvonalentumiset 43Sijoitustoiminnan nettotuotot 43Henkilöstökulut 43Liiketoiminnan muut kulut 44Rahoitusvarat ja -velat 45Käyvät arvot 46Käteiset varat 46Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat 49Lainat ja muut saamiset 50Sijoitukset 51Sijoitukset osakkuusyhtiössä 52Aineettomat hyödykkeet 53Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 53Muut varat 54Laskennalliset verosaamiset ja verovelat 55Verot 55Velat luottolaitoksille ja asiakkaille 56Liikkeeseen lasketut velkakirjat 57Muut velat 57Ehdolliset velat ja sitoumukset 58Työsuhde-etuudet 61Lähipiiritiedot 62Oma pääoma 63Osingot 64 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö) 64 Tuloslaskelma 65 Tase 68 Tilinpäätöksen liitetiedot 68Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista 69Tilinpäätöksen muut liitetiedot 85 Sampo Pankki Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle emoyhtiön voittovarojen käyttämisestä 86 Tilintarkastuskertomus

2 Sampo Pankki Oyj toimintakertomus ja tilinpäätös Sampo Pankki Oyj:n hallituksen toimintakertomus Sampo Pankki Oyj on Suomessa rekisteröity ja konsernitilinpäätöksen laativa julkinen osakeyhtiö. Yhtiön pääasiallinen tehtävä vuonna 2006 oli harjoittaa pankkitoimintaa sekä omistaa pankkeja ja sijoituspalveluyhtiöitä Suomessa ja muissa maissa. Konsernitilinpäätös vuodelta 2006 sisältää Sampo Pankki Oyj:n (emoyhtiö) ja sen tytäryhtiöt (joista yhdessä käytetään nimitystä Sampo Pankki -konserni ). Sampo Oyj myi koko Sampo Pankki Oyj:n osakekannan 9. marraskuuta 2006 solmitulla kaupalla Danske Bank A/S:lle. Kauppa astui voimaan Tulos Sampo Pankki -konserni menestyi hyvin vuonna 2006 ja voitto ennen veroja parani 354 miljoonaan euroon (252). Tilikauden voitto nousi 274 miljoonaan euroon (191). Vertailuluvut eivät sisällä vuoden 2005 lopussa pankkikonserniin siirtyneitä sijoituspalveluyhtiöitä, joiden vaikutus tilikauden voittoon oli 28 miljoonaa euroa. Oman pääoman tuotoksi muodostui 24,5 prosenttia (18,5), mikä ylitti selvästi tavoitteeksi asetetun 20 prosentin tuoton. Kokonaiskulut nousivat 461 miljoonaan euroon (394). Kulujen kasvu johtui suurelta osin yllä mainitusta sijoituspalveluyhtiöiden liittämisestä Sampo Pankki -konserniin ja Baltian toimintojen voimakkaasta kasvusta. Tämän lisäksi viimeisen neljänneksen kuluihin sisältyy 18 miljoonaa euroa erilaisia bonus- ja kannustinjärjestelmäkuluja, jotka syntyivät suurelta osin Sampo Pankin myynnin aiheuttamana. Kulutuotto-suhde parani edelleen ja oli 56,5 prosenttia (61,2). Nettokorkotuotot kasvoivat 374 miljoonaan euroon (343) pääasiassa luotonannon kasvaessa vahvasti erityisesti Baltian maissa. Korkomarginaalit kaventuivat henkilöasiakasluottojen osalta. Nettopalkkiotuotot nousivat 260 miljoonaan euroon (154) lähinnä sijoituspalveluyhtiöiden siirron takia, mutta myös sijoituspalveluihin liittymättömät palkkiotuotot kasvoivat. Tase Saamiset asiakkailta kasvoivat 14 prosentilla vuoden 2005 lopusta ja niiden määrä oli miljoonaa euroa (18 484). Asuntoluottojen kasvu jatkui ja luottokanta kasvoi vuositasolla 19 prosentilla miljoonaan euroon. Vuoden lopussa yksityishenkilöille myönnettyjen luottojen osuus koko luottokannasta oli 59 prosenttia ja yritysasiakkaiden osuus 41 prosenttia. Yritysluotot kasvoivat miljoonaan euroon. Maantieteellisesti tarkasteltuna sekä luottojen että talletusten kasvu oli edelleen voimakkainta Baltiassa. Baltian luottokanta kasvoi 2,4 miljardiin euroon (1,4). Luottolaatu säilyi vakaana ja luottojen ja saamisten arvonalennuksia kirjattiin 2 miljoonaa euroa (-3). Talletusten määrä kasvoi vuoden 2005 lopusta 10 prosentilla miljoonaan euroon (11 442). Konsernirakenteen muutokset Sampo Pankki Oyj osti Venäjällä Pietarissa pankkitoimintaa harjoittavan Industry and Finance Bankin (ZAO Profibank). Hallinto Sampo Pankki Oyj:n hallitukseen ovat koko tilivuoden 2006 kuuluneet Björn Wahlroos (puheenjohtaja), Patrick Lapveteläinen (varapuheenjohtaja), Ilkka Hallavo, Mika Ihamuotila ja Maarit Näkyvä. Sampo Pankki Oyj:n toimitusjohtaja tilivuonna 2006 oli Mika Ihamuotila ja toimitusjohtajan sijainen Ilkka Hallavo. Danske Bank A/S:n hankittua Sampo Pankki Oyj:n koko osakekannan, pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa pankin hallitukseen valittiin Peter Straarup (puheenjohtaja), Sven Erik Lystbæk (varapuheenjohtaja), Ilkka Hallavo, Lars Stensgaard Mørch, Thomas Mitchell ja Maarit Näkyvä. Hallitus nimitti pankin toimitusjohtajaksi Ilkka Hallavon ja toimitusjohtajan sijaiseksi Maarit Näkyvän. Henkilöstöryhmien valitsemina henkilöstön edustajina hallituksessa ovat olleet Raili Ikonen ja hänen varamiehenään Juhani Nyyssönen. Henkilöstön edustajat eivät ole varsinaisia hallituksen jäseniä. Heillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Sampo Pankki Oyj:n tilintarkastajana on ollut Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Englund, KHT. Hallituksen toimintakertomus 2006

3 Sampo Pankki Oyj toimintakertomus ja tilinpäätös Henkilöstö Sampo Pankki konsernin henkilöstön määrä (FTE) kasvoi 339 työntekijällä nousten henkilöön vuoden 2006 lopussa. Henkilöstön kasvu aiheutui pääosin kasvusta Baltian tytäryhtiöissä. Henkilöstöstä 74 prosenttia työskenteli Suomessa ja 26 prosenttia ulkomailla. Henkilöstön keskivahvuus vuonna 2006 oli 4 429, kun vuonna 2005 vastaava luku oli Luottoluokitukset Liiketoiminnan myönteinen kehitys sekä julkistettu Sampo Pankin siirtyminen yrityskaupalla Danske Bankin omistukseen vaikuttivat luokituslaitosten arvioihin. Moody s nosti AS Sampo Pankin Financial Strength Ratingin (FSR) luokasta D luokkaan D+ vakain näkymin. Moody s asetti Sampo Pankki Oyj:n A1- ja AS Sampo Pankin A2-luokitukset tarkkailuun mahdollista nostoa varten (review for possible upgrade) sekä nosti AS Sampo Pankin FSR:n näkymät positiivisiksi. Standard & Poor s asetti Sampo Pankki Oyj:n A/A1-luokitukset tarkkailuun mahdollista nostoa varten (CreditWatch with positive implications). Moody s nosti Sampo Pankki Oyj:n A1- (long-term foreign currency debt/ deposit rating) luokituksen Aa2-luokkaan vakain näkymin. Samalla Moody s nosti AS Sampo Pankin luokituksen A2-luokasta A1-luokkaan positiivisin näkymin. Standard & Poor s nosti Sampo Pankki Oyj:n luokitukset AA-/A-1+ -luokkaan vakain näkymin. Vakavaraisuus Sampo Pankki -konsernin vakavaraisuus oli joulukuun 2006 lopussa 11,9 prosenttia. Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 8,3 prosenttia. Vuoden 2005 lopussa vakavaraisuus oli 10,6 prosenttia ja ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 7,6 prosenttia. Vakavaraisuuteen luettavat omat varat olivat joulukuun lopussa yhteensä 2 123,9 miljoonaa euroa (1 742,5). Konsernin riskipainotetut saamiset olivat ,3 miljoonaa euroa (16 466,2). Suurin muutos omissa varoissa viime vuoden loppuun verrattuna oli toukokuussa liikkeeseen laskettu toissijaisiin omiin varoihin luettu 200 miljoonaan euron debentuurilaina. Oma pääoma nousi 1 196,9 miljoonaan euroon (1 017,7), johon vuonna 2005 sisältynyttä rahavirtoja suojaavien johdannaisten arvostusta ei lasketa omiin varoihin. Danske Bank A/S:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Sampo Pankki Oyj maksoi Sampo Oyj:lle yrityskaupan yhteydessä ylimääräisen 25 miljoonan euron osingon alkuvuodesta 2006 maksetun 50 miljoonan euron osingon lisäksi. Riskipainotettujen saatavien ja vastuiden kasvun merkittävin tekijä oli antolainauksen kasvu. Hallituksen toimintakertomus 2006

4 Sampo Pankki Oyj toimintakertomus ja tilinpäätös Vakavaraisuus Omat varat Sampo Pankki -konserni Sampo Pankki Oyj Milj Ensisijaiset omat varat 1) 1 480, , , ,9 Osakepääoma 106,0 106,0 106,0 106,0 Ylikurssirahasto Vararahasto 271,1 271,1 261,7 261,7 Pääomalaina 346,3 343,8 346,3 326,0 Vapaa oma pääoma 808,6 586,5 732,5 554,5 Vähemmistöosuus 13,7 14,1 0,0 0,0 Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo 64,9 66,5 50,7 58,3 Rahoitusvarojen arvostukset käypään arvoon 0,0 0,0 0,0 0,0 Toissijaiset omat varat 643,0 488,2 626,8 472,2 Velat, joilla on huonompi etuoikeus 565,8 398,3 549,8 382,3 Muu toissijainen pääoma 77,1 90,0 77,0 90,0 Vähennykset omista varoista 2) 0,0 0,9 0,0 0,9 Omiin varoihin markkinariskin kattamiseksi luettavat erät 0,0 0,0 0,0 0,0 Omat varat yhteensä 2 123, , , ,3 Riskipainotetut saamiset ja vastuut , , , ,6 Vakavaraisuussuhdeluku, % omat varat yhteensä/ riskipainotetut saamiset ja vastuut 11,9 10,6 13,4 11,2 josta ensisijaiset omat varat/ riskipainotetut saamiset ja vastuut 8,3 7,6 9,2 8,0 Konsernin vakavaraisuussuhde on laskettu luottolaitoslain 9 luvun :ien ja Rahoitustarkastuksen omien varojen laskentaa koskevan tulkinnan 3/125/2005 mukaisesti. Sampo Pankki Oyj:n luvut on laskettu FAS:in mukaan. 1) Omasta pääomasta on vähennetty päätetty / suunniteltu osingonjako. Pääomalainojen osuus ensisijaisista omista varoista on Sampo Pankki konsernin osalta 23 prosenttia ja Sampo Pankin 25 prosenttia. ( osuus oli 27 % molempien osalta.) 2) Rahoitustarkastus on myöntänyt Sampo Pankille luottolaitostoiminnasta annetun lain 75 :n 5 momentin mukaisen poikkeusluvan olla vähentämättä omista varoista rahoituslaitossijoituksia yrityksiin, joiden pääasiallisena toimialana on sijoitustoiminta. Poikkeuslupa on voimassa asti. Hallituksen toimintakertomus 2006

5 Sampo Pankki Oyj toimintakertomus ja tilinpäätös Riskienhallinta Riskienhallinnan keskeinen tavoite on varmistaa pääomien riittävyys suhteessa liiketoiminnan aiheuttamiin riskeihin. Pakollisen vakavaraisuuslaskelman lisäksi Sampo Pankki -konsernin riskien seurannassa käytetään taloudellisen pääoman mittareita, jotka kuvaavat eri riskien kantamiseksi tarvittavan pääoman määrää. Pääomavaatimuksen katteena on riittävästi omaa pääomaa ja pääomalainoja. Merkittävimmät Sampo Pankki -konsernin toimintaan liittyvät riskit ovat luottoriski, rahoitustaseen korkoriski sekä likviditeettiriski, operatiivinen riski ja erilaiset liiketoimintariskit kuten muutokset kilpailutilanteessa tai asiakkaiden käyttäytymisessä. Kuva riskeistä liiketoiminnoissa ja toimintaympäristössä ei muuttunut merkittävästi vuonna Riskeistä ja riskienhallinnasta kerrotaan yksityiskohtaisesti IFRS-tilinpäätöksessä. Näkymät vuodelle 2007 Sampo Pankki -konsernin toiminnallisen tuloksen odotetaan säilyvän hyvänä vuonna Sampo Pankin toimintojen integroinnin Danske Bank -konserniin odotetaan maksavan noin 200 miljoonaa euroa, josta 70 miljoonan euron arvioidaan toteutuvan vuonna Hallituksen toimintakertomus 2006

6 Sampo Pankki Oyj toimintakertomus ja tilinpäätös Tunnusluvut IFRS IFRS IFRS FAS FAS Liikevaihto Korkokate % liikevaihdosta 31,3 40,1 40,7 36,4 36,1 Voitto ennen veroja % liikevaihdosta 24,8 25,4 26,0 23,3 16,2 Tuotot yhteensä 1) Liiketoiminnan kulut yhteensä 2) Kulu-tuotto-suhde 56,5 61,2 63,4 64,7 72,5 Taseen loppusumma Oma pääoma Kokonaispääoman tuotto, % 3) 1,1 0,9 0,9 0,9 0,6 Oman pääoman tuotto, % 3) 4) 24,5 18,5 16,6 17,9 11,3 Omavaraisuusaste, % 4) 4,5 4,4 5,0 5,0 5,6 Vakavaraisuussuhde, % 5) 11,9 10,6 10,7 10,7 9,8 Saamisten arvonalentumiset 6) Taseen ulkopuoliset sitoumukset Henkilöstö kauden aikana keskimäärin IFRS = Kansainvälinen kirjanpitokäytäntö FAS = Suomalainen kirjanpitokäytäntö Tunnuslukujen laskemisessa on käytetty Rahoitustarkastuksen määräämiä laskentakaavoja ottaen huomioon kirjanpitokäytännön muutoksista johtuvat mahdolliset tuloslaskelma- ja tasenimikemuutokset. 1) Tuottoihin on luettu kulu-tuotto-suhdeluvun laskentakaavan mukaiset tuotot. 2) Liiketoiminnan kuluihin on luettu kulu-tuotto-suhdeluvun laskentakaavan mukaiset kulut. 3) Tunnuslukujen laskennassa on otettu huomioon omaan pääomaan sisältyvän arvonmuutosrahaston määrä sekä sen muutos. Ilman arvonmuutosrahaston muutosta Oman pääoman tuotto olisi vuodelta ,8 prosenttia ja vuodelta ,9 prosenttia. 4) Taseen erää Pääomalainat ei ole luettu mukaan omaan pääomaan. 5) Luottolaitoslaki (1607/1993) muutoksineen, 79 ja 79a. 6) Saamisten arvonalentumisiin sisältyvät arvonalentumistappiot, niiden peruutukset, toteutuneet luottotappiot ja luottotappioiden palautukset. ( ) tappioiden nettomäärä positiivinen. Hallituksen toimintakertomus 2006

7 Sampo Pankki Oyj toimintakertomus ja tilinpäätös Tunnuslukujen laskentakaavat Liikevaihto: korkotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot palkkiotuotot, arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot sekä liiketoiminnan muut tuotot Kulu-tuotto-suhde: henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut korkotuotot, netto + arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot + palkkiotuotot, netto + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot 100 Oman pääoman tuotto % voitto ennen veroja +/ arvonmuutosrahaston muutos verot oma pääoma + vähemmistöosuus (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 100 Kokonaispääoman tuotto % voitto ennen veroja +/ arvonmuutosrahaston muutos verot taseen loppusumma (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 100 Omavaraisuusaste % oma pääoma + vähemmistöosuus taseen loppusumma 100 Hallituksen toimintakertomus 2006

8 Sampo Pankki Oyj toimintakertomus ja tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Milj. Liite 1 12/ /2005 Muutos Korkotuotot, netto 1 373,9 343,0 30,9 Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot 2 88,9 63,3 25,6 Palkkiotuotot, netto 3 259,8 153,9 105,9 Saamisten arvonalentumiset 4 1,5 2,9 4,4 Sijoitustoiminnan nettotuotot 5 57,4 47,3 10,1 Liiketoiminnan muut tuotot 36,8 35,7 1,1 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 815,3 646,1 169,2 Henkilöstökulut 6 218,9 180,8 38,1 Liiketoiminnan muut kulut 7 242,2 212,9 29,3 Liiketoiminnan kulut yhteensä 461,1 393,7 67,4 Voitto ennen veroja 354,2 252,4 101,8 Verot 80,1 61,1 19,0 Tilikauden voitto 274,2 191,3 82,8 josta Emoyhtiön omistajien osuus 261,9 184,1 Vähemmistöosuus 12,3 7,2

9 Sampo Pankki Oyj toimintakertomus ja tilinpäätös Konsernitase Milj. Liite 12/ /2005 Varat Käteiset varat , ,7 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat , ,4 Lainat ja muut saamiset , ,5 Sijoitukset 13, ,4 77,2 Aineettomat hyödykkeet 15 64,7 67,2 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 16 89,9 81,6 Muut varat ,6 336,1 Verosaamiset 18 4,1 0,0 Varat yhteensä , ,7 Velat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat ,4 463,7 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille , ,3 Liikkeeseen lasketut velkakirjat , ,3 Muut velat ,8 892,0 Verovelat 18 4,0 2,6 Velat yhteensä , ,0 Oma pääoma 26 Osakepääoma 106,0 106,0 Rahastot 268,6 272,9 Kertyneet voittovarat 808,6 622,0 Emoyhtiön omistajien osuus 1 183, ,0 Vähemmistöosuus 13,7 16,7 Oma pääoma yhteensä 1 196, ,7 Oma pääoma ja velat yhteensä , ,7

10 Sampo Pankki Oyj toimintakertomus ja tilinpäätös Konsernin oman pääoman muutoslaskelma Milj. Osakepääoma Vararahasto Arvonmuutosrahasto Voittovarat Yhteensä Vähemmistön osuus Yhteensä Oma pääoma ,0 271,1 7,0 578,8 963,1 15,1 978,1 Rahavirran suojaukset: - omaan pääomaan tilikaudella merkitty määrä 3,3 3,3 3,3 - tuloslaskelmaan siirretty määrä 8,0 8,0 8,0 Myytävissä olevat rahoitusvarat: - käyvän arvon muutos 1,6 1,6 1,6 - tuloslaskelmaan siirretty määrä 2,1 2,1 2,1 Tilikauden voitto 184,1 184,1 7,2 191,3 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 5,2 184,1 178,9 7,2 186,2 Muut muutokset Osingonjako 141,0 141,0 5,6 146,6 Oma pääoma ,0 271,1 1,8 622, ,0 16, ,7 Rahavirran suojaukset: - omaan pääomaan tilikaudella merkitty määrä 0,0 0,0 0,0 - tuloslaskelmaan siirretty määrä 0,8 0,8 0,8 Myytävissä olevat rahoitusvarat: - käyvän arvon muutos 14,1 14,1 14,1 - tuloslaskelmaan siirretty määrä 17,6 17,6 17,6 Muuntoerot 0,3 0,3 0,3 Tilikauden voitto 261,9 261,9 12,3 274,2 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 4,3 261,6 257,3 12,3 269,6 Osingonjako 75,0 75,0 15,2 90,2 Osakekannustimet 0,1 0,1 0,1 Oma pääoma ,0 271,1 2,5 808, ,2 13, ,9

11 Sampo Pankki Oyj toimintakertomus ja tilinpäätös Konsernin rahavirtalaskelma Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto 354,2 252,4 Oikaisut: Poistot 43,0 39,6 Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot 15,5 44,0 Saamisten arvonalentumiset 10,5 11,6 Muut oikaisut 31,5 14,3 Oikaisut yhteensä 37,4 7,1 Liiketoiminnan varojen lisäys ( ) tai vähennys (+) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 42,5 207,7 Lainat ja muut saamiset 2 687, ,2 Sijoitukset 253,5 11,0 Muut varat 117,2 49,1 Yhteensä 3 015, ,7 Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys ( ) Kaupankäyntivarat ja johdannaissopimukset 32,6 67,8 Talletukset ja muut velat 922, ,1 Muut velat 122,8 115,8 Maksetut tuloverot 82,0 85,1 Yhteensä 930, ,0 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 1 692, ,7 Investointien rahavirta Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin 5,3 56,9 Luovutustulot tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeista Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 41,2 37,4 Investointeihin käytetyt nettorahavarat 46,4 19,6 Rahoitustoiminnan rahavirta Maksetut osingot 90,3 151,0 Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut , ,4 Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset , ,3 Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat 2 160, ,1 Rahavirta yhteensä 421,1 146,0 Rahavarat tilikauden alussa 1 393,7 995,3 Rahavarat tilikauden lopussa 1 814, ,7 Rahavarojen muutos tilikaudella 421,1 398,4

12 Sampo Pankki Oyj toimintakertomus ja tilinpäätös Lisätietoa rahavirtalaskelmaan: Saadut korot 929,2 739,6 Maksetut korot 467,1 305,7 Saadut osingot 17,6 20,8 Rahavirtalaskelman erät eivät ole suoraan johdettavissa taseista mm. vuoden aikana hankittujen ja myytyjen tytäryhtiöiden ja valuuttakurssien muutosten takia. Rahavirtalaskelmassa esitetään kauden rahavirrat jaoteltuina liiketoiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirtoihin. Laskelma on laadittu epäsuoralla esittämistavalla. Liiketoiminnan rahavirta sisältää varsinaisen liiketoiminnan rahavirrat. Rahavirrat sijoituksista tytär- ja osakkuusyhtiöihin sekä aineellisiin ja aineettomiin sijoituksiin esitetään investointien rahavirrassa. Rahoituksen rahavirrassa esitetään rahavirrat, jotka johtuvat toiminnan rahoittamisesta oman tai vieraan pääoman ehdoin. Rahavaroihin sisältyvät käteiset varat, joka sisältää kassan 40,7 milj. euroa (37,1) ja vaadittaessa maksettavat saamiset keskuspankeilta 1 681,5 milj. euroa (1 252,6) sekä vaadittaessa maksettavat saamiset muilta pankeilta 92,5 milj. euroa (103,9). Konsernin rahavirtalaskelman liite Yrityshankinnat 2006 Sampo Pankki Oyj osti Venäjältä Pietarissa pankkitoimintaa harjoittavan Industry and Finance Bankin (ZAO Profibank). Milj. Käypä arvo Hankitut rahavarat 0,4 Hankitun yhtiön tase-erät päänimikkeittäin Varat Käteiset varat 0,4 Lainat ja muut saamiset 0,1 Sijoitukset 0,2 Muut varat 0,1 Varat yhteensä 0,9 Velat Velat luottolaitoksille ja asiakkaille 0,4 Liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,1 Velat yhteensä 0,5 Oma pääoma 0,4 Velat ja oma pääoma yhteensä 0,9

13 Sampo Pankki Oyj toimintakertomus ja tilinpäätös Yrityshankinnat 2005 Sampo Pankki Oyj osti Sampo Oyj:ltä sijoituspalvelutoimintaa harjoittavat yhtiöt: Mandatum Pankkiiriliike Oy Mandatum & Co Oy 3 C Asset Management Oy Arvo Omaisuudenhoito Oy Mandatum Omaisuudenhoito Oy Sampo Rahastoyhtiö Oy Milj. Hankintahinta yhteensä 12,2 Hankittujen yhtiöiden yhteenlasketut rahavarat 60,9 Hankittujen yhtiöiden yhteenlasketut tase-erät päänimikkeittäin Varat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 10,3 Lainat ja muut saamiset 60,9 Sijoitukset 1,8 Muut varat 25,4 Varat yhteensä 98,4 Velat Liikkeeseen lasketut velkakirjat 2,1 Muut velat 81,6 Velat yhteensä 83,7 Oma pääoma 14,7 Velat ja oma pääoma yhteensä 98,4

14 Sampo Pankki Oyj toimintakertomus ja tilinpäätös Tilinpäätöksen liitetiedot Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista Sampo Pankin konsernitilinpäätös vuodelta 2006 on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRSs ) mukaisesti siten kuin EU on kyseiset standardit hyväksynyt. Tilinpäätöstä laadittaessa Sampo Pankki on soveltanut kaikkia liiketoimintaansa liittyviä voimassa olleita uusia tai muutettuja standardeja ja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetietojen laadinnassa on huomioitu myös suomalainen kirjanpito- ja yhteisölainsäädäntö sekä viranomaissäännökset. Uusien tai uusittujen standardien ja tulkintojen käyttöönotolla tilikaudella 2006 ei ole ollut merkittävää vaikutusta Sampo Pankin tilinpäätösperiaatteisiin eikä tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin. Voimassa olleiden standardien ja tulkintojen lisäksi Sampo Pankki on siirtymäsäännöksien nojalla ottanut käyttöön jo alkaneella tilikaudella kaksi standardia, joiden soveltaminen tilinpäätöspäivänä ei ole vielä pakollista, mutta sallittua. Siirtymäsäännöksen perusteella rahoitusvaroja ja -velkoja koskevat liitetiedot esitetään standardin IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Esitettävät tiedot mukaisesti. Samoin pääoman hallintaa koskevat tiedot esitetään riskienhallintaa koskevien liitetietojen yhteydessä IAS 1:n muutoksen Pääomasta esitettävät tiedot mukaisesti. Tilinpäätöksen arvostamisperusta on alkuperäinen hankintameno, jota oikaistaan kunkin tase-erän arvostusperiaatteen mukaisesti käyvän arvon muutoksilla, poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumistappioilla. Konsernitilinpäätös esitetään euroina miljoonan ja yhden desimaalin tarkkuudella. Sampo Pankki Oyj:n hallitus hyväksyi tilinpäätöksen julkaistavaksi 13. helmikuuta Konsernitilinpäätös Tytäryhtiöt Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Sampo Pankki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset. Tytäryhtiöinä käsitellään yhtiöt, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta toteutuu, kun konsernilla on yli puolet äänivallasta tai sillä on muutoin määräysvalta määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Hankitut yritykset yhdistellään tytäryhtiöinä siitä päivästä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryhtiöt siihen päivään saakka, kun määräysvalta lakkaa. Tytäryhtiöiden hankinnat käsitellään hankintamenomenetelmällä. Hankintameno kohdistetaan hankinnan kohteen yksilöitävissä oleville varoille, veloille ja ehdollisille veloille, jotka arvostetaan hankintaajankohdan käypään arvoon. Määrä, jolla hankintameno ylittää konsernin osuuden hankinnan kohteen yksilöitävissä olevien varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen nettomääräisestä käyvästä arvosta, käsitellään liikearvona. Konsernitilinpäätös laaditaan soveltaen yhtenäisiä laadintaperiaatteita samankaltaisissa olosuhteissa toteutuviin samanlaisiin liiketoimiin ja muihin tapahtumiin. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat sekä voitot ja tappiot eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Osakkuusyhtiöt Osakkuusyhtiöinä käsitellään yhtiöt, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta mutta ei valtaa määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista. Huomattava vaikutusvalta toteutuu, kun konserni omistaa prosenttia yrityksen äänivallasta. Sijoitukset osakkuusyhtiöihin käsitellään pääomaosuusmenetelmällä. Hankintahetkellä sijoitukset osakkuusyhtiöihin kirjataan hankintamenoon, jota oikaistaan hankinta-ajankohdan jälkeen tapahtuvalla muutoksella konsernin osuudessa osakkuusyhtiön voitosta (tappiosta) ja muilla muutoksilla, jotka on suoraan kirjattu osakkuusyhtiön omaan pääomaan. Mikäli konsernin osuus osakkuusyrityksen tappioista ylittää sijoituksen kirjanpitoarvon, sijoitukset merkitään taseeseen nolla-arvoon ja ylimenevät tappiot yhdistellään vain siinä tapauksessa, että Sampo Pankki on sitoutunut osakkuusyrityksen velvoitteiden täyttämiseen. Sijoitus osakkuusyhtiöön sisältää hankinnasta syntyneen liikearvon. Realisoitumattomat voitot (tappiot) konsernin ja osakkuusyhtiön välillä eliminoidaan konsernin omistusosuuden mukaisesti. Konsernin sijoitukset osakkuusyhtiöihin sisältyvät tase-erään Sijoitukset ja osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta tuloslaskelman erään Sijoitustoiminnan nettotuotot.

15 Sampo Pankki Oyj toimintakertomus ja tilinpäätös Erityistä tarkoitusta varten perustetut yksiköt (SPE) Konsernilla on synteettinen arvopaperistamisjärjestely, jolla Sampo Pankki Oyj on siirtänyt luottojohdannaissopimuksilla taseessaan olevan saatavakannan luottoriskiä markkinoille. Johdannaissopimukset käsitellään konsernin tilinpäätöksessä takauksina. Järjestelyä varten on perustettu erillisyksikkö Sea Fort Securities Plc, joka kattaa osan luottoriskistä. Luotot säilyvät Sampo Pankki Oyj:n taseessa. Sampo Pankki Oyj:llä ei ole määräysvaltaa tai osuutta erillisyhtiön nettovaroihin eikä erillisyhtiötä ole konsolidoitu konsernin tilinpäätökseen. Ulkomaan rahan määräiset liiketoimet Konsernitilinpäätös laaditaan euroina, joka on konsernin ja emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta. Konserniyhtiöt ovat laatineet tilinpäätöksensä käyttäen toimintavaluuttaa, joka on kunkin yhtiön taloudellisen toimintaympäristön päävaluutta. Yhtiöiden ulkomaan rahan määräiset liiketoimet kirjataan toimintavaluutan määräisiksi tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätöspäivänä ulkomaan rahan määräiset monetaariset tase-erät muutetaan yhtiön toimintavaluutan määräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Ei-monetaariset taseerät, jotka arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon, esitetään tapahtumapäivän kurssiin. Ulkomaan rahan määräisten liiketapahtumien ja monetaaristen tase-erien muuttamisesta toimintavaluutan määräisiksi aiheutuvat kurssierot kirjataan valuuttakurssivoittoina tai -tappioina tuloslaskelmaan. Myytävänä pidettävien ei-monetaaristen rahoitusvarojen kurssierot kirjataan omaan pääomaan arvonmuutosrahastoon. Ulkomaisten tytäryritysten, joiden toimintavaluutta ei ole euro, tuloslaskelmat muutetaan euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet tilinpäätöspäivän kurssiin. Syntyvät kurssierot kirjataan omaan pääomaan muuntoeroksi. Kun tytäryritys myydään kokonaan tai osittain, kertyneet muuntoerot kirjataan tuloslaskelmaan osana myyntivoittoa tai -tappiota. Ulkomaisten yksiköiden hankintaan liittyvä liikearvo ja käyvän arvon oikaisut käsitellään tilinpäätöksessä kuin ne olisivat ulkomaisen yksikön varoja ja velkoja. Muuntoerot, jotka syntyvät näiden erien muuntamisesta tilinpäätöspäivän kurssiin kirjataan omaan pääomaan. Muuntoerot, jotka ovat syntyneet ennen konsernin IFRS-standardeihin siirtymispäivää , on IFRS 1:n salliman helpotuksen mukaisesti oletettu nollan suuruisiksi. Konsernitilinpäätöksessä on käytetty seuraavia valuuttakursseja: Tilinpäätöspäivän Tilikauden 1 euro = kurssi keskikurssi Latvian lati 0,6972 0,6962 Liettuan liti 3,4528 3,4528 Venäjän rupla 34, ,1145 Viron kruunu 15, ,6466 Segmenttiraportointi Sampo Pankki -konsernin segmenttiraportointi perustuu pankin sisäiseen liiketoiminta-aluejakoon ja organisaatiorakenteeseen. Segmentit ovat: henkilöasiakkaat, yritys- ja yhteisöasiakkaat, Itä-Euroopan pankkitoiminta, omaisuudenhoito ja sijoitusrahastot Suomessa sekä muut. Segmentti-informaatio esitetään siten kuin se raportoidaan pankin johdolle osana johdon normaalia raportointia. Ensisijainen segmenttiraportointi antaa myös olennaisilta osin maantieteellisen jaon, koska Itä-Euroopan pankkitoiminta on yksi liiketoiminta-alue. Segmenttien välinen hinnoittelu perustuu käypiin markkinahintoihin. Konsernitilinpäätöksessä segmenttien väliset liiketapahtumat sekä saamiset ja velat eliminoidaan.

16 Sampo Pankki Oyj toimintakertomus ja tilinpäätös Korot ja osingot Korkotuotot ja -kulut jaksotetaan efektiivisen koron menetelmällä sopimuksen juoksuajalle. Tällä menetelmällä korkotuotot ja -kulut jaksotetaan rahoitusinstrumentin juoksuajalle tasaisesti suhteessa instrumentin taseessa olevaan pääomaan. Efektiivisen koron laskemisessa otetaan huomioon saadut ja maksetut palkkiot ja korkopisteet, jotka ovat olennainen osa saamisen efektiivistä korkoa, transaktiomenot sekä muut mahdolliset yli- tai alikurssit. Kun rahoitusvaroihin kuuluvasta sopimuksesta kirjataan arvonalentumistappio, koron kerryttämistä jatketaan alennetulle kirjanpitosaldolle sopimuksen alkuperäisellä efektiivisellä korolla. Jos maksun saaminen korosta on epätodennäköistä, se kirjataan arvonalentumistappioksi. Osingot kirjataan tuotoksi sinä tilikautena, jona oikeus niiden saamiseen on syntynyt. Palkkiot Palkkiot, jotka ovat kiinteä osa rahoitusinstrumentin efektiivistä korkoa, lasketaan mukaan efektiiviseen korkoon. Tällaisia ovat mm. palkkiot lainajärjestelyistä, jotka sisältävät korvausta esimerkiksi lainanottajan taloudellisen tilanteen arvioinnista, takausten, panttien ja muiden vakuusjärjestelyjen arvioinnista ja rekisteröinnistä ja dokumentoinnista sekä sitoutumispalkkiot. Jos lainajärjestely ei toteudu sitoutumisaikana, palkkio tuloutetaan. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusinstrumenttien palkkiot ja transaktiokulut kirjataan suoraan tulokseen instrumentin alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Muita rahoituspalveluihin liittyviä palkkioita ovat palkkiot, jotka saadaan silloin, kun palvelu on suoritettu, esimerkiksi lainan hallinnoimisesta perittävät palkkiot. Palkkiot, jotka ansaitaan, kun jokin merkittävä toimenpide on toteutunut, kirjataan tulokseen toteuttamisen jälkeen. Tällaisia ovat esimerkiksi syndikointipalkkiot, jotka tuloutetaan, kun syndikointi on toteutettu. Rahoitusvarat ja -velat Rahoitusvarat ja -velat luokitellaan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä niiden arvostuskäytännön mukaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin, lainoihin ja muihin saamisiin, eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin ja muihin rahoitusvelkoihin. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen ja -velkojen, eräpäivään asti pidettävien sijoitusten ja myytävissä olevien rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan taseeseen kauppapäivänä, joka on päivä, jolloin sitoudutaan ostamaan tai myymään kyseinen rahoitusvaroihin tai -velkoihin kuuluva erä. Lainat ja muut saamiset kirjataan taseeseen silloin, kun asiakas nostaa lainan. Rahoitusvarat ja -velat netotetaan ja esitetään taseessa nettomääräisenä vain silloin, kun netottamiseen on laillinen oikeus ja netotus aiotaan toteuttaa tai saaminen ja velka suorittaa samanaikaisesti. Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun sopimusperusteinen oikeus rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirtoihin lakkaa tai kun oikeudet on siirretty toiselle osapuolelle. Rahoitusvelat kirjataan pois taseesta, kun niiden velvoitteet on täytetty ja niiden voimassaolo on lakannut. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia tase-eriä ovat kaupankäyntivarat ja -velat, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset sekä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat. Kaupankäyntivarat ja -velat sekä johdannaissopimukset Kaupankäyntivaroiksi luokitellaan saamistodistukset ja osakkeet ja osuudet, jotka hankitaan pääasiallisena tarkoituksena hyötyminen lyhyen aikavälin markkinahintojen muutoksista. Kaupankäyntivelat ovat velvoitteita toimittaa vastapuolelle kaupankäyntiarvopapereita, jotka konserni on myynyt, mutta joita sillä ei ole (lyhyeksimyynnit). Johdannaiset, joita ei ole määritetty suojaaviksi ja jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja, luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi.

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö)

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö) Sisältö 2 Toimintakertomus 7 IFRS-tilinpäätös 7 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 10 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 Yhteenveto

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sampo Pankki Oyj on suomalainen pankki,

Lisätiedot

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12 Vuosikertomus 2014 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 ifrs-tilinpäätös 2014 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2011 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS)

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Soprano Oyj Konserni tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Sisällysluettelo Konsernin tuloslaskelma 1 Konsernitase 2 Konsernin

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 Sisällys IFRS -TILINPÄÄTÖS Danske Bank Oyj:n toimintakertomus 2012... 3 Konsernin laaja tuloslaskelma... 10 Konsernitase... 11 Konsernin oman

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖs 2007-2008

TILINPÄÄTÖs 2007-2008 TILINPÄÄTÖs 2007-2008 Sisällysluettelo Konsernitilinpäätös, IFRS Hallituksen toimintakertomus... 3 Tunnusluvut... 5 Konsernin tuloslaskelma, IFRS...7 Konsernin tase, IFRS... 8 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILIN PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma 14-15

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2013 Osoite: Kotipaikka: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2023 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2012-30.6.2013 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma 16 Oman pääoman muutokset

Lisätiedot

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä 2011 Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä Kannattavaa kasvua asiakaslähtöisesti ja ympäristönäkökulma huomioiden tilinpäätös Sisällysluettelo 5 Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernin

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj PL 110 00043 EDITA Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin

Lisätiedot

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakkeet ja osakkeenomistajat Osakkeet ja osakkeenomistajat Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2013 A-osake K-osake Osakkeita % osakkeista % äänistä Novametor Oy 1 389 000 465 801 1 854 801 10,2 13,0 Suomalainen Tiedeakatemia ry 425

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö Tasekirja 31.12.2010 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1.1.-31.12.2010 TASEKIRJA Sisältö Hallituksen toimintakertomus 1-5 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Kansi

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 31.12.2007

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 31.12.2007 IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 1 YRITYKSEN PERUSTIEDOT Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006 1 Yrityksen perustiedot Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite on Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Lemminkäinen

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot