HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hirvelän koulu - se ainoa oikea

2 Sisällysluettelo c1. Yleistä Arvopohja ja toiminta-ajatus Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet Kieliohjelma Oppimisympäristö, toimintakulttuuri ja työtavat Opetuksen painotukset Opetuksen eheyttäminen Aihekokonaisuuksien toteuttaminen Valinnaisaineiden opetus Yhteistyö muun perusopetuksen kanssa Kodin ja koulun yhteistyö Yhteistyö muiden tahojen kanssa Oppimissuunnitelman laatimisen periaatteet Ohjaustoiminta ja työelämään tutustumisen järjestelyt Kerhotoiminnan järjestäminen Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus Oppilaan arviointi Opinnoissa etenemisen periaatteet Todistukset Toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen Tuntijako Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain Yhteiset aineet Äidinkieli ja kirjallisuus Suomi toisena kielenä Vieraat kielet A1-kieli Englanti A2-kieli Saksa B1-kieli Ruotsi Matematiikka Biologia Maantieto Fysiikka Kemia Terveystieto Uskonto Evankelisluterilainen uskonto Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Teknisen työn osa-alue Tekstiilityön osa-alue Liikunta Kotitalous Oppilaanohjaus Taito- ja taideaine Valinnaiset aineet Opiskelutaidot

3 Ilmaisutaito Videokurssi Englanti Englannin tukikurssi Englannin tukikurssi Englannin syventävä kurssi Ruotsi ruotsi B2-kieli Saksa B2-kieli Ranska B2-kieli Venäjä Matematiikka Matematiikka Matematiikka Historia historia Taloustieto Lakitieto Musiikki Musiikki Musiikki Kuvataide Kuvataide Kuvataide Tekninen työ Tekninen työ Tekninen työ Tekstiilityö Tekstiilityö Tekstiilityö Liikunta Liikunta Liikunta Kotitalous Kotitalous Kotitalous Tietotekniikka Tietotekniikka Tietotekniikka Liitteet ja linkit Perusopetuksen tuntijako Kouvola 2009 Kouvolan kaupunki: Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2020 Perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tukea koskeva suunnitelma Järjestyssäännöt.doc Kriisisuunnitelma.doc Koulukiusaamiseen puuttumisen malli Hirvelässä Liikenneturvallisuussuunnitelma 2

4 Pelastussuunnitelma Koulun kotisivut: 3

5 1. YLEISTÄ Kunnassa tulee olla perusopetusta varten kunnan opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman kuntakohtaisessa osassa määrätään kunnan kaikkia peruskouluja koskevista yhteisistä asioista sekä vieraitten kielten ja toisen kotimaisen kielen opetuksesta. Koulukohtainen opetussuunnitelma muodostaa koulutyön suunnittelun, arvioinnin ja toteuttamisen perustan. Koulukohtainen opetussuunnitelma sisältää koulukohtaisesti päätettävät ja yleiset perusopetuksen toteuttamiseen kuuluvat asiat. Muilta osin koulun opetussuunnitelma perustuu perusopetuslakiin ja peruskouluasetukseen, opetussuunnitelman perusteisiin sekä koulutuslautakunnan ohjeisiin ja määräyksiin. Lukuvuosittaista koulutyön järjestämistä varten hyväksytään koulun työsuunnitelma, joka pohjautuu koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan. 2. ARVOPOHJA JA TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Ihmisoikeuksia määrittäviä keskeisiä asiakirjoja ovat YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus. Perus opetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Koulumme tarjoaa peruskoulun vuosiluokkien oppilaille mahdollisuuden monipuoliseen yleissivistykseen ja kasvuun kohti aikuisuutta. Turvallinen opiskelu- ja kasvuympäristö on perusedellytys näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Opetus- ja kasvatustavoitteisiimme pyrkiessämme otamme huomioon myös muilta koulumme sidosryhmiltä saamamme palautteen ja yhteiskunnan perusopetukselle asettamat vaatimukset. Opetus- ja kasvatustehtäväänsä toteuttaessaan koulumme pyrkii läheiseen yhteistyöhön ja yhteisymmärrykseen oppilaiden vanhempien kanssa kotien kasvatustehtävää tukien. Yhteistyössä kotien kanssa kasvatamme oppilaistamme yhteistyökykyisiä, rehellisiä, itsenäisiä ja omaaloitteisia, ahkeria ja vastuuntuntoisia, hyvin käyttäytyviä ja toiset ihmiset huomioon ottavia yksilöitä ja kansalaisia. Erityisesti haluamme vahvistaa oppilaidemme tervettä itsetuntoa, jota tarvitaan jatkuvasti muuttuvassa ja kansainvälistyvässä yhteiskunnassa. Haluamme edistää oppilaidemme opiskeluvalmiuksia mahdollisimman monipuolisesti niin, että oppilaamme kykenevät jatko-opinnoissaankin sekä itsenäisyyttä että yhteistyötä vaativaan opiskeluun. Korostamme elinikäisen oppimisen valmiuksia. Tiedonhankintataitojen oppiminen kuuluu tietoyhteiskunnan kansalaisen yleissivistykseen tietojen käsittelystä ja arvioinnista itsenäiseen päätöksentekoon asti. Koulumme vaalii elävän ja aktiivisen yhteyden säilyttämistä ympäristöönsä. Voikkaan, Pilkanmaan, Oravalan ja Jaalan erityispiirteiden monimuotoisuus auttaa kasvattamaan oppilaistamme suvaitsevaisia kansalaisia. 4

6 3. YLEISET KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TAVOITTEET Tavoitteenamme on luoda avoin, kiireetön ja myönteinen oppimisilmapiiri, joka edistää terveen itsetunnon kehittymistä oppilaissamme, kasvua kohti aikuisuutta ja halua elinikäiseen oppimiseen. Haluamme tarjota oppilaillemme haasteellisia opiskelumahdollisuuksia, mutta yhtäkään oppilastamme emme halua jättää yksin opiskeluvaikeuksiensa kanssa. Pidämme tärkeänä, että koulumme oppilas on - vastuullinen niin itsestään, toisista ihmisistä kuin yhteisestä omaisuudesta - rehellinen, luotettava ja avoin - tavoitteellisesti työskentelevä niin yksin kuin ryhmässä - terveen itsetunnon omaava ja kykynsä tunteva - sosiaalinen ja hyvin käyttäytyvä - oikeudenmukainen ja tasa-arvoisuutta puolustava - suvaitsevainen ja empaattinen - koulun säännöt ja turvallisuustekijät huomioon ottava - luontoa ja ympäristöä arvostava sekä ekologisesti toimiva - yhteisesti sovittuja pelisääntöjä noudattava. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään koulussamme niin, että jokainen oppilas oppii tietotekniikan perustaidot. Tvt-taitoja pyritään vahvistamaan laaja-alaisesti eri oppiaineissa. Tärkeintä tvt-taitojen oppimisprosessissa on taito valikoida ja tulkita tietoa sekä jäsentää ja luoda uutta tietoa aikaisemmin hankittujen tietojen ja kokemusten pohjalta. 4. KIELIOHJELMA Vieraita kieliä opiskellaan kaupungin opetussuunnitelmassa vahvistetun kieliohjelman mukaisesti (liite). Vuosiluokilla 1-6 opetetaan kaikille yhteisenä ensimmäisenä vieraana kielenä englantia. Kielen opiskelu aloitetaan viimeistään 3. luokalla. Oppilaat voivat valita alkavaksi vapaaehtoiseksi kieleksi ruotsin tai saksan. Vapaaehtoisen kielen opiskelua jatketaan vuosiluokilla 7-9. B1-kielenä opetetaan ruotsin kieltä, joka on kaikille yhteinen ja jonka opiskelu aloitetaan 7. luokalla. Vuosiluokilla 7-9 valinnaisina tarjottavat B2-kielet ovat saksa, ranska ja venäjä. 5. OPPIMISYMPÄRISTÖ, TOIMINTAKULTTUURI JA TYÖTAVAT Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri Koulu toimii vuonna 1961 valmistuneessa koulurakennuksessa. Koulun välittömässä läheisyydessä on pallokenttä, tennis/jääkiekkokaukalo ja rajoitetusti yleisurheiluun sopiva kenttäalue. Lähimaastot antavat hyvät mahdollisuudet hiihtoon ja suunnistukseen sekä biologian ja maantiedon maasto-opetukseen. Myös historiaan löytyy opetuskohteita oppilasalueeltamme sekä moniin aineisiin teollisuuden vierailukohteita. 5

7 Koulun tai luokan retki-, ulkoilu- ja teemapäivien opintokohteet voivat sijaita koko eteläisen Suomen alueella. Voikkaan kirjastoa käytetään tarvittaessa. Koulun oman käsikirjaston teokset on pääosin sijoitettu aineluokkiin. Tietotekninen varustelutaso on tyydyttävä, tarkempi erittely on koulun tietostrategiassa (liite). Avoin, välitön ja kiireetön oppimisilmapiiri tukee oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistää hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoten kiinnostavia haasteita ja ongelmia. Tilojen ja ympäristön siisteys ja viihtyvyys on jokaisen työyhteisön jäsenen vastuulla. Kohteliasta ja rauhallista käyttäytymistä sekä asiallista pukeutumista edellytetään koulumme jokaiselta oppilaalta. Koulussamme huolehditaan oppilaiden perusturvallisuudesta, ohjataan oppilaita terveisiin elämäntapoihin, puututaan välittömästi ongelmatilanteisiin ja tiedotetaan niistä vanhemmille. Järjestyssäännöissä on turvallisuuteen liittyvistä asioista perusteltuja määräyksiä ja ohjeita. Koululla on paloviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma. Palohälytyksen aiheuttamaa koulutilojen tyhjentämistä harjoitellaan vähintään kerran vuodessa syyslukukaudella. Kriisitilanteita varten koululla on kriisisuunnitelma (liite). Yhteiset juhlat, teemapäivät ja tapahtumat tukevat kasvatustavoitteitamme ja luovat yhteishenkeä koko kouluyhteisöön. Osallistuminen tapahtumien toteuttamiseen tuo oppilaille onnistumisen iloa yli oppiainerajojen ja palvelee siten myös opetuksen eheyttämistavoitetta. Työtavat Opettaja valitsee työtavat. Hänen tehtävänään on opettaa ja ohjata sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän oppimista ja työskentelyä. Opetuksessa korostamme yhteistoiminnallisia työskentely- ja tiedonhankintatapoja, mutta annamme oppilaille mahdollisuuden myös itsenäiseen oppimiseen. Tuemme oppilaan aktiivisuutta ja luovuutta sekä oman toimintansa arviointia. Työtavat valitaan niin, että työtavat: - virittävät halun oppia - ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen - aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti - edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niissä harjaantumista - kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja - tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista - edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista - kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten - auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen - kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa. 6

8 Oppilaiden erilaiset oppimistyylit, tyttöjen ja poikien väliset erot sekä yksilölliset kehityserot taustoineen otetaan huomioon työtapoja valittaessa. Jaksotusta toteutetaan niissä aineissa, joissa se on opetuksellisesti hyödyllistä ja työjärjestyksen kannalta mielekästä. 6. OPETUKSEN PAINOTUKSET Viestintäkasvatus kuuluu koulumme painopistealueisiin. Viestintäkasvatuksen osuus korostuu erityisesti äidinkielessä, kuvaamataidossa, musiikissa ja vieraissa kielissä sekä yhteiskunnallisissa aineissa. Oman koululehden julkaiseminen eheyttää opiskelua yli oppiainerajojen. 7. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN Opetuksen eheyttämistä voidaan toteuttaa koulun teemapäivien ja -viikkojen avulla. Myös koulun juhlat ja muut tapahtumat palvelevat eheyttämistavoitetta. 8. AIHEKOKONAISUUKSIEN TOTEUTTAMINEN Aihekokonaisuudet ovat kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja, joiden avulla vastataan myös ajankohtaisiin koulutushaasteisiin. Aihekokonaisuuksia toteutetaan eri oppiaineissa kullekin oppiaineelle luonteenomaisista näkökulmista käsin ja oppilaiden kehitysvaiheen huomioon ottaen. Aihekokonaisuuksia ovat: 1. Ihmisenä kasvaminen 2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 3. Viestintä ja mediataito 4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 6. Turvallisuus ja liikenne 7. Ihminen ja teknologia. Lukuvuonna voidaan valita yksi toteutettava aihekokonaisuus tai eri aihekokonaisuuksia, joita toteutetaan yhdistetysti. 9. VALINNAISAINEIDEN OPETUS Valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden, erityisesti taide- ja taitoaineiden, mukaan luettuna kotitalous, sekä haluttaessa aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden tehtävä on myös antaa oppilaalle mahdollisuus syventää harrastuksiaan ja löytää uusia kiinnostuksen kohteita. Valinnaisten aineiden tulee tukea perusopetuksen tavoitteita. Valinnaisaineet voivat olla - oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä 7

9 7. luokka - useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia - vieraita kieliä - tietotekniikkaan liittyviä aineita. Seitsemännellä vuosiluokalla käytetään 1 vuosiviikkotunti tietotekniikan perusvalmiuksien opiskeluun. Kaikilla oppilailla näin on yhteisenä valintana tietotekniikkaa luokka Valinnaiset aineet ovat kahden vuosiviikkotunnin oppimääriä. Valinnaisia oppimääriä tarjotaan seuraavissa aineissa: - B2-kielet saksa, ranska ja venäjä - tekninen ja tekstiilityö - kotitalous - musiikki - kuvataide - liikunta - äidinkieli - matematiikka - historia - terveystieto - tietotekniikka. Lisäksi voidaan tarjota useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia. Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta erikseen sekä kahdeksatta että yhdeksättä vuosiluokkaa varten. Yhdeksännellä vuosiluokalla kurssit voivat olla joko itsenäisiä kokonaisuuksia tai kahdeksannen vuosiluokan jatkokursseja. Samaa kurssia voidaan tarjota valinnaisena sekä 8. että 9. luokalla, kuitenkin oppilas voi valita yksittäisen kurssin vain kerran. B2-kielen oppimäärä muodostaa yhden kokonaisuuden vuosiluokilla. A2-saksan valinneilla oppilailla aine on yhtenä valinnaisaineena luokilla. Ainekohtaisessa osiossa täsmennetään jokaisen valinnaisen aineen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt sekä vuosiluokat, joilla sitä tarjotaan. Valinnaisissa aineissa oppimääriä voidaan painottaa oppilaitten mielenkiinnon ja harrastuneisuuden mukaan. 10. YHTEISTYÖ MUUN PERUSOPETUKSEN KANSSA Yhteistyö muun perusopetuksen kanssa on asiapainotteista ja perustuu ennen kaikkea oppiaineiden opetusta koskevaan konsultointiin. Yhtenäinen, loogisesti rakennettu ja hyvin toimiva 8

10 kouluverkko mahdollistaa toimintamuotoja, joiden täyspainoinen hyödyntäminen edistää perusopetuksen yhtenäistämistä. Erityisesti yhteistyötä tarvitaan Voikkaan, Pilkanmaan, Jaalan ja Oravalan koulujen kanssa siinä vaiheessa, kun oppilaat ovat siirtymässä seitsemännelle vuosiluokalle. Oppilaanohjaajan ja tukioppilaat vastaavat mm. kuudesluokkalaisten tutustumisvierailuista koulullamme ja edistävät siirtymävaiheen onnistumista. Lisäksi kuudennen luokan huoltajille järjestetään keväällä tutustumiskäynti kouluumme. 11. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ Toimintamme perustana on rakentava, myönteinen ja luottamuksellinen yhteistyö kodin ja koulun välillä. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisössä. Yhteisvastuullinen kasvatus edistää lasten ja nuorten oppimisedellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Ongelmatilanteissa koulumme tarjoaa huoltajille selkeitä kasvatusperiaatteita. Avoin tiedottaminen huoltajille kaikista koulumme toimintaan liittyvistä asioista on erityisen tärkeää. Kirjallisten tiedotteitten lisäksi pidämme yhteyttä WILMA ohjelman avulla. Myös koulumme kotisivuilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista (mm. lukujärjestykset, koevarauslista, tulevat tapahtumat). Kotisivuilla on luettavissa myös sähköinen versio säännöllisesti ilmestyvästä koululehdestämme. Yhteydenpidossa yksittäisen oppilaan huoltajiin on luokanvalvoja avainasemassa. Myönteisen palautteen merkitystä ei pidä tällöinkään väheksyä. Digitaalitekniikan käyttöä suositellaan tasaveroisena vaihtoehtona perinteisten yhteydenpitomuotojen rinnalla. Vanhempaintilaisuuksien aiheita ovat mm. koulun toimintatavat, kasvatukselliset tavoitteet, ainevalinnat, arvioinnin kriteerit ja muut opetussuunnitelmaan liittyvät asiat. Vierailevia asiantuntijoita kutsutaan tilaisuuksiin tarvittaessa (aiheina esim. huumeet, liikennekasvatus). 12. YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA Yhteistyötä kaupungin muiden organisaatioiden kanssa tehdään tarvittaessa opetustyön tukemiseksi ja täydentämiseksi. Muita yhteistyötahoja ovat mm. alueen yritykset, seurakunta, poliisi- ja pelastustoimi, terveys-, sosiaali- ja nuorisotoimi, lehdistö ja muut tiedotusvälineet, kirjasto, teatteri, erilaiset kansalaisjärjestöt, yhdistykset ja seurat sekä toisen asteen oppilaitokset ja työvoimahallinto. 13. OPPIMISSUUNNITELMAN LAATIMISEN PERIAATTEET Oppimissuunnitelman laatimista selitetään tarkemmin kohdassa oppimisen ja koulunkäynnin tuki kohdassa OHJAUSTOIMINTA JA TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISEN JÄRJESTELYT Ohjauksen tehtävänä on edistää oppilaan opiskelutaitojen kehittymistä ja opintojen kulkua. Aineenopettaja ohjaa oppilasta oman oppiaineensa opiskelussa, auttaa häntä kehittämään op- 9

11 pimaan oppimisen taitojaan ja valmiuksiaan sekä pyrkii ennaltaehkäisemään opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Oppilaalle ja hänen huoltajilleen tiedotetaan perusopetuksen työtavoista, valintamahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan opiskelun ja tulevaisuuden kannalta. Huoltajille selvitetään myös ohjaukseen, opiskeluun, oppilashuoltoon ja tukipalveluihin liittyvät asiat ja työnjako. Huoltajille järjestetään neuvottelutilaisuuksia oppilaan opiskeluun ja valintoihin liittyvistä kysymyksistä luokanvalvojan, aineenopettajan, erityisopettajan tai oppilaanohjaajan kanssa. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi ohjauksella tuetaan erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen. Paikallisen työ- ja elinkeinoelämän kanssa tehdään yhteistyötä koko koulun toiminnan tasolla siten, että luokkatunneille tai teemapäiville kutsutaan mahdollisuuksien mukaan työelämän edustajia, järjestetään työpaikkakäyntejä, tehdään projektitöitä ja hyödynnetään eri ammattialojen tiedotusmateriaalia. Eri oppiaineiden opetukseen sisällytetään kokonaisuuksia, jotka liittävät opiskeltavan aineen antamat tiedot ja taidot työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Kahdeksannella luokalla oppilas tutustuu koulumme henkilökunnan töihin. Yhdeksännellä luokalla järjestetään työelämään tutustumisjakso (TET). Jotta oppilaan opiskeluongelmiin voitaisiin puuttua riittävän ajoissa, jakautuvat oppilaanohjauksen vastuualueet työyhteisössämme seuraavasti. Aineenopettajan vastuualueet: - oppiaineen opiskelutaitojen opettaminen ja opiskelun ohjaaminen - auttaminen ainekohtaisissa oppimisvaikeuksissa - opiskelujen etenemisen seuranta - tukiopetus, pedagoginen arvio ja hopsin laadinta - yhteistyö luokanvalvojien kanssa - yhteydenpito huoltajiin oppiaineen opiskeluun liittyvissä asioissa - erityisopetuksen tarpeen kartoitus - oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKSin) laadintaan osallistuminen - vanhempien illat - oman valinnaisaineen esittely - poissaolojen ja myöhästymisten rekisteröinti - kirjallinen arviointi - valvonnat oppi- ja välitunneilla, häiriökäyttäytymisen ja koulukiusaamisen puuttuminen - kurinpidolliset toimet - kasvatus. Luokanvalvojan vastuualueet: - kouluumme ja sen toimintatapoihin perehdyttäminen, luokkahengen edistäminen 10

12 - tiedonsiirto erityisopettajalta ja opintojen ohjaajalta - tutustumishaastattelu yläkoulun alkaessa - oppilaan osallisuus ja ryhmäyttäminen - kodin ja koulun yhteistyö, vanhempaintilaisuudet - oman luokkansa poissaolojen kokonaisseuranta ja huoltajalle tiedottaminen - oman luokkansa oppilaiden opintojen etenemisen seuranta - osallistuminen oman luokkansa oppilaiden pedagogisen arvioinnin ja hopsin laadintaan - oman luokkansa oppilaiden käytöshäiriöihin puuttuminen - oppilaiden kasvatus - oppilaiden motivointi - oppilaan henkilökohtaiset ongelmat ja sopeutumisvaikeudet - oppilaan henkilökohtainen ohjaus - yhteistyö oppilashuoltohenkilöstön kanssa - yhteistyö muiden saman luokka-asteen valvojien kanssa - kurinpidolliset toimet. Oppilaanohjaajan vastuualueet: - tiedonsiirto nivelvaiheissa - tarvittavan tiedon jakaminen luokanvalvojille ja opettajille - ryhmäsijoittelu - oppilaille tiedottaminen yläkoulun asioista -yläkouluun tutustuminen - henkilökohtainen ohjaus ja pienryhmäohjaus - erityisoppilaiden huomioiminen - opiskeluvaikeuksista kärsivän ja syrjäytymisvaarassa olevan oppilaan ohjaus luokanvalvojan, aineenopettajan tai erityisopettajan kanssa - yhteistyö muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa - kodin ja koulun yhteistyö - oppilaan itsetuntemus ja minäkuva - oppilaan osallisuus koulussa, ryhmäyttäminen - opiskelutaidot, oppilaan opiskelustrategian kehittäminen, oppimistyylit ym. oppimiseen liittyvät asiat - oppilaiden motivaation lisääminen - luokkamuotoinen opetus - oppilaiden kasvatus - opintojen etenemisen seuranta - tiedottaminen valinnaisaineista - valinnaisaineryhmäjako - ammattien, Suomen koulutusjärjestelmän ja koulutusalojen esittely - nuoren oman tulevaisuuden suunnittelu - vanhempienillat 11

13 - työelämään tutustuminen - tutustumiskäynnit oppilaitoksiin ja oppilaitosten edustajien vierailun järjestäminen - koulutusalojen omat rekrytointitapahtumat (tiedottaminen) - tiedotus 2. asteen opinnoista - ohjaus jatko-opintoihin - yhteishausta huolehtiminen - ammatilliset koulutuskokeilut - opiskelijavalinnat - ohjaus yhteisvalintatulosten jälkeen - täydennyshaku. Rehtorin vastuualueet: - nivelvaiheen ohjaus - tiedonsiirto - ryhmäsijoittelu - yläkouluun tutustuminen ja tiedotus oppilaille ja huoltajille - valinnaisaineryhmäjako - vanhempainillat - kurinpidolliset toimet - yhteistyö opettajien, muun oppilashuoltohenkilöstön ja kotien kanssa - kasvatus. Koulukuraattorin vastuualueet: - nivelvaiheen ohjaus - tiedonsiirto - erityisoppilaiden huomioiminen - ryhmäyttäminen ja oppilaan osallisuus - oppilaiden henkilökohtaiset ongelmat - oppilaan henkilökohtainen ohjaus - luokanvalvojalle tiedottaminen oppilasta koskevista asioista - oppilaiden toistuvat ja uhkaavat käytöshäiriöt - oppilaan poissaolojen seuranta - oppilaiden sopeutumisvaikeudet - yhteistyö opettajien, muun oppilashuoltohenkilöstön ja kotien kanssa. Terveydenhoitajan vastuualueet: - oppilaan henkilökohtaiset ongelmat - tiedonsiirto - kodin ja koulun yhteistyö - yhteistyö opettajien kanssa - on oppilashuoltotyöryhmän jäsen 12

14 Tukioppilaiden vastuualueet: - nivelvaiheen ohjaus - tiedotus 6.-luokkalaisille - ohjaaminen yläkouluun ja tiedotus oppilaille -oppilaan osallisuus kouluun ja ryhmäyttäminen - oppilaan sopeutumisvaikeudet Huoltajan vastuualueet: - tutustuminen yläkouluun - tiedonsiirto nivelvaiheissa -sopeutumisvaikeudet - itsetunto ja minäkuva - oppilaan motivointi - oppilaan opiskelustrategioiden kehittyminen - oppilaan kasvatus - oppilaan henkilökohtaiset ongelmat - oppilaan opintojen seuranta - osallistuminen pedagogisen arvion ja hopsin tekoon - oppilaan poissaolojen seuranta - kirjallinen väliarviointi - oppilaan tukena valinnaisaineiden valinnassa - yhteistyö koulun henkilöstön kanssa - vanhempien illat - opiskelijavalinnat - täydennyshaku. Erityisopettajan vastuualueet: - nivelvaiheen ohjaus, erityisoppilaiden huomioiminen - tiedonsiirto nivelvaiheissa sekä tiedotus luokanvalvojalle ja opettajille - ryhmäsijoittelu - kodin ja koulun yhteistyö - opintojen etenemisen seuranta - oppilashuoltotyöryhmän jäsen - erityisopetuksen tarpeen kartoitus - ohjauskeskustelut - vanhempien illat - jatko-opinnot Alakoulun luokanopettajan ym. vastuualue: - nivelvaiheen ohjaus - tiedonsiirto 13

15 Koulupsykologi - erityisoppilaiden ohjaus nivelvaiheessa Työelämään tutustuminen Jokainen koulun oppilas osallistuu yhden kerran lukuvuoden aikana koulun sisäiseen työharjoitteluun. Lisäksi kahdeksannella luokalla oppilaalla on koulun sisäistä työharjoittelua vähintään puolikas koulupäivä. Yhdeksännellä luokalla oppilaan työelämään tutustuminen (TET) kestää kymmenen koulupäivää syyslukukauden aikana eri ammattialojen työpaikoilla tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Yläluokkien oppilaanohjaajat järjestävät yhteistyössä tutustumisjaksojen ajankohdat ottaen huomioon koulujen jaksotuksen ja lomapäivät. Koulumme tasolla oppilaanohjaaja vastaa työelämään tutustumisen käytännön järjestelyistä. Eri oppiaineisiin kytketty yhteistyö työelämään tutustumisen valmistelu-, toteutus- ja arviointivaiheissa vahvistaa merkittävästi oppilaan yleistä opiskelumotivaatiota (liite). 15. KERHOTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN Koulumme kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi voidaan resurssien salliessa järjestää kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan tulee perusopetuksen tavoitteiden mukaisesti tukea oppilaan eettistä ja sosiaalista kasvua sekä monipuolista kehittymistä. Kerhotoiminnan ei kuitenkaan tarvitse välittömästi liittyä koulun yhteisiin tai valinnaisiin aineisiin. Kerhot ovat oppilaille vapaaehtoisia ja ne järjestetään oppituntien ulkopuolisena aikana. Kerhoista päätetään vuosittaisessa työsuunnitelmassa. Työsuunnitelmaan laaditaan kerhon toimintasuunnitelma, jossa mainitaan kerhon tavoitteet ja keskeiset toimintasisällöt. 16. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Yleinen tuki Yleinen tuki on ennen kaikkea yksilöllisten piirteiden huomioimista kaikessa opetuksessa ja ohjauksessa. Ympäristöä ja toimintaa voidaan muokata oppilaan tarpeita vastaaviksi. Oppimisessa ilmeneviin tuen tarpeisiin vastataan mm. opetusta eriyttämällä. Tukiopetus on koulun ensisijainen tukimuoto yleisen tuen aikana. Tukiopetus aloitetaan heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Ennen kuin oppilaan menestyminen oppiaineessa arvioidaan heikoksi, hänellä tulee olla mahdollisuus osallistua tukiopetukseen. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti aineenopettaja. Tukiopetusta annetaan pääsääntöisesti oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien ulkopuolella. Koulun työaikana tehty perheen lomamatka ei takaa oikeutta tukiopetuksen saamiseen. Lisäksi koulunkäynninohjaaja tukee nuorta oppituntien aikana. Kodin ja koulun yhteistyöllä tuetaan nuoren oppimista. 14

16 Yleiseen tukeen kuuluu myös lahjakkaiden opetus. Tällöin opetusta eriytetään heille sopivaksi. Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan ja koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, annetaan pedagogiseen arvioon perustuen tehostettua tukea. Tehostetun tuen vaiheessa voidaan tehdä joustavia opetusjärjestelyjä, eriyttää ja antaa säännöllisesti tietyn ajanjakson ajan tukiopetusta. Oppilaalle voidaan antaa lisäaikaa kokeissa sekä suullinen vastaamismahdollisuus. Koulunkäynninohjaajan tuki sekä osa-aikainen erityisopetus voivat kuulua tehostettuun tukeen. Lisäksi on mahdollisuus antaa muuta tukea. Pedagogiseen arvioon kuvataan oppilaan oppiminen sekä koulunkäynti kokonaisuutena. Siinä ilmenee myös oppilaan saama yleinen tuki. Pedagogisessa arviossa huomioidaan oppilaan oppimisvalmiudet ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet. Arvioinnissa esitetään millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla ratkaisuilla oppilasta tulisi tukea. Arvion voi laatia opettaja yksin tai se voidaan tehdä moniammatillisena yhteistyönä. Oppilas ja huoltaja ovat mukana pedagogisen arvion teossa. Pedagoginen arvio laaditaan ennen tehostetun tuen aloittamista. koulun oppilashuoltoryhmä käsittelee pedagogisen arvion ja antaa siitä palautteen ennen oppimissuunnitelman laatimista. Oppimissuunnitelmassa esitetään oppilaan opintojen eteneminen ja opetusjärjestelyt, joilla tehostettu tuki toteutetaan. Oppimissuunnitelma laaditaan aina tehostettua tukea saavalle oppilaalle ja tehdään määräaikaisena tehostetun tuen jakson alussa. Oppimissuunnitelman laatimisesta vastaa aineenopettaja, luokanvalvoja tai joku muu asianosainen koulun henkilöstöön kuuluva. Oppimissuunnitelman tekemiseen osallistuvat myös nuori ja hänen huoltajansa. Oppimissuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti. Sitä käytetään kunnes tarve poistuu tai oppilaalle tehdään pedagoginen selvitys erityisen tuen päätöstä varten. Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityisen tuen järjestämisen kokonaisuuteen kuuluvat pedagoginen selvitys, erityisen tuen päätös, henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) sekä erityisen tuen toteuttaminen. Erityisen tuen päätös tehdään tehostetun tuen toimenpiteiden jälkeen. Ennen erityisen tuen päätöksentekoa neuvotellaan oppilaan ja huoltajan kanssa, ja oppilaasta ja hänen oppimisedellytyksistään laaditaan pedagoginen selvitys. Oppimäärä voidaan yksilöllistää silloin, kun oppilas ei saavuta yleisen oppimäärän tavoitteita tukitoimista huolimatta. Oppimäärän yksilöllistetyt sisällöt liitetään HOJKSiin. Erityinen tuki voi olla myös kokonaisvaltaisempaa oppimiseen ja kasvuun liittyvää tukea. Oppilashuoltotyö Oppilashuoltotyöllä tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltotyötä tehdään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajan kanssa. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Oppilashuoltotyöryhmä on koulun moniammatillinen työskentelyryhmä, joka kokoontumisissaan kartoittaa tilanteen ja toimintavaihtoehdot ja sopii menettelytavoista kussakin asiassa. 15

17 Oppilashuoltoryhmään tulleet oppilasta koskettavat asiat käsitellään yhdessä huoltajan kanssa erillisessä huoltajapalaverissa. Huoltaja voi olla myös läsnä oppilashuoltotyöryhmän kokouksessa. Huoltajan kanssa tehdään aloitteellista ja aktiivista yhteistyötä huoltajan kanssa aina, kun oppilaalla on koulussa ongelmia ja tukitoimia tarvitaan. Huoltajalle annetaan tietoa omaa lastaan koskevien tietojen käsittelyyn, tietojen saantiin ja niiden luovuttamiseen liittyvistä asioista. Oppilashuolto tukee huoltajia heidän kasvatustehtävässään. 17. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS Osa-aikainen erityisopetus Osa-aikaisella erityisopetuksella tuetaan oppilasta, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään. Tavoitteena on parantaa nuoren oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Erityisopetus on kannustavaa ja myönteistä. Se tukee oppilaan aloitekykyä ja itseluottamusta sekä auttaa oppilasta suoriutumaan perusopetuksen oppivelvollisuudesta. Oppilaan koko persoonallisuuden kehitystä tuetaan niin tiedollisesti, taidollisesti kuin sosiaalisesti sekä opetuksellisin että kasvatuksellisin keinoin. Lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeet. Osa-aikainen erityisopetus kohdennetaan ensisijaisesti tehostetussa tai erityisessä tuessa oleville oppilaille. Osa-aikaisen erityisopetuksen muodot Pienryhmäopetus Pienryhmäopetusta saa yhdestä viiteen oppilasta sovittuna ajankohtana jonkin aineen oppitunnilla. Aloite pienryhmäopiskelusta tulee aineenopettajalta, huoltajalta tai oppilaalta. Pienryhmäopiskelun käytännön toteuttamisesta sovitaan erityisopettajan kanssa. Opetettavat asiat sovitaan yhteistyössä aineenopettajan kanssa. Opetuksen toteutuksesta vastaa erityisopettaja käyttäen kyseiselle pienryhmälle soveltuvia metodeja. Samanaikaisopetus Samanaikaisopetuksessa aineen opettaja ja erityisopettaja osallistuvat yhdessä oppitunnin toteutukseen ja työnjakoon. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteutus Osa-aikaisessa erityisopetuksessa työskentely laaditaan jaksoittain. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa pyritään siihen, että oppilas selviytyy opinnoistaan pääsääntöisesti normaalissa luokkaopetuksessa. Osa-aikainen erityisopetus voidaan suunnitella ennakoivaksi. Tällöin oppilaalle opetetaan etukäteen asioita, joita opetetaan myöhemmin normaalissa luokkaopetuksessa. Samalla tavoin voidaan keskittyä painottamaan vain oppiaineksen pääkohtia, jotka ovat oleellisia opetettavan asiakokonaisuuden hallinnan kannalta. 16

18 Erityisopettaja ja aineenopettajat toimivat tiiviissä yhteistyössä arvioidessaan oppilaan oppimistapoja sekä suunnitellessaan ja toteuttaessaan oppilaan tukimuotoja. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin yleisopetuksessa. Opetuksessa otetaan erityisesti huomioon oppilaan yksilölliset tarpeet ja valmiudet. Ensisijaisen tärkeää on vahvistaa oppilaan itsetuntoa ja myönteistä asennetta opiskeluun. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa voidaan tehdä oppilaan oppimiseen tai opiskelun järjestämistä liittyviä selvityksiä ja taestauksia. HOJKS Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) on pedagoginen asiakirja, joka laaditaan erityistä tukea saavalle oppilaalle. Oppilaan opettajat ja erityisopettaja laativat suunnitelman yhdessä oppilaan ja tämän huoltajan kanssa. HOJKS:in tehtävä on tukea oppilaan oppimis- ja kasvuprosessia. HOJKS on oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvä yksilöllinen tavoitesuunnitelma sekä suunnitelma opetuksen sisällöstä, pedagogisista menetelmistä ja muista tarvittavista tukitoimista. HOJKS:n toteutumista arvioidaan lukuvuoden kuluessa sekä sen päätyttyä. Arviointiin osallistuvat suunnitelman laatijat. Myös oppilaan arviointi perustuu HOJKS:issa määriteltyihin yksilöllisiin oppimistavoitteisiin ja -sisältöihin. Oppilaan todistuksissa käytetään numeroarvosteluun jälkeen liitettyä tähteä (*). Merkintä kertoo, että arvosanojen antamisen perusteena on ollut oppilaalle yksilöllistetty oppimäärä. Erityisopetukseen siirrettyjen opetus Mikäli opiskelu normaaliopetuksessa ei ole tarkoituksenmukaista oppilaan kehityksen kannalta, oppilaan opetus järjestetään osittain tai kokonaan pienryhmässä. Jokaiselle erityisopetukseen siirretylle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Ennen siirtopäätöstä kartoitetaan oppilaan oppimisedellytykset pedagogisin, psykologisin, lääketieteellisin tai sosiaalisin selvityksin. 18. ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIIN KUULUVIEN OPPILAIDEN OPETUS Maahanmuuttajien opetuksessa noudatetaan kunta- ja koulukohtaista opetussuunnitelmaa oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri, maahanmuuton syy ja maassaoloaika huomioon ottaen. Opetuksen tulee tukea oppilaan kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi. Maahanmuuttajaoppilaalle opetetaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta suomea toisena kielenä, mikäli hänen suomen kielen taitonsa ei arvioida olevan äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Maahanmuuttajille järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös oppilaan oman äidinkielen opetusta. Suomen kielen ja oppilaan äidinkielen opetuksen ohella maahanmuuttajaoppilaille annetaan tukea myös muilla oppimisen osa-alueilla tasavertaisten oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi. Opetuksessa otetaan huomioon maahanmuuttajaoppilaan aikaisempi oppimishistoria sekä hänen kulttuuritaustansa mukaiset kasvatus- ja opetusperinteet. Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä otetaan huomioon maahanmuuttajaperheiden kulttuuritausta ja lähtömaan koulujärjestelmän erityispiirteet. 17

19 Kunnan opetussuunnitelmassa (liite) täsmennetään maahanmuuttajaopetuksen menettelytapoja. 19. OPPILAAN ARVIOINTI Oppilaan arviointi jakautuu kahteen vaiheeseen: perusopetuksen aikaiseen arviointiin ja perusopetuksen jälkeistä jatko-opintokelpoisuutta ennakoivaan päättöarviointiin. Molemmilla arvioinnin vaiheilla on erityistehtävänsä. Arviointi opintojen aikana Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään ja siten tukea myös oppilaan persoonallisuuden kasvua. Opintojen aikaisen arvioinnin tulee olla totuudenmukaista ja perustua monipuoliseen näyttöön. Arvioinnin tulee kohdistua oppilaan oppimiseen ja edistymiseen oppimisen eri osaalueilla. Oppilaan arviointi muodostaa kokonaisuuden, jossa on tärkeää opettajan antama jatkuva palaute. Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin. Oppilaan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai opintokokonaisuuden osalta oppilaan opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Käyttäytymisen arvioivat oppilaan opettajat yhdessä. Oppilaan osoittama käyttäytyminen sekä tiedot ja taidot ja niiden kehittyminen eri oppiaineissa arvostellaan todistukseen numeroin. Valinnaisten aineiden arvioinnissa voidaan käyttää sanallista arviointia hyväksytty/hylätty (H/E). Numeroarvostelussa käytetään arvosteluasteikkoa: 10 erinomainen 9 kiitettävä 8 hyvä 7 tyydyttävä 6 kohtalainen 5 välttävä 4 hylätty. Numeroarvioinnin yleiset kriteerit: Erinomainen (10) Oppilas ylittää lähes kaikkien oppiaineen kriteereiden edellyttämän osaamisen tason osoittaen luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä, ja tämän lisäksi hän osoittaa erityistä harrastuneisuutta oppiaineen aihepiiriä kohtaan. Kiitettävä (9) Oppilas saavuttaa useimpien oppiaineen kriteerien edellyttämän osaamisen tason ja pystyy itsenäiseen työskentelyyn ja opitun soveltamiseen. 18

20 Hyvä (8) Oppilas osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista; joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen. Tyydyttävä (7) Oppilas osoittaa osaamista, jota useimmat oppiaineen kriteerit edellyttävät. Kohtalainen (6) Oppilas osoittaa joidenkin oppiaineen kriteerien edellyttämää osaamista. Välttävä (5) Oppilas pyrkii oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen, vaikka pystyy osoittamaan vain jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista. Hylätty (4) Tavoitteet jäävät saavuttamatta. Työskentelyn arviointi Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Työskentelyn arvioinnissa otetaan huomioon, miten vastuullisesti ja oma-aloitteisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä muiden kanssa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, miten oppilas osaa yhdistää työskentelytaitojensa eri osa-alueet luontevaksi oppimistapahtumaksi, jossa myös itsearviointi ohjaa työn suunnittelua ja toteuttamistapaa. Työskentelyn arvioinnissa otetaan erityisesti huomioon: - läsnäolo oppitunneilla - työvälineiden mukanaolo oppitunneilla - kotitehtävien tekeminen - paneutuminen annettuihin tehtäviin - ohjauksen pyytäminen tarvittaessa - annettujen tehtävien valmiiksi saattaminen ja viimeistely. Työskentelyn arviointi on osa kunkin oppiaineen arviointia. Valinnaisten aineitten arviointi Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Oppilaan itsearviointi Perusopetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Itsearviointitaitojen kehittämisen tarkoituksena on tukea oppilaan itsetuntemuksen kasvua ja opiskelutaitojen kehittymistä. Tavoitteena on, että oppilaan itsetunto ja myönteinen minäkuva sekä osallisuu- 19

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen.

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen. 3.- 4. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET (säilytä) 1 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. 1 1. - 2. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. Oppilaan

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

8. luku Oppilaan arviointi. 8.1 Arviointi opintojen aikana

8. luku Oppilaan arviointi. 8.1 Arviointi opintojen aikana 8. luku Oppilaan arviointi 8.1 Arviointi opintojen aikana Arvioinnin avulla koulu ohjaa ja kannustaa oppilaan opiskelua sekä kehittää hänen edellytyksiään arvioida omaa työtään ja omia taitojaan. Myös

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

7. OPPILAAN ARVIOINTI

7. OPPILAAN ARVIOINTI 7. OPPILAAN ARVIOINTI Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Koulumme arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilaan kasvua, kehitystä ja opiskelua sekä kehittää hänen edellytyksiään itsearviointiin.

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus pirjo.koivula@oph.fi 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.4. Opetusmenetelmät ja työtavat

Lisätiedot

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi Cynde Sadler Maahanmuuttajien äidinkielen arvioinnin lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen suunnitelmat on laadittu seuraaviin kieliin: arabia,

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Sivltk 26.3.2014 Liite 1

Sivltk 26.3.2014 Liite 1 Sivltk 26.3.2014 Liite 1 Suomussalmen kunnan lisäopetuksen opetussuunnitelma alkaen lv. 2014-2015 Suomussalmen kunnan lisäopetuksen opetussuunnitelma alkaen lv. 2014-2015 Suomussalmen kunnan perusopetuksen

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

8. Oppilaan arviointi

8. Oppilaan arviointi 114 Oppilaan arviointi 8. Oppilaan arviointi S avonlinnan normaalikoulun vuosiluokkien 1 6 opintojen aikana tapahtuva arviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin sekä opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 1. KOULUN TYÖN PERUSTA

Opetussuunnitelma 1. KOULUN TYÖN PERUSTA Opetussuunnitelma 1. KOULUN TYÖN PERUSTA 1.1. Arvopohja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) mukaan koulutyön arvopohjana Suomessa ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden

Lisätiedot

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

RAUNISTULAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KASTUN YKSIKKÖ päivitetty 20.8.2014

RAUNISTULAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KASTUN YKSIKKÖ päivitetty 20.8.2014 RAUNISTULAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KASTUN YKSIKKÖ päivitetty 20.8.2014 Sisällysluettelo 1 Opetussuunnitelma... 2 Opetussuunnitelman laatiminen... 2 1.1 2 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat... 2 2.1

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009 Opetushallitus DNO 14/011/2009 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Perusopetuksen järjestäjille PÄIVÄMÄÄRÄ 18.6.2009 Voimassaoloaika

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin 22.9.2012 Mika Sarkkinen Yleinen tuki Oppilaalla 1-2 tukimuotoa samanaikaisesti käytössä tukimerkinnät Wilmaan Kun huomataan vahvemman tuen tarve, tehdään pedagoginen

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

ARVIOINTI Perusopetuksen ops-perusteissa

ARVIOINTI Perusopetuksen ops-perusteissa ARVIOINTI Perusopetuksen ops-perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 6 Oppimisen arviointi Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Tehostettu tuki käytännössä

Tehostettu tuki käytännössä Tehostettu tuki käytännössä - mitä se on ja miten tukea tehostetaan? Pyhäntä 29.2.2012 Raisa Sieppi, ohjaava opettaja Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki Erityisen tuen päätökseen ja HOJKSiin

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET RAAHEN KAUPUNGISSA

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET RAAHEN KAUPUNGISSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET RAAHEN KAUPUNGISSA Sofia Joentakainen, 9 vuotta OPLA 12.11.2014 169 Sisä llysluettelo PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ Kaikkien oppilaiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Oppilaiden

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN OPETUSTOIMEN LUOKKIEN 1-9 OPPILAANOHJAUKSEN SUUNNITELMA

HAUKIPUTAAN KUNNAN OPETUSTOIMEN LUOKKIEN 1-9 OPPILAANOHJAUKSEN SUUNNITELMA HAUKIPUTAAN KUNNAN OPETUSTOIMEN LUOKKIEN 1-9 OPPILAANOHJAUKSEN SUUNNITELMA Työryhmä Vesa Anttila, Anne Järvelä, Seppo Rantahalvari, Sirkka Riepula, Päivi Salmela (2010) Ohjaus ennen peruskoulun alkua Esioppilaan

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot