HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hirvelän koulu - se ainoa oikea

2 Sisällysluettelo c1. Yleistä Arvopohja ja toiminta-ajatus Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet Kieliohjelma Oppimisympäristö, toimintakulttuuri ja työtavat Opetuksen painotukset Opetuksen eheyttäminen Aihekokonaisuuksien toteuttaminen Valinnaisaineiden opetus Yhteistyö muun perusopetuksen kanssa Kodin ja koulun yhteistyö Yhteistyö muiden tahojen kanssa Oppimissuunnitelman laatimisen periaatteet Ohjaustoiminta ja työelämään tutustumisen järjestelyt Kerhotoiminnan järjestäminen Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus Oppilaan arviointi Opinnoissa etenemisen periaatteet Todistukset Toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen Tuntijako Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain Yhteiset aineet Äidinkieli ja kirjallisuus Suomi toisena kielenä Vieraat kielet A1-kieli Englanti A2-kieli Saksa B1-kieli Ruotsi Matematiikka Biologia Maantieto Fysiikka Kemia Terveystieto Uskonto Evankelisluterilainen uskonto Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Teknisen työn osa-alue Tekstiilityön osa-alue Liikunta Kotitalous Oppilaanohjaus Taito- ja taideaine Valinnaiset aineet Opiskelutaidot

3 Ilmaisutaito Videokurssi Englanti Englannin tukikurssi Englannin tukikurssi Englannin syventävä kurssi Ruotsi ruotsi B2-kieli Saksa B2-kieli Ranska B2-kieli Venäjä Matematiikka Matematiikka Matematiikka Historia historia Taloustieto Lakitieto Musiikki Musiikki Musiikki Kuvataide Kuvataide Kuvataide Tekninen työ Tekninen työ Tekninen työ Tekstiilityö Tekstiilityö Tekstiilityö Liikunta Liikunta Liikunta Kotitalous Kotitalous Kotitalous Tietotekniikka Tietotekniikka Tietotekniikka Liitteet ja linkit Perusopetuksen tuntijako Kouvola 2009 Kouvolan kaupunki: Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2020 Perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tukea koskeva suunnitelma Järjestyssäännöt.doc Kriisisuunnitelma.doc Koulukiusaamiseen puuttumisen malli Hirvelässä Liikenneturvallisuussuunnitelma 2

4 Pelastussuunnitelma Koulun kotisivut: 3

5 1. YLEISTÄ Kunnassa tulee olla perusopetusta varten kunnan opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman kuntakohtaisessa osassa määrätään kunnan kaikkia peruskouluja koskevista yhteisistä asioista sekä vieraitten kielten ja toisen kotimaisen kielen opetuksesta. Koulukohtainen opetussuunnitelma muodostaa koulutyön suunnittelun, arvioinnin ja toteuttamisen perustan. Koulukohtainen opetussuunnitelma sisältää koulukohtaisesti päätettävät ja yleiset perusopetuksen toteuttamiseen kuuluvat asiat. Muilta osin koulun opetussuunnitelma perustuu perusopetuslakiin ja peruskouluasetukseen, opetussuunnitelman perusteisiin sekä koulutuslautakunnan ohjeisiin ja määräyksiin. Lukuvuosittaista koulutyön järjestämistä varten hyväksytään koulun työsuunnitelma, joka pohjautuu koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan. 2. ARVOPOHJA JA TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Ihmisoikeuksia määrittäviä keskeisiä asiakirjoja ovat YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus. Perus opetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Koulumme tarjoaa peruskoulun vuosiluokkien oppilaille mahdollisuuden monipuoliseen yleissivistykseen ja kasvuun kohti aikuisuutta. Turvallinen opiskelu- ja kasvuympäristö on perusedellytys näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Opetus- ja kasvatustavoitteisiimme pyrkiessämme otamme huomioon myös muilta koulumme sidosryhmiltä saamamme palautteen ja yhteiskunnan perusopetukselle asettamat vaatimukset. Opetus- ja kasvatustehtäväänsä toteuttaessaan koulumme pyrkii läheiseen yhteistyöhön ja yhteisymmärrykseen oppilaiden vanhempien kanssa kotien kasvatustehtävää tukien. Yhteistyössä kotien kanssa kasvatamme oppilaistamme yhteistyökykyisiä, rehellisiä, itsenäisiä ja omaaloitteisia, ahkeria ja vastuuntuntoisia, hyvin käyttäytyviä ja toiset ihmiset huomioon ottavia yksilöitä ja kansalaisia. Erityisesti haluamme vahvistaa oppilaidemme tervettä itsetuntoa, jota tarvitaan jatkuvasti muuttuvassa ja kansainvälistyvässä yhteiskunnassa. Haluamme edistää oppilaidemme opiskeluvalmiuksia mahdollisimman monipuolisesti niin, että oppilaamme kykenevät jatko-opinnoissaankin sekä itsenäisyyttä että yhteistyötä vaativaan opiskeluun. Korostamme elinikäisen oppimisen valmiuksia. Tiedonhankintataitojen oppiminen kuuluu tietoyhteiskunnan kansalaisen yleissivistykseen tietojen käsittelystä ja arvioinnista itsenäiseen päätöksentekoon asti. Koulumme vaalii elävän ja aktiivisen yhteyden säilyttämistä ympäristöönsä. Voikkaan, Pilkanmaan, Oravalan ja Jaalan erityispiirteiden monimuotoisuus auttaa kasvattamaan oppilaistamme suvaitsevaisia kansalaisia. 4

6 3. YLEISET KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TAVOITTEET Tavoitteenamme on luoda avoin, kiireetön ja myönteinen oppimisilmapiiri, joka edistää terveen itsetunnon kehittymistä oppilaissamme, kasvua kohti aikuisuutta ja halua elinikäiseen oppimiseen. Haluamme tarjota oppilaillemme haasteellisia opiskelumahdollisuuksia, mutta yhtäkään oppilastamme emme halua jättää yksin opiskeluvaikeuksiensa kanssa. Pidämme tärkeänä, että koulumme oppilas on - vastuullinen niin itsestään, toisista ihmisistä kuin yhteisestä omaisuudesta - rehellinen, luotettava ja avoin - tavoitteellisesti työskentelevä niin yksin kuin ryhmässä - terveen itsetunnon omaava ja kykynsä tunteva - sosiaalinen ja hyvin käyttäytyvä - oikeudenmukainen ja tasa-arvoisuutta puolustava - suvaitsevainen ja empaattinen - koulun säännöt ja turvallisuustekijät huomioon ottava - luontoa ja ympäristöä arvostava sekä ekologisesti toimiva - yhteisesti sovittuja pelisääntöjä noudattava. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään koulussamme niin, että jokainen oppilas oppii tietotekniikan perustaidot. Tvt-taitoja pyritään vahvistamaan laaja-alaisesti eri oppiaineissa. Tärkeintä tvt-taitojen oppimisprosessissa on taito valikoida ja tulkita tietoa sekä jäsentää ja luoda uutta tietoa aikaisemmin hankittujen tietojen ja kokemusten pohjalta. 4. KIELIOHJELMA Vieraita kieliä opiskellaan kaupungin opetussuunnitelmassa vahvistetun kieliohjelman mukaisesti (liite). Vuosiluokilla 1-6 opetetaan kaikille yhteisenä ensimmäisenä vieraana kielenä englantia. Kielen opiskelu aloitetaan viimeistään 3. luokalla. Oppilaat voivat valita alkavaksi vapaaehtoiseksi kieleksi ruotsin tai saksan. Vapaaehtoisen kielen opiskelua jatketaan vuosiluokilla 7-9. B1-kielenä opetetaan ruotsin kieltä, joka on kaikille yhteinen ja jonka opiskelu aloitetaan 7. luokalla. Vuosiluokilla 7-9 valinnaisina tarjottavat B2-kielet ovat saksa, ranska ja venäjä. 5. OPPIMISYMPÄRISTÖ, TOIMINTAKULTTUURI JA TYÖTAVAT Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri Koulu toimii vuonna 1961 valmistuneessa koulurakennuksessa. Koulun välittömässä läheisyydessä on pallokenttä, tennis/jääkiekkokaukalo ja rajoitetusti yleisurheiluun sopiva kenttäalue. Lähimaastot antavat hyvät mahdollisuudet hiihtoon ja suunnistukseen sekä biologian ja maantiedon maasto-opetukseen. Myös historiaan löytyy opetuskohteita oppilasalueeltamme sekä moniin aineisiin teollisuuden vierailukohteita. 5

7 Koulun tai luokan retki-, ulkoilu- ja teemapäivien opintokohteet voivat sijaita koko eteläisen Suomen alueella. Voikkaan kirjastoa käytetään tarvittaessa. Koulun oman käsikirjaston teokset on pääosin sijoitettu aineluokkiin. Tietotekninen varustelutaso on tyydyttävä, tarkempi erittely on koulun tietostrategiassa (liite). Avoin, välitön ja kiireetön oppimisilmapiiri tukee oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistää hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoten kiinnostavia haasteita ja ongelmia. Tilojen ja ympäristön siisteys ja viihtyvyys on jokaisen työyhteisön jäsenen vastuulla. Kohteliasta ja rauhallista käyttäytymistä sekä asiallista pukeutumista edellytetään koulumme jokaiselta oppilaalta. Koulussamme huolehditaan oppilaiden perusturvallisuudesta, ohjataan oppilaita terveisiin elämäntapoihin, puututaan välittömästi ongelmatilanteisiin ja tiedotetaan niistä vanhemmille. Järjestyssäännöissä on turvallisuuteen liittyvistä asioista perusteltuja määräyksiä ja ohjeita. Koululla on paloviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma. Palohälytyksen aiheuttamaa koulutilojen tyhjentämistä harjoitellaan vähintään kerran vuodessa syyslukukaudella. Kriisitilanteita varten koululla on kriisisuunnitelma (liite). Yhteiset juhlat, teemapäivät ja tapahtumat tukevat kasvatustavoitteitamme ja luovat yhteishenkeä koko kouluyhteisöön. Osallistuminen tapahtumien toteuttamiseen tuo oppilaille onnistumisen iloa yli oppiainerajojen ja palvelee siten myös opetuksen eheyttämistavoitetta. Työtavat Opettaja valitsee työtavat. Hänen tehtävänään on opettaa ja ohjata sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän oppimista ja työskentelyä. Opetuksessa korostamme yhteistoiminnallisia työskentely- ja tiedonhankintatapoja, mutta annamme oppilaille mahdollisuuden myös itsenäiseen oppimiseen. Tuemme oppilaan aktiivisuutta ja luovuutta sekä oman toimintansa arviointia. Työtavat valitaan niin, että työtavat: - virittävät halun oppia - ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen - aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti - edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niissä harjaantumista - kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja - tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista - edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista - kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten - auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen - kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa. 6

8 Oppilaiden erilaiset oppimistyylit, tyttöjen ja poikien väliset erot sekä yksilölliset kehityserot taustoineen otetaan huomioon työtapoja valittaessa. Jaksotusta toteutetaan niissä aineissa, joissa se on opetuksellisesti hyödyllistä ja työjärjestyksen kannalta mielekästä. 6. OPETUKSEN PAINOTUKSET Viestintäkasvatus kuuluu koulumme painopistealueisiin. Viestintäkasvatuksen osuus korostuu erityisesti äidinkielessä, kuvaamataidossa, musiikissa ja vieraissa kielissä sekä yhteiskunnallisissa aineissa. Oman koululehden julkaiseminen eheyttää opiskelua yli oppiainerajojen. 7. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN Opetuksen eheyttämistä voidaan toteuttaa koulun teemapäivien ja -viikkojen avulla. Myös koulun juhlat ja muut tapahtumat palvelevat eheyttämistavoitetta. 8. AIHEKOKONAISUUKSIEN TOTEUTTAMINEN Aihekokonaisuudet ovat kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja, joiden avulla vastataan myös ajankohtaisiin koulutushaasteisiin. Aihekokonaisuuksia toteutetaan eri oppiaineissa kullekin oppiaineelle luonteenomaisista näkökulmista käsin ja oppilaiden kehitysvaiheen huomioon ottaen. Aihekokonaisuuksia ovat: 1. Ihmisenä kasvaminen 2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 3. Viestintä ja mediataito 4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 6. Turvallisuus ja liikenne 7. Ihminen ja teknologia. Lukuvuonna voidaan valita yksi toteutettava aihekokonaisuus tai eri aihekokonaisuuksia, joita toteutetaan yhdistetysti. 9. VALINNAISAINEIDEN OPETUS Valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden, erityisesti taide- ja taitoaineiden, mukaan luettuna kotitalous, sekä haluttaessa aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden tehtävä on myös antaa oppilaalle mahdollisuus syventää harrastuksiaan ja löytää uusia kiinnostuksen kohteita. Valinnaisten aineiden tulee tukea perusopetuksen tavoitteita. Valinnaisaineet voivat olla - oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä 7

9 7. luokka - useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia - vieraita kieliä - tietotekniikkaan liittyviä aineita. Seitsemännellä vuosiluokalla käytetään 1 vuosiviikkotunti tietotekniikan perusvalmiuksien opiskeluun. Kaikilla oppilailla näin on yhteisenä valintana tietotekniikkaa luokka Valinnaiset aineet ovat kahden vuosiviikkotunnin oppimääriä. Valinnaisia oppimääriä tarjotaan seuraavissa aineissa: - B2-kielet saksa, ranska ja venäjä - tekninen ja tekstiilityö - kotitalous - musiikki - kuvataide - liikunta - äidinkieli - matematiikka - historia - terveystieto - tietotekniikka. Lisäksi voidaan tarjota useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia. Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta erikseen sekä kahdeksatta että yhdeksättä vuosiluokkaa varten. Yhdeksännellä vuosiluokalla kurssit voivat olla joko itsenäisiä kokonaisuuksia tai kahdeksannen vuosiluokan jatkokursseja. Samaa kurssia voidaan tarjota valinnaisena sekä 8. että 9. luokalla, kuitenkin oppilas voi valita yksittäisen kurssin vain kerran. B2-kielen oppimäärä muodostaa yhden kokonaisuuden vuosiluokilla. A2-saksan valinneilla oppilailla aine on yhtenä valinnaisaineena luokilla. Ainekohtaisessa osiossa täsmennetään jokaisen valinnaisen aineen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt sekä vuosiluokat, joilla sitä tarjotaan. Valinnaisissa aineissa oppimääriä voidaan painottaa oppilaitten mielenkiinnon ja harrastuneisuuden mukaan. 10. YHTEISTYÖ MUUN PERUSOPETUKSEN KANSSA Yhteistyö muun perusopetuksen kanssa on asiapainotteista ja perustuu ennen kaikkea oppiaineiden opetusta koskevaan konsultointiin. Yhtenäinen, loogisesti rakennettu ja hyvin toimiva 8

10 kouluverkko mahdollistaa toimintamuotoja, joiden täyspainoinen hyödyntäminen edistää perusopetuksen yhtenäistämistä. Erityisesti yhteistyötä tarvitaan Voikkaan, Pilkanmaan, Jaalan ja Oravalan koulujen kanssa siinä vaiheessa, kun oppilaat ovat siirtymässä seitsemännelle vuosiluokalle. Oppilaanohjaajan ja tukioppilaat vastaavat mm. kuudesluokkalaisten tutustumisvierailuista koulullamme ja edistävät siirtymävaiheen onnistumista. Lisäksi kuudennen luokan huoltajille järjestetään keväällä tutustumiskäynti kouluumme. 11. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ Toimintamme perustana on rakentava, myönteinen ja luottamuksellinen yhteistyö kodin ja koulun välillä. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisössä. Yhteisvastuullinen kasvatus edistää lasten ja nuorten oppimisedellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Ongelmatilanteissa koulumme tarjoaa huoltajille selkeitä kasvatusperiaatteita. Avoin tiedottaminen huoltajille kaikista koulumme toimintaan liittyvistä asioista on erityisen tärkeää. Kirjallisten tiedotteitten lisäksi pidämme yhteyttä WILMA ohjelman avulla. Myös koulumme kotisivuilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista (mm. lukujärjestykset, koevarauslista, tulevat tapahtumat). Kotisivuilla on luettavissa myös sähköinen versio säännöllisesti ilmestyvästä koululehdestämme. Yhteydenpidossa yksittäisen oppilaan huoltajiin on luokanvalvoja avainasemassa. Myönteisen palautteen merkitystä ei pidä tällöinkään väheksyä. Digitaalitekniikan käyttöä suositellaan tasaveroisena vaihtoehtona perinteisten yhteydenpitomuotojen rinnalla. Vanhempaintilaisuuksien aiheita ovat mm. koulun toimintatavat, kasvatukselliset tavoitteet, ainevalinnat, arvioinnin kriteerit ja muut opetussuunnitelmaan liittyvät asiat. Vierailevia asiantuntijoita kutsutaan tilaisuuksiin tarvittaessa (aiheina esim. huumeet, liikennekasvatus). 12. YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA Yhteistyötä kaupungin muiden organisaatioiden kanssa tehdään tarvittaessa opetustyön tukemiseksi ja täydentämiseksi. Muita yhteistyötahoja ovat mm. alueen yritykset, seurakunta, poliisi- ja pelastustoimi, terveys-, sosiaali- ja nuorisotoimi, lehdistö ja muut tiedotusvälineet, kirjasto, teatteri, erilaiset kansalaisjärjestöt, yhdistykset ja seurat sekä toisen asteen oppilaitokset ja työvoimahallinto. 13. OPPIMISSUUNNITELMAN LAATIMISEN PERIAATTEET Oppimissuunnitelman laatimista selitetään tarkemmin kohdassa oppimisen ja koulunkäynnin tuki kohdassa OHJAUSTOIMINTA JA TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISEN JÄRJESTELYT Ohjauksen tehtävänä on edistää oppilaan opiskelutaitojen kehittymistä ja opintojen kulkua. Aineenopettaja ohjaa oppilasta oman oppiaineensa opiskelussa, auttaa häntä kehittämään op- 9

11 pimaan oppimisen taitojaan ja valmiuksiaan sekä pyrkii ennaltaehkäisemään opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Oppilaalle ja hänen huoltajilleen tiedotetaan perusopetuksen työtavoista, valintamahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan opiskelun ja tulevaisuuden kannalta. Huoltajille selvitetään myös ohjaukseen, opiskeluun, oppilashuoltoon ja tukipalveluihin liittyvät asiat ja työnjako. Huoltajille järjestetään neuvottelutilaisuuksia oppilaan opiskeluun ja valintoihin liittyvistä kysymyksistä luokanvalvojan, aineenopettajan, erityisopettajan tai oppilaanohjaajan kanssa. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi ohjauksella tuetaan erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen. Paikallisen työ- ja elinkeinoelämän kanssa tehdään yhteistyötä koko koulun toiminnan tasolla siten, että luokkatunneille tai teemapäiville kutsutaan mahdollisuuksien mukaan työelämän edustajia, järjestetään työpaikkakäyntejä, tehdään projektitöitä ja hyödynnetään eri ammattialojen tiedotusmateriaalia. Eri oppiaineiden opetukseen sisällytetään kokonaisuuksia, jotka liittävät opiskeltavan aineen antamat tiedot ja taidot työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Kahdeksannella luokalla oppilas tutustuu koulumme henkilökunnan töihin. Yhdeksännellä luokalla järjestetään työelämään tutustumisjakso (TET). Jotta oppilaan opiskeluongelmiin voitaisiin puuttua riittävän ajoissa, jakautuvat oppilaanohjauksen vastuualueet työyhteisössämme seuraavasti. Aineenopettajan vastuualueet: - oppiaineen opiskelutaitojen opettaminen ja opiskelun ohjaaminen - auttaminen ainekohtaisissa oppimisvaikeuksissa - opiskelujen etenemisen seuranta - tukiopetus, pedagoginen arvio ja hopsin laadinta - yhteistyö luokanvalvojien kanssa - yhteydenpito huoltajiin oppiaineen opiskeluun liittyvissä asioissa - erityisopetuksen tarpeen kartoitus - oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKSin) laadintaan osallistuminen - vanhempien illat - oman valinnaisaineen esittely - poissaolojen ja myöhästymisten rekisteröinti - kirjallinen arviointi - valvonnat oppi- ja välitunneilla, häiriökäyttäytymisen ja koulukiusaamisen puuttuminen - kurinpidolliset toimet - kasvatus. Luokanvalvojan vastuualueet: - kouluumme ja sen toimintatapoihin perehdyttäminen, luokkahengen edistäminen 10

12 - tiedonsiirto erityisopettajalta ja opintojen ohjaajalta - tutustumishaastattelu yläkoulun alkaessa - oppilaan osallisuus ja ryhmäyttäminen - kodin ja koulun yhteistyö, vanhempaintilaisuudet - oman luokkansa poissaolojen kokonaisseuranta ja huoltajalle tiedottaminen - oman luokkansa oppilaiden opintojen etenemisen seuranta - osallistuminen oman luokkansa oppilaiden pedagogisen arvioinnin ja hopsin laadintaan - oman luokkansa oppilaiden käytöshäiriöihin puuttuminen - oppilaiden kasvatus - oppilaiden motivointi - oppilaan henkilökohtaiset ongelmat ja sopeutumisvaikeudet - oppilaan henkilökohtainen ohjaus - yhteistyö oppilashuoltohenkilöstön kanssa - yhteistyö muiden saman luokka-asteen valvojien kanssa - kurinpidolliset toimet. Oppilaanohjaajan vastuualueet: - tiedonsiirto nivelvaiheissa - tarvittavan tiedon jakaminen luokanvalvojille ja opettajille - ryhmäsijoittelu - oppilaille tiedottaminen yläkoulun asioista -yläkouluun tutustuminen - henkilökohtainen ohjaus ja pienryhmäohjaus - erityisoppilaiden huomioiminen - opiskeluvaikeuksista kärsivän ja syrjäytymisvaarassa olevan oppilaan ohjaus luokanvalvojan, aineenopettajan tai erityisopettajan kanssa - yhteistyö muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa - kodin ja koulun yhteistyö - oppilaan itsetuntemus ja minäkuva - oppilaan osallisuus koulussa, ryhmäyttäminen - opiskelutaidot, oppilaan opiskelustrategian kehittäminen, oppimistyylit ym. oppimiseen liittyvät asiat - oppilaiden motivaation lisääminen - luokkamuotoinen opetus - oppilaiden kasvatus - opintojen etenemisen seuranta - tiedottaminen valinnaisaineista - valinnaisaineryhmäjako - ammattien, Suomen koulutusjärjestelmän ja koulutusalojen esittely - nuoren oman tulevaisuuden suunnittelu - vanhempienillat 11

13 - työelämään tutustuminen - tutustumiskäynnit oppilaitoksiin ja oppilaitosten edustajien vierailun järjestäminen - koulutusalojen omat rekrytointitapahtumat (tiedottaminen) - tiedotus 2. asteen opinnoista - ohjaus jatko-opintoihin - yhteishausta huolehtiminen - ammatilliset koulutuskokeilut - opiskelijavalinnat - ohjaus yhteisvalintatulosten jälkeen - täydennyshaku. Rehtorin vastuualueet: - nivelvaiheen ohjaus - tiedonsiirto - ryhmäsijoittelu - yläkouluun tutustuminen ja tiedotus oppilaille ja huoltajille - valinnaisaineryhmäjako - vanhempainillat - kurinpidolliset toimet - yhteistyö opettajien, muun oppilashuoltohenkilöstön ja kotien kanssa - kasvatus. Koulukuraattorin vastuualueet: - nivelvaiheen ohjaus - tiedonsiirto - erityisoppilaiden huomioiminen - ryhmäyttäminen ja oppilaan osallisuus - oppilaiden henkilökohtaiset ongelmat - oppilaan henkilökohtainen ohjaus - luokanvalvojalle tiedottaminen oppilasta koskevista asioista - oppilaiden toistuvat ja uhkaavat käytöshäiriöt - oppilaan poissaolojen seuranta - oppilaiden sopeutumisvaikeudet - yhteistyö opettajien, muun oppilashuoltohenkilöstön ja kotien kanssa. Terveydenhoitajan vastuualueet: - oppilaan henkilökohtaiset ongelmat - tiedonsiirto - kodin ja koulun yhteistyö - yhteistyö opettajien kanssa - on oppilashuoltotyöryhmän jäsen 12

14 Tukioppilaiden vastuualueet: - nivelvaiheen ohjaus - tiedotus 6.-luokkalaisille - ohjaaminen yläkouluun ja tiedotus oppilaille -oppilaan osallisuus kouluun ja ryhmäyttäminen - oppilaan sopeutumisvaikeudet Huoltajan vastuualueet: - tutustuminen yläkouluun - tiedonsiirto nivelvaiheissa -sopeutumisvaikeudet - itsetunto ja minäkuva - oppilaan motivointi - oppilaan opiskelustrategioiden kehittyminen - oppilaan kasvatus - oppilaan henkilökohtaiset ongelmat - oppilaan opintojen seuranta - osallistuminen pedagogisen arvion ja hopsin tekoon - oppilaan poissaolojen seuranta - kirjallinen väliarviointi - oppilaan tukena valinnaisaineiden valinnassa - yhteistyö koulun henkilöstön kanssa - vanhempien illat - opiskelijavalinnat - täydennyshaku. Erityisopettajan vastuualueet: - nivelvaiheen ohjaus, erityisoppilaiden huomioiminen - tiedonsiirto nivelvaiheissa sekä tiedotus luokanvalvojalle ja opettajille - ryhmäsijoittelu - kodin ja koulun yhteistyö - opintojen etenemisen seuranta - oppilashuoltotyöryhmän jäsen - erityisopetuksen tarpeen kartoitus - ohjauskeskustelut - vanhempien illat - jatko-opinnot Alakoulun luokanopettajan ym. vastuualue: - nivelvaiheen ohjaus - tiedonsiirto 13

15 Koulupsykologi - erityisoppilaiden ohjaus nivelvaiheessa Työelämään tutustuminen Jokainen koulun oppilas osallistuu yhden kerran lukuvuoden aikana koulun sisäiseen työharjoitteluun. Lisäksi kahdeksannella luokalla oppilaalla on koulun sisäistä työharjoittelua vähintään puolikas koulupäivä. Yhdeksännellä luokalla oppilaan työelämään tutustuminen (TET) kestää kymmenen koulupäivää syyslukukauden aikana eri ammattialojen työpaikoilla tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Yläluokkien oppilaanohjaajat järjestävät yhteistyössä tutustumisjaksojen ajankohdat ottaen huomioon koulujen jaksotuksen ja lomapäivät. Koulumme tasolla oppilaanohjaaja vastaa työelämään tutustumisen käytännön järjestelyistä. Eri oppiaineisiin kytketty yhteistyö työelämään tutustumisen valmistelu-, toteutus- ja arviointivaiheissa vahvistaa merkittävästi oppilaan yleistä opiskelumotivaatiota (liite). 15. KERHOTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN Koulumme kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi voidaan resurssien salliessa järjestää kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan tulee perusopetuksen tavoitteiden mukaisesti tukea oppilaan eettistä ja sosiaalista kasvua sekä monipuolista kehittymistä. Kerhotoiminnan ei kuitenkaan tarvitse välittömästi liittyä koulun yhteisiin tai valinnaisiin aineisiin. Kerhot ovat oppilaille vapaaehtoisia ja ne järjestetään oppituntien ulkopuolisena aikana. Kerhoista päätetään vuosittaisessa työsuunnitelmassa. Työsuunnitelmaan laaditaan kerhon toimintasuunnitelma, jossa mainitaan kerhon tavoitteet ja keskeiset toimintasisällöt. 16. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Yleinen tuki Yleinen tuki on ennen kaikkea yksilöllisten piirteiden huomioimista kaikessa opetuksessa ja ohjauksessa. Ympäristöä ja toimintaa voidaan muokata oppilaan tarpeita vastaaviksi. Oppimisessa ilmeneviin tuen tarpeisiin vastataan mm. opetusta eriyttämällä. Tukiopetus on koulun ensisijainen tukimuoto yleisen tuen aikana. Tukiopetus aloitetaan heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Ennen kuin oppilaan menestyminen oppiaineessa arvioidaan heikoksi, hänellä tulee olla mahdollisuus osallistua tukiopetukseen. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti aineenopettaja. Tukiopetusta annetaan pääsääntöisesti oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien ulkopuolella. Koulun työaikana tehty perheen lomamatka ei takaa oikeutta tukiopetuksen saamiseen. Lisäksi koulunkäynninohjaaja tukee nuorta oppituntien aikana. Kodin ja koulun yhteistyöllä tuetaan nuoren oppimista. 14

16 Yleiseen tukeen kuuluu myös lahjakkaiden opetus. Tällöin opetusta eriytetään heille sopivaksi. Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan ja koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, annetaan pedagogiseen arvioon perustuen tehostettua tukea. Tehostetun tuen vaiheessa voidaan tehdä joustavia opetusjärjestelyjä, eriyttää ja antaa säännöllisesti tietyn ajanjakson ajan tukiopetusta. Oppilaalle voidaan antaa lisäaikaa kokeissa sekä suullinen vastaamismahdollisuus. Koulunkäynninohjaajan tuki sekä osa-aikainen erityisopetus voivat kuulua tehostettuun tukeen. Lisäksi on mahdollisuus antaa muuta tukea. Pedagogiseen arvioon kuvataan oppilaan oppiminen sekä koulunkäynti kokonaisuutena. Siinä ilmenee myös oppilaan saama yleinen tuki. Pedagogisessa arviossa huomioidaan oppilaan oppimisvalmiudet ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet. Arvioinnissa esitetään millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla ratkaisuilla oppilasta tulisi tukea. Arvion voi laatia opettaja yksin tai se voidaan tehdä moniammatillisena yhteistyönä. Oppilas ja huoltaja ovat mukana pedagogisen arvion teossa. Pedagoginen arvio laaditaan ennen tehostetun tuen aloittamista. koulun oppilashuoltoryhmä käsittelee pedagogisen arvion ja antaa siitä palautteen ennen oppimissuunnitelman laatimista. Oppimissuunnitelmassa esitetään oppilaan opintojen eteneminen ja opetusjärjestelyt, joilla tehostettu tuki toteutetaan. Oppimissuunnitelma laaditaan aina tehostettua tukea saavalle oppilaalle ja tehdään määräaikaisena tehostetun tuen jakson alussa. Oppimissuunnitelman laatimisesta vastaa aineenopettaja, luokanvalvoja tai joku muu asianosainen koulun henkilöstöön kuuluva. Oppimissuunnitelman tekemiseen osallistuvat myös nuori ja hänen huoltajansa. Oppimissuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti. Sitä käytetään kunnes tarve poistuu tai oppilaalle tehdään pedagoginen selvitys erityisen tuen päätöstä varten. Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityisen tuen järjestämisen kokonaisuuteen kuuluvat pedagoginen selvitys, erityisen tuen päätös, henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) sekä erityisen tuen toteuttaminen. Erityisen tuen päätös tehdään tehostetun tuen toimenpiteiden jälkeen. Ennen erityisen tuen päätöksentekoa neuvotellaan oppilaan ja huoltajan kanssa, ja oppilaasta ja hänen oppimisedellytyksistään laaditaan pedagoginen selvitys. Oppimäärä voidaan yksilöllistää silloin, kun oppilas ei saavuta yleisen oppimäärän tavoitteita tukitoimista huolimatta. Oppimäärän yksilöllistetyt sisällöt liitetään HOJKSiin. Erityinen tuki voi olla myös kokonaisvaltaisempaa oppimiseen ja kasvuun liittyvää tukea. Oppilashuoltotyö Oppilashuoltotyöllä tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltotyötä tehdään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajan kanssa. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Oppilashuoltotyöryhmä on koulun moniammatillinen työskentelyryhmä, joka kokoontumisissaan kartoittaa tilanteen ja toimintavaihtoehdot ja sopii menettelytavoista kussakin asiassa. 15

17 Oppilashuoltoryhmään tulleet oppilasta koskettavat asiat käsitellään yhdessä huoltajan kanssa erillisessä huoltajapalaverissa. Huoltaja voi olla myös läsnä oppilashuoltotyöryhmän kokouksessa. Huoltajan kanssa tehdään aloitteellista ja aktiivista yhteistyötä huoltajan kanssa aina, kun oppilaalla on koulussa ongelmia ja tukitoimia tarvitaan. Huoltajalle annetaan tietoa omaa lastaan koskevien tietojen käsittelyyn, tietojen saantiin ja niiden luovuttamiseen liittyvistä asioista. Oppilashuolto tukee huoltajia heidän kasvatustehtävässään. 17. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS Osa-aikainen erityisopetus Osa-aikaisella erityisopetuksella tuetaan oppilasta, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään. Tavoitteena on parantaa nuoren oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Erityisopetus on kannustavaa ja myönteistä. Se tukee oppilaan aloitekykyä ja itseluottamusta sekä auttaa oppilasta suoriutumaan perusopetuksen oppivelvollisuudesta. Oppilaan koko persoonallisuuden kehitystä tuetaan niin tiedollisesti, taidollisesti kuin sosiaalisesti sekä opetuksellisin että kasvatuksellisin keinoin. Lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeet. Osa-aikainen erityisopetus kohdennetaan ensisijaisesti tehostetussa tai erityisessä tuessa oleville oppilaille. Osa-aikaisen erityisopetuksen muodot Pienryhmäopetus Pienryhmäopetusta saa yhdestä viiteen oppilasta sovittuna ajankohtana jonkin aineen oppitunnilla. Aloite pienryhmäopiskelusta tulee aineenopettajalta, huoltajalta tai oppilaalta. Pienryhmäopiskelun käytännön toteuttamisesta sovitaan erityisopettajan kanssa. Opetettavat asiat sovitaan yhteistyössä aineenopettajan kanssa. Opetuksen toteutuksesta vastaa erityisopettaja käyttäen kyseiselle pienryhmälle soveltuvia metodeja. Samanaikaisopetus Samanaikaisopetuksessa aineen opettaja ja erityisopettaja osallistuvat yhdessä oppitunnin toteutukseen ja työnjakoon. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteutus Osa-aikaisessa erityisopetuksessa työskentely laaditaan jaksoittain. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa pyritään siihen, että oppilas selviytyy opinnoistaan pääsääntöisesti normaalissa luokkaopetuksessa. Osa-aikainen erityisopetus voidaan suunnitella ennakoivaksi. Tällöin oppilaalle opetetaan etukäteen asioita, joita opetetaan myöhemmin normaalissa luokkaopetuksessa. Samalla tavoin voidaan keskittyä painottamaan vain oppiaineksen pääkohtia, jotka ovat oleellisia opetettavan asiakokonaisuuden hallinnan kannalta. 16

18 Erityisopettaja ja aineenopettajat toimivat tiiviissä yhteistyössä arvioidessaan oppilaan oppimistapoja sekä suunnitellessaan ja toteuttaessaan oppilaan tukimuotoja. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin yleisopetuksessa. Opetuksessa otetaan erityisesti huomioon oppilaan yksilölliset tarpeet ja valmiudet. Ensisijaisen tärkeää on vahvistaa oppilaan itsetuntoa ja myönteistä asennetta opiskeluun. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa voidaan tehdä oppilaan oppimiseen tai opiskelun järjestämistä liittyviä selvityksiä ja taestauksia. HOJKS Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) on pedagoginen asiakirja, joka laaditaan erityistä tukea saavalle oppilaalle. Oppilaan opettajat ja erityisopettaja laativat suunnitelman yhdessä oppilaan ja tämän huoltajan kanssa. HOJKS:in tehtävä on tukea oppilaan oppimis- ja kasvuprosessia. HOJKS on oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvä yksilöllinen tavoitesuunnitelma sekä suunnitelma opetuksen sisällöstä, pedagogisista menetelmistä ja muista tarvittavista tukitoimista. HOJKS:n toteutumista arvioidaan lukuvuoden kuluessa sekä sen päätyttyä. Arviointiin osallistuvat suunnitelman laatijat. Myös oppilaan arviointi perustuu HOJKS:issa määriteltyihin yksilöllisiin oppimistavoitteisiin ja -sisältöihin. Oppilaan todistuksissa käytetään numeroarvosteluun jälkeen liitettyä tähteä (*). Merkintä kertoo, että arvosanojen antamisen perusteena on ollut oppilaalle yksilöllistetty oppimäärä. Erityisopetukseen siirrettyjen opetus Mikäli opiskelu normaaliopetuksessa ei ole tarkoituksenmukaista oppilaan kehityksen kannalta, oppilaan opetus järjestetään osittain tai kokonaan pienryhmässä. Jokaiselle erityisopetukseen siirretylle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Ennen siirtopäätöstä kartoitetaan oppilaan oppimisedellytykset pedagogisin, psykologisin, lääketieteellisin tai sosiaalisin selvityksin. 18. ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIIN KUULUVIEN OPPILAIDEN OPETUS Maahanmuuttajien opetuksessa noudatetaan kunta- ja koulukohtaista opetussuunnitelmaa oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri, maahanmuuton syy ja maassaoloaika huomioon ottaen. Opetuksen tulee tukea oppilaan kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi. Maahanmuuttajaoppilaalle opetetaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta suomea toisena kielenä, mikäli hänen suomen kielen taitonsa ei arvioida olevan äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Maahanmuuttajille järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös oppilaan oman äidinkielen opetusta. Suomen kielen ja oppilaan äidinkielen opetuksen ohella maahanmuuttajaoppilaille annetaan tukea myös muilla oppimisen osa-alueilla tasavertaisten oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi. Opetuksessa otetaan huomioon maahanmuuttajaoppilaan aikaisempi oppimishistoria sekä hänen kulttuuritaustansa mukaiset kasvatus- ja opetusperinteet. Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä otetaan huomioon maahanmuuttajaperheiden kulttuuritausta ja lähtömaan koulujärjestelmän erityispiirteet. 17

19 Kunnan opetussuunnitelmassa (liite) täsmennetään maahanmuuttajaopetuksen menettelytapoja. 19. OPPILAAN ARVIOINTI Oppilaan arviointi jakautuu kahteen vaiheeseen: perusopetuksen aikaiseen arviointiin ja perusopetuksen jälkeistä jatko-opintokelpoisuutta ennakoivaan päättöarviointiin. Molemmilla arvioinnin vaiheilla on erityistehtävänsä. Arviointi opintojen aikana Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään ja siten tukea myös oppilaan persoonallisuuden kasvua. Opintojen aikaisen arvioinnin tulee olla totuudenmukaista ja perustua monipuoliseen näyttöön. Arvioinnin tulee kohdistua oppilaan oppimiseen ja edistymiseen oppimisen eri osaalueilla. Oppilaan arviointi muodostaa kokonaisuuden, jossa on tärkeää opettajan antama jatkuva palaute. Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin. Oppilaan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai opintokokonaisuuden osalta oppilaan opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Käyttäytymisen arvioivat oppilaan opettajat yhdessä. Oppilaan osoittama käyttäytyminen sekä tiedot ja taidot ja niiden kehittyminen eri oppiaineissa arvostellaan todistukseen numeroin. Valinnaisten aineiden arvioinnissa voidaan käyttää sanallista arviointia hyväksytty/hylätty (H/E). Numeroarvostelussa käytetään arvosteluasteikkoa: 10 erinomainen 9 kiitettävä 8 hyvä 7 tyydyttävä 6 kohtalainen 5 välttävä 4 hylätty. Numeroarvioinnin yleiset kriteerit: Erinomainen (10) Oppilas ylittää lähes kaikkien oppiaineen kriteereiden edellyttämän osaamisen tason osoittaen luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä, ja tämän lisäksi hän osoittaa erityistä harrastuneisuutta oppiaineen aihepiiriä kohtaan. Kiitettävä (9) Oppilas saavuttaa useimpien oppiaineen kriteerien edellyttämän osaamisen tason ja pystyy itsenäiseen työskentelyyn ja opitun soveltamiseen. 18

20 Hyvä (8) Oppilas osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista; joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen. Tyydyttävä (7) Oppilas osoittaa osaamista, jota useimmat oppiaineen kriteerit edellyttävät. Kohtalainen (6) Oppilas osoittaa joidenkin oppiaineen kriteerien edellyttämää osaamista. Välttävä (5) Oppilas pyrkii oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen, vaikka pystyy osoittamaan vain jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista. Hylätty (4) Tavoitteet jäävät saavuttamatta. Työskentelyn arviointi Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Työskentelyn arvioinnissa otetaan huomioon, miten vastuullisesti ja oma-aloitteisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä muiden kanssa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, miten oppilas osaa yhdistää työskentelytaitojensa eri osa-alueet luontevaksi oppimistapahtumaksi, jossa myös itsearviointi ohjaa työn suunnittelua ja toteuttamistapaa. Työskentelyn arvioinnissa otetaan erityisesti huomioon: - läsnäolo oppitunneilla - työvälineiden mukanaolo oppitunneilla - kotitehtävien tekeminen - paneutuminen annettuihin tehtäviin - ohjauksen pyytäminen tarvittaessa - annettujen tehtävien valmiiksi saattaminen ja viimeistely. Työskentelyn arviointi on osa kunkin oppiaineen arviointia. Valinnaisten aineitten arviointi Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Oppilaan itsearviointi Perusopetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Itsearviointitaitojen kehittämisen tarkoituksena on tukea oppilaan itsetuntemuksen kasvua ja opiskelutaitojen kehittymistä. Tavoitteena on, että oppilaan itsetunto ja myönteinen minäkuva sekä osallisuu- 19

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 30.8.2007, 501 Viimeisimmät muutokset: Lasten ja nuorten palvelujen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 31.7.2008, 289. Voimassa lukuvuonna 2008-2009. Viimeisimmät muutokset:

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1

SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1 SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1 2. luku OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Perusopetuksen arvopohja 2 2.2 Perusopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 1 HARVIALAN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 4 JOHDANTO 2 Käsillä oleva opetussuunnitelma koostuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista,

Lisätiedot

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 1 / 144 Sisällysluettelo: Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet...1 vuosiluokille

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9. Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9. Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9 Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1.1 Yleistä...4 1.2 Kuntakohtaisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA. Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten.

POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA. Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten. 1 POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten. Rohkeasti työhön tartumme ja vastuuta kannamme; siten suuriksi kasvamme.

Lisätiedot

U H MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU OPETUSSUUNNITELMA

U H MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU OPETUSSUUNNITELMA PA unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma on vahvistettu koulun johtoryhmän päätöksellä 23.4.2012. Johtoryhmä on tarkastellut ja täydentänyt opetussuunnitelmaa 8.1.2015. ämä opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot