El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja Paavuori Heikki II varapuheenjohtaja Ahola Lotta valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Haggren Ari valtuutettu Hakanen Tapio valtuutettu Himanen Reijo valtuutettu Hirvelä Sirkka valtuutettu Järvenpää Esko valtuutettu Kataja Pekka valtuutettu Koivula Antero valtuutettu Kokko Jyrki valtuutettu Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Kyrö Mika valtuutettu Laaksonen Erja valtuutettu Lampinen Arto valtuutettu Leppänen Kari valtuutettu Loberg Hannu valtuutettu Mäntylä Erkki valtuutettu Nurmesviita Sakari valtuutettu Paakkanen Arja valtuutettu Peltonen Tuula valtuutettu Perälä Risto valtuutettu Poti Jorma valtuutettu Putkonen Aira valtuutettu Pärnäjärvi Leena valtuutettu Rantanen Piritta valtuutettu Riihinen Pertti valtuutettu Sahala Eila valtuutettu Similä Matti valtuutettu Simonen Marko valtuutettu Sipilä Markku valtuutettu Suosaari Voitto valtuutettu Tapiainen Tommi valtuutettu Valkeajärvi Leena valtuutettu Wickholm Jani valtuutettu Aaltonen Eija varavaltuutettu Salminen Helena varavaltuutettu Lindeman Raimo varavaltuutettu

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Muut läsnäolleet Salminen Ilkka kaupunginjohtaja Juurinen Anna-Liisa vt. hallintojohtaja Luostarinen Ari talousjohtaja Korhonen Auli henkilöstöjohtaja Kilpeläinen Leena sivistystoimenjohtaja Liehu Tuula sosiaali- ja terveysjohtaja Kuisma Tarja tekninen johtaja Kainulainen Erkki talous- ja suunnittelupäällikkö Poissa Alanen Tuomo valtuutettu Suuronen Pertti valtuutettu Velling Reino valtuutettu Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Merja Lahtinen puheenjohtaja Anna-Liisa Juurinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Arto Lampinen Jyrki Kokko Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, klo pöytäkirjanpitäjä Anna-Liisa Juurinen

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Käsitellyt asiat Sivu 60 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 61 Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ulkoistaminen / järjestelyt Jämsässä 5 Muutoksenhakuohjeet

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Työjärjestyksen hyväksyminen Kvalt 60 Päätös Valtuuston työjärjestys 16 : Asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, joll ei valtuusto toisin päätä. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ulkoistaminen / järjestelyt Jämsässä 1840/00.01/2014 Sote Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh , hen ki löstö asiat henkilöstöjohtaja, puh Taustaa Jämsän kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan , että ko ko so si aa li- ja terveystoimen palvelutuotannon ulkoistaminen kä sitel lään valtuustossa kiireellisenä asiana. Perusteluiksi kiireiselle käsit te lyl le esitettiin erityisesti se, että sopimukset, jotka on tehty ennen en si vuoden keväällä mahdollisesti annettavaa so te-jär jes tä misla kia, siir ty vät uudelle tuotantovastuualueelle. Lain antamisen jälkeen siir ty mä kau den aikana ja sen jälkeen tehdyistä sopimuksista vas taa la ki luon nok sen täytäntöönpanosäädöksen mukaan so pi muksen tehnyt kun ta. Lisäksi Jämsän itsemääräämisoikeus so te-pal velu jen osalta päät tyy tuotantovastuualueiden käynnistyttyä ja tällaisella pal ve lu tuo tan to so pi muk sel la turvattaisiin nykyisten palve lu jen ja työ paik ko jen säilyminen alueella. Jämsän kaupungilla ja Jokilaakson Terveys Oy:llä (myöhemmin JLT Oy) on sopimus erikoissairaanhoidon ja osan perusterveydenhuollon pal ve lui den tuottamisesta JLT Oy:n toimesta, sopimus päättyy Kokonaisulkoistushankinnan käynnistäminen ilman, että kau pun ki saa JLT Oy:ltä kirjallisen päätöksen sopimuksen pur ka mises ta ennen sen päättymistä, ei ole kaupungin edun mukaista. So pimuk sen siirtämisestä kolmannelle osapuolelle ei ole sopimuksessa mai nin taa ja nyt ulkoistetun toiminnan sisällyttäminen tar jous pyyntöön sellaisenaan hankaloittaa tarjouspyynnön tekemistä ja ei koh tele tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja tuotta mi seen Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos on lau sun to kierrok sel la kunnissa. Lakiesitys toteutuessaan tulee muuttamaan palve lui den järjestämis- ja tuottamisvastuita. Kunnilla ei olisi enää sote-pal ve lu jen järjestämisvastuuta vaan se on viidellä isolla so te-alueel la. Tuottamisvastuu voi olla kuntayhtymällä tai isommalla kun nalla, jolla on mahdollisuus tuottaa kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon pal ve lut, lukuun ottamatta 24/7 toimivaa sosiaali- ja ter vey den huollon päivystystä, jonka voi hoitaa esimerkiksi sitä varten perustettava kun ta yh ty mä. Sote-järjestämislakiluonnoksessa edellytetään päi vys-

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ tys pal ve lui den kokonaisuuden tuottamista (pth-esh-sos.toimi). Oman ki rur gi sen toiminnan turvaaminen vaatii 24/7 päivystyksen, muille ter vey den huol lon toiminnoille riittää päivystystoiminta arkipäivisin klo (22), viikonloppuisin supistetummin. Järjestämislaki esitetyssä muodossaan tulee keskittämään toi min toja isommille alueille todennäköisesti kirurgisen toiminnan ja päi vystyk sen osalta, mutta lähipalvelut kuitenkin säilyvät kunnissa; pal ve luver kos ta ei ole tarkempaa mainintaa. Tässä vaiheessa ei ole tietoa mi ten sote-alueiden tuotanto järjestetään ja mitkä tahot voivat olla tuot ta ji na. Jämsän kaupunginvaltuusto on esittänyt ministeriölle, että Jäm sä kuuluu TAYS-erva-alueen pohjalta muodostettavaan sote-alu ee seen. Lakiluonnoksesta annetussa lausunnossa on Jämsän kau pun ki esittänyt, että sote-alueiden palvelutuotannosta voisi vasta ta maakuntatasoa pienemmätkin alueet. Tätä ovat hyvin monet muut kin kunnat lausunnoissaan kannattaneet. Jämsä on esittänyt ha lun sa toimia tuotantovastuualueena lähikunnille. Pirkanmaan alueen kuntajohtajat ovat kokoontuneet syyskuun lo pulla pohtimaan oman alueensa tuotannon järjestelyjä. Pirkanmaalla suun nit te lu tuotantoalueista on käynnistynyt ja sitä toteutetaan kahdel la mallilla, joista toinen on maakunnan kokoinen vastuualue ja toi nen malli koostuu 4-5- vastuualueesta. Suurin osa Pirkanmaan kun nis ta, myös Tampere, on viimeksi mainitun kannalla. Yksi vastuu alueis ta olisi Jäm sän, Mänttä-Vilppulan, Virtain, Ruoveden, Kuhmois ten ja Juu pa joen muodostama vastuualue. Vir ka mie his tä koostu van työ ryh män ensimmäinen kokous on pidetty Kunta joh ta jat antavat työryhmien ehdotusten pohjalta oman esi tyk sen sä tuo tan to vas tuu alueis ta muutaman viikon sisällä. Sai raan hoi to pii rin kans sa on käy ty useita neuvotteluja syksyn aikana Jo ki laak son sairaa lan toi min nan turvaamisesta tulevissa muu tok sis sa. Järjestämislakiluonnoksessa merkittävää kunnan kannalta on se, että kunnan taloudesta ja päätösvallasta siirtyisi % kunnan ulko puo lel le. Tässä on myös perustuslaillinen ristiriita kuntien it se hallin non näkökulmasta. Rahoitusjärjestelyt ovat myös tarkemmin mää rit te le mät tä; kunta tulee maksamaan sote-palveluista ka pi taatiope rus tei sen maksun, jossa on huomioitu ikärakenne ja sai ras tavuus, mutta tarkemmat laskelmat puuttuvat. Mikäli kunnalla on vastui ta ja velvoitteita, jotka ulottuvat vuoden 2017 jälkeiseen aikaan, on epä sel vää, siirtyvätkö niiden kustannukset tuotantovastuualueelle vai aiheuttavatko ne sopimuksen tehneelle kunnalle pääl lek käi siä kus tan nuk sia. Viime päivinä on tiedotusvälineissä on jul kais tu asiantun ti joi den (mm. STM:n kansliapäällikkö ja hallitusneuvos, Kun ta liiton ju ris ti) ristiriitaisia lausuntoja asiasta.

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Laki on tarkoitus vahvistaa ensi keväänä ja uudet tuotantoalueet aloit tai si vat toimintansa alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto Jämsä-Kuhmoinen yhteis toi min ta-alu eel la Jämsä-Kuhmoinen yhteistoiminta-alueella on kattavat ja myös laaduk kaat so si aa li- ja terveyspalvelut, joissa on mukana myös eri tyspal ve lui ta. Asia kas pal ve lu jen ostot ovat nykyisellään noin lähes 50% toi mi alan net to kus tan nuk sis ta. Asiakaspalvelujen ostoja on kym menil tä eri tuot ta jil ta, etupäässä erityispalveluiden ostoja, joista suu rimmat os to pal ve lut ovat erikoissairaanhoidon ostopalvelut, jois ta JLT Oy:ltä ostetaan noin 27%. Peruspalveluiden tuotannosta suu rin osa tuo te taan itse. Ostopalvelujen hankkiminen on kerryttänyt toi mi alan vi ran hal ti joi den hankintaosaamista, mutta ko konaisul kois tus on laajuu del taan niin suuri, että sen valmisteluun ja hankinnan to teut ta miseen tarvitaan useita ammattilaisia ulkopuolisia asian tun ti joi ta ja siihen on varattava riittävästi aikaa. Sote-palveluiden kustannuskehitys on ollut nouseva johtuen eri laisten vel voit tei den lisääntymisestä sekä teknologian ja lääketieteen ke hit ty mi ses tä. Erityisesti erikoissairaanhoidon kustannusten hal lit tavuus on osoit tau tu nut haasteelliseksi. Oman toiminnan kus tan nuksiin on pystytty vaikuttamaan huomattavasti paremmin toteuttamalla suu ria kin rakennemuutoksia vanhus- ja mielenterveyspalveluissa. Va kioi mat to mat sote-palveluiden nettokustannukset ovat 58 suu rimman kunnan vertailussa Jämsässä vuoden 2013 Kuntaliiton ke räämien tietojen mukaan euroa/ asukas (minimi e/asukas, mak si mi e/asukas). Jämsän ikäihmisten osuus on 40% suurem pi ja sairastavuus 25% suurempi kuin vertailukunnissa kes kimää rin. Sairaalan ylläpitäminen näin pienelle väestömäärälle ei ole pe rus teltua sen enempää taloudellisesti kuin toiminnallisestikaan. Riittävän po ti las mää rän turvaamiseksi tarvitaan noin asukkaan väes tö poh ja. Erikoislääkäreistä/erityisosaajista on pula; lääketieteen ja teknologian kehittyminen tulee harventamaan eri kois pal ve lu verkos toa; kalliita laitteita/koneita/tekniikkaa ei ole järkevää pitää va jaakäy töl lä. Nämä seikat on todettu jo lähes 10 vuotta sitten tehdyssä laa jas sa selvityksessä, jonka joh dos ta vuonna 2009 käynnistettiin sel lai sen ulkopuolisen kumppanin ha ke mi nen, joka pystyisi hank kimaan potilaita alueen ulkopuolelta ja si ten turvaamaan sairaalan ja työ pai kat seudulla. Kumppaniksi va li koi tui Jokilaakson Terveys Oy, jon ka kanssa tuotantosopimus on voi mas sa saakka.

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sairaalan palvelujen myyntiä muille kunnille on pystytty lisäämään JLT Oy:n toimesta erityisesti sen pääomistajan palveluiden laa jen tumi sen johdosta eri puolille Suomea. Potilaan valinnanvapauden myö tä odotettiin potilasmäärän vielä kasvavan, mutta kaikki ei ole men nyt suunnitelmien mukaan. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ei ole enää jatkanut optiovuosisopimusta ja sieltä tuleva potilasmäärä uh kaa vähentyä. Viime keväinen STM:n lausunto siitä, että Jo ki laakson sairaala ei olisi julkista palvelua an ta va erikoissairaanhoidon yksik kö eikä siten potilaan va lin nan va pau den piirissä, on aiheuttanut sen, että useampi kunta ei ole maksanut asuk kai den sa hoidosta aiheu tu nei ta kustannuksia. Uhkana on myös tä tä kautta oman alueen ul ko puo lel ta tulevien potilaiden väheneminen mikäli sairaalaa ei saada tunnustettua jul ki sek si yksiköksi. JLT Oy työllistää yhteensä lähes 200 henkilöä, joista suurin osa on jäm sä läi siä. Yhden työpaikan verotulot ovat noin e/vuosi. Joki laak son sairaalan (=esh:n) toiminnoissa on vakinaisia työpaikkoja nyt noin 60, joista kirurgisessa toiminnassa noin 30. Loput työpaikat ovat perusterveydenhuollossa, joiden säilyminen alu eel la on hyvin to den nä köis tä tulevissakin ratkaisuissa, koska suu rin osa, 85%, on eri as teis ten hoitajien vakansseja ja hoi to hen ki lö kun nan suuresta elä ke pois tu mas ta johtuen on paikkakunnalla jo nyt pu la etenkin sairaan hoi ta jis ta. Kirurgisen toiminnan (kir.osasto+päiki+ pkl) kus tannuk set ovat lähes 60% koko Jo ki laak son sairaalassa tuotetusta esh:n palveluista. Kaupungin eri kois sai raan hoi don palveluiden ostot JLT Oy:ltä ovat noin 27% koko eri kois sai raan hoi don os to pal ve luis ta. Kaikissa soten tuotantoratkaisuissa Kuhmoisten kanta on otettava huo mi oon, koska Jämsällä ja Kuhmoisilla on voimassa oleva yh teistoi min ta so pi mus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuot ta mi ses ta; kesällä annetun säädöksen mukaan ei so te-yh teis toimin ta-alu ei ta saa purkaa ennen Kuhmoisten kun nan hal litus on käsitellyt Jämsän kaupungin lausuntopyyntöä koskien so si aali- ja ter veys pal ve lu jen mahdollista ulkoistusta (osa- tai ko konaisulkois tus). Päätöksessä todetaan seuraavaa: Kuhmoinen ei pidä sosi aa li- ja terveyspalvelujen kokonaisulkoistusta hyväksyttävänä. Ulkois tuk sen vaikutus palvelujen laatuun ja kustannuskehitykseen on epä var ma. Lisäksi pitkäaikaisella ulkoistuksella rajataan liian paljon tu le vien pää tök sen te ki jöi den valinnanmahdollisuutta palvelujen toteut ta mis ta vas ta. Mikäli Jämsä haluaa jatkaa nykyistä sopimusta terveys pal ve lu ja tuottavan Jokilaakson Terveys Oy:n kanssa, ei Kuhmoi sil la ole mitään tätä vastaan.

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Palvelutuotannon ulkoistus Sairaalan ja kirurgisen toiminnan turvaamiseksi sekä koko sosiaalija terveystoimen kustannuspaineiden vähentämiseksi on ehdotettu ko ko sote-tuotannon ulkoistusta pitkäksi aikaa (10 v + 5 v optio). Ehto na sille, että tuotannon vastuulleen ottava yritys ottaisi ko ko naisvas tuun soten kustannuskehityksestä, on se, että yrityksellä on ol tava koko organisaatio suorassa käskyvallassaan. Ilman ko ko nais kustan nus vas tuu ta, ei koko soten ulkoistusta tarvittaisi, koska kyseessä on pääasiassa sairaalan toimintojen turvaaminen. Ulkoistamisen muodoissa on oikeudellisia, toiminnallisia sekä ta loudel li sia eroja. Kokonaisulkoistamiseksi voidaan ymmärtää kun nal linen päätös, jossa tietty toiminta annetaan kokonaisuudessaan ul kopuo li sen toimijan tuotettavaksi. Sen oikeudellisiin pääpiirteisiin kuuluu myös, että palveluntuottaja on oikeustoimikelpoinen ja itsenäinen or gaa ni. Uudentyyppiset toimintatavat ovat tuoneet kunnat myös uusien oi keu del lis ten kysymysten eteen, koska ulkoistamisissa lii kutaan mo nel la eri oikeudenalalla. Samalla ul kois ta mis ta koskeva sään te ly on li sään ty nyt ja hajanaistunut. Mittava ulkoistaminen vaatii samalla val tuus ton tehtävien selkiinnyttämistä ja vah vis ta mis ta, ku ten ta lous ar vio ra ken teen kehittämistä, muiden toimielinten työnjaon tar kas te lua valtuuston nähden, johtamisjärjestelmien ke hit tämis tä sekä val tuus ton oh jaus me ne tel mien analysointia. Mittavilla ulkois tuk sil la tar koi te taan sellaisia ulkoistuksen muotoja, joilla on kunnan kokoon näh den olennainen taloudellinen tai toiminnallinen rooli. Mit ta vat ul kois ta mi set olisi myös KuntaL 13 :n mukaisesti aina vietä vä val tuus ton päätettäväksi.(lähde: Komulainen M.,2010) Kokonaisulkoistuksesta on Jämsässä vuoden sisällä keskusteltu kah des sa val tuus to se mi naa ris sa ja keskustelujen pohjalta kau pungin joh ta ja käynnisti keväällä selvitysten ja erilaisten tietojen ke rää misen mah dol lis ta ulkoistusta varten. Tietojen ja selvitysten tekeminen oman virkatyön ohella käynnistyi maaliskuun lopulla Tietojen ke rää mi seen osallistui sosiaali- ja terveysjohtajan lisäksi useita viran hal ti joi ta sekä sosiaali- ja terveystoimesta että muilta toimialoilta: so ten tulosaluejohtajat ( 3), talouspäällikkö, hyvinvointiasiantuntija, pal ve lu asian tun ti ja, hankintajohtaja, talousjohtaja ja hen ki lös tö joh taja. Tuleviin tuotantorakenteisiin todettiin tulossa olevalla so te-jär jestä mis lain sisällöllä olevan erittäin suuri vaikutus, jonka johdosta jäätiin odottamaan lain sisältöä. Toukokuussa annettavaksi luvattu sote-jär jes tä mis la ki luon nos saapui kuitenkin vasta kau pungin kirjaamoon.

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Lakiluonnos oli muuttunut aiemmasta huomattavasti mm. yksityisen pal ve lu tuo tan non, erikoissairaanhoidon ja tuotantovastuualueiden osal ta. Kerättyjen tietojen päivitys tehtiin ja kaupunginhallitus kä sit teli soten palvelutuotantoa ja uutta lakiluonnosta kokouksessaan Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukseen val mis tel tiin keväästä lähtien kerättyjen tietojen pohjalta esitys soten pal ve lu tuo tan non järjestelyistä. Esityksen taustalla oli tietoja soten kus tan nus ke hi tyk ses tä, viranomaistoiminnasta, hankintatoiminnan pe ri aat teis ta, kilpailutuksesta, muiden kuntien ulkoistuksesta sekä ul kois tuk sen hyötyjen ja uhkien/riskien kartoituksesta. Hallitus kä sitte li asiaa kokouksessaan ja päätti käynnistää välittömästi pal ve lu jen ulkoistusmahdollisuuksien ja vaikutusten selvityksen, jossa on mukana tasavertaisena vaihtoehtona julkisesti tuotetut pal velut. Kaupunginhallituksen esittelytekstissä todetaan, että ul kois tuksen tavoitteiden asettaminen ei ole mahdollista ilman oman tuo tannon tuntemusta. Selvityksessä on kuvattava ja arvioitava ul kois tuksen ja oman tuotannon vaikutukset palveluketjuihin ja asia kas läh töiseen integraatioon samoin kuin kunnan muiden toimintojen ra ja pintoi hin. Ytimessä on oltava ymmärrys kuntalaisten palvelutarpeesta ja nii den ennakoinnista. Ulkoistuksen mahdollisuuksia ja uhkia ja riskejä on arvioitu (liite). Laa jem pi talouteen, ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ar vioin ti ja markkinatutkimus on ajan puutteen vuoksi tekemättä. Ulkoistuksesta tehty mahdollisuuksien ja uhkien/riskien kartoitus osoit taa, että Jokilaakson sairaalan oman erikoissairaanhoidon ja sii hen kohdistuvien työpaikkojen säilyminen saattaisi olla tur va tumpaa kuin jatkaminen nykymallilla. Toisaalta riskeinä on epävarmuus tu le vien säädösten vaikutuksista tuotantoon, toimintaan ja kus tannuk siin. Pitkäaikaisen ulkoistuksen kaikkia vaikutuksia ei myöskään pys ty tä arvioimaan tässä vaiheessa riittävästi, koska ne ovat vasta muu ta mien vuosien vanhoja. Myöskään tuleva so te-jär jes tä mis la kiluon nos ilman selkeitä kustannusvaikutuksia luo epävarmuutta ratkai suun. Ulkoistuksella rajataan tulevia palvelujen tuottamistapoja ja kau pun gin mahdollisuuksia olla vaikuttamassa toimintojen ja tuo tannon muutoksiin. Luettelo ei ole kattava, paljon muitakin asioita voidaan lisätä listaukseen, mutta esillä on oleellisimmat vaikuttavat sei kat. Kevan toimintaympäristötutkimuksessa kaupunkien ja kuntien talous- ja rahoitusjohdolta sekä kuntayhtymien johdolta kysyttiin nä kemyk siä henkilöstön määrästä ja palvelujen tuottamistavoista. Nel jännes kunnista ja kuntayhtymistä on ottanut ulkoistettuja palveluja takai sin omaksi toiminnakseen. Kunnan omaksi toiminnaksi pa laut tami sen syiksi kuntajohto kertoo kustannukset tai palvelun laadun. Kai ken kaikkiaan noin puolet kunnista ja kuntayhtymistä on joko

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ poh ti nut ulkoistettujen palvelujen kunnallistamista tai palauttanut nii tä omaksi tuotannoksi. Mitä suurempi kunta tai kuntayhtymä on kyseessä, sitä yleisempää pal ve lu jen omaksi toiminnaksi ottaminen tai sen suunnittelu on. Suurim mis ta kunnista peräti kolmannes hoitaa itse sellaisia palveluja, joi ta ne ovat aiemmin ostaneet yksityisiltä palvelutuottajilta, ja asiaa on vähintään pohdittu 60 prosentissa suurimmista kunnista. Syitä pal ve lu jen ja toimintojen palauttamiseen kunnalliseksi toiminnaksi on useam pia; useimmiten kuitenkin mainitaan pettyminen laatuun tai hin taan. Monet kunnat ovat viime vuosina ja etenkin vuoden sisällä ul kois taneet kaikki sote-palvelunsa yritykselle. Kyseessä on useimmissa tapauk sis sa ollut pieni kunta, jolla ei ole ollut vuosikymmeniin jär jes tämis vas tuu ta terveydenhuollosta, joka on hoidettu kuntayhtymän tai vas tuu kun nan puolesta. Näiden yhteistyökuvioiden purkaannuttua, on kunnan ollut etsittävä palvelujen tuottaja ulkoa, koska pal ve lukses sa ei ole,ollut erityisosaajia tehtäviä hoitamaan(lääkäreitä, so siaa li työn te ki jöi tä jne). Poikkeuksena eräs kunta, jolla on edelleenkin omaa erikoissairaanhoitoa entisen aluesairaalan pohjalta. Ulkoistuksen tehneiden kuntien hankinta-asiakirjoihin ja sopimuksiin on tutustuttu; suoraan niitä ei voida käyttää Jämsän olosuhteisiin näh den, mutta joitakin seikkoja sieltä voidaan hyödyntää. Useista kun nis ta on tullut tiedusteluja liittyen Jämsän osaulkoitukseen ja muu ta mat kunnat ovat tehneet tutustumiskäyntejä paikkakunnalle. Kuntalain 27 :n mukaan tulee kunnan kuulla kuntalaisia suun ni teltaes sa merkittäviä muutoksia kunnan toiminnassa, kuuleminen tulee teh dä ennen päätösten tekemistä. Kaikkien sote-palvelujen ul kois tami nen on niin merkittävä muutos, että kuntalaisia tulee kuulla asiassa. Henkilöstö Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisulkoistaminen vaikuttaa monel la tavalla henkilöstöön. Yhteistoimintalain 5 :n mukaan kunnan on neuvoteltava sen henkilöstön kanssa, johon ulkoistus vaikuttaa, en nen kuin ulkoistuksesta päätetään. Toimintoja ulkoistettaessa huo lel li sen valmistelun lisäksi päätökset on perusteltava huolella. Ulkois tuk sen suunnitteluvaihe on henkilöstön näkökulmasta kriittinen: ul kois tuk ses sa henkilöstö joutuu sopeutumaan mm työn perustana ole vat rakenteisiin, toiminnan uusiin sääntöihin jne.

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Yhteistyötoimikunta käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisul kois tus ta ennen kaupunginhallituksen ja -valtuus ton kokousta. Toimikunnan kannanotot saatetaan kau pun gin halli tuk sen ja valtuuston tietoon. Sosiaali- ja terveystoimen hen ki lös töin fos sa on kerrottu ulkoistamisasian tulevan hal lin to elinten käsittelyyn kiireellisenä asiana. Kun kunnan tuottamia palveluita ulkoistetaan, muutoksella saattaa ol la vaikutusta henkilöstön eläketurvaan ja kunnallisen elä ke jär jestel män rahoitukseen. Keva on mielellään työnantajan mukana ker tomas sa eläketurvaan liittyvistä asioista henkilöstölle ja päättäjille eten kin silloin, kun muutos vaikuttaa suureen joukkoon työntekijöitä. Ta voi te on, että Kevan asiantuntijavierailu toteutuisi ennen ul kois tami ses ta päättämistä. Ulkoistaminen prosessina on monivaiheinen ja moniulotteinen. Henki lös tö on muutoksen onnistumisessa keskeisessä asemassa. Se ei ole vain kaupankäynnin kohde, josta sovitaan ulkoistettavien tuot teiden joukossa. Muutosjohtamisessa suurin osa on ihmisten joh ta mista, vähäisiltä osin asioiden johtamista. Pelkästään muiden ul kois tamis pää tök sen tehneiden kuntien sopimusmallit eivät vastaa muu tosjoh ta mi sen haasteisiin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamisen näin nopea päättäminen tarkoittaa sitä, että muutoksen hallittu joh tami nen ja henkilöstön osallisuus jo suunnitteluvaiheessa ei tule to teutu maan. Ulkoistamisen laajuushan ei ole vielä tiedossa samoin kuin muut sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksiin liittyvät muut mah dol li suu det ovat avoinna. Ulkoistamispäätöksen valmistelu tehdään virkavastuulla. Jul kis hal linnos sa sovellettavan virkavastuun perussäännös on perustuslain 118 :ssä: virkamies vastaa toimenpiteestä, johon hän on ryhtynyt. Esitte li jä vastaa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty. Viranhaltijan to si asial li nen virkavastuu liittyy hänen toiminnalleen asetettaviin laadul li siin vaatimuksiin. Tosiasiallisen virkavastuun arviointiperusteita ovat laatuvaatimusten lisäksi hallinto-oikeuden yleiset periaatteet, vir ka mies etiik ka ja toiminnan tarkoituksenmukaisuus. Hyvä hal lin tota pa, hyvä hallinto ja virkamiesmoraali ovat niin ikään tosiasiallisen vir ka vas tuun arviointiperusteita. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisul kois tuk sen valmisteluun on varattu hyvin lyhyt val mis te lu aika (8 vuorokautta valtuuston päätöksestä sosiaali- ja ter veys lau takun nan esityslistan lähettämiseen). Kun tätä valmisteluun varattua ai kaa tarkastellaan päätettävän asiakokonaisuuden laajuutta vasten (esim. taloudellinen volyymi euromääräisesti arvioituna vähintään 600 miljoonaa euroa ja ulkoistuksen piirissä oleva henkilöstö arviolta noin 550 työntekijää), valmisteluprosessissa viranhaltijoiden hal linnol li nen ja tosiasiallinen virkavastuu - joka on yleistä oikeudellista vas tuu ta ankarampaa ja kattavampaa - ei virkamiesoikeudellisessa

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ ja -eettisessä tarkastelussa millään muotoa täytä viranhaltijan toimin nal le asetettavia laatuvaatimuksia. Laatuvaatimusten vähimmäisedellytykset täyttävä, puolueeton ja suun ni tel mal li nen ulkoistamisen viranhaltijavalmistelu olisi edel lyt tänyt sosiaali- ja terveydenhuollon eri tuotantovaihtoehtojen tar kas telua kaupunginhallituksen kokouksessaan päättämällä taval la. Tämä kaupunginhallitukselle virkavastuulla valmisteltu ehdotus pe rus tui paitsi kilpailuneutraliteettiin myös hallintolain sääntelemien oi keus pe ri aat tei den noudattamiseen sekä viranhaltijalain sään te lemään tasapuolisuuden vaatimukseen sekä vaatimukseen noudattaa hy vää hallintotapaa. Virkavastuun laadukas toteutuminen on epäselvää myös mah dol lisen ulkoistuspäätöksen jälkeisessä täytäntöönpanoprosessissa. Han kin ta pää tök sen odotettaneen valmistuvan 4-6 kuukaudessa. Pää tös asia kir jo jen mukaan edellisen, suuruusluokaltaan monin verroin pienemmän hankinnan valmistelu kesti reilusti yli vuoden verran. Paitsi aikaa myös henkilöstöresursseja em. hankintaan oli varat tu nykyistä merkittävästi enemmän. Ulkoistamisprosessin val miste lun aikataulun ratkaisee se, ovatko ulkoistettavan palvelun pro sessit määritelty ja ovatko ne selvät kaikille päättäjille niin lau ta kun nassa, kaupunginhallituksessa kuin kaupunginvaltuustossakin. Ulkoistaminen eroaa muusta valmistelusta siinä, että niissä tarvitaan toi min nal lis ten tarkastelunäkökulmien lisäksi monien oi keus säännös ten hallintaa ja tarkkaa muotosidonnaisuutta ulkoistusprosessin si säi ses tä ja ulkoisesta kulusta. Valmistelija vastaa siitä, että asiaa ei päätetä puutteellisilla tiedoilla. Virkavastuu koskee myös luottamushenkilöitä heidän kan nat ta miensa päätösten osalta. Ulkoistetussa toiminnassa jää palvelujen valvontavastuu so pi muksen tehneen kunnan viranhaltijoille. Valvontaa on tehtävä kunnan oman tuotannon osalta, mutta ulkopuolisen toimintaan puuttuminen ja sen ohjaaminen on huomattavasti työläämpää. Liitteessä on kuvattu laajemmin henkilöstöön, virkavastuuseen ja val von taan liittyviä seikkoja. Mukana on myös henkilöjärjestöjen pää luot ta mus mies ten kannanotto. Palvelujen hankinta Mikäli päätös ulkoistuksesta tehdään, on ennen hankinnan käyn nistä mis tä määriteltävä tavoitteet, kohde, toiminta, kustannukset ja sopi muk sen kesto. Valmisteluvaihe sisältää tarjouksen sisällön, laa-

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ dun, kustannusten, toiminnan, halutun palvelutason, sanktioiden ja ke hit tä mis työn määrittelyn. Lisäksi on pohdittava miten toimitaan tilo jen, kalusteiden, laitteiden, siirtyvän henkilöstön ja tukipalvelujen suh teen. Edelleen on pohdittava mikä vaikutus ulkoistuksella on kau pun gin muuhun toimintaan ja toimintaympäristöön. Val mis te lussa on huomioitava varautuminen sopimuksen irtisanomiseen ennen so pi muk sen päättymistä, kumppanin muutokseen sopimuksen päättyes sä, viranomaistoimintojen hoitamiseen ja sekä ehtoihin yh teis toimin nal le ja sopimuksen seurannalle ja valvonnalle. Julkisista hankinnoista annetun lain ( /348) tavoitteena on te hos taa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen te ke mis tä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mah dol li suuk sia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia jul kis ten hankintojen tarjouskilpailuissa. Hankintalain 2 :ssä todetaan julkisissa hankinnoissa nou da tet ta vista periaatteista, että hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osal listu jia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suh teelli suu den vaatimukset huomioon ottaen. Hankintayksikön esim. kaupungin on siis pyrittävä kilpailun ai kaansaa mi seen hankintoja tehdessään. Avoimuuden periaate edellyttää, et tä julkisista hankinnoista tiedotetaan riittävän laajasti. Ta sa puo lisuu den ja syrjimättömyyden periaate edellyttää puolestaan sitä, että han kin ta pää tös perustuu ennalta asetettuihin objektiivisiin valinta- ja ar vioin ti kri tee rei hin, joita sovelletaan samalla tavalla kaikkiin tar joajiin, ketään suosimatta tai syrjimättä. Yhdenmukainen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, että han kin ta proses sin kaikissa vaiheissa ehdokkaita ja tarjoajia kohdellaan samalla ta val la riippumatta sellaisista tekijöistä, jotka eivät liity hankinnan toteut ta mi seen. Yhdenvertaisuuden on hankinnassa toteuduttava. Kilpai lua voi vääristää, mikäli tarjoaja on voinut osallistua hankinnan koh tee na olevan palvelun tutkimiseen, kokeiluun, selvittelyyn ja kehit te lyyn, ja jos siitä saatu kokemus asettaa tarjoajan muita parempaan asemaan hankinnan valmisteluvaiheessa saatujen tietojen ansios ta. Samoin eturistiriitaa voi syntyä siitä, että tarjouksentekijä on voi nut vaikuttaa hankinnan ehtoihin itselleen edulliseen suuntaan. Han kin ta la kia sovelletaan vain kansalliset kynnysarvot ja EU-kynnys ar vot ylittäviin hankintoihin. Kansallinen kynnysraja mm. sosiaalija ter veys pal ve lu han kin nois sa on tällä hetkellä euroa. Mikäli ter vey den hoi to- ja sosiaalipalveluiden ennakoitu kokonaisarvo ylittää EU-kyn nys ar von euroa, niin ryhmään kuuluva pal ve lu hankin ta voidaan kilpailuttaa kansallisten hankintamenettelyjen mu kaises ti.

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokonaisulkoistusta koskevan hankintaprosessin kokonaiskesto han kin ta me net te lys tä riippuen on 6-12 kk. Virheiden mahdollisuus kas vaa nopealla aikataululla toteutetussa hankinnassa, jolloin hankin ta pää tök sen lainvoimaisuus pitkittyy mikäli päätöksestä va li tetaan. Hankintaprosessia on kuvattu tarkemmin liitteessä. Yhteenveto Pohdittaessa palvelujen ja tuotannon järjestelyjä, on syytä pyrkiä näke mään vähintään 20 vuoden päähän. Kyseessä on kaikkien so siaa li- ja terveyspalveluiden tuottamisen järjestelyt, ei vain oman erikois sai raan hoi don palveluiden tuottaminen. Tilanteessa, jossa sote-jär jes tä mis la ki on vasta luonnosvaiheessa ja uusista tuo tan toalueis ta ei ole mitään varmaa, on sote-palvelujen tulevaisuuden ennus ta mi nen erittäin haasteellista. Palvelutuotannon ulkoistamisen perustelujen täytyy lähteä or ga nisaa tion tavoitteista ja tarpeista ja niiden tulee perustua tutkittuun ja ob jek tii vi seen tietoon. Oleellista on pohtia ulkoistettavan pal ve lu tuotan non sisältöä ja laajuutta. Julkisen vallan käyttöä vaativat tehtävät jää vät kaupungille joka tapauksessa, niitä ovat ainakin seuraavat: so si aa li työs tä vastaava viranhaltija, lapsiperheiden ja aikuisten so siaa li työ, toimeentuloturva, kuntouttava työtoiminta, työllistäminen, vam mais pal ve lun sosiaalityö, vanhuspalveluiden sosiaalityö, ter veyden huol lon viranomaistoiminnat, terveyskeskustoiminnasta vastaava lää kä ri, sopimuksenvalvonta (laatu, kustannukset, toiminta), mo ni jäse ni nen poliittinen elin oikaisuvaatimusten käsittelylle, ti laa ja or ga nisaa tio (johtaja, sihteeri, talous- ja toimistohenkilöstöä). Ko konaisulkois tuk sen tullessa kyseeseen kaupungin palvelukseen jäisi noin henkilöä ja ulkoistetaan n henkilöä. Ko konaisul koistuk sen suuruus euroina on noin M vuositasolla, 10 vuoden osal ta M. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset ovat noin 80 M, mutta hankinnan arvo tulee olemaan pienempi, kos ka vi ran omais toi min ta jää kaupungin vastattavaksi. Erityispalvelujen osalta on aina syytä pohtia mitä palveluja on toi minnal li ses ti ja taloudellisesti järkevä alueella tuottaa; usein tarvittavien pe rus pal ve lu jen turvaaminen alueella on kuntalaisen kannalta tärkein tä, mikäli palveluja tarvitsee harvoin, ei muutaman kymmenen ki lo met rin matkustaminen tuskin ole ylivoimaista kenellekään. Jämsäs sä tulevan palvelutuotannon osalta on huoli erityisesti oman erikois sai raan hoi don ja etenkin sen kirurgisen toiminnan sekä 24/7 päivys tyk sen säilymisestä tulevaisuudessa. Perusterveydenhuollon ja so si aa li toi men palvelut erittäin todennäköisesti säilyvät alueella; pai-

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ nei ta palveluverkoston harventamiseen on jo ollut nytkin kustannusja laatusyistä, ja nämä paineet eivät tulevaisuudessa tule vä he nemään vaikka mitään lakimuutoksia ei tulisikaan. Jokilaakson sairaalan kirurgisen toiminnan ja ympärivuorokautisen päi vys tyk sen säilyminen tukee alueen työpaikka- ja elin kei no ra kennet ta ja edistää paikkakunnan imagoa laaja-alaisten palvelujen tarjoa ja na. Sairaalan säilymisen turvaamiseksi paikkakunnalla on ulkois tuk sen lisäksi myös muita keinoja. Sairaalan tuotantoa varten voi daan perustaa myös julkisomisteinen yhtiö muiden kun ti en/kuntayh ty mi en kanssa, jolloin toimenpiteisiin, joita Jämsässä voidaan teh dä, ohjataan potilaita yhteistyössä. Eräänä vaihtoehtona on myös sai raa lan vuokraaminen yksityiselle toimijalle yk si tyis sai raa la käyttöön.oleellisia ky sy myk siä sairaalan tulevaisuuden kannalta ovat seu raa vat: onko sairaala jul ki nen ja pystyykö yritys/ muu taho tuomaan sairaalaan riittävästi potilaita ja siten tur vaa maan sairaalan säi ly mi sen alueella, vaikka valtakunnassa alue sai raa loi den toiminta aje taan alas? Nykyisen JLT Oy:n kanssa solmitun palvelutuotantosopimuksen purkamisesta ennen sopimuksen päättymistä on saatava kirjallinen pää tös ennen kilpailutusta, koska ilman sitä ei kokonaisulkoistusta voi da tehdä. Mikäli kyseeseen tulee kokonaisulkoistus, on hankintaprosessiin varattava riittävästi aikaa sekä hankittava asiantuntijapalveluita hankin nan toteuttamiseksi. Turvatakseen oman alueen palvelut, tulee kunnan tässä vaiheessa kes kit tyä yhteistyöhön erityisesti muiden kuntien kanssa, koska sote-alu eet ja tuotantovastuualueet sovitaan kuntien kesken; sai raanhoi to pii rien toiminta päättyy, mutta niiden asiantuntemusta tarvitaan luon nol li ses ti erikoissairaanhoidon järjestelyissä alueilla. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää näkemyksenään palve lu tuo tan non ulkoistamisesta seuraavaa: 1. Kaupunki pidättäytyy sote-pal ve lu jen laajasta ko konaisul koistuk ses ta, koska - tulevat ratkaisut niin lainsäädännössä kuin siitä seu raa vissa palvelutuotannon järjestelyissä ja rahoituksessa ovat epä sel vät ja sisältävät paljon riskejä - JLT Oy:n kanssa voimassa olevan tuotantosopimuksen pur ka mi ses ta ei ole päätöstä

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ kokonaisulkoistus ei ole kaupungin palvelustrategian mukais ta - riittävää tietoa ei ole nykyisen sote-tuotannon kus tan nuksis ta suhteessa tulevaan - valmistelu on jouduttu tekemään kiireellä ja kaikkia asiaan vai kut ta via seikkoja ei ole ehditty ottaa huomioon ja valmis tel la - toimintojen tuotteistus on keskeneräinen - ulkoistuksen vaikutusten arviointi on tekemättä - markkinatutkimus on tekemättä - kuntalaisten kuuleminen on tekemättä - Kuhmoisten kunta vastustaa kokonaisulkoistusta 2. Kokonaisulkoituksen sijasta kaupunginhallituksen ko kouk ses saan päättämää sel vi tys tä koko so te-pal ve lu tuo tannos ta ja sen vaihtoehdoista jat ke taan suunnitellun mukaisesti se kä keskitytään tuleviin sote-tuotantojärjestelyihin yh teis työssä Pirkanmaan kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Päätös Kaupunginjohtaja, henkilöstöpäällikkö, talousjohtaja sekä soten tulos alue joh ta jat olivat läsnä asiantuntijoina asian käsittelyn aikana. Jorma Poti esitti päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen: So si aali- ja terveyslautakunta päättää esittää näkemyksenään, että kaupun ki kilpailuttaa sote-palvelut viranomaistehtäviä lukuunottamatta eh dol la, että kaupunki pidättää oikeuden olla hyväksymättä yh täkään tarjousta. Tarjouksen antajan tulee olla kotimaahan verot maksa va yritys. Kaupunginhallitus määrittää kilpailutuksen ehdot ja mahdol li sen ulkopuolisen kilpailuttajan sekä kilpailutuksen aikataulun. Kil pai lu tuk sen kanssa yhtä aikaa jatketaan oman tuo tan non/tuo tanto alu een selvittelyä Ylä-Pirkanmaalla. Jyrki Kokko, Pertti Suuronen ja Antero Koivula kannattivat Potin esitys tä. Todettiin että keskustelun aikana on tullut esittelijän ehdotuksesta poik kea va esitys. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus sai 1 äänen (Malin) ja Potin ehdotus 6 ääntä (Aaltonen, Sissonen, Koivu la, Kokko, Suuronen ja Poti), tyhjää 2 (Sahala, Jokinen). Jorma Potin ehdotus tuli päätökseksi. Tuula Liehu jätti päätökseen eriävän mielipiteen: "Jämsän kau pungin edun mukaista ei ole käynnistää kokonaisulkoistusta kiireisellä ai ka tau lul la tilanteessa, jossa sote-järjestämislakia ei ole vielä annet tu ja lakiluonnoksen mukaan palvelujen tuottaminen ja rahoitus ovat epäselviä. Myöskään lain antamisen ja sen voimaan tulon ai ka-

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ tau lus ta ei ole varmuutta ja sisältö voi muuttua. Kokonaisulkoistuksen käynnistäminen kiireellä ei ole myöskään hyvän hallinnon periaatteiden mukaista, koska ennen asian päät tä mistä tulee viranhaltijoiden valmistella asiaa riittävästi eri puolilta ja sitä ei nyt pystystä tekemään. Jämsän kaupungin tulee jatkaa kaupunginhallituksen päättämää sote-pal ve lu jen kokonaisuuden selvittämistä, johon sisältyy eri tuo tanto vaih to eh to jen selvitys sisältäen myös kokonaisulkoistuksen. Samaan aikaan kaupungin on aktiivisesti käytävä neuvotteluja muiden kun tien kanssa tulevista sote-tuotannon järjestelysuunnitelmista." Khall Valmistelija: kaupunginjohtaja, puh ; talousjohtaja, puh ; talous- ja suunnittelupäällikkö, puh ja henkilöstöjohtaja, puh Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksessä on mm. todettu, että "kau pun ki pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtäkään tarjousta" ja sa moin, että "tarjouksen antajan tulee olla kotimaahan verot maksa va yri tys". Hankinta voidaan keskeyttää hankintalain 73 a :n nojalla vain todel li ses ta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn kes keyt tä mistä koskevan asian käsiteltäväksi ottamiselle ei ole hankintalaissa sää det ty määräaikaa. Kotimaisessa oikeuskäytännössä on korostettu, että hankinnan keskeyt tä mi sen tulee perustua todellisiin syihin ja samanaikaisesti menet te lyn on oltava tasapuolista ja syrjimätöntä. Mikäli menettely on ta sa puo lis ta ja syrjimätöntä, hankintayksikkö voi keskeyttää han kinta pro ses sin esimerkiksi, jos tarjouspyyntö on virheellinen tai puutteel li nen, eikä sen perusteella ole mahdollista saada han kin ta yk sikön tarkoittamia tarjouksia (mm. KHO 2004:29, MAO 123/09). Keskeyttäminen on ollut mahdollista hankintamenettelyssä ta pah tuneen virheen, esim. ilmoitusvirheen perusteella (mm. MAO /13 ja MAO 47/12, jossa oli kysymys hankinnan ennakoidun ar von laskemisessa ja tarjouspyynnön sisällön muutostarpeesta). Hankinnan keskeyttäminen on mahdollista myös, jos hankinnan tarve on muuttunut kesken hankintaprosessin tai jos esimerkiksi hankin ta yk si kön rahoitustilanne on muuttunut oleellisesti määrärahojen puut teen vuoksi (KHO taltio 671). Lisäksi oi keus käy tän-

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ nön mukaan keskeyttäminen on mahdollista, jos on saatu vain yksi tar jous, koska tällöin ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai mui den ominaisuuksien kesken (mm. KHO taltio 2365, KHO taltio 2973, MAO /09). Hankinnan keskeyttämistä koskee myös hankintalain 73 :n 1 moment ti. Tämän mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tar joa jien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn rat kai suis ta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Näin ollen myös han kin nan keskeyttämisestä on annettava kirjallinen ja perusteltu pää tös. Hallituksen esitys (HE 50/2006 vp) täsmentää 73.1 :ää siten, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa päättää, missä vai heessa se ilmoittaa tarjousten käsittelyn aikana tekemistään ratkaisuista. Han kin ta yk si kön on kuitenkin ilmoitettava asianosaisille tekemistään rat kai suis ta mahdollisimman nopeasti hyvän hallinnon periaatteiden mu kai ses ti. EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa kes keyt tä mises tä on tehtävä jälki-ilmoitus (hankinta-asetus 11 ). Tarjouspyynnössä voidaan asettaa tarjoajille vaatimuksia. Eh dok kaiden ja tarjoajien kelpoisuutta voidaan arvioida kolmeen kategoriaan kuu lu vien perusteiden mukaan: 1. Pakolliset poissulkemisperusteet (hankintalaki 53 ) 2. Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet (54 ) 3. Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuutta eli kelpoisuutta koskevat edel ly tyk set (56-60 ). Kaksi ensin mainittua poissulkemisperustetta ovat sellaisia seikkoja, jot ka eivät riipu hankinnan kohteen yksityiskohtaisista omi nai suuksis ta, mutta vaarantavat tarjoajan yleisen luotettavuuden ja toi mi tusky vyn. Viimeisen kategorian kuuluvat edellytykset liittyvät yk sit täiseen hankintaan. Hankintayksikkö voi asettaa tarjoajien so vel tu vuudel le pelkästään vähimmäisedellytyksiä ja/tai myös muita vertailtavia pe rus tei ta. Edellytyksenä on, että asetetut vaatimukset ovat syr jimät tö miä ja liittyvät hankittavaan tavaraan, palveluun tai urak kaan se kä ovat kohtuullisessa suhteessa hankinnan laatuun ja laa juuteen. Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut sinänsä ovat tällä hetkellä EU:n han kin ta di rek tii vin soveltamisalan ulkopuolella, niin EU:n tuo mio istuin on useas ti todennut, että soveltamisalan ulkopuolisissa han kinnois sa kin on noudatettava EY:n perustamissopimuksen pe rus ta vanlaa tui sia oi keus sään tö jä ja etenkin kansalaisuuteen perustuvan syrjin nän kiel toa koskevaa periaatetta (mm. asia C-324/98, Telaustria ja Te le fona dress). Pelkästään kansalaisuuden tai sijoittumisen perus teel la ke tään tarjoajaa ei saisi sulkea pois hankintamenettelystä. Oman kun nan tai suomalaisten yritysten suosiminen on kiellettyä.

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Suomessa verohallinto vastaa siitä, että yritykset maksavat veronsa la kien edellyttämällä tavalla. Tasavertainen ja syrjimätön mah dol lisuus tarjota estää myös korruptiota ja harmaata taloutta. Sosiaali- ja terveystoimen sopimukset ja ostopalveluiden arvo Sosiaali- ja terveystoimesta saadun tiedon toimialalla on eriasteisia so pi muk sia noin 200, joista osa hyvin pieniä, osa irtisanottavissa muu ta man kuukauden irtisanomisajalla, osa määräaikaisia, joita ei voi yksipuolisesti purkaa sekä osa puitesopimuksia. Sopimuksia ei voi siirtää ulkoistamistilanteessa yksipuolisella päätöksellä kol mannel le osapuolelle, mikäli sellainen ehto sopimukseen on kirjattu. Tois tai sek si voimassa olevat sopimukset voidaan irtisanoa so pi mukseen kirjatuin ehdoin ja irtisanomisajoin. Sosiaali- ja terveystoimessa tehdään nyt asiakaspalvelujen ostoja noin 52 milj. eurolla. Siitä on palveluostoja sairaanhoitopiireiltä noin 17 milj. euron ja Jokilaakson Terveys Oy:ltä noin 15 milj. euron edes tä. Muut suurimmat ostot ovat seuraavissa kohdissa: lastensuojelun ostopalvelut noin 2,5 milj. euroa (useita toimittajia, mää rä aik. puitesopimus), vanhusten asumispalvelut (useita toi mit tajia, määräaik. puitesopimus) yli 2,5 milj. euroa, mt- ja päih de pal ve lujen asumispalvelujen ostot (useita toimijoita, määräaik. pui te so pimus) noin 3 milj. euroa, vammaispalvelujen ostot noin 4 milj. euroa (eri lai sia, useita toimijoita). Mikäli kokonaisulkoistus koskisi siis vain omaa toimintaa ja palvelutuotantosopimuksia ei voisi siirtää, niin oman tuotannon arvo on noin 30 milj. euroa. Jämsän kaupungin ja Jokilaakson Terveys Oy:n välinen tuo tan to sopi mus, joka koskee lääkärivastaanottoja ja Jokilaakson sairaalan erikois sai raan hoi toa, on voimassa saakka. Mahdollisessa pal ve lu jen kilpailuttamisessa ja ulkoistuksen laajuutta päätettäessä (esim. kokonaisulkoistus) on em. tuotantoso pi mus ja sen kesto otetta va huomioon. Palveluja ulkoistaessa on annettava kaikille tar joa jille tasapuoliset ja syrjimättömät mahdollisuudet osallistua tar jous kilpai luun. Ulkoistaminen ja eläkeasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista harkittaessa on syytä ym mär tää muutamia tosiasioita siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen kun hen ki lös tö poistuu ulkoistamisen myötä KuEL: in piiristä TyEL:in piiriin. Nämä seikat pitää ottaa huomioon ennakkoon jo ul kois ta mispää tös tä harkittaessa.

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sote 90 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684.

Sote 90 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684. Sosiaali- ja terveyslautakunta 90 17.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon järjestelyt Jämsässä 1840/00.01/2014 Sote 90 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684. Kaupungin

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet Tarkastuslautakunta 24 05.05.2015 2013-2016 Kaupunginhallitus 194 01.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.10.2015 Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ulkoistaminen / järjestelyt Jämsässä

Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ulkoistaminen / järjestelyt Jämsässä Sosiaali- ja terveyslautakunta 102 21.10.2014 Kaupunginhallitus 248 29.10.2014 Kaupunginhallitus 252 03.11.2014 Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ulkoistaminen / järjestelyt Jämsässä 1840/00.01/2014

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Jämsän Terveys Oy:n ehdotus Jämsän kaupungille tuotantosopimuksen kokonaisvastuun alkamisesta

Jämsän Terveys Oy:n ehdotus Jämsän kaupungille tuotantosopimuksen kokonaisvastuun alkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 89 25.11.2015 Jämsän Terveys Oy:n ehdotus Jämsän kaupungille tuotantosopimuksen kokonaisvastuun alkamisesta 1.1.2016 Sote 25.11.2015 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja,

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Henkilöstö. Ulkoistamispäätöksen valmistelu. Virkavastuu

Henkilöstö. Ulkoistamispäätöksen valmistelu. Virkavastuu 1 (5) Henkilöstöjohtaja Auli Korhonen Henkilöstö Ulkoistamispäätöksen valmistelu Virkavastuu Julkishallinnossa sovellettavan virkavastuun perussäännös on perustuslain 118 :ssä: virkamies vastaa toimenpiteestä,

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

15 08.02.2017 19 01.03.2017 23 12.04.2017 30 19.04.2017 38 17.05.2017 Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden kilpailuttaminen TARK 08.02.2017 15 Hankintapäällikkö Leena Räsänen esittelee asiaa tar

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 Hyvinvointilautakunta AIKA 22.11.2017 klo 16:30 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Kunnanhallitus 238 14.08.2017 Kunnanhallitus 259 28.08.2017 Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 1550/58.580/2017 Kunnanhallitus 14.08.2017 238 Tekninen

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi / Jämsän kaupungin lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi / Jämsän kaupungin lausunto Kaupunginhallitus 24 01.02.2016 Kaupunginvaltuusto 10 08.02.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi / Jämsän kaupungin lausunto 2581/00.04.00/2015

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valtuuston 3.11.2014 61 päätöksen tarkentaminen/12 valtuutetun 1.12.2014 esittämä vaatimus ulkoistamispäätöksen kumoamisesta

Valtuuston 3.11.2014 61 päätöksen tarkentaminen/12 valtuutetun 1.12.2014 esittämä vaatimus ulkoistamispäätöksen kumoamisesta Kaupunginhallitus 282 01.12.2014 Kaupunginvaltuusto 69 01.12.2014 Kaupunginhallitus 286 15.12.2014 Valtuuston 3.11.2014 61 päätöksen tarkentaminen/12 valtuutetun 1.12.2014 esittämä vaatimus ulkoistamispäätöksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 35 18.03.2015 Perusturvalautakunta 65 27.05.2015. Turvapuhelinpalvelun kilpailuttaminen yhteistoiminta-alueella 180/240/2015

Perusturvalautakunta 35 18.03.2015 Perusturvalautakunta 65 27.05.2015. Turvapuhelinpalvelun kilpailuttaminen yhteistoiminta-alueella 180/240/2015 Perusturvalautakunta 35 18.03.2015 Perusturvalautakunta 65 27.05.2015 Turvapuhelinpalvelun kilpailuttaminen yhteistoiminta-alueella 180/240/2015 Perusturvalautakunta 18.03.2015 35 Viitasaaren kaupungilla,

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen

Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen Kunnanhallitus 109 05.05.2014 Kunnanvaltuusto 35 19.05.2014 Kunnanhallitus 173 30.06.2014 Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen Khall 05.05.2014 109 Valmistelija:

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot