Arvio ja esseitä Tutkijan eettisistä valinnoista Liikkanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvio ja esseitä Tutkijan eettisistä valinnoista Liikkanen"

Transkriptio

1 Karjalainen S., Launis V., Pelkonen R., Pietarinen J. (toim.), Tutkijan eettiset valinnat, Gaudeamus: Helsinki, 2002, 399 s. Arvio ja esseitä Tutkijan eettisistä valinnoista Liikkanen Sakari Karjalaisen ja kumppanien toimittama Tutkijan eettiset valinnat on hyvä suomalainen tiedekirja. Tämän kirjoituksen tarkoitus on kannustaa kaikkia tutkimuksen tekijöitä, jotka eivät ole tieteen etiikkaan tutustuneet tarttumaan härkää sarvista ja lukemaan tämä kirja. Toimitettu teos sisältää laajan katsauksen tieteen etiikkaan ja tarjoaa tutkijan uraa polkevalle hyödyllistä perustietoa sekä hänen oman työnsä että oppialansa asemasta suuremmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Etiikkaan tutustumattomalle lienee paikallaan kertoa, että kirjan ote on pitkälle analyyttisen filosofinen ja siinä käydään läpi tieteessä toistuviin eettisiin ongelmiin liittyvää keskustelua. Rakenteellisesti kirjassa on 28 lukua, jotka on jaoteltu neljän teeman alle; Tutkimus ja etiikka, Tutkimuksen kohde, Tutkimuksen suorittaminen ja Tutkija ja yhteiskunta. Tieteen etiikka tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman tuoda yhteen Suomessa harjoitettavan tieteellisen toiminnan koko kirjoa. Kirja tarjoaa näkökulmia niin tieteellisen vilpin käsittelyyn kuin tieteen popularisoinnin nostamiin kysymyksin. Se esittää myös tieteenhistoriallista kommentaaria, johon muiden kuin ihmis tai yhteiskuntatieteiden tutkija muutoin urallaan tuskin törmäisi. Nürnbergin koodin, lääketieteen julkaisijoiden tekijyysvaatimukset sekä suomalaisen tiedepolitiikan historia ovat olennaista tietoa kaikille. En itse esimerkiksi ennen tämän kirjan lukemista tiennyt kansallisen tiedehallinnon muuttumisesta oikeistosivistyneistövetoisesta suunnittelija ja virkamiesvetoiseksi Kekkosen suorittamien Akatemia uudistusten aikana 60 luvulla. Myöhemmin 1990 luvulla, esiin astui vielä kolmas taho, yritysmaailma, jonka tarpeisiin tiedepolitiikkamme on sittemmin alettu ohjaamaan. Täydellinen ei tämäkään teos kuitenkaan ole. Vaikka se on hyvin laaja alainen ja tässä suhteessa onnistunut, ei se tarjoa analyysia kaikista tutkijan kohtaamista eettisistä valinnoista. Eräs olennainen teema, joka nykyisessä tiederahoitusmallissa vaikuttaa tärkeälle, mutta jota kirjassa ei käsitellä, on tutkimusrahoituksen etiikka. Tutkimusrahoituksen hankkimiseen liittyy paljon erilaista problematiikkaa, joka juontuu siitä, että tämä nykyään äärimmäisen merkityksellinen osa tutkimusta on yksi tärkeimpiä tutkijoiden keskinäisiä salaisuuksia. Nykyisessä tiederahoituksessa hakemukset eivät missään vaiheessa ole julkisia ja tutkijoiden toiminnan ohjaus omista ja muiden hakemuksista oppiminen on hidasta. Kirjassa käsitellään vilppiä suhteessa esimerkiksi viran hakemisen yhteydessä, mutta on selvää, että tutkimusrahoitukseen liittyvät kysymykset koettelevat tutkijoita huomattavasti muita useammin. Ne eivät kuitenkaan kirjassa sisälly esimerkiksi tieteellisen vilpin lajeihin. Seuraavassa viisi kirjaan perustuvaa esseetä: Lääketieteellisten julkaisujen tekijyyden kriteerejä 1. Tieteen tunnuspiirteet 2. Eettiset näkökulmat tutkimuskohteen valinnassa ja suuntauksessa 3. Tekijänoikeudet moniteknisissä tutkimusprojekteissa 4. Vilppi ja niiden käsittely tieteellisessä tutkimuksessa 5. Tilaustutkimuksen ja ulkopuolisen rahoituksen etiikka Tutkijan eettiset valinnat: Lassi A. Liikkanen, 2010 Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT 1

2 Lääketieteellisten julkaisujen tekijyyden kriteerejä Vancouver ohjeiston mukaisesti (Additional Statements from the International Committee of Medical Journal Editors, 1997; International Committee of Medical Journal Editor, 2000) Tekijän täytyy täyttää kaikki seuraavat kolme (1 3) vaatimusta: 1) Osallistunut tutkimuksen ideointiin TAI tulosten tuottamiseen TAI sen tieteellisen sisällön muokkaamiseen 2) Osallistunut artikkelin kirjoittamiseen TAI artikkelin tieteellisen sisällön muokkaamisen 3) Hyväksynyt käsikirjoituksen lopullisen version Lue lisää verkosta: nodoi Tutkijan eettiset valinnat: Lassi A. Liikkanen, 2010 Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT 2

3 1. Tieteen tunnuspiirteet Ilkka Niiniluodon kirjoitus tieteen tunnuspiirteistä alkaa toteamuksella, että tieteen luonnetta on vaikea kiteyttää yleispätevän määritelmän muotoon. Tämä on todella osuva toteamus. Vaikka tiedettä voidaan erilaisten tunnusmerkkien avulla pyrkiä erottamaan muista inhimillisen toiminnan lajeista, ei näissä määritelmissä voida päästä biologisten tai matemaattisten määritelmien tarkkuuden tasolle. Tästä seuraa demarkaatio ongelma, eli tieteen ja ei tieteen toisistaan erottamisen vaikeus. Niiniluoto itse on vuonna 1980 esittänyt neljää piirrettä kuvaamaan tiedettä. Ne ovat objektiivisuus, kriittisyys, autonomisuus ja edistyvyys. Näiden ulottuvuuksien toteutumisen kautta on periaatteessa mahdollista suorittaa demarkaatio eli erottaa tiede ja ei tiede toisistaan. Niiniluodon omat kriteerit ovat selvässä suhteessa sosiologi Robert Merton vuonna 1942 esittämiin tiedeinstituution eetoksen imperatiiveihin, joita Niiniluoto lainaa kirjoittamassa luvussa: 1) Universalismi (tieteen väitteiden ei persoonallisuus) 2) Kommunismi (tietopääoman yhteisomistus) 3) Pyyteettömyys (tieto itseisarvona tieteellisessä työssä) 4) Järjestelmällinen epäily (itsekriittisyys ja itseäänkorjaavuus) Näiden avulla voidaan todeta, että tiede on yhteisö, joka näiden arvojen ja pelisääntöjen mukaan toimiessaan tuottaa tietoa. Mitä kauemmas käytäntö menee, sitä epätieteellisempää toiminta on. Kristiina Rolin pohtii kirjoituksessaan tieteellisen etiikan metodologisia ominaisuuksia. Hänen mukaansa eräs olennaisimpia tieteen piirteitä on jonkinasteinen koeteltavuus ja intersubjektiivisuus. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät tieteelliset väitteet voi olla ainoastaan mielipiteitä, vaan niiden täytyy jollakin tapaa ulottua yksilön ulkopuolelle. Tästä seuraa se, että tieteellä täytyy olla menetelmiä, joilla intersubjektiivisuus saavutetaan. Tieteenfilosofiassa keskustelu on usein liittynyt menetelmien ja väitteiden todistettavuuden arviointiin. Niiniluoto viittaa Karl Popperin 1935 tekemään väitteeseen, jonka mukaan tieteellisiä argumentteja määrittää falsifioitavuus ei verifioitavuus, toisin kuin aiemmat positivistista tieteen mallin kannattajat uskoivat. Demarkaatioongelmaan vastaaminen ei siis tapahdu tutkimuskohteen (esim. älyllisten avaruuden elämänmuotojen) vaan tutkimusmenetelmien ja tutkimuksessa käytettävien väitteiden ominaisuuksien arvioinnin perusteella. Tieteellisten tulosten ja väitteiden tulee olla koeteltavissa. Tutkijan eettiset valinnat: Lassi A. Liikkanen, 2010 Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT 3

4 2. Eettiset näkökulmat tutkimuskohteen valinnassa ja suuntauksessa Tutkimuskohteen valitseminen on osa soveltavaa etiikka, se on yksittäinen moraalinen kysymys. Tätä kysymystä ei kirjassa käsitellä yhtä laajasti tai suorasti kuin esimerkiksi tieteen luonnetta, mutta sitä sivutaan useammassa kirjoituksessa. Esille nousee kuitenkin useita kysymyksiä, joiden avulla tutkimuskohteen valintaa voidaan etiikan alueena tutkia. Ajattelu voidaan mielestäni tiivistää seuraaviin eettisiin kysymyksiin: 1) Mitä saa ylipäänsä tutkia 2) Miten saa tutkia? 3) Mitä pitäisi tutkia? Kirjasta välittyvän näkemyksen mukaan kysymykset 1 2 ovat voimakkaan arvosidonnaisia ja niitä voidaan tutkia etiikassa, mutta kysymys kolme on yhteiskunnallinen ja normatiivinen, eikä sen siihen voida etiikan sisällä vastata, vaikka siihen voidaan kysymysten 1 2 tavoin ottaa kantaa. Tutkimuksen suuntaus on usein poliittinen toimenpide ja Erik Allardin kappale käsittelee juuri sitä, miten eri aikakausilla tutkimussuuntia ovat säädelleet erilaiset tiedepoliittiset toimijat, ensin oikeistosivistyneistö (ml. professorit), sitten tiedesuunnittelijat ja myöhemmin markkinavoimat (ns. triple helix malli). Jokaisella tutkimuskohteella on omat erityiset, moraaliset ulottuvuutensa. Eri tutkimusalat ovat eri tavoin eettisesti herkkiä ja niissä tehtävillä päätöksillä on suurempia moraalisia vaikutuksia kuin toisilla. Eri aloilla myös tutkimusmenetelmät ja kohteet ovat eri tavoin moraalisesti arvotettavia ja arveluttavia. Ihmisiin liittyvä tutkimus tuntuu vetoavan ihmisten moraalitajuun herkimmin ja ihmisiä tutkiva tai tutkimuksessaan käyttävä tieteenala on aina eettisesti herkempi kuin esimerkiksi geologia. Tutkimuksen ensisijaiset tavoitteet ja menetelmät eivät kuitenkaan lupaa mitään tutkimuksen tuloksista. Tuloksilla itsellään voi olla moraalisia seuraamuksia, vaikka näitä ei ole voitu ennalta aavistaa. Esimerkiksi uuden teknologian tutkimuksesta voi syntyä tuloksia, joiden väärinkäytöllä voi olla merkittäviä riskejä kansalliselle tai kansainväliselle turvallisuudelle. Yksittäisen tutkijan kannalta tutkimuskohteen ja tutkimusmenetelmien valinnat ovatkin tärkeimpiä eettisiä kysymyksiä. Tutkijan eettiset valinnat: Lassi A. Liikkanen, 2010 Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT 4

5 3. Tekijänoikeudet moniteknisissä tutkimusprojekteissa Tekijänoikeuksien käsittely on Karjalaisen toimittamassa Tutkijan eettiset valinnat kirjassa sivuosassa. Tämä on oikeutettua siinä mielessä, että tekijänoikeudet eivät tarkalleen ottaen ole eettinen tutkimuskysymys. Tekijänoikeudet ovat lainsäädännöllinen toimenpide, jolla suojellaan hengentuotteiden tekijöiden moraalisia oikeuksia. Ilman yhteiskunnallista oikeusjärjestelmää, joka mahdollistaa ja valvoo tekijänoikeuksia, ei niillä ole taloudellista merkitystä. Moraalinen ja käytännöllinen merkitys niillä silti on. Etiikan kannalta ajateltuna tekninen tutkimus ja kehitystyö nostaa pintaan yhden olennaisen havainnon, sen että tekijänoikeus ei ole patentti. Patenteilla on oma tärkeä asemansa nykyään myös tutkimusmaailmassa, erityisesti teknisissä tieteissä ja myös lääkintätieteissä, mutta ne ovat oma, tekijänoikeuksista erillinen järjestelmänsä. Petri Kovanen ja Osmo Saarelma kirjoittavat seuraavasti: tieteellinen julkaisu [esim. kustannusyhtiö] haluaa omistaa vain julkaisun muodon, eli tekstin ja kuvat, mutta ei sen sisältämää henkistä pääomaa tai keksintöjä (s. 294). Tämä tarkoittaa, että henkinen pääoma ei kuulu normaalien tieteellisen julkaisemiseen liittyvien tekijänoikeuksien piiriin.. Lainaus johdattaa toiseen merkittävään tekijänoikeus kysymykseen, joka tutkimustyössä useammin tulee esille. Tieteellisiin julkaisuihin liittyy nykyään sekä tekijyyden että tekijänoikeuden eettisiä kysymyksiä. Lehtien nykykäytäntö on vaatia tekijänoikeuksien luovuttamista ja edellyttää moraalisesti kestäviä periaatteita tekijyydelle. Kovanen ja Saarelma lainaavat lääketieteellisen tutkimuksen tekijyyden kriteerejä Vancouver ohjeistosta (Medical Journal Editors committee 1997; 2000) ja nostavat esiin seuraavat vaatimukset tekijyydelle: Artikkelikäsikirjoituksen tekijänä esiintyvän henkilön on oltava 1) Osallistunut tutkimuksen ideointiin ja käytännön suunnitteluun tai tulosten tuottamiseen tai tulosten analyysiin ja tulkintaan ja 2) Osallistunut artikkelin kirjoittamiseen tai sen tieteellisen sisällön muokkaamiseen ja 3) On hyväksynyt käsikirjoituksen lopullisen version Tutkijan eettiset valinnat: Lassi A. Liikkanen, 2010 Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT 5

6 Kaikkien tässä Kovasen ja Saarelman esittämien vaatimusten on täytyttävä Vancouver ohjeiston mukaan, jotta henkilö voi vaatia osallisuutta työn tekijyyteen. Käytännön moniteknillisen työn kannalta olennaista on, että kaikki toimijat ovat perillä tekijänoikeuksiin ja tekijyyteen liittyvistä kriteereistä, kun artikkeleita tai patentteja laaditaan ja haetaan. Kysymykset siitä kuka luo ja kuka omistaa pitää sopia ennen kuin työtä viedään eteenpäin. Teknillis tieteellisen tutkimuksen puitteissa vastaavaa tietopääoman hyväksikäyttöä voisi osoittaa myös start up yhtiön perustaminen, erityisesti jos se perustuu jonkin tutkimuksessa yhteistoimin luodun läpimurron hyödyntämiseen. Tällöin on tärkeää, että kaikki osapuolet ymmärtävät oikeutensa ja mahdollisuutensa luopua niistä sopivilla ehdoilla. Yliopistokontekstissa tekijänoikeuksia määrittelee nykyään myös yliopistokeksintölaki, joka on esitelty vasta kirjan julkaisemisen jälkeen, olkoonkin että esim. TKK monet osastot ovat soveltaneet vastaavan tietopääoman suojelupolitiikka jo tätä ennen. Tämä tarkoittaa sitä, että monissa tilanteissa tekijänoikeudet virkatyönä tehtyihin keksintöihin ovat itse asiassa yliopistolla, eivätkä tutkijoilla. Tutkijan eettiset valinnat: Lassi A. Liikkanen, 2010 Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT 6

7 4. Vilppi ja niiden käsittely tieteellisessä tutkimuksessa Vilppi on tietoista väärintekemistä. Tämä erottaa vilpin tahattomasta väärintekemisestä. Tahaton vääryys saattaa näyttyä historiallisen kontekstin muuttuessa. Esimerkiksi viittauskäytännöt ovat vuosisatojen varrella vaihdelleet ja menneiden vuosisatojen kirjoittajia saatettaisiin nykykriteerein syyttää lähteiden raportoinnin laiminlyönnistä, joka aikanaan oli normaali käytäntö. Vilppiä käsitellään lähdeteoksessa laajasti (esim. Pietarinen; Karjalainen ja Saxén; Launis ja Sarvas). Jos ajatellaan että tiede on tutkimusinstituutiona saanut nykyisen muotonsa noin viimeisen 150 vuoden aikana (Raatikaisen mukaan) on huomiota vilppiin alettu kiinnittää merkittävästi vasta viimeisten vuosikymmenien aikana. Tämä on johtanut myös toimenpiteisiin. Yhden kirjan kappaleista on kirjoittanut Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan toiminnasta säädettiin Suomessa laki vuonna 1991 ja tämän jälkeen se on harjoittanut toimintaa tutkimusetiikan edistämiseksi. Tämä on merkittävin kotimainen organisaatio, joka ei kuitenkaan käsittele esimerkiksi vilppiä keskitetysti (kuten Tanskan ja Yhdysvaltojen eräät organisaatiot tekevät) vaan vilppiä käsitellään hajautetusti tutkimusta suorittavien organisaatioiden korkeimmilla tasoilla. Suomessa tämä on tarkoittanut yliopistojen rehtoreja. Mitä vilppi sitten on? Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Suomessa noudattama, kansainvälisen linjan mukainen, käytäntö on luokitella hyvän tieteellisen tavan loukkaukset neljään kategoriaan: 1) Sepittäminen (tekaistujen havaintojen esittäminen) 2) Vääristely (havaintojen tarkoituksellinen muokkaaminen tai valikointi) 3) Luvaton lainaaminen (toisen tekijän henkisen tuotteen omiminen ilman viittausta) 4) Anastaminen (toiselle tutkijalle luottamuksellisesti esitetyn tiedon oikeudeton käyttö) Nämä vilpin lajit eivät vielä kata kaikkia mahdollisia toimintavirheiden tapoja. On syytä huomata, että tässä on määritelty vilpiksi tarkoituksellisesti moitittavia toimia jotka, eivät ole rikosoikeudelliset merkittäviä. Tämä siksi, ettei vilpeiksi ole ollut tarkoituksenmukaista lukea sellaisia toimintoja, jotka ovat myös yleisessä, yhteiskunnallisessa kontekstissa tuomittavia. Tutkijan eettiset valinnat: Lassi A. Liikkanen, 2010 Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT 7

8 Tieteellinen vilppi voi tapahtua monilla eri tasoilla ja siitä voivat kärsiä erinäiset toimijat. Tieteellisissä lehtijulkaisuissa vilppi horjuttaa lehden uskottavuutta, kirjassa kirjan luotettavuutta, yliopistossa tutkintojen arvoa. Koska tieteellinen toimija on asemoitu yleisesti ottaen yliopistoon, on yliopiston asema toimia oikeuden jakajana niissä tieteellisen vilpin tapauksissa, joihin ei liity rikosta. Vilppiin voi lisäksi puuttua tiedeyhteisö yleisesti ja ammattiyhteisö erityisesti. Tiedeyhteisön kritiikki ei välttämättä vaikuta vilpintekijään, mutta ammattiyhteisön ulkopuolelle sulkeminen voi sen sijaan vaikuttaa esimerkiksi lääkärin, psykologin tai arkkitehdin toimintaan huomattavasti. Vilpin sanktio vaihtelee vilpin tason mukaan. Lehdissä artikkelin julkaisu voidaan peruuttaa tai virhe oikaista, kirja vetää myynnistä ja yliopistossa tutkinto evätä vilpin vuoksi. Erilaisilla vilpeille voi olla erilainen moitittavuuden aste, joka vaikuttaa myös sanktioon. Sanktiosta ja vilpin tutkimisesta on määritelty omia proseduurejaan, joita esimerkiksi rehtorin käynnistämän vilppiepäilyn tutkinnassa olisi noudatettava. Rikoksiksi luokiteltavat vilpit käsitellään luonnollisesti erikseen oikeusjärjestelmän puitteissa, kuten esimerkiksi tutkimusrahoituksen väärinkäyttö. Lopuksi on mainittava, että tieteellisen vilpin käsittelyyn liittyen monia ongelmia. Jorma Palon artikkeli käsittelee vilpin ilmiantamisen problematiikka. Siinä todetaan, että vaikka ilmiantaminen on välttämätöntä, sen seuraukset ilmiantajalle ovat aina kielteiset. Sosiaalinen koherenssi suojelee siis vilpillisiäkin tieteellisiä ansioita. Kaikeksi onneksi kirjassa esitettyjen arvioiden perusteella tieteellinen vilppi on kohtuullisen harvinaista. Tutkijan eettiset valinnat: Lassi A. Liikkanen, 2010 Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT 8

9 5. Tilaustutkimuksen ja ulkopuolisen rahoituksen etiikka Otsikkoa käsiteltäessä on syytä huomioida kaksi asiaa: mitä on tilaustutkimus ja mitä on ulkopuolisen rahoituksen etiikka? Kommentoin ensin jälkimmäistä, sillä mielestäni termi ei ole mielekäs. Ulkopuoliseen rahoitukseen liittyy eettisiä kysymyksiä, mutta sikäli kun etiikka ymmärretään Juhani Pietarisen ja Veikko Launiksen määritelmän mukaan asioiden tutkimiseksi moraalisesta näkökulmasta, ei se ole mielekäs. Siksi keskustelisin mieluummin ulkopuolisen rahoituksen eettisistä kysymyksistä. Toinen määriteltävä termi on tilaustutkimus. Se on Panu Raatikaisen lainaamaan OECD:n määritelmän ymmärrettävissä aina suhteessa johonkin kolmesta tutkimus ja kehittämistoiminnan lajeista: 1) Perustutkimus (tiedon itsearvoinen etsintä) 2) Soveltava tutkimus (käytännön tavoitteisiin pyrkivä, perustutukimuksee perustuva) 3) Kehittämistyö (tuotteiden tai palvelujen tuotanto tutkimustulosten avulla) Raatikaisen mukaan ulkopuolisen rahoittamaa tutkimusta, jossa tutkijan tai korkeakoulun oikeuksia (aiheenvalinta, oikeus tutkimustuloksiin jne.) jollakin tapaa rajoitetaan rahoittajan hyväksi, kutsutaan tilaustutkimukseksi (kursivointi originaalisista, s. 318). Ulkopuolisen rahoituksen osuuden lisääntyminen viime vuosikymmeninä yliopiston budjetissa on tarkoittanut myös tilaustutkimuksen lisääntymistä. Koska ulkopuolisilla rahoittajilla on harvoin varaa tai kiinnostusta tukea perustutkimusta, suuntaa rahoitus tutkimusresursseja useimmiten soveltavaan tai kehitystutkimukseen. Gibbonsin ja kollegoiden teoria tieteen siirtymisestä ykkösmallista kakkosmalliin on tässä esikuvana (Allardt). Yritysten rahoitus ei ole kuitenkaan ainoa tutkimusta suuntaavaa tekjiä. Tutkimuksen rahoitusmuodot ja tutkimuksen ohjaus ovat myös Suomessa viimeisten 50 vuoden aikana muuttuneet merkittävästi. Allard kirjoittaa kuinka Kekkonen uudisti 1960 luvulla Suomen akatemian. Vuonna 1983 perustettiin Tekes turvaamaan suomalaisen teollisuuden ja tutkimusyhteisöjen yhteistyötä. Edellisellä lamakaudella 1990 luvulla yliopistojen rahoitusta leikattiin, mikä heijastui niiden resursseihin tehdä perustutkimusta luvun lopulla tutkimuksen suuntaaminen on ollut jatkuvasti tiedepolitiikan otsikoissa. Esimerkiksi ns. innovaatioyliopistohanketta arvosteltiin aikanaan hyvin ankarasti näköalattomaksi Tutkijan eettiset valinnat: Lassi A. Liikkanen, 2010 Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT 9

10 tutkimuksen suuntaamisesta perustutkimusrahoilla ulkopuolisten toimijoiden oletettujen intressien suuntaan. Raatikaisen mukaan tutkimustyön yhä voimakkaampi suuntautuminen perustutkimuksesta on sekä fakta että ongelma. Tämän sijaan haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota tilaustutkimuksen muihin vaikutuksiin. Tilaustutkimus, siten kuin Raatikainen sen määritteli, on ristiriidassa mertonilaisen tieteen eetoksen kanssa. Se rikkoo pyyteettömyyden ja kommunismin periaatteita. Tutkimuksen salaaminen ja tietojen luovuttaminen etuoikeutetusti rahoittajille ovat julkisuusperiaatteen vastaisia. Tämä on Raatikaisen mielestä erityisen haitallista siksi, että julkisuus liittyy tieteen itseäänkorjaavaan rakenteeseen. Erityisesti perusja soveltavassa tutkimuksessa teoreettisen pohjan on syytä olettaa olevan aina tieteellisen keskustelun kohteena. Tiedon soveltaminen sokeasti ilman tieteellisen yhteisön kommentointi voi johtaa yksittäisen tutkijan tai jopa ryhmän tieteellisesti kestämättömille urille. Tilaustutkimuksen eräs moraalisesti arveluttava puoli on rahoittajien valta tutkimukseen. On helppo kuvitella, että rahoittajien intressien vastaisia tuloksia on vaikea julkaista ja valtasuhde voi lisätä vilpin todennäköisyyttä. Tutkijan eettiset valinnat: Lassi A. Liikkanen, 2010 Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT 10

Tekijyyteen liittyvät haasteet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan arjessa

Tekijyyteen liittyvät haasteet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan arjessa Tekijyyteen liittyvät haasteet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan arjessa Sanna Kaisa Spoof, TENK Tekijyys tieteessä seminaari 25.11.2015 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA (TENK) Perustettu asetuksella 1991

Lisätiedot

Miten tieteellistä tietoa tuotetaan?

Miten tieteellistä tietoa tuotetaan? Miten tieteellistä tietoa tuotetaan? Seminaari TULEVAISUUSTIEDON HANKINTA JA HALLINTA Tieteiden talo 30.9. 2005 Juha Sihvola Professori, johtaja Helsingin yliopiston tutkijakollegium Tiedon ja tulevaisuuden

Lisätiedot

Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset

Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset Professori Niklas Bruun IPR University Center Tekijyysseminaari 31.8.2005 Tutkimuseettinen neuvottelukunta Tekijyys missä mielessä? Tutkimuksen tekijä?

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö

Hyvä tieteellinen käytäntö Julkaise tai unohdu Ajatuksia julkaisupolitiikasta ja väitöskirjatöistä 8.5.2013 Tampereen yliopisto, CMT Hyvä tieteellinen käytäntö Tutkijat ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella

Lisätiedot

Eero Vuorio 10.4.2006 TUTKIMUSETIIKKAA KOULUTTAJILLE: TUTKIMUSEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN (TENK) TOIMINTA VUONNA 2006

Eero Vuorio 10.4.2006 TUTKIMUSETIIKKAA KOULUTTAJILLE: TUTKIMUSEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN (TENK) TOIMINTA VUONNA 2006 Eero Vuorio 10.4.2006 TUTKIMUSETIIKKAA KOULUTTAJILLE: TUTKIMUSEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN (TENK) TOIMINTA VUONNA 2006 TUTKIMUSETIIKKAA KOULUTTAJILLE Tavoite: avoin keskustelu siitä miten tutkimusetiikkaa

Lisätiedot

Yhteistyötä ilman riskejä? Ohjaajan ja ohjattavan keskinäiset vastuut ja velvollisuudet

Yhteistyötä ilman riskejä? Ohjaajan ja ohjattavan keskinäiset vastuut ja velvollisuudet 1 Yhteistyötä ilman riskejä? Ohjaajan ja ohjattavan keskinäiset vastuut ja velvollisuudet Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto 2 Tutkimuseettisen neuvottelukunnan

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Johtajaylilääkäri Turkka Tunturi 26.4.2012 1 VSSHP:n strategia vuosille 2007-2015 Vahva yliopistollinen yhteistyö Vahvistetaan tutkimustoiminnan edellytyksiä Vaikutetaan

Lisätiedot

Tutkijakoulutapaaminen 30.1.2007 Tutkimusetiikka. Jaana Hallamaa

Tutkijakoulutapaaminen 30.1.2007 Tutkimusetiikka. Jaana Hallamaa Tutkijakoulutapaaminen 30.1.2007 Tutkimusetiikka Jaana Hallamaa Tieteen etiikka Voidaan erottaa kolme aluetta eettisten ongelmien luonteen mukaan: Hiroshima-kysymykset eli tieteen ja yhteiskunnan suhdetta

Lisätiedot

Miten tutkimuksen tietovarannot liittyvät etiikkaan ja viestintään? Tutkimusaineiston elinkaari

Miten tutkimuksen tietovarannot liittyvät etiikkaan ja viestintään? Tutkimusaineiston elinkaari Miten tutkimuksen tietovarannot liittyvät etiikkaan ja viestintään? Tutkimusaineiston elinkaari Tutkijakoulujen hakuinfo ja tutkijan työelämätaidot. Suomen akatemian ja tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN METODOLOGIA AIKAS3A

KASVATUSTIETEEN METODOLOGIA AIKAS3A KASVATUSTIETEEN METODOLOGIA AIKAS3A Hanna Vilkka LUENTOTEEMAT Tutkimusetiikka Tutkimuksen arvovapaus Metodologiset apuvälineet: teoria, käsitteet, havainnot, arkitieto ja tieto operationalisointi, ymmärtäminen,

Lisätiedot

Ansioluettelon laatiminen - tutkimuseettinen näkökulma. Eero Vuorio, Turun yliopisto ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Ansioluettelon laatiminen - tutkimuseettinen näkökulma. Eero Vuorio, Turun yliopisto ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta Ansioluettelon laatiminen - tutkimuseettinen näkökulma Eero Vuorio, Turun yliopisto ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta Ansioluettelon kehitys Nimikirjalain muutos 1989 -> valtaosa tieteellisistä, opetuksellisista

Lisätiedot

Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Päätöksentekoa tukevien tutkimusten tavoitteita kullakin oma

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Viestintä Akatemian tavoitteiden näkökulmasta Yhtenä Suomen Akatemian strategisena tavoitteena on tutkimuksen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. -7.11.2007

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. -7.11.2007 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. - Tutkimustoiminnan tilastointi: Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta -vastuualue Ensimmäinen virallinen tilasto vuodelta

Lisätiedot

MITÄ EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI ON? Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Turun yliopisto

MITÄ EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI ON? Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Turun yliopisto MITÄ EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI ON? Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Turun yliopisto Perusteita ennakkoarvioinnille Ulkoiset syyt: Luottamus tieteeseen säilyy (voimavara) Julkaisutoiminta ja tutkimusyhteistyö

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tilastoinnin perusperiaatteet: Tutkimuksella ja kehittämisellä tarkoitetaan yleisesti systemaattista toimintaa

Lisätiedot

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Johdannoksi Yliopisto-opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oman alan akateemisen asiantuntijuuden rakentumista

Lisätiedot

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio 1 2.6.2006 Rahoituksen haku Akatemiasta Uudet hakuajat Sähköinen asiointi Uudet hakuohjeet Hakemus Hakulomake Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Tutkimusaineistot ja tekijyys

Tutkimusaineistot ja tekijyys Tutkimusaineistot ja tekijyys Arja Kuula, arkistonhoitaja FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto http://www.fsd.uta.fi/ 1 Esityksen sisältö Tekijänoikeudellinen suoja tutkimusaineistoissa Tekijänoikeudelliset

Lisätiedot

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen FORS-seminaari Turvallisuus ja riskianalyysi Teknillinen korkeakoulu 13.11.2008 MATINEn tehtävä Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)

Lisätiedot

JULKAISUFOORUMI TIEDEPOLITIIKAN VÄLINEENÄ. Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 22.5.2012 Ilkka Niiniluoto TSV, JuFo-ohjausryhmän pj

JULKAISUFOORUMI TIEDEPOLITIIKAN VÄLINEENÄ. Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 22.5.2012 Ilkka Niiniluoto TSV, JuFo-ohjausryhmän pj JULKAISUFOORUMI TIEDEPOLITIIKAN VÄLINEENÄ Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 22.5.2012 Ilkka Niiniluoto TSV, JuFo-ohjausryhmän pj LAATU TIETEESSÄ tiedeyhteisö: yliopistot, tutkimuslaitokset, tieteelliset

Lisätiedot

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Koordinaattori Otto Auranen, TSV Tutkijat, kirjastot ja tutkimuksen arviointi seminaari Helsinki

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

YMEN 1805 Johdatus tieteelliseen tutkimukseen. FM Kaisa Heinlahti (heinlaht@hse.fi) Lapin yliopisto, 2.3.2010, kello 9-13

YMEN 1805 Johdatus tieteelliseen tutkimukseen. FM Kaisa Heinlahti (heinlaht@hse.fi) Lapin yliopisto, 2.3.2010, kello 9-13 YMEN 1805 Johdatus tieteelliseen tutkimukseen FM Kaisa Heinlahti (heinlaht@hse.fi) Lapin yliopisto, 2.3.2010, kello 9-13 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI Tieteellisessä

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkimusetiikasta

Ajankohtaista tutkimusetiikasta Terveiset Helsingissä 2.11.2010 järjestetystä Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä -seminaarista Professori Matti Lehtihalmes Etiikka-työryhmän kokous 21.12.2010 klo 13.15 Ajankohtaista tutkimusetiikasta

Lisätiedot

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisten julkaisupalvelujen historiaa TSV:llä Elektra-yhteistyö 1997 alkaen 2014: 32 lehteä OJS-julkaisualustan

Lisätiedot

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta Huhtikuun 2015 haku 10.3.2015 Verkostoitumistilaisuus 1 Tavoite STN rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa, tieteellisesti korkealaatuista tutkimusta

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008

Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008 Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008 TAUSTA Ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvaa lääketieteellistä tutkimusta

Lisätiedot

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Etiikka Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Wittgensteinin määritelmät etiikalle Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on hyvää. Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on arvokasta. Etiikka

Lisätiedot

Markku Helin UUDISTETTU HTK-LOUKKAUSTEN TUTKINTAMENETTELY

Markku Helin UUDISTETTU HTK-LOUKKAUSTEN TUTKINTAMENETTELY 1 Markku Helin UUDISTETTU HTK-LOUKKAUSTEN TUTKINTAMENETTELY Tänään julkistettavassa hyvää tieteellistä käytäntöä koskevassa ohjeessa on kaksi osaa. Niistä ensimmäisessä pyritään kuvaamaan, mitä tutkimukselta

Lisätiedot

HYMY II -työryhmän puheenjohtaja, kehittämispäällikkö Arja Kuula, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, tutkimuseettinen neuvottelukunta

HYMY II -työryhmän puheenjohtaja, kehittämispäällikkö Arja Kuula, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, tutkimuseettinen neuvottelukunta Eettinen kipu ja riski Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen riskit, ennakkoarvioinnin tarpeellisuus sekä ohjeistaminen Tieteiden talo, Helsinki 6.10.2008 HYMY II -työryhmän puheenjohtaja, kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Vertaisarviointitunnus käyttöön

Vertaisarviointitunnus käyttöön Vertaisarviointitunnus käyttöön Julkaisijan aamupäivä 25.9.2014 Janne Pölönen, Anna-Sofia Ruth Tunnus vertaisarvioiduille julkaisuille TSV:n hallitus hyväksyi joulukuussa 2013 tunnuksen rekisteröimisen

Lisätiedot

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia?

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? IPR-opas Immateriaalioikeudet yliopistossa Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? Tutkimustuloksia sekä osaamista hyötykäyttöön ja liiketoiminnaksi Kiinnostaako

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu ASU-vuosiseminaari, Lahti 23.-24.10.2014 Asuntopolitiikka muutoksessa konsortio Hanna Kettunen (sekä Tuula Laukkanen ja Christer Bengs) Konsortion hankkeiden

Lisätiedot

Open access julkaiseminen Helsingin yliopistossa

Open access julkaiseminen Helsingin yliopistossa Open access julkaiseminen Helsingin yliopistossa Marjut Salokannel Helsingin yliopisto 10.10.2008 Tutkimustulosten avoin saatavuus Tutkimuksen vaikuttavuus ja näkyvyys tehostuu; Mahdollistaa jatkotutkimuksen;

Lisätiedot

Mitä kaikkea voit tutkia kun haluat tutkia yhteiskuntavastuuta 2000-luvun alussa?

Mitä kaikkea voit tutkia kun haluat tutkia yhteiskuntavastuuta 2000-luvun alussa? Mitä kaikkea voit tutkia kun haluat tutkia yhteiskuntavastuuta 2000-luvun alussa? Yritysten yhteiskuntavastuu: onko sitä ja missä se näkyy? -seminaari Suomen Akatemia 12.6.2007 Ville-Pekka Sorsa assistentti

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Tutkimuspolitiikan käytännöt ja välineet Viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan käytännöt ja välineet Viiden maan vertailu Tutkimuspolitiikan käytännöt ja välineet Viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Advansis Oy Janne Lehenkari, Advansis Oy Tarmo Lemola, Advansis Oy Terhi Tuominen, Helsingin yliopisto 1 Lähtökohdat Suomen

Lisätiedot

Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää?

Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää? Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää? Etiikan päivä 2014 Juhani Eskola 19.3.2014 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen teemat Otsikon kysymys on ymmärrettävä Rokotekehitys

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto

Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto EETTINEN LÄHTÖKOHTA HELSINGIN JULISTUS (Artikla 8): Vaikka lääketieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Akateeminen työ käytännöllisenä toimintana

Akateeminen työ käytännöllisenä toimintana Akateeminen työ käytännöllisenä toimintana Keijo Räsänen www.hse.fi/meri krasanen@hse.fi Alustus seminaarissa EETTINEN KIPU JA RISKI Humanistis yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen riskit, ennakkoarvioinnin

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus

Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus Puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto, TSV Yliopistojen rahoitusmalli uudistuu oletteko valmiit? OKM:n, TSV:n ja UNIFI:n seminaari Helsinki 17.2.2014 TSV

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa!

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa! Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS Tervetuloa! 10.11.2011 1 Onko koko todellisuus ainetta? 10.11.2011 2 Todellisuus on se, mikä on totta. Että jos vaikka uskoo, että mörköjä on olemassa, niin

Lisätiedot

Huippuyksikköohjelmien viestintä

Huippuyksikköohjelmien viestintä Huippuyksikköohjelmien viestintä 14.12.2011 Riitta Tirronen 1 1 Suomen Akatemian viestinnän tavoitteet viestiä aktiivisesti tutkijoille, tiedeyhteisölle ja päättäjille toiminnastaan keskeisenä tieteellisen

Lisätiedot

PLAGIOINTITAPAUSTEN KÄSITTELYOHJE - KOSKEE OULUN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSIA JA OPINNÄYTETÖITÄ

PLAGIOINTITAPAUSTEN KÄSITTELYOHJE - KOSKEE OULUN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSIA JA OPINNÄYTETÖITÄ PLAGIOINTITAPAUSTEN KÄSITTELYOHJE - KOSKEE OULUN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSIA JA OPINNÄYTETÖITÄ 30.9.2009 1/10 Sisällys Plagiointi eli luvaton lainaaminen...3 Toimet plagioinnin ehkäisemiseksi...4 Toiminta

Lisätiedot

Mistä ei voi puhua? Matti Häyry Filosofian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu matti.hayry@aalto.fi

Mistä ei voi puhua? Matti Häyry Filosofian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu matti.hayry@aalto.fi Mistä ei voi puhua? Matti Häyry Filosofian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu matti.hayry@aalto.fi Etiikan päivä: Hyvä ja paha tieto - Tieteiden talo 12.3.2015 Kolme esimerkkiä Ei kannata? Giubilinin

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

THL:n tutkimuseettinen työryhmä

THL:n tutkimuseettinen työryhmä THL:n tutkimuseettinen työryhmä Esitys TENK:in ja TUKIJA:n teemaseminaarissa Helsingissä 20.3.2012 Jussi Simpura, THL:n tutkimuseettisen työryhmän puheenjohtaja 20.03.2012 THL:n TUET 1 THL:n tutkimuseettinen

Lisätiedot

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Tutkielmatyöskentely opettaa tieteellisen ja analyyttisen kirjoittamisen taitoja.

Lisätiedot

Teknilliset tieteet Tutkimustulosten julkaiseminen ja tekijyyttä koskevia käytäntöjä

Teknilliset tieteet Tutkimustulosten julkaiseminen ja tekijyyttä koskevia käytäntöjä Tekijyysseminaari 31.8.2005 Tutkimuseettinen neuvottelukunta Teknilliset tieteet Tutkimustulosten julkaiseminen ja tekijyyttä koskevia käytäntöjä Prof. Riitta Keiski Department of Process and Environmental

Lisätiedot

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET OPM mietintö 2003 koulutukseen tulee sisältyä psykoterapian

Lisätiedot

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007 Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007 Tutkimuksen tarkoitus Tällä kyselyllä kartoitetaan elektronisten aineistojen käyttöä ammattikorkeakouluissa. Kyselyn tuloksia

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Rahoittajat ja tiedon julkisuus. Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 3.5.2010

Rahoittajat ja tiedon julkisuus. Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 3.5.2010 Rahoittajat ja tiedon julkisuus Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 3.5.2010 Periaate Julkisella rahalla tehty tutkimus on julkista. Berliinin julkilausuma 2003. ESF + EUROHORCS: Tiekartta 2008 Julkisuus koskee

Lisätiedot

Ei-lääketieteellisen ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettinen arviointi ajankohtainen tilanne ja ongelmat

Ei-lääketieteellisen ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettinen arviointi ajankohtainen tilanne ja ongelmat Ei-lääketieteellisen ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettinen arviointi ajankohtainen tilanne ja ongelmat Teologian tohtori Simo Ylikarjula Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Tieteenalojen tutkimuseettisiä

Lisätiedot

Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK

Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK Toimintakertomus 2002 1. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tehtävät Opetusministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan tehtävänä on siitä annetun asetuksen

Lisätiedot

Tutkimustoiminta Poliisiammattikorkeakoulussa

Tutkimustoiminta Poliisiammattikorkeakoulussa Tutkimustoiminta Poliisiammattikorkeakoulussa Vesa Muttilainen, tutkimusjohtaja, Polamk Sisäisen turvallisuuden tutkimusseminaari (STTS), 2-3.10.2014 1 Sisältö 1) Organisaatio 2) Tehtävä ja resurssit 3)

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa III: Tekninen raportointi

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa III: Tekninen raportointi ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa III: Tekninen raportointi Sisältö Raportoinnin ABC: Miksi kirjoitan? Mitä kirjoitan? Miten kirjoitan? Muutamia erityisasioita 1 Miksi

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: HELSINGIN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN EETTISET PERIAATTEET

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN EETTISET PERIAATTEET JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN EETTISET PERIAATTEET JAMKin hallituksen hyväksymä 13.5.2013 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Eettinen toimikunta... 4 3 Eettisistä periaatteista viestiminen... 4 4 Yleiset eettiset

Lisätiedot

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ LIITE 3 OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisjärjestelmällä tarkoitetaan niitä kriteerejä ja menettelytapoja,

Lisätiedot

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN Hanna Vilkka Mikä on havainto? - merkki (sana, lause, ajatus, ominaisuus, toiminta, teko, suhde) + sen merkitys (huom. myös

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Tutkimus, julkaiseminen ja väitöskirja Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto 15.5.2012 Otto Auranen tutkija, Tampereen

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

EGLO ohjelman loppuseminaari

EGLO ohjelman loppuseminaari EGLO ohjelman loppuseminaari Valtion sektoritutkimusta uudistetaan, miten käy logistiikkatutkimuksen? Lassi Hilska 30.5.2007 1 Tutkimus ja ministeriö Ministeriö on paitsi hallintokoneisto myös asiantuntijaorganisaatio,

Lisätiedot

Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena

Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena Sinikka Forsman & Anna Metteri Tutkimus tutuksi -tapaaminen Hki 3.11.2006 Hankkeen tausta Seudullisen yhteistyön ja kollektiivisen asiantuntijuuden kehittämisen

Lisätiedot

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi herättää ristiriitaisia tunteita. Jotkut väittävät, että PDF:illä ei ole mitään arvoa hakukoneoptimointimielessä, toiset taas puhuvat

Lisätiedot

Järjestätkö itse performanssiesi taltioinnin (videokuvauksen, dokumentoinnin valokuvaamalla tms)?

Järjestätkö itse performanssiesi taltioinnin (videokuvauksen, dokumentoinnin valokuvaamalla tms)? vastaajia vastaamattomia? 4% Kysely - Toukokuu 214 - Performanssitaidetta tekeviltä kysyttiin hdän käytännöistään ja näkemyksistään dokumentaatiosta, tekijänoikeuksista ja arkistoinnista, jakaminen jaetun

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET

VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET Suomen Akatemia & TEKES seminaari 12.10.2005 VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET Arto Mustajoki Helsingin yliopisto Suomen Akatemia Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (Esityksen alkuosassa on

Lisätiedot

Kumppanuuden sosiaalipolitiikka mitä se edellyttää julkiselta sektorilta ja ikääntyneeltä? Briitta Koskiaho Kela 23.11.2011

Kumppanuuden sosiaalipolitiikka mitä se edellyttää julkiselta sektorilta ja ikääntyneeltä? Briitta Koskiaho Kela 23.11.2011 Kumppanuuden sosiaalipolitiikka mitä se edellyttää julkiselta sektorilta ja ikääntyneeltä? Briitta Koskiaho Kela 23.11.2011 Lähtökohdat Briitta Koskiaho Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa Ilmestyy 2012 alussa

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA Sisällys: 1. Suunnitteletko maisterintutkinnon jälkeisiä jatko-opintoja? Väitöskirjaa? 2. Alustavaa informaatiota jatko-opiskelusta perustutkintovaiheessa

Lisätiedot

Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen. Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013

Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen. Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013 Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013 Toimintaympäristön murros tiedepolitiikan strategisten valintojen taustalla Tutkimuksen paradigman muutokset

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

KESKUSTELUNANALYYSI. Anssi Peräkylä Kvalitatiiviset menetelmät 04.11.2009

KESKUSTELUNANALYYSI. Anssi Peräkylä Kvalitatiiviset menetelmät 04.11.2009 KESKUSTELUNANALYYSI Anssi Peräkylä Kvalitatiiviset menetelmät 04.11.2009 Esitelmän rakenne KESKUSTELUNANALYYTTINEN TAPA LUKEA VUOROVAIKUTUSTA ESIMERKKI: KUNINGAS ROLLO KESKUSTELUNANALYYSIN PERUSOLETTAMUKSET

Lisätiedot

Käytäntö ja tutkimus innovaatiotoiminnassa

Käytäntö ja tutkimus innovaatiotoiminnassa Käytäntö ja tutkimus innovaatiotoiminnassa 08.02.2008 Professori Innovaatiojärjestelmät Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Mikä on innovaatio? Idea Innovaatio Toteutus Mistä innovaatioita?

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON OPISKELUA KOSKEVAT EETTISET SÄÄNNÖT JA NIIDEN RIKKOMUSTEN KÄSITTELY (LUONNOS!)

AALTO-YLIOPISTON OPISKELUA KOSKEVAT EETTISET SÄÄNNÖT JA NIIDEN RIKKOMUSTEN KÄSITTELY (LUONNOS!) AALTO-YLIOPISTON OPISKELUA KOSKEVAT EETTISET SÄÄNNÖT JA NIIDEN RIKKOMUSTEN KÄSITTELY (LUONNOS!) 1 Tarkoitus Eettisyys arvona Aalto-yliopiston arvojen mukaan yliopiston toiminnan perustana ovat eettisyys,

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen 2002 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN NATIONAL ADVISORY BOARD ON RESEARCH ETHICS Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen God vetenskaplig praxis och handläggning

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008)

Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008) Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008) Varttuneen tutkijan palkkaus Tutkijatohtorin projektin määräraha Suomen Akatemian tutkimusrahoituspäätösten

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot