Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/ (35)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35)"

Transkriptio

1 1 (35) Aika: klo Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7 Hämeenlinna 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lausunto Hämeen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta Lausunto Hämeen tiepiirille selvityksestä; Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Lausunto Tammelan kunnalle Lamalan osayleiskaavaehdotuksesta Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuuksien kantaminen vuonna Vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma I Vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltamisohjeet Etelä Suomen maakuntien liittouman toimintasuunnitelma ja talousarvio Hämeen, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan liittojen EU-toimiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle Hämeen liiton osallistuminen alueiden kansainvälisiin järjestöihin Häme Markkinoinnin strategisen kumppanin valinta toimintavuosille Etelä-Suomen tavoite 2 ohjelman EAKR-osuuden ja valtion rahoituksen myöntäminen Kanta-Hämeen klusteri- ja kehittäjäverkko -projektille Kulttuurituottajaverkoston suunnittelu Hämeen liiton osallistuminen Moving Entrepreneurship to Economic Change miniohjelmaan Häme päivän tulevaisuus Aluehallinnon uudistus Kanta-Hämeen näkökulmasta Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat...33

2 2 (35)

3 1 35) Kokousaika klo Kokouspaikka Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Kauranen Aarne X Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele - Laaksonen Aulis X jäsen Eerola Tapio X Pietilä Leena Laine Harri X Juurus Pirkko Lintonen Minna X Hacklin Jorma Nummela Juhani X Ylönen Kaarina Nurmi Eeva X Mikkola Matti Poikselkä Anneli X Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti X Kauppinen Erkki Rissanen Maire X Kulmala Jarmo Silván Timo X Ukkola Marja Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari - Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka X Hemilä Kaisa, sihteeri X II vpj Leppälahti Markku X Harry Tast X Risto Mäki, Hämeen Matti Lipsanen X tiepiiri ja 215 Jukka Ojanen 212, 214 X Osmo Väistö 213 X Heikki Pusa X Jouko Ylipaavalniemi X Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Aarne Kauranen Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Harri Laine Maire Rissanen Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

4 2 35) 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 200 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Harri Laine (Minna Lintonen) ja Maire Rissanen (Tapio Eerola). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Laine ja Maire Rissanen. 201 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esitys.

5 3 35) 202 Lausunto Hämeen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta Hämeen tiepiiri pyytää saapuneella kirjeellä alueiden kehittämisestä annetun lain mukaisesti lausuntoa mennessä tiepiiriin toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta Tiepiirin alueella sijaitsevilta maakunnallisilta liitoilta valmistelun aikana pyydetyt lausunnot esitetään tiivistettyinä valmiissa suunnitelmassa. Toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksessa on esitelty tienpidon painopisteet suunnitelmakaudella sekä käsitelty perustienpidon rahoitusta ja rahoituksen käyttöä hankelistoineen tällä kaudella. Lisäksi siinä on esitetty kehittämismomentilla käynnissä olevat tiehankkeet ja erikseen päätettyihin teemoihin sisältyvät hankkeet. Perustienpidon rahoituskehykset on vuoden 2008 osalta määritelty eduskunnalle annetun talousarvioesityksen pohjalta. Loppuvuosien kehittämishankkeista ja teemapaketeista eduskunta päättää vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä. Hämeen tiepiirin talouspäällikkö Risto Mäki esittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnosta kokouksessa. Suunnitelman keskeisiä osia on esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 1/07. Lisätietoja: erityisasiantuntija Harry Tast, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Hämeen tiepiirille seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dnro 247/07): Hämeen liitto esittää alueiden kehittämisestä annetun lain mukaisena lausuntona seuraavaa: Tiepiirin toiminta- ja taloussuunnittelua tehdään vuorovaikutteisesti alueen viranomaisten ja tienkäyttäjäryhmien kanssa. Hämeen liitto pitää erityisen tärkeänä tiepiirin ja maakuntien liittojen keskinäistä yhteistyötä. Toiminta- ja taloussuunnitelma on nyt valmisteltu samanaikaisesti Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen liittojen maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmien kanssa. Hämeen liiton jäsenkunnat ja Hyvinkään kaupungin kattava maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on käynnissä. Sen on tarkoitus valmistua vuoden 2008 loppuun mennessä siten, että suunnitelman toteuttamista koskeva aiesopimus voidaan allekirjoittaa tammikuussa Kanta-Hämeessä on useita tärkeitä tienparannushankkeita, joilla voitaisiin turvata tieverkon toimivuus pitkälle tulevaisuuteen, parantaa liikenneturvallisuutta sekä tukea tavoitteellisen alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Vt 2 Vihti-Pori kehittämishanke on käynnissä. Suunnitelmakaudella tulisi käynnistää Vt 10 ja 12 kehittämishanke yhteysvälillä Hämeenlinna-Tuulos-Lammi. Teemahankkeita on tiepiirin alueella tekeillä vain yksi, Vt 3 Parkanon kohdalla. TE-keskuksen työllisyysrahalla toteutetaan Kanta-Hämeessä Kt 53 Pohjoistentien liittymän parantaminen kiertoliittymäksi Kauppakeskus Tuulosen kohdalla.

6 4 35) Hämeen tiepiirin perustienpidon rahoitus on tällä hetkellä noin 70 M, josta noin neljäsosa käytetään Kanta-Hämeen alueella. Kokonaisrahoituksesta kuluu tällä hetkellä 70 % teiden ja siltojen hoitoon ja ylläpitoon. Liikenneturvallisuutta ja joukkoliikennettä edistävien suunnitelmien toteuttamiseen ei ole lähivuosina resursseja, ellei tiepiirille osoitettavien alueellisten investointien ja teemahankkeiden rahoitus kasva nykyisestä tasosta. Hämeen vaalipiirin kansanedustajat ovat tehneet aloitteita perustienpidon ja tieverkon kehittämishankkeiden määrärahojen lisäämiseksi valtion tulo- ja menoarviossa. Kanta-Hämeen alueen käynnissä olevien ja edelliseen suunnitelmaan sisältyneiden perustienpidon investointien ajoitus on pääosin säilynyt ennallaan. Uusina hankkeina on ohjelmoitu Ojoisten eritasoliittymän (Vt 3 ja Kt 57) liikennevalot vuodelle 2008 ja osallistuminen moottoritien kattamishankkeeseen Hämeenlinnassa. Valtatien 2 parantaminen on käynnissä 55 M :n kehittämishankkeena. Jo työn aikana on ilmennyt 13,5 M :n lisärahoitustarve, josta Vihti-Humppila välin nopeustason nostoon kohdistuu 8,5 M ja Ulasoorin eritasoliittymän rakentamiseen Satakunnassa 4,9 M. Hankkeen lisärahoitukseen tulisi osoittaa määräraha valtion vuoden 2008 lisätalousarviossa. Valtatien parantamisen 2. vaiheen suunnittelu tulee käynnistää välittömästi, jotta koko yhteysväli Helsinki- Pori saadaan vastaamaan kasvavan liikenteen palvelutaso- ja nopeustarpeita. Ministerityöryhmän selvityksessä esitettyjen, vuosien suurten kehittämishankkeiden lisäksi Hämeen liitto esittää uudeksi kehittämishankkeeksi valtateiden 10 ja 12 parantamista yhteysvälillä Hämeenlinna-Tuulos-Lahti liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden sekä alueiden kehittämisen kannalta tärkeänä hankkeena (60 M ). Yhteysvälille on jo laadittu nykyisten valtateiden parantamista koskeva kehittämissuunnitelma. Sen sisältämien kohteiden tiesuunnitelmien laatiminen on kiireellinen tehtävä, jotta se voitaisiin kokonaishankkeena saada mukaan Tiehallinnon ja LVM:n hankekoreihin jo lähivuosina. Osa suunnitelluista toimenpiteistä voitaisiin vaihtoehtoisesti toteuttaa teemahankkeina. Tiepiiri on aiemmin ehdottanut Hämeenlinnan ja Eteläisten välistä osuutta toteutettavaksi Pääteiden keskikaide teemapaketin hankkeena. Paasikiven jatkeen VT 10 - Vanajantie rakentaminen Hämeenlinnassa tulisi sisällyttää suurten liikenneväylähankkeiden hankekoriin. Moottoritien kattamisen ja Paasikiventien jatkeen rakentamisen yhdistämistä yhdeksi suureksi liikenneväylähankkeeksi tulisi tutkia. Edellisessä toiminta- ja taloussuunnitelmassa Tiepiiri ehdotti Paasikiventien jatketta toteutettavaksi Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen teemapaketin hankkeena. Riihimäelle suunnitteilla oleva sisämaan logistiikkakeskus edellyttää uuden tieyhteyden ja eritasoliittymän rakentamista Kolmostielle. Tästä ns Arolammen orresta laaditaan parhaillaan aluevaraussuunnitelmaa. Liitto ehdottaa hanketta toteutettavaksi Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen teemapaketin hankkeena. Riihimäen läntisen sisääntulotien rakentamista koskeva aluevaraussuunnitelma valmistui vuonna Se sisältyy Keski-Uudenmaan ja Hyvinkään-Riihimäen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman kärkitehtävien hankelistalle. Hämeen

7 5 35) liitto pitää hanketta tärkeänä ja esittää, että se palautettaisiin investointiohjelmaan. Maakuntakaavassa on valtatie 2 ja 3 esitetty joukkoliikenteen laatukäytävinä. Joukkoliikenteen vaihtopaikkojen toteuttaminen moottoritien eritasoliittymien ja pikavuoropysäkkien yhteyteen edellyttää merkittäviä investointeja. Maakuntakaavassa on myös osoitettu kaupunkiseuduille ylikunnalliset kevytliikenneyhteydet Renko-Hämeenlinna-Eteläinen, Forssa-Jokioinen-Ypäjä ja Oitti-Riihimäki-Loppi. Näiden hankkeiden toteuttamiseen tähtäävä suunnittelu tulisi sisällyttää tiepiirin suunnitteluohjelmaan. Kantatien 54 kehittämisen 2. vaihetta koskeva tarveselvitys tulee tarkistaa ajan tasalle ja sisällyttää tiepiirin suunnitteluohjelmaan Kantatie 54 seminaarin esityksen mukaisesti. Hämeen maakunnan raideliikennettä ja sen toimintamahdollisuuksia on kehitetty ohjelmasopimuksen mukaisesti yhteistyössä sopimusosapuolten, mm Hämeen tiepiirin ja Ratahallintokeskuksen, kanssa. Turku-Toijala rataosan tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi tulisi käynnistää Matkun, Humppilan ja Ypäjänkylän tasoristeysten poistamissuunnitelmat maakuntakaavassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Rataosan välityskyvyn parantaminen sisältyy Ratahallintokeskuksen toteuttamisohjelmiin. Käsittely: Hämeen tiepiiristä talouspäällikkö Risto Mäki esitteli Hämeen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnosta Valtion lisätalousarviomäärärahoilla voitaneen Kanta-Hämeessä toteuttaa vuonna 2008 tiepiirin toimintasuunnitelmassa olevat hankkeet: mt 290 Turkhaudan kohdan kev. liikenteen väylä (2,5 km), vt 10 Jolioinen-Autokeidas (1,9 km) ja mt 305 Hauhon kev. liikenteen järjestelyt (Kirkonkylästä Eteläisiin päin 1,3 km). Eeva Nurmi esitti lisättäväksi esityksen viidennen kappaleen viimeiseksi lauseeksi: Hämeen liitto pitää tärkeänä, että perustienpidon rahoitusta lisättäisiin siten, että myös alueellisia investointeja voitaisiin toteuttaa nykyistä paremmin tarpeita vastaavalla tavalla. Puheenjohtaja tiedusteli hyväksyykö hallitus Eeva Nurmen lisäysesityksen, ja koska kukaan ei vastustanut, totesi puheenjohtaja sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen ja Eeva Nurmen lisäysesityksen.

8 6 35) 203 Lausunto Hämeen tiepiirille selvityksestä; Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri pyytää saapuneella kirjeellä lausuntoa vuoden 2007 loppuun mennessä asiakohdassa mainitusta selvityksestä. Saatujen lausuntojen perusteella tiepiiri tekee päätöksen selvityksen aiheuttamista jatkotoimenpiteistä. Selvitys on laadittu Hämeen tiepiirin, Hämeen liiton, Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan yhteistyönä. Sen pääpaino on tutkittujen kehittämisvaihtoehtojen vaikutusarvioinnissa ja keskinäisessä vertailussa. Tavoitteena on määrittää, millaiseen valtatielinjaukseen yhteysvälillä Kanta- Hämeen alueella on syytä varautua pitkällä aikavälillä. Selvitys palvelee osaltaan seuraavaa maakuntakaavaprosessia. Se toimii myös käynnissä olevan Kanta- Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman erillisselvityksenä. Suunnitelmaluonnoksen keskeisiä osia on esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 2/07. Lisätietoja: erityisasiantuntija Harry Tast, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Hämeen tiepiirille seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dro 254/07): Kanta-Hämeen maakuntakaavan tavoitteiden mukaan itä-länsisuuntaista Ylisen Pietarin yhteyttä kehitetään Pietarin ja Skandinavian suuntiin. Hämeenlinna-Lahti yhteysvälillä varaudutaan tulevaisuuden liikenteen palvelutason turvaamiseen. LVM:n työryhmä esittää valtateitä 10 ja 12 Hämeenlinnan ja Lahden välillä runkotieverkkoon maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti. Myös Etelä-Suomen maakuntien liittouman laatimassa Etelä-Suomen liikenteen visiossa 2030 yhteysväli Hämeenlinna Lahti on esitetty maakuntakaavan tavoitteiden ja ministeriön työryhmän esityksen mukaisesti. Jo Kanta-Hämeen runkokaavasta 1969 alkaen maakunnassa on eri yhteyksissä selvitetty, millaisella väyläratkaisulla poikittaisen liikenteen palvelutaso parhaiten turvataan. Nykyisten valtateiden 10 ja 12 kehittämisen lisäksi on esillä ollut erilaisia pitkän aikavälin kehittämisvaihtoehtoja. Runkokaavassa osoitettuun uuteen tielinjaukseen sisältyi Katumajärven ylitys Hämeenlinnan puoleisessa päässä. Seutukaavassa esitettiin uuteen maastokäytävään sijoittuva Renko- Lammi vaihtoehto ohjeellisena tielinjana. Maakuntakaavan luonnosvaiheessa esitettiin keskusteltavaksi Katumajärven alittava vaihtoehto. Vahvistetussa maakuntakaavassa yhteysväli Hämeenlinna-Lahti on esitetty merkittävästi parannettavana valtatienä nykyisellä paikallaan. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan tulee pitkän aikavälin sijoitusvaihtoehdot Hämeenlinna Lahti yhteysvälillä kuitenkin tutkia ennen seuraavan maakuntakaavan laatimista ja selvittää uuden tielinjan rakentamisen edullisuus nykyisen tieyhteyden kehittämiseen verrattuna. Selvityksessä on tarkasteltu vertailuvaihtoehdon 0 lisäksi neljää päävaihtoehtoa. Maakuntakaavan kaavamerkintä mahdollistaa valtatieyhteyden Hämeenlinna- Tuulos-Lammi kehittämisen nykyisellä paikallaan vaihtoehdon A mukaisesti.

9 7 35) Vaihtoehto perustuu vuonna 2005 valmistuneeseen Valtateiden 10 ja 12 parantamisen kehittämissuunnitelmaan, jossa esitetyillä toimenpiteillä nykyinen valtatieyhteys voidaan parantaa runkotietavoitteet täyttäviksi. Selvityksessä on tutkittu kaksi uusiin maastokäytäviin sijoittuvaa vaihtoehtoa. Niistä Katumajärven poikki linjattu vaihtoehto B2 vastaa runkokaavan ratkaisua. Vaihtoehto C on seutukaavan mukainen ja perustuu vuoden 1990 pääsuuntaselvitykseen Lahti-Hämeenlinna. Liikenteellisiltä vaikutuksiltaan ja valtakunnallisesta näkökulmasta ne ovat vaihtoehtoa A parempia, mutta liikennetaloudellisesti kannattamattomia ja runsaasti epävarmuustekijöitä sisältäviä. Niiden vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja ympäristöön ovat ristiriidassa maakunnallisten kehittämistavoitteiden kanssa. Vaihtoehdon B2 tai C vaatimien uusien aluevarausten osoittamiseen seuraavassa maakuntakaavassa ei kehittämisvaihtoehtojen vaikuttavuustarkastelun mukaan siten ole perusteltua. Vaihtoehdot A ja B1 eroavat toisistaan vain Hämeenlinnan alueella. Vaihtoehdossa A nykyinen valtatie rakennetaan kaupunkirakenteen läpi kulkevaksi 2-ajorataiseksi ja 4-kaistaiseksi kaupunkipääväyläksi. Vaihtoehdossa B1 valtatien uusi osuus alittaa Katumajärven, jolloin nykyinen valtatie jää runkotieverkon ulkopuolelle ja voidaan saneerata maankäyttöä palvelevaksi ja sille uusia kehittämismahdollisuuksia antavaksi, katumaiseksi väyläksi. Uuden valtatieosuuden ja tunnelin rakentaminen tekee vaihtoehdon B1 noin 60 milj. euroa vaihtoehtoa A kalliimmaksi. Hämeen liitto puoltaa hankkeen toteuttamista selvitysraportissa esitetyllä tavalla ja vaiheittain vaihtoehdon A mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan yhteysvälin Hämeenlinna-Tuulos-Lahti kehittämissuunnitelmassa esitetyt 1. vaiheen hankkeet, jotka eivät sisällä mitään sellaisia toimenpiteitä, joita ei tarvitsisi toteuttaa myös vaihtoehdossa B. Lopullinen valinta vaihtoehtojen A ja B1 kesken siirretään tehtäväksi myöhemmin; ennen kuin ryhdytään rakentamaan toista moottoritietasoista väylää Hämeenlinnan kaupunkirakenteen lävitse. Nyt laadittu selvitys täyttää maakuntakaavaan sisältyneen suunnittelumääräyksen ja palvelee seuraavan maakuntakaavan taustaaineistona. Vaihtoehtojen A ja B1 vaikutusten tarkempi arviointi ja keskinäinen vertailu voidaan luontevasti toteuttaa tulevan maakuntakaavan luonnosvaiheessa yhteistyössä tieviranomaisten kanssa. Ennen lopullisen linjavaihtoehdon valintaa Hämeenlinnan kaupungin kaavoituksessa ja rakentamisessa tulee edelleen säilyttää nykyisen tielinjan lisäksi mahdollisuus vaihtoehdon B1 toteuttamiseen maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaisesti. Tiehallinnon tulee välittömästi lisätä ensimmäisen vaiheen hankkeiden suunnitteluvalmiutta siten, että sen käynnistäminen kokonaishankkeena voidaan saada mukaan Tiehallinnon ja LVM:n hankekoreihin seuraavalla toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella Käsittely: Erityisasiantuntija Harry Tast esitteli asian. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Harry Tast ja Risto Mäki poistuivat kokouksesta tämän asian tultua käsitellyksi.

10 8 35) 204 Lausunto Tammelan kunnalle Lamalan osayleiskaavaehdotuksesta Tammelan kunta pyytää saapuneella pyynnöllä mennessä lausuntoa Lamalan osayleiskaavaehdotuksesta. Liitto on aiemmin lausunut yleiskaavaehdotuksesta. Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Hannu Raittinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Tammelan kunnalle seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dnro 261/07) Lamalan osayleiskaavaehdotus käsittää Tammelan kirkonkylän itäpuolelle jäävän taajaman laajentumissuunnan maankäytön perusratkaisut. Yleiskaava tukee Forssan kaupunkiseudun nauhamaista taajamarakennetta. Laajenemissuunta on Tammelan kirkonkylän luonnollinen kasvusuunta. Lamalan alue sijoittuu Valtioneuvoston vahvistamalle valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Alue rajoittuu Joensuunlahden Natura alueeseen. Maakuntakaavassa keskeiset yleiskaavan alueet ovat osoitettu rakentamisen reservialueiksi. Maakuntakaavassa alue sisältyy kokonaisuudessaan maisema-alueeseen ja alueen eteläosa tärkeään pohjavesialueeseen samoin kuin Hämeen järviylängön luontomatkailun kehittämisalueeseen. Alueen halki kulkee maakuntakaavassa Forssa Tammela - Saaren kansanpuisto - Porras kevyenliikenteen yhteys ja alueen eteläosassa on varattu Venesillan leirintäalueelle laajentumisaluetta. Kankaisten kartanon metsäinen ympäristö on osoitettu kulttuuriympäristön erityisesti huomioon ottavana rakentamisalueena. Näiltä osin osayleiskaavan ratkaisu poikkeaa maakuntakaavasta, jossa alue on osoitettu osaksi laajempaa MT-peltovyöhykettä. Ratkaisu on kuitenkin maakuntakaavan yleispiirteisyyden ja MT-alueiden periaatteen mukainen rakennuskorttelin sijoittuessa laajan Mustialaan ulottuvaan peltovyöhykkeen metsäiseen osaan, jolloin se ei vaaranna osa-alueen päämaankäyttöä, peltoviljelyä. Maakuntakaavan MT-alue on osayleiskaavassa pääosin osoitettu MA-merkinnällä (maisemallisesti arvokas peltoalue). Seudullinen kevyenliikenteen yhteys on yleiskaavassa esitetty yhtenäisenä varauksena ja se tukee Forssan kaupunkiseudun nauhamaista rakennetta. Vahvistetussa maakuntakaavassa on varauduttu Venesillan leirintäalueen laajentamiseen. Osayleiskaavan loma- ja matkailualue on niiltä osin maakuntakaavan aluevarausta suppeampi. Venesilta on tärkeä ja ainoa varsinainen leirintäalue Lounais-Hämeessä ja se toimii tällä hetkellä erittäin ahtaalla alueella. Osayleiskaavassa leirintäalueen laajennus on osoitettu MApeltomerkinnällä (maisemallisesti arvokas vanhin pelto). Kyseisellä kohdalla leirintäalueen laajennus sijoittuu Kankaisten kylän vanhimmalle peltoalueelle. Mikäli yleiskaavan ratkaisu maakuntakaavan leirintäalueen laajentumisen osalta arkeologisin perustein vahvistetaan pysyvänä peltoalueena ilman kompensaatiovarausta, jouduttaneen maakuntakaava seuraavassa vaiheessa muuttamaan. Samalla jää avoimeksi ja selvitettäväksi leirintämatkailun

11 9 35) kehittämisen pidemmän aikavälin mahdollisuudet Lounais-Hämeessä Saaren kansanpuiston ja Hämeen järviylängön aluevyöhykkeellä. Hämeen liitto katsoo edellä esitetyin varauksin, että valmisteilla oleva Lamalan osayleiskaavaehdotus on keskeisiltä linjoiltaan maakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen ja liitto puoltaa yleiskaavaehdotuksen jatkokäsittelyä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

12 10 35) 205 Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Kuntalain 23/86 :n mukaan hallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56.1 : "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Maakuntavaltuuston pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntalain 85 :n mukaisesti Hämeen liiton virastossa ja ennen nähtäville asettamista siitä on lähetetty jäljennös kaikkien Hämeen liiton jäsenkunnan kunnan-/kaupunginhallitukselle. Maakuntavaltuuston alkuperäinen pöytäkirja on nähtävänä virastolla ja kokouksessa. Lisäksi pöytäkirja on nähtävänä sähköisenä internetissä osoitteessa:. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ja että ne eivät mene maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia ja päättää panna päätökset täytäntöön. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 11 35) 206 Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuuksien kantaminen vuonna 2008 Maakuntavaltuusto on hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2008 sekä hyväksynyt jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2008 yhteensä (TTS- talousarvio 2008 sivu 34). Liitteenä 49/07 on Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna taulukko, jonka mukaan jäsenkunnilta kannetaan yhteensä euroa. Jäsenmaksuja peritään 4,86 prosenttia ( euroa) enemmän kuin vuonna Perussopimuksen 23 :n mukaan jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisenä varainhoitovuonna toimitetussa verotuksessa kertyneen kunnallisveron suhteessa. Vuoden 2008 maksuosuudet on laskettu verovuoden 2006 kunnallisverotietojen perusteella, joten liitteessä esitetyt kuntakohtaiset maksuosuudet vuodelle 2008 ovat lopullisia. Verovuoden 2006 kunnallisverotietojen lähde: Verohallinto/verosaajapalvelu Perussopimuksen 23.2 :n mukaan maksuosuudet suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina. Viivästyskorosta on sovittu perussopimuksen 27 :ssä: Maksun viivästyessä ovat jäsenkunta ja kuntayhtymä velvolliset maksamaan viivästyneelle maksusuoritukselleen viivästyskorkoa korkolain 4 :n 3 momentin mukaisesti. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2008 kannetaan liitteen 49/07 mukaisena siten, että kuntakohtaiset maksuosuudet jaetaan kahteentoista kuukausittaiseen maksuerään ja eräpäivä on kunkin kuukauden 15. päivänä. Lisäksi maakuntahallitus päättää, että 10 euroa pienempää viivästyskorkoa ei peritä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

14 12 35) 207 Vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma I Maakuntavaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2008, mikä julkaisuna jaetaan maakuntahallituksen kokouksessa. Maakuntavaltuuston hyväksymät sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2008 ovat luvussa B.1. sivulla 11. Talousarvion käyttötalousosassa (luku C, sivu 31) on esitetty toimielin- ja tehtäväkohtaisesti toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot nettoperiaatteella. Maakuntavaltuusto hyväksyi sitovaksi toimintakatteen (toimintatulojen ja -menojen erotuksen) - maakuntavaltuuston yhdelle tehtävälle; maakuntavaltuusto, - tarkastuslautakunnan yhdelle tehtävälle; tarkastuslautakunta ja - maakuntahallituksen neljälle tehtävälle; maakuntahallitus, liiton operatiivinen toiminta yhteensä (eritelty operatiivinen toiminta ja projektit), kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta Hallintosäännön 21 :n mukaan maakuntahallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelma I:n ja talousarvion tehtäville toimintalinjat valtuuston hyväksymien tavoitteiden saavuttamiseksi tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta. Liitteenä 50/07 on Hämeen liiton vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1 (pl. tarkastuslautakunta) ja tuloslaskelmaosa. Kesäyliopiston johtokunta on laatinut maakuntahallitukselle ehdotuksen käyttösuunnitelma 1:ksi omien tehtäviensä osalta (kesäyliopiston johtosääntö 4.3 ), mikä esitys sisältyy em. liitteeseen. Käyttösuunnitelma 1:ssa hallitus hyväksyy toimintatulot ja toimintamenot kaikille em. tehtäville sekä tavoitteet (toimintalinjat) liiton operatiiviselle toiminnalle ja kesäyliopistotoiminnalle. Maakuntahallituksen hyväksyttyä tässä esitetyn käyttösuunnitelma 1:n maakuntajohtaja hyväksyy em. tehtävien meno- ja tulolajeille määrärahat ja tuloarviot (=käyttösuunnitelma 2) kaikille muille tehtäville paitsi tarkastuslautakunnalle, joka hyväksyy omat käyttösuunnitelmansa. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy liitteenä 50/07 olevan Hämeen liiton vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1:n (pl. tarkastuslautakunta). Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

15 13 35) 208 Vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltamisohjeet Maakuntahallituksen esityslistan edellisessä pykälässä hyväksyttäväksi esitettiin vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma I liitteen 50/08 mukaisena. Tämän jälkeen maakuntajohtaja hyväksyy käyttösuunnitelma II:n. Taloussäännön 12 :n mukaan hallituksen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Hallituksen on vuosittain määrättävä myös henkilöt, joilla on pankkitilien käyttöoikeus. Taloussäännön 2 :n mukaan kuntayhtymän tehtävät on hoidettava taloudellisesti. Toiminnot on järjestettävä siten, että vastuu toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on selkeä. Maakuntahallitus on hyväksynyt taloussäännön soveltamiseksi vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, mitkä ovat esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 3/07. Virastossa on valmisteilla organisaatiomuutos, mikä vaikuttaa operatiivisen toiminnan hyväksymisoikeuksiin. Tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista jatkaa edellä esitettyjen vuoden 2007 soveltamisohjeiden noudattamista alkuvuonna 2008 siihen saakka, kunnes hallitukselle esitetään uudet ohjeet. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättä jatkaa hyväksyttyjä taloussäännön soveltamiseksi annettuja vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpano-ohjeita alkuvuonna 2008 siihen saakka, kunnes uudet ohjeet esitetään hyväksyttäviksi. Kokouksessa pöydälle jaettiin uusi päätösesitys, minkä maakuntajohtaja ilmoitti olevan käsittelyn pohjana. Mkj: Maakuntahallitus päättä jatkaa hyväksyttyjä taloussäännön soveltamiseksi annettuja vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpano-ohjeita alkuvuonna 2008 siihen saakka, kunnes uudet ohjeet esitetään hyväksyttäviksi. Maakuntahallituksen päätökseen esitetään lisättäväksi vuonna 2008 alkavista uusista projekteista seuraavaa: 1.5. Projektit Projektien muista kuin edellä kohdassa 1.3. esitetyistä menoista päätetään / hyväksytään seuraavasti: - Maakunnan yhteistyöryhmä projekti: Menot hyväksyy Hannu Saarinen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Markkinointi projekti: Menot hyväksyy Jukka Ojanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt hyväksyjänä on maakuntajohtaja Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 15.1.2007 klo 10.00 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 3 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25) 1 (25) Aika: 2.2.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27)

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27) 1 (27) Aika: 14.02.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 12 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/2007 12.2.2007 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 160 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastaminen 22 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 23 Talousarvion 2013 käyttösuunnitelma 24

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Kuopio 2003 ISSBN 952-5188-46-9 ISSN 1238-5514 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. LIITON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 85 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Hämeen liiton julkaisu 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 159 Pöytäkirjan tarkastaminen... 5 160 Maakuntajohtajan

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Maakuntahallitus 10.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2014 klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot