Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/ (35)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35)"

Transkriptio

1 1 (35) Aika: klo Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7 Hämeenlinna 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lausunto Hämeen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta Lausunto Hämeen tiepiirille selvityksestä; Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Lausunto Tammelan kunnalle Lamalan osayleiskaavaehdotuksesta Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuuksien kantaminen vuonna Vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma I Vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltamisohjeet Etelä Suomen maakuntien liittouman toimintasuunnitelma ja talousarvio Hämeen, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan liittojen EU-toimiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle Hämeen liiton osallistuminen alueiden kansainvälisiin järjestöihin Häme Markkinoinnin strategisen kumppanin valinta toimintavuosille Etelä-Suomen tavoite 2 ohjelman EAKR-osuuden ja valtion rahoituksen myöntäminen Kanta-Hämeen klusteri- ja kehittäjäverkko -projektille Kulttuurituottajaverkoston suunnittelu Hämeen liiton osallistuminen Moving Entrepreneurship to Economic Change miniohjelmaan Häme päivän tulevaisuus Aluehallinnon uudistus Kanta-Hämeen näkökulmasta Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat...33

2 2 (35)

3 1 35) Kokousaika klo Kokouspaikka Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Kauranen Aarne X Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele - Laaksonen Aulis X jäsen Eerola Tapio X Pietilä Leena Laine Harri X Juurus Pirkko Lintonen Minna X Hacklin Jorma Nummela Juhani X Ylönen Kaarina Nurmi Eeva X Mikkola Matti Poikselkä Anneli X Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti X Kauppinen Erkki Rissanen Maire X Kulmala Jarmo Silván Timo X Ukkola Marja Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari - Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka X Hemilä Kaisa, sihteeri X II vpj Leppälahti Markku X Harry Tast X Risto Mäki, Hämeen Matti Lipsanen X tiepiiri ja 215 Jukka Ojanen 212, 214 X Osmo Väistö 213 X Heikki Pusa X Jouko Ylipaavalniemi X Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Aarne Kauranen Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Harri Laine Maire Rissanen Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

4 2 35) 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 200 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Harri Laine (Minna Lintonen) ja Maire Rissanen (Tapio Eerola). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Laine ja Maire Rissanen. 201 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esitys.

5 3 35) 202 Lausunto Hämeen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta Hämeen tiepiiri pyytää saapuneella kirjeellä alueiden kehittämisestä annetun lain mukaisesti lausuntoa mennessä tiepiiriin toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta Tiepiirin alueella sijaitsevilta maakunnallisilta liitoilta valmistelun aikana pyydetyt lausunnot esitetään tiivistettyinä valmiissa suunnitelmassa. Toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksessa on esitelty tienpidon painopisteet suunnitelmakaudella sekä käsitelty perustienpidon rahoitusta ja rahoituksen käyttöä hankelistoineen tällä kaudella. Lisäksi siinä on esitetty kehittämismomentilla käynnissä olevat tiehankkeet ja erikseen päätettyihin teemoihin sisältyvät hankkeet. Perustienpidon rahoituskehykset on vuoden 2008 osalta määritelty eduskunnalle annetun talousarvioesityksen pohjalta. Loppuvuosien kehittämishankkeista ja teemapaketeista eduskunta päättää vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä. Hämeen tiepiirin talouspäällikkö Risto Mäki esittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnosta kokouksessa. Suunnitelman keskeisiä osia on esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 1/07. Lisätietoja: erityisasiantuntija Harry Tast, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Hämeen tiepiirille seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dnro 247/07): Hämeen liitto esittää alueiden kehittämisestä annetun lain mukaisena lausuntona seuraavaa: Tiepiirin toiminta- ja taloussuunnittelua tehdään vuorovaikutteisesti alueen viranomaisten ja tienkäyttäjäryhmien kanssa. Hämeen liitto pitää erityisen tärkeänä tiepiirin ja maakuntien liittojen keskinäistä yhteistyötä. Toiminta- ja taloussuunnitelma on nyt valmisteltu samanaikaisesti Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen liittojen maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmien kanssa. Hämeen liiton jäsenkunnat ja Hyvinkään kaupungin kattava maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on käynnissä. Sen on tarkoitus valmistua vuoden 2008 loppuun mennessä siten, että suunnitelman toteuttamista koskeva aiesopimus voidaan allekirjoittaa tammikuussa Kanta-Hämeessä on useita tärkeitä tienparannushankkeita, joilla voitaisiin turvata tieverkon toimivuus pitkälle tulevaisuuteen, parantaa liikenneturvallisuutta sekä tukea tavoitteellisen alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Vt 2 Vihti-Pori kehittämishanke on käynnissä. Suunnitelmakaudella tulisi käynnistää Vt 10 ja 12 kehittämishanke yhteysvälillä Hämeenlinna-Tuulos-Lammi. Teemahankkeita on tiepiirin alueella tekeillä vain yksi, Vt 3 Parkanon kohdalla. TE-keskuksen työllisyysrahalla toteutetaan Kanta-Hämeessä Kt 53 Pohjoistentien liittymän parantaminen kiertoliittymäksi Kauppakeskus Tuulosen kohdalla.

6 4 35) Hämeen tiepiirin perustienpidon rahoitus on tällä hetkellä noin 70 M, josta noin neljäsosa käytetään Kanta-Hämeen alueella. Kokonaisrahoituksesta kuluu tällä hetkellä 70 % teiden ja siltojen hoitoon ja ylläpitoon. Liikenneturvallisuutta ja joukkoliikennettä edistävien suunnitelmien toteuttamiseen ei ole lähivuosina resursseja, ellei tiepiirille osoitettavien alueellisten investointien ja teemahankkeiden rahoitus kasva nykyisestä tasosta. Hämeen vaalipiirin kansanedustajat ovat tehneet aloitteita perustienpidon ja tieverkon kehittämishankkeiden määrärahojen lisäämiseksi valtion tulo- ja menoarviossa. Kanta-Hämeen alueen käynnissä olevien ja edelliseen suunnitelmaan sisältyneiden perustienpidon investointien ajoitus on pääosin säilynyt ennallaan. Uusina hankkeina on ohjelmoitu Ojoisten eritasoliittymän (Vt 3 ja Kt 57) liikennevalot vuodelle 2008 ja osallistuminen moottoritien kattamishankkeeseen Hämeenlinnassa. Valtatien 2 parantaminen on käynnissä 55 M :n kehittämishankkeena. Jo työn aikana on ilmennyt 13,5 M :n lisärahoitustarve, josta Vihti-Humppila välin nopeustason nostoon kohdistuu 8,5 M ja Ulasoorin eritasoliittymän rakentamiseen Satakunnassa 4,9 M. Hankkeen lisärahoitukseen tulisi osoittaa määräraha valtion vuoden 2008 lisätalousarviossa. Valtatien parantamisen 2. vaiheen suunnittelu tulee käynnistää välittömästi, jotta koko yhteysväli Helsinki- Pori saadaan vastaamaan kasvavan liikenteen palvelutaso- ja nopeustarpeita. Ministerityöryhmän selvityksessä esitettyjen, vuosien suurten kehittämishankkeiden lisäksi Hämeen liitto esittää uudeksi kehittämishankkeeksi valtateiden 10 ja 12 parantamista yhteysvälillä Hämeenlinna-Tuulos-Lahti liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden sekä alueiden kehittämisen kannalta tärkeänä hankkeena (60 M ). Yhteysvälille on jo laadittu nykyisten valtateiden parantamista koskeva kehittämissuunnitelma. Sen sisältämien kohteiden tiesuunnitelmien laatiminen on kiireellinen tehtävä, jotta se voitaisiin kokonaishankkeena saada mukaan Tiehallinnon ja LVM:n hankekoreihin jo lähivuosina. Osa suunnitelluista toimenpiteistä voitaisiin vaihtoehtoisesti toteuttaa teemahankkeina. Tiepiiri on aiemmin ehdottanut Hämeenlinnan ja Eteläisten välistä osuutta toteutettavaksi Pääteiden keskikaide teemapaketin hankkeena. Paasikiven jatkeen VT 10 - Vanajantie rakentaminen Hämeenlinnassa tulisi sisällyttää suurten liikenneväylähankkeiden hankekoriin. Moottoritien kattamisen ja Paasikiventien jatkeen rakentamisen yhdistämistä yhdeksi suureksi liikenneväylähankkeeksi tulisi tutkia. Edellisessä toiminta- ja taloussuunnitelmassa Tiepiiri ehdotti Paasikiventien jatketta toteutettavaksi Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen teemapaketin hankkeena. Riihimäelle suunnitteilla oleva sisämaan logistiikkakeskus edellyttää uuden tieyhteyden ja eritasoliittymän rakentamista Kolmostielle. Tästä ns Arolammen orresta laaditaan parhaillaan aluevaraussuunnitelmaa. Liitto ehdottaa hanketta toteutettavaksi Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen teemapaketin hankkeena. Riihimäen läntisen sisääntulotien rakentamista koskeva aluevaraussuunnitelma valmistui vuonna Se sisältyy Keski-Uudenmaan ja Hyvinkään-Riihimäen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman kärkitehtävien hankelistalle. Hämeen

7 5 35) liitto pitää hanketta tärkeänä ja esittää, että se palautettaisiin investointiohjelmaan. Maakuntakaavassa on valtatie 2 ja 3 esitetty joukkoliikenteen laatukäytävinä. Joukkoliikenteen vaihtopaikkojen toteuttaminen moottoritien eritasoliittymien ja pikavuoropysäkkien yhteyteen edellyttää merkittäviä investointeja. Maakuntakaavassa on myös osoitettu kaupunkiseuduille ylikunnalliset kevytliikenneyhteydet Renko-Hämeenlinna-Eteläinen, Forssa-Jokioinen-Ypäjä ja Oitti-Riihimäki-Loppi. Näiden hankkeiden toteuttamiseen tähtäävä suunnittelu tulisi sisällyttää tiepiirin suunnitteluohjelmaan. Kantatien 54 kehittämisen 2. vaihetta koskeva tarveselvitys tulee tarkistaa ajan tasalle ja sisällyttää tiepiirin suunnitteluohjelmaan Kantatie 54 seminaarin esityksen mukaisesti. Hämeen maakunnan raideliikennettä ja sen toimintamahdollisuuksia on kehitetty ohjelmasopimuksen mukaisesti yhteistyössä sopimusosapuolten, mm Hämeen tiepiirin ja Ratahallintokeskuksen, kanssa. Turku-Toijala rataosan tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi tulisi käynnistää Matkun, Humppilan ja Ypäjänkylän tasoristeysten poistamissuunnitelmat maakuntakaavassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Rataosan välityskyvyn parantaminen sisältyy Ratahallintokeskuksen toteuttamisohjelmiin. Käsittely: Hämeen tiepiiristä talouspäällikkö Risto Mäki esitteli Hämeen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnosta Valtion lisätalousarviomäärärahoilla voitaneen Kanta-Hämeessä toteuttaa vuonna 2008 tiepiirin toimintasuunnitelmassa olevat hankkeet: mt 290 Turkhaudan kohdan kev. liikenteen väylä (2,5 km), vt 10 Jolioinen-Autokeidas (1,9 km) ja mt 305 Hauhon kev. liikenteen järjestelyt (Kirkonkylästä Eteläisiin päin 1,3 km). Eeva Nurmi esitti lisättäväksi esityksen viidennen kappaleen viimeiseksi lauseeksi: Hämeen liitto pitää tärkeänä, että perustienpidon rahoitusta lisättäisiin siten, että myös alueellisia investointeja voitaisiin toteuttaa nykyistä paremmin tarpeita vastaavalla tavalla. Puheenjohtaja tiedusteli hyväksyykö hallitus Eeva Nurmen lisäysesityksen, ja koska kukaan ei vastustanut, totesi puheenjohtaja sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen ja Eeva Nurmen lisäysesityksen.

8 6 35) 203 Lausunto Hämeen tiepiirille selvityksestä; Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri pyytää saapuneella kirjeellä lausuntoa vuoden 2007 loppuun mennessä asiakohdassa mainitusta selvityksestä. Saatujen lausuntojen perusteella tiepiiri tekee päätöksen selvityksen aiheuttamista jatkotoimenpiteistä. Selvitys on laadittu Hämeen tiepiirin, Hämeen liiton, Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan yhteistyönä. Sen pääpaino on tutkittujen kehittämisvaihtoehtojen vaikutusarvioinnissa ja keskinäisessä vertailussa. Tavoitteena on määrittää, millaiseen valtatielinjaukseen yhteysvälillä Kanta- Hämeen alueella on syytä varautua pitkällä aikavälillä. Selvitys palvelee osaltaan seuraavaa maakuntakaavaprosessia. Se toimii myös käynnissä olevan Kanta- Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman erillisselvityksenä. Suunnitelmaluonnoksen keskeisiä osia on esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 2/07. Lisätietoja: erityisasiantuntija Harry Tast, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Hämeen tiepiirille seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dro 254/07): Kanta-Hämeen maakuntakaavan tavoitteiden mukaan itä-länsisuuntaista Ylisen Pietarin yhteyttä kehitetään Pietarin ja Skandinavian suuntiin. Hämeenlinna-Lahti yhteysvälillä varaudutaan tulevaisuuden liikenteen palvelutason turvaamiseen. LVM:n työryhmä esittää valtateitä 10 ja 12 Hämeenlinnan ja Lahden välillä runkotieverkkoon maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti. Myös Etelä-Suomen maakuntien liittouman laatimassa Etelä-Suomen liikenteen visiossa 2030 yhteysväli Hämeenlinna Lahti on esitetty maakuntakaavan tavoitteiden ja ministeriön työryhmän esityksen mukaisesti. Jo Kanta-Hämeen runkokaavasta 1969 alkaen maakunnassa on eri yhteyksissä selvitetty, millaisella väyläratkaisulla poikittaisen liikenteen palvelutaso parhaiten turvataan. Nykyisten valtateiden 10 ja 12 kehittämisen lisäksi on esillä ollut erilaisia pitkän aikavälin kehittämisvaihtoehtoja. Runkokaavassa osoitettuun uuteen tielinjaukseen sisältyi Katumajärven ylitys Hämeenlinnan puoleisessa päässä. Seutukaavassa esitettiin uuteen maastokäytävään sijoittuva Renko- Lammi vaihtoehto ohjeellisena tielinjana. Maakuntakaavan luonnosvaiheessa esitettiin keskusteltavaksi Katumajärven alittava vaihtoehto. Vahvistetussa maakuntakaavassa yhteysväli Hämeenlinna-Lahti on esitetty merkittävästi parannettavana valtatienä nykyisellä paikallaan. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan tulee pitkän aikavälin sijoitusvaihtoehdot Hämeenlinna Lahti yhteysvälillä kuitenkin tutkia ennen seuraavan maakuntakaavan laatimista ja selvittää uuden tielinjan rakentamisen edullisuus nykyisen tieyhteyden kehittämiseen verrattuna. Selvityksessä on tarkasteltu vertailuvaihtoehdon 0 lisäksi neljää päävaihtoehtoa. Maakuntakaavan kaavamerkintä mahdollistaa valtatieyhteyden Hämeenlinna- Tuulos-Lammi kehittämisen nykyisellä paikallaan vaihtoehdon A mukaisesti.

9 7 35) Vaihtoehto perustuu vuonna 2005 valmistuneeseen Valtateiden 10 ja 12 parantamisen kehittämissuunnitelmaan, jossa esitetyillä toimenpiteillä nykyinen valtatieyhteys voidaan parantaa runkotietavoitteet täyttäviksi. Selvityksessä on tutkittu kaksi uusiin maastokäytäviin sijoittuvaa vaihtoehtoa. Niistä Katumajärven poikki linjattu vaihtoehto B2 vastaa runkokaavan ratkaisua. Vaihtoehto C on seutukaavan mukainen ja perustuu vuoden 1990 pääsuuntaselvitykseen Lahti-Hämeenlinna. Liikenteellisiltä vaikutuksiltaan ja valtakunnallisesta näkökulmasta ne ovat vaihtoehtoa A parempia, mutta liikennetaloudellisesti kannattamattomia ja runsaasti epävarmuustekijöitä sisältäviä. Niiden vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja ympäristöön ovat ristiriidassa maakunnallisten kehittämistavoitteiden kanssa. Vaihtoehdon B2 tai C vaatimien uusien aluevarausten osoittamiseen seuraavassa maakuntakaavassa ei kehittämisvaihtoehtojen vaikuttavuustarkastelun mukaan siten ole perusteltua. Vaihtoehdot A ja B1 eroavat toisistaan vain Hämeenlinnan alueella. Vaihtoehdossa A nykyinen valtatie rakennetaan kaupunkirakenteen läpi kulkevaksi 2-ajorataiseksi ja 4-kaistaiseksi kaupunkipääväyläksi. Vaihtoehdossa B1 valtatien uusi osuus alittaa Katumajärven, jolloin nykyinen valtatie jää runkotieverkon ulkopuolelle ja voidaan saneerata maankäyttöä palvelevaksi ja sille uusia kehittämismahdollisuuksia antavaksi, katumaiseksi väyläksi. Uuden valtatieosuuden ja tunnelin rakentaminen tekee vaihtoehdon B1 noin 60 milj. euroa vaihtoehtoa A kalliimmaksi. Hämeen liitto puoltaa hankkeen toteuttamista selvitysraportissa esitetyllä tavalla ja vaiheittain vaihtoehdon A mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan yhteysvälin Hämeenlinna-Tuulos-Lahti kehittämissuunnitelmassa esitetyt 1. vaiheen hankkeet, jotka eivät sisällä mitään sellaisia toimenpiteitä, joita ei tarvitsisi toteuttaa myös vaihtoehdossa B. Lopullinen valinta vaihtoehtojen A ja B1 kesken siirretään tehtäväksi myöhemmin; ennen kuin ryhdytään rakentamaan toista moottoritietasoista väylää Hämeenlinnan kaupunkirakenteen lävitse. Nyt laadittu selvitys täyttää maakuntakaavaan sisältyneen suunnittelumääräyksen ja palvelee seuraavan maakuntakaavan taustaaineistona. Vaihtoehtojen A ja B1 vaikutusten tarkempi arviointi ja keskinäinen vertailu voidaan luontevasti toteuttaa tulevan maakuntakaavan luonnosvaiheessa yhteistyössä tieviranomaisten kanssa. Ennen lopullisen linjavaihtoehdon valintaa Hämeenlinnan kaupungin kaavoituksessa ja rakentamisessa tulee edelleen säilyttää nykyisen tielinjan lisäksi mahdollisuus vaihtoehdon B1 toteuttamiseen maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaisesti. Tiehallinnon tulee välittömästi lisätä ensimmäisen vaiheen hankkeiden suunnitteluvalmiutta siten, että sen käynnistäminen kokonaishankkeena voidaan saada mukaan Tiehallinnon ja LVM:n hankekoreihin seuraavalla toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella Käsittely: Erityisasiantuntija Harry Tast esitteli asian. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Harry Tast ja Risto Mäki poistuivat kokouksesta tämän asian tultua käsitellyksi.

10 8 35) 204 Lausunto Tammelan kunnalle Lamalan osayleiskaavaehdotuksesta Tammelan kunta pyytää saapuneella pyynnöllä mennessä lausuntoa Lamalan osayleiskaavaehdotuksesta. Liitto on aiemmin lausunut yleiskaavaehdotuksesta. Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Hannu Raittinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Tammelan kunnalle seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dnro 261/07) Lamalan osayleiskaavaehdotus käsittää Tammelan kirkonkylän itäpuolelle jäävän taajaman laajentumissuunnan maankäytön perusratkaisut. Yleiskaava tukee Forssan kaupunkiseudun nauhamaista taajamarakennetta. Laajenemissuunta on Tammelan kirkonkylän luonnollinen kasvusuunta. Lamalan alue sijoittuu Valtioneuvoston vahvistamalle valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Alue rajoittuu Joensuunlahden Natura alueeseen. Maakuntakaavassa keskeiset yleiskaavan alueet ovat osoitettu rakentamisen reservialueiksi. Maakuntakaavassa alue sisältyy kokonaisuudessaan maisema-alueeseen ja alueen eteläosa tärkeään pohjavesialueeseen samoin kuin Hämeen järviylängön luontomatkailun kehittämisalueeseen. Alueen halki kulkee maakuntakaavassa Forssa Tammela - Saaren kansanpuisto - Porras kevyenliikenteen yhteys ja alueen eteläosassa on varattu Venesillan leirintäalueelle laajentumisaluetta. Kankaisten kartanon metsäinen ympäristö on osoitettu kulttuuriympäristön erityisesti huomioon ottavana rakentamisalueena. Näiltä osin osayleiskaavan ratkaisu poikkeaa maakuntakaavasta, jossa alue on osoitettu osaksi laajempaa MT-peltovyöhykettä. Ratkaisu on kuitenkin maakuntakaavan yleispiirteisyyden ja MT-alueiden periaatteen mukainen rakennuskorttelin sijoittuessa laajan Mustialaan ulottuvaan peltovyöhykkeen metsäiseen osaan, jolloin se ei vaaranna osa-alueen päämaankäyttöä, peltoviljelyä. Maakuntakaavan MT-alue on osayleiskaavassa pääosin osoitettu MA-merkinnällä (maisemallisesti arvokas peltoalue). Seudullinen kevyenliikenteen yhteys on yleiskaavassa esitetty yhtenäisenä varauksena ja se tukee Forssan kaupunkiseudun nauhamaista rakennetta. Vahvistetussa maakuntakaavassa on varauduttu Venesillan leirintäalueen laajentamiseen. Osayleiskaavan loma- ja matkailualue on niiltä osin maakuntakaavan aluevarausta suppeampi. Venesilta on tärkeä ja ainoa varsinainen leirintäalue Lounais-Hämeessä ja se toimii tällä hetkellä erittäin ahtaalla alueella. Osayleiskaavassa leirintäalueen laajennus on osoitettu MApeltomerkinnällä (maisemallisesti arvokas vanhin pelto). Kyseisellä kohdalla leirintäalueen laajennus sijoittuu Kankaisten kylän vanhimmalle peltoalueelle. Mikäli yleiskaavan ratkaisu maakuntakaavan leirintäalueen laajentumisen osalta arkeologisin perustein vahvistetaan pysyvänä peltoalueena ilman kompensaatiovarausta, jouduttaneen maakuntakaava seuraavassa vaiheessa muuttamaan. Samalla jää avoimeksi ja selvitettäväksi leirintämatkailun

11 9 35) kehittämisen pidemmän aikavälin mahdollisuudet Lounais-Hämeessä Saaren kansanpuiston ja Hämeen järviylängön aluevyöhykkeellä. Hämeen liitto katsoo edellä esitetyin varauksin, että valmisteilla oleva Lamalan osayleiskaavaehdotus on keskeisiltä linjoiltaan maakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen ja liitto puoltaa yleiskaavaehdotuksen jatkokäsittelyä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

12 10 35) 205 Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Kuntalain 23/86 :n mukaan hallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56.1 : "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Maakuntavaltuuston pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntalain 85 :n mukaisesti Hämeen liiton virastossa ja ennen nähtäville asettamista siitä on lähetetty jäljennös kaikkien Hämeen liiton jäsenkunnan kunnan-/kaupunginhallitukselle. Maakuntavaltuuston alkuperäinen pöytäkirja on nähtävänä virastolla ja kokouksessa. Lisäksi pöytäkirja on nähtävänä sähköisenä internetissä osoitteessa:. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ja että ne eivät mene maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia ja päättää panna päätökset täytäntöön. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 11 35) 206 Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuuksien kantaminen vuonna 2008 Maakuntavaltuusto on hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2008 sekä hyväksynyt jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2008 yhteensä (TTS- talousarvio 2008 sivu 34). Liitteenä 49/07 on Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna taulukko, jonka mukaan jäsenkunnilta kannetaan yhteensä euroa. Jäsenmaksuja peritään 4,86 prosenttia ( euroa) enemmän kuin vuonna Perussopimuksen 23 :n mukaan jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisenä varainhoitovuonna toimitetussa verotuksessa kertyneen kunnallisveron suhteessa. Vuoden 2008 maksuosuudet on laskettu verovuoden 2006 kunnallisverotietojen perusteella, joten liitteessä esitetyt kuntakohtaiset maksuosuudet vuodelle 2008 ovat lopullisia. Verovuoden 2006 kunnallisverotietojen lähde: Verohallinto/verosaajapalvelu Perussopimuksen 23.2 :n mukaan maksuosuudet suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina. Viivästyskorosta on sovittu perussopimuksen 27 :ssä: Maksun viivästyessä ovat jäsenkunta ja kuntayhtymä velvolliset maksamaan viivästyneelle maksusuoritukselleen viivästyskorkoa korkolain 4 :n 3 momentin mukaisesti. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2008 kannetaan liitteen 49/07 mukaisena siten, että kuntakohtaiset maksuosuudet jaetaan kahteentoista kuukausittaiseen maksuerään ja eräpäivä on kunkin kuukauden 15. päivänä. Lisäksi maakuntahallitus päättää, että 10 euroa pienempää viivästyskorkoa ei peritä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

14 12 35) 207 Vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma I Maakuntavaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2008, mikä julkaisuna jaetaan maakuntahallituksen kokouksessa. Maakuntavaltuuston hyväksymät sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2008 ovat luvussa B.1. sivulla 11. Talousarvion käyttötalousosassa (luku C, sivu 31) on esitetty toimielin- ja tehtäväkohtaisesti toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot nettoperiaatteella. Maakuntavaltuusto hyväksyi sitovaksi toimintakatteen (toimintatulojen ja -menojen erotuksen) - maakuntavaltuuston yhdelle tehtävälle; maakuntavaltuusto, - tarkastuslautakunnan yhdelle tehtävälle; tarkastuslautakunta ja - maakuntahallituksen neljälle tehtävälle; maakuntahallitus, liiton operatiivinen toiminta yhteensä (eritelty operatiivinen toiminta ja projektit), kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta Hallintosäännön 21 :n mukaan maakuntahallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelma I:n ja talousarvion tehtäville toimintalinjat valtuuston hyväksymien tavoitteiden saavuttamiseksi tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta. Liitteenä 50/07 on Hämeen liiton vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1 (pl. tarkastuslautakunta) ja tuloslaskelmaosa. Kesäyliopiston johtokunta on laatinut maakuntahallitukselle ehdotuksen käyttösuunnitelma 1:ksi omien tehtäviensä osalta (kesäyliopiston johtosääntö 4.3 ), mikä esitys sisältyy em. liitteeseen. Käyttösuunnitelma 1:ssa hallitus hyväksyy toimintatulot ja toimintamenot kaikille em. tehtäville sekä tavoitteet (toimintalinjat) liiton operatiiviselle toiminnalle ja kesäyliopistotoiminnalle. Maakuntahallituksen hyväksyttyä tässä esitetyn käyttösuunnitelma 1:n maakuntajohtaja hyväksyy em. tehtävien meno- ja tulolajeille määrärahat ja tuloarviot (=käyttösuunnitelma 2) kaikille muille tehtäville paitsi tarkastuslautakunnalle, joka hyväksyy omat käyttösuunnitelmansa. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy liitteenä 50/07 olevan Hämeen liiton vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1:n (pl. tarkastuslautakunta). Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

15 13 35) 208 Vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltamisohjeet Maakuntahallituksen esityslistan edellisessä pykälässä hyväksyttäväksi esitettiin vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma I liitteen 50/08 mukaisena. Tämän jälkeen maakuntajohtaja hyväksyy käyttösuunnitelma II:n. Taloussäännön 12 :n mukaan hallituksen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Hallituksen on vuosittain määrättävä myös henkilöt, joilla on pankkitilien käyttöoikeus. Taloussäännön 2 :n mukaan kuntayhtymän tehtävät on hoidettava taloudellisesti. Toiminnot on järjestettävä siten, että vastuu toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on selkeä. Maakuntahallitus on hyväksynyt taloussäännön soveltamiseksi vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, mitkä ovat esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 3/07. Virastossa on valmisteilla organisaatiomuutos, mikä vaikuttaa operatiivisen toiminnan hyväksymisoikeuksiin. Tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista jatkaa edellä esitettyjen vuoden 2007 soveltamisohjeiden noudattamista alkuvuonna 2008 siihen saakka, kunnes hallitukselle esitetään uudet ohjeet. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättä jatkaa hyväksyttyjä taloussäännön soveltamiseksi annettuja vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpano-ohjeita alkuvuonna 2008 siihen saakka, kunnes uudet ohjeet esitetään hyväksyttäviksi. Kokouksessa pöydälle jaettiin uusi päätösesitys, minkä maakuntajohtaja ilmoitti olevan käsittelyn pohjana. Mkj: Maakuntahallitus päättä jatkaa hyväksyttyjä taloussäännön soveltamiseksi annettuja vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpano-ohjeita alkuvuonna 2008 siihen saakka, kunnes uudet ohjeet esitetään hyväksyttäviksi. Maakuntahallituksen päätökseen esitetään lisättäväksi vuonna 2008 alkavista uusista projekteista seuraavaa: 1.5. Projektit Projektien muista kuin edellä kohdassa 1.3. esitetyistä menoista päätetään / hyväksytään seuraavasti: - Maakunnan yhteistyöryhmä projekti: Menot hyväksyy Hannu Saarinen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Markkinointi projekti: Menot hyväksyy Jukka Ojanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt hyväksyjänä on maakuntajohtaja Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

16 14 35) 209 Etelä Suomen maakuntien liittouman toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008 Etelä-Suomen seitsemän maakuntahallituksen yhteinen kokous hyväksyi Etelä-Suomen maakuntien liittouman toiminnan ja talouden suuntaviivat vuodeksi Näiden pohjalta on valmisteltu liittouman toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008, jonka hyväksymisestä kukin maakunnan liitto päättää erikseen. Maakuntahallitusten yhteiskokouksen päätökset toimivat suosituksina. Toiminta Toiminnan painopisteet vuonna 2008 ovat seuraavat Ikääntyminen ja hyvinvointipalvelut 1. InnoELLI Senior -ohjelman hankkeiden päättäminen 2. ohjelman sulkeminen 3. ohjelman tuloksista tiedottaminen 4. ohjelman toteuttamistavan hyödyntäminen Etelä-Suomen EAKR ohjelman temaattisessa osiossa (sekä Central Baltic Interreg IVA -ohjelmassa) Tasapainoinen aluerakenne ja toimivat yhteydet 1.edunvalvonta liikennepoliittiseen selontekoon liittyen, erityisenä painopisteenä Eurooppatie E18 2. logistiikkastrategia 3. kansainvälinen yhteistyö EU:n rakennerahastokausi Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR -toimenpideohjelman suuraluetason hallinnointi sekä "Toimenpiteiden temaattinen keskittäminen" -toimintalinjan hallinnointi (Etelä-Suomen EAKR-toimisto, Päijät-Hämeen liitto) 2. rajat ylittävien EU-ohjelmien hallinnointiin osallistuminen Muut toimet 1. edunvalvonta aluehallinnon uudistamiseen liittyen 2. liittouman toiminnan arviointi kaudelta Talous Maakunnan liitot vastaavat liittouman talousarvion mukaisesta rahoituksesta jäsenkunnilta edellisenä vuonna perittyjen maksuosuuksien suhteessa, joista on vähennetty valmistelutoimikunnan hyväksymät läpilaskutuserät. Maakunnan liitot vastaavat maakuntahallitusten yhteiskokouksen kustannuksista pääosin

17 15 35) liittouman talousarvion ulkopuolella. Liittouma voi asettaa määräaikaisia projekteja, mutta niistä päätetään sekä valmistelutoimikunnassa että maakunnan liitoissa erikseen. Etelä-Suomen maakuntahallitusten yhteiskokouksen päätöksen mukaisesti liittouman vuoden 2008 talousarvion loppusumma on euroa, mikä on sama kuin vuosina Talousarvio sisältää pääsihteerin ja pääsihteerin avustajan palkkakulut, tilavuokrat, seminaarien ja kokousten järjestämisen sekä varauksen mahdolliseen InnoELLI Senior -korkorahahankkeeseen. Maakunnan liittojen maksuosuudet liittouman talousarvioon 2008 ovat seuraavat: Maakunnan liitto euroa % Etelä-Karjalan liitto ,2 Hämeen liitto ,2 Itä-Uudenmaan liitto ,1 Kymenlaakson liitto ,3 Päijät-Hämeen liitto ,4 Uudenmaan liitto ,8 Varsinais-Suomen liitto ,0 Yhteensä Etelä-Suomen maakuntien liittouman toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008 ovat liitteenä 51/07. Valmistelutoimikunta on hyväksynyt talousarvioesityksen mukaiset läpilaskutuserät liittojen jäsenkuntien maksuosuuksissa ja päättänyt esittää Etelä- Karjalan, Hämeen, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntahallituksille, että ne hyväksyvät Etelä-Suomen maakuntien liittouman toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh tai hallintopäällikkö Kaisa Hemilä Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy Etelä-Suomen maakuntien liittouman toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2008 liitteen 51/07 mukaisena. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

18 16 35) 210 Hämeen, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan liittojen EU-toimiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008 Vuodesta 1999 lähtien toiminut Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan kanssa yhteinen EU-toimisto tekee edunvalvontatyötä kaikkien hämäläisten toimijoiden hyväksi, avustaa yhteyksien solmimisessa ja hoitaa maakunnan markkinointia Brysselissä. Kansainvälisissä yhteyksissä toimistosta käytetään nimeä South Finland EU Office. Hämeen liiton osuus toimiston kustannuksista on 40 %. Brysselin toimistolle laaditaan vuosittain oma toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toimiston päällikkönä on alusta asti toiminut Tuula Loikkanen. Toiminnan painopisteitä vuodelle 2008 ovat: Alue- ja rakennepolitiikka vuosina ja 2013 jälkeinen aika Innovaatioiden ja tietoyhteiskuntamuutosten tukeminen alueilla Itämeren alueen yhteistyökysymykset Hämeen liiton lisäksi maakunnan muut toimijat hyödyntävät aktiivisesti EUtoimiston palveluita. Hämeen liiton kannalta erityisen tärkeää on toimiston tuki EU-rahoituksen hyödyntämiseen sekä kansainväliseen projektitoimintaan. Brysselin toimiston talousarvio vuodelle 2008 on , mistä henkilöstökulujen osuus on 67 %, palvelujen ostojen osuus 14 %, tarvikkeiden osuus 4 %, vuokrien osuus 12 % ja suhdetoiminnan osuus 3 %. Vuonna 2008 Hämeen liitto rahoittaa Brysselin toimiston kustannuksista 40 % eli euroa, mikä merkitsee 13 % nousua vuoden 2007 talousarvioon verrattuna. Nousu johtuu vuokrankorotuksesta sekä toimiston päällikön palkoista. Hämeen liiton EU-toimiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008 on liitteenä 52/07. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy osaltaan Hämeen, Päijät-Hämeen ja Itä- Uudenmaan liittojen EU-toimiston toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

19 17 35) 211 Hämeen liiton osallistuminen alueiden kansainvälisiin järjestöihin Hämeen liiton kansainvälisen toiminnan suuntaviivojen mukaan toiminta alueiden eurooppalaisissa järjestöissä on osa maakunnan edunvalvontaa ja tukee yhteydenpitoa kumppaneiden kanssa. Kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön liittyviä yhteistyökumppaneita arvioidaan säännöllisesti. Euroopan Alueiden Liitto (Assembly of European Regions, AER) AER on Euroopan alueiden poliittinen yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio, joka on perustettu vuonna 1985 ja jossa on noin 250 aluejäsentä 33 eri maasta. AER on viime vuosina voimistunut ja saanut uusia jäseniä varsinkin uusista EUjäsenmaista. Järjestöllä on työryhmiä mm. aluekehitykseen ja talouteen, hyvinvointipalveluihin sekä kulttuuriin ja opetukseen liittyen. Itämeren alueiden verkosto BSSSC toimii AER:n alueellisena yhteistyökumppanina. AER:n yleiskokous järjestetään syksyllä 2008 Tampereella. Hämeen liitto on ollut Euroopan AER:n jäsenenä vuodesta Jäsenmaksu vuodelle 2007 on noin euroa. Euroopan perifeeristen ja merellisten alueiden liitto (CPMR) CPMR lyhenne tulee sanoista Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe ja tarkoittaa Euroopan perifeeristen ja merellisten alueiden liittoa. Siinä on mukana noin 150 jäsenaluetta 30 maasta. CPMR jakautuu seitsemään maantieteelliseen komissioon, joista yksi toimii Itämeren alueella. Hämeen liitto ei ole CPMR:n jäsen. Jäsenmaksu vuodelle 2007 olisi noin euroa. Itämeren alueiden verkosto (BSSSC) BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) on vapaamuotoinen verkosto, jonka jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen. Verkoston toiminta perustuu puheenjohtaja-alueen ylläpitämään sihteeristöön, hallitukseen ja työryhmiin. Verkostolla ei ole jäsenmaksua. Hämeen liitto on ollut mukana BSSSC:n toiminnassa 1990-luvun lopulta lähtien. Useimmat Itämeren maiden alueet pitävät toisiinsa yhteyttä BSSSC:tä ja/tai CPMR:n Itämeri-komissiota (BSC) hyödyntäen. AER:n toiminta on kehittynyt myönteisesti viime vuosina ja järjestö on merkittävä ja arvostettu eurooppalainen toimija. Järjestön jäsenmaksu on kohtuullinen ja kehittynyt maltillisesti. Suomen maakunnista 12 on AER:n jäseniä. Itämeren alueiden verkoston (BSSSC) toimintaan osallistuminen vaatii vain kohtuullisesti voimavaroja ja se täydentää AER:n toimintaa. Suurin hyöty järjestöistä ja vastine jäsenmaksuille saadaan osallistumalla aktiivisesti järjestöjen ja verkostojen työryhmissä. Tämä edellyttää sekä luottamushenkilöiden että virkamiesten osallistumista järjestöjen toimintaan ja riittävien voimavarojen varaamista tähän. Suomen maakuntien jäsenyydet kansainvälisissä järjestöissä on esitetty kartalla, joka on liitteenä 53/07. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh

20 18 35) Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi selvityksen Hämeen liiton osallistumisesta alueiden kansainvälisiin järjestöihin ja päättää, että Hämeen liitto toimii vuodet Euroopan Alueiden Liiton (AER) jäsenenä ja on mukana Itämeren alueiden verkostossa (BSSSC). Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) Aika: klo 10:00 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Studio, II kerros Paasikiventie 2 Hämeenlinna 44 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007 1/13 Aika: 26.11.2007 klo 10.30 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Bio Rex 4 Paasikiventie 2, Hämeenlinna 14 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus...3

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1(17) Aika: Maanantai 28.5.2007 klo 10.00 11.20 Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1 Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 44

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 23 Hyvinvointilautakunta 24.05.2016 AIKA 24.5.2016 klo 18:07 20:02 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 3/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 12.00 Paikka: Vanajan Parvi Vanajantie 10 B (5. krs) Hämeenlinna 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 25 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 27.10.2008

Kokouspäivämäärä 27.10.2008 1 Aika: klo 10.00-11.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 4 37 Muutokset

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.30-18.07. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Maanantai 21.9.2015 klo 15.00 17.14 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Mauri Jokinen Aarre Lehtimäki Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 20.01.2017 aika torstaina 26.01.2017 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 2 / 2017

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila 1 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 21.9.2016 klo 18.30 21.05 KOKOUSPAIKKA Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, 21490 Marttila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsenet Varajäsenet ( X ) Korimäki Eeva, pj. Valta Anne (

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/12

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/12 ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 20.6.2012 Kokous 6/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin korkeakoulukonsernin tulevaisuuden skenaarioita, keskustelu 3. Hallituksen toiminnan

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 81 Kokousaika Keskiviikko 11.9.2013 klo 18 20.21 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.11.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.11.2016 klo 16.30-18.47 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014 Aika: Maanantaina 25.8.2014 kello 18.00 18.30 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2011 Aika Tiistai 24.5.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot