Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/ (35)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35)"

Transkriptio

1 1 (35) Aika: klo Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7 Hämeenlinna 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lausunto Hämeen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta Lausunto Hämeen tiepiirille selvityksestä; Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Lausunto Tammelan kunnalle Lamalan osayleiskaavaehdotuksesta Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuuksien kantaminen vuonna Vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma I Vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltamisohjeet Etelä Suomen maakuntien liittouman toimintasuunnitelma ja talousarvio Hämeen, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan liittojen EU-toimiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle Hämeen liiton osallistuminen alueiden kansainvälisiin järjestöihin Häme Markkinoinnin strategisen kumppanin valinta toimintavuosille Etelä-Suomen tavoite 2 ohjelman EAKR-osuuden ja valtion rahoituksen myöntäminen Kanta-Hämeen klusteri- ja kehittäjäverkko -projektille Kulttuurituottajaverkoston suunnittelu Hämeen liiton osallistuminen Moving Entrepreneurship to Economic Change miniohjelmaan Häme päivän tulevaisuus Aluehallinnon uudistus Kanta-Hämeen näkökulmasta Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat...33

2 2 (35)

3 1 35) Kokousaika klo Kokouspaikka Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Kauranen Aarne X Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele - Laaksonen Aulis X jäsen Eerola Tapio X Pietilä Leena Laine Harri X Juurus Pirkko Lintonen Minna X Hacklin Jorma Nummela Juhani X Ylönen Kaarina Nurmi Eeva X Mikkola Matti Poikselkä Anneli X Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti X Kauppinen Erkki Rissanen Maire X Kulmala Jarmo Silván Timo X Ukkola Marja Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari - Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka X Hemilä Kaisa, sihteeri X II vpj Leppälahti Markku X Harry Tast X Risto Mäki, Hämeen Matti Lipsanen X tiepiiri ja 215 Jukka Ojanen 212, 214 X Osmo Väistö 213 X Heikki Pusa X Jouko Ylipaavalniemi X Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Aarne Kauranen Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Harri Laine Maire Rissanen Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

4 2 35) 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 200 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Harri Laine (Minna Lintonen) ja Maire Rissanen (Tapio Eerola). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Laine ja Maire Rissanen. 201 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esitys.

5 3 35) 202 Lausunto Hämeen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta Hämeen tiepiiri pyytää saapuneella kirjeellä alueiden kehittämisestä annetun lain mukaisesti lausuntoa mennessä tiepiiriin toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta Tiepiirin alueella sijaitsevilta maakunnallisilta liitoilta valmistelun aikana pyydetyt lausunnot esitetään tiivistettyinä valmiissa suunnitelmassa. Toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksessa on esitelty tienpidon painopisteet suunnitelmakaudella sekä käsitelty perustienpidon rahoitusta ja rahoituksen käyttöä hankelistoineen tällä kaudella. Lisäksi siinä on esitetty kehittämismomentilla käynnissä olevat tiehankkeet ja erikseen päätettyihin teemoihin sisältyvät hankkeet. Perustienpidon rahoituskehykset on vuoden 2008 osalta määritelty eduskunnalle annetun talousarvioesityksen pohjalta. Loppuvuosien kehittämishankkeista ja teemapaketeista eduskunta päättää vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä. Hämeen tiepiirin talouspäällikkö Risto Mäki esittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnosta kokouksessa. Suunnitelman keskeisiä osia on esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 1/07. Lisätietoja: erityisasiantuntija Harry Tast, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Hämeen tiepiirille seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dnro 247/07): Hämeen liitto esittää alueiden kehittämisestä annetun lain mukaisena lausuntona seuraavaa: Tiepiirin toiminta- ja taloussuunnittelua tehdään vuorovaikutteisesti alueen viranomaisten ja tienkäyttäjäryhmien kanssa. Hämeen liitto pitää erityisen tärkeänä tiepiirin ja maakuntien liittojen keskinäistä yhteistyötä. Toiminta- ja taloussuunnitelma on nyt valmisteltu samanaikaisesti Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen liittojen maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmien kanssa. Hämeen liiton jäsenkunnat ja Hyvinkään kaupungin kattava maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on käynnissä. Sen on tarkoitus valmistua vuoden 2008 loppuun mennessä siten, että suunnitelman toteuttamista koskeva aiesopimus voidaan allekirjoittaa tammikuussa Kanta-Hämeessä on useita tärkeitä tienparannushankkeita, joilla voitaisiin turvata tieverkon toimivuus pitkälle tulevaisuuteen, parantaa liikenneturvallisuutta sekä tukea tavoitteellisen alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Vt 2 Vihti-Pori kehittämishanke on käynnissä. Suunnitelmakaudella tulisi käynnistää Vt 10 ja 12 kehittämishanke yhteysvälillä Hämeenlinna-Tuulos-Lammi. Teemahankkeita on tiepiirin alueella tekeillä vain yksi, Vt 3 Parkanon kohdalla. TE-keskuksen työllisyysrahalla toteutetaan Kanta-Hämeessä Kt 53 Pohjoistentien liittymän parantaminen kiertoliittymäksi Kauppakeskus Tuulosen kohdalla.

6 4 35) Hämeen tiepiirin perustienpidon rahoitus on tällä hetkellä noin 70 M, josta noin neljäsosa käytetään Kanta-Hämeen alueella. Kokonaisrahoituksesta kuluu tällä hetkellä 70 % teiden ja siltojen hoitoon ja ylläpitoon. Liikenneturvallisuutta ja joukkoliikennettä edistävien suunnitelmien toteuttamiseen ei ole lähivuosina resursseja, ellei tiepiirille osoitettavien alueellisten investointien ja teemahankkeiden rahoitus kasva nykyisestä tasosta. Hämeen vaalipiirin kansanedustajat ovat tehneet aloitteita perustienpidon ja tieverkon kehittämishankkeiden määrärahojen lisäämiseksi valtion tulo- ja menoarviossa. Kanta-Hämeen alueen käynnissä olevien ja edelliseen suunnitelmaan sisältyneiden perustienpidon investointien ajoitus on pääosin säilynyt ennallaan. Uusina hankkeina on ohjelmoitu Ojoisten eritasoliittymän (Vt 3 ja Kt 57) liikennevalot vuodelle 2008 ja osallistuminen moottoritien kattamishankkeeseen Hämeenlinnassa. Valtatien 2 parantaminen on käynnissä 55 M :n kehittämishankkeena. Jo työn aikana on ilmennyt 13,5 M :n lisärahoitustarve, josta Vihti-Humppila välin nopeustason nostoon kohdistuu 8,5 M ja Ulasoorin eritasoliittymän rakentamiseen Satakunnassa 4,9 M. Hankkeen lisärahoitukseen tulisi osoittaa määräraha valtion vuoden 2008 lisätalousarviossa. Valtatien parantamisen 2. vaiheen suunnittelu tulee käynnistää välittömästi, jotta koko yhteysväli Helsinki- Pori saadaan vastaamaan kasvavan liikenteen palvelutaso- ja nopeustarpeita. Ministerityöryhmän selvityksessä esitettyjen, vuosien suurten kehittämishankkeiden lisäksi Hämeen liitto esittää uudeksi kehittämishankkeeksi valtateiden 10 ja 12 parantamista yhteysvälillä Hämeenlinna-Tuulos-Lahti liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden sekä alueiden kehittämisen kannalta tärkeänä hankkeena (60 M ). Yhteysvälille on jo laadittu nykyisten valtateiden parantamista koskeva kehittämissuunnitelma. Sen sisältämien kohteiden tiesuunnitelmien laatiminen on kiireellinen tehtävä, jotta se voitaisiin kokonaishankkeena saada mukaan Tiehallinnon ja LVM:n hankekoreihin jo lähivuosina. Osa suunnitelluista toimenpiteistä voitaisiin vaihtoehtoisesti toteuttaa teemahankkeina. Tiepiiri on aiemmin ehdottanut Hämeenlinnan ja Eteläisten välistä osuutta toteutettavaksi Pääteiden keskikaide teemapaketin hankkeena. Paasikiven jatkeen VT 10 - Vanajantie rakentaminen Hämeenlinnassa tulisi sisällyttää suurten liikenneväylähankkeiden hankekoriin. Moottoritien kattamisen ja Paasikiventien jatkeen rakentamisen yhdistämistä yhdeksi suureksi liikenneväylähankkeeksi tulisi tutkia. Edellisessä toiminta- ja taloussuunnitelmassa Tiepiiri ehdotti Paasikiventien jatketta toteutettavaksi Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen teemapaketin hankkeena. Riihimäelle suunnitteilla oleva sisämaan logistiikkakeskus edellyttää uuden tieyhteyden ja eritasoliittymän rakentamista Kolmostielle. Tästä ns Arolammen orresta laaditaan parhaillaan aluevaraussuunnitelmaa. Liitto ehdottaa hanketta toteutettavaksi Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen teemapaketin hankkeena. Riihimäen läntisen sisääntulotien rakentamista koskeva aluevaraussuunnitelma valmistui vuonna Se sisältyy Keski-Uudenmaan ja Hyvinkään-Riihimäen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman kärkitehtävien hankelistalle. Hämeen

7 5 35) liitto pitää hanketta tärkeänä ja esittää, että se palautettaisiin investointiohjelmaan. Maakuntakaavassa on valtatie 2 ja 3 esitetty joukkoliikenteen laatukäytävinä. Joukkoliikenteen vaihtopaikkojen toteuttaminen moottoritien eritasoliittymien ja pikavuoropysäkkien yhteyteen edellyttää merkittäviä investointeja. Maakuntakaavassa on myös osoitettu kaupunkiseuduille ylikunnalliset kevytliikenneyhteydet Renko-Hämeenlinna-Eteläinen, Forssa-Jokioinen-Ypäjä ja Oitti-Riihimäki-Loppi. Näiden hankkeiden toteuttamiseen tähtäävä suunnittelu tulisi sisällyttää tiepiirin suunnitteluohjelmaan. Kantatien 54 kehittämisen 2. vaihetta koskeva tarveselvitys tulee tarkistaa ajan tasalle ja sisällyttää tiepiirin suunnitteluohjelmaan Kantatie 54 seminaarin esityksen mukaisesti. Hämeen maakunnan raideliikennettä ja sen toimintamahdollisuuksia on kehitetty ohjelmasopimuksen mukaisesti yhteistyössä sopimusosapuolten, mm Hämeen tiepiirin ja Ratahallintokeskuksen, kanssa. Turku-Toijala rataosan tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi tulisi käynnistää Matkun, Humppilan ja Ypäjänkylän tasoristeysten poistamissuunnitelmat maakuntakaavassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Rataosan välityskyvyn parantaminen sisältyy Ratahallintokeskuksen toteuttamisohjelmiin. Käsittely: Hämeen tiepiiristä talouspäällikkö Risto Mäki esitteli Hämeen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnosta Valtion lisätalousarviomäärärahoilla voitaneen Kanta-Hämeessä toteuttaa vuonna 2008 tiepiirin toimintasuunnitelmassa olevat hankkeet: mt 290 Turkhaudan kohdan kev. liikenteen väylä (2,5 km), vt 10 Jolioinen-Autokeidas (1,9 km) ja mt 305 Hauhon kev. liikenteen järjestelyt (Kirkonkylästä Eteläisiin päin 1,3 km). Eeva Nurmi esitti lisättäväksi esityksen viidennen kappaleen viimeiseksi lauseeksi: Hämeen liitto pitää tärkeänä, että perustienpidon rahoitusta lisättäisiin siten, että myös alueellisia investointeja voitaisiin toteuttaa nykyistä paremmin tarpeita vastaavalla tavalla. Puheenjohtaja tiedusteli hyväksyykö hallitus Eeva Nurmen lisäysesityksen, ja koska kukaan ei vastustanut, totesi puheenjohtaja sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen ja Eeva Nurmen lisäysesityksen.

8 6 35) 203 Lausunto Hämeen tiepiirille selvityksestä; Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri pyytää saapuneella kirjeellä lausuntoa vuoden 2007 loppuun mennessä asiakohdassa mainitusta selvityksestä. Saatujen lausuntojen perusteella tiepiiri tekee päätöksen selvityksen aiheuttamista jatkotoimenpiteistä. Selvitys on laadittu Hämeen tiepiirin, Hämeen liiton, Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan yhteistyönä. Sen pääpaino on tutkittujen kehittämisvaihtoehtojen vaikutusarvioinnissa ja keskinäisessä vertailussa. Tavoitteena on määrittää, millaiseen valtatielinjaukseen yhteysvälillä Kanta- Hämeen alueella on syytä varautua pitkällä aikavälillä. Selvitys palvelee osaltaan seuraavaa maakuntakaavaprosessia. Se toimii myös käynnissä olevan Kanta- Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman erillisselvityksenä. Suunnitelmaluonnoksen keskeisiä osia on esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 2/07. Lisätietoja: erityisasiantuntija Harry Tast, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Hämeen tiepiirille seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dro 254/07): Kanta-Hämeen maakuntakaavan tavoitteiden mukaan itä-länsisuuntaista Ylisen Pietarin yhteyttä kehitetään Pietarin ja Skandinavian suuntiin. Hämeenlinna-Lahti yhteysvälillä varaudutaan tulevaisuuden liikenteen palvelutason turvaamiseen. LVM:n työryhmä esittää valtateitä 10 ja 12 Hämeenlinnan ja Lahden välillä runkotieverkkoon maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti. Myös Etelä-Suomen maakuntien liittouman laatimassa Etelä-Suomen liikenteen visiossa 2030 yhteysväli Hämeenlinna Lahti on esitetty maakuntakaavan tavoitteiden ja ministeriön työryhmän esityksen mukaisesti. Jo Kanta-Hämeen runkokaavasta 1969 alkaen maakunnassa on eri yhteyksissä selvitetty, millaisella väyläratkaisulla poikittaisen liikenteen palvelutaso parhaiten turvataan. Nykyisten valtateiden 10 ja 12 kehittämisen lisäksi on esillä ollut erilaisia pitkän aikavälin kehittämisvaihtoehtoja. Runkokaavassa osoitettuun uuteen tielinjaukseen sisältyi Katumajärven ylitys Hämeenlinnan puoleisessa päässä. Seutukaavassa esitettiin uuteen maastokäytävään sijoittuva Renko- Lammi vaihtoehto ohjeellisena tielinjana. Maakuntakaavan luonnosvaiheessa esitettiin keskusteltavaksi Katumajärven alittava vaihtoehto. Vahvistetussa maakuntakaavassa yhteysväli Hämeenlinna-Lahti on esitetty merkittävästi parannettavana valtatienä nykyisellä paikallaan. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan tulee pitkän aikavälin sijoitusvaihtoehdot Hämeenlinna Lahti yhteysvälillä kuitenkin tutkia ennen seuraavan maakuntakaavan laatimista ja selvittää uuden tielinjan rakentamisen edullisuus nykyisen tieyhteyden kehittämiseen verrattuna. Selvityksessä on tarkasteltu vertailuvaihtoehdon 0 lisäksi neljää päävaihtoehtoa. Maakuntakaavan kaavamerkintä mahdollistaa valtatieyhteyden Hämeenlinna- Tuulos-Lammi kehittämisen nykyisellä paikallaan vaihtoehdon A mukaisesti.

9 7 35) Vaihtoehto perustuu vuonna 2005 valmistuneeseen Valtateiden 10 ja 12 parantamisen kehittämissuunnitelmaan, jossa esitetyillä toimenpiteillä nykyinen valtatieyhteys voidaan parantaa runkotietavoitteet täyttäviksi. Selvityksessä on tutkittu kaksi uusiin maastokäytäviin sijoittuvaa vaihtoehtoa. Niistä Katumajärven poikki linjattu vaihtoehto B2 vastaa runkokaavan ratkaisua. Vaihtoehto C on seutukaavan mukainen ja perustuu vuoden 1990 pääsuuntaselvitykseen Lahti-Hämeenlinna. Liikenteellisiltä vaikutuksiltaan ja valtakunnallisesta näkökulmasta ne ovat vaihtoehtoa A parempia, mutta liikennetaloudellisesti kannattamattomia ja runsaasti epävarmuustekijöitä sisältäviä. Niiden vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja ympäristöön ovat ristiriidassa maakunnallisten kehittämistavoitteiden kanssa. Vaihtoehdon B2 tai C vaatimien uusien aluevarausten osoittamiseen seuraavassa maakuntakaavassa ei kehittämisvaihtoehtojen vaikuttavuustarkastelun mukaan siten ole perusteltua. Vaihtoehdot A ja B1 eroavat toisistaan vain Hämeenlinnan alueella. Vaihtoehdossa A nykyinen valtatie rakennetaan kaupunkirakenteen läpi kulkevaksi 2-ajorataiseksi ja 4-kaistaiseksi kaupunkipääväyläksi. Vaihtoehdossa B1 valtatien uusi osuus alittaa Katumajärven, jolloin nykyinen valtatie jää runkotieverkon ulkopuolelle ja voidaan saneerata maankäyttöä palvelevaksi ja sille uusia kehittämismahdollisuuksia antavaksi, katumaiseksi väyläksi. Uuden valtatieosuuden ja tunnelin rakentaminen tekee vaihtoehdon B1 noin 60 milj. euroa vaihtoehtoa A kalliimmaksi. Hämeen liitto puoltaa hankkeen toteuttamista selvitysraportissa esitetyllä tavalla ja vaiheittain vaihtoehdon A mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan yhteysvälin Hämeenlinna-Tuulos-Lahti kehittämissuunnitelmassa esitetyt 1. vaiheen hankkeet, jotka eivät sisällä mitään sellaisia toimenpiteitä, joita ei tarvitsisi toteuttaa myös vaihtoehdossa B. Lopullinen valinta vaihtoehtojen A ja B1 kesken siirretään tehtäväksi myöhemmin; ennen kuin ryhdytään rakentamaan toista moottoritietasoista väylää Hämeenlinnan kaupunkirakenteen lävitse. Nyt laadittu selvitys täyttää maakuntakaavaan sisältyneen suunnittelumääräyksen ja palvelee seuraavan maakuntakaavan taustaaineistona. Vaihtoehtojen A ja B1 vaikutusten tarkempi arviointi ja keskinäinen vertailu voidaan luontevasti toteuttaa tulevan maakuntakaavan luonnosvaiheessa yhteistyössä tieviranomaisten kanssa. Ennen lopullisen linjavaihtoehdon valintaa Hämeenlinnan kaupungin kaavoituksessa ja rakentamisessa tulee edelleen säilyttää nykyisen tielinjan lisäksi mahdollisuus vaihtoehdon B1 toteuttamiseen maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaisesti. Tiehallinnon tulee välittömästi lisätä ensimmäisen vaiheen hankkeiden suunnitteluvalmiutta siten, että sen käynnistäminen kokonaishankkeena voidaan saada mukaan Tiehallinnon ja LVM:n hankekoreihin seuraavalla toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella Käsittely: Erityisasiantuntija Harry Tast esitteli asian. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Harry Tast ja Risto Mäki poistuivat kokouksesta tämän asian tultua käsitellyksi.

10 8 35) 204 Lausunto Tammelan kunnalle Lamalan osayleiskaavaehdotuksesta Tammelan kunta pyytää saapuneella pyynnöllä mennessä lausuntoa Lamalan osayleiskaavaehdotuksesta. Liitto on aiemmin lausunut yleiskaavaehdotuksesta. Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Hannu Raittinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Tammelan kunnalle seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dnro 261/07) Lamalan osayleiskaavaehdotus käsittää Tammelan kirkonkylän itäpuolelle jäävän taajaman laajentumissuunnan maankäytön perusratkaisut. Yleiskaava tukee Forssan kaupunkiseudun nauhamaista taajamarakennetta. Laajenemissuunta on Tammelan kirkonkylän luonnollinen kasvusuunta. Lamalan alue sijoittuu Valtioneuvoston vahvistamalle valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Alue rajoittuu Joensuunlahden Natura alueeseen. Maakuntakaavassa keskeiset yleiskaavan alueet ovat osoitettu rakentamisen reservialueiksi. Maakuntakaavassa alue sisältyy kokonaisuudessaan maisema-alueeseen ja alueen eteläosa tärkeään pohjavesialueeseen samoin kuin Hämeen järviylängön luontomatkailun kehittämisalueeseen. Alueen halki kulkee maakuntakaavassa Forssa Tammela - Saaren kansanpuisto - Porras kevyenliikenteen yhteys ja alueen eteläosassa on varattu Venesillan leirintäalueelle laajentumisaluetta. Kankaisten kartanon metsäinen ympäristö on osoitettu kulttuuriympäristön erityisesti huomioon ottavana rakentamisalueena. Näiltä osin osayleiskaavan ratkaisu poikkeaa maakuntakaavasta, jossa alue on osoitettu osaksi laajempaa MT-peltovyöhykettä. Ratkaisu on kuitenkin maakuntakaavan yleispiirteisyyden ja MT-alueiden periaatteen mukainen rakennuskorttelin sijoittuessa laajan Mustialaan ulottuvaan peltovyöhykkeen metsäiseen osaan, jolloin se ei vaaranna osa-alueen päämaankäyttöä, peltoviljelyä. Maakuntakaavan MT-alue on osayleiskaavassa pääosin osoitettu MA-merkinnällä (maisemallisesti arvokas peltoalue). Seudullinen kevyenliikenteen yhteys on yleiskaavassa esitetty yhtenäisenä varauksena ja se tukee Forssan kaupunkiseudun nauhamaista rakennetta. Vahvistetussa maakuntakaavassa on varauduttu Venesillan leirintäalueen laajentamiseen. Osayleiskaavan loma- ja matkailualue on niiltä osin maakuntakaavan aluevarausta suppeampi. Venesilta on tärkeä ja ainoa varsinainen leirintäalue Lounais-Hämeessä ja se toimii tällä hetkellä erittäin ahtaalla alueella. Osayleiskaavassa leirintäalueen laajennus on osoitettu MApeltomerkinnällä (maisemallisesti arvokas vanhin pelto). Kyseisellä kohdalla leirintäalueen laajennus sijoittuu Kankaisten kylän vanhimmalle peltoalueelle. Mikäli yleiskaavan ratkaisu maakuntakaavan leirintäalueen laajentumisen osalta arkeologisin perustein vahvistetaan pysyvänä peltoalueena ilman kompensaatiovarausta, jouduttaneen maakuntakaava seuraavassa vaiheessa muuttamaan. Samalla jää avoimeksi ja selvitettäväksi leirintämatkailun

11 9 35) kehittämisen pidemmän aikavälin mahdollisuudet Lounais-Hämeessä Saaren kansanpuiston ja Hämeen järviylängön aluevyöhykkeellä. Hämeen liitto katsoo edellä esitetyin varauksin, että valmisteilla oleva Lamalan osayleiskaavaehdotus on keskeisiltä linjoiltaan maakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen ja liitto puoltaa yleiskaavaehdotuksen jatkokäsittelyä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

12 10 35) 205 Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Kuntalain 23/86 :n mukaan hallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56.1 : "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Maakuntavaltuuston pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntalain 85 :n mukaisesti Hämeen liiton virastossa ja ennen nähtäville asettamista siitä on lähetetty jäljennös kaikkien Hämeen liiton jäsenkunnan kunnan-/kaupunginhallitukselle. Maakuntavaltuuston alkuperäinen pöytäkirja on nähtävänä virastolla ja kokouksessa. Lisäksi pöytäkirja on nähtävänä sähköisenä internetissä osoitteessa:. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ja että ne eivät mene maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia ja päättää panna päätökset täytäntöön. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 11 35) 206 Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuuksien kantaminen vuonna 2008 Maakuntavaltuusto on hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2008 sekä hyväksynyt jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2008 yhteensä (TTS- talousarvio 2008 sivu 34). Liitteenä 49/07 on Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna taulukko, jonka mukaan jäsenkunnilta kannetaan yhteensä euroa. Jäsenmaksuja peritään 4,86 prosenttia ( euroa) enemmän kuin vuonna Perussopimuksen 23 :n mukaan jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisenä varainhoitovuonna toimitetussa verotuksessa kertyneen kunnallisveron suhteessa. Vuoden 2008 maksuosuudet on laskettu verovuoden 2006 kunnallisverotietojen perusteella, joten liitteessä esitetyt kuntakohtaiset maksuosuudet vuodelle 2008 ovat lopullisia. Verovuoden 2006 kunnallisverotietojen lähde: Verohallinto/verosaajapalvelu Perussopimuksen 23.2 :n mukaan maksuosuudet suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina. Viivästyskorosta on sovittu perussopimuksen 27 :ssä: Maksun viivästyessä ovat jäsenkunta ja kuntayhtymä velvolliset maksamaan viivästyneelle maksusuoritukselleen viivästyskorkoa korkolain 4 :n 3 momentin mukaisesti. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2008 kannetaan liitteen 49/07 mukaisena siten, että kuntakohtaiset maksuosuudet jaetaan kahteentoista kuukausittaiseen maksuerään ja eräpäivä on kunkin kuukauden 15. päivänä. Lisäksi maakuntahallitus päättää, että 10 euroa pienempää viivästyskorkoa ei peritä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

14 12 35) 207 Vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma I Maakuntavaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2008, mikä julkaisuna jaetaan maakuntahallituksen kokouksessa. Maakuntavaltuuston hyväksymät sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2008 ovat luvussa B.1. sivulla 11. Talousarvion käyttötalousosassa (luku C, sivu 31) on esitetty toimielin- ja tehtäväkohtaisesti toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot nettoperiaatteella. Maakuntavaltuusto hyväksyi sitovaksi toimintakatteen (toimintatulojen ja -menojen erotuksen) - maakuntavaltuuston yhdelle tehtävälle; maakuntavaltuusto, - tarkastuslautakunnan yhdelle tehtävälle; tarkastuslautakunta ja - maakuntahallituksen neljälle tehtävälle; maakuntahallitus, liiton operatiivinen toiminta yhteensä (eritelty operatiivinen toiminta ja projektit), kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta Hallintosäännön 21 :n mukaan maakuntahallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelma I:n ja talousarvion tehtäville toimintalinjat valtuuston hyväksymien tavoitteiden saavuttamiseksi tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta. Liitteenä 50/07 on Hämeen liiton vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1 (pl. tarkastuslautakunta) ja tuloslaskelmaosa. Kesäyliopiston johtokunta on laatinut maakuntahallitukselle ehdotuksen käyttösuunnitelma 1:ksi omien tehtäviensä osalta (kesäyliopiston johtosääntö 4.3 ), mikä esitys sisältyy em. liitteeseen. Käyttösuunnitelma 1:ssa hallitus hyväksyy toimintatulot ja toimintamenot kaikille em. tehtäville sekä tavoitteet (toimintalinjat) liiton operatiiviselle toiminnalle ja kesäyliopistotoiminnalle. Maakuntahallituksen hyväksyttyä tässä esitetyn käyttösuunnitelma 1:n maakuntajohtaja hyväksyy em. tehtävien meno- ja tulolajeille määrärahat ja tuloarviot (=käyttösuunnitelma 2) kaikille muille tehtäville paitsi tarkastuslautakunnalle, joka hyväksyy omat käyttösuunnitelmansa. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy liitteenä 50/07 olevan Hämeen liiton vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1:n (pl. tarkastuslautakunta). Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

15 13 35) 208 Vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltamisohjeet Maakuntahallituksen esityslistan edellisessä pykälässä hyväksyttäväksi esitettiin vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma I liitteen 50/08 mukaisena. Tämän jälkeen maakuntajohtaja hyväksyy käyttösuunnitelma II:n. Taloussäännön 12 :n mukaan hallituksen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Hallituksen on vuosittain määrättävä myös henkilöt, joilla on pankkitilien käyttöoikeus. Taloussäännön 2 :n mukaan kuntayhtymän tehtävät on hoidettava taloudellisesti. Toiminnot on järjestettävä siten, että vastuu toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on selkeä. Maakuntahallitus on hyväksynyt taloussäännön soveltamiseksi vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, mitkä ovat esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 3/07. Virastossa on valmisteilla organisaatiomuutos, mikä vaikuttaa operatiivisen toiminnan hyväksymisoikeuksiin. Tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista jatkaa edellä esitettyjen vuoden 2007 soveltamisohjeiden noudattamista alkuvuonna 2008 siihen saakka, kunnes hallitukselle esitetään uudet ohjeet. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättä jatkaa hyväksyttyjä taloussäännön soveltamiseksi annettuja vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpano-ohjeita alkuvuonna 2008 siihen saakka, kunnes uudet ohjeet esitetään hyväksyttäviksi. Kokouksessa pöydälle jaettiin uusi päätösesitys, minkä maakuntajohtaja ilmoitti olevan käsittelyn pohjana. Mkj: Maakuntahallitus päättä jatkaa hyväksyttyjä taloussäännön soveltamiseksi annettuja vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpano-ohjeita alkuvuonna 2008 siihen saakka, kunnes uudet ohjeet esitetään hyväksyttäviksi. Maakuntahallituksen päätökseen esitetään lisättäväksi vuonna 2008 alkavista uusista projekteista seuraavaa: 1.5. Projektit Projektien muista kuin edellä kohdassa 1.3. esitetyistä menoista päätetään / hyväksytään seuraavasti: - Maakunnan yhteistyöryhmä projekti: Menot hyväksyy Hannu Saarinen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Markkinointi projekti: Menot hyväksyy Jukka Ojanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt hyväksyjänä on maakuntajohtaja Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

16 14 35) 209 Etelä Suomen maakuntien liittouman toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008 Etelä-Suomen seitsemän maakuntahallituksen yhteinen kokous hyväksyi Etelä-Suomen maakuntien liittouman toiminnan ja talouden suuntaviivat vuodeksi Näiden pohjalta on valmisteltu liittouman toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008, jonka hyväksymisestä kukin maakunnan liitto päättää erikseen. Maakuntahallitusten yhteiskokouksen päätökset toimivat suosituksina. Toiminta Toiminnan painopisteet vuonna 2008 ovat seuraavat Ikääntyminen ja hyvinvointipalvelut 1. InnoELLI Senior -ohjelman hankkeiden päättäminen 2. ohjelman sulkeminen 3. ohjelman tuloksista tiedottaminen 4. ohjelman toteuttamistavan hyödyntäminen Etelä-Suomen EAKR ohjelman temaattisessa osiossa (sekä Central Baltic Interreg IVA -ohjelmassa) Tasapainoinen aluerakenne ja toimivat yhteydet 1.edunvalvonta liikennepoliittiseen selontekoon liittyen, erityisenä painopisteenä Eurooppatie E18 2. logistiikkastrategia 3. kansainvälinen yhteistyö EU:n rakennerahastokausi Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR -toimenpideohjelman suuraluetason hallinnointi sekä "Toimenpiteiden temaattinen keskittäminen" -toimintalinjan hallinnointi (Etelä-Suomen EAKR-toimisto, Päijät-Hämeen liitto) 2. rajat ylittävien EU-ohjelmien hallinnointiin osallistuminen Muut toimet 1. edunvalvonta aluehallinnon uudistamiseen liittyen 2. liittouman toiminnan arviointi kaudelta Talous Maakunnan liitot vastaavat liittouman talousarvion mukaisesta rahoituksesta jäsenkunnilta edellisenä vuonna perittyjen maksuosuuksien suhteessa, joista on vähennetty valmistelutoimikunnan hyväksymät läpilaskutuserät. Maakunnan liitot vastaavat maakuntahallitusten yhteiskokouksen kustannuksista pääosin

17 15 35) liittouman talousarvion ulkopuolella. Liittouma voi asettaa määräaikaisia projekteja, mutta niistä päätetään sekä valmistelutoimikunnassa että maakunnan liitoissa erikseen. Etelä-Suomen maakuntahallitusten yhteiskokouksen päätöksen mukaisesti liittouman vuoden 2008 talousarvion loppusumma on euroa, mikä on sama kuin vuosina Talousarvio sisältää pääsihteerin ja pääsihteerin avustajan palkkakulut, tilavuokrat, seminaarien ja kokousten järjestämisen sekä varauksen mahdolliseen InnoELLI Senior -korkorahahankkeeseen. Maakunnan liittojen maksuosuudet liittouman talousarvioon 2008 ovat seuraavat: Maakunnan liitto euroa % Etelä-Karjalan liitto ,2 Hämeen liitto ,2 Itä-Uudenmaan liitto ,1 Kymenlaakson liitto ,3 Päijät-Hämeen liitto ,4 Uudenmaan liitto ,8 Varsinais-Suomen liitto ,0 Yhteensä Etelä-Suomen maakuntien liittouman toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008 ovat liitteenä 51/07. Valmistelutoimikunta on hyväksynyt talousarvioesityksen mukaiset läpilaskutuserät liittojen jäsenkuntien maksuosuuksissa ja päättänyt esittää Etelä- Karjalan, Hämeen, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntahallituksille, että ne hyväksyvät Etelä-Suomen maakuntien liittouman toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh tai hallintopäällikkö Kaisa Hemilä Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy Etelä-Suomen maakuntien liittouman toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2008 liitteen 51/07 mukaisena. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

18 16 35) 210 Hämeen, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan liittojen EU-toimiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008 Vuodesta 1999 lähtien toiminut Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan kanssa yhteinen EU-toimisto tekee edunvalvontatyötä kaikkien hämäläisten toimijoiden hyväksi, avustaa yhteyksien solmimisessa ja hoitaa maakunnan markkinointia Brysselissä. Kansainvälisissä yhteyksissä toimistosta käytetään nimeä South Finland EU Office. Hämeen liiton osuus toimiston kustannuksista on 40 %. Brysselin toimistolle laaditaan vuosittain oma toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toimiston päällikkönä on alusta asti toiminut Tuula Loikkanen. Toiminnan painopisteitä vuodelle 2008 ovat: Alue- ja rakennepolitiikka vuosina ja 2013 jälkeinen aika Innovaatioiden ja tietoyhteiskuntamuutosten tukeminen alueilla Itämeren alueen yhteistyökysymykset Hämeen liiton lisäksi maakunnan muut toimijat hyödyntävät aktiivisesti EUtoimiston palveluita. Hämeen liiton kannalta erityisen tärkeää on toimiston tuki EU-rahoituksen hyödyntämiseen sekä kansainväliseen projektitoimintaan. Brysselin toimiston talousarvio vuodelle 2008 on , mistä henkilöstökulujen osuus on 67 %, palvelujen ostojen osuus 14 %, tarvikkeiden osuus 4 %, vuokrien osuus 12 % ja suhdetoiminnan osuus 3 %. Vuonna 2008 Hämeen liitto rahoittaa Brysselin toimiston kustannuksista 40 % eli euroa, mikä merkitsee 13 % nousua vuoden 2007 talousarvioon verrattuna. Nousu johtuu vuokrankorotuksesta sekä toimiston päällikön palkoista. Hämeen liiton EU-toimiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008 on liitteenä 52/07. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy osaltaan Hämeen, Päijät-Hämeen ja Itä- Uudenmaan liittojen EU-toimiston toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

19 17 35) 211 Hämeen liiton osallistuminen alueiden kansainvälisiin järjestöihin Hämeen liiton kansainvälisen toiminnan suuntaviivojen mukaan toiminta alueiden eurooppalaisissa järjestöissä on osa maakunnan edunvalvontaa ja tukee yhteydenpitoa kumppaneiden kanssa. Kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön liittyviä yhteistyökumppaneita arvioidaan säännöllisesti. Euroopan Alueiden Liitto (Assembly of European Regions, AER) AER on Euroopan alueiden poliittinen yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio, joka on perustettu vuonna 1985 ja jossa on noin 250 aluejäsentä 33 eri maasta. AER on viime vuosina voimistunut ja saanut uusia jäseniä varsinkin uusista EUjäsenmaista. Järjestöllä on työryhmiä mm. aluekehitykseen ja talouteen, hyvinvointipalveluihin sekä kulttuuriin ja opetukseen liittyen. Itämeren alueiden verkosto BSSSC toimii AER:n alueellisena yhteistyökumppanina. AER:n yleiskokous järjestetään syksyllä 2008 Tampereella. Hämeen liitto on ollut Euroopan AER:n jäsenenä vuodesta Jäsenmaksu vuodelle 2007 on noin euroa. Euroopan perifeeristen ja merellisten alueiden liitto (CPMR) CPMR lyhenne tulee sanoista Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe ja tarkoittaa Euroopan perifeeristen ja merellisten alueiden liittoa. Siinä on mukana noin 150 jäsenaluetta 30 maasta. CPMR jakautuu seitsemään maantieteelliseen komissioon, joista yksi toimii Itämeren alueella. Hämeen liitto ei ole CPMR:n jäsen. Jäsenmaksu vuodelle 2007 olisi noin euroa. Itämeren alueiden verkosto (BSSSC) BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) on vapaamuotoinen verkosto, jonka jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen. Verkoston toiminta perustuu puheenjohtaja-alueen ylläpitämään sihteeristöön, hallitukseen ja työryhmiin. Verkostolla ei ole jäsenmaksua. Hämeen liitto on ollut mukana BSSSC:n toiminnassa 1990-luvun lopulta lähtien. Useimmat Itämeren maiden alueet pitävät toisiinsa yhteyttä BSSSC:tä ja/tai CPMR:n Itämeri-komissiota (BSC) hyödyntäen. AER:n toiminta on kehittynyt myönteisesti viime vuosina ja järjestö on merkittävä ja arvostettu eurooppalainen toimija. Järjestön jäsenmaksu on kohtuullinen ja kehittynyt maltillisesti. Suomen maakunnista 12 on AER:n jäseniä. Itämeren alueiden verkoston (BSSSC) toimintaan osallistuminen vaatii vain kohtuullisesti voimavaroja ja se täydentää AER:n toimintaa. Suurin hyöty järjestöistä ja vastine jäsenmaksuille saadaan osallistumalla aktiivisesti järjestöjen ja verkostojen työryhmissä. Tämä edellyttää sekä luottamushenkilöiden että virkamiesten osallistumista järjestöjen toimintaan ja riittävien voimavarojen varaamista tähän. Suomen maakuntien jäsenyydet kansainvälisissä järjestöissä on esitetty kartalla, joka on liitteenä 53/07. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh

20 18 35) Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi selvityksen Hämeen liiton osallistumisesta alueiden kansainvälisiin järjestöihin ja päättää, että Hämeen liitto toimii vuodet Euroopan Alueiden Liiton (AER) jäsenenä ja on mukana Itämeren alueiden verkostossa (BSSSC). Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13) 1 (13) Aika: Pe 30.10.2009 klo 9.00 Paikka: Haikon kartano Porvoo-sali Kongressikeskuksessa Haikkoontie 114 Porvoo 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007 1/13 Aika: 26.11.2007 klo 10.30 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Bio Rex 4 Paasikiventie 2, Hämeenlinna 14 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus...3

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14) 1 (14) Aika: 14.4.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 65 Kokouksen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17. Aika: 26.5.2008 klo 10.00

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17. Aika: 26.5.2008 klo 10.00 Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17 Aika: 26.5.2008 klo 10.00 Paikka: Iittalan koulu / Auditorio Hollaajantie 2, Iittala (Kalvolan kunta) 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14) 1 (14) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1(17) Aika: Maanantai 28.5.2007 klo 10.00 11.20 Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1 Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Iitti-tiimi 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 16:00-16:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Alestalo Riitta Haara Teuvo Lumppio

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa Maakuntajohtaja Juhani Honka Jäsentely A. Joitakin ajatuksia Tilastokeskuksesta

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2009 1 (57)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2009 1 (57) 1 (57) Aika: 16.3.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 19 Kokouksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/2012 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.3.2012 kello 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2-4 1 2 3 4 5 6 Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 9/ (18)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 9/ (18) 1 (18) Aika: 22.9.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 138 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 139 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 3/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 12.00 Paikka: Vanajan Parvi Vanajantie 10 B (5. krs) Hämeenlinna 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 25 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9) 1 (9) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16)

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16) 1 (16) Aika: 10.5.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 72 Kokouksen

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 15.1.2007 klo 10.00 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 3 KOKOUKSEN

Lisätiedot

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2).

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2). 1 Selkämeren kansallispuiston ystävät yhdistys Yhdistyksen ensimmäinen kokous Aika: 28.8.2013 klo 19-20 Paikka: Luontotalo Arkki, Pori Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Lasse Lovén avasi kokouksen ja totesi,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 27.10.2008

Kokouspäivämäärä 27.10.2008 1 Aika: klo 10.00-11.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 4 37 Muutokset

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21 Vanhusneuvosto 10.09.2014 AIKA 14:00-15:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 6/2008 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 6/2008 1 (26) 1 (26) Aika: 16.6.2008 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 92 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimenlautakunta KOKOUSKUTSU Perjantaina klo 18.30 - Tainion koulun neuvotteluhuone 2 / 2006 LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 23 Hyvinvointilautakunta 24.05.2016 AIKA 24.5.2016 klo 18:07 20:02 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja 21-27 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja 21-27 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Jarmo Mäki-Penttilä, pj. Tarja Tupala, vpj.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015 AIKA Torstaina 4. kesäkuuta 2015 klo 10-11 PAIKKA Eräjärven seurakuntatalo, Eräjärventie 1553 LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KOPPANEN Elina

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 37 Nuorisovaltuusto 22.5.2014 AIKA 22.5.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 7/2010 1 (20)

Hämeen liitto Esityslista 7/2010 1 (20) 1 (20) Aika: 20.9.2010 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 124 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 125 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10)

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Aika: 28.5.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY 1 (4) JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (jäljempänä kehittämiskeskus) on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan,

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9)

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9) Hämeen liitto Pöytäkirja 4/2012 1 (9) Aika: 7.5.2012 klo 9.30 12.05 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 Kokousaika: Ti 21.12.2010 Klo 18.30-19.56 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 128 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 5/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 5/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 11.7.2013 klo 18.00 18.30 Paikka Yläkoulun, opettajainhuone Asiat 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 26 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 3 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 28 HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 29 VASTUUNALAISEN

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 PALMIA-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 17.3.2011. Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki, kokoustila Meikku

HELSINGIN KAUPUNGIN PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 PALMIA-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 17.3.2011. Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki, kokoustila Meikku HELSINGIN KAUPUNGIN PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 Kokousaika kello 16.03 17.00 Kokouspaikka Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki, kokoustila Meikku Läsnä Jäsenet Koski Olli puheenjohtaja Laine Hanna klo 16.10 ( 23)

Lisätiedot