VUORESKESKUKSEN LÄNSIOSAN KAAVOITUS JA TOTEUTUSKUMPPANIEN VALINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUORESKESKUKSEN LÄNSIOSAN KAAVOITUS JA TOTEUTUSKUMPPANIEN VALINTA"

Transkriptio

1 VUORESKESKUKSEN LÄNSIOSAN KAAVOITUS JA TOTEUTUSKUMPPANIEN VALINTA Arviointipöytäkirja Tampereen Kaupunki Vuores projekti Kiinteistötoimi

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Suunnitelmaluonnosten ja toteutusideoiden yleisarvostelu Kaupunkikuvallinen kokonaisnäkemys ja identiteetti Kerrostaloratkaisut Pientaloratkaisut Pihaympäristö Toteutusideat Taide Suunnitelmaluonnosten kokonaislaadun arviointi Ehdotusten tekijät Yritysryhmien pätevyyden arviointi Yritysryhmien paremmuusarviointi Yritysryhmien preferenssit Ehdokkaiden kuuleminen Arviointiryhmän esitys Vuoreksen keskustan länsiosan kumppaneiksi Päätökset ja pöytäkirjan allekirjoitukset Suunnitelmaluonnokset

3 1. Johdanto Vuoreskeskuksen länsiosan kaavoitus ja toteutuskumppanien valintaprosessi on käsittänyt keskustan ensimmäiseksi toteutettavat asuntopainotteiset korttelit Vuoreksen puistokadun länsipuolella. Alueen asemakaavoitus on luonnosvaiheessa ja kaava on tarkoitus laatia valmiiksi vuoden 2007 aikana. Valintamenettelyn tarkoituksena on ollut hakea aloituskortteleihin yritysryhmiä, jotka kykenevät korkealaatuiseen suunnitteluun ja toteutukseen ja joiden kanssa kaupunki jatkaa kaavaluonnoksen kehittämistä valmiiksi asemakaavaksi nk. kumppanuuskaavoituksena siten, että asemakaavan ja tonttijaon vahvistuttua yritysryhmät toteuttavat suunnitelmien mukaiset rakennukset pihapiireineen. Valintaprosessi käynnistyi ja ilmoittautumisaika päättyi Määräaikaan mennessä kaupungille toimitettiin 14 yritysryhmän ilmoittautumisaineisto suunnitelmaehdotuksineen. Valintaprosessiin liittyvän aineiston ja ehdotukset on arvostellut arviointiryhmä, johon ovat kuuluneet projektiarkkitehti Kay Bierganns, asuntotoimen johtaja Pekka Hinkkanen, arkkitehti Anne Kangasniemi, arkkitehti Pekka Pakkala (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, kaupunkiorganisaation ulkopuolinen asiantuntija), tonttipäällikkö Reino Pulkkinen, projektijohtaja Pertti Tamminen sekä kaupunkikuva arkkitehti Jalo Virkki. Arviointiryhmän puheenjohtajana on toiminut projektijohtaja Pertti Tamminen ja sihteerinä projekti insinööri Sakari Koivisto. Arviointiryhmä on kuullut asiantuntijana KTM Tuomas Santasaloa kerrostalojen liike ja toimistotilojen toteutusideoiden ja ratkaisujen arvioinnissa. 2. Suunnitelmaluonnosten ja toteutusideoiden yleisarvostelu Kaikki valintaprosessiin ilmoitetut suunnitelmaluonnokset todettiin valintaprosessin ohjelman mukaisiksi ja hyväksyttiin arvioitaviksi. Prosessimenettelyn voidaan todeta vastanneen tarkoitustaan erinomaisesti, sillä suoritetun arvioinnin pohjalta on mahdollisuus esittää suunnittelu ja toteutuskohteiden varaamista kaikille aloituskortteleille. Prosessi on myös yleisesti osoittanut, että asemakaavaluonnos tarjoaa hyvän pohjan alueen jatkosuunnittelulle. Suunnitelmaluonnokset tuli laatia asemakaavaluonnoksen mukaiseen kortteliin B, jonka ohjeellinen kokonaisrakennusoikeus on 6400 k m2. Ehdotusten kerrosalat vaihtelevatkin 6210 k m2:stä 7500 k m2:iin, tästä pientalojen osuus 1400 k m2:stä 2700 k m2. Kerrosalan määrä ja sen jakautuminen eivät sinänsä ole vaikuttaneet ehdotusten laatuun, sillä onnistuneita kokonaisratkaisuja esiintyy niin ala kuin ylärajankin tuntumassa. Ehdotuksissa esitetyt toteutusyksiköt vaihtelevat yhdestä kerrostalolamellista kokonaiseen kortteliin. Suunnitelmaluonnokset osoittavat myös, että tarkoituksenmukainen tonttijako ja monipuolinen asuntojakauma ovat saavutettavissa jatkosuunnittelussa monin erilaisin ratkaisutavoin. Kaikkien ehdotusten massoittelu noudattaa asemakaavaluonnoksen perusajatusta muodostamalla Vuoreksen puistokadun varteen kiinteä, 4 5 kerroksinen kerrostalorintama suojaamaan sen länsipuolista piha aluetta ja sijoittamalla korttelin puistonpuoleiselle reunalle matalampia, 2 3 kerroksisia rakennuksia. Näin rakennusryhmien väliin muodostuu korttelin pitkittäissuuntainen oleskelu ja leikkipiha sekä sisäisen huoltoliikenteen ja pysäköintipaikkojen vyöhyke. 2.1 Kaupunkikuvallinen kokonaisnäkemys ja identiteetti Suunnitelmaluonnosten kaupunkikuvallinen kokonaisnäkemys vaihtelee suuresti, parhaimmiston edustaessa erittäin korkeaa tasoa. Aineisto osoittaa vakuuttavasti, että Vuoreksen aloitus 3

4 kortteleille on arkkitehtonisin keinoin luotavissa omaleimaista identiteettiä, josta parhaimmillaan voisi muodostua tavoiteltua vuoreslaisuutta. Oleellisena ansiona tässä on pidetty alueen kaupunkirakenteellisen selkärangan Vuoreksen puistokadun muodostavan kerrostalorintaman julkisivujen ja kattomaiseman omintakeista ja pienimittakaavaista käsittelyä. Tämä toteutuu erityisesti ehdotuksissa Harjas, Cave canem, Brick Lane ja Chabeuil. Asemakaavaluonnoksen selkeä vyöhykkeisyys on monissa ehdotuksissa johtanut kerros ja pientalojen rakennusrivistöjen omaehtoiseen muotoutumiseen arkkitehtonisen yhtenäisyyden jäädessä heikoksi. Lisäksi useimmissa ehdotuksissa pientalojen pihatilaa sulkeva ryhmittely ja lavea pysäköintikenttä sen rinnalla kulkevine pientalojen liikennöintiväylineen rajoittavat yhteisöllisyyden muodostumista ja eristävät kerrostaloyhteisön puistoalueesta. Tämä useimpia ehdotuksia vaivaava ongelma on ratkaistu ehdotuksessa Leque erityisen ansiokkaasti muodostamalla läpihengittävä pientalorintama ja minimoimalla liikennevyöhykkeen eristävä vaikutus. Ehdotuksessa Harjas on onnistuneesti käännetty piharyhmittely poikittain, jolloin erityyppiset rakennukset muodostavat kiinteän kokonaisuuden ja puisto on läsnä kaikkialla korttelissa, joskin pientalot työntyvät hieman liian lähelle kerrostaloa. Samantapainen jäsennöinti on oraallaan ehdotuksessa Viherpeukalo. 2.2 Kerrostaloratkaisut Useimmissa ehdotuksissa on ratkaistu korttelin kerrostalo osuus asemakaavaluonnoksen tapaan kolmella lamellilla ja tavanomaisin runkosyvyyksin. Neljän lamellin ratkaisuja ovat ehdotukset Portti ja Aurinkokuningas. Muutamassa ehdotuksessa esiintyy pihalle työntyvä selkäreppu, jolloin rakennusrintama saa enemmänkin kytkettyjen pistetalojen luonteen. Tällainen ratkaisu supistaa jossain määrin pihatilaa, mutta antaa toisaalta mahdollisuuden eri suuntiin avautuville asunnoille ( Cave canem, Brick Lane, Viherpeukalo ja Aurinkokuningas ). Ehdotuksissa kerrostalojen korkeudeksi on yleisimmin esitetty neljä kerrosta+käyttöullakko. Tätä ratkaisua on pidetty onnistuneena katutilan mittakaavan kannalta. Julkisivujen käsittelyssä lamellijako muodostaa luontevan perusjäsentelyn. Tätä on useimmissa ehdotuksissa täydennetty julkisivupinnan sisäänvedoin ja ulokkein ja/tai värityksin. Pyrkimys vuoreslaisuuteen oli joissakin ehdotuksissa johtanut jo liioiteltuunkin monimuotoisuuteen ja erilaisten julkisivuaiheiden hallitsemattomuuteen. Asemakaavaluonnoksen tavoitteet täyttäviä, onnistuneita ehdotuksia ovat Brick Lane ja Harjas. Toisaalta esiintyy myös korkeatasoisia ja mielenkiintoisia poikkeuksia luonnoksessa tavoitellusta värityksestä tai kattomuodosta ( Cave canem ja Chabeuil ). Asuntojen kokojakauma on laaja painotuksen ollessa yleensä pienemmissä asunnoissa. Asuntoratkaisut ovat enimmäkseen hallittuja, mutta suhteellisen tavanomaisia. Sukupolvi ja elinkaariajattelu, jopa viittaus elämäntyyleihin esiintyvät teemoina ehdotuksissa. Lisäksi ehdotuksissa esiintyy mielenkiintoisia kaksikerroksisia asuntoratkaisuja ja asuntojen muuntelumahdollisuuksia. Asuntosuunnittelu kokonaisuutena on erittäin korkeatasoista ja eläytyvää ehdotuksissa Cave canem ja Harjas. Pyrkimystä välttää pelkästään kadun suuntaan avautuvia asuntoja on pidetty ansiona. Ehdotuksissa West Side, Aurinkokuningas ja Vuorenkilpi julkisivun sisäänvedot antavat tosin mahdollisuuden avata myös kadun pituussuuntaisia näkymiä. Useimmissa ehdotuksissa ullakko on otettu käyttöön muita kerroksia suuremmin asuntotyypein. Ullakon hyödyntämistä normaalituotannosta poikkeavin asuntotyypein on yleensä pidetty ansiona, edellyttäen että huonetilojen mittasuhteet ovat itsessään sopusuhtaisia ( Harjas ja West side ). Ohjelma edellytti suhteellisen runsasta liike, toimisto ja muiden palvelutilojen sijoittamista pohjakerrokseen. Useissa ehdotuksissa tämä tavoite on saavutettu täyttämällä pohjakerros mekaanisesti muilla kuin asuintoiminnoilla. Onnistuneina on pidetty ehdotuksia, joiden pohjakerroksen 4

5 suunnittelussa on suhteutettu liike ja työtilat nyansoidusti siten, että tilojen sijoitus, koko ja muuntelumahdollisuus tarjoavat erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja sekä sovittamalla tilat kaupunkimaisesti julkisivuarkkitehtuurin osaksi ( Brick Lane, Portti, Cave canem ja Leque ). Kadunpuoleisen maatasokerroksen käyttöä lähes kokonaan asumiseen on pidetty virheenä ja vaikka asuntojen sijoittamista maantasokerroksen kadunpuolelle on yleensä pidetty huonona, on ehdotuksissa Brick lane ja Aatsa tehty tämä taitavasti kadun korkeuseroja hyödyntäen. Ratkaisussa on realistinen ote, jota kannattaa jatkossa tutkia tarkemmin; se tuo monipuolisuutta ja vaihtelevuutta katujulkisivuun. Pihan puolella on arvostettu muusta pihasta massoittelun avulla, muurein tai vastaavin keinoin erotettuja, suojaisia asuntopihoja ( Chabeuil ). Joissain ehdotuksissa on esitetty myös maanalainen, joko kokonaan tai osittain rakennusrungon alainen kellari. Arviointiryhmä pitää tätä tärkeänä joustavuus ja laatutekijänä, mikä tulisi jatkosuunnittelussa ottaa huomioon. Ehdotuksia arvioitaessa on kiinnitetty huomiota myös rakennusteknisiin kysymyksiin. Selkeitä rakenteellisia runkoratkaisuja on arvostettu. Kysymyksiä ovat herättäneet mm. julkisivujen kaarevuus ja julkisivuille käännetyt kattolapeikkunaratkaisut. 2.3 Pientaloratkaisut Puiston reunalla sijaitsevat rakennukset on ratkaistu joko nappuloina (yleensä 5 6 rakennusta) tai perinteisinä useamman asunnon rivitaloyksiköinä (yleensä 3 rakennusta). Nappulat ovat yleensä paritaloja, mutta ehdotuksissa esiintyy myös yhden perheen taloja tai pienkerrostaloja. Pientalot sisältävät yleensä suurempia asuntoja. Pientalojen lähiympäristön suunnittelussa on arvostettu hengittävää kokonaisrakennetta, rakennusryhmän luontevaa sovitusta maastoon sekä suojaisan asuntoreviirin mahdollistavaa massoittelua. Erityisen onnistuneita asunto ja lähiympäristöratkaisuja on ehdotuksessa Chabeuil. Pientalojen ulkoarkkitehtuuri on enimmäkseen varmaotteista, mutta arkkitehtuuriltaan perinteistä, jopa vanhahtavaa. Ehdotuksessa Harjas on yllättävällä tavalla tulkittu uudelleen suomalaista pientaloperinnettä, joskin rakennusten korkeuden suhde kerrostaloihin on epävarma. Ehdotuksessa Vintit esiintyy omintakeinen, erityisesti julkisivuarkkitehtuurin osalta hallittu pienkerrostalotyyppi. Ehdotuksessa Cave canem on mielenkiintoinen, poikittain käännetty, maaston mukaan herkästi porrastettu kaupunkirivitalotyyppi varmaotteisine asuntoratkaisuineen, joskin sommitelma on kokonaisuutena liiankin tiivis ja kaupunkimainen. 2.4 Pihaympäristö Pihaympäristön toiminnallinen ratkaisu ontuu monessa ehdotuksessa. Liikenteen ja pysäköinnin sekä leikki ja oleskelutilojen yhteensovittaminen on kieltämättä ongelmallista verraten ahtaassa ja korkeussuhteiltaan vaihtelevassa pihapiirissä. Sellaisia ehdotuksia on arvostettu, joissa syntyy rakennusten ja pihan kiinteä, mittakaavallisesti hallittu tilallinen kokonaisuus Tätä edesauttaa pihatilan jäsennöinti erilaisin rakentein sekä pihan rajaaminen sen etelä ja pohjoispuoleisista liikenneväylistä. Ansiona on myös pidetty tilahierarkian kannalta hallittua kulkuyhteyttä kerrostalopihalta puistoon. Joissakin ehdotuksissa hulevedet on otettu huomioon muun pihakäsittelyn osana, parhaimmillaan jopa taiteen keinoin. Pysäköintiratkaisuissa on lähes kaikissa ehdotuksissa pitäydytty kaavaluonnoksen periaatteissa. Useissa on kaksinkertainen liikennöintijärjestelmä. Virheinä on pidetty pysäköinnin liiallista painottumista pihan pohjoislaidalle tai keskeisen puistopihan uhraamista autoille. Ansiona on pidetty pysäköintitilojen liiallisen hallitsevuuden eliminointipyrkimyksiä rakentein tai tasoeroin tai 5

6 sijoittamalla osa autopaikoista maanalaiseen kellariin ( Harjas ). Kokonaisuutena katsottuna parhaat piharatkaisut ovat ehdotuksissa Leque, Chabeuil, Aatsa ja Harjas Toteutusideat Pohjakerroksen käyttöä ja niihin liittyviä toteutusideoita on ehdotuksissa tutkittu vaihtelevasti. Osassa ehdotuksia asiaan ei ole panostettu juuri lainkaan. Yritysryhmät ovat esittäneet erilaisia ratkaisuja omistus ja hallintamuotojen sekä rahoituksen suhteen, runsaasti ideoita mahdollisista pohjakerrokseen soveltuvista toiminnoista sekä useita erilaisia mahdollisuuksia vaiheittain toteuttamiseen ja tilojen muunneltavuuteen. Ehdotuksissa Harjas, Cave canem ja Brick lane esitetyt ratkaisut ovat erityisen lupaavia ja ansiokkaita, joskin niiden toteuttamiskelpoisuutta on syytä vielä jatkosuunnittelussa selvittää. Useissa ehdotuksissa korostuu liiketoimintojen sijoittumisen osalta korttelin kerrostalonauhan päädyt, jotka ovatkin tässä suhteessa varmasti kaikkein edullisimmat mahdollistaessaan tilojen avautumisen kahteen suuntaan. Korttelin keskiosassa pohjakerrokseen on yleensä liiketilojen ohella esitetty myös toimistotiloja, erilaisia yhteiskäyttötiloja sekä asumista. Tällöin ajatuksena on yleensä ollut, että pohjakerroksen tilat voisivat toimia ensimmäisessä vaiheessa asuntoina, kokoontumistiloina tai vaikkapa varastoina, mutta kysynnän kasvaessa muuntuisivat liike ja toimistotiloiksi. Useissa ehdotuksissa on tutkittu tilojen liittämis ja jakamismahdollisuuksia, jotka lisäävät tilojen monikäyttöisyyttä ja muunneltavuutta. Oman positiivisen lisänsä tähän tuo mahdollisuus työ tai liiketilan ja asunnon yhdistämiseen, mitä on esitetty ehdotuksissa Cave canem, West Side, Portti ja Harjas. Pohjakerrokseen on ideoitu asumisen ja liike ja toimistokäytön sekä tavanomaisten taloyhtiön käytössä olevien yhteis ja aputilojen lisäksi useanlaisia muitakin toimintoja. Ehdotettuja käyttötarkoituksia ovat normaalin asuntokäytön ohella sivuasunto sekä palvelu ja inva asunto, kotitoimisto, työtila tai ateljee. Tiloihin on myös toivottu sijoittuvan kaupungin palveluja kuten päiväkoti tai neuvola. Ehdotusten yleisin tilojen omistus ja hallintaratkaisu perustuu myytäviin osakehuoneistoihin. Eräät yritysryhmät ovat esittäneet, että taloyhtiön omistukseen voitaisiin jättää liike ja toimistotilaa tai vuokra asunto. Erilaisilla uudenlaisilla omistusjärjestelyillä voidaan parantaa pohjakerroksen tilojen muunneltavuutta sekä varmistaa vaiheittainen toteuttaminen, kun liike ja toimistotilojen kysyntä kasvaa vasta vuosien saatossa koko Vuoreksen asukaspohjan kasvun myötä. Tässä suhteessa mielenkiintoisimpia toimintamalleja esitettiin ehdotuksissa Harjas ja Brick lane. 2.6 Taide Taide esiintyy ajatuksena lähes joka toisessa ehdotuksessa. Konkreettisemmin ideoiduissa ehdotuksissa Aatsa, Portti ja Vintit taide esiintyy porrashuoneisiin integroituna, kadulla liikkujalle (jopa öiseen aikaankin näkyvänä) ilmiönä. Porrashuoneiden lisäksi ehdotuksissa Leque ja Harjas on taiteellinen käsittely teemana pihaympäristön suunnittelussa. 3. Suunnitelmaluonnosten kokonaislaadun arviointi Suunnittelutehtävän monitahoisuudesta johtuen ei suunnitelmaluonnosten joukosta voida nostaa esiin sellaisenaan korkeatasoista ja toteuttamiskelpoista, kaikkien ominaisuuksiensa suhteen valmista ehdotusta, vaan eri osatekijöitä on jouduttu punnitsemaan toisiinsa nähden. Erityisen ongelmallista on ollut sellaisten korkeatasoisten ehdotusten käsittely, joissa on myös 6

7 puutteita. Arvioinnissa on ehdotuksen ansioita pidetty kuitenkin tärkeämpinä kuin sellaisia puutteita, jotka ovat korjattavissa ehdotuksen perusratkaisun puitteissa. Tutustuttuaan ehdotuksiin arviointiryhmä jakoi ne kokonaissommitelman kaupunkikuvallisen ja toiminnallisen sekä rakennusten arkkitehtonisen laadun perustalta kolmeen ryhmään: Ryhmään A sijoitettiin korkeatasoisimpina ja kunnianhimoisimpina pidetyt ehdotukset Harjas, Cave canem, Brick Lane, Chabeuil ja Leque, kaupunkikuvallisen kokonaisnäkemyksensä ja erityisesti Vuoreksen puistokadulle identiteettiä luovan kerrostalorintaman muodostamisen perustalta. Ryhmään B sijoitettiin hallitun kaupunkikuvallisen kokonaisnäkemyksen omaavat, toteuttamiskelpoiset, mutta tasoltaan vaatimattomammat ehdotukset West Side, Portti, Aatsa ja Viherpeukalo. Ryhmään C sijoitettiin loput ehdotukset Aurinkokuningas, Vintit, Andante, Vuorenkilpi ja Aurinkosiipi. 4. Ehdotusten tekijät Suunnitelmaluonnosten arvioinnin jälkeen avattiin nimikuoret. Ehdotusten tekijöiksi osoittautuivat seuraavat ryhmät: (ehdotusten vastaanottojärjestyksessä): Harjas VVO Rakennuttaja Oy, Esa Kankainen, Jari Mäkimattila, Timo Ruuskanen, Tero Vanhanen, Leena Aho Manninen Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Oy, Olli Sarlin, Marja Sopanen Pihasuunnittelu, Soile Heikkinen Taide, T lay Schakir Visualisointi, Adactive Oy, Arttu Hyttinen, Juho Häikiö Viherpeukalo Pirkanmaan Projektitoimi Oy, Markku Mustalahti Arkkitehdit von Bagh Tavilampi Oy, Petri Tavilampi Aurinkokuningas Pirkanmaan Mestari rakentajat Oy, Timo Pitkäniemi, Jarmo Ruusila Arkkitehtitoimisto Stenvall Timola Varhi Oy, Erik Stenvall Aatsa Rakennustoimisto Palmberg Oy, Jukka Terhonen, Markku Moisio, Pekka Närhi Arsatek Oy, Arto Peltokangas, Jari Palonen Taide, Leena Valkeapää West side Rakennusliike Erkki Huhdanpää Oy, Henri Huhdanpää Arkkitehtitoimisto A3 Oy, Juha Väisänen Portti Hartela Oy, Heikki Rajaniemi Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy Taide, Esko Lappalainen Cave Canem Peab Seicon Oy, Mikko Leinonen, Tommi Kärkelä Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy, Taina Jordan 7

8 Vintit Andante NCC rakennus Oy, Jukka Hannus Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy, Jesse Anttila Pihasuunnittelu, Ramboll Finland Oy, Ulla Loukkaanhuhta Taide, Markku Pääkkönen Rakennusyhtiö Suomen Perusrakennus, Jouni Salonen, Arto Heikkilä Arkkitehtiryhmä Pitkäranta Oy, Erkki Pitkäranta, Pia Mari Kilpimaa Taide, Jan Erik Anderson Vuorenkilpi Sato Rakennuttajat Oy, Kari Koponen Arkkitehtuuritoimisto Silvennoinen Matti Oy, Matti Silvennoinen Chabeuil Visura Oy, Juha Anttila Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy, Lasse Kosunen Taide, Tuula Lehtinen Leque Rakennustoimisto Pohjola Oy, Henri Sulankivi Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy, Sami Ekman Brick lane YIT Rakennus Talonrakennus, Juha Uotila VTS kodit Tampereen Vuokratalosäätiö, Timo Koskinen TOAS, Tampereen seudun opiskelija asuntosäätiö, Pasi Mäkinen Arkkitehtitoimisto Erkki Helamaa & Keijo Heiskanen, Juha Saarijärvi Aurinkosiipi Monikoti Oy, Hannu Kosonen, Olli Vihtakari Arkkitehtihuone Nieminen, Antti Nieminen 5. Yritysryhmien pätevyyden arviointi Kaikki yritysryhmät todettiin riittävän päteviksi toteuttamaan kohteen. 6. Yritysryhmien paremmuusarviointi Yritysryhmien referenssit on kaikilta saatu. Yritysryhmät valittiin ensisijaisesti suunnitelmaluonnosten ja toteutusideoiden perustella. Suunnitelmaluonnosten ja toteutusideoiden ollessa yhtä hyviä päädyttiin asia ratkaisemaan yritysryhmän suunnittelijan suunnitteluosaamisen perusteella. 7. Yritysryhmien preferenssit Suurin osa yritysryhmistä ilmoitti kiinnostuksena kaikkiin kortteleihin. Suosituin kortteli oli B. Mieluiten haluttiin toteuttaa yksi kortteli. 8. Ehdokkaiden kuuleminen Kuulemiset järjestettiin Yritysryhmäkohtaisessa tilaisuudessa suunnittelijat ja toteuttajat esittelivät suunnitelmaehdotuksensa erityisesti kerrostalojen pohjakerrokseen käyttöön liittyvät ratkaisut, rakennushankkeen liikeidean, toteutusjärjestyksen ja aikataulun sekä perustelut korttelivalinnoilleen. Arviointiryhmä antoi oman arvionsa ehdotuksen vahvuuksista ja kehittämistarpeista. 8

9 9. Arviointiryhmän esitys Vuoreksen keskustan länsiosan kumppaneiksi Arviointiryhmä on suunnitelmaluonnoksia ja niiden toteutusideoita arvostellessaan pyrkinyt arvioimaan myös ehdotusten soveltuvuutta koko Vuoreksen aloituskorttelialueelle. Arviointiryhmän suosituksiin ovat vaikuttaneet ehdotusten ansioiden ja kehittämistarpeiden lisäksi niiden soveltuvuus asemakaavaluonnoksen erilaisiin ympäristötilanteisiin. Suunnitelmaluonnosten ja yritysryhmien pätevyyden arvioinnin perustalta sekä yritysryhmien ilmoittamien prioriteettien pohjalta arviointiryhmä suosittelee yksimielisellä päätöksellä valintaprosessimenettelyn kohteena olevaa korttelia B kehitettäväksi ehdotuksen Cave canem, kaupunkikuvallisen kokonaisnäkemyksensä sekä sen taitavasti suunniteltujen, arkkitehtonisesti erittäin korkeatasoisten rakennustyyppien pohjalta. Ehdotusta tulee pihaympäristön osalta kehittää tilallisesti väljempään suuntaan vähentämällä pientalo osuuden rakennusoikeutta, suurentamalla kerrostalopihaa ja integroimalla autopaikat paremmin korttelirakenteeseen. Muiden kortteleiden osalta arviointiryhmä on arvioinut ehdotusten keskinäistä yhteensoveltuvuutta ja suhdetta kortteleiden sijaintiin ja muihin ominaisuuksiin. Arviointiryhmä suosittelee, että jäljempänä mainitut ehdotukset sovitetaan kunkin korttelin olosuhteisiin ja että Korttelia A kehitetään ehdotuksen Harjas, sen kaupunkikuvallisen kokonaisnäkemyksen ja korttelirakenteen ansioiden pohjalta sekä persoonallisten rakennustyyppien pohjalta. Lisäksi ehdotuksen rakenteellinen autopaikkaratkaisu on luontevimmin sovitettavissa tähän kortteliin maaston korkeusasemien ansiosta. Ehdotusta kehitettäessä tulee kiinnittää huomiota kerrostalojen ja pientalojen esitettyä väljempään liittymiseen toisiinsa. Korttelia C kehitetään ehdotuksen Brick Lane, sen mielenkiintoisen ja hallitun kerrostaloratkaisun pohjalta. Ehdotusta kehitettäessä tulee kiinnittää huomiota tasapainoisen korttelirakenteen muodostamiseen sekä paikoitusjärjestelyjen sovittamiseen muiden pihatoimintojen kanssa. Kortteli D jaetaan kahteen osaan ja että korttelin eteläpuoliskoa kerros ja pientaloineen kehitetään ehdotuksen Leque, sen kaupunkikuvallisen kokonaisnäkemyksen ja korttelirakenteen ansioiden pohjalta. Korttelin pohjoispuoliskoon muodostettavaa pistetalotonttia suositellaan kehitettäväksi ehdotuksen Portti pohjalta. Kortteli E jaetaan kahteen osaan ja että korttelin eteläpuoliskon kehitetään ehdotuksen West Side kaupunkikuvallisen kokonaisnäkemyksen pohjalta. Ehdotusta kehitettäessä tulee kiinnittää huomiota julkisivuaiheiden hallintaan. Korttelin pohjoispuoliskoa suositellaan kehitettäväksi ehdotuksen Chabeuil kaupunkikuvallisen kokonaisnäkemyksen ja kerrostaloratkaisun pohjalta. 9

10 10. Päätökset ja pöytäkirjan allekirjoitukset Päätökset Päätös ehdotus kumppaneiden valitsemisesta korttelialueille ja korttelialueiden varaaminen esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi Päätös lähetetään kaikille osallistuneille tiedoksi. Pöytäkirja tarkastettiin, hyväksyttiin ja allekirjoitettiin

11 11. Suunnitelmaluonnokset KORTTELI A, HARJAS KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 11

12 MAANTASOKERROS KERROKSET 2 5 ALUELEIKKAUS 12

13 KORTTELI B, CAVE CANEM KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 13

14 MAANTASOKERROS KERROS 2 KERROKSET 3 5 ALUELEIKKAUS 14

15 KORTTELI C, BRICK LANE KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 15

16 MAANTASOKERROS, VAIHTOEHTO POHJAPIIRROKSET 0 5 KERROKSET ALUELEIKKAUS 16

17 KORTTELI D, ETELÄOSA, LEQUE KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 17

18 KERROKSET 1 5 ALUELEIKKAUS 18

19 KORTTELI D, POHJOISOSA, PORTTI KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 19

20 MAANTASOKERROS KERROS 2 KERROS 5 ALUELEIKKAUS 20

21 KORTTELI E, ETELÄOSA, WEST SIDE KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 21

22 KERROKSET 1 4 ULLAKKOKERROS ALUELEIKKAUS 22

23 KORTTELI E, POHJOISOSA, CHABEUIL KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 23

24 MAANTASOKERROS KERROKSET 2 3 KERROS 5 KATTOKERROS ALUELEIKKAUS 24

25 MUUT EHDOTUKSET VIHERPEUKALO KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 25

26 AURINKOKUNINGAS KADULLE PUISTOON 26 ASEMAPIIRROS

27 AATSA KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 27

28 VINTIT KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 28

29 ANDANTE KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 29

30 VUORENKILPI KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 30

31 AURINKOSIIPI KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 31

Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. www.jyvaskyla.fi/kangas

Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. www.jyvaskyla.fi/kangas Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA www.jyvaskyla.fi/kangas 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 5 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 6 1.2 Osanotto-oikeus 6 1.3 Palkintolautakunta

Lisätiedot

UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN

UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN 3.4.2008 sivu 1/34 UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...2 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus...2 1.2 Osallistumisoikeus...3 1.3 Palkintolautakunta ja asiantuntijat...3

Lisätiedot

NCC parhaat kohteet 2008-2011. arkkitehtuuri

NCC parhaat kohteet 2008-2011. arkkitehtuuri Arviointipöytäkirja NCC parhaat kohteet 2008-2011 arkkitehtuuri 1 NCC Asuminen 26.04.2012 NCC Property Development NCC Rakennus Optiplan N C C PARHAAT KOHTEET 2008-2011 A R V I O I N T I P Ö Y T Ä K I

Lisätiedot

Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto

Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto Alueella esiintyvät puulajit: KARTTAMERKINTÄ PUULAJI TIETEELLINEN NIMI YHT. KPL HA Pylväshaapa Populus tremula 'Erecta' 33 HE Balkaninhevoskastanja Aesculus

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTON YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA

KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTON YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 0 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUN YLEISTIEDOT 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2 Osallistumisoikeus 1.3 Palkintolautakunta

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos 20 A-21 Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Kaksikerroksisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:2

Lisätiedot

Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012

Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012 RADANVARSI Lahden keskusta-alueen radanvarren ideakilpailu 2.4.-13.9. 2012 Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kilpailutehtävän kuvaus 2. Kilpailun yleisarvostelu 3.

Lisätiedot

MARTINLAAKSO / LAAJAVUOREN KOULUTONTTI, SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISKILPAILU 3.2.2014 12.5.2014

MARTINLAAKSO / LAAJAVUOREN KOULUTONTTI, SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISKILPAILU 3.2.2014 12.5.2014 Arvostelupöytäkirja 1/6 MARTINLAAKSO / LAAJAVUOREN KOULUTONTTI, SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISKILPAILU 3.2.2014 12.5.2014 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA Kilpailutehtävänä oli laatia Martinlaaksoon Laajavuoren koulutontille

Lisätiedot

kohtaamisia ja kulttuuria

kohtaamisia ja kulttuuria Kohtaamisia ja kulttuuria on yhteisöllisen asuin- ja pienyrittäjyysalueen suunnitelma Loimaan vanhan nahkatehtaan alueella, Loimijoen varrella. Suunnitelman pyrkimyksenä on toimia työkaluna ja visiona

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEMPÄÄLÄN KUNTA Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma Luonnosvaiheen selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY/ P20751 Selostus 1 (33) Sisällysluettelo

Lisätiedot

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI L O P P U R A P O R T T I

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI L O P P U R A P O R T T I N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI NAANTALIN KAUPUNGIN KESKUSTAN RAKENNEMALLI MAANKÄYTÖLLISET JA LIIKENTEELLISET JÄRJESTELYT L O P P U R A P O R T T I 20.09.2010 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS/ KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu 25.9.2008 9.1.2009

Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu 25.9.2008 9.1.2009 Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu 25.9.2008 9.1.2009 ARVIOINTIPÖYTÄKIRJA 10.3.2009 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TONTINLUOVUTUSKILPAILUN JÄRJESTELYT 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne

Lisätiedot

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yhteisöllisen asumisen suunnitelma Tampereen Vuorekseen. Suunnitelma jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä pohditaan keinoja asukaslähtöisen suunnitteluprosessin

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

Kumppanuuskaavoitus aluerakentamisessa

Kumppanuuskaavoitus aluerakentamisessa ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2393 Veijo Nykänen, Pekka Huovila, Pertti Lahdenperä, Pekka Lahti, Markku Riihimäki & Jarmo Karlund Kumppanuuskaavoitus aluerakentamisessa Beyond Vuores -tutkimus VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI NAANTALIN KAUPUNGIN KESKUSTAN RAKENNEMALLIEN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN VAIHTOEHTORATKAISUT V Ä L I R A P O R T T I 12.02.2009 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS/ KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

SUOMALAINEN PUUKERROSTALOHANKEKANTA. Suunnitteilla ja rakenteilla olevat suomalaiset puukerrostalohankkeet, 05/2014

SUOMALAINEN PUUKERROSTALOHANKEKANTA. Suunnitteilla ja rakenteilla olevat suomalaiset puukerrostalohankkeet, 05/2014 SUOMALAINEN PUUKERROSTALOHANKEKANTA Suunnitteilla ja rakenteilla olevat suomalaiset puukerrostalohankkeet, 05/2014 SUOMALAINEN PUUKERROSTALOHANKEKANTA 05/2014 KERÄNNYT JA KOOSTANUT ARKKITEHTI JANNE TOLPPANEN

Lisätiedot

PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku

PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku 10.8.2015 TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku K I L P A I L U O H J E L M A Kilpailuaika 10.8.2015-13.11.2015 1. Kilpailukutsu... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Alueen yleiskuvaus... 3 1.3 Kilpailun

Lisätiedot

Korkean rakentamisen työryhmä

Korkean rakentamisen työryhmä asemakaavaosaston selvityksiä Korkean rakentamisen työryhmä Annukka Lindroos, asemakaava-arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirasto, puheenjohtaja Riitta Jalkanen, projektipäällikkö, kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Kaupunkipientalo asukasunelmia ja todellisuutta

Kaupunkipientalo asukasunelmia ja todellisuutta Kaupunkipientalo asukasunelmia ja todellisuutta II Asumiskonseptien kehittäminen työryhmissä Eija Hasu Tiivistelmä Kuinka toteuttaa asumisen unelmia, jos vastassa ovat todellisuuden rajalliset realiteetit?

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 8. Asialista. 1. Läsnäolijoiden toteaminen. 2. Päivän työjärjestyksestä ja tavoitteista sopiminen. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

RAKENNUSOIKEUS 8. Asialista. 1. Läsnäolijoiden toteaminen. 2. Päivän työjärjestyksestä ja tavoitteista sopiminen. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja RAKENNUSOIKEUS 8 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän kahdeksas kokoontuminen Aika: Tiistai 8.7.2008 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja/sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2005 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot