VUORESKESKUKSEN LÄNSIOSAN KAAVOITUS JA TOTEUTUSKUMPPANIEN VALINTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUORESKESKUKSEN LÄNSIOSAN KAAVOITUS JA TOTEUTUSKUMPPANIEN VALINTA"

Transkriptio

1 VUORESKESKUKSEN LÄNSIOSAN KAAVOITUS JA TOTEUTUSKUMPPANIEN VALINTA Arviointipöytäkirja Tampereen Kaupunki Vuores projekti Kiinteistötoimi

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Suunnitelmaluonnosten ja toteutusideoiden yleisarvostelu Kaupunkikuvallinen kokonaisnäkemys ja identiteetti Kerrostaloratkaisut Pientaloratkaisut Pihaympäristö Toteutusideat Taide Suunnitelmaluonnosten kokonaislaadun arviointi Ehdotusten tekijät Yritysryhmien pätevyyden arviointi Yritysryhmien paremmuusarviointi Yritysryhmien preferenssit Ehdokkaiden kuuleminen Arviointiryhmän esitys Vuoreksen keskustan länsiosan kumppaneiksi Päätökset ja pöytäkirjan allekirjoitukset Suunnitelmaluonnokset

3 1. Johdanto Vuoreskeskuksen länsiosan kaavoitus ja toteutuskumppanien valintaprosessi on käsittänyt keskustan ensimmäiseksi toteutettavat asuntopainotteiset korttelit Vuoreksen puistokadun länsipuolella. Alueen asemakaavoitus on luonnosvaiheessa ja kaava on tarkoitus laatia valmiiksi vuoden 2007 aikana. Valintamenettelyn tarkoituksena on ollut hakea aloituskortteleihin yritysryhmiä, jotka kykenevät korkealaatuiseen suunnitteluun ja toteutukseen ja joiden kanssa kaupunki jatkaa kaavaluonnoksen kehittämistä valmiiksi asemakaavaksi nk. kumppanuuskaavoituksena siten, että asemakaavan ja tonttijaon vahvistuttua yritysryhmät toteuttavat suunnitelmien mukaiset rakennukset pihapiireineen. Valintaprosessi käynnistyi ja ilmoittautumisaika päättyi Määräaikaan mennessä kaupungille toimitettiin 14 yritysryhmän ilmoittautumisaineisto suunnitelmaehdotuksineen. Valintaprosessiin liittyvän aineiston ja ehdotukset on arvostellut arviointiryhmä, johon ovat kuuluneet projektiarkkitehti Kay Bierganns, asuntotoimen johtaja Pekka Hinkkanen, arkkitehti Anne Kangasniemi, arkkitehti Pekka Pakkala (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, kaupunkiorganisaation ulkopuolinen asiantuntija), tonttipäällikkö Reino Pulkkinen, projektijohtaja Pertti Tamminen sekä kaupunkikuva arkkitehti Jalo Virkki. Arviointiryhmän puheenjohtajana on toiminut projektijohtaja Pertti Tamminen ja sihteerinä projekti insinööri Sakari Koivisto. Arviointiryhmä on kuullut asiantuntijana KTM Tuomas Santasaloa kerrostalojen liike ja toimistotilojen toteutusideoiden ja ratkaisujen arvioinnissa. 2. Suunnitelmaluonnosten ja toteutusideoiden yleisarvostelu Kaikki valintaprosessiin ilmoitetut suunnitelmaluonnokset todettiin valintaprosessin ohjelman mukaisiksi ja hyväksyttiin arvioitaviksi. Prosessimenettelyn voidaan todeta vastanneen tarkoitustaan erinomaisesti, sillä suoritetun arvioinnin pohjalta on mahdollisuus esittää suunnittelu ja toteutuskohteiden varaamista kaikille aloituskortteleille. Prosessi on myös yleisesti osoittanut, että asemakaavaluonnos tarjoaa hyvän pohjan alueen jatkosuunnittelulle. Suunnitelmaluonnokset tuli laatia asemakaavaluonnoksen mukaiseen kortteliin B, jonka ohjeellinen kokonaisrakennusoikeus on 6400 k m2. Ehdotusten kerrosalat vaihtelevatkin 6210 k m2:stä 7500 k m2:iin, tästä pientalojen osuus 1400 k m2:stä 2700 k m2. Kerrosalan määrä ja sen jakautuminen eivät sinänsä ole vaikuttaneet ehdotusten laatuun, sillä onnistuneita kokonaisratkaisuja esiintyy niin ala kuin ylärajankin tuntumassa. Ehdotuksissa esitetyt toteutusyksiköt vaihtelevat yhdestä kerrostalolamellista kokonaiseen kortteliin. Suunnitelmaluonnokset osoittavat myös, että tarkoituksenmukainen tonttijako ja monipuolinen asuntojakauma ovat saavutettavissa jatkosuunnittelussa monin erilaisin ratkaisutavoin. Kaikkien ehdotusten massoittelu noudattaa asemakaavaluonnoksen perusajatusta muodostamalla Vuoreksen puistokadun varteen kiinteä, 4 5 kerroksinen kerrostalorintama suojaamaan sen länsipuolista piha aluetta ja sijoittamalla korttelin puistonpuoleiselle reunalle matalampia, 2 3 kerroksisia rakennuksia. Näin rakennusryhmien väliin muodostuu korttelin pitkittäissuuntainen oleskelu ja leikkipiha sekä sisäisen huoltoliikenteen ja pysäköintipaikkojen vyöhyke. 2.1 Kaupunkikuvallinen kokonaisnäkemys ja identiteetti Suunnitelmaluonnosten kaupunkikuvallinen kokonaisnäkemys vaihtelee suuresti, parhaimmiston edustaessa erittäin korkeaa tasoa. Aineisto osoittaa vakuuttavasti, että Vuoreksen aloitus 3

4 kortteleille on arkkitehtonisin keinoin luotavissa omaleimaista identiteettiä, josta parhaimmillaan voisi muodostua tavoiteltua vuoreslaisuutta. Oleellisena ansiona tässä on pidetty alueen kaupunkirakenteellisen selkärangan Vuoreksen puistokadun muodostavan kerrostalorintaman julkisivujen ja kattomaiseman omintakeista ja pienimittakaavaista käsittelyä. Tämä toteutuu erityisesti ehdotuksissa Harjas, Cave canem, Brick Lane ja Chabeuil. Asemakaavaluonnoksen selkeä vyöhykkeisyys on monissa ehdotuksissa johtanut kerros ja pientalojen rakennusrivistöjen omaehtoiseen muotoutumiseen arkkitehtonisen yhtenäisyyden jäädessä heikoksi. Lisäksi useimmissa ehdotuksissa pientalojen pihatilaa sulkeva ryhmittely ja lavea pysäköintikenttä sen rinnalla kulkevine pientalojen liikennöintiväylineen rajoittavat yhteisöllisyyden muodostumista ja eristävät kerrostaloyhteisön puistoalueesta. Tämä useimpia ehdotuksia vaivaava ongelma on ratkaistu ehdotuksessa Leque erityisen ansiokkaasti muodostamalla läpihengittävä pientalorintama ja minimoimalla liikennevyöhykkeen eristävä vaikutus. Ehdotuksessa Harjas on onnistuneesti käännetty piharyhmittely poikittain, jolloin erityyppiset rakennukset muodostavat kiinteän kokonaisuuden ja puisto on läsnä kaikkialla korttelissa, joskin pientalot työntyvät hieman liian lähelle kerrostaloa. Samantapainen jäsennöinti on oraallaan ehdotuksessa Viherpeukalo. 2.2 Kerrostaloratkaisut Useimmissa ehdotuksissa on ratkaistu korttelin kerrostalo osuus asemakaavaluonnoksen tapaan kolmella lamellilla ja tavanomaisin runkosyvyyksin. Neljän lamellin ratkaisuja ovat ehdotukset Portti ja Aurinkokuningas. Muutamassa ehdotuksessa esiintyy pihalle työntyvä selkäreppu, jolloin rakennusrintama saa enemmänkin kytkettyjen pistetalojen luonteen. Tällainen ratkaisu supistaa jossain määrin pihatilaa, mutta antaa toisaalta mahdollisuuden eri suuntiin avautuville asunnoille ( Cave canem, Brick Lane, Viherpeukalo ja Aurinkokuningas ). Ehdotuksissa kerrostalojen korkeudeksi on yleisimmin esitetty neljä kerrosta+käyttöullakko. Tätä ratkaisua on pidetty onnistuneena katutilan mittakaavan kannalta. Julkisivujen käsittelyssä lamellijako muodostaa luontevan perusjäsentelyn. Tätä on useimmissa ehdotuksissa täydennetty julkisivupinnan sisäänvedoin ja ulokkein ja/tai värityksin. Pyrkimys vuoreslaisuuteen oli joissakin ehdotuksissa johtanut jo liioiteltuunkin monimuotoisuuteen ja erilaisten julkisivuaiheiden hallitsemattomuuteen. Asemakaavaluonnoksen tavoitteet täyttäviä, onnistuneita ehdotuksia ovat Brick Lane ja Harjas. Toisaalta esiintyy myös korkeatasoisia ja mielenkiintoisia poikkeuksia luonnoksessa tavoitellusta värityksestä tai kattomuodosta ( Cave canem ja Chabeuil ). Asuntojen kokojakauma on laaja painotuksen ollessa yleensä pienemmissä asunnoissa. Asuntoratkaisut ovat enimmäkseen hallittuja, mutta suhteellisen tavanomaisia. Sukupolvi ja elinkaariajattelu, jopa viittaus elämäntyyleihin esiintyvät teemoina ehdotuksissa. Lisäksi ehdotuksissa esiintyy mielenkiintoisia kaksikerroksisia asuntoratkaisuja ja asuntojen muuntelumahdollisuuksia. Asuntosuunnittelu kokonaisuutena on erittäin korkeatasoista ja eläytyvää ehdotuksissa Cave canem ja Harjas. Pyrkimystä välttää pelkästään kadun suuntaan avautuvia asuntoja on pidetty ansiona. Ehdotuksissa West Side, Aurinkokuningas ja Vuorenkilpi julkisivun sisäänvedot antavat tosin mahdollisuuden avata myös kadun pituussuuntaisia näkymiä. Useimmissa ehdotuksissa ullakko on otettu käyttöön muita kerroksia suuremmin asuntotyypein. Ullakon hyödyntämistä normaalituotannosta poikkeavin asuntotyypein on yleensä pidetty ansiona, edellyttäen että huonetilojen mittasuhteet ovat itsessään sopusuhtaisia ( Harjas ja West side ). Ohjelma edellytti suhteellisen runsasta liike, toimisto ja muiden palvelutilojen sijoittamista pohjakerrokseen. Useissa ehdotuksissa tämä tavoite on saavutettu täyttämällä pohjakerros mekaanisesti muilla kuin asuintoiminnoilla. Onnistuneina on pidetty ehdotuksia, joiden pohjakerroksen 4

5 suunnittelussa on suhteutettu liike ja työtilat nyansoidusti siten, että tilojen sijoitus, koko ja muuntelumahdollisuus tarjoavat erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja sekä sovittamalla tilat kaupunkimaisesti julkisivuarkkitehtuurin osaksi ( Brick Lane, Portti, Cave canem ja Leque ). Kadunpuoleisen maatasokerroksen käyttöä lähes kokonaan asumiseen on pidetty virheenä ja vaikka asuntojen sijoittamista maantasokerroksen kadunpuolelle on yleensä pidetty huonona, on ehdotuksissa Brick lane ja Aatsa tehty tämä taitavasti kadun korkeuseroja hyödyntäen. Ratkaisussa on realistinen ote, jota kannattaa jatkossa tutkia tarkemmin; se tuo monipuolisuutta ja vaihtelevuutta katujulkisivuun. Pihan puolella on arvostettu muusta pihasta massoittelun avulla, muurein tai vastaavin keinoin erotettuja, suojaisia asuntopihoja ( Chabeuil ). Joissain ehdotuksissa on esitetty myös maanalainen, joko kokonaan tai osittain rakennusrungon alainen kellari. Arviointiryhmä pitää tätä tärkeänä joustavuus ja laatutekijänä, mikä tulisi jatkosuunnittelussa ottaa huomioon. Ehdotuksia arvioitaessa on kiinnitetty huomiota myös rakennusteknisiin kysymyksiin. Selkeitä rakenteellisia runkoratkaisuja on arvostettu. Kysymyksiä ovat herättäneet mm. julkisivujen kaarevuus ja julkisivuille käännetyt kattolapeikkunaratkaisut. 2.3 Pientaloratkaisut Puiston reunalla sijaitsevat rakennukset on ratkaistu joko nappuloina (yleensä 5 6 rakennusta) tai perinteisinä useamman asunnon rivitaloyksiköinä (yleensä 3 rakennusta). Nappulat ovat yleensä paritaloja, mutta ehdotuksissa esiintyy myös yhden perheen taloja tai pienkerrostaloja. Pientalot sisältävät yleensä suurempia asuntoja. Pientalojen lähiympäristön suunnittelussa on arvostettu hengittävää kokonaisrakennetta, rakennusryhmän luontevaa sovitusta maastoon sekä suojaisan asuntoreviirin mahdollistavaa massoittelua. Erityisen onnistuneita asunto ja lähiympäristöratkaisuja on ehdotuksessa Chabeuil. Pientalojen ulkoarkkitehtuuri on enimmäkseen varmaotteista, mutta arkkitehtuuriltaan perinteistä, jopa vanhahtavaa. Ehdotuksessa Harjas on yllättävällä tavalla tulkittu uudelleen suomalaista pientaloperinnettä, joskin rakennusten korkeuden suhde kerrostaloihin on epävarma. Ehdotuksessa Vintit esiintyy omintakeinen, erityisesti julkisivuarkkitehtuurin osalta hallittu pienkerrostalotyyppi. Ehdotuksessa Cave canem on mielenkiintoinen, poikittain käännetty, maaston mukaan herkästi porrastettu kaupunkirivitalotyyppi varmaotteisine asuntoratkaisuineen, joskin sommitelma on kokonaisuutena liiankin tiivis ja kaupunkimainen. 2.4 Pihaympäristö Pihaympäristön toiminnallinen ratkaisu ontuu monessa ehdotuksessa. Liikenteen ja pysäköinnin sekä leikki ja oleskelutilojen yhteensovittaminen on kieltämättä ongelmallista verraten ahtaassa ja korkeussuhteiltaan vaihtelevassa pihapiirissä. Sellaisia ehdotuksia on arvostettu, joissa syntyy rakennusten ja pihan kiinteä, mittakaavallisesti hallittu tilallinen kokonaisuus Tätä edesauttaa pihatilan jäsennöinti erilaisin rakentein sekä pihan rajaaminen sen etelä ja pohjoispuoleisista liikenneväylistä. Ansiona on myös pidetty tilahierarkian kannalta hallittua kulkuyhteyttä kerrostalopihalta puistoon. Joissakin ehdotuksissa hulevedet on otettu huomioon muun pihakäsittelyn osana, parhaimmillaan jopa taiteen keinoin. Pysäköintiratkaisuissa on lähes kaikissa ehdotuksissa pitäydytty kaavaluonnoksen periaatteissa. Useissa on kaksinkertainen liikennöintijärjestelmä. Virheinä on pidetty pysäköinnin liiallista painottumista pihan pohjoislaidalle tai keskeisen puistopihan uhraamista autoille. Ansiona on pidetty pysäköintitilojen liiallisen hallitsevuuden eliminointipyrkimyksiä rakentein tai tasoeroin tai 5

6 sijoittamalla osa autopaikoista maanalaiseen kellariin ( Harjas ). Kokonaisuutena katsottuna parhaat piharatkaisut ovat ehdotuksissa Leque, Chabeuil, Aatsa ja Harjas Toteutusideat Pohjakerroksen käyttöä ja niihin liittyviä toteutusideoita on ehdotuksissa tutkittu vaihtelevasti. Osassa ehdotuksia asiaan ei ole panostettu juuri lainkaan. Yritysryhmät ovat esittäneet erilaisia ratkaisuja omistus ja hallintamuotojen sekä rahoituksen suhteen, runsaasti ideoita mahdollisista pohjakerrokseen soveltuvista toiminnoista sekä useita erilaisia mahdollisuuksia vaiheittain toteuttamiseen ja tilojen muunneltavuuteen. Ehdotuksissa Harjas, Cave canem ja Brick lane esitetyt ratkaisut ovat erityisen lupaavia ja ansiokkaita, joskin niiden toteuttamiskelpoisuutta on syytä vielä jatkosuunnittelussa selvittää. Useissa ehdotuksissa korostuu liiketoimintojen sijoittumisen osalta korttelin kerrostalonauhan päädyt, jotka ovatkin tässä suhteessa varmasti kaikkein edullisimmat mahdollistaessaan tilojen avautumisen kahteen suuntaan. Korttelin keskiosassa pohjakerrokseen on yleensä liiketilojen ohella esitetty myös toimistotiloja, erilaisia yhteiskäyttötiloja sekä asumista. Tällöin ajatuksena on yleensä ollut, että pohjakerroksen tilat voisivat toimia ensimmäisessä vaiheessa asuntoina, kokoontumistiloina tai vaikkapa varastoina, mutta kysynnän kasvaessa muuntuisivat liike ja toimistotiloiksi. Useissa ehdotuksissa on tutkittu tilojen liittämis ja jakamismahdollisuuksia, jotka lisäävät tilojen monikäyttöisyyttä ja muunneltavuutta. Oman positiivisen lisänsä tähän tuo mahdollisuus työ tai liiketilan ja asunnon yhdistämiseen, mitä on esitetty ehdotuksissa Cave canem, West Side, Portti ja Harjas. Pohjakerrokseen on ideoitu asumisen ja liike ja toimistokäytön sekä tavanomaisten taloyhtiön käytössä olevien yhteis ja aputilojen lisäksi useanlaisia muitakin toimintoja. Ehdotettuja käyttötarkoituksia ovat normaalin asuntokäytön ohella sivuasunto sekä palvelu ja inva asunto, kotitoimisto, työtila tai ateljee. Tiloihin on myös toivottu sijoittuvan kaupungin palveluja kuten päiväkoti tai neuvola. Ehdotusten yleisin tilojen omistus ja hallintaratkaisu perustuu myytäviin osakehuoneistoihin. Eräät yritysryhmät ovat esittäneet, että taloyhtiön omistukseen voitaisiin jättää liike ja toimistotilaa tai vuokra asunto. Erilaisilla uudenlaisilla omistusjärjestelyillä voidaan parantaa pohjakerroksen tilojen muunneltavuutta sekä varmistaa vaiheittainen toteuttaminen, kun liike ja toimistotilojen kysyntä kasvaa vasta vuosien saatossa koko Vuoreksen asukaspohjan kasvun myötä. Tässä suhteessa mielenkiintoisimpia toimintamalleja esitettiin ehdotuksissa Harjas ja Brick lane. 2.6 Taide Taide esiintyy ajatuksena lähes joka toisessa ehdotuksessa. Konkreettisemmin ideoiduissa ehdotuksissa Aatsa, Portti ja Vintit taide esiintyy porrashuoneisiin integroituna, kadulla liikkujalle (jopa öiseen aikaankin näkyvänä) ilmiönä. Porrashuoneiden lisäksi ehdotuksissa Leque ja Harjas on taiteellinen käsittely teemana pihaympäristön suunnittelussa. 3. Suunnitelmaluonnosten kokonaislaadun arviointi Suunnittelutehtävän monitahoisuudesta johtuen ei suunnitelmaluonnosten joukosta voida nostaa esiin sellaisenaan korkeatasoista ja toteuttamiskelpoista, kaikkien ominaisuuksiensa suhteen valmista ehdotusta, vaan eri osatekijöitä on jouduttu punnitsemaan toisiinsa nähden. Erityisen ongelmallista on ollut sellaisten korkeatasoisten ehdotusten käsittely, joissa on myös 6

7 puutteita. Arvioinnissa on ehdotuksen ansioita pidetty kuitenkin tärkeämpinä kuin sellaisia puutteita, jotka ovat korjattavissa ehdotuksen perusratkaisun puitteissa. Tutustuttuaan ehdotuksiin arviointiryhmä jakoi ne kokonaissommitelman kaupunkikuvallisen ja toiminnallisen sekä rakennusten arkkitehtonisen laadun perustalta kolmeen ryhmään: Ryhmään A sijoitettiin korkeatasoisimpina ja kunnianhimoisimpina pidetyt ehdotukset Harjas, Cave canem, Brick Lane, Chabeuil ja Leque, kaupunkikuvallisen kokonaisnäkemyksensä ja erityisesti Vuoreksen puistokadulle identiteettiä luovan kerrostalorintaman muodostamisen perustalta. Ryhmään B sijoitettiin hallitun kaupunkikuvallisen kokonaisnäkemyksen omaavat, toteuttamiskelpoiset, mutta tasoltaan vaatimattomammat ehdotukset West Side, Portti, Aatsa ja Viherpeukalo. Ryhmään C sijoitettiin loput ehdotukset Aurinkokuningas, Vintit, Andante, Vuorenkilpi ja Aurinkosiipi. 4. Ehdotusten tekijät Suunnitelmaluonnosten arvioinnin jälkeen avattiin nimikuoret. Ehdotusten tekijöiksi osoittautuivat seuraavat ryhmät: (ehdotusten vastaanottojärjestyksessä): Harjas VVO Rakennuttaja Oy, Esa Kankainen, Jari Mäkimattila, Timo Ruuskanen, Tero Vanhanen, Leena Aho Manninen Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Oy, Olli Sarlin, Marja Sopanen Pihasuunnittelu, Soile Heikkinen Taide, T lay Schakir Visualisointi, Adactive Oy, Arttu Hyttinen, Juho Häikiö Viherpeukalo Pirkanmaan Projektitoimi Oy, Markku Mustalahti Arkkitehdit von Bagh Tavilampi Oy, Petri Tavilampi Aurinkokuningas Pirkanmaan Mestari rakentajat Oy, Timo Pitkäniemi, Jarmo Ruusila Arkkitehtitoimisto Stenvall Timola Varhi Oy, Erik Stenvall Aatsa Rakennustoimisto Palmberg Oy, Jukka Terhonen, Markku Moisio, Pekka Närhi Arsatek Oy, Arto Peltokangas, Jari Palonen Taide, Leena Valkeapää West side Rakennusliike Erkki Huhdanpää Oy, Henri Huhdanpää Arkkitehtitoimisto A3 Oy, Juha Väisänen Portti Hartela Oy, Heikki Rajaniemi Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy Taide, Esko Lappalainen Cave Canem Peab Seicon Oy, Mikko Leinonen, Tommi Kärkelä Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy, Taina Jordan 7

8 Vintit Andante NCC rakennus Oy, Jukka Hannus Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy, Jesse Anttila Pihasuunnittelu, Ramboll Finland Oy, Ulla Loukkaanhuhta Taide, Markku Pääkkönen Rakennusyhtiö Suomen Perusrakennus, Jouni Salonen, Arto Heikkilä Arkkitehtiryhmä Pitkäranta Oy, Erkki Pitkäranta, Pia Mari Kilpimaa Taide, Jan Erik Anderson Vuorenkilpi Sato Rakennuttajat Oy, Kari Koponen Arkkitehtuuritoimisto Silvennoinen Matti Oy, Matti Silvennoinen Chabeuil Visura Oy, Juha Anttila Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy, Lasse Kosunen Taide, Tuula Lehtinen Leque Rakennustoimisto Pohjola Oy, Henri Sulankivi Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy, Sami Ekman Brick lane YIT Rakennus Talonrakennus, Juha Uotila VTS kodit Tampereen Vuokratalosäätiö, Timo Koskinen TOAS, Tampereen seudun opiskelija asuntosäätiö, Pasi Mäkinen Arkkitehtitoimisto Erkki Helamaa & Keijo Heiskanen, Juha Saarijärvi Aurinkosiipi Monikoti Oy, Hannu Kosonen, Olli Vihtakari Arkkitehtihuone Nieminen, Antti Nieminen 5. Yritysryhmien pätevyyden arviointi Kaikki yritysryhmät todettiin riittävän päteviksi toteuttamaan kohteen. 6. Yritysryhmien paremmuusarviointi Yritysryhmien referenssit on kaikilta saatu. Yritysryhmät valittiin ensisijaisesti suunnitelmaluonnosten ja toteutusideoiden perustella. Suunnitelmaluonnosten ja toteutusideoiden ollessa yhtä hyviä päädyttiin asia ratkaisemaan yritysryhmän suunnittelijan suunnitteluosaamisen perusteella. 7. Yritysryhmien preferenssit Suurin osa yritysryhmistä ilmoitti kiinnostuksena kaikkiin kortteleihin. Suosituin kortteli oli B. Mieluiten haluttiin toteuttaa yksi kortteli. 8. Ehdokkaiden kuuleminen Kuulemiset järjestettiin Yritysryhmäkohtaisessa tilaisuudessa suunnittelijat ja toteuttajat esittelivät suunnitelmaehdotuksensa erityisesti kerrostalojen pohjakerrokseen käyttöön liittyvät ratkaisut, rakennushankkeen liikeidean, toteutusjärjestyksen ja aikataulun sekä perustelut korttelivalinnoilleen. Arviointiryhmä antoi oman arvionsa ehdotuksen vahvuuksista ja kehittämistarpeista. 8

9 9. Arviointiryhmän esitys Vuoreksen keskustan länsiosan kumppaneiksi Arviointiryhmä on suunnitelmaluonnoksia ja niiden toteutusideoita arvostellessaan pyrkinyt arvioimaan myös ehdotusten soveltuvuutta koko Vuoreksen aloituskorttelialueelle. Arviointiryhmän suosituksiin ovat vaikuttaneet ehdotusten ansioiden ja kehittämistarpeiden lisäksi niiden soveltuvuus asemakaavaluonnoksen erilaisiin ympäristötilanteisiin. Suunnitelmaluonnosten ja yritysryhmien pätevyyden arvioinnin perustalta sekä yritysryhmien ilmoittamien prioriteettien pohjalta arviointiryhmä suosittelee yksimielisellä päätöksellä valintaprosessimenettelyn kohteena olevaa korttelia B kehitettäväksi ehdotuksen Cave canem, kaupunkikuvallisen kokonaisnäkemyksensä sekä sen taitavasti suunniteltujen, arkkitehtonisesti erittäin korkeatasoisten rakennustyyppien pohjalta. Ehdotusta tulee pihaympäristön osalta kehittää tilallisesti väljempään suuntaan vähentämällä pientalo osuuden rakennusoikeutta, suurentamalla kerrostalopihaa ja integroimalla autopaikat paremmin korttelirakenteeseen. Muiden kortteleiden osalta arviointiryhmä on arvioinut ehdotusten keskinäistä yhteensoveltuvuutta ja suhdetta kortteleiden sijaintiin ja muihin ominaisuuksiin. Arviointiryhmä suosittelee, että jäljempänä mainitut ehdotukset sovitetaan kunkin korttelin olosuhteisiin ja että Korttelia A kehitetään ehdotuksen Harjas, sen kaupunkikuvallisen kokonaisnäkemyksen ja korttelirakenteen ansioiden pohjalta sekä persoonallisten rakennustyyppien pohjalta. Lisäksi ehdotuksen rakenteellinen autopaikkaratkaisu on luontevimmin sovitettavissa tähän kortteliin maaston korkeusasemien ansiosta. Ehdotusta kehitettäessä tulee kiinnittää huomiota kerrostalojen ja pientalojen esitettyä väljempään liittymiseen toisiinsa. Korttelia C kehitetään ehdotuksen Brick Lane, sen mielenkiintoisen ja hallitun kerrostaloratkaisun pohjalta. Ehdotusta kehitettäessä tulee kiinnittää huomiota tasapainoisen korttelirakenteen muodostamiseen sekä paikoitusjärjestelyjen sovittamiseen muiden pihatoimintojen kanssa. Kortteli D jaetaan kahteen osaan ja että korttelin eteläpuoliskoa kerros ja pientaloineen kehitetään ehdotuksen Leque, sen kaupunkikuvallisen kokonaisnäkemyksen ja korttelirakenteen ansioiden pohjalta. Korttelin pohjoispuoliskoon muodostettavaa pistetalotonttia suositellaan kehitettäväksi ehdotuksen Portti pohjalta. Kortteli E jaetaan kahteen osaan ja että korttelin eteläpuoliskon kehitetään ehdotuksen West Side kaupunkikuvallisen kokonaisnäkemyksen pohjalta. Ehdotusta kehitettäessä tulee kiinnittää huomiota julkisivuaiheiden hallintaan. Korttelin pohjoispuoliskoa suositellaan kehitettäväksi ehdotuksen Chabeuil kaupunkikuvallisen kokonaisnäkemyksen ja kerrostaloratkaisun pohjalta. 9

10 10. Päätökset ja pöytäkirjan allekirjoitukset Päätökset Päätös ehdotus kumppaneiden valitsemisesta korttelialueille ja korttelialueiden varaaminen esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi Päätös lähetetään kaikille osallistuneille tiedoksi. Pöytäkirja tarkastettiin, hyväksyttiin ja allekirjoitettiin

11 11. Suunnitelmaluonnokset KORTTELI A, HARJAS KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 11

12 MAANTASOKERROS KERROKSET 2 5 ALUELEIKKAUS 12

13 KORTTELI B, CAVE CANEM KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 13

14 MAANTASOKERROS KERROS 2 KERROKSET 3 5 ALUELEIKKAUS 14

15 KORTTELI C, BRICK LANE KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 15

16 MAANTASOKERROS, VAIHTOEHTO POHJAPIIRROKSET 0 5 KERROKSET ALUELEIKKAUS 16

17 KORTTELI D, ETELÄOSA, LEQUE KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 17

18 KERROKSET 1 5 ALUELEIKKAUS 18

19 KORTTELI D, POHJOISOSA, PORTTI KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 19

20 MAANTASOKERROS KERROS 2 KERROS 5 ALUELEIKKAUS 20

21 KORTTELI E, ETELÄOSA, WEST SIDE KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 21

22 KERROKSET 1 4 ULLAKKOKERROS ALUELEIKKAUS 22

23 KORTTELI E, POHJOISOSA, CHABEUIL KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 23

24 MAANTASOKERROS KERROKSET 2 3 KERROS 5 KATTOKERROS ALUELEIKKAUS 24

25 MUUT EHDOTUKSET VIHERPEUKALO KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 25

26 AURINKOKUNINGAS KADULLE PUISTOON 26 ASEMAPIIRROS

27 AATSA KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 27

28 VINTIT KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 28

29 ANDANTE KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 29

30 VUORENKILPI KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 30

31 AURINKOSIIPI KADULLE PUISTOON ASEMAPIIRROS 31

Aika 8.10.2015 klo 8.30 10.40. Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa

Aika 8.10.2015 klo 8.30 10.40. Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Aika klo 8.30 10.40. Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntija-jäsenet Muut osallistujat Allekirjoitukset Ilkka Rekonen, lupapäällikkö, puheenjohtaja vs. Timo Karén, kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

Pöytäkirja 12 /2015 :t 53-64 5.11.2015. Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika 5.11.2015 klo 8.30 11.32 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa

Pöytäkirja 12 /2015 :t 53-64 5.11.2015. Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika 5.11.2015 klo 8.30 11.32 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Aika klo 8.30 11.32 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntija-jäsenet Muut osallistujat Ilkka Rekonen, lupapäällikkö, puheenjohtaja vs. Sirkka Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti Kaupunkisuunnittelujaosto pyysi lausuntoa seuraavilta rakennusliikkeiltä, jotka kaikki jättivät lausuntonsa. Lausunnot

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2016 :t 5-13 4.2.2016. Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika 4.2.2016 klo 8.30 10.50 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa

Pöytäkirja 2/2016 :t 5-13 4.2.2016. Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika 4.2.2016 klo 8.30 10.50 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Aika klo 8.30 10.50 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntija-jäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Vesa Karisalo, aluearkkitehti

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Heidi Burjam, maisema-arkkitehti, varajäsen Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti. Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti

Heidi Burjam, maisema-arkkitehti, varajäsen Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti. Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti Aika klo 8.30 10.40 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Ilkka Rekonen, lupapäällikkö, rakennusvalvontajohtajan vs. Päivi Teerikangas, lupa-arkkitehti, lupapäällikön vs. Markku

Lisätiedot

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ MAANALAINEN PYSÄKÖINTI (ALUE B) 1:1000 N HAVAINNEKUVA 1:1000 Suunnitelma muodostaa Jyväskylän ruutukaavakaupungin lounaiskulmaan selkeän päätteen ja uuden vetovoimaisen saapumisnäkymän

Lisätiedot

Hanna Keskinen, puistosuunnittelupäällikkö Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti. Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti

Hanna Keskinen, puistosuunnittelupäällikkö Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti. Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti Aika klo 8.30 9.44 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Muut osallistujat Allekirjoitukset Jari Saajo, lupapäällikön vs. Timo Karén, kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Sipoon kunta Kaavoitus RANTORTTELEDEN TUTKELMAT SPOON KUNNAN ERKSNÄSN OSAYLESKAAVAEHDOTUS 6.10.2014 SERUM ARKKTEHDT OY NLSÄNKATU 11-13 F 6 FN-00510 HELSNK FNLAND WWW.SERUM.F Perusratkaisu Kortteleiden

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos 27.11.2015 Lohjan 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 tonttien 7, 8, ja 9 maanomistajat edustajanaan Mikko Uusitalo

Lisätiedot

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl A Villa Roosa "Senioriasuntoja 28 + 1 kpl" Mahdollinen vaihtoehtoinen maanalainen yhdyskäytävä palvelutaloon Pohjajärjestelyt muutetaan

Lisätiedot

121,6 III! PUUKAUPUNKI VII! IV VII! KESKUSTA. u VI VI. n. +123,7. Vuoreksen puistokatu I-II 40% n. +126,0 I-II 40% VII! 7 000 500 kl 1 III!-IV!

121,6 III! PUUKAUPUNKI VII! IV VII! KESKUSTA. u VI VI. n. +123,7. Vuoreksen puistokatu I-II 40% n. +126,0 I-II 40% VII! 7 000 500 kl 1 III!-IV! 135 132,9 124,3 126 7 133,5 121 3 138 3 0 120 8 122,3 126 2 5 7 121,6 131,3 129 121,2 121,4 122 6 6 137 3 138 4 129,4 122,7 129 5 138 7 129 2! PUUKAUPUNK 122 8 122,3 120 9 - V 126 3 V! 126 4 V V! V 135

Lisätiedot

Tampere, Ratina vuonna 2000. Mikko Järvi 29.5.2009

Tampere, Ratina vuonna 2000. Mikko Järvi 29.5.2009 Tampere, Ratina vuonna 2000 29.5.2009 Ratina ennen 29.5.2009 Ratina vuonna 1898 ja 1960-luvun alkupuolella Ratina ennen 29.5.2009 Ratinan aatekilpailu 29.5.2009 Yleinen aatekilpailu 2.10.2000 15.2.2001

Lisätiedot

Väinö Pokki, rakennuslupajaoston puheenjohtaja

Väinö Pokki, rakennuslupajaoston puheenjohtaja Aika klo 8.30 10.30 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Hannu Jaakkola, arkkitehti Hanna Keskinen, puistosuunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti Aika klo 8.30 10.10 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Muut osallistujat Allekirjoitukset Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö

Lisätiedot

KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE 2A:N ASEMAKAAVAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto

KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE 2A:N ASEMAKAAVAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE A:N ASEMAKAAAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA..07 Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto 0 Helsingin uusi yleiskaava (KSLK.0.0) 00 metriä 00 Kulosaen kerrostaloalueen

Lisätiedot

VUORES Isokuusen puukerrostalokorttelien kumppanuushanke

VUORES Isokuusen puukerrostalokorttelien kumppanuushanke VUORES Isokuusen puukerrostalokorttelien kumppanuushanke ARVIOINTIPÖYTÄKIRJA 16.11.2012 Dno: 2480/2012 Tampereen kaupunki Vuores-hanke Kiinteistötoimi 1 VUORES Isokuusen puukerrostalokorttelien kumppanuushanke

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

LETKAJENKKA VIIKIN SENIORITALO HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 7.5.2010 PLANSSI 1 2 3 4 5 6 LETKAJENKKA

LETKAJENKKA VIIKIN SENIORITALO HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 7.5.2010 PLANSSI 1 2 3 4 5 6 LETKAJENKKA ASEMAPIIRROS 1:1000 LETKAJENKKA Rakennukset ovat 4-kerroksisia asemakaavan mukaisesti. Rakennusmassat jakaantuvat pienempiin osiin inhimillistä mittakaavaa painottaen. Asumisen yhteisöllisyys on ollut

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä Vuores Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä 18.1.2012 Pertti Tamminen, projektijohtaja Vuores Vuores kaupunkirakenteessa Vuores Yhteinen toimielin 17.11.2003 YM 28.1.2005, KHO 27.9.2006 Vuores

Lisätiedot

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti Aika klo 8.30 10.45 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Weckman, rakennuslupajaoston varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti Aika klo 8.30 10.39 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Muut osallistujat Allekirjoitukset Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2014 :t 1-5. Kaupunkikuvaneuvottelukunta 9.1.2014. Aika 9.1.2014 klo 8.30-9.50 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa

Pöytäkirja 1/2014 :t 1-5. Kaupunkikuvaneuvottelukunta 9.1.2014. Aika 9.1.2014 klo 8.30-9.50 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Aika 9.1.2014 klo 8.30-9.50 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja, puheenjohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Hannu Jaakkola, arkkitehti

Lisätiedot

Pekka Ojalammi, arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Brunow&Maunula Matti Mastosalo, arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen

Pekka Ojalammi, arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Brunow&Maunula Matti Mastosalo, arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Aika klo 8.30 10.59 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Pasi Timo, rakennusvalvontajohtajan vs. Jari Saajo, lupapäällikön vs. Hanna Keskinen, puistosuunnittelupäällikkö

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Pöytäkirja :t 1-3 1/2015. Kaupunkikuvaneuvottelukunta 15.1.2015. Aika 15.1.2014 klo 8.30 10.10 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa

Pöytäkirja :t 1-3 1/2015. Kaupunkikuvaneuvottelukunta 15.1.2015. Aika 15.1.2014 klo 8.30 10.10 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Aika 15.1.2014 klo 8.30 10.10 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntija-jäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja, puheenjohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Hannu

Lisätiedot

Aika 19.5.2015 klo 8.30 10.03 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa

Aika 19.5.2015 klo 8.30 10.03 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Aika klo 8.30 10.03 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntija-jäsenet Muut osallistujat Allekirjoitukset Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet. KSV Pasila-projekti

Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet. KSV Pasila-projekti Keski-Pasila Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet Lähtökohdat Noudatetaan Keski-Pasilan osayleiskaavaa listatekstissä selostetuin muutoksin Alueen kerrosalatavoite on noin 155 000 k-m2 Alue rakennetaan

Lisätiedot

Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Markku Weckman, rakennuslupajaoston varapuheenjohtaja, varajäsen

Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Markku Weckman, rakennuslupajaoston varapuheenjohtaja, varajäsen Aika klo 8.30 9.45 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Markku Weckman, rakennuslupajaoston

Lisätiedot

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy ASUINRAKENNUS JOKELASSA periaatekaavioita Tiivis katutila 2-kerroksinen rakennusmassa erottaa katutilan piha-alueesta. Lähimpänä kävelytietä on 1-kerroksinen työhuoneiden rivistö, joka rytmittää pitkää

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti. Markus Makkonen, arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Vuorelma Arkkitehdit

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti. Markus Makkonen, arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Vuorelma Arkkitehdit Aika klo 8.30 10.02 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Muut osallistujat Allekirjoitukset Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö

Lisätiedot

Asemakaavan 8036 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan 8036 osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan 8036 osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.8.2007 1(8) VUORES, VUORESKESKUKSEN LÄNSIOSA. ASUMISTA JA PALVELUJA. KARTTA NRO 8036. Suunnittelualue punaisella rajattuna. Punainen katkoviiva

Lisätiedot

LINNAINMAAN KORTTELIKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 11.11.2015 ASEMAKAAVAN NRO 8559 KORTTELI 5727. TAMPEREEN KAUPUNKI Kiinteistötoimi

LINNAINMAAN KORTTELIKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 11.11.2015 ASEMAKAAVAN NRO 8559 KORTTELI 5727. TAMPEREEN KAUPUNKI Kiinteistötoimi TAMPEREEN KAUPUNKI Kiinteistötoimi LINNAINMAAN KORTTELIKILPAILU ASEMAKAAVAN NRO 8559 KORTTELI 5727 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 11.11.2015 SISÄLTÖ 1. KILPAILUN YLEISTIEDOT 3 1.1 Kilpailun tuomaristo 3 2. KILPAILUTEHTÄVÄ

Lisätiedot

Aika 27.8.2015 klo 8.30 9.40 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa

Aika 27.8.2015 klo 8.30 9.40 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Aika klo 8.30 9.40 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntija-jäsenet Muut osallistujat Allekirjoitukset Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö

Lisätiedot

Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja Heidi Burjam, maisema-arkkitehti, varajäsen Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti

Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja Heidi Burjam, maisema-arkkitehti, varajäsen Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti Aika klo 8.30 10.32 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Sirkka Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6 Esite 03 2016 Arkkitehdin näkemys: mittasuhteet, materiaalit, kodinkoneet eivät välttämättä vastaa

Lisätiedot

RAKUUNANTIE 19 PALKKIYHTYMÄ OY

RAKUUNANTIE 19 PALKKIYHTYMÄ OY Tontti sijaitsee Huopalahdentien ja Rakuunantien risteyksessä, kahden eriluonteisen kaupunkirakenteen rajapinnassa. Rajakohtaa korostaa ja sen osaltaan muodostaa Huopalahdentien ylittävä kävelysilta, jolla

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

Aika klo Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, Vantaa

Aika klo Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, Vantaa Aika klo 8.30 11.10 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Ilkka Rekonen, lupapäällikkö, rakennusvalvontajohtajan vs. Timo Karen, kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja 13/2017 :t Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika klo Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, Vantaa

Pöytäkirja 13/2017 :t Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika klo Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, Vantaa Aika klo 8.30 10.50 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja, puheenjohtaja Pasi Timo, rakennusvalvontajohtajan vs. Matti Karjanoja, lupapäällikön

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Sirkka-Liisa Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja

Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Sirkka-Liisa Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Aika klo 8.30 10.05 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Sirkka-Liisa Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

Ojala I. Rakentamistapaohje. Luonnos Asemakaava nro 8637

Ojala I. Rakentamistapaohje. Luonnos Asemakaava nro 8637 Ojala I Rakentamistapaohje Luonnos 29.5.2017 Asemakaava nro 8637 TRE:2451/10.02.01/2016 2 1. YLEISET ALUEET 1.1 Mossin puistokatu Keskustakorttelien jaksolla puistokatu on ilmeeltään urbaani bulevardi

Lisätiedot

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 LAKALAIVA-6037-9, -10, -11 JA -12, TEOLLISUUSTONTTIEN MUUTTAMINEN LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

Vuoreskeskuksen itäosan asuntokorttelien kaavoitus- ja toteutuskumppanien valinta Dno: TRE:6672/ /2009. Arviointipöytäkirja

Vuoreskeskuksen itäosan asuntokorttelien kaavoitus- ja toteutuskumppanien valinta Dno: TRE:6672/ /2009. Arviointipöytäkirja VUORESKESKUS ITÄOSAN ASUNTOKORTTELIEN KAAVOITUS- JA TOTEUTUSKUMPPANIEN VALINTA ARVIOINTIPÖYTÄKIRJA 15.6.2010 1 Vuoreskeskuksen itäosan asuntokorttelien kaavoitus- ja toteutuskumppanien valinta Dno: TRE:6672/10.03.00/2009

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

C&J 1203 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632

C&J 1203 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632 C&J 03 Vuoreskeskus itä, asemakaava nro 86 tontinkäyttösuunnitelma ts-86-3 kortteli 763 VUORES VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA,. VAIHE KORTTELI 763 "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 763 CEDERQVIST

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY. Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta

ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY. Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta ETELÄINEN POSTIPUISTO Eteläisen Postipuiston alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja työpaikkarakentamista. Tavoitteena

Lisätiedot

Pöytäkirja 11 /2014 :t 55-59. Kaupunkikuvaneuvottelukunta 18.9.2014. Aika 18.9.2014 klo 8.35 9.50 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa

Pöytäkirja 11 /2014 :t 55-59. Kaupunkikuvaneuvottelukunta 18.9.2014. Aika 18.9.2014 klo 8.35 9.50 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Aika 18.9.2014 klo 8.35 9.50 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja, puheenjohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö, puheenjohtaja Hannu Jaakkola,

Lisätiedot

AS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 28.5.2015 SELOSTUS

AS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 28.5.2015 SELOSTUS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 8.5.015 SELOSTUS Ehdotuksessa olevaa kadunvarsirakennusta korotetaan yhdellä kadunpuolelta sisäänvedetyllä kerroksella ja nykyisen Sepänkadun varrella

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 2.03 5.01 Opetustoimintaa palvelevien

Lisätiedot

Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtajan Heidi Burjam, maisema-arkkitehti, varajäsen Jari Viherkoski, arkkitehti

Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtajan Heidi Burjam, maisema-arkkitehti, varajäsen Jari Viherkoski, arkkitehti Aika klo 8.30 10.45 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Sirkka Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie Passerie Alueen yleiskuvaus Pääskyvuoren alueen ilmettä leimaa jylhä rinne ja sen vanha upea puusto. Suunnitelma perustuu kaavaluonnoksen mukaisten tonttien sarjaan. Ehdotuksessa samankokoisista tonteista

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtajan Hanna Keskinen, puistosuunnittelupäällikkö Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti

Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtajan Hanna Keskinen, puistosuunnittelupäällikkö Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti Aika klo 8.30 11.00 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Muut osallistujat Allekirjoitukset Ilkka Rekonen, lupapäällikkö, rakennusvalvontajohtajan vs. Jari Saajo,

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne HANKESELOSTUS HASO GUNILLA hnro () 7302527 20.03.3 HASO GUNILLA Luonnokset 20.3.203 Sijainti 49046 / 3 Gunillantie 23 00870 Helsinki Tontti Tontti on Koirasaarentien, Gunillantien ja Lorentzinkallion rajaamassa

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (6) Haso Ratasmylly SUUNNITELMASELOSTUS

HANKESELOSTUS 1 (6) Haso Ratasmylly SUUNNITELMASELOSTUS HANKESELOSTUS 1 (6) SUUNNITELMASELOSTUS Sijainti Haso 45568/12 (uusi tonttijako 45568/14) Mamsellimyllynkatu 26, Ratasmyllynraitti 1-3 00920 Helsinki Tontti Tontin koko on 11197 m 2. Tontti on rakennuspaikkana

Lisätiedot

Hanna Keskinen, puistosuunnittelupäällikkö Sirkka-Liisa Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja

Hanna Keskinen, puistosuunnittelupäällikkö Sirkka-Liisa Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Aika 26.6.2014 klo 8.30 11.15 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Ilkka Rekonen, lupapäällikkö, vs. rakennusvalvontajohtaja, puheenjohtaja Hanna Keskinen, puistosuunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Valkeakosken Kanavanranta

Valkeakosken Kanavanranta Eteläinen Hesperiankatu 8 00100 Helsinki, Finland T +358-40-521-3078 E info@lunden.co W www.lunden.co Valkeakosken Työpaja Lähtötilanne Suunnittelualue Valtakatu uimahalli kaupungintalo linja-autoasema

Lisätiedot

Vesa Karisalo, aluearkkitehti Hanna Keskinen, puistosuunnittelupäällikkö Hannu Jaakkola, arkkitehti. Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti

Vesa Karisalo, aluearkkitehti Hanna Keskinen, puistosuunnittelupäällikkö Hannu Jaakkola, arkkitehti. Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti Aika klo 8.30 9.49 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Timo Karén, kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄ LAADUKAS PIENTALOASUMINEN

YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄ LAADUKAS PIENTALOASUMINEN YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄ LAADUKAS PIENTALOASUMINEN UUDENLAISET KAUPUNKIPIENTALOKONSEPTIT JOONAS MIKKONEN - ARKKITEHTI SAFA LÄHTÖKOHDAT YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄ MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU = Yhdyskuntarakenteen

Lisätiedot

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto LIITE 1 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 529 Naantali Täyttämispvm 05.11.2014 Kaavan nimi Keskustakorttelien asemakaavamuutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

19.5.2016. Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja Jari Viherkoski, arkkitehti Markku Weckman, rakennuslupajaoston puheenjohtaja

19.5.2016. Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja Jari Viherkoski, arkkitehti Markku Weckman, rakennuslupajaoston puheenjohtaja Aika klo 8.30 11.10 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntija-jäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Hannu Jaakkola, arkkitehti Hanna

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY

HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY 2/31 HELSINKI-PIENTALO Pientalorakentaminen Helsingissä tapahtuu entistä pienemmille tonteille. Kaupungin tietoisena politiikkana on tiivistää kaupunkirakennetta,

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO ALUEEN RAKEISUUSKAAVIO - SYVENTYMISALUE PUNAISELLA ALUESUUNNITELMALUONNOS PAIKOITUS - VÄHINTÄÄN 1 AUTOPAIKKA

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmuseon johtokunta Ypkyy/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmuseon johtokunta Ypkyy/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmun johtokunta 60 Kaupunginmun johtokunnan lausunto asemakaavaehdotuksesta Kluuvi Kameeli b-kortteli Lausunto Kaupunginmun johtokunta antoi seuraavan

Lisätiedot

Korkean rakentamisen selvitys Oulussa. Jere Klami, kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Korkean rakentamisen selvitys Oulussa. Jere Klami, kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Korkean rakentamisen selvitys Oulussa Jere Klami, kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Uuden Oulun yleiskaavan perusselvitys työryhmässä yleiskaavoitus, asemakaavoitus

Lisätiedot

Tervetuloa Sipoon Jokilaaksoon! Lisätietoja: www.sipoonjokilaakso.fi

Tervetuloa Sipoon Jokilaaksoon! Lisätietoja: www.sipoonjokilaakso.fi Tervetuloa Sipoon Jokilaaksoon! Sipoon Jokilaakson ja Nikkilän sijainti Helsingin keskustaan 35 km, Porvooseen noin 25 km ja Keravalle noin 10 km Kerava-Porvoo radan varrella Joukkoliikenneyhteydet Nikkilästä

Lisätiedot

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU -9903-8 1 1 6 6-9901 Peltolankatu Mäntyläntie Honkaolku Honkaolku 88 87 87 88 I I 9 06 9 1 1 0 9 61 6 7 3 1 60 8 3 7 7 6 9 60 17 6 7 9 10 3 3 13 0 3 19 1 1 1 31 3 13 1 18 100 30 0 0 10 0 0 I 100 100 HONKAPOLKU

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOTKAN KAUPUNKI 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 35, TONTTI 7 KORSULANKATU 4 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOTKAN KAUPUNKI 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 35, TONTTI 7 KORSULANKATU 4 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOTKAN KAUPUNKI 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 35, TONTTI 7 KORSULANKATU 4 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJEKTINUMERO 0115 12.4.2015 LARS OLSSON ARKKITEHTI KOTKAN KAUPUNKI

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja / 9 Ark Oy 0..0 ,9 m, m, m, m yr -990- -990-0. 0 0 0... 0 ap +9.9 +0.0 +0.... +. +9. 9. -990-0. 0.0 Sibeliuksenväylä 0. 0 0 pergola / melusuoja 0. pergola / melusuoja ap

Lisätiedot

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Puu on historiallisesti katsoen ollut kulttuurissamme käytetyin ja tärkein rakennusmateriaali. Puuta on ollut helposti saatavilla

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja Ark Oy, Punavuorenkatu, 000 Helsinki / 0.0.0 JUHOLANKATU, JÄRVENPÄÄ Kortteli, tontit ja R A K E N N U S T A P A O H J E YLEISTÄ Rakentamisohje koskee Järvenpään. kaupunginosan

Lisätiedot

KAAVA- JA LUPA-ASIAT CASE LOPINKULMA

KAAVA- JA LUPA-ASIAT CASE LOPINKULMA KAAVA- JA LUPA-ASIAT CASE LOPINKULMA 1.11.2017 Rainer Linderborg Vuokratalokohde Helsingin Munkkiniemessä Rakennuttaja Kaatuneiden muistosäätiö Perinteinen Munkkiniemeläiskortteli osin umpikorttelia, osin

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSA

PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSA ILMANLAADUN HAASTEET - Sijainti kahden vilkkaasti liikennöidyn kadun varressa - paljon busseja (myös seutu-), ei raskaan liikenteen rajoituksia LIIKENNEMÄÄRÄT 2012 ja 2035 MANNERHEIMINTIE Oikeuslääketieteellinen

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Kehittämishankkeen pilotti Kohde on lisäkerrosrakentamisen pilottihanke ja samalla esimerkki vuosina 1998 2001 toteutetun kehittämishankkeen

Lisätiedot

ASEMAPIIRROS 1 : 800 JYVÄSKYLÄN KANKAAN ALOITUSKORTTELIEN ARKKITEHTUURIKILPAILU 1/8

ASEMAPIIRROS 1 : 800 JYVÄSKYLÄN KANKAAN ALOITUSKORTTELIEN ARKKITEHTUURIKILPAILU 1/8 ASEMAPIIRROS 1 : 800 1/8 ALUELEIKKAUS A - A 1 : 800 ALUELEIKKAUS B - B 1 : 800 ALUELEIKKAUS C - C 1 : 800 PUURAKENTEET ULKOTILOISSA AUKIOT JA YHTEISPIHAT 2/8 ALUE 1, MAANTASOKERROS 1 : 400 IV - KONEHUONE

Lisätiedot