Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutokset terveysasemapalvelujen rahoituksessa ja tuottamisessa. Periaatepäätös kokeilun valmistelusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Muutokset terveysasemapalvelujen rahoituksessa ja tuottamisessa. Periaatepäätös kokeilun valmistelusta"

Transkriptio

1 Sivu 1 / / / Muutokset terveysasemapalvelujen rahoituksessa ja tuottamisessa. Periaatepäätös kokeilun valmistelusta Valmistelijat / lisätiedot: Heinänen Tuula, puh. (09) Kumpulainen Tuija, puh. (09) Päätösehdotus Terveyspalvelujen johtaja Tuula Heinänen kehottaa toimialaa valmistelemaan alkavaa kokeilua, jonka puitteissa pilotoidaan sekä oman terveysaseman nettobudjetointia että yhdelle tai useammalla toimijalle annettavaa palveluseteliä terveysasemapalveluista. Samalla selvitetään yhteistyömahdollisuuksia HUS:n kanssa terveysasemapalvelujen tuottamisessa. Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Karhula Hiltusen kannattamana teki seuraavat lisäysehdotukset: kehottaa toimialaa valmistelemaan alkavaa kokeilua, jonka puitteissa kokeillaan niitä ratkaisuja, joilla Kouvolan kaupunki on voittanut ongelmia julkisessa terveydenhuollossa. Lautakunta edellyttää, että terveysasemien työntekijöiltä kysytään ulkopuolisen toimijan toimesta avoimilla kysymyksillä heidän mielipidettään ja ehdotuksiaan työskentelyedellytystensä parantamisesta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi esittelijän esityksestä poikkeavaa kannatettua ehdotusta, joiden johdosta on äänestettävä. Äänestystavaksi päätettiin molempien ehdotusten osalta nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmella (3) äänellä kahdeksaa (8) vastaan, yksi (1) tyhjä, yksi (1) poissa hylänneen Karhulan ensimmäisen lisäysehdotuksen. Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan neljällä (4) äänellä seitsemää (7) vastaan, yksi (1) tyhjä, yksi (1) poissa hylänneen Karhulan toisen lisäysehdotuksen. Äänestyspöytäkirjat ovat pöytäkirjan liitteenä. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin muutoksin.

2 Sivu 2 / 2 Karhula esitti eriävän mielipiteensä. Liite Oheismateriaali Selostus 3 Äänestyspöytäkirja 30 4 Äänestyspöytäkirja IVA/Terveysasemapalvelujen eri tuottamis- ja rahoitusmallit Tausta Terveysasematoiminta on kuntalaisten mielestä tärkein yksittäinen kunnallinen palvelu, johon toivotaan parannusta. Erityisesti ongelmana on ollut lääkärin vastaanottoaikojen riittämättömyys kysyntään nähden. Tätä selittää suurelta osin lääkärivaje ja -vaihtuvuus. Terveysasemilla on kansallisten linjausten mukaan kehitetty työnjakoa siten, että hoitajat ja fysioterapeutit hoitavat itsenäisesti yhä suurempaa osaa potilaista, mutta kokonaan he eivät voi lääkärin työtä korvata. Kaikki omat terveysasemat jatkavat toimintaa. Taustalla on valtakunnallinen ilmiö. Vaikka Suomessa on enemmän lääkäreitä kuin koskaan, lähes koko julkinen sektori potee ainakin ajoittain lääkärivajetta. Erityisesti nopeasti kasvanut yksityinen työterveyshuolto houkuttelee samaa työvoimaa kuin terveyskeskukset. Espoon tilannetta on pohdittu perusturvajohtajan kutsumassa Terveysasematyöryhmässä vuonna 2011 ja sen pohjalta on tehty lukuisia parannusehdotuksia, joita jo ollaan toimeenpanemassa käytäntöön. Pitkälti kyse on työn paremmasta organisoinnista, selkeistä pelisäännöistä, esimiestyön tukemisesta ja joidenkin palvelujen keskittämisestä. Omalääkärijärjestelmästä on luovuttu ja siihen liittynyt virkaehtosopimus on korvattu paikallisella sopimuksella. Rekrytointiin on panostettu eri tavoin. Terveysasematyöryhmässä toivottiin myös jotain uutta ja radikaalimpaa muutosta, ja yksityissektorin kapasiteetin hyödyntämistä perusterveydenhuollon palvelujen tuottamiseksi. Tiivistelmä ehdotuksesta Tässä ehdotetaan, että Espoossa pilotoidaan vuosina sitä, että raha seuraa potilasta. Käytännössä järjestely muistuttaa aika pitkälle Ruotsin tapaa tuottaa perusterveydenhuollon vastaanottopalveluita. Valmistelu käynnistyy laskemalla nykyiset oman toiminnan kustannukset terveysaseman vastuulla olevaa kuntalaista kohden. Pilottiin osallistuisi yksi oma terveysasema ja erikseen neuvotteluissa sovittu ulkoinen toimija, joka sitoutuu noudattamaan samoja periaatteita ja linjauksia, kuin muut terveysasemat. Ulkoinen toimija voi olla yksityinen lääkäriasema, sairaanhoitopiiri tai muu tähän sitoutuva organisaatio. Oma terveysasema saisi rahoituksensa nettobudjetoinnin periaatteella sen mukaan, kuinka paljon asukkaita sen listoilla on. Ulkoinen toimija saisi rahoituksen

3 Sivu 3 / 3 vastaavansuuruisella palvelusetelillä / listautunut asukas. Molempia seurattaisiin samoin laatukriteerein (käytännössä laatuseuranta koskisi kaikkia, myös pilotin ulkopuolella olevia terveysasemia). Lisäksi arvioitaisiin kumpaankin palvelumalliin liittyviä haasteita ja hyviä puolia. Vastaavanlaista valmistelua on tehty Oulun ja Tampereen seudulla Sitran tuella, näistä tulee olemaan Espoolle hyötyä. Siellä kustannus/asukas/vuosi on ollut 100 euron luokkaa (vaihtelee ikäryhmittäin), samaa tasoa on myös Ruotsissa vastaavasta palvelusta maksettava korvaus. Miksi muutos? Yhtenäisellä seurannalla ja rahoituksen kytkemisellä potilasmääriin ja tuloksiin toivotaan olevan kannustava vaikutus kaikkiin terveysasemiin. Järjestely lisää positiivista kilvoittelua. Tämä voisi olla tapa saada yksityissektorilla olevaa resurssia kohdennettua aiempaa tehokkaammin lakisääteisen perusterveydenhuollon tuottamiseen. Ulkoinen toimija voi löytää uusia, tehokkaampia tapoja palvelun tuottamiseen, joista on hyötyä myös muille. Pilotti ajoittuu siten, että sen aikana valinnan vapaus tulee laajenemaan yli kuntarajojen ja tämä voisi myös jatkossa tarjota selkeän tavan laskuttaa yli kuntarajojen listautuneiden potilaiden kotikuntia. Ennen pilotista päättämistä tarvitaan: - kustannuslaskenta (oma nykyinen toiminta) - tarkka määrittely siitä, mitä osaa palvelua pilotti koskee - laatukriteerit ja seuranta (testataan jo vuoden 2012 puolella omassa toiminnassa) - nettobudjetointiin liittyvä päätöksenteko ja pelisääntöjen valmistelu - pilottiin osallistuvien esimiesten koulutus - neuvottelut muiden toimijoiden kanssa ja kumppanin valinta (mikäli useampia kuin yksi kiinnostunut) - palveluseteliin ja laskutukseen liittyvä prosessi (voidaan hyödyntää työn alla olevaa sähköistä alustaa) - pilotin arviointisuunnitelma Alustava toiminnallinen suunnitelma Espoolainen terveysasema X lähtee mukaan pilottiin. Sen vuoden 2013 budjetti tehdään nykyisen asukaspohjan mukaisesti. Samalla on sovittava, mitä vapausasteita ko. asemalle voidaan antaa ja miten se joustavasti pystyy vaikuttamaan esim. henkilöstörakenteeseen ja palkitsemiseen. Ko. aseman esimiehet saavat tarvittavaa lisäkoulutusta ja sovitaan heidän tarvitsemastaan hallinnollisesta tuesta. Potilaiden näkökulmasta palvelu jatkuu ennallaan, ja toivottavasti paranee.

4 Sivu 4 / 4 Muille toimijoille järjestetään tiedotustilaisuus aiheesta ja haetaan kiinnostuneita kumppaneita. Lähtökohtaisesti Espoo nimeää n asukkaan väestön, jonka palvelut siirtyvät uudelle kumppanille. Jos halukkaita on useampia, valitaan kumppani ennalta määriteltyjen kriteerien pohjalta. Kumppani tuottaa palvelut omissa tiloissaan väestön kannalta lähipalveluna. Kumppani sitoutuu Espoon sääntöihin ja kuukausittaisen seurantatiedon tuottamiseen. Rahoitus tulee listalla olevien asukkaiden mukana palvelusetelillä, joka on voimassa vuoden kerrallaan. Tämä jouduttaneen ainakin osittain sopeuttamaan omasta toiminnasta mutta myös lisärahoitusta voidaan esittää. Tietojärjestelmäksi suositellaan Efficaa, mutta todennäköisesti sitä ei voida edellyttää. Molempien toimijoiden tehtäviin kuuluvat ainakin seuraavat terveysaseman palvelut: puhelinpalvelu, hoitajan ja lääkärin vastaanotot, neuvolan ja alakoulun lääkäripalvelut, kotisairaanhoidon lääkärinpalvelut. Keskitetyt palvelut pysyvät kunnan perinteisellä tavalla tuottamina palveluina pilotin aikana. Näitä ovat esim. murtumapoliklinikat, hoitotarvikejakelu, yläkoulujen, lukion ja oppilaitosten lääkäripalvelut, hoivakotien lääkäripalvelut, avomielenterveystyö (psykiatriset sairaanhoitajat ja psykologit), avokuntoutus (fysioterapeutit). Laboratorioja röntgenpalvelut ovat HUS:n järjestämiä, eivätkä ne kuulu pilotin piiriin muuten kuin että niiden käyttöä seurataan. Erikoislääkäripalveluita voi vapaasti järjestää sovitulla rahoituksella, jos sitä pidetään tarkoituksenmukaisena, mutta tässä vaiheessa tähän kokonaisuuteen ei kuulu nyt HUS:n vastuulla olevien palvelujen tuottaminen. IVA (ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi) Pieni joukko terveysasemien toimijoita arvioi eri vaihtoehtojen vaikutuksia tammikuussa Siinä yhteydessä arvioitiin myös yhden terveysaseman ulkoistusta ja terveysasemien ylivuodon hankkimista kertaluonteisilla maksusitoumuksilla yksityissektorilta. Kahta jälkimmäistä ei kuitenkaan esitetä sisällytettäväksi pilottiin. Kokemukset ulkoistuksista eri puolilla Suomea ovat ristiriitaisia - sekä hyviä että huonoja. Se on luonteeltaan määräaikainen järjestely, ja edellyttää toistuvia raskaita kilpailutuksia. Arviomme mukaan ulkoistus on ollut ns. aikansa lapsi ja nyt on syytä hakea pysyvämpiä ratkaisuja tulevaisuuteen katsoen. Yksittäisten lääkärinkäyntien hankkiminen yksityissektorilta olisi paitsi kallista myös arvaamatonta ja vaikeaa hallinnoida. Tiedonkulku ja hoidon jatkuvuus kärsisivät. IVA arviointitaulukko on oheismateriaalina. Tiedoksi

5 Sivu 5 / 5

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 ESPOON KAUPUNKI 1 Seurantaraportti I/2012 Selvitykset vuoden 2011 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Konserniesikunnan vastaukset Rahastosijoitukset

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Työterveysverkko Oy 1 / 31 _ KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Raportti 1.12.2006 Laatija: Hannu Virokannas, prof Työterveysverkko Oy

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Pitkäaikaisesti oireilevien psykoosipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen rajapintatyöskentelyn kehittäminen Pop-Valo- hanke (luonnos syyskuu 2012)

Pitkäaikaisesti oireilevien psykoosipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen rajapintatyöskentelyn kehittäminen Pop-Valo- hanke (luonnos syyskuu 2012) Pitkäaikaisesti oireilevien psykoosipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen rajapintatyöskentelyn kehittäminen Pop-Valo- hanke (luonnos syyskuu 2012) Kristiina Kuusi, sh Kirsi Koivisto, sh Anne Meriluoto, ayl

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI

TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI 14.2.2012 Tekijä(t) - Författare - Author(s) Annikki Thodén, palvelusetelipilotin ohjausryhmä Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication

Lisätiedot

Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 152

Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 152 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 152 Kokoustiedot Aika 09.06.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ RAPORTTI Päivi Cheney Jukka Juvonen Paula Reponen Mauno Saari Eeva Tolonen Aaro Tolonen Olli Vesala 1 JOHDANTO...4 2 TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Kevät 2011 Eeva Juntunen 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 Johdanto 6 1 Selvityksen toteuttaminen 7 1.1 Palveluiden jakaantuminen selvityksessä

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Hämeenlinna 04/2011 Jukka Ohtonen Antti Pelto-Huikko SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto... 1 2 Nykytilakuvaus... 2 2.1 Ajanvarausmenettely ja

Lisätiedot

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla?

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla? LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 1/2011 Onko kuntien paikka markkinoilla? HUS:n suunnitelmat hämmästyttävät Terveydenhuollon Robin Hood -ilmiö Vastuulliset terveyspalvelumarkkinat Eduskuntavaalit

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot

Katsaus yhteistoiminta-alueiden palveluihin 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti

Katsaus yhteistoiminta-alueiden palveluihin 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti Liisa Heinämäki AVAUKSIA Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti 28 2010 Liisa Heinämäki ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Helsinki 2010 THL Avauksia

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 1 Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 Turun kaupungin tarkastuslautakunta TYÖTÄ JA LEIPÄÄ - Turun työllisyysasioiden arviointi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke n seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke Yhteistoimintaraportti luonnos 30.10.2008 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ...5 1 JOHDANTO...6 1.1 n seutu toimintaympäristönä... 6 1.2 Yhteistoiminta-alueselvityshankkeen

Lisätiedot

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua. Opas kuntasektorin organisaatioille

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua. Opas kuntasektorin organisaatioille Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua Opas kuntasektorin organisaatioille Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua Opas kuntasektorin

Lisätiedot