l q,rr VALMISTAJA TUOTEKUVAUS TUOTTEEN }{IMI Tiimii serlifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyviin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "l q,rr VALMISTAJA TUOTEKUVAUS TUOTTEEN }{IMI Tiimii serlifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyviin"

Transkriptio

1 l q,rr TUOTTEEN }{IMI VALMISTAJA Lami lujitemuoviovet Muovilami Oy Yrittiijiintie AHrAnr TUOTEKUVAUS Saumattomien, muottipuristettujen Lami lujitemuoviovien pintamateriaalina on lujitemuovi ja sisdmateriaalina freoniton polyuretaani. Lami lujitemuoviovet soveltuvat erityisesti sisatiloihin, joissa vaaditaan veden ja kosteuden kestiivyytt2i sekii hygieenisyyttii. Kova ja sileii gelcoat-pinta kestiiii puhdistus- ja desinfiointiaineita sekii muita kemikaaleja, joten ovi on helppo pitii?i puhtaana. Kiiyttcikohteita ovat mm:. myymal6iden tuore-elintarviketilat j a kylmiihuoneet o elintarvike- ja liiiiketeollisuus sekii niiden puhdastilat o sairaalat, hoitolaitokset, piiiviikodit ja koulut. uimahallit ja viihdekylpyliit, WC- ja peseytymistilat o ravintola- ja suurkeittirit. eliiinsuojat ja varastot, sienimdt r jiitevedenpuhdistamot Ovia ei ole tarkoitettu kiiytettiivziksi ulko- tai paruekeovina. Lami lujitemuoviovien suunnittelussa ja rakenneratkaisuissa on otettu huomioon oven liittiiminen seiniirakenteisiin siten, ett2i karmi- ja kynnysliitokset tayttaval" kosteus-, kulutus- ja hygieniavaatimukset. Ovet valmistetaan tilauskohtaisesti ja toimitetaan karmeineen asennusvalmiina rakennuskohteisiin. S ERTIF I OINTIMENETTELY Tiimii serlifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyviin laadunvatmistusjiirjestelmiin tarkastamiseen kohtien 4.9 ja 16 mukaisesti. Serlifioinnin yleiset menettelyt perustuvat VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan sertifiointijiirjestelmiiiin. Tiimii sertifikaatti on voimassa enintiiiin viisi (5) vuotta piiivityspiiiviistii ja sen voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa 18. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta, puh VTT:n nimen kdyttaminen mainonnassa tai taman sertifikaatin jakelu osittain jaljentemalle on sallittu vain VTT:std saadun kirjallisen luvan perusteella.

2 VTT SERTIFIKAATTI NRO , Myontiimispiivii, Piiivitetry SISALLYSLUE,TTELO 1. MiiZiriiykset ja tuotevaatimusstandardit 2. Muut ohjeet ja standardit 3. Tuotekuvaus, merkintti ja laadunvalvonta 4. Toimittaminen ja varastointi kohteessa 5. Yleistii 6. Asennus 1. Lujuus 8. Aiineneristiivyys 9. Kosteustekniset ominaisuudet 10. LiimmtineristiivYYs 1 1. Paloturvallisuus * Luokitus YmpZiristooppaan 35, 1998 mukaan. 12. Kest[vyys 1 3. Ymplristoniikokohdat 14. Valmistajan ohjeet 15. Kokeelliset tutkimukset 16. Muu aineisto 17. Sertihkaatin voimassaoloaika 18. Voimassaolon ehdot 19. Muut ehdot J J J : v

3 VTT SERTIFIKAATTI NRO , Mydnteimispiiivii, Piiivitetty MAARAYKSET, STANDARDIT JA OHJEET 1. Miiiiriiyksetjatuotevaatimusstandardit b l.tr VTT:n tutkimusten mukaan Lami lujitemuoviovet tiiyttziii sen kiiytcin kannalta oleelliset seuraavissa Suomen rakentamismiiiiriiyskokoelman eri osissa ja standardeissa esitetyt vaatimukset: Cl C2 C3 E1 A'cinenerisQs ja meluntorjunta, Mcicirr)ykset ja ohjeet lg9b, taman sertifikaatin kohdan 8 mukaan Kosteus, Mcidrciykset ja ohjeet 1998, taman sertifikaatin kohdan 9 mukaan Lcimmdneristys, Mc)circiykset 2002, tiimiin sertiflkaatin kohdan 10 mukaan Rakennusten paloturvallisuus, Mcic)rciykset ja ohjeet 2002, tiimiin sertifikaatin kohdan 11 mukaan SFS 4081 Ovimoduuliset koot (poislukien pariovet) SFS 4487 Ovi, toiminnalliset ominaisuudet, testausmenetelmlit ja vaatimukset SFS 5821 Puuoven mitat SFS 5822 Puuoven heloitus SFS 5823 Puuoven kiinnitys 2. Muut ohjeet ja standardit 2.1 Tuotteen valmistaja on ilmoittanut noudattavansa seuraavia ohjeita ja standardeja: Oviin kiinnitettaviit helat ia tarvikkeet, RYL Rakennustcjiden yleiset laatuvaatimukset. Rontgenovet, sosiaali- j a terveysministerion pzi[tds no liitteet 4 ja 5. v TUOTETIEDOT 3. Tuotekuvaus, merkintii ja laadunvalvonta 3.1 Lami lujitemuoviovet ovat muottipuristettuja, sileiipintaisia, tasareunaisia ja saumattomia luj itemuovipintaisia sandwich-rakenteita. 3.2 Karmina voidaan kziyttiiii valmiin seiniin prizille ulottuvaa alumiinisziiitokarmia, lujitemuovikarmia tai seiniin vahvuuden mukaan mitoitettua ruostumatonta teriiskarmia. 3.3 Lami lujitemuovioven ovilevyn vakiorakenne on seuraava: o Gelcoat - pinnoitettu lasikuituvahvisteinenpolyesterilaminaatti e Freonitonpolyuretaani o Gelcoat - pinnoitettulasikuituvahvisteinenpolyesterilaminaatti 3.4 Oven karmit valmistetaan lujitemuovista, alumiinista tai ruostumattomasta teriiksestzi. Palo-ovien karmit valmistetaan lujitemuovista, jonka ydinmateri aalina on erikoismineraalikuitu.

4 VTT SERTIFIKAATTI NRO , Myontiimispiiivii, Piiivitetty Lami palo-ovien palonkesto-ominaisuudet saadaan aikaan erikoismateriaaleilla ja tiivisteill2i. 3.6 Lami kiiynti- ja liukuovet voidaan toimittaa myos rontgenor,'ina. Or ien tilaajan tulee maarittaa ovien ns. lyijyarvo STM:n piititoksen no: liitteiden 4 ja 5 rrukaan. 3.7 Ovien mitat noudattavat modulimitoitusta pariovia lukuunottar.r.iatta. Liukuovet noudattavat omaa erikoismitoitusta. Lami kiiynti-, liuku- ja heiluriovien toimituskokovaihtoehdot on esitetty liitteesszi A. 3.8 Tehtaan sisziinen laadunvalvonta on kuvattu yrityksen laatuidrjestelmiissri ja tyoohjeissa. 3.9 VTT:n suorittamassa valmistajan ulkoisessa laadunvalvonnassa todetaan r almistajan ja VTT:n viilisesszi laadunvalvontasopimuksessa sovittujen asioiden totrlltlrntinen. 4. Toimittaminen ja varastointi kohteessa!t 4.lLami lujitemuoviovet toimitetaan tyomaalle kuormalar oilla pakattuna pahvilaatikkoihin. Vientitoimituksissa ovet pakataan asiakkaan toivonruksen mukaisesti esim. puul aatikkoihin. 4.2 Ovet toimitetaan tyomaalle rakennuksen viimeistelyvaiheessa. 4.3Lyhylaikaisessa varastoinnissa tyomaalla ovet varastoidaan vaakasuorassa asennossa omissa pakkauksissaan sisiitiloissa. Varastoitaessa ei ovia saa lainaa epzitasaiselle alustalle, korkeisi in pinoihin eikzi noj aarnaan vinottain seiniizin. SI]LINNITTELUTIEDOT 5. Yleistii 5.1 Lami lujitemuoviovia kiiytetiiiin kohteissa, misszi ovilta r aaditaan hyviizqt kulutuksenkestiivyyttzi sekii hygieenisyyttii tai myos palonkestzivy.vtta kuten sairaaloissa, kouluissa ja piiiviikodeissa, ravintola- ja suurkeittioissli sekii elintan rke- ja kilketeollisuudessa. Ovia kiiytetiizin myos miirissti tiloissa kuten r,rtmahalleissa ja peseytymistiloissa. 5.2Lami lujitemuoviovet luokitellaan oven toiminnan mukaan kzil'nti-, heiluri- ja liukuoviin. 5.3 Lami lujitemuoviovet luokitellaan kiiyttdtarkoituksen mukaan vakio-, palo- ja rontgenoviin. 5.4 Ovia valmistetaan modulikoko.j en lisziksi tarvittaessa erikoiskokoina. 5.5 Lami lujitemuovioviin tilauskohtaisesti asennettavia liszi- ja erikoisvarusteita ovat erityyppiset lasit sekzi tormiiyssuojat. Oven lasituksissa k[ytetziiin tasolasin lis2iksi eristyslasia, karkaistua tai laminoitua lasia. Rontgenovien laseissa on lyijysuojaus.

5 VTT SERTIFIKAATTI NRO \01197, Myontimispiiivii, Piiivitetty Asennus 6.1 ovikohtaiset asennusohjeet toimitetaan tyomaalle ovien mukana. 6.2 Lami lujitemuoviovi ja *armi asennetaan samanaikaisesti rakennuksen viimeistelyvaiheessa. Lujitemuovikarrni asennetaan perinteisen karmin tapaan. Alumiinikarmi ulottuu valmiin seiniipinnan piiiille, jolloin erillistii listoitusta ei tarvita. Ruostumaton terziskarmi (RST-karmi) asennetaan perinteisen karmin tapaan tai listat muodostavana, kuten alumiinikarmi. RST-karmia valmistetaan eri seinrinpaksuuksille. 7. Lujuus v 7.1 Ovet eiviit ole kantavia rakenteita. Ovilevyn iskunkestiivyys on riittriva, jotta ovi kest2iii tavanomaisia i skuj a vauri oitumatta. 8. Aiineneristiivyys 8.1 Eri rakenneosien iitineneristtivyydelle asetetut vaatimukset on esitetty Suomen rakentamismziiir?iyskokoelman osassa C1, ii2ineneristys, Mii2irZiykset ja ohjeet Lami db30/ei 30 KMS-ovilevyn ilmaririneneristysluku, R*, on standardin tso 140-3:1995 mukaisesti miiiiritettyna 40 db. Keskimiiiiriiinen ziiineneristiivyys, Rroo_:rsu H,. on standardin ISO/DIS lll-1.2:1996 mukaisesti miiiiritettynii 36 db. 9. Kosteusteknisetominaisuudet 9.1 Veden- ja kosteudeneristyksessti noudatetaan Suomen rakentamismziiiriiys-kokoelman osaa C2, Kosteus, Miiiiriiykset ja ohjeet v 9.2 Lami lujitemuovioven pintamateriaali ei suoritetuissa tutkimuksissa imenyt vettii. Ovilevyn pintamateriaalin vesihdyrynliip?iisy on mittausten mukaan alle l*19-tz kg/m2spa, mikii oli miiiiritysraj a. 10. Leimmiinerist:ivyys 10.1 Vaatimukset rakennusten ja rakenneosien liimmrjneristiivyydelle on esitetty Suomen rakentamismiiziriiyskokoelman osan C3, Liimmoneristys, Mii2iriiykset 2002, ja ohjeet osassa C4, Liimmoneristys, Ohjeet Kiiyntioven liimmonliipiiisykerroin on tehtyjen mittausten mukaan 0,94 W/m2K Heilurioven ovilevyn liimmonliipiiisykerroin on tehtyjen mittausten mukaan 0,94 Wm2K ja koko oven ns. niienniiinen kimmonliipiiisykeroin 1,56 W/m2K. 11. Paloturvallisuus 11.1 Vaatimukset rakennusten ja niissii kiiytettiivien tuotteiden paloturvallisuudelle on annettu Suomen Rakentamismii2iriiyskokoelman osassa E1, Rakennusten paloturvallisuus, Miiziriiykset ja ohjeet 2002.

6 vtt SERTIFIKAATTI NRO , Myontiimispiiivli, Piiivitetty ll.z Rakennustarvikkeiden, rakennusosien ja laitteiden paloteknisten ominaisuuksien miizirittiimisessii kiiytettiiviit koemenetelmiit ja hyviiksymisperusteet on esitetty ymp[ristoministerion julkaisussa "Ympriristoopas , Rakennustuotteiden pal otekninen hyviiksyntti". ll.3 Ovien palonkestiivyys on miiziritetty kokeellisesti standardin SFS 4815 (ISO 3008) mukaan. ll.4 Lami lujitemuoviovien palonkestiivyys on esitetty taulukossa l. Taulukko 1. Lami luj itemuoviovien pal onkesttivyys Tunnus Ovityyppi E,risteen tiheys Palonkestivyys KMS2O panovl 47 5 kglm3 EI 60* KMS 13 vksilehtinen 475 kglm3 E,I 60* U KMS2O parlovl 47 5 kglm3 EI 30* KMS 13 yksilehtinen 475kglm3 E,I 3O* KAS IO vksilehtinen 475 kglm3 EI I5* * Luokitus Ympdrist6oppaan 35, 1998 mukaan' 12. Kestiivyys 1Z.l Ovien valmistuksessa kiytetyn lujitemuovin kemikaalinkestiivyys tayttaa standardin DIN osa 1 "Nesteiden- ja liuostenkestiivyys" rasitusryhmin Ai vaatimukset usean kemikaalin osalta. Kemikaalinkestiivyyskokeen tulokset on esitetb,f tiimiin sertifikaatin luvussa 16 taulukossa 3. lz.z Lami liukuovien liukulaitteiston kulutuksen kest[vyyskokeessa ei keftainen edestakainen liike aiheuttanut muutoksia liukulaitteen toimivuuteen. lz.3 Lami heilurioven heilurilaitteiston kulutuksen kestiivyyskokeessa ei oven avaaminen kertaa aiheuttanut muutoksia heilurilaitteen toimivuuteen. lz.4 Lami ktiyntiovi kesti vaurioitumatta standardinmukaisen pystysuoran pistekuorman 800 N. 13. Ympiiristiiniiktikohdat 13.1 Lami luiitemuoviovien kiiytdnaikaiset emissiot ovat pieniii. Ovista ei vapaudu rakennuksen ilmatilaan tavanomaisessa kiiytossii kemiallisia aineita sellaisia m[iiri2i, ettti niistii olisi terveydellistii vaaraa tar haittaa tiloissa tyoskenteleville. Ovet on luokiteltu pintamateriaalien piiistoluokkaan M 1.

7 VTT SERTIFIKAATTI NRO , Myontiimispiiivii, piiivitetty 2g Homesienisekaitiosuspensiolla kiisitellyn lujitemuovin pinnalla ei ollur havaittavissa hometta viiden viikon koejakson aikana. ASENNT]S- JA KAYTTOOHJEET 14. Valmistajan ohjeet l4.l Valmistaja toimittaa ovien mukana yksityiskohtaiset asennusohjeet ovi- ja karmityypin mukaan. 14'2 Saranoiden, lukkojen, karmin sekii muiden mahdollisten varusteiden kiinnitysruuvit tulee siiiinncjllisesti tarkistaa ja tarvittaessa kiristriii. 74'3 Lukon mekanismi oljytiiiin tarvittaessa lukkooljyllzi. Saranat voidellaan tarvitteassa jaykalla vaseliinilla. Itsevoitelevaa heilurioven muovis aranaaei saa kuitenkaan riljyta. 14'4 Ovilevy ja karmi voidaan puhdistaa kaikilla tavanomaisilla puhdistus- ja desinfiointiaineilla. Asetonin kiiyttoii puhdistusaineena tulee kuitenkin viilttiizi, koska se voi vaurioittaa oven pintaa. TEKNISET SELVITYKSET 15. Kokeellisettutkimukset l5.l Lami lujitemuoviovien ominaisuudet ovat tehtyjen testien perusteella taulukoisssa 2,3 ja 4 esitettyjen tulosten mukaiset. Taulukko 2. Yhteenveto Lami lujitemuoviovien rnitoista ja materiaaliominaisuuksista. V Ominaisuus Testausmenetelmd Yksikkii Tulokset Vaatimus Ovilevyn suorakulmaisuus pren 951-l mm rnax 0,3 <l Ovilevyn tasomaisuus pren 952 mm max 1,9 <4\' Ovilevymateriaalin(' -vesihoyrynl2ipiiisy -vedenimukyky -taivutusvetolujuus -kimmomoduuli ss ss 23680s tso/fdrs lso/fdis s27-4 l. Vaatimus on esitetty standardiehdotuksessa SFS 4434 EHD. 2. Ovilevymateriaalin paksuus oli n.2,rl mm. kg/m2spa o/ /o N/mm2 N/mm2 <l * 10-r2 <0, I

8 VTT SERTIFIKAATTI NRO l0ll97, Mydntrimisp2iivii, Piiivitetty 28.f Taulukko 3. Lami lujitemuoviovilevyn kemiallinen kestiivyys standardin DIN osa 1 n'rukai sesti mziiiritettynzi. Testiaine Koeaika Tulos Pikakahvi, cola-juoma, ruokaoljy, maito, el iiinveri/lihaneste. Pesuaine (Leijona), puhdistusaine (Pirkka ph 8), leimavdri, rasva (parafiini), kloori (kaliumhypokloriitti 50 s/m') Natriumhydroksidiliuos (50%), suolahannoliuos (30)% l6 h 16h l6 h Ei niikyviii muutoksia Ei niikyviri muutoksia Viihiiisiii muutoksia kiillossa tai viirissii Tussi (vedenkestiivii) t6h Voimakkaita jalkiii niihtiivissii; koestuspinnan rakenne kuitenkin pitkiilti vaurioitumaton Taul ukko 4. Lami luj itemuovi ovien toiminnalliset ominaisuudet. v, Ominaisuus Or iler yn : iskunkestiivyys. -palnauman syvyys -painauman halkaisija, Kiiyntioven pystysuora siirrymii r Heilurioven kulutuksen i kestiivyys Ziiineneristlivyys i - ISO 140-3:1995 i lmaddneneristysluku.r, -keskimiiiiriiinen j ISO/DfS :1996 ddnenerisldvyys Rroo- *ipiirnlrati (lg;ol' - - r Testausmenetelmfl ; Tulokset rso 8271 pren KKH l0-oven aukaisu 3Oii 000 kertaa Va.qt!"mgg <2 mm(l (1 <J) mln' <o,j--*t' : ' Liukuoven r liukulaitteiston, kulutuksen kestiivyys i : d83o/b3o KMS- I ovilevyn KL I 0-oven edestakainen liike kertaa, jonka jzilkeen oven painoa lisiittiin 75 kg ja edestakaisia liikkeita :- i? tlelq ir l.l " o.\q{e-e, a : :!4ryrog4api!isy\9n9i9 - :. "- _ - i KKHl0-oven I prenl2412 (1996) ndenndinen a!!m,o! I apa r sy Kerrol n t 1) Vaatimus on esitetty standardissa SFS db 36 db o,ea w/-1k i;56 w-2k v 15.2 Lami KMSI3 ja KMS20 lujitemuoviovien palonkest2ivyys on testattu VTT:llii standardin ISO 3008 mukaisesti. Tulokset on esitetty tiimiin sertifikaatin kohdassa 12.

9 VTT SERTIFIKAATTI NRO I0ll9l, Myrintiimispiiivi, Piiivitetfy Lami lujitemuoviovimateriaalin emissiotutkimuksen aluetyoterveyslaitos. on tehnyt Turun 15.4 Lamr lujitemuoviovien pintamateriaalien ptiiistdluokitus perustuu Sisiiilmaston, rakennust<iiden ja pintamateriaalien luokitukseen ja Pintamateriaalien pii2istciluokitus yl ei s et ohj eet vaatimuksiin. 16. Muu aineisto 16.l Lami lujitemuovipalo-ovilla on Ympiiristdministericin tyyppihyviiksyntii-piiitdkset no:t 258t6221t2000, U2000, U2000, 26U622T12000 ja YM t Lamr lujitemuovipariovien palo-ominaisuudet on testattu my6s standardin 85476: Part22: 1987, section 7 mukaisesti. Tiimiin testauksen on tehnyt Warrington fire research consultancy testing, UK Myds Veniij?in Federaation Sisiiasiainministerion Paloturvallisuuden Tietellistutkimuslaitos, Pietari, on testannut Lami-lujitemuoviovien palo-ominaisuudet normien CHzII 21-0I -97 u.u. 5.l 4., mukaisesti.

10 vtt SERTIFIKAATTI NRO t0ll97, Myontiimispiiiv?i, Piiivitetty S ERTIFIKAATIN VOIMAS SAOLO 17. Sertifikaatinvoimassaoloaika Tiimii serlifikaatti on voimassa eninttizin viisi vuotta piiivityspiiivist[. 18. Voimassaolon ehdot Sertifikaatti on voimassa sillii edellytyksellii, ettl tuotetta ei oleellisesti muuteta ja etta valmistajalla on voimassaoleva laadunvalvontasopimus. Luettelo voimassaolevista serli fi kaateista on saatavissa VTT Rakennus- j a yhdy skuntatekniikasta. 19. Muut ehdot Tiissii sertifikaatissa esitetyt viittaukset Rakentamism?i?iriiyskokoelman julkaisuihin ja Y standardeihin koskevat niiitii siinii muodossa, kuin ne olivat voimassa sertiflkaatin antopiiiviinii. Tiissii sertifikaatissa esitetyt suositukset tuotteen turvallisesta kziytostti ovat viihimm?iisvaatimuksia, joita on noudatettava tuotetta kiiytettiiessii. Sertifikaatti ei kumoa laissa ja asetuksissa esitettyjii nykyisiii tai tulevia vaatimuksia. Sen lisiiksi, mitii tiissii serlifikaatissa on esitetty, noudatetaan suunnittelussa, valmistuksessa ja kziytossii yl ei stii hyvii[ rakentamistap aa. Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa valmistaja. VTT ei tiimiin serlihkaatin myontiiessiiin sitoudu minkiiiinlaiseen vahingonkorvausvastuuseen henkilo- tai muusta vahingosta, mikii serlifikaatin mukaista tuotetta kziytettiiessi viilittomasti tai epzisuorasti mahdollisesti aiheutuu. VTT:n kiisityksen mukaan Lami Lujitemuoviovet soveltuvat tlissii sertifikaatissa esitetyllii tavalla V rakennuskziyttoon. Timii piiivitetty sertifikaatti nro 101/97 on edellii olevan mukaisesti myonnetty Muovilami Oy:1le VTT:n puolesta Juho Saarimaa Toimialajohtaja Liisa Rautiainen Arviointipiiallikkd VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Ldmpomiehenkuja 2, EsPoo PL 1800, 02044Vrr Puh Faksi etu n im i. suku n Y{unnus

11 VTT SERTIFIKAATTI NRO l0ll9l, Myontiimisp2iivii Piiivitetty 28.t A1 LIITE A: Ovien toimitu skokovaihtoehdot Taulukko I. Lami-heiluriovien mitoitustaulukko. koko asennusaukko kulkuaukko koko asennusaukko kulkuuukko x x 2058 puriovet B 800x x P 1330 x x2058 B/ x x P 1530x x x x 2058 I6/27 P 1530 x x / x x 2458 IBP 1730 x x / x x B/25 P 1730 x 2500 I 553 x X 935 x x 205B 1B/27 P 1730 x x r x 2058 ]BXP IB00 x x /25 I 000 x x P 1930 x x / x x /25 P 1930 x x I 1100x x /27 P 1930 x x / x x P 2130x2100 I 953 x x r /25 P 2130x x / x x P 2330 x x I300x2100 I 175 x /25 P 2330 x x 2158 I 3/ x x P 2530x x /28 P 2530 x x 27lB Tanlukko 2. Lani-kciyntiovien mitoitustaulukko koko asennusaukko kulkuaukko koko r x 2015 puriovel usennusaukko kulkunukko B B/27 9 9/2s B 10 x x x x x x 2645 B0l x x P 16P 16/27 P ]B P 9/ x x B/25 P 9X 945 x x 2045 t B/27 P I x x 2045 ]BXP r0/25 I 010 x x P 10/ x x /25 P 11 lll0x2l x /27 P 11/ x2500 l00l.r P x 2100 I 101 x /25 P I 2/ x 2500 I l0l x P t3 I3l0x2l x /25 P 13/27 l3l0 x 2760 l20l x P 26/28 P 1310 x r2100 I 540 x x x x 2700 lb10 x x x x x x x x x x 2760 I 229 x x x 2615 I 629 x x x x 2015 lb29 x 2045 I 829 x x x x x x r x 2705

12 VTT SERTIFIKAATTI NRO , Myontiimispiiivii P?iivitetty N2 T aulukko 3. Lami-p al o -ov i en mit o itus taulukko. koko usennusuukko kulkuuukko koko asennusaukko kulkuaukko 7* 710 x x 2045 pariovet B'6 B 10 x x 2045 t4p B/27* 810 x x P 9* 910 x B0l x 2045 I6/27 P* 9/25* 910 x 2500 B0l x 2445 lbp 9/27* 910 x x 2645 I B/25 P* 9X 945 x x 2045 I B/27 P* l0* 1010 x x 2045 lbxp 10/25x I 0/27* 1010 x x x x P 20/25 Px x x /27 P* I I /25* III0x x P t x 2100 I I0l x /25 P* I 2/25* 1210 x 2500 I 101 x P* 1J 1310 x x /25 P* I 3/28* 1310 x x Px 26/28 P* 1340 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2615 I 699 x 2015 I 829 x 2045 IB29 x x x x x x x x 2705 * hyviksyt ettav a paikallisella paloviranomai sella El 15/KAS palo-ovet kokoina 7121,8121,9121 ja Muut ovikoot hyviiksytettiivii paikallisella paloviranomaisella Taulukko 4. Lam i-liukuov ien mito itus t aulukko koko asennusaukko ovilewn mitut koko asennussukko ovilewn mitat 6 7 7/27 8 B/ x x x x x x x x x x 2440 pariovet 12P 14 P 14/27 P 16P 1210 x x x x x x x x 2040 B/ x x 2640 t6/25 P 1610 x x 2440 BX B1 5 x x 2040 t6/27 P I6l0 x x BB0 x x XP I 680 x x /2 5 BB0 x x 2440 lbp lb10 x x /27 BB0 x x 2640 tb/25 P lb10 x x 2440 t0 980 x x 2040 IB/27 P /810x x 2640 r 0/ x x P 2010 x x l0b0 x 2075 I 125 x /25 P 2010 x x 2410 I1/25 l0b0 x 2475 I 125 x P 2210 x I 125 x 2040 I2 1180x x /25 P 2210 x x2440 t 2/28 I lb0 x x P 2410 x x /28 P 2410 x x 2700

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Aarsleff-sujutusputki

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Aarsleff-sujutusputki TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 Aarsleff-sujutusputki SERTIFIKAATIN HALTIJA Aarsleff Oy Alhonniituntie 5 FI-01900 Nurmijärvi TUOTEKUVAUS Aarsleff sujutusputkimenetelmä

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myöntämispäivä 18.1.2012. Repiper sukitettu putki

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myöntämispäivä 18.1.2012. Repiper sukitettu putki SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-7893-12 Myöntämispäivä 18.1.2012 TUOTTEEN NIMI Repiper sukitettu putki SERTIFIKAATIN HALTIJA Repipe Oy Hitsaajantie 7 06450 PORVOO TUOTEKUVAUS Repiper Sukitettu putki on jätevesiviemäriputkistojen

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI Flexpol bitumikatteet VALMISTAJA NORD BITUMI S.P.A. VIA CAMPAGNOLA, 8 37060 SONA-VR-ITALIA MAAHANTUOJA ERISTYSLIIKE

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SPS sukitus SERTIFIKAATIN HALTIJA Suomen Putkiuudistus Oy Niittytie 25 01300 VANTAA TUOTEKUVAUS SPS-sukitus on jätevesiviemäriputkistojen

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. WAB märkätilalevy. Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. WAB märkätilalevy. Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8342-12 Myöntämispäivä 19.4.2012 TUOTTEEN NIMI WAB märkätilalevy SERTIFIKAATIN HALTIJA Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela TUOTEKUVAUS WAB märkätilalevy on lasikuituvahvisteinen

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI Sealfire palokatkotuotteet SERTIFIKAATIN HALTIJA Würth Oy Hyvinkääntie 1 11710 Riihimäki VALMISTAJA Neutron Fire

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI Gyproc-kylpyhuonejärjestelmä SERTIFIKAATIN HALTIJA Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/Gyproc PL 44 02401 KIRKKONUMMI www.gyproc.fi

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Siporex-palkki Siporex-tasoelementti Siporex-vaakaseinäelementti H+H Finland Oy Teikankaantie 256 39500 Ikaalinen TUOTEKUVAUS Siporex-palkki

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS

Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 150 Effect SE MLV Vallox 150 Effect SE MLV Vallox Oy valmistaa Sertifikaatti Nro VTT C 3514 08 1 (2) ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) Vallox 150 Effect

Lisätiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ÖSTERREICHISCHES I N S T I T U T F Ü R B A U T E C H N I K A-1010 Vienna, Schenkenstrasse 4 Puh. + 4 3 ( 0 ) 1-5 3 3 6 5 5 0 Fax: + 4 3 ( 0 ) 1-5 3 3 6 4 2 3 E - m a i l : m a i l @ o i b. o r. a t Neuvoston

Lisätiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös)

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös) VTT EXPERT SERVICES OY PL 1001 02044 VTT Tel. + 358 20 722 111 www.vttexpertservices.fi Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmankäsittelykoneet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmankäsittelykoneiden tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

Lisätiedot

Klassinen. maalattujen levyovien sarja

Klassinen. maalattujen levyovien sarja SISÄOVET Klassinen maalattujen levyovien sarja FÖRBY-OVET - nostalginen ja retrohenkinen Nämä ovet ovat tuttuja edellisen vuosisadan moderneista funktionaalisen tyylisuunnan taloista ja toimistoista. Nyt

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus lämmöneristyksestä

Ympäristöministeriön asetus lämmöneristyksestä C SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lämmöneristys Ohjeet 003 1 Ympäristöministeriön asetus lämmöneristyksestä Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 00 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat Versio 3.1 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Pihla ikkunat ja parvekeovet. Käyttö ja huolto

Pihla ikkunat ja parvekeovet. Käyttö ja huolto Pihla ikkunat ja parvekeovet Käyttö ja huolto Pihla ikkunan käyttö ja huolto Hyvä Pihla-tuotteiden uusi omistaja, Pihla-tuotteet ovat esimerkki suomalaisesta tuotekehityksestä ja hyvästä puunkäsittelytaidosta.

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys ry:n

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot

Käyttö ja huolto. Pihla Oiva

Käyttö ja huolto. Pihla Oiva Käyttö ja huolto Pihla Oiva Pihla Oivan käyttö ja huolto Hyvä Pihla-tuotteiden uusi omistaja, Pihla-tuotteet ovat esimerkki suomalaisesta tuotekehityksestä ja hyvästä puunkäsittelytaidosta. Suunnittelun

Lisätiedot

Gyproc Käsikirja Kevytrakennejärjestelmät. Tammikuu 2014

Gyproc Käsikirja Kevytrakennejärjestelmät. Tammikuu 2014 Gyproc Käsikirja Kevytrakennejärjestelmät Tammikuu 2014 Gyproc Käsikirja Gyproc Järjestelmätakuu kattaa tämän kirjan mukaiset järjestelmäominaisuudet (kts. täydelliset takuuehdot kappaleesta 1). Tämä

Lisätiedot

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17 Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet Asetuksen 555/2013 tuoteryhmä 17 Kantavat muurauskappaleista ja laastista tai AP 17 25.02.2014 1 Yleistä 3 1.1 Ohjeiden soveltamisala 3

Lisätiedot

Rakennusten elinkaaritekniikka

Rakennusten elinkaaritekniikka 8 4 8 V T T J U L K A I S U J A Tarja Häkkinen, Sirje Vares, Erkki Vesikari & Vesa Karhu Rakennusten elinkaaritekniikka Tuoteinformaatio käyttöikäsuunnittelun tueksi PERUSTIETO Tuotenimi Kuvaus: dimensiot

Lisätiedot

Tiivi-ovien käyttö ja huolto. Användning och underhåll av Tiivi-dörrar. www.tiivi.fi

Tiivi-ovien käyttö ja huolto. Användning och underhåll av Tiivi-dörrar. www.tiivi.fi Tiivi-ovien käyttö ja huolto Tiivi-ovien käyttö ja huolto Användning och underhåll av Tiivi-dörrar www.tiivi.fi Arvoisa asiakkaamme Onnittelut ensiluokkaisesta valinnasta ja tervetuloa Tiivi-tuotteiden

Lisätiedot

BALEXTHERM-PU-F KYLMÄTILOJEN SANDWICHELEMENTIT POLYURETAANIYTIMELLÄ

BALEXTHERM-PU-F KYLMÄTILOJEN SANDWICHELEMENTIT POLYURETAANIYTIMELLÄ BALEXTHERM-PU-F KYLMÄTILOJEN SANDWICHELEMENTIT POLYURETAANIYTIMELLÄ TEKNINEN LUETTELO FIRE STOP www.balex.eu BALEXTHERM-PU-F Kylmätilojen sandwichelementit polyuretaaniytimellä Huhtikuu 2013 Tämän kansion

Lisätiedot

FINNFOAM-LÄMMÖNERISTEET Finnfoam Oy

FINNFOAM-LÄMMÖNERISTEET Finnfoam Oy RT 37871 eripainos Maaliskuu 2011 TARVIKETIETO tammikuu 2010 voimassa 28.2.2013 asti RT CAD -kirjastot 1 (6) FINNFOAM-LÄMMÖNERISTEET Finnfoam Oy YLÄPOHJA KÄÄNNETTY KATTO SEINÄ ROSSIPOHJA ANTURA JA PERUSTUS

Lisätiedot

METSÄ WOOD HAVUVANERIT RAKENTAMISEEN

METSÄ WOOD HAVUVANERIT RAKENTAMISEEN METSÄ WOOD HAVUVANERIT RAKENTAMISEEN 1. HAVUVANERIT MONI- PUOLISEEN KÄYTTÖÖN Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ekotehokkaita puuhun perustuvia ratkaisuja teollisen rakentamisen, teollisuusasiakkaiden

Lisätiedot

Parempi ääniympäristö

Parempi ääniympäristö Ecophon Hygiene Parempi ääniympäristö Ecophon Hygiene -tuotteilla Fiskeri/Engelsviken fotas Ecophon Hygiene Järjestelmä, joka varmistaa hyvän lopputuloksen Elintarviketeollisuuden työympäristössä on tarvetta

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot