l q,rr VALMISTAJA TUOTEKUVAUS TUOTTEEN }{IMI Tiimii serlifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyviin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "l q,rr VALMISTAJA TUOTEKUVAUS TUOTTEEN }{IMI Tiimii serlifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyviin"

Transkriptio

1 l q,rr TUOTTEEN }{IMI VALMISTAJA Lami lujitemuoviovet Muovilami Oy Yrittiijiintie AHrAnr TUOTEKUVAUS Saumattomien, muottipuristettujen Lami lujitemuoviovien pintamateriaalina on lujitemuovi ja sisdmateriaalina freoniton polyuretaani. Lami lujitemuoviovet soveltuvat erityisesti sisatiloihin, joissa vaaditaan veden ja kosteuden kestiivyytt2i sekii hygieenisyyttii. Kova ja sileii gelcoat-pinta kestiiii puhdistus- ja desinfiointiaineita sekii muita kemikaaleja, joten ovi on helppo pitii?i puhtaana. Kiiyttcikohteita ovat mm:. myymal6iden tuore-elintarviketilat j a kylmiihuoneet o elintarvike- ja liiiiketeollisuus sekii niiden puhdastilat o sairaalat, hoitolaitokset, piiiviikodit ja koulut. uimahallit ja viihdekylpyliit, WC- ja peseytymistilat o ravintola- ja suurkeittirit. eliiinsuojat ja varastot, sienimdt r jiitevedenpuhdistamot Ovia ei ole tarkoitettu kiiytettiivziksi ulko- tai paruekeovina. Lami lujitemuoviovien suunnittelussa ja rakenneratkaisuissa on otettu huomioon oven liittiiminen seiniirakenteisiin siten, ett2i karmi- ja kynnysliitokset tayttaval" kosteus-, kulutus- ja hygieniavaatimukset. Ovet valmistetaan tilauskohtaisesti ja toimitetaan karmeineen asennusvalmiina rakennuskohteisiin. S ERTIF I OINTIMENETTELY Tiimii serlifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyviin laadunvatmistusjiirjestelmiin tarkastamiseen kohtien 4.9 ja 16 mukaisesti. Serlifioinnin yleiset menettelyt perustuvat VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan sertifiointijiirjestelmiiiin. Tiimii sertifikaatti on voimassa enintiiiin viisi (5) vuotta piiivityspiiiviistii ja sen voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa 18. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta, puh VTT:n nimen kdyttaminen mainonnassa tai taman sertifikaatin jakelu osittain jaljentemalle on sallittu vain VTT:std saadun kirjallisen luvan perusteella.

2 VTT SERTIFIKAATTI NRO , Myontiimispiivii, Piiivitetry SISALLYSLUE,TTELO 1. MiiZiriiykset ja tuotevaatimusstandardit 2. Muut ohjeet ja standardit 3. Tuotekuvaus, merkintti ja laadunvalvonta 4. Toimittaminen ja varastointi kohteessa 5. Yleistii 6. Asennus 1. Lujuus 8. Aiineneristiivyys 9. Kosteustekniset ominaisuudet 10. LiimmtineristiivYYs 1 1. Paloturvallisuus * Luokitus YmpZiristooppaan 35, 1998 mukaan. 12. Kest[vyys 1 3. Ymplristoniikokohdat 14. Valmistajan ohjeet 15. Kokeelliset tutkimukset 16. Muu aineisto 17. Sertihkaatin voimassaoloaika 18. Voimassaolon ehdot 19. Muut ehdot J J J : v

3 VTT SERTIFIKAATTI NRO , Mydnteimispiiivii, Piiivitetty MAARAYKSET, STANDARDIT JA OHJEET 1. Miiiiriiyksetjatuotevaatimusstandardit b l.tr VTT:n tutkimusten mukaan Lami lujitemuoviovet tiiyttziii sen kiiytcin kannalta oleelliset seuraavissa Suomen rakentamismiiiiriiyskokoelman eri osissa ja standardeissa esitetyt vaatimukset: Cl C2 C3 E1 A'cinenerisQs ja meluntorjunta, Mcicirr)ykset ja ohjeet lg9b, taman sertifikaatin kohdan 8 mukaan Kosteus, Mcidrciykset ja ohjeet 1998, taman sertifikaatin kohdan 9 mukaan Lcimmdneristys, Mc)circiykset 2002, tiimiin sertiflkaatin kohdan 10 mukaan Rakennusten paloturvallisuus, Mcic)rciykset ja ohjeet 2002, tiimiin sertifikaatin kohdan 11 mukaan SFS 4081 Ovimoduuliset koot (poislukien pariovet) SFS 4487 Ovi, toiminnalliset ominaisuudet, testausmenetelmlit ja vaatimukset SFS 5821 Puuoven mitat SFS 5822 Puuoven heloitus SFS 5823 Puuoven kiinnitys 2. Muut ohjeet ja standardit 2.1 Tuotteen valmistaja on ilmoittanut noudattavansa seuraavia ohjeita ja standardeja: Oviin kiinnitettaviit helat ia tarvikkeet, RYL Rakennustcjiden yleiset laatuvaatimukset. Rontgenovet, sosiaali- j a terveysministerion pzi[tds no liitteet 4 ja 5. v TUOTETIEDOT 3. Tuotekuvaus, merkintii ja laadunvalvonta 3.1 Lami lujitemuoviovet ovat muottipuristettuja, sileiipintaisia, tasareunaisia ja saumattomia luj itemuovipintaisia sandwich-rakenteita. 3.2 Karmina voidaan kziyttiiii valmiin seiniin prizille ulottuvaa alumiinisziiitokarmia, lujitemuovikarmia tai seiniin vahvuuden mukaan mitoitettua ruostumatonta teriiskarmia. 3.3 Lami lujitemuovioven ovilevyn vakiorakenne on seuraava: o Gelcoat - pinnoitettu lasikuituvahvisteinenpolyesterilaminaatti e Freonitonpolyuretaani o Gelcoat - pinnoitettulasikuituvahvisteinenpolyesterilaminaatti 3.4 Oven karmit valmistetaan lujitemuovista, alumiinista tai ruostumattomasta teriiksestzi. Palo-ovien karmit valmistetaan lujitemuovista, jonka ydinmateri aalina on erikoismineraalikuitu.

4 VTT SERTIFIKAATTI NRO , Myontiimispiiivii, Piiivitetty Lami palo-ovien palonkesto-ominaisuudet saadaan aikaan erikoismateriaaleilla ja tiivisteill2i. 3.6 Lami kiiynti- ja liukuovet voidaan toimittaa myos rontgenor,'ina. Or ien tilaajan tulee maarittaa ovien ns. lyijyarvo STM:n piititoksen no: liitteiden 4 ja 5 rrukaan. 3.7 Ovien mitat noudattavat modulimitoitusta pariovia lukuunottar.r.iatta. Liukuovet noudattavat omaa erikoismitoitusta. Lami kiiynti-, liuku- ja heiluriovien toimituskokovaihtoehdot on esitetty liitteesszi A. 3.8 Tehtaan sisziinen laadunvalvonta on kuvattu yrityksen laatuidrjestelmiissri ja tyoohjeissa. 3.9 VTT:n suorittamassa valmistajan ulkoisessa laadunvalvonnassa todetaan r almistajan ja VTT:n viilisesszi laadunvalvontasopimuksessa sovittujen asioiden totrlltlrntinen. 4. Toimittaminen ja varastointi kohteessa!t 4.lLami lujitemuoviovet toimitetaan tyomaalle kuormalar oilla pakattuna pahvilaatikkoihin. Vientitoimituksissa ovet pakataan asiakkaan toivonruksen mukaisesti esim. puul aatikkoihin. 4.2 Ovet toimitetaan tyomaalle rakennuksen viimeistelyvaiheessa. 4.3Lyhylaikaisessa varastoinnissa tyomaalla ovet varastoidaan vaakasuorassa asennossa omissa pakkauksissaan sisiitiloissa. Varastoitaessa ei ovia saa lainaa epzitasaiselle alustalle, korkeisi in pinoihin eikzi noj aarnaan vinottain seiniizin. SI]LINNITTELUTIEDOT 5. Yleistii 5.1 Lami lujitemuoviovia kiiytetiiiin kohteissa, misszi ovilta r aaditaan hyviizqt kulutuksenkestiivyyttzi sekii hygieenisyyttii tai myos palonkestzivy.vtta kuten sairaaloissa, kouluissa ja piiiviikodeissa, ravintola- ja suurkeittioissli sekii elintan rke- ja kilketeollisuudessa. Ovia kiiytetiizin myos miirissti tiloissa kuten r,rtmahalleissa ja peseytymistiloissa. 5.2Lami lujitemuoviovet luokitellaan oven toiminnan mukaan kzil'nti-, heiluri- ja liukuoviin. 5.3 Lami lujitemuoviovet luokitellaan kiiyttdtarkoituksen mukaan vakio-, palo- ja rontgenoviin. 5.4 Ovia valmistetaan modulikoko.j en lisziksi tarvittaessa erikoiskokoina. 5.5 Lami lujitemuovioviin tilauskohtaisesti asennettavia liszi- ja erikoisvarusteita ovat erityyppiset lasit sekzi tormiiyssuojat. Oven lasituksissa k[ytetziiin tasolasin lis2iksi eristyslasia, karkaistua tai laminoitua lasia. Rontgenovien laseissa on lyijysuojaus.

5 VTT SERTIFIKAATTI NRO \01197, Myontimispiiivii, Piiivitetty Asennus 6.1 ovikohtaiset asennusohjeet toimitetaan tyomaalle ovien mukana. 6.2 Lami lujitemuoviovi ja *armi asennetaan samanaikaisesti rakennuksen viimeistelyvaiheessa. Lujitemuovikarrni asennetaan perinteisen karmin tapaan. Alumiinikarmi ulottuu valmiin seiniipinnan piiiille, jolloin erillistii listoitusta ei tarvita. Ruostumaton terziskarmi (RST-karmi) asennetaan perinteisen karmin tapaan tai listat muodostavana, kuten alumiinikarmi. RST-karmia valmistetaan eri seinrinpaksuuksille. 7. Lujuus v 7.1 Ovet eiviit ole kantavia rakenteita. Ovilevyn iskunkestiivyys on riittriva, jotta ovi kest2iii tavanomaisia i skuj a vauri oitumatta. 8. Aiineneristiivyys 8.1 Eri rakenneosien iitineneristtivyydelle asetetut vaatimukset on esitetty Suomen rakentamismziiir?iyskokoelman osassa C1, ii2ineneristys, Mii2irZiykset ja ohjeet Lami db30/ei 30 KMS-ovilevyn ilmaririneneristysluku, R*, on standardin tso 140-3:1995 mukaisesti miiiiritettyna 40 db. Keskimiiiiriiinen ziiineneristiivyys, Rroo_:rsu H,. on standardin ISO/DIS lll-1.2:1996 mukaisesti miiiiritettynii 36 db. 9. Kosteusteknisetominaisuudet 9.1 Veden- ja kosteudeneristyksessti noudatetaan Suomen rakentamismziiiriiys-kokoelman osaa C2, Kosteus, Miiiiriiykset ja ohjeet v 9.2 Lami lujitemuovioven pintamateriaali ei suoritetuissa tutkimuksissa imenyt vettii. Ovilevyn pintamateriaalin vesihdyrynliip?iisy on mittausten mukaan alle l*19-tz kg/m2spa, mikii oli miiiiritysraj a. 10. Leimmiinerist:ivyys 10.1 Vaatimukset rakennusten ja rakenneosien liimmrjneristiivyydelle on esitetty Suomen rakentamismiiziriiyskokoelman osan C3, Liimmoneristys, Mii2iriiykset 2002, ja ohjeet osassa C4, Liimmoneristys, Ohjeet Kiiyntioven liimmonliipiiisykerroin on tehtyjen mittausten mukaan 0,94 W/m2K Heilurioven ovilevyn liimmonliipiiisykerroin on tehtyjen mittausten mukaan 0,94 Wm2K ja koko oven ns. niienniiinen kimmonliipiiisykeroin 1,56 W/m2K. 11. Paloturvallisuus 11.1 Vaatimukset rakennusten ja niissii kiiytettiivien tuotteiden paloturvallisuudelle on annettu Suomen Rakentamismii2iriiyskokoelman osassa E1, Rakennusten paloturvallisuus, Miiziriiykset ja ohjeet 2002.

6 vtt SERTIFIKAATTI NRO , Myontiimispiiivli, Piiivitetty ll.z Rakennustarvikkeiden, rakennusosien ja laitteiden paloteknisten ominaisuuksien miizirittiimisessii kiiytettiiviit koemenetelmiit ja hyviiksymisperusteet on esitetty ymp[ristoministerion julkaisussa "Ympriristoopas , Rakennustuotteiden pal otekninen hyviiksyntti". ll.3 Ovien palonkestiivyys on miiziritetty kokeellisesti standardin SFS 4815 (ISO 3008) mukaan. ll.4 Lami lujitemuoviovien palonkestiivyys on esitetty taulukossa l. Taulukko 1. Lami luj itemuoviovien pal onkesttivyys Tunnus Ovityyppi E,risteen tiheys Palonkestivyys KMS2O panovl 47 5 kglm3 EI 60* KMS 13 vksilehtinen 475 kglm3 E,I 60* U KMS2O parlovl 47 5 kglm3 EI 30* KMS 13 yksilehtinen 475kglm3 E,I 3O* KAS IO vksilehtinen 475 kglm3 EI I5* * Luokitus Ympdrist6oppaan 35, 1998 mukaan' 12. Kestiivyys 1Z.l Ovien valmistuksessa kiytetyn lujitemuovin kemikaalinkestiivyys tayttaa standardin DIN osa 1 "Nesteiden- ja liuostenkestiivyys" rasitusryhmin Ai vaatimukset usean kemikaalin osalta. Kemikaalinkestiivyyskokeen tulokset on esitetb,f tiimiin sertifikaatin luvussa 16 taulukossa 3. lz.z Lami liukuovien liukulaitteiston kulutuksen kest[vyyskokeessa ei keftainen edestakainen liike aiheuttanut muutoksia liukulaitteen toimivuuteen. lz.3 Lami heilurioven heilurilaitteiston kulutuksen kestiivyyskokeessa ei oven avaaminen kertaa aiheuttanut muutoksia heilurilaitteen toimivuuteen. lz.4 Lami ktiyntiovi kesti vaurioitumatta standardinmukaisen pystysuoran pistekuorman 800 N. 13. Ympiiristiiniiktikohdat 13.1 Lami luiitemuoviovien kiiytdnaikaiset emissiot ovat pieniii. Ovista ei vapaudu rakennuksen ilmatilaan tavanomaisessa kiiytossii kemiallisia aineita sellaisia m[iiri2i, ettti niistii olisi terveydellistii vaaraa tar haittaa tiloissa tyoskenteleville. Ovet on luokiteltu pintamateriaalien piiistoluokkaan M 1.

7 VTT SERTIFIKAATTI NRO , Myontiimispiiivii, piiivitetty 2g Homesienisekaitiosuspensiolla kiisitellyn lujitemuovin pinnalla ei ollur havaittavissa hometta viiden viikon koejakson aikana. ASENNT]S- JA KAYTTOOHJEET 14. Valmistajan ohjeet l4.l Valmistaja toimittaa ovien mukana yksityiskohtaiset asennusohjeet ovi- ja karmityypin mukaan. 14'2 Saranoiden, lukkojen, karmin sekii muiden mahdollisten varusteiden kiinnitysruuvit tulee siiiinncjllisesti tarkistaa ja tarvittaessa kiristriii. 74'3 Lukon mekanismi oljytiiiin tarvittaessa lukkooljyllzi. Saranat voidellaan tarvitteassa jaykalla vaseliinilla. Itsevoitelevaa heilurioven muovis aranaaei saa kuitenkaan riljyta. 14'4 Ovilevy ja karmi voidaan puhdistaa kaikilla tavanomaisilla puhdistus- ja desinfiointiaineilla. Asetonin kiiyttoii puhdistusaineena tulee kuitenkin viilttiizi, koska se voi vaurioittaa oven pintaa. TEKNISET SELVITYKSET 15. Kokeellisettutkimukset l5.l Lami lujitemuoviovien ominaisuudet ovat tehtyjen testien perusteella taulukoisssa 2,3 ja 4 esitettyjen tulosten mukaiset. Taulukko 2. Yhteenveto Lami lujitemuoviovien rnitoista ja materiaaliominaisuuksista. V Ominaisuus Testausmenetelmd Yksikkii Tulokset Vaatimus Ovilevyn suorakulmaisuus pren 951-l mm rnax 0,3 <l Ovilevyn tasomaisuus pren 952 mm max 1,9 <4\' Ovilevymateriaalin(' -vesihoyrynl2ipiiisy -vedenimukyky -taivutusvetolujuus -kimmomoduuli ss ss 23680s tso/fdrs lso/fdis s27-4 l. Vaatimus on esitetty standardiehdotuksessa SFS 4434 EHD. 2. Ovilevymateriaalin paksuus oli n.2,rl mm. kg/m2spa o/ /o N/mm2 N/mm2 <l * 10-r2 <0, I

8 VTT SERTIFIKAATTI NRO l0ll97, Mydntrimisp2iivii, Piiivitetty 28.f Taulukko 3. Lami lujitemuoviovilevyn kemiallinen kestiivyys standardin DIN osa 1 n'rukai sesti mziiiritettynzi. Testiaine Koeaika Tulos Pikakahvi, cola-juoma, ruokaoljy, maito, el iiinveri/lihaneste. Pesuaine (Leijona), puhdistusaine (Pirkka ph 8), leimavdri, rasva (parafiini), kloori (kaliumhypokloriitti 50 s/m') Natriumhydroksidiliuos (50%), suolahannoliuos (30)% l6 h 16h l6 h Ei niikyviii muutoksia Ei niikyviri muutoksia Viihiiisiii muutoksia kiillossa tai viirissii Tussi (vedenkestiivii) t6h Voimakkaita jalkiii niihtiivissii; koestuspinnan rakenne kuitenkin pitkiilti vaurioitumaton Taul ukko 4. Lami luj itemuovi ovien toiminnalliset ominaisuudet. v, Ominaisuus Or iler yn : iskunkestiivyys. -palnauman syvyys -painauman halkaisija, Kiiyntioven pystysuora siirrymii r Heilurioven kulutuksen i kestiivyys Ziiineneristlivyys i - ISO 140-3:1995 i lmaddneneristysluku.r, -keskimiiiiriiinen j ISO/DfS :1996 ddnenerisldvyys Rroo- *ipiirnlrati (lg;ol' - - r Testausmenetelmfl ; Tulokset rso 8271 pren KKH l0-oven aukaisu 3Oii 000 kertaa Va.qt!"mgg <2 mm(l (1 <J) mln' <o,j--*t' : ' Liukuoven r liukulaitteiston, kulutuksen kestiivyys i : d83o/b3o KMS- I ovilevyn KL I 0-oven edestakainen liike kertaa, jonka jzilkeen oven painoa lisiittiin 75 kg ja edestakaisia liikkeita :- i? tlelq ir l.l " o.\q{e-e, a : :!4ryrog4api!isy\9n9i9 - :. "- _ - i KKHl0-oven I prenl2412 (1996) ndenndinen a!!m,o! I apa r sy Kerrol n t 1) Vaatimus on esitetty standardissa SFS db 36 db o,ea w/-1k i;56 w-2k v 15.2 Lami KMSI3 ja KMS20 lujitemuoviovien palonkest2ivyys on testattu VTT:llii standardin ISO 3008 mukaisesti. Tulokset on esitetty tiimiin sertifikaatin kohdassa 12.

9 VTT SERTIFIKAATTI NRO I0ll9l, Myrintiimispiiivi, Piiivitetfy Lami lujitemuoviovimateriaalin emissiotutkimuksen aluetyoterveyslaitos. on tehnyt Turun 15.4 Lamr lujitemuoviovien pintamateriaalien ptiiistdluokitus perustuu Sisiiilmaston, rakennust<iiden ja pintamateriaalien luokitukseen ja Pintamateriaalien pii2istciluokitus yl ei s et ohj eet vaatimuksiin. 16. Muu aineisto 16.l Lami lujitemuovipalo-ovilla on Ympiiristdministericin tyyppihyviiksyntii-piiitdkset no:t 258t6221t2000, U2000, U2000, 26U622T12000 ja YM t Lamr lujitemuovipariovien palo-ominaisuudet on testattu my6s standardin 85476: Part22: 1987, section 7 mukaisesti. Tiimiin testauksen on tehnyt Warrington fire research consultancy testing, UK Myds Veniij?in Federaation Sisiiasiainministerion Paloturvallisuuden Tietellistutkimuslaitos, Pietari, on testannut Lami-lujitemuoviovien palo-ominaisuudet normien CHzII 21-0I -97 u.u. 5.l 4., mukaisesti.

10 vtt SERTIFIKAATTI NRO t0ll97, Myontiimispiiiv?i, Piiivitetty S ERTIFIKAATIN VOIMAS SAOLO 17. Sertifikaatinvoimassaoloaika Tiimii serlifikaatti on voimassa eninttizin viisi vuotta piiivityspiiivist[. 18. Voimassaolon ehdot Sertifikaatti on voimassa sillii edellytyksellii, ettl tuotetta ei oleellisesti muuteta ja etta valmistajalla on voimassaoleva laadunvalvontasopimus. Luettelo voimassaolevista serli fi kaateista on saatavissa VTT Rakennus- j a yhdy skuntatekniikasta. 19. Muut ehdot Tiissii sertifikaatissa esitetyt viittaukset Rakentamism?i?iriiyskokoelman julkaisuihin ja Y standardeihin koskevat niiitii siinii muodossa, kuin ne olivat voimassa sertiflkaatin antopiiiviinii. Tiissii sertifikaatissa esitetyt suositukset tuotteen turvallisesta kziytostti ovat viihimm?iisvaatimuksia, joita on noudatettava tuotetta kiiytettiiessii. Sertifikaatti ei kumoa laissa ja asetuksissa esitettyjii nykyisiii tai tulevia vaatimuksia. Sen lisiiksi, mitii tiissii serlifikaatissa on esitetty, noudatetaan suunnittelussa, valmistuksessa ja kziytossii yl ei stii hyvii[ rakentamistap aa. Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa valmistaja. VTT ei tiimiin serlihkaatin myontiiessiiin sitoudu minkiiiinlaiseen vahingonkorvausvastuuseen henkilo- tai muusta vahingosta, mikii serlifikaatin mukaista tuotetta kziytettiiessi viilittomasti tai epzisuorasti mahdollisesti aiheutuu. VTT:n kiisityksen mukaan Lami Lujitemuoviovet soveltuvat tlissii sertifikaatissa esitetyllii tavalla V rakennuskziyttoon. Timii piiivitetty sertifikaatti nro 101/97 on edellii olevan mukaisesti myonnetty Muovilami Oy:1le VTT:n puolesta Juho Saarimaa Toimialajohtaja Liisa Rautiainen Arviointipiiallikkd VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Ldmpomiehenkuja 2, EsPoo PL 1800, 02044Vrr Puh Faksi etu n im i. suku n Y{unnus

11 VTT SERTIFIKAATTI NRO l0ll9l, Myontiimisp2iivii Piiivitetty 28.t A1 LIITE A: Ovien toimitu skokovaihtoehdot Taulukko I. Lami-heiluriovien mitoitustaulukko. koko asennusaukko kulkuaukko koko asennusaukko kulkuuukko x x 2058 puriovet B 800x x P 1330 x x2058 B/ x x P 1530x x x x 2058 I6/27 P 1530 x x / x x 2458 IBP 1730 x x / x x B/25 P 1730 x 2500 I 553 x X 935 x x 205B 1B/27 P 1730 x x r x 2058 ]BXP IB00 x x /25 I 000 x x P 1930 x x / x x /25 P 1930 x x I 1100x x /27 P 1930 x x / x x P 2130x2100 I 953 x x r /25 P 2130x x / x x P 2330 x x I300x2100 I 175 x /25 P 2330 x x 2158 I 3/ x x P 2530x x /28 P 2530 x x 27lB Tanlukko 2. Lani-kciyntiovien mitoitustaulukko koko asennusaukko kulkuaukko koko r x 2015 puriovel usennusaukko kulkunukko B B/27 9 9/2s B 10 x x x x x x 2645 B0l x x P 16P 16/27 P ]B P 9/ x x B/25 P 9X 945 x x 2045 t B/27 P I x x 2045 ]BXP r0/25 I 010 x x P 10/ x x /25 P 11 lll0x2l x /27 P 11/ x2500 l00l.r P x 2100 I 101 x /25 P I 2/ x 2500 I l0l x P t3 I3l0x2l x /25 P 13/27 l3l0 x 2760 l20l x P 26/28 P 1310 x r2100 I 540 x x x x 2700 lb10 x x x x x x x x x x 2760 I 229 x x x 2615 I 629 x x x x 2015 lb29 x 2045 I 829 x x x x x x r x 2705

12 VTT SERTIFIKAATTI NRO , Myontiimispiiivii P?iivitetty N2 T aulukko 3. Lami-p al o -ov i en mit o itus taulukko. koko usennusuukko kulkuuukko koko asennusaukko kulkuaukko 7* 710 x x 2045 pariovet B'6 B 10 x x 2045 t4p B/27* 810 x x P 9* 910 x B0l x 2045 I6/27 P* 9/25* 910 x 2500 B0l x 2445 lbp 9/27* 910 x x 2645 I B/25 P* 9X 945 x x 2045 I B/27 P* l0* 1010 x x 2045 lbxp 10/25x I 0/27* 1010 x x x x P 20/25 Px x x /27 P* I I /25* III0x x P t x 2100 I I0l x /25 P* I 2/25* 1210 x 2500 I 101 x P* 1J 1310 x x /25 P* I 3/28* 1310 x x Px 26/28 P* 1340 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2615 I 699 x 2015 I 829 x 2045 IB29 x x x x x x x x 2705 * hyviksyt ettav a paikallisella paloviranomai sella El 15/KAS palo-ovet kokoina 7121,8121,9121 ja Muut ovikoot hyviiksytettiivii paikallisella paloviranomaisella Taulukko 4. Lam i-liukuov ien mito itus t aulukko koko asennusaukko ovilewn mitut koko asennussukko ovilewn mitat 6 7 7/27 8 B/ x x x x x x x x x x 2440 pariovet 12P 14 P 14/27 P 16P 1210 x x x x x x x x 2040 B/ x x 2640 t6/25 P 1610 x x 2440 BX B1 5 x x 2040 t6/27 P I6l0 x x BB0 x x XP I 680 x x /2 5 BB0 x x 2440 lbp lb10 x x /27 BB0 x x 2640 tb/25 P lb10 x x 2440 t0 980 x x 2040 IB/27 P /810x x 2640 r 0/ x x P 2010 x x l0b0 x 2075 I 125 x /25 P 2010 x x 2410 I1/25 l0b0 x 2475 I 125 x P 2210 x I 125 x 2040 I2 1180x x /25 P 2210 x x2440 t 2/28 I lb0 x x P 2410 x x /28 P 2410 x x 2700

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI System Intello SERTIFIKAATIN HALTIJA Redi-yhtiöt Oy Yrittäjäntie 23 01800 Klaukkala TUOTEKUVAUS System Intello on rakennuksen vaipan

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Oy Itsenäisyydenkatu 17 A 7, FI-33500 Tampere TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI MORDAX horminkorjausmassa VALMISTAJA/EDUSTAJA EsKon Oy Finnoonniitty 3 FIN 02270 ESPOO TUOTEKUVAUS MORDAX horminkorjausmassa

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Vuorivillaverkkomatot, Vuorivillalevyt sekä Vuorivillakourut ja niistä valmistetut eristysosat Paroc Oy Ab Läkkisepäntie

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT NRO 129/00 Myönnetty 30.3.2000 Päivitetty 29.11.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI VTT NRO 129/00 Myönnetty 30.3.2000 Päivitetty 29.11.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI VTT NRO 129/00 Myönnetty 30.3.2000 Päivitetty 29.11.2010 TUOTTEEN NIMI THERMISOL EPS - lattia ja alapohjaeristeet VALMISTAJA/EDUSTAJA ThermiSol Oy Toravantie 18 38210 SASTAMALA www.thermisol.fi

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI Technoelast bitumikatteet VALMISTAJA TechnoNICOL - Vyborg LTD. Leningradin alue, Pos. Kalinina 188804 Viipuri Venäjä

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC Vallox 90 SE D Vallox 90 SE D Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE D Sertifikaatti Nro 327/05 1 (2) Vallox 90 SE D on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0.

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0. Vallox 140 Effect SE Vallox 140 Effect SE Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE Sertifikaatti Nro VTT 1863 21 07 1 (2) Vallox 140 Effect SE on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Deekax Air Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 Myönnetty 26.11.2012 Päivitetty 31.03.2014 1 (2) Talteri Fair 120 ec on

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Voimassa

KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Voimassa KÄYTTÖSOVELLUS SERTIFIKAATTI VTT-C-11858-16 Myönnetty 28.12.2016 Voimassa 27.12.2021 Finnfoam FF-PIR -eristysratkaisut P1-paloluokan rakennuksissa VALMISTAJA Finnfoam Oy Satamakatu 5 24100 Salo SISÄLTÖ

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Vesilukot Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

SUOJA EXPERT OY. valmistaa. väestönsuojien jäteastioita JS 6

SUOJA EXPERT OY. valmistaa. väestönsuojien jäteastioita JS 6 Sertifikaatti Nro VTT C 1715 21 07 SUOJA EXPERT OY valmistaa väestönsuojien jäteastioita JS 6 Väestönsuojan jäteastian JS 6 ominaisuudet on testattu ja tarkastettu VTT:ssa. Tuote täyttää K, S1, S3 ja S6

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 280 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280 Sertifikaatti Nro VTT--1281-21-07 Myönnetty 23.1.2007 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 280 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21

Lisätiedot

Myönnetty: Voimassa:

Myönnetty: Voimassa: 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 16.12.2009 31.3.2011, edellyttäen, että hyväksynnän perusteena oleva tekninen tyyppihyväksyntä on voimassa VTT on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

RIIPPULUKOT, KIINNIKKEET JA KETJUT

RIIPPULUKOT, KIINNIKKEET JA KETJUT RIIPPULUKOT, KIINNIKKEET JA KETJUT 29.1.2016 1 Riippulukot, kiinnikkeet ja ketjut LUKOT ja RIIPPULUKOT Lukot heloineen luetteloidaan vuoden 2012 alusta standardin SFS 7020 luokituksen mukaan ja standardin

Lisätiedot

LiuneDoor TUOTEOHJE JULKISET KOHTEET

LiuneDoor TUOTEOHJE JULKISET KOHTEET LiuneDoor TUOTEOHJE JULKISET KOHTEET SISÄLLYS Rakenteen ominaisuudet 1 Materiaalit ja tarvikkeet, varastointi 2 Liukuovielementti 2 Ovilevy ja karmiosat 2 Ovimekanismit ja ruuvit 2 Ruuvien tyypit 2 Ohjeistukset

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 180 DC. % yli 70 60-70 50-60 40-50 E F G H I 30-40 20-30 10-20 1-10 2,5. Ominaissähköteho, 2,0

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 180 DC. % yli 70 60-70 50-60 40-50 E F G H I 30-40 20-30 10-20 1-10 2,5. Ominaissähköteho, 2,0 Vallox 180 DC Vallox 180 DC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 180 DC Sertifikaatti Nro C273/04 1 (2) Vallox 180 DC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

Dno VTT RTH (5)

Dno VTT RTH (5) 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 20.3.2009 20.3.2014 VTT on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä

Lisätiedot

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024.

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Testiluokat ja soveltaminen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 2013 Kimmo Kaukanen 27.11.2013 2 Sisältö

Lisätiedot

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava 1 (5) Myönnetty Päivitys Voimassa 7.4.2014 23.11.2016 22.11.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

TUOTEKORTTI 14.1.2016 EI30/35dB luokitellut 1 lehtiset ulko-ovet

TUOTEKORTTI 14.1.2016 EI30/35dB luokitellut 1 lehtiset ulko-ovet Palotestausstandardi EN1634 mukaisesti Palokestävyys luokitus: EI1 30-C0/ EI2 30-C0 / EW30-C0 / E30-C0 Luokitteluraportit nro: (PO4) TEK-155/15en, (UOL1) TEK-160/15en ja (2-Lasi) TEK-169/16en Palotestausselosteet

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 95

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 95 95 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 95 Sertifikaatti Nro VTT--844-21-06 Myönnetty 22.8.2006 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 95 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C Myöntämispäivä Päivitetty TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C Myöntämispäivä Päivitetty TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9720-13 Myöntämispäivä 16.4.2013 Päivitetty 4.7.2013 TUOTTEEN NIMI Omega-Blue ja Omega-Brown sujutusputket SERTIFIKAATIN HALTIJA Uponor Infra Oy Kouvolantie 365 15560 NASTOLA TUOTEKUVAUS

Lisätiedot

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM276/6221/2006 1 (6) Annettu: 29.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy Onko paloluokitellun rakennustuotteen luokka

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

Dno VTT-RTH (5)

Dno VTT-RTH (5) 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 10.2.2011 9.2.2016 / 9.2.2012 asti edellyttäen, että hyväksynnän perusteena oleva tekninen tyyppihyväksyntä on voimassa. VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Forssan Metallityöt Oy, Forssa. Ovi kuuluu paloluokkaan EI 2 60, kun luokitus tehdään standardin SFS- EN mukaisesti.

Forssan Metallityöt Oy, Forssa. Ovi kuuluu paloluokkaan EI 2 60, kun luokitus tehdään standardin SFS- EN mukaisesti. 1 (5) Myönnetty 25.8.2015 Päivitetty 31.10.2016 Voimassa 30.10.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kierrehaat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet 2.7.2014 Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 4. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen...

Lisätiedot

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki:

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: Palopelti ETPS-E ETPS-E on CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 650:2010 ja EN 1366-2 mukaisesti testattu, moottorilla varustettu palopelti, joka täyttää paloluokan E 60 / E 120. Pelti asennetaan

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 137/00 Myöntämispäivä 3.10.2000 Päivitetty 21.11.2011 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA EDUSTAJA SUOMESSA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 137/00 Myöntämispäivä 3.10.2000 Päivitetty 21.11.2011 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA EDUSTAJA SUOMESSA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 137/00 Myöntämispäivä 3.10.2000 Päivitetty 21.11.2011 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Legalett lämpöperustus Legalett Byggsystem AB Älvvägen S-446 23 Sverige EDUSTAJA SUOMESSA Linterm Oy Tillinmäentie

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

Kokolasiovien käsittely

Kokolasiovien käsittely Vastaanotto Tilaajan on huolehdittava lähetyksen asianmukaisesta vastaanotosta, sääsuojauksesta sekä lähetyksen tarkistamisesta mahdollisten toimitussisällön puutteiden tai kuljetusvaurioiden havaitsemiseksi.

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

1 Lukot. LUKOT ja RIIPPULUKOT

1 Lukot. LUKOT ja RIIPPULUKOT LUKOT 29.1.2016 1 Lukot LUKOT ja RIIPPULUKOT Lukot heloineen luetteloidaan vuoden 2012 alusta standardin SFS 7020 luokituksen mukaan ja standardin SFS 5970 mukaisen testauksen ja käytännön murtokokeen

Lisätiedot

Ecophon Focus A. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm. XL 2000x600. XL 1800x600. XL 2400x600 T15 T24 Paksuus (t) Asennuskuva. 1200x600 1200x1200 1600x600

Ecophon Focus A. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm. XL 2000x600. XL 1800x600. XL 2400x600 T15 T24 Paksuus (t) Asennuskuva. 1200x600 1200x1200 1600x600 Ecophon Focus A Käyttökohteisiin, joissa vaaditaan akustisten ja esteettisten perusvaatimusten täyttymistä. Ecophon Focus A -järjestelmässä on näkyvät listat ja kaikki levyt voidaan avata. Järjestelmä

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

Kiilto Keramix vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet

Kiilto Keramix vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA SERTIFIKAATTI Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä Kiilto Oy PL 250 FI 33101 Tampere TUOTEKUVAUS Nro VTT-C-690-06 Myönnetty 18.8.2006 Päivitetty 7.11.2011 Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä

Lisätiedot

VTT-RTH (6)

VTT-RTH (6) 1 (6) Myönnetty 12.02.2016 Päivitetty 31.10.2016 Voimassa 30.10.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2

Lisätiedot

HARKKOELEMENTTI Tuoteseloste

HARKKOELEMENTTI Tuoteseloste sivu 1/6 HARKKOELEMENTTI Tuoteseloste Urakkarajat, laatuvaatimukset ja asennusohjeet Kivirakenteinen harkkoseinäelementti Valmistaja: Kukonkankaantie 8 (PL 102) 15871 HOLLOLA Y-0146190-9 Hollola www.rakennusbetoni.fi

Lisätiedot

Maatalouden oviratkaisut

Maatalouden oviratkaisut Maatalouden oviratkaisut Tehokkaan maatalouden oviratkaisut Champion Doorilta löydät laajan valikoiman maatalouteen sopivia kangas- ja pressuovia. Ovien rakenne, materiaalit, tekniset ratkaisut, käytettävyys

Lisätiedot

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S-03566-14 31.7.2014 Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen Tilaaja: Uponor Suomi Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03566-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30 TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S-01533-14 28.3.2014 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30 Tilaaja: Scan-Mikael Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01533-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Dno VTT RTH (5)

Dno VTT RTH (5) 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 28.11.2008 28.11.2013 edellyttäen, että hyväksynnän perusteena oleva tekninen tyyppihyväksyntä on voimassa. VTT on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9

Lisätiedot

Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S

Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S LAUSUNTO Nro. RTE1890/05 12.5.2005 Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S Tilaaja: Vasatherm Finland Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LAUSUNTO NRO RTE1890/05

Lisätiedot

WC istuimien huuhtelusäiliöiden testaus

WC istuimien huuhtelusäiliöiden testaus TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 11139 07 20.12.2007 WC istuimien huuhtelusäiliöiden testaus Tuotteet: Mio 828717 ja 827713, Alessi 826971, Form 827673 ja Pro 826953 Tilaaja: Laattapiste Oy TESTAUSSELOSTE NRO

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne TEKNISET TIEDOT Ikkunat Domus Classica valikoimaamme kuuluvat puurunkoiset ikkunat valmistetaan yli neljäkymmentä vuotta toimineessa ikkunaverstaassa vanhoja perinteitä kunnioittaen. Ikkunan rakenne on

Lisätiedot

FIREBREAK 305 - palosuojamaali putkiprofiilien palosuojaukseen

FIREBREAK 305 - palosuojamaali putkiprofiilien palosuojaukseen ARMENNETTU KÄYTTÖSELOSTE TRY-113-2006 [Korvaa varmennetun käyttöselosteen nro TRY-91-2004] FIREBREAK 305 - palosuojamaali putkiprofiilien palosuojaukseen almistaja Neutron Fire Technologies Limited Shire

Lisätiedot

Rakennustuotteiden paloluokitus EN ja EN mitä huomioitava kokeissa

Rakennustuotteiden paloluokitus EN ja EN mitä huomioitava kokeissa Rakennustuotteiden paloluokitus EN 13501-1 ja EN 13501-5 mitä huomioitava kokeissa Paloseminaari 19 Paloturvallisuus ja standardisointi 7.2.2017 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy 1 Rakennustuotteiden

Lisätiedot

Ikkunan ja oven tärkeimmät teknilliset ominaisuudet

Ikkunan ja oven tärkeimmät teknilliset ominaisuudet Ikkunan ja oven tärkeimmät teknilliset ominaisuudet 12.2.2015 Jorma S. Tiiri Tuotekehityspäällikkö Domus Yhtiöt Oy LOIMAA CE-merkintä Rakennustuoteasetuksen N:o 305/2011 ja tuotestandardin SFS-EN 14351-1

Lisätiedot

SARJA 75 LIUKUOVEN HELASARJA PEITELEVYLLÄ. metalli

SARJA 75 LIUKUOVEN HELASARJA PEITELEVYLLÄ. metalli SARJA 75 LIUKUOVEN HELASARJA PEITELEVYLLÄ 100 kg puu metalli Näyttävä ja viimeistelty ratkaisu liukuovelle Täydellinen ratkaisu myös varasto- ja tarviketiloihin sairaaloissa. Helasarja 655 sisältää kaikki

Lisätiedot

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02258-06 1 (2) Tilaaja IVK-Tuote Oy Helmintie 8-10 2 Jyväskylä Tilaus Tuomas Veijalainen, 9.1.2006 Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus Erikoistutkija

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2 Nro 33 12.9.2014 1.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 3 2.1 Kalliokärkien mitat... 3 2.2 Materiaalit...

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 2 (2) Sertifioitu asunnon ilmanvaihtokone täyttää alla esitetyt vaatimukset.

Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 2 (2) Sertifioitu asunnon ilmanvaihtokone täyttää alla esitetyt vaatimukset. Koja Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Koja Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 120 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 1 (2) Fair 120 ec on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

Rouhepuristetun solumuovin syttyvyyden määrittäminen menetelmän EN ISO :2002 mukaisesti

Rouhepuristetun solumuovin syttyvyyden määrittäminen menetelmän EN ISO :2002 mukaisesti TESTAUSSELOSTE NRO RTE3488/03 15.10.2003 T018 (EN ISO/IEC 17025) Rouhepuristetun solumuovin syttyvyyden määrittäminen menetelmän EN ISO 11925-2:2002 mukaisesti Tilaaja: Jeven Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

Lisätiedot

Valmistustekniikan sekä materiaalin ansiosta kanavat ja kanavan osat ovat antistaattisia sekä sisäpinnaltaan puhtaita, öljyttömiä ja sileitä.

Valmistustekniikan sekä materiaalin ansiosta kanavat ja kanavan osat ovat antistaattisia sekä sisäpinnaltaan puhtaita, öljyttömiä ja sileitä. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-6220-10 Myöntämispäivä 1.12.2010, päivitetty 25.4.2014 TUOTTEEN NIMI Uponor huoneistojen ilmanvaihtojärjestelmä VALMISTAJA/EDUSTAJA Uponor Suomi Oy PL 21 15561 NASTOLA TUOTEKUVAUS

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C KANSIO 3 VÄLI 5 ESITE 3 Veloduct Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Yleistä DMAC/DMAK vastakkain kääntyvine

Lisätiedot

Valmistustekniikan sekä materiaalin ansiosta kanavat ja kanavan osat ovat antistaattisia sekä sisäpinnaltaan puhtaita, öljyttömiä ja sileitä.

Valmistustekniikan sekä materiaalin ansiosta kanavat ja kanavan osat ovat antistaattisia sekä sisäpinnaltaan puhtaita, öljyttömiä ja sileitä. SERTIFIKAATTI Nro 158/01 Myöntämispäivä 31.5.2002, Päivitetty 25.4.2014 TUOTTEEN NIMI Uponorilmanvaihtojärjestelmä VALMISTAJA/EDUSTAJA Uponor Suomi Oy PL 21 15561 NASTOLA TUOTEKUVAUS Polypropeenimuovista

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 79881 V001.3 Tarkistuspäivämäärä: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. RTE590/05 14.2.2005. Sadeveden erotusasteen määrittäminen. KOMPASS-500-KS. VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TESTAUSSELOSTE Nro. RTE590/05 14.2.2005. Sadeveden erotusasteen määrittäminen. KOMPASS-500-KS. VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TESTAUSSELOSTE Nro. RTE590/05 14.2.2005 Sadeveden erotusasteen määrittäminen. KOMPASS-500-KS. Tilaaja: Jeven Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TESTAUSSELOSTE NRO RTE590/05 1(2) Tilaaja Tilaus Jeven

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Kevytbetonielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Kevytbetonielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO 15 2.7.2014 Kevytbetonielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen ja sen laadunvalvonnan vaatimukset... 2 3.1. Vaatimukset

Lisätiedot

Tekninen käsikirja AE-kytkentäkaapit

Tekninen käsikirja AE-kytkentäkaapit Tekninen käsikirja AE-kytkentäkaapit 3 4 1 6 3 4 8 7 5 2 Alkuperäinen kansainväliset hyväksynnät, sarjavalmisteisena varastotuotteena monissa standardimitoissa. Kokovalikoima ja toiminnalliset lisävarusteet

Lisätiedot

VTT-RTH (6) Saranallinen, yksilehtinen metalliovi FM Paloturvaovi EN30. Myönnetty Päivitetty Voimassa

VTT-RTH (6) Saranallinen, yksilehtinen metalliovi FM Paloturvaovi EN30. Myönnetty Päivitetty Voimassa 1 (6) Myönnetty 8.9.2014 Päivitetty 31.10.2016 Voimassa 30.10.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Yksilasinen siirtolasiseinä, SCM L-35-ACUSTO

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Yksilasinen siirtolasiseinä, SCM L-35-ACUSTO TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S-01531-14 28.3.2014 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Yksilasinen siirtolasiseinä, SCM L-35-ACUSTO Tilaaja: Scan-Mikael Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01531-14 1 (2) Tilaaja Tilaus

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -2540W EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000024 1008 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai

Lisätiedot

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan FORSSAN METALLITYÖT OY O V I T E H D A S Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan 02 OVIA ON MONENLAISIA. MEIDÄN OVEMME OVAT JÄMÄKÖITÄ JA KESTÄVIÄ. Avaa sinäkin FM-ovi! Forssan Metallityöt Oy on Suomen

Lisätiedot

Askeläänen parannusluvun määritys

Askeläänen parannusluvun määritys TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-03775-14 20.8.2014 Askeläänen parannusluvun määritys PROF 8 mm laminaatti / OPTI-STEP 1503 2 mm solumuovi tai OPTI-STEP 1003 2 mm solumuovi kalvolla Tilaaja: Sealed Air Svenska

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE

PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE Otto Tuominen 27.10.2011 E1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS Rakennusosat Kantavat ja osastoivat rakennusosat (esim. ulko-ovet ja ikkunat) jaetaan luokkiin sen perusteella, miten

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Kuva 1 ER1 Kuva 2 ER3 ETPS-EI on kantikas palopelti jota on saatavilla moottori- ja sulakemallina. Pellin vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti

Lisätiedot

Ecophon Master Rigid A

Ecophon Master Rigid A Ecophon Master Rigid A Kouluihin, päiväkoteihin, avokonttoreihin tai muihin tiloihin, joissa vaaditaan erinomaisen akustiikan ja puheen erotettavuuden lisäksi iskunkestävyyttä sekä sisäkaton avattavuutta.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00214-14 14.1.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00214-14 14.1.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00214-14 14.1.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 1. Lattialämmityslevy Turbo-Cupe EPS-DES WPS 045, 30mm 2. Lattialämmityslevy Styrox 30 mm Tilaaja:

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Sivu 1/5 Käyttöturvallisuustiedote EY 1907/2006 mukaan. Otepäivä 26.10.2010 Revisio 26.10.2010 Kauppanimi: HAGERTY ULTRASONIC JEWEL CLEAN

Sivu 1/5 Käyttöturvallisuustiedote EY 1907/2006 mukaan. Otepäivä 26.10.2010 Revisio 26.10.2010 Kauppanimi: HAGERTY ULTRASONIC JEWEL CLEAN Sivu 1/5 1 Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Käyttötarkoitus: Jalometallien tai korujen puhdistus- ja hoitotuote Valmistaja/toimittaja: Hagerty

Lisätiedot

Ääneneristävyys mittaukset VTT Expert Services Oy:n tutkimushalli 1:ssä

Ääneneristävyys mittaukset VTT Expert Services Oy:n tutkimushalli 1:ssä MITTAUSTULOKSET Scan-Mikael Oy Ääneneristävyys mittaukset VTT Expert Services Oy:n tutkimushalli 1:ssä 26-27.11.13 Alustavat tulokset on esitetty taulukossa 1 Taulukko 1. Seinille on esitetty ilmaääneneristysluku

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Täyttää kaikki terveydenhuollossa asetettavat puhdistus- ja hygieniavaatimukset. Oikea valinta vilkkaasti liikennöidyille alueille

Täyttää kaikki terveydenhuollossa asetettavat puhdistus- ja hygieniavaatimukset. Oikea valinta vilkkaasti liikennöidyille alueille MEDICARE STANDARD MEDICARE STANDARD Täyttää kaikki terveydenhuollossa asetettavat puhdistus- ja hygieniavaatimukset. Oikea valinta vilkkaasti liikennöidyille alueille Ei toimi MRSA-bakteerien kasvualustana.

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen

Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-07841-12 20.11.2012 Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: Dir-Air Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-07841-12

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

HALFEN ANKKUROINTIMASSA TARVIKKEINEEN BETONI HB 14 - FI

HALFEN ANKKUROINTIMASSA TARVIKKEINEEN BETONI HB 14 - FI HALFEN ANKKUROINTIMASSA TARVIKKEINEEN BETONI HB 14 - FI SISÄLTÖ SISÄLTÖ Ankkurointimassa HBV Plus styreenivapaa vinyyliesteri 4-5 Ankkurointimassa HB ER-SF epoksi 6-9 Ankkurointimassa HB - W styreenivapaa

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle SAVUPIIPPU Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle 1 HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO Hällströms Plåt valmistaa suvunpiippuja huviloihin, omakotitaloihin ja lämpökeskuksiin, yrityksille ja kasvihuoneille.

Lisätiedot