l q,rr VALMISTAJA TUOTEKUVAUS TUOTTEEN }{IMI Tiimii serlifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyviin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "l q,rr VALMISTAJA TUOTEKUVAUS TUOTTEEN }{IMI Tiimii serlifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyviin"

Transkriptio

1 l q,rr TUOTTEEN }{IMI VALMISTAJA Lami lujitemuoviovet Muovilami Oy Yrittiijiintie AHrAnr TUOTEKUVAUS Saumattomien, muottipuristettujen Lami lujitemuoviovien pintamateriaalina on lujitemuovi ja sisdmateriaalina freoniton polyuretaani. Lami lujitemuoviovet soveltuvat erityisesti sisatiloihin, joissa vaaditaan veden ja kosteuden kestiivyytt2i sekii hygieenisyyttii. Kova ja sileii gelcoat-pinta kestiiii puhdistus- ja desinfiointiaineita sekii muita kemikaaleja, joten ovi on helppo pitii?i puhtaana. Kiiyttcikohteita ovat mm:. myymal6iden tuore-elintarviketilat j a kylmiihuoneet o elintarvike- ja liiiiketeollisuus sekii niiden puhdastilat o sairaalat, hoitolaitokset, piiiviikodit ja koulut. uimahallit ja viihdekylpyliit, WC- ja peseytymistilat o ravintola- ja suurkeittirit. eliiinsuojat ja varastot, sienimdt r jiitevedenpuhdistamot Ovia ei ole tarkoitettu kiiytettiivziksi ulko- tai paruekeovina. Lami lujitemuoviovien suunnittelussa ja rakenneratkaisuissa on otettu huomioon oven liittiiminen seiniirakenteisiin siten, ett2i karmi- ja kynnysliitokset tayttaval" kosteus-, kulutus- ja hygieniavaatimukset. Ovet valmistetaan tilauskohtaisesti ja toimitetaan karmeineen asennusvalmiina rakennuskohteisiin. S ERTIF I OINTIMENETTELY Tiimii serlifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyviin laadunvatmistusjiirjestelmiin tarkastamiseen kohtien 4.9 ja 16 mukaisesti. Serlifioinnin yleiset menettelyt perustuvat VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan sertifiointijiirjestelmiiiin. Tiimii sertifikaatti on voimassa enintiiiin viisi (5) vuotta piiivityspiiiviistii ja sen voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa 18. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta, puh VTT:n nimen kdyttaminen mainonnassa tai taman sertifikaatin jakelu osittain jaljentemalle on sallittu vain VTT:std saadun kirjallisen luvan perusteella.

2 VTT SERTIFIKAATTI NRO , Myontiimispiivii, Piiivitetry SISALLYSLUE,TTELO 1. MiiZiriiykset ja tuotevaatimusstandardit 2. Muut ohjeet ja standardit 3. Tuotekuvaus, merkintti ja laadunvalvonta 4. Toimittaminen ja varastointi kohteessa 5. Yleistii 6. Asennus 1. Lujuus 8. Aiineneristiivyys 9. Kosteustekniset ominaisuudet 10. LiimmtineristiivYYs 1 1. Paloturvallisuus * Luokitus YmpZiristooppaan 35, 1998 mukaan. 12. Kest[vyys 1 3. Ymplristoniikokohdat 14. Valmistajan ohjeet 15. Kokeelliset tutkimukset 16. Muu aineisto 17. Sertihkaatin voimassaoloaika 18. Voimassaolon ehdot 19. Muut ehdot J J J : v

3 VTT SERTIFIKAATTI NRO , Mydnteimispiiivii, Piiivitetty MAARAYKSET, STANDARDIT JA OHJEET 1. Miiiiriiyksetjatuotevaatimusstandardit b l.tr VTT:n tutkimusten mukaan Lami lujitemuoviovet tiiyttziii sen kiiytcin kannalta oleelliset seuraavissa Suomen rakentamismiiiiriiyskokoelman eri osissa ja standardeissa esitetyt vaatimukset: Cl C2 C3 E1 A'cinenerisQs ja meluntorjunta, Mcicirr)ykset ja ohjeet lg9b, taman sertifikaatin kohdan 8 mukaan Kosteus, Mcidrciykset ja ohjeet 1998, taman sertifikaatin kohdan 9 mukaan Lcimmdneristys, Mc)circiykset 2002, tiimiin sertiflkaatin kohdan 10 mukaan Rakennusten paloturvallisuus, Mcic)rciykset ja ohjeet 2002, tiimiin sertifikaatin kohdan 11 mukaan SFS 4081 Ovimoduuliset koot (poislukien pariovet) SFS 4487 Ovi, toiminnalliset ominaisuudet, testausmenetelmlit ja vaatimukset SFS 5821 Puuoven mitat SFS 5822 Puuoven heloitus SFS 5823 Puuoven kiinnitys 2. Muut ohjeet ja standardit 2.1 Tuotteen valmistaja on ilmoittanut noudattavansa seuraavia ohjeita ja standardeja: Oviin kiinnitettaviit helat ia tarvikkeet, RYL Rakennustcjiden yleiset laatuvaatimukset. Rontgenovet, sosiaali- j a terveysministerion pzi[tds no liitteet 4 ja 5. v TUOTETIEDOT 3. Tuotekuvaus, merkintii ja laadunvalvonta 3.1 Lami lujitemuoviovet ovat muottipuristettuja, sileiipintaisia, tasareunaisia ja saumattomia luj itemuovipintaisia sandwich-rakenteita. 3.2 Karmina voidaan kziyttiiii valmiin seiniin prizille ulottuvaa alumiinisziiitokarmia, lujitemuovikarmia tai seiniin vahvuuden mukaan mitoitettua ruostumatonta teriiskarmia. 3.3 Lami lujitemuovioven ovilevyn vakiorakenne on seuraava: o Gelcoat - pinnoitettu lasikuituvahvisteinenpolyesterilaminaatti e Freonitonpolyuretaani o Gelcoat - pinnoitettulasikuituvahvisteinenpolyesterilaminaatti 3.4 Oven karmit valmistetaan lujitemuovista, alumiinista tai ruostumattomasta teriiksestzi. Palo-ovien karmit valmistetaan lujitemuovista, jonka ydinmateri aalina on erikoismineraalikuitu.

4 VTT SERTIFIKAATTI NRO , Myontiimispiiivii, Piiivitetty Lami palo-ovien palonkesto-ominaisuudet saadaan aikaan erikoismateriaaleilla ja tiivisteill2i. 3.6 Lami kiiynti- ja liukuovet voidaan toimittaa myos rontgenor,'ina. Or ien tilaajan tulee maarittaa ovien ns. lyijyarvo STM:n piititoksen no: liitteiden 4 ja 5 rrukaan. 3.7 Ovien mitat noudattavat modulimitoitusta pariovia lukuunottar.r.iatta. Liukuovet noudattavat omaa erikoismitoitusta. Lami kiiynti-, liuku- ja heiluriovien toimituskokovaihtoehdot on esitetty liitteesszi A. 3.8 Tehtaan sisziinen laadunvalvonta on kuvattu yrityksen laatuidrjestelmiissri ja tyoohjeissa. 3.9 VTT:n suorittamassa valmistajan ulkoisessa laadunvalvonnassa todetaan r almistajan ja VTT:n viilisesszi laadunvalvontasopimuksessa sovittujen asioiden totrlltlrntinen. 4. Toimittaminen ja varastointi kohteessa!t 4.lLami lujitemuoviovet toimitetaan tyomaalle kuormalar oilla pakattuna pahvilaatikkoihin. Vientitoimituksissa ovet pakataan asiakkaan toivonruksen mukaisesti esim. puul aatikkoihin. 4.2 Ovet toimitetaan tyomaalle rakennuksen viimeistelyvaiheessa. 4.3Lyhylaikaisessa varastoinnissa tyomaalla ovet varastoidaan vaakasuorassa asennossa omissa pakkauksissaan sisiitiloissa. Varastoitaessa ei ovia saa lainaa epzitasaiselle alustalle, korkeisi in pinoihin eikzi noj aarnaan vinottain seiniizin. SI]LINNITTELUTIEDOT 5. Yleistii 5.1 Lami lujitemuoviovia kiiytetiiiin kohteissa, misszi ovilta r aaditaan hyviizqt kulutuksenkestiivyyttzi sekii hygieenisyyttii tai myos palonkestzivy.vtta kuten sairaaloissa, kouluissa ja piiiviikodeissa, ravintola- ja suurkeittioissli sekii elintan rke- ja kilketeollisuudessa. Ovia kiiytetiizin myos miirissti tiloissa kuten r,rtmahalleissa ja peseytymistiloissa. 5.2Lami lujitemuoviovet luokitellaan oven toiminnan mukaan kzil'nti-, heiluri- ja liukuoviin. 5.3 Lami lujitemuoviovet luokitellaan kiiyttdtarkoituksen mukaan vakio-, palo- ja rontgenoviin. 5.4 Ovia valmistetaan modulikoko.j en lisziksi tarvittaessa erikoiskokoina. 5.5 Lami lujitemuovioviin tilauskohtaisesti asennettavia liszi- ja erikoisvarusteita ovat erityyppiset lasit sekzi tormiiyssuojat. Oven lasituksissa k[ytetziiin tasolasin lis2iksi eristyslasia, karkaistua tai laminoitua lasia. Rontgenovien laseissa on lyijysuojaus.

5 VTT SERTIFIKAATTI NRO \01197, Myontimispiiivii, Piiivitetty Asennus 6.1 ovikohtaiset asennusohjeet toimitetaan tyomaalle ovien mukana. 6.2 Lami lujitemuoviovi ja *armi asennetaan samanaikaisesti rakennuksen viimeistelyvaiheessa. Lujitemuovikarrni asennetaan perinteisen karmin tapaan. Alumiinikarmi ulottuu valmiin seiniipinnan piiiille, jolloin erillistii listoitusta ei tarvita. Ruostumaton terziskarmi (RST-karmi) asennetaan perinteisen karmin tapaan tai listat muodostavana, kuten alumiinikarmi. RST-karmia valmistetaan eri seinrinpaksuuksille. 7. Lujuus v 7.1 Ovet eiviit ole kantavia rakenteita. Ovilevyn iskunkestiivyys on riittriva, jotta ovi kest2iii tavanomaisia i skuj a vauri oitumatta. 8. Aiineneristiivyys 8.1 Eri rakenneosien iitineneristtivyydelle asetetut vaatimukset on esitetty Suomen rakentamismziiir?iyskokoelman osassa C1, ii2ineneristys, Mii2irZiykset ja ohjeet Lami db30/ei 30 KMS-ovilevyn ilmaririneneristysluku, R*, on standardin tso 140-3:1995 mukaisesti miiiiritettyna 40 db. Keskimiiiiriiinen ziiineneristiivyys, Rroo_:rsu H,. on standardin ISO/DIS lll-1.2:1996 mukaisesti miiiiritettynii 36 db. 9. Kosteusteknisetominaisuudet 9.1 Veden- ja kosteudeneristyksessti noudatetaan Suomen rakentamismziiiriiys-kokoelman osaa C2, Kosteus, Miiiiriiykset ja ohjeet v 9.2 Lami lujitemuovioven pintamateriaali ei suoritetuissa tutkimuksissa imenyt vettii. Ovilevyn pintamateriaalin vesihdyrynliip?iisy on mittausten mukaan alle l*19-tz kg/m2spa, mikii oli miiiiritysraj a. 10. Leimmiinerist:ivyys 10.1 Vaatimukset rakennusten ja rakenneosien liimmrjneristiivyydelle on esitetty Suomen rakentamismiiziriiyskokoelman osan C3, Liimmoneristys, Mii2iriiykset 2002, ja ohjeet osassa C4, Liimmoneristys, Ohjeet Kiiyntioven liimmonliipiiisykerroin on tehtyjen mittausten mukaan 0,94 W/m2K Heilurioven ovilevyn liimmonliipiiisykerroin on tehtyjen mittausten mukaan 0,94 Wm2K ja koko oven ns. niienniiinen kimmonliipiiisykeroin 1,56 W/m2K. 11. Paloturvallisuus 11.1 Vaatimukset rakennusten ja niissii kiiytettiivien tuotteiden paloturvallisuudelle on annettu Suomen Rakentamismii2iriiyskokoelman osassa E1, Rakennusten paloturvallisuus, Miiziriiykset ja ohjeet 2002.

6 vtt SERTIFIKAATTI NRO , Myontiimispiiivli, Piiivitetty ll.z Rakennustarvikkeiden, rakennusosien ja laitteiden paloteknisten ominaisuuksien miizirittiimisessii kiiytettiiviit koemenetelmiit ja hyviiksymisperusteet on esitetty ymp[ristoministerion julkaisussa "Ympriristoopas , Rakennustuotteiden pal otekninen hyviiksyntti". ll.3 Ovien palonkestiivyys on miiziritetty kokeellisesti standardin SFS 4815 (ISO 3008) mukaan. ll.4 Lami lujitemuoviovien palonkestiivyys on esitetty taulukossa l. Taulukko 1. Lami luj itemuoviovien pal onkesttivyys Tunnus Ovityyppi E,risteen tiheys Palonkestivyys KMS2O panovl 47 5 kglm3 EI 60* KMS 13 vksilehtinen 475 kglm3 E,I 60* U KMS2O parlovl 47 5 kglm3 EI 30* KMS 13 yksilehtinen 475kglm3 E,I 3O* KAS IO vksilehtinen 475 kglm3 EI I5* * Luokitus Ympdrist6oppaan 35, 1998 mukaan' 12. Kestiivyys 1Z.l Ovien valmistuksessa kiytetyn lujitemuovin kemikaalinkestiivyys tayttaa standardin DIN osa 1 "Nesteiden- ja liuostenkestiivyys" rasitusryhmin Ai vaatimukset usean kemikaalin osalta. Kemikaalinkestiivyyskokeen tulokset on esitetb,f tiimiin sertifikaatin luvussa 16 taulukossa 3. lz.z Lami liukuovien liukulaitteiston kulutuksen kest[vyyskokeessa ei keftainen edestakainen liike aiheuttanut muutoksia liukulaitteen toimivuuteen. lz.3 Lami heilurioven heilurilaitteiston kulutuksen kestiivyyskokeessa ei oven avaaminen kertaa aiheuttanut muutoksia heilurilaitteen toimivuuteen. lz.4 Lami ktiyntiovi kesti vaurioitumatta standardinmukaisen pystysuoran pistekuorman 800 N. 13. Ympiiristiiniiktikohdat 13.1 Lami luiitemuoviovien kiiytdnaikaiset emissiot ovat pieniii. Ovista ei vapaudu rakennuksen ilmatilaan tavanomaisessa kiiytossii kemiallisia aineita sellaisia m[iiri2i, ettti niistii olisi terveydellistii vaaraa tar haittaa tiloissa tyoskenteleville. Ovet on luokiteltu pintamateriaalien piiistoluokkaan M 1.

7 VTT SERTIFIKAATTI NRO , Myontiimispiiivii, piiivitetty 2g Homesienisekaitiosuspensiolla kiisitellyn lujitemuovin pinnalla ei ollur havaittavissa hometta viiden viikon koejakson aikana. ASENNT]S- JA KAYTTOOHJEET 14. Valmistajan ohjeet l4.l Valmistaja toimittaa ovien mukana yksityiskohtaiset asennusohjeet ovi- ja karmityypin mukaan. 14'2 Saranoiden, lukkojen, karmin sekii muiden mahdollisten varusteiden kiinnitysruuvit tulee siiiinncjllisesti tarkistaa ja tarvittaessa kiristriii. 74'3 Lukon mekanismi oljytiiiin tarvittaessa lukkooljyllzi. Saranat voidellaan tarvitteassa jaykalla vaseliinilla. Itsevoitelevaa heilurioven muovis aranaaei saa kuitenkaan riljyta. 14'4 Ovilevy ja karmi voidaan puhdistaa kaikilla tavanomaisilla puhdistus- ja desinfiointiaineilla. Asetonin kiiyttoii puhdistusaineena tulee kuitenkin viilttiizi, koska se voi vaurioittaa oven pintaa. TEKNISET SELVITYKSET 15. Kokeellisettutkimukset l5.l Lami lujitemuoviovien ominaisuudet ovat tehtyjen testien perusteella taulukoisssa 2,3 ja 4 esitettyjen tulosten mukaiset. Taulukko 2. Yhteenveto Lami lujitemuoviovien rnitoista ja materiaaliominaisuuksista. V Ominaisuus Testausmenetelmd Yksikkii Tulokset Vaatimus Ovilevyn suorakulmaisuus pren 951-l mm rnax 0,3 <l Ovilevyn tasomaisuus pren 952 mm max 1,9 <4\' Ovilevymateriaalin(' -vesihoyrynl2ipiiisy -vedenimukyky -taivutusvetolujuus -kimmomoduuli ss ss 23680s tso/fdrs lso/fdis s27-4 l. Vaatimus on esitetty standardiehdotuksessa SFS 4434 EHD. 2. Ovilevymateriaalin paksuus oli n.2,rl mm. kg/m2spa o/ /o N/mm2 N/mm2 <l * 10-r2 <0, I

8 VTT SERTIFIKAATTI NRO l0ll97, Mydntrimisp2iivii, Piiivitetty 28.f Taulukko 3. Lami lujitemuoviovilevyn kemiallinen kestiivyys standardin DIN osa 1 n'rukai sesti mziiiritettynzi. Testiaine Koeaika Tulos Pikakahvi, cola-juoma, ruokaoljy, maito, el iiinveri/lihaneste. Pesuaine (Leijona), puhdistusaine (Pirkka ph 8), leimavdri, rasva (parafiini), kloori (kaliumhypokloriitti 50 s/m') Natriumhydroksidiliuos (50%), suolahannoliuos (30)% l6 h 16h l6 h Ei niikyviii muutoksia Ei niikyviri muutoksia Viihiiisiii muutoksia kiillossa tai viirissii Tussi (vedenkestiivii) t6h Voimakkaita jalkiii niihtiivissii; koestuspinnan rakenne kuitenkin pitkiilti vaurioitumaton Taul ukko 4. Lami luj itemuovi ovien toiminnalliset ominaisuudet. v, Ominaisuus Or iler yn : iskunkestiivyys. -palnauman syvyys -painauman halkaisija, Kiiyntioven pystysuora siirrymii r Heilurioven kulutuksen i kestiivyys Ziiineneristlivyys i - ISO 140-3:1995 i lmaddneneristysluku.r, -keskimiiiiriiinen j ISO/DfS :1996 ddnenerisldvyys Rroo- *ipiirnlrati (lg;ol' - - r Testausmenetelmfl ; Tulokset rso 8271 pren KKH l0-oven aukaisu 3Oii 000 kertaa Va.qt!"mgg <2 mm(l (1 <J) mln' <o,j--*t' : ' Liukuoven r liukulaitteiston, kulutuksen kestiivyys i : d83o/b3o KMS- I ovilevyn KL I 0-oven edestakainen liike kertaa, jonka jzilkeen oven painoa lisiittiin 75 kg ja edestakaisia liikkeita :- i? tlelq ir l.l " o.\q{e-e, a : :!4ryrog4api!isy\9n9i9 - :. "- _ - i KKHl0-oven I prenl2412 (1996) ndenndinen a!!m,o! I apa r sy Kerrol n t 1) Vaatimus on esitetty standardissa SFS db 36 db o,ea w/-1k i;56 w-2k v 15.2 Lami KMSI3 ja KMS20 lujitemuoviovien palonkest2ivyys on testattu VTT:llii standardin ISO 3008 mukaisesti. Tulokset on esitetty tiimiin sertifikaatin kohdassa 12.

9 VTT SERTIFIKAATTI NRO I0ll9l, Myrintiimispiiivi, Piiivitetfy Lami lujitemuoviovimateriaalin emissiotutkimuksen aluetyoterveyslaitos. on tehnyt Turun 15.4 Lamr lujitemuoviovien pintamateriaalien ptiiistdluokitus perustuu Sisiiilmaston, rakennust<iiden ja pintamateriaalien luokitukseen ja Pintamateriaalien pii2istciluokitus yl ei s et ohj eet vaatimuksiin. 16. Muu aineisto 16.l Lami lujitemuovipalo-ovilla on Ympiiristdministericin tyyppihyviiksyntii-piiitdkset no:t 258t6221t2000, U2000, U2000, 26U622T12000 ja YM t Lamr lujitemuovipariovien palo-ominaisuudet on testattu my6s standardin 85476: Part22: 1987, section 7 mukaisesti. Tiimiin testauksen on tehnyt Warrington fire research consultancy testing, UK Myds Veniij?in Federaation Sisiiasiainministerion Paloturvallisuuden Tietellistutkimuslaitos, Pietari, on testannut Lami-lujitemuoviovien palo-ominaisuudet normien CHzII 21-0I -97 u.u. 5.l 4., mukaisesti.

10 vtt SERTIFIKAATTI NRO t0ll97, Myontiimispiiiv?i, Piiivitetty S ERTIFIKAATIN VOIMAS SAOLO 17. Sertifikaatinvoimassaoloaika Tiimii serlifikaatti on voimassa eninttizin viisi vuotta piiivityspiiivist[. 18. Voimassaolon ehdot Sertifikaatti on voimassa sillii edellytyksellii, ettl tuotetta ei oleellisesti muuteta ja etta valmistajalla on voimassaoleva laadunvalvontasopimus. Luettelo voimassaolevista serli fi kaateista on saatavissa VTT Rakennus- j a yhdy skuntatekniikasta. 19. Muut ehdot Tiissii sertifikaatissa esitetyt viittaukset Rakentamism?i?iriiyskokoelman julkaisuihin ja Y standardeihin koskevat niiitii siinii muodossa, kuin ne olivat voimassa sertiflkaatin antopiiiviinii. Tiissii sertifikaatissa esitetyt suositukset tuotteen turvallisesta kziytostti ovat viihimm?iisvaatimuksia, joita on noudatettava tuotetta kiiytettiiessii. Sertifikaatti ei kumoa laissa ja asetuksissa esitettyjii nykyisiii tai tulevia vaatimuksia. Sen lisiiksi, mitii tiissii serlifikaatissa on esitetty, noudatetaan suunnittelussa, valmistuksessa ja kziytossii yl ei stii hyvii[ rakentamistap aa. Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa valmistaja. VTT ei tiimiin serlihkaatin myontiiessiiin sitoudu minkiiiinlaiseen vahingonkorvausvastuuseen henkilo- tai muusta vahingosta, mikii serlifikaatin mukaista tuotetta kziytettiiessi viilittomasti tai epzisuorasti mahdollisesti aiheutuu. VTT:n kiisityksen mukaan Lami Lujitemuoviovet soveltuvat tlissii sertifikaatissa esitetyllii tavalla V rakennuskziyttoon. Timii piiivitetty sertifikaatti nro 101/97 on edellii olevan mukaisesti myonnetty Muovilami Oy:1le VTT:n puolesta Juho Saarimaa Toimialajohtaja Liisa Rautiainen Arviointipiiallikkd VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Ldmpomiehenkuja 2, EsPoo PL 1800, 02044Vrr Puh Faksi etu n im i. suku n Y{unnus

11 VTT SERTIFIKAATTI NRO l0ll9l, Myontiimisp2iivii Piiivitetty 28.t A1 LIITE A: Ovien toimitu skokovaihtoehdot Taulukko I. Lami-heiluriovien mitoitustaulukko. koko asennusaukko kulkuaukko koko asennusaukko kulkuuukko x x 2058 puriovet B 800x x P 1330 x x2058 B/ x x P 1530x x x x 2058 I6/27 P 1530 x x / x x 2458 IBP 1730 x x / x x B/25 P 1730 x 2500 I 553 x X 935 x x 205B 1B/27 P 1730 x x r x 2058 ]BXP IB00 x x /25 I 000 x x P 1930 x x / x x /25 P 1930 x x I 1100x x /27 P 1930 x x / x x P 2130x2100 I 953 x x r /25 P 2130x x / x x P 2330 x x I300x2100 I 175 x /25 P 2330 x x 2158 I 3/ x x P 2530x x /28 P 2530 x x 27lB Tanlukko 2. Lani-kciyntiovien mitoitustaulukko koko asennusaukko kulkuaukko koko r x 2015 puriovel usennusaukko kulkunukko B B/27 9 9/2s B 10 x x x x x x 2645 B0l x x P 16P 16/27 P ]B P 9/ x x B/25 P 9X 945 x x 2045 t B/27 P I x x 2045 ]BXP r0/25 I 010 x x P 10/ x x /25 P 11 lll0x2l x /27 P 11/ x2500 l00l.r P x 2100 I 101 x /25 P I 2/ x 2500 I l0l x P t3 I3l0x2l x /25 P 13/27 l3l0 x 2760 l20l x P 26/28 P 1310 x r2100 I 540 x x x x 2700 lb10 x x x x x x x x x x 2760 I 229 x x x 2615 I 629 x x x x 2015 lb29 x 2045 I 829 x x x x x x r x 2705

12 VTT SERTIFIKAATTI NRO , Myontiimispiiivii P?iivitetty N2 T aulukko 3. Lami-p al o -ov i en mit o itus taulukko. koko usennusuukko kulkuuukko koko asennusaukko kulkuaukko 7* 710 x x 2045 pariovet B'6 B 10 x x 2045 t4p B/27* 810 x x P 9* 910 x B0l x 2045 I6/27 P* 9/25* 910 x 2500 B0l x 2445 lbp 9/27* 910 x x 2645 I B/25 P* 9X 945 x x 2045 I B/27 P* l0* 1010 x x 2045 lbxp 10/25x I 0/27* 1010 x x x x P 20/25 Px x x /27 P* I I /25* III0x x P t x 2100 I I0l x /25 P* I 2/25* 1210 x 2500 I 101 x P* 1J 1310 x x /25 P* I 3/28* 1310 x x Px 26/28 P* 1340 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2615 I 699 x 2015 I 829 x 2045 IB29 x x x x x x x x 2705 * hyviksyt ettav a paikallisella paloviranomai sella El 15/KAS palo-ovet kokoina 7121,8121,9121 ja Muut ovikoot hyviiksytettiivii paikallisella paloviranomaisella Taulukko 4. Lam i-liukuov ien mito itus t aulukko koko asennusaukko ovilewn mitut koko asennussukko ovilewn mitat 6 7 7/27 8 B/ x x x x x x x x x x 2440 pariovet 12P 14 P 14/27 P 16P 1210 x x x x x x x x 2040 B/ x x 2640 t6/25 P 1610 x x 2440 BX B1 5 x x 2040 t6/27 P I6l0 x x BB0 x x XP I 680 x x /2 5 BB0 x x 2440 lbp lb10 x x /27 BB0 x x 2640 tb/25 P lb10 x x 2440 t0 980 x x 2040 IB/27 P /810x x 2640 r 0/ x x P 2010 x x l0b0 x 2075 I 125 x /25 P 2010 x x 2410 I1/25 l0b0 x 2475 I 125 x P 2210 x I 125 x 2040 I2 1180x x /25 P 2210 x x2440 t 2/28 I lb0 x x P 2410 x x /28 P 2410 x x 2700

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI System Intello SERTIFIKAATIN HALTIJA Redi-yhtiöt Oy Yrittäjäntie 23 01800 Klaukkala TUOTEKUVAUS System Intello on rakennuksen vaipan

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI MORDAX horminkorjausmassa VALMISTAJA/EDUSTAJA EsKon Oy Finnoonniitty 3 FIN 02270 ESPOO TUOTEKUVAUS MORDAX horminkorjausmassa

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Oy Itsenäisyydenkatu 17 A 7, FI-33500 Tampere TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Vuorivillaverkkomatot, Vuorivillalevyt sekä Vuorivillakourut ja niistä valmistetut eristysosat Paroc Oy Ab Läkkisepäntie

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT NRO 129/00 Myönnetty 30.3.2000 Päivitetty 29.11.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI VTT NRO 129/00 Myönnetty 30.3.2000 Päivitetty 29.11.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI VTT NRO 129/00 Myönnetty 30.3.2000 Päivitetty 29.11.2010 TUOTTEEN NIMI THERMISOL EPS - lattia ja alapohjaeristeet VALMISTAJA/EDUSTAJA ThermiSol Oy Toravantie 18 38210 SASTAMALA www.thermisol.fi

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Aarsleff-sujutusputki

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Aarsleff-sujutusputki TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 Aarsleff-sujutusputki SERTIFIKAATIN HALTIJA Aarsleff Oy Alhonniituntie 5 FI-01900 Nurmijärvi TUOTEKUVAUS Aarsleff sujutusputkimenetelmä

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 26.6.2006 Päivitetty 2.4.2012

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 26.6.2006 Päivitetty 2.4.2012 SERTIFIKAATTI VTT-C-713-06 Myönnetty 26.6.2006 Päivitetty 2.4.2012 TUOTTEEN NIMI Hunton Asfalt Vindtett 12 mm ja 25 mm tuulensuojalevyt VALMISTAJA/EDUSTAJA Hunton Fiber AS P.O. Box 633 NO-2810 Gjøvik,

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT C 903 06 Myöntämispäivä 14.09.2006 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Tyvek Pro 2508B aluskate

SERTIFIKAATTI Nro VTT C 903 06 Myöntämispäivä 14.09.2006 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Tyvek Pro 2508B aluskate SERTIFIKAATTI Nro VTT C 903 06 Myöntämispäivä 14.09.2006 TUOTTEEN NIMI Tyvek Pro 2508B aluskate VALMISTAJA/EDUSTAJA DuPont de Nemours (Lux) s.a.r.l. Rue General Patton, Contern L 2984 Luxemburg MYYNTI

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI Technoelast bitumikatteet VALMISTAJA TechnoNICOL - Vyborg LTD. Leningradin alue, Pos. Kalinina 188804 Viipuri Venäjä

Lisätiedot

TARVIKETIETO heinäkuu 2012 voimassa 31.8.2014 asti korvaa RT X32/422.8-37938

TARVIKETIETO heinäkuu 2012 voimassa 31.8.2014 asti korvaa RT X32/422.8-37938 TARVIKETIETO heinäkuu 2012 voimassa 31.8.2014 asti korvaa RT X32/422.8-37938 RT 38273 329 Talo 2000 422.8 Talo 90 X32 erityisovet SfB 1 (6) LAMI-OVET Muovilami Oy Muovilami Oy on hygieenisiä lujitemuoviovia

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC Vallox 90 SE D Vallox 90 SE D Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE D Sertifikaatti Nro 327/05 1 (2) Vallox 90 SE D on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 04.05.2011. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 04.05.2011. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 04.05.2011 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Systems Oy Sillanpäänkatu 20, PL 98 FI-38701 Kankaanpää TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

Myönnetty: Voimassa:

Myönnetty: Voimassa: 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 7.12.2009 31.3.2011 VTT on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0.

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0. Vallox 140 Effect SE Vallox 140 Effect SE Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE Sertifikaatti Nro VTT 1863 21 07 1 (2) Vallox 140 Effect SE on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Deekax Air Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 Myönnetty 26.11.2012 Päivitetty 31.03.2014 1 (2) Talteri Fair 120 ec on

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI NRO Y 103/05 Myöntämispäivä 4.5.2005 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJAT TUOTEKUVAUS. Teräsbetonipaalut

YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI NRO Y 103/05 Myöntämispäivä 4.5.2005 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJAT TUOTEKUVAUS. Teräsbetonipaalut YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI NRO Y 103/05 Myöntämispäivä 4.5.2005 TUOTTEEN NIMI Teräsbetonit VALMISTAJAT Paalut: Abetoni Oy Kokemäen TB-Paalu Oy Lujabetoni Oy Parma Oy Skanska Betoni Oy Teräsosat: Leimet Oy

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Hunton Sarket aluskate Hunton Fiber AS Niels Ødegaards gt. 8 2800 Gjøvik, Norge TUOTEKUVAUS Hunton Sarket

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä

SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005 TUOTTEEN NIMI Hunton aluskate VALMISTAJA/EDUSTAJA Hunton Fiber AS Niels Ødegaards gt. 8 2800 Gjøvik, Norge TUOTEKUVAUS Hunton aluskate on 18 mm paksuinen

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myöntämispäivä 30.8.2011. Vuorivillaverkkomatot ja vuorivillalevyt

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myöntämispäivä 30.8.2011. Vuorivillaverkkomatot ja vuorivillalevyt SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-6891-11 Myöntämispäivä 30.8.2011 TUOTTEEN NIMI Vuorivillaverkkomatot ja vuorivillalevyt SERTIFIKAATIN HALTIJA Rockwool Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 02201 ESPOO TUOTEKUVAUS

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Osastoivat Gyproc väliseinät ja Gyproc suojaverhoukset

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Osastoivat Gyproc väliseinät ja Gyproc suojaverhoukset SERTIFIKAATTI Nro VTT C 2149 07 Myöntämispäivä 1.10.2007 Päivitetty 2.1.2008. TUOTTEEN NIMI Osastoivat Gyproc väliseinät ja Gyproc suojaverhoukset VALMISTAJA/EDUSTAJA Saint Gobain Rakennustuotteet Oy PL

Lisätiedot

KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Voimassa

KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Voimassa KÄYTTÖSOVELLUS SERTIFIKAATTI VTT-C-11858-16 Myönnetty 28.12.2016 Voimassa 27.12.2021 Finnfoam FF-PIR -eristysratkaisut P1-paloluokan rakennuksissa VALMISTAJA Finnfoam Oy Satamakatu 5 24100 Salo SISÄLTÖ

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC Vallox 90 SE AC Vallox 90 SE AC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC Sertifikaatti Nro C326/05 1 (2) Vallox 90 SE AC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Vesilukot Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

Forssan Metallityöt Oy

Forssan Metallityöt Oy Sertifikaatti Myönnetty 27.8.2013 Päivitetty 30.8.2017 Forssan Metallityöt Oy valmistaa Teräsrakenteisia palo-ovia ja ikkunallisia palo-ovia Palo-ovet on tarkoitettu käytettäväksi osastoivina ovina, joita

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ikkunat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ikkunoiden tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008. JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen

TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008. JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008 JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen Tilaaja: Kelosta Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT S 10713 08

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Sertifikaatti Nro C333/05 1 (2) Parmair Eximus JrS on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SPS sukitus SERTIFIKAATIN HALTIJA Suomen Putkiuudistus Oy Niittytie 25 01300 VANTAA TUOTEKUVAUS SPS-sukitus on jätevesiviemäriputkistojen

Lisätiedot

SUOJA EXPERT OY. valmistaa. väestönsuojien jäteastioita JS 6

SUOJA EXPERT OY. valmistaa. väestönsuojien jäteastioita JS 6 Sertifikaatti Nro VTT C 1715 21 07 SUOJA EXPERT OY valmistaa väestönsuojien jäteastioita JS 6 Väestönsuojan jäteastian JS 6 ominaisuudet on testattu ja tarkastettu VTT:ssa. Tuote täyttää K, S1, S3 ja S6

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75 Sertifikaatti Nro VTT--843-21-06 Myönnetty 22.8.2006 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 75 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec

valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec Koja Fair 80 ec Koja Fair 80 ec Koja Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-8424-12 1 (2) Fair 80 ec on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

Myönnetty: Voimassa:

Myönnetty: Voimassa: 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 16.12.2009 31.3.2011, edellyttäen, että hyväksynnän perusteena oleva tekninen tyyppihyväksyntä on voimassa VTT on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 280 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280 Sertifikaatti Nro VTT--1281-21-07 Myönnetty 23.1.2007 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 280 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

Enervent Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED % A. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Enervent Pingvin eco ED 3,0

Enervent Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED % A. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Enervent Pingvin eco ED 3,0 Enervent Pingvin eco ED Enervent Pingvin eco ED Enervent Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED Sertifikaatti Nro VTT C 4026 09 1 (2) Enervent Pingvin eco ED on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI Flexpol bitumikatteet VALMISTAJA NORD BITUMI S.P.A. VIA CAMPAGNOLA, 8 37060 SONA-VR-ITALIA MAAHANTUOJA ERISTYSLIIKE

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS

Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 150 Effect SE MLV Vallox 150 Effect SE MLV Vallox Oy valmistaa Sertifikaatti Nro VTT C 3514 08 1 (2) ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) Vallox 150 Effect

Lisätiedot

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Sertifikaatti Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy valmistaa Rakennuslevyjä Gyproc GR 13, GR 13 W, GRI 13, GEK 13, GN 13, GN 13 W, Gyproc 4, ja GTS 9 Tämä sertifikaatti koskee rakennuslevyjen käyttöä rakennuksen

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC. yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS.

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC. yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 90 MC Vallox 90 MC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC Sertifikaatti Nro VTT-C-7697-11 1 (2) Vallox 90 MC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

LiuneDoor TUOTEOHJE JULKISET KOHTEET

LiuneDoor TUOTEOHJE JULKISET KOHTEET LiuneDoor TUOTEOHJE JULKISET KOHTEET SISÄLLYS Rakenteen ominaisuudet 1 Materiaalit ja tarvikkeet, varastointi 2 Liukuovielementti 2 Ovilevy ja karmiosat 2 Ovimekanismit ja ruuvit 2 Ruuvien tyypit 2 Ohjeistukset

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC Vallox TSK Multi 50 MC Vallox TSK Multi 50 MC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC Sertifikaatti Nro VTT-C-11031-14 1 (2) Vallox TSK Multi 50 MC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21

Lisätiedot

Iloxair Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima. % yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS

Iloxair Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima. % yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Ilox 89 Optima Ilox 89 Optima Iloxair Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima Sertifikaatti Nro VTT-C-5727-10 1 (2) Ilox 89 Optima on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen

Lisätiedot

VTT-RTH (5) Janisol 2 EI 30-järjestelmän teräsprofiileista tehdyt yksilehtinen ja kaksilehtinen lasitettu liukupalo-ovi

VTT-RTH (5) Janisol 2 EI 30-järjestelmän teräsprofiileista tehdyt yksilehtinen ja kaksilehtinen lasitettu liukupalo-ovi 1 (5) Myönnetty 8.5.2017 Voimassa 7.5.2022 asti edellyttäen, että hyväksynnän perusteena oleva tyyppihyväksyntä on voimassa VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Sisään avautuvat yksipuitteinen puuikkuna tai kaksipuitteiset puualumiini- ja puuikkunat

Sisään avautuvat yksipuitteinen puuikkuna tai kaksipuitteiset puualumiini- ja puuikkunat 1 (7) Myönnetty: Voimassa: 23.11.2010 22.11.2015 VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden

Lisätiedot

Alumiinirakenteinen, osastoiva Schüco ADS 80 FR 60 lasipaloja lasiparipalo-ovi. V VA ja KM ( ).

Alumiinirakenteinen, osastoiva Schüco ADS 80 FR 60 lasipaloja lasiparipalo-ovi. V VA ja KM ( ). 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 23.5.2011 22.5.2016 VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

RIIPPULUKOT, KIINNIKKEET JA KETJUT

RIIPPULUKOT, KIINNIKKEET JA KETJUT RIIPPULUKOT, KIINNIKKEET JA KETJUT 29.1.2016 1 Riippulukot, kiinnikkeet ja ketjut LUKOT ja RIIPPULUKOT Lukot heloineen luetteloidaan vuoden 2012 alusta standardin SFS 7020 luokituksen mukaan ja standardin

Lisätiedot

Tämä sertifikaatti on voimassa enintään 4.4.2018 asti ja sen voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa 17.

Tämä sertifikaatti on voimassa enintään 4.4.2018 asti ja sen voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa 17. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI No VTT-C-2753-08 Myöntämispäivä 7.4.2008, päivitetty 5.4.2013 VALMISTAJA Fibo-Trespokylpyhuonepaneelijärjestelmä Fibo-Trespo AS Industriveien 2 4580 Lyngdal, Norge EDUSTAJA

Lisätiedot

VTT-RTH (5) Janisol 2 EI 30-järjestelmän teräsprofiileista tehdyt yksilehtinen ja kaksilehtinen lasitettu liukupalo-ovi

VTT-RTH (5) Janisol 2 EI 30-järjestelmän teräsprofiileista tehdyt yksilehtinen ja kaksilehtinen lasitettu liukupalo-ovi 1 (5) Myönnetty Voimassa 3.3.2017 2.3.2022 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden

Lisätiedot

Dno VTT RTH (5)

Dno VTT RTH (5) 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 20.3.2009 20.3.2014 VTT on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä

Lisätiedot

lpv PUU- JA MUOVIOVIKAAVIOT VIHTAVUOREN KOULU KOULUTIE 2 41330 VIHTAVUORI Jorma Peltonen 31.03.2015 KAAVIO KATSOTTUNA AVAUTUMISPUOLELTA

lpv PUU- JA MUOVIOVIKAAVIOT VIHTAVUOREN KOULU KOULUTIE 2 41330 VIHTAVUORI Jorma Peltonen 31.03.2015 KAAVIO KATSOTTUNA AVAUTUMISPUOLELTA KAAVI KATSTTUNA AVAUTUMISPULELTA TURVALASITUKSET RakMK F2:n JA VISELSTUKSEN MUKAISESTI VIEN LIITTYMÄMITAT, KT, KÄTISYYDET JA LUKUMÄÄRÄT TULEE TARKASTAA RAKENNUSPAIKALLA VÄRIT ULK- JA SISÄVÄRITYSSUUNNITELMIEN

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C Myöntämispäivä Päivitetty TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C Myöntämispäivä Päivitetty TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9720-13 Myöntämispäivä 16.4.2013 Päivitetty 4.7.2013 TUOTTEEN NIMI Omega-Blue ja Omega-Brown sujutusputket SERTIFIKAATIN HALTIJA Uponor Infra Oy Kouvolantie 365 15560 NASTOLA TUOTEKUVAUS

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 132/00 Myäntämispäivä 30.3.2000 Päivitetty 18.3.2005 ja 15.3.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 132/00 Myäntämispäivä 30.3.2000 Päivitetty 18.3.2005 ja 15.3.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 132/00 Myäntämispäivä 30.3.2000 Päivitetty 18.3.2005 ja 15.3.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA ThermiSol EPS -routaeristeet ThermiSol Oy Toravantie 18 FI-38210 SASTAMALA www.thermisol.fi

Lisätiedot

TUOTEKORTTI 14.1.2016 EI30/35dB luokitellut 1 lehtiset ulko-ovet

TUOTEKORTTI 14.1.2016 EI30/35dB luokitellut 1 lehtiset ulko-ovet Palotestausstandardi EN1634 mukaisesti Palokestävyys luokitus: EI1 30-C0/ EI2 30-C0 / EW30-C0 / E30-C0 Luokitteluraportit nro: (PO4) TEK-155/15en, (UOL1) TEK-160/15en ja (2-Lasi) TEK-169/16en Palotestausselosteet

Lisätiedot

Hydropanel. Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet

Hydropanel. Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet Hydropanel Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet 1 Yksi levy monta käyttökohdetta Hydropanel on nykyaikainen kuitusementistä valmistettu rakennuslevy. Monipuolisten testattujen

Lisätiedot

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava 1 (5) Myönnetty Päivitys Voimassa 7.4.2014 23.11.2016 22.11.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 180 DC. % yli 70 60-70 50-60 40-50 E F G H I 30-40 20-30 10-20 1-10 2,5. Ominaissähköteho, 2,0

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 180 DC. % yli 70 60-70 50-60 40-50 E F G H I 30-40 20-30 10-20 1-10 2,5. Ominaissähköteho, 2,0 Vallox 180 DC Vallox 180 DC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 180 DC Sertifikaatti Nro C273/04 1 (2) Vallox 180 DC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

VTT-RTH (5) Schüco ADS 80 FR 60 alumiinirakenteinen osastoiva lasipalo-ovi ja lasiparipalo-ovi. Myönnetty

VTT-RTH (5) Schüco ADS 80 FR 60 alumiinirakenteinen osastoiva lasipalo-ovi ja lasiparipalo-ovi. Myönnetty 1 (5) Myönnetty 21.12.2016 Voimassa 20.12.2021 asti edellyttäen, että hyväksynnän perusteena oleva tyyppihyväksyntä on voimassa VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Ovieritelmä käyntiovet D024 Suomussalmen hoitokoti

Ovieritelmä käyntiovet D024 Suomussalmen hoitokoti Ovieritelmä käyntiovet VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN Muutos K.osa/Kylä Pvm Muutetut ovet / muutoksen aihe Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Kirkonkylä 1214/Sairaala 4/95183 Rakennuskohteen nimi ja osoite, Välskärinkuja

Lisätiedot

Keittiöhanan tyyppihyväksyntätestaus

Keittiöhanan tyyppihyväksyntätestaus TESTAUSSELOSTE NRO RTE368/05 1 (2) Tilaaja Muovi Baari Oy Reiman Vanha yhdystie 17 04430 JÄRVENPÄÄ Tilaus 16.11.2004, Hannu Reiman Yhteyshenkilö VTT:ssä Erikoistutkija Jukka Määttä VTT Rakennus ja yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Dno VTT-RTH (5)

Dno VTT-RTH (5) 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 10.2.2011 9.2.2016 / 9.2.2012 asti edellyttäen, että hyväksynnän perusteena oleva tekninen tyyppihyväksyntä on voimassa. VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä

Lisätiedot

Cetap-tarkastusluukku

Cetap-tarkastusluukku 1 (5) Myönnetty Laajennus Voimassa 17.3.2016 5.5.2017 16.3.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

VTT-RTH-00117-12 1 (8) Myönnetty: 29.11.2012. Voimassa: 28.11.2017

VTT-RTH-00117-12 1 (8) Myönnetty: 29.11.2012. Voimassa: 28.11.2017 1 (8) Myönnetty: Voimassa: 29.11.2012 28.11.2017 VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden

Lisätiedot

TESTIMENETELMÄT JA TUOTEHYVÄKSYNTÄ

TESTIMENETELMÄT JA TUOTEHYVÄKSYNTÄ TESTIMENETELMÄT JA TUOTEHYVÄKSYNTÄ Olavi Lilja Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto, rakentamisen tulosalue Kasarminkatu 23, PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO Tiivistelmä Tällä kirjoituksella esitellään

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024.

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Testiluokat ja soveltaminen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 2013 Kimmo Kaukanen 27.11.2013 2 Sisältö

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 137/00 Myöntämispäivä 3.10.2000 Päivitetty 21.11.2011 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA EDUSTAJA SUOMESSA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 137/00 Myöntämispäivä 3.10.2000 Päivitetty 21.11.2011 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA EDUSTAJA SUOMESSA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 137/00 Myöntämispäivä 3.10.2000 Päivitetty 21.11.2011 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Legalett lämpöperustus Legalett Byggsystem AB Älvvägen S-446 23 Sverige EDUSTAJA SUOMESSA Linterm Oy Tillinmäentie

Lisätiedot

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM276/6221/2006 1 (6) Annettu: 29.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Liune. Väliseinärakenteen sisään integroitu liukuovielementti. Tuoteohje

Liune. Väliseinärakenteen sisään integroitu liukuovielementti. Tuoteohje Liune Väliseinärakenteen sisään integroitu liukuovielementti. Tuoteohje Sisällys Rakenteen ominaisuudet 3 Materiaalit ja tarvikkeet, varastointi 4 Liukuovielementti 4 Ovilevy 4 Ovimekanismit 4 Asennusruuvit

Lisätiedot

Tuotepassi Ovijärjestelmä EN A1 mukaisesti

Tuotepassi Ovijärjestelmä EN A1 mukaisesti Järjestelmä Tuoteperhe LK90H ovet Lämpöeristetyt ulosaukeavat ovet ja pariovet Tuotestandardi (hen: Materiaalit Pintakäsittely Lasi/ umpiosa Runkosyvyys Runkoleveys Alumiini: EN-AW 6063 T5 Lämpökatkot:

Lisätiedot

Ecophon Hygiene Performance A

Ecophon Hygiene Performance A Ecophon Hygiene Performance A Ecophon Hygiene Performance A C3 on alaslaskettu akustoiva sisäkattojärjestelmä ympäristöihin, jotka saattavat kohtuullisesti likaantua ja joita puhdistetaan säännöllisesti.

Lisätiedot

Annettu: 23.9.2008. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 23.9.2008. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM144/6221/2007 1 (6) Annettu: 23.9.2008 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 95

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 95 95 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 95 Sertifikaatti Nro VTT--844-21-06 Myönnetty 22.8.2006 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 95 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja

Lisätiedot

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava 1 (5) Myönnetty Päivitys Voimassa 4.6.2013 22.11.2016 21.11.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

Forssan Metallityöt Oy, Forssa. Ovi kuuluu paloluokkaan EI 2 60, kun luokitus tehdään standardin SFS- EN mukaisesti.

Forssan Metallityöt Oy, Forssa. Ovi kuuluu paloluokkaan EI 2 60, kun luokitus tehdään standardin SFS- EN mukaisesti. 1 (5) Myönnetty 25.8.2015 Päivitetty 31.10.2016 Voimassa 30.10.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

3. SAUNANOVET. 7. ALUMIINIKARMISET OVET 8. Economy 9. De Luxe 10. Cozy. 11. SISÄOVET 12. Economy 13. De Luxe 14. LIUKUOVET

3. SAUNANOVET. 7. ALUMIINIKARMISET OVET 8. Economy 9. De Luxe 10. Cozy. 11. SISÄOVET 12. Economy 13. De Luxe 14. LIUKUOVET 2 3 SISÄLLYSLUETTELO SAUNANOVET 3. SAUNANOVET 4. Economy 5. De Luxe 6. Cozy 7. ALUMIINIKARMISET OVET 8. Economy 9. De Luxe 10. Cozy 11. SISÄOVET 12. Economy 13. De Luxe 14. LIUKUOVET 15. SUIHKUSEINÄT JA

Lisätiedot

Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä

Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä LAUSUNTO VTT-S-4801-07 25.5.2007 Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä Tilaajat: Suomen Kuitulevy Oy Puhos Board Oy LAUSUNTO VTT-S- 4801-07 1 (2) Tilaaja Suomen Kuitulevy Oy sekä

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

Tekniset tiedot Puhelin: +358 207931340. HG-nro 13125 000 Ecostat E LVI-nro:

Tekniset tiedot Puhelin: +358 207931340. HG-nro 13125 000 Ecostat E LVI-nro: 13125 000 Ecostat E 6350433 Kiinteä juoksuputki ja yhd. käyttöventtiili/ 13126 000 Ecostat S 6350445 Kiinteä juoksuputki ja yhd. käyttöventtiili/ TYYPPIHYVÄKSYNNÄT: VA 1.43/18275 Stuttgart HRB 481038 13145

Lisätiedot

Kokolasiovien käsittely

Kokolasiovien käsittely Vastaanotto Tilaajan on huolehdittava lähetyksen asianmukaisesta vastaanotosta, sääsuojauksesta sekä lähetyksen tarkistamisesta mahdollisten toimitussisällön puutteiden tai kuljetusvaurioiden havaitsemiseksi.

Lisätiedot

Myönnetty: Voimassa:

Myönnetty: Voimassa: 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 16.12.2009 31.3.2011, edellyttäen, että hyväksynnän perusteena oleva tekninen tyyppihyväksyntä on voimassa. VTT on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Ikkunoiden U-arvon määrittäminen. Kolmilasiset alumiiniverhotut puualumiini-ikkunat Beeta 175N-S

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Ikkunoiden U-arvon määrittäminen. Kolmilasiset alumiiniverhotut puualumiini-ikkunat Beeta 175N-S TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-01049-12 27.2.2012 Ikkunoiden U-arvon määrittäminen Kolmilasiset alumiiniverhotut puualumiini-ikkunat Beeta 175N-S Tilaaja: Skaala Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01049-12 1 (4) Tilaaja

Lisätiedot

Myönnetty: Voimassa:

Myönnetty: Voimassa: 1 (8) Myönnetty: Voimassa: 22.3.2012 21.3.2017 asti edellyttäen, että hyväksynnän perusteena oleva tekninen tyyppihyväksyntä on voimassa. VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Ikkunan ilmanläpäisevyyden, vesitiiviyden ja tuulenpaineenkestävyyden määrittäminen

Ikkunan ilmanläpäisevyyden, vesitiiviyden ja tuulenpaineenkestävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-08490-11 29.11.2011 Ikkunan ilmanläpäisevyyden, vesitiiviyden ja tuulenpaineenkestävyyden määrittäminen Kolmilasinen puualumiini-ikkuna MSEAL 173 VTT Expert Services Oy Tilaaja:

Lisätiedot

Saranallinen teräspaloluukku TL 8 x 8 ja TL 10 x 14

Saranallinen teräspaloluukku TL 8 x 8 ja TL 10 x 14 1 (5) Myönnetty Päivitetty Voimassa 29.12.2015 12.12.2016 28.12.2020 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2

Lisätiedot

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm PANELTIM PANEELIT 51 mm mm 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm 100 10 kg/m2 11 kg/m2 13 kg/m2 14 kg/m2-20 /+80 C -40 /+60 C Paneltim paneelit ovat valmistettu polypropeenista (PP

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 31.3.2011 Arkkitehtitoimisto SIPARK Oy Kiilakiventie 1, 90250 Oulu ovi- ja ikkunaeritelmät: oviluettelot, heloitus- ja lukitusluettelot 28 sivua ovipiirustukset 0/1kpl,

Lisätiedot

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy Onko paloluokitellun rakennustuotteen luokka

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 7.4.2008

SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 7.4.2008 SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 7.4.2008 No VTT C 2753 08 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Fibo Trespokylpyhuonepaneelijärjestelmä Fibo Trespo AS Industriveien 2 4580 Lyngdal, Norge EDUSTAJA BYGGMA ASA Jänislammenkatu

Lisätiedot

VTT-RTH (6)

VTT-RTH (6) 1 (6) Myönnetty 17.4.2012 Uudelleenarvioitu 28.3.2017 Voimassa 16.4.2022 asti edellyttäen, että hyväksynnän perusteena oleva tyyppihyväksyntä on voimassa VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kierrehaat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Pientalon ilmanvaihto ja eristys. Pientalon ilmanvaihto ja eristys Antti Laine Paroc Oy 2013

Pientalon ilmanvaihto ja eristys. Pientalon ilmanvaihto ja eristys Antti Laine Paroc Oy 2013 Pientalon ilmanvaihto ja eristys 1 Aiheet Eristyksen tavoite ja tarkoitus CE merkatut tekniset eristeet PAROC -kivivillatuotteet Sertifioidut ratkaisut Pientalon ilmanvaihdon eristys PAROC Hvac Fire ratkaisu

Lisätiedot

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet 2.7.2014 Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 4. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen...

Lisätiedot

VTT-RTH (6)

VTT-RTH (6) 1 (6) Myönnetty 12.02.2016 Päivitetty 31.10.2016 Voimassa 30.10.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2

Lisätiedot

VTT-RTH (5)

VTT-RTH (5) 1 (5) Myönnetty Päivitetty Voimassa 18.5.2016 31.10.2016 30.10.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot