Leppäveden Isonkylänrannan venesatamahankkeen loppuraportti. 275 Edustajan nimeäminen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11 15.3.2014 274 Leppäveden Isonkylänrannan venesatamahankkeen loppuraportti. 275 Edustajan nimeäminen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen"

Transkriptio

1 Toivakan kunta Pöytäkirja 19/ / 22 Kunnanhallitus Aika klo 17:00-19:36 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 266 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastustapa Toivakan kunnanvaltuuston kokouksen päätösten 6 täytäntöönpano 270 Laina-anomus hankkeen välirahoitukseen/nisulan kyläseura ry Toivakan kunnan toiminnan ja talouden raportti 1-9/ Keski-Suomen liikenneturvallisuus toimintamallihanke Teiden ja pihojen käyttölupa I Toivakka-rallin kilpailuun Leppäveden Isonkylänrannan venesatamahankkeen loppuraportti Edustajan nimeäminen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen 13 sopijaosakaskuntien yhteistyöryhmään 276 Kunnan pellonvuokrasopimukset Toivakan kunnan omaisuuden myynti syksyn 2013 aikana Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset Tiedoksi esitettävät asiat ja kirjelmät Muut asiat 20

2 Toivakan kunta Pöytäkirja 19/ / 22 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Ainali Sakari puheenjohtaja Hiekkanen Juha hallituksen jäsen Keteli Paula hallituksen jäsen Lamberg Irja hallituksen jäsen Mäkelä Petri hallituksen varapj. Ruokonen Marianna hallituksen jäsen Sundvall Jouko hallituksen jäsen Muut saapuvilla ollet Salmi Tapio valt. pj. Halttunen Jyrki valt. I varapj. Juusela Juha valt. II varapj. Larsson Kalle esittelijä/pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Sakari Ainali Petri Mäkelä Kalle Larsson Puheenjohtaja Puheenjohtaja 274 Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Toivakka Marianna Ruokonen Pöytäkirjan tarkastaja Jouko Sundvall Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Nähtävillä kunnanvirastolla klo 9:00-12:00

3 Toivakan kunta Pöytäkirja 19/ / 22 Kunnanhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 266 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin.

4 Toivakan kunta Pöytäkirja 19/ / 22 Kunnanhallitus Esityslistan hyväksyminen Kh 267 Toivakan kunnan hallintosäännön 7 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan. Hyväksyttiin.

5 Toivakan kunta Pöytäkirja 19/ / 22 Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastustapa Kh 268 Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marianna Ruokonen ja Jouko Sundvall. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Toivakan kunta Pöytäkirja 19/ / 22 Kunnanhallitus Toivakan kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Kh 269 Valmistelija(t): hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman Kuntalain 56 :n mukaan kunnanhallitukselle kuuluu valtuuston päätöksen laillisuuden valvonta. Kunnanhallitus toteaa, etteivät kunnanvaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia ja päättää, että ne pannaan täytäntöön. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Toivakan kunta Pöytäkirja 19/ / 22 Kunnanhallitus Laina-anomus hankkeen välirahoitukseen/nisulan kyläseura ry Kh 270 Valmistelija: talous- ja hallintosihteeri Henna Breilin Nisulan kyläseura ry on saanut puoltavan päätöksen Keski-Suomen ELY-keskukselta tuesta yleishyödylliseen investointihankkeeseen Hankkeessa Nisulan kylätaloon rakennetaan invaluiska ja inva-wc, korjataan kuisti ja kaiteet, maalataan talo ja kunnostetaan ikkunat ja eristetään ullakko. Hankkeelle on haettu kaksi kertaa jatkoaikaa ja toteutusaika on Jatkoaikapäätöksen ( ) jälkeen hankkeelle ei enää voi myöntää jatkoaikaa. Nisulan kyläseura ry anoo lainaa hankkeen välirahoitukseen. Hankkeen kokonaiskulut vuonna 2013 ovat n Hankkeelle on myönnetty julkista rahoitusta ,50, josta on käytetty (kysytty sähköpostilla Nisulan kyläseura ry:n puheenjohtajalta) ,80. Anottu lainamäärä on alle 50 % jäljellä olevasta julkisesta rahoituksesta (22 728,70 ). Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Toivakan kunta myöntää Nisulan kyläseura ry:lle kylätalon kunnostushankkeelle välirahoituksena korotonta kuntalainaa ajalle Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Laina-anomus/Nisulan kyläseura ry

8 Toivakan kunta Pöytäkirja 19/ / 22 Kunnanhallitus Toivakan kunnan toiminnan ja talouden raportti 1-9/2013 Kh 271 Valmistelija(t): hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman Vuoden 2013 tammi-syyyskuun toiminnan ja talouden raportti on liitteenä. Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2013 tammi-syyskuun toiminnan ja talouden raportin tiedokseen. Raportti viedään valtuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-9/2013

9 Toivakan kunta Pöytäkirja 19/ / 22 Kunnanhallitus Keski-Suomen liikenneturvallisuus toimintamallihanke Kh 272 Valmistelija(t): hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman Keski-Suomen liikenneturvallisuuden kehittämiseksi on tarkoitus käynnistää liikenneturvallisuustoimijahanke. Ensimmäinen sopimus tehdään vuosil le Keski-Suomen ELY- keskuksen sopimuskumppaneiksi hankkeeseen pyritään saamaan kaikki Keski-Suomen kunnat. Muita yhteistyötahoja ovat mm. Liikenneturva ja poliisi. Hankkeeseen valitaan asiantuntijakonsultti, joka laatii aluksi Keski-Suomenliikenneturvallisuusstrategian. Strategia toimii pohjana maakunnan liikenneturvallisuustyölle. Toimijahankkeen päätavoitteena on liikenneturvallisuustyön aktivoiminen sekä kuntien ja eri toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen. Tavoitteena on myös lisätä kuntien liikenneturvallisuustietämystä, tukea kuntien liikenneturvallisuustyötä sekä auttaa liikenneturvallisuustyön sisällyttämistä hallintokuntien väliseen ja sisäiseen yhteistyöhön. Liikenneturvallisuusasiantuntija osallistuu kuntien liikenneturvallisuustyön kehittämiseen ja tukee kuntia heidän omassa työssään tarpeen mukaan. Erityiskohteena voivat olla kunnan omien tarpeiden mukaan esim. lapset, nuoret, työikäiset tai seniorit. Yhdessä asiantuntijan kanssa kunnat voivat ideoida uusia toimenpiteitä ja räätälöityjä palveluita. Itä-Suomessa vastaava hanke on ollut toiminnassa jo vuodesta 2005 saakka. Linkki ko. hankkeelle Sivun vasemmassa reunassa linkki, Palvelut kunnille. Toimijamalli hankkeen arvioitu vuosikustannus on noin Keski-Suomen ELY-keskus maksaa kustannuksista puolet. Kuntien vuosittai set osallistujamaksut on alustavasti esitetty jaettavaksi asukasmäärän mu kaan kolmeen luokkaan. Kunnan asukasmäärä > vuosikustannus olisi 5 000, asukkaan kunnissa vuosikustannus olisi ja alle asukkaan kuntien vuosikustannus olisi 500. Keski-Suomen ELY-keskus on kerännyt kesän aikana alustavia sitoumuk sia Kes ki-suo men liikenneturvallisuus toimijamallihankkeeseen osallistu misesta vuosille Mukaan on alustavasti ilmoittautunut nyt 20 Keski-Suomen kuntaa. Myös Toivakan kunta on elokuussa 2013 ilmoittanut alus ta vasti, että se osallistuu hankkeeseen. Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt hank keen kilpailuttamisen laittamalla Hilmaan hankkeen hankintailmoituksen, jolla he selvittävät hank keesta kiinnostuneet konsulttitoimistot. Hankintailmoitus ten perusteella va lituille konsulteille on lähetetetty tarjouspyynnöt Konsult ti pyri tään valitsemaan vuo den loppuun mennessä, jolloin hanke pääsisi al kamaan vuoden 2014 alusta.konsulttia haetaan hankkeeseen vuosille , li säksi 2016 on optiovuosi.

10 Toivakan kunta Pöytäkirja 19/ / 22 Kunnanhallitus Toivakan kunta osallistuu Keski-Suomen liikenneturvallisuuden kehittämiseksi käynnistettävään liikenneturvallisuustoimijahankkeeseen. Hankkeen yhteyshenkilönä toimii kunnallisteknikko Jouko Reinikainen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Toivakan kunta Pöytäkirja 19/ / 22 Kunnanhallitus Teiden ja pihojen käyttölupa I Toivakka-rallin kilpailuun Kh 273 Valmistelija(t): hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman Toivakan Autourheilukerho ry esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää luvan Toivakan Autourheilukerholle luvan Toivakan kunnan kaavateiden ja pihojen käyttöön järjestettävän I Toivakka-rallin kilpailun ajaksi. Esitetty alue on rajattu liitteenä olevaan karttaan keltaisella värillä. Alue on pääpiirteittäin Salomonin-, Toivakan- ja Iltaruskontien välinen alue pyöräteineen, rajoituen idässä hautausmaahan ja lämpökeskukseen. Esityksenä on, että Salomonin-, Toivakan- ja Iltaruskontiet pidetään auki, Salomo nin tietä käy te tään tienvarsipysäköintiin. Myös kulku seurakuntatalolle ja kirkolle pidettäisiin avoimena. Piha-aluetta on tarkoitus käyttää kilpailun huoltoon ja Vaajalanaukion alueelle on tarkoitus sijoittaa kilpailun lähtö ja maalialue. Alueelle on yleisöllä vapaa pääsy, lähdössä ja maalissa on myös kuulutus. Sulkuaika on klo 8:00-21:00. Teiden ja pihojen jälkikunnostus ja siivous suoritetaan heti kilpailun päätyttyä. Kunnostamisesta vastaa Toivakan Autourheilukerho ry. Teiden ja pihojen kunto tarkastetaan teknisen toimen edustajan kanssa ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä vastaa Toivakan Autourheilukerho ry. Toivakan kunnanhallitus myöntää Toivakan Autourheilukerho ry:lle luvan liitteenä olevan kartan mukaisesti kunnan kaavateiden ja pihojen käyttöön järjestettävän I Toivakka-rallin kilpailun ajaksi. Toivakan Autourheilukerho ry vastaa kilpailusta aiheutuvista jälkikunnostus- ja siivoustoimenpiteistä. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 3 I Toivakka-rallin huoltoalueen kartta

12 Toivakan kunta Pöytäkirja 19/ / 22 Kunnanhallitus Leppäveden Isonkylänrannan venesatamahankkeen loppuraportti Kh 274 Valmistelija(t): hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman Toivakan metsä- ja kalamiehet ry:n toteuttama hanke Leppäveden Isonkylänrannan venesatamahankkeelle on saatu päätökseen. Hankkeen tavoitteena oli saada alu eelle turvallinen ja asianmukainen pienvenelaituri sekä soutu ve neille ve ne talas paikkoja. Asetetut tavoitteet saavutettiin ja alueelle saatiin lisäksi grillikatos. Toivakan kunta lainoitti hankkeen välirahoituksen. Hanke päättyi vuoden 2012 lopussa, mutta Mavin valvontaosaston hanketarkastusyksikön tekemässä tarkastuksessa hankkeen maksamismenettelyssä todettiin huomautettavaa ja lopullinen maksatuspäätös hankkeelle saatiin vasta kesällä Hankkeen luonteesta johtuen vastikkeettoman työn kertyminen painottui hankkeen toteutuksen loppuvaiheeseen, mutta ELY-keskuksessa se pystyttiin oikaisemaan hankkeen viimeisessä maksatuspäätöksessä. Hanke toteutetiin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston hanketuella. Pienvenelaiturin venepaikat ovat maksullisia ja niiden varaukset on hoidettu kunnanvirastosta käsin. EU-rahoituksen vuok si ve ne lai tu ripaik ko jen va raus mak sun tu lee viiden vuoden ajan perustua käytös tä aiheutu viin kustannuksiin ja tulot tulee ohjata tuona aikana hankkeen toteuttajalle. Mak sulla ka te taan alu een kun nossa pito- ja jä te kus tan nuksia. Hankkeen päätyttyä alueella sijaitseva veneiden laskuluiska uusittiin lokakuun lopussa 2013 toivakkalaisten yritysten talkootyönä ja lahjoituksina. Tä hän työ hön osallistuivat Maan siirto Vii a la Oy, MH-Betoni Oy, autoilija Ah ti Pän kä läi nen se kä Toi va kan puu tuote ky. Liitteenä hankkeen loppuraportti. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Toivakan Metsä- ja kalamiehet ry:n hankkeen loppuraportin. Hyväksyttiin yksimielisesti. Hallituksen varapuheenjohtaja Petri Mäkelä johti kokousta käsittelyn ajan. Sakari Ainali ja Juha Hiekkanen jääväsivät itsensä asian käsittelyn ajaksi. Liitteet Liite 4 Leppäveden Isonkylänrannan hankkeen loppuraportti

13 Toivakan kunta Pöytäkirja 19/ / 22 Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen sopijaosakaskuntien yhteistyöryhmään Kh 275 Valmistelija(t): hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa Yhteistoimintasopimuksen kohdassa 3.6 on sovittu, että yhteistoiminta-alueelle muodostetaan kaksi yhteistyöryhmää. Toinen yhteistyöryhmä muodostuu sopijaosakaskunnan nimeäsmistä edustajista, yksi edustaja kustakin kunnasta ja toinen yhteistyöryhmä muodostuu tuottajajärjestöjen nimeämistä edustajista, yksi edustaja kustakin tuottajajärjestöstä. Kunnanhallitus nimeää Toivakan kunnan edustajan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen sopijaosakaskunnan yhteistyöryhmään. Kunnanhallitus nimeää Irja Lambergin kunnan edustajaksi maaseutuhal linnon yhteistoiminta-alueen sopijaosakaskunnan yhteistyöryhmään.

14 Toivakan kunta Pöytäkirja 19/ / 22 Kunnanhallitus Kunnan pellonvuokrasopimukset Kh 276 Valmistelija(t): hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman Toivakan kunnalla on neljä pellonvuokrasopimusta paikallisten maanviljelijöiden kanssa. Sopimuksista kaksi umpeutuu tämän vuoden lopussa. Kari Kovaselle vuokrattu Silander 5:85 tilan peltoala on yhteensä 3,18 ha ja Erkki Ikoselle vuokrattu Hautajärvi 4:303 tilan peltoala on yhteensä 5,97 ha. Molemmat viljelivät ovat esittäneet halukkuutensa jatkaa peltojen vuokrausta vuoden 2015 loppuun. Perusteluna vuokrasopimusten jatkamiselle nykyisten vuokralaisten kanssa kahdella vuo del la on, et tä Pek ka Tor pan kans sa teh dyt pellonvuokrasopimukset um peu tu vat vuo den 2015 lopussa, jolloin koko kunnan peltomassa voidaan laittaa kerralla julkiseen kil pailu tukseen. Pekka Torpalla on tällä het kel lä vuokralla kun nalta yhteen sä 11,57 ha, joista tulevan Leppärannan kaa va-alueen alu eella on 1,17 ha. Oheismateriaalina yh teen ve to Toi vakan kun nan vuok ralla ole vista pel loista. Kunnanhallitus päättää vuokrata peltoviljelyyn Kari Kovaselle Silander 5:85 tilan ja Erkki Ikoselle Hautajärvi 4:303 tilan entisin ehdoin vuosiksi Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Toivakan kunta Pöytäkirja 19/ / 22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Toivakan kunnan omaisuuden myynti syksyn 2013 aikana Kh Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson: Toivakan kunnalla on kattamatonta alijäämää Kunnan velvollisuutena on kuntalain 65 mukaan päättää yksilöidyistä toimenpiteistä kattamattoman alijäämän kattamiseksi. Kunta avasi toukokuussa kuluvan vuoden talousarvion ja talousarvion avaamisen yhteydessä valtuusto päätti yksimielisesti lisätä toimintatuottoja ja leikata toimintamenoja Talousarvion toteuttamiseksi kunnanjohtaja on suorittanut kunnan omaisuuden kartoituksen ja pyytänyt laillistetulta kiinteistövälittäjältä neljästä kohteesta arvion realistisesta myyntihinnasta ja myytävyydestä. Arvion poh jalta kunnanjohtaja on laatinut selvityksen myytäväksi esitettävien koh tei den eri vai ku tuk sis ta kunnan kokonaistalouteen ja talousarvion toteutu mi seen. Lisäksi kunnan maa- ja metsäomaisuus on arvioitu sellaisien kohteiden osalta, jotka eivät ole kunnan strategisen kehittämisen painopisteissa. Kokonaisesitys koostuu kiinteistöjen lisäksi maa- ja metsätalousomaisuuden kohteista. Kunnanhallitukselle tarjotaan mahdollisuus tutustua etukäteen kunnanjohtajan esitykseen kunnantalolla perjantaina klo Kunnanhallitus päättää myydä kunnanjohtajan kokouksessa antaman eh dotuk sen mukaan kunnan omaisuutta talousarvion toteuttamiseksi. Myyntimenettely päätetään jokaisen kohteen kohdalla erikseen ja toteutettavan kaupan eri tyisehtona on, että kaupat toteutuvat vuoden 2013 puolella. Kirjalliset ostotarjoukset viedään valtuuston päätettäväksi. Kohteet asetetaan näkyville kunnan kotisivuille ja tarjouspyyntö julkaistaan keskisuomalaisessa lokakuun aikana sekä kohteilla järjestetään julkiset näytöt erikseen sovittuina ajankohtina. Kunnanjohtaja esitti myytäväksi Palosjärven kaksi rantatonttia, Paloisen leirikeskuksen, Huikon lisämaan, Aholan metsätilan ja Maijanniityn peltomaan. Esityksen jälkeen kunnanhallitus piti kokoustauon Kunnanhallituksen käymän keskustelun pohjalta puheenjohtaja ko-

16 Toivakan kunta Pöytäkirja 19/ / 22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus kosi seuraavan esityksen, jossa pohjaesityksen kohteet asetetaan Paloisten leirikeskusta lukuunottamatta myyntiin. Lisäksi myyn tiin ase tetaan Haukkavuo ren kaksi rantatonttia sekä ilmoitetaan mah dol lisuus tar jousten tekemi seen lisämaan ostamiseksi. Huikon lisämaan osalta kunnanhallitus velvoitti kunnanjohtajaa jatkamaan neuovotteluja tarjouksen tekijän kanssa ja valmistelemaan tarjouksen kunnanhallitukselle. Muut kohteet lai te taan jul ki seen myyn tiin ja tar jouk set pi tää toimit taa kir jallise na Toi vakan kun taan men nessä. Tar joukset osoite taan kun nan hal li tuk selle. Tarjoukset sitovat tarjoajaa ja kaupat tulee toteuttaa kuluvan vuoden aikana. Kirjalliset ostotarjoukset viedään valtuuston päätettäväksi. Kunta pidättää oikeuden olla hyväksymättä saatuja tarjouksia. Kunnanhallitus äänesti pohjaesityksen (jaa) ja hallituksen puheenjohtajan tekemän vastaehdotuksen (ei) kesken. Jaa (0 ) Ei (7). Kunnanhallituksen päätökseksi tuli äänestyksen jälkeen puheenjohtajan muutettu esitys. Kunnanjohtaja Larsson jätti eriävän mielipiteen päätökseen. Tapio Sal mi pois tui ko kouk ses ta py kä län kä sit te lyn ai ka na Kh Valmistelija kunnanjohtaja Kalle Larsson: Kunta vastaanotti määräaikaan mennessä 8 tarjousta ja 1 ostotiedustelun. Määräajan jälkeen saapui vielä 1 ostotarjous. Tarjousten avauskokous järjestettiin Avauskokouksen pöytäkirja ja saadut tarjoukset sekä ostotiedustelu ovat nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myydä Erkki Ikoselle Aholan metsätilasta 36,3 ha ja Loukkusuon metsätilasta 4,4 ha yhteishintaan euroa. Lisäksi Antti Hannulalle lisämaata Huikosta noin 2,5ha hintaan , 50 euroa ja Pentti Korhoselle Maijanniityn pellon (2,16 ha) hintaan 9200 euroa. Myytäväksi esitettyjen kohteiden osalta kaupat tulee toteuttaa kuluvan vuo den aikana. Muiden saatujen tarjouksien ja ostotiedustelun osalta kunnanhallitus päättää, et tä ei esi tä kun nanvaltuustolle omaisuuden myyntiä, koska saadut tarjouk set ei vät täytä kunnan omaisuudelle asetettua myyntihintaodotusta. Lisäksi kunnanhallitus päättää laittaa uudelleen myyntiin Palosjärven ranta-

17 Toivakan kunta Pöytäkirja 19/ / 22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus tontit. Tar joukset pyydetään toimittamaan kirjallisena Toivakan kuntaan mennessä. Tarjoukset osoitetaan kunnanhallitukselle ja ne tulee olla tar jouksen tekijän osalta sitovia vuoden loppuun saakka. Mikäli tarjouk set vastaavat kunnan myyntihintaodotusta, tulee kaupat pyrkiä toteuttamaan vielä kuluvan vuoden aikana. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kv Juha Juusela esitti, ettei Huikon lisämaata myydä Antti Hannulalla ja että se laitetaan julkiseen myyntiin vähintään euron pohjahintaan. Esitys tä ei kannatettu. Hyväksyttiin. Juha Juusela jätti eriävän mielipiteen. Kh 277 Valmistelija(t): hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman Kunnanhallitus päätti kokouksessaan jatkaa Paloskylän rantatonttien myyntiä siten, että tarjoukset tuli jättää kirjallisina Toivakan kuntaan mennessä. Määräaikaan mennessä ei saatu yhtään tarjousta. Yksi tar jous molemmista tonteista saapui määräajan jälkeen. Saatu tarjous esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus päättää laittaa Paloskylän rantatontit uudelleen myyntiin keväällä Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Toivakan kunta Pöytäkirja 19/ / 22 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset Kh 278 Valmistelija(t): palvelusihteeri Heli Manninen Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalta ovat nähtävillä kokouksessa. Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätökset 21, 26 Hankintapäätökset 22-25, Hallintojohtaja Henkilöstöpäätökset Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Toivakan kunta Pöytäkirja 19/ / 22 Kunnanhallitus Tiedoksi esitettävät asiat ja kirjelmät Kh 279 Valmistelija(t): palvelusihteeri Heli Manninen Pöytäkirjat Jyväskylän koulutuskuntayhtymä: Hallitus Jyväskylän koulutuskuntayhtymä: Jyväskylän aikuisopisto -liikelaitoksen johtokunta Kirjelmät Kiinteistönluovutusilmoitukset ei etuosto-oikeutta Eero Etelälahden kp luovuttaa Koivula -nimisestä kiinteistöstä ( ) määräosan ½ Arvo Lahtiselle. Heidi Innanen, Ismo Voudinmäki, Petri Voudinmäki, Veli Matti Voudinmäen kp sekä Timo Voudinmäki luovuttavat Rutalahden kylässä sijaitsevan Saloniemi -nimisen kiinteistön ( ) 2500 m 2 Seppo ja Jaana Kont ti sel le. Heidi Innanen, Ismo Voudinmäki, Petri Voudinmäki, Veli Matti Voudinmäen kp luovuttavat Rutalahden kylässä sijaitsevasta Salokanta -nimisestä kiinteistöstä ( ) määräosan 4/5 Timo Voudinmäelle. Jouko Kovanen luovuttaa Kankaisten kylässä sijaitsevan Ahola -nimisen kiinteistön ( ) 3500 m 2 Terhi ja Harri Karttuselle. Esityslista Joutsan kunta: Puulan seutuopistolautakunta Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain 2013 Päätökset K-S ELY-keskus : Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisen ilmoituksen johdosta Toivakan AUK ry / I Toivakka-ralli Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjat ja kirjelmät tiedokseen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Toivakan kunta Pöytäkirja 19/ / 22 Kunnanhallitus Muut asiat Kh 280 Kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista; * Toivakan kunta liputtaa Lasten oikeuksien päivänä. * Ympäristöjaoston katselmus * Puulan seutuopiston 40-vuotisjuhla

21 Toivakan kunta Pöytäkirja 19/ / 22 Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa , 274, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: , Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. ja valituskiellon perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Toivakan kunnanhallitus Toivakantie 49, Toivakka , Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös viranomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin / vaihde Telekopio Sähköposti Kunnallisvalitus,, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus,, valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista ja kestää 30 päivää.

22 Toivakan kunta Pöytäkirja 19/ / 22 Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava päätös johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, että minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15 mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös, nimi, osoite ja postinumero: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin / vaihde Telekopio Sähköposti Oikeudenkäyntimaksu lukien oikeudenkäyntimaksu on 90.

6 täytäntöönpano 248 Lisämäärärahan anominen vuodelle 2013 7 249 Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen

6 täytäntöönpano 248 Lisämäärärahan anominen vuodelle 2013 7 249 Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen Toivakan kunta Pöytäkirja 18/2013 1 / 34 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 17:18-20:48 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 244 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12 Tekninen lautakunta 05.06.2014 Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17. Perusturvalautakunta 27.01.2015. Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17. Perusturvalautakunta 27.01.2015. Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17 Perusturvalautakunta 27.01.2015 Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2013 1 / 13. Ympäristöjaosto 24.10.2013. Aika 24.10.2013 klo 16:30-17:40. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2013 1 / 13. Ympäristöjaosto 24.10.2013. Aika 24.10.2013 klo 16:30-17:40. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2013 1 / 13 Ympäristöjaosto 24.10.2013 Aika 24.10.2013 klo 16:30-17:40 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot