71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ"

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Dno KYK:130 / MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ KU-YK 71/ Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan toimintaa Tuusulan kunnan Ritasjärven kylässä tiloilla Kulmaniitty ja Lepänoja LUVAN HAKIJA Musakka Sari ja Ari Lepänojantie 45, Nuppulinna Ly-tunnus: Yhteyshenkilö: Musakka Ari puh TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Lupahakemus koskee maidontuotantotoiminnan laajentamista. Tilalla on tällä hetkellä 28 lypsylehmää, 17 hiehoa ja 10 alle 6 kk:n ikäistä vasikkaa. Tilalle on tarkoitus rakentaa uusi pihattonavetta, tilavuudeltaan 2500 m 3 :n kokoinen lietesäiliö ja 2 laakasiiloa. Nykyinen parsinavetta muutetaan nuorkarjalle pihatoksi. Tilan nykyiset kuivalantalat (330 m 3 ja 120 m 3 ) ja viljankäsittelytilat palvelevat myös uuden navetan toimintaa. Tilan nykyistä rehutornia on tarkoitus käyttää jatkossakin. Laajennuksen jälkeen tilan eläinmääräksi tulee 55 lypsylehmää, 24 hiehoa ja 27 alle 6 kk:n ikäistä vasikkaa. Toiminta sijaitsee Tuusulan kunnan Ritasjärven kylässä tiloilla Kulmaniitty ja Lepänoja Liite nro 71 sijaintikartta LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 30 lypsylehmälle, on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 11 a) mukaan.

2 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdan 11 a) perusteella lupaviranomaisena on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Tuusulan kunnan alueella toimii Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Hakemusta on täydennetty ja TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Tilat Kulmaniitty ja Lepänoja kuuluvat Ruskela- Vanhakylä-Ritasjärvi osayleiskaavaan, jossa alue on MT-3 merkinnällä osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen sekä hajarakentaminen. Kiinteistölle Lepänoja on vuonna 1997 myönnetty rakennuslupa avolantalalle. Uudisrakentamiselle on vireillä suunnittelutarveratkaisuhakemus. Hakemuksen liitteenä on maanvuokrasopimukset (7 kpl) yhteensä 33 ha peltopinta-alasta. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Tilat Kulmaniitty ja Lepänoja sijaitsevat hajaasutusalueella. Nykyisestä ja suunnitellusta navetasta sekä olemassa olevista kuivalantaloista ja suunnitellusta lietelantasäiliöstä noin 500 metrin etäisyydellä on 44 asuinkiinteistöä ja yksi vapaa-ajankiinteistö. Karttatarkastelun perusteella nykyistä navettaa ja kuivalantaloita lähinnä olevat kaksi asuinrakennusta sijaitsevat noin 100 metrin etäisyydellä etelän ja kaakon suunnassa. Seuraavaksi lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat niistä yli 200 metrin etäisyydellä. Karttatarkastelun perusteella suunniteltua lietelantasäiliötä lähinnä oleva asuinrakennus tulisi sijaitsemaan noin 110 metrin etäisyydellä etelän suunnassa. Suunniteltu navetta tulisi olemaan noin 130 metrin ja uudet rehusiilot noin 80 metrin etäisyydellä kyseisestä rakennuksesta. Seuraavaksi lähimmät asuinrakennukset ja vapaa-ajan asuinrakennus tulisivat sijaitsemaan yli 200 metrin etäisyydellä suunnitellusta navetasta ja lietelantasäiliöstä. Tilakeskusta ympäröi pellot, eikä suojaavaa puustoa sen ja lähimpien asuinja vapaa-ajankiinteistöjen välillä juurikaan ole.

3 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Tilakeskuksen vieressä kulkee Lepänoja, joka laskee noin 2 kilometrin matkan kuljettuaan Palojokeen. Lepänojan varressa noin kilometrin etäisyydellä tilalta on Lepänojan puronotkon lehdon luonnonsuojelualue (1,1 ha). Lähialueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Eläinsuojan toimintoja lähin talousvesikaivo on tilan oma porakaivo, joka on noin 100 metrin etäisyydellä suunnitellusta lietesäiliöstä, noin 80 metrin etäisyydellä suunnittelusta navetasta, noin 65 metrin etäisyydellä olemassa olevasta navetasta ja noin 75 metrin etäisyydellä kuivalantaloista ja virtsasäiliöstä. Kaivo on toimintoihin nähden maastonmuodollisesti niiden yläpuolella. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Lupahakemus koskee maidontuotantotoiminnan laajentamista. Tilalla on tällä hetkellä 28 lypsylehmää, 17 hiehoa ja 10 alle 6 kk:n ikäistä vasikkaa. Tilalle on tarkoitus rakentaa uusi pihattonavetta, tilavuudeltaan 2500 m 3 :n kokoinen lietesäiliö ja 2 laakasiiloa. Nykyinen parsinavetta muutetaan nuorkarjalle pihatoksi. Tilan nykyiset kuivalantalat (330 m 3 ja 120 m 3 ) ja viljankäsittelytilat palvelevat myös uuden navetan toimintaa. Tilan nykyistä rehutornia on tarkoitus käyttää jatkossakin. Laajennuksen jälkeen tilan eläinmääräksi tulee 55 lypsylehmää, 24 hiehoa ja 27 alle 6 kk:n ikäistä vasikkaa. Tilalla tuotetaan laajennuksen jälkeen vuodessa kg maitoa ja 4700 kg lihaa. Lannan varastointi Tilan lannankäsittelymenetelmänä on pääosin lietelanta. Tilalle rakennetaan 2500 m 3 :n avoin betonirakenteinen lietesäiliö, joka täytetään alakautta. Lietekuilut toimivat valutusperiaatteella. Vanha parsinavetta muutetaan nuorkarjalle karsinoiksi, joissa on kuivitetut, kiinteäpohjaiset makuualueet ja eläimet voivat olla vapaana. Nuorkarjanavetan lanta poistetaan olemassa oleviin betonirakenteisiin kuivalantaloihin (330 m 3 ja 120 m 3 ). Lantaloilla on yhteinen kuormauslaatta ja 60 m 3 kokoinen virtsasäiliö. Lannan levitys Lupahakemuksen mukaan toiminnanharjoittajalla on lannanlevitykseen käytettävissä noin 72 ha peltoa. Näistä omaa peltoa on 38,98 ha ja vuokrapeltoa 33 ha. Lantaa levitetään peltoon viikoilla Lietteestä suurin osa levitetään kasvukaudella nurmiin ja levityksen tekee urakoitsija multaavalla vaunulla. Kuivalanta mullataan vuorokauden kuluessa levityksestä. Lannan levi-

4 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta tyksessä noudatetaan maatalouden ympäristötuen mukaisia ehtoja. Lannanlevityspeltoja ei sijaitse pohjavesialueilla. Laidunnus Nautakarjaa pidetään 5 kk ajan 16 hehtaarin laitumella. Lehmiä laidunnetaan 3 kk ajan ja nuorta karjaa 5 kk ajan. Lehmät pidetään laidunkaudella öisin ulkona. Jokaisella eläinryhmällä on omat juomakupit tai uimurilla varustettu juoma-allas, joihin vesi johdetaan vesijohtoverkostosta. Juomakuppeja tai allasta siirretään tarvittaessa maan kulumisen estämiseksi. Laitumella ei ole pysyvää, eikä kiertävää ruokintapaikkaa. Säilörehu Tilalla on tarkoitus varastoida esikuivattua säilörehua 160 tonnia vuodessa nykyisessä rehutornissa ja suunnitelluissa laakasiiloissa 794 tonnia vuodessa. Säilörehun puristenesteet johdetaan olemassa olevasta rehutornista kuivalantaloiden virtsasäiliöön ja suunnitelluista laakasiiloista erilliseen 6 m 3 :n kokoiseen umpikaivoon. Uusille laakasiiloille tehtävä puristenestekaivo on alimitoitettu muodostuvien puristenesteiden määrälle. Asia on otettu huomioon siten, että puristenestekaivoa tyhjennetään aina sen täyttyessä lietevaunulla lietesäiliöön tai kasvukaudella suoraan pelloille. Öljysäiliöt ja muiden kemikaalien varastointi Tilalla on oma 2800 litran polttoainesäiliö, joka on varustettu lukituksella, ylitäytönestimellä ja laponestolaitteella. Säiliö on hankittu uutena vuonna Tilalla on muita öljytuotteita kerrallaan enintään 300 litraa. Ne säilytetään alkuperäisissä astioissa konehallissa, betonipohjaisella alustalla ja halli on lukittavissa. Kasvinsuojeluaineet toimittaa urakoitsija ruiskutuksen yhteydessä ja aineita käytetään tarpeen mukaan ja ohjeiden mukaisesti. Rehun säilöntäaineet noin 4000 litraa/vuosi hankitaan kasvukauden tarvetta varten. Pesuaineita varastoidaan tankkihuoneessa noin 50 litraa kerrallaan ja noin 240 litraa vuorokaudessa. Vesihuolto Tilan toiminnassa käytettävä vesi otetaan pääosin omasta porakaivosta ja häiriötilanteessa voidaan käyttää tilan toista rengaskaivoa. Veden laatu tutkitaan 3 vuoden välein. Maitohuoneen jätevedet (200 m 3 vuodessa) ja eläinsuojatoiminnasta muodostuvat muut pesuvedet (100 m 3 vuodessa) johdetaan lietesäiliöön. Suunniteltuun uuteen navettaan tulee kuivakäymälä. Nuorkarjanavetan osalta pesu-

5 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta vedet (noin 27 m 3 ) johdetaan virtsasäiliöön, eikä navetassa ole wc-tiloja. Virtsasäiliö tyhjennetään lietevaunulla aina sen täyttyessä lietesäiliöön tai kasvukaudella suoraan pellolle. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Urakoitsija levittää lietteen pellolle multaavalla vaunulla, jolloin saadaan vähennettyä hajuhaittoja ja ravinteet hyödynnettyä paremmin kasveille. Kuivalanta mullataan vuorokauden kuluessa levityksestä. Luonnollinen painovoimainen ilmanvaihto pihatossa on toimintavarma ja hiljainen. Seosrehuruokinnalla pystytään hyödyntämään enemmän tilalla tuotettuja rehuja eläinten ruokinnassa. Maidon jäähdytyksestä muodostuva lämpö hyödynnetään käyttöveden lämmityksessä. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt vesiin ja maaperään Lietelanta, maitohuoneen jätevedet ja muut jätevedet varastoidaan tiiviissä lietelantasäiliössä. Pilaantuneet rehut ja nuorkarjanavetasta muodostuva kuivikelanta varastoidaan tiiviissä kuivalantaloissa, joista nesteet johdetaan tiiviiseen virtsasäiliöön. Nuorkarjanavetan osalta myös pesuvedet johdetaan kyseiseen virtsasäiliöön. Säilörehun puristenesteet varastoidaan tiiviissä säiliöissä. Lannan levityksessä noudatetaan maatalouden ympäristötuen mukaisia ehtoja. Lietelantalan tilavuus vastaa yli 12 kk:n tarvetta, joten lietelanta voidaan levittää ravinteidenkäytön kannalta parhaaseen mahdolliseen aikaan. Liete levitetään multaavalla vaunulla, joka parantaa ravinteiden hyväksikäyttöä. Kuivalanta mullataan vuorokauden kuluessa levityksestä. Pilaantuneet rehut levitetään lannan seassa pellolle. Päästöt ilmaan Lietesäiliö täytetään alakautta, jolloin säiliön pintaan muodostuu kova kerros, joka vähentää lietteen hajuhaittoja. Lietteen sekoituksen aiheuttamia hajupäästöjä rajoitetaan sekoittamalla lietettä mahdollisimman vähän ennen levitystä levityspäivänä. Liete levitetään multaavalla vaunulla, joka vähentää hajuhaittoja. Peltolevityksen hajuhaittoja vähennetään myös ottamalla huomioon sääolosuhteet ja naapurit. Levitys pyritään tekemään sääolosuhteissa, jolloin hajuhaitta on mahdollisimman vähäinen. Melu ja liikenne Eläinsuojan toiminnasta ja siihen liittyvistä toiminnoista aiheutuva melu on normaalia työkoneista aiheutuvaa melua. Traktoria käytetään päivittäin, mutta melu ei laajennuksen myötä merkittävästi lisäänny nykyisestä.

6 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Maidon keräilyauto käy tilalla joka toinen päivä. Rehun jakeluauto ja teurasauto käyvät tilalla kerran kuukaudessa. Seminologi käy tilalla kerran viikossa. Jätteet ja niiden käsittely sekä hyödyntäminen Kiinteistö on liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen sekajätteen osalta. Toiminnassa syntyvät muut jätteet käsitellään seuraavasti: Jätelaji määrä/v toimituspaikka kuolleet eläimet 2 kpl Honkajoki Oy jäteöljy 200 l Lassila & Tikanoja Oyj loisteputket 5 kpl Kiertokapula Oy (Järvenpää) akut 2 kpl Kiertokapula Oy (Järvenpää) metalliromu 100 kg Suotula Oy muovit 500 kg Ekokem Oy Kuolleet eläimet säilytetään tilalla peitettynä lantalan kuormauslaatalla enintään 3 päivän ajan. Jätemuovit kootaan kasaan ja Ekokem Oy noutaa ne kerran vuodessa. Jäteöljyt säilytetään konehallissa ja akut sekä loisteputket korjaamorakennuksessa ennen niiden kuljetusta jätteenkeräyspaikalle. Pilaantuneet rehut, joita syntyy noin 3 tonnia vuodessa, varastoidaan kuivalantalaan ja levitetään lannan seassa pellolle. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Tilan talousvesikaivon vedenlaatua tarkkaillaan 3 vuoden välein. Muuta toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailua lupahakemuksessa ei ole esitetty. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Tilalle hankitaan agrekaatti sähkökatkosten varalle. Tilalla on käytettävissä toinen vesikaivo häiriötilanteessa ja mahdollisuus myös liittyä kunnan vesijohtoon. Kaikkiin tuotantotiloihin laaditaan palo- ja pelastussuunnitelma ja alkusammutuskalusto sijoitetaan tilalle sen mukaan. Tärkeät puhelinnumerot löytyvät uuden pihaton toimistosta. Uuden pihaton painovoimainen ilmanvaihto ei ole riippuvainen sähköstä. Säilörehu voidaan jakaa konerikon yhteydessä joko traktorin etukauhalla tai lainata vaunua toiselta tilalta. Lietelantalan tilavuus vastaa yli 12 kk:n tarvetta. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu Tuusulan kunnan ilmoitustaululla välisenä aikana ja asiakirjat ovat tämän ajan olleet yleisesti nähtävillä. Luvan vireilläolosta on ilmoitettu Vartti -lehdessä.

7 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Asianosaisille on ilmoitettu hakemuksesta kirjeellä ja heille on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Tilalla on tehty tarkastus Tarkastuksesta on laadittu pöytäkirja, joka on liitetty asiakirjoihin. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausuntoa Tuusulan kunnanhallitukselta ja Tuusulan kunnan kaavoitustoimelta. Hakemuksesta ei annettu lausuntoja. Kuntakehitysryhmän pidetyssä kokouksessa on sovittu, ettei kaavoitus anna erillistä lausuntoa ympäristölupahakemuksesta, vaan selvittää uudisrakentamisen edellytykset suunnittelutarveratkaisun yhteydessä. Muistutukset ja mielipiteet Lupahakemuksesta on jätetty 1 muistutus. MT on päivätyssä muistutuksessa todennut eläinsuojatoimintaa koskien, ettei vastusta ko. rakennuksen rakentamista. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijaa on kuultu saapuneen muistutuksen johdosta sähköpostitse. Hakija on ilmoittanut sähköpostiviestillä, ettei katso tarpeelliseksi antaa siihen vastinetta. Hakijaa on lisäksi kuultu sähköpostitse ja hänelle on varattu mahdollisuus antaa vastineensa eräiden lupamääräyksiksi harkittavien asioiden osalta ja hakemusasiakirjoihin liitetyn Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tarkastuspöytäkirjan johdosta. Sari ja Ari Musakka ovat antaneet sähköpostitse vastineen, jossa todetaan seuraavaa. 1. Säilörehun säilöntäaineita (AIV 2 Plus) varten tilalle hankitaan lukollinen merikontti. Kontti asennetaan yhden prosentin kaatoon takaseinää kohden, jolloin sisälle muodostuu noin 300 litran valuma-allas. Säilöntäaine varastoidaan alkuperäispakkauksissa eli 200 litran UV-suojatuissa muovitynnyreissä jotka koeponnistetaan käyttöönoton yhteydessä ja enimmäiskäyttöaika on viisi vuotta.

8 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Lietesäiliö täytetään alakautta. Säiliö katetaan yli 10 cm:n turvekerroksella, jonka päällä pysymistä edesauttaa vajaa täyttöaste. 3. Kattamattoman kuivalantalan lanta tullaan peittämään yli 10 cm:n turve tai muulla maatuvalla materiaalilla. 4. Tarkastuspöytäkirja kohta ilmapäästöjen rajoittaminen: Levityksessä naapurit otetaan huomioon, mutta viikonloppuina voimme joutua joskus levittämään lietettä (viikonloppuna moni lähinaapuri on mökillä Keski-Suomessa). kohta: säilörehun säilöntäaineiden varastointi: tarkka kauppanimike AIV 2 Plus sisältää 76% muurahaishappoa. Lisätiedot: ympäristötarkastaja, Ville Hämäläinen, puh Ehdotus Yvp VIRANOMAISEN RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET Ratkaisu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Sari ja Ari Musakalle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan eläinsuojan toiminnalle Tuusulan kunnassa sijaitseville tiloille Kulmaniitty ja Lepänoja Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti seuraavin lupamääräyksin. Lupamääräykset Toiminnan laajuus ja sijainti 1. Eläinsuojaan saa sijoittaa yhteensä enintään 55 lypsylehmää, 24 hiehoa ja 27 alle 6 kk:n ikäistä vasikkaa. Eläinmäärää voidaan muuttaa, mikäli lannantuotanto sekä eläinmäärän ympäristövaikutukset eivät ylitä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia. (YSL 43 ) Lannan, jätevesien, puristenesteiden ja rehun varastointi sekä käsittely 2. Toiminnassa muodostuvat lietelanta, virtsa, pesu- ja jätevedet sekä säilörehun puristenesteet on varastoitava vesitiiviissä säiliöissä siten, ettei varastoinnista aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa. Kuivalanta tulee varastoida vesitiiviissä kuivalantaloissa siten, ettei varastoinnista aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa. Lannan varastointitilaa tulee olla kulloisenkin eläinmäärän mukaan laskettuna 12 kuukauden lannantuotantoa vastaava määrä. Lannan varastointitilavuudesta voidaan vähentää laidunnuksen yhteydessä laitumelle jäävä lanta. Lietelantasäiliön varastointitilavuuden mitoituksessa on otettava huomioon sinne suoraan johdettavat tai lietevaunulla kuljettavat pesu- ja jätevedet, kui-

9 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta valantaloiden virtsasäiliön nesteet, säilörehun puristenesteet sekä sinne pääsevät sadevedet. (YSL 4, 5, 7, 8, 43, 45, VNA 931/2000) 3. Lietelantasäiliö ja lannansiirtojärjestelmät tulee toteuttaa hakemusasiakirjoissa esitetyllä tavalla sekä maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräyksien ja -ohjeiden Kotieläinrakennusten ympäristönhuolto, MMM- RMO-C4, mukaisesti. (YSL 4, 5, 6, 7, 8, 43, NaapL 3, 17, VNA 931/2000) 4. Lietelantasäiliö, kuivalantalat, virtsasäiliö ja laakasiilojen puristenestekaivo on tyhjennettävä perusteellisesti vuosittain. Tässä yhteydessä tulee tarkastaa varastointitilojen rakenteiden kunto ja mahdolliset viat ja puutteet korjata välittömästi. Lannan varastoinnin, käsittelyn, kuljettamisen ja hyödyntämisen tulee tapahtua siten, ettei lantaa tai jätevesiä pääse ympäristöön, eikä naapureille aiheuteta kohtuutonta rasitusta. Lantavarastojen ympäristö ja tiet, joita on käytetty lannan kuljetukseen, on siistittävä lannan käsittelyn yhteydessä mahdollisesti maastoon valuneesta lannasta. (YSL 4, 5, 7, 43, 45, 46, NaapL 17 ) 5. Säilörehun varastoinnissa ja käsittelyssä on huolehdittava siitä, ettei puristenesteistä ja säilönnässä käytettävistä kemikaaleista aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa. Pilaantuneet rehut on varastoitava kuivalantalassa ja käytettävä sen jälkeen peltolannoitteena. (YSL 8, 43, 45, VNA 931/2000) Lannan hyödyntäminen 6. Lanta tulee ensisijaisesti hyödyntää lannoitteena pelloilla. Toiminnanharjoittajalla tulee olla jatkuvasti käytettävissä lannanlevitykseen soveltuvaa peltoalaa eläinmäärään nähden riittävästi. (YSL 43, 45, VNA 931/2000) 7. Lantaa levitettäessä on talousvesikaivojen ympärille jätettävä maaston korkeussuhteista, maalajista ja kaivon rakenteesta riippuen metriä leveä suoja-alue, jolle lantaa ei levitetä. (YSL 8, 43, VNA 931/2000) Laiduntaminen 8. Laiduntaminen ei saa aiheuttaa pinta- tai pohjavesien pilaantumista. Laidunalueiden tulee säilyä kasvipeitteisinä koko laidunkauden ajan. Laitumella juotto- tai ruokintapaikka tulee perustaa siten, että sen ympäristön liettyminen ja maaperän eroosio ovat mahdollisimman vähäisiä. Juotto- tai ruokintapaikka tulee sijoittaa riittävän matkan päähän talousvesikaivoista. (YSL 7, 8, 43, 45 ) Haju- ja meluhaittojen vähentäminen 9. Eläintenpito, eläinsuojan ilmanvaihto sekä lannan käsittely, varastointi ja kuljetus on järjestettävä ja hoidettava siten, ettei eläinsuojan sijaintikiinteis-

10 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta töllä tapahtuvasta toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa hajulle, pölylle tai melulle altistuvissa kohteissa. (YSL 43, NaapL 17 ) 10. Rakennettava lietelantasäiliö tulee täyttää alakautta. Lietesäiliö tulee kattaa vähintään 10 cm:n paksuisella kelluvalla katteella, esimerkiksi turpeella. Kelluvan katteen pysyvyyttä tulee tarkkailla ja tarvittaessa sen pysyvyys koko lietepinnalla tulee varmistaa tuulisuojauksella. Kattamaton kuivalantala on katettava. Kuivalantalan kate voi olla joko vähintään 10 cm:n vahvuinen turvekerros, peite tai muu materiaali. 11. Lannan levitys tulee toteuttaa siten, että siitä mahdollisesti naapureille aiheutuvat hajuhaitat ovat mahdollisimman vähäiset. (NaapL 17 ) Jätteiden käsittely ja kemikaalien varastointi 12. Kuolleet eläimet tulee toimittaa hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi eläinjätteen käsittelylaitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Mikäli eläinjätettä joudutaan välivarastoimaan tilalla, se on tehtävä asianmukaisesti, peitettynä, haittaeläimiltä suojattuna ja tiivispohjaisella alustalla. Tarvittaessa erillisjärjestelyistä tulee sopia kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa. (YSL 43, 45, JäteL 13 17, 29, EY: asetus 1774/2002) 13. Hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee toimittaa hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. Toiminnasta muodostuvat vaaralliset jätteet, kuten esimerkiksi loisteputket, jäteöljyt, akut ja paristot tulee toimittaa vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan. (YSL 43, 45, JäteL 13 17, 29 ) 14. Kemikaaleja ja jätteitä on varastoitava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu maaperään, vesistöön tai ilmaan kohdistuvia päästöjä, joista voi aiheutua ympäristö- tai terveyshaittaa. Vaaralliset jätteet ja kemikaalit mukaan lukien säilörehun säilöntäaineet tulee varastoida niiden varastointiin soveltuvissa lukittavissa tiloissa siten, että onnettomuuden sattuessa kemikaalit eivät pääse maaperään tai muuhun ympäristöön. Kemikaalien varastoinnissa ja käsittelyssä tulee noudattaa kunkin valmisteen käyttöturvallisuusohjeita. Ulkona sijaitseva maanpäällinen polttonestesäiliö on varustettava ylitäytön estävällä järjestelmällä ja lapon estävällä laitteella. Öljysäiliön läheisyyteen tulee varata imeytysmateriaalia mahdollisten onnettomuuksien varalta. Polttonestesäiliö tulee tarkastaa valtuutetun tarkastusliikkeen toimesta vähintään kerran kymmenessä vuodessa. Tilalle hankittavien uusien polttonestesäiliöiden tulee olla kaksoisvaipparakenteisia tai ne tulee varustaa tiiviillä suoja-altaalla sekä katoksella. (YSL 7, 8, 43, 45, JäteL )

11 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Toiminnan tarkkailu ja raportointi 15. Kuivalantaloiden virtsakaivon ja rakennettavien laakasiilojen puristenestekaivon täyttymistä tulee valvoa. (YSL 43, 46 ) 16. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvän parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varauduttava tällaisen tilan oloihin soveltuvan tekniikan käyttöönottoon. (YSL 4, 5, 43, YSA 19, 37 ) 17. Toiminnanharjoittajan tulee laatia toimintaansa koskeva poikkeuksellisten tilanteiden suunnitelma, jota on pidettävä ajan tasalla. Suunnitelmasta on käytävä ilmi vähintään toiminta lietesäiliöiden tai polttonestesäiliön mahdollisissa vuototilanteissa. Suunnitelma tulee esittää pyydettäessä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. (YSL 5, 7, 8, 43, YSA 19 ) 18. Onnettomuuksista (esim. öljysäiliön vuoto, lietelantasäiliön vuoto), kemikaalivahingoista sekä muista mahdollisista poikkeus- ja häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa haittaa ympäristölle, on välittömästi tehtävä ilmoitus Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. (YSL 62, 76, YSA 30 ) 19. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Yhteenveto edellisen vuoden kirjanpidosta tulee toimittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: eläinmäärät tiedot laiduntavien eläinten määrästä toteutuneet lantamäärät tiedot lannanlevitysaloista ja mahdollisista uusista lannan vastaanottosopimuksista kuolleiden eläinten määrä, varastointiaika, käsittelytavat ja toimituspaikat tiedot eläinsuojan toiminnassa havaituista häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista. (YSL 43, 46, YSA 30, JäteL 12 ) Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 20. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toiminnan merkittävistä muutoksista tai toiminnan keskeyttämisestä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. (YSL 43, 81, YSA 30 ) 21. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitettävä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelua koskevista toimista. (YSL 43, 90 )

12 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta RATKAISUN JA LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Kun toimintaa harjoitetaan lupahakemuksessa ja tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Luvan myöntämisen edellytykset Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 3) 7 9 :ssä kiellettyä seurausta (maaperän ja pohjaveden pilaamiskielto); 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; tai 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä ympäristönsuojelulain 6 :ssä säädetään. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti Sari ja Ari Musakan eläinsuojan toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille. Toiminnan sijaintipaikka ei ole ristiriidassa kaavoituksen kanssa. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeessa I/2010 liitteessä 4 on esitetty uusien talouskeskusten ulkopuolelle rakennettavien kotieläinsuojien vähimmäisetäisyyssuositukset häiriintyvästä kohteesta. Suositukset eivät huomioi ympäristönsuojelutekniikkaa tai tee eroja eri eläinlajien välillä. Sikatiloilla ja siipikarjatiloilla on vaadittu usein suosituksia suurempia etäisyyksiä ja nautatiloilla sallittu niitä pienempiä. Suunnitellun toiminnan laajentamisen jälkeen toiminnan eläinyksikkömäärä on noin 438 eläinyksikköä, jonka Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen 1/2010 liitteen 4 mukainen vähimmäissuositusetäisyys häiriintyvästä kohteesta edellyttäisi vähintään 160 metrin etäisyyttä suotuisissa, vähintään 190 metrin etäisyyttä normaaleissa olosuhteissa ja vaativissa olosuhteissa 250 metrin etäisyyttä. Karttatarkastelun perusteella nykyistä navettaa ja kuivalantaloita lähinnä olevat kaksi asuinrakennusta sijaitsevat noin 100 metrin etäisyydellä etelän ja kaakon suunnassa. Seuraavaksi lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat niistä yli 200 metrin etäisyydellä. Karttatarkastelun perusteella suunniteltua lietelantasäiliötä lähinnä oleva yksittäinen asuinrakennus tulisi sijaitsemaan noin 110 metrin etäisyydellä etelän suunnassa. Suunniteltu navetta tulisi olemaan noin 130 metrin ja uudet rehusiilot

13 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta noin 80 metrin etäisyydellä kyseisestä rakennuksesta. Seuraavaksi lähimmät asuinrakennukset ja vapaa-ajan asuinrakennus tulisivat sijaitsemaan yli 200 metrin etäisyydellä suunnitellusta navetasta ja lietelantasäiliöstä. Vallitseva tuulensuunta on lähimmistä asuinrakennuksista talouskeskuksen suuntaan. Nykyisestä ja suunnittelusta navetasta sekä olemassa olevista kuivalantaloista ja suunnittelusta lietelantasäiliöstä noin 500 metrin etäisyydellä on 44 asuinkiinteistöä ja yksi vapaa-ajankiinteistö. Suurin osa asutuksesta ja vapaaajankiinteistö sijoittuvat talouskeskuksesta katsoen vallitsevan tuulensuunnan yläpuolelle. Suunnitellun navetan ja lietelantasäiliön sijoittelussa talouskeskuksen yhteyteen on otettu huomioon lähistön asuinrakennukset. Hajuhaittojen vähentämiseksi on annettu määräyksiä lietesäiliön täyttämisestä alakautta sekä lantaloiden kattamisesta. Ympäristöluvan myöntäminen ei edellytä, että toiminta olisi täysin hajutonta tai haitatonta. Näin ollen hakemuksen mukaisesta toiminnasta, ottaen huomioon annetut lupamääräykset ei voida katsoa aiheutuvan ympäristönsuojelulain 42 :ssä tarkoitettua haittaa tai vaaraa. Luvan myöntämisedellytykset ovat olemassa ja lupapäätösharkinnassa on otettu huomioon ympäristönsuojelulain 6 :n mukaiset sijoituspaikan vaatimukset. Ympäristönsuojelulain 4 :ssä säädetään mm. ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan periaatteista, joiden mukaan tällaisessa toiminnassa tulee käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT). Toimittaessa annettujen lupamääräysten mukaisesti Sari ja Ari Musakan toiminnan, toiminnan laajuus ja laatu huomioiden, voidaan katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Lupamääräysten perustelut Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoja sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten on perustuttava parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. Ympäristölupa on myönnetty hakemuksessa esitettyjen eläinmäärien mukaan. Eläinten ikäjakaumakohtaiset määrät saattavat vaihdella kulloisenkin tuotantotilanteen mukaan sekä eläinaineksen uusimisen yhteydessä. Toimintaa tulee kuitenkin harjoittaa lupapäätöksen perusteena olevien eläinten yhteenlasketun eläinyksikkömäärän mukaan siten, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia. (Määräys 1)

14 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Lannan käsittelyä ja varastointia koskevat vaatimukset, kuten varastointitilojen tiiveys- ja tilavaatimukset, perustuvat maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (931/2000) määräyksiin. Kuivalantalan sekä lietelannalle, jätevesille ja säilörehun puristenesteille tarkoitettujen säiliöiden rakenteiden tulee olla vesitiiviitä, sillä lannan, pesuvesien ja puristenesteiden käsittelystä tai varastoinnista ei saa seurata valumia tai vuotoja, joista voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa. Lietelantasäiliön varastointitilavuuden mitoituksessa on otettava huomioon sinne suoraan johdettavat tai lietevaunulla kuljettavat pesu- ja jätevedet, kuivalantaloiden virtsasäiliön nesteet, säilörehun puristenesteet sekä sinne pääsevät sadevedet. (Määräys 2) Rakentamalla lietelantala ja lannansiirtojärjestelmät maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräyksien ja -ohjeiden (MMM-RMO-C4) mukaisesti voidaan säiliön rakentamiseen liittyvien työvirheiden vaaraa ja näin ollen ympäristöön liittyviä riskejä vähentää. (Määräys 3) Lanta-, virtsa- ja puristenestevarastojen vuosittaisella perusteellisella tyhjentämisellä varmistetaan varastojen hyötytilavuuden säilyminen suunnitelman mukaisena ja samalla rakenteet voidaan tarkastaa mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. Lanta-, virtsa- ja puristenestevarastoja koskeva tarkastusvelvoite ja mahdollisesti havaittujen vaurioiden välitön korjausvelvoite on annettu sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu suoria valumia maaperään tai vesiin. Lantaa on käsiteltävä siten, ettei siitä aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumista, terveyshaittaa tai haittaa yleiselle viihtyvyydelle. (Määräys 4) Maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyä koskevassa valtioneuvoston asetuksessa (931/2000) edellytetään säilörehun puristenesteiden talteenottoa. Pilaantuneen säilörehun puristeneste on yhtä voimakkaasti ympäristöä kuormittavaa kuin tuoreen säilörehun neste, joten pilaantunut rehu on varastoitava tiivispohjaisessa lantalassa. (Määräys 5) Eläinmäärään nähden riittävällä lannan levitykseen käytettävissä olevalla peltopinta-alalla voidaan estää ylilannoitusta ja ravinteiden huuhtoutumisriskiä ympäristöön. (Määräys 6) Talousvesikaivojen suojaetäisyydet perustuvat maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (931/2000) liitteessä 3 suositeltuihin suoja-alueiden leveyksiin. (Määräys 7) Säilyttämällä laidun kasvipeitteisenä koko laidunkauden ajan ja sijoittamalla juotto- ja ruokintapaikat oikein voidaan vähentää maan kulumista ja ravinteiden huuhtoutumista ympäristöön. (Määräys 8) Toiminnasta ympäristön mahdollisille häiriintyville kohteille, kuten asutukselle, mahdollisesti aiheutuvaa rasitusta voidaan ehkäistä eläinsuojan rakenteellisin ja toiminnallisin keinoin. Eläinsuojassa voidaan välttää kärpästen li-

15 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta sääntymiselle otollisten olosuhteiden muodostumista ja hajua aiheuttavien yhdisteiden syntymistä. Mahdollisia meluhaittoja voidaan ehkäistä mm. melua aiheuttavan toiminnan ajankohdilla. (Määräys 9) Lannan käsittelyn ja varastoinnin oikealla toteutuksella voidaan merkittävästi pienentää ammoniakin ja muiden hajua aiheuttavien yhdisteiden vapautumista ympäristöön. Koska lähistössä on asutusta, on lantaloiden kattaminen tarpeen. (Määräys 10-11) Tilalla kuolleiden eläinten ja muun eläinjätteen asianmukaisella hävittämisellä voidaan estää ympäristön pilaantuminen ja mahdollisten taudinaiheuttajien leviäminen ympäristöön. (Määräys 12) Jätelain mukaan hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee hyödyntää ja jätehuolto järjestää siten, ettei jätteistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Vaaralliset jätteet voivat olla kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia vaarallisia terveydelle tai ympäristölle, mikä tulee ottaa huomioon niiden käsittelyssä ja varastoinnista. (Määräys 13) Ympäristönsuojelulain mukaan maaperän ja pohjaveden pilaaminen on kielletty ja pilaantumisen aiheuttaja on vastuussa aiheuttamastaan haitasta. Tämän vuoksi on tärkeää vähentää polttonesteiden, ongelmajätteiden ja kemikaalien varastointiin liittyviä ympäristöriskejä erilaisilla teknisillä ja toiminnallisilla ratkaisuilla sekä varautumisella mahdolliseen onnettomuuteen. (Määräys 14) Koska rakennettavien laakasiilojen puristenestekaivo on alimitoitettu suhteessa muodostuvien nesteiden määrään ja sitä on tyhjennettävä lietesäiliöön, on sen täyttymistä valvottava. Vastaavasti kuivalantaloiden virtsakaivoa joudutaan tyhjentämään lietesäiliöön, joten myös sen täyttyminen edellyttää valvontaa. (Määräys 15) Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten ympäristövaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja tästä näkökulmasta seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. Mikäli päästöjä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia, voidaan lupapäätöstä edellyttää muutettavaksi. (Määräys 16) Varautumalla häiriö- ja poikkeustilanteisiin etukäteen laadittavalla suunnitelmalla, voidaan erilaisten onnettomuustilanteiden toimintaa nopeuttaa ja mahdollisia ympäristövahinkoja tällä tavoin vähentää. (Määräys 17) Häiriö- ja poikkeustilanteiden ilmoitus- ja toimintamääräys on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ja valvonnan toteutumiseksi. (Määräys 18)

16 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Toimintaa koskevilla kirjanpitovelvoitteilla varmistetaan, että valvontaviranomainen saa tarpeelliset tiedot valvontaa varten. Toimintaa koskevien tietojen kirjaamisella ja raportoinnilla voidaan valvoa lupamääräysten toteutumista ja seurata toiminnan ympäristövaikutuksia. (Määräys 19) Toiminnan muuttamista, keskeyttämistä ja lopettamista koskeva tiedonsaanti on tarpeellista, jotta valvontaviranomainen voi arvioida toiminnan muuttamiseen, keskeyttämiseen tai lopettamiseen liittyvien ympäristönsuojelutoimenpiteiden riittävyyttä ja mahdollista ympäristöluvantarvetta. (Määräykset 20 ja 21) LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- NEN Päätöksen voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa (YSL 28 ). Toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi mennessä. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56, YSA 19 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toiminnan saa aloittaa tai sitä muuttaa vasta kun tämä lupapäätös on lainvoimainen. Tämä lupapäätös on lainvoimainen , jos päätöksestä ei haeta muutosta. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 6, 7, 8, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 76, 81, 83, 96, 97, 100, 103, 105 :t Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 4, 7, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 37 :t Jätelaki (JäteL 646/2011): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 72, 118, 119 ; Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012); Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Maa- ja metsätalousministeriön eläinjätteen käsittelyä koskeva asetus nro 1022/2000 (muut. nro 6/2001) Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000)

17 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan johtosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto ); Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto ); Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ); Keski-Uudenmaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ). Lupamääräyksiä annettaessa on edellisten säännösten lisäksi sovellettu ympäristöministeriön kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjetta (1/2010). KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän ympäristöluvan käsittelymaksu on Keski-Uudenmaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ( ) perusteella 1640,00. Ympäristöluvan käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 :n ja taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 11.1 mukaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen , jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Päätösote / Asiaote / Sari ja Ari Musakka Uudenmaan ELY-keskus, kirjaamo Tuusulan kunnanhallitus Lausunnon, muistutuksen tai mielipiteen jättäneet Tieto päätöksestä / Rajanaapurit ja muut tiedossa olevat asianosaiset Viikkouutiset-lehti Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla Päätöskuulutus Tuusulan kunnan ilmoitustaululla MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin päätösasiasta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Viimeinen valituspäivä on

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 319 17.10.2012 Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 575/11/01/00/2010 RYL 319 Asiakirjat Asiakirjat ovat

Lisätiedot

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 HAKIJA Haaja-Maito Oy Niemeläntie 338 69100 Kannus KIINTEISTÖ Alavainio 217-403-3-25

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta / Jukka ja Elina Vellingin eläinsuoja, Villinpolku 12 b, Orimattila

ASIA Päätös ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta / Jukka ja Elina Vellingin eläinsuoja, Villinpolku 12 b, Orimattila ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölupapäätös Ympäristölautakunta Antopäivä 18.8.2015 Dnro 90/2015 Ympltk 12.8.2015 93, LIITE 1 ASIA Päätös ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta / Jukka ja Elina Vellingin

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

INKINEN JUHA-MATTI, ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

INKINEN JUHA-MATTI, ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN INKINEN JUHA-MATTI, ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN KU-YK 85/9.6.2015 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 15.6.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 8/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y2/2014 Ympla 26.02.2014 32 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE K A A K K O I S S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PL 1023, Kauppamiehenkatu 4 45100 KOUVOLA Puhelin 020 490105 Telefax 020 4904300 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(10) Nro A1027 Dnro KAS 2007 Y 244 113 Annettu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22 12.02.2015. 22 Asianro 8573/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22 12.02.2015. 22 Asianro 8573/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 22 Asianro 8573/11.01.00/2014 Lausunto aluehallintovirastolle eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta, Lohilahti 7:99, Riistavesi Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Alueellinen

Lisätiedot

16 MÄKIPÄÄ MARJA-LEENA JA ARI / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINNAN LAAJENTAMISTA

16 MÄKIPÄÄ MARJA-LEENA JA ARI / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINNAN LAAJENTAMISTA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 67 Dno KYK:340 /2009 16 MÄKIPÄÄ MARJA-LEENA JA ARI / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINNAN LAAJENTAMISTA KU-YK 16/9.2.2010 Ympäristölupa annetaan

Lisätiedot

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30.

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA HAKIJA Lypsykarjanavetan laajentaminen Ari Hyttinen Kaarnalammentie 10 a 83400 VIINIJÄRVI

Lisätiedot

KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMINEN. KU-YK 86/9.6.2015 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 15.6.2015

KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMINEN. KU-YK 86/9.6.2015 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 15.6.2015 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMINEN KU-YK 86/9.6.2015 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 15.6.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen

Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 24.09.2015 Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 Valmistelija:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, 70870 Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 9/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y3/2014 Ympla 26.02.2014 33 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelulain PL 33, 50101 MIKKELI (527/2014) 27 :n mukaisessa lupa-asiassa. Antopäivä 20.6.2016 Päätöksessä on liitteineen 10 sivua. YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 105 10.10.2013. 105 Asianro 6169/11.01.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 105 10.10.2013. 105 Asianro 6169/11.01.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 105 Asianro 6169/11.01.00/2013 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle/ Hartikainen Antti/Lastukoskentie 99/ Nilsiä, Vuotjärvi, Sikako 81:2 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen Ympäristölautakunta 43 07.10.2015 Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen 1708/77.773/2015 YMPLA 43 Luvan hakija Maatalousyhtymä V & V Juntunen Osoite: Kovajärventie 58b, 89660

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 87 03.09.2015. 87 Asianro 5672/11.01.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 87 03.09.2015. 87 Asianro 5672/11.01.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 87 Asianro 5672/11.01.00/2015 Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta, Savon Vasikka Oy, Puutosmäki 7:68, Tammijoentie

Lisätiedot

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE PÄÄTÖS Nro 131/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24 KOKOUSAIKA 21.3.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VEIKKO JA TANJA VIKMAN, NAUTAKASVATTAMO, KOKKONEVA 313:0 JA KOKKO 17:11 (MÄÄRÄALA)

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VEIKKO JA TANJA VIKMAN, NAUTAKASVATTAMO, KOKKONEVA 313:0 JA KOKKO 17:11 (MÄÄRÄALA) Ympäristölautakunta 35 28.10.2014 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VEIKKO JA TANJA VIKMAN, NAUTAKASVATTAMO, KOKKONEVA 313:0 JA KOKKO 17:11 (MÄÄRÄALA) Ymp 35 Valmistelija vs. rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / MÄKELÄ JARKKO JA ELSE, LYPSYKARJAPIHATTO, LEHTOLA 24:84

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / MÄKELÄ JARKKO JA ELSE, LYPSYKARJAPIHATTO, LEHTOLA 24:84 Ympäristölautakunta 33 14.07.2015 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / MÄKELÄ JARKKO JA ELSE, LYPSYKARJAPIHATTO, LEHTOLA 24:84 Ymp 33 Valmistelija rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014. Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014. Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014 Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014 42700 KEURUU ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016. Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016. Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016 Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen YMPTEKLT 94 86/11 01 00/2016 Ympäristötarkastaja ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, naudanlihantuotanto HAKIJA Pasi

Lisätiedot

102 HENNA KUOSAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA MÄNTSÄLÄN KUNNAN SULKAVAN KYLÄSSÄ

102 HENNA KUOSAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA MÄNTSÄLÄN KUNNAN SULKAVAN KYLÄSSÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 10.9.2013 606 Dno KYK:204 /2013 102 HENNA KUOSAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA MÄNTSÄLÄN KUNNAN SULKAVAN KYLÄSSÄ KU-YK 102/10.9.2013 Ympäristölupapäätös

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

TEIJO TERÄNEN; YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / ELÄINSUOJAN LAAJENNUS; TAKAMETSÄNTIE 480, ASKOLA. Takametsäntie 480 2082430-6 07680 JUORNAANKYLÄ

TEIJO TERÄNEN; YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / ELÄINSUOJAN LAAJENNUS; TAKAMETSÄNTIE 480, ASKOLA. Takametsäntie 480 2082430-6 07680 JUORNAANKYLÄ 1 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Askolantie 28 07500 Askola ASIA TEIJO TERÄNEN; YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / ELÄINSUOJAN LAAJENNUS; TAKAMETSÄNTIE 480, ASKOLA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (14 sivua) Annetaan

Lisätiedot

Karjasuoja sijaitsee Liperin kunnan Ristin kylän tilalla Alanko RN:o 36:0.

Karjasuoja sijaitsee Liperin kunnan Ristin kylän tilalla Alanko RN:o 36:0. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 2 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 7.4.2014 ASIA ASIANOSAISET Uuden lypsykarjapihaton rakentaminen Jari ja Tiina Nupponen Neitsytniementie

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus)

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus) VALVONTAILMOITUS Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen

Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 36 24.09.2015 Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 36 Valmistelija:

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. Multiantie 1 Annettu 30.4.2014. 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. Multiantie 1 Annettu 30.4.2014. 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto PÄÄTÖS Multiantie 1 Annettu 30.4.2014 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014 ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 69 12.06.2014. 69 Asianro 2333/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 69 12.06.2014. 69 Asianro 2333/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 69 Asianro 2333/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta / Maatila Suihkonen Oy / eläinsuoja, Paasvedentie 83, 77600 Suonenjoki, Hulkkolan kylä, Toivala 19:1

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 16.10.2012, kello 17.30 19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös lain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee olemassa olevaa eläinsuojaa ja sen laajennusta.

ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös lain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee olemassa olevaa eläinsuojaa ja sen laajennusta. ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Ympäristölautakunta Päivämäärä Numero 4.7.2014 3/2014 1 ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös lain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Eläinsuoja Nykyisen toiminnan laajentaminen

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Eläinsuoja Nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 22 09.10.2014 Timo Mäkelän eläinsuojan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 22 Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä Hakija Timo Mäkelä Löytöperäntie 121

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 709 07.11.2006 1 Ymp 995-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 Ympkaalk 709 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 4649/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 4649/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 85 Asianro 4649/11.01.00/2016 Päätös ympäristölupahakemuksesta / Rouhiala, 297-511-4-61, Nilsiä Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 KU-YK 145/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 21.05.2014. Ympäristölupa eläinsuojan toiminnalle, Heikki Turtiainen 235/58/585/2014 RAKYL 83

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 21.05.2014. Ympäristölupa eläinsuojan toiminnalle, Heikki Turtiainen 235/58/585/2014 RAKYL 83 Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 21.05.2014 Ympäristölupa eläinsuojan toiminnalle, Heikki Turtiainen 235/58/585/2014 RAKYL 83 Selostus: Heikki Turtiainen on hakenut ympäristölupaa toiminnassa ole val

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010

ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010 Hevostallien ympärist ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010 YSL 4 yleiset periaatteet 1. Ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate 2. Varovaisuus- ja huolellisuusperiaate

Lisätiedot

Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. lannan varastoinnista lantapatterissa. lannan luovuttamisesta toiselle viljelijälle

Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. lannan varastoinnista lantapatterissa. lannan luovuttamisesta toiselle viljelijälle ILMOITUS Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lannan varastoinnista lantapatterissa lannan luovuttamisesta toiselle viljelijälle lannan luovuttamisesta ympäristöluvan saaneelle hyödyntäjälle

Lisätiedot

1 Hakija 1.1 Luvan hakija Saku ja Nelli Oravainen Y-tunnus 2034682-6 Väliharjuntie 210 71820 Pöljä. Yhteyshenkilö Saku Oravainen, puh.

1 Hakija 1.1 Luvan hakija Saku ja Nelli Oravainen Y-tunnus 2034682-6 Väliharjuntie 210 71820 Pöljä. Yhteyshenkilö Saku Oravainen, puh. 1 Ymp.ltk 24.3.2010 10 liite 2 1 Hakija 1.1 Luvan hakija Saku ja Nelli Oravainen Y-tunnus 2034682-6 Väliharjuntie 210 71820 Pöljä Yhteyshenkilö Saku Oravainen, puh. 044 362 3067 1.2 Eläinsuojan sijaintipaikka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

ALUEHALLINTO VIRASTON RATKAISU

ALUEHALLINTO VIRASTON RATKAISU ALUEHALLINTO VIRASTON RATKAISU LUPAMÄÄRÄYKSET Aluehallintovirasto myöntää Kalle Makkoselle ympäristöluvan Savonlinnan kaupungin Vihtarin kylässä Lapinaho-tilalla (740 578-8-103) sijaitsevan eläinsuojan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.03.2015 Sivu 1 / 1 142/11.01.03/2014 25 Nitraattiasetuksen valvonta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Armi Tukia, puh. 043 826 5218 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan kaupungissa

YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan kaupungissa Ympäristöjaosto 16 19.04.2016 Ympäristöluvan myöntäminen Pauli Krapin eläinsuojalle 152/11.01.00/2016 YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Päätös ympäristölupamääräysten tarkistamisesta / Tähtinen Sari ja Mika

Päätös ympäristölupamääräysten tarkistamisesta / Tähtinen Sari ja Mika 1 Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut 10 / 2015 Myn 19/2015 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2015 Päätös ympäristölupamääräysten tarkistamisesta / Tähtinen Sari ja Mika Asia Olemassa olevan maidontuotantotilan

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia Ympäristö- ja terveyslautakunta 17 19.05.2016 Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Ympäristö- ja terveyslautakunta 19.05.2016 17 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Hakija Maatalousyhtymä

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena 5.5.2014 Jyväskylä Harri Liukkonen, Keski-Suomen ELY-keskus Milloin tarvitaan Ympäristön pilaantumisen vaaraa

Lisätiedot

Päivi ja Pasi Tammiston eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Päivi ja Pasi Tammiston eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Ympäristö- ja terveyslautakunta 30 11.06.2015 Päivi ja Pasi Tammiston eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 30 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Hevostilan ympäristömääräykset

Hevostilan ympäristömääräykset Hevostilan ympäristömääräykset Talli-ilta 11.6.2013 Keski-Uudenmaan hevostilallisille ympäristötarkastaja Kirsi Järvinen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Lannan käsittely ja varastointi (1/2) Tallilla on

Lisätiedot

Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Anne Polso / Elina Venetjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 7.5.2014 Kokkola

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 20.5.2014 Lupanro: 2014-2 Dnro: 536/14 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 26.8.2015 ( 40) Päätös annettu julkipanon 73100 LAPINLAHTI jälkeen xx.x.2015

Ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 26.8.2015 ( 40) Päätös annettu julkipanon 73100 LAPINLAHTI jälkeen xx.x.2015 Liite 1 sivu 1 LAPINLAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 26.8.2015 ( 40) ASEMATIE 4 Päätös annettu julkipanon 73100 LAPINLAHTI jälkeen xx.x.2015 1. ASIA Ympäristölupamääräysten

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 3.12.2013 Lupanro: 2013-4 Dnro: 1185/13 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Antopäivä 11.12.2015 Dnro 276/2015 Ympltk 2.12.2015 157, LIITE 1

Ympäristölautakunta Antopäivä 11.12.2015 Dnro 276/2015 Ympltk 2.12.2015 157, LIITE 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölupapäätös Ympäristölautakunta Antopäivä 11.12.2015 Dnro 276/2015 Ympltk 2.12.2015 157, LIITE 1 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

Lisätiedot

ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 77 20.05.2014 ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 72/64.641/2014 PJSYMPLK 77 HAKIJA Nimi: Esko Koivisto LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupamääräysten

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot